CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc"

Transkript

1 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Postup při práci s rodinou dítěte v situaci moţnosti jeho odebrání z rodiny z hlediska české legislativy a odpovědných institucí Ţaneta Minxová Vedoucí práce: Mgr. Hana Šlechtová, Ph.D. Olomouc 2014

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem tuto práci zpracovala samostatně na základě pouţitých pramenů a literatury uvedených v bibliografickém seznamu. V Olomouci dne Ţaneta Minxová

3 Poděkování Ráda bych touto cestou poděkovala Mgr. Haně Šlechtové, Ph.D. za odborné vedení mé práce, cenné rady, trpělivost a vstřícný přístup a také v neposlední řadě své rodině za projevenou podporu v průběhu psaní této práce i celého studia.

4 OBSAH SEZNAM ZKRATEK... 5 ÚVOD SOCIÁLNÍ PRÁCE S RODINOU A DĚTMI Rodina s dětmi jako cílová skupina sociální práce Ohroţené dítě SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Legislativa upravující sociálně-právní ochranu dětí Pracoviště vykonávající sociálně-právní ochranu dětí Orgány sociálně-právní ochrany dětí Zařízení sociálně-právní ochrany dětí Spolupracující instituce Klienti OSPOD Novela zákona o SPOD Standardy kvality sociálně-právní ochrany Individuální plán ochrany dítěte Případová konference POSTUP OSPOD S DÍTĚTEM V JEHO PÉČI Depistáţ Přijetí dítěte do péče OSPOD Spisová dokumentace Šetření v rodině Opatření ochrany dítěte Poradenská činnost Výchovná opatření Pomoc dětem v naléhavých případech Další opatření na ochranu dětí PROCES ODEBRÁNÍ DÍTĚTE Proces odebírání z pohledu dítěte a rodiny Proces odebrání dítěte z pohledu OSPOD a legislativy ČR Moţnosti umístění dítěte po odebrání z rodiny Systém náhradní péče v ČR Náhradní rodinná péče Ústavní péče ZÁVĚR SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY A PRAMENŮ ANOTACE... 40

5 SEZNAM ZKRATEK FOD Fond ohroţených dětí IPOD individuální plán ochrany dítěte MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí OSPOD orgán sociálně-právní ochrany dětí SPOD sociálně-právní ochrana dětí Standardy standardy kvality sociálně-právní ochrany Zákon o sociálních sluţbách - zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách Zákon o sociálně právní-ochraně dětí - zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí Občanský zákoník - Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Občanský soudní řád - Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 5

6 ÚVOD Za běţných okolností jsou těmi, kdo dohlíţejí na (v širokém smyslu) blaho dítěte a starají se o ně, jeho rodiče, a to v součinnosti s institucemi moderního státu (školskými, zdravotnickými a dalšími), které se podílejí na socializaci dítěte a péči o ně. Stává se však, ţe rodiče ve své roli výrazněji selţou či nejsou schopni ji plnit, coţ vede k významnější kontrole situace dítěte v rodině ze strany státu (skrze odpovědné instituce, např. OSPOD). Můţe dojít i k tomu, ţe je dítě z rodiny odebráno. V této práci se budu zabývat postupem při práci s rodinou dítěte v situaci moţnosti jeho odebrání z rodiny. Konkrétně se pokusím na tuto problematiku pohlédnout z hlediska české legislativy, kdy cílem mé práce bude popsat především normy, legislativní a další, z nichţ vychází postup při práci s rodinami ohroţenými odebráním dítěte, a návaznou praxi odpovědných institucí. Půjde o neempirickou práci, při které vyuţiji metodu deskripce, analýzy a syntézy poznatků z pramenů a vyuţité literatury. Celá práce bude rozdělena do čtyř stěţejních kapitol. V první shledávám za důleţité popsat práci s cílovou skupinou, tedy rodinou s dětmi. Součástí kapitoly bude také pojem ohroţené dítě a jeho definice. Hlavní část práce bude věnována sociálně-právní ochraně dětí, kterou popíši ve druhé, stejnojmenné kapitole. Jejím obsahem bude zejména legislativa upravující sociálně právní ochranu dětí, následně její pracoviště a spolupracující instituce. Důleţité také bude zmínit, kdo je klientem, tedy komu je sociálně právní ochrana poskytována a konečně v poslední podkapitole této části popíši sociálně-právní ochrany, kterou s sebou rok 2014 přinesl. Vzhledem k tomu, ţe celá práce, jak jiţ její název napovídá, je věnována orgánům sociálně-právní ochrany dětí a jejich výkonům, v další kapitole se budu zabývat právě postupem OSPOD při poskytování péče ohroţenému dítěti. Tato kapitola obsahuje veškeré kroky intervence od přijetí dítěte do péče po samotný okamţik, kdy sociální pracovník dojde k závěru, ţe je třeba dítě z rodiny odebrat. Právě samotný proces odebírání dítěte bude obsahem navazující, čtvrté kapitoly, ve které se budu zabývat touto problematikou. Nejprve na proces odebírání pohlédnu optikou rodiny a samotného dítěte, poté tak, jak na něj pohlíţí OSPOD a legislativa ČR. Následující podkapitoly v této části popíší moţnosti umístění dítěte jiţ po odebrání z rodiny a jeho následná řešení. 6

7 Důvodem, proč jsem se rozhodla napsat právě tuto práci, je především můj zájem o danou problematiku, ale také fakt, ţe vhledem k novelizaci, týkající se právě sociálně-právní ochrany dětí a změn s ní spojených, je potřeba sumarizovat stále platné informace a přidat nové, které mohou být uţitečné a předcházet vzniku nových moţností při práci OSPOD s rodinou a dětmi. 7

8 1 SOCIÁLNÍ PRÁCE S RODINOU A DĚTMI V první řadě bych v této práci chtěla přiblíţit práci s rodinou a dětmi jako cílovou skupinou sociální práce. Poté vysvětlím pojem ohroţené dítě, kterého se bude tato práce týkat. 1.1 Rodina s dětmi jako cílová skupina sociální práce Rodina je jednotka, která je středem zájmu mnoha oborů, jako třeba psychologie, sociologie, práva a podobně. Já se na rodinu podívám z hlediska sociální práce, konkrétně pohledem sociálního pracovníka vykonávajícího sociálně-právní ochranu dětí. Různí odborníci mohou rodinu charakterizovat různě. Například Matějček (1994: 29) vidí rodinu jako socializační jednotku, do které se dítě narodí a kde získává pocity jako láska a bezpečí. Rodiče popisuje jako ty, kdo dítě učí základní dovednosti a znalosti, učí je osvojit si základní rysy naší kultury. Díky rodině dítě přebírá pravidla chování, hodnoty a učí se sociálním rolím. (Matějček 1994: 29) Rodina má na vývoj dítěte velký vliv. Vedle pocitu lásky a bezpečí dítě potřebuje uspokojovat i ty nejzákladnější potřeby, jako je potřeba jídla a pití a ke zdárnému vývoji potřebuje vyrůstat ve stabilním prostředí, které by se měli snaţit vytvářet rodiče. (Matoušek 1993: 10) Rodina jako cílová skupina sociální práce je rozsáhlá kategorie. V České republice existuje spousta sluţeb a institucí, které se touto cílovou skupinou zabývají. V této práci se zabývám rodinou s dětmi zejména z pohledu OSPOD, přesto ale povaţuji za důleţité se o těch ostatních alespoň zmínit. Sluţby poskytované této cílové skupině jsou podle zákona o sociálních sluţbách (zákon č. 108/2006 Sb.) sluţby sociální prevence, raná péče, sociálně-aktivizační sluţby a mnohé další. Rodina s dětmi nebo, jak je tato skupina také často nazývána, ohroţená rodina, je specifická tím, ţe většinou sama (přesněji za ni odpovědní členové rodiče) ani neví, ţe v jejím prostředí se vyskytuje nějaký problém. Dalším specifikem bývá, ţe i kdyţ se rodina o svém problému dozví, často se nestává, aby sama kontaktovala sociální pracovníky s ţádostí o pomoc. Z toho důvodu sociální pracovníci OSPOD, ale i dalších institucí, musí aktivně vyhledávat tyto rodiny. (MPSV 2009) Cílem sociální práce s rodinou je snaha o zajištění nabídky účinné podpory a pomoci s řešením co nejširšího spektra problémů, které mohou rodiny zatěžovat a které mohou být tímto způsobem zmírněny. (MPSV 8

9 2009: 1) Jde o umoţnění členům rodiny zůstat v přirozeném rodinném prostředí nebo se do něho vrátit, předcházení sociálnímu vyloučení rodiny, podporu duševního a psychického zdraví členů rodiny, prevenci rozpadu rodiny, dále o řešení jiţ vzniklých konfliktů a problémů v rodině, kdy se sociální pracovníci snaţí o obnovu soběstačnosti a funkčnosti rodiny. Sociální práce s rodinou také podporuje ohroţené rodiny, snaţí se pomáhat rodičům s výchovou dětí a péčí o ně. Pemová a Ptáček (2012: 91) upozorňují na to, ţe v souvislosti se sociální prací v rodině existuje několik termínů, které spolu bývají často zaměňovány. Jedná se o termíny šetření v rodině, home-visiting a návštěva v rodině. Šetření v rodině umoţňuje pracovníkům OSPOD přijít do bydliště dítěte a jeho rodiny za účelem sledování situace dítěte a jeho rodiny. Většinou se jedná o zjišťování poměrů, ve kterých dítě ţije, nebo později o sledování, zda se poměry nezměnily. Šetření můţe být provedeno v případě, ţe je v nejlepším zájmu dítěte. Při home-visitingu dochází k přímému působení na dítě a jeho rodinu v místě, které rodina povaţuje za domov. Jedná se o socioterapeutickou práci v rodinném prostředí. Termínem návštěva v rodině se myslí jednorázová návštěva psychoterapeuta v rodinném prostředí rodiny, kdy se odborník snaţí s rodinou seznámit a zjistit, jak rodina funguje ve svém vlastním prostředí. S návštěvou na rozdíl od sociálního šetření musí rodiče souhlasit. (Pemová, Ptáček 2012 : 91 92) Sociální pracovník OSPOD vyuţívá právě sociálního šetření, které mu umoţní lépe zhodnotit situaci dítěte a jeho rodiny. Činností sociálního pracovníka OSPOD je mimo jiné právě zhodnotit situaci dítěte v rodině a posoudit, zda se jedná o dítě ohroţené, či nikoliv. Na základě tohoto hodnocení určí, zda a jak je potřeba s dítětem a rodinou pracovat. 1.2 Ohroţené dítě Ohroţené dítě je pojem, pod kterým si můţeme představit leccos. Také s tímto pojmem pracuje nespočet odborníků a kaţdý ho definuje podle svého úhlu pohledu a/nebo své oblasti odborné intervence. Tento pojem se svým významem blíţí anglickému pojmu child at risk, který je běţně pouţívaným v odborné cizojazyčné literatuře. (Tesařová et. al : 4) Tesařová uvádí ţe, za ohrožené můžeme považovat dítě, jehož život či zdraví je nějakým způsobem ohroženo. (Tesařová et. al : 4) Dále také uvádí, ţe je důleţité zmínit, ţe ohroţení bylo dříve spojováno s chudobou. 9

10 Odborníci z různých oborů vyuţívají pojmu ohroţené dítě i v širším slova smyslu, kdy uvádějí, ţe se jedná o děti nebo dospívající, u kterých je zvýšená pravděpodobnost, že se u nich projeví emoční problémy nebo problémy v chování. (Tesařová et. al : 4) Dunovský uvádí v souvislosti s tímto pojmem, ţe jsou ohrožené ty děti, u nichž se jejich prostředí či podmínky života natolik odchýlily od normy, že mohou bezprostředně poškozovat jejich vývoj a začleňování do společnosti (socializaci). (Dunovský 1999 : 236) Zákon o sociálně-právní ochraně dětí povaţuje za ohroţené děti ty děti, které jsou ohroţené samy sebou anebo ze strany svého okolí. Jedná se o děti týrané, zanedbávané a zneuţívané; děti, které se ocitly mimo vlastní rodinu; děti, cizinců bez doprovodu dospělé osoby; děti, vyţadující zvýšenou pozornost; děti delikventní a predelikventní. (zákon č. 359/1999 Sb.) Většinová společnost si pod pojmem ohroţené dítě často představí pouze ty děti, které jsou zneuţívané, zanedbávané nebo týrané, a proto se o těchto dětech krátce zmíním, ještě neţ tuto podkapitolu uzavřu. Jedná se o tzv. syndrom CAN, tedy syndrom týraného, zneuţívaného a zanedbávaného dítěte. Jak jej definuje Dunovský, jde o soubor nepříznivých příznaků v různých oblastech stavu, vývoje nebo postavení ve společnosti dítěte a zejména v jeho rodině. Tyto příznaky jsou výsledkem úmyslného ubliţování dítěti většinou ze strany rodičů nebo jiných dospělých osob v jeho blízkém okolí. Syndrom CAN můţe vyústit aţ do úplného zahubení dítěte. (Dunovský 1995 : 7) 10

11 2 SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ V této kapitole se budu zabývat sociálně-právní ochranou dětí (dále jen SPOD), která je stěţejní problematikou a středem zájmu mé práce, proto myslím, ţe je důleţité nejprve definovat, co to vlastně SPOD je. Sociálně-právní ochrana dítěte představuje zajištění práva dítěte na ţivot, jeho příznivý vývoj, na rodičovskou péči a ţivot v rodině, na identitu dítěte, svobodu myšlení, svědomí a náboţenství, na vzdělání, zaměstnání, zahrnuje také ochranu dítěte před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím, zanedbáváním, zneuţíváním nebo vykořisťováním. (Novotná, Burdová, 2007 : 19) V jednotlivých podkapitolách popíši legislativu, která tuto problematiku upravuje, poté zmíním pracoviště, které se SPOD zabývají nebo ji vykonávají, a v návaznosti na ně také spolupracující instituce. Důleţité bude také zmínit se o tom, komu je SPOD poskytována a nakonec zmínit novelu, která s sebou přináší spoustu novinek týkající se této problematiky. 2.1 Legislativa upravující sociálně-právní ochranu dětí Sociálně-právní ochrana dětí se řadí do veřejného práva a v České republice má své poslaní, které je stvrzeno zákony, mezinárodními dokumenty a listinami. Mezi ty nejzákladnější patří Listina základních práv a svobod nebo také Úmluva o právech dítěte. Vzhledem k tomu, ţe sociálně-právní ochrana dětí také řeší situaci dětí, jejichţ rodinný či osobní ţivotní kontext přesahují hranice ČR, k výše zmíněným dokumentům přibývají různé mezinárodní smlouvy, nařízení Rady Evropské Unie a doporučení Rady Evropy a podobně. (Novotná, Burdová, 2007 : 7) Autorky Novotná a Burdová rozlišují pojmy sociálně-právní ochrana dětí a ochrana dětí, kdy definují, ţe ochrana dětí je míněna jako širší pojem. Ochrana dětí je upravena v různých právních odvětvích, a to v oblasti sociální, rodinného práva, školské, zdravotní, daňové, trestní, občanského práva a další. Ochrana dětí se dá tedy realizovat z různých úhlů pohledu, záleţí na subjektech, které ji realizují. (Novotná, Burdová, 2007 :19) Subjektům, které realizují sociálně-právní ochranu dětí, se budu věnovat hned v následující podkapitole (podkapitola 2.2) této práce. Pro tyto subjekty bylo potřeba vytvořit právní předpoklad, který jim umoţní realizovat sociálně-právní ochranu. Míněn je zákon o sociálně-právní ochraně dětí (zákon č. 359/1999 Sb.), který je v současnosti základním kamenem legislativy ČR v oblasti SPOD. Vedle tohoto zákona se subjekty 11

12 vykonávající SPOD mohou opírat o občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.), který upravuje například rodičovskou odpovědnost. Rodiče mají podle tohoto zákona povinnost o dítě pečovat v jeho nejlepším zájmu. Kdeţto sociálně-právní ochrana nastupuje v okamţiku, kdy rodiče nejsou schopni nebo nechtějí o dítě pečovat, a povinnost tedy připadá na tyto subjekty. Mezi další zákony upravující ochranu dětí patří zákon (č. 218/2003 Sb.) o soudnictví ve věcech mládeţe, zákon (č.109/2002 Sb.) o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.) a další. (Novotná, Burdová, 2007 : 19) 2.2 Pracoviště vykonávající sociálně-právní ochranu dětí V této části práce se budu věnovat pracovištím, která se zabývají poskytováním sociálně-právní ochrany dětí. Jedná se o orgány sociálně-právní ochrany dětí a zařízení sociálně-právní ochrany dětí Orgány sociálně-právní ochrany dětí Podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí jsou zřízeny orgány, které mají povinnost vykonávat sociálně-právní ochranu dětí. Jde o subjekty státní nebo veřejné správy. Zákon také vyjadřuje, který z orgánu sociálně-právní ochranu vykonává ze zákona a který v přenesené působnosti. (zákon č. 359/1999 Sb.) Orgány, které mají moţnost bezprostředně sledovat ochranu práv dětí a mají moţnost včas zasáhnout a učinit opatření na jeho ochranu se znalostmi problému a místních podmínek, jsou obecní úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Tyto subjekty mají ze zákona nejvíce povinností týkajících se ochrany dětí a pomoci rodičům nebo jiným osobám, které jsou za jejich výchovu odpovědny. Dalším orgánem sociálně-právní ochrany dětí jsou krajské úřady, které provádí kontrolu podřízených úřadů, metodickou činnost a zprostředkují náhradní rodinnou péči. Také rozhodují o udělení pověření k výkonu sociálně-právní ochrany fyzickým a právnickým osobám. Státním orgánem sociálně-právní ochrany je Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) a Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně, který je řízen ze strany MPSV. (Novotná, Burdová, 2007 : 23) Sociálně-právní ochranu mohou také vykonávat kraje a obce v samostatné působnosti. Jde o případy, kdy jsou právnické nebo fyzické osoby tímto výkonem 12

13 pověřeny. Tyto subjekty se však neřadí mezi orgány sociálně-právní ochrany dětí. (Novotná, Burdová, 2007 : 23) Další moţností, která vyplývá ze zákona (č. 359/1999 Sb.), je poskytování sociálně-právní ochrany ze strany nestátních subjektů. Jedná se především o nadace, občanská sdruţení, církve nebo další právnické či fyzické osoby, které jsou poskytováním sociálně-právní ochrany pověřené Zařízení sociálně-právní ochrany dětí Podle paragrafu 39 zákona o sociálně-právní ochraně dětí (zákon č.359/1999 Sb.) mohou obce a kraje v samostatné působnosti zřizovat zařízení, která budou poskytovat kvalifikovanou a specializovanou pomoc v dané oblasti problémů souvisejících s výchovou a péčí o děti. Jedná se o zařízení odborného poradenství pro péči o děti, zařízení sociálně výchovné činnosti, zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc, výchovně rekreační tábory a zařízení pro výkon pěstounské péče. (zákon č. 359/1999 Sb.) Zařízení odborného poradenství pro péči o děti je zařízení poskytující, jak jiţ název napovídá, odborné poradenské sluţby. Personál takového zařízení by se měl skládat z kvalifikovaných sociálních pracovníků, právníků, psychologů nebo i pedagogů. V praxi si takové zařízení můţeme představit jako psychologickou poradnu, rodinnou poradnu, partnerskou poradnu a podobně. V této souvislosti můţe jít také o sociální poradenství, které vyplývá ze zákona o sociálních sluţbách (zákon č. 108/2006 Sb.), například v podobě nízkoprahových zařízení pro děti a mládeţ, sociální poradny nebo pracoviště rané péče. (Novotná, Burdová, 2007 : 180) Zařízení sociálně výchovné činnosti slouţí k vytváření volnočasových aktivit pro děti, které ţijí v nepříznivých sociálních a výchovných podmínkách nebo mají výchovné nebo další problémy, slouţí především k prevenci. Obdobou jsou nízkoprahová zařízení pro děti a mládeţ, která jsou zřízena ze zákona o sociálních sluţbách (zákon č. 108/2006 Sb.). Rozdíl mezi těmito zařízeními je pouze ve věkovém kritériu osob, kterým je toto zařízení zpřístupněno. V prvním případě se jedná o věkovou hranici od šesti do osmnácti let, v případě nízkoprahového zařízení pro děti a mládeţ je věková hranice od šesti do šestadvaceti let. Obsah činnosti obou zařízení je téměř stejný. (Novotná, Burdová, 2007 : ) Zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc má poskytnout pomoc a ochranu dětem, které se ocitly bez péče přiměřené jejich věku v situaci, kdy je jejich 13

14 ţivot či zdárný vývoj nějak ohroţen nebo jsou ohroţena jejich základní práva. Ohroţené děti bývají do tohoto typu zařízení umisťovány hlavně v případě, kdy neexistuje moţnost jejich umístění k jiné osobě blízké dítěti. Zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc je jakýmsi přechodným azylem pro děti, které se ocitly v situaci, která vyţaduje opatření jako je dočasné umístění do tohoto zařízení. Pobyt zde je moţný na dobu maximálně půl roku, ve zvláštních případech aţ rok. Umístění dítěte je tedy přechodné na dobu, dokud soud nerozhodne o dlouhodobém řešení situace dítěte. (zákon č. 359/1999 Sb.) V souvislosti se zařízením pro děti vyţadující okamţitou pomoc bych chtěla zmínit tzv. Klokánky. MPSV Klokánky pověřilo jako zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc. Klokánek je projekt Fondu ohroţených dětí 1, jehoţ cílem je nabídnout dětem namísto ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena trvalá náhradní rodinná péče. (FOD, nedatováno) Výchovně rekreační tábory bývají zřizovány v době letních prázdnin nebo o víkendech a jsou určeny pro děti ze sociálně potřebných rodin, také pro děti, jejichţ rodiče špatně plní rodičovské povinnosti, pro děti, které vedou nemravný a zahálčivý ţivot a další. Výchovně rekreační tábory zřizují obce a kraje v samostatné působnosti. Cílem je vedle rekreace dětí také jejich výchova. Jde tedy o výchovné působení na děti s cílem získání základních společenských návyků, osvojení si společenského chování ve vzájemném kontaktu a v kontaktu s dospělými, osvojení si hygienických návyků a podobně. Výchovně rekreační tábory jsou financovány z obecních rozpočtů, a to vzhledem k tomu, ţe rodiče dětí, pro které jsou tyto akce pořádány, jsou zpravidla sociálně slabí a nemohou si dovolit jejich financování. (Novotná, Burdová 2007 : ) Zařízení pro výkon pěstounské péče je, jak jiţ název napovídá, zařízení, ve kterém pěstouni vykonávají pěstounskou péči jako své povolání. Na rozdíl od individuální pěstounské péče, kdy bývá v rodině jedno aţ dvě děti, které jsou pěstounům svěřeny do péče, pěstouni v tomto zařízení pečují o větší počet dětí, a to obvykle šest. Také se zpravidla jedná o společnou pěstounskou péči manţelů, kteří s dětmi mívají silné vztahy. Jde o simulaci klasické rodiny, která je malinko početnější, neţ je trendem v současné době. Rodina ţije v bytě či jiném objektu, který vybuduje zřizovatel zařízení pro výkon pěstounské péče. Zřizovatel má s pěstouny zvláštní vztah, 1 Fond ohrožených dětí (FOD) - je občanské sdružení na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem, s působností na celém území České republiky. 14

15 který se zakládá na písemné dohodě. Vztah pěstounů a dětí v jejich péči je stejný jako při individuální pěstounské péči. (Novotná, Burdová 2007 : 212) 2.3 Spolupracující instituce V předchozí podkapitole (podkapitola 2.2) jsem se zmiňovala o orgánech a zařízeních poskytujících sociálně-právní ochranu dětí. Nyní bych se chtěla alespoň krátce zmínit o dalších subjektech, které jsou v rámci sociálně-právní ochrany nezbytné z pohledu OSPOD, a to spolupracující instituce jako jiţ výše zmíněný Fond ohroţených dětí, Policie ČR, soudy, nemocniční zařízení a lékaři, psychologové a mnohé další. Jak jsem jiţ zmínila, jedná se o instituce, které nemusejí být poskytovateli sociálně-právní ochrany, přesto však jsou nedílnou součástí procesu, při jejím výkonu. Například Fond ohroţených dětí je jednou z institucí, který je pověřen poskytováním sociálně-právní ochrany dětí. Jedná se o občanské sdruţení poskytující pomoc týraným, zanedbávaným, zneuţívaným opuštěným nebo jinak sociálně ohroţeným dětem. Dalšími spolupracujícími institucemi bývají zařízení, která poskytují sluţby sociální prevence nebo také ranou péči podle zákona o sociálních sluţbách. Jak tento zákon uvádí, cílem sluţeb sociální prevence je pomoci osobám překonat jejich nepříznivou sociální situaci a ochránit společnost od vzniku a rozšíření neţádoucích společenských jevů. (zákon č. 108/2006 Sb.) Ranou péči zákon popisuje jako službu zaměřenou na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. (zákon č. 108/2006 Sb.) Jedná se především o výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, také sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a zájmů. (zákon č. 108/2006 Sb.) V praxi se jedná zejména o nízkoprahová zařízení pro děti a mládeţ anebo také sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládeţ jsou zařízení poskytující rizikovým, neorganizovaným dětem a mládeži, kteří jsou ohroženi sociálně - patologickými jevy nebo mají vyhraněný životní styl neakceptovaný většinovou společností. (Statutární město Olomouc) Klíčová je nabídka volnočasových aktivit za účelem navázání kontaktu. Zařízení působí na děti a mládeţ ve věku od šesti do dvaceti šesti let výchovnými, vzdělávacími a aktivizačními činnostmi. Cílem je zlepšení kvality ţivota dětí a mládeţe předcházením nebo sníţením rizik souvisejících se způsobem jejich ţivota a také umoţnit jim lépe se orientovat ve vlastním sociálním prostředí a zároveň vytvářet podmínky pro případ nutnosti řešení 15

16 jejich nepříznivé sociální situace v budoucnosti. Nízkoprahovost zařízení spočívá v bezplatnosti a moţnosti poskytování sluţby anonymně. (Statutární město Olomouc) Sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány právě takovým rodinám s dítětem (nebo dětmi), u něhoţ existují rizika ohroţení jeho vývoje anebo je jiţ jeho vývoj ohroţen, a to v důsledku dlouhodobé sociální situace, kterou rodiče nedokáţí sami bez pomoci zvládnout. Jde o poskytování výchovných, vzdělávacích a aktivizačních, sociálně terapeutických činností, také zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a podobně. (zákon č. 108/2006 Sb.) Zákon o sociálně-právní ochraně dětí (zákon č. 359/1999 Sb.) uvádí v paragrafu deset, ţe nejen OSPOD, ale i některé instituce s těmito orgány spolupracující, jako jsou pověřené osoby, školy, školská zařízení, poskytovatelé zdravotních sluţeb a další zařízení pro děti, mají povinnost nahlásit příslušnému orgánu vykonávající SPOD skutečnosti, které nasvědčují tomu, ţe by se mohlo jednat o dítě, kterému poskytnutí sociálně-právní ochrany přísluší, tedy zda je ţivot dítěte či jeho zdárný vývoj nějak ohroţen. Příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí toto hlášení ihned prošetří a zjistí, zda jsou skutečnosti pravdivé, či nikoliv. 2.4 Klienti OSPOD V této podkapitole vymezím, kdo jsou klienti OSPOD, a tedy vyjdu z pojmu ohroţené dítě, kterému jsem věnovala podkapitolu výše (podkapitola 1.2), tak jak jej definuje zákon o sociálně-právní ochraně dětí. Zákon (č. 359/1999 Sb.) vymezuje okruh dětí, jimţ je nebo by měla být sociálně-právní ochrana poskytována. Jde o děti, jejichţ rodiče nechtějí, nemohou plnit nebo špatně plní povinnosti vycházející z rodičovské odpovědnosti, kterou udává občanský zákoník. (zákon č. 89/2012 Sb.) Případně můţe jít i o jiné osoby, kterým bylo dítě do péče svěřeno, avšak povinnost vůči dítěti neplní. Dále se jedná o děti, na kterých byl spáchán trestný čin, a děti, které svým vlastním jednáním ohroţují svůj zdárný vývoj. (zákon č. 359/1999 Sb.) Sociální pracovníci OSPOD mají v péči i děti, jejichţ ţivot či zdárný vývoj není přímo ohroţen; můţe jít o péči ze strany OSPOD, kdy se rodiče dětí rozhodnou rozvést a v soudním procesu o výchovu a výţivu je dítě zastupováno OSPOD. Pracovníci na těchto pracovištích rozlišují okruh dětí, které se do péče OSPOD dostaly z těchto důvodů, a okruh dětí, které patří do 6 zákona o sociálně-právní ochraně dětí. (zákon č. 359/1999 Sb.) 16

17 Jak jsem jiţ výše zmínila, jedná se o děti, jejichţ rodiče nebo jiné osoby nechtějí, nemohou vykonávat nebo špatně vykonávají péči o ně. Zákon (č. 359/1999 Sb.) konkrétně definuje děti, jejichţ rodiče zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti, nebo nevykonávají nebo zneuţívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti, které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby neţ rodiče, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy; které vedou zahálčivý nebo nemravný ţivot spočívající zejména v tom, ţe zanedbávají školní docházku, nepracují, i kdyţ nemají dostatečný zdroj obţivy, poţívají alkohol nebo návykové látky, ţiví se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší neţ patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohroţují občanské souţití; které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte; na kterých byl spáchán trestný čin ohroţující ţivot, zdraví, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu; pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, ţe nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí. (zákon č. 359/1999 Sb.) Zákon také říká, ţe sociálně-právní ochrana musí být poskytována všem dětem, majícím na území ČR trvalý pobyt nebo jeho povolení, bez rozdílu a bez jakékoliv diskriminace. (zákon č. 359/1999 Sb.) 2.5 Novela zákona o SPOD Vzhledem k tomu, ţe v současných letech dochází k tzv. transformaci sociálněprávní ochrany dětí, je jasné, ţe takové změny se objeví i v zákoně o SPOD. V roce 2012 vznikl zákon č. 401/2012 Sb., kterým se změnilo dosavadní znění zákona o sociálně-právní ochraně dětí. V této podkapitole se pokusím shrnout změny, které přišly s novelou a mají vliv na výkon sociálně-právní ochrany dětí z hlediska sociálního pracovníka OSPOD, pečujícího o dítě a jeho rodinu v procesu jeho odebrání. Jedná se o zavedení standardů kvality sociálně-právní ochrany, o ze standardů vyplývající změny spojené s vyhodnocováním situace dítěte a vytvářením individuálního plánu ochrany dítěte a konečně o pořádání případových konferencí Standardy kvality sociálně-právní ochrany Asi nejdůleţitější změnou, týkající se praxe OSPOD, je zavedení standardů kvality sociálně-právní ochrany (dále jen standardy), které novela přináší. 17 Novela udává povinnost orgánům sociálně-právní ochrany, zařízením pro děti vyţadující okamţitou pomoc a pověřeným osobám řídit se při výkonu sociálně-právní ochrany těmito standardy.

18 Standardy jsou rozděleny do čtyř hlavních částí. První se týká principů a bodového hodnocení výkonu sociálně-právní ochrany, další obsahuje standardy sociální práce s klientem, třetí obsahuje standardy personálního a organizačního zajištění výkonu sociálně-právní ochrany a poslední jsou standardy týkající se technickoprovozního zajištění sociálně-právní ochrany. (zákon č. 359/1999 Sb.) Individuální plán ochrany dítěte Velkou novinkou spojenou se standardy (konkrétně standard č. 9), jsou změny spojené s vyhodnocováním situace dítěte a vytvářením individuálního plánu ochrany dítěte (dále jen IPOD). Novela zákona o SPOD říká, ţe orgán sociálně-právní ochrany provádí u všech případů, zejména v okamţiku zavedení dítěte do evidence dětí uvedených v 54 2 zákona, základní vyhodnocování potřeb dítěte a situace rodiny, zaměřené na skutečnost, zda se jedná o dítě uvedené v 6 3 a 54 nebo o dítě zařazené do evidence dětí z jiného důvodu. Jestliţe ze závěru vyhodnocování vyplývá, ţe se jedná o dítě uvedené v 6 zákona, provádí orgán sociálně-právní ochrany podrobné vyhodnocování. (MPSV 2012a) Do podrobného vyhodnocování patří jiţ zmíněný IPOD. Individuální plán dítěte slouţí k vymezení příčin ohroţení dítěte, ke stanovení opatření směřujícím k zajištění ochrany dítěte, k poskytnutí pomoci rodině ohroţeného dítěte a k posílení funkcí rodiny. Součástí IPOD je také časový plán, podle kterého se provádějí daná opatření. Tato opatření provádí sociální pracovník OSPOD ve spolupráci s dítětem, rodiči nebo osobou odpovědnou za výchovu dítěte, dalšími odborníky, jako například psycholog, dětský lékař, třídní učitelka a podobně. IPOD by se měl vypracovat od počátku poskytování sociálně-právní ochrany, nejpozději do jednoho měsíce od zaevidování dítěte příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí a musí se pravidelně aktualizovat, zejména pak, kdyţ v situaci dítěte dojde ke změně, například v podobě uloţení výchovného opatření. (Čí je dítě) 2 Podle 54 zákona č. 359/1999 Sb., obecní úřad obce s rozšířenou působností vede evidenci dětí uvedených v 6 a dětí, kterým byl ustanoven opatrovníkem nebo poručníkem. 3 Podle 6 zákona č. 359/1999 Sb., se sociálně-právní ochrana zaměřuje zejména na děti, jejichž rodiče zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, nebo nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy; které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití; které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte; na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu; pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí. 18

Sociálně-právní ochrana dětí na úrovni obce s rozšířenou působností Bakalářská diplomová práce

Sociálně-právní ochrana dětí na úrovni obce s rozšířenou působností Bakalářská diplomová práce Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Sociální pedagogika a poradenství Marcela Jedličková Sociálně-právní ochrana dětí na úrovni obce s rozšířenou působností Bakalářská diplomová

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Gabriela Tremlová Životní situace dětí odcházejících v době plnoletosti ze zařízení FOD - Klokánek Vedoucí práce: PaedDr.

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Možnosti sociálně-právní ochrany dětí v praxi DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. et Mgr. Zdeňka

Více

Individuální plánování v praxi kurátora - zaměření na Liberecký kraj

Individuální plánování v praxi kurátora - zaměření na Liberecký kraj Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Individuální plánování v praxi kurátora - zaměření na Liberecký kraj bakalářská práce Jaroslav Čermák vedoucí

Více

Právní ochrana dětí ve věcech mezinárodních únosů. Markéta Francová

Právní ochrana dětí ve věcech mezinárodních únosů. Markéta Francová Právní ochrana dětí ve věcech mezinárodních únosů Markéta Francová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se v teoretické části zabývá právní ochranou dětí, nejprve v širším obecném kontextu,

Více

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 518/2002 Sb. Změna: 222/2003 Sb. Změna: 315/2004 Sb. Změna: 52/2004

Více

Srovnání institutu pěstounské péče v České republice a Velké Británii

Srovnání institutu pěstounské péče v České republice a Velké Británii CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Srovnání institutu pěstounské péče v České republice a Velké Británii Téma práce: Srovnání systémů náhradní rodinné péče v České republice

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Ústav pedagogiky a sociálních studií. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Ústav pedagogiky a sociálních studií. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií Bakalářská práce Alena Billová FORMY SOCIÁLNÍ POMOCI RODINÁM S DĚTMI V PĚSTOUNSKÉ PÉČI Olomouc 2015 vedoucí práce:

Více

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 518/2002 Sb. Změna: 222/2003 Sb. Změna: 315/2004 Sb. Změna: 52/2004

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI Věduna Bubleová, Lucie Vránová, Alena Vávrová, Jana Frantíková Základní informace o náhradní rodinné péči Středisko náhradní rodinné péče o. s. Praha 2011 Tato

Více

Ambulantní podpora rodiny

Ambulantní podpora rodiny Nadace Sirius Ambulantní podpora rodiny Diakonie ČCE středisko Plzeň, Centrum SOS Archa Autoři: Mgr. Lucie Petříčková a tým Centra SOS Archa 2011 Obsah Obsah... 2 1. Účel metodiky... 3 2. Teoretické vymezení

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Gabriela Tremlová Životní situace dětí odcházejících v době plnoletosti ze zařízení FOD - Klokánek Katedra: Sociální pedagogiky

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Absolventská práce

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Absolventská práce CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Systém poskytování pomoci nezletilým matkám s dětmi v ČR Tereza Formanová Vedoucí práce: Mgr. Simona Šafaříková, Ph.D. Olomouc 2014 Prohlašuji,

Více

Postoj veřejnosti k orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Ludmila Trhlíková, DiS.

Postoj veřejnosti k orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Ludmila Trhlíková, DiS. Postoj veřejnosti k orgánu sociálně-právní ochrany dětí Ludmila Trhlíková, DiS. Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Předkládaná bakalářská práce přibližuje činnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Hlavním

Více

Osvojení dítěte. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra práva. Bakalářská práce. Olha Krátká. Autor:

Osvojení dítěte. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra práva. Bakalářská práce. Olha Krátká. Autor: Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Osvojení dítěte Bakalářská práce Autor: Olha Krátká Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Eva Karhanová-Horynová Praha Duben,

Více

Podpora rodin v rámci dohod o výkonu pěstounské péče

Podpora rodin v rámci dohod o výkonu pěstounské péče CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Podpora rodin v rámci dohod o výkonu pěstounské péče Aneţka Schindlerová Vedoucí práce: Mgr. Anna Lazecká Olomouc 2014 Prohlašuji, ţe jsem

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany

Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor školství, kultury a sociálních věcí Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní

Více

Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE Středisko náhradní rodinné péče, spolek Praha 2014 PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE I. LEGISLATIVNÍ RÁMEC

Více

Proces odebrání dítěte z rodiny z pohledu sociálního pracovníka

Proces odebrání dítěte z rodiny z pohledu sociálního pracovníka INSTITUT MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ BRNO Proces odebrání dítěte z rodiny z pohledu sociálního pracovníka Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr. Libor Beránek Vypracovala: Bc. Petra Pleváková Brno 2013

Více

Sociální sítě dítěte v dětském domově

Sociální sítě dítěte v dětském domově MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY Sociální sítě dítěte v dětském domově Bakalářská práce Brno 2010 Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D. Vypracovala: Aneta

Více

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE SUBSTITUTE FAMILY CARE

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE SUBSTITUTE FAMILY CARE Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Sociální práce Studijní obor (kombinace): Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Penitenciární

Více

Informace pro občany

Informace pro občany Vytvoření metodiky naplňování standardů kvality dle vyhl. 473/2012Sb. pro ORP Jilemnice - OSPOD Informace pro občany Metodika standardů kvality sociálně-právní ochrany Projekt Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00061

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie. Pěstounská péče.

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie. Pěstounská péče. Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Pěstounská péče Foster care Bakalářská diplomová práce Kamila Geryková,DiS. Vedoucí bakalářské

Více

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE AKADEMIE HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS, S.R.O. 1 Obsah Analýza současné právní úpravy ochrany práv dětí a systému

Více

Multidisciplinární spolupráce při řešení syndromu CAN v Plzeňském kraji. Metodické doporučení

Multidisciplinární spolupráce při řešení syndromu CAN v Plzeňském kraji. Metodické doporučení Multidisciplinární spolupráce při řešení syndromu CAN v Plzeňském kraji Metodické doporučení Metodické doporučení vzniklo díky projektu Nové poznatky v syndromu CAN a interdisciplinární spolupráce reg.

Více

PROBLÉMY, SE KTERÝMI SE SETKÁVAJÍ ŽADATELÉ O ADOPCI V OBDOBÍ OD ROZHODNUTÍ SE PRO ADOPCI AŽ PO SOUDNÍ ŘÍZENÍ

PROBLÉMY, SE KTERÝMI SE SETKÁVAJÍ ŽADATELÉ O ADOPCI V OBDOBÍ OD ROZHODNUTÍ SE PRO ADOPCI AŽ PO SOUDNÍ ŘÍZENÍ MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Joštova 10, Brno PROBLÉMY, SE KTERÝMI SE SETKÁVAJÍ ŽADATELÉ O ADOPCI V OBDOBÍ OD ROZHODNUTÍ SE PRO ADOPCI AŽ PO

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Marie Janoušková Role sociálního pracovníka při úpravě poměrů nezletilých

Více

1. Místní a časová dostupnost

1. Místní a časová dostupnost Standardy kvality sociálně-právní ochrany byly vypracovány v souladu s ustanovením 9a odst. 3 a 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, jehož novela nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2015.

Více

Role orgánu sociálně-právní ochrany dětí v příbuzenské pěstounské péči

Role orgánu sociálně-právní ochrany dětí v příbuzenské pěstounské péči UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce Role orgánu sociálně-právní ochrany dětí v příbuzenské pěstounské péči Petra Heinzová, DiS. Katedra: Sociální práce Vedoucí práce:

Více

Sociálně právní ochrana dětí ve vztahu k cizincům

Sociálně právní ochrana dětí ve vztahu k cizincům UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce Sociálně právní ochrana dětí ve vztahu k cizincům Zuzana Klímová Katedra pastorační a sociální práce Vedoucí práce PaedDr. Marie

Více