CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc"

Transkript

1 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Postup při práci s rodinou dítěte v situaci moţnosti jeho odebrání z rodiny z hlediska české legislativy a odpovědných institucí Ţaneta Minxová Vedoucí práce: Mgr. Hana Šlechtová, Ph.D. Olomouc 2014

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem tuto práci zpracovala samostatně na základě pouţitých pramenů a literatury uvedených v bibliografickém seznamu. V Olomouci dne Ţaneta Minxová

3 Poděkování Ráda bych touto cestou poděkovala Mgr. Haně Šlechtové, Ph.D. za odborné vedení mé práce, cenné rady, trpělivost a vstřícný přístup a také v neposlední řadě své rodině za projevenou podporu v průběhu psaní této práce i celého studia.

4 OBSAH SEZNAM ZKRATEK... 5 ÚVOD SOCIÁLNÍ PRÁCE S RODINOU A DĚTMI Rodina s dětmi jako cílová skupina sociální práce Ohroţené dítě SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Legislativa upravující sociálně-právní ochranu dětí Pracoviště vykonávající sociálně-právní ochranu dětí Orgány sociálně-právní ochrany dětí Zařízení sociálně-právní ochrany dětí Spolupracující instituce Klienti OSPOD Novela zákona o SPOD Standardy kvality sociálně-právní ochrany Individuální plán ochrany dítěte Případová konference POSTUP OSPOD S DÍTĚTEM V JEHO PÉČI Depistáţ Přijetí dítěte do péče OSPOD Spisová dokumentace Šetření v rodině Opatření ochrany dítěte Poradenská činnost Výchovná opatření Pomoc dětem v naléhavých případech Další opatření na ochranu dětí PROCES ODEBRÁNÍ DÍTĚTE Proces odebírání z pohledu dítěte a rodiny Proces odebrání dítěte z pohledu OSPOD a legislativy ČR Moţnosti umístění dítěte po odebrání z rodiny Systém náhradní péče v ČR Náhradní rodinná péče Ústavní péče ZÁVĚR SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY A PRAMENŮ ANOTACE... 40

5 SEZNAM ZKRATEK FOD Fond ohroţených dětí IPOD individuální plán ochrany dítěte MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí OSPOD orgán sociálně-právní ochrany dětí SPOD sociálně-právní ochrana dětí Standardy standardy kvality sociálně-právní ochrany Zákon o sociálních sluţbách - zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách Zákon o sociálně právní-ochraně dětí - zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí Občanský zákoník - Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Občanský soudní řád - Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 5

6 ÚVOD Za běţných okolností jsou těmi, kdo dohlíţejí na (v širokém smyslu) blaho dítěte a starají se o ně, jeho rodiče, a to v součinnosti s institucemi moderního státu (školskými, zdravotnickými a dalšími), které se podílejí na socializaci dítěte a péči o ně. Stává se však, ţe rodiče ve své roli výrazněji selţou či nejsou schopni ji plnit, coţ vede k významnější kontrole situace dítěte v rodině ze strany státu (skrze odpovědné instituce, např. OSPOD). Můţe dojít i k tomu, ţe je dítě z rodiny odebráno. V této práci se budu zabývat postupem při práci s rodinou dítěte v situaci moţnosti jeho odebrání z rodiny. Konkrétně se pokusím na tuto problematiku pohlédnout z hlediska české legislativy, kdy cílem mé práce bude popsat především normy, legislativní a další, z nichţ vychází postup při práci s rodinami ohroţenými odebráním dítěte, a návaznou praxi odpovědných institucí. Půjde o neempirickou práci, při které vyuţiji metodu deskripce, analýzy a syntézy poznatků z pramenů a vyuţité literatury. Celá práce bude rozdělena do čtyř stěţejních kapitol. V první shledávám za důleţité popsat práci s cílovou skupinou, tedy rodinou s dětmi. Součástí kapitoly bude také pojem ohroţené dítě a jeho definice. Hlavní část práce bude věnována sociálně-právní ochraně dětí, kterou popíši ve druhé, stejnojmenné kapitole. Jejím obsahem bude zejména legislativa upravující sociálně právní ochranu dětí, následně její pracoviště a spolupracující instituce. Důleţité také bude zmínit, kdo je klientem, tedy komu je sociálně právní ochrana poskytována a konečně v poslední podkapitole této části popíši sociálně-právní ochrany, kterou s sebou rok 2014 přinesl. Vzhledem k tomu, ţe celá práce, jak jiţ její název napovídá, je věnována orgánům sociálně-právní ochrany dětí a jejich výkonům, v další kapitole se budu zabývat právě postupem OSPOD při poskytování péče ohroţenému dítěti. Tato kapitola obsahuje veškeré kroky intervence od přijetí dítěte do péče po samotný okamţik, kdy sociální pracovník dojde k závěru, ţe je třeba dítě z rodiny odebrat. Právě samotný proces odebírání dítěte bude obsahem navazující, čtvrté kapitoly, ve které se budu zabývat touto problematikou. Nejprve na proces odebírání pohlédnu optikou rodiny a samotného dítěte, poté tak, jak na něj pohlíţí OSPOD a legislativa ČR. Následující podkapitoly v této části popíší moţnosti umístění dítěte jiţ po odebrání z rodiny a jeho následná řešení. 6

7 Důvodem, proč jsem se rozhodla napsat právě tuto práci, je především můj zájem o danou problematiku, ale také fakt, ţe vhledem k novelizaci, týkající se právě sociálně-právní ochrany dětí a změn s ní spojených, je potřeba sumarizovat stále platné informace a přidat nové, které mohou být uţitečné a předcházet vzniku nových moţností při práci OSPOD s rodinou a dětmi. 7

8 1 SOCIÁLNÍ PRÁCE S RODINOU A DĚTMI V první řadě bych v této práci chtěla přiblíţit práci s rodinou a dětmi jako cílovou skupinou sociální práce. Poté vysvětlím pojem ohroţené dítě, kterého se bude tato práce týkat. 1.1 Rodina s dětmi jako cílová skupina sociální práce Rodina je jednotka, která je středem zájmu mnoha oborů, jako třeba psychologie, sociologie, práva a podobně. Já se na rodinu podívám z hlediska sociální práce, konkrétně pohledem sociálního pracovníka vykonávajícího sociálně-právní ochranu dětí. Různí odborníci mohou rodinu charakterizovat různě. Například Matějček (1994: 29) vidí rodinu jako socializační jednotku, do které se dítě narodí a kde získává pocity jako láska a bezpečí. Rodiče popisuje jako ty, kdo dítě učí základní dovednosti a znalosti, učí je osvojit si základní rysy naší kultury. Díky rodině dítě přebírá pravidla chování, hodnoty a učí se sociálním rolím. (Matějček 1994: 29) Rodina má na vývoj dítěte velký vliv. Vedle pocitu lásky a bezpečí dítě potřebuje uspokojovat i ty nejzákladnější potřeby, jako je potřeba jídla a pití a ke zdárnému vývoji potřebuje vyrůstat ve stabilním prostředí, které by se měli snaţit vytvářet rodiče. (Matoušek 1993: 10) Rodina jako cílová skupina sociální práce je rozsáhlá kategorie. V České republice existuje spousta sluţeb a institucí, které se touto cílovou skupinou zabývají. V této práci se zabývám rodinou s dětmi zejména z pohledu OSPOD, přesto ale povaţuji za důleţité se o těch ostatních alespoň zmínit. Sluţby poskytované této cílové skupině jsou podle zákona o sociálních sluţbách (zákon č. 108/2006 Sb.) sluţby sociální prevence, raná péče, sociálně-aktivizační sluţby a mnohé další. Rodina s dětmi nebo, jak je tato skupina také často nazývána, ohroţená rodina, je specifická tím, ţe většinou sama (přesněji za ni odpovědní členové rodiče) ani neví, ţe v jejím prostředí se vyskytuje nějaký problém. Dalším specifikem bývá, ţe i kdyţ se rodina o svém problému dozví, často se nestává, aby sama kontaktovala sociální pracovníky s ţádostí o pomoc. Z toho důvodu sociální pracovníci OSPOD, ale i dalších institucí, musí aktivně vyhledávat tyto rodiny. (MPSV 2009) Cílem sociální práce s rodinou je snaha o zajištění nabídky účinné podpory a pomoci s řešením co nejširšího spektra problémů, které mohou rodiny zatěžovat a které mohou být tímto způsobem zmírněny. (MPSV 8

9 2009: 1) Jde o umoţnění členům rodiny zůstat v přirozeném rodinném prostředí nebo se do něho vrátit, předcházení sociálnímu vyloučení rodiny, podporu duševního a psychického zdraví členů rodiny, prevenci rozpadu rodiny, dále o řešení jiţ vzniklých konfliktů a problémů v rodině, kdy se sociální pracovníci snaţí o obnovu soběstačnosti a funkčnosti rodiny. Sociální práce s rodinou také podporuje ohroţené rodiny, snaţí se pomáhat rodičům s výchovou dětí a péčí o ně. Pemová a Ptáček (2012: 91) upozorňují na to, ţe v souvislosti se sociální prací v rodině existuje několik termínů, které spolu bývají často zaměňovány. Jedná se o termíny šetření v rodině, home-visiting a návštěva v rodině. Šetření v rodině umoţňuje pracovníkům OSPOD přijít do bydliště dítěte a jeho rodiny za účelem sledování situace dítěte a jeho rodiny. Většinou se jedná o zjišťování poměrů, ve kterých dítě ţije, nebo později o sledování, zda se poměry nezměnily. Šetření můţe být provedeno v případě, ţe je v nejlepším zájmu dítěte. Při home-visitingu dochází k přímému působení na dítě a jeho rodinu v místě, které rodina povaţuje za domov. Jedná se o socioterapeutickou práci v rodinném prostředí. Termínem návštěva v rodině se myslí jednorázová návštěva psychoterapeuta v rodinném prostředí rodiny, kdy se odborník snaţí s rodinou seznámit a zjistit, jak rodina funguje ve svém vlastním prostředí. S návštěvou na rozdíl od sociálního šetření musí rodiče souhlasit. (Pemová, Ptáček 2012 : 91 92) Sociální pracovník OSPOD vyuţívá právě sociálního šetření, které mu umoţní lépe zhodnotit situaci dítěte a jeho rodiny. Činností sociálního pracovníka OSPOD je mimo jiné právě zhodnotit situaci dítěte v rodině a posoudit, zda se jedná o dítě ohroţené, či nikoliv. Na základě tohoto hodnocení určí, zda a jak je potřeba s dítětem a rodinou pracovat. 1.2 Ohroţené dítě Ohroţené dítě je pojem, pod kterým si můţeme představit leccos. Také s tímto pojmem pracuje nespočet odborníků a kaţdý ho definuje podle svého úhlu pohledu a/nebo své oblasti odborné intervence. Tento pojem se svým významem blíţí anglickému pojmu child at risk, který je běţně pouţívaným v odborné cizojazyčné literatuře. (Tesařová et. al : 4) Tesařová uvádí ţe, za ohrožené můžeme považovat dítě, jehož život či zdraví je nějakým způsobem ohroženo. (Tesařová et. al : 4) Dále také uvádí, ţe je důleţité zmínit, ţe ohroţení bylo dříve spojováno s chudobou. 9

10 Odborníci z různých oborů vyuţívají pojmu ohroţené dítě i v širším slova smyslu, kdy uvádějí, ţe se jedná o děti nebo dospívající, u kterých je zvýšená pravděpodobnost, že se u nich projeví emoční problémy nebo problémy v chování. (Tesařová et. al : 4) Dunovský uvádí v souvislosti s tímto pojmem, ţe jsou ohrožené ty děti, u nichž se jejich prostředí či podmínky života natolik odchýlily od normy, že mohou bezprostředně poškozovat jejich vývoj a začleňování do společnosti (socializaci). (Dunovský 1999 : 236) Zákon o sociálně-právní ochraně dětí povaţuje za ohroţené děti ty děti, které jsou ohroţené samy sebou anebo ze strany svého okolí. Jedná se o děti týrané, zanedbávané a zneuţívané; děti, které se ocitly mimo vlastní rodinu; děti, cizinců bez doprovodu dospělé osoby; děti, vyţadující zvýšenou pozornost; děti delikventní a predelikventní. (zákon č. 359/1999 Sb.) Většinová společnost si pod pojmem ohroţené dítě často představí pouze ty děti, které jsou zneuţívané, zanedbávané nebo týrané, a proto se o těchto dětech krátce zmíním, ještě neţ tuto podkapitolu uzavřu. Jedná se o tzv. syndrom CAN, tedy syndrom týraného, zneuţívaného a zanedbávaného dítěte. Jak jej definuje Dunovský, jde o soubor nepříznivých příznaků v různých oblastech stavu, vývoje nebo postavení ve společnosti dítěte a zejména v jeho rodině. Tyto příznaky jsou výsledkem úmyslného ubliţování dítěti většinou ze strany rodičů nebo jiných dospělých osob v jeho blízkém okolí. Syndrom CAN můţe vyústit aţ do úplného zahubení dítěte. (Dunovský 1995 : 7) 10

11 2 SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ V této kapitole se budu zabývat sociálně-právní ochranou dětí (dále jen SPOD), která je stěţejní problematikou a středem zájmu mé práce, proto myslím, ţe je důleţité nejprve definovat, co to vlastně SPOD je. Sociálně-právní ochrana dítěte představuje zajištění práva dítěte na ţivot, jeho příznivý vývoj, na rodičovskou péči a ţivot v rodině, na identitu dítěte, svobodu myšlení, svědomí a náboţenství, na vzdělání, zaměstnání, zahrnuje také ochranu dítěte před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím, zanedbáváním, zneuţíváním nebo vykořisťováním. (Novotná, Burdová, 2007 : 19) V jednotlivých podkapitolách popíši legislativu, která tuto problematiku upravuje, poté zmíním pracoviště, které se SPOD zabývají nebo ji vykonávají, a v návaznosti na ně také spolupracující instituce. Důleţité bude také zmínit se o tom, komu je SPOD poskytována a nakonec zmínit novelu, která s sebou přináší spoustu novinek týkající se této problematiky. 2.1 Legislativa upravující sociálně-právní ochranu dětí Sociálně-právní ochrana dětí se řadí do veřejného práva a v České republice má své poslaní, které je stvrzeno zákony, mezinárodními dokumenty a listinami. Mezi ty nejzákladnější patří Listina základních práv a svobod nebo také Úmluva o právech dítěte. Vzhledem k tomu, ţe sociálně-právní ochrana dětí také řeší situaci dětí, jejichţ rodinný či osobní ţivotní kontext přesahují hranice ČR, k výše zmíněným dokumentům přibývají různé mezinárodní smlouvy, nařízení Rady Evropské Unie a doporučení Rady Evropy a podobně. (Novotná, Burdová, 2007 : 7) Autorky Novotná a Burdová rozlišují pojmy sociálně-právní ochrana dětí a ochrana dětí, kdy definují, ţe ochrana dětí je míněna jako širší pojem. Ochrana dětí je upravena v různých právních odvětvích, a to v oblasti sociální, rodinného práva, školské, zdravotní, daňové, trestní, občanského práva a další. Ochrana dětí se dá tedy realizovat z různých úhlů pohledu, záleţí na subjektech, které ji realizují. (Novotná, Burdová, 2007 :19) Subjektům, které realizují sociálně-právní ochranu dětí, se budu věnovat hned v následující podkapitole (podkapitola 2.2) této práce. Pro tyto subjekty bylo potřeba vytvořit právní předpoklad, který jim umoţní realizovat sociálně-právní ochranu. Míněn je zákon o sociálně-právní ochraně dětí (zákon č. 359/1999 Sb.), který je v současnosti základním kamenem legislativy ČR v oblasti SPOD. Vedle tohoto zákona se subjekty 11

12 vykonávající SPOD mohou opírat o občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.), který upravuje například rodičovskou odpovědnost. Rodiče mají podle tohoto zákona povinnost o dítě pečovat v jeho nejlepším zájmu. Kdeţto sociálně-právní ochrana nastupuje v okamţiku, kdy rodiče nejsou schopni nebo nechtějí o dítě pečovat, a povinnost tedy připadá na tyto subjekty. Mezi další zákony upravující ochranu dětí patří zákon (č. 218/2003 Sb.) o soudnictví ve věcech mládeţe, zákon (č.109/2002 Sb.) o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.) a další. (Novotná, Burdová, 2007 : 19) 2.2 Pracoviště vykonávající sociálně-právní ochranu dětí V této části práce se budu věnovat pracovištím, která se zabývají poskytováním sociálně-právní ochrany dětí. Jedná se o orgány sociálně-právní ochrany dětí a zařízení sociálně-právní ochrany dětí Orgány sociálně-právní ochrany dětí Podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí jsou zřízeny orgány, které mají povinnost vykonávat sociálně-právní ochranu dětí. Jde o subjekty státní nebo veřejné správy. Zákon také vyjadřuje, který z orgánu sociálně-právní ochranu vykonává ze zákona a který v přenesené působnosti. (zákon č. 359/1999 Sb.) Orgány, které mají moţnost bezprostředně sledovat ochranu práv dětí a mají moţnost včas zasáhnout a učinit opatření na jeho ochranu se znalostmi problému a místních podmínek, jsou obecní úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Tyto subjekty mají ze zákona nejvíce povinností týkajících se ochrany dětí a pomoci rodičům nebo jiným osobám, které jsou za jejich výchovu odpovědny. Dalším orgánem sociálně-právní ochrany dětí jsou krajské úřady, které provádí kontrolu podřízených úřadů, metodickou činnost a zprostředkují náhradní rodinnou péči. Také rozhodují o udělení pověření k výkonu sociálně-právní ochrany fyzickým a právnickým osobám. Státním orgánem sociálně-právní ochrany je Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) a Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně, který je řízen ze strany MPSV. (Novotná, Burdová, 2007 : 23) Sociálně-právní ochranu mohou také vykonávat kraje a obce v samostatné působnosti. Jde o případy, kdy jsou právnické nebo fyzické osoby tímto výkonem 12

13 pověřeny. Tyto subjekty se však neřadí mezi orgány sociálně-právní ochrany dětí. (Novotná, Burdová, 2007 : 23) Další moţností, která vyplývá ze zákona (č. 359/1999 Sb.), je poskytování sociálně-právní ochrany ze strany nestátních subjektů. Jedná se především o nadace, občanská sdruţení, církve nebo další právnické či fyzické osoby, které jsou poskytováním sociálně-právní ochrany pověřené Zařízení sociálně-právní ochrany dětí Podle paragrafu 39 zákona o sociálně-právní ochraně dětí (zákon č.359/1999 Sb.) mohou obce a kraje v samostatné působnosti zřizovat zařízení, která budou poskytovat kvalifikovanou a specializovanou pomoc v dané oblasti problémů souvisejících s výchovou a péčí o děti. Jedná se o zařízení odborného poradenství pro péči o děti, zařízení sociálně výchovné činnosti, zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc, výchovně rekreační tábory a zařízení pro výkon pěstounské péče. (zákon č. 359/1999 Sb.) Zařízení odborného poradenství pro péči o děti je zařízení poskytující, jak jiţ název napovídá, odborné poradenské sluţby. Personál takového zařízení by se měl skládat z kvalifikovaných sociálních pracovníků, právníků, psychologů nebo i pedagogů. V praxi si takové zařízení můţeme představit jako psychologickou poradnu, rodinnou poradnu, partnerskou poradnu a podobně. V této souvislosti můţe jít také o sociální poradenství, které vyplývá ze zákona o sociálních sluţbách (zákon č. 108/2006 Sb.), například v podobě nízkoprahových zařízení pro děti a mládeţ, sociální poradny nebo pracoviště rané péče. (Novotná, Burdová, 2007 : 180) Zařízení sociálně výchovné činnosti slouţí k vytváření volnočasových aktivit pro děti, které ţijí v nepříznivých sociálních a výchovných podmínkách nebo mají výchovné nebo další problémy, slouţí především k prevenci. Obdobou jsou nízkoprahová zařízení pro děti a mládeţ, která jsou zřízena ze zákona o sociálních sluţbách (zákon č. 108/2006 Sb.). Rozdíl mezi těmito zařízeními je pouze ve věkovém kritériu osob, kterým je toto zařízení zpřístupněno. V prvním případě se jedná o věkovou hranici od šesti do osmnácti let, v případě nízkoprahového zařízení pro děti a mládeţ je věková hranice od šesti do šestadvaceti let. Obsah činnosti obou zařízení je téměř stejný. (Novotná, Burdová, 2007 : ) Zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc má poskytnout pomoc a ochranu dětem, které se ocitly bez péče přiměřené jejich věku v situaci, kdy je jejich 13

14 ţivot či zdárný vývoj nějak ohroţen nebo jsou ohroţena jejich základní práva. Ohroţené děti bývají do tohoto typu zařízení umisťovány hlavně v případě, kdy neexistuje moţnost jejich umístění k jiné osobě blízké dítěti. Zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc je jakýmsi přechodným azylem pro děti, které se ocitly v situaci, která vyţaduje opatření jako je dočasné umístění do tohoto zařízení. Pobyt zde je moţný na dobu maximálně půl roku, ve zvláštních případech aţ rok. Umístění dítěte je tedy přechodné na dobu, dokud soud nerozhodne o dlouhodobém řešení situace dítěte. (zákon č. 359/1999 Sb.) V souvislosti se zařízením pro děti vyţadující okamţitou pomoc bych chtěla zmínit tzv. Klokánky. MPSV Klokánky pověřilo jako zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc. Klokánek je projekt Fondu ohroţených dětí 1, jehoţ cílem je nabídnout dětem namísto ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena trvalá náhradní rodinná péče. (FOD, nedatováno) Výchovně rekreační tábory bývají zřizovány v době letních prázdnin nebo o víkendech a jsou určeny pro děti ze sociálně potřebných rodin, také pro děti, jejichţ rodiče špatně plní rodičovské povinnosti, pro děti, které vedou nemravný a zahálčivý ţivot a další. Výchovně rekreační tábory zřizují obce a kraje v samostatné působnosti. Cílem je vedle rekreace dětí také jejich výchova. Jde tedy o výchovné působení na děti s cílem získání základních společenských návyků, osvojení si společenského chování ve vzájemném kontaktu a v kontaktu s dospělými, osvojení si hygienických návyků a podobně. Výchovně rekreační tábory jsou financovány z obecních rozpočtů, a to vzhledem k tomu, ţe rodiče dětí, pro které jsou tyto akce pořádány, jsou zpravidla sociálně slabí a nemohou si dovolit jejich financování. (Novotná, Burdová 2007 : ) Zařízení pro výkon pěstounské péče je, jak jiţ název napovídá, zařízení, ve kterém pěstouni vykonávají pěstounskou péči jako své povolání. Na rozdíl od individuální pěstounské péče, kdy bývá v rodině jedno aţ dvě děti, které jsou pěstounům svěřeny do péče, pěstouni v tomto zařízení pečují o větší počet dětí, a to obvykle šest. Také se zpravidla jedná o společnou pěstounskou péči manţelů, kteří s dětmi mívají silné vztahy. Jde o simulaci klasické rodiny, která je malinko početnější, neţ je trendem v současné době. Rodina ţije v bytě či jiném objektu, který vybuduje zřizovatel zařízení pro výkon pěstounské péče. Zřizovatel má s pěstouny zvláštní vztah, 1 Fond ohrožených dětí (FOD) - je občanské sdružení na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem, s působností na celém území České republiky. 14

15 který se zakládá na písemné dohodě. Vztah pěstounů a dětí v jejich péči je stejný jako při individuální pěstounské péči. (Novotná, Burdová 2007 : 212) 2.3 Spolupracující instituce V předchozí podkapitole (podkapitola 2.2) jsem se zmiňovala o orgánech a zařízeních poskytujících sociálně-právní ochranu dětí. Nyní bych se chtěla alespoň krátce zmínit o dalších subjektech, které jsou v rámci sociálně-právní ochrany nezbytné z pohledu OSPOD, a to spolupracující instituce jako jiţ výše zmíněný Fond ohroţených dětí, Policie ČR, soudy, nemocniční zařízení a lékaři, psychologové a mnohé další. Jak jsem jiţ zmínila, jedná se o instituce, které nemusejí být poskytovateli sociálně-právní ochrany, přesto však jsou nedílnou součástí procesu, při jejím výkonu. Například Fond ohroţených dětí je jednou z institucí, který je pověřen poskytováním sociálně-právní ochrany dětí. Jedná se o občanské sdruţení poskytující pomoc týraným, zanedbávaným, zneuţívaným opuštěným nebo jinak sociálně ohroţeným dětem. Dalšími spolupracujícími institucemi bývají zařízení, která poskytují sluţby sociální prevence nebo také ranou péči podle zákona o sociálních sluţbách. Jak tento zákon uvádí, cílem sluţeb sociální prevence je pomoci osobám překonat jejich nepříznivou sociální situaci a ochránit společnost od vzniku a rozšíření neţádoucích společenských jevů. (zákon č. 108/2006 Sb.) Ranou péči zákon popisuje jako službu zaměřenou na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. (zákon č. 108/2006 Sb.) Jedná se především o výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, také sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a zájmů. (zákon č. 108/2006 Sb.) V praxi se jedná zejména o nízkoprahová zařízení pro děti a mládeţ anebo také sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládeţ jsou zařízení poskytující rizikovým, neorganizovaným dětem a mládeži, kteří jsou ohroženi sociálně - patologickými jevy nebo mají vyhraněný životní styl neakceptovaný většinovou společností. (Statutární město Olomouc) Klíčová je nabídka volnočasových aktivit za účelem navázání kontaktu. Zařízení působí na děti a mládeţ ve věku od šesti do dvaceti šesti let výchovnými, vzdělávacími a aktivizačními činnostmi. Cílem je zlepšení kvality ţivota dětí a mládeţe předcházením nebo sníţením rizik souvisejících se způsobem jejich ţivota a také umoţnit jim lépe se orientovat ve vlastním sociálním prostředí a zároveň vytvářet podmínky pro případ nutnosti řešení 15

16 jejich nepříznivé sociální situace v budoucnosti. Nízkoprahovost zařízení spočívá v bezplatnosti a moţnosti poskytování sluţby anonymně. (Statutární město Olomouc) Sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány právě takovým rodinám s dítětem (nebo dětmi), u něhoţ existují rizika ohroţení jeho vývoje anebo je jiţ jeho vývoj ohroţen, a to v důsledku dlouhodobé sociální situace, kterou rodiče nedokáţí sami bez pomoci zvládnout. Jde o poskytování výchovných, vzdělávacích a aktivizačních, sociálně terapeutických činností, také zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a podobně. (zákon č. 108/2006 Sb.) Zákon o sociálně-právní ochraně dětí (zákon č. 359/1999 Sb.) uvádí v paragrafu deset, ţe nejen OSPOD, ale i některé instituce s těmito orgány spolupracující, jako jsou pověřené osoby, školy, školská zařízení, poskytovatelé zdravotních sluţeb a další zařízení pro děti, mají povinnost nahlásit příslušnému orgánu vykonávající SPOD skutečnosti, které nasvědčují tomu, ţe by se mohlo jednat o dítě, kterému poskytnutí sociálně-právní ochrany přísluší, tedy zda je ţivot dítěte či jeho zdárný vývoj nějak ohroţen. Příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí toto hlášení ihned prošetří a zjistí, zda jsou skutečnosti pravdivé, či nikoliv. 2.4 Klienti OSPOD V této podkapitole vymezím, kdo jsou klienti OSPOD, a tedy vyjdu z pojmu ohroţené dítě, kterému jsem věnovala podkapitolu výše (podkapitola 1.2), tak jak jej definuje zákon o sociálně-právní ochraně dětí. Zákon (č. 359/1999 Sb.) vymezuje okruh dětí, jimţ je nebo by měla být sociálně-právní ochrana poskytována. Jde o děti, jejichţ rodiče nechtějí, nemohou plnit nebo špatně plní povinnosti vycházející z rodičovské odpovědnosti, kterou udává občanský zákoník. (zákon č. 89/2012 Sb.) Případně můţe jít i o jiné osoby, kterým bylo dítě do péče svěřeno, avšak povinnost vůči dítěti neplní. Dále se jedná o děti, na kterých byl spáchán trestný čin, a děti, které svým vlastním jednáním ohroţují svůj zdárný vývoj. (zákon č. 359/1999 Sb.) Sociální pracovníci OSPOD mají v péči i děti, jejichţ ţivot či zdárný vývoj není přímo ohroţen; můţe jít o péči ze strany OSPOD, kdy se rodiče dětí rozhodnou rozvést a v soudním procesu o výchovu a výţivu je dítě zastupováno OSPOD. Pracovníci na těchto pracovištích rozlišují okruh dětí, které se do péče OSPOD dostaly z těchto důvodů, a okruh dětí, které patří do 6 zákona o sociálně-právní ochraně dětí. (zákon č. 359/1999 Sb.) 16

17 Jak jsem jiţ výše zmínila, jedná se o děti, jejichţ rodiče nebo jiné osoby nechtějí, nemohou vykonávat nebo špatně vykonávají péči o ně. Zákon (č. 359/1999 Sb.) konkrétně definuje děti, jejichţ rodiče zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti, nebo nevykonávají nebo zneuţívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti, které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby neţ rodiče, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy; které vedou zahálčivý nebo nemravný ţivot spočívající zejména v tom, ţe zanedbávají školní docházku, nepracují, i kdyţ nemají dostatečný zdroj obţivy, poţívají alkohol nebo návykové látky, ţiví se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší neţ patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohroţují občanské souţití; které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte; na kterých byl spáchán trestný čin ohroţující ţivot, zdraví, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu; pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, ţe nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí. (zákon č. 359/1999 Sb.) Zákon také říká, ţe sociálně-právní ochrana musí být poskytována všem dětem, majícím na území ČR trvalý pobyt nebo jeho povolení, bez rozdílu a bez jakékoliv diskriminace. (zákon č. 359/1999 Sb.) 2.5 Novela zákona o SPOD Vzhledem k tomu, ţe v současných letech dochází k tzv. transformaci sociálněprávní ochrany dětí, je jasné, ţe takové změny se objeví i v zákoně o SPOD. V roce 2012 vznikl zákon č. 401/2012 Sb., kterým se změnilo dosavadní znění zákona o sociálně-právní ochraně dětí. V této podkapitole se pokusím shrnout změny, které přišly s novelou a mají vliv na výkon sociálně-právní ochrany dětí z hlediska sociálního pracovníka OSPOD, pečujícího o dítě a jeho rodinu v procesu jeho odebrání. Jedná se o zavedení standardů kvality sociálně-právní ochrany, o ze standardů vyplývající změny spojené s vyhodnocováním situace dítěte a vytvářením individuálního plánu ochrany dítěte a konečně o pořádání případových konferencí Standardy kvality sociálně-právní ochrany Asi nejdůleţitější změnou, týkající se praxe OSPOD, je zavedení standardů kvality sociálně-právní ochrany (dále jen standardy), které novela přináší. 17 Novela udává povinnost orgánům sociálně-právní ochrany, zařízením pro děti vyţadující okamţitou pomoc a pověřeným osobám řídit se při výkonu sociálně-právní ochrany těmito standardy.

18 Standardy jsou rozděleny do čtyř hlavních částí. První se týká principů a bodového hodnocení výkonu sociálně-právní ochrany, další obsahuje standardy sociální práce s klientem, třetí obsahuje standardy personálního a organizačního zajištění výkonu sociálně-právní ochrany a poslední jsou standardy týkající se technickoprovozního zajištění sociálně-právní ochrany. (zákon č. 359/1999 Sb.) Individuální plán ochrany dítěte Velkou novinkou spojenou se standardy (konkrétně standard č. 9), jsou změny spojené s vyhodnocováním situace dítěte a vytvářením individuálního plánu ochrany dítěte (dále jen IPOD). Novela zákona o SPOD říká, ţe orgán sociálně-právní ochrany provádí u všech případů, zejména v okamţiku zavedení dítěte do evidence dětí uvedených v 54 2 zákona, základní vyhodnocování potřeb dítěte a situace rodiny, zaměřené na skutečnost, zda se jedná o dítě uvedené v 6 3 a 54 nebo o dítě zařazené do evidence dětí z jiného důvodu. Jestliţe ze závěru vyhodnocování vyplývá, ţe se jedná o dítě uvedené v 6 zákona, provádí orgán sociálně-právní ochrany podrobné vyhodnocování. (MPSV 2012a) Do podrobného vyhodnocování patří jiţ zmíněný IPOD. Individuální plán dítěte slouţí k vymezení příčin ohroţení dítěte, ke stanovení opatření směřujícím k zajištění ochrany dítěte, k poskytnutí pomoci rodině ohroţeného dítěte a k posílení funkcí rodiny. Součástí IPOD je také časový plán, podle kterého se provádějí daná opatření. Tato opatření provádí sociální pracovník OSPOD ve spolupráci s dítětem, rodiči nebo osobou odpovědnou za výchovu dítěte, dalšími odborníky, jako například psycholog, dětský lékař, třídní učitelka a podobně. IPOD by se měl vypracovat od počátku poskytování sociálně-právní ochrany, nejpozději do jednoho měsíce od zaevidování dítěte příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí a musí se pravidelně aktualizovat, zejména pak, kdyţ v situaci dítěte dojde ke změně, například v podobě uloţení výchovného opatření. (Čí je dítě) 2 Podle 54 zákona č. 359/1999 Sb., obecní úřad obce s rozšířenou působností vede evidenci dětí uvedených v 6 a dětí, kterým byl ustanoven opatrovníkem nebo poručníkem. 3 Podle 6 zákona č. 359/1999 Sb., se sociálně-právní ochrana zaměřuje zejména na děti, jejichž rodiče zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, nebo nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy; které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití; které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte; na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu; pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí. 18

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Radovan Dávid, 2012 Obsah Obecný úvod Vztah soukromého a veřejného práva Blaho dítěte Sociálně-právní ochrana dětí Vymezení pojmu Projevy v právním řádu ČR Zákon o rodině Občanský

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí je ucelený systém, fungující v systému českého práva. Účelem je poskytnout zvýšenou ochranu státu nezletilým dětem, tedy těm občanům, kteří se

Více

Pracovní profily jednotlivých pozic

Pracovní profily jednotlivých pozic Pracovní profily jednotlivých pozic Péče o dítě opatrovník Splňuje vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání v oboru se zaměřením na sociální práci, sociální pedagogiku, sociálně-právní činnost, sociální

Více

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC DALOVICE Hlavní 99 362 63 VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ( dále jen SPOD) ve znění pozdějších předpisů,

Více

LEGISLATIVNÍ VYMEZENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ A MLÁDEŽE

LEGISLATIVNÍ VYMEZENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ A MLÁDEŽE LEGISLATIVNÍ VYMEZENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ A MLÁDEŽE Zpracovatel: Moravskoslezský kraj (odbor školství, mládeže a sportu) Název projektu: Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách Registrační

Více

Sociálně-právní ochrana dětí. Radovan Dávid, 2008

Sociálně-právní ochrana dětí. Radovan Dávid, 2008 Sociálně-právní ochrana dětí Radovan Dávid, 2008 ÚVOD 2 Program přednášky Obecný úvod Vztah soukromého a veřejného práva Blaho dítěte Sociálně-právní ochrana dětí Vymezení pojmu Projevy v právním řádu

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Sociálněprávníochrana dětí Zákon č. 359/99 Sb. SPO se rozumí zejména: Ochrana práva dítěte

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

Sociálně právní ochranou dle 1 odst. 1 zákonač. 359/199 Sb., se rozumí zejména

Sociálně právní ochranou dle 1 odst. 1 zákonač. 359/199 Sb., se rozumí zejména Sociálně právní ochranou dle 1 odst. 1 zákonač. 359/199 Sb., se rozumí zejména 1. Ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu 2. Ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve znění zákonů č. 257/2000 Sb., č. 272/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 518/2002 Sb., č. 222/2003 Sb., č. 52/2004 Sb., č. 315/2004 Sb., č. 436/2004 Sb.,

Více

Perspektivy péče o ohrožné děti

Perspektivy péče o ohrožné děti Perspektivy péče o ohrožné děti Bc. Radek Šoustal referent SPOD, KÚ MSK Ostrava-Poruba, 22. 11. 2011 Základní dokumenty Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období

Více

14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková

14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková 14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková Rodinné právo můžeme vymezit jako souhrn právních norem upravující manželské a rodinné vztahy. Základním

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Dle ustanovení 4 zákona 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů je obecní úřad orgánem SPO zajišťující ochranu práva dítěte

Více

Multioborová spolupráce

Multioborová spolupráce Multioborová spolupráce Bc. Zdeněk Chmelař, DiS. OSPOD, OSVZ, ÚMČ Praha 14 Pracovní text necitovat prosím LOKALITA Černý Most Hloubětín Kyje Dolní Počernice Hostavice (zdroj mapy Google maps) https://www.google.cz/maps/place/praha+14

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit Tisková zpráva Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Více

Základní informace o poskytování sociálně-právní ochrany dětí na území Města Hranic a správního obvodu obce s rozšířenou působností

Základní informace o poskytování sociálně-právní ochrany dětí na území Města Hranic a správního obvodu obce s rozšířenou působností Základní informace o poskytování sociálně-právní ochrany dětí na území Města Hranic a správního obvodu obce s rozšířenou působností Co znamená sociálně-právní ochrana dětí? Výkon sociálně-právní ochrany

Více

STANDARD č. 7: PREVENCE

STANDARD č. 7: PREVENCE STANDARD č. 7: PREVENCE Cíle kritéria: 7. Prevence KRITÉRIA 7a) OSPOD aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012 PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí schvalovací proces Prošla dvakrát mezirezortním

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Novela zákona o OSPOD vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012 Sb. S účinností od 1.1.2013. Zasazení novely v,,legislativním rámci do

Více

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis:

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Název standardu 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4a) Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

KONCEPCE PREVENCE A ŘEŠENÍ ZÁŠKOLÁCTVÍ

KONCEPCE PREVENCE A ŘEŠENÍ ZÁŠKOLÁCTVÍ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz KONCEPCE PREVENCE A ŘEŠENÍ ZÁŠKOLÁCTVÍ příloha plánu práce výchovné poradkyně Mgr. Věra ŠEBOROVÁ

Více

Užití výchovných opatření sociálněprávní ochrany ve vztahu ke kybyršikaně

Užití výchovných opatření sociálněprávní ochrany ve vztahu ke kybyršikaně Užití výchovných opatření sociálněprávní ochrany ve vztahu ke kybyršikaně Ivana Matoušková Základní principy NOZ 3 zákona č. 89/2012 Sb. (NOZ) 1) Soukromé právo chrání důstojnost a svobodu člověka i jeho

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD: Obecní úřad Bříza je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí Obsah kritéria standardu 3a Orgán sociálně-právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným způsobem vnitřní pravidla

Více

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí Agenda sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD) je svěřena dle vnitřní směrnice Organizačního řádu Městského úřadu v Českém

Více

Činnosti obce a obecního úřadu dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Činnosti obce a obecního úřadu dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů Činnosti obce a obecního úřadu dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 4 odst. 1 Sociálně-právní ochranu dětí zajišťují orgány sociálně-právní ochrany dětí,

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

359/1999 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

359/1999 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 4.11.2013 do částky 133/2013 Sb. a 46/2013 Sb.m.s. - RA479 359/1999 Sb. - právní ochraně dětí - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

Čl. I Prevence záškoláctví

Čl. I Prevence záškoláctví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 11.března 2002 Čj.: 10 194/2002-14 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví

Více

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ Výchozí předpoklady naší práce Centrem našeho zájmu je dítě a jeho rodina Celostní postoj, neutralita, na proces a řešení problému

Více

V ztah rodičů a školy

V ztah rodičů a školy V ztah rodičů a školy pohledem práva Vztah rodičů a školy pohledem práva Podle ustanovení 32 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, mají ve výchově dětí rozhodující úlohu

Více

Standard kvality sociálně-právní ochrany

Standard kvality sociálně-právní ochrany Standard kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Ploskovice Ploskovice 2015 1 Obecní úřad Ploskovice je v souladu s ustanovením

Více

STANDARD č. 3 Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

STANDARD č. 3 Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí STANDARD č. 3 Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) se nachází na Odboru školství, sportu a mládeže Městského úřadu v Českém Krumlově,

Více

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 16, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 15.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí Předním hlediskem sociálně-právní ochrany je zájem dítěte a blaho dítěte. Oblast řešené problematiky úseku: V rámci platné legislativy je úřadem na tomto úseku zajišťováno

Více

STANDARD č. 9 Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte

STANDARD č. 9 Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte STANDARD č. 9 Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte 1. Jednání s klientem Při jednání s klientem pracovník sociálně-právní ochrany vychází z Etického kodexu sociálního pracovníka: respektuje

Více

Novela zákona o sociálněprávní

Novela zákona o sociálněprávní Novela zákona o sociálněprávní ochraně dětí zákon č. 401/2012 Sb. ze dne 7. 11. 2012 Odbor rodiny a ochrany práv dětí 18. ledna 2013 Obsah dnešního semináře 1) Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Více

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 518/2002 Sb. Změna: 222/2003 Sb. Změna: 315/2004 Sb. Změna: 52/2004

Více

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Sociálně-právní ochrana dětí

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Sociálně-právní ochrana dětí Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 518/2002 Sb. Změna: 222/2003 Sb. Změna: 315/2004 Sb. Změna: 52/2004 Sb. Změna: 436/2004 Sb. Změna: 57/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb., 381/2005

Více

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 SMLOUVA O PŘIJETÍ KLIENTA DO INTERNÁTNÍHO PROGRAMU STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE Právnická osoba vykonávající činnost zařízení : DÚM, SVP a ŠJ Pobytový program

Více

Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí

Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí Datum účinnosti: 1. dubna 2000 Poslední zapracovaná změna: zákon č. 124/2008 Sb. s účinností dnem 1.7.2008 Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí

359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 518/2002 Sb. Změna: 222/2003 Sb. Změna: 315/2004 Sb. Změna: 52/2004

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR 17. září 2014 Odbor ochrany práv dětí Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012

Více

Koncepce v oblasti rodinné politiky z hlediska sociálních věcí na území Plzeňského kraje pro rok 2013

Koncepce v oblasti rodinné politiky z hlediska sociálních věcí na území Plzeňského kraje pro rok 2013 Koncepce v oblasti rodinné politiky z hlediska sociálních věcí na území Plzeňského kraje pro rok 2013 Zpracoval: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor sociálních věcí OBSAH 1. Úvod...4 I. Koncepční část

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 518/2002 Sb. Změna: 222/2003 Sb. Změna: 315/2004 Sb. Změna: 52/2004

Více

Právní opatření při řešení problémového chování žáků na školách

Právní opatření při řešení problémového chování žáků na školách Právní opatření při řešení problémového chování žáků na školách MŠMT únor 2014 1. Legislativní rámec Školy se při řešení výchovných problémů žáků řídí těmito právními předpisy, popřípadě metodickými pokyny:

Více

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ČÁST PRVNÍ

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ČÁST PRVNÍ http://www.uplnezneni.cz/zakon/359-1999-sb-o-socialne-pravni-ochrane-deti/ Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 SB., AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ Č.505/2012 SB.; ZÁKON UPRAVUJÍCÍ OCHRANU PRÁV DÍTĚTE NA PŘÍZNIVÝ

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Životní situace. Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD

Životní situace. Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD Životní situace Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD Úprava poměrů k nezletilým dětem (úprava výchovy a výživy pro dobu před a po rozvodu) Určení, zvýšení / snížení / výživného

Více

Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015

Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015 Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015 Pardubice Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS. 1 ČESKÝ BROD SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Personální obsazení 3,8 úvazku + 0,6 úvazku pracovnice pro práci s pěstounskými rodinami /do konce r.

Více

OBSAH. ZÁKON č. 359/1999 Sb. O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ... 1

OBSAH. ZÁKON č. 359/1999 Sb. O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ... 1 OBSAH Autoři jednotlivých ustanovení..................................... XI Seznam zkratek............................................... XIII Seznam předpisů citovaných v komentáři..........................

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Změna situace Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ12 Datum vypracování: Vypracoval: 31. 12. 2014, revize:

Více

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

NÁZEV PŘÍSPĚVKU Užití výchovných opatření sociálně-právní ochrany ve vztahu ke kyberšikaně. Vzory rozhodnutí vydaných ve správním řízení

NÁZEV PŘÍSPĚVKU Užití výchovných opatření sociálně-právní ochrany ve vztahu ke kyberšikaně. Vzory rozhodnutí vydaných ve správním řízení NÁZEV PŘÍSPĚVKU Užití výchovných opatření sociálně-právní ochrany ve vztahu ke kyberšikaně Vzory rozhodnutí vydaných ve správním řízení Ivana MATOUŠKOVÁ Krajský úřad Kraje Vysočina, e-mail: matouskova.i@kr-vysocina.cz

Více

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 Dřevohostice,Novosady 248, PSČ: 751 14, Tel: 581 711022,581 711 307 INFORMAČNÍ TABULE podle zákona č.106/1999 Sb. VÝCHOVNÉHO ÚSTAVU A STŘEDNÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Sociálně-právní ochrana dětí

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Sociálně-právní ochrana dětí 359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 518/2002 Sb. Změna: 222/2003 Sb. Změna: 315/2004 Sb. Změna: 52/2004

Více

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. cílová skupina: žáci sekundy cílem

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr.

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr. Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi Bc. Klára Jalovcová Mgr. Irena Kulhánková Naše tři přání Prvním přáním je, aby rodinám byla poskytnuta

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Příloha č. 1 Základní informace o zařízení Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Telefon: 606 635 113 E-mail:

Více

Průvodce pro náhradní rodinnou péči

Průvodce pro náhradní rodinnou péči Průvodce pro náhradní rodinnou péči Jak na náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je výchova a péče o děti. Bohužel

Více

Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ OBSAH 1. ÚVOD 2. STANDARD Č. 7 PREVENCE 3. STANDARD Č. 8 PŘIJETÍ OZNÁMENÍ, POSOUZENÍ NALÉHAVOSTI A PŘIDĚLENÍ PŘÍPADU 4. STANDARD Č. 9

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

S T A N D A R D 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. 4 a

S T A N D A R D 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. 4 a S T A N D A R D 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4 a Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

Práva a povinnosti při výkonu SPOD

Práva a povinnosti při výkonu SPOD UČEBNÍ TEXT KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Práva a povinnosti při výkonu SPOD Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu Standardů č. 11, 12, 13 Odborný expert: Bc. Michal

Více

Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 10 194/2002-14. 1. Omlouvání nepřítomnosti

Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 10 194/2002-14. 1. Omlouvání nepřítomnosti Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, příspěvková organizace Pokyn ředitele školy k omlouvání ţáků Č.j.: ZŠ MŠ/0062/2013 Účinnost od: 1. 9. 2013 Spisový znak: A.1.4 Skartační znak: A 10 Změny: Zpracováno

Více

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost Městský úřad Rumburk Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Orgán sociálně - právní ochrany dětí STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany

Více

ZÁKON. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

ZÁKON. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ZÁKON č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ze dne 9. prosince 1999 jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 257/2000 Sb. a č. 272/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

SMLOUVU O PŘIJETÍ KLIENTA DO CELODENNÍHO PROGRAMU SVP

SMLOUVU O PŘIJETÍ KLIENTA DO CELODENNÍHO PROGRAMU SVP STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 SMLOUVA O PŘIJETÍ KLIENTA DO CELODENNÍHO PROGRAMU STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE Právnická osoba vykonávající činnost zařízení : DÚM, SVP a ŠJ Pobytový program

Více

Sociálně-právní ochrana dětí

Sociálně-právní ochrana dětí Sociálně-právní ochrana dětí Na základě zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí je Obecní úřad Kobylnice orgánem poskytujícím sociálně-právní ochranu na území obce Kobylnice. Poradenství

Více

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Základní informace Právní zakotvení inspekcí Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o

Více

Zdeňka Králíčková, 2007

Zdeňka Králíčková, 2007 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2007 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Předávání informací Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ11 Datum vypracování: Vypracoval: 31. 12. 2014,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Individuální projekt OP LZZ

Individuální projekt OP LZZ Individuální projekt OP LZZ Systémová podpora procesů transformace systému péče o rodiny a děti Karlovy Vary, 8. říjen 2012 PhDr. Miloslav Macela ředitel odboru rodiny a ochrany práv dětí Reforma systému

Více