CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc"

Transkript

1 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Postup při práci s rodinou dítěte v situaci moţnosti jeho odebrání z rodiny z hlediska české legislativy a odpovědných institucí Ţaneta Minxová Vedoucí práce: Mgr. Hana Šlechtová, Ph.D. Olomouc 2014

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem tuto práci zpracovala samostatně na základě pouţitých pramenů a literatury uvedených v bibliografickém seznamu. V Olomouci dne Ţaneta Minxová

3 Poděkování Ráda bych touto cestou poděkovala Mgr. Haně Šlechtové, Ph.D. za odborné vedení mé práce, cenné rady, trpělivost a vstřícný přístup a také v neposlední řadě své rodině za projevenou podporu v průběhu psaní této práce i celého studia.

4 OBSAH SEZNAM ZKRATEK... 5 ÚVOD SOCIÁLNÍ PRÁCE S RODINOU A DĚTMI Rodina s dětmi jako cílová skupina sociální práce Ohroţené dítě SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Legislativa upravující sociálně-právní ochranu dětí Pracoviště vykonávající sociálně-právní ochranu dětí Orgány sociálně-právní ochrany dětí Zařízení sociálně-právní ochrany dětí Spolupracující instituce Klienti OSPOD Novela zákona o SPOD Standardy kvality sociálně-právní ochrany Individuální plán ochrany dítěte Případová konference POSTUP OSPOD S DÍTĚTEM V JEHO PÉČI Depistáţ Přijetí dítěte do péče OSPOD Spisová dokumentace Šetření v rodině Opatření ochrany dítěte Poradenská činnost Výchovná opatření Pomoc dětem v naléhavých případech Další opatření na ochranu dětí PROCES ODEBRÁNÍ DÍTĚTE Proces odebírání z pohledu dítěte a rodiny Proces odebrání dítěte z pohledu OSPOD a legislativy ČR Moţnosti umístění dítěte po odebrání z rodiny Systém náhradní péče v ČR Náhradní rodinná péče Ústavní péče ZÁVĚR SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY A PRAMENŮ ANOTACE... 40

5 SEZNAM ZKRATEK FOD Fond ohroţených dětí IPOD individuální plán ochrany dítěte MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí OSPOD orgán sociálně-právní ochrany dětí SPOD sociálně-právní ochrana dětí Standardy standardy kvality sociálně-právní ochrany Zákon o sociálních sluţbách - zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách Zákon o sociálně právní-ochraně dětí - zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí Občanský zákoník - Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Občanský soudní řád - Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 5

6 ÚVOD Za běţných okolností jsou těmi, kdo dohlíţejí na (v širokém smyslu) blaho dítěte a starají se o ně, jeho rodiče, a to v součinnosti s institucemi moderního státu (školskými, zdravotnickými a dalšími), které se podílejí na socializaci dítěte a péči o ně. Stává se však, ţe rodiče ve své roli výrazněji selţou či nejsou schopni ji plnit, coţ vede k významnější kontrole situace dítěte v rodině ze strany státu (skrze odpovědné instituce, např. OSPOD). Můţe dojít i k tomu, ţe je dítě z rodiny odebráno. V této práci se budu zabývat postupem při práci s rodinou dítěte v situaci moţnosti jeho odebrání z rodiny. Konkrétně se pokusím na tuto problematiku pohlédnout z hlediska české legislativy, kdy cílem mé práce bude popsat především normy, legislativní a další, z nichţ vychází postup při práci s rodinami ohroţenými odebráním dítěte, a návaznou praxi odpovědných institucí. Půjde o neempirickou práci, při které vyuţiji metodu deskripce, analýzy a syntézy poznatků z pramenů a vyuţité literatury. Celá práce bude rozdělena do čtyř stěţejních kapitol. V první shledávám za důleţité popsat práci s cílovou skupinou, tedy rodinou s dětmi. Součástí kapitoly bude také pojem ohroţené dítě a jeho definice. Hlavní část práce bude věnována sociálně-právní ochraně dětí, kterou popíši ve druhé, stejnojmenné kapitole. Jejím obsahem bude zejména legislativa upravující sociálně právní ochranu dětí, následně její pracoviště a spolupracující instituce. Důleţité také bude zmínit, kdo je klientem, tedy komu je sociálně právní ochrana poskytována a konečně v poslední podkapitole této části popíši sociálně-právní ochrany, kterou s sebou rok 2014 přinesl. Vzhledem k tomu, ţe celá práce, jak jiţ její název napovídá, je věnována orgánům sociálně-právní ochrany dětí a jejich výkonům, v další kapitole se budu zabývat právě postupem OSPOD při poskytování péče ohroţenému dítěti. Tato kapitola obsahuje veškeré kroky intervence od přijetí dítěte do péče po samotný okamţik, kdy sociální pracovník dojde k závěru, ţe je třeba dítě z rodiny odebrat. Právě samotný proces odebírání dítěte bude obsahem navazující, čtvrté kapitoly, ve které se budu zabývat touto problematikou. Nejprve na proces odebírání pohlédnu optikou rodiny a samotného dítěte, poté tak, jak na něj pohlíţí OSPOD a legislativa ČR. Následující podkapitoly v této části popíší moţnosti umístění dítěte jiţ po odebrání z rodiny a jeho následná řešení. 6

7 Důvodem, proč jsem se rozhodla napsat právě tuto práci, je především můj zájem o danou problematiku, ale také fakt, ţe vhledem k novelizaci, týkající se právě sociálně-právní ochrany dětí a změn s ní spojených, je potřeba sumarizovat stále platné informace a přidat nové, které mohou být uţitečné a předcházet vzniku nových moţností při práci OSPOD s rodinou a dětmi. 7

8 1 SOCIÁLNÍ PRÁCE S RODINOU A DĚTMI V první řadě bych v této práci chtěla přiblíţit práci s rodinou a dětmi jako cílovou skupinou sociální práce. Poté vysvětlím pojem ohroţené dítě, kterého se bude tato práce týkat. 1.1 Rodina s dětmi jako cílová skupina sociální práce Rodina je jednotka, která je středem zájmu mnoha oborů, jako třeba psychologie, sociologie, práva a podobně. Já se na rodinu podívám z hlediska sociální práce, konkrétně pohledem sociálního pracovníka vykonávajícího sociálně-právní ochranu dětí. Různí odborníci mohou rodinu charakterizovat různě. Například Matějček (1994: 29) vidí rodinu jako socializační jednotku, do které se dítě narodí a kde získává pocity jako láska a bezpečí. Rodiče popisuje jako ty, kdo dítě učí základní dovednosti a znalosti, učí je osvojit si základní rysy naší kultury. Díky rodině dítě přebírá pravidla chování, hodnoty a učí se sociálním rolím. (Matějček 1994: 29) Rodina má na vývoj dítěte velký vliv. Vedle pocitu lásky a bezpečí dítě potřebuje uspokojovat i ty nejzákladnější potřeby, jako je potřeba jídla a pití a ke zdárnému vývoji potřebuje vyrůstat ve stabilním prostředí, které by se měli snaţit vytvářet rodiče. (Matoušek 1993: 10) Rodina jako cílová skupina sociální práce je rozsáhlá kategorie. V České republice existuje spousta sluţeb a institucí, které se touto cílovou skupinou zabývají. V této práci se zabývám rodinou s dětmi zejména z pohledu OSPOD, přesto ale povaţuji za důleţité se o těch ostatních alespoň zmínit. Sluţby poskytované této cílové skupině jsou podle zákona o sociálních sluţbách (zákon č. 108/2006 Sb.) sluţby sociální prevence, raná péče, sociálně-aktivizační sluţby a mnohé další. Rodina s dětmi nebo, jak je tato skupina také často nazývána, ohroţená rodina, je specifická tím, ţe většinou sama (přesněji za ni odpovědní členové rodiče) ani neví, ţe v jejím prostředí se vyskytuje nějaký problém. Dalším specifikem bývá, ţe i kdyţ se rodina o svém problému dozví, často se nestává, aby sama kontaktovala sociální pracovníky s ţádostí o pomoc. Z toho důvodu sociální pracovníci OSPOD, ale i dalších institucí, musí aktivně vyhledávat tyto rodiny. (MPSV 2009) Cílem sociální práce s rodinou je snaha o zajištění nabídky účinné podpory a pomoci s řešením co nejširšího spektra problémů, které mohou rodiny zatěžovat a které mohou být tímto způsobem zmírněny. (MPSV 8

9 2009: 1) Jde o umoţnění členům rodiny zůstat v přirozeném rodinném prostředí nebo se do něho vrátit, předcházení sociálnímu vyloučení rodiny, podporu duševního a psychického zdraví členů rodiny, prevenci rozpadu rodiny, dále o řešení jiţ vzniklých konfliktů a problémů v rodině, kdy se sociální pracovníci snaţí o obnovu soběstačnosti a funkčnosti rodiny. Sociální práce s rodinou také podporuje ohroţené rodiny, snaţí se pomáhat rodičům s výchovou dětí a péčí o ně. Pemová a Ptáček (2012: 91) upozorňují na to, ţe v souvislosti se sociální prací v rodině existuje několik termínů, které spolu bývají často zaměňovány. Jedná se o termíny šetření v rodině, home-visiting a návštěva v rodině. Šetření v rodině umoţňuje pracovníkům OSPOD přijít do bydliště dítěte a jeho rodiny za účelem sledování situace dítěte a jeho rodiny. Většinou se jedná o zjišťování poměrů, ve kterých dítě ţije, nebo později o sledování, zda se poměry nezměnily. Šetření můţe být provedeno v případě, ţe je v nejlepším zájmu dítěte. Při home-visitingu dochází k přímému působení na dítě a jeho rodinu v místě, které rodina povaţuje za domov. Jedná se o socioterapeutickou práci v rodinném prostředí. Termínem návštěva v rodině se myslí jednorázová návštěva psychoterapeuta v rodinném prostředí rodiny, kdy se odborník snaţí s rodinou seznámit a zjistit, jak rodina funguje ve svém vlastním prostředí. S návštěvou na rozdíl od sociálního šetření musí rodiče souhlasit. (Pemová, Ptáček 2012 : 91 92) Sociální pracovník OSPOD vyuţívá právě sociálního šetření, které mu umoţní lépe zhodnotit situaci dítěte a jeho rodiny. Činností sociálního pracovníka OSPOD je mimo jiné právě zhodnotit situaci dítěte v rodině a posoudit, zda se jedná o dítě ohroţené, či nikoliv. Na základě tohoto hodnocení určí, zda a jak je potřeba s dítětem a rodinou pracovat. 1.2 Ohroţené dítě Ohroţené dítě je pojem, pod kterým si můţeme představit leccos. Také s tímto pojmem pracuje nespočet odborníků a kaţdý ho definuje podle svého úhlu pohledu a/nebo své oblasti odborné intervence. Tento pojem se svým významem blíţí anglickému pojmu child at risk, který je běţně pouţívaným v odborné cizojazyčné literatuře. (Tesařová et. al : 4) Tesařová uvádí ţe, za ohrožené můžeme považovat dítě, jehož život či zdraví je nějakým způsobem ohroženo. (Tesařová et. al : 4) Dále také uvádí, ţe je důleţité zmínit, ţe ohroţení bylo dříve spojováno s chudobou. 9

10 Odborníci z různých oborů vyuţívají pojmu ohroţené dítě i v širším slova smyslu, kdy uvádějí, ţe se jedná o děti nebo dospívající, u kterých je zvýšená pravděpodobnost, že se u nich projeví emoční problémy nebo problémy v chování. (Tesařová et. al : 4) Dunovský uvádí v souvislosti s tímto pojmem, ţe jsou ohrožené ty děti, u nichž se jejich prostředí či podmínky života natolik odchýlily od normy, že mohou bezprostředně poškozovat jejich vývoj a začleňování do společnosti (socializaci). (Dunovský 1999 : 236) Zákon o sociálně-právní ochraně dětí povaţuje za ohroţené děti ty děti, které jsou ohroţené samy sebou anebo ze strany svého okolí. Jedná se o děti týrané, zanedbávané a zneuţívané; děti, které se ocitly mimo vlastní rodinu; děti, cizinců bez doprovodu dospělé osoby; děti, vyţadující zvýšenou pozornost; děti delikventní a predelikventní. (zákon č. 359/1999 Sb.) Většinová společnost si pod pojmem ohroţené dítě často představí pouze ty děti, které jsou zneuţívané, zanedbávané nebo týrané, a proto se o těchto dětech krátce zmíním, ještě neţ tuto podkapitolu uzavřu. Jedná se o tzv. syndrom CAN, tedy syndrom týraného, zneuţívaného a zanedbávaného dítěte. Jak jej definuje Dunovský, jde o soubor nepříznivých příznaků v různých oblastech stavu, vývoje nebo postavení ve společnosti dítěte a zejména v jeho rodině. Tyto příznaky jsou výsledkem úmyslného ubliţování dítěti většinou ze strany rodičů nebo jiných dospělých osob v jeho blízkém okolí. Syndrom CAN můţe vyústit aţ do úplného zahubení dítěte. (Dunovský 1995 : 7) 10

11 2 SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ V této kapitole se budu zabývat sociálně-právní ochranou dětí (dále jen SPOD), která je stěţejní problematikou a středem zájmu mé práce, proto myslím, ţe je důleţité nejprve definovat, co to vlastně SPOD je. Sociálně-právní ochrana dítěte představuje zajištění práva dítěte na ţivot, jeho příznivý vývoj, na rodičovskou péči a ţivot v rodině, na identitu dítěte, svobodu myšlení, svědomí a náboţenství, na vzdělání, zaměstnání, zahrnuje také ochranu dítěte před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím, zanedbáváním, zneuţíváním nebo vykořisťováním. (Novotná, Burdová, 2007 : 19) V jednotlivých podkapitolách popíši legislativu, která tuto problematiku upravuje, poté zmíním pracoviště, které se SPOD zabývají nebo ji vykonávají, a v návaznosti na ně také spolupracující instituce. Důleţité bude také zmínit se o tom, komu je SPOD poskytována a nakonec zmínit novelu, která s sebou přináší spoustu novinek týkající se této problematiky. 2.1 Legislativa upravující sociálně-právní ochranu dětí Sociálně-právní ochrana dětí se řadí do veřejného práva a v České republice má své poslaní, které je stvrzeno zákony, mezinárodními dokumenty a listinami. Mezi ty nejzákladnější patří Listina základních práv a svobod nebo také Úmluva o právech dítěte. Vzhledem k tomu, ţe sociálně-právní ochrana dětí také řeší situaci dětí, jejichţ rodinný či osobní ţivotní kontext přesahují hranice ČR, k výše zmíněným dokumentům přibývají různé mezinárodní smlouvy, nařízení Rady Evropské Unie a doporučení Rady Evropy a podobně. (Novotná, Burdová, 2007 : 7) Autorky Novotná a Burdová rozlišují pojmy sociálně-právní ochrana dětí a ochrana dětí, kdy definují, ţe ochrana dětí je míněna jako širší pojem. Ochrana dětí je upravena v různých právních odvětvích, a to v oblasti sociální, rodinného práva, školské, zdravotní, daňové, trestní, občanského práva a další. Ochrana dětí se dá tedy realizovat z různých úhlů pohledu, záleţí na subjektech, které ji realizují. (Novotná, Burdová, 2007 :19) Subjektům, které realizují sociálně-právní ochranu dětí, se budu věnovat hned v následující podkapitole (podkapitola 2.2) této práce. Pro tyto subjekty bylo potřeba vytvořit právní předpoklad, který jim umoţní realizovat sociálně-právní ochranu. Míněn je zákon o sociálně-právní ochraně dětí (zákon č. 359/1999 Sb.), který je v současnosti základním kamenem legislativy ČR v oblasti SPOD. Vedle tohoto zákona se subjekty 11

12 vykonávající SPOD mohou opírat o občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.), který upravuje například rodičovskou odpovědnost. Rodiče mají podle tohoto zákona povinnost o dítě pečovat v jeho nejlepším zájmu. Kdeţto sociálně-právní ochrana nastupuje v okamţiku, kdy rodiče nejsou schopni nebo nechtějí o dítě pečovat, a povinnost tedy připadá na tyto subjekty. Mezi další zákony upravující ochranu dětí patří zákon (č. 218/2003 Sb.) o soudnictví ve věcech mládeţe, zákon (č.109/2002 Sb.) o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.) a další. (Novotná, Burdová, 2007 : 19) 2.2 Pracoviště vykonávající sociálně-právní ochranu dětí V této části práce se budu věnovat pracovištím, která se zabývají poskytováním sociálně-právní ochrany dětí. Jedná se o orgány sociálně-právní ochrany dětí a zařízení sociálně-právní ochrany dětí Orgány sociálně-právní ochrany dětí Podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí jsou zřízeny orgány, které mají povinnost vykonávat sociálně-právní ochranu dětí. Jde o subjekty státní nebo veřejné správy. Zákon také vyjadřuje, který z orgánu sociálně-právní ochranu vykonává ze zákona a který v přenesené působnosti. (zákon č. 359/1999 Sb.) Orgány, které mají moţnost bezprostředně sledovat ochranu práv dětí a mají moţnost včas zasáhnout a učinit opatření na jeho ochranu se znalostmi problému a místních podmínek, jsou obecní úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Tyto subjekty mají ze zákona nejvíce povinností týkajících se ochrany dětí a pomoci rodičům nebo jiným osobám, které jsou za jejich výchovu odpovědny. Dalším orgánem sociálně-právní ochrany dětí jsou krajské úřady, které provádí kontrolu podřízených úřadů, metodickou činnost a zprostředkují náhradní rodinnou péči. Také rozhodují o udělení pověření k výkonu sociálně-právní ochrany fyzickým a právnickým osobám. Státním orgánem sociálně-právní ochrany je Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) a Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně, který je řízen ze strany MPSV. (Novotná, Burdová, 2007 : 23) Sociálně-právní ochranu mohou také vykonávat kraje a obce v samostatné působnosti. Jde o případy, kdy jsou právnické nebo fyzické osoby tímto výkonem 12

13 pověřeny. Tyto subjekty se však neřadí mezi orgány sociálně-právní ochrany dětí. (Novotná, Burdová, 2007 : 23) Další moţností, která vyplývá ze zákona (č. 359/1999 Sb.), je poskytování sociálně-právní ochrany ze strany nestátních subjektů. Jedná se především o nadace, občanská sdruţení, církve nebo další právnické či fyzické osoby, které jsou poskytováním sociálně-právní ochrany pověřené Zařízení sociálně-právní ochrany dětí Podle paragrafu 39 zákona o sociálně-právní ochraně dětí (zákon č.359/1999 Sb.) mohou obce a kraje v samostatné působnosti zřizovat zařízení, která budou poskytovat kvalifikovanou a specializovanou pomoc v dané oblasti problémů souvisejících s výchovou a péčí o děti. Jedná se o zařízení odborného poradenství pro péči o děti, zařízení sociálně výchovné činnosti, zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc, výchovně rekreační tábory a zařízení pro výkon pěstounské péče. (zákon č. 359/1999 Sb.) Zařízení odborného poradenství pro péči o děti je zařízení poskytující, jak jiţ název napovídá, odborné poradenské sluţby. Personál takového zařízení by se měl skládat z kvalifikovaných sociálních pracovníků, právníků, psychologů nebo i pedagogů. V praxi si takové zařízení můţeme představit jako psychologickou poradnu, rodinnou poradnu, partnerskou poradnu a podobně. V této souvislosti můţe jít také o sociální poradenství, které vyplývá ze zákona o sociálních sluţbách (zákon č. 108/2006 Sb.), například v podobě nízkoprahových zařízení pro děti a mládeţ, sociální poradny nebo pracoviště rané péče. (Novotná, Burdová, 2007 : 180) Zařízení sociálně výchovné činnosti slouţí k vytváření volnočasových aktivit pro děti, které ţijí v nepříznivých sociálních a výchovných podmínkách nebo mají výchovné nebo další problémy, slouţí především k prevenci. Obdobou jsou nízkoprahová zařízení pro děti a mládeţ, která jsou zřízena ze zákona o sociálních sluţbách (zákon č. 108/2006 Sb.). Rozdíl mezi těmito zařízeními je pouze ve věkovém kritériu osob, kterým je toto zařízení zpřístupněno. V prvním případě se jedná o věkovou hranici od šesti do osmnácti let, v případě nízkoprahového zařízení pro děti a mládeţ je věková hranice od šesti do šestadvaceti let. Obsah činnosti obou zařízení je téměř stejný. (Novotná, Burdová, 2007 : ) Zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc má poskytnout pomoc a ochranu dětem, které se ocitly bez péče přiměřené jejich věku v situaci, kdy je jejich 13

14 ţivot či zdárný vývoj nějak ohroţen nebo jsou ohroţena jejich základní práva. Ohroţené děti bývají do tohoto typu zařízení umisťovány hlavně v případě, kdy neexistuje moţnost jejich umístění k jiné osobě blízké dítěti. Zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc je jakýmsi přechodným azylem pro děti, které se ocitly v situaci, která vyţaduje opatření jako je dočasné umístění do tohoto zařízení. Pobyt zde je moţný na dobu maximálně půl roku, ve zvláštních případech aţ rok. Umístění dítěte je tedy přechodné na dobu, dokud soud nerozhodne o dlouhodobém řešení situace dítěte. (zákon č. 359/1999 Sb.) V souvislosti se zařízením pro děti vyţadující okamţitou pomoc bych chtěla zmínit tzv. Klokánky. MPSV Klokánky pověřilo jako zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc. Klokánek je projekt Fondu ohroţených dětí 1, jehoţ cílem je nabídnout dětem namísto ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena trvalá náhradní rodinná péče. (FOD, nedatováno) Výchovně rekreační tábory bývají zřizovány v době letních prázdnin nebo o víkendech a jsou určeny pro děti ze sociálně potřebných rodin, také pro děti, jejichţ rodiče špatně plní rodičovské povinnosti, pro děti, které vedou nemravný a zahálčivý ţivot a další. Výchovně rekreační tábory zřizují obce a kraje v samostatné působnosti. Cílem je vedle rekreace dětí také jejich výchova. Jde tedy o výchovné působení na děti s cílem získání základních společenských návyků, osvojení si společenského chování ve vzájemném kontaktu a v kontaktu s dospělými, osvojení si hygienických návyků a podobně. Výchovně rekreační tábory jsou financovány z obecních rozpočtů, a to vzhledem k tomu, ţe rodiče dětí, pro které jsou tyto akce pořádány, jsou zpravidla sociálně slabí a nemohou si dovolit jejich financování. (Novotná, Burdová 2007 : ) Zařízení pro výkon pěstounské péče je, jak jiţ název napovídá, zařízení, ve kterém pěstouni vykonávají pěstounskou péči jako své povolání. Na rozdíl od individuální pěstounské péče, kdy bývá v rodině jedno aţ dvě děti, které jsou pěstounům svěřeny do péče, pěstouni v tomto zařízení pečují o větší počet dětí, a to obvykle šest. Také se zpravidla jedná o společnou pěstounskou péči manţelů, kteří s dětmi mívají silné vztahy. Jde o simulaci klasické rodiny, která je malinko početnější, neţ je trendem v současné době. Rodina ţije v bytě či jiném objektu, který vybuduje zřizovatel zařízení pro výkon pěstounské péče. Zřizovatel má s pěstouny zvláštní vztah, 1 Fond ohrožených dětí (FOD) - je občanské sdružení na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem, s působností na celém území České republiky. 14

15 který se zakládá na písemné dohodě. Vztah pěstounů a dětí v jejich péči je stejný jako při individuální pěstounské péči. (Novotná, Burdová 2007 : 212) 2.3 Spolupracující instituce V předchozí podkapitole (podkapitola 2.2) jsem se zmiňovala o orgánech a zařízeních poskytujících sociálně-právní ochranu dětí. Nyní bych se chtěla alespoň krátce zmínit o dalších subjektech, které jsou v rámci sociálně-právní ochrany nezbytné z pohledu OSPOD, a to spolupracující instituce jako jiţ výše zmíněný Fond ohroţených dětí, Policie ČR, soudy, nemocniční zařízení a lékaři, psychologové a mnohé další. Jak jsem jiţ zmínila, jedná se o instituce, které nemusejí být poskytovateli sociálně-právní ochrany, přesto však jsou nedílnou součástí procesu, při jejím výkonu. Například Fond ohroţených dětí je jednou z institucí, který je pověřen poskytováním sociálně-právní ochrany dětí. Jedná se o občanské sdruţení poskytující pomoc týraným, zanedbávaným, zneuţívaným opuštěným nebo jinak sociálně ohroţeným dětem. Dalšími spolupracujícími institucemi bývají zařízení, která poskytují sluţby sociální prevence nebo také ranou péči podle zákona o sociálních sluţbách. Jak tento zákon uvádí, cílem sluţeb sociální prevence je pomoci osobám překonat jejich nepříznivou sociální situaci a ochránit společnost od vzniku a rozšíření neţádoucích společenských jevů. (zákon č. 108/2006 Sb.) Ranou péči zákon popisuje jako službu zaměřenou na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. (zákon č. 108/2006 Sb.) Jedná se především o výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, také sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a zájmů. (zákon č. 108/2006 Sb.) V praxi se jedná zejména o nízkoprahová zařízení pro děti a mládeţ anebo také sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládeţ jsou zařízení poskytující rizikovým, neorganizovaným dětem a mládeži, kteří jsou ohroženi sociálně - patologickými jevy nebo mají vyhraněný životní styl neakceptovaný většinovou společností. (Statutární město Olomouc) Klíčová je nabídka volnočasových aktivit za účelem navázání kontaktu. Zařízení působí na děti a mládeţ ve věku od šesti do dvaceti šesti let výchovnými, vzdělávacími a aktivizačními činnostmi. Cílem je zlepšení kvality ţivota dětí a mládeţe předcházením nebo sníţením rizik souvisejících se způsobem jejich ţivota a také umoţnit jim lépe se orientovat ve vlastním sociálním prostředí a zároveň vytvářet podmínky pro případ nutnosti řešení 15

16 jejich nepříznivé sociální situace v budoucnosti. Nízkoprahovost zařízení spočívá v bezplatnosti a moţnosti poskytování sluţby anonymně. (Statutární město Olomouc) Sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány právě takovým rodinám s dítětem (nebo dětmi), u něhoţ existují rizika ohroţení jeho vývoje anebo je jiţ jeho vývoj ohroţen, a to v důsledku dlouhodobé sociální situace, kterou rodiče nedokáţí sami bez pomoci zvládnout. Jde o poskytování výchovných, vzdělávacích a aktivizačních, sociálně terapeutických činností, také zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a podobně. (zákon č. 108/2006 Sb.) Zákon o sociálně-právní ochraně dětí (zákon č. 359/1999 Sb.) uvádí v paragrafu deset, ţe nejen OSPOD, ale i některé instituce s těmito orgány spolupracující, jako jsou pověřené osoby, školy, školská zařízení, poskytovatelé zdravotních sluţeb a další zařízení pro děti, mají povinnost nahlásit příslušnému orgánu vykonávající SPOD skutečnosti, které nasvědčují tomu, ţe by se mohlo jednat o dítě, kterému poskytnutí sociálně-právní ochrany přísluší, tedy zda je ţivot dítěte či jeho zdárný vývoj nějak ohroţen. Příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí toto hlášení ihned prošetří a zjistí, zda jsou skutečnosti pravdivé, či nikoliv. 2.4 Klienti OSPOD V této podkapitole vymezím, kdo jsou klienti OSPOD, a tedy vyjdu z pojmu ohroţené dítě, kterému jsem věnovala podkapitolu výše (podkapitola 1.2), tak jak jej definuje zákon o sociálně-právní ochraně dětí. Zákon (č. 359/1999 Sb.) vymezuje okruh dětí, jimţ je nebo by měla být sociálně-právní ochrana poskytována. Jde o děti, jejichţ rodiče nechtějí, nemohou plnit nebo špatně plní povinnosti vycházející z rodičovské odpovědnosti, kterou udává občanský zákoník. (zákon č. 89/2012 Sb.) Případně můţe jít i o jiné osoby, kterým bylo dítě do péče svěřeno, avšak povinnost vůči dítěti neplní. Dále se jedná o děti, na kterých byl spáchán trestný čin, a děti, které svým vlastním jednáním ohroţují svůj zdárný vývoj. (zákon č. 359/1999 Sb.) Sociální pracovníci OSPOD mají v péči i děti, jejichţ ţivot či zdárný vývoj není přímo ohroţen; můţe jít o péči ze strany OSPOD, kdy se rodiče dětí rozhodnou rozvést a v soudním procesu o výchovu a výţivu je dítě zastupováno OSPOD. Pracovníci na těchto pracovištích rozlišují okruh dětí, které se do péče OSPOD dostaly z těchto důvodů, a okruh dětí, které patří do 6 zákona o sociálně-právní ochraně dětí. (zákon č. 359/1999 Sb.) 16

17 Jak jsem jiţ výše zmínila, jedná se o děti, jejichţ rodiče nebo jiné osoby nechtějí, nemohou vykonávat nebo špatně vykonávají péči o ně. Zákon (č. 359/1999 Sb.) konkrétně definuje děti, jejichţ rodiče zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti, nebo nevykonávají nebo zneuţívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti, které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby neţ rodiče, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy; které vedou zahálčivý nebo nemravný ţivot spočívající zejména v tom, ţe zanedbávají školní docházku, nepracují, i kdyţ nemají dostatečný zdroj obţivy, poţívají alkohol nebo návykové látky, ţiví se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší neţ patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohroţují občanské souţití; které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte; na kterých byl spáchán trestný čin ohroţující ţivot, zdraví, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu; pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, ţe nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí. (zákon č. 359/1999 Sb.) Zákon také říká, ţe sociálně-právní ochrana musí být poskytována všem dětem, majícím na území ČR trvalý pobyt nebo jeho povolení, bez rozdílu a bez jakékoliv diskriminace. (zákon č. 359/1999 Sb.) 2.5 Novela zákona o SPOD Vzhledem k tomu, ţe v současných letech dochází k tzv. transformaci sociálněprávní ochrany dětí, je jasné, ţe takové změny se objeví i v zákoně o SPOD. V roce 2012 vznikl zákon č. 401/2012 Sb., kterým se změnilo dosavadní znění zákona o sociálně-právní ochraně dětí. V této podkapitole se pokusím shrnout změny, které přišly s novelou a mají vliv na výkon sociálně-právní ochrany dětí z hlediska sociálního pracovníka OSPOD, pečujícího o dítě a jeho rodinu v procesu jeho odebrání. Jedná se o zavedení standardů kvality sociálně-právní ochrany, o ze standardů vyplývající změny spojené s vyhodnocováním situace dítěte a vytvářením individuálního plánu ochrany dítěte a konečně o pořádání případových konferencí Standardy kvality sociálně-právní ochrany Asi nejdůleţitější změnou, týkající se praxe OSPOD, je zavedení standardů kvality sociálně-právní ochrany (dále jen standardy), které novela přináší. 17 Novela udává povinnost orgánům sociálně-právní ochrany, zařízením pro děti vyţadující okamţitou pomoc a pověřeným osobám řídit se při výkonu sociálně-právní ochrany těmito standardy.

18 Standardy jsou rozděleny do čtyř hlavních částí. První se týká principů a bodového hodnocení výkonu sociálně-právní ochrany, další obsahuje standardy sociální práce s klientem, třetí obsahuje standardy personálního a organizačního zajištění výkonu sociálně-právní ochrany a poslední jsou standardy týkající se technickoprovozního zajištění sociálně-právní ochrany. (zákon č. 359/1999 Sb.) Individuální plán ochrany dítěte Velkou novinkou spojenou se standardy (konkrétně standard č. 9), jsou změny spojené s vyhodnocováním situace dítěte a vytvářením individuálního plánu ochrany dítěte (dále jen IPOD). Novela zákona o SPOD říká, ţe orgán sociálně-právní ochrany provádí u všech případů, zejména v okamţiku zavedení dítěte do evidence dětí uvedených v 54 2 zákona, základní vyhodnocování potřeb dítěte a situace rodiny, zaměřené na skutečnost, zda se jedná o dítě uvedené v 6 3 a 54 nebo o dítě zařazené do evidence dětí z jiného důvodu. Jestliţe ze závěru vyhodnocování vyplývá, ţe se jedná o dítě uvedené v 6 zákona, provádí orgán sociálně-právní ochrany podrobné vyhodnocování. (MPSV 2012a) Do podrobného vyhodnocování patří jiţ zmíněný IPOD. Individuální plán dítěte slouţí k vymezení příčin ohroţení dítěte, ke stanovení opatření směřujícím k zajištění ochrany dítěte, k poskytnutí pomoci rodině ohroţeného dítěte a k posílení funkcí rodiny. Součástí IPOD je také časový plán, podle kterého se provádějí daná opatření. Tato opatření provádí sociální pracovník OSPOD ve spolupráci s dítětem, rodiči nebo osobou odpovědnou za výchovu dítěte, dalšími odborníky, jako například psycholog, dětský lékař, třídní učitelka a podobně. IPOD by se měl vypracovat od počátku poskytování sociálně-právní ochrany, nejpozději do jednoho měsíce od zaevidování dítěte příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí a musí se pravidelně aktualizovat, zejména pak, kdyţ v situaci dítěte dojde ke změně, například v podobě uloţení výchovného opatření. (Čí je dítě) 2 Podle 54 zákona č. 359/1999 Sb., obecní úřad obce s rozšířenou působností vede evidenci dětí uvedených v 6 a dětí, kterým byl ustanoven opatrovníkem nebo poručníkem. 3 Podle 6 zákona č. 359/1999 Sb., se sociálně-právní ochrana zaměřuje zejména na děti, jejichž rodiče zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, nebo nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy; které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití; které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte; na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu; pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí. 18

Leták OSPOD Šternberk

Leták OSPOD Šternberk Leták OSPOD Šternberk Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména: ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, působení směřující

Více

JEDNÁNÍ, VYHODNOCOVÁNÍ A INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DÍTĚTE

JEDNÁNÍ, VYHODNOCOVÁNÍ A INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DÍTĚTE STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC BRANSOUZE PREVENCE 7a) Orgán sociálně-právní ochrany aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

SPOLUPRÁCE ORGÁNU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ S OBECNÍMI ÚŘADY

SPOLUPRÁCE ORGÁNU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ S OBECNÍMI ÚŘADY SPOLUPRÁCE ORGÁNU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ S OBECNÍMI ÚŘADY MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mgr. Marta Muchová 04.12.2014 Sociálně-právní ochranou dětí (dále jen "SPOD")

Více

Orgán sociálně-právní ochrany dětí

Orgán sociálně-právní ochrany dětí Orgán sociálně-právní ochrany dětí Sociálně-právní ochrana je pomoc pro děti, jejich rodiče a další dospěláky, kteří se o děti starají nebo se chtějí starat. Děti chrání před násilím, zanedbáváním, zneužíváním

Více

Rodinné právo. Sociálně-právní ochrana dětí 11. CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová LS 2013/2014

Rodinné právo. Sociálně-právní ochrana dětí 11. CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová LS 2013/2014 Rodinné právo LS 2013/2014 11. Sociálně-právní ochrana dětí CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová lucie.vanova@vsci.cz Osnova semináře pojem SPOD orgány SPOD zákon o SPOD mezinárodněprávní instrumenty ochrany

Více

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Radovan Dávid, 2015 OBSAH Obecný úvod Vztah soukromého a veřejného práva Blaho dítěte Sociálně-právní ochrana dětí Vymezení pojmu Projevy v právním řádu ČR Občanský zákoník

Více

Ochrana rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte Zakotvení v různých právních odvětvích a právních předpisech různé právní síly Oblasti :

Ochrana rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte Zakotvení v různých právních odvětvích a právních předpisech různé právní síly Oblasti : Sociálně právní ochrana dětí Úvod do SP ZS 2016 Ochrana práv dětí Ochrana rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte Zakotvení v různých právních odvětvích a právních předpisech různé právní síly

Více

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Radovan Dávid, 2012 Obsah Obecný úvod Vztah soukromého a veřejného práva Blaho dítěte Sociálně-právní ochrana dětí Vymezení pojmu Projevy v právním řádu ČR Zákon o rodině Občanský

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

Metodika ke standardu č. 8

Metodika ke standardu č. 8 Městský úřad Světlá nad Sázavou Odbor sociálních věcí Orgán sociálně-právní ochrany dětí náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Metodika ke standardu č. 8 Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí je ucelený systém, fungující v systému českého práva. Účelem je poskytnout zvýšenou ochranu státu nezletilým dětem, tedy těm občanům, kteří se

Více

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC DALOVICE Hlavní 99 362 63 VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ( dále jen SPOD) ve znění pozdějších předpisů,

Více

Pracovní profily jednotlivých pozic

Pracovní profily jednotlivých pozic Pracovní profily jednotlivých pozic Péče o dítě opatrovník Splňuje vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání v oboru se zaměřením na sociální práci, sociální pedagogiku, sociálně-právní činnost, sociální

Více

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou odbor sociální a zdravotní oddělení sociálně právní ochrany, Havlíčkova 136, Rychnov nad Kněžnou

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou odbor sociální a zdravotní oddělení sociálně právní ochrany, Havlíčkova 136, Rychnov nad Kněžnou Městský úřad Rychnov nad Kněžnou odbor sociální a zdravotní oddělení sociálně právní ochrany, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou V Rychnově nad Kněžnou dne 9.3.2007 Úkoly zdravotnických zařízení

Více

LEGISLATIVNÍ VYMEZENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ A MLÁDEŽE

LEGISLATIVNÍ VYMEZENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ A MLÁDEŽE LEGISLATIVNÍ VYMEZENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ A MLÁDEŽE Zpracovatel: Moravskoslezský kraj (odbor školství, mládeže a sportu) Název projektu: Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách Registrační

Více

Sociálně-právní ochrana dětí. Radovan Dávid, 2008

Sociálně-právní ochrana dětí. Radovan Dávid, 2008 Sociálně-právní ochrana dětí Radovan Dávid, 2008 ÚVOD 2 Program přednášky Obecný úvod Vztah soukromého a veřejného práva Blaho dítěte Sociálně-právní ochrana dětí Vymezení pojmu Projevy v právním řádu

Více

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí standard číslo 4 PŘÍLOHA Č. 1 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: 1.1.2015 1.1.2015 0 Zpracovatel: Tomáš Lukačina, DiS koordinátor zavádění standardů Garant: Mgr. Jana Maťková vedoucí oddělení sociálně-právní

Více

4. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

4. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ STANDARDY KVALITY OSPOD ŽATEC 4. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ 4a ORGÁN SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY MÁ V RÁMCI STANOVENÉ ORGANIZAČNÍ STRUKTURY URČEN POČET PRACOVNÍCH MÍST A ZPRACOVANÉ

Více

Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Kritérium

Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Kritérium Standard č. 3 3a Základní orientace zaměstnanců i klientů v systému písemně zpracovaných vnitřních pravidel a postupů pracoviště a její dostupnost. 3b Srozumitelnost a dostupnost informačního materiálu.

Více

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Sociálněprávníochrana dětí Zákon č. 359/99 Sb. SPO se rozumí zejména: Ochrana práva dítěte

Více

Sociálně právní ochranou dle 1 odst. 1 zákonač. 359/199 Sb., se rozumí zejména

Sociálně právní ochranou dle 1 odst. 1 zákonač. 359/199 Sb., se rozumí zejména Sociálně právní ochranou dle 1 odst. 1 zákonač. 359/199 Sb., se rozumí zejména 1. Ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu 2. Ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA

OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších Terénní sociální pracovníci výchovu dítěte a dalšími

Více

MM MB má k pro výkon SPO 20 pracovních míst. Rozdělení dle pracovních pozic v tabulce:

MM MB má k pro výkon SPO 20 pracovních míst. Rozdělení dle pracovních pozic v tabulce: 4a Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní profily jednotlivých zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany

Více

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí.

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí. MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV datum tisku: 1. 1. 2014 platí od : 1. 1. 2014 POPIS PRACOVNÍHO MÍSTA odbor a oddělení: pracovní zařazení: zaměstnanec: Odbor sociální, oddělení sociálně právní ochrany dětí a rodiny

Více

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, Broumov

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, Broumov Městský úřad Broumov, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí Název standardu Kritéria standardu Závazné pro: Vypracovala: Schválil: Datum a podpis: 4. Personální zabezpečení výkonu

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve znění zákonů č. 257/2000 Sb., č. 272/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 518/2002 Sb., č. 222/2003 Sb., č. 52/2004 Sb., č. 315/2004 Sb., č. 436/2004 Sb.,

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Multioborová spolupráce

Multioborová spolupráce Multioborová spolupráce Bc. Zdeněk Chmelař, DiS. OSPOD, OSVZ, ÚMČ Praha 14 Pracovní text necitovat prosím LOKALITA Černý Most Hloubětín Kyje Dolní Počernice Hostavice (zdroj mapy Google maps) https://www.google.cz/maps/place/praha+14

Více

Perspektivy péče o ohrožné děti

Perspektivy péče o ohrožné děti Perspektivy péče o ohrožné děti Bc. Radek Šoustal referent SPOD, KÚ MSK Ostrava-Poruba, 22. 11. 2011 Základní dokumenty Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období

Více

14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková

14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková 14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková Rodinné právo můžeme vymezit jako souhrn právních norem upravující manželské a rodinné vztahy. Základním

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Dle ustanovení 4 zákona 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů je obecní úřad orgánem SPO zajišťující ochranu práva dítěte

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA TÉMA: PRÁVNÍ OCHRANA. CÍLOVÁ SKUPINA: 9. ročník POČET HODIN: 2

OBČANSKÁ VÝCHOVA TÉMA: PRÁVNÍ OCHRANA. CÍLOVÁ SKUPINA: 9. ročník POČET HODIN: 2 TÉMA: PRÁVNÍ OCHRANA CÍLOVÁ SKUPINA: 9. ročník POČET HODIN: 2 ZAŘAZENÍ TÉMATU V RVP Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Občanská výchova KOMPETENCE Kompetence k učení Kompetence k řešení

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř Název standardu Kritéria standardu Závazné pro: Vypracovala:

Více

Odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí Odbor sociálních věcí Odbor sociálních věcí plní úkoly v rámci samostatné působnosti i přenesené působnosti (státní správu) v oblasti sociálního zabezpečení, sociálně-právní ochrany dětí, vykonává funkci

Více

Základní informace o poskytování sociálně-právní ochrany dětí na území Města Hranic a správního obvodu obce s rozšířenou působností

Základní informace o poskytování sociálně-právní ochrany dětí na území Města Hranic a správního obvodu obce s rozšířenou působností Základní informace o poskytování sociálně-právní ochrany dětí na území Města Hranic a správního obvodu obce s rozšířenou působností Co znamená sociálně-právní ochrana dětí? Výkon sociálně-právní ochrany

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

STANDARD č. 7: PREVENCE

STANDARD č. 7: PREVENCE STANDARD č. 7: PREVENCE Cíle kritéria: 7. Prevence KRITÉRIA 7a) OSPOD aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit Tisková zpráva Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby. Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace

Standard č. 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby. Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace Standard č. 1 Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby Vydal: Mgr. Bc. Romana Svobodová Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace Datum: 11. 12. 2014 Revize č.: Stran: 1-5 Kritérium 1a Pověřená

Více

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Novela zákona o OSPOD vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012 Sb. S účinností od 1.1.2013. Zasazení novely v,,legislativním rámci do

Více

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis:

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Název standardu 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4a) Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

Opatrovnictví a poručenství. Radovan Dávid

Opatrovnictví a poručenství. Radovan Dávid Opatrovnictví a poručenství Radovan Dávid Opatrovnictví a poručenství Uplatní se v případě nutnosti ochrany zájmů nezletilých dětí ze strany jiných subjektů než rodičů Na základě rozhodnutí soudu Když

Více

PŘEDNÍM HLEDISKEM SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ JE ZÁJEM A BLAHO DÍTĚTE!

PŘEDNÍM HLEDISKEM SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ JE ZÁJEM A BLAHO DÍTĚTE! Součástí odboru sociálních věcí je orgán sociálně-právní ochrany dětí, jehož činnost je zakotvena v zákoně č. 359/1999 S., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Městský úřad Bystřice

Více

Její možnosti a limity

Její možnosti a limity Její možnosti a limity Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí zákon vymezuje okruh dětí, které zvláště potřebují ochranu. Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, část druhá rodinné právo.

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012 PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí schvalovací proces Prošla dvakrát mezirezortním

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr !!!! Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr 1. Poskytovatel sociálních služeb Pro zdraví 21 z.ú. Havlíčkova 8 26601 Beroun - Město IČ:22844660 2.

Více

KONCEPCE PREVENCE A ŘEŠENÍ ZÁŠKOLÁCTVÍ

KONCEPCE PREVENCE A ŘEŠENÍ ZÁŠKOLÁCTVÍ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz KONCEPCE PREVENCE A ŘEŠENÍ ZÁŠKOLÁCTVÍ příloha plánu práce výchovné poradkyně Mgr. Věra ŠEBOROVÁ

Více

Užití výchovných opatření sociálněprávní ochrany ve vztahu ke kybyršikaně

Užití výchovných opatření sociálněprávní ochrany ve vztahu ke kybyršikaně Užití výchovných opatření sociálněprávní ochrany ve vztahu ke kybyršikaně Ivana Matoušková Základní principy NOZ 3 zákona č. 89/2012 Sb. (NOZ) 1) Soukromé právo chrání důstojnost a svobodu člověka i jeho

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí M V S P ultikulturní zdělávání ociálních racovníků JUDr. Věra Novotná Sociálně právní ochrana dětí Obsah strana Úvod.. 4 Kapitola I. Základní principy sociálně-právní ochrany dětí a významné ústavní a

Více

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí Obsah kritéria standardu 3a Orgán sociálně-právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným způsobem vnitřní pravidla

Více

Proces zprostředkování

Proces zprostředkování Proces zprostředkování Rozhodnutí soudu o osvojení nebo svěření dítěte do pěstounské péče předchází řada činností, které uskutečňují orgány sociálně-právní ochrany a též soudy. Zákon o sociálně-právní

Více

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí Agenda sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD) je svěřena dle vnitřní směrnice Organizačního řádu Městského úřadu v Českém

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD: Obecní úřad Bříza je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany

Více

Činnosti obce a obecního úřadu dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Činnosti obce a obecního úřadu dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů Činnosti obce a obecního úřadu dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 4 odst. 1 Sociálně-právní ochranu dětí zajišťují orgány sociálně-právní ochrany dětí,

Více

ZÁKON. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

ZÁKON. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ZÁKON č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ze dne 9. prosince 1999 jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 257/2000 Sb., č. 272/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 518/2002 Sb., č. 222/2003 Sb.,

Více

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ Výchozí předpoklady naší práce Centrem našeho zájmu je dítě a jeho rodina Celostní postoj, neutralita, na proces a řešení problému

Více

359/1999 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

359/1999 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 4.11.2013 do částky 133/2013 Sb. a 46/2013 Sb.m.s. - RA479 359/1999 Sb. - právní ochraně dětí - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001

Více

V ztah rodičů a školy

V ztah rodičů a školy V ztah rodičů a školy pohledem práva Vztah rodičů a školy pohledem práva Podle ustanovení 32 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, mají ve výchově dětí rozhodující úlohu

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Obec Janovice. Standard č Rizikové a nouzové situace

Obec Janovice. Standard č Rizikové a nouzové situace Standard č. 11 - Rizikové a nouzové situace 11a Zaměstnanci zařazení v orgánech sociálně právní ochrany k výkonu sociálně právní ochrany jsou připraveni na výskyt rizikových a nouzových situací a jsou

Více

Omlouvání studentů - prevence záškoláctví

Omlouvání studentů - prevence záškoláctví Omlouvání studentů - prevence záškoláctví Váţení rodiče, váţení studenti, chceme Vás seznámit s platnými dokumenty, které upravují povinnosti ţáků a zákonných zástupců ţáků a omlouvání nepřítomnosti ţáka:

Více

STANDARDY KVALITY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

STANDARDY KVALITY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Obec V e ř o v i c e, se sídlem 742 73 Veřovice č.p.70 Název dokumentu: STANDARDY KVALITY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Jméno zpracovatele: Ing. Břetislav Piterák, starosta obce Veřovice

Více

Standard kvality sociálně-právní ochrany

Standard kvality sociálně-právní ochrany Standard kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Ploskovice Ploskovice 2015 1 Obecní úřad Ploskovice je v souladu s ustanovením

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

STANDARD č. 3 Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

STANDARD č. 3 Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí STANDARD č. 3 Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) se nachází na Odboru školství, sportu a mládeže Městského úřadu v Českém Krumlově,

Více

Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí

Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí Datum účinnosti: 1. dubna 2000 Poslední zapracovaná změna: zákon č. 124/2008 Sb. s účinností dnem 1.7.2008 Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Novela zákona o sociálněprávní

Novela zákona o sociálněprávní Novela zákona o sociálněprávní ochraně dětí zákon č. 401/2012 Sb. ze dne 7. 11. 2012 Odbor rodiny a ochrany práv dětí 18. ledna 2013 Obsah dnešního semináře 1) Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Více

Čl. I Prevence záškoláctví

Čl. I Prevence záškoláctví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 11.března 2002 Čj.: 10 194/2002-14 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví

Více

Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D T Ř E B Í Č Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Název

Více

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Sociálně-právní ochrana dětí (1) Sociálně-právní

Více

Platné znění částí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění částí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění částí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 971 (1) Jsou-li výchova dítěte nebo jeho tělesný, rozumový či duševní stav,

Více

Teorie a metody sociální práce

Teorie a metody sociální práce Teorie a metody sociální práce Předmět je koncipován tak, aby vybavil studenty znalostmi a dovednostmi pro praktickou aplikaci základních metod sociální práce s jednotlivci, skupinami a komunitami, seznámil

Více

ZÁKON. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

ZÁKON. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ZÁKON č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ze dne 9. prosince 1999 jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 257/2000 Sb., č. 272/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 518/2002 Sb., č. 222/2003 Sb.,

Více

1.1 POSLÁNÍ CÍLE Děti v NRP znají svoji vlastní identitu... 2

1.1 POSLÁNÍ CÍLE Děti v NRP znají svoji vlastní identitu... 2 1.1 POSLÁNÍ... 2 1.2 CÍLE... 2 1.2.1 Děti v NRP znají svoji vlastní identitu... 2 1.2.2 Rodina NRP ví, kam se má obrátit v případě obtíží a jakým způsobem... 3 1.2.3 Pečující znají potřeby dětí a umí je

Více

VYHLÁŠKA č ze dne 17. prosince 2012

VYHLÁŠKA č ze dne 17. prosince 2012 Příloha č. 48 Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů VYHLÁŠKA č. 473 ze dne 17. prosince 2012 o

Více

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 16, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 15.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí Předním hlediskem sociálně-právní ochrany je zájem dítěte a blaho dítěte. Oblast řešené problematiky úseku: V rámci platné legislativy je úřadem na tomto úseku zajišťováno

Více

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 518/2002 Sb. Změna: 222/2003 Sb. Změna: 315/2004 Sb. Změna: 52/2004

Více

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 SMLOUVA O PŘIJETÍ KLIENTA DO INTERNÁTNÍHO PROGRAMU STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE Právnická osoba vykonávající činnost zařízení : DÚM, SVP a ŠJ Pobytový program

Více

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Sociálně-právní ochrana dětí

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Sociálně-právní ochrana dětí Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 518/2002 Sb. Změna: 222/2003 Sb. Změna: 315/2004 Sb. Změna: 52/2004 Sb. Změna: 436/2004 Sb. Změna: 57/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb., 381/2005

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Pozměňovací návrhy. Jana Čechlovského

Pozměňovací návrhy. Jana Čechlovského Pozměňovací návrhy Jana Čechlovského k pozměňovacím návrhům ÚPV schváleným usnesením ÚPV dne 29.5.2013 tisk č. 930/2 (vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace

Více

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, 594 01 tel., fax.: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Náměstí

Více

STANDARD č. 9 Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte

STANDARD č. 9 Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte STANDARD č. 9 Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte 1. Jednání s klientem Při jednání s klientem pracovník sociálně-právní ochrany vychází z Etického kodexu sociálního pracovníka: respektuje

Více

ZÁKON. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

ZÁKON. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ZÁKON č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ze dne 9. prosince 1999 jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 257/2000 Sb., č. 272/2001 Sb., č. 320/2002 Sb. a č. 518/2002 Sb. Parlament se usnesl

Více

359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 10.12.2007 do částky 99/2007 Sb. a 47/2007 Sb.m.s. Obsah a text 359/1999 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2009 Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002

Více

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR 17. září 2014 Odbor ochrany práv dětí Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

září 14 Náhradní rodinná péče

září 14 Náhradní rodinná péče zadal Odbor sociální péče graficky zpracoval Odbor vnitřních věcí Informační středisko tisk CCB, spol. s r.o. náklad 5 000 ks vydal Magistrát města Brna 2. vydání září 2014 Magistrát města Brna Dominikánské

Více

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 518/2002 Sb. Změna: 222/2003 Sb. Změna: 315/2004 Sb. Změna: 52/2004

Více