ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,"

Transkript

1 1 Prosinec 2012

2 OBSAH Úvodní slovo str. 3 Oficiální vyhlášení Center CF v ČR str. 4 CF na Pneumologické klinice FNM v roce 2010 a 2011 str. 6 Výživa u CF str. 9 Přehled přípravků tekuté výživy Sipping str. 13 Správný odběr sputa str. 18 Sociální šetření str. 20 Klubové okénko str. 25 Výročí str. 35 VVV str. 40 Dopisy a dopísky str. 46 Radostné události str. 52 Přehled hospodaření za rok 2011 str. 56 Pokladničky v roce 2011 str. 58 Veřejná sbírka str. 59 Poděkování str. 60 Kontakty a adresy str. 67 Ordinační hodiny str. 71 Přihláška str Prosinec 2012

3 ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, již podruhé jsem se dostala k úkolu vytvořit pro Vás nový Zpravodaj. Od začátku, kdy jsem v Klubu CF začala pracovat, jsem považovala Zpravodaj za důležitou součást činnosti Klubu. Možná jsem já už stará škola, ale čtu mnohem raději knihy a časopisy z papíru než z elektronických médií. Nehledě na to, že stále ještě řada z vás internet nevyužívá tolik nebo k němu nemá přístup. Proto mě mrzelo, že opět delší dobu Zpravodaj nevyšel. Tak vás vítám u dalšího vydání. S potěšením musím říct, že se nashromáždilo tolik příspěvků, že zanedlouho můžeme vydat Zpravodaj další. Proto vás vyzývám poprvé pište, přispívejte! Máte určitě mnoho pěkných příběhů z vašeho života, návodů na zlepšení léčebného režimu, nebo jen zážitků, které nutně nemusí souviset s CF. Druhá výzva se týká všech, kdo byť jen trošku, přemýšlejí o tom, že by se pustili do redigování Zpravodaje. Pro mě je tahle práce příjemnou výzvou, ale jsem přesvědčená, že mnohem větší váhu má, když ho připravuje někdo z vás zejména vás dospělých s CF. Máme letos takový bilanční rok, Klubu CF je už 20 let. Osobně mám ráda takové příležitosti, kdy se člověk (nebo celé sdružení) může aspoň na chvilku zastavit a ohlédnout se, co se v uplynulé době stalo, co bylo vykonáno, čeho bylo dosaženo. Já sama na začátek existence Klubu nedohlédnu, v té době jsem o něm a o CF ani nevěděla, ale prožila jsem s Klubem z těch dvaceti let polovinu. A i za tu polovinu času se hodně věcí změnilo a nutno říci, že k lepšímu. Pojďte se začíst do článků odborných i osobních, podívejte se, co se v Klubu za ty dva roky, co Zpravodaj nevyšel, všechno událo. A pak se podívejte do vzpomínek tří předsedkyň a VVV (kdo už teď uhodl, kdo nebo co se za touto zkratkou skrývá, má bod), kde uvidíte dvacetiletou historii Klubu a CF zase jiným pohledem pohledem osobním. A protože k výročí a bilancování patří i trocha patosu, tak provolávám Klubu nemocných cystickou fibrózou a všem, kdo se kolem CF jakkoliv pohybují TŘIKRÁT SLÁVA! Zdraví a všechno dobré přeje Pavla Hodková 3 Prosinec 2012

4 OFICIÁLNÍ VYHLÁŠENÍ CENTER CF V ČR Zní to možná neuvěřitelně, ale teprve nedávno (září 2011) byla pevně zakotvena pravidla pro Centra cystické fibrózy v ČR, a to ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, v částce 9/2011 (lze volně přečíst na Byť prodleva ve vzniku dokumentu je veliká, pořád tento fakt představuje pro nás veliké vítězství, neboť alespoň nyní v naší zemi existuje závazný dokument, který: (i) jasně stanovuje podmínky pro ustanovení Center CF, (ii) je v souladu s doporučeními Evropské společnosti pro CF a (iii) garantuje jednotnou, vysoce odbornou péči o pacienta v kterémkoliv z Center CF na základě jednoznačně nastavených pravidel, jež musí splňovat všechna zdravotnická zařízení, která požádají o statut Centra CF a získají jej. Vyhlášení centrové péče ve Věstníku je tedy zároveň i výzvou, aby zdravotnická zařízení podávala přihlášky na Ministerstvo zdravotnictví a získala oficiální statut Centra CF. S ohledem na historickou roli v systému péče o pacienty s CF lze předpokládat, že mezi Centra CF budou zařazena následující pracoviště: Fakultní nemocnice v Praze Motole, Fakultní nemocnice v Brně, Fakultní nemocnice v Hradci Králové, Fakultní nemocnice v Plzni a Fakultní nemocnice v Olomouci. Víme, že CF centra fungují už dlouho a vznikala dávno před zrozením tohoto ministerského dokumentu. Změní se tedy vůbec něco? Z praktického hlediska lze poukázat na 3 základní pravidla, která na základě materiálu vcházejí nově v platnost a Centra je dostávají za povinnost dodržovat: 1. Každé Centrum CF zajišťuje péči pro dětské i dospělé pacienty zároveň. Obě části tak vytvářejí jeden celek, což v praxi znamená, že mezi pracovníky pediatrie a dospělé pneumologie probíhá aktivní komunikace. Takový systém zaručuje kontinuitu v odborné péči a co možná nejsnazší předání pacienta z dětské části na dospělou v okamžiku dovršení věku 19 let. 2. Každé Centrum CF (CCF) se stará minimálně o 50 pacientů s CF. Má-li pracoviště méně pacientů, a přesto se na problematiku CF specializuje (tzn. že sleduje alespoň 10 nemocných), pak získává statut pracoviště sdílené péče (PSP). Takové oddělení má za povinnost komunikovat s nejbližším CCF a své pacienty do tohoto CCF odesílat na pravidelné kontroly ve schématu 1 kontrola v PSP - 1 kontrola v CCF - 1 kontrola v PSP - 1 kontrola v CCF atd. Příkladem PSP je dětské oddělení Nemocnice v Mostě (spolupracující s Motolem) nebo dětská klinika Fakultní 4 Prosinec 2012

5 nemocnice v Ostravě (spolupracující s Olomoucí). Smysl tohoto pravidla tkví ve skutečné centralizaci péče, která má být poskytována každému pacientovi bez ohledu na místo jeho bydliště. V této souvislosti bych rád připomněl, že výběr CCF (příp. PSP) vyplývá jen a pouze ze svobodné volby pacienta či jeho zákonného zástupce a nemusí se tedy nutně shodovat s tím, které centrum je pacientovi geograficky nejblíže. Nový dokument v žádném případě pacientovi nenakazuje, které konkrétní centrum má pravidelně navštěvovat. Nadále také může využívat možnosti kontroly v největším CCF v Motole a jedenkrát ročně toto pracoviště navštěvovat bez ohledu na to, v kterém republikovém centru je pravidelně sledován. 3. V každém Centru CF pracuje specializovaný tým zdravotníků, kteří mají dostatečnou erudici v problematice CF a pravidelně se setkávají na poradách, věnovaných pacientům s CF. Mezi členy týmu patří zvláště: - lékař specialista - zdravotní sestra, která koordinuje péči mezi nemocným, rodinou a nemocnicí - fyzioterapeut - nutriční terapeut - psycholog - mikrobiolog - klinický genetik - sociální pracovník, který pomáhá v praktických záležitostech života s CF Zveřejnění tohoto dokumentu lze tedy považovat za jeden ze skutečných milníků v péči o pacienty s CF v ČR. Formuluje totiž to, jak má moderní Centrum CF fungovat a vypadat, aby bylo v souladu se západoevropskými standardy. Zároveň vytváří přehlednou síť centralizované péče, která nejenže zajistí nejkvalitnější možnou péči, ale také garantuje přístup pacientů k nejnovějším lékům. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D. vedoucí Centra CF v Motole 5 Prosinec 2012

6 CF NA PNEUMOLOGICKÉ KLINICE FN MOTOL V ROCE 2010 A 2011 V roce 2010 pokračovala práce dospělé části CF centra Praha na Pneumologické klinice UK 2. LF a FN Motol podobně jako v předchozích letech. Zaznamenali jsme tyto pokroky v péči o pacienty: - péči o pacienty s CF se na našem pracovišti začala věnovat další lékařka, dr. Alžběta Grandcourtová; - trvá příznivá situace v incidenci nových případů kolonizace epidemickým kmenem B. cenocepacia ST-32 (k poslednímu případu došlo v roce 2003), incidence k klesla na 26,2 % (v roce ,1 %); - společně s dalšími CF centry byl vypracován a na Ministerstvo zdravotnictví odeslán materiál týkající se zřízení sítě CF center v ČR (září 2010). Na podzim 2010 byla ukončena klinická studie STRIVE s nadějným lékem cíleným na mutaci CFTR genu G551D (lék VX-770, potenciátor CFTR proteinu), kterou jsme prováděli ve spolupráci s Pediatrickou klinikou (dr. Dřevínek). Této studie se zúčastnili čtyři naši pacienti, všichni pokračují v další studii s tímto lékem (studie PERSIST). V uvedeném roce zemřelo devět našich nemocných (šest s kolonizací B. cenocepacia, jeden nemocný na čekací listině transplantace plic, jedna nemocná po transplantaci plic a jeden nemocný, který transplantaci plic odmítl). Do péče jsme převzali 6 pacientů (z toho 5 z dětské části CF centra Praha). Tři pacienti úspěšně podstoupili transplantaci plic a další pacientka je na čekací listině. K jsme měli v péči celkem 107 pacientů (z toho 14 ve sdílené péči s mimopražskými poradnami a transplantační ambulancí III. chirurgické kliniky) v průměrném věku 28,0 roku (rozmezí 19,5-53,4 roku). Bohužel, sedm pacientů si za celý rok vůbec nenašlo čas k nám na ambulanci přijít. Mezi našimi pacienty zjištěna nová nebo recidivující bakteriální kolonizace P. aeruginosa v sedmi a B. multivorans v jednom případě. Eradikační léčba P. aeruginosa byla u čtyřech nemocných úspěšná. Celkem byla u 43 (40,2 %) pacientů zachycena ve sputu P. aeruginosa a u 39 (36,4 %) pacientů komplex B. cepacia. 6 Prosinec 2012

7 Pokračovala i spolupráce s Klubem nemocných CF. Trvale jsme v kontaktu s Terezou Tesařovou, řešíme společně problémy tak, jak je přinášejí všední dny, především v psychosociální sféře péče o nemocné. Problematiku CF jsme zpracovali v pěti článcích v odborných časopisech (z toho výsledky transplantace plic se podařilo publikovat v zahraničním časopise), dále v sedmi přednáškách a dvou posterových sděleních. Co se týče možnosti vytvořit samostatné lůžkové oddělení pro dospělé CF nemocné v nevyužitých prostorách budovy pneumologické kliniky (již v roce 2001, dr. Stachová), pokračujeme vzhledem k prioritní rekonstrukci dětského monobloku v péči v dostupných prostorách. Konkrétně jde o 1. stanici (28 lůžek) a ambulanci č. 6 (pátek 9:30-13:30; po dohodě i úterý a čtvrtek) pro nemocné s kolonizací komplexem B. cepacia, a o 2. stanici (18 lůžek) a ambulanci č. 8 (středa 9:30-12:30; po dohodě i pondělí) pro nemocné bez kolonizace komplexem B. cepacia. Na JIP 1 (4 lůžka) a JIP 2 (6 lůžek) jsou nemocní hospitalizováni dle aktuální situace, jde o celkem pět boxů s možností izolace. Izolace se také týká pacientů se záchytem MRSA (v roce 2010 u čtyřech pacientů). Díky dohodě s ředitelstvím nemocnice naštěstí nebyly ani v tomto roce uplatňovány restriktivní opatření týkající se limitů na předepisování velmi drahých léků (Pulmozyme, TOBI a Bramitob). V roce 2011 došlo v oblasti cystické fibrózy k několika důležitým událostem. V dubnu se v Praze konal 15. kongres Mezinárodní pracovní skupiny pro Burkholderia cepacia (IBCWG), který organizoval p. doc. Dřevínek. Svá sdělení zde přednesli lékaři i pacienti motolského centra. V červnu byla práce našeho centra oceněna na 34. kongresu Evropské společnosti pro cystickou fibrózu (ECFS) v Hamburku, a to začleněním prestižní sítě pracovišť pro klinické studie evropského významu (European CF Clinical Trial Network). V srpnu pak konečně po několika letech snažení vyšel ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví materiál týkající se podmínek pro přihlašování do sítě center pro cystickou fibrózu v ČR. Ač byly přihlášky již v září odeslány, do konce roku k dalším pokrokům v této oblasti nedošlo. V tomto roce zemřelo šest našich pacientů (čtyři s kolonizací komplexem Burkholderia cepacia, jeden pacient tragicky a jeden nemocný, který odmítl transplantaci plic). Mezi patnácti pacienty převzatými do péče pak bylo deset předaných z dětské části motolského centra, jeden nově diagnostikovaný a čtyři z jiných center (z toho tři k vyšetření před zařazením na čekací listinu transplantace plic). Dva pacienty jsme předali do péče jiných center. Transplantace plic úspěšně proběhla u jedné nemocné, další dva pacienti na tento výkon letos čekají. 7 Prosinec 2012

8 K jsme měli v péči celkem 114 pacientů, z toho 17 ve sdílené péči s dalšími centry a s transplantační ambulancí III. chirurgické kliniky. Průměrný věk činil 27,7 roku (rozmezí 18,3-54,4 roku). Bohužel, sedm pacientů za celý rok naši poradnu vůbec nenavštívilo. Z mikrobiologického hlediska byla Pseudomonas aeruginosa zachycena u 36,8 % pacientů, z toho u 6 nemocných šlo o nový záchyt (ve 4 případech byla úspěšná eradikační léčba). Komplex Burkholderia cepacia byl zachycen u 28,9 % nemocných (v 19,3 % šlo o epidemický kmen ST- 32), u nikoho však nešlo o nový záchyt. Roste bohužel počet pacientů s meticilin-rezistentním Staphylococcus aureus (MRSA), letos byl zachycen u 4 nemocných, eradikační léčba byla dlouhodobě úspěšná jen ve dvou případech. Problematika MRSA si do budoucna jistě vyžádá samostatný článek do Zpravodaje. Problematice CF jsme se opět věnovali i v publikační oblasti, konkrétně šlo o jednu kapitolu v monografii, dvě časopisecká sdělení, sedm přednášek a dva postery. Co se týče provozu na Pneumologické klinice, nedošlo oproti předchozímu roku k podstatným změnám, a to ani ohledně limitů na předepisování drahých léků. Pokračují rovněž práce na standardech péče (dosud bylo postupováno podle monografie p. doc. Vávrové z roku 2006), u většiny již probíhají oponentní řízení. MUDr. Libor Fila, Pneumologická klinika FN Motol Praha 8 Prosinec 2012

9 VÝŽIVA U CF 1. ČÁST Zevně sekretorická nedostatečnost slinivky břišní je hlavní příčinou nedostatečného vstřebávání živin, což vede až ke známkám podvýživy u neléčeného pacienta. Obousměrný vztah mezi stavem výživy a plicním postižením byl opakovaně prokázán. Stav výživy rychle reaguje na zhoršení stavu plic, například i na akutní vzplanutí plicní infekce. Naopak vliv dobrého stavu výživy nebo jeho zlepšení na stav respiračního onemocnění má spíše preventivní charakter. Udržení dobrého stavu výživy, samozřejmě při souběžné léčbě plicního onemocnění, může oddálit vznik časných změn, totiž obstrukce periferních dýchacích cest. Špatný stav výživy představuje naopak rizikový faktor pro chronickou infekci. Základním kamenem léčby nedostatečné zevně sekretorické funkce slinivky břišní je substituce pankreatickými enzymy (Kreon, Panzytrat). Pankreatické enzymy se podávají zásadně před jídlem, s malým množstvím tekutiny nebo kaše, nejlépe ovocné. Kojencům a malým dětem se podávají minimikropelety vysypané z želatinové kapsle do lžičky tekutiny nebo kaše, nesmějí se před podáním nijak rozpouštět ani drtit. Větší poměrná část denní dávky se podává k hlavním jídlům, menší ke svačinám. Nemusí se podávat před ovocnými džusy, limonádami, samotným ovocem. Naopak musí být užity i před pamlsky, podávanými mezi jídly. Pouze pokud nevznikl mezi jídlem, před kterým pacient enzymy užil, a pamlskem interval větší než 1-2 hodiny, není nutné lék znovu vzít. Stav výživy pacientů s cystickou fibrózou je nutné průběžně monitorovat. Tak lze odkrýt již počáteční známky zhoršení stavu a časnou intervencí předejít komplikacím. Pacient by měl být antropometricky proměřen pravidelně každé 3 4 měsíce a v mezidobí kdykoliv při podezření na jakékoliv zhoršení stavu. Měříme tělesnou výšku, hmotnost, obvod paže, u mladších dětí a nemocných s postižením jater doporučujeme i měření obvodu hlavy a břicha, na specializovaném pracovišti měříme i tloušťku kožních řas. Pro rutinní, rychlé stanovení kalorické potřeby u nutričně stabilizovaného pacienta se lze řídit obecnými pravidly, které doporučují kalorický příjem v rozmezí %, v některých případech až 200 % doporučených denních dávek pro zdravé jedince (RDA). To znamená: kojenci: kcal/kg/den děti 1-9 let: kcal/kg/den chlapci let: kcal/kg/den dívky let: kcal/kg/den Zvýšený přísun energie je nutný při infekci, zvýšené dechové námaze nebo u dětí se stomií po operaci mekoniového ileu. 9 Prosinec 2012

10 Potřeba bílkovin Obecně by měl být příjem bílkovin v rozmezí % RDA. Ke ztrátám bílkovin dochází i sputem. Doporučené denní dávky bílkovin: kojenci: 4 g bílkoviny/kg/den děti 1-9 let: 3 g bílkoviny/kg/den děti let: 2,5-3g bílk./kg/den Potřeba tuků V minulosti se pro pacienty s cystickou fibrózou doporučovala dieta s omezením tuků. Toto ustanovení již dávno neplatí a naopak se doporučuje, aby celkový přívod tuků byl % celkové kalorické dodávky, maximálně 8 g/kg váhy pacienta/den. Samozřejmě s dostatečným podáváním substituce pankreatickými enzymy. Suplementace soli Provádí se rutinně pro zvýšené ztráty natria a chloridů potem a dalšími sekrety, které, nejsou-li hrazeny, ohrožují nemocného rozvratem vnitřního prostředí. Zvýšit přívod soli je nutné při zvýšeném pocení, v horkém počasí, při zvýšené teplotě, při cvičení, při průjmovém onemocnění. Zda je suplementace soli přiměřená, je možné orientačně zjišťovat z vylučování natria močí, které by se mělo pohybovat mezi mmol/l. Suplementace vitamínů Deficit vitaminu A je u pacientů s cystickou fibrózou poměrně častý, souvisí s nedostatečným vstřebáváním tuků, hlavně u pacientů s mutací delta F508 a u těch, kteří mají známky jaterního postižení. Navíc jako důležitý antioxidant se uplatňuje v boji se zánětem. Příznaky deficience vitaminu D ve formě křivice jsou vzácné, ale se známkami osteoporózy se u pacientů s cystickou fibrózou setkáváme poměrně často. Vyslovené známky křivice se mohou objevit spíše u pacientů s těžkým jaterním postižením. Vitamín D má navíc ještě velký význam v boji proti zánětu. Pro významný antioxidativní účinek vitamínu E se doporučuje i jeho rutinní podávání všem pacientům s cystickou fibrózou. Pro zaručení dobrého vstřebání by měl být podáván s jídlem obsahujícím přiměřené množství tuků a s pankreatickými enzymy. Hladiny vitamínů A, D, E v krvi je potřeba pravidelně monitorovat a dávkování upravovat tak, aby organismus netrpěl nedostatkem, ani předávkováním. Deficit vitaminu K se objevuje nejspíše u pacientů s výraznou poruchou vstřebávání a u pacientů léčených antibiotiky s narušenou střevní flórou, která se normálně uplatňuje při jeho produkci. Častý je u pacientů s postižením jater. Nedostatku vitaminů rozpustných ve vodě se není potřeba obávat, pokud pacient nemá nějaké zásadní dietní omezení. 10 Prosinec 2012

11 Tekutiny, vláknina, probiotika Ve výživě pacientů s cystickou fibrózou je důležitá správná hydratace (zavodnění) organismu, dávky odpovídají běžným doporučením pro zdravou populaci, je však nutné dbát na jejich dodržování. Jinak hrozí komplikace ze zahuštění střevního obsahu a žluči a zhoršení derivace sputa z dýchacích cest. Vláknina je stejně jako u zdravé populace důležitá pro správnou činnost tlustého střeva, v množství doporučovaném pro zdravou výživu běžné populace. Probiotika se doporučují podávat zejména při antibiotické léčbě, ale je vhodné jejich preventivní podávání i mimo tato období. Běžná péče o výživu v jednotlivých životních obdobích Novorozenci a kojenci Některé plně kojené děti s cystickou fibrózou, pokud dostávají potřebnou substituci pankreatických enzymů, prospívají dobře a nepotřebují další kalorické obohacení. U plně kojených dětí je důležitá suplementace soli, zvláště v horkém počasí. Pokud nemá maminka dostatek mateřského mléka, nebo nemůže-li být dítě z jiného důvodu kojeno, převádí se na umělou výživu počáteční či pokračovací mléka, dle věku. Nemléčné příkrmy se u dětí s cystickou fibrózou zavádějí ve stejném věku jako u zdravých dětí. Mléko však zůstává nejdůležitější živinou a zavedení přídavků by určitě nemělo být na úkor mléčných dávek. Z energetického hlediska se dobře hodí instantní rýžová kaše, připravovaná do mléka. I k přípravě zeleninové polévky a ovocné kaše se doporučuje část vody nahradit mlékem nebo dítě po snědení příkrmu ještě samotným mlékem dokrmit. Výběr potravin k přípravě nemléčných dávek se řídí pravidly jako u zdravých dětí, postupně se zařazuje maso; potraviny s obsahem lepku se zavádějí, stejně jako u dětí zdravých, v 6 měsících. Pokrmy se doporučuje energeticky obohatit tukem. Buď máslem, nebo raději rostlinným olejem. Mezi měsícem již má strava obsahovat kousky, aby se dítě učilo kousat. Strava má být co do rozmanitosti chutí co nejpestřejší. Z tohoto hlediska je možné, aby děti již mezi měsícem přecházely na běžnou batolecí stravu. Mléko je však i nadále velmi důležitým zdrojem bílkoviny a dalších živin a jeho denní příjem by neměl klesnout pod 600 ml/den. Pokud dítě špatně prospívá, nebo není-li pokryta jeho energetická či protein-energetická potřeba přijímaným mlékem, je vhodné kalorické obohacení mléka či příkrmů o maltodextrin (Fantomalt), kasein (Protifar). Je možné do stravy navíc zařadit energeticky bohatou, nutričně kompletní tekutou výživu Infatrini. Děti starší 1 roku a předškolního věku Strava musí být opět vysokoenergetická a musí být bohatá na bílkovinu. Jídelníček by měl sestávat z 3 hlavních jídel, 2 svačin a druhé večeře, tedy 11 Prosinec 2012

12 z 6 jídel denně. Děti již mají své návyky a svá oblíbená jídla. Denní příjem stravy a fyzická aktivita se den ode dne mění. V tomto období je tedy zvlášť důležité věnovat pozornost stravovacím návykům, kalorickému příjmu, růstu, vývoji a stavu výživy dítěte, aby se včas odhalilo významné zhoršení stavu výživy, které v tomto období může nastat. V případě potřeby navýšit kalorický příjem v tomto věkovém období, přidáváme k popíjení NutriniDrink, tekutou výživu specielně určenou pro věk 1-6 let. Školní děti, 6-12 let Děti této věkové skupiny již začínají o sebe částečně samy pečovat a jsou prvně konfrontovány se svými vrstevníky. Objevují se problémy s pravidelným užíváním pankreatických enzymů a vitaminů rozpustných v tucích. Dospívání, let V tomto období dochází k akceleraci růstu, rozvoji hormonální činnosti a k velké fyzické aktivitě. Děti jsou navíc vystaveny velkému psychosociálnímu tlaku. V tomto věku často propuká plicní infekce, která o to víc zvyšuje kalorickou potřebu. Důsledkem působení těchto faktorů je zpomalení růstu a opožděný nástup puberty. Obecně nesou větší riziko nutričního selhání dívky, jež mají menší tělesnou hmotu. Dospělost Dospělý člověk s cystickou fibrózou musí skloubit svůj životní režim s pracovními povinnostmi. Důležité je zorganizovat den tak, aby pacient netrpěl nedostatečnou výživou. Těhotenství a kojení Těhotenství je s ohledem na požadavek výživy pro pacientky s cystickou fibrózou náročným obdobím. Je nutno zajistit dostatečný kalorický přívod, tzn. alespoň o 20 % vyšší, než bylo optimum před graviditou, aby nebyl ohrožen růst a vývoj plodu. Doporučený váhový přírůstek ženy během těhotenství je 8-10 kg, málokdy se však docílí. Předpokladem úspěšného průběhu těhotenství je předchozí dlouhodobě stabilizovaný stav výživy. Mateřské mléko ženy s cystickou fibrózou není primárně změněno, neobsahuje zvýšené množství soli. Avšak řada léků, hlavně antibiotik, které žena užívá, do mléka přechází. Kojení se obecně nedoporučuje u žen se špatným stavem výživy. Pokud překážky kojení nejsou, je nutno brát v úvahu počet kalorií a množství bílkoviny, o které žena laktací přichází. Při kojení tříměsíčního dítěte to znamená navýšit denní přívod energie o 750 kcal. pokračování v příštím čísle MUDr. Veronika Skalická, Pediatrická klinika UK 2.LF FN Motol 12 Prosinec 2012

13 PŘEHLED PŘÍPRAVKŮ TEKUTÉ VÝŽIVY - SIPPING VÝROBCE: NUTRICIA Infatrini, 100 ml Nutričně kompletní tekutá výživa pro děti od narození do 12 měsíců nebo 8 kg váhy Příchutě: --- Energetická hodnota: 100 kcal (415 kj) / 100 ml Hradí ZP: ANO, částečně Maximální doplatek: cca 29,- Kč NutriniDrink pro děti, 200 ml Nutričně kompletní tekutá výživa pro děti od 1 roku do 6 let Příchutě: neutral, čokoláda, jahoda Energetická hodnota: 153 kcal (643 kj)/100 ml Hradí ZP: neutral ANO, u příchutí zatím NE Maximální doplatek: cca 8,-Kč Nutridrink, 200 ml Univerzální nutričně kompletní tekutá výživa Příchutě: čokoláda, vanilka, tropické ovoce, karamel, neutral Energetická hodnota: 150 kcal (630 kj) ve 100 ml Hradí ZP: ANO, částečně Maximální doplatek: u částečné výživy cca 16,- Kč, u plné výživy cca 5,- Kč Nutridrink Compact, 125 ml V menším balení stejné množství výživy Příchutě: jahoda, vanilka, banán, meruňka, lesní ovoce, káva Energetická hodnota: 240 kcal (1010 kj) ve 100 ml Hradí ZP: ANO, částečně Maximální doplatek: u částečné výživy cca 26,- Kč, u plné výživy cca 14,- Kč V balení po 4 ks, lze je napsat pouze v násobcích čtyř, lesní ovoce a meruňka i po jednom ks. 13 Prosinec 2012

14 Nutridrink Compact Protein, 125 ml V menším balení stejné množství výživy, s vysokým obsahem bílkovin Příchutě: jahoda, vanilka, banán, káva Energetická hodnota: 240 kcal (1010 kj) ve 100 ml Hradí ZP: ANO, částečně Maximální doplatek: u část. výživy cca 31,- Kč, u plné výživy cca 18,- Kč V balení po 4 ks, lze je napsat pouze v násobcích čtyř. Nutridrink Multifibre, 200 ml S vlákninou, podporuje střevní peristaltiku. Příchutě: Jahoda, pomeranč, vanilka, banán. Energetická hodnota: 150 kcal (630 kj) ve 100 ml Hradí ZP: ANO, částečně Maximální doplatek: u částečné výživy cca 25,- Kč, u plné výživy cca 13,- Kč Nutridrink Yoghurt, 200 ml Jogurtová příchuť, nakyslá chuť, nízké ph Energetická hodnota: 150 kcal (630 kj) ve 100 ml Hradí ZP: ANO, částečně Maximální doplatek: u částečné výživy cca 23,- Kč, u plné výživy cca 12,- Kč. Nutridrink Juice Style, 200 ml Džusová příchuť, neobsahuje tuk, je možné zředit vodou nebo zmrazit. Příchutě: Jablko, jahoda Energetická hodnota: 150 kcal (630 kj) ve 100 ml Hradí ZP: ANO, částečně. Maximální doplatek: u částečné výživy 23,- Kč, u plné výživy 12,- Kč. Nutridrink Protein, 200 ml Vysoký obsah bílkovin 20g v balení Příchutě: čokoláda, vanilka, lesní ovoce Energetická hodnota: 150 kcal (630 kj) ve 100 ml Hradí ZP:částečně hrazeno Maximální doplatek: u částečné výživy cca 31,-Kč, u plné výživy cca 18,-Kč 14 Prosinec 2012

15 Nutridrink Creme,125 g Ve formě krémového dezertu Příchutě: vanilka, čokoláda, lesní ovoce, banán Energetická hodnota: 200 kcal ve 125 g Hradí ZP: zatím NE, možná od ledna 2013 Maximální doplatek: zatím 196,-Kč / 4 ks (= plná cena) V balení po 4 ks, lze napsat pouze v násobcích čtyř. Diasip, 200 ml Vhodný u diabetu při CF Příchutě: jahoda, vanilka, cappuccino Energetická hodnota: 100 kcal (420 kj) ve 100 ml Hradí ZP: ANO, částečné Maximální doplatek: u částečné výživy 47,-Kč, u plné výživy cca 36,-Kč VÝROBCE: FRESENIUS KABI Fresubin original drink, 200 ml Bez vlákniny, s rybím olejem Příchutě: čokoláda, broskev, vanilka Energetická hodnota: 100 kcal (100 ml) Hradí ZP: ANO, částečně Maximální doplatek: u částečné výživy cca 15,-Kč, u plné výživy cca 7,-Kč Fresubin energy fibre drink, 200 ml S vlákninou, s rybím olejem Příchutě: čokoláda, jahoda, višeň, vanilka Energetická hodnota: 150 kcal (100 ml) Hradí ZP: ANO, částečně; Maximální doplatek: u částečné výživy cca 14,-Kč; u plné výživy cca 3,-Kč 15 Prosinec 2012

16 Fresubin protein energy drink, 200 ml Vysoký obsah bílovin, bez vlákniny Příchutě: čokoláda, oříšek, lesní jahoda, vanilka Energetická hodnota: 150 kcal (100 ml) Hradí ZP: ANO, částečně Maximální doplatek: u částečné výživy cca 17,-Kč; u plné výživy cca 4,-Kč Supportan drink, 200 ml Vysoký obsah bílkovin, s vlákninou, obsahuje rybí tuk a MCT tuky Příchutě: cappuccino a tropické ovoce Energetická hodnota: 150 kcal (100 ml) Hradí ZP: NE Maximální doplatek: Nepodařilo se zjistit Diben drink, 200 ml Se zvýšeným obsahem chromu, antioxidantů, s rybím olejem Příchutě: cappuccino, lesní plody Energetická hodnota: 90 kcal (100 ml) Hradí ZP: ANO, částečně Maximální doplatek: u částečné výživy 13 Kč, u plné výživy bez doplatku Fresubin Créme, 125g Ve formě krémového dezertu Příchutě: čokoláda, pralinka Energetická hodnota: 180 kcal (756 kj) Hradí ZP: ANO, částečně Maximální doplatek: u částečné výživy cca 48,-Kč; u plné výživy cca 38,-Kč 16 Prosinec 2012

17 VÝROBCE: B. BRAUN Nutricomp Drink Plus, 200 ml Standardní vysokokalorická výživa bez vlákniny, obsahuje rybí tuk a MCT tuky Příchutě: vanilka, čokoláda, jahoda, banán Energetická hodnota: 150 kcal (100 ml) Hradí ZP: ANO, částečně Maximální doplatek: u částečné výživy cca 12 Kč; u plné výživy cca 0,50 Kč 17 Prosinec 2012

18 SPRÁVNÝ ODBĚR SPUTA Kvalitní vzorek sputa je předpokladem správného mikrobiologického vyšetření a léčby. Kvalita mikrobiologického výsledku je přímo závislá na kvalitě vzorku. Mikrobiologické vyšetření zahrnuje tři části: 1. odběr materiálu a jeho transport, 2. vlastní mikrobiologické vyšetření a 3. interpretaci výsledků. Všechny části jsou stejně významné, viz obrázek č. 1. Obrázek 1 1. odběr materiálu a transport 2. vlastní mikrobiologické vyšetření 3. interpretace výsledků Špatný odběr a transport vzorku znamenají špatný výsledek, který může vést k neadekvátní léčbě. Pacient, který odebírá vzorek, je tedy první, kdo zásadním způsobem ovlivňuje nejen odběr, ale i výsledky a svou vlastní léčbu! POSTUP PRO ODBĚR KVALITNÍHO VZORKU SPUTA 1. Pacient se pokusí odkašlat husté sputum, které je známkou, že pochází z dolních dýchacích cest. K uvolnění tohoto sputa pomáhají inhalace nebo rehabilitační techniky (např. flutterování). 2. Před samotným odběrem (resp. inhalační nebo rehabilitační technikou) by se měla provést hygiena dutiny ústní, aby se minimalizovala přítomnost běžných bakterií ve vzorku, které ztěžují kultivační průkaz původců infekce (spotřebovávají živiny a produkují metabolity). Dutinu ústní pouze opakovaně vypláchneme pitnou vodou bez použití zubní pasty nebo ústní vody s dezinfekčním účinkem. 18 Prosinec 2012

19 3. Nejlepší je odebrat ranní sputum do sterilní sputovky v den vyšetření. Pokud to je možné, začněte s odběrem už v poledne předchozí den a jednotlivá sputa uchovávejte v lednici. K vyšetření vyberte sputum s nejhustší konzistencí (sputum je vhodné k vyšetření 24 hodin od odběru). Pokud se vzorek sputa zpracuje do 2 hodin v laboratoři (týká se odběru v nemocnici), nemusí se po odběru chladit. Pokud ke zpracování vzorku dojde za dobu delší, než jsou 2 hodiny (obvykle každý vzorek odebíraný mimo nemocnici), vzorek by měl být po odběru uchováván a transportován do ambulance v chladu (lednice, termotaška s chladicí vložkou) POSTUP PRO TRANSPORT VZORKU SPUTA Pro transport je vhodná co nejmenší chladnice/termotaška (obr. č. 2), aby se do ní vešel vzorek s chladicí vložkou, která se umisťuje zmrzlá do termotašky spolu se vzorkem sputa před jeho transportem. Pokud není k dispozici termotaška nebo chladicí vložka, lze alternativně použít tento postup: 1. do igelitové tašky vložit sáček zmrzlé zeleniny (nebo jiné potraviny) a dobře zabezpečený vzorek sputa (sputovka v malém igelitovém sáčku), 2. igelitovou tašku zavázat na uzel a vložit do přepravního zavazadla a transportovat do ambulance. obrázek 2 Malá termotaška (vlevo), kterou lze pořídit zhruba za 60 Kč a chladicí vložka (vpravo), kterou lze pořídit zhruba za 30 Kč. MVDr. Oto Melter, Ústav lékařské mikrobiologie a kolektiv CF centra 19 Prosinec 2012

Obsah. Co je cystická fibróza?

Obsah. Co je cystická fibróza? Obsah Úvodní slovo Poslání a činnosti Klubu CF Členská základna Členská schůze Sociální služby poskytované Klubem Základní a odborné sociální poradenství Krizová telefonická linka Víkendová setkání pro

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, OBSAH Úvodní slovo str. 2 Rok 2007 na pneumologické klinice FN Motol str. 3 Hemoptýza u nemocných s CF str. 5 CF a diabetes str. 8 Klubové okénko str. 10 Výzva str. 20 Sociální minimum pro nemocné CF str.

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Dobrý den,

ÚVODNÍ SLOVO. Dobrý den, 1 prosinec 2010 OBSAH Úvodní slovo str. 3 CF na Pneumologické klinice FN Motol v roce 2009 str. 5 Slovenská CF konference str. 7 Hlavní pravidla hygienického režimu v CF centrech i mimo ně str. 10 Péče

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 2 Obsah 3/ Úvodní slovo 6/ Poslání a činnosti Klubu CF 7/ Členská základna Členská schůze 8/ Služby poskytované Klubem Základní a odborné sociální poradenství Krizová telefonická

Více

REVMATIK. REVMA LIGA v âr. INFORMAâNÍ BULLETIN

REVMATIK. REVMA LIGA v âr. INFORMAâNÍ BULLETIN REVMATIK REVMA LIGA v âr INFORMAâNÍ BULLETIN obãasník ãíslo 54 kvûten 2012 Děkujeme za sponzorování bulletinu REVMATIK firmě UCB s. r. o. Thámova 11-13 186 00 Praha 8 Česká republika www.ucb.cz ADRESY

Více

KVĚTEN 2015. Kam v létě Sex není tabu Fotopříloha Golfový turnaj

KVĚTEN 2015. Kam v létě Sex není tabu Fotopříloha Golfový turnaj KVĚTEN 2015 Kam v létě Sex není tabu Fotopříloha Golfový turnaj Č A S O P I S P R O K L I E N T Y A P Ř Á T E L E C E N T R A P A R A P L E Inzerce květen 2015 Stránky plné novinek o močové katetrizaci

Více

3. vydání. Časopis pro pacienty. Téma: Vyvážený přísun draslíku. Novinky z naší sítě dialyzačních středisek

3. vydání. Časopis pro pacienty. Téma: Vyvážený přísun draslíku. Novinky z naší sítě dialyzačních středisek Časopis pro pacienty 3. vydání Téma: Vyvážený přísun draslíku Novinky z naší sítě dialyzačních středisek Lidé z NephroCare: Považuji se za šťastného člověka Rozhovor: Vrátit se naplno do života Péče pro

Více

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Společnosti C-M-T 38 zima 2011 Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Víkendové setkání v Mikulově. 1 Milí přátelé, zdravím Vás v předvánočním adventním čase a doufám, že i v této hektické

Více

Příručka o výživě. u nemocných cystickou fibrózou

Příručka o výživě. u nemocných cystickou fibrózou Příručka o výživě u nemocných cystickou fibrózou 1 eea financial mechanism norway norwegian financial mechanism grants Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu

Více

Jak si právně zajistit své bydlení na stáří nebo v nemoci?

Jak si právně zajistit své bydlení na stáří nebo v nemoci? Historie novoročenky Přání všeho dobrého do nového roku provází lidstvo již celá staletí a tak i historie novoročenek je velmi pestrá. Vysledovat předchůdce dnešních novoročenek je prakticky nemožné. Laskavému

Více

Praktický průvodce podnikáním pro pečující o osobu blízkou

Praktický průvodce podnikáním pro pečující o osobu blízkou Praktický průvodce podnikáním pro pečující o osobu blízkou Projekt: Nejsme chudinky, jsme hrdinky! Reg. číslo projektu: CZ.1.04/3. 4. 04/88.00315 Vydalo roku 2014 Koordinační a informační středisko pro

Více

5) Ošetřujícím lékařem, který vydává potřebné posouzení o zvládání základních životních

5) Ošetřujícím lékařem, který vydává potřebné posouzení o zvládání základních životních 1 Postup jak získat příspěvek na péči pro duševně nemocného (dále DN) podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále Zákon) a vyhlášky č. 505/2006 Sb.,(dále Vyhláška) s platností od 1.1.2012 Odkaz

Více

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví Časopis Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) BONUS2 2006 Mimořádný rok ve zdravotnictví Preventivní programy v roce 2007 Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc.

Více

Silnější u nás stále ještě pomáhají slabším Martin Kovář

Silnější u nás stále ještě pomáhají slabším Martin Kovář Časopis Všeobecné zdravotní pojišťovny ZIMA 2012 4 VZP je váš stabilní partner a garant dostupné a kvalitní péče, říká ředitel VZP ČR Ing. Zdeněk Kabátek 19 Štítná žláza řídí náš život víc, než tušíme

Více

Dnes už mě jen tak něco nerozhodí Radim Fiala. 4 Dostupnost kvalitní zdravotní péče bude zachována, říká náměstkyně ředitele VZP pro zdravotní péči

Dnes už mě jen tak něco nerozhodí Radim Fiala. 4 Dostupnost kvalitní zdravotní péče bude zachována, říká náměstkyně ředitele VZP pro zdravotní péči Časopis Všeobecné zdravotní pojišťovny LÉTO 2012 4 Dostupnost kvalitní zdravotní péče bude zachována, říká náměstkyně ředitele VZP pro zdravotní péči 14 Dovolená se blíží, cestujte pojištěni 26 Klimakterium

Více

Klienty v tom nenecháváme plavat

Klienty v tom nenecháváme plavat léto 2011 podzim 2011 Klienty v tom nenecháváme plavat říká Martin Kovář SLEVA 500 Kč pro pojištěnce OZP (slevu lze kombinovat) www.... na dovolenou v cukuletu Čerpejte výhody z katalogu Léto 2011, který

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY NÁZEV PRÁCE NÁVRH VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO PODPORU ZDRAVÉHO STRAVOVÁNÍ A PREVENCI OBEZITY Lenka Wolfová Obor: Předškolní

Více

zima 2011 jaro 2012 Velké menu OZP Rok změn a reforem OZP v akci

zima 2011 jaro 2012 Velké menu OZP Rok změn a reforem OZP v akci zima 2011 jaro 2012 Velké menu OZP Rok změn a reforem OZP v akci Do Londýna s OZP OBSAH Rok změn a reforem... 3 Reforma a my 4 OZP vaše elektronická pojišťovna 6 Inspirujte nás 8 Medicína je tvrdá a spravedlivá

Více

Vybrané metodické postupy k mapování potřebné podpory osob s postižením a seniorů

Vybrané metodické postupy k mapování potřebné podpory osob s postižením a seniorů Vybrané metodické postupy k mapování potřebné podpory osob s postižením a seniorů Výstupy vzdělávacího programu Metody vyhodnocování informací k hodnocení stupně závislosti osob na pomoci jiné fyzické

Více

Nejkrásnejší Vánoce jsou ty, které prožijete v rodinném kruhu.

Nejkrásnejší Vánoce jsou ty, které prožijete v rodinném kruhu. Časopis Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 2 2009 Nejkrásnejší Vánoce jsou ty, které prožijete v rodinném kruhu. SPECIÁLNÍ VÁNOČNÍ SOUTĚŽ ÚVODEM Ing. Ladislav Friedrich,

Více

Terapie. duši i tělo. Prof. Jan Starý a Národ dětem. Mauricius léčí. V charitě musíte být buldozer, říká

Terapie. duši i tělo. Prof. Jan Starý a Národ dětem. Mauricius léčí. V charitě musíte být buldozer, říká ročník 3 číslo 1 2014 HOSPITALin Informační magazín pro lékaře, zdravotníky a pacienty V charitě musíte být buldozer, říká Vendula Svobodová Mauricius léčí duši i tělo Terapie divadlem Prof. Jan Starý

Více

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené SKOK číslo 3/2005 6. ročník DO REALITY speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené vydává Národní rada zdravotně postižených České republiky (www.nrzp.cz) Základní charakteristika zákona o sociálních

Více

Milé čtenářky a milí čtenáři, Kdo byl s námi v roce 2014

Milé čtenářky a milí čtenáři, Kdo byl s námi v roce 2014 1 1 / 2015 Milé čtenářky a milí čtenáři, vítám vás v roce 2015 a zároveň vám přeji, aby vás v něm provázelo vše jen to NEJ! I nadále se budu těšit na spolupráci s vámi, jež mi jistě pomůže vytvořit časopis,

Více

1. Úvod 2. 2. Co je DebRA 4. 3. Zevní terapie 7. 4. Mezinárodní aktivity 9. 5. Sociální služby 12. 6. Pobytové akce 16. 7.

1. Úvod 2. 2. Co je DebRA 4. 3. Zevní terapie 7. 4. Mezinárodní aktivity 9. 5. Sociální služby 12. 6. Pobytové akce 16. 7. Obsah 1. Úvod 2 2. Co je DebRA 4 3. Zevní terapie 7 4. Mezinárodní aktivity 9 5. Sociální služby 12 6. Pobytové akce 16 7. Metody práce 22 8. Semináře pro pracovníky veřejných institucí 26 9. Informační

Více

7 Lady Plus Club Diana Kobzanová podpořila kampaň

7 Lady Plus Club Diana Kobzanová podpořila kampaň zima 2013/2014 7 Diana Kobzanová podpořila kampaň 8 MUDr. Martin Hollý V psychiatrii je více otázek než odpovědí 12 Pyramida Zdraví Pojištění, které skutečně léčí editorial Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Více

M. Černá/ Místo úvodu... /4. Pozvánka na jarní rekondiční pobyt na Pastvinách... /5. Pozvánka na pobyt v Tunisku s dialýzou... /6

M. Černá/ Místo úvodu... /4. Pozvánka na jarní rekondiční pobyt na Pastvinách... /5. Pozvánka na pobyt v Tunisku s dialýzou... /6 1 2014 Stěžeň 1/2014 - Vydává SpolDaT OBSAH M. Černá/ Místo úvodu..................................................... /4 Pozvánka na jarní rekondiční pobyt na Pastvinách................................

Více

číslo 2 24. ledna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 2 24. ledna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Vyhodnocení dotazníku k úrovni služeb MěÚ Blansko za rok 2013 str. 3 Výstava v knihovně: Školství na Blanensku do roku 1945 str. 7 Novinky z Nemocnice Blansko str. 4 Blanensko.cz nově i v angličtině str.

Více

Číslo konta: Komerční banka, Praha 4: 30333041/0100

Číslo konta: Komerční banka, Praha 4: 30333041/0100 1 2 AMD je členem České rady humanitárních organizací, Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky a členem EAMDA Evropské aliance asociací nervosvalových nemocí. Asociace muskulárních dystrofiků

Více

2010 XIX. ROÈNÍK. www.ligavozic.cz

2010 XIX. ROÈNÍK. www.ligavozic.cz www.ligavozic.cz 1 2010 XIX. ROÈNÍK Výherkyně čtenářské soutěže Vozíčkáře 2009 pojede do Františkových Lázní Cestování bez bariér má na železnici zelenou Něco tvořit je jedinečné Časopis vychází s podporou

Více