ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,"

Transkript

1 1 Prosinec 2012

2 OBSAH Úvodní slovo str. 3 Oficiální vyhlášení Center CF v ČR str. 4 CF na Pneumologické klinice FNM v roce 2010 a 2011 str. 6 Výživa u CF str. 9 Přehled přípravků tekuté výživy Sipping str. 13 Správný odběr sputa str. 18 Sociální šetření str. 20 Klubové okénko str. 25 Výročí str. 35 VVV str. 40 Dopisy a dopísky str. 46 Radostné události str. 52 Přehled hospodaření za rok 2011 str. 56 Pokladničky v roce 2011 str. 58 Veřejná sbírka str. 59 Poděkování str. 60 Kontakty a adresy str. 67 Ordinační hodiny str. 71 Přihláška str Prosinec 2012

3 ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, již podruhé jsem se dostala k úkolu vytvořit pro Vás nový Zpravodaj. Od začátku, kdy jsem v Klubu CF začala pracovat, jsem považovala Zpravodaj za důležitou součást činnosti Klubu. Možná jsem já už stará škola, ale čtu mnohem raději knihy a časopisy z papíru než z elektronických médií. Nehledě na to, že stále ještě řada z vás internet nevyužívá tolik nebo k němu nemá přístup. Proto mě mrzelo, že opět delší dobu Zpravodaj nevyšel. Tak vás vítám u dalšího vydání. S potěšením musím říct, že se nashromáždilo tolik příspěvků, že zanedlouho můžeme vydat Zpravodaj další. Proto vás vyzývám poprvé pište, přispívejte! Máte určitě mnoho pěkných příběhů z vašeho života, návodů na zlepšení léčebného režimu, nebo jen zážitků, které nutně nemusí souviset s CF. Druhá výzva se týká všech, kdo byť jen trošku, přemýšlejí o tom, že by se pustili do redigování Zpravodaje. Pro mě je tahle práce příjemnou výzvou, ale jsem přesvědčená, že mnohem větší váhu má, když ho připravuje někdo z vás zejména vás dospělých s CF. Máme letos takový bilanční rok, Klubu CF je už 20 let. Osobně mám ráda takové příležitosti, kdy se člověk (nebo celé sdružení) může aspoň na chvilku zastavit a ohlédnout se, co se v uplynulé době stalo, co bylo vykonáno, čeho bylo dosaženo. Já sama na začátek existence Klubu nedohlédnu, v té době jsem o něm a o CF ani nevěděla, ale prožila jsem s Klubem z těch dvaceti let polovinu. A i za tu polovinu času se hodně věcí změnilo a nutno říci, že k lepšímu. Pojďte se začíst do článků odborných i osobních, podívejte se, co se v Klubu za ty dva roky, co Zpravodaj nevyšel, všechno událo. A pak se podívejte do vzpomínek tří předsedkyň a VVV (kdo už teď uhodl, kdo nebo co se za touto zkratkou skrývá, má bod), kde uvidíte dvacetiletou historii Klubu a CF zase jiným pohledem pohledem osobním. A protože k výročí a bilancování patří i trocha patosu, tak provolávám Klubu nemocných cystickou fibrózou a všem, kdo se kolem CF jakkoliv pohybují TŘIKRÁT SLÁVA! Zdraví a všechno dobré přeje Pavla Hodková 3 Prosinec 2012

4 OFICIÁLNÍ VYHLÁŠENÍ CENTER CF V ČR Zní to možná neuvěřitelně, ale teprve nedávno (září 2011) byla pevně zakotvena pravidla pro Centra cystické fibrózy v ČR, a to ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, v částce 9/2011 (lze volně přečíst na Byť prodleva ve vzniku dokumentu je veliká, pořád tento fakt představuje pro nás veliké vítězství, neboť alespoň nyní v naší zemi existuje závazný dokument, který: (i) jasně stanovuje podmínky pro ustanovení Center CF, (ii) je v souladu s doporučeními Evropské společnosti pro CF a (iii) garantuje jednotnou, vysoce odbornou péči o pacienta v kterémkoliv z Center CF na základě jednoznačně nastavených pravidel, jež musí splňovat všechna zdravotnická zařízení, která požádají o statut Centra CF a získají jej. Vyhlášení centrové péče ve Věstníku je tedy zároveň i výzvou, aby zdravotnická zařízení podávala přihlášky na Ministerstvo zdravotnictví a získala oficiální statut Centra CF. S ohledem na historickou roli v systému péče o pacienty s CF lze předpokládat, že mezi Centra CF budou zařazena následující pracoviště: Fakultní nemocnice v Praze Motole, Fakultní nemocnice v Brně, Fakultní nemocnice v Hradci Králové, Fakultní nemocnice v Plzni a Fakultní nemocnice v Olomouci. Víme, že CF centra fungují už dlouho a vznikala dávno před zrozením tohoto ministerského dokumentu. Změní se tedy vůbec něco? Z praktického hlediska lze poukázat na 3 základní pravidla, která na základě materiálu vcházejí nově v platnost a Centra je dostávají za povinnost dodržovat: 1. Každé Centrum CF zajišťuje péči pro dětské i dospělé pacienty zároveň. Obě části tak vytvářejí jeden celek, což v praxi znamená, že mezi pracovníky pediatrie a dospělé pneumologie probíhá aktivní komunikace. Takový systém zaručuje kontinuitu v odborné péči a co možná nejsnazší předání pacienta z dětské části na dospělou v okamžiku dovršení věku 19 let. 2. Každé Centrum CF (CCF) se stará minimálně o 50 pacientů s CF. Má-li pracoviště méně pacientů, a přesto se na problematiku CF specializuje (tzn. že sleduje alespoň 10 nemocných), pak získává statut pracoviště sdílené péče (PSP). Takové oddělení má za povinnost komunikovat s nejbližším CCF a své pacienty do tohoto CCF odesílat na pravidelné kontroly ve schématu 1 kontrola v PSP - 1 kontrola v CCF - 1 kontrola v PSP - 1 kontrola v CCF atd. Příkladem PSP je dětské oddělení Nemocnice v Mostě (spolupracující s Motolem) nebo dětská klinika Fakultní 4 Prosinec 2012

5 nemocnice v Ostravě (spolupracující s Olomoucí). Smysl tohoto pravidla tkví ve skutečné centralizaci péče, která má být poskytována každému pacientovi bez ohledu na místo jeho bydliště. V této souvislosti bych rád připomněl, že výběr CCF (příp. PSP) vyplývá jen a pouze ze svobodné volby pacienta či jeho zákonného zástupce a nemusí se tedy nutně shodovat s tím, které centrum je pacientovi geograficky nejblíže. Nový dokument v žádném případě pacientovi nenakazuje, které konkrétní centrum má pravidelně navštěvovat. Nadále také může využívat možnosti kontroly v největším CCF v Motole a jedenkrát ročně toto pracoviště navštěvovat bez ohledu na to, v kterém republikovém centru je pravidelně sledován. 3. V každém Centru CF pracuje specializovaný tým zdravotníků, kteří mají dostatečnou erudici v problematice CF a pravidelně se setkávají na poradách, věnovaných pacientům s CF. Mezi členy týmu patří zvláště: - lékař specialista - zdravotní sestra, která koordinuje péči mezi nemocným, rodinou a nemocnicí - fyzioterapeut - nutriční terapeut - psycholog - mikrobiolog - klinický genetik - sociální pracovník, který pomáhá v praktických záležitostech života s CF Zveřejnění tohoto dokumentu lze tedy považovat za jeden ze skutečných milníků v péči o pacienty s CF v ČR. Formuluje totiž to, jak má moderní Centrum CF fungovat a vypadat, aby bylo v souladu se západoevropskými standardy. Zároveň vytváří přehlednou síť centralizované péče, která nejenže zajistí nejkvalitnější možnou péči, ale také garantuje přístup pacientů k nejnovějším lékům. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D. vedoucí Centra CF v Motole 5 Prosinec 2012

6 CF NA PNEUMOLOGICKÉ KLINICE FN MOTOL V ROCE 2010 A 2011 V roce 2010 pokračovala práce dospělé části CF centra Praha na Pneumologické klinice UK 2. LF a FN Motol podobně jako v předchozích letech. Zaznamenali jsme tyto pokroky v péči o pacienty: - péči o pacienty s CF se na našem pracovišti začala věnovat další lékařka, dr. Alžběta Grandcourtová; - trvá příznivá situace v incidenci nových případů kolonizace epidemickým kmenem B. cenocepacia ST-32 (k poslednímu případu došlo v roce 2003), incidence k klesla na 26,2 % (v roce ,1 %); - společně s dalšími CF centry byl vypracován a na Ministerstvo zdravotnictví odeslán materiál týkající se zřízení sítě CF center v ČR (září 2010). Na podzim 2010 byla ukončena klinická studie STRIVE s nadějným lékem cíleným na mutaci CFTR genu G551D (lék VX-770, potenciátor CFTR proteinu), kterou jsme prováděli ve spolupráci s Pediatrickou klinikou (dr. Dřevínek). Této studie se zúčastnili čtyři naši pacienti, všichni pokračují v další studii s tímto lékem (studie PERSIST). V uvedeném roce zemřelo devět našich nemocných (šest s kolonizací B. cenocepacia, jeden nemocný na čekací listině transplantace plic, jedna nemocná po transplantaci plic a jeden nemocný, který transplantaci plic odmítl). Do péče jsme převzali 6 pacientů (z toho 5 z dětské části CF centra Praha). Tři pacienti úspěšně podstoupili transplantaci plic a další pacientka je na čekací listině. K jsme měli v péči celkem 107 pacientů (z toho 14 ve sdílené péči s mimopražskými poradnami a transplantační ambulancí III. chirurgické kliniky) v průměrném věku 28,0 roku (rozmezí 19,5-53,4 roku). Bohužel, sedm pacientů si za celý rok vůbec nenašlo čas k nám na ambulanci přijít. Mezi našimi pacienty zjištěna nová nebo recidivující bakteriální kolonizace P. aeruginosa v sedmi a B. multivorans v jednom případě. Eradikační léčba P. aeruginosa byla u čtyřech nemocných úspěšná. Celkem byla u 43 (40,2 %) pacientů zachycena ve sputu P. aeruginosa a u 39 (36,4 %) pacientů komplex B. cepacia. 6 Prosinec 2012

7 Pokračovala i spolupráce s Klubem nemocných CF. Trvale jsme v kontaktu s Terezou Tesařovou, řešíme společně problémy tak, jak je přinášejí všední dny, především v psychosociální sféře péče o nemocné. Problematiku CF jsme zpracovali v pěti článcích v odborných časopisech (z toho výsledky transplantace plic se podařilo publikovat v zahraničním časopise), dále v sedmi přednáškách a dvou posterových sděleních. Co se týče možnosti vytvořit samostatné lůžkové oddělení pro dospělé CF nemocné v nevyužitých prostorách budovy pneumologické kliniky (již v roce 2001, dr. Stachová), pokračujeme vzhledem k prioritní rekonstrukci dětského monobloku v péči v dostupných prostorách. Konkrétně jde o 1. stanici (28 lůžek) a ambulanci č. 6 (pátek 9:30-13:30; po dohodě i úterý a čtvrtek) pro nemocné s kolonizací komplexem B. cepacia, a o 2. stanici (18 lůžek) a ambulanci č. 8 (středa 9:30-12:30; po dohodě i pondělí) pro nemocné bez kolonizace komplexem B. cepacia. Na JIP 1 (4 lůžka) a JIP 2 (6 lůžek) jsou nemocní hospitalizováni dle aktuální situace, jde o celkem pět boxů s možností izolace. Izolace se také týká pacientů se záchytem MRSA (v roce 2010 u čtyřech pacientů). Díky dohodě s ředitelstvím nemocnice naštěstí nebyly ani v tomto roce uplatňovány restriktivní opatření týkající se limitů na předepisování velmi drahých léků (Pulmozyme, TOBI a Bramitob). V roce 2011 došlo v oblasti cystické fibrózy k několika důležitým událostem. V dubnu se v Praze konal 15. kongres Mezinárodní pracovní skupiny pro Burkholderia cepacia (IBCWG), který organizoval p. doc. Dřevínek. Svá sdělení zde přednesli lékaři i pacienti motolského centra. V červnu byla práce našeho centra oceněna na 34. kongresu Evropské společnosti pro cystickou fibrózu (ECFS) v Hamburku, a to začleněním prestižní sítě pracovišť pro klinické studie evropského významu (European CF Clinical Trial Network). V srpnu pak konečně po několika letech snažení vyšel ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví materiál týkající se podmínek pro přihlašování do sítě center pro cystickou fibrózu v ČR. Ač byly přihlášky již v září odeslány, do konce roku k dalším pokrokům v této oblasti nedošlo. V tomto roce zemřelo šest našich pacientů (čtyři s kolonizací komplexem Burkholderia cepacia, jeden pacient tragicky a jeden nemocný, který odmítl transplantaci plic). Mezi patnácti pacienty převzatými do péče pak bylo deset předaných z dětské části motolského centra, jeden nově diagnostikovaný a čtyři z jiných center (z toho tři k vyšetření před zařazením na čekací listinu transplantace plic). Dva pacienty jsme předali do péče jiných center. Transplantace plic úspěšně proběhla u jedné nemocné, další dva pacienti na tento výkon letos čekají. 7 Prosinec 2012

8 K jsme měli v péči celkem 114 pacientů, z toho 17 ve sdílené péči s dalšími centry a s transplantační ambulancí III. chirurgické kliniky. Průměrný věk činil 27,7 roku (rozmezí 18,3-54,4 roku). Bohužel, sedm pacientů za celý rok naši poradnu vůbec nenavštívilo. Z mikrobiologického hlediska byla Pseudomonas aeruginosa zachycena u 36,8 % pacientů, z toho u 6 nemocných šlo o nový záchyt (ve 4 případech byla úspěšná eradikační léčba). Komplex Burkholderia cepacia byl zachycen u 28,9 % nemocných (v 19,3 % šlo o epidemický kmen ST- 32), u nikoho však nešlo o nový záchyt. Roste bohužel počet pacientů s meticilin-rezistentním Staphylococcus aureus (MRSA), letos byl zachycen u 4 nemocných, eradikační léčba byla dlouhodobě úspěšná jen ve dvou případech. Problematika MRSA si do budoucna jistě vyžádá samostatný článek do Zpravodaje. Problematice CF jsme se opět věnovali i v publikační oblasti, konkrétně šlo o jednu kapitolu v monografii, dvě časopisecká sdělení, sedm přednášek a dva postery. Co se týče provozu na Pneumologické klinice, nedošlo oproti předchozímu roku k podstatným změnám, a to ani ohledně limitů na předepisování drahých léků. Pokračují rovněž práce na standardech péče (dosud bylo postupováno podle monografie p. doc. Vávrové z roku 2006), u většiny již probíhají oponentní řízení. MUDr. Libor Fila, Pneumologická klinika FN Motol Praha 8 Prosinec 2012

9 VÝŽIVA U CF 1. ČÁST Zevně sekretorická nedostatečnost slinivky břišní je hlavní příčinou nedostatečného vstřebávání živin, což vede až ke známkám podvýživy u neléčeného pacienta. Obousměrný vztah mezi stavem výživy a plicním postižením byl opakovaně prokázán. Stav výživy rychle reaguje na zhoršení stavu plic, například i na akutní vzplanutí plicní infekce. Naopak vliv dobrého stavu výživy nebo jeho zlepšení na stav respiračního onemocnění má spíše preventivní charakter. Udržení dobrého stavu výživy, samozřejmě při souběžné léčbě plicního onemocnění, může oddálit vznik časných změn, totiž obstrukce periferních dýchacích cest. Špatný stav výživy představuje naopak rizikový faktor pro chronickou infekci. Základním kamenem léčby nedostatečné zevně sekretorické funkce slinivky břišní je substituce pankreatickými enzymy (Kreon, Panzytrat). Pankreatické enzymy se podávají zásadně před jídlem, s malým množstvím tekutiny nebo kaše, nejlépe ovocné. Kojencům a malým dětem se podávají minimikropelety vysypané z želatinové kapsle do lžičky tekutiny nebo kaše, nesmějí se před podáním nijak rozpouštět ani drtit. Větší poměrná část denní dávky se podává k hlavním jídlům, menší ke svačinám. Nemusí se podávat před ovocnými džusy, limonádami, samotným ovocem. Naopak musí být užity i před pamlsky, podávanými mezi jídly. Pouze pokud nevznikl mezi jídlem, před kterým pacient enzymy užil, a pamlskem interval větší než 1-2 hodiny, není nutné lék znovu vzít. Stav výživy pacientů s cystickou fibrózou je nutné průběžně monitorovat. Tak lze odkrýt již počáteční známky zhoršení stavu a časnou intervencí předejít komplikacím. Pacient by měl být antropometricky proměřen pravidelně každé 3 4 měsíce a v mezidobí kdykoliv při podezření na jakékoliv zhoršení stavu. Měříme tělesnou výšku, hmotnost, obvod paže, u mladších dětí a nemocných s postižením jater doporučujeme i měření obvodu hlavy a břicha, na specializovaném pracovišti měříme i tloušťku kožních řas. Pro rutinní, rychlé stanovení kalorické potřeby u nutričně stabilizovaného pacienta se lze řídit obecnými pravidly, které doporučují kalorický příjem v rozmezí %, v některých případech až 200 % doporučených denních dávek pro zdravé jedince (RDA). To znamená: kojenci: kcal/kg/den děti 1-9 let: kcal/kg/den chlapci let: kcal/kg/den dívky let: kcal/kg/den Zvýšený přísun energie je nutný při infekci, zvýšené dechové námaze nebo u dětí se stomií po operaci mekoniového ileu. 9 Prosinec 2012

10 Potřeba bílkovin Obecně by měl být příjem bílkovin v rozmezí % RDA. Ke ztrátám bílkovin dochází i sputem. Doporučené denní dávky bílkovin: kojenci: 4 g bílkoviny/kg/den děti 1-9 let: 3 g bílkoviny/kg/den děti let: 2,5-3g bílk./kg/den Potřeba tuků V minulosti se pro pacienty s cystickou fibrózou doporučovala dieta s omezením tuků. Toto ustanovení již dávno neplatí a naopak se doporučuje, aby celkový přívod tuků byl % celkové kalorické dodávky, maximálně 8 g/kg váhy pacienta/den. Samozřejmě s dostatečným podáváním substituce pankreatickými enzymy. Suplementace soli Provádí se rutinně pro zvýšené ztráty natria a chloridů potem a dalšími sekrety, které, nejsou-li hrazeny, ohrožují nemocného rozvratem vnitřního prostředí. Zvýšit přívod soli je nutné při zvýšeném pocení, v horkém počasí, při zvýšené teplotě, při cvičení, při průjmovém onemocnění. Zda je suplementace soli přiměřená, je možné orientačně zjišťovat z vylučování natria močí, které by se mělo pohybovat mezi mmol/l. Suplementace vitamínů Deficit vitaminu A je u pacientů s cystickou fibrózou poměrně častý, souvisí s nedostatečným vstřebáváním tuků, hlavně u pacientů s mutací delta F508 a u těch, kteří mají známky jaterního postižení. Navíc jako důležitý antioxidant se uplatňuje v boji se zánětem. Příznaky deficience vitaminu D ve formě křivice jsou vzácné, ale se známkami osteoporózy se u pacientů s cystickou fibrózou setkáváme poměrně často. Vyslovené známky křivice se mohou objevit spíše u pacientů s těžkým jaterním postižením. Vitamín D má navíc ještě velký význam v boji proti zánětu. Pro významný antioxidativní účinek vitamínu E se doporučuje i jeho rutinní podávání všem pacientům s cystickou fibrózou. Pro zaručení dobrého vstřebání by měl být podáván s jídlem obsahujícím přiměřené množství tuků a s pankreatickými enzymy. Hladiny vitamínů A, D, E v krvi je potřeba pravidelně monitorovat a dávkování upravovat tak, aby organismus netrpěl nedostatkem, ani předávkováním. Deficit vitaminu K se objevuje nejspíše u pacientů s výraznou poruchou vstřebávání a u pacientů léčených antibiotiky s narušenou střevní flórou, která se normálně uplatňuje při jeho produkci. Častý je u pacientů s postižením jater. Nedostatku vitaminů rozpustných ve vodě se není potřeba obávat, pokud pacient nemá nějaké zásadní dietní omezení. 10 Prosinec 2012

11 Tekutiny, vláknina, probiotika Ve výživě pacientů s cystickou fibrózou je důležitá správná hydratace (zavodnění) organismu, dávky odpovídají běžným doporučením pro zdravou populaci, je však nutné dbát na jejich dodržování. Jinak hrozí komplikace ze zahuštění střevního obsahu a žluči a zhoršení derivace sputa z dýchacích cest. Vláknina je stejně jako u zdravé populace důležitá pro správnou činnost tlustého střeva, v množství doporučovaném pro zdravou výživu běžné populace. Probiotika se doporučují podávat zejména při antibiotické léčbě, ale je vhodné jejich preventivní podávání i mimo tato období. Běžná péče o výživu v jednotlivých životních obdobích Novorozenci a kojenci Některé plně kojené děti s cystickou fibrózou, pokud dostávají potřebnou substituci pankreatických enzymů, prospívají dobře a nepotřebují další kalorické obohacení. U plně kojených dětí je důležitá suplementace soli, zvláště v horkém počasí. Pokud nemá maminka dostatek mateřského mléka, nebo nemůže-li být dítě z jiného důvodu kojeno, převádí se na umělou výživu počáteční či pokračovací mléka, dle věku. Nemléčné příkrmy se u dětí s cystickou fibrózou zavádějí ve stejném věku jako u zdravých dětí. Mléko však zůstává nejdůležitější živinou a zavedení přídavků by určitě nemělo být na úkor mléčných dávek. Z energetického hlediska se dobře hodí instantní rýžová kaše, připravovaná do mléka. I k přípravě zeleninové polévky a ovocné kaše se doporučuje část vody nahradit mlékem nebo dítě po snědení příkrmu ještě samotným mlékem dokrmit. Výběr potravin k přípravě nemléčných dávek se řídí pravidly jako u zdravých dětí, postupně se zařazuje maso; potraviny s obsahem lepku se zavádějí, stejně jako u dětí zdravých, v 6 měsících. Pokrmy se doporučuje energeticky obohatit tukem. Buď máslem, nebo raději rostlinným olejem. Mezi měsícem již má strava obsahovat kousky, aby se dítě učilo kousat. Strava má být co do rozmanitosti chutí co nejpestřejší. Z tohoto hlediska je možné, aby děti již mezi měsícem přecházely na běžnou batolecí stravu. Mléko je však i nadále velmi důležitým zdrojem bílkoviny a dalších živin a jeho denní příjem by neměl klesnout pod 600 ml/den. Pokud dítě špatně prospívá, nebo není-li pokryta jeho energetická či protein-energetická potřeba přijímaným mlékem, je vhodné kalorické obohacení mléka či příkrmů o maltodextrin (Fantomalt), kasein (Protifar). Je možné do stravy navíc zařadit energeticky bohatou, nutričně kompletní tekutou výživu Infatrini. Děti starší 1 roku a předškolního věku Strava musí být opět vysokoenergetická a musí být bohatá na bílkovinu. Jídelníček by měl sestávat z 3 hlavních jídel, 2 svačin a druhé večeře, tedy 11 Prosinec 2012

12 z 6 jídel denně. Děti již mají své návyky a svá oblíbená jídla. Denní příjem stravy a fyzická aktivita se den ode dne mění. V tomto období je tedy zvlášť důležité věnovat pozornost stravovacím návykům, kalorickému příjmu, růstu, vývoji a stavu výživy dítěte, aby se včas odhalilo významné zhoršení stavu výživy, které v tomto období může nastat. V případě potřeby navýšit kalorický příjem v tomto věkovém období, přidáváme k popíjení NutriniDrink, tekutou výživu specielně určenou pro věk 1-6 let. Školní děti, 6-12 let Děti této věkové skupiny již začínají o sebe částečně samy pečovat a jsou prvně konfrontovány se svými vrstevníky. Objevují se problémy s pravidelným užíváním pankreatických enzymů a vitaminů rozpustných v tucích. Dospívání, let V tomto období dochází k akceleraci růstu, rozvoji hormonální činnosti a k velké fyzické aktivitě. Děti jsou navíc vystaveny velkému psychosociálnímu tlaku. V tomto věku často propuká plicní infekce, která o to víc zvyšuje kalorickou potřebu. Důsledkem působení těchto faktorů je zpomalení růstu a opožděný nástup puberty. Obecně nesou větší riziko nutričního selhání dívky, jež mají menší tělesnou hmotu. Dospělost Dospělý člověk s cystickou fibrózou musí skloubit svůj životní režim s pracovními povinnostmi. Důležité je zorganizovat den tak, aby pacient netrpěl nedostatečnou výživou. Těhotenství a kojení Těhotenství je s ohledem na požadavek výživy pro pacientky s cystickou fibrózou náročným obdobím. Je nutno zajistit dostatečný kalorický přívod, tzn. alespoň o 20 % vyšší, než bylo optimum před graviditou, aby nebyl ohrožen růst a vývoj plodu. Doporučený váhový přírůstek ženy během těhotenství je 8-10 kg, málokdy se však docílí. Předpokladem úspěšného průběhu těhotenství je předchozí dlouhodobě stabilizovaný stav výživy. Mateřské mléko ženy s cystickou fibrózou není primárně změněno, neobsahuje zvýšené množství soli. Avšak řada léků, hlavně antibiotik, které žena užívá, do mléka přechází. Kojení se obecně nedoporučuje u žen se špatným stavem výživy. Pokud překážky kojení nejsou, je nutno brát v úvahu počet kalorií a množství bílkoviny, o které žena laktací přichází. Při kojení tříměsíčního dítěte to znamená navýšit denní přívod energie o 750 kcal. pokračování v příštím čísle MUDr. Veronika Skalická, Pediatrická klinika UK 2.LF FN Motol 12 Prosinec 2012

13 PŘEHLED PŘÍPRAVKŮ TEKUTÉ VÝŽIVY - SIPPING VÝROBCE: NUTRICIA Infatrini, 100 ml Nutričně kompletní tekutá výživa pro děti od narození do 12 měsíců nebo 8 kg váhy Příchutě: --- Energetická hodnota: 100 kcal (415 kj) / 100 ml Hradí ZP: ANO, částečně Maximální doplatek: cca 29,- Kč NutriniDrink pro děti, 200 ml Nutričně kompletní tekutá výživa pro děti od 1 roku do 6 let Příchutě: neutral, čokoláda, jahoda Energetická hodnota: 153 kcal (643 kj)/100 ml Hradí ZP: neutral ANO, u příchutí zatím NE Maximální doplatek: cca 8,-Kč Nutridrink, 200 ml Univerzální nutričně kompletní tekutá výživa Příchutě: čokoláda, vanilka, tropické ovoce, karamel, neutral Energetická hodnota: 150 kcal (630 kj) ve 100 ml Hradí ZP: ANO, částečně Maximální doplatek: u částečné výživy cca 16,- Kč, u plné výživy cca 5,- Kč Nutridrink Compact, 125 ml V menším balení stejné množství výživy Příchutě: jahoda, vanilka, banán, meruňka, lesní ovoce, káva Energetická hodnota: 240 kcal (1010 kj) ve 100 ml Hradí ZP: ANO, částečně Maximální doplatek: u částečné výživy cca 26,- Kč, u plné výživy cca 14,- Kč V balení po 4 ks, lze je napsat pouze v násobcích čtyř, lesní ovoce a meruňka i po jednom ks. 13 Prosinec 2012

14 Nutridrink Compact Protein, 125 ml V menším balení stejné množství výživy, s vysokým obsahem bílkovin Příchutě: jahoda, vanilka, banán, káva Energetická hodnota: 240 kcal (1010 kj) ve 100 ml Hradí ZP: ANO, částečně Maximální doplatek: u část. výživy cca 31,- Kč, u plné výživy cca 18,- Kč V balení po 4 ks, lze je napsat pouze v násobcích čtyř. Nutridrink Multifibre, 200 ml S vlákninou, podporuje střevní peristaltiku. Příchutě: Jahoda, pomeranč, vanilka, banán. Energetická hodnota: 150 kcal (630 kj) ve 100 ml Hradí ZP: ANO, částečně Maximální doplatek: u částečné výživy cca 25,- Kč, u plné výživy cca 13,- Kč Nutridrink Yoghurt, 200 ml Jogurtová příchuť, nakyslá chuť, nízké ph Energetická hodnota: 150 kcal (630 kj) ve 100 ml Hradí ZP: ANO, částečně Maximální doplatek: u částečné výživy cca 23,- Kč, u plné výživy cca 12,- Kč. Nutridrink Juice Style, 200 ml Džusová příchuť, neobsahuje tuk, je možné zředit vodou nebo zmrazit. Příchutě: Jablko, jahoda Energetická hodnota: 150 kcal (630 kj) ve 100 ml Hradí ZP: ANO, částečně. Maximální doplatek: u částečné výživy 23,- Kč, u plné výživy 12,- Kč. Nutridrink Protein, 200 ml Vysoký obsah bílkovin 20g v balení Příchutě: čokoláda, vanilka, lesní ovoce Energetická hodnota: 150 kcal (630 kj) ve 100 ml Hradí ZP:částečně hrazeno Maximální doplatek: u částečné výživy cca 31,-Kč, u plné výživy cca 18,-Kč 14 Prosinec 2012

15 Nutridrink Creme,125 g Ve formě krémového dezertu Příchutě: vanilka, čokoláda, lesní ovoce, banán Energetická hodnota: 200 kcal ve 125 g Hradí ZP: zatím NE, možná od ledna 2013 Maximální doplatek: zatím 196,-Kč / 4 ks (= plná cena) V balení po 4 ks, lze napsat pouze v násobcích čtyř. Diasip, 200 ml Vhodný u diabetu při CF Příchutě: jahoda, vanilka, cappuccino Energetická hodnota: 100 kcal (420 kj) ve 100 ml Hradí ZP: ANO, částečné Maximální doplatek: u částečné výživy 47,-Kč, u plné výživy cca 36,-Kč VÝROBCE: FRESENIUS KABI Fresubin original drink, 200 ml Bez vlákniny, s rybím olejem Příchutě: čokoláda, broskev, vanilka Energetická hodnota: 100 kcal (100 ml) Hradí ZP: ANO, částečně Maximální doplatek: u částečné výživy cca 15,-Kč, u plné výživy cca 7,-Kč Fresubin energy fibre drink, 200 ml S vlákninou, s rybím olejem Příchutě: čokoláda, jahoda, višeň, vanilka Energetická hodnota: 150 kcal (100 ml) Hradí ZP: ANO, částečně; Maximální doplatek: u částečné výživy cca 14,-Kč; u plné výživy cca 3,-Kč 15 Prosinec 2012

16 Fresubin protein energy drink, 200 ml Vysoký obsah bílovin, bez vlákniny Příchutě: čokoláda, oříšek, lesní jahoda, vanilka Energetická hodnota: 150 kcal (100 ml) Hradí ZP: ANO, částečně Maximální doplatek: u částečné výživy cca 17,-Kč; u plné výživy cca 4,-Kč Supportan drink, 200 ml Vysoký obsah bílkovin, s vlákninou, obsahuje rybí tuk a MCT tuky Příchutě: cappuccino a tropické ovoce Energetická hodnota: 150 kcal (100 ml) Hradí ZP: NE Maximální doplatek: Nepodařilo se zjistit Diben drink, 200 ml Se zvýšeným obsahem chromu, antioxidantů, s rybím olejem Příchutě: cappuccino, lesní plody Energetická hodnota: 90 kcal (100 ml) Hradí ZP: ANO, částečně Maximální doplatek: u částečné výživy 13 Kč, u plné výživy bez doplatku Fresubin Créme, 125g Ve formě krémového dezertu Příchutě: čokoláda, pralinka Energetická hodnota: 180 kcal (756 kj) Hradí ZP: ANO, částečně Maximální doplatek: u částečné výživy cca 48,-Kč; u plné výživy cca 38,-Kč 16 Prosinec 2012

17 VÝROBCE: B. BRAUN Nutricomp Drink Plus, 200 ml Standardní vysokokalorická výživa bez vlákniny, obsahuje rybí tuk a MCT tuky Příchutě: vanilka, čokoláda, jahoda, banán Energetická hodnota: 150 kcal (100 ml) Hradí ZP: ANO, částečně Maximální doplatek: u částečné výživy cca 12 Kč; u plné výživy cca 0,50 Kč 17 Prosinec 2012

18 SPRÁVNÝ ODBĚR SPUTA Kvalitní vzorek sputa je předpokladem správného mikrobiologického vyšetření a léčby. Kvalita mikrobiologického výsledku je přímo závislá na kvalitě vzorku. Mikrobiologické vyšetření zahrnuje tři části: 1. odběr materiálu a jeho transport, 2. vlastní mikrobiologické vyšetření a 3. interpretaci výsledků. Všechny části jsou stejně významné, viz obrázek č. 1. Obrázek 1 1. odběr materiálu a transport 2. vlastní mikrobiologické vyšetření 3. interpretace výsledků Špatný odběr a transport vzorku znamenají špatný výsledek, který může vést k neadekvátní léčbě. Pacient, který odebírá vzorek, je tedy první, kdo zásadním způsobem ovlivňuje nejen odběr, ale i výsledky a svou vlastní léčbu! POSTUP PRO ODBĚR KVALITNÍHO VZORKU SPUTA 1. Pacient se pokusí odkašlat husté sputum, které je známkou, že pochází z dolních dýchacích cest. K uvolnění tohoto sputa pomáhají inhalace nebo rehabilitační techniky (např. flutterování). 2. Před samotným odběrem (resp. inhalační nebo rehabilitační technikou) by se měla provést hygiena dutiny ústní, aby se minimalizovala přítomnost běžných bakterií ve vzorku, které ztěžují kultivační průkaz původců infekce (spotřebovávají živiny a produkují metabolity). Dutinu ústní pouze opakovaně vypláchneme pitnou vodou bez použití zubní pasty nebo ústní vody s dezinfekčním účinkem. 18 Prosinec 2012

19 3. Nejlepší je odebrat ranní sputum do sterilní sputovky v den vyšetření. Pokud to je možné, začněte s odběrem už v poledne předchozí den a jednotlivá sputa uchovávejte v lednici. K vyšetření vyberte sputum s nejhustší konzistencí (sputum je vhodné k vyšetření 24 hodin od odběru). Pokud se vzorek sputa zpracuje do 2 hodin v laboratoři (týká se odběru v nemocnici), nemusí se po odběru chladit. Pokud ke zpracování vzorku dojde za dobu delší, než jsou 2 hodiny (obvykle každý vzorek odebíraný mimo nemocnici), vzorek by měl být po odběru uchováván a transportován do ambulance v chladu (lednice, termotaška s chladicí vložkou) POSTUP PRO TRANSPORT VZORKU SPUTA Pro transport je vhodná co nejmenší chladnice/termotaška (obr. č. 2), aby se do ní vešel vzorek s chladicí vložkou, která se umisťuje zmrzlá do termotašky spolu se vzorkem sputa před jeho transportem. Pokud není k dispozici termotaška nebo chladicí vložka, lze alternativně použít tento postup: 1. do igelitové tašky vložit sáček zmrzlé zeleniny (nebo jiné potraviny) a dobře zabezpečený vzorek sputa (sputovka v malém igelitovém sáčku), 2. igelitovou tašku zavázat na uzel a vložit do přepravního zavazadla a transportovat do ambulance. obrázek 2 Malá termotaška (vlevo), kterou lze pořídit zhruba za 60 Kč a chladicí vložka (vpravo), kterou lze pořídit zhruba za 30 Kč. MVDr. Oto Melter, Ústav lékařské mikrobiologie a kolektiv CF centra 19 Prosinec 2012

Vzorová smlouva o poskytování sociálních služeb asistentem sociální péče

Vzorová smlouva o poskytování sociálních služeb asistentem sociální péče Vzorová smlouva o poskytování sociálních služeb asistentem sociální péče (asistentem sociální péče může být osoba z Vašeho okolí, která nevykonává péči jako podnikatel a není Vaší osobou blízkou tzn. nejedná

Více

Informace. Příspěvek na péči

Informace. Příspěvek na péči Informace Příspěvek na péči Příspěvek na péči Žádost O příspěvek na péči mohou žádat lidé se zdravotním postižením, kteří potřebují pomoc jiné osoby při zvládání základních životních funkcí. Žádost se

Více

Žádost o poskytnutí sociální služby

Žádost o poskytnutí sociální služby Žádost o poskytnutí sociální služby Domov Maják, o.p.s., domov se zvláštním režimem Brodská 140, 261 01 Příbram IČO 242 55 874 + 420 734 899 025 (výkonný ředitel) + 420 733 588 982 (soc. pracovnice) info@domov-majak.cz

Více

SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko BETANIA Komorní Lhotka Domov pro seniory

SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko BETANIA Komorní Lhotka Domov pro seniory Žádost o přijetí do zařízení Slezské diakonie BETANIA, Komorní Lhotka, domov pro seniory Komorní Lhotka č. 151, PSČ 739 53 Hnojník Tel. 558 694 267, e-mail: betania@slezskadiakonie.cz Datum podání žádosti.

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Pořadové č.: Datum přijetí: Způsob přijetí: Podal: Přijal/vyřizuje: Razítko: -mailem ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem Žadatel:..... jméno a příjmení rodné

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem Razítko/den přijetí žádosti: Žadatel:..... jméno příjmení (popř. rodné příjmení) titul Státní příslušnost:.. Rodinný stav:

Více

5) Ošetřujícím lékařem, který vydává potřebné posouzení o zvládání základních životních

5) Ošetřujícím lékařem, který vydává potřebné posouzení o zvládání základních životních 1 Postup jak získat příspěvek na péči pro duševně nemocného (dále DN) podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále Zákon) a vyhlášky č. 505/2006 Sb.,(dále Vyhláška) s platností od 1.1.2012 Odkaz

Více

Změny v úpravě dávek pro osoby se zdravotním postižením

Změny v úpravě dávek pro osoby se zdravotním postižením Změny v úpravě dávek pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Copyright Veřejný ochránce práv, 2013 Jak šel čas s průkazy

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 38Ad 11/2012-55 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci žalobce nezl. T. P., zastoupeného zákonným zástupcem Ing. P. P.,

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 35 odst. 2, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ do Domova pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace. se sídlem Zámecká 57, 664 52 Sokolnice

ŽÁDOST O PŘIJETÍ do Domova pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace. se sídlem Zámecká 57, 664 52 Sokolnice Datum podání žádosti ŽÁDOST O PŘIJETÍ do Domova pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace se sídlem Zámecká 57, 664 52 Sokolnice Jméno a příjmení: Titul: Datum narození: Státní příslušnost: ) Místo

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Kvalita a bezpečí ve výživě a nutričním zajištění v následné péči (nutriční terapeut, právník, ekonom)

Kvalita a bezpečí ve výživě a nutričním zajištění v následné péči (nutriční terapeut, právník, ekonom) Kvalita a bezpečí ve výživě a nutričním zajištění v následné péči (nutriční terapeut, právník, ekonom) Tamara Starnovská a kolektiv motto Hladovění v populaci je v současné době příznakem chudoby, hladovění

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

Sušená kojenecká a dětská výživa

Sušená kojenecká a dětská výživa Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Fakulta veterinární hygieny a ekologie Sušená kojenecká a dětská výživa IVA projekt 2014/FVHE/2340/036 Bc. Lenka Bernatíková Doc. MVDr. Bohumíra Janštová, Ph.D.

Více

PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy

PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na Lékařské

Více

rodiče sám - sama kupuji ji nikdo - nesvačím 3. Kdo ti připravuje svačinu?

rodiče sám - sama kupuji ji nikdo - nesvačím 3. Kdo ti připravuje svačinu? Dotazník pro žáky školy zdravý životní styl stravování zpracovali a vyhodnotili žáci z volitelného předmětu DOMÁCNOST SVAČINY: 1. Nosíš do každý den občas někdy vůbec školy svačinu? 1. tř. - 17 15 2 0

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V R 1 Osoba zajišťuje péči o děti odpovídající jejich věku a zdravotnímu stavu Osoba pečuje/ má zajištěnu péči o svou hygienu podle svých potřeb, zvyklostí a zdravotního stavu Podpora a posilování rodičovských

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 107/2005 Sb., o školním stravování

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 107/2005 Sb., o školním stravování ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 107/2005 Sb., o školním stravování jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 107/2008 Sb., č. 463/2011 Sb. a č. xxx/2015 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 2013/81441-112 Ve věci informací o příspěvku na péči Dotaz: (ze dne 20. 12. 2013) Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Žádám MPSV ČR jako povinný subjekt podle

Více

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM 1. Zájem o poskytování sociální služby (zakroužkujte): Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem 1 2. Zájemce o službu Jméno a příjmení:...

Více

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETA KJ B T S d. č. 0s ČAJOVÁ-SONDOVÁ - hrazena enterální klinickou výživou (Nutrison, NutrilaC, atd.) Indikace: u pacientů, kteří nemohou přijímat stravu per os.

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace RANÁ PÉČE 01. Pojmenování (název) životní situace Raná péče 02. Základní informace k životní situaci Raná péče je terénní sociální služba, případně doplněná ambulantní formou služby. Mohou ji využít rodiny,

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Transplantace ledvin. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Transplantace ledvin. Vítejte na našem dialyzačním středisku Transplantace ledvin Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč se provádí transplantace ledvin? Úspěšná transplantace je jediným řešením, jak se po selhání ledvin zbavit potřeby dialýzy. Po transplantaci

Více

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. petra.cupcova@atlas.cz ČUPCOVÁ 774 958 288. Základní informace o klientovi. Jméno a příjmení. Telefonní kontakt.

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. petra.cupcova@atlas.cz ČUPCOVÁ 774 958 288. Základní informace o klientovi. Jméno a příjmení. Telefonní kontakt. VSTUPNÍ DOTAZNÍK Jméno a příjmení Telefonní kontakt E-mail Povolání, popř. směnnost Základní informace o klientovi Doplňující informace o klientovi Věk Výška Váha BMI Vyplňte prosím dotazník co nejpečlivěji

Více

celodenní stravování 3-6 r. 114 20 450 60 25 40 190 180 150 15 7-10 r. 149 30 250 70 35 55 215 170 300 30

celodenní stravování 3-6 r. 114 20 450 60 25 40 190 180 150 15 7-10 r. 149 30 250 70 35 55 215 170 300 30 107 VYHLÁŠKA ze dne 25. února 2005 o školním stravování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 35 odst. 2, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Průvodce sociální službou

Průvodce sociální službou Průvodce sociální službou OKAMŽITÁ KAPACITA SOCIÁLNÍ SLUŽBY JSOU: 3 KLIENTI (roční kapacita 12 klientů) PROVOZNÍ DOBA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JE: TERÉNNÍ SLUŽBY: STŘEDA 15:00 19:00 hod., PÁTEK

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05. Žádost o poskytnutí sociální služby v Domově důchodců Libina, p.o.

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05. Žádost o poskytnutí sociální služby v Domově důchodců Libina, p.o. Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel: 583 233 203, 583 233 20 IČO: 75 00 39 88 e-mail : ddlibina@ddlibina.cz www.ddlibina.cz Datum přijetí žádosti: Razítko DD Libina: Žádost o poskytnutí

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.sukls83901/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum Přečtěte si pozorně celou

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ PACIENTA

ŽÁDOST O PŘIJETÍ PACIENTA Návštěva odborných lékařů v době pobytu Nejbližší osoby ŽADATEL ŽÁDOST O PŘIJETÍ PACIENTA DO ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Příjmení: Jméno: Titul: Datum narození: Příspěvek na péči: ANO stupeň: NE Adresa trvalého

Více

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH MOŽNOSTI ÚPRAVY DIETNÍHO REŽIMU HEMODIALYZOVANÝCH PACIENTŮ PŘI HOSPITALIZACI Mengerová O. 1, Duchková M. 1, Hanzlíková P. 1, Teplan V. 2 ÚOP 1, KN TC 2 ; IKEM Praha DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH Musí

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Základem je neublížit

Základem je neublížit ÚSKALÍ DIETNÍ INTERVENCE U NEMOCNÝCH S RENÁLNÍ INSUFICIENCÍ O. Mengerová, T. Starnovská 1 Úsek ošetřovatelské péče, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha 4 Krč 1 Oddělení klinické výživy a

Více

Ze zákona o příspěvku PŘÍSPĚVEK NA PÉČI Komu je příspěvek na péči určený Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu

Ze zákona o příspěvku PŘÍSPĚVEK NA PÉČI Komu je příspěvek na péči určený Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu Ze zákona o příspěvku PŘÍSPĚVEK NA PÉČI Komu je příspěvek na péči určený Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby, a

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele: 1) dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu

SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele: 1) dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele:.. 1) Vzhledem ke svému dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu nezvládám nebo zvládám jen s pomocí nebo dohledem jiné osoby tyto

Více

Zpráva o činnosti ČOPN. za rok 2006

Zpráva o činnosti ČOPN. za rok 2006 Zpráva o činnosti ČOPN za rok 2006 XIII. Luhačovické dny 24. 25.3. 2006 Do programu byl zařazen blok přednášek Exacerbace těžkých forem CHOPN. Program bloku: Nejtěžší stádia CHOPN - definice a charakteristiky

Více

Moderní přístupy k výživě dětí

Moderní přístupy k výživě dětí Moderní přístupy k výživě dětí Výuka VŠCHT Kužela, L. Moderní přístupy v oblasti výživy Převažující pojetí výživy doposud V popředí obava z hladovění Proto pohled spíše z kvantitativního hlediska Je stále

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Implementace konceptu stimulace vnímání

Implementace konceptu stimulace vnímání Implementace konceptu stimulace vnímání do ošetřovatelské péče Mgr.et Mgr. J.Dresslerová KARIM FN Brno Bohunice 16.11.2013 Schopnost vnímání se rozvíjí již v embryonálním životě vnímání vibrací vnímání

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč potřebuji dodržovat speciální dietu? I když se pomocí dialýzy z těla odstraní mnoho odpadních látek, musíte být při stravování stále opatrní, abyste

Více

Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice

Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice Škola založena roku 1955. Zakladatel školy PhDr. Jan Hiblbauer. Učitelé se stali často jediným spojením s vnějším světem a s běžným

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta Ceník Od 1. ledna 2007 nahradila dávku zvýšení důchodu pro bezmocnost nová dávka, příspěvek na péči ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. (dále jen PNP )

Více

Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč

Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč Den podání žádosti 1. Žadatel: příjmení jméno (křestní) 2. Datum narození: den,

Více

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace U Lesíka 3547/ 11 669 02 Znojmo ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZVOLTE POŽADOVANOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Více

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H.

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H. Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století Hrstková H. Česká republika přední místo na světě ve výskytu kardiovaskulárních chorob Nejčastější příčina úmrtí Budoucí vývoj zdraví - ovlivňován

Více

Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu

Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu Vážení pacienti, snahou všech členů zdravotnického týmu je co nejdříve, přitom citlivě, ohleduplně a s porozuměním, Vám pomoci k dosažení a upevnění

Více

Výživa těhotných a kojících žen. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Výživa těhotných a kojících žen. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa těhotných a kojících žen Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa těhotné 1 Na výživě a zdravém životním stylu významně závisí dobrý průběh těhotenství a porození zdravého dítěte

Více

Vážení přátelé, Nelze na druhou stranu zastírat, že i FN v Motole řeší problémy, se kterými se potýká celé české zdravotnictví.

Vážení přátelé, Nelze na druhou stranu zastírat, že i FN v Motole řeší problémy, se kterými se potýká celé české zdravotnictví. ÚVODNÍ SLOVO V letech 2000-2005 se naše fakultní nemocnice stala bezesporu jednou z nejúspěšnějších na zdravotnického trhu v ČR Vážení přátelé, otevíráte výroční zprávu FN v Motole za rok 2005. Tento rok

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

Název: Zdravý životní styl 1

Název: Zdravý životní styl 1 Název: Zdravý životní styl 1 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 Zasláno na e-mail: posta@uoou.cz. v Praze dne 4.9.2013.

Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 Zasláno na e-mail: posta@uoou.cz. v Praze dne 4.9.2013. Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 Zasláno na e-mail: posta@uoou.cz v Praze dne 4.9.2013 Dobrý den, obracím se na vás jménem občanského sdružení Iuridicum Remedium s podnětem

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Možná Vás bude zajímat klinické hodnocení (studie) AZURE.

Možná Vás bude zajímat klinické hodnocení (studie) AZURE. Příručka pacienta Bylo Vám diagnostikováno onemocnění se syndromem chronické pánevní bolesti? Zažili jste pánevní bolest nebo nepříjemné pocity po dobu nejméně 3 z posledních 6 měsíců? Jste starší 18 let?

Více

Název společného projektu: Mám energii na to, abych

Název společného projektu: Mám energii na to, abych Pracovní list Název projektového úkolu: Práce, výkon, energie Třída: 8. Název společného projektu: Mám energii na to, abych Název pracovního týmu: Členové pracovního týmu: Prohlédněte si obrázek anatomie

Více

L 283/22 Úřední věstník Evropské unie 30.10.2009

L 283/22 Úřední věstník Evropské unie 30.10.2009 L 283/22 Úřední věstník Evropské unie 30.10.2009 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1024/2009 ze dne 29. října 2009 o schválení a zamítnutí schválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, o snížení

Více

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Lenka Gutová, Eva Pavelková SAK ČR Seminář MZ ČR 26.4.2007 Podpora řízení kvality v primární péči Je těžké měnit lidi, ale je možné změnit

Více

Co je to tvrzení...?

Co je to tvrzení...? Co je to tvrzení...? tvrzení je sdělení, které není z hlediska označování povinné živiny jsou bílkoviny, tuky, sacharidy, vláknina, vitaminy, minerální látky (spec. sodík), jiné látky látky další s fysiologickým

Více

ZÁZNAMNÍK JÍDELNÍČEK. Pokyny pro vyplnění záznamového archu,,jídelníček,, Záznamník (pohybové aktivity)

ZÁZNAMNÍK JÍDELNÍČEK. Pokyny pro vyplnění záznamového archu,,jídelníček,, Záznamník (pohybové aktivity) ZÁZNAMNÍK JÍDELNÍČEK Vážená paní/ vážený pane, pro naši spolupráci ve výživové poradně je třeba, abychom získali co nejvíce informací o Vašem stravování a pohybových aktivitách. K tomu budou sloužit nejprve

Více

podporováno Swiss Life Select 4. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 4. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 4. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Natálka se učí na nové dotykové obrazovce Poruchy zraku jsou jedním ze závažných onemocnění, která významně ovlivňují nejen vnímání dítěte, ale ovlivňují také rozvoj motorických

Více

Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky

Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky 3. období 8. ročník Marádová, E., Vodáková, J.: Pracovní činnosti (Fortuna,1997) Očekávané výstupy

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT

Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT Lubomír Kužela Hlavní formy postižení jater. Akutní hepatitida virová, alkoholická, toxická Posthepatitické potíže, hyperbilirubinemie Chronická hepatitida

Více

Právní rádce pro rodiče. dětí a žáků z našich mateřských a základních škol

Právní rádce pro rodiče. dětí a žáků z našich mateřských a základních škol dětí a žáků z našich mateřských a základních škol Deklarované změny začínají již od mateřské školy. Tato kapitola je sice nezáživná, ale zájem Vás rodičů o tuto problematiku nás jako autory zavázal ji

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Zpracoval: Předmět: Název

Více

Epidemie "KLASTER" v KVK - počet případů VHA v období 35KT 2014-42KT 2015 dle data onemocnění. kalendářní týden data onemocnění

Epidemie KLASTER v KVK - počet případů VHA v období 35KT 2014-42KT 2015 dle data onemocnění. kalendářní týden data onemocnění počet případů K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 3621 Karlovy Vary, tel:3 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby Městský ústav sociálních služeb v Klatovech, příspěvková organizace vydává Vnitřní pravidla Pečovatelské služby v Klatovech, Balbínova 59/I Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady pro zajištění poskytované

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr. Helena Škrabová OŠETŘOVATELSKÁ

Více

Dodatek k Žádosti o poskytování služby odlehčovací péče V Ošetřovatelském domově Praha 3 Pod Lipami 44 Habrová 2

Dodatek k Žádosti o poskytování služby odlehčovací péče V Ošetřovatelském domově Praha 3 Pod Lipami 44 Habrová 2 Příloha ke ST 3 Dodatek k Žádosti o poskytování služby odlehčovací péče V Ošetřovatelském domově Praha 3 Pod Lipami 44 Habrová 2 Příjmení a jméno žadatele Datum a místo narození Vyberte si prosím z nabízených

Více

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb 1) Pan (paní)..(příjmení a jméno) nar...(datum narození) bydliště... v textu této smlouvy dále jen Osoba zastoupený/á a 2) Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Václavkova 950, 293 01 Mladá

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DVOLE_SUROVINY1_11 Název materiálu: Druhy výživy Tematická oblast: Suroviny, 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva. Očekávaný výstup: Materiál seznámí

Více

TYPY BALÍČKŮ PÉČE. cena balíčku BYDLENÍ je 1500,- Kč měsíčně na osobu

TYPY BALÍČKŮ PÉČE. cena balíčku BYDLENÍ je 1500,- Kč měsíčně na osobu TYPY BALÍČKŮ PÉČE 1. VARIANTA BALÍČEK BYDLENÍ komu je určen: Víceméně samostatným klientům, kteří v Zátiší využijí jen základní služby recepci jako formu prvotní asistence, fyzioterapii, restauraci a třeba

Více

Zahajovací konference

Zahajovací konference Zahajovací konference Program CZ11 Public Health Initiatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Předdefinovaný projekt Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace (S.U.P.R) a jeho implementace

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Adresné sociální dávky péče o seniory Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11. 3. března 2012, Olomouc

Adresné sociální dávky péče o seniory Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11. 3. března 2012, Olomouc Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11 3. března 2012, Olomouc Trocha teorie a platných zákonů Zákon 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Příspěvek na péči (dále jen příspěvek ) se poskytuje

Více

Volitelné předměty - Člověk a svět práce

Volitelné předměty - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty - Člověk a svět práce Domácnost Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu volitelného předmětu Domácnost je vzdělávací

Více

Zdravotnické reformní zákony. Mgr. Martin Plíšek náměstek ministra zdravotnictví

Zdravotnické reformní zákony. Mgr. Martin Plíšek náměstek ministra zdravotnictví Zdravotnické reformní zákony Mgr. Martin Plíšek náměstek ministra zdravotnictví Obsah Co se již podařilo prosadit Připravované zákony Co se již podařilo prosadit Zákon o zdravotních službách platný od

Více

Postup při přijetí žádosti a jejím projednání v komisi

Postup při přijetí žádosti a jejím projednání v komisi Domov se zvláštním režimem Pržno Pržno 9 75623 Jablůnka Postup při přijetí žádosti a jejím projednání v komisi Postup stanovuje, jak se evidují došlé žádosti, jak se postupuje při složení komise a při

Více