Informace pro uživatele služby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace pro uživatele služby"

Transkript

1 Město Rokytnice v Orlických horách Pečovatelská služba Organizační složka Informace pro uživatele služby Vydala: Pečovatelská služba Rokytnice v O.h. Datum vydání: Aktualizace:č pracovnice pečovatelské služby Platnost a účinnost dokumentu Pečovatelská služba Města Rokytnice v O.h. je podpořena z dotace poskytnuté státním rozpočtem a Královéhradeckým krajem.

2 Základní Informace Poskytovatel služby : Město Rokytnice v Orlických horách, nám.j.šimka čp. 3, Rokytnice v O.h., IČ : Statutární zástupce : starosta Název služby: Pečovatelská služba města Rokytnice v O.h., organizační složka statutární zástupce: vedoucí PS Sídlo služby: Horská ulice č.p. 303, Rokytnice v O.h., Registrace soc. služby: Indentifikační číslo : Forma poskytovaných služeb: Terénní - 35 uživatelů / den Ambulantně ve středisku pečovatelské služby 1 uživatel /den Kontakty: vedoucí pečovatelské služby : Mgr. Dagmar Lavrenčíková, tel pečovatelky tel do kanceláře Miluše Paldusová Ema Rumanová

3 Slovníček používaných výrazů: poskytovatel: ten, kdo sociální službu poskytuje Město Rokytnice v O.h. poslání: zdůvodňuje poskytování pečovatelské služby, přínos pro společnost principy : hodnoty, normy chování, kterými se řídí pracovník při práci s uživateli sociální služba : činnost nebo soubor činností zajišťující pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení / pečovatelská služba / uživatel služby: ten, kdo službu přijímá na základě uzavřené smlouvy o poskytování služby, kterou uzavřel s poskytovatelem podpora: pomoc sociální služby, která neomezuje uživatele,ale naopak přispívá k zodpovědnosti a nezávislosti uživatele osobní cíl: uživatel má svůj osobní cíl, jehož chce prostřednictvím pečovatelské služby dosáhnout, pomoci tam, kde mu vlastní síly nestačí např. zajistit si životní potřeby / jídlo, hygienu nebo dostat se mezi lidi apod. / individuální plán : písemně sepsaná domluva mezi uživatelem a poskytovatelem, jakým konkrétním způsobem bude služba poskytována, v jakém rozsahu, formě, čase. Každý uživatel má svůj plán dle jeho potřeb, podmínek. průběh plánování: klíčové pracovnice si zaznamenávají informace, jak služba probíhá u jednotlivých uživatelů, jak se daří naplňovat osobní cíl uživatele klíčový pracovník: klíčový pracovník je konkrétní pracovník pečovatelka, která je zodpovědná za poskytování služeb konkrétnímu uživateli. fakultativní úkon: úkon, který sociální služba může poskytovat vedle základních činností, které ukládá zákon o sociální službách

4 ÚVODEM : V rámci reformy veřejné správy a rozvoje sociálních služeb byl v roce 2003 zahájen proces zavádění standardů kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji. Standardy odpovídají evropským požadavkům na sociální službu, která je poskytována podle skutečných potřeb jejích uživatelů, nikoli plošně všem stejným způsobem a ve stejném množství. Standardy jsou normy, které posilují postavení uživatelů služeb, uživatelé se tak stávají rovnocennými vůči poskytovateli, vzniká mezi nimi smluvní vztah stanovující bližší podmínky poskytování služby. Standardy kvality uživatelům sociálních služeb říkají, jak má poskytovaná služba vypadat, co dělá službu kvalitní z hlediska přístupu k uživateli, v personálním a provozním zajištění. Město Rokytnice v Orlických horách se v roce 2007 zavázalo poskytovat služby na úrovni definované Standardy kvality sociálních služeb absolvováním procesu završení zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe v Královéhradeckém kraji a je registrovaným poskytovatelem sociální služby - pečovatelská služba - v registru sociálních služeb MPSV ČR. Posláním Pečovatelské služby Rokytnice v O.h. je zajistit potřebnou péči uživatelům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, zdravotního postižení nebo chronického onemocnění tak, aby zajistila plnohodnotný život v domácím prostředí s maximálně možným zachováním dosavadního způsobu života, na který jsou zvyklí. Pečovatelská služba pomáhá hledat další zdroje v oblasti sociální péče v případě, kdy její služba ani za přispění blízkého okolí nestačí, je oporou rodinám, které o své blízké pečují. Obecným cílem Pečovatelské služby Rokytnice v O.h. je provázanost péče rodinné a sociální služby, poskytování sociální služby kvalitně a odborně tak, aby uživatel byl spokojen, mohl setrvat ve svém přirozeném prostředí, nemusel měnit své návyky. Dlouhodobý cíl : priorita: pro období Dostupnost terénní a ambulantní sociální služby na Rokytnicku / místní,časová a finanční /, tj. rozšíření pečovatelské služby do spádových obcí a městyse Kunvald. priorita : pro období 2010 a dál A/ Vybudování denního stacionáře Domovinka pro denní pobyt seniorů v Rokytnici v O.h. a spádových obcí B/ Vytvořit systém klíčových pracovníků - asistentů, který umožní co nejindividuálnější přístup ke klientovi.

5 Komu je pečovatelská služba určena : - senioři se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech, - dospělí občané s chronickým duševním onemocněním, - dospělí občané s chronickým onemocněním, - dospělí občané se zdravotním postižením, věková hranice je od 27 let výše. Způsob a rozsah provádění služeb Pečovatelská obsahuje tyto základní činnosti vymezené zákonem o sociálních službách v platném znění A/ Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, B/ Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, C/ Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, D/ Pomoc při zajištění chodu domácnosti, E/ Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Principy, normy Pečovatelské služby Rokytnice v O.h. Pracovníci pečovatelské služby Rokytnice v O.h. jsou povinni řídit se při poskytování služeb principy, které vyjadřují následující hodnoty : - Dodržování práv uživatelů Pečovatelská služba Rokytnice v O.h. má vydefinované oblasti a situace, v nichž může docházet k porušování práv uživatelů při poskytování služby. Pracovníci jsou povinni respektovat vytvořená pravidla napomáhající k prevenci možného porušení práv uživatelů služby. Oblasti služby, kdy při poskytování služby hrozí porušování práv uživatelů : dostupnost služby, stížnosti na kvalitu služby, ochrana osobních údajů, přístup ke klientovi / etika a profesionalita /, právo na informaci, jednání se zájemcem o službu a uzavírání smluv o službě, při rozhodování služby zda ukončit u uživatele poskytování služeb / přehodnocení zda uživatel splňuje kritéria pro poskytování služby / - Respektování volby uživatelů uživatel v průběhu poskytování služby má právo vyjádřit svůj názor.stanovený cíl a způsob provádění úkonů je v souladu s jeho vůlí. Uživatel má právo dle vlastního rozhodnutí službu ukončit bez udání důvodu. - Individualizace podpory - při poskytování a zajišťování služeb pracovníci Pečovatelské služby Rokytnice v O.h. vycházejí z individuálního přístupu k uživateli každý uživatel má vypracovaný individuální plán, na jehož tvorbě se podílel společně se svoji pečovatelkou /klíčovým pracovníkem /, svoji rodinou, svými blízkými.

6 - Flexibilita pečovatelská služba se snaží v rámci svého limitu / personální a technické zajištění, provozní doba / vyjít maximálně vstříc svým uživatelům při naplňování jejich osobních cílů. - Odbornost kvalita služby je závislá přímo na pracovnicích na jejich dovednostech a vzdělání, vedení a podpoře, na podmínkách, které pro práci mají. Cílem Pečovatelské služby Rokytnice v O.h. je vytvořit podmínky k tomu, aby pracovníci byli odborně dostatečně dobře vybaveni pro přímou práci s uživateli a měli zajištěny podmínky pro výkon kvalitní práce. - Spolupráce s rodinou a dalšími organizacemi při naplňování osobního cíle uživatele - Pečovatelská služba Rokytnice v O.h. svým posláním podporuje uživatele ve využívání přirozených vztahů rodina, přátelé a další běžné veřejné služby v Rokytnici v O.h. podle jeho potřeb. Pravidla a podmínky poskytování Pečovatelské služby města Rokytnice v O.h. I. Žádost o poskytování pečovatelské služby a sociální šetření a/ Pečovatelská služba je poskytována v souladu s dokumentem Veřejný závazek pečovatelské služby Města Rokytnice v O.h. a jinými vnitřními dokumenty. b/ Pečovatelská služba je poskytována občanům Rokytnice v O.h., kteří odpovídají cílovým skupinám v souladu s Veřejným závazkem Pečovatelské služby Města Rokytnice. Pečovatelskou službu lze poskytnout i osobám, které nejsou hlášené v Rokytnici v O.h. k trvalému pobytu a zdržují se zde dlouhodobě u své rodiny nebo na chalupě apod.. c/ Pečovatelská služba se poskytuje na základě žádosti žadatele nebo jeho zákonného zástupce a následném sepsání Smlouvy o poskytování služby. d/ Zájemce může požádat o poskytnutí sociální služby poskytovatele sociálních služeb nebo může požádat obec, ve které má trvalý nebo hlášený pobyt, o zprostředkování kontaktu s poskytovatelem sociálních služeb. Jedná se o obce Pěčín, Bartošovice v O.h., Orlické Záhoří, Říčky v O.h. a městys Kunvald. Město Rokytnice v O.h. poskytne obyvatelům těchto obcí pečovatelskou službu na základě smlouvy mezi danou obcí a Městem Rokytnice v O.h. o zajištění a poskytnutí pečovatelské služby. e/ Podmínkou pro poskytování pečovatelské služby před sepsáním Smlouvy o poskytování služby je sociální šetření v přirozeném prostředí (v domácnosti ) žadatele, který musí být přítomen jednání. Sociální šetření je oprávněna provádět vedoucí pečovatelské služby a přítomna je pověřená pracovnice pečovatelské služby - potenciální klíčová pracovnice (pečovatelka). Při sociálním šetření pečovatelská služba zjišťuje jen takové informace, aby mohla poskytnout bezpečnou a odbornou službu a zároveň předá informace, které pomohou žadateli se rozhodnout, zda službu potřebuje a informace, které využije při odebírání služby. Sociální šetření se může rozdělit do několika schůzek dle situace každého jednání.

7 f/ V případě, kdy je žadatel hospitalizován a je třeba zahájit službu ihned po příchodu z nemocnice, poskytování služby se může dohodnout v kanceláři vedoucí PS s rodinným příslušníkem. Žádost o PS a soc. šetření se provedou později. Jen výjimečně je možné provést soc. šetření v kanceláři pečovatelské služby v případě, kdy si návštěvu v domácnosti výslovně nepřeje, ale je známo, že splňuje cílovou skupinu Pečovatelské služby. g/ Záznam ze sociálního šetření v domácnosti žadatele vede vedoucí PS elektronicky a v listinné podobě ve spisu uživatele. Uživatel může kdykoliv požádat o předložení osobního spisu k nahlédnutí, tj. i záznamu ze soc. jednání. II. Smlouva o poskytování pečovatelské služby V případě oboustranného souhlasu o poskytování služeb mezi žadatelem a poskytovatelem dochází k podpisu Smlouvy o poskytování pečovatelských služeb mezi poskytovatelem a žadatelem. Smlouva je uzavřena pouze po vzájemné dohodě, kdy z žádné strany není známa překážka. Smlouva je uzavřena nejdéle v den zahájení poskytování soc.služby a na dobu neurčitou. Smlouvu schvaluje, zpracovává a uzavírá za poskytovatele vedoucí PS na základě pověření starostou města Rokytnice ze dne na dobu určitou V případě nepřítomnosti vedoucí PS z důvodu onemocnění, dovolené apod. smlouvu o poskytování služeb podepíše za poskytovatele starosta, podklady pro sepsání smlouvy včetně soc. šetření provede sociální pracovnice sociálního oddělení MěÚ Rokytnice v O.h. Jedná se o dobu delší než 1 týden. Smlouva se uzavírá písemně ve dvou vyhotoveních / originály /, 1 originál smlouvy obdrží uživatel, druhý je uložen do spisové složky uživatele v kanceláři vedoucí PS. Žadatele, který podle lékařského posudku ošetřujícího lékaře není schopen sám jednat a nemá zákonného zástupce, zastupuje při uzavírání smlouvy obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu žadatele. Pro rokytnické občany je to Město Rychnov nad Kněžnou. Jestliže žadatel není schopen podpisu pro fyzické omezení, ale jinak je orientovaný, může zplnomocnit, učiněno u notáře, k podepisování listin blízkou osobu, nebo jej může zastoupit obecní úřad obce s rozšířenou působností. Lze i použít svědecký podpis nejlépe dvou nezávislých osob, které byly přítomny celému jednání o smlouvě a svým podpisem stvrzují, že zájemce o službu smlouvě porozuměl a že je jeho pravou vůlí podle ustanovení smlouvy jednat a respektovat je. Tyto nezávislé osoby nemohou být v pracovním nebo obdobném vztahu k poskytovateli. Osobám se specifickými potřebami v komunikaci, které nemají svého průvodce nebo tlumočníka vedoucí pečovatelské služby nabídne a zajistí za účelem projednávání a uzavírání smlouvy na žádost žadatele podporu od služeb, které pomáhají osobám se sníženou schopností komunikace vyřídit si osobní záležitosti. Smlouvu lze měnit pouze za souhlasu obou smluvních stran postupně číslovanými dodatky.

8 Po ukončení péče jsou smlouvy včetně dodatků s celou spisovou složkou uživatele archivovány na MěÚ Rokytnice v O.h. po dobu 10 let, poté podléhají skartaci. Ukončení smlouvy se řídí výpovědními důvody a výpovědními lhůtami uvedenými ve smlouvě. Město Rokytnice v O.h. může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud ( 91 zákona o sociálních službách ) : Žadatel neodpovídá cílové skupině nebo zařízení neposkytuje službu, o kterou osoba žádá v tomto případě PS pomůže žadateli najít vhodného dalšího poskytovatele sociální služby. Kapacita organizace je naplněna žádosti přesahují možnosti PS. Pečovatelská služba je povinna vést evidenci odmítnutých žadatelů/ čekatelů pro naplněnou kapacitu pro poskytování pečovatelské služby. Tento pořadník je veden u vedoucí Pečovatelské služby. Po uvolnění kapacity pečovatelské služby bude postupně vyhověno žadatelům z pořadníku zájemců, a to následujícím způsobem: každá podaná žádost o poskytování pečovatelské služby je posuzováno individuálně, kdy v první řadě nerozhoduje datum podání žádosti, ale naléhavost zavedení PS. K žádosti se vyjadřuje vedoucí Pečovatelské služby, sociální a zdravotní komise Rady města Rokytnice v O.h. společně s lékařem.uzavření smlouvy na poskytování služby schvaluje Rada města Rokytnice v O.h. Žadateli, který žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy. V případě, že žadatel požádá o písemné oznámení s uvedením důvodu odmítnutí uzavření smlouvy, vedoucí Pečovatelské služby jej vydá. Vedoucí Pečovatelské služby vede záznam o průběhu jednání s každým zájemcem o službu. III. Ochrana osobních údajů uživatelů Pečovatelské služby Rokytnice v O.h. Souhlas uživatele se zpracováváním osobních a citlivých údajů: Uživatel podepíše souhlas se zjišťováním a shromažďováním osobních a citlivých údajů až do doby archivace a skartace, a to v rámci podepsání žádosti,smlouvy o poskytování služby a plánování služby ve formě individuálního plánu. Pečovatelská služba Města Rokytnice v Orlických horách zjišťuje a zpracovává osobní a citlivé údaje uživatelů ve formě : 1.Sociální agenda uložení : kancelář vedoucí PS přístup : vedoucí pečovatelské služby přístup na požádání klíčová pracovnice a další pracovnice podílející se na poskytování služby daného uživatele, uživatel, opatrovník a další osoba se svolením uživatele Přístup k dokumentům uživatelů je umožněn pouze v kanceláři vedoucí PS a za přítomnosti vedoucí PS. spisová složka obsahuje originály :

9 Žádost o zavedení PS Záznam ze sociálního šetření Smlouva o poskytování služeb a jejich dodatky Individuální plán a jeho revize, žádost o rozšíření nebo změnu v poskytování služby Souhlas s poskytnutím klíčů Zápis zjišťování spokojenosti s kvalitou služby u jednotlivých uživatelů Žádost o ukončení smlouvy nebo vypovězení služby ze strany poskytovatele Další dokumenty vztahující se ke službě možná korespondence s uživatelem nebo dokumenty týkající se poskytování služeb před účinností Zákona č.108/2006 Sb., o soc. službách, to znamená před rokem Agenda klíčového pracovníka uložení: kancelář pečovatelek přístup: klíčová pracovnice a další pracovnice podílející se na poskytování služby u daného uživatele, vedoucí PS přístup na požádání: uživatel, opatrovník a další osoba se svolením uživatele Přístup k dokumentům uživatelů je umožněn pouze v kanceláři pečovatelek a za přítomnosti daného klíčového pracovníka či další pracovnice podílející se na poskytování služby u daného uživatele nebo vedoucí PS spisová složka obsahuje : kopie sociálního šetření kopie individuálního plán průběh služby u jednotlivých uživatelů 3. Elektronicky uložení : počítač vedoucí pečovatelské služby - evidence uživatelů program PS přístup : heslo pro vstup do programu, zná pouze vedoucí PS a zastupující pracovnice v přímé péči pro případ dlouhodobé nepřítomnosti vedoucí PS 4. Dalším citlivým dokumentem je záznam o provedených úkonech, jedná se o podklady pro vyúčtování úhrad, který vyplňuje pečovatelka a uživatel potvrdí správnost svým podpisem při vyúčtování služeb. uložení : kanceláři pečovatelek, vedoucí pečovatelské služby přístup : vedoucí PS, pracovnice v přímé péči, na požádání uživatel a další osoby se svolením uživatele Pečovatelská služba jako správce a zpracovatel je ze zákona povinna přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, ke zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům a zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Zaměstnanci jsou povinni zachovat mlčenlivost o osobních údajích. V případě tohoto porušení je vedeno s daným zaměstnancem pracovně-právní řízení ze strany zaměstnavatele dle míry zavinění, může vést i k rozvázání pracovního poměru. Předepsaná délka uchování spisové dokumentace uživatelů po skončení pečovatelské služby je 10 let, poté se skartuje / zničí. Zpracování a ochranu osobních dat ošetřuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10 IV. Úhrady za poskytování pečovatelských služeb Ceník za služby poskytované Pečovatelskou službou Rokytnice v O.h. je schválen Radou města Rokytnice v Orlických horách. Platný ceník je vždy přílohou této příručky. Základní a fakultativní činnosti/úkony, které poskytuje pečovatelská služba jsou v rozsahu uvedených úkonů dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Maximální výši úhrady za poskytování pečovatelské služby uvádí vyhláška č. 340/2007 Sb. zákona o sociálních službách. Způsob provedení úhrady blíže popisuje čl. XII. Způsob provádění služby. Uživatel má právo si vybrat jakou formou bude hradit odebrané úkony pečovatelské služby hotově k rukám pečovatelky nebo přímo nebo bankovním převodem na účet Města Rokytnice v O.h. Způsob úhrady bude uveden ve smlouvě o poskytování služeb. Bezplatná péče Pečovatelská služba se poskytuje uživatelům bez úhrady za poskytovanou službu v případech stanovených zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách / 75 odst.2 tohoto zákona /. Tento paragraf je součástí platného ceníku PS. V. Místní a časová dostupnost služby : Kanceláře a středisko Pečovatelské služby Rokytnice v O.h. se nacházejí v ul. Horská č.p.303 v domě zvláštního určení byty s pečovatelskou službou ( 8 bytových jednotek ), který se nachází cca 1 km z náměstí směrem na Říčky. Veřejnost zájemci o pečovatelskou službu mohou získat telefonní kontakt a letáček pečovatelské služby na sociálním oddělení MěÚ Rokytnice v O.h., který sídlí na náměstí. Může si tak domluvit návštěvu sociálního pracovníka PS v případě zájmu o službu telefonicky bez chození na vzdálenější středisko PS. Telefonní kontakt na PS je také uveden na služebním autě pečovatelek a na internetových stránkách včetně elektronické adresy a formuláře žádosti o PS a dalších informací. Provozní doba pečovatelské služby ( Pracovní řád Města Rokytnice v O.h.): 1) Přímá činnost pečovatelek je rozvržena do pracovní doby rovnoměrně ve všech pracovních dnech pracovního týdne od 6.30 hodin do hodin a od hodin do hodin. 2) U vedoucí pečovatelské služby je rozvržena pracovní doba rovnoměrně ve všech pracovních dnech pracovního týdne od 7.00 hodin do hodin a od hodin do hodin. Pro poskytování služby v terénu i ambulantně mají pečovatelky k dispozici služební automobil. Uživatelé služby mají k dispozici mobilní kontakty na své klíčové pracovnice. Ve dnech pracovního volna a ve dnech uznaných jako svátek se služby neposkytují. Klub seniorů Město Rokytnice v O.h. umožňuje místním seniorům sdružovat se dle jejich potřeb v prostorách střediska pečovatelské služby. Jedná se o neformální setkávání starších rokytnických občanů. K dispozici jsou prostory PS- společenská místnost, kuchyňka, hygienické zařízení. Město Rokytnice

11 v O.h. zajistilo seniorům internet a možnost zaškolení.veškeré náklady sponzoruje Město Rokytnice v O.h. a prostory udržuje pečovatelská služba. VI. Technické zázemí pro poskytování úkonů pečovatelské služby: - kuchyňka s příslušenstvím a myčkou nádobí, mikrovlnná trouba, varná konvice - bezbariérová koupelna s vanou a sprchovým koutem, tj. středisko osobní hygieny / SOH / - prádelna s automatickou pračkou, sušárny - osobní automobil Citroen - Berlingo - nerezové jídlonosiče s termoobalem - vysavač - jídelna sloužící jako společenská místnost s televizorem - jídlonosiče uživatelů se denně po použití omývají v profesionální myčce - agenda pečovatelské služby je vedena elektronicky a spisově VII. Kapacita PS Pečovatelská služba je schopna denně poskytnout službu za optimálních podmínek : - v terénu - 35 uživatelů, - ambulantně ve středisku osobní hygieny - 1 uživatel. VIII. Personální zajištění PS Službu uživatelům zajišťují 3 pracovnice PS v přímé péči - vedoucí PS, která zajišťuje činnosti sociálního pracovníka, 2x pracovnice v sociálních službách pečovatelky/ řidičky. Ostatní personál 1x Dohoda o pracovní činnosti úklidové a prádelenské činnosti v sídle PS - 1x Dohoda o provedení práce mytí jídlonosičů uživatelů PS Odborná způsobilost pracovnic PS Vedoucí PS vysokoškolské, obor speciální pedagogika, splňuje kvalifikační požadavek pro výkon sociálního pracovníka podle 110 z.č.108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a dále má povinnost dalšího vzdělávání v rozsahu 24 hodin za kalendářní rok dle 111 z.č.108/2006 Sb.,o soc. službách v platném znění. Pečovatelky splňují předpoklady pro výkon činnosti pracovníka v sociálních službách dle 116 odst. 1písmeno c) a dle odst.5 písm.c). z.č. 108/2006, o sociálních službách v platném znění a dále mají povinnost dalšího vzdělávání v rozsahu 24 hodin za kalendářní rok dle 111 z.č.108/2006 Sb.,o soc. službách v platném znění.

12 IX. Individuální plánování služby Poskytovatel se zavazuje při poskytování svých služeb vycházet z osobních cílů a potřeb každého uživatele služeb. Osobní cíle uživatele jsou zaznamenány v individuálním plánu uživatele, kde je přesně popsáno co a jakým způsobem bude prováděna pečovatelská služba u jednotlivých uživatelů, co uživatel od pečovatelské služby očekává a vyžaduje, na čem se službou dohodl. Osobní cíle a potřeby uživatele budou průběžně vyhodnocovány a aktualizovány, aby odpovídaly skutečnosti, co právě teď uživatel potřebuje a chce. Poskytovatel bude uživateli nápomocen při jejich formulaci. Uživatel může kdykoliv požádat o změnu osobních cílů a potřeb. Poskytovatel je povinen zaznamenávat změny stanoveného plánu a zajistit jejich plnění. Co je osobní cíl? Osobní cíl uživatele pečovatelské služby je to, čeho může uživatel dosáhnout právě využíváním této služby, např. zamezit samotě, rozhodovat se sám o sobě, dosáhnout větší nezávislosti na svém blízkém okolí, nebýt sám na zvládnutí své tíživé situace Co je Individuální plán? Individuální plán je dohoda mezi pečovatelskou službou a uživatelem o podobě poskytované služby, daná pravidla, která obě strany musí dodržet, aby byl naplněn daný osobní cíl, individuální plán je pomůckou pro zkvalitnění pečovatelské služby, je důležitým dokladem o práci pečovatelské služby, slouží uživatelům a jejich rodině ke zjištění, jak se daří pečovatelské službě plnit sjednané služby,jakou pozornost věnuje svým uživatelům, jejich potřebám a přáním, smyslem plánování služby je podporovat uživatele v jeho maximální míře samostatnosti a nezávislosti na jiné osobě, individuální plán pomáhá zvládat rizikové situace, které mohou nastat a tím ohrozit uživatele nebo jeho okolí. Hledá míru podpory, která co nejvíce sníží nebezpečnost situace na možné minimum. Míra podpory je u každého individuální, individuální plán vychází ze stanoveného osobního cíle, které vychází z potřeb a přání uživatele, plánování je postaveno na schopnostech a možnostech uživatele a zároveň vychází z podmínek pečovatelské služby, individuální plán se může měnit dle potřeby a přání uživatele, hodnocení individuálního plánu, jak se daří naplňovat osobní cíle, probíhá 1 x za rok za účasti uživatele, i jeho rodiny, klíčového pracovníka.hodnocení se může zúčastnit se souhlasem uživatele další pracovník pečovatelské služby, který se podílí na plnění plánu.

13 Kdo je klíčový pracovník Klíčový pracovník je konkrétní pracovník - pečovatelka - naší pečovatelské služby, který je zodpovědný za poskytování služeb konkrétnímu uživateli, Co pro uživatele znamená mít klíčovou pracovníci : 1. Bude zajišťovat jeho zájmy a potřeby, společně s uživatelem bude stanovovat cíle,tj. to, čeho se má prostřednictvím poskytované služby dosáhnout. Společně budou sestavovat individuální plán. Na tvorbě individuálního plánu se může podílet rodinný příslušník, zákonný zástupce, jiná blízká osoba, ale vždy jen se souhlasem uživatele. 2. Měla by se stát pro uživatele osobou, na kterou se může obrátit v případě svých přání a potřeb, sdělení s čím je spokojen či nespokojen při poskytování služby. 3. Klíčová pracovnice bude předávat, se souhlasem uživatele, dalším pracovníkům PS informace, které by mohly posloužit pro zkvalitnění poskytovaných služeb. 4. K informacím, které považuje uživatel za důvěrné, je klíčová pracovnice povinna přistupovat a zpracovávat je jako citlivé a osobní údaje, tzn. nesmí je předávat či jinak zpracovávat. 5. Uživatel může požádat o změnu svého klíčového pracovníka i bez udání důvodu. V tomto případě je třeba se obrátit na vedoucí pečovatelské služby Návaznost na další služby Naše zařízení podporuje uživatele, aby aktivně využívali veřejné a odborné služby, které jim pomohou setrvat ve svém přirozeném prostředí. Podporuje je v udržování vztahu s rodinou, přáteli, sousedy, podporuje je ve veřejném života a v běžném prožívání života. Při naplňování osobních cílů uživatelů pečovatelská služba pomáhá uživatelům využívat těchto veřejných služeb v Rokytnici v O.h. Služby v Rokytnici v O.h. Pečovatelská služba Rokytnice v O.h. Tel.: Horská Kadeřnictví paní Kalousová Tel.: nám.t.g.m. 68 Kadeřnice do domu mobil: Martina Vágnerová Pedikúra do domu Hana Vacková mobil: Bartošovice v O.h. Pedikúra Hana Richtrová Vamberk mobil : Česká pošta Tel.: nám.t.g.m. 79

14 Městský úřad Tel.: nám. J.Šimka 3 Odbor sociální Městského úřadu Tel.: nám. J. Šimka 3 Matrika Městský úřad Tel.: nám. J.Šimka Česká spořitelna Tel.: nám. T.G.M. 4 Klub důchodců Horská 303 každý čtvrtek odpoledne v Domě s byty s pečovatelskou službou od 14,00-15,30 hod. Knihovna Města Rokytnice v O.h. Tel.: nám. T.G.M. 68 Obvodní lékař MUDr. M. Macák Tel.: máje 457 Lékárna Tel.: máje 457 Zubní lékařka MUDr.L. Šťastná Tel.: máje 457 Gynekologie MUDr. I. Podolská Tel.: máje 457 Rehabilitace MUDr. R. Cimflová Tel.: máje 457 Městská správa bytů Tel.: nám. T.G.M. 68 Policie Rokytnice v O.h. Tel.: nám. T.G.M. 4 Informační centrum Tel.: nám. T.G.M. 4 České dráhy Tel.: Stříbrný vrch 176

15 další poskytovatelé sociálních služeb v nejbližším okolí: DD Borohrádek Tel.: , www: Rudé armády 1, ředitel: Mgr. Jindřich Vašíček DD Albrechtice nad Orlicí Tel.: , www: 1.máje 104, ředitel: Ing. Karel Vacek DD Týniště nad Orlicí Tel.: , Turkova 785, Kontakt: Marie Vacková ALBERTINUM, LDN Žamberk www: Za Kopečkem AESKULAP,s.r.o. LDN Červená Voda Tel.: AGAPÉ Občanská poradna Rychnov nad Kn. tel: Panská 1492, Rychnov nad Kn. www: /Společenské centrum 2.patro / bezplatná služba Centrum služeb pro zdravotně postižené Rychnov n/kn. / prodej rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, poradenství, osobní asistence / Palackého 694 tel.: Rychnov nad Kn Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, ZO Rychnov nad Kn. / pracovní rehabilitace, rekvalifikace a rekondice,

16 sociálně právní poradenství / Palackého 694 Rychnov nad Kn Česká správa sociálního zabezpečení / obecně sociální poradenství / Štemberkova 1433 tel: Rychnov n/kn Město Rychnov nad Kněžnou Pracoviště: MěÚ Rychnov nad Kněžnou Odbor sociální a zdravotní p. Josef Šimerda sociální pracovník příspěvek na péči Rokytnicko tel.: X. INFORMACE PRO PODÁNÍ STÍŽNOSTÍ Pokud není uživatel spokojen s kvalitou nebo způsobem poskytování našich sociálních služeb, má pocit, že byl jakýmkoliv způsobem poškozen, může přímo kontaktovat vedoucí pečovatelské služby, která je oprávněna přijímat a prověřovat stížnosti na kvalitu pečovatelské služby: Pečovatelská služba Rokytnice v O.h., Horská 303 Mgr. Dagmar Lavrenčíková Tel.: nebo svoji stížnost můžete podat písemně či ústně klíčové pracovnici nebo jiné další pečovatelce, starostovi Města Rokytnice v O.h.. Kdo je oprávněn podávat stížnosti? Kdo je oprávněn se jednání zúčastnit jednání? Stížnost můžete podat sami nebo prostřednictvím svého zástupce, kterému důvěřujete / klíčová pracovnice, osobní asistent, rodinný příslušník, obvodní lékař apod./ Máte právo si přizvat nezávislého zástupce či blízkou osobu. Jednání se účastní pouze osoba, ke které jste stížnost podali.

17 Způsob podání stížností : Vaši stížnost můžete podat jakoukoliv formou ústně nebo písemně. Můžete použít anonymní schránku, která je umístěna při vstupu do budovy sídla pečovatelské služby v Horské 303.Vedoucí PS denně kontroluje její obsah. Oprávněný přístup ke klíči od schránky má pouze vedoucí PS nebo její pověřený zástupce. Evidence stížností : Vaše stížnost podaná jakoukoliv formou je evidovaná s pořadovým číslem zápis do knihy stížností. Evidence vede záznam o prošetření stížností, přijatých opatření k odstranění zjištěných závad a formy vyrozumění o vyřízení vaší stížností včetně časových údajů. Evidence stížností je uložena u vedoucí pečovatelské služby, která je zodpovědná za záznamy. Požádáte-li o zachování mlčenlivosti o vaší totožnosti z důvodu budoucích vztahů mezi vámi a pracovníkem, ke kterému vaše stížnost směřuje, je naší povinností mlčenlivost zachova Způsob vyrozumění stížností : O průběhu, vyřízení stížností a přijatých opatření je oprávněna informovat uživatele vedoucí pečovatelské služby nebo starosta. Informace se podávají písemnou formou. Pouze drobné stížnosti mohou být vyřízeny ústně se souhlasem podavatele stížnosti. Vždy je i o ústním vyrozumění veden záznam v knize stížností. Lhůta pro vyřizování stížností : Lhůta pro písemné vyřízení stížností bezodkladně, nejdéle do 30 dnů, resp. 60 dnů ve zvláště složitých případech od podání stížnosti. Pokud se lhůta překročí, bude tato skutečnost i důvody písemně sděleny uživateli. Právo odvolání proti vyřízení stížnosti: V případě, kdy stížnost nebyla vyřízena k plné spokojenosti uživatele ( např. nebyla vyřízena ve stanovené lhůtě), může se uživatel odvolat k nadřízenému nebo nezávislému orgánu s žádostí o prošetření postupu při vyřizování stížností. Nadřízeným orgánem pečovatelské služby je Rada Města Rokytnice v O.h. Aktuální kontakty pro vyřizování stížností: A/ Pečovatelská služba Rokytnice v O.h. Horská 303 Mgr. Dagmar Lavrenčíková vedoucí pečovatelské služby Tel.: mu.rokytnice.cz B/ Město Rokytnice v O.h., Šimka čp.3, starosta Petr Hudousek Tel.:

18 Aktuální kontakty nezávislého orgánu pro podání žádostí o prošetření postupu při vyřizování stížností: A/ Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, Pivovarské náměstí 1245, Ing.Lorencová Ludmila pověřena zastupováním vedoucího sociálního odboru Tel: B/ Kancelář veřejného ochránce práv Údolní Brno C/ Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27, Praha 7 D/ Občanská poradna AGAPÉ,Rychnov nad Kněžnou, Staré náměstí 68, , radnice 1. podlaží vedoucí - poradce Petra Kozlová Tel.: Služby jsou bezplatné. XI. Ochrana práv uživatelů pečovatelské služby Každý občan je způsobilý mít práva. Jsou obsažena v Listině základních Lidských práv a svobod. Vznikají narozením a končí smrtí. Jsou nezadatelná, nezcizitelná, nepromlčitelná, nezrušitelná. Práva je možné omezit pouze rozhodnutím soudu ( způsobilost k právním úkonům). Uživatelé pečovatelské služby jsou znevýhodněni svým sociálním postavením a závislostí na druhé osobě. Pracovnice Pečovatelské služby si vydefinovaly Etický kodex, tj. základní pravidla chování (principy, zásady poskytování služby), které jsou povinny respektovat, aby nedocházelo k porušování lidských a občanských práv klientů : Každý uživatel má právo na podání srozumitelné informace Každý uživatel má právo na vlastní rozhodnutí a právo na výběr volby Každý uživatel má právo na soukromí Každý uživatel má právo být respektován Každý uživatel má právo na setkávání se s jinými lidmi, svými přáteli, svoji komunitou

19 Každý uživatel má právo na přiměřené riziko ve svém chování a rozhodnutí Každý uživatel má právo na pocit bezpečí Každý uživatel má právo podat stížnost na poskytovanou službu Každý uživatel má právo na zachování důstojnosti a cti Každý uživatel má právo spolupracovat aktivně při naplňování poskytovaných služeb podílet se na tvorbě osobního plánu Každý uživatel má právo na výběr a změnu klíčového pracovníka Každý uživatel má právo na ochranu osobních údajů Opatření při porušování práv uživatelů : V případě porušení práv uživatelů služeb, bude následovat prošetření situace nadřízeným a bude sjednána náprava. Dojde-li k závažného nebo opakovaného porušení pravidel je pracovník sankcionován zaměstnavatelem písemným napomenutím a na možnost výpovědi, zápis je uložen v osobním spise pracovníka na personálním oddělení. V závažném porušení pracovní kázně může zaměstnavatel využít příslušná ustanovení zákoníku práce vůči pracovníkovi. Povinnosti uživatele k poskytovateli pečovatelské služby Uživatel je povinen hradit za služby 1x za kalendářní měsíc zpětně, které si objednal formou smlouvy u poskytovatele dle platného ceníku a lhůty splatnosti podle této smlouvy do 15. dne kalendářního dne následujícího měsíce po dni, kdy poskytovatel předložil uživateli měsíční vyúčtování čerpaných služeb. Uživatel se zavazuje a je povinen platit úhradu v hotovosti k rukám Poskytovatele nebo jím pověřeného pracovníka a nebo na bankovní účet Města Rokytnice v O.h. Uživatel se zavazuje sdělit poskytovateli pečovatelské služby pravdivé informace o své osobě v rozsahu nezbytném pro poskytování kvalitní a odborné služby v souladu se zákonem č. 101/ 2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Uživatel se zavazuje včas oznámit poskytovateli změny, které by mohly ovlivnit průběh,způsob poskytování a uhrazení pečovatelské služby

20 XII. Způsob a rozsah provádění služeb 1/ Základní činnosti A/ Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy Dovoz obědů Pečovatelka se domluví s uživatelem na způsobu - postupu dovozu oběda. Postup je zanesen v IP uživatele. Uživatel si vybere dle ceníku a vlastních zkušeností, zda bude odebírat oběd z restaurace Družba nebo ze školní jídelny Rokytnice v O.h. V případě kdy neví, pečovatelka uživateli pomůže ve výběru. Uživatel má právo změnit si vývařovnu, v případě kdy není spokojen nebo má zájem zkusit změnu, ale až od 1. dne dalšího měsíce. Uživatel se může rozhodnout, zda bude odebírat obědy každý den, nebo jen dle potřeby. Odběr obědů a hlášení změn Pečovatelky ve středu předají všem uživatelům jídelníček na další týden. Uživatelé si připraví výběr do druhého dne, někteří vyžadují od pečovatelek pomoc, pečovatelky přečtou jídelníček a uživatel si vybere.ve čtvrtek / nejpozději v pátek / pečovatelka zjistí odběr stravy u uživatelů a v pátek odpoledne hlásí hromadně vedoucím stravování. Pověřená pečovatelka do 14,00 hod.potvrzuje objednávku obědů na další den. S jídlonosiči do vývařovny se předává jmenný seznam s určením, kdo má jaký výběr. Je to preventivní opatření pro předcházení záměn výběrů. Náhlé změny odběru oběda uživatel může nahlásit pečovatelkám telefonicky nebo osobně den předem nebo ráno do 8,00 hod. V případě, že uživatel nebude doma v čase oběda a má zájem odebrat ten den oběd, domluví se s pečovatelkou, kde oběd zanechá soused, u dveří bytu na určeném místě.v případě, kdy má PS uschovaný klíč od bytu uživatele, a po domluvě s uživatelem, v předsíni bytu. Jídlonosič Uživatel používá 2 x termonosič zapůjčený od PS, který splňuje hygienické normy. Půjčovné je 1,-Kč / oběd. Půjčovné je počítáno do úhrad za odebrané služby. Uživatel je povinen udržovat v čistotě nerezové misky i plastový obal. V případě poškození nebo ztráty jídlonosiče či termoobalu způsobené vlastní vinou, uhradí finanční náhradu odpovídající opotřebení jídlonosiče.nerez misky pečovatelská služba přemývá v myčce na nádobí. Obal jídlonosiče je označen jmenovkou uživatele, nerez nádobí není Používání jídlonosiče : 1/ Plastový termoobal se nesmí nechávat v blízkosti zapnutých vařičů či plynových hořáků. 2/ Nerezové misky nelze používat na ohřívání ani v mikrovlnných troubách 3/ Jednotlivé díly termoobalu je možné omývat klasickým způsobem běžnými mycími prostředky. Nedoporučuje se termoobal dlouhodobě namáčet do vody, protože může dojít k vniknutí vlhkosti do vnitřní izolační hmoty. Dovoz obědů Obědy se rozvážejí dle rozvozové trasy, kdy jsou uživatelé seřazeni dle bydliště a individuálních potřeb. Základní trasa je centrum Rokytnice Dolní Rokytnice, Prostřední Rokytnice - Horní Rokytnice - Panské pole -

Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od 1.1.2011

Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od 1.1.2011 Sociální služba: Pečovatelská služba Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností

Více

Městský ústav sociálních služeb Strakonice Domov pro seniory Lidická 189, Strakonice

Městský ústav sociálních služeb Strakonice Domov pro seniory Lidická 189, Strakonice Městský ústav sociálních služeb Strakonice Domov pro seniory Lidická 189, Strakonice Vydání: 10 Ze dne: 1. 7. 2014 Platnost od: 1. 7. 2014 Výtisk č.: 1 Název dokumentu: Domácí řád DATUM: 1. 7. 2014 SCHVÁLIL:

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1) Domácí řád Domova pro seniory ONDRÁŠ, p. o. (dále jen DSO) vychází ze zákona č. 108/2006 Sb.,

Více

Základní informace o Charitní pečovatelské službě (CHPS) Šardice; Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby

Základní informace o Charitní pečovatelské službě (CHPS) Šardice; Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Základní informace o Charitní pečovatelské službě (CHPS) Šardice; Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Pro obce Šardice, Hovorany, Čejč, Terezín, Karlín, Stavěšice, Strážovice a Nenkovice.

Více

Domácí řád. pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách. - Domově pro seniory

Domácí řád. pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách. - Domově pro seniory Domácí řád pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách - Domově pro seniory Základní údaje o organizaci: Název a sídlo : Domov důchodců Sloup v Čechách p.o. Benešova 1, 471 52 Sloup

Více

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Poslání organizace: Zařízení se nachází v obci Sloup v Čechách v budovách barokního zámku. Budova odd. B je v současnosti majetkem

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích VNITŘNÍ PRAVIDLA Domova pro seniory POHODA v Netolicích Budějovická 159, 384 11 Netolice Platná od 1.1.2007 Poslední provedená aktualizace platí od 1.7.2015. Tímto dnem končí platnost předchozího dokumentu.

Více

SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU

SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU Pravidla jsou určena uživatelům poskytovaných sociálních služeb: Domov pro seniory Přílohy Příloha č.

Více

Centrum sociálních služeb Hrabyně

Centrum sociálních služeb Hrabyně Centrum sociálních služeb Hrabyně DOMÁCÍ ŘÁD Vnitřní pravidla o poskytování sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením ~ 2 ~ ČLÁNEK I. ÚVOD Domácí řád Vnitřní pravidla o poskytování sociální

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Strana 1 (celkem 8) PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro pracoviště: Pečovatelská služba Stříbro Třešňová 1439 349 01 Stříbro IČO 00260177 www.mustribro.cz (dále jen Poskytovatel)

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B Obsah: Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem.2 Ochrana práv uživatelů 4 Možné střety zájmů uživatelů

Více

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby A. Základní informace o CHPS Pečovatelskou službu poskytuje Oblastní charita Hodonín, Wilsonova 4242/7, 695 05 Hodonín. Pečovatelskou službu (dále jen

Více

STANDARDY KVALITY Domova pro seniory

STANDARDY KVALITY Domova pro seniory STANDARDY KVALITY Domova pro seniory Souhrn standardů pro zvyšování kvality služby v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách. Obsah: Poslání, cíle a způsoby poskytování služeb.str. 3 Pravidla pro ochranu práv

Více

Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory

Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory Městská správa sociálních služeb Havlíčkova 19 680 01 Boskovice Platí s účinností od 1.9.2011 Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory Vypracoval: Tým pracovníků DS Schválila : Bc.

Více

Domov pro seniory SKALKA v Chebu

Domov pro seniory SKALKA v Chebu Domov pro seniory SKALKA v Chebu Americká 52, 350 02 Cheb IČ:711 75 245 tel.: 354 433 307, fax 354 529 174, info@domovskalka.cz DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA PRO SENIORY SKALKA V CHEBU OBSAH D O M Á C Í Ř Á D... 2

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Smlouva je uzavřena dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení

Více

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Pozn.:V textu vnitřního řádu je uživatel služby nazýván obyvatelem, Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domovem a z důvodů srozumitelnosti

Více

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905.

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905. DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 Domov seniorů Vnitřní pravidla poskytování služeb II. vydání ze dne

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA Domov pro seniory Háje příspěvková organizace hlavního města Prahy K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje Informace o domově: IČO 708 75 111 Banka PPF, č. účtu 2001400005/6000 Domov pro

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. I. Úvodní ustanovení

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. I. Úvodní ustanovení PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY I. Úvodní ustanovení 1. Těmito pravidly se ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, stanoví pravidla pro poskytování

Více

D O M Á C Í Ř Á D. Organizace : Dětské centrum Jihočeského kraje o.p.s. Radomyšlská 336. 386 29 Strakonice. Sociální pohoda, o.p.s.

D O M Á C Í Ř Á D. Organizace : Dětské centrum Jihočeského kraje o.p.s. Radomyšlská 336. 386 29 Strakonice. Sociální pohoda, o.p.s. Radomyšlská 336, 386 29 STRAKONICE Tel.: + 420 383 314 334 FAX.: 383 380 200 www.dcjk.cz e - mail: info@dcjk.cz, martin.karas.strakonice@seznam.cz, D O M Á C Í Ř Á D Organizace : Dětské centrum Jihočeského

Více

Poskytovat specializovanou péči uživatelům postiženým poruchami kognitivních funkcí, zejména Alzheimerovou chorobou.

Poskytovat specializovanou péči uživatelům postiženým poruchami kognitivních funkcí, zejména Alzheimerovou chorobou. Popis realizace poskytování sociální služby k registraci sociální služby v souladu s 79 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Název poskytovatele: Prosapia, o. s., sdružení

Více

VNITŘNÍ ŘÁD Poslání a cíle Seniorského domu Ořech

VNITŘNÍ ŘÁD Poslání a cíle Seniorského domu Ořech Seniorský dům - SD OŘECH VNITŘNÍ ŘÁD Poslání a cíle Seniorského domu Ořech Schváleno dne: 29.9.2014 Miloš Frýbert Iva Riegertová Strana 1 Vážení zájemci, Dovolte mi Vám představit, který stanovuje pravidla

Více

Domov pro seniory Souhrn standardů pro zvyšování kvality služby v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách

Domov pro seniory Souhrn standardů pro zvyšování kvality služby v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách STANDARDY KVALITY Domov pro seniory Souhrn standardů pro zvyšování kvality služby v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách Obsah: 1. Cíle a způsoby poskytování služeb.str. 3 2. Ochrana práv uživatelů v DD

Více

Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace

Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace Dlouhoveská 91/1915, 748 01 Hlučín IČ: 71295046 Tel.: 595020571 e-mail: recepce@ddhlucin.cz www.ddhlucin.cz Číslo jednací: HLU-./VIC-.. S M L O U V A o poskytování

Více

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby PAPRSEK, příspěvková organizace K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice Vnitřní pravidla poskytování sociální služby Domácí řád domova pro osoby se zdravotním postižením Všeobecné podmínky poskytování sociálních

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Adresa sídla pečovatelské služby: Dům s pečovatelskou službou (dále DPS má 2 části starou a novou část), K Penzionu 120, 735 53 Dolní Lutyně telefon: 602 111

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 40 zákona č. 108/2006 Sb.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 40 zákona č. 108/2006 Sb. Pardubská 1194,763 12 Vizovice, IČO: 27 664 333 tel: 577 453 396 Fax: 557 005 989 www.pecovatelstvi-dotek. cz mob: 737 024 823 E-mail: r.dotek@seznam.cz Bankovní spojení: Č.S.: 141 755 8389 / 0 800 PEČOVATELSKÁ

Více