Informace pro uživatele služby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace pro uživatele služby"

Transkript

1 Město Rokytnice v Orlických horách Pečovatelská služba Organizační složka Informace pro uživatele služby Vydala: Pečovatelská služba Rokytnice v O.h. Datum vydání: Aktualizace:č pracovnice pečovatelské služby Platnost a účinnost dokumentu Pečovatelská služba Města Rokytnice v O.h. je podpořena z dotace poskytnuté státním rozpočtem a Královéhradeckým krajem.

2 Základní Informace Poskytovatel služby : Město Rokytnice v Orlických horách, nám.j.šimka čp. 3, Rokytnice v O.h., IČ : Statutární zástupce : starosta Název služby: Pečovatelská služba města Rokytnice v O.h., organizační složka statutární zástupce: vedoucí PS Sídlo služby: Horská ulice č.p. 303, Rokytnice v O.h., Registrace soc. služby: Indentifikační číslo : Forma poskytovaných služeb: Terénní - 35 uživatelů / den Ambulantně ve středisku pečovatelské služby 1 uživatel /den Kontakty: vedoucí pečovatelské služby : Mgr. Dagmar Lavrenčíková, tel pečovatelky tel do kanceláře Miluše Paldusová Ema Rumanová

3 Slovníček používaných výrazů: poskytovatel: ten, kdo sociální službu poskytuje Město Rokytnice v O.h. poslání: zdůvodňuje poskytování pečovatelské služby, přínos pro společnost principy : hodnoty, normy chování, kterými se řídí pracovník při práci s uživateli sociální služba : činnost nebo soubor činností zajišťující pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení / pečovatelská služba / uživatel služby: ten, kdo službu přijímá na základě uzavřené smlouvy o poskytování služby, kterou uzavřel s poskytovatelem podpora: pomoc sociální služby, která neomezuje uživatele,ale naopak přispívá k zodpovědnosti a nezávislosti uživatele osobní cíl: uživatel má svůj osobní cíl, jehož chce prostřednictvím pečovatelské služby dosáhnout, pomoci tam, kde mu vlastní síly nestačí např. zajistit si životní potřeby / jídlo, hygienu nebo dostat se mezi lidi apod. / individuální plán : písemně sepsaná domluva mezi uživatelem a poskytovatelem, jakým konkrétním způsobem bude služba poskytována, v jakém rozsahu, formě, čase. Každý uživatel má svůj plán dle jeho potřeb, podmínek. průběh plánování: klíčové pracovnice si zaznamenávají informace, jak služba probíhá u jednotlivých uživatelů, jak se daří naplňovat osobní cíl uživatele klíčový pracovník: klíčový pracovník je konkrétní pracovník pečovatelka, která je zodpovědná za poskytování služeb konkrétnímu uživateli. fakultativní úkon: úkon, který sociální služba může poskytovat vedle základních činností, které ukládá zákon o sociální službách

4 ÚVODEM : V rámci reformy veřejné správy a rozvoje sociálních služeb byl v roce 2003 zahájen proces zavádění standardů kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji. Standardy odpovídají evropským požadavkům na sociální službu, která je poskytována podle skutečných potřeb jejích uživatelů, nikoli plošně všem stejným způsobem a ve stejném množství. Standardy jsou normy, které posilují postavení uživatelů služeb, uživatelé se tak stávají rovnocennými vůči poskytovateli, vzniká mezi nimi smluvní vztah stanovující bližší podmínky poskytování služby. Standardy kvality uživatelům sociálních služeb říkají, jak má poskytovaná služba vypadat, co dělá službu kvalitní z hlediska přístupu k uživateli, v personálním a provozním zajištění. Město Rokytnice v Orlických horách se v roce 2007 zavázalo poskytovat služby na úrovni definované Standardy kvality sociálních služeb absolvováním procesu završení zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe v Královéhradeckém kraji a je registrovaným poskytovatelem sociální služby - pečovatelská služba - v registru sociálních služeb MPSV ČR. Posláním Pečovatelské služby Rokytnice v O.h. je zajistit potřebnou péči uživatelům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, zdravotního postižení nebo chronického onemocnění tak, aby zajistila plnohodnotný život v domácím prostředí s maximálně možným zachováním dosavadního způsobu života, na který jsou zvyklí. Pečovatelská služba pomáhá hledat další zdroje v oblasti sociální péče v případě, kdy její služba ani za přispění blízkého okolí nestačí, je oporou rodinám, které o své blízké pečují. Obecným cílem Pečovatelské služby Rokytnice v O.h. je provázanost péče rodinné a sociální služby, poskytování sociální služby kvalitně a odborně tak, aby uživatel byl spokojen, mohl setrvat ve svém přirozeném prostředí, nemusel měnit své návyky. Dlouhodobý cíl : priorita: pro období Dostupnost terénní a ambulantní sociální služby na Rokytnicku / místní,časová a finanční /, tj. rozšíření pečovatelské služby do spádových obcí a městyse Kunvald. priorita : pro období 2010 a dál A/ Vybudování denního stacionáře Domovinka pro denní pobyt seniorů v Rokytnici v O.h. a spádových obcí B/ Vytvořit systém klíčových pracovníků - asistentů, který umožní co nejindividuálnější přístup ke klientovi.

5 Komu je pečovatelská služba určena : - senioři se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech, - dospělí občané s chronickým duševním onemocněním, - dospělí občané s chronickým onemocněním, - dospělí občané se zdravotním postižením, věková hranice je od 27 let výše. Způsob a rozsah provádění služeb Pečovatelská obsahuje tyto základní činnosti vymezené zákonem o sociálních službách v platném znění A/ Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, B/ Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, C/ Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, D/ Pomoc při zajištění chodu domácnosti, E/ Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Principy, normy Pečovatelské služby Rokytnice v O.h. Pracovníci pečovatelské služby Rokytnice v O.h. jsou povinni řídit se při poskytování služeb principy, které vyjadřují následující hodnoty : - Dodržování práv uživatelů Pečovatelská služba Rokytnice v O.h. má vydefinované oblasti a situace, v nichž může docházet k porušování práv uživatelů při poskytování služby. Pracovníci jsou povinni respektovat vytvořená pravidla napomáhající k prevenci možného porušení práv uživatelů služby. Oblasti služby, kdy při poskytování služby hrozí porušování práv uživatelů : dostupnost služby, stížnosti na kvalitu služby, ochrana osobních údajů, přístup ke klientovi / etika a profesionalita /, právo na informaci, jednání se zájemcem o službu a uzavírání smluv o službě, při rozhodování služby zda ukončit u uživatele poskytování služeb / přehodnocení zda uživatel splňuje kritéria pro poskytování služby / - Respektování volby uživatelů uživatel v průběhu poskytování služby má právo vyjádřit svůj názor.stanovený cíl a způsob provádění úkonů je v souladu s jeho vůlí. Uživatel má právo dle vlastního rozhodnutí službu ukončit bez udání důvodu. - Individualizace podpory - při poskytování a zajišťování služeb pracovníci Pečovatelské služby Rokytnice v O.h. vycházejí z individuálního přístupu k uživateli každý uživatel má vypracovaný individuální plán, na jehož tvorbě se podílel společně se svoji pečovatelkou /klíčovým pracovníkem /, svoji rodinou, svými blízkými.

6 - Flexibilita pečovatelská služba se snaží v rámci svého limitu / personální a technické zajištění, provozní doba / vyjít maximálně vstříc svým uživatelům při naplňování jejich osobních cílů. - Odbornost kvalita služby je závislá přímo na pracovnicích na jejich dovednostech a vzdělání, vedení a podpoře, na podmínkách, které pro práci mají. Cílem Pečovatelské služby Rokytnice v O.h. je vytvořit podmínky k tomu, aby pracovníci byli odborně dostatečně dobře vybaveni pro přímou práci s uživateli a měli zajištěny podmínky pro výkon kvalitní práce. - Spolupráce s rodinou a dalšími organizacemi při naplňování osobního cíle uživatele - Pečovatelská služba Rokytnice v O.h. svým posláním podporuje uživatele ve využívání přirozených vztahů rodina, přátelé a další běžné veřejné služby v Rokytnici v O.h. podle jeho potřeb. Pravidla a podmínky poskytování Pečovatelské služby města Rokytnice v O.h. I. Žádost o poskytování pečovatelské služby a sociální šetření a/ Pečovatelská služba je poskytována v souladu s dokumentem Veřejný závazek pečovatelské služby Města Rokytnice v O.h. a jinými vnitřními dokumenty. b/ Pečovatelská služba je poskytována občanům Rokytnice v O.h., kteří odpovídají cílovým skupinám v souladu s Veřejným závazkem Pečovatelské služby Města Rokytnice. Pečovatelskou službu lze poskytnout i osobám, které nejsou hlášené v Rokytnici v O.h. k trvalému pobytu a zdržují se zde dlouhodobě u své rodiny nebo na chalupě apod.. c/ Pečovatelská služba se poskytuje na základě žádosti žadatele nebo jeho zákonného zástupce a následném sepsání Smlouvy o poskytování služby. d/ Zájemce může požádat o poskytnutí sociální služby poskytovatele sociálních služeb nebo může požádat obec, ve které má trvalý nebo hlášený pobyt, o zprostředkování kontaktu s poskytovatelem sociálních služeb. Jedná se o obce Pěčín, Bartošovice v O.h., Orlické Záhoří, Říčky v O.h. a městys Kunvald. Město Rokytnice v O.h. poskytne obyvatelům těchto obcí pečovatelskou službu na základě smlouvy mezi danou obcí a Městem Rokytnice v O.h. o zajištění a poskytnutí pečovatelské služby. e/ Podmínkou pro poskytování pečovatelské služby před sepsáním Smlouvy o poskytování služby je sociální šetření v přirozeném prostředí (v domácnosti ) žadatele, který musí být přítomen jednání. Sociální šetření je oprávněna provádět vedoucí pečovatelské služby a přítomna je pověřená pracovnice pečovatelské služby - potenciální klíčová pracovnice (pečovatelka). Při sociálním šetření pečovatelská služba zjišťuje jen takové informace, aby mohla poskytnout bezpečnou a odbornou službu a zároveň předá informace, které pomohou žadateli se rozhodnout, zda službu potřebuje a informace, které využije při odebírání služby. Sociální šetření se může rozdělit do několika schůzek dle situace každého jednání.

7 f/ V případě, kdy je žadatel hospitalizován a je třeba zahájit službu ihned po příchodu z nemocnice, poskytování služby se může dohodnout v kanceláři vedoucí PS s rodinným příslušníkem. Žádost o PS a soc. šetření se provedou později. Jen výjimečně je možné provést soc. šetření v kanceláři pečovatelské služby v případě, kdy si návštěvu v domácnosti výslovně nepřeje, ale je známo, že splňuje cílovou skupinu Pečovatelské služby. g/ Záznam ze sociálního šetření v domácnosti žadatele vede vedoucí PS elektronicky a v listinné podobě ve spisu uživatele. Uživatel může kdykoliv požádat o předložení osobního spisu k nahlédnutí, tj. i záznamu ze soc. jednání. II. Smlouva o poskytování pečovatelské služby V případě oboustranného souhlasu o poskytování služeb mezi žadatelem a poskytovatelem dochází k podpisu Smlouvy o poskytování pečovatelských služeb mezi poskytovatelem a žadatelem. Smlouva je uzavřena pouze po vzájemné dohodě, kdy z žádné strany není známa překážka. Smlouva je uzavřena nejdéle v den zahájení poskytování soc.služby a na dobu neurčitou. Smlouvu schvaluje, zpracovává a uzavírá za poskytovatele vedoucí PS na základě pověření starostou města Rokytnice ze dne na dobu určitou V případě nepřítomnosti vedoucí PS z důvodu onemocnění, dovolené apod. smlouvu o poskytování služeb podepíše za poskytovatele starosta, podklady pro sepsání smlouvy včetně soc. šetření provede sociální pracovnice sociálního oddělení MěÚ Rokytnice v O.h. Jedná se o dobu delší než 1 týden. Smlouva se uzavírá písemně ve dvou vyhotoveních / originály /, 1 originál smlouvy obdrží uživatel, druhý je uložen do spisové složky uživatele v kanceláři vedoucí PS. Žadatele, který podle lékařského posudku ošetřujícího lékaře není schopen sám jednat a nemá zákonného zástupce, zastupuje při uzavírání smlouvy obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu žadatele. Pro rokytnické občany je to Město Rychnov nad Kněžnou. Jestliže žadatel není schopen podpisu pro fyzické omezení, ale jinak je orientovaný, může zplnomocnit, učiněno u notáře, k podepisování listin blízkou osobu, nebo jej může zastoupit obecní úřad obce s rozšířenou působností. Lze i použít svědecký podpis nejlépe dvou nezávislých osob, které byly přítomny celému jednání o smlouvě a svým podpisem stvrzují, že zájemce o službu smlouvě porozuměl a že je jeho pravou vůlí podle ustanovení smlouvy jednat a respektovat je. Tyto nezávislé osoby nemohou být v pracovním nebo obdobném vztahu k poskytovateli. Osobám se specifickými potřebami v komunikaci, které nemají svého průvodce nebo tlumočníka vedoucí pečovatelské služby nabídne a zajistí za účelem projednávání a uzavírání smlouvy na žádost žadatele podporu od služeb, které pomáhají osobám se sníženou schopností komunikace vyřídit si osobní záležitosti. Smlouvu lze měnit pouze za souhlasu obou smluvních stran postupně číslovanými dodatky.

8 Po ukončení péče jsou smlouvy včetně dodatků s celou spisovou složkou uživatele archivovány na MěÚ Rokytnice v O.h. po dobu 10 let, poté podléhají skartaci. Ukončení smlouvy se řídí výpovědními důvody a výpovědními lhůtami uvedenými ve smlouvě. Město Rokytnice v O.h. může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud ( 91 zákona o sociálních službách ) : Žadatel neodpovídá cílové skupině nebo zařízení neposkytuje službu, o kterou osoba žádá v tomto případě PS pomůže žadateli najít vhodného dalšího poskytovatele sociální služby. Kapacita organizace je naplněna žádosti přesahují možnosti PS. Pečovatelská služba je povinna vést evidenci odmítnutých žadatelů/ čekatelů pro naplněnou kapacitu pro poskytování pečovatelské služby. Tento pořadník je veden u vedoucí Pečovatelské služby. Po uvolnění kapacity pečovatelské služby bude postupně vyhověno žadatelům z pořadníku zájemců, a to následujícím způsobem: každá podaná žádost o poskytování pečovatelské služby je posuzováno individuálně, kdy v první řadě nerozhoduje datum podání žádosti, ale naléhavost zavedení PS. K žádosti se vyjadřuje vedoucí Pečovatelské služby, sociální a zdravotní komise Rady města Rokytnice v O.h. společně s lékařem.uzavření smlouvy na poskytování služby schvaluje Rada města Rokytnice v O.h. Žadateli, který žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy. V případě, že žadatel požádá o písemné oznámení s uvedením důvodu odmítnutí uzavření smlouvy, vedoucí Pečovatelské služby jej vydá. Vedoucí Pečovatelské služby vede záznam o průběhu jednání s každým zájemcem o službu. III. Ochrana osobních údajů uživatelů Pečovatelské služby Rokytnice v O.h. Souhlas uživatele se zpracováváním osobních a citlivých údajů: Uživatel podepíše souhlas se zjišťováním a shromažďováním osobních a citlivých údajů až do doby archivace a skartace, a to v rámci podepsání žádosti,smlouvy o poskytování služby a plánování služby ve formě individuálního plánu. Pečovatelská služba Města Rokytnice v Orlických horách zjišťuje a zpracovává osobní a citlivé údaje uživatelů ve formě : 1.Sociální agenda uložení : kancelář vedoucí PS přístup : vedoucí pečovatelské služby přístup na požádání klíčová pracovnice a další pracovnice podílející se na poskytování služby daného uživatele, uživatel, opatrovník a další osoba se svolením uživatele Přístup k dokumentům uživatelů je umožněn pouze v kanceláři vedoucí PS a za přítomnosti vedoucí PS. spisová složka obsahuje originály :

9 Žádost o zavedení PS Záznam ze sociálního šetření Smlouva o poskytování služeb a jejich dodatky Individuální plán a jeho revize, žádost o rozšíření nebo změnu v poskytování služby Souhlas s poskytnutím klíčů Zápis zjišťování spokojenosti s kvalitou služby u jednotlivých uživatelů Žádost o ukončení smlouvy nebo vypovězení služby ze strany poskytovatele Další dokumenty vztahující se ke službě možná korespondence s uživatelem nebo dokumenty týkající se poskytování služeb před účinností Zákona č.108/2006 Sb., o soc. službách, to znamená před rokem Agenda klíčového pracovníka uložení: kancelář pečovatelek přístup: klíčová pracovnice a další pracovnice podílející se na poskytování služby u daného uživatele, vedoucí PS přístup na požádání: uživatel, opatrovník a další osoba se svolením uživatele Přístup k dokumentům uživatelů je umožněn pouze v kanceláři pečovatelek a za přítomnosti daného klíčového pracovníka či další pracovnice podílející se na poskytování služby u daného uživatele nebo vedoucí PS spisová složka obsahuje : kopie sociálního šetření kopie individuálního plán průběh služby u jednotlivých uživatelů 3. Elektronicky uložení : počítač vedoucí pečovatelské služby - evidence uživatelů program PS přístup : heslo pro vstup do programu, zná pouze vedoucí PS a zastupující pracovnice v přímé péči pro případ dlouhodobé nepřítomnosti vedoucí PS 4. Dalším citlivým dokumentem je záznam o provedených úkonech, jedná se o podklady pro vyúčtování úhrad, který vyplňuje pečovatelka a uživatel potvrdí správnost svým podpisem při vyúčtování služeb. uložení : kanceláři pečovatelek, vedoucí pečovatelské služby přístup : vedoucí PS, pracovnice v přímé péči, na požádání uživatel a další osoby se svolením uživatele Pečovatelská služba jako správce a zpracovatel je ze zákona povinna přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, ke zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům a zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Zaměstnanci jsou povinni zachovat mlčenlivost o osobních údajích. V případě tohoto porušení je vedeno s daným zaměstnancem pracovně-právní řízení ze strany zaměstnavatele dle míry zavinění, může vést i k rozvázání pracovního poměru. Předepsaná délka uchování spisové dokumentace uživatelů po skončení pečovatelské služby je 10 let, poté se skartuje / zničí. Zpracování a ochranu osobních dat ošetřuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10 IV. Úhrady za poskytování pečovatelských služeb Ceník za služby poskytované Pečovatelskou službou Rokytnice v O.h. je schválen Radou města Rokytnice v Orlických horách. Platný ceník je vždy přílohou této příručky. Základní a fakultativní činnosti/úkony, které poskytuje pečovatelská služba jsou v rozsahu uvedených úkonů dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Maximální výši úhrady za poskytování pečovatelské služby uvádí vyhláška č. 340/2007 Sb. zákona o sociálních službách. Způsob provedení úhrady blíže popisuje čl. XII. Způsob provádění služby. Uživatel má právo si vybrat jakou formou bude hradit odebrané úkony pečovatelské služby hotově k rukám pečovatelky nebo přímo nebo bankovním převodem na účet Města Rokytnice v O.h. Způsob úhrady bude uveden ve smlouvě o poskytování služeb. Bezplatná péče Pečovatelská služba se poskytuje uživatelům bez úhrady za poskytovanou službu v případech stanovených zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách / 75 odst.2 tohoto zákona /. Tento paragraf je součástí platného ceníku PS. V. Místní a časová dostupnost služby : Kanceláře a středisko Pečovatelské služby Rokytnice v O.h. se nacházejí v ul. Horská č.p.303 v domě zvláštního určení byty s pečovatelskou službou ( 8 bytových jednotek ), který se nachází cca 1 km z náměstí směrem na Říčky. Veřejnost zájemci o pečovatelskou službu mohou získat telefonní kontakt a letáček pečovatelské služby na sociálním oddělení MěÚ Rokytnice v O.h., který sídlí na náměstí. Může si tak domluvit návštěvu sociálního pracovníka PS v případě zájmu o službu telefonicky bez chození na vzdálenější středisko PS. Telefonní kontakt na PS je také uveden na služebním autě pečovatelek a na internetových stránkách včetně elektronické adresy a formuláře žádosti o PS a dalších informací. Provozní doba pečovatelské služby ( Pracovní řád Města Rokytnice v O.h.): 1) Přímá činnost pečovatelek je rozvržena do pracovní doby rovnoměrně ve všech pracovních dnech pracovního týdne od 6.30 hodin do hodin a od hodin do hodin. 2) U vedoucí pečovatelské služby je rozvržena pracovní doba rovnoměrně ve všech pracovních dnech pracovního týdne od 7.00 hodin do hodin a od hodin do hodin. Pro poskytování služby v terénu i ambulantně mají pečovatelky k dispozici služební automobil. Uživatelé služby mají k dispozici mobilní kontakty na své klíčové pracovnice. Ve dnech pracovního volna a ve dnech uznaných jako svátek se služby neposkytují. Klub seniorů Město Rokytnice v O.h. umožňuje místním seniorům sdružovat se dle jejich potřeb v prostorách střediska pečovatelské služby. Jedná se o neformální setkávání starších rokytnických občanů. K dispozici jsou prostory PS- společenská místnost, kuchyňka, hygienické zařízení. Město Rokytnice

11 v O.h. zajistilo seniorům internet a možnost zaškolení.veškeré náklady sponzoruje Město Rokytnice v O.h. a prostory udržuje pečovatelská služba. VI. Technické zázemí pro poskytování úkonů pečovatelské služby: - kuchyňka s příslušenstvím a myčkou nádobí, mikrovlnná trouba, varná konvice - bezbariérová koupelna s vanou a sprchovým koutem, tj. středisko osobní hygieny / SOH / - prádelna s automatickou pračkou, sušárny - osobní automobil Citroen - Berlingo - nerezové jídlonosiče s termoobalem - vysavač - jídelna sloužící jako společenská místnost s televizorem - jídlonosiče uživatelů se denně po použití omývají v profesionální myčce - agenda pečovatelské služby je vedena elektronicky a spisově VII. Kapacita PS Pečovatelská služba je schopna denně poskytnout službu za optimálních podmínek : - v terénu - 35 uživatelů, - ambulantně ve středisku osobní hygieny - 1 uživatel. VIII. Personální zajištění PS Službu uživatelům zajišťují 3 pracovnice PS v přímé péči - vedoucí PS, která zajišťuje činnosti sociálního pracovníka, 2x pracovnice v sociálních službách pečovatelky/ řidičky. Ostatní personál 1x Dohoda o pracovní činnosti úklidové a prádelenské činnosti v sídle PS - 1x Dohoda o provedení práce mytí jídlonosičů uživatelů PS Odborná způsobilost pracovnic PS Vedoucí PS vysokoškolské, obor speciální pedagogika, splňuje kvalifikační požadavek pro výkon sociálního pracovníka podle 110 z.č.108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a dále má povinnost dalšího vzdělávání v rozsahu 24 hodin za kalendářní rok dle 111 z.č.108/2006 Sb.,o soc. službách v platném znění. Pečovatelky splňují předpoklady pro výkon činnosti pracovníka v sociálních službách dle 116 odst. 1písmeno c) a dle odst.5 písm.c). z.č. 108/2006, o sociálních službách v platném znění a dále mají povinnost dalšího vzdělávání v rozsahu 24 hodin za kalendářní rok dle 111 z.č.108/2006 Sb.,o soc. službách v platném znění.

12 IX. Individuální plánování služby Poskytovatel se zavazuje při poskytování svých služeb vycházet z osobních cílů a potřeb každého uživatele služeb. Osobní cíle uživatele jsou zaznamenány v individuálním plánu uživatele, kde je přesně popsáno co a jakým způsobem bude prováděna pečovatelská služba u jednotlivých uživatelů, co uživatel od pečovatelské služby očekává a vyžaduje, na čem se službou dohodl. Osobní cíle a potřeby uživatele budou průběžně vyhodnocovány a aktualizovány, aby odpovídaly skutečnosti, co právě teď uživatel potřebuje a chce. Poskytovatel bude uživateli nápomocen při jejich formulaci. Uživatel může kdykoliv požádat o změnu osobních cílů a potřeb. Poskytovatel je povinen zaznamenávat změny stanoveného plánu a zajistit jejich plnění. Co je osobní cíl? Osobní cíl uživatele pečovatelské služby je to, čeho může uživatel dosáhnout právě využíváním této služby, např. zamezit samotě, rozhodovat se sám o sobě, dosáhnout větší nezávislosti na svém blízkém okolí, nebýt sám na zvládnutí své tíživé situace Co je Individuální plán? Individuální plán je dohoda mezi pečovatelskou službou a uživatelem o podobě poskytované služby, daná pravidla, která obě strany musí dodržet, aby byl naplněn daný osobní cíl, individuální plán je pomůckou pro zkvalitnění pečovatelské služby, je důležitým dokladem o práci pečovatelské služby, slouží uživatelům a jejich rodině ke zjištění, jak se daří pečovatelské službě plnit sjednané služby,jakou pozornost věnuje svým uživatelům, jejich potřebám a přáním, smyslem plánování služby je podporovat uživatele v jeho maximální míře samostatnosti a nezávislosti na jiné osobě, individuální plán pomáhá zvládat rizikové situace, které mohou nastat a tím ohrozit uživatele nebo jeho okolí. Hledá míru podpory, která co nejvíce sníží nebezpečnost situace na možné minimum. Míra podpory je u každého individuální, individuální plán vychází ze stanoveného osobního cíle, které vychází z potřeb a přání uživatele, plánování je postaveno na schopnostech a možnostech uživatele a zároveň vychází z podmínek pečovatelské služby, individuální plán se může měnit dle potřeby a přání uživatele, hodnocení individuálního plánu, jak se daří naplňovat osobní cíle, probíhá 1 x za rok za účasti uživatele, i jeho rodiny, klíčového pracovníka.hodnocení se může zúčastnit se souhlasem uživatele další pracovník pečovatelské služby, který se podílí na plnění plánu.

13 Kdo je klíčový pracovník Klíčový pracovník je konkrétní pracovník - pečovatelka - naší pečovatelské služby, který je zodpovědný za poskytování služeb konkrétnímu uživateli, Co pro uživatele znamená mít klíčovou pracovníci : 1. Bude zajišťovat jeho zájmy a potřeby, společně s uživatelem bude stanovovat cíle,tj. to, čeho se má prostřednictvím poskytované služby dosáhnout. Společně budou sestavovat individuální plán. Na tvorbě individuálního plánu se může podílet rodinný příslušník, zákonný zástupce, jiná blízká osoba, ale vždy jen se souhlasem uživatele. 2. Měla by se stát pro uživatele osobou, na kterou se může obrátit v případě svých přání a potřeb, sdělení s čím je spokojen či nespokojen při poskytování služby. 3. Klíčová pracovnice bude předávat, se souhlasem uživatele, dalším pracovníkům PS informace, které by mohly posloužit pro zkvalitnění poskytovaných služeb. 4. K informacím, které považuje uživatel za důvěrné, je klíčová pracovnice povinna přistupovat a zpracovávat je jako citlivé a osobní údaje, tzn. nesmí je předávat či jinak zpracovávat. 5. Uživatel může požádat o změnu svého klíčového pracovníka i bez udání důvodu. V tomto případě je třeba se obrátit na vedoucí pečovatelské služby Návaznost na další služby Naše zařízení podporuje uživatele, aby aktivně využívali veřejné a odborné služby, které jim pomohou setrvat ve svém přirozeném prostředí. Podporuje je v udržování vztahu s rodinou, přáteli, sousedy, podporuje je ve veřejném života a v běžném prožívání života. Při naplňování osobních cílů uživatelů pečovatelská služba pomáhá uživatelům využívat těchto veřejných služeb v Rokytnici v O.h. Služby v Rokytnici v O.h. Pečovatelská služba Rokytnice v O.h. Tel.: Horská Kadeřnictví paní Kalousová Tel.: nám.t.g.m. 68 Kadeřnice do domu mobil: Martina Vágnerová Pedikúra do domu Hana Vacková mobil: Bartošovice v O.h. Pedikúra Hana Richtrová Vamberk mobil : Česká pošta Tel.: nám.t.g.m. 79

14 Městský úřad Tel.: nám. J.Šimka 3 Odbor sociální Městského úřadu Tel.: nám. J. Šimka 3 Matrika Městský úřad Tel.: nám. J.Šimka Česká spořitelna Tel.: nám. T.G.M. 4 Klub důchodců Horská 303 každý čtvrtek odpoledne v Domě s byty s pečovatelskou službou od 14,00-15,30 hod. Knihovna Města Rokytnice v O.h. Tel.: nám. T.G.M. 68 Obvodní lékař MUDr. M. Macák Tel.: máje 457 Lékárna Tel.: máje 457 Zubní lékařka MUDr.L. Šťastná Tel.: máje 457 Gynekologie MUDr. I. Podolská Tel.: máje 457 Rehabilitace MUDr. R. Cimflová Tel.: máje 457 Městská správa bytů Tel.: nám. T.G.M. 68 Policie Rokytnice v O.h. Tel.: nám. T.G.M. 4 Informační centrum Tel.: nám. T.G.M. 4 České dráhy Tel.: Stříbrný vrch 176

15 další poskytovatelé sociálních služeb v nejbližším okolí: DD Borohrádek Tel.: , www: Rudé armády 1, ředitel: Mgr. Jindřich Vašíček DD Albrechtice nad Orlicí Tel.: , www: 1.máje 104, ředitel: Ing. Karel Vacek DD Týniště nad Orlicí Tel.: , Turkova 785, Kontakt: Marie Vacková ALBERTINUM, LDN Žamberk www: Za Kopečkem AESKULAP,s.r.o. LDN Červená Voda Tel.: AGAPÉ Občanská poradna Rychnov nad Kn. tel: Panská 1492, Rychnov nad Kn. www: /Společenské centrum 2.patro / bezplatná služba Centrum služeb pro zdravotně postižené Rychnov n/kn. / prodej rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, poradenství, osobní asistence / Palackého 694 tel.: Rychnov nad Kn Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, ZO Rychnov nad Kn. / pracovní rehabilitace, rekvalifikace a rekondice,

16 sociálně právní poradenství / Palackého 694 Rychnov nad Kn Česká správa sociálního zabezpečení / obecně sociální poradenství / Štemberkova 1433 tel: Rychnov n/kn Město Rychnov nad Kněžnou Pracoviště: MěÚ Rychnov nad Kněžnou Odbor sociální a zdravotní p. Josef Šimerda sociální pracovník příspěvek na péči Rokytnicko tel.: X. INFORMACE PRO PODÁNÍ STÍŽNOSTÍ Pokud není uživatel spokojen s kvalitou nebo způsobem poskytování našich sociálních služeb, má pocit, že byl jakýmkoliv způsobem poškozen, může přímo kontaktovat vedoucí pečovatelské služby, která je oprávněna přijímat a prověřovat stížnosti na kvalitu pečovatelské služby: Pečovatelská služba Rokytnice v O.h., Horská 303 Mgr. Dagmar Lavrenčíková Tel.: nebo svoji stížnost můžete podat písemně či ústně klíčové pracovnici nebo jiné další pečovatelce, starostovi Města Rokytnice v O.h.. Kdo je oprávněn podávat stížnosti? Kdo je oprávněn se jednání zúčastnit jednání? Stížnost můžete podat sami nebo prostřednictvím svého zástupce, kterému důvěřujete / klíčová pracovnice, osobní asistent, rodinný příslušník, obvodní lékař apod./ Máte právo si přizvat nezávislého zástupce či blízkou osobu. Jednání se účastní pouze osoba, ke které jste stížnost podali.

17 Způsob podání stížností : Vaši stížnost můžete podat jakoukoliv formou ústně nebo písemně. Můžete použít anonymní schránku, která je umístěna při vstupu do budovy sídla pečovatelské služby v Horské 303.Vedoucí PS denně kontroluje její obsah. Oprávněný přístup ke klíči od schránky má pouze vedoucí PS nebo její pověřený zástupce. Evidence stížností : Vaše stížnost podaná jakoukoliv formou je evidovaná s pořadovým číslem zápis do knihy stížností. Evidence vede záznam o prošetření stížností, přijatých opatření k odstranění zjištěných závad a formy vyrozumění o vyřízení vaší stížností včetně časových údajů. Evidence stížností je uložena u vedoucí pečovatelské služby, která je zodpovědná za záznamy. Požádáte-li o zachování mlčenlivosti o vaší totožnosti z důvodu budoucích vztahů mezi vámi a pracovníkem, ke kterému vaše stížnost směřuje, je naší povinností mlčenlivost zachova Způsob vyrozumění stížností : O průběhu, vyřízení stížností a přijatých opatření je oprávněna informovat uživatele vedoucí pečovatelské služby nebo starosta. Informace se podávají písemnou formou. Pouze drobné stížnosti mohou být vyřízeny ústně se souhlasem podavatele stížnosti. Vždy je i o ústním vyrozumění veden záznam v knize stížností. Lhůta pro vyřizování stížností : Lhůta pro písemné vyřízení stížností bezodkladně, nejdéle do 30 dnů, resp. 60 dnů ve zvláště složitých případech od podání stížnosti. Pokud se lhůta překročí, bude tato skutečnost i důvody písemně sděleny uživateli. Právo odvolání proti vyřízení stížnosti: V případě, kdy stížnost nebyla vyřízena k plné spokojenosti uživatele ( např. nebyla vyřízena ve stanovené lhůtě), může se uživatel odvolat k nadřízenému nebo nezávislému orgánu s žádostí o prošetření postupu při vyřizování stížností. Nadřízeným orgánem pečovatelské služby je Rada Města Rokytnice v O.h. Aktuální kontakty pro vyřizování stížností: A/ Pečovatelská služba Rokytnice v O.h. Horská 303 Mgr. Dagmar Lavrenčíková vedoucí pečovatelské služby Tel.: mu.rokytnice.cz B/ Město Rokytnice v O.h., Šimka čp.3, starosta Petr Hudousek Tel.:

18 Aktuální kontakty nezávislého orgánu pro podání žádostí o prošetření postupu při vyřizování stížností: A/ Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, Pivovarské náměstí 1245, Ing.Lorencová Ludmila pověřena zastupováním vedoucího sociálního odboru Tel: B/ Kancelář veřejného ochránce práv Údolní Brno C/ Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27, Praha 7 D/ Občanská poradna AGAPÉ,Rychnov nad Kněžnou, Staré náměstí 68, , radnice 1. podlaží vedoucí - poradce Petra Kozlová Tel.: Služby jsou bezplatné. XI. Ochrana práv uživatelů pečovatelské služby Každý občan je způsobilý mít práva. Jsou obsažena v Listině základních Lidských práv a svobod. Vznikají narozením a končí smrtí. Jsou nezadatelná, nezcizitelná, nepromlčitelná, nezrušitelná. Práva je možné omezit pouze rozhodnutím soudu ( způsobilost k právním úkonům). Uživatelé pečovatelské služby jsou znevýhodněni svým sociálním postavením a závislostí na druhé osobě. Pracovnice Pečovatelské služby si vydefinovaly Etický kodex, tj. základní pravidla chování (principy, zásady poskytování služby), které jsou povinny respektovat, aby nedocházelo k porušování lidských a občanských práv klientů : Každý uživatel má právo na podání srozumitelné informace Každý uživatel má právo na vlastní rozhodnutí a právo na výběr volby Každý uživatel má právo na soukromí Každý uživatel má právo být respektován Každý uživatel má právo na setkávání se s jinými lidmi, svými přáteli, svoji komunitou

19 Každý uživatel má právo na přiměřené riziko ve svém chování a rozhodnutí Každý uživatel má právo na pocit bezpečí Každý uživatel má právo podat stížnost na poskytovanou službu Každý uživatel má právo na zachování důstojnosti a cti Každý uživatel má právo spolupracovat aktivně při naplňování poskytovaných služeb podílet se na tvorbě osobního plánu Každý uživatel má právo na výběr a změnu klíčového pracovníka Každý uživatel má právo na ochranu osobních údajů Opatření při porušování práv uživatelů : V případě porušení práv uživatelů služeb, bude následovat prošetření situace nadřízeným a bude sjednána náprava. Dojde-li k závažného nebo opakovaného porušení pravidel je pracovník sankcionován zaměstnavatelem písemným napomenutím a na možnost výpovědi, zápis je uložen v osobním spise pracovníka na personálním oddělení. V závažném porušení pracovní kázně může zaměstnavatel využít příslušná ustanovení zákoníku práce vůči pracovníkovi. Povinnosti uživatele k poskytovateli pečovatelské služby Uživatel je povinen hradit za služby 1x za kalendářní měsíc zpětně, které si objednal formou smlouvy u poskytovatele dle platného ceníku a lhůty splatnosti podle této smlouvy do 15. dne kalendářního dne následujícího měsíce po dni, kdy poskytovatel předložil uživateli měsíční vyúčtování čerpaných služeb. Uživatel se zavazuje a je povinen platit úhradu v hotovosti k rukám Poskytovatele nebo jím pověřeného pracovníka a nebo na bankovní účet Města Rokytnice v O.h. Uživatel se zavazuje sdělit poskytovateli pečovatelské služby pravdivé informace o své osobě v rozsahu nezbytném pro poskytování kvalitní a odborné služby v souladu se zákonem č. 101/ 2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Uživatel se zavazuje včas oznámit poskytovateli změny, které by mohly ovlivnit průběh,způsob poskytování a uhrazení pečovatelské služby

20 XII. Způsob a rozsah provádění služeb 1/ Základní činnosti A/ Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy Dovoz obědů Pečovatelka se domluví s uživatelem na způsobu - postupu dovozu oběda. Postup je zanesen v IP uživatele. Uživatel si vybere dle ceníku a vlastních zkušeností, zda bude odebírat oběd z restaurace Družba nebo ze školní jídelny Rokytnice v O.h. V případě kdy neví, pečovatelka uživateli pomůže ve výběru. Uživatel má právo změnit si vývařovnu, v případě kdy není spokojen nebo má zájem zkusit změnu, ale až od 1. dne dalšího měsíce. Uživatel se může rozhodnout, zda bude odebírat obědy každý den, nebo jen dle potřeby. Odběr obědů a hlášení změn Pečovatelky ve středu předají všem uživatelům jídelníček na další týden. Uživatelé si připraví výběr do druhého dne, někteří vyžadují od pečovatelek pomoc, pečovatelky přečtou jídelníček a uživatel si vybere.ve čtvrtek / nejpozději v pátek / pečovatelka zjistí odběr stravy u uživatelů a v pátek odpoledne hlásí hromadně vedoucím stravování. Pověřená pečovatelka do 14,00 hod.potvrzuje objednávku obědů na další den. S jídlonosiči do vývařovny se předává jmenný seznam s určením, kdo má jaký výběr. Je to preventivní opatření pro předcházení záměn výběrů. Náhlé změny odběru oběda uživatel může nahlásit pečovatelkám telefonicky nebo osobně den předem nebo ráno do 8,00 hod. V případě, že uživatel nebude doma v čase oběda a má zájem odebrat ten den oběd, domluví se s pečovatelkou, kde oběd zanechá soused, u dveří bytu na určeném místě.v případě, kdy má PS uschovaný klíč od bytu uživatele, a po domluvě s uživatelem, v předsíni bytu. Jídlonosič Uživatel používá 2 x termonosič zapůjčený od PS, který splňuje hygienické normy. Půjčovné je 1,-Kč / oběd. Půjčovné je počítáno do úhrad za odebrané služby. Uživatel je povinen udržovat v čistotě nerezové misky i plastový obal. V případě poškození nebo ztráty jídlonosiče či termoobalu způsobené vlastní vinou, uhradí finanční náhradu odpovídající opotřebení jídlonosiče.nerez misky pečovatelská služba přemývá v myčce na nádobí. Obal jídlonosiče je označen jmenovkou uživatele, nerez nádobí není Používání jídlonosiče : 1/ Plastový termoobal se nesmí nechávat v blízkosti zapnutých vařičů či plynových hořáků. 2/ Nerezové misky nelze používat na ohřívání ani v mikrovlnných troubách 3/ Jednotlivé díly termoobalu je možné omývat klasickým způsobem běžnými mycími prostředky. Nedoporučuje se termoobal dlouhodobě namáčet do vody, protože může dojít k vniknutí vlhkosti do vnitřní izolační hmoty. Dovoz obědů Obědy se rozvážejí dle rozvozové trasy, kdy jsou uživatelé seřazeni dle bydliště a individuálních potřeb. Základní trasa je centrum Rokytnice Dolní Rokytnice, Prostřední Rokytnice - Horní Rokytnice - Panské pole -

Informace pro uživatele služby

Informace pro uživatele služby Město Rokytnice v Orlických horách Pečovatelská služba Organizační složka Informace pro uživatele služby Vydala: Pečovatelská služba Rokytnice v O.h. Datum vydání: 18.4. 2007 Aktualizace: č. 8 6.5.2014

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod Smlouva o poskytnutí sociální služby kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o.

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. /201 POSKYTOVATEL: Domov na Kalvárii s.r.o. Hlavní sídlo: Jaroměřice 271, 569 44 Jaroměřice IČO: 28774604 Zastoupený: - Břehovská Světla

Více

NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014

NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014 NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014 Základní činnosti pečovatelské služby POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) I. Kontakty: MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

Telefon:... mobil. nepobírám

Telefon:... mobil. nepobírám ŽÁDOST O ZAVEDENÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Města Rokytnice v O.h. Horská 303,517 61 Rokytnice v O.h. Tel.: 491 616 996,491 616 997 IČ 00275301, DIČ: CZ 00275301 Žadatel: Jméno a příjmení:...titul:... Datum

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Smlouva je uzavřena dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Školní 1299, 765 02 Otrokovice PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY Tento dokument je zpracován pro příspěvkovou organizaci SENIOR Otrokovice poskytované

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od 01.12.2013

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od 01.12.2013 DPS Žlutice, příspěvková organizace Pod Strání 467, 364 52 Žlutice Tel.: 353 393 269/725 958 988 e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby Poskytovatel: SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. zastoupené Bc. Janou Žouželkovou, ředitelkou organizace Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov IČ: 49558854 bankovní účet

Více

Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování Pečovatelská služba

Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování Pečovatelská služba Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace B.Egermanna 950, 473 01 Nový Bor Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování pečovatelské služby Služba: Pečovatelská služba Aktualizace:

Více

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY dle 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel: Lístek, o.p.s. Kroupova 427/102a, 625 00 Brno - Starý Lískovec Název služby: Pečovatelská služba

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby Smlouva o poskytování pečovatelské služby Pan.. nar., Praha 9 - Horní Počernice (dále jen uživatel ) a Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 - Horní Počernice (dále jen

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

Výroční zpráva. za rok 2012. Pečovatelská služba. Organizační složka. Město Rokytnice v Orlických horách

Výroční zpráva. za rok 2012. Pečovatelská služba. Organizační složka. Město Rokytnice v Orlických horách Výroční zpráva za rok 2012 Pečovatelská služba Organizační složka Město Rokytnice v Orlických horách Schváleno Radou města Rokytnice v O.h. usnesením č.j. 59/2013/V ze dne 27.5.20013 Motto: O své stárnoucí

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN registrované na MV ČR pod č.j.: VS/1-1/43 483/00-R,, IČ: 70822301, DIČ: CZ70822301 sídlo: 163 00 Praha 6-Řepy, Bendova 5/1121, pobočka: 155 21 Praha 5 Zličín, Křivatcova 416 Bank.

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Příloha č. 2 ke smlouvě o poskytování pečovatelské služby Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Úvodní ustanovení Poskytovatel pečovatelské služby: Město Roztoky, nám. 5. května čp. 2, 252

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích)

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/Paní XY, nar. 00.00.0000, bydliště

Více

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 48 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Dokument P4/1 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Smlouva o poskytnutí sociální služby chráněného bydlení Pan/paní, narozen/a., dosud trvale bytem.., v textu této smlouvy dále jen uživatel,

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Úvodní ustanovení S Vnitřními pravidly jsou seznámeni všichni zaměstnanci, klienti a žadatelé pečovatelské služby Charity Hlučín. Místo, čas a způsob poskytnutí péče

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

SMLOUVA č. o poskytnutí služby sociální péče PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

SMLOUVA č. o poskytnutí služby sociální péče PEČOVATELSKÁ SLUŽBA SMLOUVA č. o poskytnutí služby sociální péče PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle ust. 40 a ust. 91 zák.č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění prováděcích předpisů (dále

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY Úvodní ustanovení S Vnitřními pravidly jsou seznámeni všichni zaměstnanci, klienti a žadatelé asistenční služby Charity Hlučín. Místo, čas a způsob poskytnutí péče :

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 1. Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace IČ : 70939284 se sídlem

Více

Informace o poskytované PS jsou poskytovány při osobní návštěvě zájemce o PS nebo při telefonickém kontaktu s tímto zájemcem.

Informace o poskytované PS jsou poskytovány při osobní návštěvě zájemce o PS nebo při telefonickém kontaktu s tímto zájemcem. Zřizovatel: Název služby: Název dokumentu: Číslo metodiky: Platnost dokumentu: Vypracoval: Týká se osob: Město Klobouky u Brna Pečovatelská služba Standard č. 3 Jednání se zájemcem o sociální službu č.

Více

Město Stráž pod Ralskem Pečovatelská služba Jižní č.p. 290, 471 27 Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Pečovatelská služba Jižní č.p. 290, 471 27 Stráž pod Ralskem Město Stráž pod Ralskem Pečovatelská služba Jižní č.p. 290, 471 27 Stráž pod Ralskem Vnitřní pravidla zajištění poskytované sociální služby Základní informace Poskytovatelem služby je Pečovatelská služba

Více

Pro koho jsou služby zdarma?

Pro koho jsou služby zdarma? Vnitřní předpis č. 16 Informace o pečovatelských službách Komu je Pečovatelská služba určena? Je určena lidem v nepříznivé sociální situaci to znamená každému: kdo není schopen zvládnout samostatně činnosti

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém Smlouva č. o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém 1. Pan/Paní :... Datum narození :... Bydliště :.. (v textu smlouvy dále jen uživatel uživatelka) 2. Svazek obcí AZASS Palackého nám.

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domova pro seniory Pohoda Budějovická 159, 384 11 Netolice Platná od 1.1.2010 Na základě zákona č. 108/2006 Sb., 40 a vyhl. 505/2006 Sb. S těmito pravidly musí být

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod Smlouva o poskytnutí sociální služby kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, tuto

v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, tuto S M L O U V A O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY V DOMOVĚ S ÚSMĚVEM V Z O R Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: 1. Poskytovatel:, Domov s úsměvem Sídlo: Slavkov u Brna, Zlatá hora, 684 01 IČ: 60721901 DIČ:

Více

Nabídka poskytovaných úkonů pečovatelské služby

Nabídka poskytovaných úkonů pečovatelské služby Nabídka poskytovaných úkonů pečovatelské služby Každý uživatel má přidělenou klíčovou pracovnici, která aktivně spolupracuje s uživatelem. Během poskytování pečovatelské služby vytváří tzv. individuální

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) paní.., narozená / / (dále jen klient ) 2) Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace

Více

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ).

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ). Smlouva č. XX/2011 o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli 1) Paní XXXX, nar. XXXX Bydliště:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd.mm.rrrr bydliště: Ústecká 2855, 470 01 Česká Lípa v textu této smlouvy dále jen uživatel a 2) organizace:

Více

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014.

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014. Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014 Návrh Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory 1. Pan:

Více

Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO) CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ OVEČKA

Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO) CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ OVEČKA Správní rada Diakonie ČCE - střediska v Brně vydává toto rozhodnutí NÁZEV DOKUMENTU: Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO)

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

Pečovatelská služba Bobrová

Pečovatelská služba Bobrová Pečovatelská služba Bobrová I. Zřizovatel: Městys Bobrová IČO: 00293971 Datum zřízení služby: 01.07. 2001 Identifikátor: 4781602 Datum registrace: 06.08. 2007 Revize: 03/2014-1 - Metodika pro poskytování

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN DOMOV KYTÍN poskytovatel sociální péče SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Poskytovatel: D o m o v K y t í n zastoupený: Ing. Petr

Více

V Z O R S M L O U V Y

V Z O R S M L O U V Y V Z O R S M L O U V Y o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory a Domově pro osoby se zdravotním postižením dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a Vyhlášky č.505/2006 Sb. v alternativní

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne,

Více

Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň

Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň datum narození: trvalý pobyt: číslo jednací: zastoupená Mgr. Markétou Štychovou,

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Paní Bydliště nar v textu této smlouvy dále jen Osoba a SENIOR Teplice, IČ 26598442, se sídlem

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více

II. Rozsah poskytování sociální služby

II. Rozsah poskytování sociální služby ADP SANCO, Vrahovická ul. 109, 798 11 Prostějov SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE uzavřená dle zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění Uživatel: jméno a příjmení datum narození adresa bydliště kontaktní

Více

Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015

Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015 Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015 Poskytovatel: SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. zastoupené Bc. Janou Žouželkovou, ředitelkou organizace Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli:

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace Slezská 164, 735 81 Bohumín Starý Bohumín PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Osobní asistence je terénní službou poskytovanou občanům města

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby. č.:

Smlouva o poskytování pečovatelské služby. č.: Smlouva o poskytování pečovatelské služby č.: 1) Pan (paní): datum narození: bydliště: v textu této smlouvy dále jen Uživatel 2) Centrum pečovatelské služby Frýdek Místek, p.o., Zámecká 1266 zastoupená:

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Strana 1 (celkem 5) Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. Perninská 975 362 21 Nejdek IČ: 69979821 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Níže uvedeného dne,

Více

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE uzavřena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., podle 52 Poskytovatel služby ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, Prostějov, PSČ 798 11, IČO 276 85 934 a Klient

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky Domácí řád je vnitřním předpisem, který podrobněji upravuje poskytování pobytové sociální služby chráněné bydlení

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB č. /2014

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB č. /2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB č. /2014 Smluvní strany této smlouvy, kterými jsou: Poskytovatel: Diakonie ČCE Středisko Světlo ve Vrchlabí se sídlem: Pražská 858, Vrchlabí,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í bydliště, v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupen/a, na základě a 2) Domov

Více

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec Smlouva o poskytnutí služeb osobní asistence Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále jen poskytovatel

Více

Pracovní postup č. 1 / 2010 (STANDARD č.1 Cíle a způsoby poskytování služeb)

Pracovní postup č. 1 / 2010 (STANDARD č.1 Cíle a způsoby poskytování služeb) Pracovní postup č. 1 / 2010 (STANDARD č.1 Cíle a způsoby poskytování služeb) Tento pracovní postup ruší a nahrazuje Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb v DPS Krucemburk ze dne 19.10.2009 Platnost:

Více

II. Ubytování. 2) Za poskytnutí ubytování a služeb s ním spojených je klient povinen hradit částku:.. Kč/den

II. Ubytování. 2) Za poskytnutí ubytování a služeb s ním spojených je klient povinen hradit částku:.. Kč/den Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

Smlouva o poskytování sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Jméno a příjmení: trvalé bydliště: datum narození: v textu této smlouvy dále jen Uživatel a Smlouva o poskytování sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 2) Česká společnost

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í XXXX XXXX, nar. XX.XX.XXXX, bydliště XXXX č.p. XX, obec XXXXXXXX, PSČ

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU Pečovatelská služba MČ Praha 20 je terénní sociální služba, poskytovaná dle 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, osobám, které mají sníženou

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY TÍSŇOVÉ PÉČE

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY TÍSŇOVÉ PÉČE SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY TÍSŇOVÉ PÉČE telefonní číslo: druh mobilního přístroje: xxxxxxx xxxxxxxx Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Agentura domácí péče LADARA o.p.s. se sídlem:

Více

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociálních služeb v DH Liberec, o.p.s. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku mezi Pan bydliště rodné číslo (dále jen Uživatel, jako oprávněná osoba ve smyslu zák.č.108/2006 Sb.,

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem)

Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) pan / paní nar: trvalé bydliště : v

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. 4/14/000

Více

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE Příloha č. 1 k SQ 4 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory (dále jen Smlouva ), je uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

uzavírají smlouvu o poskytování odborného sociálního poradenství v textu dále jen smlouva

uzavírají smlouvu o poskytování odborného sociálního poradenství v textu dále jen smlouva Smlouva o poskytování odborného sociálního poradenství č. X/XXXX Uzavřená podle 91 a 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Diecézní charita Plzeň Azylový dům Betlém Cheb

Diecézní charita Plzeň Azylový dům Betlém Cheb SMLOUVA o poskytování sociálních služeb mezi Diecézní charitou Plzeň,, K Nábřeží 14, 350 02 Cheb, Tel: 354 422 262, IČO: 4977403, zastoupenou na základě plné moci ředitele DCHP Mgr. Alenou Samuelovou,

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

Smlouva o poskytování sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Smlouva o poskytování sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Jméno a příjmení: zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne, paní/panem.trvalé bydliště zástupcem členem

Více

Zřizovací listinu. Pečovatelská služba Proseč

Zřizovací listinu. Pečovatelská služba Proseč ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 26. května 2015 město Proseč, náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč, okres Chrudim, IČ 00270741 zastoupené starostou Janem Macháčkem dále jen zřizovatel

Více

Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou. Část A.

Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou. Část A. Úřad městské části Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 45 Praha 4 Nusle odbor obecního majetku (tel., fax, e-mail viz. telefonní seznam, webové stránky MČ Praha 4) Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním služby Odborného sociálního

Více

Cílovou skupinou pro pečovatelskou službu: Senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby v nepříznivé sociální situaci

Cílovou skupinou pro pečovatelskou službu: Senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby v nepříznivé sociální situaci Diecézní charita Brno Oblastní charita Rajhrad Charitní pečovatelská služba- Rajhrad Eva Lenochová, DiS., koordinátor pečovatelské služby 547 232 223 Mobil: 731 12 44 70 Email: lenochova@dlbsh.cz Posláním

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče (Domov pro seniory)

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče (Domov pro seniory) Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, Odry, 742 35 Tel.: 556 730 133, www.ddodry.cz Poskytované služby: Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem ALDa Smlouva o poskytnutí služby sociální

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066 * E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Číslo smlouvy: Uživatel: Příjmení

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)..(jméno a příjmení), nar.:. Bytem..., rodné číslo:.. ( dále

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, U Žebračky 18, 750 02 Přerov

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, U Žebračky 18, 750 02 Přerov PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, U Žebračky 18, 750 02 Přerov Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby 9. úprava a doplnění I. Základní prohlášení Pečovatelská služba je terénní a ambulantní služba poskytována

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Centru pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch č. uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle 51 a 91 citovaného zákona

Více

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. 1. Pan (paní). / jméno, příjmení / nar.. / datum narození / trvale bytem. V textu této smlouvy dále jen,, Osoba zastoupená..

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově se zvláštním režimem

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově se zvláštním režimem Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově se zvláštním režimem Níže uvedeného dne a roku uzavřeli: Pan: Mgr. Koverdynská Marie narozená: 2.5.1937 rodné číslo: 375502/017 bydliště: Na Štěbetce

Více

Smlouva o poskytování sociální služby v domově pro seniory č. /2014

Smlouva o poskytování sociální služby v domově pro seniory č. /2014 Smlouva o poskytování sociální služby v domově pro seniory č. /2014 podle 91 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Pan(í):, nar. Trvalé bydliště (celá adresa):, Zastoupen(á):, (v textu této smlouvy dále jen Uživatel) a 2. Domov důchodců

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY DOMOV DŮCHODCŮ HUMPOLEC. Číslo smlouvy:

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY DOMOV DŮCHODCŮ HUMPOLEC. Číslo smlouvy: příspěvková organizace Máchova 210 396 01 Humpolec telefon: 565535630,565532318,565532023 E -mail: dduchhumpolec@quick.cz www.ddhum.cz IČO 00511862 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY

Více