VIDA sociální služby, s.r.o. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VIDA sociální služby, s.r.o. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE"

Transkript

1 VIDA sciální služby, s.r.. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE platná d KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME Charakteristika sbní asistence Osbní asistence je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu věku, chrnickéh nemcnění neb jinéh zdravtníh pstižení, které je pečván v jejich přirzeném dmácím prstředí. Půsbnst služby je p celém území Mikrregin Lipník nad Bečvu. Bhuslávky, Buk, Dlní Nětčice, Dlní Újezd, Grymv, Hlinsk, Hrní Nětčice, Hradčany, Jezernice, Kladníky, Lazníčky, Lazníky, Lhta, Lipník nad Bečvu, Oldřichv, Oprstvice, Osek nad Bečvu, Pavlvice u Přerva, Prsenice, Radtín, Radslavice, Radvanice, Sbíšky, Sběchleby, Sušice, Šišma, Tučín, Týn nad Bečvu, Veselíčk, Výkleky, Zábeštní Lhta, Žákvice. Okruh sb Osby, které mají sníženu sběstačnst z důvdu věku, chrnickéh nemcnění neb jinéh zdravtníh pstižení, sby které se citly v nepříznivé sciální situaci a nejsu schpny situaci řešit vlastními silami a ptřebnu péči jim nemůže pskytnu jinak pečující sba. sby s chrnickým nemcněním sby s jiným zdravtním pstižením Seniři dspělí (27 64 let) mladší seniři (65 80 let) starší seniři (nad 80 let) O CO USILUJEME Psláním sbní asistence je usnadnit živt bčanům, kteří v důsledku neuspkjivéh zdravtníh stavu, vyskéh věku, neb dčasné ztráty sběstačnsti nejsu schpni si bstarat své živtní ptřeby. Snažíme se uspkjení základních ptřeb bčana v takvém rzsahu, aby mhl c nejdéle setrvat ve svém dmácím prstředí, tedy aby nemusel zvlit institucinální péči, a vedl plnhdntný živt. Cíl Cílem sbní asistence - je u sb se sníženu sběstačnstí důvdu věku, jiným zdravtním pstižením a chrnickým nemcněním, v zapjvání se d splečnsti, umžnit uživateli služby žít v přirzeném prstředí, pdpřit při rzvíjení neb zachvání schpnstí a dvednstí uživatele, umžnit zvládání běžných každdenních dvednstí a úklů, které by člvěk dělal sám, v případě, že by mu v tm nebránil zdravtní pstižení neb vyský věk, pdpřit uživatele při překnávání samělsti, navazvat splečenské kntakty a realizvat jeh zájmy, přání a ptřeby, ddálit pbytvu ústavní péči, v případě že hrzí CO POSKYTUJEME Osbní asistence VIDA sciální služby, s.r.. vám pskytne tyt základní činnsti dle zákna č. 108/2006 Sb. 39, v rzsahu jedntlivých úknů dle vyhlášky 505/2006 Sb. 5: a) pmc při zvládání běžných úknů péče vlastní sbu - pmc a pdpra při pdávání jídla a pití (např. krmení, přidržení lžičky, lahve, hrníčku ), pmc při blékání a svlékání včetně speciálních pmůcek (např. celkvé blékání, buvání bt, ), pmc při prstrvé rientaci, samstatném phybu ve vnitřním a vnějším prstru (při chůzi, řízení vzíku, navádění hlasem neb dtykem, ), pmc při přesunu na lůžk neb vzík. b) pmc při sbní hygieně - pmc při úknech sbní hygieny (např. mytí, kupání, mytí vlasů, výměna pleny, ), pmc při pužití WC (např. psazení na WC, pdlžení mísy, pmc na taletní křesl, ) c) pmc při zajištění stravy - pmc při přípravě jídla a pití (např. pmc s přípravu jídla, příprava nápje, nakrájení zeleniny, namazání chleba, hřátí přinesenéh běda, ) d) pmc při zajištění běžnéh chdu dmácnsti- pmc s úklidem a údržbu dmácnsti a sbních věcí uživatele služby (např. běžný drbný úklid mytí nádbí pužitéh uživatelem např. p bědě, snídani, mytí pdlahy znečištěné např. během snídaně neb běda uživatelem, vynesení dpadků puze p uživateli, vysátí kberce znečištěnéh uživatelem např. p snídani, bědě apd., úklid kupelny a WC p pužití uživatelem, běžná údržba dmácích sptřebičů uživatele, praní drbnéh sbníh prádla a věšení prádla 1

2 uživatele služby, třídění prádla uživatele a dhled pkud si chce uživatel třídit prádl sám. Neprvádíme velké sezónní úklidy, úklidy p malvání, mytí ken, úklidy bytů apd.) Nákupy a běžné pchůzky (např. malý nákup v nejbližším klí uživatele, vyzvednutí receptů u lékaře, léků v lékárně, zanesení a vyzvednutí věcí uživatele z čistírny neb pravny, zanesení věcí uživatele na pštu, ) e) výchvné, vzdělávací a aktivizační činnsti - pmc při bnvení neb upevnění kntaktu s rdinu a pmc a pdpra při dalších aktivitách pdprujících sciální začleňvání sb, pmc a pdpra rdině v péči dítě (např. asistence při rdinných akcích), pmc s nácvikem a s upevňváním mtrických, psychických a sciálních schpnstí a dvednstí (např. nácvik úknů péče vlastní sbu, dmácnst, jednduchých cvičení, psychická pdpra apd.). f) zprstředkvání kntaktu se splečenským prstředí - dprvázení d zaměstnání, k lékaři, na zájmvé a vlnčasvé aktivity, na rgány veřejné mci a instituce pskytující veřejné služby, dprvázení d škly a dprvázení zpět. (např. dprvd na kulturní akce kin, divadl apd. vstupné na tyt akce hradí za asistenta uživatel, pkud si přeje, aby jej asistent dprvázel). g) pmc při uplatňvání práv, právněných zájmů a při bstarávání sbních záležitstí - pmc při kmunikaci veducí k uplatňvání práv a právněných zájmů, pmc při vyřizvání běžných záležitstí. Tyt infrmace činnstech jsu puze rientační. Bližší upřesnění činnstí bude prveden při jednání se zájemcem službu a ptm v individuálním plánu. Fakultativní služby: a) dhled nad klientem b) dvz klienta k lékaři, dbr veřejné mci a zpět. KDY VÁM MŮŽEME PÉČI POSKYTOVAT v týdenním režimu d 08:00 20:00 hd. víkendech a svátcích d 08:00 20:00 hd. Ve výjimečných případech je mžn individuálně se dmluvit na čase dle vašich ptřeb. JAKÝCH ZÁSAD SE DRŽÍME 1. Individuální přístup Ke každému klientvi přistupujeme individuálně, vycházíme z jeh individuálních ptřeb a zvyklstí a přizpůsbujeme se jeh tempu. S každým klientem pracujeme s úctu a pchpením, se zájmem jeh sbu, dbáme na zachvání jeh důstjnsti. Pracujeme s empatií, tj. snažíme se klientvi przumět, naslucháme mu. 2. Respektvání Při výknu sbní asistence dbáme na respekt, tzn. bereme hled jeden na druhéh, neškdíme si fyzicky ani psychicky, a t jak mezi pracvníky navzájem, tak ve vztahu pracvník a klient. Respektujeme vzájemně svá práva i pvinnsti. Respektujeme jedinečnst každéh člvěka, tzn. že službu pskytujeme všem ptřebným, bez rzdílu rasy, barvy pleti, nábženskéh přesvědčení či víry. Respektujeme vlbu rzhdnutí klientů, sami si říkají, jak a kdy chtějí, aby jim byla péče pskytvána. 3. Kvalitní služba, prfesinalita Osbní asistenci vyknávají vyšklení pracvníci, kteří svými znalstmi, dvednstmi a prfesinálním přístupem kladně dplňují tým pracvníků a dbají tak na kvalitní pskytvání služby, s hledem na ptřeby a přání klientů. Samzřejmstí služby je mlčenlivst pracvníků. VAŠE PRÁVA A POVINNOSTI Vztah mezi vámi (klientem) a námi (sbní asistencí pracvníky) je pstaven na rvnprávnsti, tzn. každý máme svá práva, která jsu respektvána, a pvinnsti, které se zavazujeme ddržvat. VAŠE PRÁVA Osbní asistence se pskytuje v suladu se záknem č.2/2003 Sb. - Listinu základních práv a svbd. Jak klient sbní asistence máte práv na: infrmace týkající se služby před zahájením služby je každý z vás seznámen se všemi infrmacemi týkající se služby, s jejím průběhem, ceníkem, pravidly atd. svbdnu vlbu sami si zvlíte, jaku péči a v jakém čase byste ji chtěli pskytvat, jak byste si péči představvali respekt respektujeme vaši jedinečnst, individualitu, důstjnst, vaše rzhdnutí i vaše názry. empatický (vstřícný, lidský) přístup pracvníků sbní asistence, který vede k zachvání vaší důstjnsti a pcitu bezpečí 2

3 sukrmí respektujeme vaše sukrmí při pskytvání jedntlivých úknů ve vašem dmácím prstředí mlčenlivst zachváváme mlčenlivst, všechny infrmace týkající se vaší sby a vašeh sukrmí jsu důvěrné a bez vašeh suhlasu nejsu dále sdělvány kvalitní službu každý z vás má práv na stejně kvalitní službu nahlížení d dkumentace všechny infrmace týkající se služby, frmuláře a dkumenty jsu uchvávány v uzamykatelné skříňce na pracvišti Osbní asistence, a každý z vás má práv kdykliv d tét dkumentace nahlédnut. Bez vašeh suhlasu není dkumentace přístupná třetím sbám. změnu dle vašich ptřeb můžete měnit rzsah jedntlivých úknů, čas pskytvání péče a všech statních záležitstí týkajících se služby. uknčení smluvy bez udání důvdů sami se rzhdnete, kdy budete chtít službu uknčit vznášení připmínek a stížnstí každý z vás může vznášet připmínky či stížnsti na kvalitu či způsb pskytvání služby. Všechny připmínky či stížnsti jsu pr službu přínsem a vedu k jejímu zkvalitňvání. základní sciální pradenství každý pracvník sbní asistence vám může pskytnut základní infrmace týkající se sciální blasti (vyřizvání příspěvku na péči, atd.), ppř. můžete využít služeb sciální pracvnice. VAŠE POVINNOSTI Pdepsáním smluvy a vstupem d vzájemné splupráce s sbní asistencí se zavazujete ddržvat tyt pvinnsti: uvést při zahájení služby nezbytné sbní údaje, ptřebné pr kvalitní pskytvání služby (včetně kntaktu na blízku sbu, na kteru se bracíme v případě nečekané situace) řádně si přečíst smluvu a její přílhy před jejím pdepsáním pdepsat smluvu bez pdpisu smluvy vám nemůžeme službu pskytvat splupracvat na individuálním plánvání s klíčvu pracvnicí individuální plánvání je nezbytnu sučástí sbní asistence, pracvník je pvinen s vámi individuálně plánvat a vést písemné záznamy splupráci infrmvat pracvníky služby změnách vlivňující pskytvání péče (např. dchd k lékaři v dbě nasmluvané návštěvy, změna bydliště, změna telefnníh čísla, atd.) umžnit pracvníkvi bezpečný vstup d bytu v případě, že máte psa, je vaší pvinnstí h zajistit tak, aby nehrzil bezpečnst pracvníka pskytnut pracvníkvi klíče d bytu (dmu), a t v případě, že: nejste schpen ze zdravtních důvdů sám tevřít a není pblíž jiná sba, která by umžnila pracvníkvi vstupit d bytu a vyknat nasmluvané úkny žijete sám (sama) v dmácnsti v rámci bezpečnsti a pr případ pdezření z hržení vašeh zdraví či živta, je důležité, abychm měli d vašeh dmu (bytu) klíč a mhli vám tak c nejrychleji pskytnut patřičnu pmc (klíč bude ulžen v uzamykatelné skříňce a bude pužit puze v případě vašeh hržení). V tmt případě se můžete ale svbdně rzhdnut, zda asistentce klíč předáte neb nikliv. Jste si však vědmi mžných rizik, která mhu nastat. uhradit částku za pskytnutu službu v daném termínu každý měsíc dstanete vyhtvenu stvrzenku, kteru musíte dle smluvy uhradit d 15. dne následujícíh měsíce infrmvat pskytvatele v případech, že jste nsitelem závažné infekční nemci (žlutenka, svrab, TBC, pásvý par, atd.) při infekčních nemcech musíme ddržvat přísná hygienická pravidla, aby nedšl k nakažení pracvníka. ddržvat základní lidská práva, chvat se pdle pravidel slušnéh chvání a respektvat pracvníkvu důstjnst tzn. nepnižvat pracvníka, nejednat s ním, jak by byl váš sluha, nezneužívat pracvníkvu chtu vám pmáhat splupracvat a svým přístupem vytvářet příjemné pracvní prstředí splupráce je nejdůležitější sučástí naší služby, bez vaší splupráce nejsme schpni pskytvat kvalitní službu PRÁVA A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ Všichni pracvníci sbní asistence se zavazují ddržvat práva v suladu se záknem č.2/2003 Sb. - Listiny základních práv a svbd, a práva a pvinnsti dle pracvní pzice, kteru vyknávají. Práva pracvníků vycházející ze vztahu s vámi Všichni pracvníci, se kterými se v průběhu pskytvání péče setkáte, mají práv na: Infrmace infrmace vás, vaše sbní údaje, které jsu nezbytně nutné pr zahájení služby, a statní infrmace týkající se vaší sby, které by mhli mít vliv na kvalitní pskytvání naší služby (čím víc vás víme, tím lépe vám můžeme službu pskytnut) Slušné chvání a jednání každý pracvník je tu pr vás a má práv na t, aby se s ním jednal dle pravidel slušnéh chvání. Pvinnsti pracvníků vycházející ze vztahu k vám Ddržvat zásady služby pracvník ví, jakými zásadami se služba řídí a ddržuje je. Dcházet k vám ve smluvený den a čas a pskytvat vám sjednané úkny pracvník chdí vždy ve smluvený čas, ppř. se s vámi telefnicky dmluvá na návštěvě. Nikdy nechdí nehlášený. Vést dkumentaci, individuálně s vámi plánvat průběh služby, splupracvat s vámi na plnění cílů a vše zaznamenávat d Individuálníh plánu pracvník je pvinen vést záznamy týkající se průběhu služby, zdpvídá za 3

4 vedení dkumentace. Infrmvat veducí služby změnách, které mají vliv na průběh služby dhlášení služby, zhršení zdravtníh stavu a navýšení služby, krizvé situace, které mhu v průběhu služby nastat (zdravtní kmplikace, nedstupnst d bytu, atd.). Sciální pracvnice je pvinna prvádět sciální šetření a zjišťvat kvalitu služby sciální pracvnice vás navštíví v předem dhdnutém termínu. JAK SLUŽBA PROBÍHÁ 1. Vyplnění žádsti Máte-li zájem naší službu, je ptřeba, abyste vyplnili žádst. Žádst můžete získat d pracvníků služby, neb na webvých stránkách služby (stránky jsu zatín v reknstrukci) Žádst můžete pdat sbně, telefnicky neb em. 2. Jednání se zájemcem službu Na základě žádsti bude pracvníkem služby dmluvena sbní návštěva ve vaší dmácnsti, kde budu prbírány pdrbněji vaše představy péči. Při sbní návštěvě vám pracvník sdělí veškeré infrmace službě (kd jsme, c vám můžeme nabídnut, jaká je cena služby, jak jsme schpni službu zajistit, atd.), zjistí d vás všechny ptřebné infrmace pr službu, zmapuje vaši situaci a nabídne mžnsti pmci. Vy sami se na základě všech zjištěných infrmací rzhdnete, jaké úkny a v jakém rzsahu budete mít zájem. Vše pracvník zaznamená d frmuláře Sciální šetření. Sučástí frmuláře je sciální šetření a plánvání péče. 3. Vyhtvení smluvy Na základě vámi uvedených údajů vyhtví sciální pracvník smluvu, která dstanete k pdpisu. Sučástí smluvy jsu i přílhy, které si musíte před jejím pdepsáním přečíst. 4. Zahájení a průběh péče Jakmile pdepíšete smluvu, můžeme zahájit péči. Pdle blasti, ve které bydlíte, je vám přidělena pracvnice, která k vám dchází a pskytuje úkny, které jste si pžádal. Dle ptřeby (nemc, dvlená, péče něklikrát denně, atd.) jsu pracvnice zastupvány. Pracvnice vám zajišťuje úkny v den a hdinu, na kterých jste se předem dmluvili. Sami si průběh služby řídíte a plánujete. V případě pravidelné péče hlásíte změny (ptřebujete-li změnit termín péče, dvlat péči z důvdu hspitalizace, neb z jakýchkliv jiných důvdů), v případě nárazvé péče sami infrmujete asistentku neb veducí ptřebě službu zajistit. Nepravidelnu péči je dbré hlásit včas (nejlépe něklik dní předem), abychm ji mhli rganizačně zajistit. Veškeré změny v péči ze strany služby jsu s vámi telefnicky neb sbně knzultvány např. v případě, že djde k nemcnsti většiny pracvníků služby, neb djde k pruše na služebním vzidle, může být pskytvání služby dle ptřeby redukván. V průběhu pskytvání péče máte práv vyjadřvat své názry, připmínky, pdněty či stížnsti na kvalitu pskytvání péče. O tm, jak t můžete prvést, se dčtete v přílze č. 1 smluvy, která má název: Pravidla při pdávání stížnstí a jejich vyřizvání. V PRŮBĚHU SLUŽBY SE SETKÁTE S TĚMITO DOKUMENTY: ŽÁDOST vyplníte sami a předáte pracvníkům služby neb vyplní pracvník na základě vámi uvedených údajů Sciální šetření prvádí sciální pracvnice c nejdříve p vyplnění žádsti, sučástí tht dkumentu je sciální šetření a plánvání péče. DENNÍ ZÁZNAM je t záznam průběhu služby, tm, c asistentka u vás vyknává, včetně dby nezbytně nutné k vyknání úknu. Záznamy prvádí asistentka vyknávající službu u vás v dmácnsti. STVRZENKA na základě infrmací v denním záznamu je vám vyhtvena stvrzenka, která je vám předlžena k úhradě. Stvrzenka je ve dvjím vyhtvení, z nichž se jedna d vás pdepsaná zakládá d účetnictví splečnsti. INDIVIDUÁLNÍ PLÁN je nezbytnu sučástí služby. Pracvnice se s vámi dmluvá na sbním cíli a splečnými silami usilujete jeh naplnění. Jednu za půl rku, ppř. dle ptřeby hdntíte naplnění cílů a stanvujete si cíle nvé. PROTOKOL O PŘEVZETÍ A PŘEDÁNÍ KLÍČŮ vyplňuje s vámi asistentka ve chvíli, kdy ji předáte klíč z důvdu umžnění přístupu d bytu (ze zdravtních důvdů sami netevřete) neb v případě chrany vaší bezpečnsti (žijete sami). ZÁZNAM Z NÁVŠTĚVY záznam prvádí sciální pracvnice při plánvané návštěvě ve vaší dmácnsti, při které zjišťuje, jak je vám služba pskytvána a zda jste spkjeni, ppř. byste uvítali změnu. DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI jedenkrát rčně vám asistentka předá dtazník spkjensti, d kteréh můžete napsat své připmínky, pdněty či stížnsti na kvalitu a pskytvání sbní asistence. 5. Uknčení péče - služby Uknčit službu můžete kdykliv, bez udání důvdů, ústně neb písemně. 4

5 Pskytvatel služby může s vámi uknčit smluvu z následujících důvdů: neuhradíte platby za služby za dbu delší než jeden měsíc p lhůtě splatnsti hrzíte bezpečnst pracvníka budete agresivní, fyzicky pracvníka napadnete, slvně mu budete vyhržvat, nezajistíte psa, zhrší se vám zdravtní stav natlik, že již není mžné zajistit vaše ptřeby prstřednictvím sbní asistence. pminu-li důvdy pskytvání péče cíl splupráce se naplní a vy již nebudete našich služeb ptřebvat, úmrtím nebudete ddržvat ustanvení smluvy a pravidla pskytvání služby nebudete suhlasit s úpravu cen pskytvaných služeb v případě změny ceny Služba může být pvažvána za vzájemně uknčenu v případě, že p dbu šesti p sbě jducích měsíců nebudete využívat našich služeb bez udání důvdů a nepdáte sbě žádnu zprávu pracvníkům služby. KDYŽ VÁS NĚCO TRÁPÍ NEBO NEPŘÍJEMNĚ PŘEKVAPÍ Pracvníci sbní asistence vám v případě ptřeby pmhu ve vaší nepříznivé situaci, pradí vám v tázkách, které nejste schpni sami zdpvědět, a jsu pvinni reagvat na změny v průběhu pskytvání péče. Pkud vás ckliv trápí neb si s něčím nevíte rady, můžete se na ně brátit. Můžete také využít služeb sciálníh pracvníka a t na telefnu , neb pžádat pracvníky sbní asistence, kteří vám mhu zajistit schůzku. Pkud máte nějaké trápení, které se ptřebujete pdělit s někým jiným, můžete zavlat pracvníkům na Linku důvěry, kteří jsu vám k dispzici nepřetržitě a t na telefnu Pkud jste seniři, můžete využít i bezplatnu telefnní linku Senir telefn , která je vám k dispzici každý všední den d hd. neb Linku senirů , která je v prvzu nnstp. Na tyt linky se mhu bracet i lidé, kteří se seniry starají. Následující telefnní čísla se vám mhu hdit v případě zdravtních ptíží. Můžete vlat přím na telefn Záchranné služby neb d nemcnic, které jsu nejblíže vašemu bydlišti. Nemcnice Hranice Nemcnice Přerv Další důležitá telefnní čísla - Tísňvé vlání Hasiči Plicie Městská plicie Pravidla pr vyřizvání stížnstí Uživatel má práv stěžvat si na kvalitu a způsb pskytvání sciální služby, aniž by byli jakýmkliv způsbem hrženi. Stížnst může pdat ústně neb písemně. Splečnst má zpracvána pravidla pr pdávání stížnstí a připmínek ke kvalitě neb způsbu pskytvání sciálních služeb. Pravidla řeší, kd může stížnst pdat, jakým způsbem může být stížnst pdána, kde, kmu a kdy může být stížnst pdána, lhůty vyřízení stížnsti, způsb vyřizvání a je zde vyjádřena i mžnst, kam se brátit v případě že uživatel není spkjen s vyřízením stížnsti. Stížnst může být pdána ředitelce splečnsti (sciální pracvnice), dále pak pracvníkům v přímé péči, kteří stížnst předají ředitelce. Lhůta na vyřízení stížnsti je 30 dnů. Vyřízení stížnsti bude vždy písemnu frmu ve dvu vyhtveních, jedn pr splečnst, druhé pr uživatele služby. Ústní stížnst prjednává se za přítmnsti minimálně dvu sb z řady pskytvatelů (ředitel, pracvník v přímé péči) a uživatel si může k jednání pzvat rdinnéh příslušníka, příbuznéh neb svědka událsti. Opatřením je ústní a písemná dhda nápravě. Písemná stížnst prjednává se na základě písemnéh známení. Ředitel pršetří událst, stanví ve splupráci s uživatelem patření a písemně na stížnst dpví. Kpie stížnsti je zalžena ve spise uživatele. Pkud se stížnst dtýká sby vyknávající službu, je i na pzvaná k šetření a v případě právněné stížnsti pstižena dle platnéh zákníku práce. Telefnická stížnst uživatel se spjí s ředitelem a sdělí svu stížnst. Pvinnstí pskytvatele je seznámit uživatele sc. služeb s pstupem pdání stížnsti při sepisvání smluvy pskytnutí sc. služby. S uvedenými pstupy jsu také seznámeni všichni zaměstnanci sc. služeb. Všechny stížnsti jsu evidvány a řešeny ihned v c nejkratší dbě. Stěžvatel je p určité dbě (dle dhdy) navštíven za účelem kntrly dalšíh průběhu sc. služby. Zpracvala: Mgr. Marie Vinklervá, DiS. statutární zástupce V Lučce, dne:

6 6

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DZR Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Dmv se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DS Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE I / Cíle

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

SOCIÁLNÍ REHABILITACE ELIM

SOCIÁLNÍ REHABILITACE ELIM SOCIÁLNÍ REHABILITACE ELIM Sciální rehabilitace Elim je financvána z prjektu Pdpra a rzvj vybraných sciálních služeb ve Zlínském kraji financvanéh z Evrpskéh sciálníh fndu.. Sciální rehabilitace Elim je

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015 Remedia Plus,.p.s., Dmvinka; U Nemcnice 3066/1, Břeclav 69002 email: sp.dmvinka@remediacentrum.cz www. remediaplus.cz tel. 519 315 137, 530 331 329, 739 697 689 Vnitřní pravidla pr dlehčvací službu - pbytvu

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK POSLÁNÍ PEČOVATELKÉ SLUŽBY

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK POSLÁNÍ PEČOVATELKÉ SLUŽBY VEŘEJNÝ ZÁVAZEK POSLÁNÍ PEČOVATELKÉ SLUŽBY Charita Prstějv nabízí prstřednictvím pečvatelské služby pmc pr setrvání v dmácím prstředí senirům, sbám s tělesným pstižením a sbám s chrnickým nemcněním starším

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSTRAVA,.p.s. Jahnva 12, 709 00 Ostrava-Mariánské Hry Telefn: 599 455 121, www.css-strava.cz PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Dkument je přílhu č. 3, každé smluvy pskytvání

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY SVĚTLO

DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY SVĚTLO Dmv pr seniry Světl Dmv pr seniry Světl, Drhvle 44, Písek 397 01 tel: 382 789 611, IČO: 708 69 812 DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY SVĚTLO Jmén a příjmení:

Více

Charita Zlín. Burešov 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434. telefon: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: info@zlin.charita.cz

Charita Zlín. Burešov 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434. telefon: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: info@zlin.charita.cz Charita Zlín Přílha č.13b Burešv 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434 telefn: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: inf@zlin.charita.cz Psláním Charity Zlín je praktická a knkrétní pmc lidem v tělesné, duševní

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Aktualizace: leden 2018 Datum účinnsti: 1. 3. 2018 Pracviště: OA Vrchlabí 1 POPIS OSOBNÍ ASISTENCE, MÍSTO A ČAS je terénní služba pskytvaná sbám, které

Více

Pravidla pro poskytování pečovatelské služby - provozní řád

Pravidla pro poskytování pečovatelské služby - provozní řád Pravidla pr pskytvání pečvatelské služby - prvzní řád Organizace zajišťuje v rámci pskytvání pečvatelské služby: základní činnsti, které je pvinna pskytvat v suladu se záknem sciálních službách, uživatel

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

Obsah Seznam organizací poskytujících sociální a související služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ

Obsah Seznam organizací poskytujících sociální a související služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA KRAVAŘE Obsah Seznam rganizací pskytujících sciální a suvisející služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb Základní dokument ZD 09 DS/14 - Základní prohlášení vydání patnácté, březen 2014

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb Základní dokument ZD 09 DS/14 - Základní prohlášení vydání patnácté, březen 2014 Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DS/14 - Základní prhlášení vydání patnácté, březen 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: Splečnst: Se sídlem: IČO: DIČ: Zastupená: Kntaktní email: Splečnst je zapsána v bchdním rejstříku vedeném Krajským

Více

"Jdeme správně?", č. CZ /0.0/0.0/15_023/

Jdeme správně?, č. CZ /0.0/0.0/15_023/ "Jdeme správně?", č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001076. Dtazník pr rdiče a rdinné příslušníky uživatelů našich služeb, Cílem dtazníků je zjistit vaši spkjenst s pskytvanými službami, pjmenvat ptřeby a

Více

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691 Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 INFORMACE O POVINNÉM SUBJEKTU pdle vyhlášky č. 442/2006 Sb. Označení a uvzvací Obsah plžky text 1. Název Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 2.

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Dmvy sciálních služeb Háj a Nvá Ves, příspěvkvá rganizace Kubátva 269 417 22 Háj u Duchcva POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název služby: DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NOVÁ VES V

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Podávání stížností, námětů a připomínek na kvalitu či způsob poskytování sociální služby

Podávání stížností, námětů a připomínek na kvalitu či způsob poskytování sociální služby Pdávání stížnstí, námětů a připmínek na kvalitu či způsb pskytvání sciální služby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. 1 ÚČEL Smyslem tét metdiky je upravit pstup při pdávání stížnstí, námětů a připmínek sb na službu

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015. Pravidla sutěže Desperads Facebk sutěž" Přadatel sutěže: Přadatelem sutěže je splečnst Heineken Česká Republika, a.s., se sídlem v Krušvicích, U Pivvaru 1, IČO 45148066, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném

Více

INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB

INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB dle Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady EU 2016/679 chraně fyzických sb v suvislsti se zpracváním

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Vydávání opisů matričních dokladů

Vydávání opisů matričních dokladů 1. Identifikační čísl 2. Kód 3. Pjmenvání živtní situace Vydávání pisů matričních dkladů 4. Základní infrmace k živtní situaci Opisy matričních dkladů (rdnéh, ddacíh neb úmrtníh listu) vydá matriční úřad,

Více

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017 Výzva č. 3/2017 Dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality v rce 2017 Měst Orlvá na základě usnesení Rady města Orlvé vyhlašuje dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality pr rk 2017 Prgram

Více

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ Standardy kvality SPO Standardy kvality sciálně právní chrany O JEDNOTLIVÝCH STANDARDECH 2. Prstředí a pdmínky 7. Prevence 9. Jednání, vyhdncvání a individuální plán chrany dítěte 11.

Více

Charita Zlín. Burešov 4886, Zlín IČO: telefon:

Charita Zlín. Burešov 4886, Zlín IČO: telefon: Charita Zlín Přílha č.13b Burešv 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434 telefn: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: inf@zlin.charita.cz Psláním Charity Zlín je praktická a knkrétní pmc lidem v tělesné, duševní

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Pomoc v nouzi, o.p.s.

Pomoc v nouzi, o.p.s. Pmc v nuzi,.p.s. Ppis realizace pskytvání sciální služby Pečvatelská služba Pmc v nuzi,.p.s. s účinnstí d ledna 2019 Kntaktní údaje: Zámečnická 501/7, 357 51 Kynšperk nad Ohří Tel.: 734 389 745, e-mail:

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

Informace k ochraně osobních údajů

Informace k ochraně osobních údajů Infrmace k chraně sbních údajů (pdle Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 chraně fyzických sb v suvislsti se zpracváním sbních údajů a vlném phybu těcht údajů a zrušení

Více

Komunikační nástroje v sociální práci jako klíč k vytvoření profesionálního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby

Komunikační nástroje v sociální práci jako klíč k vytvoření profesionálního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby Kmunikační nástrje v sciální práci jak klíč k vytvření prfesinálníh vztahu mezi uživatelem a pskytvatelem sciální služby Akreditace: MPSV 2014/1412-PC/SP Lektr: PhDr. Milan Pešák Rzsah kurzu: 16 výukvých

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013 Předpis SŽDC Bp1 bezpečnsti a chraně zdraví při práci Účinnst d 1. října 2013 Úvd k prezentaci Tat prezentace služí především pr základní seznámení s předpisem Bp1, resp. s jeh bsahem, strukturu a nejdůležitějšími

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Pvinně zveřejňvané infrmace 1. 1) Oficiální název Obec Tčník 2) Důvd a způsb zalžení Obec Tčník vznikla jak územní samsprávná jedntka v suladu s 1 a 2 zákna č. 367/1990 Sb. bcích a dle 4 tht zákna vystupuje

Více

OBCHODNÍ ZÁSADY SiMyCo s.r.o.

OBCHODNÍ ZÁSADY SiMyCo s.r.o. OBCHODNÍ ZÁSADY SiMyC s.r.. Splečnsti SiMyC s.r.. udělujete dbrvlně suhlas ke zpracvání vašich sbních údajů a k šíření bchdních sdělení v suladu s právními předpisy na chranu sbních údajů, zejména nařízením

Více

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SYSTÉMECH ISPOP, SEPNO, HNVO a EnviHELP

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SYSTÉMECH ISPOP, SEPNO, HNVO a EnviHELP ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SYSTÉMECH ISPOP, SEPNO, HNVO a EnviHELP Datum vydání: 24.5.2018 Pslední aktualizace: 20.11.2018 Obsah Přehled pužitých zkratek a pjmů... 1 Úvd... 2 Kntakty... 2 Účely zpracvání

Více

Varování podle - použití a dopady. Adam Kučínský ředitel odbor regulace

Varování podle - použití a dopady. Adam Kučínský ředitel odbor regulace Varvání pdle - pužití a dpady 12 ZKB Adam Kučínský ředitel dbr regulace Disclaimer Prezentace bsahuje infrmace platné ke dni její realizace, tedy k 16. 4. 2019. Infrmace, fakta a údaje bsažené v prezentaci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

Smlouva o nájmu nebytového prostoru

Smlouva o nájmu nebytového prostoru Smluva nájmu nebytvéh prstru 0. SMLUVNÍ STRANY Jmén (dplňte) datum narzení: (dplňte) trvale bytem v(dplňte) Upzrnění: Tat smluva bude brzy aktualizvána na základě nvely Občanskéh zákníku. Děkujeme za pchpení.

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 816/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31. 8. 2015 Šklská

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Sociání služby Libina, p. o., Libina 540, Žádost o poskytnutí sociální služby v Sociálních službách Libina, p. o.

Sociání služby Libina, p. o., Libina 540, Žádost o poskytnutí sociální služby v Sociálních službách Libina, p. o. Sciání služby Libina, p.., Libina 540, 788 05 Tel: 583 233 203, 583 233 204 IČO: 75 00 39 88 e-mail: scialni2@ddlibina.cz www.ddlibina.cz Datum přijetí žádsti: Razítk rganizace: Žádst pskytnutí sciální

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Obchodní Zásady GALATEA GROUP, a.s.

Obchodní Zásady GALATEA GROUP, a.s. Splečnsti GALATEA GROUP, a.s udělíte suhlas ke zpracvání vašich sbních údajů a k šíření bchdních sdělení v suladu s česku legislativu, zejména se záknem č. 101/2000 Sb., chraně sbních údajů a změně některých

Více

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov VÝZVA k pdání nabídky na prvz Kavárny na Nákladvém nádraží Žižkv Vyhlašvatel/zadavatel: Nárdní filmvý archiv, státní příspěvkvá rganizace se sídlem Malešická 12, Praha 3, 130 00, Č: 00057266 zřízená rzhdnutím

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Přílha č. 2 Pdkrušnhrské dmvy sciálních služeb Dubí Teplice, příspěvkvá rganizace Na Výšině 494, 417 01 Dubí Tel. 417 571 102 IČO 63787849 pdss@pdss.cz Rčník: 2013 V Dubí 1. ledna 2014 SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83 telefon , IČO web:

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83 telefon , IČO web: Základní škla Kjetín, náměstí Míru 83 telefn 581762036, IČO 61985571 e-mail: skla@zsnammiru.kjetin.cz web: www.zskjetin.cz ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Prjednán na pedaggické radě dne 3. 9. 2012 Platnst d 3. 9.

Více

Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina. Anotace. Název projektu. Číslo projektu. Název šablony. Stupeň a typ vzdělání

Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina. Anotace. Název projektu. Číslo projektu. Název šablony. Stupeň a typ vzdělání www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět blast Druh učebníh materiálu Cílvá skupina Antace VY_32_INOVACE_02_ZP_12 ZÁKLADY PEČOVATELSTVÍ práva pacientů Pracvní list Žáci s mentálním pstižením, 15 18 let

Více

Níže jsou uvedeny zásady naší společnosti pro zpracování osobních údajů.

Níže jsou uvedeny zásady naší společnosti pro zpracování osobních údajů. Zásady chrany sbních údajů Ochrana sbních údajů Zásady chrany sbních údajů jsu vytvřeny na základě přijetí Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) 2016/679 chraně fyzických sb v suvislsti se zpracváním

Více

ÚVOD PŘEDMĚT STÍŽNOSTI PRÁVO PODAT STÍŽNOST PODNĚT - PŘIPOMÍNKA - STÍŽNOST

ÚVOD PŘEDMĚT STÍŽNOSTI PRÁVO PODAT STÍŽNOST PODNĚT - PŘIPOMÍNKA - STÍŽNOST Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Směrnice SM 06/15 Stížnsti - vydání šesté, únr 2015 STÍŽNOSTI Pdávání, evidence a vyřizvání stížnstí na kvalitu neb způsb pskytvání služby ÚVOD Směrnice

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Všeobecné obchodní podmínky Date2k

Všeobecné obchodní podmínky Date2k Všebecné bchdní pdmínky Date2k Jediná seznamvací agentura s garancí vrácení peněz 1. Obecná ustanvení 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) upravují vztahy mezi smluvními stranami, kdy na jedné

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Základní škla Úvaly, kres Praha výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS 832/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 31.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Firemní školka J&T. IBC centrum, Pobřežní 3, Praha 8, 180 00. Firemní školka J&T. skolka@jt-firemniskolka.cz. www.jt-firemniskolka.

VNITŘNÍ ŘÁD. Firemní školka J&T. IBC centrum, Pobřežní 3, Praha 8, 180 00. Firemní školka J&T. skolka@jt-firemniskolka.cz. www.jt-firemniskolka. VNITŘNÍ ŘÁD Firemní šklka J&T IBC centrum, Pbřežní 3, Praha 8, 180 00 1. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ Název: Firemní šklka J&T Adresa: Pbřežní 3, Praha 8, 180 00 Telefn: E-mail: Web: Prvzvatel: Předmět činnsti: Ředitelka:

Více

Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka

Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka Pdklady pr jednání zastupitelstva města Lanškrun dne: 18.12.2018 Čísl jednání: 6 Čísl jednací: MULA 39292/2018 Pčet l. dk.: Pčet přílh: Pčet l. přílh: Spis. znak: 101.2.1 Datum: 11.12.2018 Název materiálu:

Více

Zpracovatel: IVRO, v.o.s.

Zpracovatel: IVRO, v.o.s. POZNESS Pznáním k lepším sciálním službám Zpracvatel: IVRO, v..s. Přílha č. 1 Srvnání sciálních služeb pr seniry na území Jihčeskéh kraje a Dlníh Rakuska Strana 2 1 PŘÍLOHA Č. 1 SROVNÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

chronicky nemocní, kterým doposud nebyl přiznám invalidní důchod apod.) VIDA sociální služby, s.r.o. není oprávněna zjišťovat zdravotní stav.

chronicky nemocní, kterým doposud nebyl přiznám invalidní důchod apod.) VIDA sociální služby, s.r.o. není oprávněna zjišťovat zdravotní stav. Posláním asistenční služby VIDA sociální služby, s.r.o. - je usnadnit život občanům, kteří v důsledku neuspokojivého zdravotního stavu, vysokého věku, nebo dočasné ztráty soběstačnosti nejsou schopni si

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Informace o zpracování osobních údajů. Úvodní informace

Informace o zpracování osobních údajů. Úvodní informace Infrmace zpracvání sbních údajů Úvdní infrmace Vážení, Statutární měst Ostrava-městský bvd Lhtka, IČ 00845451, U Splavu 76/14A, 725 28 Ostrava Lhtka, jak správce sbních údajů (dále jen jak správce neb

Více

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Ostravské výstavy, a.s.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Ostravské výstavy, a.s. Zásady chrany sbních údajů splečnsti Ostravské výstavy, a.s. Dne 25. května 2018 nabude účinnsti Nařízeni Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 ze dne 27. Dubna 2016 chraně fyzických sb v suvislsti

Více

Základní umělecká škola, Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ , IČO

Základní umělecká škola, Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ , IČO Základní umělecká škla, Krnv, Hlavní náměstí 9, příspěvkvá rganizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: inf@zuskrnv.cz, www.zuskrnv.cz Ochrana sbních údajů infrmace zpracvání sbních

Více

Narození dítěte vydávání rodných listů (prvopis)

Narození dítěte vydávání rodných listů (prvopis) 1. Identifikační čísl 2. Kód 3. Pjmenvání (název) živtní situace Narzení dítěte vydávání rdných listů (prvpis) 4. Základní infrmace k živtní situaci Příslušný k zápisu narzení je matriční úřad, v jehž

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. GALAXIE CENTRUM POMOCI z. ú.

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. GALAXIE CENTRUM POMOCI z. ú. Poslání odlehčovací služby VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY GALAXIE CENTRUM POMOCI z. ú. platná od 1. 1. 2018 Posláním této služby je poskytnout kvalifikovanou pomoc a podporu klientům s mentálním postižením,

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo Seminář pr žadatele k Výzvám MAS pr OP Zaměstnanst 13.5.2019 Nákl 843/03_16_047/CLLD_15_01_004 II. výzva OP Zaměstnanst (2019) pdpra prrdinných patření MAS Mravská cesta Výzva je dstupná na webvých stránkách

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více