VIDA sociální služby, s.r.o. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VIDA sociální služby, s.r.o. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE"

Transkript

1 VIDA sciální služby, s.r.. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE platná d KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME Charakteristika sbní asistence Osbní asistence je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu věku, chrnickéh nemcnění neb jinéh zdravtníh pstižení, které je pečván v jejich přirzeném dmácím prstředí. Půsbnst služby je p celém území Mikrregin Lipník nad Bečvu. Bhuslávky, Buk, Dlní Nětčice, Dlní Újezd, Grymv, Hlinsk, Hrní Nětčice, Hradčany, Jezernice, Kladníky, Lazníčky, Lazníky, Lhta, Lipník nad Bečvu, Oldřichv, Oprstvice, Osek nad Bečvu, Pavlvice u Přerva, Prsenice, Radtín, Radslavice, Radvanice, Sbíšky, Sběchleby, Sušice, Šišma, Tučín, Týn nad Bečvu, Veselíčk, Výkleky, Zábeštní Lhta, Žákvice. Okruh sb Osby, které mají sníženu sběstačnst z důvdu věku, chrnickéh nemcnění neb jinéh zdravtníh pstižení, sby které se citly v nepříznivé sciální situaci a nejsu schpny situaci řešit vlastními silami a ptřebnu péči jim nemůže pskytnu jinak pečující sba. sby s chrnickým nemcněním sby s jiným zdravtním pstižením Seniři dspělí (27 64 let) mladší seniři (65 80 let) starší seniři (nad 80 let) O CO USILUJEME Psláním sbní asistence je usnadnit živt bčanům, kteří v důsledku neuspkjivéh zdravtníh stavu, vyskéh věku, neb dčasné ztráty sběstačnsti nejsu schpni si bstarat své živtní ptřeby. Snažíme se uspkjení základních ptřeb bčana v takvém rzsahu, aby mhl c nejdéle setrvat ve svém dmácím prstředí, tedy aby nemusel zvlit institucinální péči, a vedl plnhdntný živt. Cíl Cílem sbní asistence - je u sb se sníženu sběstačnstí důvdu věku, jiným zdravtním pstižením a chrnickým nemcněním, v zapjvání se d splečnsti, umžnit uživateli služby žít v přirzeném prstředí, pdpřit při rzvíjení neb zachvání schpnstí a dvednstí uživatele, umžnit zvládání běžných každdenních dvednstí a úklů, které by člvěk dělal sám, v případě, že by mu v tm nebránil zdravtní pstižení neb vyský věk, pdpřit uživatele při překnávání samělsti, navazvat splečenské kntakty a realizvat jeh zájmy, přání a ptřeby, ddálit pbytvu ústavní péči, v případě že hrzí CO POSKYTUJEME Osbní asistence VIDA sciální služby, s.r.. vám pskytne tyt základní činnsti dle zákna č. 108/2006 Sb. 39, v rzsahu jedntlivých úknů dle vyhlášky 505/2006 Sb. 5: a) pmc při zvládání běžných úknů péče vlastní sbu - pmc a pdpra při pdávání jídla a pití (např. krmení, přidržení lžičky, lahve, hrníčku ), pmc při blékání a svlékání včetně speciálních pmůcek (např. celkvé blékání, buvání bt, ), pmc při prstrvé rientaci, samstatném phybu ve vnitřním a vnějším prstru (při chůzi, řízení vzíku, navádění hlasem neb dtykem, ), pmc při přesunu na lůžk neb vzík. b) pmc při sbní hygieně - pmc při úknech sbní hygieny (např. mytí, kupání, mytí vlasů, výměna pleny, ), pmc při pužití WC (např. psazení na WC, pdlžení mísy, pmc na taletní křesl, ) c) pmc při zajištění stravy - pmc při přípravě jídla a pití (např. pmc s přípravu jídla, příprava nápje, nakrájení zeleniny, namazání chleba, hřátí přinesenéh běda, ) d) pmc při zajištění běžnéh chdu dmácnsti- pmc s úklidem a údržbu dmácnsti a sbních věcí uživatele služby (např. běžný drbný úklid mytí nádbí pužitéh uživatelem např. p bědě, snídani, mytí pdlahy znečištěné např. během snídaně neb běda uživatelem, vynesení dpadků puze p uživateli, vysátí kberce znečištěnéh uživatelem např. p snídani, bědě apd., úklid kupelny a WC p pužití uživatelem, běžná údržba dmácích sptřebičů uživatele, praní drbnéh sbníh prádla a věšení prádla 1

2 uživatele služby, třídění prádla uživatele a dhled pkud si chce uživatel třídit prádl sám. Neprvádíme velké sezónní úklidy, úklidy p malvání, mytí ken, úklidy bytů apd.) Nákupy a běžné pchůzky (např. malý nákup v nejbližším klí uživatele, vyzvednutí receptů u lékaře, léků v lékárně, zanesení a vyzvednutí věcí uživatele z čistírny neb pravny, zanesení věcí uživatele na pštu, ) e) výchvné, vzdělávací a aktivizační činnsti - pmc při bnvení neb upevnění kntaktu s rdinu a pmc a pdpra při dalších aktivitách pdprujících sciální začleňvání sb, pmc a pdpra rdině v péči dítě (např. asistence při rdinných akcích), pmc s nácvikem a s upevňváním mtrických, psychických a sciálních schpnstí a dvednstí (např. nácvik úknů péče vlastní sbu, dmácnst, jednduchých cvičení, psychická pdpra apd.). f) zprstředkvání kntaktu se splečenským prstředí - dprvázení d zaměstnání, k lékaři, na zájmvé a vlnčasvé aktivity, na rgány veřejné mci a instituce pskytující veřejné služby, dprvázení d škly a dprvázení zpět. (např. dprvd na kulturní akce kin, divadl apd. vstupné na tyt akce hradí za asistenta uživatel, pkud si přeje, aby jej asistent dprvázel). g) pmc při uplatňvání práv, právněných zájmů a při bstarávání sbních záležitstí - pmc při kmunikaci veducí k uplatňvání práv a právněných zájmů, pmc při vyřizvání běžných záležitstí. Tyt infrmace činnstech jsu puze rientační. Bližší upřesnění činnstí bude prveden při jednání se zájemcem službu a ptm v individuálním plánu. Fakultativní služby: a) dhled nad klientem b) dvz klienta k lékaři, dbr veřejné mci a zpět. KDY VÁM MŮŽEME PÉČI POSKYTOVAT v týdenním režimu d 08:00 20:00 hd. víkendech a svátcích d 08:00 20:00 hd. Ve výjimečných případech je mžn individuálně se dmluvit na čase dle vašich ptřeb. JAKÝCH ZÁSAD SE DRŽÍME 1. Individuální přístup Ke každému klientvi přistupujeme individuálně, vycházíme z jeh individuálních ptřeb a zvyklstí a přizpůsbujeme se jeh tempu. S každým klientem pracujeme s úctu a pchpením, se zájmem jeh sbu, dbáme na zachvání jeh důstjnsti. Pracujeme s empatií, tj. snažíme se klientvi przumět, naslucháme mu. 2. Respektvání Při výknu sbní asistence dbáme na respekt, tzn. bereme hled jeden na druhéh, neškdíme si fyzicky ani psychicky, a t jak mezi pracvníky navzájem, tak ve vztahu pracvník a klient. Respektujeme vzájemně svá práva i pvinnsti. Respektujeme jedinečnst každéh člvěka, tzn. že službu pskytujeme všem ptřebným, bez rzdílu rasy, barvy pleti, nábženskéh přesvědčení či víry. Respektujeme vlbu rzhdnutí klientů, sami si říkají, jak a kdy chtějí, aby jim byla péče pskytvána. 3. Kvalitní služba, prfesinalita Osbní asistenci vyknávají vyšklení pracvníci, kteří svými znalstmi, dvednstmi a prfesinálním přístupem kladně dplňují tým pracvníků a dbají tak na kvalitní pskytvání služby, s hledem na ptřeby a přání klientů. Samzřejmstí služby je mlčenlivst pracvníků. VAŠE PRÁVA A POVINNOSTI Vztah mezi vámi (klientem) a námi (sbní asistencí pracvníky) je pstaven na rvnprávnsti, tzn. každý máme svá práva, která jsu respektvána, a pvinnsti, které se zavazujeme ddržvat. VAŠE PRÁVA Osbní asistence se pskytuje v suladu se záknem č.2/2003 Sb. - Listinu základních práv a svbd. Jak klient sbní asistence máte práv na: infrmace týkající se služby před zahájením služby je každý z vás seznámen se všemi infrmacemi týkající se služby, s jejím průběhem, ceníkem, pravidly atd. svbdnu vlbu sami si zvlíte, jaku péči a v jakém čase byste ji chtěli pskytvat, jak byste si péči představvali respekt respektujeme vaši jedinečnst, individualitu, důstjnst, vaše rzhdnutí i vaše názry. empatický (vstřícný, lidský) přístup pracvníků sbní asistence, který vede k zachvání vaší důstjnsti a pcitu bezpečí 2

3 sukrmí respektujeme vaše sukrmí při pskytvání jedntlivých úknů ve vašem dmácím prstředí mlčenlivst zachváváme mlčenlivst, všechny infrmace týkající se vaší sby a vašeh sukrmí jsu důvěrné a bez vašeh suhlasu nejsu dále sdělvány kvalitní službu každý z vás má práv na stejně kvalitní službu nahlížení d dkumentace všechny infrmace týkající se služby, frmuláře a dkumenty jsu uchvávány v uzamykatelné skříňce na pracvišti Osbní asistence, a každý z vás má práv kdykliv d tét dkumentace nahlédnut. Bez vašeh suhlasu není dkumentace přístupná třetím sbám. změnu dle vašich ptřeb můžete měnit rzsah jedntlivých úknů, čas pskytvání péče a všech statních záležitstí týkajících se služby. uknčení smluvy bez udání důvdů sami se rzhdnete, kdy budete chtít službu uknčit vznášení připmínek a stížnstí každý z vás může vznášet připmínky či stížnsti na kvalitu či způsb pskytvání služby. Všechny připmínky či stížnsti jsu pr službu přínsem a vedu k jejímu zkvalitňvání. základní sciální pradenství každý pracvník sbní asistence vám může pskytnut základní infrmace týkající se sciální blasti (vyřizvání příspěvku na péči, atd.), ppř. můžete využít služeb sciální pracvnice. VAŠE POVINNOSTI Pdepsáním smluvy a vstupem d vzájemné splupráce s sbní asistencí se zavazujete ddržvat tyt pvinnsti: uvést při zahájení služby nezbytné sbní údaje, ptřebné pr kvalitní pskytvání služby (včetně kntaktu na blízku sbu, na kteru se bracíme v případě nečekané situace) řádně si přečíst smluvu a její přílhy před jejím pdepsáním pdepsat smluvu bez pdpisu smluvy vám nemůžeme službu pskytvat splupracvat na individuálním plánvání s klíčvu pracvnicí individuální plánvání je nezbytnu sučástí sbní asistence, pracvník je pvinen s vámi individuálně plánvat a vést písemné záznamy splupráci infrmvat pracvníky služby změnách vlivňující pskytvání péče (např. dchd k lékaři v dbě nasmluvané návštěvy, změna bydliště, změna telefnníh čísla, atd.) umžnit pracvníkvi bezpečný vstup d bytu v případě, že máte psa, je vaší pvinnstí h zajistit tak, aby nehrzil bezpečnst pracvníka pskytnut pracvníkvi klíče d bytu (dmu), a t v případě, že: nejste schpen ze zdravtních důvdů sám tevřít a není pblíž jiná sba, která by umžnila pracvníkvi vstupit d bytu a vyknat nasmluvané úkny žijete sám (sama) v dmácnsti v rámci bezpečnsti a pr případ pdezření z hržení vašeh zdraví či živta, je důležité, abychm měli d vašeh dmu (bytu) klíč a mhli vám tak c nejrychleji pskytnut patřičnu pmc (klíč bude ulžen v uzamykatelné skříňce a bude pužit puze v případě vašeh hržení). V tmt případě se můžete ale svbdně rzhdnut, zda asistentce klíč předáte neb nikliv. Jste si však vědmi mžných rizik, která mhu nastat. uhradit částku za pskytnutu službu v daném termínu každý měsíc dstanete vyhtvenu stvrzenku, kteru musíte dle smluvy uhradit d 15. dne následujícíh měsíce infrmvat pskytvatele v případech, že jste nsitelem závažné infekční nemci (žlutenka, svrab, TBC, pásvý par, atd.) při infekčních nemcech musíme ddržvat přísná hygienická pravidla, aby nedšl k nakažení pracvníka. ddržvat základní lidská práva, chvat se pdle pravidel slušnéh chvání a respektvat pracvníkvu důstjnst tzn. nepnižvat pracvníka, nejednat s ním, jak by byl váš sluha, nezneužívat pracvníkvu chtu vám pmáhat splupracvat a svým přístupem vytvářet příjemné pracvní prstředí splupráce je nejdůležitější sučástí naší služby, bez vaší splupráce nejsme schpni pskytvat kvalitní službu PRÁVA A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ Všichni pracvníci sbní asistence se zavazují ddržvat práva v suladu se záknem č.2/2003 Sb. - Listiny základních práv a svbd, a práva a pvinnsti dle pracvní pzice, kteru vyknávají. Práva pracvníků vycházející ze vztahu s vámi Všichni pracvníci, se kterými se v průběhu pskytvání péče setkáte, mají práv na: Infrmace infrmace vás, vaše sbní údaje, které jsu nezbytně nutné pr zahájení služby, a statní infrmace týkající se vaší sby, které by mhli mít vliv na kvalitní pskytvání naší služby (čím víc vás víme, tím lépe vám můžeme službu pskytnut) Slušné chvání a jednání každý pracvník je tu pr vás a má práv na t, aby se s ním jednal dle pravidel slušnéh chvání. Pvinnsti pracvníků vycházející ze vztahu k vám Ddržvat zásady služby pracvník ví, jakými zásadami se služba řídí a ddržuje je. Dcházet k vám ve smluvený den a čas a pskytvat vám sjednané úkny pracvník chdí vždy ve smluvený čas, ppř. se s vámi telefnicky dmluvá na návštěvě. Nikdy nechdí nehlášený. Vést dkumentaci, individuálně s vámi plánvat průběh služby, splupracvat s vámi na plnění cílů a vše zaznamenávat d Individuálníh plánu pracvník je pvinen vést záznamy týkající se průběhu služby, zdpvídá za 3

4 vedení dkumentace. Infrmvat veducí služby změnách, které mají vliv na průběh služby dhlášení služby, zhršení zdravtníh stavu a navýšení služby, krizvé situace, které mhu v průběhu služby nastat (zdravtní kmplikace, nedstupnst d bytu, atd.). Sciální pracvnice je pvinna prvádět sciální šetření a zjišťvat kvalitu služby sciální pracvnice vás navštíví v předem dhdnutém termínu. JAK SLUŽBA PROBÍHÁ 1. Vyplnění žádsti Máte-li zájem naší službu, je ptřeba, abyste vyplnili žádst. Žádst můžete získat d pracvníků služby, neb na webvých stránkách služby (stránky jsu zatín v reknstrukci) Žádst můžete pdat sbně, telefnicky neb em. 2. Jednání se zájemcem službu Na základě žádsti bude pracvníkem služby dmluvena sbní návštěva ve vaší dmácnsti, kde budu prbírány pdrbněji vaše představy péči. Při sbní návštěvě vám pracvník sdělí veškeré infrmace službě (kd jsme, c vám můžeme nabídnut, jaká je cena služby, jak jsme schpni službu zajistit, atd.), zjistí d vás všechny ptřebné infrmace pr službu, zmapuje vaši situaci a nabídne mžnsti pmci. Vy sami se na základě všech zjištěných infrmací rzhdnete, jaké úkny a v jakém rzsahu budete mít zájem. Vše pracvník zaznamená d frmuláře Sciální šetření. Sučástí frmuláře je sciální šetření a plánvání péče. 3. Vyhtvení smluvy Na základě vámi uvedených údajů vyhtví sciální pracvník smluvu, která dstanete k pdpisu. Sučástí smluvy jsu i přílhy, které si musíte před jejím pdepsáním přečíst. 4. Zahájení a průběh péče Jakmile pdepíšete smluvu, můžeme zahájit péči. Pdle blasti, ve které bydlíte, je vám přidělena pracvnice, která k vám dchází a pskytuje úkny, které jste si pžádal. Dle ptřeby (nemc, dvlená, péče něklikrát denně, atd.) jsu pracvnice zastupvány. Pracvnice vám zajišťuje úkny v den a hdinu, na kterých jste se předem dmluvili. Sami si průběh služby řídíte a plánujete. V případě pravidelné péče hlásíte změny (ptřebujete-li změnit termín péče, dvlat péči z důvdu hspitalizace, neb z jakýchkliv jiných důvdů), v případě nárazvé péče sami infrmujete asistentku neb veducí ptřebě službu zajistit. Nepravidelnu péči je dbré hlásit včas (nejlépe něklik dní předem), abychm ji mhli rganizačně zajistit. Veškeré změny v péči ze strany služby jsu s vámi telefnicky neb sbně knzultvány např. v případě, že djde k nemcnsti většiny pracvníků služby, neb djde k pruše na služebním vzidle, může být pskytvání služby dle ptřeby redukván. V průběhu pskytvání péče máte práv vyjadřvat své názry, připmínky, pdněty či stížnsti na kvalitu pskytvání péče. O tm, jak t můžete prvést, se dčtete v přílze č. 1 smluvy, která má název: Pravidla při pdávání stížnstí a jejich vyřizvání. V PRŮBĚHU SLUŽBY SE SETKÁTE S TĚMITO DOKUMENTY: ŽÁDOST vyplníte sami a předáte pracvníkům služby neb vyplní pracvník na základě vámi uvedených údajů Sciální šetření prvádí sciální pracvnice c nejdříve p vyplnění žádsti, sučástí tht dkumentu je sciální šetření a plánvání péče. DENNÍ ZÁZNAM je t záznam průběhu služby, tm, c asistentka u vás vyknává, včetně dby nezbytně nutné k vyknání úknu. Záznamy prvádí asistentka vyknávající službu u vás v dmácnsti. STVRZENKA na základě infrmací v denním záznamu je vám vyhtvena stvrzenka, která je vám předlžena k úhradě. Stvrzenka je ve dvjím vyhtvení, z nichž se jedna d vás pdepsaná zakládá d účetnictví splečnsti. INDIVIDUÁLNÍ PLÁN je nezbytnu sučástí služby. Pracvnice se s vámi dmluvá na sbním cíli a splečnými silami usilujete jeh naplnění. Jednu za půl rku, ppř. dle ptřeby hdntíte naplnění cílů a stanvujete si cíle nvé. PROTOKOL O PŘEVZETÍ A PŘEDÁNÍ KLÍČŮ vyplňuje s vámi asistentka ve chvíli, kdy ji předáte klíč z důvdu umžnění přístupu d bytu (ze zdravtních důvdů sami netevřete) neb v případě chrany vaší bezpečnsti (žijete sami). ZÁZNAM Z NÁVŠTĚVY záznam prvádí sciální pracvnice při plánvané návštěvě ve vaší dmácnsti, při které zjišťuje, jak je vám služba pskytvána a zda jste spkjeni, ppř. byste uvítali změnu. DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI jedenkrát rčně vám asistentka předá dtazník spkjensti, d kteréh můžete napsat své připmínky, pdněty či stížnsti na kvalitu a pskytvání sbní asistence. 5. Uknčení péče - služby Uknčit službu můžete kdykliv, bez udání důvdů, ústně neb písemně. 4

5 Pskytvatel služby může s vámi uknčit smluvu z následujících důvdů: neuhradíte platby za služby za dbu delší než jeden měsíc p lhůtě splatnsti hrzíte bezpečnst pracvníka budete agresivní, fyzicky pracvníka napadnete, slvně mu budete vyhržvat, nezajistíte psa, zhrší se vám zdravtní stav natlik, že již není mžné zajistit vaše ptřeby prstřednictvím sbní asistence. pminu-li důvdy pskytvání péče cíl splupráce se naplní a vy již nebudete našich služeb ptřebvat, úmrtím nebudete ddržvat ustanvení smluvy a pravidla pskytvání služby nebudete suhlasit s úpravu cen pskytvaných služeb v případě změny ceny Služba může být pvažvána za vzájemně uknčenu v případě, že p dbu šesti p sbě jducích měsíců nebudete využívat našich služeb bez udání důvdů a nepdáte sbě žádnu zprávu pracvníkům služby. KDYŽ VÁS NĚCO TRÁPÍ NEBO NEPŘÍJEMNĚ PŘEKVAPÍ Pracvníci sbní asistence vám v případě ptřeby pmhu ve vaší nepříznivé situaci, pradí vám v tázkách, které nejste schpni sami zdpvědět, a jsu pvinni reagvat na změny v průběhu pskytvání péče. Pkud vás ckliv trápí neb si s něčím nevíte rady, můžete se na ně brátit. Můžete také využít služeb sciálníh pracvníka a t na telefnu , neb pžádat pracvníky sbní asistence, kteří vám mhu zajistit schůzku. Pkud máte nějaké trápení, které se ptřebujete pdělit s někým jiným, můžete zavlat pracvníkům na Linku důvěry, kteří jsu vám k dispzici nepřetržitě a t na telefnu Pkud jste seniři, můžete využít i bezplatnu telefnní linku Senir telefn , která je vám k dispzici každý všední den d hd. neb Linku senirů , která je v prvzu nnstp. Na tyt linky se mhu bracet i lidé, kteří se seniry starají. Následující telefnní čísla se vám mhu hdit v případě zdravtních ptíží. Můžete vlat přím na telefn Záchranné služby neb d nemcnic, které jsu nejblíže vašemu bydlišti. Nemcnice Hranice Nemcnice Přerv Další důležitá telefnní čísla - Tísňvé vlání Hasiči Plicie Městská plicie Pravidla pr vyřizvání stížnstí Uživatel má práv stěžvat si na kvalitu a způsb pskytvání sciální služby, aniž by byli jakýmkliv způsbem hrženi. Stížnst může pdat ústně neb písemně. Splečnst má zpracvána pravidla pr pdávání stížnstí a připmínek ke kvalitě neb způsbu pskytvání sciálních služeb. Pravidla řeší, kd může stížnst pdat, jakým způsbem může být stížnst pdána, kde, kmu a kdy může být stížnst pdána, lhůty vyřízení stížnsti, způsb vyřizvání a je zde vyjádřena i mžnst, kam se brátit v případě že uživatel není spkjen s vyřízením stížnsti. Stížnst může být pdána ředitelce splečnsti (sciální pracvnice), dále pak pracvníkům v přímé péči, kteří stížnst předají ředitelce. Lhůta na vyřízení stížnsti je 30 dnů. Vyřízení stížnsti bude vždy písemnu frmu ve dvu vyhtveních, jedn pr splečnst, druhé pr uživatele služby. Ústní stížnst prjednává se za přítmnsti minimálně dvu sb z řady pskytvatelů (ředitel, pracvník v přímé péči) a uživatel si může k jednání pzvat rdinnéh příslušníka, příbuznéh neb svědka událsti. Opatřením je ústní a písemná dhda nápravě. Písemná stížnst prjednává se na základě písemnéh známení. Ředitel pršetří událst, stanví ve splupráci s uživatelem patření a písemně na stížnst dpví. Kpie stížnsti je zalžena ve spise uživatele. Pkud se stížnst dtýká sby vyknávající službu, je i na pzvaná k šetření a v případě právněné stížnsti pstižena dle platnéh zákníku práce. Telefnická stížnst uživatel se spjí s ředitelem a sdělí svu stížnst. Pvinnstí pskytvatele je seznámit uživatele sc. služeb s pstupem pdání stížnsti při sepisvání smluvy pskytnutí sc. služby. S uvedenými pstupy jsu také seznámeni všichni zaměstnanci sc. služeb. Všechny stížnsti jsu evidvány a řešeny ihned v c nejkratší dbě. Stěžvatel je p určité dbě (dle dhdy) navštíven za účelem kntrly dalšíh průběhu sc. služby. Zpracvala: Mgr. Marie Vinklervá, DiS. statutární zástupce V Lučce, dne:

6 6

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LHOTA POD LIBČANY, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Šklní řád je zpracvaný v suladu se záknem č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ Standardy kvality SPO Standardy kvality sciálně právní chrany O JEDNOTLIVÝCH STANDARDECH 2. Prstředí a pdmínky 7. Prevence 9. Jednání, vyhdncvání a individuální plán chrany dítěte 11.

Více

Obsah Seznam organizací poskytujících sociální a související služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ

Obsah Seznam organizací poskytujících sociální a související služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA KRAVAŘE Obsah Seznam rganizací pskytujících sciální a suvisející služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ

Více

Oblastní charita Vyškov: Výroční zpráva 2012

Oblastní charita Vyškov: Výroční zpráva 2012 1 Vážení přátelé, je za námi rk 2012 a mjí pvinnstí je, abych se splečně s Vámi hlédla, a zhdntila práci Oblastní charity Vyškv. Organizace vstupvala d rku 2012 ne zcela s uspkjivým hspdářským výsledkem.

Více

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rk 2010 Název rganizace: Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace Sídl: Plaveč 1, PSČ 671 32 IČ rganizace: 45671702

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Sukrmá mateřská škla Jahda, Vybíralva 969, Praha 14 1. Úvdní ustanvení Šklní řád upravuje pdrbnsti výknu práv a pvinnstí záknných zástupců dětí v Sukrmé mateřské škle Jahda, Vybíralva 969, Praha

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

Marketing sociálních služeb

Marketing sociálních služeb Marketing sciálních služeb Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Hlub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha)

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

FUNDRAISINGOVÝ ARGUMENTÁŘ

FUNDRAISINGOVÝ ARGUMENTÁŘ FUNDRAISINGOVÝ ARGUMENTÁŘ pr Kampaň 2014 aneb Pslání a finanční ptřeby Hspice a jak je přelžit d srzumitelné řeči Zpracvali Alena Vtavvá Petr Hruška Hspic Sv. Jiří.p.s. Cheb Fundraisingvý argumentář 2014

Více

Zpracovatel: IVRO, v.o.s.

Zpracovatel: IVRO, v.o.s. POZNESS Pznáním k lepším sciálním službám Zpracvatel: IVRO, v..s. Přílha č. 1 Srvnání sciálních služeb pr seniry na území Jihčeskéh kraje a Dlníh Rakuska Strana 2 1 PŘÍLOHA Č. 1 SROVNÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

ČAE, 2007. Výbor ČAE schválil Koncepci oboru ergoterapie jako jeden ze strategických dokumentů České asociace ergoterapeutů dne 22. 2. 2008.

ČAE, 2007. Výbor ČAE schválil Koncepci oboru ergoterapie jako jeden ze strategických dokumentů České asociace ergoterapeutů dne 22. 2. 2008. Kncepce bru ergterapie Autři: Mgr. Jana Jelínkvá Mária Krivšíkvá, MSc. ČAE, 2007 Výbr ČAE schválil Kncepci bru ergterapie jak jeden ze strategických dkumentů České asciace ergterapeutů dne 22. 2. 2008.

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Fakultní základní škla Dr.Milady Hrákvé a Mateřská škla Olmuc, Rţňavská 21 příspěvkvá rganizace Mateřská škla Radva 5, Olmuc dlučené pracviště Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání dlučenéh pracviště

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání Mateřská škla TASOV Název: PÍSNIČKOVÝ SVĚT platnst: 2010 2013 1 P Í S N I Č K O V Ý S V Ě T = MY S PÍSNIČKOU JDEM KROK ZA KROKEM MĚSÍC PO MĚSÍCI CELÝM

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Lubš Klasna, ředitel škly Prjednán na pracvní pradě dne: 31. srpna 2006 Šklní řád nabývá platnsti de dne: 4. září 2006 Šklní řád Základní umělecké škly, Rkycany, Jiráskva 181 vydává

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP Minimální standard vzdělávání v sciální práci ASVSP B. Kmentvaný návrh bsahu studia Dále uvedená minimální kncepce bsahu studia sciální práce předpkládá, že dbrnu kvalifikaci pr samstatný výkn sciální

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici.

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici. Charta práv hspitalizvaných dětí /Charta EACH/ byla přijata v rce 1988 v hlandském Leidenu a je jakýmsi přehledem práv, která mají všechny děti v suvislsti s hspitalizací a t jak před svým pbytem v nemcnici,

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 6. Hdncení žáků a autevaluace škly 6.1. Pravidla pr hdncení žáků Hdncení žáků je běžná činnst, kteru

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více