Interní zpráva o realizaci pilotního výzkumného šetření Analýza řešení každodenních problémů vietnamských migrantů při jejich adaptaci v ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Interní zpráva o realizaci pilotního výzkumného šetření Analýza řešení každodenních problémů vietnamských migrantů při jejich adaptaci v ČR"

Transkript

1 Interní zpráva o realizaci pilotního výzkumného šetření Analýza řešení každodenních problémů vietnamských migrantů při jejich adaptaci v ČR Realizátor projektu: InBIT Česká republika, s.r.o. Realizátor výzkumu: Klub Hanoi Autor: Kocourek, J. V Praze

2 1. Obsah 1. Obsah Úvod Popis výzkumného souboru Analýza nutných adaptačních kroků Vietnamců v ČR Analýza sociálních případů Český jazyk Neznalost, absence povědomí o ČR a české kultuře, o středoevropské civilizaci Neprofesionální či zneuţívající servis Další zmiňované faktory, které nesouvisí příliš s interkulturou Shrnutí Interní vyuţití výzkumu v projektu... Chyba! Záložka není definována.

3 2. Úvod Následující text je pracovním interním textem partnera Klub Hanoi projektu Integrační vzdělávání vietnamských migrantů, který realizuje společnost InBIT Česká republika, s.r.o.. Analýza řešení kaţdodenních problémů vietnamských migrantů při jejich adaptaci v České republice. V 90. letech 20. století do České republiky (ČR) začala přijíţdět nová početná vlna vietnamských migrantů, kteří většinou s ČR neměli v minulosti ţádné zkušenosti. Po příjezdu se zde setkali se skupinou Vietnamců, kteří v ČR zůstávají jiţ několik let. Migrace byla ze strany ČR naprosto neorganizovaná. V důsledku toho přijíţděli do ČR jazykově, kulturně i sociálně nevzdělaní migranti většinou za účelem podnikání s velmi nízkým potenciálem integrace do české společnosti. Tato migrace trvala deset aţ patnáct let. Integrace probíhala spontánně s pomocí zprostředkovatelských vietnamských sluţeb. V současné době získala jiţ téměř polovina osob s vietnamským občanstvím, kteří ţijí na území ČR, trvalý pobyt. Od roku 2007 a 2008 byla navíc zahájena velmi silná migrace pracovníků do českých a transnacionálních firem. Opět bez zajištěné kvality vzdělávání příchozích, a to jak na vietnamské tak na české straně. Do období cca před třemi lety neexistovala ţádná integrující instituce zaměřená na Vietnamce ani ţádné speciální sociální adaptační kurzy. Jediným integračním subjektem byly většinou amatérsky poskytované (po stránce jazykové, právní i ekonomické) vietnamské sluţby ze strany zprostředkovatelských agentur. Tak na území ČR vznikly podmínky, které podporují monopolní postavení zprostředkovatelských sluţeb a hledání řešení na hranici zákona. Zprostředkovatelský servis často informoval klienty jen o tom nejnutnějším, aby kauza mohla proběhnout, ale aby neztratil klienta. Migranti z tak kulturně i jazykově vzdálené země sami nemají velké moţnosti jak v relativně krátké době překonat kulturní, právní a další rozdíly. Proto vyuţívají vietnamský servis. Tyto skutečnosti jiţ byly prokázány mnoha výzkumy, mezi které patří např. dva výzkumy v odlišných regionech ČR IOM 2003 a IOM 2006, výzkum integrace cizinců společnosti GAC, s.r.o. a Mgr. Jiří Kocourek aplikovaná sociologie, La Strada, Klub Hanoi apod. Přestoţe na nedostatek integračního potenciálu odborníci jiţ dlouhá léta poukazují, nebyla jim věnována patřičná pozornost. Teprve v posledních dvou letech se ministerstva a další subjekty na vietnamskou komunitu zaměřují podrobněji. Reálná představa o tom, co to integrace pro migranta z tak vzdálené země znamená, však stále není dostatečně známa a rozšířena. Migranti si v ČR nezvykají jen na jiný jazyk, ale také na jiný způsob uvaţování. Mnohdy poprvé přijdou do styku s cizím jazykem, s pravidelnou docházkou do práce, s ledničkou, absencí doma v době oběda, jízdou autobusem ve velkoměstě, preventivním typem lékařské péče apod. Následující text si neklade za cíl popsat průběh migrace, ani agenturního zaměstnávání, to jiţ provedly dvě studie organizace La Strada. Jeho cílem je zamyslet se nad konkrétními adaptačními překáţkami (úkony), které migrant musí překonat, aby se byl schopen v nové společnosti pohybovat a resocializovat se. Bez takových kroků není schopen chápat adekvátně své okolí a efektivně ho vyuţívat. Vzniká tak mnoho sociálně-patologických situací. Dále se v textu zamyslíme nad tím, jaké aktivity mohou napomoci tomu, aby tyto kroky migrant mohl vykonat co nejdříve po svém příjezdu a jeho integrace tím byla urychlena.

4 Frequency 3. Popis výzkumného souboru Výzkum se skládal ze čtyř hlavních částí: V první fázi byly sbírány informace od jednotlivých expertů projektu. Ti se vyjadřovali k tomu, s jakými případy sociální práce se dosud setkali a jaké byly jejich způsoby řešení. V druhé fázi byly připraveny dotazníky a tazatelsky vyškoleni česko-vietnamští interkulturní lektoři. Kaţdý z nich měl za úkol vyplnit s respondenty pět dotazníků. Kromě základních údajů o respondentech a jejich integraci, byly sledovány informace o sociálních kauzách, které respondenti řešili, o moţnosti vyuţití jazykových kurzů a poradny projektu a o moţnostech dobrovolného návratu. Celkem bylo sebráno 80 dotazníků. Po vyřazení nedostatečně vyplněných dotazníků bylo do vyhodnocení zařazeno 70 výpovědí respondentů. Ve třetí fázi byly dotazníky zpracovány kvantitativně pomocí softwaru SPSS. Následně ve čtvrté fázi proběhl kvalitativní rozbor adaptačního schématu migranta. Pokud jde o pohlaví, soubor byl vyváţený s 38 muţi a 32 ţenami. Jejich průměrný věk dosáhl hodnoty 31 let (s minimálním věkem 18 a maximálním 59 let). Nejvíce respondentů se pohybovalo ve věku 20 aţ 30 let tedy velmi mladé generace, coţ by měl být z hlediska integrace pozitivní faktor pro zkoumanou skupinu. Graf 1: Věk respondentů Histogram ,0 20,0 30,0 40,0 Věk respondenta 50,0 60,0 Mean =31,125 Std. Dev. =9,7125 N =64 Právně-ekonomické postavení respondentů popisuje následující tabulka. Tab. 1: Právně-ekonomická subjektivita Percent podnikatel zaměstnávající další osoby 4,3 podnikatel bez zaměstnanců 31,4 zaměstnanec 24,3 nezaměstnaný (nepracuje a práci nehledá) 18,6 jiný 21,4 Total 100,0

5 Frequency Jedna osoba ze skupiny jiný byla na mateřské dovolené, druhá byla studující a pět hledalo práci jako nezaměstnaní. Graf 2: Doby pobytu v ČR bez přerušení Histogram ,00 50,00 100,00 150,00 Jak dlouho žijete v ČR? 200,00 250,00 Mean =58,5714 Std. Dev. =53,37686 N =70 Průměrná doba pobytu respondentů v ČR dosáhla hodnoty 58,6 měsíce, tedy 4,9 let. Respondent, který v ČR pobývá nejkratší dobu, tu je 3 měsíce a nejdelší 238 měsíců, tedy 19,8 let. Nejvíce respondentů v ČR pobývá od 3 do 50 měsíců, tedy období 0 4 let. Právě o tomto období po příjezdu se hovoří jako o nejtěţším a nejvíce rizikovém období migrantů. Dle názoru expertů někdy trvá aţ deset let. Pokud jde o nejvyšší dosaţené vzdělání, můţeme respondenty rozřadit do následujících skupin - viz tabulka. Tab. 2: Nejvyšší dosažené vzdělání respondenta Frequency Valid Percent Valid základní 10 14,5 střední bez maturity 12 17,4 střední technické s maturitou střední netechnické s maturitou 5 7, ,0 vyšší odborná škola 7 10,1 vysokoškolské (Bc.) 5 7,2 vysokoškolské Mgr. 1 1,4 Total ,0 Missing neodpověděl 1 Total 70 Většina dotázaných dostudovala všeobecné základní třístupňové vzdělání nebo méně.

6 Jen část respondentů má v ČR děti (39%). Tab. 3: Kolik z toho nyní v ČR? Počet dětí v ČR Frequency Valid Percent Valid , , , ,3 Total ,0 Missing System 1 Total 70 Na otázku zda: Mají dostatek informací, které potřebují pro ţivot v ČR?. Odpovídali respondenti na škále 1 rozhodně dostatek informací aţ 5 mám velký nedostatek informací. Hodnota průměrné odpovědi dosáhla 3,52, tedy spíše ke straně velkého nedostatku informací. Na otázku odpovědělo 69 respondentů. V následujícím grafu jsou zeleně zvýraznění ti s dobrým mnoţstvím informacím a červeně ti s malým mnoţstvím. Graf 3: Nedostatek informací pro život v ČR rozhodně dostatek většinu mám 1 8,6 7,1 31,4 27,1 24,3 občas nějaké mám většinu nemám mám velký nedostatek 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nedostatek informací Následující tabulka ukazuje, jak dlouho tu respondenti ještě plánují pobývat. Tab. 4: Jak dlouho máte v plánu v ČR pobývat? Valid Missing nechci zde pobývat trvale - sezónně Frequency Valid Percent 1 2,2 maximálně 1 rok 3 6,7 1-5 let 10 22,2 5 let a déle 15 33,3 natrvalo 16 35,6 Total ,0 nevím, nemohu se rozhodnout 25 Total 70

7 Frequency Čistý měsíční příjem sdělilo 61 respondentů. Průměrná výše příjmu vyšla na ,- Kč s maximem na ,- Kč. Graf 4: Měsíční čistý příjem Histogram , , , , , , ,00 Mean =12280,3279 Std. Dev. =7465,27114 N =61 Jaký je váš čistý měsíční příjem? Celkem 82,9 % respondentů pochází ze severního Vietnamu, coţ plně odpovídá tradici migrace z Vietnamu do ČR. Ze 70 respondentů celkem 37 projevilo aktuální zájem o absolvování kurzů češtiny a 48 o poradenství v nejrůznějších oblastech. Z výše uvedených dat vyplývá, ţe popisovaná skupina má relativně nízký vzdělanostní potenciál, niţší příjmy neţ Kč/měsíc, vychovává v ČR děti, a přestoţe tu ţije v průměru cca tři roky, nemá dostatek informací o ţivotě v ČR. Poslední tvrzení se týká i mladé generace migrantů. Velký rozdíl nelze najít ani mezi nově příchozími migranty a podnikateli, kteří přijeli v posledních pěti letech. Tento příjmový průměr se dle minulých šetření za poslední tři roky sníţil téměř o dvacet tisíc Kč. V období posledních šesti měsíců (první polovina roku 2009) uvaţovalo o dobrovolném návratu rozhodně asi 28,6 % respondentů. Podrobnější přehled je moţné vysledovat z grafu. Na otázku odpovědělo 69 respondentů.

8 Graf 5: Počet respondentů, kteří uvažovali o návratu do VSR , ano spíše ano spíše ne ne 0% 20% 40% 60% 80% 100% Respondenti byli dotazováni na to, co jim brání v návratu do VSR. Počet odpovědí Obsah V ČR má již zázemí 10 Má tu manželku/rodinu/přítelkyni 8 Děti tu chodí do školy/mám tu děti 7 Vidí v ČR perspektivní budoucnost/čr je pro mě druhý domov 4 Má tu stálou práci 3 Prosperující obchod 3 Studuji Nedostatek financí a dluhy 7 Ještě na tom není dobře ekonomicky/nemám dost peněz 3 Má dluhy Musím pomoci rodině, nemohu se vrátit. / Nemohu se vrátit bez 3 peněz. 2 Chce zde vydělávat a spořit 1 Má tu příjem Jiné, nechce být v ČR 2 Jiné 1 Nevyhovuje mně to tu, nebaví mě to tu.

9 Důvody, proč by se respondenti vrátili do VSR: Počet odpovědí Obsah Stesk a kulturní exkluse 9 Často vzpomíná na domov/stesk/smutek/nuda 5 Cítí se tu cize/kulturní odlišnosti 5 Jazyková bariéra 1 Pesimismus na budoucnost Ekonomické problémy 5 Nemá práci 3 Problémy s příjmy 1 Náklady na živobytí jsou vysoké Jiné 2 Ve stáří chci být ve Vietnamu 1 Nemoc Ilegalita 1 Nemá doklady O moţnosti dobrovolného návratu vědělo celých 94,3 % respondentů, ale pouze 4,8% by ho vyuţilo. V tabulce jsou uvedeny podmínky, které by měly být podle respondentů splněny, aby se vrátily do VSR. Počet odpovědí Obsah Peníze a dluhy 39 Až našetří/zajistí budoucnost ve VSR/i své rodině 28 Až splatí dluhy USD USD USD CZK 1 na letenku Práce 12 Až seženu ve VSR práci Děti a rodina 16 Až děti budou soběstačné/mít práci Až se bude chtít vrátit rodina/žena/až bude souhlasit celá 6 rodina Strategie migrace /pobyt, povolení, doklady, jazyk/ 5 Až se budu pak moci vrátit zase do ČR 4 Dostuduji 4 Naučit se jazyk - češtinu/angličtinu 3 Mít doklady 1 Až bude mít manžel trvalý pobyt Jiné

10 3 Nemoc 1 Až nebudu moci obchodovat Z odpovědí vyplývá, ţe jsou respondenti ve většině případů o dobrovolných návratech velmi dobře informováni, ale zúčastnit se jich shledávají jako absolutně nereálné. Důvodem je jednak zadluţenost, tak mizivá pravděpodobnost, ţe získají ve VSR práci. Dalším uvedeným důvodem je stud před svou rodinou. Ostatní skupiny, které zůstávají v ČR kvůli dětem a šetření na investici do ţivota ve VSR, jsou také velmi výrazné.

11 4. Analýza nutných adaptačních kroků Vietnamců v ČR 4.1 Analýza sociálních případů V rámci sebraných 80 dotazníků byly sesbírány základní informace o 208 sociálních případech. Tyto informace nemají slouţit k popisu celkové sociální situace občanů VSR v ČR, ale k analýze potřebných integračních kroků a ke způsobu řešení těchto sociálních případů převáţně u migrantů, kteří jsou v ČR teprve krátkou dobu a pocházejí spíše z vesnického prostředí s niţší úrovní vzdělanosti. Z celkových 208 kauz bylo v dané době vyřešeno dle respondentů jen 39. Celkem 48 respondentů mělo zájem o poskytnutí poradenství. Respondenti popisovali jednotlivé problémy a přemýšleli o jejich důvodech a jejich reálném řešení. Jedním z nejčastěji zmiňovaných důvodů byla neznalost českého jazyka Český jazyk První velmi často zmiňovaný důvod potíţí ve všech moţných oblastech ţivota (právní, pobytová, smluvní, podnikatelská, vzdělávací, péče o dítě) je nezvládání základů českého jazyka. Z výzkumu IOM 2006 víme, ţe Vietnamci z velké části navštěvovali vietnamské kurzy češtiny, a to na celém území ČR. Tyto kurzy většinou trvaly tři měsíce. V těchto kurzech se naučili základní slovní zásobu potřebnou k realizaci prodeje, ale nikoli běţnou komunikaci. Do jiných kurzů migranti většinou nedocházeli z několika následujících důvodů: 1. Nabídka jiných kurzů češtiny pro Vietnamce byla velmi omezená. Pokud kurzy nabízeny byly, tak zejména na univerzitách či státních školách. 2. Výuka v takových kurzech nebyla pro většinu Vietnamců dostupná, neboť se odehrávala v čase, který migrantům z Vietnamu příliš nevyhovuje. Většina Vietnamců totiţ pracuje aţ do večerních hodin. 3. Kurzy nebyly uzpůsobeny cílové skupině. Především je si třeba uvědomit didaktické skutečnosti výuky vietnamštiny. Mnoho migrantů, jak jsme i ukázali na naší zkoumané skupině, vystudovalo ve Vietnamu jen třetí stupeň základní školy a méně. Na těchto stupních se vietnamština z nich mateřský jazyk učí především memorováním, nácvikem výslovnosti tónů. Mnoho Vietnamců se dosud jinému cizímu jazyku neučilo, a proto na to nejsou zvyklí. Gramatické a jiné rozdíly mezi češtinou a vietnamštinou jsou velmi zásadní. Proto výklad češtiny pro cizince, který je mnohdy zaměřen jen na cizince z Evropy či východní sousedy (slovanské jazyky), nedodává Vietnamcům potřebné informace, které by jim slouţily jako pevný základ studia češtiny. Jako příklad z praxe můţeme říci, ţe posluchačům nestačí vědět, jak se časují slovesa, protoţe vietnamština ţádné časování sloves nezná. Proto se nejprve musí naučit, co časování je a na co se pouţívá a k jakým gramatickým nástrojům vietnamštiny se dá přirovnat. Dalším příkladem je výslovnost. Vietnamská výslovnost je zaloţená na výslovnosti jednoduchých slabik. Protoţe ve vietnamštině má významotvornou funkci tón nad slabikou, občas se potírá význam koncové souhlásky ve slabice. Vietnamština nemá skupiny souhlásek. To však

12 znamená, ţe česká slova jsou pro Vietnamce příliš dlouhá, a proto mají tendenci zkracovat slova na jednu slabiku či nevyslovovat zřetelně souhlásky. Pro vyučujícího z toho vyplývá, ţe výslovnost musí se studenty cvičit minimálně půl roku, nikoli jen první hodinu či první měsíc, jak je zvykem pro Čechy, kteří se učí anglicky či německy. Mnoho migrantů při příjezdu do ČR ještě ani neví, jakým jazykem se v ČR mluví. V poslední době se totiţ do ČR dostávali lidé i z jiných neţ tradičních severních oblastí - ze středního a jiţního Vietnamu, kde není povědomí o ČR tak veliké. Ţiji tu jiţ delší dobu, ale český jazyk vůbec neovládám. Nedomluvím se na úřadech ani při náborech. Kdyţ se učím, nic si nepamatuji, nechápu pravidla gramatiky, jsem závislý na ostatních. 1 Česky jsem se učil jen první měsíce, poté jsem musel odjet do jiného státu. Teď jsem v ČR teprve krátkou dobu. Jsem v ČR krátkou dobu. Čeština je pro mě moc těţká. Při komunikaci s různými státními institucemi jsem závislý na tlumočníkovi, nemůţu se začlenit. Ze soukromých hodin češtiny jsem se téměř nic nenaučil. Mám problémy s komunikací, neumím dostatečně česky. Čeština je obtíţná a já nemám dostatek času se učit. Neznalost češtiny vyplývá z její veliké obtíţnosti pro Vietnamce a také z časové nedostupnosti kurzů. Neznalost češtiny pro příchozího migranta neznamená jen neschopnost se dorozumět, ale zejména neschopnost pochopit zdejší prostředí, neschopnost mít širší sociální kontakty, získávat nové cenné intenzivní zkušenosti s novým prostředím, protoţe pouţívání jazyka je také způsobem uvaţování. Tyto bariéry vyvolávají, anebo k nim výrazně přispívají, pocity samoty, stesku po rodině a po své minulé kultuře. Ve všech aspektech přivolávají také kulturní šok a mnoho nedorozumění, ke kterým dochází výrazně i tehdy, pokud migrant umí česky jen trochu a doslova překládá některé termíny. Taková jazyková nedorozumění se netýkají jen úsměvných situací hry se slovy, ale také například odpovědi na uzavřenou otázku ano či ne. Jako příklad si uvedeme například vietnamské slovíčko da. Toto slovíčko ve Vietnamu lidé často pouţívají, aby vyjádřili ano, poslouchám vás, nebo promiňte, nerozumím. Pokud se však Vietnamec podívá do slovníku vietnamsko-anglického či vietnamsko-českého, najde tam překlad ano. Mnohdy tedy v ČR, pokud chce Vietnamec vyjádřit, ţe nerozumí například otázce: Bydlíte tady jiţ dlouho?, odpoví česky ano, přestoţe chtěl říci, promiňte, nerozumím. Takovýchto nedorozumění, na která naráţejí i aktivně se učící lidé, lze nalézt mezi oběma jazyky mnoho především díky redukci slovníků a významů slov v nich. Kdyţ doslova přeloţí Vietnamec větu: Ban co khoe khong?, vznikne výraz Jsi zdravý? Tato věta se však ve Vietnamu pouţívá při kaţdodenním běţném navazování komunikace, něco jako české: Jak se máte? Jak však Čechovi zní, kdyţ ho někdo potká na ulici a zeptá se: Jsi zdravý? 1 V uvozovkách dále v textu uvádíme citace z výzkumu od respondentů či od tazatelů.

13 Mnohdy si připadám jako němá, jsem závislá na manţelovi a svých dětech. Veškeré papírování vyřizuje manţel, celý den jsem v obchodě, dorozumím se jen ve stánku. I kdyţ tu mám celou rodinu, připadá mi ČR stále cizí a neznámá. Asi odjedeme do jiného státu. S Čechy se téměř vůbec nestýkám. Chodím na češtinu, ale nemám kde a s kým ji procvičovat, jsem stále doma či ve stánku. Paní Huong neumí česky, vidí, ţe je to pro ni překáţkou v komunikaci s lidmi. Chtěla by se učit, ale neví kde, protoţe kaţdý den pracuje do šesti, domů přichází kolem sedmé. V tu dobu o ţádném kurzu neví. Kurz by měl být v blízkosti místa práce Sapy. Respondentka si stále nemůţe zvyknout na zdejší ţivot v ČR, všechno je pro ni stále nové. Česky moc neumí. Kde je to moţné, dorozumívá se anglicky. Nezná zdejší zvyky a obyčeje, stýská se jí po rodině, přesto se nemůţe vrátit do Vietnamu. Necítí se tu jako doma. Česky moc neumím, nemám čas na učení, musím dlouho pracovat, pečuji o malé dítě a musím se starat o domácnost. Neznalost češtiny však způsobuje také výrazné mocenské a ekonomické handicapy. Lidé jsou díky ní odkázaní na druhé, kteří jim překládají, včetně svých partnerů či dětí. Děti a partneři tak získávají obrovskou moc, kterou lze i zneuţít. Pokud jde o silnější mocenské skupiny a ekonomické toky, rodiny si platí tlumočníky a zprostředkovatele, kteří zařizují věci na úřadech, poskytují poradenské a asistenční sluţby. Částky, které jsou mnohdy placeny např. za převod účelu pobytu, se pohybují někde kolem ,- Kč i více, a to bez jakékoli záruky úspěšné realizace pro klienta. Nemohl jsem nahlásit krádeţ automobilu, protoţe nerozumím česky. Uţ jsem tu dlouhou dobu, ale domluvím se jen ve stánku. Musel jsem přijmout tu ztrátu. Chodím na soukromé lekce češtiny. Nejsem schopný domluvit se se zákazníky, snaţí se mi něco říci, ale já nerozumím. Neumím česky a nemám moţnost se učit, kurzy jsou příliš drahé, nevyhovují mému času, prodávám v obchodě od rána do večera. Má problém s vyřizováním povolení k pobytu (prodlouţení platnosti víza). Pokaţdé musí za zprostředkování tohoto úkonu platit agentuře. Totéţ ji čeká v budoucnosti. Mám jazykové problémy, díky zaměstnání jen samostuduji, kromě frází naučených nazpaměť, nic neumím. Gramatika je moc náročná, pracovní doba zabírá všechny dny v týdnu, nemůţu konverzovat s rodilými mluvčími, většinu času trávím ve vietnamské komunitě. Pracovníci (na úřadech) jsou neochotní přizpůsobit rychlost a sloţitost vět cizincům. Neznám český jazyk. V rodinách často dochází k situaci, ţe se děti naučí velmi dobře česky a vietnamsky zapomenou, coţ někdy vede i k tomu, ţe si doma nerozumí s rodiči, kteří zase neumí česky. Samozřejmě i díky interkulturním rozdílům ve výchově a ve výchově české školy a vietnamských rodičů vznikají ambivalentní vztahy v rodině, ke své vlasti a k ČR. To je rovněţ jeden z velice rizikových faktorů. Jazyková neznalost znemoţňuje naplnění základních ţivotních a administrativních potřeb člověka. Navíc vede k velké zranitelnosti, protoţe je zneuţitelná. O této zneuţitelnosti vědí i ti, kteří poskytují Vietnamcům poradenské, advokátní, překladatelské a zprostředkovatelské

14 sluţby. Jedná se jak o české tak o vietnamské poskytovatele. Na následující stránce jsou znázorněny jen některé důvody a důsledky neznalosti jazyka. Na základě uvedených skutečností je velmi vhodné doporučit následující: - připravovat kurzy v blízkosti velkých center výskytu podnikatelů a pracovníků či přímo ve firmách - kurzy realizovat ve večerních hodinách či o víkendech pro pracující, pro matky s dětmi moţné i jindy - pečlivě se zaměřovat na výběr studentů a sjednocení jazykové úrovně ve skupině - kurzy připravovat metodicky v návaznosti na charakter vietnamštiny, např. výrazně a dlouho se věnovat výslovnosti, vysvětlovat základní gramatické kategorie a jejich funkce v češtině, srovnávat je s vietnamštinou, vzdělávat hodně na základě praktických cvičení, kterých se posluchači přímo mohou účastnit, zpočátku překonávat určité pedagogické bariéry u posluchačů (malá aktivní diskuse, neochota se aktivně zapojovat, ostych mluvit apod.), rozhodně vyuţívat vietnamsky mluvících lektorů, zejména zpočátku, pouţívat obou jazyčné materiály apod. - obecně v kurzu postupovat výrazně pomaleji neţ je zvykem v běţných kurzech češtiny pro cizince - vyvíjet česko-vietnamský učební materiál - při výuce pouţívat lektory vzdělané v jazykových a pedagogických oborech - z historické zkušenosti je patrné, ţe speciální výukové materiály spolu s vietnamsky hovořícími pedagogy a moţností praxe pro posluchače hovořit s Čechy vedli k tomu, ţe si tito osvojili základy češtiny mnohem rychleji a lépe neţ současní migranti. Tato znalost češtiny je mnohdy patrná ještě i v dnešním Vietnamu přesto, ţe češtinu jiţ lidé prakticky nemohou pouţívat - vytvářet nástroje k tomu, aby děti nemuseli překládat v kauzách dospělých, přitáhnout vietnamské rodiče do škol prostřednictvím asistentů a interkulturních zprostředkovatelů. Z praxe víme, ţe zájem o jazykové kurzy je obrovský. Při podpoře jejich kvality a adekvátní metodiky se můţe mnoho změnit. Zájem o kaţdý zápis je téměř čtyřnásobný.

15 Vybrané zmíněné důsledky faktoru: Nedostatečná znalost češtiny Nevyřídí pokutu Nepříjemní úředníci Nezavolá policii Nezná prostředí Nepřevede ná adresa Nepřečte si smlouvu Xenofobní reakce lidí Dlouhé jednání Neví jak ukončit sml. Nedomluví se Musí platit agenturám Nezvykne si tu Zkrachoval Ţije na dluh Neví o pasu Nemá řidičák Nemá kontakty s Č Závislost Rodinné ambivalence Nezná následky Neumí česky Vybraná zmíněná (ne)řešení neznalosti češtiny Obtíţnost češtiny Nejsou kurzy Kurzy drahé Hledá kurzy

16 4.1.2 Neznalost, absence povědomí o ČR a české kultuře, o středoevropské civilizaci Dalším často zmiňovaným důvodem problémů je neznalost zdejších poměrů. Kaţdý člověk se od narození učí mnoha věcem. Obsah jeho učení je výrazně ovlivněn prostředím, na které reaguje a které ho vyučuje. Zprvu je to matka, později rodina, širší rodina, škola, zájmové a jiné skupiny, společnost, média, literatura, kultura, civilizace. Tyto procesy sţívání se se svým prostředím se nazývají socializace, adaptace, globalizace apod. Jakoby člověk na sebe nabaloval určité vrstvy své identity. Samozřejmě záleţí na tom, zda jedinec bude ke svému prostředí loajální a do jaké míry. Takovou výslednou podobu pak bude mít jeho identita. Při přejezdu do jiného ţivotního prostředí, některé získané slupky praktikované ţivotní dovednosti zcela ztrácí svůj smysl, nefungují. (Jako bychom se octli v novém bytě, ale stále v noci sahali po vypínači na místě, kde byl v bytě starém. Světlo nerozsvítíme, nebo uděláme něco jiného (např. shodíme porcelán). Lidé se stávají sociálním dítětem. Neumí mluvit, ţvatlají, nevědí, kam jít, jak se chovat, neumí se sami o sebe postarat. Identita člověka, který se vyvinul v určitém prostředí, je dána výrazně zdejší kulturou. Kulturu chápeme jako reakci na prostředí, ve kterém člověk ţije. To si můţeme ukázat například na rostlinách a zvířatech, které se objevují v lidové slovesnosti. Základní lidské potřeby (hlad, láska,...) jsou stejné, ale v kaţdém prostředí jich jinak dosahujeme. Přitom výrazně také záleţí na tom, zda ţijeme na vesnici, v přírodě či ve městě. Při setkání dvou osob se utváří vztah. Záleţí na tom, do jaké míry se do tohoto vztahu investuje a zda se do něj investuje ku prospěchu obou stran. Takovým vztahem jsou i vztahy utvářené dvěma státy, na základě kterých poté vznikají vztahy migrantů a majoritní společnosti. Při posuzování těchto vztahů je třeba se vţdy zamyslet nad investicemi, které do vztahů byly vloţeny. Kaţdý vztah a jeho udrţování je do určité míry také pedagogická práce, protoţe se dva lidé poznávají, učí se o sobě. V konkrétním případě vietnamských migrantů přicházejících do ČR však toho vzdělávání téměř chybí. Migranti nejen, ţe do ČR přijíţdějí bez téměř jakékoli znalosti o ČR, ale přijíţdějí navíc z velmi odlišného bio-socio-kulturního prostředí. To samozřejmě činí jejich adaptaci velmi sloţitou. Investice, které byly vloţeny do integrace jak ze strany české tak i vietnamské zpočátku nebyly valné. V ČR neexistovala po roce 1989 ţádná instituce, která by migranty reálně vedla k zodpovědnosti za svůj pobyt zde a podporovala jejich integraci. Příklad z praxe jednoho migranta (zkoumáno ve VSR v jedné z náborových lokalit odjezdu do ČR): Celý ţivot vyrůstá a ţije v domě své matky, kde byl vychováván ještě spolu s dalšími šesti sourozenci. Nikdy nechodil do práce a není zvyklý pravidelně ráno vstávat. Nikdy nebyl na zdravotnickém vyšetření. Nikdy nečetl ţádný vietnamský zákon. Nemá peníze. Neumí ţádný jazyk a neumí ani gramatiku vietnamštiny. Nemá doma lednici a další přístroje, nemá doma ústřední topení. Kaţdý den nakupuje čerstvé potraviny před kaţdým jídlem zvlášť. Neví, jakým jazykem se hovoří v ČR, neví, jak má vypadat pas, neví jaký je kurz CZK a VND, neví o ČR vůbec nic. O ČR ví, ţe se tam vydělávají veliké peníze. Kdyţ někdo z ciziny přijede bez nich, nevěří, ţe by si je nevydělal. Myslí si, ţe na něj ten člověk zapomněl a nic mu nepřivezl.přijde jeden známý a řekne, zařídím vám cestu do ČR. Migrant mu věří, protoţe známý starosty by mu přeci neublíţil. Začne se připravovat na cestu, na nic se neptá, spoléhá na prostředníka a dostane se do ČR...

17 Co si v ČR takový člověk asi můţe počít? Migranti nebyli reálně vzděláváni ani informováni ani agenturami práce ve VSR, ani ambasádou ČR v Hanoji, ani jinými institucemi ani agenturami ČR ani státem v ČR. Vznikla tak potenciální velmi patologická sociální situace a prostor pro nekalé amatérské, monopolní a zneuţívající sluţby a jiné vietnamské i české společnosti. ČR umoţnila a neodborně tak zajistila příjezd aţ Vietnamců do ČR, kteří o ČR věděli velice málo a neměli k ní ţádný vztah. Po jejich příjezdu se však fenomén jejich migrace a integrace nijak konkrétně neřešil. Velké obchodní či výrobní společnosti se tak často snaţily tyto handicapy sami odstraňovat, kdyţ zjistily, ţe příchozí migranti nejsou schopni se zařadit do běţného pracovního procesu. Tyto integrační snahy soukromých subjektů byly zmraţeny obdobím ekonomické krize a podle vyjádření některých firem i omezením ze strany úřadů práce. Zhoršení ekonomické situace a vzrůstající konkurence čínského zboţí ve velkoobchodních domech měla za následek stěhování mnoha migrantů do Prahy. Někteří z nich museli dokonce ţebrat o zajištění svých základních ţivotních potřeb. Nebudeme se nadále bavit jen o neznalosti konkrétní podoby právních předpisů, které se od těch vietnamských často výrazně liší, ale také o rozdílu v povědomí lidí o právu, jeho vymahatelnosti a jeho funkcích a vůbec jeho smyslu a o představách lidí o fungování úřadů, které si přiváţejí s sebou do ČR, o rozdílech ve stravování, hygieně a kultuře, způsobech naplňování ţivotních hodnot, stylech komunikace. Vzhledem k rozvíjejícímu se trhu ve VSR a obrovských podnikatelských příleţitostech, které dnes ve VSR existují, lze předpokládat, ţe lidé, kteří budou přesto chtít z Vietnamu odjet z ekonomických důvodů, budou patřit k těm chudším a méně vzdělaným, tedy za nezměněných podmínek i k těm, kteří nemají ţádné povědomí o ČR. Uveďme jeden příklad za všechny. Pokud někomu sdělíme větu: Do je třeba si zařídit zdravotní pojištění, pro mnoho nově příchozích migrantů je tato věta v praxi k integraci v ČR nepouţitelná. Daný člověk si zdravotní pojištění stejně nebude chtít koupit. Jak je to moţné, kdyţ jsme mu dali důleţitou informaci k uskutečnění? Nemusí vědět, kdo toto pojištění zařizuje, nemusí znát institut zdravotního pojištění, protoţe se s ním ve svých domácích podmínkách dosud nesetkal a ani ve VSR ho neměl nemít zdravotní pojištění není ve VSR protizákonné. I kdyţ pojištění ve VSR měl, byl v nemocnici ošetřován vţdy aţ jako poslední a na své zdravotnické stanici například nenašel několikrát lékaře, přestal se tedy o léčbu západním stylem starat. Zůstal leţet doma. Drobní podnikatelé nemusí ve VSR platit daně, odvádět přiznání či se hlásit na obecním úřadě. Tuto zkušenost si s sebou samozřejmě migranti také přiváţejí do ČR. Existuje mnoho rozdílů v administrativě a zákonech, o kterých migranti nevědí. Totéţ se týká představ migrantů o roli policie, právníků apod. Díky určitým kulturním předpokladům a jazykovým bariérám navíc migrant spíše vyuţívá zpočátku sluţeb vietnamských pouze na základě krajanské důvěry, aniţ by hodnotil jejich kvalitu. Tento fenomén byl v historii Vietnamu výrazně podpořen neustálou ofenzívou proti silnějším státům, jako Čína, Francie, USA apod. Hygienici přišli k respondentce na kontrolu a sdělili jí, ţe má mít pasti na myši. Ona však nevěděla, co jsou to pasti na myši. Takţe při další kontrole jiţ byla pokutována. Nevěděla jsem vůbec, ţe se má platit OSSZ, nepřihlásila jsem se, nevím, ţe se něco takového platí.

18 Nerozumí mi na koleji. Vadí jim, kdyţ vařím. Vţdycky se na ně usmívám, ale oni na mě nereagují. Chovají se neslušně. Reflexe tohoto rozdílu v neverbální komunikaci je jiţ notoricky všude opakována, ale stále se s ní v ţivotě interkulturního setkávání setkáváme. Migrant s nedostatkem interkulturních zkušeností si není schopen uvědomit, ţe svým úsměvem v krizové či nepříjemné situaci vyvolává ve svých protějšcích neblahý pocit, ţe se jim vysmívá, ţe je neposlouchá a ignoruje. Nevšiml jsem si data prodlouţení pobytu. Kdyţ jsem na to přišel, myslel jsem si, ţe to nějaký ten den počká. Z vděčnosti ke svému zaměstnavateli jsem nic neříkal, čekal jsem. Usmíval jsem se. Nedoţadoval se svých peněz, nepodepisoval jsem ţádnou smlouvu písemně. Ve Vietnamu se běţně mnoho problémů řeší ústními dohodami, které si člověk snaţí ale před realizací řádně ověřit. Avšak v ČR se často dohody uzavírají jen na základě existenciální nutnosti a důvěry ke krajanům. Zákazníci mi dělají naschvály. Koupí si sušenku a za chvíli se vrátí s tím, ţe ji vrací a chtějí zpět peníze. Nerozumím českému zákonu, jak můţu vrátit peníze za rozbalený balíček sušenek, taky zákazníkovi nerozumím... Ve Vietnamu k reklamacím zboţí na běţných trţištích téměř vůbec nikdy nedochází i přes nízkou kvalitu zboţí. Zákazníci mají tendenci povaţovat za svou chybu, ţe si zboţí řádně neprohlédli. Nemám pojištění, k čemu by my to taky bylo. Neznal jsem zákon, myslel jsem, ţe kdyţ televizi pouţívám kvůli bezpečnostnímu systému, nemusím platit poplatky. Musela jsem si obstarat vysokou finanční částku, ne kaţdý lékař měl smlouvu s VZP na smluvní pojištění. Před příjezdem do ČR jsem dostala mylné informace o svém výdělku v Čechách, nyní příjem pokrývá jen to, co posílám domů a existenční minimum. Kdyţ jsem přijela, nemohla jsem maso z ledničky mrazáku ani vidět. Říkala jsem si, jak mohou jíst čtrnáct dnů staré maso? Následující stránka opět graficky znázorňuje některé body vyplývající z neznalosti. K nedorozuměním tedy dochází v kaţdé rovině, kterou si jen lze představit. Od chování a komunikace přes důleţité právní úkony. V návaznosti na předchozí informace doporučujeme: - vznik integračních kurzů, které mohou propojovat výuku českého jazyka s představováním základů o české společnosti, s praktickými cvičeními - vyplňování různých formulářů a s informacemi o interkulturních rozdílech mezi Vietnamem a ČR a s moţnými postupy řešení některých problémů. Tyto kurzy však jsou nejefektivnější opět s interkulturním přesahem

19 - některé domácnosti by pravděpodobně uvaţovali o návratu do VSR. Zejména ty, které nemají aţ tak veliké dluhy, kterým by se ve VSR zajistila pracovní příleţitost a zpočátku pobyt mimo svou vlast (díky dluţním vztahům a studu z ekonomického neúspěchu a nesplněným závazkům daným rodině a rodu či vesnici). Dále ti, kteří nechtějí v ČR zůstat ani kvůli svým dětem a nechtějí dále šetřit - realizace ověřeného profesionálního nejen vietnamského poradenství - práce s ţenami v domácnosti: nabízejí se diskusní skupiny, kvalifikace, zájmové činnosti, jazyková výuka - terénní práce - poskytování kvalitních ověřených překladatelských a tlumočnických asistencí - podpora ověřených kvalitních asistentských sluţeb.

20 Vybrané zmíněné důsledky faktoru: Nedostatečné povědomí a znalost prostředí ČR Neví proč penále VZP Problém s pojišťovnou Pohádal se s policií Pozdě na vízum Neléčí se Neví, co je čeká - šok Bez práce Odloučení od dětí Neplatí VZP Neplatí OSSZ Nečte smlouvu Problémy s O2 Problémy s ČT Nemá pojištění Zneuţití Neznalost, ignorace Vybraná zmíněná (ne)řešení neznalosti o ČR Poradenství Nezaplatí Pokuta a častý styk Učit se česky Vysvětlení Zaplatil právníka

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU..

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU.. Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

InBáze Berkat, o.s. programy organizace

InBáze Berkat, o.s. programy organizace InBáze Berkat, o.s. programy organizace Činnost kulturních mediátorů Mgr. Eva Dohnalová Vedoucí sociálního oddělení dohnalová@inbaze.cz www.inbaze.cz Informace o organizaci Vznik 2001 pod názvem Občanské

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula ANGLICKÝ JAZYK Studijní obory ukončené maturitou dle přehledu studijních oborů na SŠSSaD v Liberci ÚVOD ŠVP AJ pro studijní obory pro ţáky s návazností

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření. Dotazník pro uživatele domovů pro seniory

Vyhodnocení dotazníkového šetření. Dotazník pro uživatele domovů pro seniory Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazník pro uživatele domovů pro seniory Projekt: Komunitní plán sociálních sluţeb ORP Strakonice Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/45.00079 Dotazníkové šetření

Více

EURES. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Příleţitosti pro mladé Evropany. Pardubice, 12.3.2013

EURES. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Příleţitosti pro mladé Evropany. Pardubice, 12.3.2013 EURES Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services Příleţitosti pro mladé Evropany Pardubice, 12.3.2013 1 www. www. Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Anketní šetření k funkci asistent pedagoga. Odpovědi ředitelů škol/školských zařízení

Anketní šetření k funkci asistent pedagoga. Odpovědi ředitelů škol/školských zařízení Anketní šetření k funkci asistent pedagoga Odpovědi ředitelů škol/školských zařízení 1 Dotazník zaslán do 176 škol/škol.zařízení 12 dotazníků vráceno z důvodu zrušení školy Dotazník reálně zaslán do 164

Více

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ Únor 2011 V únoru začali ţáci v týdnech odborného výcviku pod vedením svých učitelů odborného výcviku připravovat v

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR Projekt Deaf Support, reg.č. CZ.1.04/5.1.01/77.00055, byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Dotazníkový průzkum k zaměstnávání

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Protesty ve společnosti Praha 19. října 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing & Social

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Poskytovatel sociálních služeb ve Varnsdorfu a Šluknovském výběžku

Poskytovatel sociálních služeb ve Varnsdorfu a Šluknovském výběžku Poskytovatel sociálních služeb ve Varnsdorfu a Šluknovském výběžku Vznik občanského sdružení Občanské sdruţení NA KŘIŽOVATCE bylo registrováno na Ministerstvu vnitra ČR č.j.: VS/1-1/51156/02-R dne 11.9.2002

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Budoucnost pracovní migrace v ČR 20.3.2012, Praha

Budoucnost pracovní migrace v ČR 20.3.2012, Praha Budoucnost pracovní migrace v ČR 20.3.2012, Praha Klientský systém Dita Čermáková Geomigrace - Geografické migrační centrum Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Vývoj klientského systému Obdobný

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

Rozvoj šetrného cestovního ruchu v rumunském Banátu a na Podkarpatské Rusi

Rozvoj šetrného cestovního ruchu v rumunském Banátu a na Podkarpatské Rusi Rozvoj šetrného cestovního ruchu v rumunském Banátu a na Podkarpatské Rusi Mgr. Ivo Dokoupil terénní pracovník společnosti Člověk v tísni o.p.s. Asistenční pomoc krajanům v Rumunsku Rozvoj cestovního ruchu

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Konference Jak správně finančně vzdělávat dospělé 2011

Konference Jak správně finančně vzdělávat dospělé 2011 Konference Jak správně finančně vzdělávat dospělé 2011 V současnosti existuje množství projektů, o kterých není mezi občany dostatečné povědomí. Jejich dopad je v řadě případů relativně malý v porovnání

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014

Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014 Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014 V Poradně Charity Ostrava proběhlo během roku 2014 anonymní dotazníkové šetření. Cílem bylo průběžně zjišťovat spokojenost klientů s činností

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Obchodní činnost v pojišťovně Organizace prodeje pojistných produktů Odvětvová struktura Vznik pojištění Centrála Školení prodejců Pojištění osob Pojištění majetku Pojištění odpovědnosti za škodu Úrazové

Více

Zkušenosti zdravotnického personálu při poskytování zdravotní péče cizincům. Výzkumná sonda. Karolína Dobiášová, Helena Hnilicová

Zkušenosti zdravotnického personálu při poskytování zdravotní péče cizincům. Výzkumná sonda. Karolína Dobiášová, Helena Hnilicová Zkušenosti zdravotnického personálu při poskytování zdravotní péče cizincům. Výzkumná sonda. Karolína Dobiášová, Helena Hnilicová Cíle pilotní sondy zmapovat problémové oblasti zdravotnického personálu

Více

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Sdělení MŠMT čj.: MSMT-10054/2012-23 Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ 1.1 ZPŮSOB VÝPOČTU A VYJÁDŘENÍ VÝSLEDKU

Více

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup říjen 2008 Základními podmínkami pro integraci do nové společnosti je přístup k dobrému vzdělání a k pracovnímu trhu. Rozhovor s Barbarou John, bývalou komisařkou pro integraci a migraci v Berlíně Abstrakt:

Více

Metodický dopis č. 13 Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 3 oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v rámci Globálních grantů

Metodický dopis č. 13 Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 3 oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v rámci Globálních grantů Metodický dopis č. 13 Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 3 oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v rámci Globálních grantů Strana 1 (celkem 7) Východisko V návaznosti na vyhlášení

Více

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko)

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) 1. Úvod Tato případová studie pojednává o aktivitách, které nabízí regionální pobočka

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ TyfloCentrum Ostrava, o. p. s. náměstí Msgre Šrámka 1760/4, 702 00 Ostrava IČ: 25863151 INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Obsah 1. Poslání služeb odborného sociálního poradenství

Více

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Jméno: Příjmení: Kontaktní adresa: E-mail: PSČ: Kontaktní telefon:

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

HLAVNÍ DOTAZNÍK EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ VÝZKUM KARTA 1

HLAVNÍ DOTAZNÍK EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ VÝZKUM KARTA 1 KARTA 1 Vůbec ţádný čas Méně neţ ½ hodiny ½ hodiny aţ 1 hodinu Více neţ 1 hodinu, ale ne více neţ 1,5 hodiny Více neţ 1,5 hodiny, ale ne více neţ 2 hodiny Více neţ 2 hodiny, ale ne více neţ 2,5 hodiny

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Operační program : Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt : NENÍ POZDĚ komplexní environmentální vzdělávání na SŠ Registrační číslo projektu

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní informace o projektu Název projektu Firma: Kategorie: Autoři projektu Společnost bez hranic Foxconn CZ s.r.o. 2. kategorie (komerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Podíl z celkového počtu pojištěnců, migranti, kteří se kteří se vrátili v roce 2010 po 1 až 4 letech 6=1-3

Podíl z celkového počtu pojištěnců, migranti, kteří se kteří se vrátili v roce 2010 po 1 až 4 letech 6=1-3 1.17. Remitence Remitence Čechů do České republiky 1.17.1. Odhad remitencí vychází z definice pojmu remitencí v souladu s metodikou platební bilance - BPM6. Metoda odhadu je založena na kvantitavním přístupu,

Více

KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM

KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality výuky s ohledem na zavádění nových ŠVP na SOŠ a SOU stavebním Kolín a uplatnitelnost jejich absolventů

Více

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu VZDĚLÁVACÍ OBOR : DOPLŇUJÍCÍ NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Doplňující vzdělávací obory. Ţáci si ho volí jako druhý cizí jazyk v rámci nabídky volitelných

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

Kontrolní seznam před odjezdem. Supporting European Mobility for Employment

Kontrolní seznam před odjezdem. Supporting European Mobility for Employment Supporting European Mobility for Employment Kontrolní seznam před odjezdem Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

VÍŠ, CO JE TO BANKA?

VÍŠ, CO JE TO BANKA? VÍŠ, CO JE TO BANKA? Plán vyučovací hodiny (č. 5) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Víš, co je to banka? VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6. až 8. třída) ČASOVÁ DOTACE: 45 minut POTŘEBNÉ MATERIÁLY:

Více

V NAŠI SÍTI SI VŠICHNI VOLAJÍ A SMSKUJÍ ZDARMA DO OSTATNÍCH SÍTÍ VOLÁTE MAXIMÁLNĚ ZA 0,96KČ/MIN SMLOUVU MŮŽETE KDYKOLIV ZDARMA UKONČIT KE KAŽDÉMU

V NAŠI SÍTI SI VŠICHNI VOLAJÍ A SMSKUJÍ ZDARMA DO OSTATNÍCH SÍTÍ VOLÁTE MAXIMÁLNĚ ZA 0,96KČ/MIN SMLOUVU MŮŽETE KDYKOLIV ZDARMA UKONČIT KE KAŽDÉMU V NAŠI SÍTI SI VŠICHNI VOLAJÍ A SMSKUJÍ ZDARMA DO OSTATNÍCH SÍTÍ VOLÁTE MAXIMÁLNĚ ZA 0,96KČ/MIN SMLOUVU MŮŽETE KDYKOLIV ZDARMA UKONČIT KE KAŽDÉMU TARIFU MŮŽETE OBDRŽET AŽ 7 DALŠÍCH SIM, KTERÉ VOLAJÍ ZA

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org

SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org 1 - SEZNÁMENÍ, PŘEDSTAVOVÁNÍ - rodič se umí představit - rodič umí představit své dítě - rodič umí hláskovat své jméno

Více

vypracovala Petra Štelclová

vypracovala Petra Štelclová Rodina a handicap vypracovala Petra Štelclová Lidé s handicapem (dle speciální pedagogiky): jedinci, u nichž se objevila vada či porucha Mezinárodní kvalifikace ICIDH definuje tyto pojmy: Vada, porucha

Více

Obsah výuky volitelného předmětu

Obsah výuky volitelného předmětu Obsah výuky volitelného předmětu Komunikační dovednosti Září červen Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o. Zpracovala: Mgr. Jana Nováková Obsah Obsah Cíl a pojetí volitelného předmětu Komunikační

Více

Situace v poskytování tlumočnických služeb pro rozdílné typy klientů. Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o.s. Naďa Dingová

Situace v poskytování tlumočnických služeb pro rozdílné typy klientů. Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o.s. Naďa Dingová Situace v poskytování tlumočnických služeb pro rozdílné typy klientů Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o.s. Naďa Dingová Historie Přelomový rok 1989 sametová revoluce ve společnosti tornádová revoluce

Více

Podpora péče o seniory v Hořovicích a spádových obcích

Podpora péče o seniory v Hořovicích a spádových obcích Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci střední Čechy Komunitní plán sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2014 2018, který je podpořen z Evropského sociálního

Více

Minimální program protidrogové prevence

Minimální program protidrogové prevence Minimální program protidrogové prevence Hlavní práce spočívá na třídních vyučujících 1. a 2. stupně a na vychovatelkách školní druţiny, kteří tráví s ţáky nejvíce času. Také je důleţité jednat okamţitě,

Více

FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání Je možné v rámci projektu pořádat kurz / školení? Ne, nelze financovat vlastní realizaci kurzu, finanční prostředky (a tudíţ celý projekt) musí

Více

Příloha 1.8. Výrobci záměrně neregistrovaní (N 1)

Příloha 1.8. Výrobci záměrně neregistrovaní (N 1) Příloha 1.8. Výrobci záměrně neregistrovaní (N 1) 1.8.1. Drobné podnikání bez registrace (fušky) je častým jevem. Je ovlivněno řadou faktorů. Důvodem záměrné neregistrace je zejména obava ze ztráty sociálních

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných INFORMAČNÍ BULLETIN 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP 9/2007 Dne 20. 9. 2007 proběhlo v Hotelu DAKOL v Petrovicích u Karviné 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Na setkání byli všem

Více

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) Ing. Michal Zaorálek, náměstek ministra školství, mládeţe

Více

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura ps8050 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Politická kultura Technické parametry Výzkum:

Více

Smlouva o poskytování asistenčních služeb

Smlouva o poskytování asistenčních služeb Smlouva o poskytování asistenčních služeb podle ustanovení 51 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen smlouva ), se níže uvedeného dne uzavírá mezi těmito smluvními stranami: DIXO

Více

INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONU

INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONU INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONU DCH Brno Oblastní charita Blansko Mgr. Blanka Bendová Charita Česká republika Nestátní nezisková církevní organizace Předmětem hlavní činnosti charity je zejména zajišťování

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

EURES. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Jak za prací do Evropy. Pardubice - 1.12.2010 Radka Vojtíšková

EURES. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Jak za prací do Evropy. Pardubice - 1.12.2010 Radka Vojtíšková EURES Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services Jak za prací do Evropy Pardubice - 1.12.2010 Radka Vojtíšková www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné

Více

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Systém měřitelnosti a hodnocení kvality služeb Odborné sociální poradenství má několik různých způsobů a nástrojů, jimiž získává zpětnou vazbu o kvalitě

Více

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Evaluační zpráva Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Zpracovatel: PPŠ institut celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o. Přerov, 2012 Termín sběru dat: 6. 3. 2012 22.

Více

Češi a pěstounská péče 2012. Mgr. Marie Oktábcová I Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR I 2. dubna 2012

Češi a pěstounská péče 2012. Mgr. Marie Oktábcová I Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR I 2. dubna 2012 Češi a pěstounská péče 2012 Mgr. Marie Oktábcová I Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR I 2. dubna 2012 METODIKA VÝZKUMU Metoda: Vzorek: Kvantitativní výzkum Reprezentativní vzorek české dospělé populace

Více

Ruština pro podnikání, obchod základní informace o programu dalšího vzdělávání

Ruština pro podnikání, obchod základní informace o programu dalšího vzdělávání Ruština pro podnikání, obchod základní informace o programu dalšího vzdělávání Vzdělávací akci budeme ve školním roce 2012/2013 organizovat jako večerní školu ruského jazyka, tj. jedenkrát týdně odpoledne

Více

METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ

METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN a Česká asociace pečovatelské služby METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ REKVALIFIKACE V KOMBINACI S TRÉNINKOVÝM ZAMĚSTNÁNÍM NEZAMĚSTNANÝCH OSOB STARŠÍCH 50 LET NA PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH

Více

Metodika podpory sociálních dovedností

Metodika podpory sociálních dovedností 1 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Metodika podpory sociálních dovedností Aneb jak připravit a vést kurzy sociálních dovedností pro lidi s mentálním postižením

Více

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou 63-41-M/02 Obchodní akademie Počet hodin v UP celkem: 60 Platnost učební

Více

Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013

Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013 Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013 zpracovala Lenka Chvátalová, leden 2013 Úvod V průběhu měsíců října a listopadu 2012 bylo provedené výběrově dotazníkové šetření mezi

Více

Test obsahoval 7 otevřených otázek a 2 uzavřené alternativní otázky s možností volby ano, ne.

Test obsahoval 7 otevřených otázek a 2 uzavřené alternativní otázky s možností volby ano, ne. ! Cílem vysílání v rámci projektu ŠIK je také předávání praktických informací z oblasti rizikového chování. Vycházíme z přesvědčení, že člověk, který má dostatek pravdivých informací, má také větší "#$%&&%

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Slaboproudé instalace

Slaboproudé instalace Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Slaboproudé instalace Copyright: Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR 2 Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna

Více

Pro každý termín setkání jsou určeny dvě kazuistiky se seznamem úkolů (výjimku tvoří úkol číslo 1).

Pro každý termín setkání jsou určeny dvě kazuistiky se seznamem úkolů (výjimku tvoří úkol číslo 1). Postup při zpracování Pro každý termín setkání jsou určeny dvě kazuistiky se seznamem úkolů (výjimku tvoří úkol číslo 1). Studenti ve dvojici zpracují otázky, které budou ostatním prezentovat v powerpointu

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku:

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: % Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

Tvorba počítačové hry. GameJN

Tvorba počítačové hry. GameJN Závěrečná práce studentského projektu Tvorba počítačové hry GameJN Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 2014 1 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Úvod..... 3 3. Jednotlivé programy..

Více

Práva spojená se spotřebitelským úvěrem

Práva spojená se spotřebitelským úvěrem LEFT M DO NOT ALTER SLIDE MASTERS TH A TNS APPROVED TEMPLATE RIGHT M Práva spojená se spotřebitelským úvěrem Výsledky za Českou republiku TNS 01 LEFT M DO NOT ALTER SLIDE MASTERS TH A TNS APPROVED TEMPLATE

Více

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Dobrý den, dotazník, který máte právě před sebou, má za cíl zmapovat motivy a faktory, které mohou ovlivňovat rozhodování jednotlivce, zda poskytne finanční dar

Více

1. Kdo rozhoduje ve věci žádosti o udělení mezinárodní ochrany v první instanci?

1. Kdo rozhoduje ve věci žádosti o udělení mezinárodní ochrany v první instanci? Otázky k řízení o udělení mezinárodní ochrany 1. Kdo rozhoduje ve věci žádosti o udělení mezinárodní ochrany v první instanci? 2. Kdo je odvolací orgán ve druhé instanci? 3. Jaké jsou podmínky v přijímacím

Více

SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY

SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY Praha, 13. března 2014 www.zdravamesta.cz/setkani-mc Akce je součástí projektu NSZM ČR STRATEG-2: Strategické řízení v obcích o stupeň výše podpořeného finančními prostředky

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Výzkum mezi rodiči dětí se zdravotním postiţením

Výzkum mezi rodiči dětí se zdravotním postiţením VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ a VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE MEDIAN, Národních hrdinů, 190 1 Praha 9, tel.: 5 01 111, fax: 5 01 101, http: //www.median.cz, e-mail: median@median.cz oficiální partner KANTAR MEDIA

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími

Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími PhDr. Eva Křížová, Ph.D., Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce v rámci projektu "Podpora rozvoje

Více

Volba střední školy jak to vidí osmáci

Volba střední školy jak to vidí osmáci Volba střední školy jak to vidí osmáci Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. června 2014 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé studie občanského sdružení Než zazvoní,

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Součastnost a budoucnost interkulturní práce v ČR

Součastnost a budoucnost interkulturní práce v ČR Součastnost a budoucnost interkulturní práce v ČR Marina Pojmanová, Jana Vlastníková Jeronýmovy dny 2014, 8. 11. 2014 Co je interkulturní práce? Interkulturní práce vychází především ze sociální práce

Více

NAŠE POSLÁNÍ. respektování práv cizinců a uprchlíků. poskytování nezávislé a bezplatné pomoci

NAŠE POSLÁNÍ. respektování práv cizinců a uprchlíků. poskytování nezávislé a bezplatné pomoci NAŠE POSLÁNÍ respektování práv cizinců a uprchlíků poskytování nezávislé a bezplatné pomoci neselektivní poradenství, podpora integrace cizinců, prevence kriminality NAŠE AKTIVITY právní a sociální poradenství

Více

Komunitní školy - centra místního vzdělávání

Komunitní školy - centra místního vzdělávání Komunitní školy - centra místního vzdělávání Stařeč 24.3.2011 Představení ředitel ZŠ a MŠ Bory Předseda občanského sdruţení Komunitní škola Bory Předseda občanského sdruţení Národní síť venkovských komunitních

Více

Scio Computer Adaptive Test of English

Scio Computer Adaptive Test of English Škola: Název: Typ: Obec: ZŠ a víc. gym. Scio Computer Adaptive Test of English Vaše škola se zúčastnila testování anglického jazyka v rámci projektu SCATE. Testování proběhlo v březnu a dubnu 2013 a připravila

Více

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ CZ.1.07/1.3.02/04.0014 Úvodní odborná konference projektu 12. října 2011 PERSPEKTIVY INOVACÍ A ALTERNATIVNÍCH METOD V PRAXI MATEŘSKÝCH

Více

Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí

Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí svůj záměr sdělit policii, což může učinit na hraničním přechodu. Samotná azylová procedura začíná podáním návrhu na zahájení

Více