15.10 hodin) (pokračuje Heger)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "15.10 hodin) (pokračuje Heger)"

Transkript

1 4. Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 564/11/ - vrácený prezidentem republiky Stanovisko prezidenta republiky s odůvodněním jeho nesouhlasu s tímto zákonem vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 564/12 a poprosím v zastoupení navrhovatele pana ministra Hegera, který byl pověřen vládou, se ke stanovisku prezidenta vyjádřit. Prosím, pane ministře, máte slovo. Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Děkuji za slovo, pane místopředsedající. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, Poslanecká sněmovna věnovala novele předmětného zákona o sociálně právní ochraně dětí značnou pozornost, kterou si úprava tak významných a pozitivních změn zaslouží. Tvůrčí přístup, s kterým plénum Poslanecké sněmovny přistoupilo k předložené novele, oceňuji. Dnes poté, co se novela nesetkala s pochopením pana prezidenta republiky, se novela zákona o sociálně právní ochraně dětí opět vrátila na půdu Poslanecké sněmovny. Nebudu zde rozebírat vlastní novelu a dovolte mi, abych se vypořádal s tvrzeními, kterými prezident republiky odůvodnil vrácení novely Poslanecké sněmovně. To vypořádání bude mít pět bodů. Za prvé k tvrzení prezidenta republiky, že novela byla přijata pod tlakem mezinárodních institucí. Novela reaguje na současný neuspokojivý stav v systému ochrany dětí v České republice, který je popsán a podložen řadou vnitrostátních odborných výzkumů a analýz a není přijímána pod tlakem mezinárodních institucí. Reaguje na detailní rozbory a selhání systému v konkrétních kauzách. Potřeba zásadních změn v činnosti orgánů sociálně právní ochrany dětí, ve způsobu řešení případů ohrožených dětí i v možnostech zajišťování náhradní rodinné péče pro děti je tak dlouhodobě iniciována a pociťována přímo v České republice jak ze strany odborné veřejnosti, tak ze strany pracovníků sociálně právní ochrany, pěstounů, poručníků a dalších osob podílejících se na péči o ohrožené děti. Současně nelze odhlédnout ani od skutečnosti, že Česká republika ratifikací významných mezinárodních smluv na poli ochrany práv dětí přijala závazky i na mezinárodní úrovni a v důsledku toho musí počítat s tím, že dodržování těchto závazků je legitimně monitorováno a hodnoceno příslušnými kontrolními orgány, jakými je například výbor OSN pro práva dítěte. Nyní prosím k druhé výtce pana prezidenta. K obavám zrušení kojeneckých ústavů a dětských center. Zákon neobsahuje a v žádné z verzí neobsahoval žádná ustanovení o rušení kojeneckých ústavů a dětských center. Je logické, že čím více dětí bude moci zůstat bezpečně ve své rodině, či nalezne odpovídající péči v náhradním rodinném prostředí, tím méně bude potřeba zařízení ústavní péče. Zákon neobsahuje rušení kojeneckých ústavů z jednoho prostého důvodu. Je nesporné, že děti se zdravotním postižením, jejichž péči nelze zajistit v domácím prostředí, budou i nadále služeb kojeneckých ústavů využívat. Podle dlouhodobých statistik ústavu zdravotnických informací a statistik jsou zdravotní důvody u dětí přijímaných do kojeneckých ústavů příčinou umístění v cca 36 % případů. Zmiňované zdravotně sociální důvody jsou definovány jako zejména každá situace, kdy dítě pro své postižení či handicap nemůže vyrůstat v rodině, i když nevyžaduje uvedenou speciální

2 ošetřovatelskou péči, případně zácvik rodičů před propuštěním dítěte. Již několik desítek let jsou známy negativní dopady ústavní péče na děti, zejména na děti v prvních letech života. Moderní sociální systémy proto dělají vše, aby byl tento typ péče o děti co nejvíce omezen. Neznamená to ovšem, že jsou děti zbavovány odborných služeb a odborné péče. Tato péče je jim doručována do přirozeného, tedy rodinného prostředí včetně péče ošetřovatelské, která je dominantní činností kojeneckých ústavů, kde tvoří personál naprostou většinu a odborná lékařská péče je dnes poskytována v nemocnicích. Český systém dělá pravý opak, aby mohl dětem poskytnout odbornou péči. Musí je tzv. doručit do pobytových zařízení. Tento způsob je zastaralý a neefektivní. K třetí výtce pana prezidenta, k obavám široce a vágně stanovených povinností obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, pravidelně vyhodnocovat situaci dítěte a k absenci pojistky proti libovůli úředníků. Není pravdou, že novela zakládá povinnost orgánů sociálně právní ochrany vyhodnocovat údaje všech dětí a rodin a posuzovat u nich potřebu poskytování sociálně právní ochrany. Ze zákona jasně vyplývá, že veškerá činnost orgánů sociálně právní ochrany se může zaměřovat pouze na ohrožené děti, jejichž okruh je vymezen v 6 zákona, to je zejména na děti, jejichž rodiče závažně porušují nebo zanedbávají své povinnosti při výchově dětí, děti nacházející se v náhradní rodinné péči nebo institucionální péči, děti ohrožené závislostí na alkoholu nebo jiných návykových látkách, děti dopouštějící se trestné činnosti nebo jiné protiprávní činnosti nebo naopak děti, které se staly obětmi nějakého trestného činu. *** hodin) (pokračuje Heger) Novela nepovede k většímu zasahování do života rodin, ale naopak stanovuje jasné postupy a mantinely činnosti orgánů sociálně právní ochrany. Zmínit je třeba zejména povinnost orgánů sociálně právní ochrany zpracovat individuální plán ochrany dítěte a podle tohoto plánu postupovat při řešení konkrétního případu ohroženého dítěte, povinnost projednávat jednotlivé případy v rámci případových konferencí za účasti dalších přizvaných odborníků nebo povinnost dodržovat přesná pravidla při podání návrhu k soudu na přijetí opatření zasahujících do rodičovské zodpovědnosti, kdy je orgán sociálně právní ochrany povinen u soudu doložit, že před podáním takového návrhu poskytl rodině potřebnou pomoc a využil všechny mírnější prostředky na ochranu dítěte, které však nevedly ke zlepšení situace v rodině. Novela tak stanovuje zcela jednoznačné postupy orgánů sociálně právní ochrany proti dosavadnímu vágnímu a širokému vymezení povinností orgánů sociálně právní ochrany. Novela vytváří rovněž podmínky pro kvalitní výkon sociálně právní ochrany dětí, když stanoví pro orgány sociálně právní ochrany i pověřené nestátní subjekty povinnost řídit se standardy kvality sociálně právní ochrany, které budou upraveny prováděcí vyhláškou MPSV. Orgány sociálně právní ochrany tak budou jako první ze všech správních orgánů podrobeny nejen běžné kontrole výkonu státní správy, ale navíc rovněž kontrole dodržování standardů kvality, které budou povinny naplňovat bezezbytku ze 100 procent. Obdobně i ve vztahu k pověřeným nestátním subjektům bude nově prováděna inspekce kvality výkonu sociálně právní ochrany dětí. Novela rovněž zpřesňuje zákonné podmínky, za

3 kterých je možno vydat nestátním subjektům pověření k poskytování sociálně právní ochrany dětí. Čtvrtým bodem připomínek pana prezidenta byla profesionalizace pěstounské péče. Opatření na podporu pěstounské péče reagují na hlavní důvody, proč pěstounská péče v republice tak často selhává. Nedostatečná příprava budoucích náhradních rodičů, nepřesné informace o dětech, které přicházejí do náhradní rodiny, slabá podpora při výkonu pěstounské péče, a to jak ve formě odborného poradenství, tak hmotného zabezpečení, nedostupnost odborných, doprovázejících a odlehčovacích služeb, to vše jsou problémy, které komplikují výkon pěstounské péče. Jsou také jedním z důvodů, proč v současné době existuje nedostatek zájemců o náhradní rodinnou péči a téměř 11 tisíc dětí musí trávit své dětství mimo rodinné prostředí. Novela tyto nedostatky odstraňuje. I přes podstatné navýšení odměn pěstounů nebude v žádném případě připouštěno, aby hlavní motivací pro přijetí dítěte do pěstounské péče byla motivace finanční. Všichni žadatelé budou i nadále podstupovat pečlivé a přísné posuzování svých výchovných předpokladů, rodičovských kompetencí, motivace k podávání žádostí, bezúhonnosti, rodinného zázemí i majetkových poměrů. Lze garantovat, že sítem odborného posouzení nikdy neprojdou osoby, které by měly o pěstounskou péči zájem pouze ze zištných důvodů. A nyní k páté, poslední připomínce pana prezidenta k pěstounské péči na přechodnou dobu. Specializovaný institut pěstounské péče na přechodnou dobu je určen pro děti, u nichž je zřejmé, že se budou moci ve velmi krátké době vrátit do své původní rodiny, nebo že ve velmi krátké době naleznou trvalou péči v náhradní rodině zejména ve formě osvojení. Novela pouze odstraňuje zásadní nedostatek současné právní úpravy, a to nedostatečné hmotné zabezpečení tohoto typu pěstounů, zpřesňuje požadavky týkající se jejich odborné přípravy a vzdělání a omezuje maximální trvání doby pěstounské péče na přechodnou dobu. Poznatky z poslední doby ukazují, že se tento institut začíná v praxi dobře osvědčovat a že se krajským úřadům postupně daří nalézat vhodné typy pěstounů pro výkon pěstounské péče na přechodnou dobu, což lze dokumentovat na příkladu Moravskoslezského kraje, v jehož evidenci se již nachází několik desítek těchto specializovaných pěstounů. Tolik, dámy a pánové, v úvodu k návrhu zákona. Děkuji. Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane ministře. Zákon byl ve Sněmovně projednáván třemi výbory. Táži se, jestli se zpravodajové těchto výborů chtějí k zákonu postupně vyjádřit. Nejdříve zpravodaj výboru pro sociální politiku a Stálé komise Poslanecké sněmovny pro rodinu a rovné příležitosti pan poslanec Čechlovský. Prosím, pane poslanče. Poslanec Jan Čechlovský: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, já bych jako zpravodaj v této fázi řekl, že to, co zaznělo z úst pana ministra, považuji pro otevření diskuse za dostačující a já bych s dovolením poté vystoupil se závěrečným slovem.

4 Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Dále pak zpravodajka výboru pro zdravotnictví paní poslankyně Soňa Marková? Nechcete se vyjádřit. A zpravodajka výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu paní poslankyně Levá? Nechce se vyjádřit. Dobře. Takže k tomuto bodu otevírám rozpravu. Mám tady dvě přednostní přihlášky. První byl kolega Sklenák se stanoviskem klubu - nebo pokud dáte dámě přednost. Dobře. Takže kolegyně Klasnová. Prosím. Poslankyně Kateřina Klasnová: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Děkuji za přednost i kolegovi. Vážené kolegyně, vážení kolegové. Věci veřejné nepodporují zákon o sociálně právní ochraně dětí. My jsme nezvedli pro tento zákon ruku v předchozích hlasováních a nebudeme tedy hlasovat ani proti prezidentskému vetu. Vysvětlovat zde obšírně všechny důvody, proč není dobré zvednout ruku pro tento zákon, snad není nutné, protože celá řada argumentů už na půdě Poslanecké sněmovny padla. Snad jen ve stručnosti. Ona cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly. Záměr základu tohoto zákona je v zásadě dobrý, řešení je ale ukvapené a nedomyšlené. A jako mnoho jiných zákonů z pera exministra Drábka by přijetí této legislativy v reálu generovalo velké problémy, které by v tomto případě měly dopad na ty, které by naše společnost měla chránit nejvíce, na děti. Přechod od ústavní péče k pěstounské péči není krok, který by se mohl odehrát v horizontu měsíců. Jak ve svém vetu zdůrazňuje prezident republiky, novela vnímá pěstounskou péči nikoliv jako poslání, ale jako zaměstnání. To znamená, že od motivace zájmu o děti se dostáváme k motivaci finanční. Navíc zde nemáme profesionální vrstvu pěstounů, jako je tomu například ve Velké Británii. V důsledku této novely mohou děti putovat z jedné pěstounské péče do druhé, a to jistě nebude mít pozitivní dopad na psychiku dětí. Kojenecké ústavy navíc zaručují léčebnou péči, které nebudou schopni sebeprofesionálnější pěstouni dětem poskytnout. Dopady tohoto zákony se také mohou odrazit, jak na to upozorňuje prezident ve svém vetu, na problematice osvojování. To všechno jsou důvody, pro které bychom neměli zvednout ruku pro tento zákon, pro tuto novelu v této podobě. V tomto zákoně se ale ještě skrývá jeden háček, respektive přílepek, kvůli kterému bychom neměli přehlasovávat veto prezidenta republiky. *** hodin) (pokračuje Klasnová) Spočívá v pozměňovacím návrhu kolegy Cempírka, který se týká změny zákona o zaměstnanosti a který zavádí povinnou výplatu podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci prostřednictvím skaret. Proti skartě zazněla zde na plénu celá řada argumentů. Samotné výběrové řízení, které neproběhlo podle zákona o veřejných zakázkách, ale podle

5 obchodního zákoníku, šetří Antimonopolní úřad a lze také očekávat, že do budoucna i ústavní stížnosti. Premiér Nečas se nechal nedávno slyšet, že bude usilovat o omezení funkce skarty. To už ale bohužel půjde podle platné smlouvy mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí a Českou spořitelnou velice těžce a mně by velmi zajímalo, jak to chce pan premiér dokázat, pokud tedy nedojde k tomu, že by Antimonopolní úřad celou věc shodil. Nevidím ale sebemenší důvod, proč v tuto chvíli zvednout ruku pro přílepek. Zde jenom připomínám už asi dávno neplatnou koaliční smlouvu, podle které jsme zavazovali strany v koalici, že nebudou prosazovat některé změny právě formou přílepků. Nevidím důvod, proč zvednou ruku pro tento přílepek, který zcela nesouvisí s novelou zákona o sociálně-právní ochraně dětí a který napravuje to, že Ministerstvo práce a sociálních věcí zapomnělo stanovit povinnou výplatu dávek v nezaměstnanosti prostřednictvím skarty. Dokazuje to pouze, jak špatně připravené zákony Poslanecké sněmovně předkládal a předkládá resort Ministerstva práce a sociálních věcí. Tyto zákony mají přitom hluboký dopad na sociálně nejpotřebnější vrstvy obyvatel. Proto prosím, abyste stejně jako Věci veřejné pro tento zákon ruku nezvedli. Děkuji za pozornost. Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Nyní se stanoviskem klubu pan poslanec Sklenák. Prosím, pane poslanče. Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, víte, že my si jako opoziční poslanci z tohoto místa často stěžujeme na to, jakým způsobem jsou ve Sněmovně projednávány vládní návrhy zákonů, jak není brán v potaz názor opozice a jak jsou v podstatě tyto návrhy doslova protlačeny legislativním procesem. My uznáváme, že tento případ projednávání novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí byl jiný, že v tomto případě s námi byla vedena diskuse, naše názory byly vnímány a řada našich připomínek byla během projednávání ve výborech zapracována. I to byl jeden z důvodů, proč minimálně část sociálních demokratů podporovala schválení této předlohy, protože pro ohrožené děti bezesporu přináší mnoho pozitivního. Po vrácení předlohy prezidentem republiky se poslanecký klub sociální demokracie znovu předlohou detailně zabýval. Byla podrobena poměrně rozsáhlé diskusi. Vážili jsme, zda v novele převažují pozitiva či negativa. Jak jsem řekl, pozice ohrožených dětí je touto novelou bezesporu vylepšována. Současně ale máme obavy například v tom smyslu, jakým způsobem bude v praxi tento zákon naplňován, jak budou svoji roli zvládat pracovníci orgánů sociálněprávní ochrany, a je tam řada dalších otazníků a pochyb, o kterých zde zřejmě ještě bude řeč.

6 Říkám upřímně, že nemáme všichni stejný názor. V čem ale jsme naprosto jednotní, to je názor na skarty. Už to zde zaznělo. Tento materiál skrývá i jedno ustanovení, které tento prolobbovaný projekt, který nikdo nechce, nikdo nepotřebuje, a který byl zaveden jen proto, že je výhodný pro Českou spořitelnu, uvádí v život. Toto je zejména důvod, proč poslanci sociální demokracie nemohou pro tento návrh zvednout ruku. Děkuji. Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane poslanče. První řádná přihláška do rozpravy, kterou jsme otevřeli, je od paní poslankyně Marty Semelové. Připraví se paní poslankyně Levá. Poslankyně Marta Semelová: Děkuji. Dobré odpoledne. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí je jedním z velmi sledovaných, ale i velmi citlivých legislativních návrhů. Dotýká se mnoha osudů dětí, s nimiž si život tvrdě pohrává, ale i těch, kteří se o ně starají a starat chtějí. Péče o ně totiž mění celý dosavadní život rodiny, její zvyklosti, styky s přáteli apod. Chtěla bych v té souvislosti poděkovat a vysoce ocenit všechny náhradní rodiče a pěstouny, jejichž rozhodnutí pomohlo mnohým z dětí, o něž se z nejrůznějších důvodů nemohou či nechtějí starat jejich vlastní rodiče. Zvlášť pokud se jedná o dítě se zdravotním postižením, zasluhují naši velikou úctu. Poděkování však patří i těm, kteří pracují v kojeneckých ústavech, dětských domovech a dalších zařízeních, lidem, pro něž se tato práce stala skutečným posláním. Od nich, ale i od mnohých odborníků, asociací a sdružení jsme k projednávanému zákonu dostali mnoho dopisů a ů, jež shrnují jejich dosavadní zkušenosti. Na jedné straně jsme žádáni o vyslovení podpory a tyto žádosti jsou podloženy řadou logických argumentů, na druhé straně jsou jiní, kteří naléhají, abychom ruku pro tento zákon nezvedli. Musím říci, že jejich výhradám rozumím. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí mění a upravuje podmínky péče, přičemž některé změny jsou k lepšímu, například zvýšení pěstounských dávek, započítání pěstounské péče do odpracované doby pro výpočet důchodu, jednorázový příspěvek po dosažení plnoletosti apod., jiné však oprávněně vyvolávají pochybnosti a obavy, a to nejen u nás poslanců, ale především - jak už jsem řekla - u odborníků a specialistů, kteří se této problematice věnují dlouhá léta, pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí, opatrovnických soudů, ale i samotných pěstounů. Ti všichni vyjadřují obavy ze zhroucení celého systému sociálně-právní ochrany dětí u nás a upozorňují na konkrétní nedostatky navržené novely. Dovolte, abych zmínila některé z nich. Za prvé je to příprava budoucích pěstounů. Nikdo z nás určitě nepochybuje, že nejlepší pro každé dítě je, když vyrůstá ve své vlastní rodině a pokud to z nějakých důvodů nejde, tak v rodině náhradní, resp. pěstounské. Umístění v ústavní péči by mělo být až to poslední. Zároveň však je třeba mít na paměti, že jsou děti,

7 které se bez této péče neobejdou, ale i ty, o něž z nejrůznějších důvodů není zájem, i když je to smutné. Mnohé z nich mají za sebou těžké životní zkoušky, prošly týráním, zneužíváním, byly dlouhodobě zanedbávané, jsou na tom často psychicky i fyzicky velmi špatně. V zařízeních je mnoho dětí drogově závislých rodičů či alkoholiků. A konečně je tu velká skupina zdravotně postižených dětí, a to často s vysokým stupněm postižení, které potřebují speciální vysoce odbornou péči po celých 24 hodin denně, a pochopitelně také včasnou a jasnou diagnostiku. V ústavních zařízeních jsou k této péči vytvořeny podmínky. Je zde potřebné zdravotnické vybavení, přítomni jsou lékaři a odborní specialisté, důsledně sledující vývoj dítěte a změny jeho zdravotního stavu. Neumím si představit, jak pěstoun, který projde přípravou v rozsahu 48 resp. 72 hodin, podle mne naprosto nedostatečnou, ale podle tohoto návrhu zákona to stačí, bude schopen takovou péči zabezpečit. *** hodin) (pokračuje Semelová) V zahraničí trvá příprava i několik let, například v Norsku jsou to tři roky. Abych byla správně pochopena, v žádném případě mi nejde o to prosazovat ústavní péči za každou cenu, ale jsou prostě jedinci, kteří se bez ní neobejdou. Uvědomme si, že v případě péče sebeobětavějších, ale ne dostatečně připravených pěstounů, bez potřebného vybavení a lékařských přístrojů může dojít k ohrožení zdraví, vývoje či dokonce života dítěte. Kromě toho si člověk, který se o takto zdravotně postižené dítě stará, musí také odpočinout a nabrat síly. Bez toho si lze těžko představit, jak dlouho to může vydržet, když - jak už jsem uvedla - odborná péče musí být zajištěna po celých 24 hodin. V zařízení mají pracovníci určitou pracovní dobu, po níž se věnují svému osobnímu životu, svým zájmům, mohou relaxovat. Přitom se o tyto děti stará určitý stálý okruh osob, na něž jsou zvyklé a které dobře znají. Další okruh problémů je otázka pěstounské péče na přechodnou dobu. Tato péče je vhodná jen pro určitou skupinu dětí - pro novorozence s perspektivou brzkého osvojení, pokud k předání dojde dřív, než si dítě vytvoří tak zvaný specifický citový příklon, anebo jestliže je jasná perspektiva návratu do vlastní rodiny a děti se na rodiče těší, například v případě hospitalizace rodičů, krátkodobého výkonu trestu, přechodné ztráty bydlení apod. Jinak riziko častého střídání pěstounských rodin a opakovaného vracení dětí je příliš vysokou daní. Dokáže si někdo z nás představit, jak se takové dítě cítí?, co mu běží hlavou ve chvílích, kdy nikam nepatří? Na nikoho se nemůže upnout a znovu a znovu ho někdo vrací, aniž by vědělo proč. Je zřejmé, že jeho emocionální vývoj, chování, postoje, vztah k lidem i k sobě samému musí být značně narušen - v současnosti i v budoucích letech. Kromě toho je prověřených zájemců o přechodnou pěstounskou péči v jednotlivých krajích minimálně. Totéž platí i o zájemcích v současnosti prověřovaných. Většina z nich pak chce pouze jedno zdravé dítě, pokud možno určené pro osvojení, tedy bez kontaktu s rodiči. Mimochodem ze strany pěstounů na přechodnou dobu byl vznesen požadavek, aby po předání dítěte měli tři měsíce na psychickou rekonvalescenci. O tom svědčí i zkušenosti, kdy například podle oficiálních výzkumů v roce 2010 v Anglii 10 % dětí vystřídalo tři a více rodin

8 za rok a přes dětí vystřídalo dvacet a více pěstounských rodin. V Belgii v roce 2008 existovalo 233 pěstounských rodin, 44 % skončilo neúspěchem a děti byly přemístěny jinam. V Holandsku bylo během deseti měsíců v roce 2010 zjištěno 500 případů zneužívání dětí v pěstounských rodinách. Zkušenosti z jiných zemí, kde postupovali podobně, naznačují i další problémy. V žádném případě bych se svojí poznámkou nechtěla dotknout naprosté většiny slušných a obětavých pěstounů. V případě přijetí zákona je však riziko, že pro určitou skupinu zájemců o pěstounskou péči nebude hlavní motivací zájem o dítě a přání pomoci mu, ale zájem finanční. Na další problémy poukazuje Fond ohrožených dětí. Standard číslo 1b) návrhu vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí ke zmíněné novele umožní provádět sociální šetření jen v pravidelné pracovní době, kdy jsou lidé v zaměstnání, takže většina těchto šetření bude muset být předem ohlášená. Zkontrolovat, zda například rodiče závisí na alkoholu, zda nenechávají malé dítě večer hladové a samotné doma, nebude možné. Další standardy - například 4b) a 8d) jsou nesplnitelné, protože by musel být současný počet pracovníků OSPOD navýšen na dvojnásobek, s čímž novela nepočítá a také na to nejsou finanční prostředky. Také v důvodové zprávě k novele se uvádí, že - cituji - "Nelze předpokládat, že dojde automaticky k navýšení nákladů na činnost orgánů sociálně-právní ochrany, ačkoliv analýzy konstatují personální poddimenzování těchto orgánů o zhruba 32 %." Konec citace. Podle standardu číslo 4 by mělo být pracovníků OSPOD nejméně 3 554, to je o víc, tedy téměř dvojnásobek současného stavu, kdy je jich Jak chce Ministerstvo práce a sociálních věcí zajistit plnění svých standardů bez navýšení pracovníků OSPOD a tedy bez nároků na státní rozpočet, není jasné. Přitom pracovníci OSPOD musí kromě toho konat případové konference, chodit k opatrovnickým soudům a jiným jednáním - takových jednání bylo vloni přes 144 tisíc, navštěvovat děti umístěné mimo rodinu i jejich rodiny, a snažit se o návrat dítěte do rodiny nemluvě o konzultacích, oznámeních a dotazech rodičů a veřejnosti. Od České lékařské komory, České pediatrické společnosti, Společnosti sociální pediatrie a dalších odborných institucí také zaznívá obava z rušení kojeneckých ústavů a dětských domovů. Vím, že navrhovatelé argumentují tím, že zákon o sociálně právní ochraně výslovnou zmínku o jejich rušení neobsahuje, jenže nikdo nevyvrátil obavy, že právě tento zákon k rušení směřuje a napomáhá. Ke konci minulého roku totiž současná vláda přijala na svém zasedání dokument "Strategie boje proti sociálnímu vyloučení", jehož součástí je pasáž, která se týká právě zmíněného problému. Mimochodem k dokumentu proběhlo několik kulatých stolů a seminářů, během nichž k němu zazněla řada připomínek a kritiky včetně žádosti o přepracování. Dovolte citaci z tohoto dokumentu. Od roku cituji - "dítě mladší tří let od roku 2016 pak dítě mladší dvanácti let nesmí být svěřeno do institucionální péče. Legislativně je též zamezeno nařízení ústavní péče nad dítětem ze sociálně ekonomických důvodů. Strategie boje proti sociálnímu vyloučení předpokládá a doporučuje naplnění vládou přijatých závazků Národního akčního plánu k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období let 2009 až 2011 a jeho prodloužení do roku 2013 jako nástroj k dosažení kvalitní a na evropské úrovni respektované péče o ohrožené dítě. V případě eventuálního pozastavení

9 Národního akčního plánu je třeba zavést alespoň výčet opatření, která jsou popsána v předkládaném materiálu." Konec citace. Podotýkám, že jedním z indikátorů plnění tohoto zadání je právě novela zákona o sociálněprávní ochraně dětí. Nikdo z nás by si snad nepřál, aby bezprizorní děti byly kvůli nepromyšlenému rušení fungujícího systému ponechány na pospas ulici se všemi riziky, která to přináší. Systém by se měl vylepšovat a modernizovat, tak aby co nejlépe zajišťoval zájmy dětí a péči o ně, a ne ho rušit. Vzhledem k nedostatkům a problémům, k nimž po přijetí novely zákona může dojít, z nichž některé jsem zde nastínila, nemůže klub KSČM pro zákon o sociálně-právní ochraně dětí hlasovat. Děkuji za pozornost. (Potlesk zleva.) Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Další přihlášenou je paní kolegyně Ivana Levá. Připraví se kolegyně Váhalová. Prosím. Poslankyně Ivana Levá: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážená vládo, milé kolegyně a kolegové, kdyby si projednávaný zákon vzal za cíl pomoc stávajícím pěstounům v jejich obětavé práci, pomoc při finančním a společenském ocenění, přijala bych zákon bez zaváhání, protože tito lidé si pomoc zasluhují. Jenomže zákon, který právě projednáváme, mění pěstounskou péči - jak už bylo řečeno - na zaměstnání, pro které bude třeba najít dostatek profesionálních rodin. A sami dobře víte, že nejpohodlnější a nejlevnější cestou ke kvantitě je snížení nároků na odbornost a bohužel i na osobnostní zralost. *** hodin) (pokračuje Levá) Model, opírající se o pravidlo, že profesionální rodič se sice stará, ale odborně je závislý na trojici specialistů (psychiatr, sociální pracovník a psycholog) v USA selhal již v devadesátých létech. My uzákoňujeme právo na zprostředkování psychologické, terapeutické, odborné pomoci alespoň jednou za šest měsíců. Proč zákon nezvýšil nárok na vzdělání, vždyť jsme tento nárok na zvýšení vzdělání přednesli. Tvrzení, tak často používané ve Velké Británii, jedna pracovnice radnice v Londýně mě dokonce napsala osobní dopis, že špatná rodina je lepší než nejlepší dětský domov, považuji za scestné a leccos o anglické ústavní péči vypovídající. Vzbuzuje to ve mně asociace na klasickou anglickou literaturu, která se zabývala osudy sirotků. Dítě, putující z rodiny do rodiny, je nepřiměřeně zatěžované adaptací na nové lidi a prostředí. Ztrácí pocit jistoty, neustále v hlavě gumuje minulost. A to je zlé. Vždyť co dítě kromě lásky spojuje s rodinou? Množství společných vzpomínek a zážitků. Ale ty bohužel pěstounské dítě nemá.

10 Profesionální rodič výměnu dítěte zvládá. Světové výzkumy ukazují, že rodina žádá o nové děti, sotva jedny předala. Cítí se tak lépe. Pro dítě ale není změna jednoduchá. Pokud bylo v rodině spokojené, musí se vyrovnat se smutkem, a nechápe důvody vrácení. A jaké jsou důsledky? Buď profesionální rodič situaci nezvládne, ale nepřizná to, nebo chce dítě vrátit, respektive vyměnit. Argumentuje, a to je prosím statisticky prokázáno, že nové dítě není vhodné pro pěstounskou rodinu. Nejčastější tvrzení je, rodič říká, dítě nás nechce, za druhé: dítě rozbíjí naši rodinu. Doporučuji podívat se na výzkumy ze Slovenska. Takový osud je pro dítě krutější než ústavní výchova v relativně stabilním prostředí. Domnívám se, že mnoho profesionálních rodin bude usilovat o malé děti z kojeneckých ústavů. Není pravdou, tady se skutečně neshodnu s panem ministrem, ale možná, že kraj od kraje je to jiné, že většinu z těchto dětí někdo odložil nebo byly do ústavu umístěny ze sociálních důvodů. Já si dovoluji tvrdit, že převažují zdravotní důvody. A jak už tady bylo řečeno, lékařská péče zde poskytovaná je nenahraditelná, a mnohdy nikdo jiný kromě lékaře nedokáže dítěti pomáhat. Tady mi dovolte ocitovat presidenta republiky, který napsal: Pokud dnes mezinárodní instituce kritizují české kojenecké ústavy, dětská centra a baby boxy, měly by vzít v úvahu, že Česká republika vždy patřila a patří i dnes k zemím se špičkovou dětskou zdravotní péčí a s nejnižší dětskou úmrtností na světě. Měli by se zamyslet i nad možností, že existence českých kojeneckých ústavů neznamená zaostalost, ale naopak náskok České republiky. Česká republika nemá důvod se svého náskoku vzdávat jen proto, aby byla stejná jako ostatní. Troufnu si tvrdit na základě anglických statistik, že předávání dětí do profesionálních rodin sníží počet dětí vhodných k osvojení, neboť na adopci je třeba dítě zvolna připravovat, ale zařadit je do pěstounské rodiny lze ze dne na den. Na závěr mi dovolte, vážené kolegyně a kolegové, poděkovat paní Klausové, která se dlouhodobě o děti žijící mimo biologickou rodinu zajímá a má velký přehled. Tvrdím, že moudrý muž se pozná podle toho, že dokáže své ženě naslouchat a jsem panu presidentovi vděčná za šanci, že tento zákon můžeme ještě jednou projednat, že naslouchal své ženě. A já věřím, že šanci, kterou jsme dostali, nepromarníme. Děkuji za pozornost. Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Další přihláška patří paní kolegyni Daně Váhalové, připraví se pan poslanec Votava. Poslankyně Dana Váhalová: Děkuji za slovo, pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Jsem přesvědčena, že se všichni shodneme na tom, že přece umožnit co největšímu počtu dětí vyrůstat v rodině, popřípadě v náhradní rodinné péči, je to nejprospěšnější, co pro opuštěné děti můžeme udělat. Určitě by bylo na místě počty dětí v ústavních zařízeních snížit, ale promyšleně, postupně a přirozenou cestou. Zamysleme se však nad skutečností, proč tuto novelu odmítl Senát, Společnost sociální pediatrie, Česká lékařská komora, odborové svazy pěstounů, pěstounských rodin, zdravotní a sociální péče i další odborná veřejnost. Novelu vetoval také president Václav Klaus, a s jeho odůvodněním lze v mnohém souhlasit. Ztotožňuji se také s jeho výzvou, aby se poslanci v zájmu dětí nad zákonem ještě jednou důkladně zamysleli. Vážené kolegyně, vážení kolegové. Mohla bych zde dlouze citovat z mnoha vyjádření a stanovisek odborné veřejnosti. Jedno však mají všichni společné. V obecné rovině upozorňují

Pohled pedagogických pracovníků na problematiku pěstounské péče. Bc. Jaroslava Polášková

Pohled pedagogických pracovníků na problematiku pěstounské péče. Bc. Jaroslava Polášková Pohled pedagogických pracovníků na problematiku pěstounské péče Bc. Jaroslava Polášková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou pěstounské péče, současným stavem péče

Více

Dítě v systému náhradní rodinné péče

Dítě v systému náhradní rodinné péče Konference Dítě v systému náhradní rodinné péče Sborník příspěvků 20. 11. 2008 Ernův sál, Stará radnice, Radnická 10, Brno Konference se konala pod záštitou PhDr. Petra Fialy, rektora Masarykovy university

Více

Profesionální pěstoun jako rodič z povolání. Jana Gieselová

Profesionální pěstoun jako rodič z povolání. Jana Gieselová Profesionální pěstoun jako rodič z povolání Jana Gieselová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá otázkou profesionalizace pěstounské péče. Snahou bude zachytit problematiku pěstounské

Více

Pěstounská péče v České republice a v Anglii

Pěstounská péče v České republice a v Anglii Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Pěstounská péče v České republice a v Anglii Anna Eiflerová Katedra pastorační a sociální práce Vedoucí práce: PhDr. Vladimír

Více

Otvíráme. Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 EDICE

Otvíráme. Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 EDICE Otvíráme EDICE Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy Obsah TENTO ČASOPIS JE TIŠTĚN NA EKOLOGICKÉM PAPÍŘE 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Otvíráme Poté,

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FILOZOFICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Kateřina TOMANOVÁ

UNIVERZITA PARDUBICE FILOZOFICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Kateřina TOMANOVÁ UNIVERZITA PARDUBICE FILOZOFICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Kateřina TOMANOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Názor na profesionalizaci pěstounské péče v okrese Mělník Kateřina Tomanová Bakalářská

Více

Otvíráme. Příští úkol: odstranit nejednotnost a roztříštěnost. (z rozhovoru s ministryní Marksovou Tominovou)

Otvíráme. Příští úkol: odstranit nejednotnost a roztříštěnost. (z rozhovoru s ministryní Marksovou Tominovou) Otvíráme E D I C E Magazín nejen o českých dětech Vydání I/2014 Příští úkol: odstranit nejednotnost a roztříštěnost (z rozhovoru s ministryní Marksovou Tominovou) Obsah TeNTO ČaSOPiS je TišTěN Na ekologickém

Více

Veřejný ochránce práv. Péče o ohrožené děti a jejich rodiny

Veřejný ochránce práv. Péče o ohrožené děti a jejich rodiny Veřejný ochránce práv si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář Péče o ohrožené děti a jejich rodiny který se koná dne 5. dubna 2012 pod záštitou Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti v místnosti

Více

PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ

PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ OBSAH 1. Děti potřebují žít v rodině 2. Odkud přicházejí děti do náhradní rodinné péče 3. Které děti jsou osvojovány a které svěřovány do pěstounské péče 4. Typy (instituty)

Více

2/2015 Příloha. Transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

2/2015 Příloha. Transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny 2/2015 Příloha Transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Obsah Úvodní slovo ministryně... 2 Komentář: Systém ochrany ohrožených dětí v ČR aneb v procesu měnícího se paradigmatu... 3 Esej: Reforma

Více

Otvíráme. Magazín nejen o českých dětech Vydání I/2013. Reforma? Mapujeme první zkušenosti

Otvíráme. Magazín nejen o českých dětech Vydání I/2013. Reforma? Mapujeme první zkušenosti Otvíráme E D I C E Magazín nejen o českých dětech Vydání I/2013 Reforma? Mapujeme první zkušenosti Obsah TEnTO ČAsOPis je TišTěn na EKOlOgiCKéM PAPířE 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Otvíráme Trpělivost.

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Pěstounská péče na přechodnou dobu současná úprava a úvahy de lege ferenda

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Pěstounská péče na přechodnou dobu současná úprava a úvahy de lege ferenda Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Pěstounská péče na přechodnou dobu současná úprava a úvahy de lege ferenda Lenka Večeřová 2008/2009 Prohlašuji, že jsem

Více

Aktuální otázky. Sborník z XI. celostátního semináře Brno, 12. 13. 10. 2011

Aktuální otázky. Sborník z XI. celostátního semináře Brno, 12. 13. 10. 2011 Aktuální otázky PÉČE O DĚTI SEPAROVANÉ OD RODIČŮ Sborník z XI. celostátního semináře Brno, 12. 13. 10. 2011 Seminář Aktuální otázky péče o děti separované od rodičů organizuje TRIADA-Poradenské centrum,

Více

ADOPCE.COM PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ

ADOPCE.COM PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ ADOPCE.COM PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ OBSAH 1. Děti potřebují žít v rodině 2. Odkud přicházejí děti do náhradní rodinné péče 3. Které děti jsou osvojovány a které svěřovány do pěstounské péče 4. Typy

Více

Sociální a právní aspekty postavení rodiny v ČR

Sociální a právní aspekty postavení rodiny v ČR Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra veřejné správy BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Sociální a právní aspekty postavení rodiny v ČR Pěstounská péče Předkládá: Jana Lískovcová Vedoucí bakalářské práce:

Více

Otvíráme. Co víme a nevíme o reformní novele. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2012 E D I C E

Otvíráme. Co víme a nevíme o reformní novele. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2012 E D I C E Otvíráme E D I C E Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2012 Co víme a nevíme o reformní novele Obsah TeNTo časopis Je TišTěN NA ekologickém PAPíře 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Otvíráme Nyní jde

Více

Pěstounská péče a její finanční zajištění dávkami státní sociální podpory

Pěstounská péče a její finanční zajištění dávkami státní sociální podpory UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Pěstounská péče a její finanční zajištění dávkami státní sociální podpory BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

rodičovská linka Generální partneři

rodičovská linka Generální partneři 840 111 234 rodičovská linka První ztrátou kontaktu s dítětem může vše začít. Příznaky rodinné krize lze rozpoznat včas. Volejte Rodičovskou linku, projekt Linky bezpečí zaměřený na dospělé, kteří potřebují

Více

ALTERNATIVNÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE V ČESKÉ REPUBLICE v letech 2000 až 2010

ALTERNATIVNÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE V ČESKÉ REPUBLICE v letech 2000 až 2010 ALTERNATIVNÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE V ČESKÉ REPUBLICE v letech 2000 až 2010 Listopad 2010 Aliance nestátních neziskových organizací za práva dětí Seznam NNO, které k této zprávě přispěly:

Více

Partneři projektu: Realizátor projektu: Odborný garant a realizátor:

Partneři projektu: Realizátor projektu: Odborný garant a realizátor: Partneři projektu: Realizátor projektu: Odborný garant a realizátor: Autor textu: Věduna Bubleová, Lucie Vránová, Alena Vávrová, Jana Frantíková, Martina Vančáková - Středisko náhradní rodinné péče, Praha,

Více

Aktuální otázky. Sborník z XIV. celostátního semináře Brno, 24. 25. 9. 2014

Aktuální otázky. Sborník z XIV. celostátního semináře Brno, 24. 25. 9. 2014 Aktuální otázky PÉČE O DĚTI SEPAROVANÉ OD RODIČŮ Sborník z XIV. celostátního semináře Brno, 24. 25. 9. 2014 Seminář Aktuální otázky péče o děti separované od rodičů organizuje TRIADA-Poradenské centrum,

Více

Dětské centrum Zlín: Problematika náhradní rodinné péče a dobrovolnická činnost. Bc. Jana Ševčíková

Dětské centrum Zlín: Problematika náhradní rodinné péče a dobrovolnická činnost. Bc. Jana Ševčíková Dětské centrum Zlín: Problematika náhradní rodinné péče a dobrovolnická činnost Bc. Jana Ševčíková Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá především problematikou náhradní rodinné péče

Více

Práce s ohroženými rodinami

Práce s ohroženými rodinami Práce s ohroženými rodinami Komentáře k novele zákona o sociálně právní ochraně zákona č. 359/1999 Sb. Kolektiv autorů 2013 Obsah 1 Pěstounská péče a terénní práce... 4 1.1 První rok s novelou v náhradní

Více

Zdravotně sociální služby v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do tří let věku

Zdravotně sociální služby v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do tří let věku Zdravotně sociální služby v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do tří let věku Daniela Bruthansová Anna Červenková Marie Pechanová externí spolupráce: Zdeněk Novotný František Schneiberg

Více

Nevládní zpráva o plnění Úmluvy o právech dítěte v České republice

Nevládní zpráva o plnění Úmluvy o právech dítěte v České republice Nevládní zpráva o plnění Úmluvy o právech dítěte v České republice V zájmu dítěte, o.s. ve spolupráci s: Amalthea, o.s., Středisko náhradní rodinné péče, o.s., Člověk hledá člověka červen 2010 Úvod O autorech

Více

Obsah: Lobbing pro každého 1 O podkladech nepodkladech 3 Street Law a průkopníci resocializace 6 Domovy a klece 8 Symbolická legislativa 9 Nová úprava stavebního práva 11 Odpovědnost nadnárodních společností

Více

ZPRÁVA ČHV O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2006 ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR

ZPRÁVA ČHV O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2006 ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR ZPRÁVA ČHV O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2006 ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR PRAHA 2007 Obsah 1. Úvodem... 2 2. Postavení žen na trhu práce... 4 3. Situace opuštěných dětí... 8 4. Práva seniorů...

Více

Jiří Suchý: Kdybych byl lékařem, ordinoval bych poezii strana 18

Jiří Suchý: Kdybych byl lékařem, ordinoval bych poezii strana 18 www.muzes.cz Časopis pro ty, kteří se nevzdávají 11/2012 Koupí tohoto časopisu podpoříte Konto Bariéry Jednotlivý výtisk 30 Kč / Předplatitelé 20 Kč Jiří Suchý: Kdybych byl lékařem, ordinoval bych poezii

Více

Z P R Á V A O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 1998

Z P R Á V A O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 1998 Z P R Á V A O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 1998 ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR PRAHA 1999 Redakční rada: Mgr. Martina Štumpfová PhDr. Libuše Šilhánová Dr. Ivan Gabal ing. Rostislava Křivánková Mgr.

Více

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Projekt Život do svých rukou se konal pod záštitou zmocněnce vlády České republiky pro lidská práva Ing. Jana Litomiského.

Více