Město Semily Lena Mlejnková Starostka Husova Semily. 14. července 2015 JS/MBH/PAJ. Smluvní podmínky poskytování právních služeb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Semily Lena Mlejnková Starostka Husova 82 513 01 Semily. 14. července 2015 JS/MBH/PAJ. Smluvní podmínky poskytování právních služeb"

Transkript

1 Ambruz & Dark Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář Sídlo: Karolinská 654/2, Praha 8 Tel.: Fax: Město Semily Lena Mlejnková Starostka Husova Semily Zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C IČO: , DIČ: CZ Pobočka Brno: Holandská 1, Brno Pobočka Ostrava: Stodolní 1, Ostrava Pobočka Plzeň: Anglické náb. 1, Plzeň 14. července 2015 JS/MBH/PAJ Smluvní podmínky poskytování právních služeb Vážená paní starostko, v návaznosti na naši předchozí komunikaci s Vaším kolegou, panem Mgr. Radimem Šimůnkem, si dovolujeme předložit smluvní podmínky poskytování právních služeb pro Město Semily v souvislosti se zvažovanou transformací Nemocnice s poliklinikou v Semilech ( Nemocnice v Semilech ), příspěvkové organizace zřízené Městem Semily. 1 Zadání 1.1 Vyrozuměli jsme, že město Semily zvažuje transformaci Nemocnice v Semilech ( Transformace ). Za účelem posouzení provedení transformace Nemocnice v Semilech zadalo Město Semily vypracování právní analýzy provedení Transformace, přičemž z provedené právní analýzy vyplývá jako vhodný způsob provedení Transformace založení společnosti s ručením omezeným 100% vlastněné Městem Semily ( SRO ). 1.2 Stávající soubor majetku tvořící Nemocnici v Semilech bude na základě závěrů provedené právní analýzy vložen do SRO jako obchodní závod, resp. jako část obchodního závodu. Součástí obchodního závodu však nebudou nemovité věci sloužící v současné době provozu Nemocnice v Semilech, které i nadále zůstanou ve vlastnictví Města Semily, přičemž Město Semily bude SRO nemovité věci pronajímat pro účely provozu Nemocnice v Semilech. 1.3 Město Semily se na nás obrátilo s žádostí o předložení nabídky právních služeb v rámci Transformace, přičemž v rámci těchto služeb by rovněž měly být poskytnuty právní služby Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese Deloitte Legal ve střední Evropě - Belgrade, Bratislava, Brno, Bucharest, Budapest, Krakow, Katowice, Košice, Ljubljana, Lodz, Ostrava, Plzeň,Poznań, Praha, Pristina, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius, Warsaw, Wrocław, Zagreb

2 související s právní podporou při získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb pro SRO a dále zajištění koordinace procesu Transformace. 2 Rozsah služeb 2.1 V rámci popsaného zadání jsme připraveni poskytnout následující právní služby v rámci procesu Transformace: Přípravu návrhu podrobného harmonogramu kroků Transformace, jejich načasování a odpovědných osob, který bude předložen ke schválení příslušnými orgány Města Semily a podle něhož budou probíhat jednotlivé kroky. Založení SRO peněžitým vkladem včetně zastupování Města Semily v příslušném rejstříkovém řízení. Právní služby potřebné k provedení vkladu obchodního závodu představujícího Nemocnici v Semilech (s výjimkou nemovitých věcí) do SRO včetně přípravy souvisejících právních dokumentů. Právní služby v souvislosti s následným zrušením původní příspěvkové organizace Města Semily provozující Nemocnici v Semilech. Přípravu smlouvy o nájmu nemovitých věcí potřebných pro provoz Nemocnice v Semilech. Právní podporu při získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb pro SRO. Celková koordinace procesu Transformace zahrnující osobní účast na jednáních orgánů Města Semily v max. rozsahu 20 hodin a dále telefonickou a ovou koordinaci procesu v souladu se schváleným harmonogramem Transformace. 2.2 Výše uvedený rozsah právních služeb a odhad stráveného času při jejich poskytnutí byl připraven na základě následujících předpokladů: Transformace bude provedena způsobem popsaným výše na základě provedené právní analýzy a z rozhodnutí Města Semily a jeho orgánů; v rámci cenové nabídky nejsou zahrnuty služby spočívající v revizi provedené právní analýzy či rozhodnutí Města Semily a jeho orgánů. Žádný z kroků zvoleného způsobu Transformace nepodléhá regulaci v oblasti veřejných zakázek či koncesního řízení. Odpovědné osoby uvedené ve schváleném harmonogramu Transformace budou poskytovat řádnou součinnost v souladu se schváleným načasováním kroků Transformace. Komunikace v rámci projektu bude vedena maximálně efektivně s využitím elektronických prostředků komunikace. Naše služby v rámci cenové nabídky, u nichž je uveden odhad stráveného času, zahrnují pouze služby uvedené výše v rámci rozsahu služeb, nikoli další právní či jiné služby (zejm. znalecké, daňové, účetní, a jiné). 2/8

3 2.3 Pokud by mělo dojít k podstatné změně dohodnutého rozsahu požadovaných právních služeb, ať už na základě Vašeho požadavku, našeho odborného posouzení konkrétní situace, či na základě jiných okolností, připravíme neprodleně specifikaci změněného rozsahu požadovaných služeb a smluvních podmínek a předložíme Vám ji k odsouhlasení. 2.4 Dále budeme Městu Semily poskytovat další právní služby dle jejích aktuálních požadavků a potřeb, a to na základě jednotlivých dílčích objednávek či nově sjednaného rozsahu poskytovaných právních služeb, pokud jej bude možno předem specificky určit. 3 Odměna za právní služby 3.1 Naše právní služby v rozsahu uvedeném v článku 2.1 poskytneme na základě skutečně stráveného času a naší preferenční hodinové sazby ve výši Kč. S ohledem na uvedený rozsah služeb předpokládáme, že strávený čas při poskytování uvedených služeb nepřesáhne 295 hodin. Nebude-li skutečně strávený čas dosahovat odhadovaný objem času dle tohoto článku 3.1, bude odměna vypočtena na základě uvedené hodinové sazby a skutečně stráveného času. V případě, že skutečně strávený čas ve vztahu k právním službám vymezeným výše v článku 2.1 přesáhne uvedený předpokládaný rozsah, další odměna z naší strany již nebude účtována. 3.2 Smluvní odměna za případné právní služby přesahující rozsah služeb uvedený výše, stejně tak jako za další právní služby poskytované Městu Semily v budoucnu na základě vzájemné výslovné dohody, bude vypočtena na základě naší preferenční hodinové sazby ve výši Kč, a času, který vynaložíme při řešení dané záležitosti, včetně příprav, zpracování zpráv a případných řešení právních otázek souvisejících s danou záležitostí (pokud budou v daném případě nezbytná). Pokud bude možno určit předem rozsah dalších právních služeb neobsažených ve výše uvedeném rozsahu, je možno pro takovéto další služby dohodnout též pevně stanovenou smluvní odměnu místo odměny vypočtené dle hodinových sazeb. 3.3 Smluvní odměny nezahrnují výdaje vynaložené v souvislosti s poskytováním našich služeb (jako např. soudní poplatky, notářské poplatky, náklady na ověřené překlady dokumentů, cestovní výdaje, výdaje za ubytování, kurýrní služby, telefonní hovory, poplatky za zveřejnění oznámení, fax, telefon a kopírování apod.), které budou námi hrazeny a následně Vám přeúčtovány. Jelikož příprava detailní kalkulace nákladů na fax, telefon a kopírování by byla administrativně a časově náročná, budeme oprávněni účtovat částku odpovídající 3% z odměny za příslušné právní služby jako náhradu takových výdajů. Budeme-li předpokládat, že výdaje uvedené v tomto článku budou představovat významnou část našich faktur, požádáme Vás předem o jejich schválení. 3.4 Faktury budeme vystavovat měsíčně. Ke smluvní odměně bude připočtena příslušná daň z přidané hodnoty (v případě, že tak stanoví zákon o dani z přidané hodnoty 1 ). Z hlediska uplatňování DPH budeme považovat poskytování našich služeb za soustavnou činnost, přičemž činnosti specifikované v jednotlivých vystavených fakturách budou představovat dílčí plnění poskytnutých služeb. Každé dílčí plnění bude považováno za uskutečněné dnem 1 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 3/8

4 vystavení příslušné faktury. Pro usnadnění platby dané faktury Vám můžeme zaslat elektronickou kopii faktury navíc k jejímu doručení poštou. Naše faktury jsou splatné do třiceti (30) dnů od jejich vystavení. K fakturovaným částkám, které nejsou řádně a včas uhrazeny, si vyhrazujeme právo účtovat úrok z prodlení v sazbě 1,5% měsíčně. 3.5 Jako klientovi, jehož pokyny se budeme řídit, budeme Městu Semily vystavovat faktury i v případě, pokud by měly být hrazeny třetí stranou. Jestliže budete požadovat, abychom vystavili fakturu na třetí stranu, učiníme tak v případě uzavření písemné smlouvy mezi námi a takovouto třetí stranou, přičemž zůstanete nadále odpovědni za úhradu našich faktur. 4 Profesionální standardy 4.1 Právní služby budeme Městu Semily poskytovat v souladu s naším chápáním správného výkladu práva a současné právní praxe. Při jejich poskytování budeme spoléhat na správnost a úplnost informací a dokumentů, které obdržíme od Města Semily jako nezbytné pro poskytování našich právních služeb v souladu s Vašimi instrukcemi. Město Semily bude odpovídat za oznámení všech změn týkajících se již poskytnutých informací a dokumentů. 4.2 V souladu s právními předpisy upravujícími výkon naší profese nebudeme vázáni instrukcemi Města Semily, které nebudou v souladu s právem a stavovskými předpisy České advokátní komory. 5 Omezení odpovědnosti 5.1 Při dodržení ustanovení zákona o advokacii a dalších právních předpisů naše odpovědnost za veškerou majetkovou a nemajetkovou újmu (ať již např. za skutečnou škodu, ušlý zisk či vynaložené náklady v souvislosti s poskytovanými službami) nepřesáhne částku odpovídající pětinásobku fakturované odměny za příslušnou službu, nebude však nikdy vyšší než Eur. Souhlasíte, že naše odměna byla stanovena s ohledem na omezení odpovědnosti dle ustanovení předchozí věty. 5.2 Jakýkoliv Váš nárok v souvislosti s těmito smluvními podmínkami může být vznesen pouze vůči naší společnosti, tzn. nikoliv vůči našim společníkům, advokátům, zaměstnancům a spolupracujícím osobám či jiným členům Deloitte 2. V této souvislosti souhlasíte, že s výjimkou naší společnosti, členové Deloitte vůči Vám nenesou jakoukoliv odpovědnost za služby, které jsou nebo budou poskytovány dle těchto smluvních podmínek. Proto souhlasíte, že žádný z členů Deloitte (vyjma naší společnosti) vůči Vám nemá jakýkoli závazek, nevznesete žádný nárok a nezahájíte soudní, rozhodčí či jiné obdobné řízení proti jakémukoli členovi Deloitte (vyjma naší společnosti) v souvislosti s těmito smluvními podmínkami a zajistíte, že ani jiný subjekt s Městem Semily propojený, který není stranou těchto smluvních podmínek, takový nárok nevznese či takové řízení nezahájí. 2 Členové Deloitte znamená Deloitte Touche Tohmatsu Limited ( DTTL ), britskou společnost s ručením omezeným, síť jejích členských firem a jejich dceřiných a přidružených společností, jejich předchůdce, nástupce a nabyvatele jejich práv a všechny partnery, vedoucí pracovníky, členy, vlastníky, ředitele, zaměstnance, subdodavatele a zástupce všech těchto subjektů. Každá členská firma DTTL je samostatná a nezávislá právní entita působící pod názvy Deloitte, Deloitte & Touche, Deloitte Touche Tohmatsu nebo pod jinými podobnými jmény. DTTL ani jakákoliv jiná členská firma DTTL vyjma, je-li tak výslovně uvedeno v těchto smluvních podmínkách, nenese žádnou odpovědnost za jednání či opomenutí ostatních členů Deloitte. 4/8

5 5.3 Zavazujete se vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby nebyly naší společnosti ani jinému členu Deloitte způsobeny škody, a odškodnit naši společnost a jakéhokoli jiného člena Deloitte v případě, že v souvislosti se službami bude vznesen jakýkoliv nárok třetí strany, s výjimkou případů, kde dle pravomocného soudního rozhodnutí takové nároky vyplynuly z úmyslného porušení právní povinnosti naší společností nebo jakýmkoliv jiným členem Deloitte, popř. jeho subdodavatelem. 6 Poskytování informací 6.1 Pro poskytování právních služeb považujeme za velmi důležitou vzájemnou fungující komunikaci mezi oběma stranami. Martin Bohuslav by měl být považován za hlavní kontaktní osobu při poskytování našich služeb Městu Semily. Pokud nebude dohodnuto jinak, budeme předpokládat, že Mgr. Radim Šimůnek bude hlavní kontaktní osobou z Vaší strany. 6.2 Jakýkoliv požadavek změny rozsahu poskytovaných služeb či objednávka dalších právních služeb musí být učiněny a odsouhlaseny formou dopisu, u či faxu. 6.3 Jakékoliv ústní rady, návrhy zpráv nebo zápisy z jednání, které Vám případně poskytneme, nebudou naší definitivní právní radou, stanoviskem ani závěrem. Definitivní právní rada, stanovisko nebo závěr budou obsaženy výhradně v našem konečném písemném vyjádření. 6.4 Poskytnete-li nám Vaše faxové spojení či adresu elektronické pošty, předpokládáme (pokud nám neoznámíte opak), že souhlasíte s využitím těchto prostředků při naší vzájemné komunikaci a že považujete tento způsob převodu informací za dostatečně bezpečný a důvěrný s ohledem na ochranu Vašich zájmů a že zajistíte ochranu integrity dat (např. antivirovou ochranu). Budeme oprávněni použít toto faxové spojení či adresu elektronické pošty nejenom v souvislosti s poskytovanými právními službami, ale také za účelem zasílání obchodních sdělení týkajících se nabídek dalších služeb, pokud toto neodmítnete. 7 Důvěrnost, ochrana osobních údajů 7.1 Veškeré Vámi poskytnuté informace, které označíte za důvěrné, budeme vždy uchovávat v tajnosti a zajistíme, aby naši zaměstnanci či spolupracující osoby činily taktéž, pokud Město Semily nebo příslušné právní předpisy nestanoví jinak. Povinnost mlčenlivosti se při zachování souladu s předpisy upravujícími poskytování právních služeb nebude vztahovat na informace, které se staly obecně známými, na informace sdělené třetí stranou, jež nemá povinnost mlčenlivosti ohledně takových informací a informace sdělené jiným Vašim odborným poradcům spolupracujícím na řešení předmětné záležitosti, např. členům Deloitte a dalším osobám Vámi určeným. Rovněž souhlasíte s uvedením krátkého popisu služeb poskytnutých na základě těchto smluvních podmínek společně s označením Města Semily a jako referenci prokazující naši praxi. Rovněž Vás můžeme požádat o poskytnutí specifického písemného souhlasu ohledně poskytnutých služeb. 7.2 V souvislosti s poskytováním našich služeb bude naše společnost zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje (zejména kontaktní údaje zaměstnanců a orgánů Města Semily, jež budou s námi v průběhu poskytování služeb v kontaktu) v interní databázi za účelem plnění našich smluvních a zákonných povinností a pro komerční a marketingové účely až do 5/8

6 odvolání. Zpracování a uchovávání těchto osobních údajů bude probíhat v souladu s ustanoveními českého zákona o ochraně osobních údajů Souhlasíte, že pro shora uvedené účely můžeme předávat dokumentaci související s poskytnutými službami (včetně osobních údajů a jiných důvěrných informací) svým subdodavatelům a jiným členům Deloitte, a to i do zahraničí (i mimo území Evropské unie). Předání osobních údajů bude probíhat za předpokladu, že budou naplněny zákonné předpoklady pro takové předání a bude zachována adekvátní úroveň příslušných technických, organizačních a personálních opatření souvisejících se zpracováním. 7.4 Tímto potvrzujete, že jste oprávněni nám poskytovat osobní údaje v souvislosti s poskytováním výše specifikovaných služeb a že osobní údaje byly shromážděny a zpracovány v souladu s platnými právními předpisy. Jste povinni nám sdělit veškeré nezbytné pokyny pro zpracování osobních údajů a předávat jen úplné a v daném okamžiku aktuální osobní údaje. Osobní údaje nebudou uchovávány déle než 10 let následujících po skončení tohoto smluvního vztahu, není-li příslušnými právními předpisy proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 4 nebo jinými platnými právními předpisy stanoveno jinak. 7.5 Naše právní služby budou určeny pouze Městu Semily a příslušné výstupy mohou být předmětem autorskoprávní ochrany, a proto nesmí být poskytnuty jiné osobě bez našeho výslovného souhlasu. Neponeseme odpovědnost za použití či spoléhání se na výstupy použité jakoukoli jinou stranou či pro jakýkoli jiný účel, než bylo námi výslovně schváleno. 8 Střet zájmů 8.1 I přes striktní dodržování právních předpisů a interních postupů ohledně střetu zájmů nelze plně zaručit, že předem identifikujeme všechny případy potenciálního střetu zájmů, zejména pak v situacích, kdy není zcela zřejmé, co konkrétně je ze strany daného klienta za střet zájmů považováno. Pokud Vám jsou či budou známy okolnosti, které mohou v souvislosti s poskytováním našich služeb vést ke střetu zájmů, žádáme Vás, abyste nás o nich neprodleně informovali. V případě, že taková situace nastane, projednáme s Vámi stav a dosavadní vývoj záležitostí a dohodneme další vhodný postup. Za určitých okolností může dojít k tomu, že s ohledem na ochranu Vašich zájmů budeme nuceni ukončit poskytování našich právních služeb Městu Semily. 8.2 Na základě předpisů týkajících se nezávislosti auditora může dojít k situaci, kdy Město Semily nebude moci využívat našich právních služeb jakožto služeb poskytovaných advokátní kanceláří přidruženou k Deloitte, popřípadě může být možnost poskytování našich služeb omezena. Pokud takováto situace nastane, žádáme Vás, abyste nás o ní neprodleně informovali proto, abychom mohli společně přijmout vhodná opatření v souladu s příslušnými právními předpisy. 3 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně dalších zákonů, v platném znění. 4 Zejména zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. 6/8

7 9 Právní úprava proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 9.1 V souladu s příslušnou právní úpravou proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 5 můžeme mít jako poskytovatel právních služeb povinnost provést ověření identifikace zástupce a orgánu Města Semily. V takovém případě Vás požádáme o spolupráci při plnění této zákonné povinnosti, a to o vyplnění formuláře, jež Vám zašleme, a potvrzení správnosti vyplněných údajů připojením podpisu statutárního orgánu nebo oprávněného zástupce. 10 Ukončení smluvních podmínek 10.1 Smluvní vztah vzniklý na základě těchto smluvních podmínek bude skončen dohodou či doručením písemné výpovědi bez výpovědní doby kteroukoliv ze smluvních stran druhé smluvní straně. Nebudeme-li instruováni jinak, musíme (v souladu s právní úpravou výkonu naší profese) pro zajištění ochrany zájmů Města Semily zajistit za Město Semily všechny urgentní záležitosti v průběhu patnácti dnů po skončení tohoto smluvního vztahu V případě skončení smluvního vztahu Město Semily uhradí smluvní odměnu a veškeré výdaje vzniklé v souvislosti s poskytováním našich právních služeb na základě těchto smluvních podmínek Ustanovení týkající se důvěrnosti a mlčenlivosti, odpovědnosti a rozhodného práva a soudní pravomoci zůstávají v účinnosti bez ohledu na ukončení účinnosti smluvních podmínek či skončení poskytování našich služeb. 11 Rozhodné právo a soudní pravomoc 11.1 Smluvní vztah založený na základě těchto smluvních podmínek se bude řídit českým právem Jakýkoliv spor vzniklý v souvislosti s těmito smluvními podmínkami a/nebo dalšími souvisejícími dohodami bude spadat do soudní pravomoci českého soudu místně příslušného dle sídla naší společnosti. 12 Účinnost smluvních podmínek 12.1 Tyto smluvní podmínky se budou na poskytování právních služeb vztahovat s účinností od data jejich písemného přijetí nebo (pokud tato skutečnost nastane dříve) ode dne zahájení poskytování právních služeb - v takovém případě se písemné přijetí smluvních podmínek považuje za potvrzení jejich ústního přijetí k datu zahájení poskytování právních služeb Smluvní podmínky se budou vztahovat jak na právní služby poskytované v souvislosti s výše uvedeným zadáním, tak na jakékoliv další právní služby poskytované Městu Semily v budoucnu, pokud nebude dohodnuto jinak Tyto smluvní podmínky mohou být změněny nebo nahrazeny pouze písemnou dohodou, při zachování možnosti změny rozsahu poskytovaných služeb a dalších specifikací formami 5 Zejména zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. 7/8

8 stanovenými v těchto smluvních podmínkách. Tímto vylučujeme přijetí těchto smluvních podmínek s dodatkem nebo odchylkou Tyto smluvní podmínky nahrazují veškeré případné předchozí verze smluvních podmínek a platí bez ohledu na obsah jakékoliv dřívější jiné nabídky či podobného dokumentu. 13 Přijetí smluvních podmínek 13.1 Pokud souhlasíte s výše uvedenými smluvními podmínkami, podepište, prosím, dva stejnopisy tohoto dokumentu a zašlete je zpět na výše uvedenou adresu. Budete-li mít jakékoliv dotazy k předloženým smluvním podmínkám, kontaktujte mě, prosím, na telefonním čísle S pozdravem Za Ambruz & Dark Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář Mgr. Bc. Jan Spáčil, LL.M jednatel Přijímáme smluvní podmínky uvedené výše. Datum: Za Město Semily. Uveďte, prosím, celé jméno a funkci hůlkovým písmem 8/8

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271071 680, fax 28192 0093 Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany Městská část Praha 20 se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Byznys & Trade Solutions Point s.r.o.

Byznys & Trade Solutions Point s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Byznys & Trade Solutions Point s.r.o. platné od 29. 4. 2015 Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní společnost Byznys & Trade Solutions Point s.r.o. a tento dokument

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Deloitte Advisory s.r.o. se sídlem 00, zastoupená Martinem Buranským, zmocněncem na základě plné moci, která tvoří přílohu této smlouvy

Deloitte Advisory s.r.o. se sídlem 00, zastoupená Martinem Buranským, zmocněncem na základě plné moci, která tvoří přílohu této smlouvy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI č. INO/40/01/001524/2008 uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Hlavní město Praha se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 566 a násl. zák. č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 566 a násl. zák. č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 2 Vzor prováděcí smlouvy MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 566 a násl. zák. č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Česká televize se sídlem: Kavčí

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen "klient"

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen klient V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ Mandant: IČ: DIČ: zastoupený dále jen "klient" a Mandatář : Vladimír Rajnyš, daňový poradce zapsaný do seznamu Komory daňových

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

SML o U V A O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

SML o U V A O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SML o U V A O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB I. SMLUVNÍ STRANY OBJEDNATEL Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 118 1O Praha 1 jednající: JUDr. Michalem Švorcem, ředitelem odboru 29 - Legislativní

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany Národní hřebčín Kladruby nad Labem,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

Smlouva o poskytování služeb kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají tyto smluvní strany

Smlouva o poskytování služeb kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají tyto smluvní strany Jméno : se sídlem : IČ: DIČ: Tel. : Email : Doručovací adresa : Smlouva o poskytování služeb kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají tyto smluvní strany (dále jen Objenavatel ) a Jan Pril-Prill se

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB 1. článek Účastníci smlouvy 1.1. TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2, IČ 28497333, DIČ CZ28497333, zapsaná v

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ( Smlouva ) SMLUVNÍ

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

spořitelní a úvěrní družstvo Rámcová smlouva o poskytování vybraných služeb

spořitelní a úvěrní družstvo Rámcová smlouva o poskytování vybraných služeb Rámcová smlouva o poskytování vybraných služeb AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo se sídlem v Hradci Králové, Gočárova třída 312/52, PSČ 500 02, IČ 64946851 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami: Město Týnec nad Labem Sídlem: Týnec nad Labem,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pronájem multifunkčních kopírovacích zařízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 - Závazný vzor návrhu smlouvy Č.j. ZSM-135-1/OVZ-2015 se servisními službami formou kliku na prozatímní období ZAŘÍZENÍ SLUŽEB

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY MAJETKU A ÚKLID

ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY MAJETKU A ÚKLID ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Zadávací dokumentace Výběrového řízení na ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY MAJETKU A ÚKLID Znění a obsah této dokumentace jsou považovány za důvěrné v souladu s 271 Obchodního zákoníku

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB [Zadejte text.] SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB Smluvní strany: Advokátní kancelář : Ladislav Kolačkovský, advokát Sídlo : Panská 6 110 00 Praha 1 IČ : 71468781 Evidenční č. ČAK : 12093 (dále jen

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 372/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 324 ze dne 27.05.2015 Předložení příkazní smlouvy o poskytování právních služeb s advokátní kanceláří Becker & Poliakoff s.r.o.,

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ POMOCI

MANDÁTNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ POMOCI MANDÁTNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ POMOCI Mandant: a Advokátka xxxxxxxxxx (dále jen "Klient") JUDr. Klára A. Veselá Samková, Ph.D. IČ: 66218438, č. registrace advokátky u ČAK: 3005 se sídlem: Španělská

Více

2. Kontaktními a zodpovědnými osobami za stranu Objednatele jsou: Soňa Černá - starostka, starostka@kamennezehrovice.cz, tel.

2. Kontaktními a zodpovědnými osobami za stranu Objednatele jsou: Soňa Černá - starostka, starostka@kamennezehrovice.cz, tel. SMLOUVA kterou uzavírá (dále jen Zhotovitel) a Obec Kamenné Žehrovice Karlovarská 6, Kamenné Žehrovice, PSČ 273 01 IČO: 00234508, (dále jen Objednatel) o vytvoření díla. čl. I Předmět smlouvy 1. Předmětem

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘESTAVENSTVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘESTAVENSTVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA Dne (x) (1) Bytové družstvo SEZEMÍNSKÁ 2030 (2) (Jméno člena představenstva) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘESTAVENSTVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA 1 TATO SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté dle ustanovení 85 písm. c)

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

Legenda smluvního vzoru

Legenda smluvního vzoru Legenda smluvního vzoru Text psaný kurzivou se užívá tam, kde z uvedených variant je třeba jednu zvolit a ostatní vyškrtnout. Text psaný šedou barvou se užívá u ustanovení, jejichž uvedení ve Smlouvě doporučujeme,

Více

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto:

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto: KUPNÍ SMLOUVA, kterou níže uvedeného data uzavírají: 1. Kanlux s.r.o. sídlem Frýdek-Místek, ul. Sadová čp. 618, PSČ: 738 01 IČ: 27804861 registrace: obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C.

Více

Smlouva o výkonu funkce

Smlouva o výkonu funkce Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění ( Zákon o obchodních korporacích ) Smluvní strany: 1. Agria, a.s.

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné pro všechny Smlouvy o poskytování odborné, organizační a technické pomoci při čerpání dotací z fondů EU. Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy o

Více

FitCraft Recyklace s.r.o.

FitCraft Recyklace s.r.o. Smlouva o zajištění plnění povinností provozovatele Solární elektrárny při nakládání s elektroodpadem ze Solárních panelů (dále jen Smlouva ) Číslo smlouvy Objednatele:. Číslo smlouvy Zhotovitele:.. uzavřená

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 666/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 611 ze dne 16.09.2013 Smlouva o provedení průběžného a závěrečného přezkoumání hospodaření Městské části Praha 3, průběžného auditu

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

S m l o u v a o d í l o

S m l o u v a o d í l o S m l o u v a o d í l o Článek I. Smluvní strany 1. Město Vimperk se sídlem Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk IČ: 00250805, DIČ: CZ00250805 zastoupené: Ing. Jaroslava Martanová, starostka (dále jen objednatel)

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení SMLOUVA č.../.. O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 1785 a násl., ve spojení s ust. 1158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE BYTOVÉHO DRUŽSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE BYTOVÉHO DRUŽSTVA Dne (x) (1) Bytové družstvo SEZEMÍNSKÁ 2030 (2) (Jméno člena kontrolní komise) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE BYTOVÉHO DRUŽSTVA 1 TATO SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE BYTOVÉHO

Více

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ (dále jen Rámcová smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax: +420 227 010 191 elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv Příloha č. 1 Zadavatel:

Více

Smlouva o poskytování služeb v oblasti PR

Smlouva o poskytování služeb v oblasti PR Smlouva o poskytování služeb v oblasti PR Článek 1 - Smluvní strany 1. společnost: Posíláme poptávky, s. r. o. se sídlem: Šafránkova 3, Praha 5 zastoupená: jednatelem Ing. Martinem Poptávkou IČO: 12345678

Více

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl 1. Základní pojmy 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) vydává společnost M E D I A T E L, spol. s r.o.,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů uzavřená dle 652 a násl. Obchodního zákoníku mezi Zastoupeným: Cestovní kancelář: CK KLEA s.r.o. Sídlo: Okružní 560, Dolní Smržovka, Tanvald, 468 41 Kontaktní

Více

Obchodní podmínky Svoz Bioodpadu

Obchodní podmínky Svoz Bioodpadu Obchodní podmínky Svoz Bioodpadu Tyto obchodní podmínky (dále jen OP ) platí bez výjimky na poskytování služby Svoz Bioodpadu společností Pražské služby a.s. (dále jen Poskytovatel ) Objednateli. Pokud

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel

Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel Platnost od 1.9.2013 TeleUspory s.r.o. Římská 103/12, 120 00 Praha 2 www.uspory.cz Zapsaná v oddíle C, vložce 178856 obchodního rejstříku vedená u Městského

Více

SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ

SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ O2 Czech Republic a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ: 60193336 DIČ: CZ60193336 zastoupený:.... zapsaný v obchodním rejstříku Městského

Více

Smluvními strany: Dodavatel: Zápis v rejstříku: Městský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31574. Ševčíkova 427/7, PSČ 460 06 Liberec IČ: 22792988

Smluvními strany: Dodavatel: Zápis v rejstříku: Městský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31574. Ševčíkova 427/7, PSČ 460 06 Liberec IČ: 22792988 Servisní smlouva (SLA) číslo Níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto smlouvu jako obchodněprávní po dohodě podle 262 a 269 odst. 2 obchodního zákoníku - zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. Odbytové družstvo ebioneta. Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. Odbytové družstvo ebioneta. Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel SMLOUVA O SPOLUPRÁCI Odbytové družstvo ebioneta a Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel Tato SMLOUVA O SPOLUPRÁCI (dále jen Smlouva ) uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

Smlouva o partnerské spolupráci

Smlouva o partnerské spolupráci Smlouva o partnerské spolupráci Smluvní strany: 1. WideNet s.r.o. se sídlem: Palác Lucerna, Štěpánská 61, 116 02 Praha 1 IČ: 26767244 jednající jednatelem Vladimírem Vavrochem obchodní společnost WideNet

Více

2. Zájemcem: IČO: DIČ: zapsaném v Obchodním Rejstříku vedeném Městským soudem v, oddíl, vložka. zastoupeny: / dále jen zájemce /

2. Zájemcem: IČO: DIČ: zapsaném v Obchodním Rejstříku vedeném Městským soudem v, oddíl, vložka. zastoupeny: / dále jen zájemce / Zprostředkovatelská smlouva uzavřená mezi 1. Zprostředkovatelem: JUDr. Milan Vacek, realitní kancelář Nad Šárkou 1167 / 126 160 00 Praha 6 IČO: 14904179 DIČ: 006 510524/451 zapsaným v OR vedeném Městským

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích oddíl Pr, vložka 109

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích oddíl Pr, vložka 109 POHŘEBNÍ ÚSTAV města České Budějovice, příspěvková organizace Pražská tř. 2275/108, 370 10 České Budějovice PROVOZY: KREMATORIUM, SPRÁVA HŘBITOVŮ, POHŘEBNÍ SLUŽBA IČO : 70890412 DIČ: Pppppppppppppppppppppppp

Více

VZOR dopis s dotazem dle Etického kodexu

VZOR dopis s dotazem dle Etického kodexu strana 7 e-příloha AUDITOR č. 8/2009 Předávání klientů vzorové dokumenty Nový zákon o auditorech přinesl také novinky týkající se vztahu nového a předchozího auditora v případě nahrazení jednoho auditora

Více

1. Definice základních pojmů

1. Definice základních pojmů Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb společnosti iwebs s.r.o., IČ: 26977966, se sídlem Praha, Kunratice, Františka Šimáčka

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

Smlouva o poskytnutí služby užívání okruhu na trase CESNET (Zikova 1903/4, Praha 6) Národní muzeum (Vinohradská 1, Praha 1) (dále jen smlouva )

Smlouva o poskytnutí služby užívání okruhu na trase CESNET (Zikova 1903/4, Praha 6) Národní muzeum (Vinohradská 1, Praha 1) (dále jen smlouva ) Smlouva o poskytnutí služby užívání okruhu na trase CESNET (Zikova 1903/4, Praha 6) Národní muzeum (Vinohradská 1, Praha 1) (dále jen smlouva ) uzavřená ve smyslu ustanovení dle 1746 odst. 2 zákona č.

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany Pohřební služba:...., jejímž jménem jedná:, funkce:..., se sídlem: obec, ulice

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany:

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: S M L O U V A O D Í L O podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: 1. jméno, sídlo: Česká republika

Více

2. POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

2. POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj Vás vyzývá v souladu s ustanovením 25 a

Více

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4625/2014 Počet listů dokumentu: 12 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 53 2 Pokyn pro zadávání veřejných

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami 1. DEDICATION s.r.o. IČ: 243 12 231 se sídlem Prokopova 156/11, 130 00,

Více

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Česká Lípa v rámci Programu regenerace městských památkových zón a rezervací

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Česká Lípa v rámci Programu regenerace městských památkových zón a rezervací rezervací Strana 1 (celkem 5) Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Česká Lípa v rámci Programu regenerace městských památkových zón a rezervací Smluvní strany: Město Česká

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení 2. Zadavatel 3. Druh a předmět zakázky Druh zakázky: Předmět zakázky: 4.

Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení 2. Zadavatel 3. Druh a předmět zakázky Druh zakázky: Předmět zakázky: 4. Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ). 2.

Více

Smlouva o zpracování Analýzy situace příbuzenecké pěstounské péče

Smlouva o zpracování Analýzy situace příbuzenecké pěstounské péče Příloha č. 3 ZD Návrh smlouvy (část 6) Smlouva o zpracování Analýzy situace příbuzenecké pěstounské péče uzavíraná dle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník )

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování 1. e-finance Reality, s.r.o. IČ: 255 54 824, DIČ: CZ25554824, plátce DPH zapsaná v Obchodní rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 33074 se sídlem Rooseveltova

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více