Město Semily Lena Mlejnková Starostka Husova Semily. 14. července 2015 JS/MBH/PAJ. Smluvní podmínky poskytování právních služeb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Semily Lena Mlejnková Starostka Husova 82 513 01 Semily. 14. července 2015 JS/MBH/PAJ. Smluvní podmínky poskytování právních služeb"

Transkript

1 Ambruz & Dark Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář Sídlo: Karolinská 654/2, Praha 8 Tel.: Fax: Město Semily Lena Mlejnková Starostka Husova Semily Zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C IČO: , DIČ: CZ Pobočka Brno: Holandská 1, Brno Pobočka Ostrava: Stodolní 1, Ostrava Pobočka Plzeň: Anglické náb. 1, Plzeň 14. července 2015 JS/MBH/PAJ Smluvní podmínky poskytování právních služeb Vážená paní starostko, v návaznosti na naši předchozí komunikaci s Vaším kolegou, panem Mgr. Radimem Šimůnkem, si dovolujeme předložit smluvní podmínky poskytování právních služeb pro Město Semily v souvislosti se zvažovanou transformací Nemocnice s poliklinikou v Semilech ( Nemocnice v Semilech ), příspěvkové organizace zřízené Městem Semily. 1 Zadání 1.1 Vyrozuměli jsme, že město Semily zvažuje transformaci Nemocnice v Semilech ( Transformace ). Za účelem posouzení provedení transformace Nemocnice v Semilech zadalo Město Semily vypracování právní analýzy provedení Transformace, přičemž z provedené právní analýzy vyplývá jako vhodný způsob provedení Transformace založení společnosti s ručením omezeným 100% vlastněné Městem Semily ( SRO ). 1.2 Stávající soubor majetku tvořící Nemocnici v Semilech bude na základě závěrů provedené právní analýzy vložen do SRO jako obchodní závod, resp. jako část obchodního závodu. Součástí obchodního závodu však nebudou nemovité věci sloužící v současné době provozu Nemocnice v Semilech, které i nadále zůstanou ve vlastnictví Města Semily, přičemž Město Semily bude SRO nemovité věci pronajímat pro účely provozu Nemocnice v Semilech. 1.3 Město Semily se na nás obrátilo s žádostí o předložení nabídky právních služeb v rámci Transformace, přičemž v rámci těchto služeb by rovněž měly být poskytnuty právní služby Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese Deloitte Legal ve střední Evropě - Belgrade, Bratislava, Brno, Bucharest, Budapest, Krakow, Katowice, Košice, Ljubljana, Lodz, Ostrava, Plzeň,Poznań, Praha, Pristina, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius, Warsaw, Wrocław, Zagreb

2 související s právní podporou při získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb pro SRO a dále zajištění koordinace procesu Transformace. 2 Rozsah služeb 2.1 V rámci popsaného zadání jsme připraveni poskytnout následující právní služby v rámci procesu Transformace: Přípravu návrhu podrobného harmonogramu kroků Transformace, jejich načasování a odpovědných osob, který bude předložen ke schválení příslušnými orgány Města Semily a podle něhož budou probíhat jednotlivé kroky. Založení SRO peněžitým vkladem včetně zastupování Města Semily v příslušném rejstříkovém řízení. Právní služby potřebné k provedení vkladu obchodního závodu představujícího Nemocnici v Semilech (s výjimkou nemovitých věcí) do SRO včetně přípravy souvisejících právních dokumentů. Právní služby v souvislosti s následným zrušením původní příspěvkové organizace Města Semily provozující Nemocnici v Semilech. Přípravu smlouvy o nájmu nemovitých věcí potřebných pro provoz Nemocnice v Semilech. Právní podporu při získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb pro SRO. Celková koordinace procesu Transformace zahrnující osobní účast na jednáních orgánů Města Semily v max. rozsahu 20 hodin a dále telefonickou a ovou koordinaci procesu v souladu se schváleným harmonogramem Transformace. 2.2 Výše uvedený rozsah právních služeb a odhad stráveného času při jejich poskytnutí byl připraven na základě následujících předpokladů: Transformace bude provedena způsobem popsaným výše na základě provedené právní analýzy a z rozhodnutí Města Semily a jeho orgánů; v rámci cenové nabídky nejsou zahrnuty služby spočívající v revizi provedené právní analýzy či rozhodnutí Města Semily a jeho orgánů. Žádný z kroků zvoleného způsobu Transformace nepodléhá regulaci v oblasti veřejných zakázek či koncesního řízení. Odpovědné osoby uvedené ve schváleném harmonogramu Transformace budou poskytovat řádnou součinnost v souladu se schváleným načasováním kroků Transformace. Komunikace v rámci projektu bude vedena maximálně efektivně s využitím elektronických prostředků komunikace. Naše služby v rámci cenové nabídky, u nichž je uveden odhad stráveného času, zahrnují pouze služby uvedené výše v rámci rozsahu služeb, nikoli další právní či jiné služby (zejm. znalecké, daňové, účetní, a jiné). 2/8

3 2.3 Pokud by mělo dojít k podstatné změně dohodnutého rozsahu požadovaných právních služeb, ať už na základě Vašeho požadavku, našeho odborného posouzení konkrétní situace, či na základě jiných okolností, připravíme neprodleně specifikaci změněného rozsahu požadovaných služeb a smluvních podmínek a předložíme Vám ji k odsouhlasení. 2.4 Dále budeme Městu Semily poskytovat další právní služby dle jejích aktuálních požadavků a potřeb, a to na základě jednotlivých dílčích objednávek či nově sjednaného rozsahu poskytovaných právních služeb, pokud jej bude možno předem specificky určit. 3 Odměna za právní služby 3.1 Naše právní služby v rozsahu uvedeném v článku 2.1 poskytneme na základě skutečně stráveného času a naší preferenční hodinové sazby ve výši Kč. S ohledem na uvedený rozsah služeb předpokládáme, že strávený čas při poskytování uvedených služeb nepřesáhne 295 hodin. Nebude-li skutečně strávený čas dosahovat odhadovaný objem času dle tohoto článku 3.1, bude odměna vypočtena na základě uvedené hodinové sazby a skutečně stráveného času. V případě, že skutečně strávený čas ve vztahu k právním službám vymezeným výše v článku 2.1 přesáhne uvedený předpokládaný rozsah, další odměna z naší strany již nebude účtována. 3.2 Smluvní odměna za případné právní služby přesahující rozsah služeb uvedený výše, stejně tak jako za další právní služby poskytované Městu Semily v budoucnu na základě vzájemné výslovné dohody, bude vypočtena na základě naší preferenční hodinové sazby ve výši Kč, a času, který vynaložíme při řešení dané záležitosti, včetně příprav, zpracování zpráv a případných řešení právních otázek souvisejících s danou záležitostí (pokud budou v daném případě nezbytná). Pokud bude možno určit předem rozsah dalších právních služeb neobsažených ve výše uvedeném rozsahu, je možno pro takovéto další služby dohodnout též pevně stanovenou smluvní odměnu místo odměny vypočtené dle hodinových sazeb. 3.3 Smluvní odměny nezahrnují výdaje vynaložené v souvislosti s poskytováním našich služeb (jako např. soudní poplatky, notářské poplatky, náklady na ověřené překlady dokumentů, cestovní výdaje, výdaje za ubytování, kurýrní služby, telefonní hovory, poplatky za zveřejnění oznámení, fax, telefon a kopírování apod.), které budou námi hrazeny a následně Vám přeúčtovány. Jelikož příprava detailní kalkulace nákladů na fax, telefon a kopírování by byla administrativně a časově náročná, budeme oprávněni účtovat částku odpovídající 3% z odměny za příslušné právní služby jako náhradu takových výdajů. Budeme-li předpokládat, že výdaje uvedené v tomto článku budou představovat významnou část našich faktur, požádáme Vás předem o jejich schválení. 3.4 Faktury budeme vystavovat měsíčně. Ke smluvní odměně bude připočtena příslušná daň z přidané hodnoty (v případě, že tak stanoví zákon o dani z přidané hodnoty 1 ). Z hlediska uplatňování DPH budeme považovat poskytování našich služeb za soustavnou činnost, přičemž činnosti specifikované v jednotlivých vystavených fakturách budou představovat dílčí plnění poskytnutých služeb. Každé dílčí plnění bude považováno za uskutečněné dnem 1 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 3/8

4 vystavení příslušné faktury. Pro usnadnění platby dané faktury Vám můžeme zaslat elektronickou kopii faktury navíc k jejímu doručení poštou. Naše faktury jsou splatné do třiceti (30) dnů od jejich vystavení. K fakturovaným částkám, které nejsou řádně a včas uhrazeny, si vyhrazujeme právo účtovat úrok z prodlení v sazbě 1,5% měsíčně. 3.5 Jako klientovi, jehož pokyny se budeme řídit, budeme Městu Semily vystavovat faktury i v případě, pokud by měly být hrazeny třetí stranou. Jestliže budete požadovat, abychom vystavili fakturu na třetí stranu, učiníme tak v případě uzavření písemné smlouvy mezi námi a takovouto třetí stranou, přičemž zůstanete nadále odpovědni za úhradu našich faktur. 4 Profesionální standardy 4.1 Právní služby budeme Městu Semily poskytovat v souladu s naším chápáním správného výkladu práva a současné právní praxe. Při jejich poskytování budeme spoléhat na správnost a úplnost informací a dokumentů, které obdržíme od Města Semily jako nezbytné pro poskytování našich právních služeb v souladu s Vašimi instrukcemi. Město Semily bude odpovídat za oznámení všech změn týkajících se již poskytnutých informací a dokumentů. 4.2 V souladu s právními předpisy upravujícími výkon naší profese nebudeme vázáni instrukcemi Města Semily, které nebudou v souladu s právem a stavovskými předpisy České advokátní komory. 5 Omezení odpovědnosti 5.1 Při dodržení ustanovení zákona o advokacii a dalších právních předpisů naše odpovědnost za veškerou majetkovou a nemajetkovou újmu (ať již např. za skutečnou škodu, ušlý zisk či vynaložené náklady v souvislosti s poskytovanými službami) nepřesáhne částku odpovídající pětinásobku fakturované odměny za příslušnou službu, nebude však nikdy vyšší než Eur. Souhlasíte, že naše odměna byla stanovena s ohledem na omezení odpovědnosti dle ustanovení předchozí věty. 5.2 Jakýkoliv Váš nárok v souvislosti s těmito smluvními podmínkami může být vznesen pouze vůči naší společnosti, tzn. nikoliv vůči našim společníkům, advokátům, zaměstnancům a spolupracujícím osobám či jiným členům Deloitte 2. V této souvislosti souhlasíte, že s výjimkou naší společnosti, členové Deloitte vůči Vám nenesou jakoukoliv odpovědnost za služby, které jsou nebo budou poskytovány dle těchto smluvních podmínek. Proto souhlasíte, že žádný z členů Deloitte (vyjma naší společnosti) vůči Vám nemá jakýkoli závazek, nevznesete žádný nárok a nezahájíte soudní, rozhodčí či jiné obdobné řízení proti jakémukoli členovi Deloitte (vyjma naší společnosti) v souvislosti s těmito smluvními podmínkami a zajistíte, že ani jiný subjekt s Městem Semily propojený, který není stranou těchto smluvních podmínek, takový nárok nevznese či takové řízení nezahájí. 2 Členové Deloitte znamená Deloitte Touche Tohmatsu Limited ( DTTL ), britskou společnost s ručením omezeným, síť jejích členských firem a jejich dceřiných a přidružených společností, jejich předchůdce, nástupce a nabyvatele jejich práv a všechny partnery, vedoucí pracovníky, členy, vlastníky, ředitele, zaměstnance, subdodavatele a zástupce všech těchto subjektů. Každá členská firma DTTL je samostatná a nezávislá právní entita působící pod názvy Deloitte, Deloitte & Touche, Deloitte Touche Tohmatsu nebo pod jinými podobnými jmény. DTTL ani jakákoliv jiná členská firma DTTL vyjma, je-li tak výslovně uvedeno v těchto smluvních podmínkách, nenese žádnou odpovědnost za jednání či opomenutí ostatních členů Deloitte. 4/8

5 5.3 Zavazujete se vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby nebyly naší společnosti ani jinému členu Deloitte způsobeny škody, a odškodnit naši společnost a jakéhokoli jiného člena Deloitte v případě, že v souvislosti se službami bude vznesen jakýkoliv nárok třetí strany, s výjimkou případů, kde dle pravomocného soudního rozhodnutí takové nároky vyplynuly z úmyslného porušení právní povinnosti naší společností nebo jakýmkoliv jiným členem Deloitte, popř. jeho subdodavatelem. 6 Poskytování informací 6.1 Pro poskytování právních služeb považujeme za velmi důležitou vzájemnou fungující komunikaci mezi oběma stranami. Martin Bohuslav by měl být považován za hlavní kontaktní osobu při poskytování našich služeb Městu Semily. Pokud nebude dohodnuto jinak, budeme předpokládat, že Mgr. Radim Šimůnek bude hlavní kontaktní osobou z Vaší strany. 6.2 Jakýkoliv požadavek změny rozsahu poskytovaných služeb či objednávka dalších právních služeb musí být učiněny a odsouhlaseny formou dopisu, u či faxu. 6.3 Jakékoliv ústní rady, návrhy zpráv nebo zápisy z jednání, které Vám případně poskytneme, nebudou naší definitivní právní radou, stanoviskem ani závěrem. Definitivní právní rada, stanovisko nebo závěr budou obsaženy výhradně v našem konečném písemném vyjádření. 6.4 Poskytnete-li nám Vaše faxové spojení či adresu elektronické pošty, předpokládáme (pokud nám neoznámíte opak), že souhlasíte s využitím těchto prostředků při naší vzájemné komunikaci a že považujete tento způsob převodu informací za dostatečně bezpečný a důvěrný s ohledem na ochranu Vašich zájmů a že zajistíte ochranu integrity dat (např. antivirovou ochranu). Budeme oprávněni použít toto faxové spojení či adresu elektronické pošty nejenom v souvislosti s poskytovanými právními službami, ale také za účelem zasílání obchodních sdělení týkajících se nabídek dalších služeb, pokud toto neodmítnete. 7 Důvěrnost, ochrana osobních údajů 7.1 Veškeré Vámi poskytnuté informace, které označíte za důvěrné, budeme vždy uchovávat v tajnosti a zajistíme, aby naši zaměstnanci či spolupracující osoby činily taktéž, pokud Město Semily nebo příslušné právní předpisy nestanoví jinak. Povinnost mlčenlivosti se při zachování souladu s předpisy upravujícími poskytování právních služeb nebude vztahovat na informace, které se staly obecně známými, na informace sdělené třetí stranou, jež nemá povinnost mlčenlivosti ohledně takových informací a informace sdělené jiným Vašim odborným poradcům spolupracujícím na řešení předmětné záležitosti, např. členům Deloitte a dalším osobám Vámi určeným. Rovněž souhlasíte s uvedením krátkého popisu služeb poskytnutých na základě těchto smluvních podmínek společně s označením Města Semily a jako referenci prokazující naši praxi. Rovněž Vás můžeme požádat o poskytnutí specifického písemného souhlasu ohledně poskytnutých služeb. 7.2 V souvislosti s poskytováním našich služeb bude naše společnost zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje (zejména kontaktní údaje zaměstnanců a orgánů Města Semily, jež budou s námi v průběhu poskytování služeb v kontaktu) v interní databázi za účelem plnění našich smluvních a zákonných povinností a pro komerční a marketingové účely až do 5/8

6 odvolání. Zpracování a uchovávání těchto osobních údajů bude probíhat v souladu s ustanoveními českého zákona o ochraně osobních údajů Souhlasíte, že pro shora uvedené účely můžeme předávat dokumentaci související s poskytnutými službami (včetně osobních údajů a jiných důvěrných informací) svým subdodavatelům a jiným členům Deloitte, a to i do zahraničí (i mimo území Evropské unie). Předání osobních údajů bude probíhat za předpokladu, že budou naplněny zákonné předpoklady pro takové předání a bude zachována adekvátní úroveň příslušných technických, organizačních a personálních opatření souvisejících se zpracováním. 7.4 Tímto potvrzujete, že jste oprávněni nám poskytovat osobní údaje v souvislosti s poskytováním výše specifikovaných služeb a že osobní údaje byly shromážděny a zpracovány v souladu s platnými právními předpisy. Jste povinni nám sdělit veškeré nezbytné pokyny pro zpracování osobních údajů a předávat jen úplné a v daném okamžiku aktuální osobní údaje. Osobní údaje nebudou uchovávány déle než 10 let následujících po skončení tohoto smluvního vztahu, není-li příslušnými právními předpisy proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 4 nebo jinými platnými právními předpisy stanoveno jinak. 7.5 Naše právní služby budou určeny pouze Městu Semily a příslušné výstupy mohou být předmětem autorskoprávní ochrany, a proto nesmí být poskytnuty jiné osobě bez našeho výslovného souhlasu. Neponeseme odpovědnost za použití či spoléhání se na výstupy použité jakoukoli jinou stranou či pro jakýkoli jiný účel, než bylo námi výslovně schváleno. 8 Střet zájmů 8.1 I přes striktní dodržování právních předpisů a interních postupů ohledně střetu zájmů nelze plně zaručit, že předem identifikujeme všechny případy potenciálního střetu zájmů, zejména pak v situacích, kdy není zcela zřejmé, co konkrétně je ze strany daného klienta za střet zájmů považováno. Pokud Vám jsou či budou známy okolnosti, které mohou v souvislosti s poskytováním našich služeb vést ke střetu zájmů, žádáme Vás, abyste nás o nich neprodleně informovali. V případě, že taková situace nastane, projednáme s Vámi stav a dosavadní vývoj záležitostí a dohodneme další vhodný postup. Za určitých okolností může dojít k tomu, že s ohledem na ochranu Vašich zájmů budeme nuceni ukončit poskytování našich právních služeb Městu Semily. 8.2 Na základě předpisů týkajících se nezávislosti auditora může dojít k situaci, kdy Město Semily nebude moci využívat našich právních služeb jakožto služeb poskytovaných advokátní kanceláří přidruženou k Deloitte, popřípadě může být možnost poskytování našich služeb omezena. Pokud takováto situace nastane, žádáme Vás, abyste nás o ní neprodleně informovali proto, abychom mohli společně přijmout vhodná opatření v souladu s příslušnými právními předpisy. 3 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně dalších zákonů, v platném znění. 4 Zejména zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. 6/8

7 9 Právní úprava proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 9.1 V souladu s příslušnou právní úpravou proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 5 můžeme mít jako poskytovatel právních služeb povinnost provést ověření identifikace zástupce a orgánu Města Semily. V takovém případě Vás požádáme o spolupráci při plnění této zákonné povinnosti, a to o vyplnění formuláře, jež Vám zašleme, a potvrzení správnosti vyplněných údajů připojením podpisu statutárního orgánu nebo oprávněného zástupce. 10 Ukončení smluvních podmínek 10.1 Smluvní vztah vzniklý na základě těchto smluvních podmínek bude skončen dohodou či doručením písemné výpovědi bez výpovědní doby kteroukoliv ze smluvních stran druhé smluvní straně. Nebudeme-li instruováni jinak, musíme (v souladu s právní úpravou výkonu naší profese) pro zajištění ochrany zájmů Města Semily zajistit za Město Semily všechny urgentní záležitosti v průběhu patnácti dnů po skončení tohoto smluvního vztahu V případě skončení smluvního vztahu Město Semily uhradí smluvní odměnu a veškeré výdaje vzniklé v souvislosti s poskytováním našich právních služeb na základě těchto smluvních podmínek Ustanovení týkající se důvěrnosti a mlčenlivosti, odpovědnosti a rozhodného práva a soudní pravomoci zůstávají v účinnosti bez ohledu na ukončení účinnosti smluvních podmínek či skončení poskytování našich služeb. 11 Rozhodné právo a soudní pravomoc 11.1 Smluvní vztah založený na základě těchto smluvních podmínek se bude řídit českým právem Jakýkoliv spor vzniklý v souvislosti s těmito smluvními podmínkami a/nebo dalšími souvisejícími dohodami bude spadat do soudní pravomoci českého soudu místně příslušného dle sídla naší společnosti. 12 Účinnost smluvních podmínek 12.1 Tyto smluvní podmínky se budou na poskytování právních služeb vztahovat s účinností od data jejich písemného přijetí nebo (pokud tato skutečnost nastane dříve) ode dne zahájení poskytování právních služeb - v takovém případě se písemné přijetí smluvních podmínek považuje za potvrzení jejich ústního přijetí k datu zahájení poskytování právních služeb Smluvní podmínky se budou vztahovat jak na právní služby poskytované v souvislosti s výše uvedeným zadáním, tak na jakékoliv další právní služby poskytované Městu Semily v budoucnu, pokud nebude dohodnuto jinak Tyto smluvní podmínky mohou být změněny nebo nahrazeny pouze písemnou dohodou, při zachování možnosti změny rozsahu poskytovaných služeb a dalších specifikací formami 5 Zejména zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. 7/8

8 stanovenými v těchto smluvních podmínkách. Tímto vylučujeme přijetí těchto smluvních podmínek s dodatkem nebo odchylkou Tyto smluvní podmínky nahrazují veškeré případné předchozí verze smluvních podmínek a platí bez ohledu na obsah jakékoliv dřívější jiné nabídky či podobného dokumentu. 13 Přijetí smluvních podmínek 13.1 Pokud souhlasíte s výše uvedenými smluvními podmínkami, podepište, prosím, dva stejnopisy tohoto dokumentu a zašlete je zpět na výše uvedenou adresu. Budete-li mít jakékoliv dotazy k předloženým smluvním podmínkám, kontaktujte mě, prosím, na telefonním čísle S pozdravem Za Ambruz & Dark Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář Mgr. Bc. Jan Spáčil, LL.M jednatel Přijímáme smluvní podmínky uvedené výše. Datum: Za Město Semily. Uveďte, prosím, celé jméno a funkci hůlkovým písmem 8/8

Město Semily a Masarykova nemocnice společně jako objednatelé služeb na druhé straně (dále jen Objednatelé )

Město Semily a Masarykova nemocnice společně jako objednatelé služeb na druhé straně (dále jen Objednatelé ) Ambruz & Dark Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář Sídlo: Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8 Tel.: +420 246 042 100 Fax: +420 246 042 030 www.deloittelegal.cz Zapsána v obchodním rejstříku Městského

Více

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271071 680, fax 28192 0093 Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany Městská část Praha 20 se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Právní a konzultační služby pro potřeby ÚMO Pardubice VI

Právní a konzultační služby pro potřeby ÚMO Pardubice VI M ě s t s k ý o b v o d S t a t u t á r n í m ě s t o P a r d u b i c e M Ě S T S K Ý O B V O D P A R D U B I C E V I Úřad městského obvodu Pardubice VI Odbor vnitřních věcí, investic, dopravy a životního

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Článek 1 Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Článek 1 Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Článek 1 Smluvní strany 1.1. Objednatel: Obchodní jméno : Město Semily Sídlo : Husova 82, 513 13 Semily Zastoupený

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

KUHSP083H1O4 ~--^~-~y...ylyy,^el^ ^AAJSKY O

KUHSP083H1O4 ~--^~-~y...ylyy,^el^ ^AAJSKY O KUHSP083H1O4 ~--^~-~y...ylyy,^el^ ^AAJSKY O SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRAVMCH SLUŽEB " -.1.. ^«uzavřená podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů Moravskoslezský kraj se sídlem

Více

ze dne Výběr nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem "Projekt Domova pro seniory - Právní služby"

ze dne Výběr nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem Projekt Domova pro seniory - Právní služby MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-092-003-16 ze dne 3.10.2016 Výběr nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem "Projekt Domova pro seniory - Právní služby"

Více

Byznys & Trade Solutions Point s.r.o.

Byznys & Trade Solutions Point s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Byznys & Trade Solutions Point s.r.o. platné od 29. 4. 2015 Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní společnost Byznys & Trade Solutions Point s.r.o. a tento dokument

Více

ze dne Smlouva o poskytování právních služeb mezi městskou částí Praha 12 a Advokátní kanceláří Poupětová/Poupě s.r.o.

ze dne Smlouva o poskytování právních služeb mezi městskou částí Praha 12 a Advokátní kanceláří Poupětová/Poupě s.r.o. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-030-033-15 ze dne 10.8.2015 Smlouva o poskytování právních služeb mezi městskou částí Praha 12 a Advokátní kanceláří Poupětová/Poupě s.r.o. Rada městské

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA Návrh - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a následujících zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. 1 Objednatel : Sídlo: Zastoupení : Smluvní strany Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Smlouva o poskytování právních služeb

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Smlouva o poskytování právních služeb MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-001-007-14 ze dne 1.12.2014 Smlouva o poskytování právních služeb Rada městské části 1. schvaluje smlouvu o poskytování právních služeb mezi městskou

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍ POMOCI

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍ POMOCI SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍ POMOCI mezi Městská část Praha 7 a Havel, Holásek & Partners s.r.o. advokátní kancelář Právní služby související s nabytím obchodního podílu či akcií obchodní společnosti,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 566 a násl. zák. č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 566 a násl. zák. č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 2 Vzor prováděcí smlouvy MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 566 a násl. zák. č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Česká televize se sídlem: Kavčí

Více

ÚČTOVÁNÍ A PLACENÍ PŘÍLOHA 6

ÚČTOVÁNÍ A PLACENÍ PŘÍLOHA 6 ÚČTOVÁNÍ A PLACENÍ PŘÍLOHA 6 Obsah 1 Úvod... 3 2 Proces shromažďování účtovacích údajů a výpočtu cen... 3 3 Postup vyúčtování... 3 4 Placení... 4 5 Ručení... 5 2 / 5 1 Úvod Tato Příloha popisuje shromažďování

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Právní odpovědnost CFO v souvislosti s funkcí

Právní odpovědnost CFO v souvislosti s funkcí Právní odpovědnost CFO v souvislosti s funkcí Jan Spáčil 3. října 2012 1 2012 Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář / Ambruz & Dark, advokáti, v.o.s. Obsah Odpovědnost obchodněprávní Odpovědnost pracovněprávní

Více

uzavírají v souladu s ustanovením 1746 odst. 2 a 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

uzavírají v souladu s ustanovením 1746 odst. 2 a 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto Garp Integrated s.r.o. se sídlem: Garp Integrated s.r.o., Pobřežní 46/249, Praha 8, 186 00 IČ: 27709540 DIČ: CZ 27709540 zapsaná v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany Národní hřebčín Kladruby nad Labem,

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB 1. článek Účastníci smlouvy 1.1. TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2, IČ 28497333, DIČ CZ28497333, zapsaná v

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ( Smlouva ) SMLUVNÍ

Více

PŘÍLOHA 6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI

PŘÍLOHA 6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI PŘÍLOHA 6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI Účtování a placení PŘÍLOHA 6 Účtování a placení 1/6 OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ Obsah 1. Úvod... 3 2. Proces shromažďování účtovacích údajů a výpočtu

Více

Deloitte Advisory s.r.o. se sídlem 00, zastoupená Martinem Buranským, zmocněncem na základě plné moci, která tvoří přílohu této smlouvy

Deloitte Advisory s.r.o. se sídlem 00, zastoupená Martinem Buranským, zmocněncem na základě plné moci, která tvoří přílohu této smlouvy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI č. INO/40/01/001524/2008 uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Hlavní město Praha se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti R2B2 s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČ: 028 86 286 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 225031

Více

Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č

Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 30.12.11 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB GARRIS LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o. se sídlem: Praha 1, Nové Město, náměstí Republiky 1079/1a, PSČ 110

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R K užívání pozemků bez právního důvodu společností Czech British School, s.r.o.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R K užívání pozemků bez právního důvodu společností Czech British School, s.r.o. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-074-008-16 ze dne 19.5.2016 K užívání pozemků bez právního důvodu společností Czech British School, s.r.o. Rada městské části 1. b e r e n a vědomí

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB [Zadejte text.] SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB Smluvní strany: Advokátní kancelář : Ladislav Kolačkovský, advokát Sídlo : Panská 6 110 00 Praha 1 IČ : 71468781 Evidenční č. ČAK : 12093 (dále jen

Více

mezi následujícími smluvními stranami A... Adresa sídla společnosti:... zastoupená:

mezi následujícími smluvními stranami A... Adresa sídla společnosti:... zastoupená: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZA ÚČELEM OPTIMALIZACE SMLUVNÍHO VZTAHU KLIENTA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

Smlouva o poskytování konferenčních a hotelových služeb

Smlouva o poskytování konferenčních a hotelových služeb Příloha č. 2 k Č.j. PPR-31679-4/ČJ-2016-990656 Smlouva o poskytování konferenčních a hotelových služeb uzavřená podle ustanovení 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU PERIODIK NA ROK 2016 uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") Číslo smlouvy kupujícího: 15/230-0 Česká

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Společnost ABOR, s.r.o., se sídlem Poříčí nad Sázavou, Potoční 292, PSČ 257 21, IČ 284 90 517 (dále též ABOR ),, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Smlouva o poskytování služeb kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají tyto smluvní strany

Smlouva o poskytování služeb kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají tyto smluvní strany Jméno : se sídlem : IČ: DIČ: Tel. : Email : Doručovací adresa : Smlouva o poskytování služeb kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají tyto smluvní strany (dále jen Objenavatel ) a Jan Pril-Prill se

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku SMLOUVA O SPOLUPRÁCI uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku se sídlem: Sokola Tůmy 1099/1, Hulváky 709 00 Ostrava jednající: jednatelem společnosti IČ: 023 56 937 DIČ: CZ

Více

Příkazní smlouva o poskytování právních služeb ( nesporná agenda) NA č. 2/16

Příkazní smlouva o poskytování právních služeb ( nesporná agenda) NA č. 2/16 1 Příkazce: Příkazní smlouva o poskytování právních služeb ( nesporná agenda) NA č. 2/16 Česká republika Státní pozemkový úřad se sídlem Praha 3 - Žižkov, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 IČO: 01312774 DIČ:

Více

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl 1. Základní pojmy 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) vydává společnost M E D I A T E L, spol. s r.o.,

Více

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen "klient"

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen klient V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ Mandant: IČ: DIČ: zastoupený dále jen "klient" a Mandatář : Vladimír Rajnyš, daňový poradce zapsaný do seznamu Komory daňových

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

Legenda smluvního vzoru

Legenda smluvního vzoru Legenda smluvního vzoru Text psaný kurzivou se užívá tam, kde z uvedených variant je třeba jednu zvolit a ostatní vyškrtnout. Text psaný šedou barvou se užívá u ustanovení, jejichž uvedení ve Smlouvě doporučujeme,

Více

SMLOUVU. Preambule. Článek 1 Předmět a místo plnění

SMLOUVU. Preambule. Článek 1 Předmět a místo plnění Příloha č. 1 Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí Jednající: Mgr. Kateřinou Šiškovou, Odbor kancelář ministryně a public relations Sídlo: Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 01

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 559/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 509 ze dne 29.06.2016 Uzavření příkazní smlouvy o poskytnutí služeb v souvislosti se zadáváním veřejné zakázky "Redakční zpracování

Více

spořitelní a úvěrní družstvo Rámcová smlouva o poskytování vybraných služeb

spořitelní a úvěrní družstvo Rámcová smlouva o poskytování vybraných služeb Rámcová smlouva o poskytování vybraných služeb AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo se sídlem v Hradci Králové, Gočárova třída 312/52, PSČ 500 02, IČ 64946851 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Článek III. Práva a povinnosti stran

Článek III. Práva a povinnosti stran odpovídat za škodu, kterou by takový náhradník způsobil, ani za škodu způsobenou chybnou volbou náhradníka. 2.5 Příkazce se zavazuje platit příkazníkovi úplatu podle článku IV. této smlouvy, sdělovat příkazníkovi

Více

Smluvními strany: Dodavatel: Zápis v rejstříku: Městský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31574. Ševčíkova 427/7, PSČ 460 06 Liberec IČ: 22792988

Smluvními strany: Dodavatel: Zápis v rejstříku: Městský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31574. Ševčíkova 427/7, PSČ 460 06 Liberec IČ: 22792988 Servisní smlouva (SLA) číslo Níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto smlouvu jako obchodněprávní po dohodě podle 262 a 269 odst. 2 obchodního zákoníku - zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Více

Všeobecné)obchodní)podmínky) - 1 -

Všeobecné)obchodní)podmínky) - 1 - VŠEOBECNÉ)OBCHODNÍ)PODMÍNKY) pro)inzeráty)a)inzertní)přílohy)časopisu)tradefoff)a)jeho)webových)stránkách) Platnost)od)1.)11.)2015) ) I.)Základní)ustanovení) 1. TytoVšeobecnéobchodnípodmínky(dáletakéjen

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. Odbytové družstvo ebioneta. Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. Odbytové družstvo ebioneta. Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel SMLOUVA O SPOLUPRÁCI Odbytové družstvo ebioneta a Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel Tato SMLOUVA O SPOLUPRÁCI (dále jen Smlouva ) uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění

Více

SML o U V A O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

SML o U V A O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SML o U V A O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB I. SMLUVNÍ STRANY OBJEDNATEL Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 118 1O Praha 1 jednající: JUDr. Michalem Švorcem, ředitelem odboru 29 - Legislativní

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB ČÁST II. OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB uzavřená podle 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pronájem multifunkčních kopírovacích zařízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 - Závazný vzor návrhu smlouvy Č.j. ZSM-135-1/OVZ-2015 se servisními službami formou kliku na prozatímní období ZAŘÍZENÍ SLUŽEB

Více

Článek I. Předmět smlouvy

Článek I. Předmět smlouvy PŘÍLOHA Č. 3 Zadávací dokumentace NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY dle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník) Smluvní strany: 1. Objednatel: Univerzita

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

Článek I Předmět smlouvy

Článek I Předmět smlouvy SML/MMPr/2280/2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu statutárního města Přerova podle 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve

Více

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřená podle 1785 a násl. ust. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Číslo smlouvy: 398/2016/ORI Smluvní strany Městská část

Více

Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Česká Třebová č.j /2016/RMI/MJA/SML/66

Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Česká Třebová č.j /2016/RMI/MJA/SML/66 Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Česká Třebová č.j. 13775/2016/RMI/MJA/SML/66 uzavřená podle 10a zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Obchodní jméno/firma: Letiště Praha, a.s. Sídlo: Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 16008 IČO: 28244532 DIČ: CZ699003361 Zápis v OR: Městský soud v Praze, sp. zn. B 14003 (dále

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI SMLOUVA O SPOLUPRÁCI k zajištění činnosti rozkladové komise ČSÚ evid. č. ČSÚ051-2016-S Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Česká republika - Český statistický úřad IČO 000 25 593

Více

Smlouva o pozáručním servisu a technické podpoře

Smlouva o pozáručním servisu a technické podpoře Smlouva o pozáručním servisu a technické podpoře Ev.č. Software602 a.s.: Ev.č. Organizace: SUPP/FFSaFP/Písek/0606/2016 1. Článek Smluvní strany Společnost: Software602 a.s. se sídlem: Hornokrčská 15, 140

Více

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné pro všechny Smlouvy o poskytování odborné, organizační a technické pomoci při čerpání dotací z fondů EU. Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy o

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

Kupní Smlouva o zajištění služeb

Kupní Smlouva o zajištění služeb Kupní Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA uzavřena podle 2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Níže označené smluvní strany: Obec Pěnčín se sídlem 463 45 Pěnčín čp.62 osoba oprávněna

Více

Smlouva o smlouvě budoucí. o zřízení služebnosti

Smlouva o smlouvě budoucí. o zřízení služebnosti Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti uzavřená dne 2016 mezi obcí Strančice jako budoucím povinným a společností ARENDON a. s. jako budoucím oprávněným Strana 1 (celkem 7) IČO: 002 40 788 sídlem

Více

Deloitte Audit s.r.o. Nile House Karolinská 654/2 186 00 Praha 8 - Karlín Česká republika ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro akcionáře společnosti Český Aeroholding, a.s. Se sídlem: Jana Kašpara 1069/1, 160

Více

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY Příloha č. 2 Návrh smlouvy o Dílo SMLOUVA O DÍLO 1/ Obec Teplice nad Bečvou se sídlem: Teplice nad Bečvou 53, 753 01 Teplice nad Bečvou IČ 00636622 DIČ CZ00636622 zast: Ing. Jan Kubát na straně jedné jako

Více

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVA O DÍLO uzavřená v souladu s ustanovením 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami: 1. Kulturní

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ POMOCI

MANDÁTNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ POMOCI MANDÁTNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ POMOCI Mandant: a Advokátka xxxxxxxxxx (dále jen "Klient") JUDr. Klára A. Veselá Samková, Ph.D. IČ: 66218438, č. registrace advokátky u ČAK: 3005 se sídlem: Španělská

Více

klientem jako zadavatelem, v němž byla nabídka advokáta vybrána jako nejvhodnější.

klientem jako zadavatelem, v němž byla nabídka advokáta vybrána jako nejvhodnější. Příloha č. 1 Výzvy a zadávacích podmínek Česká republika Česká inspekce životního prostředí se sídlem: Na Břehu 267/1a, 190 00 Praha 9 IČO: 41693205 jednající: Ing. Erik Geuss, Ph.D., ředitel bankovní

Více

1. Definice základních pojmů

1. Definice základních pojmů Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb společnosti iwebs s.r.o., IČ: 26977966, se sídlem Praha, Kunratice, Františka Šimáčka

Více

Smlouva o poskytování právních služeb

Smlouva o poskytování právních služeb Smlouva o poskytování právních služeb Jméno: Datum narození: Bytem: Email: Tel. číslo: jako příkazce (dále jen klient na straně jedné) a advokátka JUDr. Eva Ondřejová, LL.M., Ph.D. IČ: 031 70 306 Ev. č.

Více

Právní novinky Deloitte Česká republika. listopad 2016

Právní novinky Deloitte Česká republika. listopad 2016 Právní novinky Deloitte Česká republika listopad 2016 dopady pro společnost 2 dopady pro společnost Finanční správa v posledních letech zintenzivňuje kontrolní postupy a zesiluje tlak na vyšší výběr daní.

Více

Smlouva o poskytování služeb v oblasti PR

Smlouva o poskytování služeb v oblasti PR Smlouva o poskytování služeb v oblasti PR Článek 1 - Smluvní strany 1. společnost: Posíláme poptávky, s. r. o. se sídlem: Šafránkova 3, Praha 5 zastoupená: jednatelem Ing. Martinem Poptávkou IČO: 12345678

Více

VÝZVA. Provedení přezkoumání hospodaření města Třeboně a jeho příspěvkových organizací za rok 2012

VÝZVA. Provedení přezkoumání hospodaření města Třeboně a jeho příspěvkových organizací za rok 2012 ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ Tel.: +420 384 342 185, Fax: +420 384 723 505 e-mail: alena.bastova@mesto-trebon.cz VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu služby v souladu s 18 odst. 5 zákona

Více

Nemovitosti prismatem korun a paragrafů Už to běží! - NOZ, katastr atd. Stavební fórum 12. prosince 2013

Nemovitosti prismatem korun a paragrafů Už to běží! - NOZ, katastr atd. Stavební fórum 12. prosince 2013 Nemovitosti prismatem korun a paragrafů Už to běží! - NOZ, katastr atd. Stavební fórum 12. prosince 2013 Nemovitosti, nemovitosti, nemovitosti Stavba jako součást pozemku klíčová změna Součástí pozemku

Více

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím

Více

MATERIÁL PRO JEDNANÍ

MATERIÁL PRO JEDNANÍ MATERIÁL PRO JEDNANÍ v ZASTUPITELSTVA MĚSTA SEMILY Jednání Zastupitelstva města Semily dne: 20. března 2017 Věc: Předkládá: Převod obchodního podílu města ve společnosti Nemocnice v Semilech, s.r.o. /

Více

Smlouva o poskytování právních služeb

Smlouva o poskytování právních služeb Část F. Smlouva o poskytování právních služeb uzavřená podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Žatecká teplárenská, a.s. smlouva o výkonu funkce

Žatecká teplárenská, a.s. smlouva o výkonu funkce Město Žatec V Žatci dne 13.4.2016 Městský úřad Žatec MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATEC KONANÉ DNE 25.04.2016 odložený materiál z jednání ZM dne 22.02.2016, 17.03.2016, 30.03.2016, 11.04.2016

Více

Smlouva o poskytování překladatelských služeb

Smlouva o poskytování překladatelských služeb Smlouva o poskytování překladatelských služeb Tato smlouva o poskytování služeb se uzavírá níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Česká republika - Státní ústav pro kontrolu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 757/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 699 ze dne 26.09.2016 Předložení příkazní smlouvy o poskytování právních služeb s Advokátní kanceláří Brož & Sokol & Novák s.r.o.

Více