Město Semily Lena Mlejnková Starostka Husova Semily. 14. července 2015 JS/MBH/PAJ. Smluvní podmínky poskytování právních služeb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Semily Lena Mlejnková Starostka Husova 82 513 01 Semily. 14. července 2015 JS/MBH/PAJ. Smluvní podmínky poskytování právních služeb"

Transkript

1 Ambruz & Dark Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář Sídlo: Karolinská 654/2, Praha 8 Tel.: Fax: Město Semily Lena Mlejnková Starostka Husova Semily Zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C IČO: , DIČ: CZ Pobočka Brno: Holandská 1, Brno Pobočka Ostrava: Stodolní 1, Ostrava Pobočka Plzeň: Anglické náb. 1, Plzeň 14. července 2015 JS/MBH/PAJ Smluvní podmínky poskytování právních služeb Vážená paní starostko, v návaznosti na naši předchozí komunikaci s Vaším kolegou, panem Mgr. Radimem Šimůnkem, si dovolujeme předložit smluvní podmínky poskytování právních služeb pro Město Semily v souvislosti se zvažovanou transformací Nemocnice s poliklinikou v Semilech ( Nemocnice v Semilech ), příspěvkové organizace zřízené Městem Semily. 1 Zadání 1.1 Vyrozuměli jsme, že město Semily zvažuje transformaci Nemocnice v Semilech ( Transformace ). Za účelem posouzení provedení transformace Nemocnice v Semilech zadalo Město Semily vypracování právní analýzy provedení Transformace, přičemž z provedené právní analýzy vyplývá jako vhodný způsob provedení Transformace založení společnosti s ručením omezeným 100% vlastněné Městem Semily ( SRO ). 1.2 Stávající soubor majetku tvořící Nemocnici v Semilech bude na základě závěrů provedené právní analýzy vložen do SRO jako obchodní závod, resp. jako část obchodního závodu. Součástí obchodního závodu však nebudou nemovité věci sloužící v současné době provozu Nemocnice v Semilech, které i nadále zůstanou ve vlastnictví Města Semily, přičemž Město Semily bude SRO nemovité věci pronajímat pro účely provozu Nemocnice v Semilech. 1.3 Město Semily se na nás obrátilo s žádostí o předložení nabídky právních služeb v rámci Transformace, přičemž v rámci těchto služeb by rovněž měly být poskytnuty právní služby Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese Deloitte Legal ve střední Evropě - Belgrade, Bratislava, Brno, Bucharest, Budapest, Krakow, Katowice, Košice, Ljubljana, Lodz, Ostrava, Plzeň,Poznań, Praha, Pristina, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius, Warsaw, Wrocław, Zagreb

2 související s právní podporou při získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb pro SRO a dále zajištění koordinace procesu Transformace. 2 Rozsah služeb 2.1 V rámci popsaného zadání jsme připraveni poskytnout následující právní služby v rámci procesu Transformace: Přípravu návrhu podrobného harmonogramu kroků Transformace, jejich načasování a odpovědných osob, který bude předložen ke schválení příslušnými orgány Města Semily a podle něhož budou probíhat jednotlivé kroky. Založení SRO peněžitým vkladem včetně zastupování Města Semily v příslušném rejstříkovém řízení. Právní služby potřebné k provedení vkladu obchodního závodu představujícího Nemocnici v Semilech (s výjimkou nemovitých věcí) do SRO včetně přípravy souvisejících právních dokumentů. Právní služby v souvislosti s následným zrušením původní příspěvkové organizace Města Semily provozující Nemocnici v Semilech. Přípravu smlouvy o nájmu nemovitých věcí potřebných pro provoz Nemocnice v Semilech. Právní podporu při získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb pro SRO. Celková koordinace procesu Transformace zahrnující osobní účast na jednáních orgánů Města Semily v max. rozsahu 20 hodin a dále telefonickou a ovou koordinaci procesu v souladu se schváleným harmonogramem Transformace. 2.2 Výše uvedený rozsah právních služeb a odhad stráveného času při jejich poskytnutí byl připraven na základě následujících předpokladů: Transformace bude provedena způsobem popsaným výše na základě provedené právní analýzy a z rozhodnutí Města Semily a jeho orgánů; v rámci cenové nabídky nejsou zahrnuty služby spočívající v revizi provedené právní analýzy či rozhodnutí Města Semily a jeho orgánů. Žádný z kroků zvoleného způsobu Transformace nepodléhá regulaci v oblasti veřejných zakázek či koncesního řízení. Odpovědné osoby uvedené ve schváleném harmonogramu Transformace budou poskytovat řádnou součinnost v souladu se schváleným načasováním kroků Transformace. Komunikace v rámci projektu bude vedena maximálně efektivně s využitím elektronických prostředků komunikace. Naše služby v rámci cenové nabídky, u nichž je uveden odhad stráveného času, zahrnují pouze služby uvedené výše v rámci rozsahu služeb, nikoli další právní či jiné služby (zejm. znalecké, daňové, účetní, a jiné). 2/8

3 2.3 Pokud by mělo dojít k podstatné změně dohodnutého rozsahu požadovaných právních služeb, ať už na základě Vašeho požadavku, našeho odborného posouzení konkrétní situace, či na základě jiných okolností, připravíme neprodleně specifikaci změněného rozsahu požadovaných služeb a smluvních podmínek a předložíme Vám ji k odsouhlasení. 2.4 Dále budeme Městu Semily poskytovat další právní služby dle jejích aktuálních požadavků a potřeb, a to na základě jednotlivých dílčích objednávek či nově sjednaného rozsahu poskytovaných právních služeb, pokud jej bude možno předem specificky určit. 3 Odměna za právní služby 3.1 Naše právní služby v rozsahu uvedeném v článku 2.1 poskytneme na základě skutečně stráveného času a naší preferenční hodinové sazby ve výši Kč. S ohledem na uvedený rozsah služeb předpokládáme, že strávený čas při poskytování uvedených služeb nepřesáhne 295 hodin. Nebude-li skutečně strávený čas dosahovat odhadovaný objem času dle tohoto článku 3.1, bude odměna vypočtena na základě uvedené hodinové sazby a skutečně stráveného času. V případě, že skutečně strávený čas ve vztahu k právním službám vymezeným výše v článku 2.1 přesáhne uvedený předpokládaný rozsah, další odměna z naší strany již nebude účtována. 3.2 Smluvní odměna za případné právní služby přesahující rozsah služeb uvedený výše, stejně tak jako za další právní služby poskytované Městu Semily v budoucnu na základě vzájemné výslovné dohody, bude vypočtena na základě naší preferenční hodinové sazby ve výši Kč, a času, který vynaložíme při řešení dané záležitosti, včetně příprav, zpracování zpráv a případných řešení právních otázek souvisejících s danou záležitostí (pokud budou v daném případě nezbytná). Pokud bude možno určit předem rozsah dalších právních služeb neobsažených ve výše uvedeném rozsahu, je možno pro takovéto další služby dohodnout též pevně stanovenou smluvní odměnu místo odměny vypočtené dle hodinových sazeb. 3.3 Smluvní odměny nezahrnují výdaje vynaložené v souvislosti s poskytováním našich služeb (jako např. soudní poplatky, notářské poplatky, náklady na ověřené překlady dokumentů, cestovní výdaje, výdaje za ubytování, kurýrní služby, telefonní hovory, poplatky za zveřejnění oznámení, fax, telefon a kopírování apod.), které budou námi hrazeny a následně Vám přeúčtovány. Jelikož příprava detailní kalkulace nákladů na fax, telefon a kopírování by byla administrativně a časově náročná, budeme oprávněni účtovat částku odpovídající 3% z odměny za příslušné právní služby jako náhradu takových výdajů. Budeme-li předpokládat, že výdaje uvedené v tomto článku budou představovat významnou část našich faktur, požádáme Vás předem o jejich schválení. 3.4 Faktury budeme vystavovat měsíčně. Ke smluvní odměně bude připočtena příslušná daň z přidané hodnoty (v případě, že tak stanoví zákon o dani z přidané hodnoty 1 ). Z hlediska uplatňování DPH budeme považovat poskytování našich služeb za soustavnou činnost, přičemž činnosti specifikované v jednotlivých vystavených fakturách budou představovat dílčí plnění poskytnutých služeb. Každé dílčí plnění bude považováno za uskutečněné dnem 1 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 3/8

4 vystavení příslušné faktury. Pro usnadnění platby dané faktury Vám můžeme zaslat elektronickou kopii faktury navíc k jejímu doručení poštou. Naše faktury jsou splatné do třiceti (30) dnů od jejich vystavení. K fakturovaným částkám, které nejsou řádně a včas uhrazeny, si vyhrazujeme právo účtovat úrok z prodlení v sazbě 1,5% měsíčně. 3.5 Jako klientovi, jehož pokyny se budeme řídit, budeme Městu Semily vystavovat faktury i v případě, pokud by měly být hrazeny třetí stranou. Jestliže budete požadovat, abychom vystavili fakturu na třetí stranu, učiníme tak v případě uzavření písemné smlouvy mezi námi a takovouto třetí stranou, přičemž zůstanete nadále odpovědni za úhradu našich faktur. 4 Profesionální standardy 4.1 Právní služby budeme Městu Semily poskytovat v souladu s naším chápáním správného výkladu práva a současné právní praxe. Při jejich poskytování budeme spoléhat na správnost a úplnost informací a dokumentů, které obdržíme od Města Semily jako nezbytné pro poskytování našich právních služeb v souladu s Vašimi instrukcemi. Město Semily bude odpovídat za oznámení všech změn týkajících se již poskytnutých informací a dokumentů. 4.2 V souladu s právními předpisy upravujícími výkon naší profese nebudeme vázáni instrukcemi Města Semily, které nebudou v souladu s právem a stavovskými předpisy České advokátní komory. 5 Omezení odpovědnosti 5.1 Při dodržení ustanovení zákona o advokacii a dalších právních předpisů naše odpovědnost za veškerou majetkovou a nemajetkovou újmu (ať již např. za skutečnou škodu, ušlý zisk či vynaložené náklady v souvislosti s poskytovanými službami) nepřesáhne částku odpovídající pětinásobku fakturované odměny za příslušnou službu, nebude však nikdy vyšší než Eur. Souhlasíte, že naše odměna byla stanovena s ohledem na omezení odpovědnosti dle ustanovení předchozí věty. 5.2 Jakýkoliv Váš nárok v souvislosti s těmito smluvními podmínkami může být vznesen pouze vůči naší společnosti, tzn. nikoliv vůči našim společníkům, advokátům, zaměstnancům a spolupracujícím osobám či jiným členům Deloitte 2. V této souvislosti souhlasíte, že s výjimkou naší společnosti, členové Deloitte vůči Vám nenesou jakoukoliv odpovědnost za služby, které jsou nebo budou poskytovány dle těchto smluvních podmínek. Proto souhlasíte, že žádný z členů Deloitte (vyjma naší společnosti) vůči Vám nemá jakýkoli závazek, nevznesete žádný nárok a nezahájíte soudní, rozhodčí či jiné obdobné řízení proti jakémukoli členovi Deloitte (vyjma naší společnosti) v souvislosti s těmito smluvními podmínkami a zajistíte, že ani jiný subjekt s Městem Semily propojený, který není stranou těchto smluvních podmínek, takový nárok nevznese či takové řízení nezahájí. 2 Členové Deloitte znamená Deloitte Touche Tohmatsu Limited ( DTTL ), britskou společnost s ručením omezeným, síť jejích členských firem a jejich dceřiných a přidružených společností, jejich předchůdce, nástupce a nabyvatele jejich práv a všechny partnery, vedoucí pracovníky, členy, vlastníky, ředitele, zaměstnance, subdodavatele a zástupce všech těchto subjektů. Každá členská firma DTTL je samostatná a nezávislá právní entita působící pod názvy Deloitte, Deloitte & Touche, Deloitte Touche Tohmatsu nebo pod jinými podobnými jmény. DTTL ani jakákoliv jiná členská firma DTTL vyjma, je-li tak výslovně uvedeno v těchto smluvních podmínkách, nenese žádnou odpovědnost za jednání či opomenutí ostatních členů Deloitte. 4/8

5 5.3 Zavazujete se vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby nebyly naší společnosti ani jinému členu Deloitte způsobeny škody, a odškodnit naši společnost a jakéhokoli jiného člena Deloitte v případě, že v souvislosti se službami bude vznesen jakýkoliv nárok třetí strany, s výjimkou případů, kde dle pravomocného soudního rozhodnutí takové nároky vyplynuly z úmyslného porušení právní povinnosti naší společností nebo jakýmkoliv jiným členem Deloitte, popř. jeho subdodavatelem. 6 Poskytování informací 6.1 Pro poskytování právních služeb považujeme za velmi důležitou vzájemnou fungující komunikaci mezi oběma stranami. Martin Bohuslav by měl být považován za hlavní kontaktní osobu při poskytování našich služeb Městu Semily. Pokud nebude dohodnuto jinak, budeme předpokládat, že Mgr. Radim Šimůnek bude hlavní kontaktní osobou z Vaší strany. 6.2 Jakýkoliv požadavek změny rozsahu poskytovaných služeb či objednávka dalších právních služeb musí být učiněny a odsouhlaseny formou dopisu, u či faxu. 6.3 Jakékoliv ústní rady, návrhy zpráv nebo zápisy z jednání, které Vám případně poskytneme, nebudou naší definitivní právní radou, stanoviskem ani závěrem. Definitivní právní rada, stanovisko nebo závěr budou obsaženy výhradně v našem konečném písemném vyjádření. 6.4 Poskytnete-li nám Vaše faxové spojení či adresu elektronické pošty, předpokládáme (pokud nám neoznámíte opak), že souhlasíte s využitím těchto prostředků při naší vzájemné komunikaci a že považujete tento způsob převodu informací za dostatečně bezpečný a důvěrný s ohledem na ochranu Vašich zájmů a že zajistíte ochranu integrity dat (např. antivirovou ochranu). Budeme oprávněni použít toto faxové spojení či adresu elektronické pošty nejenom v souvislosti s poskytovanými právními službami, ale také za účelem zasílání obchodních sdělení týkajících se nabídek dalších služeb, pokud toto neodmítnete. 7 Důvěrnost, ochrana osobních údajů 7.1 Veškeré Vámi poskytnuté informace, které označíte za důvěrné, budeme vždy uchovávat v tajnosti a zajistíme, aby naši zaměstnanci či spolupracující osoby činily taktéž, pokud Město Semily nebo příslušné právní předpisy nestanoví jinak. Povinnost mlčenlivosti se při zachování souladu s předpisy upravujícími poskytování právních služeb nebude vztahovat na informace, které se staly obecně známými, na informace sdělené třetí stranou, jež nemá povinnost mlčenlivosti ohledně takových informací a informace sdělené jiným Vašim odborným poradcům spolupracujícím na řešení předmětné záležitosti, např. členům Deloitte a dalším osobám Vámi určeným. Rovněž souhlasíte s uvedením krátkého popisu služeb poskytnutých na základě těchto smluvních podmínek společně s označením Města Semily a jako referenci prokazující naši praxi. Rovněž Vás můžeme požádat o poskytnutí specifického písemného souhlasu ohledně poskytnutých služeb. 7.2 V souvislosti s poskytováním našich služeb bude naše společnost zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje (zejména kontaktní údaje zaměstnanců a orgánů Města Semily, jež budou s námi v průběhu poskytování služeb v kontaktu) v interní databázi za účelem plnění našich smluvních a zákonných povinností a pro komerční a marketingové účely až do 5/8

6 odvolání. Zpracování a uchovávání těchto osobních údajů bude probíhat v souladu s ustanoveními českého zákona o ochraně osobních údajů Souhlasíte, že pro shora uvedené účely můžeme předávat dokumentaci související s poskytnutými službami (včetně osobních údajů a jiných důvěrných informací) svým subdodavatelům a jiným členům Deloitte, a to i do zahraničí (i mimo území Evropské unie). Předání osobních údajů bude probíhat za předpokladu, že budou naplněny zákonné předpoklady pro takové předání a bude zachována adekvátní úroveň příslušných technických, organizačních a personálních opatření souvisejících se zpracováním. 7.4 Tímto potvrzujete, že jste oprávněni nám poskytovat osobní údaje v souvislosti s poskytováním výše specifikovaných služeb a že osobní údaje byly shromážděny a zpracovány v souladu s platnými právními předpisy. Jste povinni nám sdělit veškeré nezbytné pokyny pro zpracování osobních údajů a předávat jen úplné a v daném okamžiku aktuální osobní údaje. Osobní údaje nebudou uchovávány déle než 10 let následujících po skončení tohoto smluvního vztahu, není-li příslušnými právními předpisy proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 4 nebo jinými platnými právními předpisy stanoveno jinak. 7.5 Naše právní služby budou určeny pouze Městu Semily a příslušné výstupy mohou být předmětem autorskoprávní ochrany, a proto nesmí být poskytnuty jiné osobě bez našeho výslovného souhlasu. Neponeseme odpovědnost za použití či spoléhání se na výstupy použité jakoukoli jinou stranou či pro jakýkoli jiný účel, než bylo námi výslovně schváleno. 8 Střet zájmů 8.1 I přes striktní dodržování právních předpisů a interních postupů ohledně střetu zájmů nelze plně zaručit, že předem identifikujeme všechny případy potenciálního střetu zájmů, zejména pak v situacích, kdy není zcela zřejmé, co konkrétně je ze strany daného klienta za střet zájmů považováno. Pokud Vám jsou či budou známy okolnosti, které mohou v souvislosti s poskytováním našich služeb vést ke střetu zájmů, žádáme Vás, abyste nás o nich neprodleně informovali. V případě, že taková situace nastane, projednáme s Vámi stav a dosavadní vývoj záležitostí a dohodneme další vhodný postup. Za určitých okolností může dojít k tomu, že s ohledem na ochranu Vašich zájmů budeme nuceni ukončit poskytování našich právních služeb Městu Semily. 8.2 Na základě předpisů týkajících se nezávislosti auditora může dojít k situaci, kdy Město Semily nebude moci využívat našich právních služeb jakožto služeb poskytovaných advokátní kanceláří přidruženou k Deloitte, popřípadě může být možnost poskytování našich služeb omezena. Pokud takováto situace nastane, žádáme Vás, abyste nás o ní neprodleně informovali proto, abychom mohli společně přijmout vhodná opatření v souladu s příslušnými právními předpisy. 3 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně dalších zákonů, v platném znění. 4 Zejména zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. 6/8

7 9 Právní úprava proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 9.1 V souladu s příslušnou právní úpravou proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 5 můžeme mít jako poskytovatel právních služeb povinnost provést ověření identifikace zástupce a orgánu Města Semily. V takovém případě Vás požádáme o spolupráci při plnění této zákonné povinnosti, a to o vyplnění formuláře, jež Vám zašleme, a potvrzení správnosti vyplněných údajů připojením podpisu statutárního orgánu nebo oprávněného zástupce. 10 Ukončení smluvních podmínek 10.1 Smluvní vztah vzniklý na základě těchto smluvních podmínek bude skončen dohodou či doručením písemné výpovědi bez výpovědní doby kteroukoliv ze smluvních stran druhé smluvní straně. Nebudeme-li instruováni jinak, musíme (v souladu s právní úpravou výkonu naší profese) pro zajištění ochrany zájmů Města Semily zajistit za Město Semily všechny urgentní záležitosti v průběhu patnácti dnů po skončení tohoto smluvního vztahu V případě skončení smluvního vztahu Město Semily uhradí smluvní odměnu a veškeré výdaje vzniklé v souvislosti s poskytováním našich právních služeb na základě těchto smluvních podmínek Ustanovení týkající se důvěrnosti a mlčenlivosti, odpovědnosti a rozhodného práva a soudní pravomoci zůstávají v účinnosti bez ohledu na ukončení účinnosti smluvních podmínek či skončení poskytování našich služeb. 11 Rozhodné právo a soudní pravomoc 11.1 Smluvní vztah založený na základě těchto smluvních podmínek se bude řídit českým právem Jakýkoliv spor vzniklý v souvislosti s těmito smluvními podmínkami a/nebo dalšími souvisejícími dohodami bude spadat do soudní pravomoci českého soudu místně příslušného dle sídla naší společnosti. 12 Účinnost smluvních podmínek 12.1 Tyto smluvní podmínky se budou na poskytování právních služeb vztahovat s účinností od data jejich písemného přijetí nebo (pokud tato skutečnost nastane dříve) ode dne zahájení poskytování právních služeb - v takovém případě se písemné přijetí smluvních podmínek považuje za potvrzení jejich ústního přijetí k datu zahájení poskytování právních služeb Smluvní podmínky se budou vztahovat jak na právní služby poskytované v souvislosti s výše uvedeným zadáním, tak na jakékoliv další právní služby poskytované Městu Semily v budoucnu, pokud nebude dohodnuto jinak Tyto smluvní podmínky mohou být změněny nebo nahrazeny pouze písemnou dohodou, při zachování možnosti změny rozsahu poskytovaných služeb a dalších specifikací formami 5 Zejména zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. 7/8

8 stanovenými v těchto smluvních podmínkách. Tímto vylučujeme přijetí těchto smluvních podmínek s dodatkem nebo odchylkou Tyto smluvní podmínky nahrazují veškeré případné předchozí verze smluvních podmínek a platí bez ohledu na obsah jakékoliv dřívější jiné nabídky či podobného dokumentu. 13 Přijetí smluvních podmínek 13.1 Pokud souhlasíte s výše uvedenými smluvními podmínkami, podepište, prosím, dva stejnopisy tohoto dokumentu a zašlete je zpět na výše uvedenou adresu. Budete-li mít jakékoliv dotazy k předloženým smluvním podmínkám, kontaktujte mě, prosím, na telefonním čísle S pozdravem Za Ambruz & Dark Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář Mgr. Bc. Jan Spáčil, LL.M jednatel Přijímáme smluvní podmínky uvedené výše. Datum: Za Město Semily. Uveďte, prosím, celé jméno a funkci hůlkovým písmem 8/8

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství 1 Základní ustanovení 1/1 Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství (dále jen Podmínky ) oddělením Daňového

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování ekonomického, účetního a mzdového poradenství

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování ekonomického, účetního a mzdového poradenství Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování ekonomického, účetního a mzdového poradenství 1 Základní ustanovení 1/1 Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování ekonomického, účetního a mzdového poradenství

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky ING Bank N.V., pobočka Praha 1. Úvod 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) ING Bank N. V., pobočka Praha, (dále jen Banka ) upravují všechny bankovní

Více

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vývoj, implementace, provozování a podpora Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stránka 1 z 17 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto

Více

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objednatele: DIL/40/01/001746/2008 Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více

a Solid4s, s.r.o. se sídlem: Praha 8 Libeň, V Holešovičkách 1579/24, PSČ 180 00 IČ: 24296724

a Solid4s, s.r.o. se sídlem: Praha 8 Libeň, V Holešovičkách 1579/24, PSČ 180 00 IČ: 24296724 Operační program: Technická pomoc OPTP 2007 2013 Součást projektu: Služby technického dozoru a poradenství při realizaci informačního systému MS2014+ Reg. č. projektu: CZ.1.08/2.1.00/13.00159 Č.j.: 26727/2013-24

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY CPS společnosti PALMAFONE, a.s.

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY CPS společnosti PALMAFONE, a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY CPS společnosti PALMAFONE, a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen ZoEK ) a ustanoveními 1800 a následujících

Více

evidování Poskytovatele jako majitele týká. Ze strany Poskytovatele je Mandátní smlouva uzavřena Zahájením poskytování Služby registrace této domény.

evidování Poskytovatele jako majitele týká. Ze strany Poskytovatele je Mandátní smlouva uzavřena Zahájením poskytování Služby registrace této domény. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní společnost POLOMINO Services, spol. s r.o. vydává tímto postupem podle 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PŘÍLOHA č. 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Tourist Centrum s.r.o. Tourist Centrum s.r.o. je společnost s ručením omezením se sídlem v Olomouci, Švédská 414/10, PSČ 779 00, IČ: 479 72 840 (dále

Více

Veřejné obchodní podmínky poskytovábní služeb zákazníkům. Dokument je platný od 1.6.2015 ISO 9001:2008

Veřejné obchodní podmínky poskytovábní služeb zákazníkům. Dokument je platný od 1.6.2015 ISO 9001:2008 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní korporace Unico Europe s.r.o., IČO: 242 97 747, sídlem: Kaprova 42, 110 00 Praha Staré město (dále UNICO nebo Poskytovatel ) publikuje tímto v souladu s 1751 zákona č. 89/2012

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů podnikatelů. Platné a účinné od 1. 3. 2015

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů podnikatelů. Platné a účinné od 1. 3. 2015 Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů podnikatelů Platné a účinné od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem ul. Senatorska

Více

OI 1/12 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a dle podmínek Integrovaného operačního plánu, prioritní osa 6.2 (Zavádění ICT

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SKUPINY PILKINGTON (PCP2)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SKUPINY PILKINGTON (PCP2) 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SKUPINY PILKINGTON (PCP2) 1. DEFINICE 1.1 Propojenou osobou se rozumí jakýkoli podnik (společnost), který je: (i) nejvyšší mateřskou společností Kupujícího; (ii) nejvyšší

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s. Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s. Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Účinné od 10.5.2015 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

SMLOUVA O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH KOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ (dále jen "Smlouva")

SMLOUVA O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH KOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ (dále jen Smlouva) SMLOUVA O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH KOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ (dále jen "Smlouva") číslo mezi společností Air Telecom a.s. se sídlem: Českomoravská 2408/1a, 190 00 Praha 9 - Libeň IČ: 242 62 137 DIČ: CZ24262137 zápis

Více

SMLOUVA O PROPOJENÍ (dále jen Smlouva )

SMLOUVA O PROPOJENÍ (dále jen Smlouva ) SMLOUVA O PROPOJENÍ (dále jen Smlouva ) Číslo smlouvy :. Označení smluvních stran: RIO Media a.s. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13521 Se sídlem: Praha 9,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ IČ:22795103, DIČ: CZ22795103 e-mail: info@pujcka-2012.cz www.pujcka-2012.cz RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ uzavřená mezi MILAKAMI s.r.o. se sídlem Budovatelská 482, 431 51 Klášterec nad Ohří společnost

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB Článek 1 Vymezení pojmů (1) Ceníkem se rozumí ceník Certifikačních služeb. (2) Certifikační autoritou se rozumí systém, který na základě požadavků předaných registrační autoritou vydává nebo zneplatní

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468

Více