Přehled údajů SBA 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled údajů SBA 2014"

Transkript

1 CS Podniky a průmysl Přehled údajů SBA 2014 ČESKÁ REPUBLIKA Ve zkratce Politika České republiky týkající se malých a středních podniků je v poslední době pragmatická a selektivní a klade velký důraz na rozvoj dovedností a inovací a posílení zadávání veřejných zakázek. Očekává se, že rozvoj dovedností a inovací povede z dlouhodobého hlediska k podpoře konkurenceschopnosti země, přičemž posílení zadávání veřejných zakázek má jednoznačně zajistit snáze dosažitelný cíl, tj. usnadní využití prostředků z EU. Kromě toho probíhaly přípravy nových iniciativ, jejichž cílem je zlepšit přístup k financování, což je jasnou reakcí na v současnosti nejpalčivější potřeby podniků. Nicméně existuje řada oblastí politiky týkající se malých a středních podniků, kde je zapotřebí přijmout opatření a kde výkonnost České republiky zaostává za evropským průměrem. Ačkoliv toto tvrzení platí především pro pružně reagující správu a internacionalizaci, vykazují v roce 2013 přibližně průměrnou výkonnost i všechny ostatní oblasti. Tím se částečně vysvětluje, proč je výkonnost českých malých a středních podniků stále nízká. Přidaná hodnota malých a středních podniků v roce 2013 byla téměř o 11 % nižší než v roce Mikropodniků bylo sice více, než je průměr EU, ale byly mnohem méně produktivní. Celkově je možno říci, že profil SBA České republiky má určité silné stránky, ale také značné slabiny. Je stále jasnější, že má-li Česká republika udržet krok se stále se zvyšujícím průměrem EU, je třeba nyní provést alespoň určitou údržbu i v oblastech, jejichž výkonnost dosahuje průměru EU. O přehledech údajů SBA 1 Iniciativa Small Business Act pro Evropu (SBA) je stěžejní iniciativou EU v oblasti politiky podpory malých a středních podniků (MSP). Zahrnuje soubor politických opatření, která jsou organizačně rozdělena na základě deseti zásad: od podnikání přes pružně reagující správu až po internacionalizaci. Výsledkem přezkumu SBA v roce 2011 byla výzva ke zlepšení monitorování za účelem zdokonalení správy v této oblasti. Přehledy údajů SBA se vydávají každoročně a jejich cílem je zlepšit porozumění současným vývojovým tendencím a vnitrostátním politikám ovlivňujícím malé a střední podniky. Enterprise and Industry

2 1. Malé a střední podniky v České republice základní údaje Počet podniků Počet zaměstnanců Přidaná hodnota Česká republika EU 28 Česká republika EU 28 Česká republika EU 28 Počet Podíl Podíl Počet Podíl Podíl v miliardách EUR Podíl Podíl Mikropodniky % 92.4% % 29.1% % 21.6% Malé podniky % 6.4% % 20.6% % 18.2% Střední podniky % 1.0% % 17.2% % 18.3% MSP % 99.8% % 66.9% % 58.1% Velké podniky % 0.2% % 33.1% % 41.9% Celkem % 100.0% % 100.0% % 100.0% Tyto odhady za rok 2013 sestavila společnost DIW Econ na základě údajů za období let z databáze strukturální statistiky podnikání (Eurostat). Tyto údaje se týkají podnikové ekonomiky, jež zahrnuje průmysl, stavebnictví, obchod a služby (NACE Rev. 2, oddíly B až J, L, M a N), nejsou zde však uvedeny údaje o podnicích v odvětví zemědělství, lesnictví, rybářství nebo o podnicích v odvětvích převážně netržních služeb, jako je vzdělávání a zdraví. Výhoda použití údajů Eurostatu spočívá v tom, že jeho statistiky jsou harmonizované a porovnatelné napříč jednotlivými zeměmi. Nevýhodou je naopak to, že se u některých zemí mohou tyto údaje lišit od údajů, jež zveřejňují jejich vnitrostátní orgány. Malé a střední podniky jsou v české podnikové ekonomice asi stejně významné jako v EU jako celku. Vytvářejí 54 % přidané hodnoty (méně než průměr EU, který dosahuje hodnoty 58 %) a zajišťují 69 % všech pracovních míst (o něco více než průměrných 67 % v EU). Mikropodniky jsou v české ekonomice ještě běžnější než v EU (96 % oproti 92 %). Vytváří 20 % přidané hodnoty (v EU: 22 %) a zajišťují 32 % zaměstnanosti (v EU: 29 %). Většina českých malých a středních podniků působí v odvětví služeb (40 %), dále ve velkoobchodě a maloobchodě (25 %), výrobě (18 %) a stavebnictví (17 %). V odvětví služeb se pak vytváří největší podíl přidané hodnoty (37 %) a zaměstnanosti (33 %). Výroba vytváří 30 % přidané hodnoty malých a středních podniků a zajišťuje 29 % pracovních míst v rámci malých a středních podniků. Oba tyto údaje (tj. počet pracovních míst a přidaná hodnota malých a středních podniků v odvětví výroby) jsou asi 50 % nad evropským průměrem. Českou republiku postihla v roce 2009 hospodářská krize. Následné oživení, které trvalo dva roky, bylo pouze mírné a v roce 2012 se české hospodářství opět vrátilo do recese. Na konci roku 2013 dosáhla nezaměstnanost historického maxima 8,2 % 2, což ve spojení se škrty ve vládních výdajích bolestivě zasáhlo domácí poptávku. V posledním čtvrtletí roku 2013 se objevily první známky nového oživení a bylo dosaženo růstu 0,8 % 3. S ohledem na tento vývoj začal v posledních měsících roku 2013 vykazovat jisté zlepšení i Souhrnný podnikatelský indikátor důvěry, který měří Český statistický úřad. Výkonnost českých malých a středních podniků je nicméně nadále nízká. Přidaná hodnota malých a středních podniků byla v roce 2013 skoro o 11 % nižší než táž hodnota v roce 2008, zatímco přidaná hodnota velkých podniků byla ve srovnání s úrovní v roce 2008 nižší asi o 2 %. Míra zaměstnanosti v malých a středních podnicích vykazuje značnou míru stability a odolnosti. Od roku 2009 se mírně zvýšila (+1 %), ačkoliv toto zvýšení nepostačuje k dosažení předkrizových úrovní. V roce 2013 byla o 2 % nižší než v roce Volatilitu zaměstnanosti ve velkých firmách lze nejlépe doložit skutečností, že v roce 2013 byla stále o 7 % pod úrovní z roku 2008, ačkoliv v období mezi lety 2009 a 2013 vzrostla o významných 6 %. Malé a střední podniky se jasně odlišily od velkých podniků, byť se tak stalo za cenu snižující se produktivity práce, a prokázaly mimořádnou oddanost své pracovní síle. Tento vývoj je patrný i na úrovni jednotlivých odvětví. Detailní pohled na odvětví výroby ukazuje, že malé a střední podniky zaznamenaly během krize v letech značný úbytek přidané hodnoty ( 15 %) a poté pouze malé zotavení (2009 až 2013: +4 %). Velké společnosti si vedly mnohem lépe, jejich růst přidané hodnoty v období od roku 2008 do roku 2013 dosáhl 8 %. To lze vysvětlit strukturou českého výrobního průmyslu, mezi jehož významná odvětví patří výroba motorových vozidel, přípojných vozidel Přehled údajů SBA 2014 Česká republika 2

3 a návěsů a elektrického zařízení. Tato odvětví jsou výrazně orientovaná na vývoz a mají v nich převahu velké společnosti. Malé a střední podniky zabývající se výrobou nalézají značnou část odbytiště pro své výrobky na místním trhu, a proto jsou zasaženy malou domácí poptávkou a úspornými opatřeními ve veřejných rozpočtech. Velký pokles ve stavebnictví zasáhl jak malé a střední podniky, tak velké firmy. Mezi roky 2008 a 2013 poklesla přidaná hodnota malých a středních podniků o 32 % a zaměstnanost o 6 %, přičemž tytéž hodnoty u velkých společností klesly o 12 %, respektive 19 %. Tomuto dramatickému poklesu předcházelo období silného růstu v letech před rokem Pokles byl zčásti způsoben slabou domácí poptávkou (jak na straně veřejných, tak soukromých zákazníků) a výzvami spojenými s veřejnými zakázkami, které představují velkou zátěž a jsou složité. Je obtížné popsat poslední tendence v demografii českých malých a středních podniků, neboť údaje společností jsou vykazovány odděleně od osob samostatně výdělečně činných (tzv. soukromých podnikatelů) a v roce 2013 se změnila metodika pro vykazování údajů týkajících se osob samostatně výdělečně činných. Počet společností od roku 2009 setrvale roste a v roce 2013 byl zaznamenán čistý roční nárůst o společností. Počet nově vzniklých společností i společností, jejichž činnost byla ukončena, je od roku 2009 relativně stabilní. Současně však zahajuje podnikání stále méně lidí. To může být důsledkem politik, jejichž cílem je omezit zavedenou praxi zaměstnávání formou externího zajištění služeb nebo činností (které vyžaduje, aby si zaměstnanec založil podnik), jež vede ke snížení mzdových nákladů. Čeští podnikatelé očekávají, že v roce 2014 dojde v ekonomice k mírnému růstu. Malé a střední podniky, které působí v oblasti nových technologií nebo které jsou napojeny na aplikovaný výzkum, očekávají, že dosáhnou vyššího obratu, zatímco malé a střední podniky, které uspokojují domácí poptávku, čekají období stagnace. Společnosti, které vyváží, očekávají mírný růst, částečně i díky nedávnému oslabení české koruny vůči euru. Podniky také očekávají, že bude uplatňována méně restriktivní fiskální politika, což by mělo pomoci podpořit růst. To se týká zejména odvětví stavebnictví, které bylo v minulých letech značně postiženo. Kromě toho může zlepšení důvěry spotřebitelů vést k jejich vyšším výdajům. Dobrou zprávou je i oživení poptávky v některých zemích EU, zejména pak dobrý stav německé ekonomiky, která je pro české vývozce významným trhem. Přehled údajů SBA 2014 Česká republika 3

4 Vývojové tendence MSP v České republice 4 Přehled údajů SBA 2014 Česká republika 4

5 2. Profil SBA České republiky 5 Profil SBA České republiky je smíšený. Země si vede dobře v oblasti státní pomoci a veřejných zakázek a také v oblasti dovedností a inovací. Česká veřejná správa je však i nadále velmi pomalá a představuje velkou zátěž, což brání vzniku obchodních příležitostí a má negativní vedlejší účinky v jiných oblastech. Pro české malé a střední podniky je tak například poměrně obtížné obchodovat přes hranice jak na jednotném trhu, tak za hranicemi EU, a to zejména kvůli nepříznivým dovozním a vývozním postupům České republiky. Ve většině ostatních oblastí SBA bylo dosaženo průměrných výsledků. Celkově se dá říci, že pokrok při provádění iniciativy SBA byl mírný. V průběhu roku 2013 se projevilo několik zlepšení, jež byla způsobena opatřeními zavedenými v dřívějších letech. Nejnázornějším příkladem může být zlepšení v oblasti nabízení druhých šancí, kde z nedávných údajů vysvítá, že doba potřebná na vyřízení platební neschopnosti klesla ze tří let na dva roky. V roce 2013 provedla vláda politická opatření, která se týkala pěti z 10 oblastí politiky SBA. Tato opatření se zaměřovala především na zlepšení provádění zásady zelenou malým a středním podnikům, zlepšení přístupu k financování a především na dovednosti a inovace. Podporu dovednostem a inovacím lze hodnotit kladně, neboť pravděpodobně přispěje k vytvoření dlouhodobé konkurenční výhody. Některá další opatření byla zacílena na pružně reagující správu a internacionalizaci. Zlepšení se v budoucnosti očekávají od Koncepce podpory malých a středních podniků na období let , ačkoliv tato strategie se patrně věnuje zejména oblastem financování, dovedností a inovací. Toto zaměření může představovat riziko v tom smyslu, že jiné oblasti SBA nebudou s to držet krok s vývojem v jiných členských státech EU. Zavedení nového občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob přičemž všechny tyto zákony jsou obecně v souladu s cíli iniciativy SBA zvyšují očekávání ohledně směru, jímž se bude provádění iniciativy SBA v budoucnu ubírat, i ohledně rychlosti jejího provádění. Kromě toho mají zúčastněné strany za to, že český zmocněnec pro malé a střední podniky je stále aktivnější a že úloha, již zmocněnec zastává, je stále významnější. Přehled údajů SBA 2014 Česká republika 5

6 Výkonnost České republiky v oblasti SBA: současný stav a vývoj mezi lety 2008 a Zásada zelenou malým a středním podnikům V blízké budoucnosti se očekává, že se projeví pozitivní vliv několika nedávných iniciativ na situaci malých a středních podniků. Největšího pokroku by mělo být nejspíše dosaženo prostřednictvím naplňování Koncepce podpory malých a středních podniků na období let , jež byla představena v roce Vláda by měla zajistit, že bude systematicky dosahováno výsledků v průběhu celého období, a nikoliv pouze na konci. Dalšími významnými opatřeními pro malé a střední podniky jsou také nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, které snad přispějí ke snížení administrativní zátěže a usnadní zahájení podnikání. Naproti tomu hlavní překážkou pro růst podniků je i nadále neuspokojivý výkon veřejné správy. Až dosud nebylo v této oblasti podniknuto dost, aby se situace v souladu s tendencemi jinde v Evropě zlepšila. Od roku 2007 je u všech legislativních návrhů vypracovaných vládou povinně prováděno hodnocení dopadů regulace. To se týká také provedených evropských právních předpisů, nicméně legislativní návrhy pocházející z jiných zdrojů (např. parlamentní iniciativy) tímto hodnocením neprochází. Test malých a středních podniků jako takový se v České republice neprovádí, ale hodnocení dopadů regulace by mělo jasně prokázat, že byly posouzeny možné dopady včetně možných nepřiměřených dopadů na malé a střední podniky. Zúčastněné strany v oblasti malých a středních podniků udávají, že jsou poměrně spokojeny se způsobem, jímž je zohledňována jejich zpětná vazba. Přehled údajů SBA 2014 Česká republika 6

7 Podnikání Počáteční fáze podnikatelské činnosti (v %); 2013; Česká republika: 7.3; Prům. EU: 8 Počáteční fáze podnikatelské činnosti žen podnikatelek (v %); 2013; Česká republika: 4; Prům. EU: 6 Míra vlastnictví zavedených podniků (v %); 2013; Česká republika: 5.3; Prům. EU: 6.4 Příležitosti jako určující faktor podnikání (v %); 2013; Česká republika: 60.3; Prům. EU: 47 Záměr podnikat (procento dospělých lidí, kteří mají v úmyslu do tří let zahájit podnikání); 2013; Česká republika: 13.7; Prům. EU: 13.5 Míra, s níž školní vzdělávání pomáhá rozvíjet podnikatelské postoje; 2012; Česká republika: 63; Prům. EU: 50 Podnikání je žádoucí volba povolání (v %); 2006; Česká republika: 65; Prům. EU: 56.9 Úspěšní podnikatelé požívají ve společnosti vysoký status (v %); 2013; Česká republika: 47.8; Prům. EU: 65.5 Pozornost sdělovacích prostředků věnovaná podnikání (v %); 2006; Česká republika: 63; Prům. EU: 49 Celková výkonnost České republiky v oblasti podnikání je na úrovni průměru EU. Podnikání považují za žádoucí volbu povolání téměř dvě třetiny obyvatel (oproti 50 % průměru EU-28) a podnikatelské činnosti, jejichž určujícím faktorem jsou příležitosti, jsou značně rozšířenější než v Evropě jako celku. Školní osnovy sehrávají při formování postojů k podnikání významnější úlohu než v jiných zemích EU. Kromě toho je zaměření pozornosti sdělovacích prostředků na podnikání značně vyšší, než je evropský průměr. Ačkoliv se má za to, že prostředí k podnikání je značně vstřícné, nejsou zde potenciální ani mladí podnikatelé častějším jevem než jinde v Evropě. Lidé, kteří chtějí zahájit podnikání nebo se zapojili do počátečních fází podnikatelské činnosti, představují ve společnosti zhruba týž podíl jako v EU-28. Žen, které se zapojily do počátečních fází podnikatelské činnosti, je v České republice méně, než je evropský průměr. Vzhledem k tomuto pozadí je překvapivé, že úspěšní podnikatelé požívají v české společnosti nižší status, než by průměrně požívali v EU. Přehled údajů SBA 2014 Česká republika 7

8 Druhá šance Doba potřebná k vyřízení platební neschopnosti (v letech); 2014; Česká republika: 2.1; Prům. EU: 2 Náklady na vyřízení platební neschopnosti (náklady na pohledávky jako % dlužníkova majetku); 2014; Česká republika: 17; Prům. EU: Míra podpory pro nabízení druhé šance (v %); 2012; Česká republika: 78; Prům. EU: 82 Míra strachu z neúspěchu (v %); 2013; Česká republika: 35.8; Prům. EU: 39.8 Podnikatelé, kteří chtěli dostat druhou šanci poté, co jejich první podnik neuspěl, i nadále čelí v České republice přísnějším podmínkám než ve zbytku EU. Pozitivní však je, že bylo dosaženo značného pokroku, pokud jde o zkrácení doby, která je nezbytná pro vyřízení platební neschopnosti. Tato doba se zkrátila ze 3,2 roku v roce 2012 na 2,1 roku. To je pravděpodobně důsledkem schválení významné novely insolvenčního zákona (č. 182/2006 Sb.) z roku 2012, jejímž cílem bylo usnadnit poctivým podnikatelům dostat druhou šanci. Nicméně náklady na ukončení podnikání (17 % majetku) se od roku 2012 nezměnily a jsou i nadále nad průměrem EU (10 %). Míra podpory obyvatel, pokud jde o poskytování druhé šance poctivým podnikatelům, zůstává beze změny 78%, přičemž evropský průměr je 82 %. Ačkoliv je míra veřejné podpory poměrně vysoká, zúčastněné strany udávají, že v praxi je dostat druhou šanci velice obtížné a že neúspěch je automaticky spojován s nepoctivostí. Češi se neúspěchu bojí v průměru méně než Evropané. Tento statistický údaj nejspíše souvisí s průměrnou výkonností několika ukazatelů, které jsou popsány v oddíle výše zejména s mírou podpory, s níž školní vzdělávání pomáhá formovat postoje k podnikání. V této oblasti nebyla v roce 2013 a v prvním čtvrtletí roku 2014 oznámena či provedena žádná významná politická opatření. Přehled údajů SBA 2014 Česká republika 8

9 Pružně reagující správa Doba potřebná k zahájení podnikání (v kalendářních dnech); 2013; Česká republika: 15; Prům. EU: 4.2 Náklady na zahájení podnikání (v EUR); 2013; Česká republika: 402; Prům. EU: 318 Minimální splacený kapitál (v % příjmu na obyvatele); 2014; Česká republika: 29.5; Prům. EU: Doba potřebná k převodu majetku (v kalendářních dnech); 2014; Česká republika: 24; Prům. EU: 27.7 Náklady na převod majetku (v % hodnoty majetku); 2014; Česká republika: 4; Prům. EU: 4.7 Počet daňových plateb za rok; 2014; Česká republika: 8; Prům. EU: Doba potřebná ke splnění daňových povinností (v hodinách za rok); 2014; Česká republika: 413; Prům. EU: Náklady na vymáhání smluv (v % pohledávek); 2014; Česká republika: 33; Prům. EU: Rychle se měnící právní předpisy a politiky jsou pro podnikání problém (% respondentů, kteří s tvrzením souhlasí); 2013; Česká republika: 75; Prům. EU: 70 Složitost správních řízení je pro podnikání problém (% respondentů, kteří s tvrzením souhlasí); 2013; Česká republika: 67; Prům. EU: 63 MSP, které komunikují s veřejnými orgány online (v %); 2013; Česká republika: 93.43; Prům. EU: Systémy licencí a povolení (1 = nejméně složité, 26 = nejvíce složité); 2011; Česká republika: 4; Prům. EU: Zátěž regulačních předpisů vlády (1 = velká zátěž, 7 = žádná zátěž); 2013; Česká republika: 2.6; Prům. EU: 3.2 V oblasti pružně reagující správy se Česká republika umísťuje pod průměrem EU. Tato oblast je Achillovou patou země jedná se o oblast SBA, v níž se výsledky nejvíce odchylují od evropského průměru. Regulační opatření přijatá vládou jsou i nadále vnímána jako více zatěžující než v jiných zemích EU. Méně příznivé jsou ve srovnání se zbytkem Evropy například již podmínky pro zakládání podniků. Trvá to déle (15 dní oproti 4) a stojí více (402 EUR oproti 318). Minimální požadavky na výši kapitálu byly až donedávna mnohem přísnější než v EU jako celku v poměru k příjmům na jednoho obyvatele byly třikrát vyšší. Ačkoliv se tímto problémem zabývá nový zákon o obchodních korporacích, kterým je snížen minimální kapitál potřebný k založení podniku na 1 CZK, není tato změna dosud zachycena ve statistikách. Právě příznivá není ve všech případech ani administrativní stránka provozování zavedeného podniku. Ačkoliv podniky musejí provést ročně pouze osm daňových plateb, tento postup zabere ohromujících 413 hodin. Podniky v EU v průměru musejí provést více plateb (12,5), ale investují do nich jen polovinu času (193 hodin). Ukazuje se, že i vymáhání smluv je v České republice poměrně složité. Náklady na vymáhání dosahují jedné třetiny hodnoty pohledávky ve srovnání s jednou pětinou, což je výše nákladů v EU jako celku. Tři ze čtyř respondentů se domnívají, že při podnikání je problém udržet krok s rychlostí změn právních předpisů, což je o něco více než průměr EU. Dále dva ze tří dotázaných se domnívají, že problém pro podnikání představuje i složitost správních postupů. Celkově se dá říci, že legislativní a správní zátěž je v České republice asi víceméně srovnatelná s průměrem EU, ale poměr dotázaných, kteří tuto zátěž považují za problém pro podnikání, poukazuje na to, že existuje prostor ke zlepšování. Převod majetku vyžaduje 24 dní a 4 % hodnoty majetku, což je zátěž v podstatě odpovídající průměru. Nejlepších výsledků se dosahuje v oblasti licencí. Správní povolení jsou totiž vyžadována méně častěji, Přehled údajů SBA 2014 Česká republika 9

10 než je průměr EU. Kromě toho české malé a střední podniky více komunikují s orgány online než jejich protějšky z EU. K pozbyl účinnosti Zákon č. 513/1992 Sb. ze dne 5. listopadu 2012 Obchodní zákoník a byl nahrazen Zákonem č. 90/2012 Sb. ze dne 25. ledna 2012 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), který vešel v účinnost 1. ledna Ten např. v 142 přináší změnu ve výši minimálního základního kapitálu k založení s.r.o. na 1 Kč. Státní podpora a veřejné zakázky Podíl MSP na celkové hodnotě zadaných veřejných zakázek (v %); 2013; Česká republika: 35; Prům. EU: 29 Podíl podniků účastnících se veřejných zadávacích řízení (v %); 2013; Česká republika: 66; Prům. EU: 37 Průměrné zpoždění plateb od veřejných orgánů (ve dnech); 2013; Česká republika: 15; Prům. EU: Podíl podniků, které předkládají nabídky ve veřejném elektronickém systému zadávacího řízení (elektronické zadávání zakázek) (v %); 2013; Česká republika: 19.12; Prům. EU: V této oblasti SBA dosáhla Česká republika v roce 2013 nejlepších výsledků a byl zaznamenán rychlý pokrok, ačkoliv investoři očekávaly ještě více. Těchto výsledků bylo s velkou mírou pravděpodobnosti dosaženo díky přijetí novely zákona o veřejných zakázkách, která nabyla účinnosti v dubnu 2012 s cílem zjednodušit a zprůhlednit zadávací řízení. Navzdory dobré výkonnosti ukazatelů však neoficiální důkazy poukazují na zátěžující charakter této nové novely zákona,. Novela zákona, která byla mimo jiné zaměřena na předcházení podvodům, v praxi často vede k příliš přísným a zdlouhavým postupům při zadávání veřejných zakázek. Všechny ukazatele vykazují uspokojivou výkonnost a tři ze čtyř jsou jasně nad evropským průměrem. Účast na veřejných zakázkách je mezi českými podniky skoro dvakrát rozšířenější než v průměru mezi společnostmi EU a značně větší podíl českých společností používá nástroj pro elektronické zadávání veřejných zakázek. Kromě toho uspělo a vyhrálo ve veřejných soutěžích větší procento českých malých a středních podniků než v EU (35 % oproti 29 %). Průměrná délka opoždění plateb ze strany orgánů veřejné správy byla o polovinu kratší než v EU jako celku. V této oblasti nebyla oznámena ani provedena žádná významná politická opatření. Přehled údajů SBA 2014 Česká republika 10

11 Přístup k financím Odmítnuté žádosti o úvěr a nepřijatelné nabídky úvěru (v % žádostí MSP o úvěr); 2013; Česká republika: 17.6; Prům. EU: 14.4 Přístup k veřejné finanční podpoře včetně záruk (% respondentů, kteří uvedli, že se zhoršuje); 2013; Česká republika: 12.2; Prům. EU: 17.3 Ochota bank poskytnout úvěr (% respondentů, kteří uvedli, že se snižuje); 2013; Česká republika: 9.1; Prům. EU: 24.6 Náklady na malé úvěry v porovnání s velkými (v %); 2013; Česká republika: 34.74; Prům. EU: Celková doba čekání na platbu (ve dnech); 2013; Česká republika: 39.67; Prům. EU: Ztráty z ohrožených pohledávek (v % z celkového obratu); 2013; Česká republika: 3.3; Prům. EU: 3.83 Investice rizikového kapitálu (v % HDP); 2012; Česká republika: 0; Prům. EU: 0.04 Index ochrany práv předpisy (0 10); 2014; Česká republika: 6; Prům. EU: 6.82 Celková výkonnost České republiky v této oblasti odpovídá průměru EU, ačkoliv některé ukazatele se s průměrem neshodují. Ochota bank poskytnout financování je vysoká, ale má i svou slabou stránku. Úvěry malým a středním podnikům jsou drahé, podniky musí platit vyšší úroky, než je průměr EU. Míra odmítnutých žádostí o úvěr zhruba odpovídá evropskému průměru, avšak přístup k veřejné finanční podpoře (včetně záruk) je nadprůměrný. Platební morálka je také celkem pozitivní, na platbu se v průměru čeká 40 dní. Na druhou stranu však míra investic rizikového kapitálu je o něco nižší než průměr EU. Vláda v roce 2013 pokračovala v provádění několika politických iniciativ zaměřených na přístup k financím. Hlavním zdrojem podpory malých a středních podniků byl Operační program Podnikání a inovace. Bylo vyhlášeno několik nových výzev v těchto programech: Rozvoj, Inovace Inovační projekt, ICT a strategické služby, CzechEkoSystem a CzechAccelerator. Na konci období podpory ze strukturálních fondů EU v letech mohly společnosti tudíž získat dodatečné financování na pořízení nových technologií, zlepšení výroby, inovaci výrobků a postupů a rozvoj informačních a komunikačních technologií. Inovativní malé a střední podniky mohly také získat přístup k podpoře pronikání na rozvinuté zahraniční trhy ve formě konzultačních služeb zaměřených primárně na rozvíjení řídicích zkušeností a zlepšování dovedností v oblasti uvádění na trh. Vláda poskytla příjemcům v rámci těchto programů celkem 8,6 miliardy CZK. S cílem posílit přístup malých a středních podniků k různým zdrojům financování byla na celostátní úrovni zahájena či zopakována opatření, mezi něž patří program Inostart, Revit, Záruka a Restart V rámci programu Inostart (spolufinancovaného z prostředků Programu česko-švýcarské spolupráce) byly poskytovány komerční úvěry zaručené státem vlastněnou Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, které byly doplněny o konzultační služby mladým a inovativním podnikatelům vlastnícím malé podniky, jejichž činnost se zaměřuje zejména na rozvoj podnikání a inovace. Cílem programu Revit bylo pomoci oživit a rozvíjet podnikatelské činnosti v České republice usnadněním přístupu k úvěrům pro začínající a malé podniky za účelem zvýšení zaměstnanosti. Činnost v rámci programu Záruka, který byl v minulosti velmi oblíbený jako podpůrný nástroj pro Přehled údajů SBA 2014 Česká republika 11

12 získávání bankovních úvěrů na projekty financování, probíhala i nadále a program byl zdokonalen: podnikatelé (zařazení do třídy malých a středních podniků s nejvýše 50 zaměstnanci) jsou způsobilí pro získání záruk na krytí investic nebo bankovních úvěrů na provozní kapitál (až do výše 5 milionů CZK po dobu nepřesahující šest let). Program Restart 2013 se pak zaměřil na obnovení podnikatelské činnosti po záplavách, které zemi postihly v roce Jednotný trh MSP vyvážející zboží do EU (v % MSP v odvětví); 2011; Česká republika: 8.61; Prům. EU: MSP dovážející zboží z EU (v % MSP v odvětví); 2011; Česká republika: 8.51; Prům. EU: Veřejné zakázky, které MSP získaly v zahraničí (v % celkové hodnoty smluv na veřejné zakázky); 2013; Česká republika: 7.1; Prům. EU: 2.6 Počet směrnic týkajících se jednotného trhu, které dosud nebyly provedeny; 2013; Česká republika: 5; Prům. EU: 8.69 Průměrná doba zpoždění v provádění směrnic (v měsících); 2013; Česká republika: 4.9; Prům. EU: 8 Počet probíhajících řízení o nesplnění povinnosti; 2013; Česká republika: 24; Prům. EU: 30 Celková výkonnost České republiky v této oblasti odpovídá průměru EU. České malé a střední podniky obchodují na jednotném trhu o něco méně než jejich protějšky z EU, ale jsou aktivní a úspěšné při získávání smluv na veřejné zakázky v zahraničí. V zemi jsou dobře zavedené legislativní postupy, zejména pro přijímání právních předpisů EU. V této oblasti Česká republika vykazuje lepší výsledky než evropský průměr. Počet směrnic v oblasti jednotného trhu i průměrná doba zpoždění při jejich provádění je značně menší než průměrná hodnota, jíž dosahuje EU-28. Kromě toho je proti České republice vedeno méně řízení o nesplnění povinnosti než proti jiným zemím EU. V této oblasti nebyla oznámena ani provedena žádná významná politická opatření. Přehled údajů SBA 2014 Česká republika 12

13 Dovednosti a inovace Podíl MSP, které zavádějí inovace výrobků či postupů; 2010; Česká republika: 33.01; Prům. EU: Podíl MSP, které zavádějí marketingové či organizační inovace; 2010; Česká republika: 41.12; Prům. EU: 40.3 Podíl MSP, v nichž dochází k interním inovacím; 2010; Česká republika: 27.21; Prům. EU: Podíl inovativních MSP, které spolupracují s jinými subjekty; 2010; Česká republika: 10.26; Prům. EU: Prodej inovací nových na trhu a nových pro firmu (v % obratu); 2010; Česká republika: 15.25; Prům. EU: Podíl MSP prodávajících online; 2013; Česká republika: 25.11; Prům. EU: Podíl MSP nakupujících online; 2013; Česká republika: 45.42; Prům. EU: Obrat z elektronického obchodování; 2013; Česká republika: 25.75; Prům. EU: Podíl všech podniků, které zajišťují svým zaměstnancům odbornou přípravu; 2010; Česká republika: 72; Prům. EU: 66 V této oblasti dosahuje Česká republika svého druhého nejlepšího výsledku. Je to z velké části zapříčiněno tím, že mnoho českých malých a středních podniků využilo příležitostí, které skýtá podnikání na internetu. Podíl malých podniků, které prodávají po internetu, činí 82 %, a podíl podniků, které na internetu nakupují, 73 %, což je více, než je evropský průměr. Podíl obratu z prodeje na internetu dosahuje 84 %, což je také nadprůměrná hodnota. Pokud jde o inovace, výkonnost malých českých podniků je průměrná. České malé a střední podniky se zapojují do činností souvisejících s inovacemi více či méně stejnou měrou jako jejich evropské protějšky. Většina ukazatelů v této oblasti se příliš neliší od průměrných hodnot EU. Totéž platí pro míru spolupráce mezi inovativními malými a středními podniky a podíl prodejů generovaných inovativními produkty. Pokud jde o politiku v této oblasti, v roce 2013 byly zavedeny dva nové programy: Epsilon a Gama. V rámci obou programů je nabízena podpora pro uvádění výsledků výzkumu na trh a oba programy jsou navrženy s cílem podporovat spolupráci mezi malými a středními podniky a aplikovaným výzkumem. Probíhá několik iniciativ z předchozích let. Cílem programu CzechEkoSystem je posílení dovedností týkajících se rozvoje obchodního podnikání malých a středních podniků, použití podnikatelského plánu a jeho uplatnění v praxi (pomocí Rozvojového plánu) a dovedností v oblasti uvádění výrobků na trh a v oblasti řízení. Činnost programu ICT a strategické služby byla prodloužena prostřednictvím třetí výzvy k předkládání žádostí. Nabízí podporu pro 1) tvorbu nových řešení a aplikací IS/IKT; 2) vytváření a rozvoj center sdílených služeb se silným mezinárodním zaměřením a datových center; a 3) zakládání a rozvoj center oprav high-tech výrobků a technologií. Technologická agentura České republiky i nadále spravuje program Centra kompetence (prostřednictvím druhé veřejné soutěže), jehož cílem je vytvoření a provoz center výzkumu, vývoje a inovací. Rovněž byla prodloužena daňová pobídka v oblasti výzkumu a vývoje, která od 1. ledna 2014 umožňuje podnikům externě zajistit výzkumné činnosti u veřejných výzkumných institucí. Přehled údajů SBA 2014 Česká republika 13

14 Životní prostředí Podíl MSP, jež podnikly kroky v oblasti účinného využívání zdrojů; 2013; Česká republika: 93; Prům. EU: 95 Podíl MSP, jež pro své kroky v oblasti účinného využívání zdrojů využily opatření v oblasti veřejné podpory; 2013; Česká republika: 52; Prům. EU: 35 Podíl MSP, které nabízejí zelené výrobky a služby; 2013; Česká republika: 22; Prům. EU: 26 Podíl MSP, na jejichž obratu se zelené výrobky a služby podílejí více než 50 %; 2013; Česká republika: 16; Prům. EU: 22 Podíl MSP, které pro výrobu svých zelených výrobků využily opatření v oblasti veřejné podpory; 2013; Česká republika: 40; Prům. EU: 26 V této kategorii odpovídá výkonnost České republiky průměru EU, ačkoliv jednotlivé ukazatele vykazují různou výkonnost. Opatření veřejné správy na podporu malých a středních podniků při výrobě zelených výrobků a při jejich snahách o účinné využívání zdrojů využívá v přepočtu více malých a středních podniků, než je průměr EU. Avšak navzdory tomu je podíl malých a středních podniků, které zavádějí opatření na účinné využívání zdrojů, o něco nižší než v EU jako celku. Zelené výrobky a služby nabízí 22 % českých malých podniků, což je méně než průměr EU (26 %). Podíl podniků, u nichž tvoří zelené výrobky či služby jádro podnikání (tj. získávají více než polovinu příjmů ze zelených činností), je také pod evropským průměrem. V této oblasti nebyla v roce 2013 a v prvním čtvrtletí roku 2014 oznámena či provedena žádná významná politická opatření. Internacionalizace MSP vyvážející na trhy mimo EU (v % MSP v odvětví); 2011; Česká republika: 2.05; Prům. EU: 9.68 MSP dovážející z trhů mimo EU (v % MSP v odvětví); 2011; Česká republika: 2.29; Prům. EU: 8.18 Náklady na dovoz (v USD); 2014; Česká republika: 1190; Prům. EU: Čas potřebný na dovoz (ve dnech); 2014; Česká republika: 17; Prům. EU: Počet dokladů potřebných k dovozu; 2014; Česká republika: 6; Prům. EU: 4.68 Náklady na vývoz (v USD); 2014; Česká republika: 1215; Prům. EU: Čas potřebný na vývoz (ve dnech); 2014; Česká republika: 17; Prům. EU: Počet dokladů potřebných k vývozu; 2014; Česká republika: 4; Prům. EU: 4.25 V oblasti internacionalizace (kromě jednotného trhu EU, o kterém je pojednáno ve zvláštním oddíle) je Česká republika i nadále pod průměrem EU. Je patrné, že nedostatky popsané v oddíle Pružně reagující správa mají dopad na mezinárodní obchod. Dovozní i vývozní postupy nadále představují zátěž. Přehled údajů SBA 2014 Česká republika 14

15 Jejich splnění vyžaduje ve srovnání se zbytkem EU nadměrný čas i náklady. Z údajů z nedávné doby vyplývá, že Exportní strategie na podporu malých a středních podniků přináší výsledky. Počet dokladů potřebných k dovozu kontejneru (6) překračuje průměr EU (4,68), zatímco pro vývoz je nutné vyhotovit čtyři doklady, což zhruba odpovídá průměru. Z důvodu těchto správních obtíží je podíl českých malých a středních podniků na přímých dovozech a vývozech o poznání nižší než v případě jejich protějšků v EU. Z výzkumů vyplývá, že menší ekonomiky jsou častěji otevřenější mezinárodnímu obchodu než větší ekonomiky. Z toho je tedy možné vyvodit, že Česká republika přichází o značné potenciální výhody plynoucí z mezinárodního obchodu. Klíčové politické opatření zavedené v roce 2013 bylo zaměřeno na podporu českých výrobků a služeb na zahraničních trzích. Cílem programu Marketing je zvýšit účast podniků, včetně malých a středních podniků na vybraných zahraničních veletrzích a výstavách a podpořit české výrobky a služby za hranicemi EU. Přehled údajů SBA 2014 Česká republika 15

16 3. Osvědčené postupy Níže je uveden příklad osvědčeného postupu z České republiky, který ukazuje, jak mohou vlády podpořit MSP: Program CzechEkoSystem Tento program se zaměřuje především na podporu inovativních podnikatelských činností malých a středních podniků. Poskytuje informace a nabízí konzultační služby za příznivou cenu, na které dohlíží kouč, s cílem podporovat zakládání a pokračování existence nadějných inovativních firem. Účast v programu umožňuje žadatelům získat praktické zkušenosti při uvádění jejich výrobků na trh, při provádění podnikatelských plánů a podpoře jejich dovedností v oblasti uvádění na trh a řízení. Cílem programu je pomoci podnikům v počáteční fázi jejich provozu a zajistit, aby měly větší šanci čerpat výhody z financování své činnosti rizikovým kapitálem (především předstartovním, tzv. seed kapitálem). Zdroj: Důležité poznámky Přehledy údajů iniciativy Small Business Act (SBA) připravuje GŘ pro podniky a průmysl jakožto součást ověřování výkonnosti malých a středních podniků (SPR SME Performance Review), což je hlavní nástroj pro ekonomickou analýzu situace malých a středních podniků. Přehledy údajů spojují nejnovější dostupné statistické informace a informace o politikách ze všech 28 členských států EU a z dalších devíti nečlenských zemí EU, které také přispívají do rámcového programu EU pro konkurenceschopnost a inovace. Přehledy údajů vydávané jednou ročně pomáhají utřídit dostupné informace, a usnadňují tak hodnocení politik týkajících se malých a středních podniků a pomáhají sledovat provádění SBA. Tyto přehledy představují inventuru aktuálního stavu a zaznamenává se v nich dosažený pokrok. Nepředstavují samy o sobě hodnocení politik členských států, ale měly by být chápány jako doplňující zdroj informací, jehož cílem je zlepšit proces přijímání politických rozhodnutí na základě získaných poznatků. Přehledy údajů například uvádějí pouze ta opatření politiky, která místní odborníci na politiku v oblasti malých a středních podniků považují za relevantní. Nezohledňují všechna opatření přijatá vládou za sledované období a ani je zohlednit nemohou. Více informací o politikách lze najít v databázi přístupné z webových stránek SPR. Viz také závěrečné poznámky uvedené na další straně. Další informace: Ověřování výkonnosti malých a středních podniků: Small Business Act: Evropský portál pro malé podniky: Přehled údajů SBA 2014 Česká republika 16

17 1 Přehledy údajů SBA za rok 2014 ve značné míře čerpaly z příspěvků poskytnutých Společným výzkumným střediskem (JRC) Evropské komise sídlícím v italské Ispře. Společné výzkumné středisko provedlo zásadní zdokonalení metodického přístupu, statistické práce na souborech údajů a vizuální prezentace údajů. 2 přístup 27. února poslední přístup 27. února poslední 4 Tři níže uvedené grafy znázorňují směr vývoje v čase s uvedením proměnných hodnot. Obsahují hodnoty indexů za jednotlivá léta od roku 2008 do roku 2015, přičemž pro výchozí rok 2008 je stanovena hodnota 100. V grafu jsou uvedeny odhady vývoje od roku 2012 provedené společností DIW Econ na základě údajů z let čerpaných z databáze strukturální statistiky podnikání (Eurostat). Údaje se týkají podnikové ekonomiky, jež zahrnuje průmysl, stavebnictví, obchod a služby (NACE Rev. 2, oddíly B až J, L, M a N). Nejsou zde uvedeny údaje o podnicích v odvětví zemědělství, lesnictví, rybářství nebo o podnicích v odvětvích převážně netržních služeb, jako je vzdělávání a zdraví. Více informací o metodice viz 5 Politická opatření představená v tomto Přehledu údajů SBA představují pouhý výběr opatření, která vláda v roce 2013 a v prvním čtvrtletí roku 2014 přijala. Výběr provedl odborník na politiku v oblasti MSP dané země, kterého si najala španělská poradenská společnost CARSA (hlavní dodavatel GŘ pro podniky a průmysl, pokud jde o přehledy údajů SBA 2014). Tito odborníci byli požádáni, aby vybrali pouze ta opatření, která jsou podle jejich názoru nejdůležitější, tj. u kterých se očekává největší vliv na konkrétní oblast SBA. Celkový rozsah opatření, která odborníci při přípravě letošních přehledů údajů shromáždili, bude zveřejněn ve formě databáze politik na internetových stránkách Generálního ředitelství pro podniky a průmysl společně s přehledy údajů. 6 Kvadrantový graf spojuje dva soubory informací: jednak je zde znázorněn současný stav výkonnosti na základě údajů za poslední dostupné roky. Tyto údaje jsou znázorněny na ose X a měřeny ve směrodatných odchylkách prostého, neváženého aritmetického průměru pro EU-27. Vertikální úsek označený tečkovanými čarami vymezuje průměr EU. Graf dále zobrazuje průběžný pokrok, tj. průměrné roční míry růstu v letech Míry růstu se měří na základě jednotlivých ukazatelů, které tvoří průměry oblastí SBA. Umístění průměru konkrétní oblasti SBA v některém ze čtyř kvadrantů tudíž nepřináší pouze aktuální informace o tom, kde se v daném časovém okamžiku země v této oblasti SBA nachází vzhledem k ostatním zemím EU, ale také o míře pokroku, jehož bylo dosaženo v letech Přehled údajů SBA 2014 Česká republika 17

Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice

Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice Tisková zpráva Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice Podle Komorového barometru malí a střední podnikatelé začínají věřit v lepší zítřky Praha, 24. září 2013 Rozhodování

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

Průzkum HK ČR: Malí a střední podnikatelé zhoršují prognózu svého budoucího vývoje

Průzkum HK ČR: Malí a střední podnikatelé zhoršují prognózu svého budoucího vývoje Tisková zpráva Průzkum HK ČR: Malí a střední podnikatelé zhoršují prognózu svého budoucího vývoje Praha, 8. dubna 2013 Aktuální průzkum Hospodářské komory České republiky (HK ČR) zaměřený na podnikatelskou

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Stav MSP

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15.

Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15. Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Návrh Evropské komise 2016 Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15. června 2016 Proč evropský semestr a doporučení EU?

Více

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých Konference OPPI podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha RNDr. Lenka

Více

1BHospodářský telegram 08/2010

1BHospodářský telegram 08/2010 1BHospodářský telegram 08/2010 Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání Index obchodního klimatu ifo pro živnostenské hospodářství Saska, nových spolkových zemí a Německa, statistické hodnoty,

Více

1. Vývoj počtu ekonomických subjektů v ČR od roku 2000

1. Vývoj počtu ekonomických subjektů v ČR od roku 2000 1. Vývoj počtu ekonomických subjektů v ČR od u 2000 1.1. Celkový vývoj Charakteristika celkového vývoje ekonomických subjektů v ČR vychází z údajů registru ekonomických subjektů (RES), kde se evidují všechny

Více

Aktuální možnosti podpory podnikání

Aktuální možnosti podpory podnikání Aktuální možnosti podpory podnikání 28.11. 2013 Regionální kancelář pro Středočeský kraj a Prahu - Reprezentuje CzechInvest v regionu - Poskytuje informace o možnostech podpory podnikání ze strukturálních

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 435 final Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku CS CS Doporučení pro ROZHODNUTÍ

Více

Informace o aktuálním stavu příprav seed fondu

Informace o aktuálním stavu příprav seed fondu Informace o aktuálním stavu příprav seed fondu Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 5. prosince 2011, Praha Obsah vystoupení I. Východiska pro založení II. Základní pilíře(včetně

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD ) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ Prezentace pana J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 4. února 2011 Obsah 1 I. Evropě hrozí, že ztratí svou pozici II. Co se v Evropě

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

5776/17 el/mv/lk 1 DG G 3 C

5776/17 el/mv/lk 1 DG G 3 C Rada Evropské unie Brusel 10. února 2017 (OR. en) 5776/17 IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Předsednictví Výbor stálých zástupců / Rada Příprava zasedání Rady

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ

PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ TEZE Autor práce : Jana Petrová Vedoucí práce : Ing. Josef Zilvar, CSc. Malé a střední

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

Podpora podnikání a exportních aktivit ze strany CzechInvestu

Podpora podnikání a exportních aktivit ze strany CzechInvestu Podpora podnikání a exportních aktivit ze strany CzechInvestu Ing. Veronika Friedlová Exportní fórum Jak úspěšně exportovat do Německa 3. března 2016, Ostrava Obsah prezentace Agentura CzechInvest Hlavní

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 ke

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 23.06.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 23.06.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 299 Z Á K O N České národní rady ze

Více

Inostart. program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Program Inostart

Inostart. program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Program Inostart Inostart program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji Rámec programu Inostart Program byl připraven na základě Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou

Více

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020)

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs (COSME) 2014-2020 CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací 26. dubna 2012 Role MPO: oblast podpory podnikání a inovací Operační program Podnikání a inovace (OPPI) CzechAccelerator - CI Rizikový kapitál - seed fond CIP + Enterprise

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

Pravidelný komorový průzkum o situaci malého a středního podnikání v České republice

Pravidelný komorový průzkum o situaci malého a středního podnikání v České republice Příloha tiskové zprávy Pravidelný komorový průzkum o situaci malého a středního podnikání v České republice Hodnocení stávající situace podnikatelů se nadále zlepšuje V aktuálním průzkumu uvedlo celkem

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Polska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Polska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 270 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Polska na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Polska z roku 2015

Více

OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi

OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 5. prosince 2011, Praha Obsah vystoupení I. Operační

Více

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Tisková zpráva 15. 03. 2011 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Setrvalý růst obratu Prudký pokles škodní kvóty Obnova dynamiky pozitivních výsledků Posílení

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 277 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Spojeného

Více

Jsou malé a střední podniky na cestě z krize?

Jsou malé a střední podniky na cestě z krize? Citibank Europe plc, organizační složka Jsou malé a střední podniky na cestě z krize? Praha, 3. prosince 2009 Prezentující Marek Potoma ředitel komerčního bankovnictví Hana Stuchlíková ředitelka marketingu

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

P R E S S E S E R V I C E

P R E S S E S E R V I C E PRAHA, 3. června 2013 Coface nabádá k opatrnosti při obchodování kvůli nárůstu případů neplacení Insolvence jsou na vzestupu po celé střední Evropě Všude ve střední a východní Evropě s výjimkou Lotyšska,

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PROGRAM ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PROGRAM ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY RAMS Assets s.r.o. Klimentská 1216/46 110 02 Praha 1 www.rams.as CÍL VÝZVY OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PROGRAM ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY Cílem je podpořit nabídku nových ICT produktů a služeb,

Více

Přehled. Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003

Přehled. Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003 Přehled Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003 Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Czech translation Přehledy jsou překladem výtahů z publikací OECD. K dispozici jsou zdarma v internetovém

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Hospodářský a měnový výbor 2009 11. 1. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 28 Návrh stanoviska Cristobal Montoro Romero Strategie spotřebitelské politiky EU 2007 2013 (2007/2189(INI)) (PE398.541v01-00)

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Podpora inovací v elektronické výrobě

Podpora inovací v elektronické výrobě Podpora inovací v elektronické výrobě Ing. Petr Očko, Ph.D. Ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 13. března 2012 Český elektrotechnický průmysl: Jak jsme na tom? Agenda 1. Operační program Podnikání

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0286/23. Pozměňovací návrh. Julia Reda, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0286/23. Pozměňovací návrh. Julia Reda, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE 25.11.2014 B8-0286/23 23 Bod odůvodnění I I. vzhledem k tomu, že neomezená hospodářská soutěž a rovné podmínky pro společnosti, které podpoří investice, jsou pro toto hospodářské odvětví klíčové, protože

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Předkladatel - garant výzkumné potřeby Ministerstvo průmyslu a obchodu Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp Na Františku 32/ Telefon:

Více

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu.

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Dohoda o partnerství: koncem března začátkem dubna by měla být předána

Více

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města 5/3/2013 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města Kolik zbývá čerpat prostředků ERDF v ROP SČ ERDF (kurz: 24,50 Kč/Euro) Doprava Cestovní ruch Integrovaný rozvoj území

Více

Příloha 1 Dotazník I. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA FIRMY. (1) Počet zaměstnanců (průměrný stav v roce 2006):... (2) Obrat v mil. Kč (za rok 2006):...

Příloha 1 Dotazník I. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA FIRMY. (1) Počet zaměstnanců (průměrný stav v roce 2006):... (2) Obrat v mil. Kč (za rok 2006):... Příloha 1 Dotazník I. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA FIRMY (1) Počet zaměstnanců (průměrný stav v roce 2006):... (2) Obrat v mil. Kč (za rok 2006):... II. KONKURENCESCHOPNOST FIRMY (3) Vyberte (zaškrtněte ),

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Počet firem s optimistickou prognózou kolísá

Počet firem s optimistickou prognózou kolísá Tisková zpráva Průzkum: Malé a střední firmy hodnotí svou situaci stále příznivě, růst optimismu se však zastavil Praha, 18. října 2011 Malé a střední firmy v Česku hodnotí svou ekonomickou situaci v posledním

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

11254/14 in/zc/kno 1 DGG 2B

11254/14 in/zc/kno 1 DGG 2B RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 24. června 2014 (OR. en) 11254/14 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Pracovní skupina pro strukturální opatření Příjemce: Předmět: Výbor stálých zástupců (část I)/Rada FIN 435 FSTR

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014 Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Operační program Životní prostředí Výzva LXII... 3 2. Novinky k programovacímu období 2014 2020: Operační program Podnikání

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy 47/2002 Sb. ZÁKON ze dne 11. ledna 2002 o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění

Více

V 1. čtvrtletí 2011 rostly mzdy jen ve mzdové sféře

V 1. čtvrtletí 2011 rostly mzdy jen ve mzdové sféře V 1. čtvrtletí 2011 rostly mzdy jen ve mzdové sféře Výdělky ve mzdové a platové sféře Z údajů obsažených v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV) vyplývá, že v 1. čtvrtletí 2011 vzrostla hrubá

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY SRPEN ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (SRPEN ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzva č. I programu podpory Inovační vouchery DOTAČNÍ INFO K 2.6. 2016 Ministerstvo průmyslu a obchodu PO 1: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace IP 1b, dle čl. 5, odst. 1b) nařízení Evropského parlamentu

Více

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora Strategická podpora a potřeby KKP Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Světlo či tma?...budiž světlo! Praha, 26. 6. 2013 Eva Žáková Institut umění Divadelní ústav Účet kultury Trojsektorová

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 3. prosince 2013, Praha Strategická orientace OPPI Klíčový

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Vývoj průmyslu v roce 2013

Vývoj průmyslu v roce 2013 Vývoj průmyslu v roce 2013 Za celý rok 2012 se průmyslová produkce snížila o 0,8 %. Tento vývoj pokračoval i v roce 2013, kdy se pokles v 1. čtvrtletí dále prohloubil (o,4 %). Ve 2. čtvrtletí se propad

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.6.2016 COM(2016) 414 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ obsahující posouzení požadované podle čl. 24 odst. 3 a čl. 120 odst. 3 třetího pododstavce nařízení

Více

RŮST ČESKÉ EKONOMIKY LIDÉ PŘÍLIŠ NEPOCIŤUJÍ. Ekonomická situace v ČR se v porovnání se situací před 12 měsíci:

RŮST ČESKÉ EKONOMIKY LIDÉ PŘÍLIŠ NEPOCIŤUJÍ. Ekonomická situace v ČR se v porovnání se situací před 12 měsíci: INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 03/2005 RŮST ČESKÉ EKONOMIKY LIDÉ PŘÍLIŠ NEPOCIŤUJÍ Uváděné výsledky vycházejí z rozsáhlého reprezentativních výzkumu STEM uskutečněného ve dnech. 7. března 2005. Na otázky

Více

Znalostně založené podnikání

Znalostně založené podnikání Znalostně založené podnikání Michal Beneš CES VŠEM www.cesvsem.cz Firma a konkurenční prostředí 13. 14. března 2008, Brno 1 Význam podnikání Transfer znalostí z organizace produkující znalosti do organizace,

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Veletrhy a výstavy si udržují svoji pozici v marketingovém mixu

Veletrhy a výstavy si udržují svoji pozici v marketingovém mixu Veletrhy a výstavy si udržují svoji pozici v marketingovém mixu Český trh veletrhů a výstav klesl, ale veletrhy zejména v období ekonomické krize potvrdily svůj význam v rámci firemní komunikace. 29.4.

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Využití pracovní síly

Využití pracovní síly Využití pracovní síly HDP na konci sledovaného období klesal výrazněji než v celé Rozhodující význam má v kraji zpracovatelský průmysl Hrubý domácí produkt na Vysočině obdobně jako v celé České republice

Více

Bulharsko? Přemýšlejte o něm

Bulharsko? Přemýšlejte o něm Bulharsko? Přemýšlejte o něm Martin Vacek ředitel pobočky PETERKA & PARTNERS v Sofii www.peterkapartners.com Pár ekonomických dat za 2. čtvrtletí roku 2008 Růst HDP ve výši 7,1 % Růst domácí poptávky ve

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2014 ČERVENEC 2014 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových

Více

Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele

Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele M O N I T O R Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele 4-2006 Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Ekonomický a sociální monitor Duben 2006 OBSAH ČTVRTLETNĚ

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2006 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Programy

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti

Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost patří k nejsledovanějším ekonomickým ukazatelům. V České republice však existují minimálně dva ukazatele nezaměstnanosti, první je pravidelně zveřejňován

Více