Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 101 047/99-1402 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: / Oblastní pracoviště č.10 Signatura: oj1xs301.doc Okresní pracoviště Chrudim INSPEKČNÍ ZPRÁVA Školské zařízení: Soukromá školní jídelna Na Sále, s. r. o., Heřmanův Městec, Masarykovo nám. 36 Masarykovo náměstí Heřmanův Městec IZO: Identifikátor zařízení: Statutární orgán: Jednatel: Libuše Doležalová (vedoucí školní jídelny) Zakladatel: Libuše Doležalová, Pod Nádražím 885, Heřmanův Městec Příslušný školský úřad: ŠÚ Poděbradova 842, Chrudim Termín inspekce: 8. února 1999 Inspektoři: Věra Truncová Předmět inspekce: Posouzení činnosti školského zařízení ve vybraných částech dle 18 odst. 3, 4 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů. Řízení školského zařízení, materiální a psychohygienické podmínky. Označení dokladů a ostatních materiálů, o které se zjištění opírá: K organizaci provozu: stanovení provozní doby, stanovení dozoru učitelů ve školní jídelně - rozpis služeb, pracovní smlouvy, platové výměry, evidenční listy důchodového pojištění. K provozování soukromé školní jídelny: Zakládací listina, Rozhodnutí MŠMT o zařazení do sítě škol ze dne , Osvědčení o registraci ze dne čj /97/234040/5612 vydané FÚ v Heřmanově Městci podle 33 zák. ČNR č. 337/92 Sb. o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů, smlouvy o zřízení a vedení BÚ v Kč Českou spořitelnou, a. s. v Heřmanově Městci, přihlášky plátce sociálního a zdravotního pojištění, notářský zápis ze sepsání Zakladatelské listiny o založení s. r. o., Živnostenský list vydaný Okresním úřadem, referátem živnostenského úřadu v Chrudimi ze dne , Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové v právní věci návrhu na zápis obchodní společnosti Soukromá školní jídelna Na Sále s. r. o. se Inspekční zpráva - str. 1

2 sídlem v Heřmanově Městci Masarykovo nám. 36, PSČ do obchodního rejstříku ze dne Rg. C /1, měsíční přehledy čerpání finančních prostředků, smlouva o příspěvcích na školní stravování mezi Městem Heřmanův Městec a Soukromou školní jídelnou s. r. o., kde předmětem je náhrada věcné režie, smlouva o pronájmu provozních nebytových prostor (jídelna a vývařovna) ze dne s majitelem budovy čp. 36. K činnosti: normy pro restaurační stravování (využívá se gramáže masa pro školní stravování a nepoužívají se rizikové potraviny). ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ Orientační inspekce byla provedena za účasti referentky školního stravování ŠÚ v Chrudimi. V současné době kapacita školní jídelny v ZŠ neumožňuje zajistit stravování pro všechny žáky a učitele. Společnost s ručením omezeným Soukromá školní jídelna Na Sále, s. r. o. se sídlem Heřmanův Městec, Masarykovo nám. 36, PSČ byla založena zakladatelskou listinou o založení společnosti s ručením omezeným dne 1. července Koncepční záměry, plánování V souvislosti se žádostí o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení zpracovala statutární zástupkyně - jednatelka společnosti (vedoucí soukromé školní jídelny) p. L. Doležalová návrh o činnosti soukromé školní jídelny (dále jen SŠJ) s přílohami: vyjádření hygienika, posudek stavebního odboru města Heřmanova Městce, rozhodnutí o umístění provozovny (MěÚ Heřmanův Městec 1995), doporučení k zařazení do sítě škol, předškolních a školských zařízení (MěÚ Heřmanův Městec), doporučení ŠÚ v Chrudimi k zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení, materiální a personální zabezpečení provozu, vybavení kuchyně, výpis z obchodního rejstříku - převod na s. r. o. ze dne 9.července Dále předložila výpis z trestního rejstříku, výuční list, přehled průběhu zaměstnání a životopis. Návrh činnosti byl schválen MŠMT 26. srpna Koncepční záměr soukromé školní jídelny směřuje k pokračování v dosavadní činnosti i v dalších letech. To vyplývá ze zájmu o stravování ze strany rodičů žáků, učitelů ZŠ a zaměstnanců místních městských organizací. Tento záměr je ale závislý na prodloužení nájemní smlouvy s majitelem budovy. V případě výpovědi ze strany majitele soukromá školní jídelna zanikne. Záměrem města je vyhlásit výběrové řízení na činnost školní jídelny v ZŠ. Vedoucí soukromé školní jídelny má zájem přihlásit se do tohoto výběrového řízení, rozšířit stravovací služby stávající školní jídelny v ZŠ a zajistit stravování pro všechny žáky a pracovníky školy. Koncepční záměr a plánování je spíše nadprůměrné. 2 Odborné řízení 2.1 Organizační struktura Ve školní jídelně se má stravovat dle výkazu o společném stravování dětí a mládeže k žáků školy, 107 cizích strávníků a dospělých osob, Inspekční zpráva - str. 2

3 z toho 17 pracovníků škol a škol. zařízení. Plánovaná kapacita jídel k 15. říjnu 1998 byla 500 jídel s 80 místy u stolu. Ve skutečnosti se v současné době stravuje v SŠJ 278 žáků a 15 učitelů ZŠ. Dále podle místních podmínek při dodržování hygienických a bezpečnostních norem poskytuje SŠJ v průměru cizím strávníkům stravovací služby za úplatu. Soukromou školní jídelnu vede statutární zástupkyně - jednatelka společnosti (vedoucí školní jídelny) s určenou pracovnicí pro zastupování. Organizace provozu je dána: určením pracovní doby pro pracovnice od 6,30 do 15,00 h, zveřejněním provozní doby (obědy se vydávají od 10,30 do 14, 00 h), rozpisem dozoru učitelů ve školní jídelně. Organizace práce ve školní jídelně má jasně daná a dobou provozu již ověřená pravidla zabezpečující její bezproblémový chod. Téměř denně jsou konány operativně provozní porady, na kterých se řeší problematika provozu. Na těchto jednáních je sestavován i jídelníček. Zavedený způsob organizace vyhovuje pracovnicím soukromé školní jídelny, žákům, učitelům i stravující se veřejnosti. Organizační struktura má spíše nadprůměrnou úroveň. 2.2 Personální struktura V soukromé školní jídelně je celkem zaměstnáno 5 pracovnic včetně vedoucí SŠJ. Platné pracovní smlouvy pro všechny pracovnice byly předloženy. Jsou vystaveny na dobu neurčitou. Dvě pracovnice jsou vyučené v oboru kuchař, dvě jsou zaučené kuchařky a jedna pracovnice vykonává pomocné práce. V závislosti na zdravotním stavu pracovnic dochází k obměně kolektivu. Počet pracovnic dle sdělení vedoucí SŠJ zabezpečuje plynulý a nerušený chod jídelny. Na dohodu o provedení práce vykonává jedna pracovnice finanční operace. Personální podmínky jsou spíše nadprůměrné. 3 Kontrolní systém, kontrola a hodnocení Bezproblémový provoz je závislý na dobré týmové práci všech pracovnic. Kontrola plnění pracovních povinností probíhá v průběhu celé pracovní doby, neboť vedoucí SŠJ je po celou dobu přítomna. Případné nedostatky jsou bezodkladně odstraněny. Kontrolní systém je na průměrné úrovni. 4 Informační systém - vnitřní a vnější Vnitřní informovanost - všechny informace týkající se provozu SŠJ dostávají pracovnice včas. Vnější informovanost Konají se pravidelná jednání s ekonomickým oddělením Školského úřadu v Chrudimi. Spolupráce je bezproblémová. Pokud jsou konány porady vedoucích školních jídelen organizované ŠÚ, vedoucí SŠJ není zvána. Spolupráce se ZŠ je pravidelná, velmi dobrá. Inspekční zpráva - str. 3

4 Spolupráce s MěÚ je bezproblémová. Informační systém má průměrnou úroveň. 5 Vedení povinné dokumentace Systém vedení dokumentace je uspořádaný, vedoucí SŠJ se dobře orientovala v požadované dokumentaci a výše uvedenou dokumentaci předložila. Vedení dokumentace je na průměrné úrovni. 6 Plnění záměru Soukromá školní jídelna plní svůj záměr - zabezpečuje stravování žáků a pracovníků školy a poskytuje stravovací služby pro veřejnost za úplatu. 7 Efektivnost využívání finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu vzhledem k účelu jejich poskytnutí a vzhledem ke schváleným dokumentům Výše poskytnuté dotace ve školním roce 1997/1998 činila: ,-- Kč, což bylo 40% podílu srovnatelné státní školní jídelny. Na období : od ledna 1999 do srpna roku 1999 přidělil ŠÚ SŠJ částku ,-- Kč (40% st. dotace), od září 1999 do prosince roku 1999 přidělil ŠÚ SŠJ částku ,-- Kč (30% st. dotace). Nyní žádá SŠJ o navýšení dotace pro školní rok 1999/2000 podle nařízení vlády č. 321/1998 Sb. ze dne 16. prosince 1998, kterým se mění nařízení vlády č. 324/1996 Sb., kterým se stanoví podmínky a výše poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením. Vedoucí SŠJ má každý měsíc přehled o čerpání finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu škole a o finančních operacích na BÚ vedeném ČS, a. s. v Heřmanově Městci. Finanční kontrola ze strany ŠÚ v Chrudimi nebyla za dobu existence SŠJ provedena. Za rok 1998 nebylo ještě daňové přiznání odevzdáno, v současné době je zpracováváno. Kontrola o hospodaření s finančními prostředky za rok 1998 určenými na potraviny pro školní stravování bude provedena pracovnicí ŠÚ v Chrudimi do konce února Výše státní dotace, finanční úhrady za obědy od rodičů žáků s příspěvky MěÚ na jejich stravování, a poplatky učitelů a cizích strávníků zajišťují existenci SŠJ ve stávajícím rozsahu. Využívání finančních prostředků je efektivní, na průměrné úrovni. 8 Hodnocení materiálně technických podmínek Provoz SŠJ probíhá v pronajaté budově. K dispozici je sklad potravin, vývařovna - kuchyně, jídelna, šatna zaměstnanců, sociální zařízení pro dospělé - nefunkční, dvě oddělené WC pro žáky, místnost pro výdej obědů a umývárna nádobí. Počet míst v jídelně je 80, což odpovídá 3x otočce na židli pro školní stravování. Varné plochy ve školní kuchyni neodpovídají kapacitě strávníků. Dle přepočtu by odpovídaly 250 strávníkům. Většina technologického vybavení je zastaralá. Materiálně technické podmínky jsou průměrné. Inspekční zpráva - str. 4

5 9 Hodnocení psychohygienických podmínek V prostorách jídelny je udržována čistota, velmi světlá místnost se dá velmi dobře průběžně větrat. Žáci mají k dispozici věšáky na odkládání oděvů, umyvadla, ale možnost osušení rukou po umytí je nedostatečná. (1 ručník pro 200 dětí). Výdej jídel od 10,30 h probíhal plynule a v klidu, žáci byli vedeni ke společenskému a kulturnímu chování při jídle. Po každém jídle mají možnost se napít. Psychohygienické podmínky jsou průměrné. ZÁVĚRY Školní jídelna zabezpečuje stravování žáků, pracovníků školy a cizích strávníků v souladu s předmětem svého podnikání - což je hostinská činnost. Celkově má činnost soukromé školní jídelny průměrnou úroveň. razítko Podpisy inspektorů: vedoucí týmu Věra Truncová v. r. členové týmu --- V Chrudimi dne 18. února 1999 Přílohy:--- Inspekční zprávu jsem převzala dne razítko Podpis jednatelky společnosti (vedoucí školní jídelny) Doležalová Libuše v.r. Dle 19 odst. 8 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, může ředitel školy - zařízení podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím obdržení. Připomínky k obsahu inspekční zprávy jsou její součástí. Inspekční zpráva - str. 5

6 Na vědomí Adresát Datum předání/ odeslání zprávy Zřizovatel: Školský úřad: / Rada školy: Připomínky vedoucí školní jídelny Podpis příjemce nebo čj. jednacího protokolu ČŠI Datum Čj. ČŠI Text /99 Vedoucí školní jídelny zaslala připomínky. Inspekční zpráva - str. 6

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Školní jídelna Loučanská 1112/3, Praha Radotín

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Školní jídelna Loučanská 1112/3, Praha Radotín ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Školní jídelna Loučanská 1112/3, Praha Radotín Adresa: Radotín, Loučanská 1112/3 Identifikátor školy: 661

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže, Sušice, nábř.

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže, Sušice, nábř. ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže, Sušice, nábř. Jana Seitze 257 nábř. Jana Seitze 257, 342 01 Sušice Identifikátor školy:600

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Praha Inspekční zpráva Mateřská škola, Praha 2, Na Děkance 2 Na Děkance 2/130, 128 00 Praha 2 Identifikátor zařízení: 600 035 409 Termín konání orientační inspekce: 13.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Junior - dům dětí a mládeže, středisko volného času, Chotěboř, Tyršova 793 Tyršova 793, 583 01

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Dům dětí a mládeže Bájo, Česká Skalice Husovo náměstí 3, Česká Skalice 552 03 Identifikátor: 600 094 251 Zřizovatel: Město Česká

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIB-501/11-B o veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Pomocná škola internátní, Jaroměř, Palackého 142 Adresa: Palackého 142, 551 01 Jaroměř Identifikátor

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální mateřská škola, Praha 8, Štíbrova 1691

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální mateřská škola, Praha 8, Štíbrova 1691 ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Speciální mateřská škola, Praha 8, Štíbrova 1691 Štíbrova 1691, 182 00 Praha 8 Identifikátor školy: 610350765

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad: Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 145 097/99-011102 Signatura: an5cs107 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Opava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Hlučín, Tyršova 2 Tyršova

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspektorát č. 3 Praha východ. okresní pracoviště: Praha východ. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspektorát č. 3 Praha východ. okresní pracoviště: Praha východ. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát č. 3 Praha východ okresní pracoviště: Praha východ Inspekční zpráva Název školy ZvŠI Adresa Olešovice 436, obec Kamenice, Štiřín 251 68 IZO:108 053 008 Zřizovatel:právní

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Městský dům dětí a mládeže Čelákovice

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Městský dům dětí a mládeže Čelákovice ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Městský dům dětí a mládeže Čelákovice Havlíčkova 691, 250 88 Čelákovice Identifikátor: 600 052 478 Termín

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální soukromé gymnázium Integra, s.r.o.

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální soukromé gymnázium Integra, s.r.o. ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště Brno - INSPEKČNÍ ZPRÁVA Speciální soukromé gymnázium Integra, s.r.o. Rašelinová 11, 628 00 Brno Identifikátor školy:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s. Matky Boží 15, 586 01 Jihlava Identifikátor školy: 600 020 517 Zřizovatel: AD FONTES RERUM,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Dětský domov, Praha 9 - Dolní Počernice, Národních hrdinů 1 Národních hrdinů 1, 190 12 Praha 9 - Dolní Počernice Identifikátor: 610 350

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Olomoucký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže v Zábřehu

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Olomoucký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže v Zábřehu ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže v Zábřehu Čs. armády 1, 789 01 Zábřeh Identifikátor: 600 148 629 Termín konání orientační

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-534/08-14. Soukromá střední škola PRAKTIK s. r. o.

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-534/08-14. Soukromá střední škola PRAKTIK s. r. o. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-534/08-14 Soukromá střední škola PRAKTIK s. r. o. Adresa: Tyršova 59, Horní Benešov, 793 12 Identifikátor:

Více

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Identifikátor domu dětí a mládeže:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 132 359/99-5084 Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 132 359/99-5084 Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 359/99-5084 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: vm2cs103 Okresní pracoviště Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní církevní škola sester voršilek Aksamitova

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-193/09-13. Církevní dětský domov Emanuel, Stará Ves. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-193/09-13. Církevní dětský domov Emanuel, Stará Ves. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-193/09-13 Církevní dětský domov Emanuel, Stará Ves Adresa: Stará Ves 204, 750 02 Přerov Identifikátor: 650 007 786 IČ:

Více

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dětský domov a Speciální mateřská škola, Broumov, třída Masarykova 246

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dětský domov a Speciální mateřská škola, Broumov, třída Masarykova 246 Česká republika Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dětský domov a Speciální mateřská škola, Broumov, třída Masarykova 246 Adresa: třída Masarykova

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Kostelec nad Labem. T. G. Masaryka 274, 277 13 Kostelec nad Labem. Identifikátor školy: 600 046 800

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Kostelec nad Labem. T. G. Masaryka 274, 277 13 Kostelec nad Labem. Identifikátor školy: 600 046 800 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Kostelec nad Labem T. G. Masaryka 274, 277 13 Kostelec nad Labem Identifikátor školy: 600 046 800 Termín konání inspekce: 2.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Raškovice 18, okres Frýdek-Místek Raškovice 18, 739 04 Pražmo Identifikátor školy:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-1550/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-1550/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIB-1550/10-B Soukromá střední odborná škola živnostenská, s. r. o. Adresa: Cejl 60/61, 602 00 Brno Identifikátor: 600

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Ústí nad Labem Inspekční zpráva Mateřská škola Sochorova 2937, Most Adresa: Mateřská škola Sochorova 2937, Most 434 01 Identifikátor zařízení: 600 083 446 Zřizovatel:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-42/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-42/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-42/11-S Název kontrolované osoby: Sídlo: Střední škola gastronomie a hotelnictví Mladá Boleslav, s.r.o. Václavkova 1040, 293 01

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Alšova 1123, 742 21 Kopřivnice Identifikátor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Středisko Diakonie ČCE Ratolest církevní speciální školy pro žáky s více vadami, Praha 10, Saratovská 159

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Středisko Diakonie ČCE Ratolest církevní speciální školy pro žáky s více vadami, Praha 10, Saratovská 159 Česká republika Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Středisko Diakonie ČCE Ratolest církevní speciální školy pro žáky s více vadami, Praha 10, Saratovská 159

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromý domov mládeže s.r.o.

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromý domov mládeže s.r.o. Česká republika Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromý domov mládeže s.r.o. Burgetova 303, 397 01 Písek Identifikátor zařízení: 600 028 275 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-241/12-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-241/12-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-241/12-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola T. G. Masaryka, Vimperk, 1. máje 268, okres Prachatice Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-126/09-13. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-126/09-13. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-126/09-13 Název školy: 1. anglická mateřská škola s. r. o. Adresa: Neředínská 170/8, 779 00 Olomouc Identifikátor: 691 000 247 IČ: 27

Více