ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení na zadání podlimitní veřejné zakázky na dodávky Zadavatel veřejné zakázky: Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem Berní 2261/1, Ústí nad Labem IČO: (dále jen zadavatel )

2 Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 3 2. PŘEDMĚT A PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 3 3. KVALIFIKACE DODAVATELE 4 4. DALŠÍ POŽADAVKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 8 5. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 8 6. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 9 7. NÁVRH SMLOUVY, PLATEBNÍ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY 9 8. JISTOTA NABÍDKY ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI PRÁVA ZADAVATELE SEZNAM PŘÍLOH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 13

3 1. Identifikační údaje zadavatele 1.1 Základní údaje název: Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad sídlo: Berní 2261/1, Ústí nad Labem IČO: zastoupený: Ing. Petr Navrátil, předseda 1.2 Oprávněné osoby zadavatele Osobou oprávněnou k činění právních úkonů souvisejících s touto veřejnou zakázkou je Ing. Petr Navrátil, předseda. 1.3 Kontaktní osoba pro záležitosti týkající se výběrového řízení: Ing. Michal Kinter, se sídlem Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad, Berní 2261/1, , tel.: , Veškeré dotazy týkající se veřejné zakázky je třeba směřovat na kontaktní osobu pro záležitosti týkající se výběrového řízení. 2. Předmět a předpokládaná hodnota veřejné zakázky 2.1 Předmět veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je dodávka kancelářských potřeb, papíru, drogistického zboží, originálního spotřebního materiálu pro tiskárny a kopírovací zařízení (dále jen zboží ), včetně balení a dopravy do místa plnění dle specifikace jednotlivých požadavků zadavatele. U náplní do tiskáren je předmětem veřejné zakázky rovněž zpětný odběr použitých. Tato veřejná zakázka je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 21 odst. 1 písm. f) a 38 ZVZ. Účelem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy mezi zadavatelem a jedním uchazečem (dále jen Smlouva ), která upraví podmínky týkající se plnění veřejné zakázky na dodávku zboží. Zadávání jednotlivých dodávek na základě Smlouvy bude probíhat tak, že vítěznému uchazeči bude zaslána výzva k poskytnutí plnění ve smyslu ustanovení 92 odst. 1 písm. a) ZVZ. Výzva k poskytnutí plnění bude zasílána ve formě písemné objednávky (výzvy k plnění), která bude vítězným uchazečem vždy potvrzena nejpozději do 2 pracovních dnů od jejího doručení. Bližší podmínky plnění jsou upraveny ve Smlouvě. Konkrétní specifikace jednotlivých položek zboží poptávaného v rámci předmětu plnění této veřejné zakázky je obsažena v příloze č. 1 této zadávací dokumentace. 2.2 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky činí ,-Kč bez DPH. 2.3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena za celkovou dobu plnění předmětu veřejné zakázky, tj. 2 roky od uzavření Smlouvy, nejdéle však do Klasifikace předmětu veřejné zakázky Kód CPV: Různé kancelářské zařízení a potřeby

4 Kód CPV: Kancelářské potřeby Kód CPV: Čistící prostředky 2.5 Závaznost požadavků zadavatele Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci či změny obchodních podmínek budou považovány za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. V případě, že zadávací podmínky obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, která platí pro určitého podnikatele (osobu) za příznačná, umožňuje zadavatel použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, která naplní zadavatelem požadovanou funkcionalitu (byť jiným způsobem). 3. Kvalifikace dodavatele 3.1 Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikačních předpokladů následujícím způsobem: Ustanovení ZVZ Dle 54 písm. b) Dle 54 písm. a) Dle 53 odst. (1) písm. a) - b) Dle 53 odst. (1) písm. c) Obsah kvalifikace (doklady požadované před uzavřením Smlouvy) Doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky (živnostenské oprávnění, licence,.). Výpis z Obchodního rejstříku dodavatele (pokud je v něm dodavatel zapsán), či výpis z jiné obdobné evidence (pokud je v ní zapsán). Doklad o tom, že dodavatel nebyl pravomocně odsouzen ve smyslu 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona. Čestné prohlášení dodavatele, že v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu. Forma prokázání v nabídce Originál čestného prohlášení datovaného a podepsaného osobou oprávněnou Minimální požadavky na prokázání + poznámky Dodavatel může využít vzorové Čestné prohlášení dle 62 odst. 3 zákona, které tvoří přílohu č. 3 této Zadávací dokumentace.

5 Dle 53 odst. (1) písm. d) Dle 53 odst. (1) písm. e) Dle 53 odst. (1) písm. f) až h) Dle 53 odst. (1) písm. i) Dle 53 odst. (1) písm. j) Dle 53 odst. (1) písm. k) Dle 50 odst. (1) písm. c) Čestné prohlášení dodavatele, že vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů. Čestné prohlášení dodavatele, že není v likvidaci. Doklad o tom, že dodavatel nemá daňové nedoplatky, nedoplatek na pojistném a penále na veřejné zdravotní pojištění a na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (čestné prohlášení ke spotřební dani a doklady vystavené příslušným finančním úřadem a orgánem sociálního zabezpečení). Čestné prohlášení dodavatele, že nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán ani mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li požadováno prokázání odborné způsobilosti (autorizace) podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává příslušnou činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, musí být čestné prohlášení formulováno ve vztahu k těmto osobám. Čestné prohlášení dodavatele, že není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. Čestné prohlášení dodavatele, že mu nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. Čestné prohlášení dodavatele o jeho ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. jednat jménem dodavatele. Originál čestného prohlášení datovaného a podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem dodavatel. Dodavatel může využít vzorové Čestné prohlášení dle 62 odst. 3 zákona, které tvoří přílohu č. 3 této Zadávací dokumentace..

6 Dle 56 odst. 1 písm. a) Seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být: 1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, nebo 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Osvědčení musí minimálně zahrnovat: 1. název objednatele 2. popis (rozsah) a předmět významné dodávky, 3. cenu, 4. dobu a místo realizace dodávek, 5. kontaktní osobu příslušného objednatele, u které bude možné poskytnutí významné dodávky ověřit. Z předloženého seznamu a potvrzení musí vyplývat, že uchazeč v uvedeném období realizoval nejméně 2 významné dodávky, přičemž: finanční rozsah každé z těchto dodávek činil alespoň ,- Kč bez DPH (v posledních 3 letech za jeden kalendářní rok), předmět těchto dodávek zahrnoval dodávku kancelářských potřeb. Originál čestného prohlášení datovaného a podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele. Dodavatel může využít vzorové Čestné prohlášení dle 62 odst. 3 zákona, které tvoří přílohu č. 3 této Zadávací dokumentace. 3.2 Prokázání splnění kvalifikace v nabídce na plnění veřejné zakázky V nabídce na plnění veřejné zakázky uchazeč za účelem prokázání splnění požadované kvalifikace předloží čestné prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že uchazeč splňuje kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem, stanovené shora v tabulce v bodě 3 této ZD (vzor tohoto čestného prohlášení tvoří přílohu č. 3 ZD). V souladu s ustanovením 52 odst. 1 ZVZ je uchazeč povinen takto prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídky. 3.3 Prokázání splnění kvalifikace uchazečem, s nímž má být uzavřena Smlouva

7 Zadavatel upozorňuje uchazeče na skutečnost, že v souladu s 62 odst. 3 ZVZ je uchazeč, se kterým má být uzavřena Smlouva podle 82 ZVZ, povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, a to konkrétně dokladů uvedených pro jednotlivé kvalifikační předpoklady v tabulce v bodě č. 3 této zadávací dokumentace (druhý sloupec), a to zejména, nikoliv však výlučně výpisy z evidence Rejstříku trestů, potvrzení finančního úřadu a správy sociálního zabezpečení, výpis z OR atd. Zadavatel uchazeče důrazně upozorňuje, že nesplnění této povinnosti se v souladu s 62 odst. 3 ZVZ považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření Smlouvy ve smyslu ustanovení 82 odst 4 ZVZ. 3.4 Prokázání splnění kvalifikace pomocí subdodavatele Uchazeč, který hodlá prokázat určitou část kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, dále předloží doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. i) a j) ZVZ a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) ZVZ subdodavatelem a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky uchazečem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ. Za subdodavatele je dle 17 písm. i) ZVZ považována i osoba, která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Uchazeč není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle 54 písm. a) ZVZ. 3.5 Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být dle 57 odst. 2 zákona ke dni podání nabídky starší než 90 dnů. 3.6 Kvalifikaci nesplňuje dodavatel, který neposkytl údaje a informace o kvalifikaci ve formě a rozsahu stanoveném zadavatelem, nebo poskytl údaje a informace o kvalifikaci včetně dokladů požadovaných zadavatelem, které jsou neúplné nebo nepravdivé. 3.7 Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 50 odst. 1 písm. a) ZVZ a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) ZVZ v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ musí prokázat všichni dodavatelé společně. 3.8 Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. 3.9 Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném ZVZ a zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České

8 republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce Důsledek nesplnění kvalifikace Neprokáže-li dodavatel splnění kvalifikace v plném rozsahu, bude s přihlédnutím k 60 odst. 1 ZVZ vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel si ve smyslu 60 odst. 2 ZVZ vyhrazuje možnost rozhodnutí o vyloučení uchazeče oznámit jeho uveřejněním na profilu zadavatele; v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele Splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele Dodavatel musí splňovat všechny kvalifikační předpoklady podle 50 ZVZ. Dodavatel je však oprávněn určitou část kvalifikačních předpokladů, požadovanou zadavatelem podle 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ, prokázat prostřednictvím subdodavatele (to neplatí v případě kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) ZVZ). V takovém případě je však dodavatel povinen předložit zadavateli: doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) ZVZ a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) ZVZ subdodavatelem a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ. 4. Další požadavky na plnění veřejné zakázky 4.1 Součástí nabídky musí být v souladu s 68 odst. 3 ZVZ rovněž: a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, a c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. 5. Doba plnění a místo plnění veřejné zakázky 5.1 Doba plnění veřejné zakázky Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky: ihned po uzavření Smlouvy Termín dokončení plnění veřejné zakázky: Místo plnění veřejné zakázky Místem plnění je sídlo zadavatele.

9 6. Způsob zpracování nabídkové ceny 6.1 Za účelem zpracování nabídkové ceny vyplní dodavatel tabulku, která tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace, kdy nacení jednotkovými cenami každou zde uvedenou položku. 6.2 Nabídkovou cenu za jednotlivé položky musí dodavatel uvést v české měně. 6.3 Každá jednotlivá položka dle přílohy č. 1 je současně samostatným dílčím hodnotícím subkritériem, ke kterému zadavatel přiřadil jeho váhu. Váha odpovídá míře významu a předpokládané četnosti předmětné položky v rámci předmětu plnění veřejné zakázky. Dodavatel ke každé položce uvede cenu, za kterou bude předmětné zboží (každou jednotlivou položku) zadavateli poskytovat. 6.4 Nabídková cena v každé položce bude uvedena včetně všech nákladů nutných k řádnému splnění veřejné zakázky (tj. poplatky, cla, náklady na dopravu do místa plnění, balení, vedlejší náklady). U náplní do tiskáren bude do jednotkové nabídkové ceny zahrnut rovněž jejich zpětný odběr po použití. 6.5 Nedodržení požadavků na jednotné zpracování nabídkové ceny uvedených v této zadávací dokumentaci (tj. např. neuvedení nabídkové ceny dodavatelem byť u jedné položky, případně uvedení nulové položky) bude důvodem k vyřazení nabídky uchazeče. 6.6 Nabídková cena bude uvedena v tomto členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH) v Kč, sazba DPH v procentech, nabídková cena včetně DPH v Kč. 6.7 Jinou formu zpracování nabídkové ceny zadavatel nepřipouští. Nedodržení požadavků na zpracování nabídkové ceny uvedených v této zadávací dokumentaci bude důvodem k vyřazení nabídky uchazeče. 6.8 Vyplněnou cenovou nabídku - přílohu č. 1 uchazeč doloží v elektronické podobě na CD-R a rovněž v listinné podobě jako součást nabídky a dále ji učiní přílohou č. 1 předkládaného návrhu Smlouvy. 7. Smlouva, platební podmínky a obchodní podmínky 7.1 Uchazeč je povinen podat na plnění této veřejné zakázky jediný návrh Smlouvy (Rámcové smlouvy) ve smyslu 89 a násl. ZVZ a odst. 2.1 této Zadávací dokumentace. 7.2 Smlouva musí být v souladu se všemi zadávacími podmínkami uvedenými v této zadávací dokumentaci a současně nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění zadavatele, uvedená v této zadávací dokumentaci; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky a bude vyřazena. Smlouva dále nesmí nedůvodně či nepřiměřeně zhoršovat postavení zadavatele. Současně musí obsahovat ustanovení, že faktura vystavovaná dodavatelem musí mít náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů a bude mít splatnost 14 dnů ode dne doručení faktury zadavateli jako objednateli. 7.3 Zadavatel dále požaduje, aby Smlouva obsahovala následující ujednání:

10 Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Regionální rada soudržnosti Severozápad (objednatel), je povinna poskytovat informace vztahující se k její působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany současně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejich příloh, není označován za obchodní tajemství. Regionální rada je oprávněna, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových podkladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných písemnostech) Dodavatel dále bere na vědomí povinnosti, které pro něj vyplývají z 2 písm. e) zákona č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 7.4 Smlouva musí být ze strany uchazeče podepsána statutárním orgánem nebo osobou prokazatelně oprávněnou jednat za uchazeče; v takovém případě doloží uchazeč toto oprávnění v originálu či v úředně ověřené kopii v nabídce. Předložení nepodepsané Smlouvy není předložením řádné Smlouvy. Podává- li nabídku více uchazečů společně, musí Smlouva být podepsána statutárními orgány nebo osobami prokazatelně oprávněnými jednat za uchazeče, kteří tvoří sdružení (či jinou právní formu), nebo uchazečem, který byl ostatními členy takového sdružení k tomuto úkonu výslovně zmocněn. 8. Jistota 8.1 Zadavatel nepožaduje složení jistoty ve smyslu 67 ZVZ. 9. Nabídky 9.1 Nabídky se podávají písemně v uzavřené obálce opatřené na uzavřeních razítkem či podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, nebo statutárního orgánu uchazeče (nebo jiné oprávněné osoby), jeli uchazeč právnickou osobou, a označené názvem veřejné zakázky s uvedením výzvy Neotevírat, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné dle 71 odst. 6 ZVZ vyrozumět uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty nebo dle 71 odst. 7 ZVZ vyrozumět uchazeče o tom, že podal jedinou nabídku na plnění veřejné zakázky. Nabídka musí obsahovat v souladu s 68 ZVZ Smlouvu podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 9.2 V nabídce musejí být na krycím listu uvedeny identifikační údaje uchazeče v rozsahu uvedeném v 17 písm. d) ZVZ. Nabídka musí být zpracována ve všech částech v českém jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a údaje) a podepsána (na krycím listu) oprávněnou osobou. 9.3 Zadávací lhůta činí 90 dnů a začíná běžet v souladu s 43 ZVZ okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Ustanovením 43 ZVZ se rovněž řídí stavění zadávací lhůty. 9.4 Uchazeč je povinen podat nabídku osobně nebo zaslat poštou na adresu Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad, se sídlem Berní 2261/1, Ústí nad Labem k rukám Bc. Zdeňce Balíčkové, a to nejpozději do do hod. 9.5 Uchazeč předloží nabídku ve dvou výtiscích, z nichž jeden bude označen na krycím listě názvem Originál a jeden Kopie, přičemž jak originál, tak i kopie musí být v jedné obálce. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností zadavatel uvádí, že výtisk s označením Kopie bude obsahovat prosté kopie

11 dokumentů, obsažených ve výtisku s označením Originál. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. Krycí list musí obsahovat, vedle čísla výtisku a označení, zda jde o originál či kopii, též údaje dle ustanovení odst. 9.2 zadávací dokumentace. Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, budou očíslovány vzestupnou kontinuální řadou; není třeba číslovat originály či úředně ověřené kopie požadovaných dokumentů. 9.6 Uchazeč v nabídce výslovně uvede jednu kontaktní adresu pro písemný styk mezi uchazečem a zadavatelem. 9.7 Uchazeč předloží nabídku vedle listinné formy též v elektronické podobě na CD; tato povinnost se netýká dokladů prokazujících splnění kvalifikace uchazeče. Informace na CD mají pouze informativní povahu. Každý uchazeč je povinen předložit Smlouvu v elektronické podobě ve formátu Word (.doc) nebo PDF. 9.8 Uchazeč učiní součástí předkládané nabídky rovněž svůj standardní katalog kancelářských potřeb, který však bude mít pouze informativní povahu (jednotlivé kancelářské potřeby obsažené v předloženém katalogu, které nebudou předmětem nacenění ve smyslu přílohy č. 1 této zadávací dokumentace, nebudou předmětem této veřejné zakázky, potažmo Smlouvy). 9.9 Nabídka bude předložena v následující struktuře: krycí list nabídky (příloha č. 2 této zadávací dokumentace); obsah nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky, včetně seznamu příloh; identifikační údaje uchazeče a kontaktní adresa pro písemný styk; smlouva v případě nabídky podané společně několika dodavateli ve smyslu 51 odst. 6 ZVZ; doklady prokazující splnění kvalifikace; doklady prokazující splnění požadavků dle 68 odst. 3 ZVZ (ve smyslu kapitoly 4 této zadávací dokumentace); nabídková cena (v požadovaném členění), tj. dle kapitoly 6 této zadávací dokumentace; další údaje, které mají být předmětem hodnocení, nebudou-li uvedeny v jiných částech nabídky; Smlouvu, řádně vyplněnou a podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče; standardní katalog kancelářských potřeb uchazeče ve smyslu odst. 9.8 této zadávací dokumentace; další dokumenty dle uvážení uchazeče; prohlášení o počtu číslovaných listů a o celkovém počtu listů Zadavatel doporučuje, aby uchazeči ve své nabídce uvedené jednotlivé součásti nabídky zřetelně oddělili barevnými předělovými listy. Požadavky na členění nabídky mají doporučující charakter Požadavky na formu a členění nabídky uvedené v odst. 9.5, 9.7 a 9.9 této zadávací dokumentace mají doporučující charakter. 10. Způsob hodnocení nabídek 10.1 Nabídky budou hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny.

12 10.2 Zadavatel v příloze č. 1 zadávací dokumentace vymezil jednotlivé dílčí položky předmětu plnění, které jsou rozděleny do dvou dílčích hodnotících subkritérii kritéria nejnižší nabídková cena, a to a) Dílčí hodnotící subkritérium významné položky (v příloze č. 1 označeno A) s vahou 70 % b) Dílčí hodnotící subkritérium ostatní položky (v příloze č. 1 označeno B) s vahou 30 % Každému dílčímu hodnotícímu subkritériu přiřadil zadavatel jeho procentuální váhu, která je odvozena od předpokládané četnosti předmětných položek v tomto subkritériu v rámci předmětu plnění veřejné zakázky a od jejich předpokládaného podílu na finačním objemu předmětu plnění. Dodavatel ke každé položce přílohy č. 1 uvede cenu, za kterou bude předmětné zboží (každou jednotlivou položku) zadavateli poskytovat jako cenu jednotkovou (tedy cenu za jednu jednotku) Takto stanovená jednotková cena (v Kč bez DPH) za jednu každou položku bude samostatně porovnána s jednotkovými cenami nabízenými v dané položce ostatními uchazeči a vyhodnocena tak, že hodnocená jednotková cena získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější jednotkové ceny/nabídky k hodnocené jednotkové ceně. Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až Následně hodnotící komise v každém dílčím hodnotícím kritériu vypočítá průměrný bodový zisk (v rozsahu 0 až 100) dosahovaný na jednotlivých položkách spadajících do tohoto dílčího hodnotícího kritéria, a tento průměrný bodovy zisk dosažený v každém dílčím hodnotícím subkritériu vynásobí hodnotící komise příslušnou vahou daného dílčího hodnotícího subkritéria. Takto získá hodnotící komise dílčí váženou bodovou hodnotu u každého dílčího hodnotícího subkritéria. Součtem dílčích vážených bodových hodnot získá hodnotící komise celkové bodové hodnocení nabídky. Při výpočtu Na základě porovnání celkového bodového hodnocení jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty. Zvýhodnění dodavatelů zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením 10.6 Účastní-li se zadávacího řízení dodavatel zaměstnávající více než 25 zaměstnanců, z nichž je více než 50 % zaměstnanců osobami se zdravotním postižením 1, je pro hodnocení nabídek rozhodná výše nabídkové ceny tohoto dodavatele snížená o 15 % Skutečnost, že dodavatel zaměstnává osoby se zdravotním postižením podle předešlého odstavce, musí dodavatel prokázat ve vztahu ke každému ze čtyř předchozích kalendářních čtvrtletí přede dnem zahájení zadávacího řízení. Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců dodavatele a zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, je rozhodný průměrný čtvrtletní přepočtený počet zaměstnanců podle 11 vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Zadavatel při hodnocení nabídkové ceny zvýhodní nabídku dodavatele podle odstavce 10.6 pouze tehdy, pokud jsou skutečnosti podle odstavce 10.6 prokázány dodavatelem v nabídce předložením potvrzení místně příslušné krajské pobočky Úřadu práce zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

13 11. Prohlídka místa plnění 11.1 S ohledem na předmět plnění veřejné zakázky zadavatel nepředpokládá konání prohlídky místa plnění ve smyslu ustanovení 49 ZVZ. 12. Otevírání obálek s nabídkami 12.1 Otevírání obálek proběhne dne 2013 v. hodin na adrese sídla zadavatele uvedené v odst. 1.1 této zadávací dokumentace Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit všichni uchazeči (maximálně jedna osoba za uchazeče, která se prokáže plnou mocí, nejde-li o statutární orgán uchazeče nebo jeho člena nebo prokuru), kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. 13. Práva zadavatele 13.1 Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky této veřejné zakázky, a to v souladu se ZVZ V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, popřípadě s uchazečem, se kterým má být uzavřena smlouva, je příslušný uchazeč povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci uchazeče, je třeba postupovat dle 58 ZVZ Zadavatel nepřipouští varianty nabídky Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost. 14. Seznam příloh zadávací dokumentace Příloha č. 1 Specifikace položek předmětu plnění/vymezení dílčích hodnotících subkritérií Příloha č. 2 Vzor krycího listu nabídky Příloha č. 3 Vzor čestného prohlášení V Ústí nad Labem dne xx. xx 2013 Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad Ing. Petr Navrátil, předseda

14 Příloha č. 1 Specifikace položek předmětu plnění/vymezení dílčích hodnotících subkritérií (samostatný soubor Excel)

15 Příloha č. 2 Krycí list nabídky vzor KRYCÍ LIST NABÍDKY Veřejná zakázka Název Rámcová smlouva na dodávky kancelářský potřeb a spotřebního materiálu pro kancelářskou techniku Základní identifikační údaje Název: Sídlo: IČO: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Název: Zadavatel: Regionální rada regionu Severozápad Berní 2261/1, Ústí nad Labem Ing. Petr Navrátil, předseda Uchazeč: Sídlo podnikání: Tel/Fax.: IČO: DIČ: Osoba oprávněná jednat: Telefon Autorizace nabídky osobou oprávněnou jednat za uchazeče: Podpis oprávněné osoby: Titul, jméno, příjmení Funkce Razítko

16 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ve smyslu 62 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Ev. č. zakázky:... Dodavatel, se sídlem., IČO:, tímto čestně prohlašuje, že splňuje veškeré kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem pro plnění shora uvedené veřejné zakázky, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce, a to konkrétně: a) základní kvalifikační předpoklady v rozsahu stanoveném v bodě 3 Zadávací dokumentace; b) profesní kvalifikační předpoklady v rozsahu stanoveném v bodu 3 Zadávací dokumentace; c) technické kvalifikační předpoklady dle bodu 3 Zadávací dokumentace; a dále že je ekonomicky a finančně způsobilý splnit předmětnou veřejnou zakázku (dle 50 odst. 1 písm. c) ZVZ. Dodavatel bere na vědomí, že bude-li zadavatelem vyzván k uzavření smlouvy na plnění shora uvedené veřejné zakázky v souladu s 82 ZVZ, je povinen před uzavřením smlouvy předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, přičemž nesplnění této povinnosti se podle 62 odst. 3 ZVZa považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu 82 odst. 4 ZVZ. Dodavatel bere na vědomí, že skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace musí nastat ve lhůtě pro podání nabídek. Toto čestné prohlášení činí dodavatel na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů. V.. Dne. Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele:.

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI:

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Plaveč 8. 10. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 456 71 702 bankovní spojení: Komerční banka Znojmo číslo účtu: 29 537-741 / 0100

Více

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu Dokumentace výběrového řízení veřejnou zakázku malého rozsahu dle 18 odst. 5 ve spojení s 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších pisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Městys Liteň (dále jen zadavatel ) Vás vyzývá k podání nabídky

Více

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY zadávané dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen zákon ), a v souladu s

Více

Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod dle 92 odst. 1 vodního zákona

Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod dle 92 odst. 1 vodního zákona Kontaktní osoba: Jan Brychta Tel.: 267 994 407 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název veřejné zakázky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem č.j. 35464/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. multioborový pavilon dodávka zdravotnických

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 451, usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 933, usnesení vlády

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem Přeprogramování informačního systému České unie sportu vydaná v souladu s usnesením Výkonného výboru ČUS ze dne 8.9.2014 1. Zadavatel Název:

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadání na služby dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Název veřejné zakázky: Hodnocení implementačního systému

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 OBSAH I. Úvodní ustanovení 1. Základní

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní ustanovení 1.1 Obecné zásady Tyto Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s. (dále jen VOP ) upravují základní

Více

SMLOUVA O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ (část prvá)

SMLOUVA O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ (část prvá) Smlouva č. «CisloSmlouvy» SMLOUVA O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ (část prvá) Smluvní strany: 1. EKO-KOM, a. s. IČO: 25134701, DIČ: CZ25134701 se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

Č.j. KRPU-234941-3/ČJ-2014-0400VZ Ústí nad Labem 21. října 2014 Počet listů: 4 Přílohy: 2/8. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu

Č.j. KRPU-234941-3/ČJ-2014-0400VZ Ústí nad Labem 21. října 2014 Počet listů: 4 Přílohy: 2/8. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Č.j. KRPU-234941-3/ČJ-2014-0400VZ Ústí nad Labem 21. října 2014 Počet listů: 4 Přílohy: 2/8 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého

Více

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT INSTITUT TRHU PRÁCE PODPŮRNÝ SYSTÉM SLUŽEB ZAMĚSTNANOSTI Registrační číslo projektu : CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Komerční banka, a.s., vydává tyto všeobecné obchodní podmínky, které stanovují základní pravidla obchodních vztahů mezi ní a jejími Klienty a dále upravují vzájemná práva

Více