POZVÁNKA. Vzduchotechnika Choceň s.r.o., Dvořákova 1637, Choceň IČO: , DIČ: CZ POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POZVÁNKA. Vzduchotechnika Choceň s.r.o., Dvořákova 1637, 565 01 Choceň IČO: 287 74 400, DIČ: CZ28774400 POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY"

Transkript

1 POZVÁNKA Evidenční číslo VH 001/2014 Společnost: Vzduchotechnika Choceň s.r.o., Dvořákova 1637, Choceň IČO: , DIČ: CZ POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY Termín konání: 26. června :00 hodin Místo konání: Provozovna VZTCH, Vysokomýtská 1249, Choceň Svolavatel Program jednání Radim Hudousek, jednatel 1) Rozhodování o změně společenské smlouvy dle přílohy 2) Schvalování smlouvy o výkonu funkce jednatele Radima Hudouska dle přílohy 3) Schvalování smlouvy o výkonu funkce jednatele Michala Mikuleckého dle přílohy 4) Schvalování udělení prokury Přílohy - Návrh nového úplného znění společenské smlouvy - Návrh smlouvy o výkonu funkce jednatele Radima Hudouska - Návrh smlouvy o výkonu funkce jednatele Michala Mikuleckého Převzal Datum převzetí Podpis ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. Michal Mikulecký Radim Hudousek Jaroslav Šrajer Aleš Hanus Lubomír Provazník 1

2 Návrh usnesení valné hromady společnosti Vzduchotechnika Choceň s.r.o. se sídlem Choceň, Dvořákova 1637, PSČ , IČ: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka ( Společnost ) Místo konání valné hromady: Choceň, Vysokomýtská 1249, PSČ Doba konání valné hromady: dne 26. června 2014, v 10:00 hod. Pořad jednání valné hromady (1) Zahájení; (2) Volba orgánů valné hromady; (3) Rozhodnutí o změně obsahu společenské smlouvy Společnosti; (4) Schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele Společnosti uzavřené mezi Společností a panem Radimem Hudouskem; (5) Schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele Společnosti uzavřené mezi Společností a panem Michalem Mikuleckým; (6) Schválení udělení prokury panu Ing. Luďkovi Pilařovi; (7) Schválení udělení prokury panu Oldřichu Šarešovi; (8) Závěr. Návrh usnesení valné hromady k bodu (2) Složení orgánů valné hromady: Předseda: Zapisovatel: Mgr. Michal Šigut JUDr. Ladislav Zvolský, Ph.D. Návrh usnesení valné hromady k bodu (3) Společenská smlouva obchodní společnosti Vzduchotechnika Choceň s.r.o. se mění takto: 1. Obchodní společnost Vzduchotechnika Choceň s.r.o. se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku, a to s účinností ke dni zveřejnění této skutečnosti v obchodním rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. 2. Společenská smlouva společnosti se mění tak, že dosavadní text článku I. až XVI. se v plném rozsahu nahrazuje tímto novým zněním článku 1 až 13: 1/11

3 Čl. 1 Založení společnosti, právní režim a společníci 1. Obchodní společnost Vzduchotechnika Choceň s.r.o. (dále jen společnost ) byla založena společenskou smlouvou ze dne Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložce číslo 26598, ke dni a bylo jí přiděleno identifikační číslo Společnost je společností s ručením omezeným ve smyslu 132 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích"). 3. Společnost je podřízena zákonu o obchodních korporacích jako celku. 4. Společníky společnosti jsou: a) ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o., zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka se sídlem Boleslavova 53/15, Praha 4, PSČ , IČ: ; b) Michal Mikulecký, nar , bytem Choceň, Dvořákova 1637, PSČ ; c) Radim Hudousek, nar , bytem Choceň, T.N.Kautníka 1631, PSČ ; d) Jaroslav Šrajer, nar , bytem Choceň, Dvořákova 1667, PSČ ; e) Aleš Hanus, nar , bytem Choceň, Větrná 1767, PSČ ; f) Lubomír Provazník, nar , bytem Choceň, T.N.Kautníka 1634, PSČ ; (dále jen společníci ). 5. Společnost je založena na dobu neurčitou. Čl. 2 Obchodní firma 1. Obchodní firma společnosti zní: Vzduchotechnika Choceň s.r.o. Čl. 3 Sídlo společnosti 1. Obec, kde je umístěno sídlo společnosti, je: Choceň. 1. Předmětem podnikání společnosti je: Čl. 4 Předmět podnikání 2/11

4 a) Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení; b) Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení; c) Zámečnictví, nástrojařství; d) Obráběčství; e) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Čl. 5 Základní kapitál a vklady společníků 1. Základní kapitál společnosti činí ,-- Kč (slovy: dvěstěčtyřitisíce korun českých) a je zcela, tedy v rozsahu 100 % splacen. 2. Základní kapitál společnosti je tvořen těmito peněžitými vklady společníků: a) Vklad ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. ve výši ,- Kč; b) Vklad Michala Mikuleckého ve výši ; c) Vklad Radima Hudouska ve výši ,- Kč; d) Vklad Jaroslava Šrajera ve výši ,- Kč; e) Vklad Aleše Hanuse ve výši ,- Kč; f) Vklad Lubomíra Provazníka ve výši ,- Kč. Čl. 6 Zvýšení základního kapitálu 1. Základní kapitál společnosti lze na základě rozhodnutí valné hromady zvýšit: a) převzetím vkladové povinnosti ke zvýšení dosavadních vkladů nebo k novému vkladu, b) z vlastních zdrojů společnosti vykázaných ve schválené řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrce ve vlastním kapitálu společnosti, ledaže jsou tyto zdroje účelově vázány a společnost není oprávněna jejich účel měnit, nebo c) kombinací způsobů zvýšení základního kapitálu uvedených výše v tomto odstavci pod písmeny a) a b). 2. Dosavadní společníci mají přednostní právo k účasti na zvýšení základního kapitálu, zvyšuje-li se peněžitými vklady, a to převzetím vkladové povinnosti. Toto právo musí společník využít do šedesáti (60) dnů ode dne konání valné hromady, která rozhodla o zvýšení základního kapitálu nebo do šedesáti (60) dnů ode dne, kdy se dozvěděl o rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu přijatém mimo valnou hromadu. Nevyužije-li společník přednostního práva v uvedené lhůtě, může se souhlasem valné hromady převzít závazek k novému vkladu kdokoliv. To platí obdobně, vzdal-li se společník přednostního 3/11

5 práva písemnou formou s úředně ověřeným podpisem nebo prohlášením na valné hromadě. 3. Vkladová povinnost se přebírá písemným prohlášením, které musí obsahovat: a) výši vkladu připadající na nový podíl a výši nového podílu, částku zvýšení vkladu připadající na dosavadní podíl a výši tohoto podílu a případné vkladové ážio, b) popis nepeněžitého vkladu a částku, která se započítává na emisní kurs společníka, určenou na základě znaleckého posudku, c) lhůtu pro splnění vkladové povinnosti, a d) případné prohlášení budoucího společníka, že přistupuje ke společenské smlouvě. 4. Podpis na prohlášení o převzetí vkladové povinnosti musí být úředně ověřen. 5. Vkladová povinnost peněžitými vklady musí být splněna nejpozději takto: a) 60 % (šedesát procent) do třiceti (30) dnů ode dne převzetí vkladové povinnosti, b) zbytek, t.j. 40 % (čtyřicet procent) do šesti (6) měsíců od uvedeného dne. 6. Nový nepeněžitý vklad musí být společnosti předán bez zbytečného odkladu, nejdéle však do třiceti (30) dnů. V případě, že nepeněžitým vkladem bude nemovitá věc, musí být na společnost převedeno vlastnictví k této věci nejpozději do čtyř (4) měsíců ode dne převzetí vkladové povinnosti. Čl. 7 Snížení základního kapitálu 1. Ke snížení základního kapitálu společnosti může dojít na základě rozhodnutí valné hromady. 2. Části vkladů společníků odpovídající jejich podílu na snížení základního kapitálu lze vyplatit až po zápisu této skutečnosti do obchodního rejstříku. 3. V důsledku snížení základního kapitálu společnosti nesmí klesnout výše jednotlivých vkladů společníků pod částku určenou ustanovením 142 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, ledaže dojde k zániku vkladu podle 234 zákona o obchodních korporacích. Čl. 8 Podíly 4/11

6 1. Podíl představuje účast společníka ve společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti. Výše jednotlivých podílů je bez ohledu na poměr vkladů jednotlivých společníků k výši základního kapitálu společnosti dohodou pevně stanovena takto: a) ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. podíl 20,1 % ( slovy: dvacetcelýchjednadesetina procenta), na který připadá vklad ,- Kč; b) Michal Mikulecký podíl 9,1 % (slovy: devětcelýchjednadesetina procenta), na který připadá vklad ,- Kč; c) Radim Hudousek podíl 43,5 % (slovy: čtyřicettřicelýchpětdesetin procenta), na který připadá vklad ,- Kč; d) Jaroslav Šrajer podíl 9,1 % (slovy: devětcelýchjednadesetina procenta), na který připadá vklad ,- Kč; e) Aleš Hanus podíl 9,1 % (slovy: devětcelýchjednadesetina procenta), na který připadá vklad ,- Kč; a f) Lubomír Provazník podíl 9,1 % (slovy: devětcelýchjednadesetina procenta), na nějž připadá vklad ,- Kč. 2. Rozdělení podílu je možné pouze v souvislosti s jeho převodem nebo přechodem. K rozdělení podílu je třeba souhlasu valné hromady. 3. Se souhlasem valné hromady může společník převést písemnou smlouvou svůj podíl na jiného společníka nebo na jinou osobu. V případě, že společnost má pouze jediného společníka, souhlas s převodem podílu či jeho části není potřeba. Podpisy na smlouvě o převodu podílu musí být úředně ověřeny. Nabytím podílu přistupuje nabyvatel ke společenské smlouvě společnosti. 4. Zamýšlí-li společník převést svůj podíl na jiného společníka nebo na osobu, která není společníkem, mají k podílu ostatní společníci předkupní právo. O svém záměru je společník povinen informovat písemně všechny společníky a podíl jim písemně nabídnout ke koupi ohlášením kupní ceny a veškerých dalších podmínek, za kterých chce svůj podíl prodat. Předkupní právo musí společník uplatnit písemně u převádějícího nejpozději do třiceti (30) dní od doručení písemné nabídky převádějícího k využití předkupního práva. Uplatní-li předkupní právo více společníků a nedojde-li k dohodě, rozdělí se nabízený podíl mezi společníky mající zájem podíl nabýt podle poměru jejich podílů. Při uplatnění předkupního práva je společník, který toto právo uplatnil, povinen zaplatit za převáděný podíl požadovanou cenu, a to v termínu a způsobem stanoveným ve smlouvě o převodu podílu. Společník není oprávněn prodat podíl za nižší cenu, než kterou uvedl v nabídce k využití předkupního práva. 5/11

7 5. Zánikem právnické osoby, která je společníkem, přechází podíl na jejího právního nástupce. Úmrtím společníka přechází jeho podíl na dědice. Čl. 9 Práva a povinnosti společníků 1. Společníci se podílejí na zisku určeném valnou hromadou k rozdělení mezi společníky v poměru svých podílů. 2. Svá práva, týkající se řízení společnosti a kontroly její činnosti, společníci vykonávají zejména na valné hromadě, s výjimkou případů, kdy přijímají rozhodnutí mimo valnou hromadu. 3. Každý společník má právo účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zástupce valné hromady, hlasovat na ní a předkládat své návrhy, na valné hromadě i mimo ni požadovat od jednatelů informace o společnosti, nahlížet do všech dokladů společnosti a kontrolovat údaje obsažené v předložených dokladech. Každý ze společníků má právo na vydání stejnopisu roční účetní závěrky. 4. Při zrušení společnosti s likvidací má každý společník právo na podíl na likvidačním zůstatku, který se určuje dle podílů společníků. 5. Společník je povinen plnit povinnosti uložené zákonem nebo touto smlouvou. 6. Společník, který je v prodlení se splacením svého vkladu: a) je povinen zaplatit úrok z prodlení dle 151 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, b) není po dobu prodlení oprávněn vykonávat hlasovací právo, c) může být vyloučen ze společnosti rozhodnutím valné hromady. 7. Společnost se může domáhat u soudu vyloučení společníka, který porušuje zvlášť závažným způsobem svou povinnost, ačkoliv byl k jejímu plnění vyzván a na možnost vyloučení písemně upozorněn. Tím není dotčena možnost valné hromady rozhodnout o vyloučení společníka, který je v prodlení se splacením svého vkladu. 6/11

8 1. Orgány společnosti jsou: a) valná hromada, b) dva jednatelé společnosti. Čl. 10 Orgány společnosti Čl. 11 Valná hromada 1. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Valná hromada rozhoduje usnesením. Působnost valné hromady vyplývá z této smlouvy a ze zákona o obchodních korporacích. Do její působnosti zejména patří: a) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě zákona, b) rozhodování o vyloučení společníka podle 151 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, c) rozhodování o změnách výše základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti, d) volba a odvolání jednatele, případně dozorčí rady, je-li zřízena, e) volba a odvolání likvidátora, f) schvalování udělení a odvolání prokury, g) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, h) schvalování řádné, mimořádné, konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhrady ztrát, i) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak, j) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, k) schválení smlouvy o tiché společnosti, l) schválení finanční asistence, m) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, n) rozhodnutí o naložení s vkladovým ážiem, o) rozhodování o změně druhu kmenového listu, p) schvalování rozdělení, převodu a zastavení podílu společníka, q) schvalování smlouvy o výkonu funkce, 7/11

9 r) schvalování úkonů a opatření jednatele uvedených v čl. 12 odst. 5 této smlouvy. 2. Valná hromada si může vyhradit rozhodování věcí, které jinak náleží do působnosti jiných orgánů společnosti. 3. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň 80 % všech hlasů. Počet hlasů připadajících na každého společníka se rovná desetinásobku procentuálního vyjádření velikosti jeho podílu uvedeného v čl. 8 odst. 1 této smlouvy. Počet hlasů jednotlivých společníků je tedy následující: a) ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o hlasů, b) Michal Mikulecký 91 hlasů, c) Radim Hudousek 435 hlasů, d) Jaroslav Šrajer 91 hlasů, e) Aleš Hanus 91 hlasů, f) Lubomír Provazník 91 hlasů. 4. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů všech společníků. K rozhodnutí záležitostí uvedených v odst. 1 písm. a) až r) je vždy zapotřebí souhlasu alespoň 80 % většiny hlasů všech společníků. 5. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období. Valná hromada, která schvaluje řádnou účetní závěrku, se musí konat nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. 6. Termín konání valné hromady a její pořad se společníkům oznámí písemně nejméně patnáct (15) dnů přede dnem jejího konání; součástí pozvánky je i návrh usnesení valné hromady. Požádá-li o to společník jednatele v dostatečném předstihu, je jednatel povinen doručit mu pozvánku doporučeným dopisem na společníkem udanou adresu, jinak se společníkům doručuje doporučeným dopisem na adresu uvedenou v seznamu společníků nebo osobním doručením proti podpisu společníka o přijetí doručované písemnosti. 7. Společník nepřítomný na jednání valné hromady může dodatečně písemně vykonat své hlasovací právo, a to nejdéle do sedmi (7) dnů ode dne jejího konání. Vyžaduje-li zákon o obchodních korporacích, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, uvede se ve vyjádření společníka i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se vyjádření týká; podpis na vyjádření musí být úředně ověřen. 8/11

10 8. Rozhodnutí podle předchozího odstavce včetně dne jeho přijetí oznámí společnost nebo osoba oprávněná svolat valnou hromadu všem společníkům bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí. 9. Valná hromada zvolí svého předsedu a zapisovatele. Do doby zvolení předsedy a v případě, že předseda zvolen nebyl, řídí valnou hromadu její svolavatel. Nebyl-li zvolen zapisovatel, určí jej svolavatel valné hromady. 10. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení a bez zbytečného odkladu ho na náklady společnosti zašle všem společníkům. Zápis podepisuje předseda valné hromady nebo svolavatel, nebyl-li předseda zvolen, a zapisovatel. Čl. 12 Jednatelé 1. Společnost má dva jednatele, přičemž statutárním orgánem společnosti je každý z nich. Jednatelům přísluší obchodní vedení společnosti. 2. Jménem společnosti jedná každý z nich samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis jednatel společnosti. 3. Jednatelé jsou povinni činit vše potřebné k řádnému chodu společnosti. Jednatelé zejména (i) zajišťují vedení předepsané evidence a účetnictví, (ii) vedení seznamu společníků, (iii) svolávají, připravují program a účastní se valných hromad a (iv) na žádost informují společníky o věcech společnosti. 4. Na jednatele se vztahuje zákaz konkurence v rozsahu uvedeném v zákoně o obchodních korporacích. 5. Jednatelé jsou oprávněni činit jménem společnosti následující opatření a úkony pouze s předchozím souhlasem valné hromady: a) zřizování a rušení poboček a odštěpných závodů, b) uzavírání licenčních nebo jiných obdobných dlouhodobých smluv v oblasti duševního vlastnictví, c) schválení všech ročních provozních rozpočtů a obchodních plánů společnosti, d) nabytí nebo zcizení akcií nebo podílů v jakékoli jiné právnické osobě společností, včetně jejich budoucího nabytí na základě opční smlouvy či smlouvy o smlouvě budoucí, 9/11

11 e) investice, včetně nákupu dlouhodobého majetku, v hodnotě přes ,- Kč (vyjma výdajů schválených v aktuálním obchodním plánu či ročním rozpočtu), ať již v rámci jedné transakce nebo série vzájemně spojených nebo souvisejících transakcí, f) prodej, převod, zatížení, nájem, pronájem, propachtování či jiná dispozice s dlouhodobým majetkem společnosti v tržní hodnotě přes ,- Kč (v rozsahu, v němž tyto položky nejsou zohledněny v aktuálním obchodním plánu či ročním rozpočtu), ať již v rámci jedné transakce nebo série vzájemně spojených nebo souvisejících transakcí, g) vzetí či poskytnutí úvěru, zápůjčky, podpory, vystavení směnky a/nebo převzetí jakéhokoli dluhu společností ve výši přesahující ,- Kč (v rozsahu, v němž tyto položky nejsou zohledněny v aktuálním obchodním plánu či ročním rozpočtu), ať již v rámci jedné transakce nebo série vzájemně spojených nebo souvisejících transakcí, h) vydání nebo poskytnutí záruky, ručení nebo slibu odškodnění, přičemž potenciální závazek společnosti z příslušné záruky, ručení nebo slibu odškodnění by mohl přesáhnout částku ,- Kč, ať již v rámci jedné transakce nebo série vzájemně spojených nebo souvisejících transakcí, i) jakékoli nakládání s nemovitostmi společnosti, včetně jejich zatěžování a pronajímání, j) hlasování jednatele na valné hromadě osoby ovládané společností ohledně schvalování smluv o převodu, nájmu či zastavení obchodního závodu nebo jeho části, k) zahájení a/nebo narovnání jakéhokoli soudního, rozhodčího nebo obdobného řízení, kde hodnota sporu přesahuje částku ,- Kč. Čl. 13 Závěrečná ustanovení 1. Společnost je českou právnickou osobou. Právní vztahy vyplývající z této společenské smlouvy, vzájemné vztahy mezi společníky související s účastí ve společnosti, jakož i ostatní právní vztahy uvnitř společnosti se řídí ve věcech, které neupravuje tato společenská smlouva, obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními zákona o obchodních korporacích a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 2. Společnost se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku podle 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích. 3. O změnách společenské smlouvy rozhoduje valná hromada společnosti. Společenskou smlouvu lze také měnit dohodou všech společníků ve formě notářského zápisu. 10/11

12 4. Jestliže dojde ke změně společenské smlouvy na základě jakékoliv právní skutečnosti, je jednatel povinen bez zbytečného odkladu poté, co se o tom dověděl, vyhotovit úplné znění společenské smlouvy a uložit je spolu s listinami prokazujícími tuto změnu do sbírky listin obchodního rejstříku. Návrh usnesení valné hromady k bodu (4) Valná hromada tímto schvaluje smlouvu o výkonu funkce jednatele Společnosti, uzavřenou dne mezi Společností a panem Radimem Hudouskem, trvale bytem na adrese T. N. Kautníka 1631,Choceň, PSČ , datum narození: , ve znění, které tvoří přílohu č.2 tohoto zápisu. Návrh usnesení valné hromady k bodu (5) Valná hromada tímto schvaluje smlouvu o výkonu funkce jednatele Společnosti, uzavřenou dne mezi Společností a panem Michalem Mikuleckým, trvale bytem na adrese Dvořákova 1637, Choceň, PSČ: , datum narození: , ve znění, které tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu. Návrh usnesení valné hromady k bodu (6) Valná hromada schvaluje udělení prokury panu Ing. Luďkovi Pilařovi, trvale bytem M. R. Štefánika 653, Choceň, PSČ: , datum narození: Návrh usnesení valné hromady k bodu (7) Valná hromada schvaluje udělení prokury panu Oldřichu Šarešovi, trvale bytem Kostelní 1888, Čelákovice, PSČ:250 88, datum narození: /11

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. -----------------------------------------------

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. ----------------------------------------------- Společenská smlouva obchodní společnosti BEDENIKA s.r.o. v úplném znění ke dni 23. 6. 2010 se mění takto: --------------------------------------------------------------------------------- Dosavadní znění

Více

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151 Za první : Společnost s ručením omezeným byla založena dne 5.4. 2007 na dobu neurčitou. ------------------------------- Za druhé : Obchodní firma : -------------------------------- Obchodní firma společnosti

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

S p o l e č e n s k á s m l o u v a

S p o l e č e n s k á s m l o u v a strana první S p o l e č e n s k á s m l o u v a Z a p r v é : Společníky společnosti s ručením omezeným jsou, za podmínek dále touto společenskou smlouvou stanovených, Ing. Zdeněk K o u b a r.č. 68 09

Více

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným N 1504/2014 NZ 1384/2014 Strana první STEJNOPIS Notářský zápis sepsaný JUDr. Miroslavem Michálkem, notářem se sídlem v Třebíči, dne 7.10.2014 (slovy: sedmého října dva tisíce čtrnáct) v kanceláři notáře

Více

SPOLEČENSKÁ SMLOUVA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. H-PRO spol. s r.o.

SPOLEČENSKÁ SMLOUVA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. H-PRO spol. s r.o. 1. Obchodní firma SPOLEČENSKÁ SMLOUVA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM H-PRO spol. s r.o. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: H-PRO spol. s r.o. 2. Sídlo 2.1. Sídlo společnosti je v obci Ústí nad Labem.

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu)

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) ----------------------------------- I. - Doba trvání společnosti ---------------------------------------------

Více

PROJEKT PŘEMĚNY. Obchodní firma: Thalia, a.s. Thalia s.r.o. IČ: 630 79 542 630 79 542 Praha 6 Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 16000

PROJEKT PŘEMĚNY. Obchodní firma: Thalia, a.s. Thalia s.r.o. IČ: 630 79 542 630 79 542 Praha 6 Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 16000 PROJEKT PŘEMĚNY Projekt změny právní formy dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, obchodní společnosti Thalia, a.s., IČ: 630 79 542, se sídlem Praha

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

-----------------------------------Z

-----------------------------------Z Poznámka: Společenskou smlouvu (SS) jsme se snažili koncipovat tak, že obsahuje to co je povinné dle zákona + jsme vložili či vypustili body, o kterých si myslíme, že mohou být praktické a zjednoduší fungování

Více

COMPANIES.CZ S.R.O. www.companies.cz (CZ) +420 236 033 606 Více informací na : http://www.companies.cz/zalozeni-spolecnosti-sro/

COMPANIES.CZ S.R.O. www.companies.cz (CZ) +420 236 033 606 Více informací na : http://www.companies.cz/zalozeni-spolecnosti-sro/ Poznámka: Společenskou smlouvu (SS) jsme se snažili koncipovat tak, že obsahuje to co je povinné dle zákona + jsme vložili či vypustili body, o kterých si myslíme, že mohou být praktické a zjednoduší fungování

Více

Společenská smlouva o založení s.r.o.

Společenská smlouva o založení s.r.o. Společenská smlouva o založení s.r.o. Úplné znění, obsahující změny schválené valnou hromadou společnosti, konané dne... Níže uvedené smluvní strany dospěly v zájmu realizace společných hospodářských zájmů

Více

Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným

Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným I. Úvodní ustanovení Společníci:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. pan xxxxxx

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více

Q and A s.r.o., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Panská 895/6, PSČ 110 00

Q and A s.r.o., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Panská 895/6, PSČ 110 00 Q and A s.r.o., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Panská 895/6, PSČ 110 00 Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Jednatel společnosti Q and A s.r.o., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Panská 895/6,

Více

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM SPOLEČENSKÁ SMLOUVA SPOLEČNOSTI, SE SÍDLEM V., IČ:.., ZAPSANÉ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU SOUDU V, V ODDÍLU A VE VLOŽCE.SE MĚNÍ TAK, ŽE SE ZCELA NAHRAZUJE TÍMTO NOVÝM ÚPLNÝM ZNĚNÍM: SPOLEČENSKÁ SMLOUVA O ZALOŽENÍ

Více

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

Účastník činí přede mnou, notářkou, dnešního dne toto právní jednání - vyhotovuje tento : ---- PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI

Účastník činí přede mnou, notářkou, dnešního dne toto právní jednání - vyhotovuje tento : ---- PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI STEJNOPIS Strana první ------------------------------------------------------------------------------- NZ 254/2014 N 279/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S sepsaný dne dvacátého čtvrtého listopadu roku dva

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným

Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvoření minipodniků na SŠ v rámci podpory rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků ve spolupráci

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost a komanditní společnost (dále jen

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. v souladu s ustanovením 250 a násl. zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

Stanovy společnosti RMV trans, a.s.

Stanovy společnosti RMV trans, a.s. Stanovy společnosti RMV trans, a.s. 1. Základní ustanovení ------------------------------------------------------------------------- 1.1. Firma společnosti zní: RMV trans, a.s. --------------------------------------------------

Více

Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o.

Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o. Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o. IČ 02271915 se sídlem Brno, Příkop 843/4, Zábrdovice, PSČ 602 00 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložka

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti GPD a.s., se sídlem v Děčíně V, Předmostí 1860/6, PSČ 405 02, IČO: 25031881 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad

Více

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti.

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti. STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Obchodní firma Společnosti zní: TOOL SERVICE, a. s. Článek 2. Sídlo Společnosti. Sídlo Společnosti je umístěno v obci:

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Právní charakteristika Právní úprava - 105 a následující Právnická osoba, obchodní společnost, má plnou právní

Více

Zakladatelská listina společnosti RWE GasNet, s.r.o.

Zakladatelská listina společnosti RWE GasNet, s.r.o. Zakladatelská listina společnosti RWE GasNet, s.r.o. Ve znění účinném od [ ] 2014 Strana - 1 - (celkem 8) Zakladatelská listina společnosti RWE GasNet, s.r.o. Článek 1. Společník společnosti (1) Společník

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 společnost zapsaná v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 9196

Více

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y Schváleno řádnou valnou hromadou společnosti dne 1 I. Obecná ustanovení 1 Firma a sídlo společnosti

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

RWE Distribuční služby, s.r.o.

RWE Distribuční služby, s.r.o. Zakladatelská listina společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. Ve znění účinném od [ ] 2014 Strana - 1 - (celkem 8) Zakladatelská listina společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. Článek 1. Společník

Více

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Zemědělské družstvo Kameničná (dále jen družstvo ) je společenství neuzavřeného počtu osob,

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Představenstvo společnosti Plemenáři Brno, a.s., IČ 46995404, se sídlem Brno, Optátova 708/37, PSČ 637 00, zapsané v obchodním rejstříku Krajského

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

SPOLEČENSKÁ SMLOUVA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

SPOLEČENSKÁ SMLOUVA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Společnost SUMER BOHEMIA, spol. s r.o. se dnem, v němž nabude účinnosti zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), podřizuje tomuto zákonu jako celku.

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A. společnost s ručením omezeným

S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A. společnost s ručením omezeným S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A o založení společnosti RUMPOLD UHB společnost s ručením omezeným Uherský Brod úplné znění společenské smlouvy ke dni 2014 1 SPOLEČENSKÁ SMLOUVA o založení společnosti

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na jednání valné hromady obchodní společnosti RAVY CZ a.s., která se bude konat dne 27.6.2014 od 10.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Edity Volné, Rumunská 655/9,

Více

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s.

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s. P O Z V Á N K A na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti IČ: 292 71 797, se sídlem: Brno, Hlaváčkova 2976/2, Královo Pole, PSČ 612 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

------------------------------------------------------------ Stanovy-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ Stanovy------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ Stanovy------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- akciové společnosti

Více

Společnost s ručením omezeným. Základní kapitál. Změny základního kapitálu

Společnost s ručením omezeným. Základní kapitál. Změny základního kapitálu Společnost s ručením omezeným. Změny základního kapitálu SRO. 2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu Základní kapitál Základní kapitál (ZK) = V1 + V2 + + Vn Statická povaha Možnost změn změna vkladů

Více

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6.

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. 2014) 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: JILANA,

Více

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ).

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1. Firma a sídlo společnosti Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha. 2. Internetová

Více

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Schváleno : na zasedání představenstva společnosti dne 28.4.2010 Předkládá : představenstvo společnosti

Více

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka Dosavadní znění stanov společnosti Strojintex IDP, a.s. se nahrazuje celé tímto novým textem: -------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: článek I. Základní ustanovení (1) Obchodní firma zní: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: BALINO, a.s. ---------------------------------------------------- 2. Sídlo: Kamenice, Kruhová 556, PSČ 251 68 ------------------------------------------------------------------------

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Jednatelé společnosti Spojené slévárny, spol. s r.o. se sídlem Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ 602 02 505, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu

Více

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti -----------------------------------------------------------------

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- Návrh znění stanov společnosti JIRASGAMES, a.s. Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma společnosti zní: JIRASGAMES,

Více

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2.

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. STANOVY 1. Firma Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. Sídlo Cheb ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Valná hromada společnosti se bude konat dne 16. 12. 2014 v 13 00 hod. v kanceláři JUDr. Machové na adrese Moskevská 946/10 360 01 Karlovy Vary Program:

Více

řádnou valnou hromadu,

řádnou valnou hromadu, 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B., vložka

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Představenstvo společnosti MOPET CZ a.s., IČO 247 59 023, se sídlem na adrese Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsané v obchodním

Více

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu NÁVRH NOVÉHO ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV PRO VALNOU HROMADU DNE 26.6.2014 Stanovy akciové společnosti Oddíl I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1) Obchodní firma společnosti zní:

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti T auto, a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti T auto, a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti T auto, a.s. Představenstvo akciové společnosti T auto, a.s., se sídlem Na Výsluní 1214/35, Černice, 326 00 Plzeň, IČO: 285 20 254, zapsané v obchodním rejstříku

Více

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014 Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti: JIRASGAMES, a.s.----------

Více

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s.

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti : 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VLT Brno, a.s. (dále jen společnost ) 1. 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Brno 2. Internetová

Více

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému---------

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- -------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- Článek 1 - Firma a sídlo společnosti -------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: STAVEBNÍ PODNIK

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti Triangl, a.s. se sídlem: Praha 9 - Letňany, Beranových 65, PSČ 199 02, IČ: 281 61 050, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ Představenstvo akciové společnosti DAV, a.s. se sídlem na adrese Ostrava-Vítkovice, Zengrova 19, IČO: 005 75 381, zapsané v oddíle B, č. vl. 81 obchodního rejstříku,

Více

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni,oddíl B., vložka

Více

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s.

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. V souladu se zákony č. 89 a 90/2012 Sb., navrhne dozorčí rada a představenstvo valné hromadě tuto změnu stanov AGROCHOV STARÁ PAKA: 1. Článek 2. bod 2. vymazat

Více

STANOVY. akciové Společnosti VHS Development a.s. 1.1. Obchodní firma: VHS Development a.s. (dále jen Společnost )

STANOVY. akciové Společnosti VHS Development a.s. 1.1. Obchodní firma: VHS Development a.s. (dále jen Společnost ) Příloha č. 3 pozvánky na valnou hromadu společnosti VHS Development a.s. STANOVY akciové Společnosti VHS Development a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO A TRVÁNÍ 1.1. Obchodní firma: VHS Development a.s. (dále

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: Praha ------------------------------------------------------------------------------

Více

Společenská smlouva obchodní společnosti VUSTE-APIS, s.r.o.

Společenská smlouva obchodní společnosti VUSTE-APIS, s.r.o. Společenská smlouva obchodní společnosti VUSTE-APIS, s.r.o. Článek 1 Forma a sídlo společnosti Ing. Rostislav Hůla, r. č. 520215/259, bytem Praha 4, Na Jezerce 32/1494, PSČ 140 00, Ing. František Černý,

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: obec Říčany. ----------------------------------------------------------------------

Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: obec Říčany. ---------------------------------------------------------------------- Stanovy společnosti v platném znění se mění tak, že se celý jejich dosavadní text vypouští a nahrazuje novým textem následujícího znění:---------------------------------------------- Čl. l OBCHODNÍ FIRMA

Více

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č.

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. 648 POZVÁNKA na členskou schůzi družstva: KOVODRUŽSTVO, výrobní družstvo

Více

Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost

Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost Představenstvo akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost, IČ 27755291, se sídlem Blansko, Pražská 1602/7, PSČ 678 01,

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Představenstvo společnosti MOPET CZ a.s., IČO 247 59 023, se sídlem na adrese Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsané v obchodním

Více

Návrh na usnesení valné hromady Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: ČLÁNEK 5 - AKCIE

Návrh na usnesení valné hromady Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: ČLÁNEK 5 - AKCIE Návrh na usnesení valné hromady Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: ČLÁNEK 5 - AKCIE Odst. č. 3 dosavadní znění se ruší a nahrazuje se takto: 3. Při

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL HOLDING, a.s. Úplné znění ke dni 1. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL HOLDING, a.s. (dále jen společnost

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Představenstvo společnosti MOPET CZ a.s., IČO 247 59 023, se sídlem na adrese Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsané v obchodním

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU představenstvo společnosti GLASS SERVICE, a.s. se sídlem Rokytnice 60, 755 01 Vsetín, IČO: 25849077, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Obchodní firma společnosti zní: ice industrial services

Více

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost.

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost. Stanovy společnosti v platném znění se mění tak, že dosavadní text vypouští a nahrazuje novým textem Čl. 1 14 následujícího znění:---------------------------------------------------- Čl. l OBCHODNÍ FIRMA

Více

\%\\\\\N\\\\ N PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM. Pražská strojírna as. PS - renovace s.ro. červenec 14

\%\\\\\N\\\\ N PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM. Pražská strojírna as. PS - renovace s.ro. červenec 14 . \%\\\\\N\\\\ N N / PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Pražská strojírna as. PS - renovace s.ro. červenec 14 OBSAH: 1. PREAMBULE 2 2. Důvod realizace Fúze sloučením 2 3. Identifikace Zúčastněných společností 2 4.

Více

o rozhodnutí tohoto orgánu právnické osoby pořizuji tento notářský zápis:

o rozhodnutí tohoto orgánu právnické osoby pořizuji tento notářský zápis: strana první NZ 3300/2015 N 3273/2015 S t e j n o p i s N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný jménem JUDr. Heleny Divišové, notářky se sídlem v Hradci Králové, její zástupkyní ustanovenou podle 24 notářského

Více

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je: Elektrodružstvo Praha (dále jen "družstvo"). 2. Sídlem družstva je: Praha 8, Kundratka

Více

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Ekonomika IV. ročník 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější

Více

Jednací a hlasovací řád valné hromady

Jednací a hlasovací řád valné hromady Jednací a hlasovací řád valné hromady Tento jednací a hlasovací řád byl vydán k upřesnění postupu jednání valné hromady podle č. VII. A stanov a. s., byl schválen valnou hromadou dne 15.05.2014 a platí

Více

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost )

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu společnosti POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) Představenstvo Společnosti tímto svolává řádnou valnou hromadu

Více

Adam Křikava (doručuje se veřejnou vyhláškou) Jarošovská 528 50601 Jičín-Holínské Předměstí Česká republika

Adam Křikava (doručuje se veřejnou vyhláškou) Jarošovská 528 50601 Jičín-Holínské Předměstí Česká republika Adam Křikava (doručuje se veřejnou vyhláškou) Jarošovská 528 50601 Jičín-Holínské Předměstí DJ World Plus s. r. o. v likvidaci U panské zahrady 10/720 15800 Praha-Jinonice MUZIKUS s. r. o. (dříve Rádio

Více

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U K rukám akcionářů obchodní korporace zároveň zveřejněno na www.podripskarealitni.cz Představenstvo obchodní korporace Podřipská realitní, a.s. IČ: 01389998, se sídlem: Roudnice nad Labem, Hornická 2475,

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s. Úplné znění ke dni 13. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL ENERGY, a.s. (dále jen společnost

Více

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s.

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Článek I Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost DGF a.s. byla založena na

Více

akciové společnosti Kalora a.s.

akciové společnosti Kalora a.s. STANOVY akciové společnosti Kalora a.s. V aktuálním znění přijatém valnou hromadou konanou dne 14.6.2002. Upravené dle zákona č.90/2012 Sb. a schválené valnou hromadou dne 20.6.2014 Obsah: Díl první: Díl

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více