POZVÁNKA. Vzduchotechnika Choceň s.r.o., Dvořákova 1637, Choceň IČO: , DIČ: CZ POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POZVÁNKA. Vzduchotechnika Choceň s.r.o., Dvořákova 1637, 565 01 Choceň IČO: 287 74 400, DIČ: CZ28774400 POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY"

Transkript

1 POZVÁNKA Evidenční číslo VH 001/2014 Společnost: Vzduchotechnika Choceň s.r.o., Dvořákova 1637, Choceň IČO: , DIČ: CZ POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY Termín konání: 26. června :00 hodin Místo konání: Provozovna VZTCH, Vysokomýtská 1249, Choceň Svolavatel Program jednání Radim Hudousek, jednatel 1) Rozhodování o změně společenské smlouvy dle přílohy 2) Schvalování smlouvy o výkonu funkce jednatele Radima Hudouska dle přílohy 3) Schvalování smlouvy o výkonu funkce jednatele Michala Mikuleckého dle přílohy 4) Schvalování udělení prokury Přílohy - Návrh nového úplného znění společenské smlouvy - Návrh smlouvy o výkonu funkce jednatele Radima Hudouska - Návrh smlouvy o výkonu funkce jednatele Michala Mikuleckého Převzal Datum převzetí Podpis ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. Michal Mikulecký Radim Hudousek Jaroslav Šrajer Aleš Hanus Lubomír Provazník 1

2 Návrh usnesení valné hromady společnosti Vzduchotechnika Choceň s.r.o. se sídlem Choceň, Dvořákova 1637, PSČ , IČ: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka ( Společnost ) Místo konání valné hromady: Choceň, Vysokomýtská 1249, PSČ Doba konání valné hromady: dne 26. června 2014, v 10:00 hod. Pořad jednání valné hromady (1) Zahájení; (2) Volba orgánů valné hromady; (3) Rozhodnutí o změně obsahu společenské smlouvy Společnosti; (4) Schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele Společnosti uzavřené mezi Společností a panem Radimem Hudouskem; (5) Schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele Společnosti uzavřené mezi Společností a panem Michalem Mikuleckým; (6) Schválení udělení prokury panu Ing. Luďkovi Pilařovi; (7) Schválení udělení prokury panu Oldřichu Šarešovi; (8) Závěr. Návrh usnesení valné hromady k bodu (2) Složení orgánů valné hromady: Předseda: Zapisovatel: Mgr. Michal Šigut JUDr. Ladislav Zvolský, Ph.D. Návrh usnesení valné hromady k bodu (3) Společenská smlouva obchodní společnosti Vzduchotechnika Choceň s.r.o. se mění takto: 1. Obchodní společnost Vzduchotechnika Choceň s.r.o. se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku, a to s účinností ke dni zveřejnění této skutečnosti v obchodním rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. 2. Společenská smlouva společnosti se mění tak, že dosavadní text článku I. až XVI. se v plném rozsahu nahrazuje tímto novým zněním článku 1 až 13: 1/11

3 Čl. 1 Založení společnosti, právní režim a společníci 1. Obchodní společnost Vzduchotechnika Choceň s.r.o. (dále jen společnost ) byla založena společenskou smlouvou ze dne Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložce číslo 26598, ke dni a bylo jí přiděleno identifikační číslo Společnost je společností s ručením omezeným ve smyslu 132 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích"). 3. Společnost je podřízena zákonu o obchodních korporacích jako celku. 4. Společníky společnosti jsou: a) ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o., zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka se sídlem Boleslavova 53/15, Praha 4, PSČ , IČ: ; b) Michal Mikulecký, nar , bytem Choceň, Dvořákova 1637, PSČ ; c) Radim Hudousek, nar , bytem Choceň, T.N.Kautníka 1631, PSČ ; d) Jaroslav Šrajer, nar , bytem Choceň, Dvořákova 1667, PSČ ; e) Aleš Hanus, nar , bytem Choceň, Větrná 1767, PSČ ; f) Lubomír Provazník, nar , bytem Choceň, T.N.Kautníka 1634, PSČ ; (dále jen společníci ). 5. Společnost je založena na dobu neurčitou. Čl. 2 Obchodní firma 1. Obchodní firma společnosti zní: Vzduchotechnika Choceň s.r.o. Čl. 3 Sídlo společnosti 1. Obec, kde je umístěno sídlo společnosti, je: Choceň. 1. Předmětem podnikání společnosti je: Čl. 4 Předmět podnikání 2/11

4 a) Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení; b) Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení; c) Zámečnictví, nástrojařství; d) Obráběčství; e) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Čl. 5 Základní kapitál a vklady společníků 1. Základní kapitál společnosti činí ,-- Kč (slovy: dvěstěčtyřitisíce korun českých) a je zcela, tedy v rozsahu 100 % splacen. 2. Základní kapitál společnosti je tvořen těmito peněžitými vklady společníků: a) Vklad ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. ve výši ,- Kč; b) Vklad Michala Mikuleckého ve výši ; c) Vklad Radima Hudouska ve výši ,- Kč; d) Vklad Jaroslava Šrajera ve výši ,- Kč; e) Vklad Aleše Hanuse ve výši ,- Kč; f) Vklad Lubomíra Provazníka ve výši ,- Kč. Čl. 6 Zvýšení základního kapitálu 1. Základní kapitál společnosti lze na základě rozhodnutí valné hromady zvýšit: a) převzetím vkladové povinnosti ke zvýšení dosavadních vkladů nebo k novému vkladu, b) z vlastních zdrojů společnosti vykázaných ve schválené řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrce ve vlastním kapitálu společnosti, ledaže jsou tyto zdroje účelově vázány a společnost není oprávněna jejich účel měnit, nebo c) kombinací způsobů zvýšení základního kapitálu uvedených výše v tomto odstavci pod písmeny a) a b). 2. Dosavadní společníci mají přednostní právo k účasti na zvýšení základního kapitálu, zvyšuje-li se peněžitými vklady, a to převzetím vkladové povinnosti. Toto právo musí společník využít do šedesáti (60) dnů ode dne konání valné hromady, která rozhodla o zvýšení základního kapitálu nebo do šedesáti (60) dnů ode dne, kdy se dozvěděl o rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu přijatém mimo valnou hromadu. Nevyužije-li společník přednostního práva v uvedené lhůtě, může se souhlasem valné hromady převzít závazek k novému vkladu kdokoliv. To platí obdobně, vzdal-li se společník přednostního 3/11

5 práva písemnou formou s úředně ověřeným podpisem nebo prohlášením na valné hromadě. 3. Vkladová povinnost se přebírá písemným prohlášením, které musí obsahovat: a) výši vkladu připadající na nový podíl a výši nového podílu, částku zvýšení vkladu připadající na dosavadní podíl a výši tohoto podílu a případné vkladové ážio, b) popis nepeněžitého vkladu a částku, která se započítává na emisní kurs společníka, určenou na základě znaleckého posudku, c) lhůtu pro splnění vkladové povinnosti, a d) případné prohlášení budoucího společníka, že přistupuje ke společenské smlouvě. 4. Podpis na prohlášení o převzetí vkladové povinnosti musí být úředně ověřen. 5. Vkladová povinnost peněžitými vklady musí být splněna nejpozději takto: a) 60 % (šedesát procent) do třiceti (30) dnů ode dne převzetí vkladové povinnosti, b) zbytek, t.j. 40 % (čtyřicet procent) do šesti (6) měsíců od uvedeného dne. 6. Nový nepeněžitý vklad musí být společnosti předán bez zbytečného odkladu, nejdéle však do třiceti (30) dnů. V případě, že nepeněžitým vkladem bude nemovitá věc, musí být na společnost převedeno vlastnictví k této věci nejpozději do čtyř (4) měsíců ode dne převzetí vkladové povinnosti. Čl. 7 Snížení základního kapitálu 1. Ke snížení základního kapitálu společnosti může dojít na základě rozhodnutí valné hromady. 2. Části vkladů společníků odpovídající jejich podílu na snížení základního kapitálu lze vyplatit až po zápisu této skutečnosti do obchodního rejstříku. 3. V důsledku snížení základního kapitálu společnosti nesmí klesnout výše jednotlivých vkladů společníků pod částku určenou ustanovením 142 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, ledaže dojde k zániku vkladu podle 234 zákona o obchodních korporacích. Čl. 8 Podíly 4/11

6 1. Podíl představuje účast společníka ve společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti. Výše jednotlivých podílů je bez ohledu na poměr vkladů jednotlivých společníků k výši základního kapitálu společnosti dohodou pevně stanovena takto: a) ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. podíl 20,1 % ( slovy: dvacetcelýchjednadesetina procenta), na který připadá vklad ,- Kč; b) Michal Mikulecký podíl 9,1 % (slovy: devětcelýchjednadesetina procenta), na který připadá vklad ,- Kč; c) Radim Hudousek podíl 43,5 % (slovy: čtyřicettřicelýchpětdesetin procenta), na který připadá vklad ,- Kč; d) Jaroslav Šrajer podíl 9,1 % (slovy: devětcelýchjednadesetina procenta), na který připadá vklad ,- Kč; e) Aleš Hanus podíl 9,1 % (slovy: devětcelýchjednadesetina procenta), na který připadá vklad ,- Kč; a f) Lubomír Provazník podíl 9,1 % (slovy: devětcelýchjednadesetina procenta), na nějž připadá vklad ,- Kč. 2. Rozdělení podílu je možné pouze v souvislosti s jeho převodem nebo přechodem. K rozdělení podílu je třeba souhlasu valné hromady. 3. Se souhlasem valné hromady může společník převést písemnou smlouvou svůj podíl na jiného společníka nebo na jinou osobu. V případě, že společnost má pouze jediného společníka, souhlas s převodem podílu či jeho části není potřeba. Podpisy na smlouvě o převodu podílu musí být úředně ověřeny. Nabytím podílu přistupuje nabyvatel ke společenské smlouvě společnosti. 4. Zamýšlí-li společník převést svůj podíl na jiného společníka nebo na osobu, která není společníkem, mají k podílu ostatní společníci předkupní právo. O svém záměru je společník povinen informovat písemně všechny společníky a podíl jim písemně nabídnout ke koupi ohlášením kupní ceny a veškerých dalších podmínek, za kterých chce svůj podíl prodat. Předkupní právo musí společník uplatnit písemně u převádějícího nejpozději do třiceti (30) dní od doručení písemné nabídky převádějícího k využití předkupního práva. Uplatní-li předkupní právo více společníků a nedojde-li k dohodě, rozdělí se nabízený podíl mezi společníky mající zájem podíl nabýt podle poměru jejich podílů. Při uplatnění předkupního práva je společník, který toto právo uplatnil, povinen zaplatit za převáděný podíl požadovanou cenu, a to v termínu a způsobem stanoveným ve smlouvě o převodu podílu. Společník není oprávněn prodat podíl za nižší cenu, než kterou uvedl v nabídce k využití předkupního práva. 5/11

7 5. Zánikem právnické osoby, která je společníkem, přechází podíl na jejího právního nástupce. Úmrtím společníka přechází jeho podíl na dědice. Čl. 9 Práva a povinnosti společníků 1. Společníci se podílejí na zisku určeném valnou hromadou k rozdělení mezi společníky v poměru svých podílů. 2. Svá práva, týkající se řízení společnosti a kontroly její činnosti, společníci vykonávají zejména na valné hromadě, s výjimkou případů, kdy přijímají rozhodnutí mimo valnou hromadu. 3. Každý společník má právo účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zástupce valné hromady, hlasovat na ní a předkládat své návrhy, na valné hromadě i mimo ni požadovat od jednatelů informace o společnosti, nahlížet do všech dokladů společnosti a kontrolovat údaje obsažené v předložených dokladech. Každý ze společníků má právo na vydání stejnopisu roční účetní závěrky. 4. Při zrušení společnosti s likvidací má každý společník právo na podíl na likvidačním zůstatku, který se určuje dle podílů společníků. 5. Společník je povinen plnit povinnosti uložené zákonem nebo touto smlouvou. 6. Společník, který je v prodlení se splacením svého vkladu: a) je povinen zaplatit úrok z prodlení dle 151 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, b) není po dobu prodlení oprávněn vykonávat hlasovací právo, c) může být vyloučen ze společnosti rozhodnutím valné hromady. 7. Společnost se může domáhat u soudu vyloučení společníka, který porušuje zvlášť závažným způsobem svou povinnost, ačkoliv byl k jejímu plnění vyzván a na možnost vyloučení písemně upozorněn. Tím není dotčena možnost valné hromady rozhodnout o vyloučení společníka, který je v prodlení se splacením svého vkladu. 6/11

8 1. Orgány společnosti jsou: a) valná hromada, b) dva jednatelé společnosti. Čl. 10 Orgány společnosti Čl. 11 Valná hromada 1. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Valná hromada rozhoduje usnesením. Působnost valné hromady vyplývá z této smlouvy a ze zákona o obchodních korporacích. Do její působnosti zejména patří: a) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní na základě zákona, b) rozhodování o vyloučení společníka podle 151 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, c) rozhodování o změnách výše základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti, d) volba a odvolání jednatele, případně dozorčí rady, je-li zřízena, e) volba a odvolání likvidátora, f) schvalování udělení a odvolání prokury, g) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, h) schvalování řádné, mimořádné, konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhrady ztrát, i) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak, j) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, k) schválení smlouvy o tiché společnosti, l) schválení finanční asistence, m) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, n) rozhodnutí o naložení s vkladovým ážiem, o) rozhodování o změně druhu kmenového listu, p) schvalování rozdělení, převodu a zastavení podílu společníka, q) schvalování smlouvy o výkonu funkce, 7/11

9 r) schvalování úkonů a opatření jednatele uvedených v čl. 12 odst. 5 této smlouvy. 2. Valná hromada si může vyhradit rozhodování věcí, které jinak náleží do působnosti jiných orgánů společnosti. 3. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň 80 % všech hlasů. Počet hlasů připadajících na každého společníka se rovná desetinásobku procentuálního vyjádření velikosti jeho podílu uvedeného v čl. 8 odst. 1 této smlouvy. Počet hlasů jednotlivých společníků je tedy následující: a) ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o hlasů, b) Michal Mikulecký 91 hlasů, c) Radim Hudousek 435 hlasů, d) Jaroslav Šrajer 91 hlasů, e) Aleš Hanus 91 hlasů, f) Lubomír Provazník 91 hlasů. 4. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů všech společníků. K rozhodnutí záležitostí uvedených v odst. 1 písm. a) až r) je vždy zapotřebí souhlasu alespoň 80 % většiny hlasů všech společníků. 5. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období. Valná hromada, která schvaluje řádnou účetní závěrku, se musí konat nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. 6. Termín konání valné hromady a její pořad se společníkům oznámí písemně nejméně patnáct (15) dnů přede dnem jejího konání; součástí pozvánky je i návrh usnesení valné hromady. Požádá-li o to společník jednatele v dostatečném předstihu, je jednatel povinen doručit mu pozvánku doporučeným dopisem na společníkem udanou adresu, jinak se společníkům doručuje doporučeným dopisem na adresu uvedenou v seznamu společníků nebo osobním doručením proti podpisu společníka o přijetí doručované písemnosti. 7. Společník nepřítomný na jednání valné hromady může dodatečně písemně vykonat své hlasovací právo, a to nejdéle do sedmi (7) dnů ode dne jejího konání. Vyžaduje-li zákon o obchodních korporacích, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, uvede se ve vyjádření společníka i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se vyjádření týká; podpis na vyjádření musí být úředně ověřen. 8/11

10 8. Rozhodnutí podle předchozího odstavce včetně dne jeho přijetí oznámí společnost nebo osoba oprávněná svolat valnou hromadu všem společníkům bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí. 9. Valná hromada zvolí svého předsedu a zapisovatele. Do doby zvolení předsedy a v případě, že předseda zvolen nebyl, řídí valnou hromadu její svolavatel. Nebyl-li zvolen zapisovatel, určí jej svolavatel valné hromady. 10. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení a bez zbytečného odkladu ho na náklady společnosti zašle všem společníkům. Zápis podepisuje předseda valné hromady nebo svolavatel, nebyl-li předseda zvolen, a zapisovatel. Čl. 12 Jednatelé 1. Společnost má dva jednatele, přičemž statutárním orgánem společnosti je každý z nich. Jednatelům přísluší obchodní vedení společnosti. 2. Jménem společnosti jedná každý z nich samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis jednatel společnosti. 3. Jednatelé jsou povinni činit vše potřebné k řádnému chodu společnosti. Jednatelé zejména (i) zajišťují vedení předepsané evidence a účetnictví, (ii) vedení seznamu společníků, (iii) svolávají, připravují program a účastní se valných hromad a (iv) na žádost informují společníky o věcech společnosti. 4. Na jednatele se vztahuje zákaz konkurence v rozsahu uvedeném v zákoně o obchodních korporacích. 5. Jednatelé jsou oprávněni činit jménem společnosti následující opatření a úkony pouze s předchozím souhlasem valné hromady: a) zřizování a rušení poboček a odštěpných závodů, b) uzavírání licenčních nebo jiných obdobných dlouhodobých smluv v oblasti duševního vlastnictví, c) schválení všech ročních provozních rozpočtů a obchodních plánů společnosti, d) nabytí nebo zcizení akcií nebo podílů v jakékoli jiné právnické osobě společností, včetně jejich budoucího nabytí na základě opční smlouvy či smlouvy o smlouvě budoucí, 9/11

11 e) investice, včetně nákupu dlouhodobého majetku, v hodnotě přes ,- Kč (vyjma výdajů schválených v aktuálním obchodním plánu či ročním rozpočtu), ať již v rámci jedné transakce nebo série vzájemně spojených nebo souvisejících transakcí, f) prodej, převod, zatížení, nájem, pronájem, propachtování či jiná dispozice s dlouhodobým majetkem společnosti v tržní hodnotě přes ,- Kč (v rozsahu, v němž tyto položky nejsou zohledněny v aktuálním obchodním plánu či ročním rozpočtu), ať již v rámci jedné transakce nebo série vzájemně spojených nebo souvisejících transakcí, g) vzetí či poskytnutí úvěru, zápůjčky, podpory, vystavení směnky a/nebo převzetí jakéhokoli dluhu společností ve výši přesahující ,- Kč (v rozsahu, v němž tyto položky nejsou zohledněny v aktuálním obchodním plánu či ročním rozpočtu), ať již v rámci jedné transakce nebo série vzájemně spojených nebo souvisejících transakcí, h) vydání nebo poskytnutí záruky, ručení nebo slibu odškodnění, přičemž potenciální závazek společnosti z příslušné záruky, ručení nebo slibu odškodnění by mohl přesáhnout částku ,- Kč, ať již v rámci jedné transakce nebo série vzájemně spojených nebo souvisejících transakcí, i) jakékoli nakládání s nemovitostmi společnosti, včetně jejich zatěžování a pronajímání, j) hlasování jednatele na valné hromadě osoby ovládané společností ohledně schvalování smluv o převodu, nájmu či zastavení obchodního závodu nebo jeho části, k) zahájení a/nebo narovnání jakéhokoli soudního, rozhodčího nebo obdobného řízení, kde hodnota sporu přesahuje částku ,- Kč. Čl. 13 Závěrečná ustanovení 1. Společnost je českou právnickou osobou. Právní vztahy vyplývající z této společenské smlouvy, vzájemné vztahy mezi společníky související s účastí ve společnosti, jakož i ostatní právní vztahy uvnitř společnosti se řídí ve věcech, které neupravuje tato společenská smlouva, obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními zákona o obchodních korporacích a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 2. Společnost se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku podle 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích. 3. O změnách společenské smlouvy rozhoduje valná hromada společnosti. Společenskou smlouvu lze také měnit dohodou všech společníků ve formě notářského zápisu. 10/11

12 4. Jestliže dojde ke změně společenské smlouvy na základě jakékoliv právní skutečnosti, je jednatel povinen bez zbytečného odkladu poté, co se o tom dověděl, vyhotovit úplné znění společenské smlouvy a uložit je spolu s listinami prokazujícími tuto změnu do sbírky listin obchodního rejstříku. Návrh usnesení valné hromady k bodu (4) Valná hromada tímto schvaluje smlouvu o výkonu funkce jednatele Společnosti, uzavřenou dne mezi Společností a panem Radimem Hudouskem, trvale bytem na adrese T. N. Kautníka 1631,Choceň, PSČ , datum narození: , ve znění, které tvoří přílohu č.2 tohoto zápisu. Návrh usnesení valné hromady k bodu (5) Valná hromada tímto schvaluje smlouvu o výkonu funkce jednatele Společnosti, uzavřenou dne mezi Společností a panem Michalem Mikuleckým, trvale bytem na adrese Dvořákova 1637, Choceň, PSČ: , datum narození: , ve znění, které tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu. Návrh usnesení valné hromady k bodu (6) Valná hromada schvaluje udělení prokury panu Ing. Luďkovi Pilařovi, trvale bytem M. R. Štefánika 653, Choceň, PSČ: , datum narození: Návrh usnesení valné hromady k bodu (7) Valná hromada schvaluje udělení prokury panu Oldřichu Šarešovi, trvale bytem Kostelní 1888, Čelákovice, PSČ:250 88, datum narození: /11

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151 Za první : Společnost s ručením omezeným byla založena dne 5.4. 2007 na dobu neurčitou. ------------------------------- Za druhé : Obchodní firma : -------------------------------- Obchodní firma společnosti

Více

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu)

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) ----------------------------------- I. - Doba trvání společnosti ---------------------------------------------

Více

S p o l e č e n s k á s m l o u v a

S p o l e č e n s k á s m l o u v a strana první S p o l e č e n s k á s m l o u v a Z a p r v é : Společníky společnosti s ručením omezeným jsou, za podmínek dále touto společenskou smlouvou stanovených, Ing. Zdeněk K o u b a r.č. 68 09

Více

PROJEKT PŘEMĚNY. Obchodní firma: Thalia, a.s. Thalia s.r.o. IČ: 630 79 542 630 79 542 Praha 6 Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 16000

PROJEKT PŘEMĚNY. Obchodní firma: Thalia, a.s. Thalia s.r.o. IČ: 630 79 542 630 79 542 Praha 6 Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 16000 PROJEKT PŘEMĚNY Projekt změny právní formy dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, obchodní společnosti Thalia, a.s., IČ: 630 79 542, se sídlem Praha

Více

Společenská smlouva o založení s.r.o.

Společenská smlouva o založení s.r.o. Společenská smlouva o založení s.r.o. Úplné znění, obsahující změny schválené valnou hromadou společnosti, konané dne... Níže uvedené smluvní strany dospěly v zájmu realizace společných hospodářských zájmů

Více

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM SPOLEČENSKÁ SMLOUVA SPOLEČNOSTI, SE SÍDLEM V., IČ:.., ZAPSANÉ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU SOUDU V, V ODDÍLU A VE VLOŽCE.SE MĚNÍ TAK, ŽE SE ZCELA NAHRAZUJE TÍMTO NOVÝM ÚPLNÝM ZNĚNÍM: SPOLEČENSKÁ SMLOUVA O ZALOŽENÍ

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným

Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvoření minipodniků na SŠ v rámci podpory rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků ve spolupráci

Více

-----------------------------------Z

-----------------------------------Z Poznámka: Společenskou smlouvu (SS) jsme se snažili koncipovat tak, že obsahuje to co je povinné dle zákona + jsme vložili či vypustili body, o kterých si myslíme, že mohou být praktické a zjednoduší fungování

Více

Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným

Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným I. Úvodní ustanovení Společníci:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. pan xxxxxx

Více

Zakladatelská listina společnosti RWE GasNet, s.r.o.

Zakladatelská listina společnosti RWE GasNet, s.r.o. Zakladatelská listina společnosti RWE GasNet, s.r.o. Ve znění účinném od [ ] 2014 Strana - 1 - (celkem 8) Zakladatelská listina společnosti RWE GasNet, s.r.o. Článek 1. Společník společnosti (1) Společník

Více

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

Q and A s.r.o., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Panská 895/6, PSČ 110 00

Q and A s.r.o., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Panská 895/6, PSČ 110 00 Q and A s.r.o., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Panská 895/6, PSČ 110 00 Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Jednatel společnosti Q and A s.r.o., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Panská 895/6,

Více

RWE Distribuční služby, s.r.o.

RWE Distribuční služby, s.r.o. Zakladatelská listina společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. Ve znění účinném od [ ] 2014 Strana - 1 - (celkem 8) Zakladatelská listina společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. Článek 1. Společník

Více

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti.

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti. STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Obchodní firma Společnosti zní: TOOL SERVICE, a. s. Článek 2. Sídlo Společnosti. Sídlo Společnosti je umístěno v obci:

Více

------------------------------------------------------------ Stanovy-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ Stanovy------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ Stanovy------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- akciové společnosti

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A. společnost s ručením omezeným

S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A. společnost s ručením omezeným S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A o založení společnosti RUMPOLD UHB společnost s ručením omezeným Uherský Brod úplné znění společenské smlouvy ke dni 2014 1 SPOLEČENSKÁ SMLOUVA o založení společnosti

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Jednatelé společnosti Spojené slévárny, spol. s r.o. se sídlem Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ 602 02 505, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Představenstvo společnosti Plemenáři Brno, a.s., IČ 46995404, se sídlem Brno, Optátova 708/37, PSČ 637 00, zapsané v obchodním rejstříku Krajského

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. v souladu s ustanovením 250 a násl. zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na jednání valné hromady obchodní společnosti RAVY CZ a.s., která se bude konat dne 27.6.2014 od 10.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Edity Volné, Rumunská 655/9,

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu NÁVRH NOVÉHO ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV PRO VALNOU HROMADU DNE 26.6.2014 Stanovy akciové společnosti Oddíl I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1) Obchodní firma společnosti zní:

Více

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti -----------------------------------------------------------------

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- Návrh znění stanov společnosti JIRASGAMES, a.s. Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma společnosti zní: JIRASGAMES,

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

Společenská smlouva obchodní společnosti VUSTE-APIS, s.r.o.

Společenská smlouva obchodní společnosti VUSTE-APIS, s.r.o. Společenská smlouva obchodní společnosti VUSTE-APIS, s.r.o. Článek 1 Forma a sídlo společnosti Ing. Rostislav Hůla, r. č. 520215/259, bytem Praha 4, Na Jezerce 32/1494, PSČ 140 00, Ing. František Černý,

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: obec Říčany. ----------------------------------------------------------------------

Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: obec Říčany. ---------------------------------------------------------------------- Stanovy společnosti v platném znění se mění tak, že se celý jejich dosavadní text vypouští a nahrazuje novým textem následujícího znění:---------------------------------------------- Čl. l OBCHODNÍ FIRMA

Více

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č.

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. 648 POZVÁNKA na členskou schůzi družstva: KOVODRUŽSTVO, výrobní družstvo

Více

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni,oddíl B., vložka

Více

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s.

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. V souladu se zákony č. 89 a 90/2012 Sb., navrhne dozorčí rada a představenstvo valné hromadě tuto změnu stanov AGROCHOV STARÁ PAKA: 1. Článek 2. bod 2. vymazat

Více

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: Praha ------------------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ).

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1. Firma a sídlo společnosti Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha. 2. Internetová

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL HOLDING, a.s. Úplné znění ke dni 1. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL HOLDING, a.s. (dále jen společnost

Více

Adam Křikava (doručuje se veřejnou vyhláškou) Jarošovská 528 50601 Jičín-Holínské Předměstí Česká republika

Adam Křikava (doručuje se veřejnou vyhláškou) Jarošovská 528 50601 Jičín-Holínské Předměstí Česká republika Adam Křikava (doručuje se veřejnou vyhláškou) Jarošovská 528 50601 Jičín-Holínské Předměstí DJ World Plus s. r. o. v likvidaci U panské zahrady 10/720 15800 Praha-Jinonice MUZIKUS s. r. o. (dříve Rádio

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

Jednací a hlasovací řád valné hromady

Jednací a hlasovací řád valné hromady Jednací a hlasovací řád valné hromady Tento jednací a hlasovací řád byl vydán k upřesnění postupu jednání valné hromady podle č. VII. A stanov a. s., byl schválen valnou hromadou dne 15.05.2014 a platí

Více

N 144/2005 Z á z n a m sepsaný JUDr. Jaroslavem Hájkem, notářem v Kutné Hoře, v kanceláři v Kutné Hoře, Havířské ulici č.p. 576, dne 29.04.2005 Dostavil se: Ing. František Hýbner, r.č. 500905/262, bytem

Více

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Akciová společnost Zemědělská kooperace ZEKO a.s. byla založena notářským zápisem osvědčenou zakladatelskou smlouvou zemědělských družstev v Budíkově, Hořicích, Jiřicích, Senožatech, Želivi a Školního

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ Představenstvo akciové společnosti DAV, a.s. se sídlem na adrese Ostrava-Vítkovice, Zengrova 19, IČO: 005 75 381, zapsané v oddíle B, č. vl. 81 obchodního rejstříku,

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Obchodní firma společnosti zní: ice industrial services

Více

Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o.

Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o. Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o. IČ 02271915 se sídlem Brno, Příkop 843/4, Zábrdovice, PSČ 602 00 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložka

Více

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému---------

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- -------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- Článek 1 - Firma a sídlo společnosti -------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: STAVEBNÍ PODNIK

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady.

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady. Oznámení Představenstvo společnosti Kromexim a. s. Kroměříž se sídlem Kroměříž, Hulínská 3445, IČ: 499 693 31 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1209 svolává

Více

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost )

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu společnosti POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) Představenstvo Společnosti tímto svolává řádnou valnou hromadu

Více

První rozhlasová s. r. o. Koperníkova 6/794 12000 Praha-Vinohrady Česká republika

První rozhlasová s. r. o. Koperníkova 6/794 12000 Praha-Vinohrady Česká republika První rozhlasová s. r. o. Koperníkova 6/794 12000 Praha-Vinohrady Adam Křikava (doručuje se veřejnou vyhláškou) Jarošovská 528 50601 Jičín-Holínské Předměstí DJ World Plus s. r. o. v likvidaci U panské

Více

Účastník činí přede mnou, notářkou, dnešního dne toto právní jednání - vyhotovuje tento : ---- PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI

Účastník činí přede mnou, notářkou, dnešního dne toto právní jednání - vyhotovuje tento : ---- PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI STEJNOPIS Strana první ------------------------------------------------------------------------------- NZ 254/2014 N 279/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S sepsaný dne dvacátého čtvrtého listopadu roku dva

Více

STANOVY. akciové Společnosti VHS Development a.s. 1.1. Obchodní firma: VHS Development a.s. (dále jen Společnost )

STANOVY. akciové Společnosti VHS Development a.s. 1.1. Obchodní firma: VHS Development a.s. (dále jen Společnost ) Příloha č. 3 pozvánky na valnou hromadu společnosti VHS Development a.s. STANOVY akciové Společnosti VHS Development a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO A TRVÁNÍ 1.1. Obchodní firma: VHS Development a.s. (dále

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti Triangl, a.s. se sídlem: Praha 9 - Letňany, Beranových 65, PSČ 199 02, IČ: 281 61 050, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s.

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Článek I Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost DGF a.s. byla založena na

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s. Úplné znění ke dni 13. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL ENERGY, a.s. (dále jen společnost

Více

Stanovy společnosti RMV trans, a.s.

Stanovy společnosti RMV trans, a.s. Stanovy společnosti RMV trans, a.s. 1. Základní ustanovení ------------------------------------------------------------------------- 1.1. Firma společnosti zní: RMV trans, a.s. --------------------------------------------------

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti PROXIMA ALFA TRADE, a.s., se sídlem Kyjov, Riegrova 384/23, PSČ 697 01, IČ 292 82 047, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

akciové společnosti Kalora a.s.

akciové společnosti Kalora a.s. STANOVY akciové společnosti Kalora a.s. V aktuálním znění přijatém valnou hromadou konanou dne 14.6.2002. Upravené dle zákona č.90/2012 Sb. a schválené valnou hromadou dne 20.6.2014 Obsah: Díl první: Díl

Více

Stanovy akciové společnosti AGRO NAČEŠICE a.s. I. Založení akciové společnosti Článek 1. Článek 2. Článek 3. Článek 4 II.

Stanovy akciové společnosti AGRO NAČEŠICE a.s. I. Založení akciové společnosti Článek 1. Článek 2. Článek 3. Článek 4 II. Stanovy akciové společnosti AGRO NAČEŠICE a.s I. Založení akciové společnosti Článek 1 Obchodní společnost AGRO NAČEŠICE a.s. se sídlem Načešice 3, 538 03 Heřmanův Městec, okres Chrudim (dále jen společnost)

Více

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y Schváleno řádnou valnou hromadou společnosti dne 1 I. Obecná ustanovení 1 Firma a sídlo společnosti

Více

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s.

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti je Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlem společnosti je Praha. Předmětem

Více

Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným. I. Obchodní firma. II. Sídlo společnosti. III. Předmět podnikání

Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným. I. Obchodní firma. II. Sídlo společnosti. III. Předmět podnikání Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným I. Obchodní firma Obchodní firma zní: EKO servis Zábřeh s.r.o. II. Sídlo společnosti Sídlem společnosti je: Zábřeh, Dvorská 1491/19, PSČ 789 01. III.

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684 příloha č. 1 I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Správa majetku Praha 14, a.s. -------------------------

Více

STANOVY. DALTEK GROUP a.s.

STANOVY. DALTEK GROUP a.s. Strana první. STANOVY akciové společnosti DALTEK GROUP a.s. Čl. 1 Základní ustanovení Odd. 1 OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1. Obchodní firma společnosti zní DALTEK GROUP, a.s. -------------------------------------------------------

Více

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U K rukám akcionářů obchodní korporace zároveň zveřejněno na www.podripskarealitni.cz Představenstvo obchodní korporace Podřipská realitní, a.s. IČ: 01389998, se sídlem: Roudnice nad Labem, Hornická 2475,

Více

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je: Elektrodružstvo Praha (dále jen "družstvo"). 2. Sídlem družstva je: Praha 8, Kundratka

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 společnost zapsaná v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 9196

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:vy_32_inovace_18_eko_13

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Právní charakteristika Právní úprava - 105 a následující Právnická osoba, obchodní společnost, má plnou právní

Více

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s.

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti : 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VLT Brno, a.s. (dále jen společnost ) 1. 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Brno 2. Internetová

Více

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Skřetova 44/ 6. 120 00 Praha 2. V Brně dne 1. prosince 2014. Žádost o souhlas se změnou společenské smlouvy

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Skřetova 44/ 6. 120 00 Praha 2. V Brně dne 1. prosince 2014. Žádost o souhlas se změnou společenské smlouvy ÚŘAD RADY pro rozhlasové a televizní vysílání Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Skřetova 44/ 6 120 00 Praha 2 DOŠLO DNE: - 8 "12" 20tt Číslo jednací... Početlistů;

Více

1. Zahájení valné hromady a kontrola schopnosti usnášení; 2. Volba orgánů valné hromady; 3. Schválení změny stanov společnosti; 4.

1. Zahájení valné hromady a kontrola schopnosti usnášení; 2. Volba orgánů valné hromady; 3. Schválení změny stanov společnosti; 4. Představenstvo společnosti BN LEASING, a.s., IČO 61672726, se sídlem Benešov, Tyršova 2070, zapsané u Městského soudu v Praze oddíl B, vložky 3472, svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude

Více

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka Dosavadní znění stanov společnosti Strojintex IDP, a.s. se nahrazuje celé tímto novým textem: -------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------

Více

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 Představenstvo společnosti INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 18. června 2014

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Praha 6 Bubeneč, Terronská 947/49, PSČ 160 00, IČO 246 56 062 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16102 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: článek I. Základní ustanovení (1) Obchodní firma zní: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Více

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s.

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s. P O Z V Á N K A na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti IČ: 292 71 797, se sídlem: Brno, Hlaváčkova 2976/2, Královo Pole, PSČ 612 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Hlava I. Úvodní ustanovení ---------------------------------------------------------------------

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo společnosti Šilhánek a syn, a.s. se sídlem: Samota 601, 439 81 Kryry, IČ: 27291278 svolává na pátek 27. června 2014 v 10:00 hodin řádnou valnou hromadu

Více

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení 1 Firma společnosti Firma společnosti zní: BusLine a.s. -----------------------------------------------------------------------

Více

S T A N O V Y akciové společnosti LIVEBOX a.s.

S T A N O V Y akciové společnosti LIVEBOX a.s. S T A N O V Y akciové společnosti LIVEBOX a.s. Znění schválené valnou hromadou dne [bude doplněno] S T A N O V Y akciové společnosti LIVEBOX, a.s. (dále jen Stanovy ) I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. OBCHODNÍ

Více

Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171

Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171 Strana první Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171 1Článek I. Základní ustanovení 1.1. Firma společnosti : Vodní zdroje GLS Praha a.s. ---------------------------------------------------------

Více

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti STANOVY Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s Část první Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti ----- Akciová společnost byla založena bez veřejné nabídky akcií na základě zakladatelské

Více

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

PROJEKT ROZDĚLENÍ FORMOU ODŠTĚPENÍ SE VZNIKEM NOVÉ SPOLEČNOSTI

PROJEKT ROZDĚLENÍ FORMOU ODŠTĚPENÍ SE VZNIKEM NOVÉ SPOLEČNOSTI PROJEKT ROZDĚLENÍ FORMOU ODŠTĚPENÍ SE VZNIKEM NOVÉ SPOLEČNOSTI vyhotovený společností T I Centrum, a. s. dne 19.11.2014 (dále jen Projekt ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento Projekt je vyhotovován statutárním

Více

Společnost s ručením omezeným. Základní kapitál. Změny základního kapitálu

Společnost s ručením omezeným. Základní kapitál. Změny základního kapitálu Společnost s ručením omezeným. Změny základního kapitálu SRO. 2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu Základní kapitál Základní kapitál (ZK) = V1 + V2 + + Vn Statická povaha Možnost změn změna vkladů

Více

Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s.

Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s. Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a právní základ společnosti 1.1 Společnost (dále jen "společnost") je právnickou osobou, obchodní korporací, která byla založena

Více

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6.

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. 2014) 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: JILANA,

Více

Ing. Vetešník a spol. a.s., Podnikatelství staveb, Roudnice nad Labem

Ing. Vetešník a spol. a.s., Podnikatelství staveb, Roudnice nad Labem stanovy Společnosti tak, že po změnách zní takto: -------------------------------------------------------- Stanovy akciové společnosti Ing. Vetešník a spol. a.s., Podnikatelství staveb, Roudnice nad Labem

Více

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s.

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: AKRO investiční společnost, a.s. (dále jen společnost ). ----------------------------------------------------------------------------------

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

STEJNOPIS N o t á ř s k ý z á p i s

STEJNOPIS N o t á ř s k ý z á p i s NZ 157/2014 N 186/2014 STEJNOPIS N o t á ř s k ý z á p i s strana první sepsaný dne sedmého dubna roku dva tisíce čtrnáct (7.4.2014) mnou JUDr. Martinou Herzánovou, notářkou se sídlem v Praze, se sídlem

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Představenstvo společnosti MOPET CZ a.s., IČO 247 59 023, se sídlem na adrese Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsané v obchodním

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více