Novinky v životě obchodních společností po aneb co nás čeká a nemine v souvislosti s rekodifikací soukromého práva?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Novinky v životě obchodních společností po 1. 1. 2014 aneb co nás čeká a nemine v souvislosti s rekodifikací soukromého práva?"

Transkript

1 JinrichKalisek-2013 Novinky v životě obchodních společností po aneb co nás čeká a nemine v souvislosti s rekodifikací soukromého práva? JUDr. Jindřich Kalíšek Faktory prosperity podniků v lokálním a globálním prostředí optikou roku

2 O NÁS Becker a Poliakoff s.r.o. Jsme součástí mezinárodní sítě Becker & Poliakoff, P.A. (USA FL) 150 právníků ve více než 40 zemích V České republice působíme od roku 1992 Poskytujeme služby v oblasti práva obchodního, občanského, správního, stavebního, pracovního, IP/IT, práva životního prostředí, práva mezinárodního a práva sázkových her Jindřich Kalíšek Advokátní kancelář Becker a Poliakoff s.r.o. Externí doktorand katedry občanského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Student navazujícího magisterského studia Podniková ekonomika a management Vysoké školy ekonomické v Praze Becker a Poliakoff s.r.o., U Prašné brány 1078/1, Praha 1, PSČ T: (+420)

3 OBSAH PREZENTACE Proč a jak se české soukromé právo rekodifikuje? Zásady a principy nové právní úpravy Změny společenstevního práva Kapitálové společnosti (a.s., s.r.o.) Osobní společnosti (v.o.s., k.s.) Změny závazkového (smluvního) práva Na co se musíme připravit? Úprava zakladatelských dokumentů Volba režimu obchodního práva Konec listinných akcií na majitele Nutné změny smluv Zvýšené náklady Právní nejistota a oportunismus Becker a Poliakoff s.r.o., U Prašné brány 1078/1, Praha 1, PSČ T: (+420)

4 OBSAH PREZENTACE Proč a jak se české soukromé právo rekodifikuje? Zásady a principy nové právní úpravy Změny společenstevního práva Kapitálové společnosti (a.s., s.r.o.) Osobní společnosti (v.o.s., k.s.) Změny závazkového (smluvního) práva Na co se musíme připravit? Úprava zakladatelských dokumentů Volba režimu obchodního práva Konec listinných akcií na majitele Nutné změny smluv Zvýšené náklady Právní nejistota a oportunismus 40 minut Becker a Poliakoff s.r.o., U Prašné brány 1078/1, Praha 1, PSČ T: (+420)

5 SOUČASNÁ SOUKROMOPRÁVNÍ ÚPRAVA Občanský zákoník (ObčZ) Upravuje majetkové vztahy osob navzájem, vztahy mezi osobami a státem, otázky statusové a vztahy vyplývající z práva na ochranu osobnosti Univerzálně subsidiární kodex Postaven na principech tzv. socialistické zákonnosti Více než 60krát novelizován Obchodní zákoník (ObchZ) Komplexní předpis upravující činnost podnikatelů V mnohém se překrývá s ObčZ dualita úpravy závazkových vztahů Ostatní civilní kodexy Zákoník práce Zákon o rodině Zákon o vlastnictví bytů Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor Becker a Poliakoff s.r.o., U Prašné brány 1078/1, Praha 1, PSČ T: (+420)

6 REKODIFIKAČNÍ PŘEDPISY Rodina ZVRO Cenné papíry 21 vyhlášek ZMPS OPS ZOK NOZ Nebytové Sdružení 7 nařízení Nadace a fondy prostory Pojistné smlouvy Byty ZKN ZZŘS OSŘ ZOŠVV Úroky 210 zákonů a částí NOZ (nový) občanský zákoník ZOK zákon o obchodních korporacích ZMPS zákon o mezinárodním právu soukromém ZVRO rejstříkový zákon ZZŘS zákon o zvláštních řízeních soudních Bolestné Becker a Poliakoff s.r.o., U Prašné brány 1078/1, Praha 1, PSČ T: (+420)

7 PROČ REKODIFIKOVAT? Překonání zbývajících reliktů socialistického práva Přizpůsobení právních předpisů potřebám moderního člověka Zákon podle lidí, ne lidé podle zákona Purifikace právního řádu Becker a Poliakoff s.r.o., U Prašné brány 1078/1, Praha 1, PSČ T: (+420)

8 PROČ NEREKODIFIKOVAT? Zcela nová a neověřená úprava současně ve všech relevantních oblastech soukromého práva Rozkolísání právního řádu ve zvlášť nevhodné době Rezignujeme na 20 let stabilizace právního prostředí Nahrazování usazených stručných právních předpisů obsáhlými kodexy se složitými vnitřními vazbami Becker a Poliakoff s.r.o., U Prašné brány 1078/1, Praha 1, PSČ T: (+420)

9 PRINCIPY NOVÉHO SOUKROMÉHO PRÁVA V centru pozornosti stojí člověk a jeho osobní autonomie Iniciativa člověka a naplnění štěstí vlastního, rodiny a blízkých Co nejširší smluvní autonomie a volnost jednání Minimum kogentních (donucujících) ustanovení Ochrana dobré víry a dobrých mravů Očekávání, že ostatní lidé jednají s rozumem průměrného člověka Očekávání poctivého chování Zákaz bezdůvodného poškozování zájmů a práv ostatních lidí (neminem laedere) Povinnost dodržovat uzavřené smlouvy(pacta sunt servanda) Smluvní právo je až na výjimky zcela dispozitivní Dát každému, co mu patří Becker a Poliakoff s.r.o., U Prašné brány 1078/1, Praha 1, PSČ T: (+420)

10 STRUKTURA NOZ A ZOK NOZ (3081 ) Obecná část ( 1 až 654) Rodinné právo ( 655 až 975) Absolutní majetková práva vč. věcných práv a dědického práva ( 976 až 1720) Relativní majetková práva vč. závazkového práva ( až 2990) Ustanovení společná, přechodná a závěrečná ( 2991 až 3081) ZOK (786 ) Společná ustanovení ( 1 až 94) Společnosti ( 95 až 551) Družstva ( 552 až 773) Becker a Poliakoff s.r.o., U Prašné brány 1078/1, Praha 1, PSČ T: (+420)

11 PRINCIPY PRÁVA OBCHODNÍCH KORPORACÍ Účinností NOZ a ZOK se zrušuje bez náhrady ObchZ Nová úprava platí jen pro právní vztahy po účinnosti ObchZ dál dopadá na dříve uzavřené smlouvy a vnitřní poměry společností, které nezvolí opt-in Nová úprava je rozdělena mezi NOZ a ZOK a další předpisy Je nutné znát obě hlavní úpravy vzájemně se prolínají NOZ Obecná úprava právnických osob vč. (obchodních) korporací Definice podnikatele, závodu (náhradu podniku), obchodního jmění, jednání a zastoupení podnikatele Veškeré závazkové právo vč. úpravy zajištění ZOK Nahrazuje úpravu obchodních společností a družstev v části druhé ObchZ Upravuje vnitřní poměry společností a družstev výrazně svobodněji alternativně Posiluje odpovědnost osob ve statutárních a dalších orgánech korporace (corporate governance) ZVRO Upravuje obsah a činnost veřejných rejstříků obchodní rejstřík Becker a Poliakoff s.r.o., U Prašné brány 1078/1, Praha 1, PSČ T: (+420)

12 ROZDĚLENÍ OBCHODNÍCH KORPORACÍ Korporace ( 210 až 302 NOZ) Společnosti - Kapitálové - Akciová společnost - Společnost s ručením omezeným - Osobní - Veřejná obchodní společnost - Komanditní společnost Právnické osoby ( 118 až 209 NOZ) Fundace ( 303 až 401 NOZ) Obchodní korporace ( 1 až 94 ZOK) Družstva - Družstvo - Bytové družstvo - Sociální družstvo Ústavy ( 402 až 418 NOZ) ZOK zachovává dosavadní koncept právnické osoby Umožňuje podstatně volnější a levnější nastavení vnitřní organizace a majetkových poměrů Becker a Poliakoff s.r.o., U Prašné brány 1078/1, Praha 1, PSČ T: (+420)

13 AKCIOVÁ SPOLEČNOST Nevelké množství změn oproti ObchZ Možnost volby organizační struktury Dualistická představenstvo a dozorčí rada ( 435 a násl. ZOK) Monistická statutární ředitel a správní rada ( 456 a násl. ZOK) Možnost i jednočlenného statutárního/kontrolního orgánu (vzor SE) Valná hromada Nová úprava sdělování konání valné hromady akcionářům Rozšíření hlasování mimo řádnou schůzi valné hromady (per rollam) Zavedení kumulativního hlasování ( 354 a násl. ZOK) posílení práv minoritářů Majetkové uspořádání akciové společnosti Zákaz listinných akcií na majitele zaknihovat / imobilizovat / převést na listinné akcie na jméno Kvůli ZTAS dopadne i na stávající společnosti Více druhů akcií kmenové / se zvláštními právy / kusové Silná redukce ustanovení 196a ObchZ o vnitřním obchodování III Becker a Poliakoff s.r.o., U Prašné brány 1078/1, Praha 1, PSČ T: (+420)

14 AKCIOVÁ SPOLEČNOST Internetové stránky Povinnost zřídit a vést internetové stránky (www) hlavní informační kanál společnosti Povinnost uvádět tam údaje jako na obchodních listinách a informace pro akcionáře Volba režimu obchodního práva VH musí do rozhodnout o změně stanov tak, aby byly v souladu s kogentními ustanoveními ZOK VH musí do rozhodnout o režimu obchodního práva riziko režimu dvojího práva Podle 777 odst. 4 ZOK - Kogentní ustanovení ZOK - Ustanovení společenských smluv a stanov - Vnitřní poměry dle ustanovení ObchZ - Dispozitivní ustanovení ZOK Akciová společnost ( 243 až 551 ZOK) Podle 777 odst. 5 ZOK (generální opt-in) - Kogentní ustanovení ZOK - Ustanovení společenských smluv a stanov - Dispozitivní ustanovení ZOK III Becker a Poliakoff s.r.o., U Prašné brány 1078/1, Praha 1, PSČ T: (+420)

15 SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM Nejvíce věcných změn oproti ObchZ Minimální výše vkladu a základního kapitálu až na 1,- Kč Původně minimálně Kč vklad a základní kapitál Zjemnění povinnosti oceňování nepeněžitého vkladu znalcem pro příště již ne soudem jmenovaný Odbourání přežilého konceptu ZK jakožto záruky pro věřitele Usnadnění založení závodu ve formě s.r.o. Odstranění limitů u podílů v s.r.o. ZOK umožňuje řetězení společností Odstranění limitu počtu jediného společnictví na jednoho člověka Odstranění maximálního limitu počtu společníků v s.r.o. Podíl v s.r.o. je koncipován stejně jako v ObchZ každý společník může nabývat ve společnosti více podílů shodného nebo rozdílného druhu Možnost z s.r.o. vystoupit jednostranným úkonem společníka III Becker a Poliakoff s.r.o., U Prašné brány 1078/1, Praha 1, PSČ T: (+420)

16 SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM Majetkové uspořádání s.r.o. Podobně jako u akciové společnosti dochází k liberalizaci Ve společenské smlouvě lze konstruovat více druhů podílů Každý společník může vlastnit více než jeden podíl různého anebo shodného typu ( 135 odst. 2 ZOK) Podíl lze vtělit do kmenového listu Odstranění podmínění převodu obchodního podílu mezi společníky s.r.o. souhlasem valné hromady Společenská smlouva ZOK podrobně definuje její obsah Obsahové odlišnosti nezbytné pro založení s.r.o. po založení lze smlouvu okamžitě revidovat III Becker a Poliakoff s.r.o., U Prašné brány 1078/1, Praha 1, PSČ T: (+420)

17 SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM Orgány s.r.o. Zůstávají koncipovány podobně jako v ObchZ valná hromada, jednatel(é), volitelně dozorčí rada Možnost sjednat společné jednatelství kolegia více jednatelů Posílená osobní odpovědnost jednatele za řádný výkon funkce Péče řádného hospodáře a povinnost loajality Korektiv Vadný podnikatelský úsudek Smlouva o výkonu funkce Staronová nemožnost souběhů ( 66d ObchZ) Internetové stránky Není povinné zřízení Má-li je s.r.o. shodné povinnosti jako u akciové společnosti Volba režimu obchodního práva ( 777 ZOK) III Becker a Poliakoff s.r.o., U Prašné brány 1078/1, Praha 1, PSČ T: (+420)

18 OSOBNÍ SPOLEČNOSTI Koncepčně žádné podstatné změny oproti ObchZ Výrazně benevolentnější přístup k vnitřní organizaci v.o.s. a k.s. Nejen za účelem podnikání, ale i správy vlastního majetku Společníci v.o.s. a komplementáři k.s. nemusejí splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti možnost zapojit děti, příbuzné atd. Předmětem vkladu do společnosti může být i osobní provedení práce nebo vykonání služby Volba režimu obchodního práva ( 777 ZOK) Becker a Poliakoff s.r.o., U Prašné brány 1078/1, Praha 1, PSČ T: (+420)

19 ZMĚNY SMLUVNÍHO (ZÁVAZKOVÉHO) PRÁVA Smluvní právo soustředěno do NOZ Nejen z ObchZ, ale i z jiných zákonů (AZ, zákon o pojistné smlouvě) Nové smluvní typy smlouva o péči o zdraví, výměněk Zásady kontraktačního obratu dle NOZ Maximalizace autonomní volní a rozhodovací sféry člověka široká smluvní autonomie Co nejliberálnější pravidla pro vznik, změnu a zánik závazku Zásada bezformálnosti ( 559 NOZ) Právní jednání v pochybnostech má být vykládáno jako platné a nikoliv neplatné Ochrana slabší smluvní strany Ochrana spotřebitele Zvýšené požadavky na smlouvy adhezní (formulářové) Neúměrné zkrácení a lichva III Becker a Poliakoff s.r.o., U Prašné brány 1078/1, Praha 1, PSČ T: (+420)

20 ZMĚNY SMLUVNÍHO (ZÁVAZKOVÉHO) PRÁVA Předsmluvní odpovědnost Jednání na oko Zatajení informací rozhodných pro uzavření smlouvy Odmítnutí předjednanou smlouvu uzavřít za pět minut dvanáct Zneužití a vyzrazení důvěrných informací Ochrana před potenciálně zneužívajícími ustanoveními Realizace ochrany slabší smluvní strany (Všeobecné) obchodní podmínky Uzavírání smluv adhezním způsobem (pomocí formulářů) Podstatná změna podmínek po uzavření smlouvy III Becker a Poliakoff s.r.o., U Prašné brány 1078/1, Praha 1, PSČ T: (+420)

21 ZMĚNY SMLUVNÍHO (ZÁVAZKOVÉHO) PRÁVA Neúměrné zkrácení a lichva Lichva ( 1796 NOZ) Osoba v tísni, rozrušená, lehkomyslná, nezkušená prodá znalé osobě věc hrubě pod cenou Neúměrné zkrácení ( 1793 NOZ) Plnění jedné, nevědomé strany je v hrubém nepoměru k plnění druhé, znalé strany Zajištění a utvrzení dluhu NOZ rozlišuje mezi zajištěním a utvrzením závazku (dluhu) Zajištění Ručení Zástava Zajišťovací převod práva Postoupení pohledávky Bankovní záruka atd. Utvrzení Smluvní pokuta Uznání dluhu III Úroky a závdavek Becker a Poliakoff s.r.o., U Prašné brány 1078/1, Praha 1, PSČ T: (+420)

22 ZMĚNY SMLUVNÍHO (ZÁVAZKOVÉHO) PRÁVA Kupní smlouva Úprava kupní smlouvy především převzata z ObchZ Nebezpečí škody přechází až k převzetí věci, ne nabytím práva Rozlišuje se mezi zákonnou odpovědností za vady a odpovědností vyplývající ze záruky na jakost Zvláštní úprava pro smlouvy o koupi nemovitostí ( 2132 a násl. NOZ) Koupě závodu a pacht závodu Nahrazují smlouvy o prodeji podniku a nájmu podniku Při koupi podniku nabyvatel nabývá veškeré jmění podniku včetně dluhů, pakliže o nich mohl vědět nastupuje do pozice dlužníka Smlouva o dílo Úprava kupní smlouvy především převzata z ObchZ ( 2586 a násl. NOZ) Provedení díla spojeno s předvedením použitelnosti pro žádaný účel Odpovědnost za vady upravena odkazem na smlouvu kupní IV Becker a Poliakoff s.r.o., U Prašné brány 1078/1, Praha 1, PSČ T: (+420)

23 ZMĚNY SMLUVNÍHO (ZÁVAZKOVÉHO) PRÁVA Nájemní smlouva Upravena v NOZ podle ObčZ ( NOZ) Nájem nemovité věci podléhá nové úpravě již od Nájem movité věci podléhá dosavadní úpravě Předmětem nájmu i věc, která teprve vznikne Nájem delší než 50 let nájem na dobu neurčitou Prvních 50 let však takový nájem nelze vypovědět jinak než dle smlouvy Nájem věci ve veřejném seznamu může být zapsán v tomto seznamu (např. nájem nemovitostí v KN) Nájemce sám oprávněn domáhat se ochrany nájmu Pronajatou věc nelze dále bez souhlasu pronajímatele podnajmout V Becker a Poliakoff s.r.o., U Prašné brány 1078/1, Praha 1, PSČ T: (+420)

24 ! Becker a Poliakoff s.r.o., U Prašné brány 1078/1, Praha 1, PSČ T: (+420)

25 NA CO SE PŘIPRAVIT? Přizpůsobení zakladatelských a obchodních listin NOZ/ZOK Stanovy a zakladatelské listiny dle kogentních ustanovení ZOK Veškeré obchodní listiny dle NOZ a ZOK Smlouvy a objednávky smlouva o nájmu, smlouva o účtu, cestovní smlouva Obchodní dopisy, výzvy a sdělení Reklamní, propagační a marketingové materiály Termín Revize smluv o výkonu funkce a úprava stávajících souběhů Smlouvy o výkonu funkce dle podmínek ZOK Souběhy dle 66d ObchZ nadále nebudou možné Termín Konec listinných akcií na majitele Stávající akcie nutno rozhodnutí VZ zaknihovat / imobilizovat / vyměnit za listinné akcie na jméno Společnost musí zahájit plnění svých povinností vůči akcionářům Termín nejpozději III Becker a Poliakoff s.r.o., U Prašné brány 1078/1, Praha 1, PSČ T: (+420)

26 NA CO SE PŘIPRAVIT? Povinné firemní webové stránky Termín ASAP Volba režimu obchodního práva ( 777 ZOK) Úprava vnitřních poměrů korporace dle ObchZ ( 777 odst. 4) Generální opt-in ( 777 odst. 5) spíše lze doporučit Termín III Becker a Poliakoff s.r.o., U Prašné brány 1078/1, Praha 1, PSČ T: (+420)

27 JAK NA TO? Analýza rizik (ad-hoc due diligence) Návrh a implementace právních, organizačních a procesních opatření Rozhodnutí orgánů společnosti o adaptaci Optimálně v jediném zasedání VH nejpozději v první polovině roku 2014 Průběžný monitoring a vzdělávání Becker a Poliakoff s.r.o., U Prašné brány 1078/1, Praha 1, PSČ T: (+420)

28 KOLIK TO BUDE STÁT? NOZ a ZOK neobsahují žádné odhady nákladů pro adresáty V ZTAS vyčísleny průměrné náklady na výměnu akcií na majitele na Kč / společnost Celkem 390 mil. Kč za společností Lze očekávat náklady v řádech desítek tisíc až milionů korun v závislosti na velikosti a struktuře Výměna akcií Kč (?) Ad-hoc due diligence Kč Změna společenstevních dokumentů Kč Organizace valné hromady Kč Úprava smluv a ostatních dokumentů Kč Poštovné a další náklady podle velikosti společnosti Becker a Poliakoff s.r.o., U Prašné brány 1078/1, Praha 1, PSČ T: (+420)

29 SYSTEMATICKÁ PRÁVNÍ NEJISTOTA III Becker a Poliakoff s.r.o., U Prašné brány 1078/1, Praha 1, PSČ T: (+420)

30 SYSTEMATICKÁ PRÁVNÍ NEJISTOTA III Becker a Poliakoff s.r.o., U Prašné brány 1078/1, Praha 1, PSČ T: (+420)

31 VAŠE OTÁZKY? Becker a Poliakoff s.r.o., U Prašné brány 1078/1, Praha 1, PSČ T: (+420)

32 JinrichKalisek-2013 Děkuji Vám za pozornost. JUDr. Jindřich Kalíšek (+420) Becker a Poliakoff s.r.o. U Prašné brány 1078/1 Praha 1 Staré Město (+ 420)

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Sjednocení smluvního práva Koncepční změny občanský zákoník,

Více

Kontraktační dovednosti

Kontraktační dovednosti Kontraktační dovednosti 4. TOP TEN v NOZ (nejdůležitější změny u smluvních vztahů) VOŠ SOKRATES letní semestr 2014 Ing. Martina Jiříková Nejdůležitější změny u smluvních vztahů Sjednocení právní úpravy

Více

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2 Vážení klienti, v souvislosti s rekodifikací soukromého práva v České republice naše kancelář připravila cyklus Newsletterů, jejichž cílem bude Vám napomoci v lepší orientaci v nové právní úpravě. Obsahem

Více

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

Základní charakteristika společnosti

Základní charakteristika společnosti Základní charakteristika společnosti - Společnost, za jejíž dluhy ručí společníci společně a nerozdílně do výše, v níž nesplnili vkladové povinnosti podle stavu v OR v době, kdy byli věřitelem vyzváni

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Management podniku - VŽ 1 Znalosti vztahující se k podnikání patří k základním právním a ekonomickým znalostem občana České republiky. Téměř každý občan je buď podnikatelem

Více

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil 21. ledna 2012, Hradec Králové Zkvalitnění podnikatelského prostředí Rekodifikace civilního

Více

Proces konstituování korporace

Proces konstituování korporace Proces konstituování korporace Příprava zřizovacích procesů Korporace není, probíhají úvahy o účelu a příprava podnikatelského záměru Založení korporace Splnění vkladové povinnosti Získání podnikatelského

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti OBSAH PUBLIKACE STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti

Více

Povinnosti podnikatele dle NOZ

Povinnosti podnikatele dle NOZ Povinnosti podnikatele dle NOZ 2. část Obecné změny dle Zákona o obchodních korporacích Připravila: Mgr. Lucie Balýová Novelizace civilního práva S účinností od 1. ledna 2014 dochází k celkové novelizaci

Více

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Pojem, zásady a prameny soukromého práva. JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Pojem, zásady a prameny soukromého práva. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA Pojem, zásady a prameny soukromého práva JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Soukromé právo - rovnost subjektů - princip legální licence - smluvní autonomie (dispozitivní

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obchodní společnosti 3 2.1 Obchodní společnost jako právnická osoba 3 2.2 Osoby ve společnosti 4 2.2.1 Společníci 4

Více

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem 1 Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Druh orgánu Forma společnosti Osobní společnosti Kapitálové společnosti Nejvyšší Výkonný (statutární)

Více

kapitola I Převodové tabulky

kapitola I Převodové tabulky I. kapitola I Převodové tabulky Převodové tabulky mezi ustanoveními dosavadních právních předpisů a stavem po rekodifikaci soukromého práva od 1. ledna 2014 Vypracoval kolektiv autorů legislativního odboru

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti OBSAH PUBLIKACE STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti

Více

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti.

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti. 2 2. O b č a n s k é p r á v o I I P r á v n i c k á o s o b a P r á v n í o s o b n o s t a u s t a v e n í Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právní jednání a obecná část závazkového práva Obsah Právní jednání

Více

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava obchodních korporací zákon č. 90/20012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U

M A N A G E M E N T P O D N I K U M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 1 Podnikání Právo podnikat je ústavně zaručeným subjektivním právem a omezení podnikatelské činnosti může být stanoveno jedině zákonem. Základní vymezení právní úpravy

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti a odpovědnost

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) Z POHLEDU INVESTORA - ASSET DEAL VS. SHARE DEALS. Emil Holub. 21. listopadu 2013

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) Z POHLEDU INVESTORA - ASSET DEAL VS. SHARE DEALS. Emil Holub. 21. listopadu 2013 NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) Z POHLEDU INVESTORA - ASSET DEAL VS. SHARE DEALS Emil Holub 21. listopadu 2013 Obsah Úvod Předsmluvní odpovědnost Dopad NOZ na právní prověrku (due diligence) Asset deal Share

Více

Předstátnicová výuka. Novelizace od postupové zkoušky OBP3. Předstátnicová výuka. Obchodní právo. (07.04.2010, PF UP)

Předstátnicová výuka. Novelizace od postupové zkoušky OBP3. Předstátnicová výuka. Obchodní právo. (07.04.2010, PF UP) Předstátnicová výuka. Obchodní právo. (07.04.2010, PF UP) 2010 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Předstátnicová výuka Novelizace v obchodním právu Zkoušeníobchodního práva v rámci

Více

Nový zákon o obchodních korporacích

Nový zákon o obchodních korporacích Nový zákon o obchodních korporacích Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

NOVĚ! s komentářem. Zákon o obchodních korporacích. Lucie Josková, Pavel Pravda. s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník

NOVĚ! s komentářem. Zákon o obchodních korporacích. Lucie Josková, Pavel Pravda. s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát www.pwclegal.cz Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát Nový zákon o obchodních korporacích Největší změna v právu obchodních společností od roku 1989 Současný občanský zákoník Současný obchodní

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právnické osoby Definice právnické osoby PO je organizovaný útvar,

Více

Právní postavení podnikatele

Právní postavení podnikatele Obsah ČÁST I DÍL I Právní postavení podnikatele Zákonné vymezení pojmu podnikatel Kapitola 1 Pojem podnikatel v občanském zákoníku.............. 3 1.1 Osoby v občanském zákoníku a důvody vedoucí k úpravě

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Podnikový management Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Právní úprava Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravuje především živnostenský zákon (zákon

Více

CPr_2 Civilní právo 2 Nájem a pacht Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

CPr_2 Civilní právo 2 Nájem a pacht Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. CPr_2 Civilní právo 2 Nájem a pacht Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. Smlouva o nájmu - podstatné náležitosti - pronajímatel se zavazuje

Více

DEFINICE PODNIKÁNÍ činnost, která je soustavná, samostatná, vedená pod vlastním

DEFINICE PODNIKÁNÍ činnost, která je soustavná, samostatná, vedená pod vlastním Otázka: Právní formy podnikání Předmět: Ekonomie Přidal(a): Verun DEFINICE PODNIKÁNÍ činnost, která je soustavná, samostatná, vedená pod vlastním jménem na vlastní účet a za účelem dosažení zisků (soustavná

Více

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Metodický list 1 Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Cíl: Tematický celek je věnován základním obecným institutům obchodního práva a uvádí k o problematiky právního oboru. Tematický celek

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva. JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D.

Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva. JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. Obsah 1. Účinnost NOZ 2. Přechodná ustanovení 3. Postup při uzavírání smluv 4. Odpovědnost volených členů orgánů obcí

Více

Do konce června je třeba změny promítnout

Do konce června je třeba změny promítnout Od 1. ledna 2014 vstoupily v účinnost dva nové klíčové zákony pro každou firmu působící v České republice Nový občanský zákoník a Zákon o obchodních korporacích. Tyto legislativní změny mají přímé dopady

Více

Právnické osoby. Doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. Zápatí prezentace

Právnické osoby. Doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. Zápatí prezentace Právnické osoby Doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. Zápatí prezentace Osnova: - Základní koncepce, prameny, systematika - Obecná část právnických osob: ustavení, vznik, účel, vnitřní poměry, zrušení, likvidace,

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 Obsah SEZNAM AUTORŮ...5 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 KAPITOLA I. Pojem a právní povaha obchodní korporace... 21 1 Pojem právnické osoby... 21 A. Právní subjektivita, její podstata a rozsah, svéprávnost..

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Obchodný zákonník do 31.12.2013 upravoval tzv. německý model hlavní akcionáři jsou zastoupení v dozorčí radě a ne v představenstvu dozorčí rada řídí představenstvo, které je

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Nový občanský zákoník (1) Hlavní cíl nové právní úpravy úprava veškerých

Více

zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. OD 1/1/2014 nabyl účinnost zákon č. 89/2012 sb., občanský zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., z ákon o nabytí nemovitých věcí a zákon č. 304/2013 sb. o veřejných rejstřících právnických

Více

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ)

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) Procesní úprava Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) ZZŘ Účinnost od 1.ledna 2014 Ve vztahu k občanskému soudnímu řádu

Více

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti uzavřená v souladu s ust. 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi 1. PATRIA Kobylí, a.s. se sídlem

Více

PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY. akciové společnosti. ČSAD Benešov a.s. na společnost s ručením omezeným

PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY. akciové společnosti. ČSAD Benešov a.s. na společnost s ručením omezeným PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY akciové společnosti na společnost s ručením omezeným Strana 1 PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM vyhotovený ve smyslu ustanovení

Více

CFO=Centrum Funkční Odpovědnosti? Aneb co pro vás znamená zákon o obchodních korporacích. André Vojtek Ondřej Ambrož

CFO=Centrum Funkční Odpovědnosti? Aneb co pro vás znamená zákon o obchodních korporacích. André Vojtek Ondřej Ambrož CFO=Centrum Funkční Odpovědnosti? Aneb co pro vás znamená zákon o obchodních korporacích André Vojtek Ondřej Ambrož Proč je toto téma relevantní? Rekodifikace a její důvody První rok aplikace Praktické

Více

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014 Semináře a kurzy účetnictví & daně REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014 slovníček základních pojmů pro účetnictví a daně sestavil Lukáš Pěsna, TPA Horwath Slovníček obsahuje abecední seznam pojmů nové legislativy

Více

Obchodní společnosti tváří v tvář rekodifikaci českého soukromého práva aneb co nás čeká po 1. lednu 2014?

Obchodní společnosti tváří v tvář rekodifikaci českého soukromého práva aneb co nás čeká po 1. lednu 2014? Obchodní společnosti tváří v tvář rekodifikaci českého soukromého práva aneb co nás čeká po 1. lednu 2014? Business Organizations Facing the Recodification of the Czech Private Law or What shall we expect

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Kogentní vs. dispozitivní pojetí ZOK Zákonná úprava Vztahy se třetími osobami Organizace korporace

Více

Obchodní společnosti I.

Obchodní společnosti I. Obchodní společnosti I. Charakteristika OS dělení OS Zákaz zneužití hlasů majetkové poměry OS založení a vznik zákaz konkurence práva a povinnosti orgánů a jejích členů zrušení a zánik os Charakteristika

Více

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná úprava obchodních společností a družstev JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná charakteristika 1. Právní subjektivita, jsou právnické osoby 2. Založení na účelem podnikání (a.s. a s.r.o. mohou být

Více

Kontraktační dovednosti

Kontraktační dovednosti Kontraktační dovednosti 1. Prameny obchodního práva VOŠ SOKRATES letní semestr 2014 Ing. Martina Jiříková Pilíře obchodního práva 4 PILÍŘE OBCHODNÍHO PRÁVA I. Nauka o obchodních společnostech a družstvech

Více

Metodické listy pro studium předmětu

Metodické listy pro studium předmětu Metodické listy pro studium předmětu Obchodní právo I Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je seznámit studenty s problematikou obchodního práva a jeho postavením v rámci českého právního systému, jeho

Více

OBSAH. Část první OTÁZKY KE ZVÁŽENÍ PŘED VYTVÁŘENÍM (POSUZOVÁNÍM) NÁVRHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY

OBSAH. Část první OTÁZKY KE ZVÁŽENÍ PŘED VYTVÁŘENÍM (POSUZOVÁNÍM) NÁVRHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY OBSAH O autorce... XII Seznam použitých zkratek...xiii Předmluva... XV Část první OTÁZKY KE ZVÁŽENÍ PŘED VYTVÁŘENÍM (POSUZOVÁNÍM) NÁVRHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY 1. Právní režim smlouvy... 1 1.1 Právní režim

Více

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST: ODŮVODNĚNÍ V roce 2012 byl vydán zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích nebo ZOK ), který nahrazuje dosavadní obchodní

Více

Subjekty tržní ekonomiky II. Pátek 30. 3. 2012 Kateřina Jančová

Subjekty tržní ekonomiky II. Pátek 30. 3. 2012 Kateřina Jančová Subjekty tržní ekonomiky II. Pátek 30. 3. 2012 Kateřina Jančová Právní předpisy Občanský zákoník Obchodní zákoník Nový občanský zákoník (+ přidružené zákony: zejm. Zákon o obchodních společnostech a družstvech)

Více

Podnikání soustavná činnost, provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní účet a s cílem dosahovat zisku

Podnikání soustavná činnost, provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní účet a s cílem dosahovat zisku Otázka: Podnik a podnikání Předmět: Ekonomie Přidal(a): Luu Podnikání, právní úprava podnikání, vznik podniku, podnikatelský záměr, druhy živností, obchodní společnosti Podnikání soustavná činnost, provozovaná

Více

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce Ing. Vladimír Šretr daňový poradce D A Ň O V Á I N F O R M A C E Informace k vlivu nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích na účetnictví od r. 2014 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com LITERATURA Povinná literatura: SRPOVÁ, J. -- ŘEHOŘ, V. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů.

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost a komanditní společnost (dále jen

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Orgány obchodní korporace (1) Nejvyšší orgán obchodní korporace Kontrolní orgán

Více

CPr_1 Civilní právo 1 PRÁVNICKÁ OSOBA Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

CPr_1 Civilní právo 1 PRÁVNICKÁ OSOBA Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. CPr_1 Civilní právo 1 PRÁVNICKÁ OSOBA Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. Základní konstrukce vymezení právnické osoby (PO) - 20 o.z.:

Více

OBSAH. ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH DÍL II ( 344 až 786)

OBSAH. ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH DÍL II ( 344 až 786) OBSAH Zpracované části............................................. Přehled použitých zkratek...................................... Seznam předpisů citovaných v komentáři.......................... X XII

Více

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence:

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Příloha č. 2 Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Struktura společnosti Aktuální výpis společnosti z OR Údaje uvedené ve výpisu z OR, které neodpovídají skutečnosti

Více

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti uzavřená v souladu s ust. 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi 1. PATRIA Kobylí, a.s. se sídlem

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona PŘIPOMÍNKY k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona V Praze dne 30. října 2008 Č.j.: 152/091000/2008 A. Obecná připomínka k předkládanému materiálu Hospodářská komora České

Více

Obchodní společnosti

Obchodní společnosti Obchodní společnosti - právní úprava - základní pojmy - založení a vznik - práva a povinnosti společníků - rozdělení na osobní a kapitálové - osobní společnosti: veřejná obchodní společnost, komanditní

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více

Smluvní právo v novém občanském zákoníku. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz

Smluvní právo v novém občanském zákoníku. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Smluvní právo v novém občanském zákoníku Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Nová právní úprava (nový) občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (NOZ) zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (ZOK) zákon o

Více

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Ekonomika IV. ročník 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti AGRO Brno - Tuřany, a.s. IČ: 293 65 619, se sídlem Brno, Dvorecká 521/27, PSČ 620 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Závazkové právo Obecná část Obsah vznik závazků smlouva obsah

Více

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát www.pwclegal.cz Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát Nový zákon o obchodních korporacích Největší změna v právu obchodních společností od roku 1989 Současný občanský zákoník Současný obchodní

Více

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 Výroční zpráva za rok 2013 SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 1 Obsah: I.Úvod... 2! II. Základní údaje o společnosti... 2! III. Orgány společnosti:... 2! IV. Historie společnosti... 3! V. Předmět

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

BDO BULLETIN EKONOMICKÉ DOPADY REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA

BDO BULLETIN EKONOMICKÉ DOPADY REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA BDO Finkonsult s. r. o. Prešovská 194/15 301 00 Plzeň www.bdofinkonsult.cz BDO BULLETIN září 2013 EKONOMICKÉ DOPADY REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA Od 1.1.2014 vejde v platnost rekodifikace soukromého práva,

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6.

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. 2014) 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: JILANA,

Více

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Převzal dne: Jméno: Podpis: POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo akciové společnosti Consulting Company Novasoft, a.s., IČO: 27595137, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 392. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů

Více

ZÁKON 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor. JUDr. Irena Duffková

ZÁKON 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor. JUDr. Irena Duffková ZÁKON 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor JUDr. Irena Duffková APLIKACE ZÁKONA 116/1990 Sb. Nebytové prostory jsou místnosti nebo soubory místností, které podle rozhodnutí stavebního úřadu

Více

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb...

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb... ISSN-0322-9653 31. 12. 2013 Ročník XLVIII Cena 80 Kč 1 MINISTERSTVO FINANCÍ 1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. Dr. Milady Horákové 447/60, 460 01 Liberec, Tel.: 485 131 035, Fax: 485 131 118, E-mail: prak@prak.cz, URL: http://www.prak.cz Bankovní spojení: ČSOB Liberec

Více

S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A

S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A o založení společnosti s ručením omezeným, uzavřená dle 105 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění Uvedeného dne, měsíce a roku níže podepsaní

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na jednání valné hromady obchodní společnosti RAVY CZ a.s., která se bude konat dne 27.6.2014 od 10.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Edity Volné, Rumunská 655/9,

Více

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s.

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s. P O Z V Á N K A na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti IČ: 292 71 797, se sídlem: Brno, Hlaváčkova 2976/2, Královo Pole, PSČ 612 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1442 Sbírka zákonů č. 134 / 2013 134 ZÁKON ze dne 7. května 2013 o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve

pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve Strana 7841 471 VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2013, kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Podnikání fyzických a právnických osob Ekonomika lesního hospodářství 1. cvičení Podnikání

Více

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA Vážení klienti, v rámci tohoto čísla si Vám dovolujeme zaslat přehled aktuální judikatury, dále si Vás dovolujeme seznámit s aktuálními legislativními změnami a závěrem naleznete aktuální téma týkající

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

OSOBNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo OSOBNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Od kdy má fyzická osoba právní osobnost? a) ode dne 18. narozenin b) od prvního dne po 18. narozeninách c) od narození d) ode dne 15. narozenin 2. Kdy se člověk stane

Více