Novinky v životě obchodních společností po aneb co nás čeká a nemine v souvislosti s rekodifikací soukromého práva?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Novinky v životě obchodních společností po 1. 1. 2014 aneb co nás čeká a nemine v souvislosti s rekodifikací soukromého práva?"

Transkript

1 JinrichKalisek-2013 Novinky v životě obchodních společností po aneb co nás čeká a nemine v souvislosti s rekodifikací soukromého práva? JUDr. Jindřich Kalíšek Faktory prosperity podniků v lokálním a globálním prostředí optikou roku

2 O NÁS Becker a Poliakoff s.r.o. Jsme součástí mezinárodní sítě Becker & Poliakoff, P.A. (USA FL) 150 právníků ve více než 40 zemích V České republice působíme od roku 1992 Poskytujeme služby v oblasti práva obchodního, občanského, správního, stavebního, pracovního, IP/IT, práva životního prostředí, práva mezinárodního a práva sázkových her Jindřich Kalíšek Advokátní kancelář Becker a Poliakoff s.r.o. Externí doktorand katedry občanského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Student navazujícího magisterského studia Podniková ekonomika a management Vysoké školy ekonomické v Praze Becker a Poliakoff s.r.o., U Prašné brány 1078/1, Praha 1, PSČ T: (+420)

3 OBSAH PREZENTACE Proč a jak se české soukromé právo rekodifikuje? Zásady a principy nové právní úpravy Změny společenstevního práva Kapitálové společnosti (a.s., s.r.o.) Osobní společnosti (v.o.s., k.s.) Změny závazkového (smluvního) práva Na co se musíme připravit? Úprava zakladatelských dokumentů Volba režimu obchodního práva Konec listinných akcií na majitele Nutné změny smluv Zvýšené náklady Právní nejistota a oportunismus Becker a Poliakoff s.r.o., U Prašné brány 1078/1, Praha 1, PSČ T: (+420)

4 OBSAH PREZENTACE Proč a jak se české soukromé právo rekodifikuje? Zásady a principy nové právní úpravy Změny společenstevního práva Kapitálové společnosti (a.s., s.r.o.) Osobní společnosti (v.o.s., k.s.) Změny závazkového (smluvního) práva Na co se musíme připravit? Úprava zakladatelských dokumentů Volba režimu obchodního práva Konec listinných akcií na majitele Nutné změny smluv Zvýšené náklady Právní nejistota a oportunismus 40 minut Becker a Poliakoff s.r.o., U Prašné brány 1078/1, Praha 1, PSČ T: (+420)

5 SOUČASNÁ SOUKROMOPRÁVNÍ ÚPRAVA Občanský zákoník (ObčZ) Upravuje majetkové vztahy osob navzájem, vztahy mezi osobami a státem, otázky statusové a vztahy vyplývající z práva na ochranu osobnosti Univerzálně subsidiární kodex Postaven na principech tzv. socialistické zákonnosti Více než 60krát novelizován Obchodní zákoník (ObchZ) Komplexní předpis upravující činnost podnikatelů V mnohém se překrývá s ObčZ dualita úpravy závazkových vztahů Ostatní civilní kodexy Zákoník práce Zákon o rodině Zákon o vlastnictví bytů Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor Becker a Poliakoff s.r.o., U Prašné brány 1078/1, Praha 1, PSČ T: (+420)

6 REKODIFIKAČNÍ PŘEDPISY Rodina ZVRO Cenné papíry 21 vyhlášek ZMPS OPS ZOK NOZ Nebytové Sdružení 7 nařízení Nadace a fondy prostory Pojistné smlouvy Byty ZKN ZZŘS OSŘ ZOŠVV Úroky 210 zákonů a částí NOZ (nový) občanský zákoník ZOK zákon o obchodních korporacích ZMPS zákon o mezinárodním právu soukromém ZVRO rejstříkový zákon ZZŘS zákon o zvláštních řízeních soudních Bolestné Becker a Poliakoff s.r.o., U Prašné brány 1078/1, Praha 1, PSČ T: (+420)

7 PROČ REKODIFIKOVAT? Překonání zbývajících reliktů socialistického práva Přizpůsobení právních předpisů potřebám moderního člověka Zákon podle lidí, ne lidé podle zákona Purifikace právního řádu Becker a Poliakoff s.r.o., U Prašné brány 1078/1, Praha 1, PSČ T: (+420)

8 PROČ NEREKODIFIKOVAT? Zcela nová a neověřená úprava současně ve všech relevantních oblastech soukromého práva Rozkolísání právního řádu ve zvlášť nevhodné době Rezignujeme na 20 let stabilizace právního prostředí Nahrazování usazených stručných právních předpisů obsáhlými kodexy se složitými vnitřními vazbami Becker a Poliakoff s.r.o., U Prašné brány 1078/1, Praha 1, PSČ T: (+420)

9 PRINCIPY NOVÉHO SOUKROMÉHO PRÁVA V centru pozornosti stojí člověk a jeho osobní autonomie Iniciativa člověka a naplnění štěstí vlastního, rodiny a blízkých Co nejširší smluvní autonomie a volnost jednání Minimum kogentních (donucujících) ustanovení Ochrana dobré víry a dobrých mravů Očekávání, že ostatní lidé jednají s rozumem průměrného člověka Očekávání poctivého chování Zákaz bezdůvodného poškozování zájmů a práv ostatních lidí (neminem laedere) Povinnost dodržovat uzavřené smlouvy(pacta sunt servanda) Smluvní právo je až na výjimky zcela dispozitivní Dát každému, co mu patří Becker a Poliakoff s.r.o., U Prašné brány 1078/1, Praha 1, PSČ T: (+420)

10 STRUKTURA NOZ A ZOK NOZ (3081 ) Obecná část ( 1 až 654) Rodinné právo ( 655 až 975) Absolutní majetková práva vč. věcných práv a dědického práva ( 976 až 1720) Relativní majetková práva vč. závazkového práva ( až 2990) Ustanovení společná, přechodná a závěrečná ( 2991 až 3081) ZOK (786 ) Společná ustanovení ( 1 až 94) Společnosti ( 95 až 551) Družstva ( 552 až 773) Becker a Poliakoff s.r.o., U Prašné brány 1078/1, Praha 1, PSČ T: (+420)

11 PRINCIPY PRÁVA OBCHODNÍCH KORPORACÍ Účinností NOZ a ZOK se zrušuje bez náhrady ObchZ Nová úprava platí jen pro právní vztahy po účinnosti ObchZ dál dopadá na dříve uzavřené smlouvy a vnitřní poměry společností, které nezvolí opt-in Nová úprava je rozdělena mezi NOZ a ZOK a další předpisy Je nutné znát obě hlavní úpravy vzájemně se prolínají NOZ Obecná úprava právnických osob vč. (obchodních) korporací Definice podnikatele, závodu (náhradu podniku), obchodního jmění, jednání a zastoupení podnikatele Veškeré závazkové právo vč. úpravy zajištění ZOK Nahrazuje úpravu obchodních společností a družstev v části druhé ObchZ Upravuje vnitřní poměry společností a družstev výrazně svobodněji alternativně Posiluje odpovědnost osob ve statutárních a dalších orgánech korporace (corporate governance) ZVRO Upravuje obsah a činnost veřejných rejstříků obchodní rejstřík Becker a Poliakoff s.r.o., U Prašné brány 1078/1, Praha 1, PSČ T: (+420)

12 ROZDĚLENÍ OBCHODNÍCH KORPORACÍ Korporace ( 210 až 302 NOZ) Společnosti - Kapitálové - Akciová společnost - Společnost s ručením omezeným - Osobní - Veřejná obchodní společnost - Komanditní společnost Právnické osoby ( 118 až 209 NOZ) Fundace ( 303 až 401 NOZ) Obchodní korporace ( 1 až 94 ZOK) Družstva - Družstvo - Bytové družstvo - Sociální družstvo Ústavy ( 402 až 418 NOZ) ZOK zachovává dosavadní koncept právnické osoby Umožňuje podstatně volnější a levnější nastavení vnitřní organizace a majetkových poměrů Becker a Poliakoff s.r.o., U Prašné brány 1078/1, Praha 1, PSČ T: (+420)

13 AKCIOVÁ SPOLEČNOST Nevelké množství změn oproti ObchZ Možnost volby organizační struktury Dualistická představenstvo a dozorčí rada ( 435 a násl. ZOK) Monistická statutární ředitel a správní rada ( 456 a násl. ZOK) Možnost i jednočlenného statutárního/kontrolního orgánu (vzor SE) Valná hromada Nová úprava sdělování konání valné hromady akcionářům Rozšíření hlasování mimo řádnou schůzi valné hromady (per rollam) Zavedení kumulativního hlasování ( 354 a násl. ZOK) posílení práv minoritářů Majetkové uspořádání akciové společnosti Zákaz listinných akcií na majitele zaknihovat / imobilizovat / převést na listinné akcie na jméno Kvůli ZTAS dopadne i na stávající společnosti Více druhů akcií kmenové / se zvláštními právy / kusové Silná redukce ustanovení 196a ObchZ o vnitřním obchodování III Becker a Poliakoff s.r.o., U Prašné brány 1078/1, Praha 1, PSČ T: (+420)

14 AKCIOVÁ SPOLEČNOST Internetové stránky Povinnost zřídit a vést internetové stránky (www) hlavní informační kanál společnosti Povinnost uvádět tam údaje jako na obchodních listinách a informace pro akcionáře Volba režimu obchodního práva VH musí do rozhodnout o změně stanov tak, aby byly v souladu s kogentními ustanoveními ZOK VH musí do rozhodnout o režimu obchodního práva riziko režimu dvojího práva Podle 777 odst. 4 ZOK - Kogentní ustanovení ZOK - Ustanovení společenských smluv a stanov - Vnitřní poměry dle ustanovení ObchZ - Dispozitivní ustanovení ZOK Akciová společnost ( 243 až 551 ZOK) Podle 777 odst. 5 ZOK (generální opt-in) - Kogentní ustanovení ZOK - Ustanovení společenských smluv a stanov - Dispozitivní ustanovení ZOK III Becker a Poliakoff s.r.o., U Prašné brány 1078/1, Praha 1, PSČ T: (+420)

15 SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM Nejvíce věcných změn oproti ObchZ Minimální výše vkladu a základního kapitálu až na 1,- Kč Původně minimálně Kč vklad a základní kapitál Zjemnění povinnosti oceňování nepeněžitého vkladu znalcem pro příště již ne soudem jmenovaný Odbourání přežilého konceptu ZK jakožto záruky pro věřitele Usnadnění založení závodu ve formě s.r.o. Odstranění limitů u podílů v s.r.o. ZOK umožňuje řetězení společností Odstranění limitu počtu jediného společnictví na jednoho člověka Odstranění maximálního limitu počtu společníků v s.r.o. Podíl v s.r.o. je koncipován stejně jako v ObchZ každý společník může nabývat ve společnosti více podílů shodného nebo rozdílného druhu Možnost z s.r.o. vystoupit jednostranným úkonem společníka III Becker a Poliakoff s.r.o., U Prašné brány 1078/1, Praha 1, PSČ T: (+420)

16 SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM Majetkové uspořádání s.r.o. Podobně jako u akciové společnosti dochází k liberalizaci Ve společenské smlouvě lze konstruovat více druhů podílů Každý společník může vlastnit více než jeden podíl různého anebo shodného typu ( 135 odst. 2 ZOK) Podíl lze vtělit do kmenového listu Odstranění podmínění převodu obchodního podílu mezi společníky s.r.o. souhlasem valné hromady Společenská smlouva ZOK podrobně definuje její obsah Obsahové odlišnosti nezbytné pro založení s.r.o. po založení lze smlouvu okamžitě revidovat III Becker a Poliakoff s.r.o., U Prašné brány 1078/1, Praha 1, PSČ T: (+420)

17 SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM Orgány s.r.o. Zůstávají koncipovány podobně jako v ObchZ valná hromada, jednatel(é), volitelně dozorčí rada Možnost sjednat společné jednatelství kolegia více jednatelů Posílená osobní odpovědnost jednatele za řádný výkon funkce Péče řádného hospodáře a povinnost loajality Korektiv Vadný podnikatelský úsudek Smlouva o výkonu funkce Staronová nemožnost souběhů ( 66d ObchZ) Internetové stránky Není povinné zřízení Má-li je s.r.o. shodné povinnosti jako u akciové společnosti Volba režimu obchodního práva ( 777 ZOK) III Becker a Poliakoff s.r.o., U Prašné brány 1078/1, Praha 1, PSČ T: (+420)

18 OSOBNÍ SPOLEČNOSTI Koncepčně žádné podstatné změny oproti ObchZ Výrazně benevolentnější přístup k vnitřní organizaci v.o.s. a k.s. Nejen za účelem podnikání, ale i správy vlastního majetku Společníci v.o.s. a komplementáři k.s. nemusejí splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti možnost zapojit děti, příbuzné atd. Předmětem vkladu do společnosti může být i osobní provedení práce nebo vykonání služby Volba režimu obchodního práva ( 777 ZOK) Becker a Poliakoff s.r.o., U Prašné brány 1078/1, Praha 1, PSČ T: (+420)

19 ZMĚNY SMLUVNÍHO (ZÁVAZKOVÉHO) PRÁVA Smluvní právo soustředěno do NOZ Nejen z ObchZ, ale i z jiných zákonů (AZ, zákon o pojistné smlouvě) Nové smluvní typy smlouva o péči o zdraví, výměněk Zásady kontraktačního obratu dle NOZ Maximalizace autonomní volní a rozhodovací sféry člověka široká smluvní autonomie Co nejliberálnější pravidla pro vznik, změnu a zánik závazku Zásada bezformálnosti ( 559 NOZ) Právní jednání v pochybnostech má být vykládáno jako platné a nikoliv neplatné Ochrana slabší smluvní strany Ochrana spotřebitele Zvýšené požadavky na smlouvy adhezní (formulářové) Neúměrné zkrácení a lichva III Becker a Poliakoff s.r.o., U Prašné brány 1078/1, Praha 1, PSČ T: (+420)

20 ZMĚNY SMLUVNÍHO (ZÁVAZKOVÉHO) PRÁVA Předsmluvní odpovědnost Jednání na oko Zatajení informací rozhodných pro uzavření smlouvy Odmítnutí předjednanou smlouvu uzavřít za pět minut dvanáct Zneužití a vyzrazení důvěrných informací Ochrana před potenciálně zneužívajícími ustanoveními Realizace ochrany slabší smluvní strany (Všeobecné) obchodní podmínky Uzavírání smluv adhezním způsobem (pomocí formulářů) Podstatná změna podmínek po uzavření smlouvy III Becker a Poliakoff s.r.o., U Prašné brány 1078/1, Praha 1, PSČ T: (+420)

21 ZMĚNY SMLUVNÍHO (ZÁVAZKOVÉHO) PRÁVA Neúměrné zkrácení a lichva Lichva ( 1796 NOZ) Osoba v tísni, rozrušená, lehkomyslná, nezkušená prodá znalé osobě věc hrubě pod cenou Neúměrné zkrácení ( 1793 NOZ) Plnění jedné, nevědomé strany je v hrubém nepoměru k plnění druhé, znalé strany Zajištění a utvrzení dluhu NOZ rozlišuje mezi zajištěním a utvrzením závazku (dluhu) Zajištění Ručení Zástava Zajišťovací převod práva Postoupení pohledávky Bankovní záruka atd. Utvrzení Smluvní pokuta Uznání dluhu III Úroky a závdavek Becker a Poliakoff s.r.o., U Prašné brány 1078/1, Praha 1, PSČ T: (+420)

22 ZMĚNY SMLUVNÍHO (ZÁVAZKOVÉHO) PRÁVA Kupní smlouva Úprava kupní smlouvy především převzata z ObchZ Nebezpečí škody přechází až k převzetí věci, ne nabytím práva Rozlišuje se mezi zákonnou odpovědností za vady a odpovědností vyplývající ze záruky na jakost Zvláštní úprava pro smlouvy o koupi nemovitostí ( 2132 a násl. NOZ) Koupě závodu a pacht závodu Nahrazují smlouvy o prodeji podniku a nájmu podniku Při koupi podniku nabyvatel nabývá veškeré jmění podniku včetně dluhů, pakliže o nich mohl vědět nastupuje do pozice dlužníka Smlouva o dílo Úprava kupní smlouvy především převzata z ObchZ ( 2586 a násl. NOZ) Provedení díla spojeno s předvedením použitelnosti pro žádaný účel Odpovědnost za vady upravena odkazem na smlouvu kupní IV Becker a Poliakoff s.r.o., U Prašné brány 1078/1, Praha 1, PSČ T: (+420)

23 ZMĚNY SMLUVNÍHO (ZÁVAZKOVÉHO) PRÁVA Nájemní smlouva Upravena v NOZ podle ObčZ ( NOZ) Nájem nemovité věci podléhá nové úpravě již od Nájem movité věci podléhá dosavadní úpravě Předmětem nájmu i věc, která teprve vznikne Nájem delší než 50 let nájem na dobu neurčitou Prvních 50 let však takový nájem nelze vypovědět jinak než dle smlouvy Nájem věci ve veřejném seznamu může být zapsán v tomto seznamu (např. nájem nemovitostí v KN) Nájemce sám oprávněn domáhat se ochrany nájmu Pronajatou věc nelze dále bez souhlasu pronajímatele podnajmout V Becker a Poliakoff s.r.o., U Prašné brány 1078/1, Praha 1, PSČ T: (+420)

24 ! Becker a Poliakoff s.r.o., U Prašné brány 1078/1, Praha 1, PSČ T: (+420)

25 NA CO SE PŘIPRAVIT? Přizpůsobení zakladatelských a obchodních listin NOZ/ZOK Stanovy a zakladatelské listiny dle kogentních ustanovení ZOK Veškeré obchodní listiny dle NOZ a ZOK Smlouvy a objednávky smlouva o nájmu, smlouva o účtu, cestovní smlouva Obchodní dopisy, výzvy a sdělení Reklamní, propagační a marketingové materiály Termín Revize smluv o výkonu funkce a úprava stávajících souběhů Smlouvy o výkonu funkce dle podmínek ZOK Souběhy dle 66d ObchZ nadále nebudou možné Termín Konec listinných akcií na majitele Stávající akcie nutno rozhodnutí VZ zaknihovat / imobilizovat / vyměnit za listinné akcie na jméno Společnost musí zahájit plnění svých povinností vůči akcionářům Termín nejpozději III Becker a Poliakoff s.r.o., U Prašné brány 1078/1, Praha 1, PSČ T: (+420)

26 NA CO SE PŘIPRAVIT? Povinné firemní webové stránky Termín ASAP Volba režimu obchodního práva ( 777 ZOK) Úprava vnitřních poměrů korporace dle ObchZ ( 777 odst. 4) Generální opt-in ( 777 odst. 5) spíše lze doporučit Termín III Becker a Poliakoff s.r.o., U Prašné brány 1078/1, Praha 1, PSČ T: (+420)

27 JAK NA TO? Analýza rizik (ad-hoc due diligence) Návrh a implementace právních, organizačních a procesních opatření Rozhodnutí orgánů společnosti o adaptaci Optimálně v jediném zasedání VH nejpozději v první polovině roku 2014 Průběžný monitoring a vzdělávání Becker a Poliakoff s.r.o., U Prašné brány 1078/1, Praha 1, PSČ T: (+420)

28 KOLIK TO BUDE STÁT? NOZ a ZOK neobsahují žádné odhady nákladů pro adresáty V ZTAS vyčísleny průměrné náklady na výměnu akcií na majitele na Kč / společnost Celkem 390 mil. Kč za společností Lze očekávat náklady v řádech desítek tisíc až milionů korun v závislosti na velikosti a struktuře Výměna akcií Kč (?) Ad-hoc due diligence Kč Změna společenstevních dokumentů Kč Organizace valné hromady Kč Úprava smluv a ostatních dokumentů Kč Poštovné a další náklady podle velikosti společnosti Becker a Poliakoff s.r.o., U Prašné brány 1078/1, Praha 1, PSČ T: (+420)

29 SYSTEMATICKÁ PRÁVNÍ NEJISTOTA III Becker a Poliakoff s.r.o., U Prašné brány 1078/1, Praha 1, PSČ T: (+420)

30 SYSTEMATICKÁ PRÁVNÍ NEJISTOTA III Becker a Poliakoff s.r.o., U Prašné brány 1078/1, Praha 1, PSČ T: (+420)

31 VAŠE OTÁZKY? Becker a Poliakoff s.r.o., U Prašné brány 1078/1, Praha 1, PSČ T: (+420)

32 JinrichKalisek-2013 Děkuji Vám za pozornost. JUDr. Jindřich Kalíšek (+420) Becker a Poliakoff s.r.o. U Prašné brány 1078/1 Praha 1 Staré Město (+ 420)

Obchodní společnosti tváří v tvář rekodifikaci českého soukromého práva aneb co nás čeká po 1. lednu 2014?

Obchodní společnosti tváří v tvář rekodifikaci českého soukromého práva aneb co nás čeká po 1. lednu 2014? Obchodní společnosti tváří v tvář rekodifikaci českého soukromého práva aneb co nás čeká po 1. lednu 2014? Business Organizations Facing the Recodification of the Czech Private Law or What shall we expect

Více

Nový zákon o obchodních korporacích

Nový zákon o obchodních korporacích Nový zákon o obchodních korporacích Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé

Více

Rekodifikace soukromého práva

Rekodifikace soukromého práva A D V O K Á T N Í K A N C E L Á Ř C o u f a l, G e o r g e s & partners s.r.o. Brno, Lidická 693/5a, PSČ 602 00 IČ: 025 03 263 tel./fax: + 420 542 212 191 / 542 210 371 e-mail: ak.info@coufal-georges.cz

Více

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

Téze k dopadům NOZ a ZOK na členy HK ČR aj. 20. 2. 2014

Téze k dopadům NOZ a ZOK na členy HK ČR aj. 20. 2. 2014 1. ÚVOD Téze k dopadům NOZ a ZOK na členy HK ČR aj. 20. 2. 2014 Tento dokument obsahuje pouze upozornění na některé aspekty, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ), zákona č. 90/2012 Sb.,

Více

Smluvní právo v novém občanském zákoníku

Smluvní právo v novém občanském zákoníku Smluvní právo v novém občanském zákoníku Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé

Více

NOZ a nová pravidla fungování obchodních korporací (ZOK) 4. dubna 2014

NOZ a nová pravidla fungování obchodních korporací (ZOK) 4. dubna 2014 NOZ a nová pravidla fungování obchodních korporací (ZOK) 4. dubna 2014 Obsah prezentace I. Představení kanceláře 1. Kdo jsme? 2. Zaměření kanceláře II. Úvod do obchodních korporací 1. Faktické změny obchodního

Více

Publikováno Americkou obchodní komorou v České republice

Publikováno Americkou obchodní komorou v České republice Publikováno Americkou obchodní komorou v České republice OBSAH 4...HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS: Základní principy nové úpravy 5...Becker & Poliakoff: Aplikuje se NOZ na již uzavřené smlouvy? 6...Baker &

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH OBCHODNÍ ZÁKONÍK

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH OBCHODNÍ ZÁKONÍK ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH OBCHODNÍ ZÁKONÍK SROVNÁVACÍ TEXTY Jan Lasák a kolektiv ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH OBCHODNÍ ZÁKONÍK SROVNÁVACÍ TEXTY ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH OBCHODNÍ ZÁKONÍK SROVNÁVACÍ

Více

LEGISLATIVNÍ NOVINKY 2014 v kostce

LEGISLATIVNÍ NOVINKY 2014 v kostce & ParCon Partner poradenské služby LEGISLATIVNÍ NOVINKY 2014 v kostce se zaměřením na podnikatelské subjekty verze 01/10. 1. 2014 Ing. Linda Marková, 2014 Ing. Pavel Hanuš, 2014 ParCon & Partner, v. o.

Více

Právo a podnikání 2/2012

Právo a podnikání 2/2012 Právo a podnikání 2/2012 Téma vydání 2 2013: Rekodifikace civilního práva I. část Obecný výklad V příštím vydání v dohledné době připravujeme: Rekodifikace civilního práva II. část (Hlavní změny v oblasti

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník ZÁVAZKOVÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Literatura Dražka, Š, Darovací smlouva podle nového občanského

Více

Možnosti podnikání v České republice a Polsku, aktuální daňová legislativa v České republice a v Polsku, pracovní právo v České republice a Polsku

Možnosti podnikání v České republice a Polsku, aktuální daňová legislativa v České republice a v Polsku, pracovní právo v České republice a Polsku Možnosti podnikání v České republice a Polsku, aktuální daňová legislativa v České republice a v Polsku, pracovní právo v České republice a Polsku Vaške Vašková ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ http://vaske.cz/ 1 Obsah

Více

Vyloučení společníka a zrušení jeho účasti ve společnosti

Vyloučení společníka a zrušení jeho účasti ve společnosti Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Vyloučení společníka a zrušení jeho účasti ve společnosti Bakalářská práce Autor: Lucie Pouzarová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí

Více

I. Č Á S T Obecná ustanovení

I. Č Á S T Obecná ustanovení I. Č Á S T Obecná ustanovení Seznam zkratek : ObchZ zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů ObčZ zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ŽivZ zák.

Více

INSIGHT Č. NO. 11 ÚNOR FEBRUARY 2014. REKODIFIKACE Společnost s ručením omezeným po 1. lednu 2014 (přechod na novou právní úpravu)

INSIGHT Č. NO. 11 ÚNOR FEBRUARY 2014. REKODIFIKACE Společnost s ručením omezeným po 1. lednu 2014 (přechod na novou právní úpravu) INSIGHT Č. NO. 11 ÚNOR FEBRUARY 2014 REKODIFIKACE Společnost s ručením omezeným po 1. lednu 2014 (přechod na novou právní úpravu) EDITORIAL OBSAH 03 Společnost s ručením omezeným po 1. lednu 2014 (přechod

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OD 1. 1. 2014

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OD 1. 1. 2014 MIMOŘÁDNÝ NEWSLETTER PROSINEC 2013 NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OD 1. 1. 2014 strana 1 1. Právní pojetí právnické osoby Orgány právnické osoby: Členem orgánu právnické osoby může být i právnická osoba. Povinnost

Více

Nová společnost s ručením omezeným

Nová společnost s ručením omezeným Lucie Josková, Jan Šafránek Pěva Čouková, Pavel Pravda Markéta Pravdová Nová společnost s ručením omezeným PRÁVO ÚČETNICTVÍ DANĚ s. r. o. podle zákona o obchodních korporacích rozdíly oproti předchozí

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Základy práva. Učební texty k semináři. Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně)

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Základy práva. Učební texty k semináři. Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně) INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Základy práva Učební texty k semináři Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně) Datum: 12. 3. 2010 Centrum pro rozvoj výzkumu pokročilých řídicích

Více

Praktické poznatky a zkušenosti s aplikací občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Česká leasingová a finanční asociace 18.2.

Praktické poznatky a zkušenosti s aplikací občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Česká leasingová a finanční asociace 18.2. Praktické poznatky a zkušenosti s aplikací občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích Česká leasingová a finanční asociace 18.2.2015 Agenda 1) Úvod Shrnutí Přechodná ustanovení smluv 2) Praktické

Více

Vydal Michal Hanych, Masarykova 28, 77900 Olomouc, v Brně roku 2013

Vydal Michal Hanych, Masarykova 28, 77900 Olomouc, v Brně roku 2013 1 Smlouvy podle nového občanského zákoníku 1. vydání, 2013 JUDr. Ing. Radovan Dávid, PhD. Bc. Michal Hanych Mgr. Aleš Koubek Mgr. Marcel Moštěk Michal Novotný Vydal Michal Hanych, Masarykova 28, 77900

Více

18.12.2013. JUDr. Simona Trávníčková, Ph.D.

18.12.2013. JUDr. Simona Trávníčková, Ph.D. Obecné závazkové právo v NOZ Upozornění na zajímavé novinky Společné hledání odpovědí Aktivní a interaktivní JUDr. Simona Trávníčková, Ph.D. Přestávky po 50 minutách Komunikace Autogramy po představení

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN 1 Obsah 1. Obecná část... 9 Hlavní zásady nové kodifikace jsou především následující:... 9 Vše v jednom, logicky a přehledně... 9 Soukromé právo... 9 Jazyk nového

Více

ESCNEWSLETTER. prosinec 2013 č. 3

ESCNEWSLETTER. prosinec 2013 č. 3 ESCNEWSLETTER prosinec 2013 č. 3 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz Vážení obchodní přátelé, přinášíme Vám nové vydání našeho odborného občasníku

Více

ZÁKLADY PRÁVA II. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ZÁKLADY PRÁVA II. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ZÁKLADY PRÁVA II Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Jiří Lehký, Mgr. Petr Pruš, Studijní

Více

Vstupní výukové soustředění. JUDr. Petr Zima VŠEM 2011

Vstupní výukové soustředění. JUDr. Petr Zima VŠEM 2011 Základy práva Vstupní výukové soustředění JUDr. Petr Zima VŠEM 2011 Obecné informace Kontakt pzima@svabzima.cz, tel. 221 001 610 Seminární práce https://www.vsem.cz/data/data/sis-soubory/sp.pdf soubory/sp.pdf

Více

Základy podnikání. obchodní právo

Základy podnikání. obchodní právo Základy podnikání obchodní právo 1. Obecná charakteristika obchodního práva 1.1. Pojem, postavení, příslušnost a působnost, zásady obchodního práva 1.2. Charakteristika podnikání, obchodní a živnostenský

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ 2014 Vážené klientky, vážení klienti, Dostává se Vám do rukou katalog s nabídkou vzdělávacích kurzů a seminářů, kterou pro rok 2014 připravil Ústav profesních studií,

Více

Daňový a účetní bulletin 01/2014 Nový Občanský zákoník (NOZ), Zákon o obchodních korporacích (ZOK)

Daňový a účetní bulletin 01/2014 Nový Občanský zákoník (NOZ), Zákon o obchodních korporacích (ZOK) Daňový a účetní bulletin 01/2014 Nový Občanský zákoník (NOZ), Zákon o obchodních korporacích (ZOK) 1.1.2014 dojde na 99% k tzv rekodifikaci soukromého práva, jejíž důsledky se projeví v celé řadě dalších

Více

Vzorová smlouva o výkonu funkce dle ZOK

Vzorová smlouva o výkonu funkce dle ZOK MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA OBOR: PRÁVO A PODNIKÁNÍ KATEDRA OBCHODNÍHO PRÁVA Vzorová smlouva o výkonu funkce dle ZOK Model Agreement on the Performance of an Corporate Board Office BAKALÁŘSKÁ

Více