OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 4"

Transkript

1

2 OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OZNAČENÍ STAVBY OBJEDNATEL, INVESTOR, STAVEBNÍK ZHOTOVITEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ PŘÍPRAVA ÚZEMÍ PŘÍČNÉ USPOŘÁDÁNÍ SMĚROVÉ ŘEŠENÍ VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ KONSTRUKCE VOZOVKY ZALOŽENÍ VOZOVKY ODVODNĚNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ZEMNÍ PRÁCE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V DOKUMENTACI 7 4 VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY 7 5 NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH, VČETNĚ PŘÍPADNÝCH ROZPOČTŮ 7 6 REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, OCHRANA POZEMNÍ KOMUNIKACE 7 7 NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍHO ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH SIGNÁLŮ, ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE A DOPRAVNÍ TELEMATIKU 8 8 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU 8 9 VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ 8 10 PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O STATICKÉM OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ 8 SO 101 Technická zpráva 1 / 9

3 AF-CITYPLAN s. r. o., Jindřišská 17, Praha 1, 11 ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 8 SO 101 Technická zpráva 2 / 9

4 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 OZNAČENÍ STAVBY Název: Stavební objekt: SO 101, SO 801 Kraj: Středočeský Katastrální území: Buštěhrad (okres Kladno), Obec: Buštěhrad Obecní úřad: Buštěhrad Stavební úřad: Kladno Charakter stavby: Trvalá Stupeň dokumentace: DSP 1.2 OBJEDNATEL, INVESTOR, STAVEBNÍK Název: Česká Republika Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Kladno Sídlo: Kubelíkova 2797, Kladno IČ: Zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Miroslavem Vlasákem, CSc. ředitelem ve věcech technických: Ing. Petrem Borovičkou zástupcem ředitele 1.3 ZHOTOVITEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE Název: AF-CityPlan spol. s r.o. Sídlo: Jindřišská 17, Praha 1 IČ: Zpracovatelský útvar: Středisko dopravního inženýrství Zastoupený: Ing. Tomáš Nosek Autorský kolektiv: Ing. Ondřej Šváb Ing. Ludmila Trčková Ing. Lucie Dalecká SO 101 Technická zpráva 3 / 9

5 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ Stavba polní cesty VPC5 je novostavbou, v současném stavu se na stavebním pozemku nachází pole. Polní cesta začíná na místní komunikaci na severu osady Bouchalka a vede severním směrem k silnici III/ Cesta slouží pro obsluhu pozemků, které se podél ní nacházejí. Celková délka cesty je 341,52 m. 2.1 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ V místě navržené cesty bude pokácen 1 solitérní keř. Součástí kácení je i odstranění podrostu kácených dřevin, který je tvořen nálety. Kácení mimolesní zeleně musí být realizováno v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou MŽP č. 395/1992 Sb. Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu, tj. v období od října do března. Kácení bude zahrnovat pokácení, odstranění pařezů, rozřezání dřevní hmoty a její likvidaci. Ostatní dřeviny v blízkosti stavby, u nichž hrozí možnost poškození, musí být po dobu stavby účinně chráněny ve smyslu ČSN Technologie vegetačních úprav v krajině Ochrana stromů, porostů a ploch při stavebních pracích. Bude také provedena skrývka humózní vrstvy půdy o mocnosti 0,5 m. 2.2 PŘÍČNÉ USPOŘÁDÁNÍ Cesta je navržena o kategorii P4,0/30, což představuje jízdní pruh o šířce 3,0 m s dvojicí nezpevněných krajnic (drcené kamenivo) o šířce 0,5 m. Směrové obloky o poloměru R = 100 m jsou oboustranně rozšířeny o 2x 0,22 m, směrový oblouk o poloměru R=175 o 2x0,15 m. Posledních 20 m před napojením na silnici III/00719 je jízdní pruh rozšířen na 5,0 m. Odvodnění pláně je navrženo do pravostranného vsakovacího příkopu. Na trase nejsou navrženy žádné výhybny. 2.3 SMĚROVÉ ŘEŠENÍ Směrové vedení je dáno hranicí vyčleněného pozemku a konfigurací terénu. Směrové oblouky jsou v rozmezí 40 m až 175 m. Kompletní výpis směrových oblouků je uveden v následující tabulce. Č. OBLOUKU STANIČENÍ R [km] [m] 12 0, ,00 levostranný 10 0, ,00 levostranný 9 0, ,00 pravostranný SO 101 Technická zpráva 4 / 9

6 11 0, ,00 levostranný 2.4 VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ Výškové řešení navržené trasy kopíruje stávající terén (sklony v rozmezí 0,50 4,79 %) a je patrné z přílohy č. C.3 Podélný profil trasy. Poloměry vypuklých zakružovacích oblouků vzcházejí ze současné nivelety a jsou v rozmezí od 200 m do 5000 m, poloměry vydutých zakružovacích oblouků jsou v rozmezí od 700 m do 2500 m. Napojení na stávající komunikace bude provedeno lomem nivelety. 2.5 KONSTRUKCE VOZOVKY Navržená konstrukce vozovky vycházejí z TP katalog vozovek polních cest změna č. 2 Navržené konstrukce PN 603 a PD 605 odpovídá třídě dopravního zatížení VI. Pro zajištění řádné kvality vozovky je na vrstvě zemní pláně požadován minimální modul přetvárnosti E def,2 = 30 MPa. Konstrukce polní cesty (PN 603) skladba č.1: Asfaltový nátěr dvouvrstvý N DV 20 mm ČSN EN Penetrační makadam hrubý PMH 100 mm ČSN Štěrkodrť ŠD B 150 mm ČSN Štěrkodrť ŠD B 150 mm ČSN Celkem 420 mm Konstrukce polní cesty (PN 605) skladba č.2: Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO mm ČSN Spojovací postřik asfaltovou emulzí 0,5 kg/m 2 ČSN Podkladní vrstva z recykl. materiálu R-mat 50 mm TP 208 Infiltrační postřik asfaltovou emulzí 1,0 kg/m 2 ČSN Štěrkodrť ŠD B 250 mm ČSN Celkem 350 mm 2.6 ZALOŽENÍ VOZOVKY Inženýrskogeologický průzkum zjistil v trase cesty složité inženýrskogeologické poměry pro výstavbu polní cesty. Zemní pláň je tvořena zeminami, které jsou nevhodné k přímému použití a které bude třeba je upravit. Pro zajištění řádné kvality únosnosti vozovky je na vrstvě zemní pláně požadován minimální modul přetvárnosti Edef,2 30 MPa. Únosnost pláně bude na stavbě po dílčích úsecích ověřena zkouškami únosnosti a na základě výsledků zkoušek bude - odtěžena zemina v tl. do 0,35 m SO 101 Technická zpráva 5 / 9

7 - vyspádována paraplň v podélném (min. 0,5 %) i příčném směru (min. 3 %) včetně jejího odvodnění - položena netkaná separačně - filtrační geotextilie (min. CBR = 2,5 kn, min. plošná hmotnost 200 g/m2) - položena stabilizační trojosá geomříže (minimální radiální tuhost je 405 kn/m při 0,5% deformaci; izotropní poměr radiálních tuhostí je větší jak 0,75) - zásyp štěrkodrtí frakce 0/63 m. V podloží vozovky se nacházejí namrzavé až nebezpečně namrzavé zeminy, které při saturaci vodou výrazně zhoršují své geotechnické vlastnosti, stávají se rozbředavými a prosedavými. S ohledem na vlastnosti a druh zemin je nutné výstavbu provádět v klimaticky příznivém období roku a zajistit důkladné odvodnění konstrukce tak, aby nedocházelo k zadržování vody v konstrukci a s tím související degradací vlastností zemin v podloží. Realizace stavby v nevhodných klimatických podmínkách výrazně ztíží založení vozovky a zvýší náklady na stavbu. Rozsah sanací a způsob jejich provedení bude stanoven na základě místních poměrů a provedených zkoušek a po odsouhlasení zástupcem investora, projektanta a zhotovitele. Celou problematiku zemních plání, případně konstrukčních vrstev je vhodné konzultovat v průběhu vlastní výstavby s geotechnickým dozorem. Případné problémy při výstavbě doporučujeme konzultovat se zpracovatelem geologického posudku. 2.7 ODVODNĚNÍ Povrch vozovky i zemní pláň jsou pomocí příčného sklonu odvodněny do vsakovacího příkopu. 2.8 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Na polní cestě je navrženo umístění dopravního zařízení Z11c a Z11d (červené směrové sloupky) na obou koncích polní cesty. Vjezd na polní cestu bude omezen sestavou značek B11 (Zákaz vjezdu všech motorových vozidel) + E13 (Dodatková tabulka) s nápisem MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY. 2.9 ZEMNÍ PRÁCE Zemní práce představují odstranění ornice a humusní vrstvy, výkopy a násypy pro budování polní cesty a následné ohumusování. Pro zemní práce je uvažováno se zeminou I. třídy těžitelnosti dle ČSN (dle neplatné ČSN se jedná o třídu 1-3) STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V zájmovém území řešeného stavebního objektu se nachází stávající komunikační vedení, nadzemní VVN a vodovod. Stavba se nachází v bezpečnostním pásmu plynovodu DN 700. SO 101 Technická zpráva 6 / 9

8 Je třeba dbát zvýšené opatrnosti při výskytu inženýrských sítí. Před započetím prací je nutno respektovat vyjádření jednotlivých vlastníků technické infrastruktury a řídit se pokyny obsaženými v jednotlivých vyjádřeních vlastníků inženýrských sítí, ve kterých jsou uvedeny kontaktní adresy jejich zodpovědných pracovníků při realizaci stavby. Průběhy sítí jsou orientační, do koordinační situace jsou překresleny z vyjádření jednotlivých správců o existenci inženýrských sítí. Před započetím stavby je nutné nechat všechny sítě vytyčit popřípadě vypípat. V případě, že v průběhu výstavby dojde k neočekávanému odhalení jiných inženýrských sítí, je nutné stavbu okamžitě pozastavit a kontaktovat investora stavby a příslušného správce IS. 3 VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V DOKUMENTACI Jako podklad pro zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení byl zadavatelem zakázky poskytnut plán společných zařízení katastrálního území Buštěhrad, včetně zákresu katastrální mapy. Dále bylo firmou AF-CityPlan, s. r.o. obstaráno výškopisné a polohopisné zaměření v měřítku 1:500, aktuální katastrální mapa a byly použity letecké snímky přes službu web map service (wms). Součástí podkladů byla i podrobná fotodokumentace pořízená při místním šetření. Pro stavbu polní cesty VPC5 byl zpracován inženýrskogeologický průzkum. 4 VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY S výstavbou polní cesty VPC5 souvisí se stavební objekt SO 801 Návrh výstavby. 5 NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH, VČETNĚ PŘÍPADNÝCH ROZPOČTŮ Viz. Kapitola REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, OCHRANA POZEMNÍ KOMUNIKACE Režim povrchových vod není oproti stávajícímu stavu měněn, podzemní vody vzhledem k rozsahu stavby nejsou dotčeny. SO 101 Technická zpráva 7 / 9

9 7 NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍHO ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH SIGNÁLŮ, ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE A DOPRAVNÍ TELEMATIKU Na polní cestě je navrženo umístění dopravního zařízení Z11c a Z11d (červené směrové sloupky) na obou koncích polní cesty. Vjezd na polní cestu bude omezen sestavou značek B11 (Zákaz vjezdu všech motorových vozidel) + E13 (Dodatková tabulka) s nápisem MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY. Vodorovné dopravní značení není navrženo. Dopravně inženýrské opatření zajistí zhotovitel stavby. 8 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU Před započetím stavebních prací bude vyklizen stavební pozemek a bude provedeno kácení stávající zeleně. V první fázi výstavby bude odstraněna humusní vrstva, budou provedeny výkopy a násypy včetně příkopů. Následně bude zlepšena únosnost pláně. Na takto vytvořenou podkladní vrstvu budou naneseny konstrukční vrstvy vozovky. Vzhledem k inženýrsko-geologickým poměrům v trase cesty je doporučeno v maximální možné míře eliminovat saturaci vodou pláně a aktivní zóny, proto je nutné provádět zemní práce mimo zimní a deštivá období, respektive neotvírat celou pláň najednou, ale postupovat po částech. Nejsou navrženy žádné speciální podmínky pro údržbu polní cesty. 9 VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ Není vazba na technologické vybavení. 10 PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O STATICKÉM OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ Nebyly provedeny žádné výpočty. 11 ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE Pro stavbu návrhu polních cest nejsou navrženy opatření pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Dle vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, paragrafu č. 2 a dle přílohy 2 k této vyhlášce, kap. 1.0 se vyhláška 398/2009 Sb. na stavby polních cest nevztahuje. SO 101 Technická zpráva 8 / 9

10 V Praze, květen 2013 Ing. Ludmila Trčková SO 101 Technická zpráva 9 / 9

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce vedoucí projektant zodp. projektant Ing. Sedlák Ing. Sedlák vypracoval Hančík J. kontroloval investor: město Žďár nad Sázavou Akce Ing. Kotlán ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Pod Příkopem

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL:

Více

KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing.

KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing. AKCE:TVORBA PARKOVACÍCH MÍST PŘI KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing.Luboš Kašpárek Zakázkové číslo: 0411 Datum:

Více

Rada města Uherský Brod (dále jen RM ) stanovila usnesením č. 609/R18/15 ze dne 15.06.2015 tato pravidla:

Rada města Uherský Brod (dále jen RM ) stanovila usnesením č. 609/R18/15 ze dne 15.06.2015 tato pravidla: Rada města Uherský Brod (dále jen RM ) stanovila usnesením č. 609/R18/15 ze dne 15.06.2015 tato pravidla: PRAVIDLA A TECHNICKÉ PODMÍNKY PŘI REALIZACI ZÁSAHŮ DO POVRCHŮ KOMUNIKACÍ A PRO PROVÁDĚNÍ VÝKOPŮ

Více

Nový chodník v obci Zašová u nádraží

Nový chodník v obci Zašová u nádraží B Souhrnná technická zpráva Akce : Nový chodník v obci Zašová u nádraží Datum : 11/2014 Stupeň : DUR Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa B - Souhrnná technická zpráva - DUR Strana 1 Obsah : B.1 Popis území

Více

INVESTOR: OBEC ZAŠOVÁ PROFESE: STAV.TECHNICKÉ ŘEŠENÍ JAN DUDR jan.dudr@centrum.cz tel.606720364 www.projektovani-sportovist.cz

INVESTOR: OBEC ZAŠOVÁ PROFESE: STAV.TECHNICKÉ ŘEŠENÍ JAN DUDR jan.dudr@centrum.cz tel.606720364 www.projektovani-sportovist.cz PARÉ ČÍSLO: AUTORIZACE: Projektová činnost ve výstavbě Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce Jan

Více

REKONSTRUKCE HAVARIJNÍ ODLEHČOVACÍ STOKY V UL. RYBÁŘSKÁ KOLÍN 2

REKONSTRUKCE HAVARIJNÍ ODLEHČOVACÍ STOKY V UL. RYBÁŘSKÁ KOLÍN 2 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE HAVARIJNÍ ODLEHČOVACÍ STOKY V UL. RYBÁŘSKÁ KOLÍN 2 STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Dokumentace pro výběr zhotovitele DATUM: 04/2015 VODOS, S.R.O. Sweco Hydroprojekt

Více

RESCREENING ZMĚN STAVBY SILNICE I/38 KOLÍN, OBCHVAT

RESCREENING ZMĚN STAVBY SILNICE I/38 KOLÍN, OBCHVAT Březen 2015 Silnice I/38 Kolín, obchvat Rescreening změn stavby ZADAL: Ředitelství silnic a dálnic České republiky Na Pankráci 56 145 05 Praha 4 ZPRACOVAL: ATEM Ateliér ekologických modelů, Hvožďanská

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E

S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E Č.j.: SÚ/137/2010 Sedlec Prčice dne 5.2.2010 Město Sedlec-Prčice IČO: 00232645 Nám.7.května 62 257 91 Sedlec-Prčice R O Z H O D N U T Í Stavební úřad

Více

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná

Více

Libenice, lokalita "U Vápenky" p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE

Libenice, lokalita U Vápenky p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE Identifikační údaje investora Investor:: OBEC LIBENICE Základní údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Obec: Stupeň: Charakter stavby: Účel objektu: Vodoprávní úřad: Stavebník: Libenice, lokalita "U

Více

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RODINNÝ DŮM, POTŠTÁT FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RODINNÝ DŮM, POTŠTÁT FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES RODINNÝ DŮM, POTŠTÁT FAMILY HOUSE,

Více

DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD PRAHA VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ ZEMNÍ PRÁCE TÉMA II. Realizace staveb pozemních komunikací (1.

DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD PRAHA VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ ZEMNÍ PRÁCE TÉMA II. Realizace staveb pozemních komunikací (1. DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD PRAHA VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ ZEMNÍ PRÁCE TÉMA II Realizace staveb pozemních komunikací (1. SEMINÁŘ) 2010-2012 STUDIJNÍ MATERIÁL PRO SEMINÁŘ 2(45) Vzděláváním ke kvalitě

Více

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek Název akce: Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Investor: Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 391 61 Opařany 121 Stupeň: projekt

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 4 68 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 4 68 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 4 68 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 Spis.zn.: Stav./1349/2012/Br Železný Brod, dne : 4.9.2012 Čj.: SÚ-9889/2012-BRYI 753/117 Vyřizuje:

Více

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VH-atelier, spol. s r.o. PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST Lidická 81, 602 00 Brno INGAS, s.r.o. Marie Hőbnerové 58, 621 00 Brno SPLAŠKOVÁ KANALIZACE JEZEŘANY - MARŠOVICE Dokumentace pro stavební povolení

Více

SKLÁDKA S-OO3 BŘEZINKA II

SKLÁDKA S-OO3 BŘEZINKA II SKLÁDKA S-OO3 BŘEZINKA II Dokumentace podle 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Zpracováno dle přílohy č. 4 k zákonu Zpracovatel dokumentace : Ing. Ladislav Vašíček Mezi Mlaty

Více

RYBNÍKA KACHLIČKA. Krajský úřad kraje Vysočina pracoviště Jihlava

RYBNÍKA KACHLIČKA. Krajský úřad kraje Vysočina pracoviště Jihlava - 1 - A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA A1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby: Místo stavby: Obec : Vodoprávní úřad: Kraj: Název toku: REKONSTRUKCE HRÁZE A OBJEKTŮ RYBNÍKA KACHLIČKA k.ú. Zdislavice u Herálce

Více

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Váš dopis ze dne: 28.12.2012 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 259/11-Mo 259/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874

Více

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Město Petřvald, okres Karviná dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele stavby. Ostrava, listopad 2005

SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Město Petřvald, okres Karviná dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele stavby. Ostrava, listopad 2005 V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Havlíčkovo nábř. 38 702 00 Ostrava 1 tel.: 59 7464 460, 59 7464 206, mobil: 603 806001 fax: 59 7464 206 e-mail: vav@arsystem.cz Zak. číslo: MPe-1205 SOUHRNNÁ

Více

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTA BRNA BRNO KRÁLOVO POLE ODBOR ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ PALACKÉHO TŘÍDA 59, 612 93 BRNO Č.j. 12806/12/2300/1737/Sch V Brně, 3.1.2013 Vyřizuje: Oprávněná úřední osoba: Ing. Renata

Více

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ METODIKA uplatnění výsledků výzkumu Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Nadace Partnerství Koncepce

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru Část II RAŽENÝ TECHNOLOGICKÝ KANÁL PRO KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ DRASTY lokalita

Více

NAVRHOVÁNÍ VOZOVEK POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

NAVRHOVÁNÍ VOZOVEK POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY TP 170 NAVRHOVÁNÍ VOZOVEK POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno MD ČR OPK pod č.j. 517/04-120-RS/1 ze dne 23.11.2004 s účinností od 1. prosince 2004 Současně se ruší a nahrazují

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 26. října 2011 Č.j.:68161/ENV/11 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č.

Více