Obchodní podmínky IT kurzů na Institutu informatiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní podmínky IT kurzů na Institutu informatiky"

Transkript

1 Obchodní podmínky IT kurzů na Institutu informatiky Článek I. Obecná ustanovení a vymezení pojmů 1) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen,,vop ) upravují vztahy při poskytování služby výuky IT kurzů. VOP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti poskytovatele služby a zákazníka. Na tyto VOP je zákazník dostatečným způsobem před vlastním objednáním kurzu upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto VOP jsou závazné pro všechny vztahy a obchodní styk zákazníka s poskytovatelem. 2) Svým podpisem pod textem VOP nebo na jakémkoli jiném dokumentu zakládajícím ve smyslu těchto VOP smluvní vztah mezi poskytovatelem a zákazníkem, nebo jakoukoli jinou formou, včetně zaslání přihlášky či odkliknutím tlačítka souhlasu v přihlášce, potvrzuje zákazník svůj souhlas s těmito VOP a svou vůli se jimi v rámci předmětného smluvního vztahu řídit, tj. že je s těmito VOP srozuměn a že je v celém rozsahu akceptuje. VOP tvoří nedílnou součást smlouvy mezi zákazníkem a poskytovatelem. 3) Aktuálně platné znění VOP je zveřejněno vždy na oficiální internetové stránce poskytovatele 4) Pro uzavření smlouvy dle těchto VOP mohou být použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran. 5) Signováním právně závazných aktů směřujících k založení závazkového vztahu mezi poskytovatelem a zákazníkem ve věci poskytování služby poskytovatelem akceptují účastníci, že jejich vzájemný závazkový vztah se bude řídit režimem obchodního zákoníku. Pouze v případě, kdy uživatel je nesporně spotřebitelem, se bude závazkový vztah mezi poskytovatelem a zákazníkem řídit občanským zákoníkem. Založení sjednávaného závazkového vztahu je vždy podmíněno přijetím přihlášky zákazníka poskytovatelem. V případě, kdy je poskytnutí služeb uskutečněno za použití prostředků komunikace na dálku (zejména elektronický formulář na Internetu), odesláním přihlášky zákazník potvrzuje, že byl seznámen s těmito VOP, vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním a vůli řídit se jimi při obchodním styku s poskytovatelem. Pro případ, že by některé ustanovení těchto VOP bylo v rozporu s právními předpisy zakotvujícími ochranu práv spotřebitele, pak se takové ustanovení těchto VOP pro právní vztah mezi poskytovatelem a zákazníkem nepoužije a bude aplikován příslušný právní předpis. Definice základních pojmů: 6) Smluvní strany strany těchto VOP a smlouvy, respektive účastníci smluvního vztahu, kde na jedné straně vystupuje poskytovatel a na druhé straně zákazník. 7) Poskytovatel služby IT kurzů: Institut informatiky Vyšší odborná škola, s.r.o., (dále jen společnost IIVOŠ), Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka , Sídlo společnosti: Radlická 591/115, Praha 5, PSČ , Tel. /Fax: CZ , IČ: , DIČ: CZ , číslo účtu u České spořitelny: / 0800, IBAN: CZ

2 8) Poskytovatel služby při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který zákazníkovi poskytuje služby. 9) Poskytovatelem se rozumí mimo IIVOŠ i jeho zaměstnanci a jím součinností pověřené třetí osoby při plnění, pokud nejsou zaměstnanci zákazníka. 10) Zákazníkem (dále také posluchač, účastník kurzu", popřípadě zájemce o účast na kurzu ) se rozumí podnikatel a spotřebitel. 11) Spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (viz 52 odst. 3 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník), je to fyzická či právnická osoba, která užívá služby za jiným účelem než pro podnikání. Právní vztahy poskytovatele s uživatelem spotřebitelem, výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími. 12) Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. 13) Smlouva smlouva, kde na jedné straně vystupuje poskytovatel a na druhé straně zákazník jako objednatel, přičemž předmětem smlouvy je poskytnutí služby. V případě, že je dále v těchto VOP odkaz na smlouvu, myslí se tím jakýkoli dokument, který smlouvu tvoří, nebo je její součástí, jako je přihláška, ceník, VOP, apod. Smluvní strany si jsou vědomy a souhlasí s tím, že smlouva není uzavřena pouze na jedné listině, nýbrž je tvořena přihláškou zákazníka, akceptací poskytovatele a těmito VOP. 14) Přihláška je takový úkon zákazníka (písemný či prostřednictvím internetu), který nepochybným způsobem identifikuje objednávanou službu, její rozsah, cenu, osobu zákazníka a místo výuky, jakož i způsob platby, tj. je pro zákazníka závazným návrhem smlouvy. Podmínkou platnosti elektronické přihlášky je vyplnění všech povinných údajů ve formuláři přihlášky, možnost seznámení se s těmito VOP na www stránce poskytovatele a potvrzení uživatele o tom, že se s těmito VOP seznámil. 15) Akceptace poskytovatele závazné potvrzení přihlášky zákazníka poskytovatelem, tj. doručení závazného souhlasu poskytovatele služby s přihláškou zákazníka a to elektronicky nebo poštou, s uvedením následujících údajů: identifikační údaje poskytovatele, výše školného a jeho splatnost. 16) Termín jednoznačně dnem, měsícem a rokem určený termín, ve kterém je poskytovatel při splnění podmínek stanovených smlouvou, těmito VOP povinen provést službu. Termín je oprávněn jednostranně určit poskytovatel, a to v závislosti na náročnosti služby a svých časových a provozních možnostech. Termín je obvykle uveden v akceptaci. Článek II. Uzavření smlouvy 1) Smluvní vztah mezi poskytovatelem a zákazníkem v souvislosti s plněním poskytovatele realizovaným poskytnutím služeb vzniká: a) přijetím písemné či elektronické objednávky-přihlášky zákazníka poskytovatelem, b) a písemnou či elektronickou ( , WWW rozhraní) akceptací takovéto objednávky-přihlášky zákazníka poskytovatelem, 2) Poskytovatel je oprávněn požadovat od zákazníka prokázání jeho totožnosti kopií občanského průkazu, nebo jiným dokladem totožnosti obsahujícím fotografii a jedná-li se o zástupce uživatele je poskytovatel oprávněn po něm požadovat prokázání vazby na zákazníka doložením písemné plné moci opravňující zástupce zákazníka k jednání za zákazníka. Poskytovatel je oprávněn si pořídit a ponechat kopii dokladu totožnosti anebo plné moci dle předchozí věty pro účely jejich založení. 3) Poskytovatel je oprávněn požadovat od zákazníka originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku ne staršího než jeden (1) měsíc, pokud je zákazníka zapsán v obchodním rejstříku, nebo 2

3 originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z živnostenského rejstříku ne staršího než jeden (1) měsíc v případě fyzické osoby podnikatele, který není zapsaný v obchodním rejstříku. Poskytovatel je oprávněn si pořídit a ponechat kopii listin dle předchozí věty pro účely jejich založení. Článek III. Předmět smlouvy 1) Předmětem této smlouvy je poskytnutí vzdělání v rámci posluchačem vybraného IT kurzu. 2) IIVOŠ se zavazuje poskytnout posluchači vzdělání ve zvoleném IT kurzu, který bude ukončen závěrečnou zkouškou. 3) Po úspěšném složení závěrečné zkoušky získá posluchač osvědčení o absolvováni kurzu. IIVOŠ má právo: Článek IV. Práva a povinnosti IIVOŠ 1) Neotevřít kurz při nesplnění požadavků minimální obsazenosti. O této skutečnosti bude zákazník informován nejpozději 1 pracovní den před termínem kurzu. Účastníci takto zrušeného kurzu mají právo dle vlastní volby buď na změnu místa či termínu kurzu, nebo na vrácení 100 % uhrazené částky. 2) Pro případ, že výuku nebude možno ze závažných důvodů zajistit, je IIVOŠ oprávněn zvolit náhradní způsob zajištění výuky. Zákazník bude na tuto skutečnost předem upozorněn. 3) Odmítne-li zákazník bez závažného důvodu nastoupit do kurzu, tj. převzít výuku, považuje se tato výuka za splněnou a poskytovateli vzniká právo na úhradu výuky - školné. Zákazníkovi vzniká povinnost tuto výuku uhradit. 4) Z vážných důvodů může poskytovatel zrušit kurz i v jeho průběhu, v takovém případě je povinen vrátit zákazníkovi alikvotní výši uhrazeného kurzovného v závislosti na počtu vyučovacích hodin, které neproběhly. 5) Jednotlivé kurzy nejsou vázány na konkrétní lektory a poskytovatel má právo kdykoliv vyměnit lektora v kurzu. Fakt, že byl v kurzu vyměněn lektor, není důvodem k reklamaci ze strany zákazníka a nevzniká mu nárok na vrácení školného. IIVOŠ je povinna: 6) Zajistit objednanou výuku v ujednaném termínu. Objednanou výukou se rozumí poskytovatelem otevřený a zákazníkem objednaný kurz v celém jeho rozsahu. Zákazník je povinen převzít objednanou výuku, tj. nastoupit do kurzu. 7) Poskytnout vzdělání ve zvoleném IT kurzu v odpovídajícím rozsahu a kvalitě. 8) Předložit rozvrh příslušného kurzu posluchači před zahájením kurzu. 9) Informovat o případných změnách v rozvrhu včas písemnou nebo ústní formou. Posluchač má právo: 1) Docházet na kurz, který si vybral a zaplatil. Článek V. Práva a povinnosti posluchače 3

4 Posluchač je povinen: 2) Zaplatit školné podle čl. VII těchto VOP. 3) Dodržovat vnitřní předpisy školy. 4) Dodržovat pravidla společenského chování. 5) Žádným způsobem nenarušovat průběh výuky, dodržovat zákaz kouření ve všech prostorách školy a vypnout mobilní telefon v době výuky. Článek VI. Pozvánka na kurz 1) Každému zákazníkovi, který má řádně objednaný a uhrazený IT kurz, odešle společnost IIVOŠ pozvánku. Pozvánka bude zaslána v elektronické formě na ovou adresu, kterou zákazník uvedl v přihlášce k IT kurzu. Společnost neručí za doručení odeslané ové zprávy. Článek VII. Školné 1) Podkladem pro smluvní cenu školného je ceník kurzů dostupný na studijním oddělení provozovatele, na jeho webových stránkách, propagačních materiálech, apod. 2) Při podání řádné přihlášky je posluchač povinen uhradit cenu kurzu ke dni uvedenému ve výzvě k platbě, nejpozději však do 14 dnů ode dne podání přihlášky, nebo 3 pracovní dny před termínem konání kurzu, k němuž se platba vztahuje. Nebude-li úhrada kurzu provedena řádně a včas, společnost IIVOŠ upozorní posluchače prostřednictvím ové zprávy a poskytne mu k zaplacení dodatečnou lhůtu dvou dnů ode dne doručení tohoto upozornění. Pokud ani po uplynutí této lhůty nedojde k úhradě platby, smlouva se zájemcem o účast v kurzu zaniká a společnost IIVOŠ přihlášku ke kurzu zruší, a to s účinností ode dne následujícího po marném uplynutí dodatečně poskytnuté lhůty. Smlouva zaniká vždy, pokud nebude úhrada provedena nejpozději 1 pracovní den před termínem konání kurzu. Zrušení přihlášky společnost IIVOŠ oznámí posluchači prostřednictvím e- mailové zprávy. Zrušení objednávky není překážkou opětovného přihlášení se k IT kurzu. 3) Školné hradí uchazeč buď v hotovosti na studijním oddělení školy nebo na účet, vedený u České spořitelny číslo /0800, a to na základě výzvy k platbě zaslané uchazeči em 14 dní před konáním kurzu. Platba se provádí v českých korunách. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že výzva k platbě bude zpracována a odeslána výhradně elektronicky na ovou adresu zákazníka uvedenou v přihlášce. 4) Povinnost uživatele uhradit svůj závazek vůči poskytovateli řádně a včas je splněna dnem úhrady v hotovosti, nebo datem připsání placené sjednané částky na účet poskytovatele uvedený ve výzvě k platbě. 5) Výše uvedená částka (školné) je po zahájení kurzu nevratná. 6) Školné je možné platit i na splátky, s povinným navýšením 10%. Pro případ nedodržení termínů splátek školného sjednávají smluvní strany mezi sebou smluvní pokutu ve výši 0,5% z příslušné splátky za každý den prodlení. 7) V případě, že posluchač neuhradí splátky školného v předem stanovených termínech, může mu IIVOŠ ukončit účast na IT kurzu. Tímto ustanovením nezaniká povinnost posluchače podle čl. V. odst. 2. 8) Přehledové katalogy a ceníky vydávané poskytovatelem, jakož i ústní a telefonické informace či informace poskytované prostřednictvím internetových www serverů o cenách služeb jsou informativní, ze strany poskytovatele nezávazné a zákazníkem nevymahatelné. Poskytovatel si 4

5 vyhrazuje právo změnit ceny služeb bez předchozího oznámení. Poskytovatel nezodpovídá za chyby vzniklé při tisku obchodních a technických materiálů. 9) Pro cenovou kalkulaci služby platí ceny, uvedené v platné závazné cenové nabídce poskytovatele, nebo ceny platné v okamžiku přijetí objednávky-přihlášky. Ceny služby uváděné v cenové nabídce nezahrnují žádné související služby, pokud není výslovně uvedeno jinak. Požadavek na poskytnutí případných souvisejících služeb je třeba výslovně uvést v objednávce. 10) Speciální akční nabídka služby je platná pouze při zajištění určeného minimálního počtu posluchačů, a to vždy pouze do stanoveného termínu a včasné úhradě školného. 11) Všechny ceny se rozumějí - pokud není dohodnuto jinak - BEZ dalších nákladů, DPH a dalších nákladů spojených s poskytnutím služby. Článek VIII. Podmínky zrušení přihlášky a storna kurzu 1) Přihlášku k prezenčnímu kurzu je zákazník oprávněn zrušit kdykoliv před uhrazením ceny objednaného kurzu. 2) Přihlášku k prezenčnímu kurzu je zákazník oprávněn kdykoliv stornovat. Toto právo náleží zákazníkovi za podmínky, že řádně zaplatil cenu objednaného kurzu. 3) Podmínky storna kurzu: Storno nejpozději 10 dnů před termínem konání kurzu: V případě, že posluchač zruší svou přihlášku ke kurzu nejpozději 10 dnů před termínem konání kurzu, IIVOŠ vrátí posluchači 90 % uhrazené částky za příslušný kurz. Zbývajících 10 % uhrazené částky náleží společnosti IIVOŠ jako paušální náhrada za administrativní náklady spojené se zpracováním přihlášky posluchače. Peníze budou účastníkovi vyplaceny po potvrzení dobropisu, který mu bude vystaven. Storno v rozmezí 9 0 dnů před termínem konání kurzu: V případě, že posluchač zruší svou přihlášku ke kurzu v rozmezí 9 0 dnů před termínem kurzu, IIVOŠ vrátí zákazníkovi 50% uhrazené částky za příslušný kurz. Peníze budou účastníkovi vyplaceny po potvrzení dobropisu, který mu bude vystaven. Storno po zrušení kurzu společností IIVOŠ z důvodu nedostatečné naplněnosti kurzu: V případě, že zákazník zruší svou přihlášku ke kurzu z důvodu zrušení kurzu, společnost IIVOŠ vrátí zákazníkovi 100% uhrazené částky za příslušný kurz. Peníze budou účastníkovi vyplaceny po potvrzení dobropisu, který mu bude vystaven. Storno v průběhu kurzu: V případě, že zákazník zruší svou přihlášku ke kurzu během konání kurzu, nebude mu společností IIVOŠ vrácena žádná část uhrazené částky za příslušný kurz. Článek IX. Reklamace, odpovědnost 1) Reklamace se uplatňuje písemně. V písemné reklamaci je nutné uvést její důvod a popsat charakter vad. Za písemné uplatnění reklamace se považuje i reklamace zaslaná em. 2) Pokud uzná poskytovatel reklamaci zákazníka za odůvodněnou, zajistí na vlastní náklady nápravu. Reklamace musí být vyřízena do 1 měsíce. 5

6 Lhůta k uplatnění reklamace 3) Zákazník je povinen uplatnit nároky z vad kvality výuky u poskytovatele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí, nejpozději však do 2 pracovních dní ode dne převzetí vyhotovené výuky. Za vyhotovenou výuku se pro tento případ považuje každá jednotlivá výuka. 4) Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady, jsou-li uplatněny opožděně, nelze uplatnit. Věci odložené 5) Zákazník odesláním objednávky stvrzuje, že: a) byl seznámen s místy určenými pro odkládání věcí během kurzů u poskytovatele (učebny určené k výuce, respektive zamykatelné skříňky na chodbě) b) poskytovatel neodpovídá za vzniklou škodu na věcech odložených mimo tyto vyhrazené prostory, c) právo na náhradu škody musí být uplatněno u provozovatele v zákonné lhůtě, d) provozovatel odpovídá za škodu na cennostech jen do výše stanovené prováděcím předpisem. 6) Zákazník se odesláním objednávky zavazuje, že nebude v žádných prostorách provozovatele, kam má, nebo může mít přístup v souvislosti s výukou, vnášet a odkládat jakékoliv předměty vyšší hodnoty, jako jsou např. klenoty, peníze či jiné cennosti. 7) Zákazník se dále zavazuje dbát zvýšené opatrnosti na všechny své věci, neponechávat je bez možnosti kontroly a ani se od nich vzdalovat. 8) Nároky plynoucí z odpovědnosti za škodu způsobenou na vnesených věcech, jsou-li uplatněny opožděně, nelze uplatnit. Článek X. Zpracování osobních údajů 1) Při uzavírání smlouvy je zákazník povinen sdělit poskytovateli své osobní údaje uvedené v přihlášce. Poskytnuté údaje budou použity pro vyřízení přihlášky, popřípadě k vyřizování reklamací. Veškeré údaje, které poskytovatel od zákazníka získá v souvislosti s uzavřením smlouvy, poskytováním služeb či od třetích subjektů, budou zpracovány v databázi poskytovatele a bude s nimi nakládáno v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. Poskytovatel nebude poskytovat údaje zákazníka třetím osobám. 2) Zákazník dává poskytovateli souhlas s využitím svých údajů k obchodním a marketingovým účelům poskytovatele, včetně provádění průzkumu trhu. Poskytovatel prohlašuje, že je řádně registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů. 3) Po ukončení smlouvy a vypořádání všech vzájemných práv a povinností poskytovatel vymaže údaje zákazníka ze své databáze aktivních zákazníků. Zákazník však dává souhlas poskytovateli se zpracováním svého jména, příjmení, adresy a jiných kontaktních údajů na dobu neurčitou po skončení smlouvy, a to za účelem nabídky služeb zákazníkovi. Zákazník má právo tento souhlas písemně odvolat. 4) Závazným potvrzením přihlášky souhlasí zákazník s použitím svých osobních údajů ve výše zmíněném rozsahu. 5) Zákazník a poskytovatel se zavazují vzájemně zacházet důvěrně se všemi podklady a informacemi, které jsou výslovně označeny jako důvěrné, jejichž důvěrnost vyplývá ze zákona anebo rozpoznatelně nejsou určeny pro třetí osobu. 6

7 Článek XI. Doručování, bezhotovostní platby 1) Účastníci tohoto závazkového vztahu sjednávají, že oznámení a jiné písemnosti budou považovány za doručené též dnem, kdy odesílající strana obdrží řádně adresovanou písemnost vrácenou poštovní službou jako nedoručitelnou, nebo adresátem odmítnutou. 2) Běžná korespondence mezi stranami smlouvy může být vedena prostřednictvím u, kdy doručení u nastane okamžikem odeslání elektronické zprávy na příslušnou ovou adresu adresáta, pokud se tak stane v pracovní dny mezi 8:00 17:30 hod., v opačném případě v 8:00 hod. prvního následujícího pracovního dne, a pokud doručení zprávy bude odesílateli elektronicky potvrzeno ze stejné ové adresy, na kterou odeslal odesílatel (vyjma doručení přihlášek). Článek XII. Závěrečná ustanovení 1) Není-li v konkrétní smlouvě dohodnuto jinak, řídí se veškeré vztahy mezi poskytovatelem a zákazníkem těmito Všeobecnými obchodními podmínkami poskytovatele. 2) Poskytovatel je oprávněn změnit VOP. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi VOP na svých internetových stránkách. 3) Veškerá ostatní vedlejší ústní ujednání jsou neúčinná. Veškeré změny a dodatky konkrétní smlouvy, nebo k těmto VOP musí být učiněny písemnou formou, nebo v souladu s těmito VOP a podepsány statutárním zástupcem poskytovatele a zákazníkem. 4) V případě, že některé ustanovení těchto VOP se stane neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení účinná. Zákazník a poskytovatel se zavazují nahradit neprodleně neúčinné ustanovení takovým ustanovením, které se nejvíce blíží k hospodářskému účelu sledovaného neúčinným ustanovením, a to písemným dodatkem. 5) Uzavřené smlouvy jsou archivovány poskytovatelem v elektronické podobě, popř. písemné podobě a nejsou přístupné. Jazykem komunikace mezi poskytovatelem a zákazníkem a jazykem smlouvy je český jazyk. 6) Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně dalších právních vztahů zde neupravených se řídí českým právem, konkrétně ustanoveními zák. č.513/1991 Sb. Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a zák. č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele. 7) Každá ze stran má povinnost bez prodlení informovat druhou stranu o všech skutečnostech neuvedených ve smlouvě, které mohou mít vliv na plnění závazků ze smlouvy. 8) Zákazník není oprávněn převádět svá práva a povinnosti dle smlouvy, ať již z části nebo jako celek, bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje, že takový souhlas nebude bezdůvodně odepřen. 9) Tyto VOP jsou platné a účinné ke dni Za Institut informatiky Vyšší odborná škola, s.r.o. Ing. Petra Mansfeldová, jednatel 7

Definice pojmů. Scanfore s.r.o. - IT divize egen. se sídlem Podpěrova 2, Brno, 621 00 IČ: 28288351 DIČ: CZ28288351

Definice pojmů. Scanfore s.r.o. - IT divize egen. se sídlem Podpěrova 2, Brno, 621 00 IČ: 28288351 DIČ: CZ28288351 Scanfore s.r.o. - IT divize egen se sídlem Podpěrova 2, Brno, 621 00 IČ: 28288351 DIČ: CZ28288351 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 58827 www.egen.cz

Více

Weby na míru. Všeobecné obchodní podmínky. I. Základní ustanovení. Better media s.r.o.

Weby na míru. Všeobecné obchodní podmínky. I. Základní ustanovení. Better media s.r.o. Weby na míru Všeobecné obchodní podmínky Better media s.r.o. IČ: 242 49 246 Za Sídlištěm 448 25241 Dolní Břežany (dále jen,,poskytovatel ) I. Základní ustanovení 1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení. 2. Cena předmětu plnění. 3.

Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení. 2. Cena předmětu plnění. 3. Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb spojených s vypracováním návrhu na oddlužení fyzických osob

Obchodní podmínky pro poskytování služeb spojených s vypracováním návrhu na oddlužení fyzických osob OBCHODNÍ PODMÍNKY Článek 1 Úvodní ustanovení Avanc s.r.o., se sídlem České Budějovice, Žižkova tř. 1, PSČ 37001, IČ: 26090953, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,

Více

A) Všeobecné obchodní podmínky VELKOOBCHOD

A) Všeobecné obchodní podmínky VELKOOBCHOD Všeobecné obchodní podmínky společnosti MARTÍNEK CZ s.r.o. Sídlo: Klejnarská 92, 280 02 Kolín 4 Identifikační číslo: 24817147 DIČ: CZ24817147 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.mentuvshop.cz, provozovaného obchodní společnosti MENTX CZ s.r.o., se sídlem Dašická 1265,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky dle 1751 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) vydané soukromou podnikatelkou Annou Němcovou, IČ: 03541517, se sídlem Dejvická 7, Praha 6,

Více

zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Domažlice.

zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Domažlice. Všeobecné obchodní podmínky Ing. Jaroslava Holara Místo podnikání: Chodov 127, PSČ 345 33 Identifikační číslo: 64409678 DIČ: CZ7602101760 zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Domažlice.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží, především měřících

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Hradec Králové pod č.j. ŽÚ/545/2012/Zaj/11390/3 (dále jen Prodávající )

zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Hradec Králové pod č.j. ŽÚ/545/2012/Zaj/11390/3 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Pavly Janků Místo podnikání: Za Veterinou 494/5, 503 41 Hradec Králové Identifikační číslo: 65675169 DIČ: CZ7459183061 zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy Obchodní podmínky Společnost Intersport ČR s.r.o. se sídlem Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 140 62, IČO: 256 70 816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59835

Více

Obchodní podmínky Fall & GetUp s.r.o., 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky Fall & GetUp s.r.o., 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky pro poskytování služeb korporace Fall & GetUp s.r.o., IČ: 027 51 607, se sídlem Rumunská 18/22, 120 00 Praha zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,

Více

DEFINICE POJMŮ VÝČET NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH BODŮ OP:

DEFINICE POJMŮ VÝČET NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH BODŮ OP: Obchodní podmínky zásilkového prodeje www.beliema.cz DEFINICE POJMŮ 1. PRODÁVAJÍCÍ - prodávajícím se rozumí společnost, která prodává nabízené zboží v tomto internetovém obchodě - zásilkové službě Idelyn

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tomáš Skoumal Sídlo: Okrouhlá 418/19, Brno - Bohunice, 625 00 Identifikační číslo: 01587285 zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném u Magistrátu města Brna, sp. zn. ZU/MMB/0078002/2014

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí právní a jiné vztahy mezi společností SKY WALKERS Czech Republic s.r.o. (dále jen poskytovatel ) a mezi objednatelem či uživatelem služeb

Více

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ).

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ). OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti inet Solutions s.r.o. se sídlem Praha 10, Nad Vodovodem 1107/37, PSČ 10800, IČ: 26775751 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 929651

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Bezva běžky CZ s.r.o., IČ 020 03 376, se sídlem Boží Dar, Boží Dar 209, PSČ 362 62, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl

Více

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění Všeobecné obchodní podmínky společnosti OFFICE ASSISTANCE s.r.o. Se sídlem Veselská 686, 199 00 Praha 9 IČ: 48110205, DIČ: CZ48110205 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží pomocí prostředků komunikace na dálku, zejména prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sofe.sk Prodávající: Marek Maršál Sídlo:

Více

www.kovaninabytkove.cz obchodní podmínky

www.kovaninabytkove.cz obchodní podmínky www.kovaninabytkove.cz obchodní podmínky DOMESTAV s.r.o., se sídlem Brno Špitálka 23, 602 00 Brno, IČ: 63479711, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně odd. C, vložka 20757 ČÁST A

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz Obchodní firma: Obchody na dosah, spol. s r.o. Sídlo: Metylovice 558, PSČ 73949 Identifikační číslo: 28586751 DIČ: CZ28586751 Spisová značka: C 33233

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

Obchodní podmínky společnosti WHITE SPIRIT s.r.o. účinné k datu 25.2.2014

Obchodní podmínky společnosti WHITE SPIRIT s.r.o. účinné k datu 25.2.2014 Obchodní podmínky společnosti WHITE SPIRIT s.r.o. účinné k datu 25.2.2014 Provozovatel obchodu: WHITE SPIRIT s.r.o. Sídlo společnosti: Rokycany, Čapkova č.p. 1124, PSČ 337 01 IČ: 26376083 DIČ: CZ26376083

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk Obchodní firma: Obchody na dosah, spol. s r.o. Sídlo: Metylovice 558, PSČ 73949 Identifikační číslo: 28586751 DIČ: CZ28586751, SK4020361895

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Josefa Novotného

Všeobecné obchodní podmínky. Josefa Novotného Všeobecné obchodní podmínky Josefa Novotného Místo podnikání: Jirkovská 5047, 430 04, Chomutov Identifikační číslo: 74212362 zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Chomutova pro

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ŽIDLE a spol. s.r.o. se sídlem Praha 1, Újezd 452/42, PSČ 118 00 identifikační číslo: 24270920, DIČ: CZ24270920 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Sky Centrum Příbram s.r.o. (dále jen poskytovatel) a mezi objednatelem či uživatelem služeb či výrobků uvedené firmy

Více