Obchodní podmínky IT kurzů na Institutu informatiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní podmínky IT kurzů na Institutu informatiky"

Transkript

1 Obchodní podmínky IT kurzů na Institutu informatiky Článek I. Obecná ustanovení a vymezení pojmů 1) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen,,vop ) upravují vztahy při poskytování služby výuky IT kurzů. VOP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti poskytovatele služby a zákazníka. Na tyto VOP je zákazník dostatečným způsobem před vlastním objednáním kurzu upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto VOP jsou závazné pro všechny vztahy a obchodní styk zákazníka s poskytovatelem. 2) Svým podpisem pod textem VOP nebo na jakémkoli jiném dokumentu zakládajícím ve smyslu těchto VOP smluvní vztah mezi poskytovatelem a zákazníkem, nebo jakoukoli jinou formou, včetně zaslání přihlášky či odkliknutím tlačítka souhlasu v přihlášce, potvrzuje zákazník svůj souhlas s těmito VOP a svou vůli se jimi v rámci předmětného smluvního vztahu řídit, tj. že je s těmito VOP srozuměn a že je v celém rozsahu akceptuje. VOP tvoří nedílnou součást smlouvy mezi zákazníkem a poskytovatelem. 3) Aktuálně platné znění VOP je zveřejněno vždy na oficiální internetové stránce poskytovatele 4) Pro uzavření smlouvy dle těchto VOP mohou být použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran. 5) Signováním právně závazných aktů směřujících k založení závazkového vztahu mezi poskytovatelem a zákazníkem ve věci poskytování služby poskytovatelem akceptují účastníci, že jejich vzájemný závazkový vztah se bude řídit režimem obchodního zákoníku. Pouze v případě, kdy uživatel je nesporně spotřebitelem, se bude závazkový vztah mezi poskytovatelem a zákazníkem řídit občanským zákoníkem. Založení sjednávaného závazkového vztahu je vždy podmíněno přijetím přihlášky zákazníka poskytovatelem. V případě, kdy je poskytnutí služeb uskutečněno za použití prostředků komunikace na dálku (zejména elektronický formulář na Internetu), odesláním přihlášky zákazník potvrzuje, že byl seznámen s těmito VOP, vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním a vůli řídit se jimi při obchodním styku s poskytovatelem. Pro případ, že by některé ustanovení těchto VOP bylo v rozporu s právními předpisy zakotvujícími ochranu práv spotřebitele, pak se takové ustanovení těchto VOP pro právní vztah mezi poskytovatelem a zákazníkem nepoužije a bude aplikován příslušný právní předpis. Definice základních pojmů: 6) Smluvní strany strany těchto VOP a smlouvy, respektive účastníci smluvního vztahu, kde na jedné straně vystupuje poskytovatel a na druhé straně zákazník. 7) Poskytovatel služby IT kurzů: Institut informatiky Vyšší odborná škola, s.r.o., (dále jen společnost IIVOŠ), Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka , Sídlo společnosti: Radlická 591/115, Praha 5, PSČ , Tel. /Fax: CZ , IČ: , DIČ: CZ , číslo účtu u České spořitelny: / 0800, IBAN: CZ

2 8) Poskytovatel služby při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který zákazníkovi poskytuje služby. 9) Poskytovatelem se rozumí mimo IIVOŠ i jeho zaměstnanci a jím součinností pověřené třetí osoby při plnění, pokud nejsou zaměstnanci zákazníka. 10) Zákazníkem (dále také posluchač, účastník kurzu", popřípadě zájemce o účast na kurzu ) se rozumí podnikatel a spotřebitel. 11) Spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (viz 52 odst. 3 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník), je to fyzická či právnická osoba, která užívá služby za jiným účelem než pro podnikání. Právní vztahy poskytovatele s uživatelem spotřebitelem, výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími. 12) Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. 13) Smlouva smlouva, kde na jedné straně vystupuje poskytovatel a na druhé straně zákazník jako objednatel, přičemž předmětem smlouvy je poskytnutí služby. V případě, že je dále v těchto VOP odkaz na smlouvu, myslí se tím jakýkoli dokument, který smlouvu tvoří, nebo je její součástí, jako je přihláška, ceník, VOP, apod. Smluvní strany si jsou vědomy a souhlasí s tím, že smlouva není uzavřena pouze na jedné listině, nýbrž je tvořena přihláškou zákazníka, akceptací poskytovatele a těmito VOP. 14) Přihláška je takový úkon zákazníka (písemný či prostřednictvím internetu), který nepochybným způsobem identifikuje objednávanou službu, její rozsah, cenu, osobu zákazníka a místo výuky, jakož i způsob platby, tj. je pro zákazníka závazným návrhem smlouvy. Podmínkou platnosti elektronické přihlášky je vyplnění všech povinných údajů ve formuláři přihlášky, možnost seznámení se s těmito VOP na www stránce poskytovatele a potvrzení uživatele o tom, že se s těmito VOP seznámil. 15) Akceptace poskytovatele závazné potvrzení přihlášky zákazníka poskytovatelem, tj. doručení závazného souhlasu poskytovatele služby s přihláškou zákazníka a to elektronicky nebo poštou, s uvedením následujících údajů: identifikační údaje poskytovatele, výše školného a jeho splatnost. 16) Termín jednoznačně dnem, měsícem a rokem určený termín, ve kterém je poskytovatel při splnění podmínek stanovených smlouvou, těmito VOP povinen provést službu. Termín je oprávněn jednostranně určit poskytovatel, a to v závislosti na náročnosti služby a svých časových a provozních možnostech. Termín je obvykle uveden v akceptaci. Článek II. Uzavření smlouvy 1) Smluvní vztah mezi poskytovatelem a zákazníkem v souvislosti s plněním poskytovatele realizovaným poskytnutím služeb vzniká: a) přijetím písemné či elektronické objednávky-přihlášky zákazníka poskytovatelem, b) a písemnou či elektronickou ( , WWW rozhraní) akceptací takovéto objednávky-přihlášky zákazníka poskytovatelem, 2) Poskytovatel je oprávněn požadovat od zákazníka prokázání jeho totožnosti kopií občanského průkazu, nebo jiným dokladem totožnosti obsahujícím fotografii a jedná-li se o zástupce uživatele je poskytovatel oprávněn po něm požadovat prokázání vazby na zákazníka doložením písemné plné moci opravňující zástupce zákazníka k jednání za zákazníka. Poskytovatel je oprávněn si pořídit a ponechat kopii dokladu totožnosti anebo plné moci dle předchozí věty pro účely jejich založení. 3) Poskytovatel je oprávněn požadovat od zákazníka originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku ne staršího než jeden (1) měsíc, pokud je zákazníka zapsán v obchodním rejstříku, nebo 2

3 originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z živnostenského rejstříku ne staršího než jeden (1) měsíc v případě fyzické osoby podnikatele, který není zapsaný v obchodním rejstříku. Poskytovatel je oprávněn si pořídit a ponechat kopii listin dle předchozí věty pro účely jejich založení. Článek III. Předmět smlouvy 1) Předmětem této smlouvy je poskytnutí vzdělání v rámci posluchačem vybraného IT kurzu. 2) IIVOŠ se zavazuje poskytnout posluchači vzdělání ve zvoleném IT kurzu, který bude ukončen závěrečnou zkouškou. 3) Po úspěšném složení závěrečné zkoušky získá posluchač osvědčení o absolvováni kurzu. IIVOŠ má právo: Článek IV. Práva a povinnosti IIVOŠ 1) Neotevřít kurz při nesplnění požadavků minimální obsazenosti. O této skutečnosti bude zákazník informován nejpozději 1 pracovní den před termínem kurzu. Účastníci takto zrušeného kurzu mají právo dle vlastní volby buď na změnu místa či termínu kurzu, nebo na vrácení 100 % uhrazené částky. 2) Pro případ, že výuku nebude možno ze závažných důvodů zajistit, je IIVOŠ oprávněn zvolit náhradní způsob zajištění výuky. Zákazník bude na tuto skutečnost předem upozorněn. 3) Odmítne-li zákazník bez závažného důvodu nastoupit do kurzu, tj. převzít výuku, považuje se tato výuka za splněnou a poskytovateli vzniká právo na úhradu výuky - školné. Zákazníkovi vzniká povinnost tuto výuku uhradit. 4) Z vážných důvodů může poskytovatel zrušit kurz i v jeho průběhu, v takovém případě je povinen vrátit zákazníkovi alikvotní výši uhrazeného kurzovného v závislosti na počtu vyučovacích hodin, které neproběhly. 5) Jednotlivé kurzy nejsou vázány na konkrétní lektory a poskytovatel má právo kdykoliv vyměnit lektora v kurzu. Fakt, že byl v kurzu vyměněn lektor, není důvodem k reklamaci ze strany zákazníka a nevzniká mu nárok na vrácení školného. IIVOŠ je povinna: 6) Zajistit objednanou výuku v ujednaném termínu. Objednanou výukou se rozumí poskytovatelem otevřený a zákazníkem objednaný kurz v celém jeho rozsahu. Zákazník je povinen převzít objednanou výuku, tj. nastoupit do kurzu. 7) Poskytnout vzdělání ve zvoleném IT kurzu v odpovídajícím rozsahu a kvalitě. 8) Předložit rozvrh příslušného kurzu posluchači před zahájením kurzu. 9) Informovat o případných změnách v rozvrhu včas písemnou nebo ústní formou. Posluchač má právo: 1) Docházet na kurz, který si vybral a zaplatil. Článek V. Práva a povinnosti posluchače 3

4 Posluchač je povinen: 2) Zaplatit školné podle čl. VII těchto VOP. 3) Dodržovat vnitřní předpisy školy. 4) Dodržovat pravidla společenského chování. 5) Žádným způsobem nenarušovat průběh výuky, dodržovat zákaz kouření ve všech prostorách školy a vypnout mobilní telefon v době výuky. Článek VI. Pozvánka na kurz 1) Každému zákazníkovi, který má řádně objednaný a uhrazený IT kurz, odešle společnost IIVOŠ pozvánku. Pozvánka bude zaslána v elektronické formě na ovou adresu, kterou zákazník uvedl v přihlášce k IT kurzu. Společnost neručí za doručení odeslané ové zprávy. Článek VII. Školné 1) Podkladem pro smluvní cenu školného je ceník kurzů dostupný na studijním oddělení provozovatele, na jeho webových stránkách, propagačních materiálech, apod. 2) Při podání řádné přihlášky je posluchač povinen uhradit cenu kurzu ke dni uvedenému ve výzvě k platbě, nejpozději však do 14 dnů ode dne podání přihlášky, nebo 3 pracovní dny před termínem konání kurzu, k němuž se platba vztahuje. Nebude-li úhrada kurzu provedena řádně a včas, společnost IIVOŠ upozorní posluchače prostřednictvím ové zprávy a poskytne mu k zaplacení dodatečnou lhůtu dvou dnů ode dne doručení tohoto upozornění. Pokud ani po uplynutí této lhůty nedojde k úhradě platby, smlouva se zájemcem o účast v kurzu zaniká a společnost IIVOŠ přihlášku ke kurzu zruší, a to s účinností ode dne následujícího po marném uplynutí dodatečně poskytnuté lhůty. Smlouva zaniká vždy, pokud nebude úhrada provedena nejpozději 1 pracovní den před termínem konání kurzu. Zrušení přihlášky společnost IIVOŠ oznámí posluchači prostřednictvím e- mailové zprávy. Zrušení objednávky není překážkou opětovného přihlášení se k IT kurzu. 3) Školné hradí uchazeč buď v hotovosti na studijním oddělení školy nebo na účet, vedený u České spořitelny číslo /0800, a to na základě výzvy k platbě zaslané uchazeči em 14 dní před konáním kurzu. Platba se provádí v českých korunách. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že výzva k platbě bude zpracována a odeslána výhradně elektronicky na ovou adresu zákazníka uvedenou v přihlášce. 4) Povinnost uživatele uhradit svůj závazek vůči poskytovateli řádně a včas je splněna dnem úhrady v hotovosti, nebo datem připsání placené sjednané částky na účet poskytovatele uvedený ve výzvě k platbě. 5) Výše uvedená částka (školné) je po zahájení kurzu nevratná. 6) Školné je možné platit i na splátky, s povinným navýšením 10%. Pro případ nedodržení termínů splátek školného sjednávají smluvní strany mezi sebou smluvní pokutu ve výši 0,5% z příslušné splátky za každý den prodlení. 7) V případě, že posluchač neuhradí splátky školného v předem stanovených termínech, může mu IIVOŠ ukončit účast na IT kurzu. Tímto ustanovením nezaniká povinnost posluchače podle čl. V. odst. 2. 8) Přehledové katalogy a ceníky vydávané poskytovatelem, jakož i ústní a telefonické informace či informace poskytované prostřednictvím internetových www serverů o cenách služeb jsou informativní, ze strany poskytovatele nezávazné a zákazníkem nevymahatelné. Poskytovatel si 4

5 vyhrazuje právo změnit ceny služeb bez předchozího oznámení. Poskytovatel nezodpovídá za chyby vzniklé při tisku obchodních a technických materiálů. 9) Pro cenovou kalkulaci služby platí ceny, uvedené v platné závazné cenové nabídce poskytovatele, nebo ceny platné v okamžiku přijetí objednávky-přihlášky. Ceny služby uváděné v cenové nabídce nezahrnují žádné související služby, pokud není výslovně uvedeno jinak. Požadavek na poskytnutí případných souvisejících služeb je třeba výslovně uvést v objednávce. 10) Speciální akční nabídka služby je platná pouze při zajištění určeného minimálního počtu posluchačů, a to vždy pouze do stanoveného termínu a včasné úhradě školného. 11) Všechny ceny se rozumějí - pokud není dohodnuto jinak - BEZ dalších nákladů, DPH a dalších nákladů spojených s poskytnutím služby. Článek VIII. Podmínky zrušení přihlášky a storna kurzu 1) Přihlášku k prezenčnímu kurzu je zákazník oprávněn zrušit kdykoliv před uhrazením ceny objednaného kurzu. 2) Přihlášku k prezenčnímu kurzu je zákazník oprávněn kdykoliv stornovat. Toto právo náleží zákazníkovi za podmínky, že řádně zaplatil cenu objednaného kurzu. 3) Podmínky storna kurzu: Storno nejpozději 10 dnů před termínem konání kurzu: V případě, že posluchač zruší svou přihlášku ke kurzu nejpozději 10 dnů před termínem konání kurzu, IIVOŠ vrátí posluchači 90 % uhrazené částky za příslušný kurz. Zbývajících 10 % uhrazené částky náleží společnosti IIVOŠ jako paušální náhrada za administrativní náklady spojené se zpracováním přihlášky posluchače. Peníze budou účastníkovi vyplaceny po potvrzení dobropisu, který mu bude vystaven. Storno v rozmezí 9 0 dnů před termínem konání kurzu: V případě, že posluchač zruší svou přihlášku ke kurzu v rozmezí 9 0 dnů před termínem kurzu, IIVOŠ vrátí zákazníkovi 50% uhrazené částky za příslušný kurz. Peníze budou účastníkovi vyplaceny po potvrzení dobropisu, který mu bude vystaven. Storno po zrušení kurzu společností IIVOŠ z důvodu nedostatečné naplněnosti kurzu: V případě, že zákazník zruší svou přihlášku ke kurzu z důvodu zrušení kurzu, společnost IIVOŠ vrátí zákazníkovi 100% uhrazené částky za příslušný kurz. Peníze budou účastníkovi vyplaceny po potvrzení dobropisu, který mu bude vystaven. Storno v průběhu kurzu: V případě, že zákazník zruší svou přihlášku ke kurzu během konání kurzu, nebude mu společností IIVOŠ vrácena žádná část uhrazené částky za příslušný kurz. Článek IX. Reklamace, odpovědnost 1) Reklamace se uplatňuje písemně. V písemné reklamaci je nutné uvést její důvod a popsat charakter vad. Za písemné uplatnění reklamace se považuje i reklamace zaslaná em. 2) Pokud uzná poskytovatel reklamaci zákazníka za odůvodněnou, zajistí na vlastní náklady nápravu. Reklamace musí být vyřízena do 1 měsíce. 5

6 Lhůta k uplatnění reklamace 3) Zákazník je povinen uplatnit nároky z vad kvality výuky u poskytovatele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí, nejpozději však do 2 pracovních dní ode dne převzetí vyhotovené výuky. Za vyhotovenou výuku se pro tento případ považuje každá jednotlivá výuka. 4) Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady, jsou-li uplatněny opožděně, nelze uplatnit. Věci odložené 5) Zákazník odesláním objednávky stvrzuje, že: a) byl seznámen s místy určenými pro odkládání věcí během kurzů u poskytovatele (učebny určené k výuce, respektive zamykatelné skříňky na chodbě) b) poskytovatel neodpovídá za vzniklou škodu na věcech odložených mimo tyto vyhrazené prostory, c) právo na náhradu škody musí být uplatněno u provozovatele v zákonné lhůtě, d) provozovatel odpovídá za škodu na cennostech jen do výše stanovené prováděcím předpisem. 6) Zákazník se odesláním objednávky zavazuje, že nebude v žádných prostorách provozovatele, kam má, nebo může mít přístup v souvislosti s výukou, vnášet a odkládat jakékoliv předměty vyšší hodnoty, jako jsou např. klenoty, peníze či jiné cennosti. 7) Zákazník se dále zavazuje dbát zvýšené opatrnosti na všechny své věci, neponechávat je bez možnosti kontroly a ani se od nich vzdalovat. 8) Nároky plynoucí z odpovědnosti za škodu způsobenou na vnesených věcech, jsou-li uplatněny opožděně, nelze uplatnit. Článek X. Zpracování osobních údajů 1) Při uzavírání smlouvy je zákazník povinen sdělit poskytovateli své osobní údaje uvedené v přihlášce. Poskytnuté údaje budou použity pro vyřízení přihlášky, popřípadě k vyřizování reklamací. Veškeré údaje, které poskytovatel od zákazníka získá v souvislosti s uzavřením smlouvy, poskytováním služeb či od třetích subjektů, budou zpracovány v databázi poskytovatele a bude s nimi nakládáno v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. Poskytovatel nebude poskytovat údaje zákazníka třetím osobám. 2) Zákazník dává poskytovateli souhlas s využitím svých údajů k obchodním a marketingovým účelům poskytovatele, včetně provádění průzkumu trhu. Poskytovatel prohlašuje, že je řádně registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů. 3) Po ukončení smlouvy a vypořádání všech vzájemných práv a povinností poskytovatel vymaže údaje zákazníka ze své databáze aktivních zákazníků. Zákazník však dává souhlas poskytovateli se zpracováním svého jména, příjmení, adresy a jiných kontaktních údajů na dobu neurčitou po skončení smlouvy, a to za účelem nabídky služeb zákazníkovi. Zákazník má právo tento souhlas písemně odvolat. 4) Závazným potvrzením přihlášky souhlasí zákazník s použitím svých osobních údajů ve výše zmíněném rozsahu. 5) Zákazník a poskytovatel se zavazují vzájemně zacházet důvěrně se všemi podklady a informacemi, které jsou výslovně označeny jako důvěrné, jejichž důvěrnost vyplývá ze zákona anebo rozpoznatelně nejsou určeny pro třetí osobu. 6

7 Článek XI. Doručování, bezhotovostní platby 1) Účastníci tohoto závazkového vztahu sjednávají, že oznámení a jiné písemnosti budou považovány za doručené též dnem, kdy odesílající strana obdrží řádně adresovanou písemnost vrácenou poštovní službou jako nedoručitelnou, nebo adresátem odmítnutou. 2) Běžná korespondence mezi stranami smlouvy může být vedena prostřednictvím u, kdy doručení u nastane okamžikem odeslání elektronické zprávy na příslušnou ovou adresu adresáta, pokud se tak stane v pracovní dny mezi 8:00 17:30 hod., v opačném případě v 8:00 hod. prvního následujícího pracovního dne, a pokud doručení zprávy bude odesílateli elektronicky potvrzeno ze stejné ové adresy, na kterou odeslal odesílatel (vyjma doručení přihlášek). Článek XII. Závěrečná ustanovení 1) Není-li v konkrétní smlouvě dohodnuto jinak, řídí se veškeré vztahy mezi poskytovatelem a zákazníkem těmito Všeobecnými obchodními podmínkami poskytovatele. 2) Poskytovatel je oprávněn změnit VOP. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi VOP na svých internetových stránkách. 3) Veškerá ostatní vedlejší ústní ujednání jsou neúčinná. Veškeré změny a dodatky konkrétní smlouvy, nebo k těmto VOP musí být učiněny písemnou formou, nebo v souladu s těmito VOP a podepsány statutárním zástupcem poskytovatele a zákazníkem. 4) V případě, že některé ustanovení těchto VOP se stane neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení účinná. Zákazník a poskytovatel se zavazují nahradit neprodleně neúčinné ustanovení takovým ustanovením, které se nejvíce blíží k hospodářskému účelu sledovaného neúčinným ustanovením, a to písemným dodatkem. 5) Uzavřené smlouvy jsou archivovány poskytovatelem v elektronické podobě, popř. písemné podobě a nejsou přístupné. Jazykem komunikace mezi poskytovatelem a zákazníkem a jazykem smlouvy je český jazyk. 6) Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně dalších právních vztahů zde neupravených se řídí českým právem, konkrétně ustanoveními zák. č.513/1991 Sb. Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a zák. č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele. 7) Každá ze stran má povinnost bez prodlení informovat druhou stranu o všech skutečnostech neuvedených ve smlouvě, které mohou mít vliv na plnění závazků ze smlouvy. 8) Zákazník není oprávněn převádět svá práva a povinnosti dle smlouvy, ať již z části nebo jako celek, bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje, že takový souhlas nebude bezdůvodně odepřen. 9) Tyto VOP jsou platné a účinné ke dni Za Institut informatiky Vyšší odborná škola, s.r.o. Ing. Petra Mansfeldová, jednatel 7

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Obchodní podmínky. Delta School Prague

Obchodní podmínky. Delta School Prague Obchodní podmínky Delta School Prague I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky vydané na základě 273 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a 53a zákona č. 40/1964, Občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu výtvarný-shop.cz

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Lázně Lednice jsou poskytovatelem lázeňských a léčebných pobytů, procedur, ubytování, stravování a navazujících služeb. Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice,

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR)

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) se sídlem v ulici Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany identifikační číslo: 69781389 zapsaného ve

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.abixcz.cz. Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím...ing. Jiří Špiller...a jeho obchodními partnery (dále jen kupující ). Webová

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané Metropolitním spořitelním družstvem, IČ: 25571150, se sídlem: Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8 - Karlín, zapsaným v oddílu Dr, vložce 7890, obchodního

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby) Obchodní podmínky společnosti BAMTYRE s.r.o., se sídlem České družiny 2049/29, 160 00 Praha 6 Dejvice, IČO 01408763, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205944

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

Společnost HANNAH Group s.r.o. zapsaná v OR vedeném Městským soudem v. Praze v oddíle C, vložka č. 146627, nebo společnost HANNAH SCHOOL s.r.o.

Společnost HANNAH Group s.r.o. zapsaná v OR vedeném Městským soudem v. Praze v oddíle C, vložka č. 146627, nebo společnost HANNAH SCHOOL s.r.o. HANNAH Group s.r.o. HANNAH SCHOOL s.r.o. Husova 48, 28002 Kolín 1 Husova 48, 28002 Kolín 1 DIČ: CZ28507363 DIČ: CZ29058732 Společnost HANNAH Group s.r.o. zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SVP Invest s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov, 130 00 identifikační číslo: 24687774 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ProAš z.s. se sídlem Palackého 2424/2, Aš 352 01 identifikační číslo: 22708294 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Smlouva o dílo č. 02/2014

Smlouva o dílo č. 02/2014 Smlouva o dílo č. 02/2014 podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku uzavřená níže uvedeného, dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Objednatel: sídlo: Ústav územního rozvoje Jakubské nám.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava OBCHODNÍ PODMÍNKY organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande Michaely Strnadové se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava identifikační číslo: 88655717 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto:

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto: KUPNÍ SMLOUVA, kterou níže uvedeného data uzavírají: 1. Kanlux s.r.o. sídlem Frýdek-Místek, ul. Sadová čp. 618, PSČ: 738 01 IČ: 27804861 registrace: obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C.

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Obsah Čl. 1 Obecná ustanovení... 2 Čl. 2 Vymezení používaných pojmů... 2 Čl. 3 Popis služby Sběrná Pošta...

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

kupující ) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, nebo prostřednictvím jiné formy vzájemné domluvy.

kupující ) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, nebo prostřednictvím jiné formy vzájemné domluvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY Společnost Profea Educational s.r.o. se sídlem třída Kpt. Jaroše 1922/3, Černá Pole, 60200 Brno, IČO: 2233401, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti The Cambridge Centre, s.r.o se sídlem Kněžská 18, 37001, České Budějovice IČ: 26086140 Zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Techni Trade s.r.o. pro podnikatelské subjekty

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Techni Trade s.r.o. pro podnikatelské subjekty Všeobecné obchodní podmínky společnosti pro podnikatelské subjekty Sídlo: Kroftova 399/9, 15000 Praha 5 Identifikační číslo: 27633870 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné pro všechny Smlouvy o poskytování odborné, organizační a technické pomoci při čerpání dotací z fondů EU. Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy o

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Všeobecná ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Všeobecná ustanovení Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Firma na zážitky, s.r.o. a Vámi jako kupujícím produktu Black Boxes, případně příjemcem produktu Black Boxes, pokud

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o.

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o. Reklamační řád Verze 1.01 poslední změna 22/08/2011 Vytvořil CZ101/Behunek Print: 31.08.2011 Page 1/5 Obsah 1. Základní ustanovení... 3 2. Rozsah platnosti... 3 3. Reklamace... 3 3.1. Základní pojmy reklamace...

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Příměstské tábory Smluvní strany Jazykovou školou ATES language s.r.o. se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jazyková škola ATES language s.r.o. se sídlem Prorektorská

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Tandemové centrum Liberec (dále jen poskytovatel) a mezi objednatelem či uživatelem služeb či výrobků uvedené firmy

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky V Náchodě dne: 1.5.2014 DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") jsou závazné pro nákup výrobků značky DIVOKÁ KOSMETIKA (dále

Více

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti se sídlem Římská 103/12, 120 00 Praha 2 Vinohrady IČO: 24758272 email: info@toplifeczech.cz tel.: +420 728 343 637 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Offpark s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Offpark s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Offpark s.r.o. I. Všeobecná ustanovení Společnost Offpark s.r.o., IČ: 27995577 se sídlem 342 01 Sušice, Karla Čapka 873, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Jiří Hejtmánek se sídlem Praha 3, Slezská 2138/114 identifikační číslo: 16878299 Event.č.: 310001-523785753 podnikající na základě živnostenského listu č.j.: ŽIO/ 47667/2005/

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Výzva insolvenční správkyně dlužníka BRUTRA s.r.o. k podání nejvhodnějšího návrhu na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek Soubor pohledávek dlužníka BRUTRA s.r.o. v nominální

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Avelingua Specialista na francouzštinu

Avelingua Specialista na francouzštinu Avelingua Specialista na francouzštinu Obchodní podmínky Avelingua Platné od 1. 4. 2015 1. Preambule Pořadatelem jazykových kurzů je Mgr. Eva Klánová - Avelingua, IČ: 71067272, se sídlem Mezipolí 1299/11,

Více

Půjčovna kol a koleběžek v Legner Hotelu Zvánovice, Zvánovice 154, 251 65

Půjčovna kol a koleběžek v Legner Hotelu Zvánovice, Zvánovice 154, 251 65 Půjčovna kol a koleběžek v Legner Hotelu Zvánovice, Zvánovice 154, 251 65 Obchodní podmínky 1: Uzavřením nájemní smlouvy o nájmu sportovního vybavení vyjadřuje nájemce souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

Více

BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PREAMBULE Společnost BEZREKLAMKY s.r.o. je provozovatelem unikátního a inovativního internetového inzertního portálu www.bezreklamky.cz. Na internetovém inzertním

Více

FinCall s.r.o. Reklamační řád upravuje rozsah odpovědnosti společnosti FinCall s.r.o.,

FinCall s.r.o. Reklamační řád upravuje rozsah odpovědnosti společnosti FinCall s.r.o., REKLAMAČNÍ ŘÁD Společnost FinCall s.r.o., se sídlem Čihákova 872/17, IČ 27854477, DIČ CZ27854477 zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praha, oddíl C., vložka 198125, vydává v souladu s příslušnými

Více

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů Obchodní podmínky 1. Vymezení pojmů Poskytovatel poskytovatelem se pro účely těchto všeobecných podmínek rozumí Společnost HRS Hotelonline s.r.o., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Vinohradská 2165/48, okres

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FESH s.r.o. se sídlem Bryksova 763/46, Praha 9 IČO: 02319829 DIČ: CZ02319829 pro prodej zboží a služeb prostřednictvím internetové adresy www.fengshuiacademy.cz a

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ZEO TRADE, s.r.o. se sídlem Záhoří ll, PSČ 398 l8 Záhoří u Písku, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Obchodní podmínky portálu efpa.cz

Obchodní podmínky portálu efpa.cz Obchodní podmínky portálu efpa.cz Preambule Prodávající, společnost vropská asociace finančního plánování České republiky, zájmové sdružení právnických osob, se sídlem Krakovská 1366/25, 110 00 Praha 1,

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více