P A S O H L Á V K Y okr. Brno-venkov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P A S O H L Á V K Y okr. Brno-venkov"

Transkript

1 ÚZEMNÍ PLÁN P A S O H L Á V K Y okr. Brno-venkov KONCEPT I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Pohořelice, odbor územního plánování a stavební úřad Obec Projektant: AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova 1183/29a, Brno Tel/Fax: , Tel Web. Vedoucí a zodpovědný projektant: Ing. arch. Milan Hučík Číslo zakázky: 649 Datum zpracování: 9/2009 Autorský kolektiv: Ing. arch. Milan Hučík Ing. arch. Pavel Klein Bc. Hana Leššová Ing.arch. Gabriela Cikánová Konečná

2 Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Číslo jednací: Datum vydání : Datum nabytí účinnosti: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Razítko Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice, odbor územního plánování a stavební úřad Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: Razítko Strana: 2

3 TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST I.A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 4 I.A.1. Vymezení zastavěného území 4 I.A.2. Vymezení řešeného území podle katastrálních území obce 4 I.B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE A OCHRANY JEHO HODNOT 4 I.B.1. Koncepce rozvoje území 4 I.B.2. Ochrana hodnot v území 5 I.C. URBANISTICKÁ KONCEPCE 5 I.C.1. Základní zónování obce 5 I.C.2. Vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně 6 I.C.3. Plochy bydlení 6 I.C.4. Plochy občanského vybavení 8 I.C.5. Smíšená území 17 I.C.6. Plochy výroby a skladování 20 I.C.7. Plochy veřejných prostranství a dopravní infrastruktury 22 I.C.8. Plochy technické infrastruktury 23 I.C.9. Plochy vnitrosídelní zeleně 24 I.C.10. Plochy vodní a vodohospodářské 24 I.D. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 24 I.D.1. Doprava 24 I.D.2. Technická infrastruktura 26 I.E. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 27 I.E.1. Plochy nezastavěné a nezastavitelné 27 I.E.2. Krajinný ráz 28 I.E.3. Územní systém ekologické stability 28 I.E.4. Prostupnost krajiny 30 I.E.5. Protierozní opatření, ochrana před povodněmi 30 I.E.6. Podmínky pro rekreační využívání krajiny 30 I.E.7. Vymezení ploch pro dobývání nerostů 31 I.F. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH 31 I.F.1. Základní pojmy 31 I.F.2. Podmínky pro využití ploch 32 I.F.3. Další podmínky prostorového uspořádání 45 I.F.4. Ostatní podmínky využití ploch 45 I.G. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV 46 I.H. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI 46 I.H.1. Veřejně prospěšné stavby a opatření, pro které je možné vyvlastnit práva k pozemkům a stavbám 46 I.H.2. VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO 49 I.H.3. Asanační úpravy 53 I.I. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH BUDE ULOŽENO PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ 54 I.J. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ULOŽENO POŘÍZENÍ A VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU 56 I.K. VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB57 I.L. ÚDAJE O POČTU LISTŮ A VÝKRESŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU 58 Strana: 3

4 I.A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ I.A.1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Zastavěné území bylo vymezeno podle 58 zákona č.183/2006 Sb. k datu Je zobrazeno v grafické části územního plánu, především ve výkrese základního členění č. I.01. I.A.2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ PODLE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ OBCE Územní plán řeší celá katastrální území a Mušov. Vymezení řešeného území je znázorněno v grafické části územního plánu, ve výkrese č. I.01. I.B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE A OCHRANY JEHO HODNOT I.B.1. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ ÚP řeší rozšíření a úpravu trasy navržené rychlostní silnice R52 a návrh nové trasy souběžné krajské silnice. Územní plán také vymezil koridor pro výhledový obchvat obce přeložku silnice III/ Při formování urbanistické koncepce rozvoje je zohledněno původní prostorově funkční uspořádání a rozložení sídla v krajině a u Vodní nádrže Nové Mlýny I. Rozvojové plochy byly v převážné míře soustředěny mezi obec a kemp ATC Merkur. Sídlo si ponechává svůj multifunkční charakter s dynamickým rozvojem lázeňsko-rekreačních služeb. Kostru navrženého území tvoří navržená páteřní komunikace, která se napojuje na silnici III/39614 v centru obce, pokračuje kolem hřbitova dále kolem LBC Vrbiny. Nad tzv. poloostrovem se páteřní komunikace zalomí směrem k severovýchodu a pokračuje v souběhu nad stávající komunikací v kempu ATC Merkur dále k silnici I/52. Z této komunikace je navržena další síť místních komunikací k obsluze území. Nosným programem rozvoje obce bude rozvoj lázeňství a zařízení občanského vybavení související s cestovním ruchem. To vyvolá i silnou potřebu nových zastavitelných ploch pro funkci bydlení. Hlavní územní rozvoj je navržen v návaznosti na zastavěné území obce a mezi obec a stávající kemp ATC Merkur. Centrem navrženého území bude lázeňské území, které je řešeno na tzv. poloostrově. Na lázeňskou zónu navazuje navržená sídelní a krajinná zeleň. Podél páteřní komunikace jsou vymezeny plochy smíšené obytné a plochy občanského vybavení. Mezi obcí, kempem a silnicí I/52 je navržen golfový areál, který bude doplňkovou aktivitou ke vznikající rekreačně - lázeňské zóně. Strana: 4

5 I.B.2. OCHRANA HODNOT V ÚZEMÍ Územní plán vymezuje následující opatření směřující k ochraně hodnot v území: větší množství ploch k ozelenění (návrh ploch zeleně krajinné, ploch veřejné (parkové) zeleně, za účelem zvýšení koeficientu ekologické stability území a vytvoření příznivějších předpokladů pro lázeňství a cestovní ruch, Plocha Přírodní rezervace Věstonická nádrž byla zahrnuta do ÚSES jako RBC č. 44 Na pískách, což znásobí ochranu tohoto cenného území Vymezené prostorové regulativy zastavitelných ploch zajistí ochranu obrazu obce a krajinného rázu ÚP vymezuje architektonicky a urbanisticky významné stavby a plochy, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt. Bude tak zajištěna nezbytná ochrana kulturních a architektonických hodnot v území. Územní plán upřesňuje územní systém ekologické stability a navrhuje výsadbu protierozní zeleně v krajině. Za účelem ochrany archeologických nálezů vymezuje územní plán podmínku před zahájením jakýchkoliv zemních prací a úprav terénu je stavebník povinen tuto činnost v časovém předstihu oznámit Archeologickému ústavu AV ČR a musí umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci případné provedení záchranného archeologického výzkumu (ustanovení 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů). I.C. URBANISTICKÁ KONCEPCE (včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně) Vymezení zastavitelných ploch s rozdílným využitím je řešeno s ohledem na specifické podmínky a charakter území, se zřetelem k vytvoření podmínek pro příznivé životní prostředí, zejména z důvodů omezení střetů vzájemně neslučitelných činností a požadavků na uspořádání a využívání území. Urbanistická koncepce územního rozvoje je podřízena tomu, aby obec měla charakter lázeňsko - rekreační s vyváženým rozvojem ostatních funkcí, především občanské vybavenosti, bydlení a sportu. V územním plánu jsou utlumeny výrobní plochy a areály. Nový rozvoj výrobních ploch kromě návrhu zahradnictví a plochy výroby energie na fotovoltaickém principu není v ÚP uvažován. Do ÚP je zapracován požadavek na rozšíření a návrh nové trasy navržené rychlostní komunikace R52 a návrh nové trasy krajské silnice. Územní plán také vymezil koridor pro navržený obchvat obce přeložka silnice III/ I.C.1. ZÁKLADNÍ ZÓNOVÁNÍ OBCE V územním plánu jde o vymezení ploch s rozdílným funkčním využitím a rozlišnými požadavky na kvalitu životního prostředí. Cílem bylo omezení prolínání funkcí, které by se mohly navzájem negativně ovlivňovat. Území obce je poměrně zřetelně rozděleno na základní zóny. Obec má převážně obytně rekreační charakter. Rozvoj bydlení je soustředěn především v obci a ve vazbě na zastavěné území. Hlavní územní rozvoj je navržen mezi obec a stávající kemp ATC Merkur. Centrem rozvojového území budou plochy lázeňské, které jsou navrženy na tzv. poloostrově. Na lázeňské plochy navazuje Strana: 5

6 navržená sídelní a krajinná zeleň. Podél navržené páteřní komunikace jsou vymezeny plochy smíšené obytné, plochy občanského vybavení, plochy rekreace a sportu a další.. Výrobní plochy na severovýchodním okraji obce na levé straně při příjezdu do obce od města Pohořelice jsou stabilizovány. Výrobní plochy v severní části obce za obecním úřadem (zchátralý zemědělský areál), naproti bistru u Břízy, a v k.ú. Mušov po levé straně při vjezdu do kempu ATC Merkur jsou navrženy k obnově pro funkce občanské vybavenosti. V jižní části k.ú. Mušov se nachází stabilizované výrobní plochy (provozovna Zappa beton a Rybníkářství Pohořelice zpracovna ryb Mu?ov). Plochy pro rozvoj vinných sklepů jsou uvažovány v západní části obce s vazbou na stávající areál vinných sklepů a také v k.ú. Mušov u silnice I/52. I.C.2. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ K naplnění cílů územního plánu bylo řešené území rozděleno na plochy s rozdílnými nároky na prostředí. Návrh je zobrazen v grafické části územního plánu, především v hlavním výkrese a tvoří závaznou část územního plánu. ÚP vymezuje plochy bydlení, plochy občanského vybavení, plochy smíšené, plochy výroby a skladování, plochy dopravní infrastruktury, plochy ostatní, plochy zemědělské, ostatní nezastavěné plochy a další. Podmínky využití jednotlivých ploch jsou uvedeny v části I.F. #STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH. I.C.3. PLOCHY BYDLENÍ Rozvoj bydlení je soustředěn především v obci a v blízkém okolí, ve vazbě na zastavěné území. Nové rozvojové plochy jsou navrženy ve stávajících prolukách a dále jsou vymezeny nové plochy na západním, severním a východním okraji obce. Plochy bydlení jsou členěny na: - Plochy bydlení v rodinných domech - Plochy bydlení v bytových domech Stanovení podmínek pro realizaci navrhovaných funkcí v zastavitelných plochách a v plochách přestavby: Označení Z01 Funkční využití Omezení v řešené ploše Plochy bydlení v rodinných domech Opatření a podmínky pro využití plochy Nepožaduje se prověření změn využití plochy územní studií. I. Etapa výstavby. Na základě výjimky udělené dotčeným orgánem se připouští výstavba v blízkosti lesa s tím, že minimální vzdálenost jakýchkoliv staveb od sousedících lesních pozemků bude činit nejméně 25 m. V navazujících řízeních je nutné kladné závazné stanovisko MO ČR, VUSS Brno - řešené území je situováno v prostoru zájmového území Ministerstva obrany. Strana: 6

7 Z02 Z03 Z04 Z05 Z06 Z07 Z08 Plochy bydlení v rodinných domech Plochy bydlení v rodinných domech Plochy bydlení v rodinných domech Plochy bydlení v rodinných domech Nepožaduje se prověření změn využití plochy územní studií. Podmínkou pro rozhodování o změnách v území není zpracování I. Etapa výstavby. V navazujících řízeních je nutné kladné závazné stanovisko MO ČR, VUSS Brno - řešené území je situováno v prostoru zájmového území Ministerstva obrany. Nepožaduje se prověření změn využití plochy územní studií. Podmínkou pro rozhodování o změnách v území není zpracování I. Etapa výstavby. Na základě výjimky udělené dotčeným orgánem se připouští výstavba v blízkosti lesa s tím, že minimální vzdálenost jakýchkoliv staveb od sousedících lesních pozemků bude činit nejméně 25 m. Zahájení výstavby je podmíněno kabelizací stávajícího vzdušného elektrického vedení VN. V navazujících řízeních je nutné kladné závazné stanovisko MO ČR, VUSS Brno - řešené území je situováno v prostoru zájmového území Ministerstva obrany. Nepožaduje se prověření změn využití plochy územní studií. Podmínkou pro rozhodování o změnách v území není zpracování I. Etapa výstavby. Objekty budou situovány mimo silniční ochranné pásmo silnice III/39614 Na základě výjimky udělené dotčeným orgánem se připouští výstavba v blízkosti lesa s tím, že minimální vzdálenost jakýchkoliv staveb od sousedících lesních pozemků bude činit nejméně 25 m. V navazujících řízeních je nutné kladné závazné stanovisko MO ČR, VUSS Brno - řešené území je situováno v prostoru zájmového území Ministerstva obrany. Požaduje se prověření změn využití plochy územní studií. Podmínkou pro rozhodování o změnách v území není zpracování II. Etapa výstavby. Územní studie upřesní polohu veřejných prostranství ( 7 odst.2 vyhl.č. 501/2006 Sb. ve znění vyhl.č. 269/2009 Sb.) o úhrnné výměře nejméně 5000 m2. Na základě výjimky udělené dotčeným orgánem se připouští výstavba v blízkosti lesa s tím, že minimální vzdálenost jakýchkoliv staveb od sousedících lesních pozemků bude činit nejméně 25 m. V OP hřbitova se nepřipouští výstavba školských a zdravotnických zařízení a stravovacích zařízení. V navazujících řízeních je nutné kladné závazné stanovisko MO ČR, VUSS Brno - řešené území je situováno v prostoru zájmového území Ministerstva obrany. Strana: 7

8 Z09 Z71 Plochy bydlení v rodinných domech Plochy bydlení v rodinných domech Požaduje se prověření změn využití plochy územní studií. Podmínkou pro rozhodování o změnách v území není zpracování III. Etapa výstavby. Územní studie upřesní polohu veřejných prostranství ( 7 odst.2 vyhl.č. 501/2006 Sb. ve znění vyhl.č. 269/2009 Sb.) o úhrnné výměře nejméně 3000 m2. Na základě výjimky udělené dotčeným orgánem se připouští výstavba v blízkosti lesa s tím, že minimální vzdálenost jakýchkoliv staveb od sousedících lesních pozemků bude činit nejméně 25 m. V OP hřbitova se nepřipouští výstavba školských a zdravotnických zařízení a stravovacích zařízení. V navazujících řízeních je nutné kladné závazné stanovisko MO ČR, VUSS Brno - řešené území je situováno v prostoru zájmového území Ministerstva obrany. Nepožaduje se prověření změn využití plochy územní studií. Podmínkou pro rozhodování o změnách v území není zpracování I. Etapa výstavby. Na základě výjimky udělené dotčeným orgánem se připouští výstavba v blízkosti lesa s tím, že minimální vzdálenost jakýchkoliv staveb od sousedících lesních pozemků bude činit nejméně 25 m. V navazujících řízeních je nutné kladné závazné stanovisko MO ČR, VUSS Brno - řešené území je situováno v prostoru zájmového území Ministerstva obrany. I.C.4. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ Ve vazbě na centrum obce jsou navrženy plochy pro občanskou vybavenost. Především se jedná o dvě větší plochy na severním okraji obce (částečně přestavbové - brownfields), kde je uvažováno s ubytováním, wellness zařízením, bazénem a restaurací apod. V ÚP navrhujeme přemístění stávajícího fotbalového hřiště ze středu obce do vhodnější polohy na severním okraji obce. Pro tento záměr jsou vymezeny alternativně dvě dostatečně velké plochy. V původním místě hřiště je navržena plocha občanského vybavení, která doplní vybavenost centra obce. Před vjezdem do kempu ATC Merkur je navržena plocha označená OT Z58, pro umístění aquaparku. V návaznosti na tuto plochu a na stávající kemp je navrženo záchytné parkoviště. Na římském vrchu nad stávajícím kempem v k.ú. Mušov je navržen archeopark, v místě původního římského vojenského ležení. Mezi obcí, kempem a silnicí I/52 je navržen golfový areál, který bude doplňkovou aktivitou ke vznikající rekreačně - lázeňské zóně. V blízkosti navržené křižovatky R52 s III/39614 jsou vymezeny dvě plochy pro občanskou vybavenost. Stanovení podmínek pro realizaci navrhovaných funkcí v zastavitelných plochách a v plochách přestavby: Strana: 8

9 Označení Z10 Z11 Z12 Z13 Funkční využití Omezení v řešené ploše OV plochy občanského vybavení OV plochy občanského vybavení OS plocha pro prodej, služby, ubytování, stravování OS plocha pro prodej, služby, ubytování, stravování Opatření a podmínky pro využití plochy Požaduje se prověření změn využití plochy územní studií. I. Etapa výstavby. V navazujícím řízení bude respektováno OP elektrického vedení VN 10 m, umístění staveb a oplocení zohlední užívání pozemků sousedících s koryty vodních toků (u drobných vodních toků nejméně 6 m od břehové hrany). V navazujících řízeních je nutné kladné závazné stanovisko MO ČR, VUSS Brno - řešené území je situováno v prostoru zájmového území Ministerstva obrany. Nepožaduje se prověření změn využití plochy územní studií. I. Etapa výstavby. Umístění staveb a oplocení zohlední užívání pozemků sousedících s koryty vodních toků - u drobných vodních toků nejméně 6 m od břehové hrany, V navazujících řízeních je nutné kladné závazné stanovisko MO ČR, VUSS Brno - řešené území je situováno v prostoru zájmového území Ministerstva obrany. Nepožaduje se prověření změn využití plochy územní studií. I. Etapa výstavby. V navazujícím řízení bude respektováno OP elektrického vedení VN 10 m. V OP hřbitova se nepřipouští výstavba školských a zdravotnických zařízení. V navazujících řízeních je nutné kladné závazné stanovisko MO ČR, VUSS Brno - řešené území je situováno v prostoru zájmového území Ministerstva obrany. Požaduje se prověření změn využití plochy územní studií. I. Etapa výstavby. Územní studie upřesní polohu veřejných prostranství ( 7 odst.2 vyhl.č. 501/2006 Sb. ve znění vyhl.č. 269/2009 Sb.) o úhrnné výměře nejméně 2400 m2. Umístění staveb a oplocení zohlední OP I.stupně přírodních léčivých zdrojů Na základě výjimky udělené dotčeným orgánem se připouští výstavba Strana: 9

10 Z14 Z15 OS plocha pro prodej, služby, ubytování, stravování OV plochy občanského vybavení v blízkosti lesa s tím, že minimální vzdálenost jakýchkoliv staveb od sousedících lesních pozemků bude činit nejméně 25 m. V navazujících řízeních je nutné kladné závazné stanovisko MO ČR, VUSS Brno - řešené území je situováno v prostoru zájmového území Ministerstva obrany. V navazujícím řízení je nutno dořešit umístění odstavných ploch, s upřednostněním odvádění vod z parkovišť např. systémem oddílné kanalizace s dostatečně dimenzovanými technickými opatřeními např. v podobě LAPOLů, architektonický výraz a objem staveb řešit tak, aby byla zachována dominanta kostela sv. Anny na návsi, stavby odclonit od stávající rodinné zástavby v sousedství vegetačními úpravami. Požaduje se prověření změn využití plochy územní studií. I. Etapa výstavby. Územní studie upřesní polohu veřejných prostranství ( 7 odst.2 vyhl.č. 501/2006 Sb. ve znění vyhl.č. 269/2009 Sb.) o úhrnné výměře nejméně 1600 m2. Na základě výjimky udělené dotčeným orgánem se připouští výstavba v blízkosti lesa s tím, že minimální vzdálenost jakýchkoliv staveb od sousedících lesních pozemků bude činit nejméně 25 m. V navazujících řízeních je nutné kladné závazné stanovisko MO ČR, VUSS Brno - řešené území je situováno v prostoru zájmového území Ministerstva obrany. V navazujícím řízení je nutno dořešit umístění odstavných ploch, s upřednostněním odvádění vod z parkovišť např. systémem oddílné kanalizace s dostatečně dimenzovanými technickými opatřeními např. v podobě LAPOLů, části pozemků s kvalitnější půdou ponechat nezastavěné a využít je k parkové výsadbě, architektonický výraz a objem staveb řešit tak, aby byla zachována dominanta kostela sv. Anny na návsi, stavby odclonit od stávající rodinné zástavby v sousedství vegetačními úpravami. Nepožaduje se prověření změn využití plochy územní studií. I. Etapa výstavby. V navazujícím řízení bude respektováno OP elektrického vedení VN 10 m, které se dotýká pouze okraje plochy. Na základě výjimky udělené dotčeným orgánem se připouští výstavba v blízkosti lesa s tím, že minimální vzdálenost jakýchkoliv staveb od sousedících lesních pozemků bude činit nejméně 25 m. Objekty obsahující chráněné vnitřní prostory staveb budou situovány mimo silniční ochranné pásmo silnice III/39614, V navazujících řízeních je nutné kladné závazné stanovisko MO ČR, VUSS Brno - řešené území je situováno v prostoru zájmového území Ministerstva obrany. Strana: 10

11 Z16 Z17 OV plochy občanského vybavení OT plochy pro tělovýchovu a sport (Var.2) OV plochy občanského vybavení Nepožaduje se prověření změn využití plochy územní studií. II. Etapa výstavby. V navazujícím řízení bude respektováno OP elektrického vedení VN 10 m, které se dotýká pouze okraje plochy. Na základě výjimky udělené dotčeným orgánem se připouští výstavba v blízkosti lesa s tím, že minimální vzdálenost jakýchkoliv staveb od sousedících lesních pozemků bude činit nejméně 25 m. Objekty obsahující chráněné vnitřní prostory staveb budou situovány mimo silniční ochranné pásmo silnice III/39614, V navazujících řízeních je nutné kladné závazné stanovisko MO ČR, VUSS Brno - řešené území je situováno v prostoru zájmového území Ministerstva obrany, V navazujícím řízení nutno dořešit umístění odstavných ploch, s upřednostněním odvádění vod z parkovišť např. systémem oddílné kanalizace s dostatečně dimenzovanými technickými opatřeními např. v podobě LAPOLů, pořídit rozptylovou studii (bude-li intenzita provozu na parkovišti dosahovat potenciálně rizikové hranice1), respektovat zásadní průhledové a pohledové linie. Při výstavby OV vyššího významu odstínit rušivé aspekty (objekty, parkoviště) vhodnou keřovou či stromovou výsadbou. Nepožaduje se prověření změn využití plochy územní studií. III. etapa realizace výstavby. Z18 OV plochy občanského vybavení Objekty budou situovány mimo silniční ochranné pásmo silnice III/ V navazujících řízeních je nutné kladné závazné stanovisko MO ČR, VUSS Brno - řešené území je situováno v prostoru zájmového území Ministerstva obrany. Nepožaduje se prověření změn využití plochy územní studií. III. etapa realizace výstavby. Podél osy budoucí rychlostní silnice byl vymezen koridor v rozsahu 100 m od osy silnice na obě strany. Část zastavitelné plochy Z18, která zasahuje do koridoru přeložky silnice, může být zastavěna až po realizaci komunikace, za podmínek stanovených dotčeným orgánem (udělení výjimky ze silničního ochranného pásma). V navazujícím řízení nutno dále respektovat následující podmínky: - Objekty budou situovány mimo aktivní zónu záplavového území - respektovat OP elektrického vedení VN 10 m, které se dotýká pouze okraje plochy 1 Za směrodatnou hranici lze považovat dle zákona č. 100/2001 Sb., Přílohy I, kategorie II, bodu 10.6.parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu. Strana: 11

12 Z19 Z20 Z21 Z22 Z23 Z24 Z25 Z26 Z27 Z28 Z29 Z30 Z57 Z75 Z31 Z32 OL plochy lázeňské OV plochy občanského vybavení - Objekty budou situovány mimo silniční ochranná pásma, případně bude s dotčeným orgánem dohodnuta výjimka. - Objekty budou situovány mimo likvidovaný vrt MND. Zástavba bude dohodnuta s MND a.s. - Úroveň obytného podlaží bude umístěna nad hladinou záplavového území a nad úrovní hladiny rozlivu zvláštní povodně pod vodním dílem - zástavba je podmíněna kladným závazným stanoviskem MO ČR, VUSS Brno (řešené území je situováno v prostoru zájmového území Ministerstva obrany). Požaduje se prověření změn využití plochy územní studií. I. Etapa výstavby Územní studie upřesní polohu veřejných prostranství ( 7 odst.2 vyhl.č. 501/2006 Sb. ve znění vyhl.č. 269/2009 Sb.) o úhrnné výměře nejméně 1200 m2 pro plochu Z28, o úhrnné výměře nejméně 1600 m2 pro plochu Z75. V navazujícím řízení nutno dále respektovat následující podmínky: - přes plochy Z57 a Z75 vede kanalizační sběrač, který bude včetně OP respektován. - Území archeologického zájmu I.stupně - před zahájením jakýchkoliv zemních prací a úprav terénu stavebník povinen tuto činnost v časovém předstihu oznámit Archeologickému ústavu AV ČR a musí umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci případné provedení záchranného archeologického výzkumu - plochy Z 57, 75 užít k výstavbě kolonády bez větších zásahů do biocenóz, nebo ponechat a navrhnout jako plochy zeleně, v každém případě uchovat LBC Pobřežní háj (podpořit růst původních druhů rostlin), - podpořit výsadbu doprovodné parkové zeleně především původních druhů, vytvoření alejí tvořenou případně i ovocnými stromy. V navazujících řízeních je nutné kladné závazné stanovisko MO ČR, VUSS Brno (řešené území je situováno v prostoru zájmového území Ministerstva obrany). Požaduje se prověření změn využití plochy územní studií. I. Etapa výstavby V navazujícím řízení nutno dále respektovat následující podmínky: - vzhledem k umístění ploch k okolním zástavbám nejsou tyto plochy vhodné k vybudování OV vyššího významu (např.: supermarketu s parkovištěm nad 1000 m²), - vhodným situováním lze u záměrů se zvýšenou hlukovou zátěží tomuto vlivu předcházet (případnou stavbu situovat tak, aby odstínila hluk) - v případě realizace záměru s parkovištěm nad 100 stání Strana: 12

13 Z33 Z34 Z35 Z36 Z37 Z38 Z39 OS plocha pro prodej, služby, ubytování, stravování OV plochy občanského vybavení OA plochy archeoparku doporučujeme zvážení přesné zhodnocení imisní (a případně též hlukové) zátěže převážně s ohledem na stávající zástavbu a na další potencionální záměry v bezprostředním okolí. V navazujících řízeních je nutné kladné závazné stanovisko MO ČR, VUSS Brno (řešené území je situováno v prostoru zájmového území Ministerstva obrany). Požaduje se prověření změn využití plochy územní studií. Plochy Z33,34,35 - I. Etapa výstavby Plochy Z36, 37 - II.Etapa výstavby Územní studie upřesní polohu veřejných prostranství ( 7 odst.2 vyhl.č. 501/2006 Sb. ve znění vyhl.č. 269/2009 Sb.) o úhrnné výměře nejméně 1000 m2 na 2 ha každé zastavitelné plochy, Přes návrhové plochy Z35 a Z37 prochází vodovodní přivaděč. Případnou přeložku vodovodního přivaděče nebo jeho ponechání ve stávající trase a respektování jeho OP prověří předepsaná územní studie. V navazujících řízeních je nutné kladné závazné stanovisko MO ČR, VUSS Brno - řešené území je situováno v prostoru zájmového území Ministerstva obrany. Požaduje se prověření změn využití plochy územní studií. II. Etapa výstavby Územní studie upřesní polohu veřejných prostranství ( 7 odst.2 vyhl.č. 501/2006 Sb. ve znění vyhl.č. 269/2009 Sb.) o úhrnné výměře nejméně 1600 m2 V navazujících řízeních je nutné kladné závazné stanovisko MO ČR, VUSS Brno - řešené území je situováno v prostoru zájmového území Ministerstva obrany. Požaduje se prověření změn využití plochy územní studií. II. etapa výstavby V navazujícím řízení nutno dále respektovat následující podmínky: - v řešené ploše se nachází prohlášená nemovitá kulturní památka evidovaná v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky / římský vojenský tábor, archeologické stopy. Jedná se o území archeologického zájmu I.stupně - před zahájením jakýchkoliv zemních prací a úprav terénu stavebník povinen tuto činnost v časovém předstihu oznámit Archeologickému ústavu AV ČR a musí umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci případné provedení záchranného archeologického výzkumu Strana: 13

14 Z55 Z56 OT plochy pro tělovýchovu a sport OT plochy pro tělovýchovu a sport - respektovat vodovodní přivaděč a jeho ochranné pásmo, V navazujících řízeních je nutné kladné závazné stanovisko MO ČR, VUSS Brno - řešené území je situováno v prostoru zájmového území Ministerstva obrany. Nepožaduje se prověření změn využití plochy územní studií. I. etapa výstavby V navazujících řízeních je nutné kladné závazné stanovisko MO ČR, VUSS Brno - řešené území je situováno v prostoru zájmového území Ministerstva obrany. Nepožaduje se prověření změn využití plochy územní studií. I. etapa výstavby V navazujícím řízení nutno respektovat následující podmínky: - respektovat OP elektrického vedení VN 10 m, které se dotýká pouze okraje plochy - na základě výjimky udělené dotčeným orgánem se připouští výstavba v blízkosti lesa s tím, že minimální vzdálenost jakýchkoliv staveb od sousedících lesních pozemků bude činit nejméně 25 m, - upřesnit nutno polohu veřejných prostranství ( 7 odst.2 vyhl.č. 501/2006 Sb. ve znění vyhl.č. 269/2009 Sb.) o úhrnné výměře nejméně 1600 m2, v prostorech zasažených hlukovou zátěží předcházet negativním vlivům hluku vhodným situováním objektů (odstínit případný negativní vliv). Z58 OT plochy pro tělovýchovu a sport (aquapark) V navazujících řízeních je nutné kladné závazné stanovisko MO ČR, VUSS Brno - řešené území je situováno v prostoru zájmového území Ministerstva obrany. Požaduje se prověření změn využití plochy územní studií. I. etapa výstavby Územní studie upřesní polohu veřejných prostranství ( 7 odst.2 vyhl.č. 501/2006 Sb. ve znění vyhl.č. 269/2009 Sb.) o úhrnné výměře nejméně 2400 m 2. Z59 Z60 OT plochy pro tělovýchovu a sport (GOLF) V navazujících řízeních je nutné kladné závazné stanovisko MO ČR, VUSS Brno - řešené území je situováno v prostoru zájmového území Ministerstva obrany. Požaduje se prověření změn využití plochy územní studií. III. etapa výstavby Strana: 14

15 - respektovat dva stávající vodovodní přivaděče + jeden vodovod navrhovaný, - na základě výjimky udělené dotčeným orgánem se připouští výstavba v blízkosti lesa s tím, že minimální vzdálenost jakýchkoliv staveb od sousedících lesních pozemků bude činit nejméně 25 m. Z61 OT plochy pro tělovýchovu a sport (střelnice) V navazujících řízeních je nutné kladné závazné stanovisko MO ČR, VUSS Brno - řešené území je situováno v prostoru zájmového území Ministerstva obrany. Nepožaduje se prověření změn využití plochy územní studií. I. etapa výstavby V navazujícím řízení nutno respektovat následující podmínky: - Na základě výjimky udělené dotčeným orgánem se připouští výstavba v blízkosti lesa s tím, že minimální vzdálenost jakýchkoliv staveb od sousedících lesních pozemků bude činit nejméně 25 m. - zachovat lokálně cennější segment xerotermní stráň Z74 OV plochy občanského vybavení var.2 Územní rezerva pro bydlení R02 - var.1 V navazujících řízeních je nutné kladné závazné stanovisko MO ČR, VUSS Brno - řešené území je situováno v prostoru zájmového území Ministerstva obrany, Požaduje se prověření změn využití plochy územní studií. III. etapa výstavby V navazujícím řízení nutno respektovat následující podmínky: - Na základě výjimky udělené dotčeným orgánem se připouští výstavba v blízkosti lesa s tím, že minimální vzdálenost jakýchkoliv staveb od sousedících lesních pozemků bude činit nejméně 25 m. - v kontextu ostatních záměrů v okolním území nedoporučujeme výstavbu rozsáhlejšího charakteru OV vyššího významu (např.: supermarket s parkovištěm); vzhledem k vedení zásadní průhledové osy (jih plochy) a snaze vybudovat lázeňský komplex, můžou zmíněné záměry přitáhnout větší pohyb dopravních prostředků a osob, což může způsobit negativní vliv z tohoto aspektu plynoucí. V navazujících řízeních je nutné kladné závazné stanovisko MO ČR, VUSS Brno - řešené území je situováno v prostoru zájmového území Ministerstva obrany P01 OV plochy občanského vybavení Nepožaduje se prověření změn využití plochy územní studií. I. etapa výstavby V navazujícím řízení nutno respektovat následující podmínky: - přes jihovýchodní roh řešené plochy vede dálkový kabel, který bude Strana: 15

16 P02 P04 OT plochy pro tělovýchovu a sport OS plocha pro prodej, služby, ubytování, stravování včetně OP respektován - Umístění staveb a oplocení zohlední užívání pozemků sousedících s koryty vodních toků - u drobných vodních toků nejméně 6 m od břehové hrany, - Území archeologického zájmu I.stupně - před zahájením jakýchkoliv zemních prací a úprav terénu stavebník povinen tuto činnost v časovém předstihu oznámit Archeologickému ústavu AV ČR a musí umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci případné provedení záchranného archeologického výzkumu V navazujících řízeních je nutné kladné závazné stanovisko MO ČR, VUSS Brno - řešené území je situováno v prostoru zájmového území Ministerstva obrany. Nepožaduje se prověření změn využití plochy územní studií. I. etapa výstavby V navazujícím řízení nutno respektovat následující podmínky: - přes návrhovou plochu prochází vodovodní přivaděč. Vodovodní přivaděč bude respektován V navazujících řízeních je nutné kladné závazné stanovisko MO ČR, VUSS Brno - řešené území je situováno v prostoru zájmového území Ministerstva obrany. Nepožaduje se prověření změn využití plochy územní studií. Etapizace: západní část plochy I. etapa výstavby, východní část řešené plochy ale leží v silničním OP a v koridoru rychlostní silnice R52. Podél osy silnice byl vymezen koridor v rozsahu 50 m od osy silnice na obě strany. Část přestavbové plochy P04, která zasahuje do koridoru rychlostní komunikace, může být zastavěna až po realizaci rychlostní silnice, za podmínek stanovených dotčeným orgánem (udělení výjimky ze silničního ochranného pásma), V navazujícím řízení nutno respektovat následující podmínky: - přes návrhovou plochu prochází vodovodní přivaděč. Vodovodní přivaděč bude respektován. - v navazujícím řízení dořešit systém odstavných ploch s upřednostněním odvádění vod z parkovišť např. systémem oddílné kanalizace s dostatečně dimenzovanými technickými opatřeními např. v podobě LAPOLů, - respektovat zásadní průhledové a pohledové linie, - během následného vyhodnocení se zaměřit i na pohledové linie z protějšího břehu vodní nádrže, - volit různou výškovou hladinu (předejít blokovému působení), doporučujeme bohatou výsadbu doprovodné zeleně, v případě výstavby samostatných apartmánů výsadbu volit, tak aby odstiňovala jednotlivé plochy. V navazujících řízeních je nutné kladné závazné stanovisko MO ČR, VUSS Brno - řešené území je situováno v prostoru zájmového území Ministerstva obrany. Strana: 16

17 I.C.5. SMÍŠENÁ ÚZEMÍ Územní plán vymezil plochy smíšené obytné (kód SO) a plochy smíšené vinné sklepy a rekreace (kód SS). Stávající plocha smíšená obytná je vymezena na jihozápadním okraji obce. Územní plán vymezil dostatek ploch smíšených obytných v rozvojovém území mezi obcí a kempem. Jedná se především o plochu Z40, která navazuje na zastavěné území obce, ze severu je ohraničena navrženou páteřní komunikací a z jihu vodní nádrží Nové Mlýny. Další plochy smíšené obytné jsou navrženy kolem navržených lázní na tzv. poloostrově. Pět ploch smíšených obytných je navrženo také pod tzv. Římským vrchem nad stávajícím kempem. Na jihozápadním okraji obce, v návaznosti areál vinných sklepů, byly navrženy dvě zastavitelné plochy smíšené vinné sklepy a rekreace. V k.ú. Mušov při silnici I/52 se nachází řada vinných sklepů přístupná z místní komunikace. V návaznosti na tento areál je navrženo pokračování řady vinných sklepů směrem ke kempu. Stanovení podmínek pro realizaci navrhovaných funkcí v zastavitelných plochách a v plochách přestavby: Označení Z40 Funkční využití Omezení v řešené ploše SO - Plochy smíšené obytné Opatření a podmínky pro využití plochy Požaduje se prověření změn využití plochy územní studií. I. etapa výstavby. Územní studie upřesní polohu veřejných prostranství ( 7 odst.2 vyhl.č. 501/2006 Sb. ve znění vyhl.č. 269/2009 Sb.) o úhrnné výměře nejméně 4300 m 2. Alespoň polovina uvedené výměry bude umístěna v jihovýchodní části plochy, v návaznosti na LBC, a bude tvořena parkovou zelení. V navazujícím řízení nutno respektovat následující podmínky: - přes plochu vede kanalizační sběrač, který bude včetně OP respektován, - plochu přednostně využít pro výstavbu rodinných nebo bytových domů (požadavek SEA), - V OP hřbitova se nepřipouští výstavba školských a zdravotnických zařízení a stravovacích zařízení. V navazujících řízeních je nutné kladné závazné stanovisko MO ČR, VUSS Brno - řešené území je situováno v prostoru zájmového území Ministerstva obrany, Strana: 17

18 SO - Plochy smíšené obytné Požaduje se prověření změn využití plochy územní studií. I. etapa výstavby. Z41 Územní studie upřesní polohu veřejných prostranství ( 7 odst.2 vyhl.č. 501/2006 Sb. ve znění vyhl.č. 269/2009 Sb.) o úhrnné výměře nejméně 3000 m 2. Alespoň polovina uvedené výměry bude umístěna v jihozápadní části plochy, v návaznosti na LBC, a bude tvořena parkovou zelení. Dále územní studie navrhne při jižním okraji plochy vhodnou vegetační úpravu (alej s promenádou). Z42 Z43 Z44 Z45 Z46 SO - Plochy smíšené obytné V navazujícím řízení nutno respektovat následující podmínky: - přes plochu vede kanalizační sběrač, který bude včetně OP respektován. V navazujících řízeních je nutné kladné závazné stanovisko MO ČR, VUSS Brno - řešené území je situováno v prostoru zájmového území Ministerstva obrany. Požaduje se prověření změn využití plochy územní studií. I. Etapa výstavby. Územní studie upřesní polohu veřejných prostranství ( 7 odst.2 vyhl.č. 501/2006 Sb. ve znění vyhl.č. 269/2009 Sb.) o úhrnné výměře nejméně 500 m 2 pro plochu Z42, 600 m 2 pro plochu Z43, nejméně 800 m 2 pro plochu Z44, nejméně 800 m 2 pro plochu Z45, 750 m 2 pro plochu Z46. V navazujících řízeních je nutné kladné závazné stanovisko MO ČR, VUSS Brno - řešené území je situováno v prostoru zájmového území Ministerstva obrany. Strana: 18

19 SO - Plochy smíšené obytné Požaduje se prověření změn využití plochy územní studií. Plocha Z47 - II. Etapa výstavby Plocha Z48, Z49, Z50, Z51 III.Etapa výstavby Územní studie upřesní polohu veřejných prostranství ( 7 odst.2 vyhl.č. 501/2006 Sb. ve znění vyhl.č. 269/2009 Sb.) o úhrnné výměře nejméně 1600 m 2 pro plochu Z50. Z47 Z48 Z49 Z50 Z51 Z52 Z53 Z69 SS - Plochy smíšené vinné sklepy a rekreace SS - Plochy smíšené vinné sklepy a rekreace V navazujícím řízení nutno respektovat následující podmínky: - zástavbu v ploše řešit v územní studii tak, aby došlo k co nejmenšímu možnému rušení obyvatel, popřípadě tyto jednotlivé objekty vizuálně odstínit od obytných budov (např. vhodnou vegetační výsadbou); nutno posoudit individuálně na základě konkrétního projektu - přes návrhovou plochu Z49 prochází vodovodní přivaděč. Případnou přeložku vodovodního přivaděče prověří předepsaná územní studie. - plochy Z48, Z49, Z50 a Z51 leží v území archeologického zájmu I.stupně - před zahájením jakýchkoliv zemních prací a úprav terénu stavebník povinen tuto činnost v časovém předstihu oznámit Archeologickému ústavu AV ČR a musí umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci případné provedení záchranného archeologického výzkumu. V navazujících řízeních je nutné kladné závazné stanovisko MO ČR, VUSS Brno - řešené území je situováno v prostoru zájmového území Ministerstva obrany. Nepožaduje se prověření změn využití plochy územní studií. I. etapa výstavby. V navazujících řízeních je nutné kladné závazné stanovisko MO ČR, VUSS Brno - řešené území je situováno v prostoru zájmového území Ministerstva obrany. Nepožaduje se prověření změn využití plochy územní studií. I. etapa výstavby. V navazujících řízeních je nutné kladné závazné stanovisko MO ČR, VUSS Brno - řešené území je situováno v prostoru zájmového území Ministerstva obrany. Strana: 19

20 SS - Plochy smíšené vinné sklepy a rekreace Nepožaduje se prověření změn využití plochy územní studií. III. etapa výstavby. Z54 V navazujícím řízení nutno respektovat následující podmínky: - respektovat nemovitou kulturní památku boží muka, - objekty situovat mimo silniční ochranné pásmo silnice I/52 - plocha leží v území archeologického zájmu I.stupně - před zahájením jakýchkoliv zemních prací a úprav terénu stavebník povinen tuto činnost v časovém předstihu oznámit Archeologickému ústavu AV ČR a musí umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci případné provedení záchranného archeologického výzkumu. V navazujících řízeních je nutné kladné závazné stanovisko MO ČR, VUSS Brno - řešené území je situováno v prostoru zájmového území Ministerstva obrany. I.C.6. PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ Největší plochu výroby v obci zaujímá areál, který se nachází na levé straně při příjezdu do obce od města Pohořelice. Tato plocha je stabilizována. Nové velkovýrobní zemědělské areály nejsou navrhovány. Plochy výroby v jižní části k.ú. Mušov (Zappa beton a Rybníkářství Pohořelice) jsou stabilizovány. Nové velkovýrobní zemědělské areály nejsou navrhovány. V návaznosti na plochu výroby v k.ú. Mušov byly navrženy plochy Z62 a Z63 plochy výroby energie na fotovoltaickém principu. Na severním okraji obce se nachází zdevastovaný zemědělský areál, který je navržen k přestavbě (plocha Z13). Jihozápadně od obce byly vymezeny dvě plochy pro zahradnictví (plocha Z66 a Z67). Stanovení podmínek pro realizaci navrhovaných funkcí v zastavitelných plochách a v plochách přestavby: Strana: 20

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, Odbor rozvoje a správy, náměstí T.G.Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Objednatel: Obec Lednice, Zámecké náměstí 70,

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTÍTARY PROJEKT BYL PODPOŘEN DOTACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTÍTARY PROJEKT BYL PODPOŘEN DOTACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTÍTARY Datum: leden 2012 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek PROJEKT BYL PODPOŘEN DOTACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ORGÁN

Více

Územní plán Zhořec TEXTOVÁ ČÁST návrh

Územní plán Zhořec TEXTOVÁ ČÁST návrh Územní plán Zhořec TEXTOVÁ ČÁST návrh Objednatel: Obec Zhořec, Zhořec 50, pošta Pacov Projektant: Ateliér CTS ing. arch. Jaromír Srba, Č.Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Pacov, odbor výstavby Datum:

Více

Ú Z E M N Í P L Á N Š U M A V S K É H O Š T I C E

Ú Z E M N Í P L Á N Š U M A V S K É H O Š T I C E Ú Z E M N Í P L Á N Š U M A V S K É H O Š T I C E Katastrální území: Šumavské Hoštice (764 205) Kosmo (764 175) Vojslavice (794 678) Pořizovatel: Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a územního plánování

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN PAVLÍNOV NÁVRH

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN PAVLÍNOV NÁVRH URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN PAVLÍNOV NÁVRH Datum: květen 2013 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

Územní plán Kamenné zboží

Územní plán Kamenné zboží Územní plán Kamenné zboží Návrh pro společné jednání Červenec 2014 Objednatel: OBEC KAMENNÉ ZBOŽÍ Kamenné Zboží 180 288 02 Nymburk Pavel Nosek, starosta Pořizovatel: MĚSTO NYMBURK Odbor výstavby Náměstí

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

Územní plán Pavlice ÚZEMNÍ PLÁN PAVLICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST

Územní plán Pavlice ÚZEMNÍ PLÁN PAVLICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN PAVLICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST listopad 2013 1 Schvalující správní orgán: Datum nabytí účinnosti územního plánu: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Zastupitelstvo obce Pavlice Pořizovatel: MěÚ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VČELNÁ TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH Z Á Z N A M O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍ PLÁN VČELNÁ. správní orgán, který ÚP vydal. pořizovatel

ÚZEMNÍ PLÁN VČELNÁ TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH Z Á Z N A M O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍ PLÁN VČELNÁ. správní orgán, který ÚP vydal. pořizovatel Z Á Z N A M O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍ PLÁN VČELNÁ správní orgán, který ÚP vydal Zastupitelstvo obce Včelná číslo jednací (usnesení): 14/ 2012 pořizovatel Obecní úřad Včelná Oprávněná úřední osoba pořizovatele

Více

B O R E K Ú Z E M N Í P L Á N. ORP České Budějovice Jihočeský kraj. T e x t o v á č á s t

B O R E K Ú Z E M N Í P L Á N. ORP České Budějovice Jihočeský kraj. T e x t o v á č á s t 1 Ú Z E M N Í P L Á N B O R E K ORP České Budějovice Jihočeský kraj T e x t o v á č á s t Objednatel: Obec Borek zastoupená starostou Jaroslavem Novákem 373 67 Borek IČO 00244678 Zpracovatel: Ing.arch.

Více

Ú Z E M N Í H O P L Á N U

Ú Z E M N Í H O P L Á N U Z M Ě N A č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U Ú S I L N É Návrh pro veřejné řízení Projektant: Ing. arch. Stanislav Kovář - ÚP STUDIO Autorizovaný architekt ČKA 00121 Jeremiášova 14, 370 01 České Budějovice

Více

Obec Lipí. územní plán Lipí

Obec Lipí. územní plán Lipí Obec Lipí V Lipí dne Zastupitelstvo obce Lipí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen stavební zákon

Více

Obsah dokumentace. Územní plán Ráječko Strana 1

Obsah dokumentace. Územní plán Ráječko Strana 1 Obsah dokumentace I. Územní plán...3 I.1 Vymezení zastavěného území...3 I.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot...3 I.2.1 Koncepce rozvoje území obce...3 I.2.2 Koncepce ochrany a

Více

ZVĚRKOVICE. Územní plán

ZVĚRKOVICE. Územní plán Územní plán ZVĚRKOVICE DISprojekt s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 37, 674 01 Třebíč Ing.arch. Milan Grygar, Ing. Lukáš Petr 05/2011 mobil 603 522 531 IČO 60715227. DIČ CZ 60715227, e-mail: disprojekt@volny.cz

Více

Obec Korouhev. Korouhev čp. 234, 569 93 Korouhev ÚZEMNÍ PLÁN KOROUHEV. Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o.

Obec Korouhev. Korouhev čp. 234, 569 93 Korouhev ÚZEMNÍ PLÁN KOROUHEV. Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obec Korouhev Korouhev čp. 234, 569 93 Korouhev ÚZEMNÍ PLÁN KOROUHEV Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová, RNDr. Lukáš Zemánek, Ph.D., Ing. Zlata Machačová,

Více

JEDOVNICE KONCEPT ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ ÚP

JEDOVNICE KONCEPT ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ ÚP JEDOVNICE KONCEPT ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ ÚP Brno, červen 2011 JEDOVNICE Územní plán - koncept Textová část řešení Zakázkové č.: 10 03 03 Objednatel: Městys Jedovnice Pořizovatel: Městský úřad

Více

I. Obsah územního plánu Metylovice

I. Obsah územního plánu Metylovice 1 I. Obsah územního plánu Metylovice I. A. TEXTOVÁ ČÁST strana 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 2 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 2 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŢDÁR N.ORL. I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN ŢDÁR N.ORL. I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST ÚP ŽDÁR NAD ORLICÍ ÚZEMNÍ PLÁN ŢDÁR N.ORL. I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST Ing.arch.Milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04, Sezemice Srpen 2009 I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU 2 I. Textová část územního plánu

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DĚTMAROVICE

ÚZEMNÍ PLÁN DĚTMAROVICE Obec Dětmarovice Zastupitelstvo obce Dětmarovice, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

V I D O V Ú Z E M N Í P L Á N. ORP České Budějovice Jihočeský kraj. Návrh pro VŘ. T e x t o v á č á s t

V I D O V Ú Z E M N Í P L Á N. ORP České Budějovice Jihočeský kraj. Návrh pro VŘ. T e x t o v á č á s t 1 Ú Z E M N Í P L Á N V I D O V ORP České Budějovice Jihočeský kraj Návrh pro VŘ T e x t o v á č á s t Objednatel: Obec Vidov zastoupená starostou Ing. Tomášem Šedivým 370 07 Vidov IČ 00581917 Pořizovatel:

Více

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE (ÚPD) ... Ing. arch. Petr Sladký, autorizovaný architekt ČKA 02 686

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE (ÚPD) ... Ing. arch. Petr Sladký, autorizovaný architekt ČKA 02 686 ÚZEMNÍ PLÁN HOSTOUŇ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE (ÚPD) Název ÚPD Orgán, který ÚPD vydal Číslo jednací ÚZEMNÍ PLÁN HOSTOUŇ Zastupitelstvo města Hostouň 506/12

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti:

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti: ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor rozvoje Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

I. Územní plán Okrouhlá PROJEKTANT:

I. Územní plán Okrouhlá PROJEKTANT: PROJEKTANT: IČO 121 47 168 adresa kanceláře: Atelier nad viaduktem Ondráčkova 101, 628 00 Brno Tel. 773 445 340, mobil 603 413 153 e-mail: infobrozek@archbrno.cz www.archbrno.cz ZPRACOVALI: URBANISTICKÉ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN (NÁVRH URČENÝ PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) I.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN (NÁVRH URČENÝ PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) I.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN (NÁVRH URČENÝ PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) I.A TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s.r.o. ZÁŘÍ 2014 OBSAH DOKUMENTACE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ I. ÚP DOBRÁ I.A. I.B. TEXTOVÁ

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH DOUDLEBY NAD ORLICÍ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRACOVATEL: Ing. arch. František Křelina - ATELIÉR DELTA 90 VYPRACOVALA: Ing. arch. Marcela Křelinová Ing. arch.

Více

U P A C O V A POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY. ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o.

U P A C O V A POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY. ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á V O D A U P A C O V A POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. LEDEN 2015 O B E C D O B R Á V O D A U P A C O V A Z Á Z N A M

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOŘANY Břetislav Malinovský ARCHINVEST 04/2015 1

ÚZEMNÍ PLÁN HOŘANY Břetislav Malinovský ARCHINVEST 04/2015 1 ÚZEMNÍ PLÁN HOŘANY Břetislav Malinovský ARCHINVEST 04/2015 1 Identifikační údaje pořizovatele a zpracovatele Správní orgán vydávající ÚP: Zastupitelstvo obce Hořany Hořany 52 Poříčany 289 14 Pověřený zastupitel:

Více

Obec Ovčáry Ovčáry 41, 277 14 Dřísy

Obec Ovčáry Ovčáry 41, 277 14 Dřísy Obec Ovčáry Ovčáry 41, 277 14 Dřísy Č. j.: V Ovčárech, dne xx.xx.2015 Územní plán OVČÁRY Zastupitelstvo obce Ovčáry, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

OTROČINĚVES ÚZEMNÍ PLÁN

OTROČINĚVES ÚZEMNÍ PLÁN OTROČINĚVES ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun odbor územního plánování a regionálního rozvoje PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 srpen 2013 Název územně plánovací

Více

RÁJEC A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Olomoucký. Městský úřad Zábřeh, odbor rozvoje a územního plánování POŘIZOVATEL

RÁJEC A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Olomoucký. Městský úřad Zábřeh, odbor rozvoje a územního plánování POŘIZOVATEL ÚZEMNÍ PLÁN RÁJEC A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Ekologie, krajinný ráz Digitální zpracování :

Více