Horské chalupy Bratrouchov (apartmány) Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Horské chalupy Bratrouchov (apartmány) Výroční zpráva"

Transkript

1 Horské chalupy Bratrouchov (apartmány) Výroční zpráva 2011

2 Obsah Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Zpráva dozorčí rady společnosti 6 Hospodářské výsledky v roce Podnikání společnosti v roce Systém managementu kvality 13 Systém environmentálního managementu 14 Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 15 Řídící orgány společnosti 17 Ostatní 17 Základní údaje o společnosti 17 Účetní výkazy Interma, akciová společnost 18 Zpráva nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky za období od do Změny uskutečněné v roce Kontaktní údaje 27 Příloha: Účetní závěrka 3

3 Úvodní slovo Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení obchodní partneři, vážení spolupracovníci, uplynulý rok 2011 se v našem oboru ve svých základech prezentoval pokračující recesí celého stavebnictví a další stagnací developerského bytového trhu. Tato situace potvrdila oprávněnost námi již v předchozím roce nastartovaných změn a opatření, tj. minimalizaci vlastních developerských projektů, nutnou orientaci na klasickou externí zakázku, dokončení transformačních procesů reagujících na snížení objemů stavebních výkonů snížením počtu kmenových zaměstnanců a snížením celkových režií společnosti. V roce 2011 naše společnost realizovala celkový objem tržeb ve výši 461 mil. Kč při dosažení hospodářského výsledku 2,4 mil. Kč. I přes přetrvávající nelehkou situaci stavebního sektoru jsme realizovali a dokončili celou řadu zajímavých a profesně náročných projektů, jako byly Bytový dům v Komenského ulici v Liberci, Hotelový Apartmanový komplex Bratrouchov, Bytový obytný soubor Proseč Jablonec nad Nisou, Bytový dům Radouč Park Mladá Boleslav, Bytové domy Zelené Údolí Liberec, Polyfunkční dům Hrazená ulice Liberec a Rekonstrukce SOU Černý Most a SPŠ Na Třebešíně v Praze. Současně byly zahájeny nebo připraveny k realizaci další významné projekty jako Kanadská Ambasáda Praha, Komplex rodinných domů Písnice Praha, Viladomy Lysolaje Praha, Bytový dům Miškovice Praha, Rezidence Krásný Svět Golf centrum Beroun a Rekonstrukce ZŠ Liberecká ulice Jablonec nad Nisou. Tyto spolu s dalšími menšími projekty vytvářejí základnu pro zakázkovou náplň společnosti na rok 2012 a Všem děkuji za spolupráci. Jan Plocek předseda představenstva a.s. 5

4 Zpráva dozorčí rady společnosti Dozorčí rada v roce 2011 ve své činnosti dohlížela na výkon působnosti představenstva společnosti a na plnění podnikatelského záměru společnosti. V roce 2011 se složení dozorčí rady změnilo vzhledem ke změně vlastnické struktury společnosti, a to ke dni Nová dozorčí rada si stanovila nová pravidla jednání a systém vnitřní kontroly. Dozorčí rada společnosti Interma, akciová společnost, v souladu s usnesením 198 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník a Stanov společnosti Interma, akciová společnost, přezkoumala řádnou účetní závěrku společnosti Interma, akciová společnost za rok 2011 a vzala na vědomí její auditorské ověření. Dozorčí rada doporučuje řádné valné hromadě společnosti schválit řádnou účetní závěrku společnosti Interma, akciová společnost, za rok Dozorčí rada doporučuje řádné valné hromadě společnosti schválit návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti Interma, akciová společnost, za rok Zpráva dozorčí rady Ing. Martin Stašák předseda dozorčí rady... Ing. Zdeněk Procházka člen dozorčí rady... Karel Pytloun člen dozorčí rady... 6 V Liberci

5 Hospodářské výsledky v roce 2011 MJ/rok Obrat tis.kč Tržby tis.kč Přidaná hodnota tis.kč Hospodářský výsledek za účetní období po zdanění tis.kč Aktiva celkem tis.kč dlouhodobý majetek tis.kč oběžná aktiva tis.kč Vlastní kapitál tis.kč Cizí zdroje tis.kč Průměrný přepočtený stav zaměstnanců osob Měsíční nominální výdělek Kč Stavební výroba celkem tis.kč

6 Podnikání polečnosti Podnikání společnosti v roce 2011 Oblast stavební výroby Důsledkem přetrvávající krize byla v roce 2011 dále se prohlubující stagnace stavebnictví. Přes učiněná opatření a zřejmou diverzifikaci výrobního programu společnosti, kdy bytová výstavba už nepatří mezi nosné výrobní programy, se společnost Interma, akciová společnost nevyhnula v roce 2011 poklesu objemu výkonů ve srovnání s rokem Objem stavební výroby realizovaný v roce 2011 dosáhl pouze 397 mil. Kč, tj. o 24 % méně než v předchozím roce To spolu s výhledem na další období nutně muselo vést k některým organizačním změnám spojeným s personálními opatřeními, které byly provedeny v závěru roku V roce 2011 zahájila společnost sedm nových staveb, popř. jejich částí (tři bytové a čtyři nebytové) a několik menších staveb. Současně bylo společností dokončeno celkem třináct staveb (nebo jejich částí), z toho sedm bytových a šest nebytových. Nosnými stavbami v roce 2011 byly Obytný soubor Horní Proseč IV. etapa a Výstavba IV. etapy obytného souboru v Liberci Zeleném Údolí mezi bytovými (vlastními developerskými) stavbami a dále Sportovní areál Obří sud Javorník, Horské chalupy Bratrouchov a Kanadská ambasáda Praha mezi stavbami nebytovými. Bytové stavby nebo jejich části dokončené v roce 2011 zahrnují celkem 179 bytů a apartmánů; z uvedeného počtu je 178 bytů v bytových domech, jeden pak v rodinném domě. Za dobu své existence takto společnost realizovala, tj. dokončila a předala, již více než bytů a dalších 144 bytů bylo k společností rozestavěno. V dalším období by se měl celkový objem stavebních výkonů společnosti navyšovat a současně by měl růst podíl nebytových staveb na celkovém objemu stavební výroby. Stavby dokončené v roce 2011 a) vlastní developerské projekty Zelené Údolí II, Liberec 4.etapa, bytové domy 02f, 02g, 02h Obytný soubor Horní Proseč, IV.etapa bytové domy 02k, 02l Bytový komplex Radouč Park, Mladá Boleslav Bytový dům v Komenského ulici, Liberec b) ostatní stavby Bytové domy 1, 2 v Hrazené ulici, Liberec Nástavba BD č.p. 699, Kosmonosy RD Mladá Boleslav Všesportovní areál Obří sud Javorník Horské chalupy Bratrouchov (apartmány) Zateplení objektu Gymnázia Voděradská, Praha Zateplení objektu SOU Za Černým mostem, Praha Rekonstrukce střechy a fasády domu č. 263, Jeřmanice MSV Liberec rekonstrukce a přístavby Stavby zahájené v roce 2011 a) bytové stavby RD Písnice, rezidence Vrtilka BD Miškovice Nástavba domu č. 699, Kosmonosy b) nebytové stavby Horské chalupy Bratrouchov Zateplení objektu Gymnázia Voděradská, Praha Zateplení objektu SOU Za Černým mostem, Praha Kanadská ambasáda Praha c) ostatní (drobné) stavby Rekonstrukce domu č. 263, Jeřmanice Přístavba LIDL, Brandýs nad Labem RD Mladá Boleslav, RD Hodkovice, aj 59 b.j. 38 b.j. 32 b.j. 14 b.j. 9 b.j. 8 b.j. 1 b.j. 18 ap. 18 b.j. 24 b.j. 8 b.j

7 Systém managementu kvality Systém managementu kvality (QMS) Systém managementu kvality byl ve společnosti Interma certifikován v listopadu roku Zavedením normového režimu v oblasti managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001 byly vytvořeny podmínky k posílení konkurenceschopnosti společnosti při získávání veřejných zakázek, k zefektivnění výkonnosti řídících procesů a kontinuálnímu zlepšování kvality finálních produktů s cílem trvalého zvyšování důvěryhodnosti zákazníků. Pro systém managementu kvality má společnost zpracovanou interní řídící dokumentaci. Tento dokumentovaný systém včetně činností spojených s realizací staveb, s produkcí panelárny Příšovice a ostatních úseků provozovaných v rámci společnosti, byl každoročně ověřován pravidelnými dozorovými audity. Vždy třetím rokem je zavedený systém managementu kvality společnosti podroben recertifikaci. V rámci auditů QMS, prováděných prostřednictvím akreditovaného certifikačního orgánu STAVCERT Praha, byla vždy u všech certifikovaných činností společnosti potvrzena jeho funkčnost ve shodě s vyhlášenými principy politiky kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009. V lednu 2012 proběhl v rámci celé společnosti recertifikační audit systému řízení managementu kvality za rok 2011 s konstatováním, že společnost Interma u všech certifikovaných činností trvale splňuje požadavky systémové normy ČSN EN ISO 9001:2009. Získaný certifikát pro systém managementu kvality je platný do Strategické záměry v oblasti kvality, jimiž se společnost řídí, jsou vytyčeny ve vyhlášené politice kvality. Výkonné vedení společnosti rovněž pro každý rok stanovuje cíle kvality, které konkretizují přijatá organizační opatření a poskytují objektivní důkaz, zda cílové záměry byly naplněny. Společnost vnímá způsob systémového zajišťování kvality svých finálních produktů jako pozitivní signál pro partnery i veřejnost indikující odbornost a profesionalitu organizace a bude proto i nadále nalézat způsoby a podporovat cesty ke zlepšení profesní úrovně řízení, vlastního provádění stavebních a montážních prací a všech souvisejících činností tak, aby výsledkem byla vyšší kvalita a tím i užitná hodnota dokončeného díla tj. předávaných staveb i jejich jednotlivých částí

8 Systém environmentálního managementu (EMS) Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SMBOZP) Společnost má od roku 2003 certifikován systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO Strategické záměry v oblasti ochrany životního prostředí, jimiž se společnost v rámci svých podnikatelských aktivit řídí, jsou vytyčeny ve vyhlášené environmentální politice a v dalších interních dokumentech společnosti. Tento systém byl každoročně ověřován pravidelnými dozorovými audity, vždy v tříletém cyklu byl systém EMS podroben recertifikaci. Veškeré audity, zajišťované certifikačním orgánem STAVCERT Praha, prokázaly u všech certifikovaných činností EMS shodu s vyhlášenými principy environmentální politiky společnosti dle ČSN EN ISO 14001:2005. V lednu 2012 proběhl v rámci celé společnosti druhý dozorový audit systému environmentálního managementu. Dozorový orgán STAVCERT Praha protokolárně potvrdil, že organizace u všech certifikovaných činností stále komplexně naplňuje požadavky systémové normy ČSN EN ISO 14001:2005. Získaný certifikát pro systém environmentálního managementu je platný do V souladu s environmentální politikou jsou každoročně aktualizovány, resp. nově stanoveny cílové environmentální programy, jejichž aplikace napomáhá k naplnění strategických cílů v oblasti ochrany životního prostředí a k zajištění kontinuálního zlepšování environmentálního profilu společnosti. Pro rok 2011 byly zpracovány čtyři cílové environmentální programy, z toho dva programy pro provozovnu panelárny Příšovice. Tři stanovené programy byly splněny. U čtvrtého programu (plánovaná GO dočasně odstavených dvou kompresorů typu PD 200) nebyl stanovený cíl splněn z důvodu nezajištění potřebných finančních zdrojů ke krytí tohoto záměru. Důsledné uplatňování vytčených cílů a zásad politiky EMS přispělo mimo jiné i ke skutečnosti, že v roce 2011 akciová společnost Interma neřešila žádnou stížnost, havárii nebo jinou událost s negativními dopady na životní prostředí. Na základě splnění podmínek v rámci provedeného certifikačního auditu celé společnosti orgánem STAVCERT Praha, který proběhl v prosinci 2010, byl společnosti udělen certifikát systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001:2008. Tento systém byl v lednu 2012 podroben prvnímu dozorovému auditu bez připomínek; organizace u všech certifikovaných činností trvale splňuje požadavky systémové normy ČSN OHSAS 18001:2008. Získaný certifikát pro systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je platný do Prioritním záměrem společnosti je trvale prosazovat a vytvářet na všech pracovištích organizace optimální podmínky k rozvoji a kontinuálnímu zlepšování úrovně řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímat účinná opatření k předcházení rizik, mající negativní dopad na zdraví zaměstnanců nebo životní prostředí. Strategické záměry v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jimiž se společnost řídí, jsou vytyčeny ve vyhlášené politice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Výkonné vedení společnosti rovněž každoročně, tedy i pro rok 2011, stanovilo cílové programy pro oblast SMBOZP, které konkretizují přijatá organizační opatření a poskytují objektivní důkaz, zda cílové záměry byly naplněny. Kontinuální zlepšování a udržování nejvyšších standardů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví má v systému řízení prvořadý význam k naplnění této politiky a přispívá k posílení výkonnosti, konkurenceschopnosti i výhledové prosperity společnosti. Systém 14 15

9 Řídící orgány Řídící orgány společnosti Představenstvo Jan Plocek Ing. Slavomír Moleš předseda představenstva generální ředitel Interma, akciová společnost místopředseda představenstva ekonomický ředitel Interma, akciová společnost Dozorčí rada Ing. Martin Stašák předseda dozorčí rady od vedoucí informační soustavy Interma, akciová společnost Karel Pytloun Ing. Zdeněk Procházka člen dozorčí rady člen dozorčí rady Ostatní Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku. Ostatní Společnost nemá organizační složku v zahraničí. Společnost nevynakládá výdaje na vědu a výzkum. Základní údaje o společnosti Interma, akciová společnost Sídlo společnosti: Masarykova 522/12, Liberec 1 Právní forma: akciová společnost Datum vzniku: 1. července 1995 IČ: DIČ: CZ Registrace: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 716 Akcionáři: fyzické osoby Telefon: Fax: E mail: Web: Základní údaje 16 17

10 Rozvaha ROZVAHA v plném rozsahu Interma, akciová společnost IČ k datu (v tisících Kč) Masarykova 522/ Liberec Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.3. Software B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1. Pozemky B.II.2. Stavby B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 97 B.III. Dlouhodobý finanční majetek B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách B.III.5. Jiný dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.I.1. Materiál C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary C.I.3. Výrobky 24 C.I.5. Zboží C.II. Dlouhodobé pohledávky C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů C.III.6. Stát daňové pohledávky C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy C.III.8. Dohadné účty aktivní C.III.9. Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek C.IV.1. Peníze C.IV.2. Účty v bankách D. I. Časové rozlišení D.I.1. Náklady příštích období D.I.3. Příjmy příštích období PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I.1. Základní kapitál A.II. Kapitálové fondy A.II.2. Ostatní kapitálové fondy A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A.III.1. Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ - ) B. Cizí zdroje B.I. Rezervy B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů B.I.4. Ostatní rezervy B.II. Dlouhodobé závazky B.II.9. Jiné závazky B.II.10. Odložený daňový závazek B.III. Krátkodobé závazky B.III.1. Závazky z obchodních vztahů B.III.2. Závazky - ovládající a řídící osoba B.III.5. Závazky k zaměstnancům B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění B.III.7. Stát - daňové závazky a dotace B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy B.III.10. Dohadné účty pasivní B.III.11. Jiné závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry C. I. Časové rozlišení C.I.1. Výdaje příštích období

11 Výkaz VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v druhovém členění Interma, akciová společnost IČ období končící k (v tisících Kč) Masarykova 522/ Liberec 1 Období do Období do I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti II.3. Aktivace B. Výkonová spotřeba B.1. Spotřeba materiálu a energie B.2. Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C.1. Mzdové náklady C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 730 C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C.4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku III.2. Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F.2. Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem K. Náklady z finančního majetku X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q 1. - splatná Q 2. - odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) **** Výsledek hospodaření před zdaněním

12 Přehled PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) Interma, akciová společnost IČ PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU Interma, akciová společnost IČ období končící k (v tisících Kč) Masarykova 522/ Liberec 1 k datu (v tisících Kč) Masarykova 522/ Liberec 1 Období do Období do P. Počáteční stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Z. Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním A.1. Úpravy o nepeněžní operace A.1.1. Odpisy stálých aktiv A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku A.1.5. Nákladové a výnosové úroky A.1.6. Opravy o ostatní nepeněžní operace A.* Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu A.2. Změna stavu pracovního kapitálu A.2.1. Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv A.2.2. Změna stavu závazků a časového rozlišení pasiv A.2.3. Změna stavu zásob A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku A.** Čistý provozní peněžní tok před zdaněním a mimořádnými položkami A.3. Vyplacené úroky A.4. Přijaté úroky A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv B.*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti Peněžní toky z finančních činností C.1. Změna stavu závazků z financování C.*** Čistý peněžní tok z finanční činnosti F. Čistá změna peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů R. Konečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Základní kapitál Kapitálové fondy Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku Nerozdělený zisk minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM Stav k Rozdělení výsledku hospodaření Oceňovací rozdíl z přecenění při přeměnách Výsledek hospodaření za běžné období Stav k Rozdělení výsledku hospodaření Výsledek hospodaření za běžné období Stav k

13 Výrok auditora Změny Změny uskutečněné v roce 2011 Prohlašujeme, že údaje uvedené ve výroční zprávě za rok 2011 odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by nám byly známy a které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení akciové společnosti Interma, nebyly vynechány. V Liberci dne Jan Plocek předseda představenstva a generální ředitel akciové společnosti Interma 24 25

14 Kontaktní údaje Kontaktní údaje Interma, akciová společnost Masarykova 522/ Liberec 1 tel.: fax: http: //www.interma.cz Výrobní úsek stavby Zelené Údolí 1019/ Liberec tel.: fax: Prodej hutního materiálu Panelárna Příšovice Příšovice tel.: fax: Správa nemovitostí U Sila Liberec 30 tel.: fax:

15

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Lanová dráha na Sněžku

Lanová dráha na Sněžku 2013 výroční zpráva Lanová dráha na Sněžku unikátní projekt v nejpřísněji chráněné zóně národního parku OBSAH 05 06 09 10 12 14 15 17 17 18 18 20 25 26 27 28 30 31 58 Představení společnosti Vize mise

Více

Výroční zpráva VÚAnCh, a. s. za rok 2010 2

Výroční zpráva VÚAnCh, a. s. za rok 2010 2 Výroční zpráva VÚAnCh, a. s. za rok 2010 2 Obsah I. Zpráva nezávislého auditora II. Textová část výroční zprávy III. Účetní závěrky za roky 2010, 2009, 2008 IV. Zpráva představenstva VÚAnCh, a.s. za rok

Více

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA č l e n s k u p i n y D O R A OBSAH Profil společnosti.................................................. 4 Organizační struktura společnosti..................................... 5 Zpráva jednatele..................................................

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VS Invest a.s. . Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele V uplynulém hospodářském roce 2013, se podařilo dosáhnout tržeb ve výši přes 160 mil. Kč, což je nárůst

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014 ÚVOD...1 INFORMACE O VÝVOJI SPOLEČNOSTI, ČINNOSTI A STÁVAJÍCÍM HOSPODÁŘSKÉM POSTAVENÍ...2 INFORMACE O SKUTEČNOSTECH

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI............................................................................ 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI......................................................................................

Více

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Výroční zpráva 2004 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o emitentovi - B. Údaje o činnosti emitenta - C. Údaje o finanční situaci emitenta - D. Údaje

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva

Úvodní slovo předsedy představenstva VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Vybrané ukazatele společnosti 6 Vrcholové orgány společnosti 8 Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu jejího

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ROTEXTILE, a. s., v likvidaci

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ROTEXTILE, a. s., v likvidaci VÝROČNÍ ZPRÁVA 213 ROTEXTILE, a. s., v likvidaci Horní Rokytnice 186 Rokytnice nad Jizerou PSČ 512 44 IČ: 45534233 DIČ: CZ45534233 Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

Jan Zbořil. Úvodní slovo ředitele. Výroční zpráva 2012 1. Vážení obchodní partneři,

Jan Zbořil. Úvodní slovo ředitele. Výroční zpráva 2012 1. Vážení obchodní partneři, Úvodní slovo ředitele Vážení obchodní partneři, dovolte mi, abych Vám předložil účetní závěrku společnosti Drahokoupil & Zbořil, k. s., jejímž prostřednictvím Vás chceme informovat o naší podnikatelské

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ 381 01

společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ 381 01 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ 381 01 1 2 OBSAH strana ÚVOD 4 A/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 5 B/ ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

ČSAD Kyjov Bus a.s. Boršovská 2228 697 34 Kyjov

ČSAD Kyjov Bus a.s. Boršovská 2228 697 34 Kyjov ČSAD Kyjov Bus a.s. Boršovská 2228 697 34 Kyjov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Valná hromada ČSAD Kyjov Bus a.s. Kyjov, dne 25. června 2015 OBSAH strana I. ÚVOD... 4 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 III. ORGÁNY SPOLEČNOSTI...

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

OBSAH. Dalkia Kolín, a.s.

OBSAH. Dalkia Kolín, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 Dalkia Kolín, a.s. která dříve působila pod názvem Elektrárna Kolín, se stala členem skupiny Dalkia v České republice v lednu 2007. Dalkia Kolín zásobuje tepelnou energií dodávanou v

Více

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická Obsah Představení Skupiny Severní energetická Údaje o osobách zodpovědných za výroční zprávu Dopis člena představenstva Hlavní události roku 2013 a 2014 do data sestavení výroční zprávy Profil společnosti

Více

KIS a.s. kapitálová investiční společnost. Výroční zpráva 1999

KIS a.s. kapitálová investiční společnost. Výroční zpráva 1999 KIS a.s. kapitálová investiční společnost České pojišťovny Výroční zpráva 1999 Obsah Profil společnosti 1 Složení vrcholových orgánů 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Zpráva představenstva 5 ALPHA

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 26. 3. 2014. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 26. 3. 2014. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2013 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více