Usnesení z 14. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení z 14. schůze Rady města Bechyně konané dne 18. 6. 2014 (usnesení č. 177-195)"

Transkript

1 Usnesení z 14. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) USNESENÍ č. 177/14-14 R I. r o z h o d l a nevypovídat nájemcům Ing. xxxxxxxx xxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem Praha - Písnice, Ke Kurtům xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem Bechyně, Písecká xxx, xxxxx xxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem Praha 5, Suchý vršek xxxxxxx, Ing. arch. xxxxxxx xxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem Dobrá voda u Českých Budějovic, Trávní xxxxxxx, Ing. xxxxxxxxx xxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem Praha 5, Pod Hybšmankou xxxxxx, Ing. xxxxxx xxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem České Budějovice, Ke Střelnici xxxxxx, nájem bytu č. 3 o velikosti 1+1 s příslušenstvím, který se nachází v prvním poschodí domu čp. xxx v Bechyni na sídl. Obránců míru. Pokud některý z nájemců nechce v nájmu bytu pokračovat, je možné, aby postupoval podle ust odst. 2 občanského zákoníku a sám Městu Bechyni nájem bytu vypověděl, případně je možno uzavřít dohodu o skončení nájmu bytu. vedoucí odboru vnitřních a sociálních věcí oznámit rozhodnutí rady nájemcům. Termín: USNESENÍ č. 178/14-14 R I. n e s o u h l a s í s přidělením bytu v domě čp. 41 v Bechyni, místní části Senožaty, panu xxxxxxxx xxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, trvale bytem Masarykova xxx, Milevsko, fakticky bytem Bechyně, Na Libuši 645. vedoucí odboru vnitřních a sociálních věcí oznámit rozhodnutí rady žadateli. Termín: USNESENÍ č. 179/14-14 R I. r o z h o d l a uzavřít s xxxxx xxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, trvale bytem Bechyně, nám. T.G. Masaryka x, novou smlouvu o nájmu bytu č. 5 o velikosti 1+0 v domě čp. x v Bechyni na nám. T.G. Masaryka, na dobu určitou tří měsíců, za podmínky, že návrh na uzavření nové nájemní smlouvy přijme xxx xxxxxxx do sedmi dnů od doručení oznámení o tomto rozhodnutí rady. Nájemní smlouva může být prodlužována, a to i opakovaně, vždy však maximálně o tři měsíce za podmínky, že pan xxxxxxx bude řádně a včas platit nájemné a zálohy na služby a bude byt řádně užívat. Pro případ, že by pan xxxxxxx nepřistoupil na uzavření nové nájemní smlouvy na dobu určitou tří měsíců nebo si oznámení o rozhodnutí rady nepřevzal nebo by v kterékoliv době trvání nájmu zaplatil byť jen jednu platbu v nižší částce nebo po datu splatnosti, naposledy sjednaný nájem mu již nebude prodloužen za žádných podmínek a rada města se nebude vůbec zabývat ani žádostí ani důvody pana xxxxxxx pro opožděnou nebo neúplnou platbu. BYTENES Bechyně spol. s r.o. bude v případě byť jen jedné opožděné či neúplné platby požadovat vyklizení bytu. vedoucí odboru vnitřních a sociálních věcí oznámit rozhodnutí rady žadateli. 1

2 USNESENÍ č. 180/14-14 R zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku "Sídliště Obránců míru v Bechyni - parkoviště a parkovací stání, 1. etapa". II. r o z h o d l a o tom, že k předložení nabídky budou vyzváni dodavatelé viz. příloha č. 1. I vedoucí odboru investičního vyzvat schválené dodavatele k předložení nabídky. Termín: USNESENÍ č. 181/14-14 R vyřazení majetku města Bechyně včetně majetku vedeného v evidenci příspěvkové organizace zřízené městem Bechyně - Mateřské školy Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859 a souhlasí s tím, aby navržené předměty byly pro špatný stav odepsány z účetnictví v plné výši v souladu s pokyny likvidační komise a fyzicky zlikvidovány. odboru finančnímu: a) seznámit příspěvkovou organizaci s usnesením Rady města Bechyně. b) odepsat vyřazený majetek z účetnictví viz příloha č. 2. USNESENÍ č. 182/14-14 R I. s o u h l a s í s uzavřením dodatku č. 1 č.ev. 156/2014-sml výpůjční smlouvy č.ev. 276/2009-sml se Základní školou Bechyně, Libušina 164, jehož předmětem je prodloužení výpovědní lhůty na 12 měsíců a ujednání o nevypověditelnosti výpůjční smlouvy po dobu pěti let od ukončení projektu Vybavení ZŠ. vedoucí odboru majetkového a právního zajistit uzavření dodatku k výpůjční smlouvě. USNESENÍ č. 183/14-14 R Rozpočtové opatření č. 19/2014 navýšení příjmů na: pol.4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši ,- Kč neinvestiční dotace z Jihočeského kraje na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů Bechyně snížení výdajů na: par.2143 cestovní ruch, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 9.324,- Kč par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol.5171 opravy a udržování ve výši ,- Kč par.1032 podpora ostatních produkčních činností, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 1.000,- Kč, pol.5424 náhrady mezd v době nemoci ve výši 1.636,- Kč bez účelového znaku 13234, pol.5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 1.636,- Kč dotované Úřadem práce s UZ par.3313 filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií, pol.5171 opravy a udržování ve výši 2.000,- Kč par.3632 pohřebnictví, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 7.800,- Kč navýšení výdajů na: 2

3 par.2143 cestovní ruch, pol.5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 9.324,- Kč infotabule Bechyně par.5311 bezpečnost a veřejný pořádek, pol.5132 ochranné pomůcky ve výši 5.000,- Kč ochranné pomůcky, pol.5424 náhrady mezd v době nemoci ve výši 3.000,- Kč náhrady mezd v prvních dvou týdnech nemoci, pol.5169 nákup ostatních služeb ve výši 3.000,- Kč revize elektrického zařízení, pol.5021 ostatní osobní výdaje ve výši 7.000,- Kč dohoda o provedení práce na malování služebny bechyňská městská policie par.1032 podpora ostatních produkčních činností, pol.5131 potraviny ve výši 1.000,- Kč ochranné nápoje pro zaměstnance městských lesů, pol.5424 náhrady mezd v době nemoci ve výši 1.636,- Kč finanční prostředky dotované Úřadem práce s UZ 13234, pol.5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 1.636,- Kč bez účelového znaku par.5512 požární ochrana dobrovolná část, pol.5132 ochranné pomůcky ve výši 6.260,- Kč, pol.5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 4.900,50 Kč, pol.5171 opravy a udržování ve výši ,50 Kč pracovní bundy, záložní zdroje, opravy a údržba - JSDH Bechyně par.3313 filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií, pol.5021 ostatní osobní výdaje ve výši 2.000,- Kč dohoda o provedení práce odborná pomoc při digitalizaci kina par.3632 pohřebnictví, pol.5171 opravy a udržování ve výši 7.800,- Kč oprava komunikace na novém hřbitově vedoucí odboru finančního: a) zapracovat změnu rozpočtu prováděnou rozpočtovým opatřením č.19/2014 do rozpočtu města Bechyně na rok Termín: b) předložit RO č.20/ č.22/2014 na zasedání zastupitelstva města Bechyně. Termín: USNESENÍ č. 184/14-14 R I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o hospodaření města Bechyně včetně rozboru hospodaření k a nemá k němu výhrady. USNESENÍ č. 185/14-14 R 1. uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku ev.č. 153/2014-sml se Střední uměleckoprůmyslovou školou, Bechyně, Písecká 203 ve výši ,- Kč na pořádání oslav 130. výročí založení školy. Uzavření smlouvy je podmíněno schválením finančních prostředků v RO č. 20/2014 zastupitelstvem města Bechyně 2. uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku ev.č.155/2014-sml se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Bechyně xxxx ve výši 4.000,- Kč na 17. ročník zimního Memoriálu Josefa Líkaře v nohejbalu trojic. 3. uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku ev.č. 15/2014-sml s xxxxxxx xxxxxxxxx, bytem Stará Vráž xx Písek ve výši 8.000,- Kč na činnost kapely DUHA. odboru majetkovému a právnímu zajistit uzavření smluv oběma smluvními stranami. USNESENÍ č. 186/14-14 R I. j m e n u j e 1. členy komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek na akci "Systém odděleného sběru Bechyně": 3

4 Zvolánková Ilona - vedoucí odboru investic Ing. Blažková Ladislava - odbor životního prostředí Král Miroslav - jednatel společnosti BYTENES Bechyně, spol. s r.o. Fuka Josef - vedoucí technických služeb Mgr. Matějka starosta města 2. náhradníky členů komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek na akci "Systém odděleného sběru Bechyně": Chromcová Jana - referent odboru investic Švejda Jan - vedoucí odboru výstavby Soumar František - vedoucí bytového hospodářství Radvan Josef - řidič technických služeb Mgr. Beneš - místostarosta jednateli spol. BYTENES Bechyně, s.r.o. předat jmenný seznam členů komise společnosti zpracovávající zadávací dokumentaci - Skládka Růžov spol. s r.o., České Budějovice. USNESENÍ č. 187/14-14 R ukončení nájmu prostoru sloužícího k podnikání Na Libuši čp. 641, Bechyně - v přízemí domu dohodou ke dni 30. června jednateli spol. BYTENES Bechyně, s.r.o. a) převzít prostor sloužící k podnikání Na Libuši čp. 641 v přízemí domu, Bechyně od pana xxxxxxxxx xxxxxxx a zajistit ukončení nájmu ke dni 30. června b) zajistit vyvěšení záměru pronájmu prostoru sloužícího k podnikání Na Libuši čp. 641, Bechyně - přízemí domu na úřední desku. USNESENÍ č. 188/14-14 R uzavření dodatku č. 1 č.ev. 154/2014-sml. ke smlouvě o dílo č.ev. 113/2014-sml. s firmou Stanislav Návrat se sídlem nám. T.G. Masaryka 137, Bechyně, IČ: Předmětem dodatku jsou vícepráce v rámci stavby "Bechyně - rekonstrukce chodníku okolo lázní k mostu v Tyršově ulici". vedoucí odboru investičního zajistit uzavření dodatku. Termín: USNESENÍ č. 189/14-14 R zadání stavebních prací na výměnu oken v městském bytě, který je součástí budovy ZŠ Školní, firmě Stanislav Návrat se sídlem nám. T.G. Masaryka 137, Bechyně, IČ: , která bude realizovat výměnu oken na budově ZŠ. jednateli BYTENES Bechyně, s.r.o. realizovat zakázku v souladu s tímto usnesením. Termín:

5 USNESENÍ č. 190/14-14 R uzavření smlouvy č. 114/2014-sml. se společností EKO-KOM a.s., se sídlem Na Pankráci 1685/17, Praha 4, IČO o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. vedoucímu odboru výstavby a ŽP zajistit uzavření smlouvy č. 114/2014-sml. USNESENÍ č. 191/14-14 R I. u k l á d á vedoucímu odboru výstavby a ŽP objednat u Ing. xxxxxxxxx xxxxx bytem Obránců míru xxx, Bechyně sekání trávy na hřbitovech včetně úklidu trávy za nabízenou cenu, která činí za jednu seč starého hřbitova 3.400,- Kč + DPH a nového hřbitova 7.900,- Kč + DPH. USNESENÍ č. 192/14-14 R I. s o u h l a s í s nákupem osobního automobilu podle Směrnice o zadávání veřejných zakázek pro město Bechyně, v režimu I. stupně. USNESENÍ č. 193/14-14 R I. n e s o u h l a s í se zrušením pobočky AJG v Bechyni. Mgr. Jaroslavovi Matějkovi, starostovi zaslat představitelům Jihočeského kraje a řediteli AJG nesouhlasné stanovisko k záměru zrušit pobočku AJG v Bechyni. USNESENÍ č. 194/14-14 R prodloužení termínu pro uzavření smluv a zaplacení kupních cen volných bytů Na Libuši 648/2 a 682/1 panu Ing. xxxxxxx xxxxxxxxx, bytem Buděšínského xx, Č. Budějovice. odboru majetkovému a právnímu zajistit uzavření kupních smluv v souladu s usnesením. Termín: USNESENÍ č. 195/14-14 R uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku č.ev. 182/2014-sml. s Nadací ČEZ se sídlem Duhová 1531/3, Praha 4, IČ: , jejímž předmětem je poskytnutí nadačního příspěvku na realizaci projektu "Zabezpečení pohybu dětí a handicapovaných chodců v místní části Hvožďany - II. etapa". 5

6 vedoucí odboru investičního zajistit uzavření smlouvy. Termín:

Usnesení z 19. schůze Rady města Bechyně konané dne 24. 7. 2013 (usnesení č. 233-255)

Usnesení z 19. schůze Rady města Bechyně konané dne 24. 7. 2013 (usnesení č. 233-255) Usnesení z 19. schůze Rady města Bechyně konané dne 24. 7. 2013 (usnesení č. 233-255) USNESENÍ č. 233/19-13 R přidělit byt č. 115 o velikosti 2+0 I. kat. v přízemí domu s pečovatelskou službou v Bechyni,

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 55/1.1 Vyjádření k záměru stavby Energetického centra Frýdlant

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21

čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21 21. schůze rady města konané dne 12.05.2015 čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/56 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NA ROK 2013 Materiál pro jednání Zastupitelstva města Bechyně dne 19.12.2012 strana 1 textová část Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 : Celkové příjmy rozpočtu ve výši

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013)

USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 Zastupitelstvo města Bechyně dne 15.05.2013 1 Město Bechyně, nám. T.G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně IČO: 00252069 Závěrečný účet města Bechyně za

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE. pro jednání zastupitelstva města dne 29. 1. 2015

M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE. pro jednání zastupitelstva města dne 29. 1. 2015 M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE pro jednání zastupitelstva města dne 29. 1. 2015 Plnění usnesení rady města za měsíc listopad a prosinec 2014 Předkládá: Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 12. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 12.06.2012 Přítomni: Dále přítomni: Ověřila: Zapsala: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová,

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4. 1 z 24 15.4.2015 15:32 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 13. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 9. 4. 201510:00 (usn. č. 0547/13 - usn. č. 0612/13) Bc.

Více

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví na rok 2015 461/2015-16

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014

VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014 VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 9 Transfer pro ZŠ Třeboň, Na Sadech 375 106/2014-103 3. Rozpočtové opatření č. 10 Projektové

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 02.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková Kra s odbor kontroly ' úřad Libereckého kraje \D l\liberec~ý ~kral Č.j: LK-0186/13Nrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v město Stráž pod Ralskem, le 00260967 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Usnesení 10. schůze rady města konané dne 27.01.2015. čís. 00454/RM1418/10-00500/RM1418/10. Usnesení. Statutární město Ostrava rada města

Usnesení 10. schůze rady města konané dne 27.01.2015. čís. 00454/RM1418/10-00500/RM1418/10. Usnesení. Statutární město Ostrava rada města 10. schůze rady města konané dne 27.01.2015 čís. 00454/RM1418/10-00500/RM1418/10 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/40 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 2 státní příspěvek na výkon pěstounské péče Usnesení

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi dne 9. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

B/ Prodloužení ubytování v AD Usnesení č. 4507/2010 (145/2)

B/ Prodloužení ubytování v AD Usnesení č. 4507/2010 (145/2) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 145. jednání Rady města

Více

111. VÝPIS Z USNESENÍ

111. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 111. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.03.2010 212/2010 111. RM V s c h v a l u j e nový termín pro zaplacení poloviny dluhu ve výši 4.236,30

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 29.05.2012 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsala: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012) Město Stráž pod Ralskem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260967 název Město Stráž

Více

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 87. schůze Rady města Karviné konané dne 24.09.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4032 Schválení

Více