Adresáfi ÚOZI úfiednû oprávnûn ch zemûmûfiick ch inïen rû, kter vede âúzk. Stav ke dni 10. bfiezna 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Adresáfi ÚOZI úfiednû oprávnûn ch zemûmûfiick ch inïen rû, kter vede âúzk. Stav ke dni 10. bfiezna 2003"

Transkript

1 Adresáfi ÚOZI úfiednû oprávnûn ch zemûmûfiick ch inïen rû, kter vede âúzk. Stav ke dni 10. bfiezna 2003 Digitální pfiíloha ãasopisu Zemûmûfiiã

2 Bude âúzk pokutovat ÚOZI za neohlá ení zmûny údajû? Vedení seznamu úfiednû oprávnûn ch zemûmûfiick ch inïen rû (ÚOZI) má na âúzk na starosti personální odbor veden PaedDr. Zajíãkem a úplnost ãi vûcná správnost náleïí tedy tomuto odboru. Podle 14 odst. 8 zemûmûfiického zákona je seznam (veden âúzk a Ministerstvem obrany) VE EJNù P ÍSTUPN. Na základû vefiejného pfiístupu získaly seznam ÚOZI také organizace KGK a âsgk, které iniciovaly a zaplatily rozesílání anketních lístkû o vstupu ÚOZI do âkait v em ÚOZI podle tohoto seznamu prostfiednictvím redakce ãasopisu Zemûmûfiiã. Do redakce se z cca adres vrátila více neï stovka dopisû jako nedoruãitelné. Pfiitom osoba, která neohlásí zmûny údajû uveden ch v Ïádosti o udûlení úfiedního oprávnûní (tj. napfi. i zmûnu adresy, resp. pfiesnûji místa svého trvalého pobytu) se podle 17b odst. 1 písm. c) bodu 3 zemûmûfiického zákona dopou- tí jiného správního deliktu na úseku zemûmûfiictví a lze jí za to uloïit pokutu, jejíï obecná horní hranice je zemûmûfiick m zákonem stanovena ãástkou ãtvrt miliónu korun. Vlastní povinnost ÚOZI oznamovat âúzk zmûny údajû (tj. i místa trvalého pobytu) je stanovena v 16 odst. 1 písm. g) zemûmûfiického zákona. Seznam ÚOZI s adresami a typy oprávnûní A, B, C v PDF formátu jsme zvefiejnili na webu Zemûmûfiiãe a vyz váme v echny ÚOZI z fiad na ich ãtenáfiû ke kontrole sv ch údajû. Jistû ne nadarmo po na em odhalení stovky nefunkãních adres zvefiejnil tento seznam na internetu také âúzk a moïná si tak pfiipravil lep í pûdu na pfiípadné sankce. Neváhejte s kontrolou a dejte si vûci do pofiádku rezortu âúzk se nedostává penûz... (zs) Adresáfi ÚOZI si pro potfieby rozesílaní ankety doplnila redakce Zemûmûfiiãe o PSâ. Nabízíme pfiedev ím prodejcûm geodetické techniky a pomûcek vyuïití této na í nûkolikadenní práce s hledáním PSâ a vy krtáním nedoruãiteln ch adres. Cena Kã za celou databázi (1 adresa = 1 Kã). Info: tel Seznam úfiednû oprávnûn ch zemûmûfiick ch inïen rû JIHOâESK KRAJ Okres âeské Budûjovice ANDREAS Zdenûk, Dobrovského 14, â. Budûjovice a b 1289 AUGUSTIN Václav, Emila Pittera 29, â. Budûjovice b c 225 AXMANOVÁ Jana, K. Chocholy 1283/2, â. Budûjovice a b 2096 BAMBULE Franti ek, ÎiÏkova 66, Li ov a b c 1464 BERAN Václav, K. tûcha 10, â. Budûjovice a b c 86 BERAN Zdenûk, BroÏíkova 6, â. Budûjovice b c 74 BÍSEK Miroslav, Nerudova 895/76, â. Budûjovice a b c 41 BOâEK Josef, Kali nická 50, â. Budûjovice a c 1084 BU EK Josef, ÎiÏkova 25, Borek a c 1725 âemusová Ivana, Zachariá ova 2, â. Budûjovice a b c 600 âern Ladislav, Brigádnická 17, â. Budûjovice a b 546 DIVI Jindfiich, Otavská 1061/4, â. Budûjovice a b c 312 DOHNAL Franti ek, U Mal e 2, â. Budûjovice a b 543 DOHNALOVÁ Alena, U Mal e 2, â. Budûjovice a b c 544 DO KO Radomír, Pivovarská 20, â. Budûjovice a b 529 DUNOVSK Jifií, Na staré cestû 590, Rudolfov a b 463 FOUS Jan, Vûtrná 16, â. Budûjovice a c 1752 FRANùK Jifií, Litvínovice 122, â. Budûjovice a b c 740 FRA KOVÁ Irena, Litvínovice 122, â. Budûjovice a 772 FRIâ Juraj, Tyr ova 13, â. Budûjovice b c 121 HAJSKÁ Jitka, TfieboÀská 171, evûtín a b c 1921 HANOUSEK Petr, Bezdrevská 15, â. Budûjovice a c 841 HAVLÍâEK Milan, PraÏská 19, â. Budûjovice a b c 327 HAVRDA Pavel, Václava Volfa 33, â. Budûjovice a b c HOBZA Jan, Pivovarská 20, â. Budûjovice b c 120 HONSA Josef, Zábofií 41, p. âakov a b c 222 HOU KA Josef, Tfiebízského 8, â. Budûjovice a b c 282 HRADECK Karel, rámkova 326, Zliv a c 520 HRÁDEK Jaroslav, Hlavatce 100 a b c 573 HRU KA Jifií, K. Laviãky 1180/47, â. Budûjovice a b c 547 CHOUROVÁ Marta, Lipová 19, Rudolfov a c 2103 CHROM Pavel, Ke kapliãce 475, Hrdûjovice a b c 73 CHY AVA Libor, Matice kolské 11, â. Budûjovice a b c 256 JANÁâEK Zdenûk, Kali nická 1547/54, â. Budûjovice b c 707 JINDRA Zdenûk, Nerudova 826, Hluboká n.vlt. a b c 14 JIRMAN Josef, E. Bene e 2132/67, â. Budûjovice a b 980 KADLEâKOVÁ Jaroslava, Na zahradách 512, Ledenice a b c 1239 KMÍNEK Jifií, Dukelská 5, â. Budûjovice a b 1160 KOCIÁN Jaroslav, Zachariá ova 2, â. Budûjovice a b c 784 KOCLÍ Pavel, Nerudova 10, â. Budûjovice a b 1220 KONOPA Jifií, Klavíkova 5, â. Budûjovice c 1812 KOSTEâKA Milan, J. Bendy 21, â. Budûjovice a b c 127 KRÁL Josef, Vûtrná 16, â. Budûjovice a b 482 K ÍÎKOVÁ Markéta, Dobrovodská 1800/50, â. Budûjovice a c 2165 KUDLÁâKOVÁ Anna, Masarykova 979, Hluboká n.vlt. a b c 385 KUNE Václav, Dlouhá 33/1133, â. Budûjovice c 1087 MACHO Vladimír, J. Bendy 10, â. Budûjovice a 671 MALECHOVÁ Dagmar, Polní 798, Li ov a 1293 MARâAN Miroslav, Labská 2, â. Budûjovice a b 291 MARâANOVÁ Marie, Labská 2, â. Budûjovice a b 427 MAR ÍK Zbynûk, Prof. DrSc., Lidická 37, â. Budûjovice a b 1864

3 MATOU EK Jindfiich, PlzeÀská 36, â. Budûjovice c 1094 MIâKA Jifií, Námûstí âsa 34, Hluboká n.vlt. a b c 71 MIKOVÁ Stanislava, N. Fr da 13, â. Budûjovice a b c 919 MOHAMAD Kamal, Pra ná 353/5, â. Budûjovice c 1960 MüLLER Pavel, PlzeÀská 612/79, â. Budûjovice a b c 162 NùMEC Jaromír, ÎiÏkova 23, â. Budûjovice a b c 328 NùMEâEK Stanislav, E. Destinové 13, â. Budûjovice a b 801 NOVÁK Alan, Norberta Fr da 15, â. Budûjovice a c 1322 PAPEÎÍKOVÁ Magdal., Lidická 37, â. Budûjovice a b c 1637 PFAUR Miroslav, E. Destinové 15, â. Budûjovice b 454 PFAUSER Ladislav, Klaricova 3, â. Budûjovice a b c 25 PINER Vladimír, M. Chlajna 10, â. Budûjovice b c 1222 PITTEROVÁ Eva, nám. âsa 34, Hluboká n.vlt. a b 144 PODROUÎKOVÁ Eva, Hlinecká 1, â. Budûjovice a c 1045 POKORN Jan, Klaricova 3, â. Budûjovice a b 259 POLANOVÁ Jolana, PraÏská 19, â. Budûjovice a 1933 PYTEL Jan, JabloÀová 229, Borek a b c 23 SEIFERT Stanislav, E. Destinové 44/1023, â. Budûjovice a b c 286 SLABIHOUDEK Josef, J. Boreckého 23, â. Budûjovice b c 641 SMOLEK Pavel, Javorová 6, â. Budûjovice a b c 1107 SOBÍ KOVÁ ZdeÀka, JabloÀová 593, Rudolfov a b c 119 STA KOVÁ Bohumila, Jaroslava Bendy 11, â. Budûjovice a b c 551 STUPKA Franti ek, Kaplífiova 11/1317, â. Budûjovice a b 735 ABATKA Jaroslav, âéãova 15, â. Budûjovice a b 514 INDELÁ Milan, DruÏstevní 191, Borek c 1088 INKNER Antonín, Roudenská 3, â. Budûjovice b c 149 INKNER Robert, Budovcova 704/18, â. Budûjovice a b c 283 KODA Zdenûk, Jaroslava Bendy 21, â. Budûjovice b 240 OUSTAR Lubomír, Hroznová 30, â. Budûjovice b 455 PULKA Václav, Na sadech 16, â. Budûjovice c 1204 ËÁSTKOVÁ Jana, âéãova 46, â. Budûjovice a b 588 VEHLOVÁ Marie, Horní 116, Hluboká n. Vlt. a c 2001 THEINER Pavel, J.Boreckého 1002/21, â. Budûjovice a b c 525 TOMKOVÁ Hana, U stfielnice 139, â. Budûjovice b 2052 TO NER Jan, Komenského 1, â. Budûjovice a b c 185 VEJVODA Vojtûch, Legií 417, T n nad Vltavou a b c 1649 VELFL Bohumil, Bavorovice 97, Hluboká n. Vlt. a b c 1215 VONDRÁ KOVÁ Drahomíra, PrÛbûÏná 36, â. Budûjovice a b 2062 VO AHLÍK Jaroslav, Lidická 14, â. Budûjovice a b c 19 VRÁNA Jifií, Horymírova 8, â. Budûjovice b c 247 WALDHAUSEROVÁ Ludmila, Tû ínská 157, Hrdûjovice b 249 ZÍDKOVÁ Dana, Jarosl. Bendy 8, â. Budûjovice c 1072 ZÍKA Petr, Hlavatce 3, p. Dívãice a 2171 Okres âesk Krumlov CEHÁK Jan, Îelezniãní 193, âesk Krumlov a b c 553 HRON Milan, efiíková 189, âesk Krumlov a b c 1495 JANDA Jifií, Sídli tû 382, Vele ín c 1676 KOUBA Václav, Na vyhlídce 48, KfiemÏe a b 1022 MORI Pavel, Urbinská 144, âesk Krumlov a 2104 PICEK Petr, Kájov ã.p. 84 a b 1559 PROCHÁZKOVÁ Hana, Ple ivec 366, âesk Krumlov c 2091 RADA Vilém, Na v sluní 332, Horní Planá a b c 556 Okres JindfiichÛv Hradec BROÎ Ludûk, Jablonského 479, TfieboÀ II a b 848 DU EK Jifií, U nádraïí 800/II, Jindfi. Hradec a c 1751 ENGLER Miroslav, Rusk ch Legií 624/III, Jindfi. Hradec a b c 622 HAVLÍKOVÁ Vûra, Schwaigrova 671/II, Jindfi. Hradec a b 589 HO EJ Í Miroslav, Hliník 834, TfieboÀ b c 77 HO KA Jan, Tfiebického 649/II, Jindfi. Hradec a b c 554 KEPRTA Pavel, Námûstí 4, Strmilov a b c 1705 KOMÁREK Josef, SládkÛv kopec 1135/II, Jindfi. Hradec a b c 602 MALÍNEK Jifií, Dlouhá 460/V, Daãice a b c 54 MINÁ Ò Miroslav, Dlouhá 459/V, Daãice a b c 725 NOVOTN Josef, Hliník 833, TfieboÀ b c 822 PAPEÎ Miroslav, Hradi Èko 9, Daãice a b c 27 POSPÍ IL Petr, Plavsko ãp. 160, StráÏ n.neïárkou a b 625 PUDIL Pavel, StfiíÏovice 82 a c 1730 RA KA Jindfiich, U nádraïí 762, Jindfi. Hradec a b c 574 ROHLÍâEK Jifií, MládeÏnická 253/IV, Jindfi. Hradec b c 1707 ROHLÍâKOVÁ ZdeÀka, MládeÏnická 253/IV, Jindfi. Hradec a b 636 SEDLÁâEK Petr, Fr. Sochora 561, Lomnice n. LuÏnicí a c 2027 STEJSKAL Tomá, Vajgar 671/III, Jindfi. Hradec a 1932 TUFKA Franti ek, MládeÏnická 167, Jindfi. Hradec a 1294 VACLÍK Radomír, Bfiilice 247, TfieboÀ a b c 555 VÍTA Zdenûk, Dunajovice 33 a b c 849 VLADYKOVÁ Dana, Vrchlického 938/II, TfieboÀ a b 1815 ZÍKOVÁ Eli ka, RadouÀka 94, Jindfi. Hradec a 1444 Okres Písek BERAN Vít, Mirotice 199 a b c 2021 BLÁHA Vladimír, Harantova 1378, Písek a b 515 DRAHOTA Zdenûk, Ke stfielnici 229, Písek a b c 825 FIFKA Václav, Lesní 2151, Písek a b c 1257 FIFKOVÁ Jitka, Lesní 2151, Písek a b 758 FOUSKOVÁ Eva, Jablonského 401, Písek a 1011 HÁJEK Franti ek, NábfieÏí 1. máje 1819, Písek a b c 513 HROMÁDKA Milan, Truhláfiská 2178, Písek a b c 559 CHAROUSEK Bfietislav, Tfiebízského 378/2, Písek a b c 540 MÁNEK Zdenûk, âechova 342, Písek c 2082 PLAVEC Jifií, Vratislavova 298, Písek a b c 113 PRÁ EK Karel, NádraÏní 816, Milevsko a b 1021 REKTORYS Jifií, Rokycanova 1222, Písek c 931 RÒÎIâKOVÁ Eli ka, DruÏstevní 237, Písek a 1845 ZELENKA Jan, Na Pak ovce 2268, Písek a b c 191 Okres Prachatice BRAK Josef, nám.pfiátelství 664, Prachatice a b c 509 FLEI MANNOVÁ Miloslava, umavské Ho tice 8 a 75 HOROVÁ Libu e, Bohunice 16, Vlachovo Bfiezí a c 1122 HOU KA Jan, Luãní 832, Prachatice a c 1929 HOVORKOVÁ Lucie, Mírová 427, Vimperk a 2093 LANG Vladimír, Pod hradbami 59, Prachatice a 93 NEUÎIL Petr, Pod Hradbami 85, Prachatice a c 2069 NEUÎILOVÁ Katefiina, Pod Hradbami 85, Prachatice c 1939 PITTNEROVÁ Marie, Národní 1004, Prachatice a b 561 ROSENTHALEROVÁ Vlasta, Kostelní nám. 17, Prachatice c 1127 Okres Strakonice âeâková Jarmila, Písecká 24, VodÀany a c 1854 FOUS Petr, K jatkám 1260, Blatná a c 1940 GRABMÜLLER Jaroslav, sídl. 1. máje 1141,Strakonice a b c 662 HÁJEK Karel, Radomy elská 500, Strakonice a 296 KLEâKA Martin, Husova 801, Strakonice a c 1938 KOKTÁN Franti ek, Mutûnice 57 a b 349 KUNC Franti ek, Dr. Jifiího Fifky 870,Strakonice a c 928 LEBEDA Franti ek, NábfieÏní 82, Strakonice a b c 811 LELKOVÁ Jana, Lipová 425, Strakonice a b c 2045 MOTTL Franti ek, Za kostelem 455, Bavorov a b 923 NOV Václav, Mírová 915, Strakonice a b c 329 VLASÁK Karel, 1. máje 1148, Strakonice a b c 502 ZELENKA Milan, Na vyhlídce 625, Volynû c 845 Okres Tábor BARâI Miroslav, Vilová 232, Tábor b c 2173 BOHÁâOVÁ Bohuslava, Partyzánská 2496, Tábor a b c 2142 DOLEÎAL Václav, Gabrielovo nám. 11, Ch nov a b c 6 DU EK Jan, Leskovická 2667, Tábor a b c 4 DVO ÁâEK Pavel, Pod Pracovem 232, Planá n.luïnicí a b c 64 DYR MÍDOVÁ Alena, PraÏského povstání 2847, Tábor a b c 1303 HONZÁK Vilém, Martina Koláfie 2048, Tábor c 1369 JEÎEK Stanislav, Vûtrovy 63, Tábor a b c 981 KUBÍSKA Zdenûk, Hanojská 2832, Tábor c 1330 MÍKA Dalibor, âsa 2689, Tábor a b c 1926 NOHÁâ Jan, kpt. Sochora 129, Tábor 3 a b c 1395 PLÁT Franti ek, Dr. E. Bene e 47/II, Sobûslav a b c 1304 RYBÁK Robert, Nerudova 623, Sezimovo Ústí II a c 1945 SKALÁK Jifií, LuÏnická 545, Tábor c 1297 TùPÁNEK Bohuslav, Vítkova 1007, Tábor a b c 1009 TùPÁNEK Jaroslav, Petrohradská 2319, Tábor a 672 3

4 JIHOMORAVSK KRAJ Okres Blansko âípek Vladislav, Makov ã. 7 a c 1324 DVORSK Jaromír, Ostrov u Macochy ã.p. 250 a b c 1096 DYNKOVÁ Marta, U vodárny 617, Brumov-Bylnice a b 1597 HO AVA âenûk, Komenského 312/21, Adamov a b c 995 JELÍNEK Zdenûk, Îìár 115, Rájec-Jestfiebí a b 800 PERNICA Leo, Chelãického 24,Blansko a 1757 RYDVAL Jifií, Bezruãova 1, Blansko a b c 920 UPAL Milo, Dlouhá 91, Lomnice a b c 39 VEC Jaroslav, Legionáfiská 1, Boskovice a b c 345 ZÁLESK Josef, LaÏany ãp. 121 a b c 893 ZEMÁNEK Jan, Kofienec ãp. 166, p. Bene ov a b c 346 Okres Brno-mûsto ADÁMEK Jaroslav, Oderská 10, Brno c 1169 BARTO Franti ek, Slámova 52, Brno a b c 442 BARTO Jaromír, Slámova 52, Brno c 2164 BARTO Roman, Záhfiebská 7, Brno a b c 1970 BORKOVCOVÁ Helena, Loosova 13, Brno b 1937 BORTL Jaroslav, Koli tû 59, Brno a b 233 BOU KA Karel, Mikulãická 6, Brno a c 1223 BROÎEK Jifií, Horníkova 14, Brno a b c 1687 B E OVÁ Dagmar, mídkova 1, Brno a b 236 B EZA Pavel, Kur ova 8, Brno a b c 961 B EZINA Ale, Rybnická 67, Brno a b 610 BUSTA Jan, Rybáfiská 16, Brno a b 87 BU EK Vladimír, Polívkova 6, Brno a b c 1076 BYST ICK Darek, Havlíãkova 25, Brno c 1869 CERHA Jan, Kotláfiská 35a, Brno c 1462 CWIK Jan, Malínská 586/5a, Brno-Tufiany a b c 1975 COCHLAR Bohumír, Krymská 15, Brno c 615 âapek Jindfiich, Mathonova 8, Brno a b 1161 âech Ale, Nezvalova 4, Brno a b c 1248 âejka Vladimír, Heyrovského 7, Brno b c 417 âervinka Zbynûk, Souhrady 4,Brno a b c 1696 DLABOLA Vlastimil, Molákova 19, Brno b c 2115 DOLEÎEL Miroslav, Botanická 52, Brno a b c 476 DOUCHA Radek, Herãíkova 6, Brno a b c 721 DRÁPELA Zdenûk, ezáãova 70/941, Brno a b c 2129 DU AN Pavel, Králova 12, Brno b c 804 DVO ÁK Josef, Údolní 47, Brno a b c 1385 DVO ÁK Pavel, Olbrachtovo nám. 3, Brno b c 452 FILIPEC Pavel, Mutûnická 11, Brno a c 135 FI ER Zdenûk, Merhautova 101, Brno a b c 362 FOJT Leo, Máchova 5, Brno b c 614 FRâKA Miroslav, Bakalovo nábfi. 6, Brno c 1400 FUCHSOVÁ Jana, L skova 7, Brno a b c 432 HABÁN Jan, Barvy 10, Brno-Lesná a b c 1155 HÁJEK Karel, Dvorského 16 A, Brno b 456 HANÁK Franti ek, Oblá 83, Brno b 1168 HANZL Pavel, Údolní 70, Brno c 1429 HANZL Vlastimil, Novomûstská 3, Brno b c 1821 HLOU EK Ladislav, Kováfiská 16, Brno a b c 1419 HLOU KOVÁ Romana, Sosnová 5a, Brno a b 1954 HOLÁ Alena, Rovná 104/11, Brno b c 1967 HOLE OVSK Petr, Vodova 28, Brno b c 1607 HOSOVÁ Miroslava, Hansmannova 19, Brno c 1089 HOTA Zdenûk, Strnadova 9, Brno a b 1162 HRâKA Milan, mejkalova 7a, Brno a b c 1264 HRDINA Jifií, Mokrohorská 42, Brno-Sobû ice a 691 H EBAâKA Arno t, Schodová 7, Brno b c 612 HUDEâKOVÁ Eva, Tfi. kpt.jaro e 39A, Brno a 1680 HYBÁ EK Jaroslav, Húskova 19, Brno a b c 347 CHALIVOPULOSOVÁ AlÏbûta, Langrova 1 B, Brno c 2089 CHARVÁTOVÁ Jana, Hvûzdová 4, Brno a b 44 INDROVÁ Jana, Hlohová 15, Brno a b c 1859 JANÁK Radek, Antala Sta ka 37, Brno b c 1619 JANDU ÍKOVÁ Petra, Námûstí SNP 28/1136, Brno a 2079 JURÒJ Jaroslav, Tufianka 28, Brno a b c KÁâEREK Jifií, Dûdická 27, Brno a b 483 KADLEC Ludûk, BoÏetûchova 75, Brno b c 882 KAIZAROVÁ Hana, VoronûÏská 10, Brno a b c 1246 KALA Ale, âejkovická 2, Brno a b c 921 KAMENÍâEK tûpán, NeuÏilova 2, Brno a b c 1131 KAMERA Josef, Turgenûvova 16, Brno a b 964 KAMÍR Pavel, ámalova 5, Brno a b c 108 KA PAR Karel, Drdy 37, Brno a b c 1641 KIRCHNER Hubert, Filipova 5, Brno b c 532 KLECKER Jan, Fleischnerova 14, Brno a b c 1051 KLIME Jaroslav, Renãova 22, Brno c 1363 KLIME OVÁ Marcela, Renãova 22, Brno a b 1348 KNùZEK Tomá, Klatovská 20, Brno b 1606 KOGOSOVÁ Nina, Záhfiebská 18, Brno a b 390 KONEâN Milan, Molákova 23, Brno b c 1583 KOSÍK Pfiemysl, nám. Míru 2, Brno a c 96 KOSTA Pavel, Helceletova 2, Brno a c 1471 KOTLA ÍK Petr, Rybnická 124, Brno a b c 173 KOTLA ÍKOVÁ Dagmar, Rybnická 124, Brno a b c 2086 KOUTNÁ Mária, NároÏní ã. 5, Brno b 123 KOVA ÍKOVÁ Mirka, Vrázova 4, Brno a 1840 KRATOCHVÍLOVÁ Margita, Bellova 48, Brno b c 1623 KREJâI ÍK Franti ek, Vaculíkova 532/9, Brno a b c 245 K IPAâ Jifií, Stará osada 27,Brno a b c 17 KURKA Ale, MandloÀová 4, Brno a b c 748 KURUC Milan, Provazníkova 52, Brno a 1855 KYJOVSK Libor, Bofietická 6, Brno c 616 LANGHANS Zdenûk, Bayerova 4, Brno b c 1714 LÁSKA Petr, bfií ÎÛrkÛ 12, Brno b c 1337 LAVIâKA Martin, Zeyerova 39, Brno b c 2063 LEVÍNSK Vladimír, Nejedlého 11, Brno a b c 477 LI KA Ivan, Veslafiská 64, Brno c 2025 LI KA Karel, Markéty Kuncové 4, Brno c 1987 MAHEL Dalibor, Foerstrova 6, Brno a b 799 MACH Josef, Kounicova 81, Brno a b 685 MALEC Martin, Fryãajova 149, Brno a b c 2006 MAREK Jaroslav, Îitná 42, Brno a b c 605 MATùJÍK Miroslav, Spodní 20/24, Brno a b c 996 MATU KOVÁ Zina, Palackého 114, Brno a b 306 MERTA Radek, Mikulãická 9, Brno c 1983 MIKITA Pavel, Nejedlého 9, Brno c 952 MORÁVKOVÁ Martina, Popelákova 3, Brno a 2057 MOTTL Tomá, Rerychova 10, Brno-Bystrc a b c 1301 MUSIL Petr, Neumannova 16, Brno c 1025 NÁDENÍâEK Franti ek, Pekafiská 56, Brno a b c 970 NAIMANOVÁ Ludmila, Ml nská 52, Brno a b c 380 NAKLÁDAL Karel, Jungmannova 34, Brno b 1275 NIMRÁâEK Vladislav, Klímova 2, Brno a b c 1659 NOSÁL Du an, Borodinova 1, Brno c 1879 NOVÁâEK Franti ek, Dubová 19, Brno a b c 1425 OBHLÍDAL Miloslav, Botanická 41, Brno a c 293 ONDR( EK Jaroslav, Fi ova 36, Brno a b c 1947 ORNST Lubomír, Drdy 27, Brno b c 501 OSINOVÁ Milada, Prokofjevova 2, Brno b c 1618 PAVLÍK Milan, Vofií kova 39, Brno a b c 160 PAVLI OVÁ Milena, Nám. SNP 4, Brno a 58 PAVLÒ Blanka, Lelkova 32, Brno a c 1776 PECHMANOVÁ Alena, StaÀkova 8b, Brno a 1273 PELÍ EK Jifií, Rerychova 2, Brno-Bystrc a b c 437 POLÁK Zdenûk, Pfiemyslovo nám. 27, Brno-Slatina a b c 361 POTÁ Václav, Jiráskova 6, Brno a b c 1985 POUâ Miroslav, Jírova 2191/1, Brno a b c 661 P IBYL Oldfiich, ul. Svah ã. 25, Brno a b c 271 PTÁâEK Vladimír, VaÀkovo nám. 2/570, Brno a c 2097 PULKERTOVÁ Ludmila, Tolstého 9, Brno a b c 1262 PUTNA Jan, Popelákova 12, Brno a b 667 RÁâEK Vladimír, Mafiákova 3, Brno b c 669 RE KA Josef, Halasovo nám. 4. Brno a b c 360 RINDA Jifií, Absolonova 91, Brno b c 1320 RINDOVÁ Eva, Absolonova 91, Brno b 1327 ROSA Du an, Mikulá kovo nám.12, Brno a b 833

5 ROVN Petr, Krymská 11, Brno a b c 1743 ROZSYPAL Lubomír, bratfií KfiiãkÛ 36, Brno a b c 227 EPOVÁ Hana, La tûvkova 8, Brno a b 1827 SÁâEK Jaroslav, KfiiÏíkova 48, Brno a b c 648 SALCBURGER Jifií, BoÏetûchova 101, Brno a b c 251 SANSEVIâOVÁ Marie, âejkovická 6, Brno a 1405 SAZAMA Zdenûk, Filipova 766/17, Brno a b c 169 SEDLÁâEK Marcel, Drobného 26a, Brno a b c 459 SEIDL Václav, Rolnická 3/58, Brno a c 318 SEIDLOVÁ Jana, Rolnická 3/58, Brno a 1875 SEKEN Jaroslav, JeÏkova 5, Brno b c 104 SEVERIN Ivo, Pavlovská 14, Brno c 1430 SIMONOV Vladimír, Sportovní ul. 9, Brno a b 832 SKALICKÁ Katefiina, Údolní 15, Brno b c 1735 SKALICK Robert, Údolní 15, Brno c 2003 SLÁMA Jifií, Potácelova 8, Brno b c 1341 SLAVATA Jifií, Jana Uhra 16, Brno c 1915 SMùTÁK Jifií, Berkova 20, Brno a b c 61 SMETANA Jan, Kotláfiská 1, Brno a b c 971 SMUTN Radek, KfiíÏkovského 43, Brno a c 1032 SUKUP Karel, CSc., Josefy Faimonové 28, Brno b 1513 SVOBODA Libor, Mutûnická 13, Brno a b c 491 SYLVESTR Lubomír, Pod ka tany 24, Brno a b 1456 ANCA Alois, Nezvalova 10, Brno a 844 EJVL Josef, Lísky 102, Brno a b c 1102 IKULA Emil, Merhautova 68, Brno a b c 399 KOPEK Jifií, Berkova 20/510, Brno a b c 1957 LECHTA Karel, Èouraãova 1, Brno b c 803 MÍD Jan, Merhautova 7, Brno a b c 1399 MÍDOVÁ Hedvika, Merhautova 7, Brno a b c 1142 NAJDAR Jan, Mathonova 6, Brno c 1916 PLÍCHAL Blahoslav, Medlánecká 16, Brno- eãkovice a b c 1192 TEFKA Igor, Ml nská 56, Brno c 457 TOURAâ Jaroslav, Jiráskova 45, Brno b c 652 VÁBENSK Otakar, tefánikova 27, Brno b c 1762 VEJNOHA Jan, Fi ova 36, Brno a b c 611 TALANDOVÁ Eli ka, Nám. SNP 19, Brno c 1228 TEJKAL Ivo, Kotláfiská 22, Brno c 1644 TIMÁR Juraj, Merhautova 64, Brno b c 1633 TUâEK Pavel, Ha kova 10, Brno a b 468 ÜBERHUBER Jifií, Josefy Faimonové 12, Brno c 438 VALIHRACH Lubomír, Veslafiská 140, Brno a b c 1338 VANùK Milan, Bofietická 5, Brno a b 1928 VA ÍâEK Pavel, Bodlákova 2, Brno a b c 1500 VâELICA Alois, Valtická 13, Brno c 496 VELFLOVÁ Petra, Vi Àová 4, Brno-Medlánky a c 1986 VùÎNÍK Jaromír, Teyschlova 29, Brno a b c 1729 VISNAR Arno t, Tomanova 19, Brno b c 492 VITÁSKOVÁ Jelena, Martínkova 7, Brno a b c 1560 VITULA Alexej, Ti novská 66, Brno a b c 206 VITULOVÁ NadûÏda, Ti novská 66, Brno a b 47 VOK ÍNEK Libor, Libu ino údolí 150, Brno a b c 680 VOLNÁ NadûÏda, Provazníkova 45, Brno a b 1948 VOLN Bohuslav, Provazníkova 45, Brno a b c 1052 VOLN Roman, PurkyÀova 15, Brno a b c 1302 WAGNER Petr, Valtická 13, Brno a b c 388 WEBER Jan, Bzenecká 11, Brno b c 1118 WEIGEL Josef, Mutûnická 6, Brno b c 1761 ZOUVALA Marek, BlaÏkova 7, Brno a b c 203 ZVù INA Jaroslav, Úvoz 4, Brno c 1012 ZVOLSKÁ Hana, Polívkova 4, Brno a b 2147 ÎALOUDEK Blahoslav, Ondrou kova 21, Brno a b c 503 ÎIÎKA Josef, Oblá 44, Brno b c 802 Okres Brno-venkov FENCL Josef, Mokrá 105 a b c 1420 FORAL Jakub, Palackého nám. 615, Rosice a b c 449 GRYGAR Pavel, sídl. DruÏba 651, Îidlochovice a b c 1044 HANÁK Jaroslav, Tyr ova 14, Kufiim a 52 HANZL Ivo, Dobrovského 1, Bílovice n. Sv. a b c 829 HIMMEROVÁ Danu e, Malhostovice 157 a 2024 HO EJ Marek, Jiráskova 854, Ti nov a b c 2108 HRABÁLEK Jaroslav, Su ilova 1255, lapanice b c 217 JEÎ Jaroslav, Bedfiichovice 87 c 1067 KRAUS Zdenûk, Lípová 55, Ostopovice a b c 552 KR ÁVEK Milan, tûpánovice 12, p.pfiedklá tefií c 1627 KROUPA Zbynûk, Îabãice 199 a b c 1154 KUTÁLEK Stanislav, Wágnerova 681, Ti nov a b 608 MÁTLOVÁ Milena, Halasova 992, Ti nov a 1062 NOGA Jan, Brusy 301, Zastávka a b c 1104 REIMER Radim, Ti novská 341, Veverská Bít ka a b c 460 RY AV âestmír, Masarykova 141, Nosislav a 965 SLAB Jaroslav, kolní 1088, Kufiim a b c 857 SOBOTKA Milan, Na Pomezí 1265, Rosice a c 1252 SOUâEK Karel, Kvûtnická 1619, Ti nov a b c 936 SVOBODA Vladimír, Nivka 179, Nosislav a b c 167 EDÁ Hana, Pozofiice 524 b 1460 ED Miroslav, Pozofiice 524 a b c 705 IMEK Stanislav, Na návsi 118, Prace a b c 1927 VEJVODA Ladislav, Havlíãkova 36, ícmanice b c 1195 WÁGNER Franti ek, Máchova 97, Ti nov a b 140 ÎIVNA Petr, Hostûnice ã. 111 a b c 1526 Okres Bfieclav DORAZIL Václav, Dukelsk ch hrdinû 6, Bfieclav a b 1349 DRÁPAL Ludûk, Na hradbách 68, Mikulov a b 626 HLÁVKA Jan, NádraÏní 40, Velké Pavlovice a b c 686 JEÎEK Jifií, Vranovice 525 b c 389 KOD TEK Tomá, L. Svobody 2, Hustopeãe a b 587 MORC Petr, sídli tû âsa 60, Bfieclav 4 a b c 790 MORCOVÁ BoÏena, sídli tû âsa 60, Bfieclav 4 a b c 791 OSIâKOVÁ Marie, Svárov ãp. 499, Velké Bílovice a b c 414 SVOBODA Daniel, Boleradice 76, Boleradice a c 1763 SVOBODA Karel, Kurdûjov 12 a c 2109 VALÍâEK Mojmír, Perná ã.p. 221 b c 1567 Okres Hodonín BLAHYNKA Jifií, Brandlova 92/A, Kyjov a b c 190 âernò EK Pavel, Sluneãná 28, Hodonín a b c 747 âulen Marián, U ãerven ch domkû 12, Hodonín a b c 2161 DURO Petr, Nûtãická 2036, Kyjov a b c 1700 GAZÁREK Jifií, Na kamenãí 1701, StráÏnice a b c 1020 HANÁK Pavel, Padûlky 761, Îdánice a b c 1103 HELÍSEK Petr, Ofiechovka 1739, StráÏnice a c 1898 HORÁKOVÁ Jana, NádraÏní 514, Kyjov a 1853 KOTÁSEK Radim, Tyr ova 935, Veselí nad Moravou c 846 KRIST Jaroslav, Klínky ã.p. 2412, Kyjov a c 1831 KRMÍâEK Milan, SobÛlky 275, Kyjov a c

6 KUPKA Jifií, Koliba 2357, Kyjov a b c 1314 PRES Petr, Bukovany ãp. 256 a b c 1095 REICHSTÄTER Miroslav, Sv. âecha 12, Hodonín a b 1497 REKTO ÍK Pavel, Masarykovo nám. 11, Kyjov a b 1247 ROSYPÁLKOVÁ Ivanka, Za stadionem 1317, DubÀany a b 1056 STUCHLÍK Antonín, Masarykova 529, Veselí nad Moravou a b c 972 VYMAZAL Jan, StráÏovice 189 a b c 696 ÎUFANOVÁ Vladimíra, Blatnice pod sv. Antonínkem 463 a b 2107 Okres Vy kov JABÒREK Ivan, Juranova 24, Vy kov-dûdice a b c 1833 JARMARA Jaromír, Vy kov-rychtáfiov 10 a b c 269 SVOBODA Jifií, Palánek 168, Vy kov a b c 382 SZKLORZ Erwin, sídl. Osvobození 2/615, Vy kov c 1040 ZEDNÍK Bohumír, Dvofiákova 7, Vy kov a c 628 Okres Znojmo âech Martin, Jungmannova 6/1496, Znojmo b c 2111 GABRIEL Petr, Hálkova 20, Znojmo a b 1318 JELÍNEK Milan, Rak ická 645, Moravsk Krumlov a b c 184 KAPÍNUS Jifií, Jubilejní park 9, Znojmo a b 376 KRATOCHVÍLOVÁ Dana, Al ova 8, Znojmo a 1224 KUZMA Ladislav, Znojemská 436, Hru ovany n. Jevi ovkou a 2141 PASEKA Zdenûk, Dr. M. Horákové 19, Znojmo a b c 344 PELANT Milo, Krapkova ã. 83, Znojmo a b c 1212 PEXA Pavel, Vûtrná 91, Miroslav a c 224 PRAÎÁK Pavel, PraÏská-Sídli tû 9A, Znojmo a b 274 SOCHOR Michal, RÛÏeny Svobodové 1406/104, Znojmo a c 2113 VESEL Michal, Suchohrdly 281, Znojmo a b 383 KRAJ PRAHA ALDORF Karel, Mádrova 4/3026, Praha 12-Modfiany c 1656 ANDREJKOVIâ Jan, Cyprichova 710/8, Praha 4-Háje a b c 891 ANTON Vladimír, Pod sady 5, Praha 4 a c 13 ANTROPIUS Jifií, Brodského 1675, Praha 4 a b c 62 APPELT Martin, Plojharova 1894/3, Praha 6 a c 1814 BALCAR Ondfiej, Norská 10/561, Praha 10 c 1393 BÁLEK Jaroslav, tûchovická 1858/14, Praha 10 c 1124 BÁLEK Petr, V planinách 334, Praha 10-Dol.Mûcholupy a b c 1130 BALVÍN Otakar, Jaromírova 39/685, Praha 2 a c 1450 BARE Vladimír, Vr ovická 334/60, Praha 10 a b c 678 BARCHÁNEK Karel, Lipovická 248, Praha 4-Písnice a b c 992 BARONOVÁ Miloslava, Na padesátém 857/1, Praha 10 a b 272 BÁRTA Jan, Madridská 14/636, Praha 10 a c 1321 BARTÍK Karel, Na Malovance 529/12, Praha 6-Stfie ovice a b 1285 BARTÍK Miroslav, Pfiádova 2092/12, Praha 8 b c 706 BATùK Petr, K Moravinû 3/1873, Praha 9 a c 1888 BEHENSKÁ Eva, Hlivická 417/22, Praha 8-Bohnice a 1982 BùLÍK Josef, Jesenická 3003, Praha 10 a b c 1467 BÉM Josef, Hlavní 2726, Praha 4 a b c 851 BENDA Karel,CSc., TuneláfiÛ 326, Praha 5-Zbraslav a b 1548 BENDÍK Jan, Starochodovská 483, Praha 4 a c 1792 BENE Franti ek, Na vrcholu 13/2584, Praha 3 a b c 1171 BERKOVÁ Jana, V parníku 1150, Praha 5-Radotín a b 1047 BùTÍK Oldfiich, Mikulova 1571, Praha 4 c 1485 BÍLEK Stanislav, Dûdinova 1983, Praha 4 c 1016 BLABOL Jan, Jílovská 1154/49, Praha 4-Braník a b c 1240 BLAHOVEC Jifií, Hlivická 417/22, Praha 8 a b c 1588 BLAÎEK Miroslav, Mnichovická 719/4, Praha 11 c 219 BLAÎEK Pavel, Hlaváãova 1158/14, Praha 8-Kobylisy c 568 BLAÎKOVÁ Vûra, Nad Krocínkou 84, Praha 9 c 1435 BLECHA Pavel, Ra ínovo nábfi. 62/1571, Praha 2 c 199 BORÁK Tomá, Dr.Zikmunda Wintra, Praha 6 a b c 1213 BOUâEK Jifií, Kfiejpského 1514, Praha 4 a c 1837 BRABENEC Jifií, Poãátecká 1032/6, Praha 4 c 1207 BRÁDLER Pavel, Nad Palatou 2798/54, Praha 5 a b c 475 BREJCHA Roman, Martího 13, Praha 6-Veleslavín c 1438 BROKE Vladimír, Sinkulova 441/81, Praha 4 a 906 BRTNA Miroslav, U druïstva Repo 9/948, Praha 4 a c 2000 BRUNNER Vladimír, Arménská 1359/3, Praha 10 a c 76 6 BUKOVSK Jifií, Morseova 244, Praha 10-Petrovice b c 1491 BUMBA Jan, panielova 1247, Praha 6- epy a b 1173 BUTTORAZ Enrico, Levského 3209/7, Praha 4 c 1183 CEHÁK Jan, Bubnova 14, Praha 6 a b c 1631 CINCIBUS Pavel, Golfová 939/15, Praha 10 a c 776 CINCIBUSOVÁ Ivana, Golfová 939/15, Praha 10 a b 2053 âech Václav, Schnirchova 2, Praha 7 b c 986 âerbaâesk Vladimír, tefkova 495/10,Praha 6-Bfievnov a b c 433 âermáková Alena, Pavlíkova 604, Praha 4 a c 1343 âerná Katarína, Platónova 3284/20, Praha 4 c 2080 âerníková Hana, Bílinská 493, Praha 9-Prosek c 1521 âernohorsk Josef, âerná 1368/3, Praha 1 a c 1635 âern Franti ek, nám.svobody 1/728, Praha 6-Bubeneã c 440 âern Martin, Patoãkova 97, Praha 6 a c 2048 âern Pavel, panielova 1257, Praha 6- epy b c 201 âervenka Michal, Na Lysinû 583, Praha 4 a c 2148 âervinka Zdenûk, Pod Dûvínem 2123/5, Praha 5 c 1759 âihák Rudolf, ehofiova 1039/54, Praha 3 c 1750 âíhal Jan, tichova 15/585, Praha 4 a b c 885 âípa Karel, BydÏovská 719,Praha 9-Klánovice a b 212 âítek Roman, Wassermannova 1039/32, Praha 5 a b c 698 âíîek Jifií, Bozdûchova 637/9, Praha 5 a b c 1690 DANDA Josef, Lamaãova 826, Praha 5-Hluboãepy a b c 368 DAVID Pfiemysl, PraÏského 631, Praha 5 a b 1475 DùDKOVÁ Vilma, Kozlovská 2037/4, Praha 6 c 1357 DEJDAROVÁ Karolina, Novostra nická 74/128, Praha 10 a c 1794 DOBE Jan, Pfiední 20/350, Praha 6 b c 147 DOBE Pavel, U jezera 2034, Praha 5 c 1669 DOBROVOLN Du an, Polívkova 12/574, Praha 5 c 1299 DOSTÁLOVÁ Marcela, Papírníkova 619/3, Praha 4-Kam k a 2180 DOUCHA Franti ek, Krhanická 719, Praha 4 c 1416 DRAHOTA Milo, nám.bofiislavka 9/416, Praha 6 c 1146 DVO ÁâKOVÁ Helena, Evropská 134/664, Praha 6 a c 805 EISMANN Miroslav, Neratovická 1682/14, Praha 8 a b c 1354 ERBE Jan, ul.malebná 1066, Praha 4 a c 1380 EZECHIÁ Michal, Pet rkova 4/1943, Praha 4-Chodov a b c 216 FAFEJTA Jan, Bítovská 1220, Praha 4 a b c 1019 FAKTOROVÁ Jitka, Mezivr í 22, Praha 4 a b 1423 FALÁTEK Petr, Nad pfiívozem 1680/1, Praha 4 a c 737 FANFULE Vojtûch, Zle ická 1804, Praha 4-Chodov c 1486 FANTA Bohumil, Na Hfiebenkách 67, Praha 5-Smíchov c 869 FEJK Josef, Vratislavská 386, Praha 8 c 701 FLORIÁNEK Jan, KaÀkovského 1236, Praha 8 c 2081 FOFONKA Ladislav, StráÏnická 6/402, Praha 8-âimice c 2016 FOUSKOVÁ Ivana, Klírova 1913, Praha 4-Chodov a 1720 FRANC Oldfiich, Súdánská 595, Praha 6 a b c 1446 FRANZ Michal, Meãíková 12, Praha 10 b c 1365 FRANZL Miroslav, Kosmická 746, Praha 4-Háje a b c 643 FUâÍK Karel, Svornosti 852/7, Praha 5 a b c 746 FUâIKOVSKÁ Jitka, Slezská 95, Praha 3 c 1031 GALA Oldfiich, Holeãkova 838/18, Praha 5 a b c 49 GLAJCH Rostislav, Mafiíkova 187/1, Praha 6 c 31 HADRAVA Jifií, Jeseniova 87, Praha 3 c 392 HAJÍâKOVÁ Zuzana, Na Viniãních horách 492, Praha 6 a 1959 HALABURT Milan, Slezská 86/909, Praha 3-Vinohrady a c 1480 HALADA Ivan, Lohniského 846, Praha 5 c 499 HAMBÁLEK Josef, U druïstva Práce 61, Praha 4 b c 1704 HAMOUZ Rudolf, Slezská 128, Praha 3 a b c 1969 HÁNEK Pavel,Doc.CSc., Levského 3187,Praha 12 a b c 12 HANZÁLEK Ale, Na Petfiinách 6/298, Praha 6 c 220 HARTMAN Jifií, TuneláfiÛ 323, Praha 5-Zbraslav c 1065 HAUF Ivo, Brdiãkova 1916/11, Praha 5 a c 194 HAUTKE Jifií, âihákova 38/1824, Praha 9 a b 1003 HAUTKEOVÁ Jana, âihákova 38/1824, Praha 9 a b 1002 HÁVA Lubomír, Na Zderaze 9/268, Praha 2 a b c 870 HAVEL Petr, Pospí ilova 1426/5, Praha 3 a c 2073 HAVLÍK Zdenûk, Fráni rámka 14, Praha 5 a c 1551 HEJDA Václav,B.Stárkové 654, Praha 5-Zbraslav a b c 409 HEJL Ivo, BrigádníkÛ 1921/9, Praha 10 a b 835 HEJL Milan, Tererova 1355/4, Praha 4 a b c 873 HELEBRANTOVÁ Lenka, panielova 1322, Praha 6 a 1923

7 HERANOVÁ Marcela, Kolínská 6, Praha 3 a b c 1514 HESOUN Karel, Fajmanové 1732, Praha 6-Bfievnov a b c 431 HESOUN Zdenûk, Kralovická 2275, Praha 10 a b c 107 HLADÍK VLadimír, Makovského 1331/32, Praha 6 a b c 564 HLAVÁâEK Petr, Pilovská 216, Praha 9 c 2101 HLAVÁâKOVÁ Ondfiejka, Pilovská 216, Praha 9 c 2145 HOLÍK Franti ek, Ke Stírce 242/50, Praha 8-Kobylisy b c 899 HOLUBEC Kamil, Jílovská 1159, Praha 4 a c 1807 HOL Petr, Velvarská 23/1702, Praha 6 a b c 827 HONZÁTKO Roman, Stallichova 514/2, Praha 4 a b 72 HORÁK Ludûk, Chodská 27, Praha 2 a c 954 HORK Jan, Hnûvkovského 1375, Praha 4 c 1518 HORNÍK Václav, Taussigova 1152, Praha 8-Kobylisy a 495 HRADECK Pavel, Za kolkou 317, Praha 9-Satalice a c 1681 HRDINA Václav, Za dráhou 559/19, Praha 15 b c 213 HRDINA Vilém, KfiiÏíkova 91/220, Praha 8 a b c 1046 HRDLIâKA Jaroslav, Nuselská 26, Praha 4-Nusle a b c 1342 HRDLIâKA Miroslav, Nu lova 2279/23, Praha 5 b c 148 HRUB Vladimír, RabyÀská 744, Praha 4-Kam k a b c 1505 HRUDKOVÁ Lenka, Na Neklance 2031, Praha 5 a c 1942 HUDEC tûpán, Lesnická 8, Praha 5 a b 1955 HUML Milan, Moravská 1553/52, Praha 2 a b 2151 HURÁB Jifií, Jíchova 854, Praha 9 a b c 1804 HYBÁ KOVÁ Barbora, tichova 643, Praha 4-Háje a 1917 HYNEK Vladimír, 28.pluku 28, Praha 10 b c 1049 CHALUPNÁ Marie, KodaÀská 35, Praha 10-Vr ovice c 1185 CHALUPN Jifií, KodaÀská 35, Praha 10 b 1555 CHAMOUT Lubomír, Americká 401/5, Praha 2 b c 1059 CHLISTOVSK Václav, Hvûzdova 1568/25, Praha 4 a b c 355 CHMELÍ Jifií, ternova 144/17, Praha 5 c 1557 CHOD Vladimír, Za Pofiíãskou branou 14, Praha 8 c 930 CHUDOBA Petr, Kasalická 577, Praha-Vinofi a b 820 CHVÁLA Pavel, âeljabinská 16, Praha 10 c 1805 CHVÁTAL Lubomír, Dûtská 2517/66, Praha 10 a b c 1281 CHVOJKOVÁ Elena, StráÏovská 705/34, Praha 5-Radotín a c 238 JAKUBEC Vítûzslav, Holeãkova 81, Praha 5 b c 1636 JANÁKOVÁ Zorka, Bulharská 32/736, Praha 10 c 619 JANKO Ludvík, Kosmická 746, Praha 4 a c 1552 JANKOVSK Petr, Fetrovská 27/894, Praha 6 a c 2116 JANOU EK Daniel, U první baterie 703/41, Praha 6 a b c 410 JANOU EK Jaroslav, Pomofianská 485, Praha 8 a b c 111 JANOU KOVÁ Yvona, Útulná 506/17, Praha 10 a 2033 JÁNSKÁ Marcela, Sokolovská 252, Praha 9 a b 273 JARO EK Karel, Aubrechtové 3102, Praha 10-Zábûhlice a b c 558 JARO OVÁ Hana, NavigátorÛ 612, Praha 6 c 1101 JEBAV Miloslav, Vostrovská 13, Praha 6 a b c 813 JEHLIâKOVÁ Marcela, Malátova 13/395,Praha 5 a b c 1787 JECHOVÁ Helena, Proutûná 417, Praha 4-Újezd c 1484 JÍLEK Josef, Bystfiická 519/3, Praha 4-Krã a b 348 JINDRA David, MládeÏe 3, Praha 6 b 2150 JIRE OVÁ Jifiina, Pfiímûtická 1191/18, Praha 4 c 1015 JIRSA Jaroslav, Gutova 26, Praha 10 c 1332 JOSEFUS Pavel, Bojasova 1246, Praha 8 c 2177 JUKL Jindfiich, Tfiebe ovská 683, Praha 9-Hor.Poãernice a 1121 JUNEK Ladislav, Ke Straãnické 2402/15, Praha 10 a b c 356 JURA Petr, Uzbecká 1463/1, Praha 10 b c 1693 JURâEK Bfietislav, StfiáÏovská 138/25, Praha-Radotín c 1205 JURâEK Bfietislav, Vocelova 12, Praha 2 c 2106 KAâEROVSK Vladimír, Jeãná 15/547, Praha 2 a b c 815 KAâÍREK Jifií, Vysoko kolská 28/1000, Praha 6 c 909 KÁDNER Slavoj, Bûlohorská 137/208, Praha 6 a b c 729 KAFKA Václav, Bûlehradská 663/39, Praha 2-Vinohrady a b c 1504 KAFKA Václav, Na bateriích 822/9, Praha 6 a b c 1544 KALABZA Jindfiich, Zbraslav-Závist 1175, Praha 5 c 596 KALÁTOVÁ Petra, Velemínská 21/865, Praha 8-Dolní Chabry a 2167 KALOUS Miroslav, Na strïi 1196/55, Praha 4 b c 1550 KANùRA Lubomír, Harrachovská 327, Praha 9 a b c 342 KAUFMANOVÁ Kvûta, Jeneãská 62, Praha 6 a b c 770 KEPRTOVÁ Pavla, Na Ostrohu 1791/41, Praha 6 a c 2144 KLÁ TERKA Jaroslav, Jáno íkova 1250/3, Praha 4 a b c 955 KLEMENT Petr, Ko ická 66/8, Praha 10 a c 1795 KLÍMA Jan, Îateck ch 762/6, Praha 4 a b c 670 KLIME Milan,Li kova 630/2, Praha 4 a b c 29 KLIME OVÁ Hana, Li kova 630/2, Praha 4-Kam k a 1936 KLIMSZA Pavel, Pejevové 3120/12, Praha 4 c 2050 KLUâKA Lubomír, Hrdinova 272, Praha 9 a b 415 KLUGAR Otakar, Hostivafiská 210/29, Praha 10-Hostivafi a b c 577 KNOBLOCH Pavel, Mezilesí 2056, Praha 9-H.Poãernice c 949 KOBRLE Filip, Uheln trh 1/420, Praha 1 a b 1287 KOCÁB Milan, Mikulova 1572, Praha 4 a b 1605 KOCIAN âestmír, Veverkova 33, Praha 7 a b c 1825 KOâÍ Karel, Hostinského 1538, Praha 5 a b 193 KOHL Hynek, Boleslavská 18/2009, Praha 3 a b 314. KOLÁâN Jifií, K Lipám 296, Praha 9 b c 1694 KOLÁâN Petr, Syrská 587/4, Praha 6-Vokovice c 1437 KOLÁ Jan, V listnáãích 21, Praha 10-Lipany a c 1882 KOLÁ Martin, Matou ova 18/1552, Praha 5 a b c 1494 KOLBINGER Jifií, ul.plovdivská 3266, Praha 12 b c 48 KOLPEKOVÁ Jana, Lihovarská 1096/6, Praha 9-LibeÀ a b c 266 KÖNIGSMARK Jaroslav, Fr dlantská 1316, Praha 8 a c 1554 KONVALINKA Jaroslav, Trávníãkova 1770, Praha 5 a b c 441 KOPÁâEK Josef, Malenická 1791, Praha 4 a 1594 KORBEL Luká, Rudeãská 336, Praha 9 a c 1881 KOSTKA Jaroslav, Ma ovická 640, Praha 4 a c 1968 KO ËÁL Petr,âernokostelecká 909/14, Praha 10 a c 1849 KO T Petr, Vinohradská 1756/114, Praha 3 a b c 1421 KOTAL Milou, Tuchorazská 424/5, Praha 10 a b 963 KOUBEK Jan, Pod altánem 38/1231, Praha 10 a b c 24 KOUBKOVÁ Anna,Pod altánem 38/1231,Praha 10 a 30 KOUBKOVÁ Petra, Pejevové 3123,Praha 4 a b 1703 KOU ÍLKOVÁ Ivana, Brdiãkova 1907, Praha 5-LuÏiny a b 1741 KOVA ÍK Václav, K lánu 503, Praha 6 a c 1412 KOVÁ OVÁ Gabriela,MládeÏnická 3064,Praha 10-Zábûhlice a c 1200 KRAINER Vratislav,Karda ovská 670/15,Praha 14-Lehovec a b c 994 KRÁL Martin, Jateãní 27/1224, Praha 7 c 1973 KRÁTK Tomá, Radho Èská 6/1940, Praha 3 a b c 1783 KREDBA Pavel, Jeremenkova 1022, Praha 4 a b c 1576 KREJâÍ Miroslav, Nad Kazankou 20, Praha 7-Troja c 1359 KREJâÍ Pavel, Písecká 2342/11, Praha 3 c 889 KRIEGELSTEIN Martin,Na Zámy li 4/26,Praha 5-Ko ífie a b c 1577 KRIPNER Jaroslav,U Národní galerie 6,Praha 5-Zbraslav a b 1232 KRISTL Dimitrij, Bellu ova 1816, Praha 5 a b c 745 KR ÁVEK Lubomír, Brdiãkova 1916, Praha 5 a b 759 KRUPIâKA Jifií, Procházkova 198/10, Praha 4 c 1433 K EMEN Karel, Ploskovická 850/5, Praha 8 c 302 K ENEK Lubomír, Hadovitá 16/898, Praha 4 c 59 K ÍÎEK Jaroslav, TádÏická 1422/6, Praha 10 a b c 1409 K TùNSKÁ Jaroslava, Valentinská 1/91, Praha 1 a c 145 7

8 KUBA Bohumil, Bojanovická 2717/15,Praha 4 a b 550 KUBA Pavel, Taussigova 1166/13, Praha 8 a b c 1 KUBRICHT Jan, Karlova 30, Praha 1 a b 738 KUâERA Jifií, BechyÀova 7/1613, Praha 6 a b c 1535 KUâERA Jifií, Gorazdova 18, Praha 2 c 1390 KUDERNA Jifií, Janského 2234/47, Praha 5 b c 1922 KULHAVÁ Olga, Chvatûrubská 366, Praha 8 c 948 KULÍKOVÁ Ilona, Na zámecké 2, Praha 4-Nusle a 168 KUSÁKOVÁ Jifiina, Kutilova 3064, Praha 4 c 1604 KUTIL Josef, Papírenská 9/237, Praha 6 b c 1123 LACINA Vladimír, P enãíkova 674, Praha 4 c 1434 LACINA Zdenûk, Kubelíkova 11, Praha 3 c 549 LACINOVÁ Olga, Hradecká 2325, Praha 3 a c 2032 LÁN Jifií, Rooseveltova 892/49, Praha 6 b c 1237 LAPE Arno t, âernokostelecká 117, Praha 10 c 1417 LÁTAL Jifií, Pod lysinami 476/2, Praha 4 a c 1356 LAVIâKA Ludûk,Jahodová 2707/117,Praha 10-Zábûhlice a b c 1578 LÁZNIâKA Pavel, Poãernická 463/52, Praha 10 c 2159 LEBEDA Jaroslav, Male ovská 1651, Praha 9 c 1654 LECHNER Jifií, CSc., Kunínova 1721, Praha 4-Chodov c 1519 LESSE Jifií, Horáãkova 27, Praha 4 c 1344 LETTL Otto, Va átkova 1016, Praha 9-âern Most a b c 396 LHOTKA Bohumír, VyÏlovská 2248/46, Praha 10 c 522 LÍNEK Josef, Mile ovská 9, Praha 3 c 144 LIPOLDOVÁ Kvûta, Nerudova 29/242, Praha 1 c 1520 LORENC Jozef, Na kfieãku 342, Praha 10 c 1724 LOUB Otto, Nerudova 30/218, Praha 1 a b c 953 LOULA Karel, M.Pujmanové 33/878, Praha 4-Podolí a b c 812 LUDVÍK Emil, PlzeÀská 2/23, Praha 5-Smíchov c 1355 LUDVÍK Jifií, Kosmická 752, Praha 4-Háje c 1201 LUKÁ OVÁ Miloslava, Sezemínská 2028, Praha 5 a b c 453 LULA Stanislav, Mazurská 521, Praha 8-Troja a b c 354 LULOVÁ Marta, Mazurská 521, Praha 8-Troja c 323 LU ÁâEK Václav, Koufiimská 2357/16, Praha 3 b c 836 MACOUN Pavel, Chalupkova 1/1367, Praha 4 a b c 1334 MACHÁâEK Franti ek, Nov lesík 1/895, Praha 6 c 281 MAJER Jindfiich, Nad Zámeãnicí 2777/18, Praha 5 a b c 1375 MAJZNER Jifií, DoleÏalova 1047/7, Praha 9 c 1436 MALINA Petr, Na Královce 3, Praha 10-Vr ovice c 1374 MARâEV Nikolaj, Evropská 126, Praha 6 a c 2075 MARE Mario, Kounická 3, Praha 10 b c 1290 MARTI ÁK Jan, Kytlická 25/760, Praha 9 a b c 1112 MARTI ÁKOVÁ Anna, Dunická 3143, Praha 4 c 1129 MARTINEK Vladislav, Za po tou 1065/16, Praha 10 c 1556 MA ÍK Vladimír, Vokrojova 3376, Praha 4-Modfiany b 1561 MATONOHA Jaroslav, Vánková 802/10, Praha 8-âimice b c 1717 MATYSOVÁ ZdeÀka, Vltavská 26, Praha 5-Smíchov a b c 1473 MAZÁLEK Jan, Pet rkova 1948, Praha 11 a c 1596 MERKL Tomá, Ruská ul.ã.164, Praha 10 a c 1125 MICHAL Jaroslav,Doc.CSc.,U libeà.pivovaru 12,Praha 8 a b 20 MÍKA Petr, Ra ínovo nábfi. 76/1672, Praha 2 c 1523 MIKULA Radim, Na hlídce 19, Praha 3 a b c 1098 MINA ÍK Vladimír, Da kova 3083, Praha 4-Kam k a b c 85 MLâEK Ladislav, Podjavorinské 1609/22, Praha 4 a b c 257 MLâKOVÁ Danu e, Podjavorinské 1609/22,Praha 4 a 2043 MLCH Jan, âernomofiská 5, Praha 10 c 1329 MORAVEC Vladislav, Vlkovická 555/10, Praha 9-Kyje b c 1527 MORESOVÁ Marie, Mazurská 524,Praha 8 a b 663 MOSLER Václav, MimoÀská 636, Praha 9-Prosek c 1071 MOTL Patrik, LázeÀská 6, Praha 1 a 1943 MRÁZEK Tomá, Nad lesním divadlem 1115/14, Praha 4 a b c 1284 MRKVIâKA Jifií, Pomofianská 485, Praha 8-Troja a c 993 MUCHA Jaroslav, Bellu ova 1816, Praha 5 b 1254 MÜLLER Miloslav, Augustinova ul. 21/2081,Praha 4 a b c 888 MUÎÍâEK Jifií, Bazovského 1229, Praha 6- epy a b c 1235 NAUâOVÁ Drahoslava, Bofiivojova 110/693, Praha 3 b c 781 NEDOMA Jan, Masarykovo nábfi. 20, Praha 1 a b c 132 NEDVùD Jaroslav, luknovská 314, Praha 9 a b c 768 NEJDL Jaroslav, Modrá 1980/8, Praha 5-StodÛlky a c 1784 NEJEDL Václav, Klapkova 160, Praha 8-Kobylisy a 1733 NùMEâKOVÁ Monika, HorÀátecká 788/12,Praha 8-Kobylisy a NEPUSTIL Franti ek, Kurãatovova 321, Praha 10 c 1373 NERADA Miloslav, Xaveriova 29, Praha 5 c 1298 NERMUT Jifií, Finkovská 1562/3, Praha 6-Dejvice a b c 578 NEUMANNOVÁ Eva, Nad lesním divadlem 1117, Praha 4 a b 260 NIKL Miroslav, Fajmanové 5, Praha 6 c 337 NOL Stanislav, Kaza ská 4, Praha 10 c 1650 NOVÁâEK Vladimír, Evropská 2061/78, Praha 6 c 1590 NOVÁK Vladimír, Radho Èská 18, Praha 3 c 991 NOVÁK Vladimír, Slovenská 15/1163, Praha 2-Vinohr. c 1515 NOVÁKOVÁ Dana, Balbínova 27, Praha 2 a b 941 NOVÁKOVÁ Marta, Famfulíkova 1147,Praha 8 c 1039 OBRUSNÍK Ludvík, Pod lysinami 7, Praha 4 a b c 1579 OKRUHLICA Petr,U Vr ovic.nádraïí 873/2,Praha 10 c 1857 OLE OVSK Michal, Dubnova 807, Praha 4-Háje b c 1610 OLEXOVÁ Marta, Toãitá 1414/54, Praha 4-Krã c 299 OLIVOVÁ Kvûta, Hausmannova 3011/4, Praha 4 a b 2136 OSTR Martin, Konûvova 1884/169, Praha 3 a b c 1770 OTÁHAL Pavel, Zálesí 1129, Praha 4-Krã c 1279 PATA Franti ek, VoÏická 980/21, Praha 4-Kunratice a c 690 PAUL Robert, K Lochkovu 576, Praha 5-Slivenec a b c 63 PAULSON Joe, Okfiínecká 793/1, Praha 9-Prosek a b c 1866 PAVLÁT Lubomír, Vondrou ova 1174/28, Praha 6- epy b c 1319 PAVLÍK Michal, Vavfienova 1170/8, Praha 4 c 2085 PAZDERKA Jan, Kune ova 2653/18, Praha 3 a b c 814 PERNICOVÁ Marcela, Hlavatého 663, Praha 4 a b c 519 PETR Michal, U libeàského pivovaru 1333/3, Praha 8 a b 1378 PILA Miroslav, Panu kova 1290, Praha 4 c 1668 PLACH Zdenûk, Brdiãkova 11/1916, Praha 5 a 1934 POâTA Kamil, Kratochvílova 1747/2, Praha 6 a b 416 PODRACKÁ Marta, Pod vilami 15, Praha 4-Nusle a b c 1243 POHANOVÁ Vûra, Na Truhláfice 2085, Praha 8 a c 943 POKORN Vladimír, Bûlehradská 22, Praha 2 a c 402 POLÁâEK Ladislav, Na vinobraní 61/3011, Praha 10 c 1358 POLÁâEK Luká, Zelen pruh 499/84, Praha 4-Krã a c 67 POLÁâKOVÁ Jana, Pirinská 3243, Praha 4-Modfiany b c 1930 POLITZEROVÁ Jaroslava,Îárovická 1657,Praha 9-Újezd/L. a c 1050 POLÍVKA Pavel, Pertoldova 3337, Praha 4 a b c 1490 POMAHAâ Du an, Rybalkova 375/59, Praha 10 a c 1502 POPOV Vladimír, Mladenovova 3233/7, Praha 4 c 1432 POSPÍ IL Vladimír, Slezská 62/3215, Praha 2 c 1189 PO AR Miroslav, Opatovická 1315/7, Praha 1 c 497 PÖTZL Josef, Neklanova 20, Praha 2 c 1392 POUZAR Vlastislav, Niederleho 540/2, Praha 10 c 1431 PRAGR Václav, Zakoufiilova 779, Praha 4 c 3 PROFELD EvÏen, V zápolí 27, Praha 4-Michle a b c 287 PROCHÁZKA Antonín, Na pískách 496/21, Praha 6 c 773 PROCHÁZKA Ludovít, Evropská 114, Praha 6 c 1170 PROCHÁZKOVÁ Milena, Jarníkova 1885, Praha 4 a b 957 PROKE Pavel, Roháãova 40/273, Praha 3 a c 33 PROK ÍK Petr, Na záhonech 67, Praha 4-Michle b c 1258 PROVÁZEK Jifií, tíbrova 1216, Praha 8 b 1564 PROVAZNÍK Ondfiej, Davídkova 2102/93, Praha 8 c 1608 PRÒCHA Rudolf, Bûlocerkevská 24, Praha 10 a b c 1244 P IBYLOVÁ Hana, Purkrabská 16, Praha 10 a c 1570 P IBYLOVÁ ZdeÀka, V planinách ãp. 163, Praha 10 a b 1346 P ÍHONSK Tomá, Verdunská 31, Praha 6 a c 1715 PU KÁR Ján, Jívanská 1746, Praha 9-Horní Poãernice a 1226 RADOUCH Ferdinand, Novodvorská 1085/100,Praha 4 c 1562 RAMBOUSEK Jan, Pe tukova 249/1, Praha 6 a c 1941 RANDÁK Ondfiej, Moravská 904/4, Praha 2 c 1861 RASOCHA Jaroslav, Smikova 836/2, Praha 9 a b 1474 RATAJ Roman, Novodvorská 418, Praha 4 c 1630 REISEROVÁ Milena, U alamounky 12, Praha 5 a b c 202 REISCHIGOVÁ Ivana, Îinkovská 1852/2, Praha 10 a b c 912 REJDOVÁ Ivana, Frostova 344, Praha 10 a 2002 REJZKOVÁ Jana, Pod pramenem 5, Praha 4 c 1371 RICHTR Bohuslav, Boháãova 862, Praha 4-Háje c 1439 ROTHE Petr, Pod sokolovnou 3/705, Praha 4 a b c 837 RUNâÍK Jan, Terronská 41, Praha 6 a b c 1036 RÒÎIâKA Jan, Kukelská 919, Praha 9 a c 1069 RYS Franti ek, U sanatoria 737, Praha 5 a b c 481

9 EZNÍK Milan, Ohradní 1358, Praha 4 a c 2138 EZNÍK Zbynûk, Stra nická 11/1116, Praha 10 a b c 171 IHÁâEK Franti ek, U knûïské louky 2147/32, Praha 3 a b 186 ÍHOVÁ Eva, Na Rymáni 13/316, Praha 5 a c 1272 SALAâOVÁ Bohumila, Resslova 7, Praha 2 a b 1286 SEDLÁâEK Zdenûk, Pfiívorská 12/510, Praha 8 a c 724 SEHNAL Bohuslav, K námûstí 5/809, Praha 8-ëáblice a b 1846 SEIFRIED Martin, Sulova 1356, Praha 5-Zbraslav a 1912 SEIK Jan, Brdiãkova 1916, Praha 5 a b 834 SEKANINA Ivan, Budûjovická 821/44, Praha 4 b 1531 SETUNSK Karel, Rooseveltova 49/892, Praha 6 a b c 1572 SEVERIN Martin, P enãíkova 18, Praha 4 c 523 SÍBR Pavel, Benkova 940, Praha 4 a c 990 SÍBROVÁ Jana, Benkova 940, Praha 4 a b 881 SIMANDL Vladislav, Nad kapliãkou 4/2414, Praha 10 a b c 1140 SINGER Miloslav, Sasanková 2654/5, Praha 10 c 1415 SKALICKÁ Dana, Veronské nám.384, Praha-Hor.Mûcholupy a 1197 SKALICK Josef, Bûlehradská 34, Praha 2 a b 103 SKLENA ÍK Jifií, Kolínská 5, Praha 3 c 439 SKO EPA Josef, Plavecká 14/1355, Praha 2 a b c 1481 SKO EPA Michael, Ondfiíãkova 29/503, Praha 3 a 1830 SLÁDEK Jaromír, Zárubova 487, Praha 4-Lhotka c 950 SLÁDKOVÁ Ludmila, Kettnerova 1940/1, Praha 5 a 1141 SOBEK Vladislav, Kaprova 6/52, Praha 1 a b c 110 SOBOTKA Pavel, Grafická 42, Praha 5 c 1870 SOUKUP Petr, 28.pluku 16/1054, Praha 10-Vr ovice a b c 434 SOUKUP Stanislav,Ke Stra nické 2402/15,Praha 10 a b c 22 SRBOVÁ Miroslava, Randova 3167/5, Praha 5 a 1478 SRP Vlastimil, Matefiídou ková 3, Praha 10 a b c 430 STAMENOVOVÁ Kvûta, evãíkova 9/1490, Praha 3 a b 984 STEHLÍK Vladimír, Za Hládkovem 98/6,Praha 6-Stfie ovice c 1370 STEHLÍK Zdenûk, Krãská 253/26, Praha 4 c 1391 STEINER Petr, Nad Kajetánkou 1784/11, Praha 6 c 1479 STRAKA Jan, Valãíkova 2, Praha 8 c 53 STRAKA Vratislav, Italská 12/1202, Praha 2 a b c 1498 STRAKOVÁ Irena, Radho Èská 3, Praha 3 a b c 398 STRAKOVÁ Zuzana, Italská 12, Praha 2 a b c 1305 STRÁNSK Jan, Bellu ova 1817, Praha 5 c 1516 STUCHLÁ Lenka, Pod Hyb mankou 3/2818, Praha 5 a b c 215 SUSSMANNOVÁ Libu e, Kettnerova 1939/3, Praha 5 a c 1512 SVAâINKA Vladimír, evãíkova 5, Praha 3-ÎiÏkov b c 959 SVÁROVSK Václav, Jablonecká 415/56, Praha 9 c 929 SVOBODA Petr, Karda ovská 668, Praha 9 c 1974 SVOBODOVÁ Daniela, Blanická 2028, Praha 2 a 1878 SYNEK Ivan, Rumburská 248, Praha 9 a b 1379 AFÁ Ludûk, âerného 428, Praha 8 a b c 1260 AFA ÍKOVÁ Iva, Îinkovská 1851/4, Praha 10 a c 2011 AFRÁNEK Miroslav, Bachova 1592/4, Praha 4 c 1361 ANDA Václav, Za ml nem 1563/27, Praha 4 b c 1549 ANDERA Petr, Such vr ek 2099, Praha 5-StodÛlky a b c 956 ÁRA Jan, Machovická 1677, Praha 9 c 910 EDIV Ivan, Gonãarenkova 1184/25, Praha 4-Braník a b 1116 EVâÍK Milan, Machkova 2127/3, Praha 4-Chodov a b 334 IKL Lubomír, Ke dvoru 10, Praha 6 a b c 1744 IKLOVÁ Marie, Konûvova 136, Praha 3 a c 1360 ILAR Franti ek, Plickova 551/25, Praha 4 b c 1657 IMÁK Jan, Îatecká 18/5, Praha 1 a 51 IMÁNEK Vladislav, Pod útesy 9, Praha 5-Hluboãepy a 1368 IMEK Martin, Kafkova 41/403, Praha 6 c 1990 IMEK Petr, Lond nská 17/815, Praha 2 c 1571 IMÒNEK Josef, Kopfiivnická 609, Praha-LetÀany c 195 ÍPKOVÁ Anna, Petrská 9, Praha 1 a b c 1406 ISLER Ladislav, Kozlovská 8/12, Praha 6 b c 498 KOP Petr, Bará kova 1585/18, Praha 4 c 1064 KRÉTOVÁ Vûra, Hradební 5/759, Praha 1 a b c 962 MILAUER Vladimír, likova 26, Praha 6-Bfievnov c 755 OLAR Václav, Ke dvoru 1/14, Praha 6 a c 1695 TEFKA Zdenûk, Na staré cestû 115/3, Praha 4 a b c 280 TùPÁN Jaroslav, Eledrova 736/6, Praha 8 b c 28 TùPÁNOVÁ Ivana, V Horní Stromce 1/2338, Praha 3 a c 1640 TORKÁN Franti ek, Ra ova 632, Praha 4 a b c 78 TUMPOVÁ Pavlína, Olbrachtova 1054/36, Praha 4 a 2054 ULCOVÁ Helena, Var avská 16, Praha 2-Vinohrady a b c 697 ULDA Pavel, imûnkova 1603, Praha 8 a c 210 VÁBENSKÁ Stanislava, tfi.5.kvûtna 8/1330, Praha 4 b c 197 VEHLA Vladimír, Dürerova 8, Praha 10 a c 2137 TÁBOR Zdenûk, K podchodu 683, Praha 10-Uhfiínûves c 621 TÁBOROVÁ Dana, K podchodu 683, Praha 10-Uhfiínûves a 1611 TARABA Pavel, Bofiivojova 23/2418, Praha 3 b 1566 TARABOVÁ Ivana, Bofiivojova 23, Praha 3-Vinohrady a 1448 TEJRAL Karel, Nad cihelnou 562/10,Praha 4-Podolí a b c 922 TEPL Radek, Podjavorinské 1597/4, Praha 4 a c 1966 TINTùROVÁ Tamara, Podolská 122/769, Praha 4 c 908 TOJ L Karel, Narcisova 2850, Praha 10 a b c 850 TOMANOVÁ Alena, Na v sledku I ã.1523/3,praha 4-Nusle c 1206 TRÁVNÍâEK Stanislav, Îatecká 16, Praha 1 a b c 597 TRÁVNÍâEK Václav, nám. Pod lípou ã.p. 8, Praha 5 a b 1532 TRNKA Václav, V tíhlách 1315, Praha 4-Krã b c 1850 TÒMA Jifií, Ke skalkám 66, Praha 10 a b c 774 TU LA Jaroslav, Hulická 241, Praha 9 a b 1117 TVRDÍK Vít, Brdiãkova 1913, Praha 5 c 890 UHER Vilém, Na Bfiezince 24, Praha 5 b 714 URBAN Roman, K zahrádkám 19/997, Praha 5 a c 969 URBANOVÁ Dagmar, Na nivách 925/11, Praha 4 a c 1296 URBANOVÁ Marta, Na strïi 1197,Praha 4 a c 1037 VACH Karel, Pfiecechtûlova 2427/39, Praha 5 b c 1949 VÁCHA Miroslav, Na vrcholu 2585, Praha 3 a b c 1157 VACHTA Josef, Národní 417/35, Praha 1 c 1684 VAINGÁTOVÁ Ladislava, Písnická 763/29, Praha 4 c 1862 VALACH Jindfiich, Kotorská 1577, Praha 4 c 126 VALENTA Petr, Hnûvkovského 2/1387, Praha 4 b c 1350 VANùâEK Milan, Janského 2510/99, Praha 5-StodÛlky a b c 1835 VA OUREK Vlastimil, Plukovníka Mráze 1189/8, Praha 10 c 866 VÁ A Petr, Jablonecká 359/29, Praha 9 b c 1874 VÁVRA Jan, StroupeÏnického 18, Praha 5 a c 2019 VÁVROVÁ Blanka, NavigátorÛ 600/45, Praha 6-Liboc a b 639 VEJVODA Vladimír, panielova 1260, Praha 6 a b c 911 VILÍM David, Hurbanova 1305/11, Praha 4 c 2153 VINTER Martin, Kobyliská 34, Praha-Dolní Chabry c 1070 VÍTKOVÁ Jitka, Hovorãovická 1713/22, Praha 8 a b 939 VLâEK Vladimír, Olbramovická 19/698, Praha 4-Kam k b c 1308 VOMÁâKOVÁ Helena, Na Mrázovce 45/22, Praha 5 a c 2028 VONDRA Josef, Kahovská 1705, Praha 4-Chodov c 1517 VONDRA Jan, Gabinova 6/835, Praha 5 a b c 644 VONDRU KA Milo, imonova 1106, Praha 6 c 907 VONIâKA Milo, Na Okrouhlíku 2044/23, Praha 8 a 295 VOREL Vladimír,Doc.CSc., Zborovská 1074, Praha 5 c 824 VO Í EK Jan, Meãíková 2892/12, Praha 10 c

10 VOSPùLOVÁ BoÏena, Na Vlãovce 2a/2039, Praha 6 a c 902 VOST EL Jifií, Podjavorinské 1598, Praha 4 b c 1221 VOTOâEK Jifií, GdaÀská 337, Praha 8 c 775 VOVES Pavel, Frostova 337, Praha 10-Petrovice c 2149 VYBÍRAL Ivo, Vinohradská 96, Praha 3 a b c 1340 VYDRA Michal, JabloÀová 2882, Praha 10 a b c 1893 VYHNÁLEK Karel, Mejstfiíkova 609/2, Praha 4 c 32 VYCHODIL Pavel, Nad tolou 20, Praha 7 c 1066 VYSKOâIL Petr, Na Zvoniãce 1014/32, Praha 4 a b c 576 VYSKOâIL Pavel, likova 4, Praha 6 b c 1979 WEBER Jan, âimelická 960/7, Praha 4-Lhotka a 1352 WEIGNER Vladimír, Li kova 633, Praha 4-Kam k c 1614 WEINGÄRTNER Vladimír, Bolívarova 4/2069, Praha 6 c 695 WIEDERMANN Ivan, Pod Klaudiánkou 1027, Praha 4-Podolí c 1229 ZADRAÎIL Lubo, Pod Hyb mankou 2818, Praha 5 c 2 ZÁKOUTSK Libor, Chrpova 2200/27, Praha 10-Zábûhlice b c 1184 ZÁLESK Jifií, Pod Terebkou 1292/5, Praha-Nusle b c 1073 ZASTOUPIL Jaroslav, Kotûrova 2/1587, Praha 6 c 1440 ZÁZVORKA Vladimír, SoubûÏná I 643/49, Praha 5 a c 840 ZELENKOVÁ Alena, Lomená 17, Praha 6 c 1372 ZEMAN Lubo, U svépomoci 887/8, Praha 4-Nusle a c 1202 ZICH Jifií, Bulovka 11, Praha 8-LibeÀ c 1145 ZIMMEL Jifií, Janouchova 660/13, Praha 4 c 1536 ZÍPEK Allan, Radlická 738/36, Praha 5 a c 1865 ZOBAL Petr, Nad Kazankou 21, Praha 7-Troja c 1585 ZUGAROVÁ Jana, Volavkova 1846/13, Praha 6 a 1748 ÎELEZN Milan, Ovãí hájek 44, Praha 5-N.Butovice a c 1482 ÎIÎKA Zbynûk, Such vr ek 2114, Praha 5 a b 898 ÎOFKA Pavel, Pertoldova 3317, Praha 4 a b 859 KRAJ VYSOâINA Okres HavlíãkÛv Brod BERÁNEK Jaroslav, Bfiezinka 9, Krásná Hora a b c 914 PETRLÍK Radek, Spojovací 1731, HavlíãkÛv Brod a b c 141 RADIKOVSK Lubo, Havlíãkova 2851, HavlíãkÛv Brod a b 879 TùPÁNEK Milan, Roháãe z Dubé 1303, HavlíãkÛv Brod a c 1876 TUâEK Ale, Jihlavská 587, HavlíãkÛv Brod a c 1740 VENC Jifií, JÛzlova 3633, HavlíãkÛv Brod a c 2042 VODIâKA Karel, Odboráfiská 892, Chotûbofi a b c 960 ZELENKA Martin, U Pekárny 1035, HavlíãkÛv Brod c 2100 Okres Jihlava BOUDN Miloslav, U tûpnického rybníka 310,Telã a 1667 BRZÁKOVÁ Klára, Havlíãkova 102/2316, Jihlava a 1981 DÖRFLOVÁ Jitka, Karoliny Svûtlé 1548/9, Jihlava c 2126 KAVÁLEK Miloslav, Srázná 12, Jihlava a b 450 KOUBEK Jan, Vyskytná nad Jihlavou ãp. 101 a b c 659 KUROPATA Vojtûch, Bfiezinova 32, Jihlava b c 668 LEOPOLD Jaroslav, kpt. Jaro e 17, Jihlava a b c 165 MEIXNER Miroslav, Polní 18, Jihlava b c 640 METELKA Martin, Ortenova 4751/9, Jihlava a 1885 MORKUS Jaromír, U cihelny 5, Jihlava c 179 PAVLÍK Pavel, U hfibitova 10, Jihlava a b c 505 PRKNA Franti ek, U pivovaru 5, Jihlava a b c 504 TEFL Václav, Vrchlického 5, Jihlava a b c 673 UCHYTIL Jifií, Sládkova 73, Jihlava a b c 97 VETCH Martin, Jarní 9, Jihlava a b 351 WIEDEMANNOVÁ Irena, Za Prachárnou 3, Jihlava a b 1904 ZADRAÎIL Tomá, U tûpnického rybníka 318, Telã b c 1910 ZAPLETAL Jaroslav, Zahradní 5, Jihlava a c 1270 Okres Pelhfiimov JIRMUS Jaroslav, PraÏská 893, Humpolec a b c 810 KARÁSKOVÁ Eva, K.H.Borovského 965, Pelhfiimov a 1647 KOSTKA Jaroslav, PraÏská ul.1432, Pelhfiimov a b 816 POLÁK Arno t, Truhláfiská 570, Pacov a b c 228 PEJCHAL Martin, Mírová 1239, Humpolec c 2026 SLAVÍK Bohumil, Hálkova 811, Humpolec a 722 SUKDOLÁK Vlastimil, Táborská 1884, Pelhfiimov a b c 305 MRHA Josef, Táborská 1871, Pelhfiimov a b c TùPÁN Emil, ul.5.kvûtna 999, Pelhfiimov a b 545 ZEDNÍâEK Petr, Na rybníãku 215, Kamenice n.lipou a b c 732 Okres Tfiebíã BANSZEL Eduard, Heliadova 18, Tfiebíã a b c 603 BANSZELOVÁ BoÏena, Heliadova 18, Tfiebíã a b 234 BARTU KOVÁ Jana, OkruÏní 892, Tfiebíã a 1860 DOKULIL Ladislav, Budi ov 278 a b c 582 ELIÁ OVÁ Eva, Mohelno ã.p. 493 a 1951 FORMANOVÁ Jaroslava, Mánesova 1249, Mor.Budûjovice a b c 1234 HANÁK Vladimír, U Víta 904, Jemnice a b c 1042 HASÍK Martin, Ptáãovsk Ïleb 53, Tfiebíã a b c 1663 JANOVSK Pavel, Zborovská 55, Tfiebíã a b c 541 KOLMAN Jaroslav, Václavské n. 3, Tfiebíã a b c 1452 LOUCK Rostislav, MládeÏnická 979, Tfiebíã a 1767 MATùJKOVÁ Vûra, Znojemská 984/44, Tfiebíã a b 637 NOVÁKOVÁ Jana, Havlíãkova 896, Mor.Budûjovice a 1852 NOVOTN Jaroslav, DoleÏelova 418/17, Tfiebíã c 1806 NOVOTN Mojmír, SpojencÛ 918, Tfiebíã b c 1499 POSKOâIL Karel, Jungmannova 112, Tfiebíã a b 1988 SEDLÁâEK Libor, Marie Majerové 713, Tfiebíã a b 1895 ÎILKA Zdenûk, Javorová 1012, Tfiebíã a b c 1573 Okres Îìár n. Sázavou BENE Jaroslav, Wolkerova 5/26, Îìár n.sázavou a b c 1261 BO IL Petr, Slavkovice 99, Nové Mûsto na Moravû a b c 1592 BYST ICK Václav, Studentská 34, Îìár n.sázavou a b 585 âásteâková Miroslava, Polní 7, Îìár n.sázavou a 1925 FIALA Ivo, Mírová 1281, Nové Mûsto na Moravû a 1459 FREJLICHOVÁ Hana, Osová Bít ka 178 a c 2023 HABROVCOVÁ Michaela, Al ova 7, Îìár n.sázavou b c 2083 HOMOLOVÁ Magdaléna, Pikárec 93, StráÏek a b c 1697 KRâILOVÁ Marie, Hlohová 8, Îìár n.sázavou a b 1716 LAâN Karel, Ha kova 1273/2/13, Îìár n.sázavou a c 187 MACHEK Jifií, Rade ínská Svratka 34 c 8 MA TERA Vladimír,Dukelská 336,Nové Mûsto na Moravû a b 586 NùMEC Jifií, Hornická 978, Nové Mûsto na Moravû b 1530 NOVÁK Petr, vermova 18/32, Îìár n.sázavou a b 1598 PADALÍKOVÁ Hana, Monseova 353, Nové Mûsto na Moravû a 1225 PEKÁREK Antonín, ul. ObÛrka 18, Velké Mezifiíãí a b c 60 SKLENÁ Ivan, Újezd u Ti nova 30, Dolní Louãky c 1428 VIHÁLKOVÁ Marie, U Svûtlé 10, Velké Mezifiíãí a b c 1109 VELEBN Miloslav, Makovského 1658, Îìár n.sázavou a b c 858 VÍTKOVÁ Eva, Libu ínská 2/17, Îìár n.sázavou b c 2123 VOJTA Jaromír, Dolní RoÏínka 94 a b c 1217 VOZNICA Martin, Ruda 134, Îìár n. Sázavou a b c 958 KARLOVARSK KRAJ Okres Cheb GAJDO Jan, Dvofiákova 34, Cheb a 1801 JURÁK Jifií, Neumannova 9, A a c 420 JURÁKOVÁ Dagmar, Neumannova 2638/9, A a 1785 KOPECK Radomír, Nová 1452/2, Cheb a b c 510 KREJâÍ Pavel, Do záti í 1447/8, Cheb a b 530 LIëÁKOVÁ Dana, Gustava Noska 12, Cheb a 92 LOULA Jan, Jakubská 387/11, Cheb a b c 756 LOULA Jifií, V zahradách 17, Cheb a b c 1911 MÜLLER Jindfiich, Píseãná 1, Cheb a b 1612 NOHEJLOVÁ Elena, V Bfiízách 1, Franti kovy Láznû a 2175 STOKLASA Václav, DyleÀská 699/1, Mariánské Láznû a b c 136 T E ÁK Zdenûk, Podhorská 681, Mariánské Láznû a c 1749 Okres Karlovy Vary BARTEK Jan, Kolová ã.p. 169 a b c 1458 BÖNISCH Franti ek, Borská 5, Dalovice a b c 786 BUCHTA Karel, Koneãná 7, Karlovy Vary a b c 343 CIKÁNEK Jifií, Gagarinova 28, Karlovy Vary a c 1589 âáslavská Miloslava, Závodu míru 686, Karlovy Vary a b c 284 HANU âin Vladimír, DruÏební 1275/7,Ostrov n.ohfií a c 1586 HOMOLKA Jifií, Chelãického 11, Karlovy Vary a c 1093

11 HÜBEL Josef, Sokolovská 875/167, Karlovy Vary a b c 526 KELLNER Václav, Kolová 149, Karlovy Vary a b c 81 KO ÁN Petr, Klínovecká 770/11, Karlovy Vary a b c 80 KROMBHOLZ Jifií, T.G.Masaryka 25, Karlovy Vary c 867 LANGMAIEROVÁ Doris, Stanovice 64, Karlovy Vary a 2036 MÄRZ Josef, nábfieïí J.Palacha 2, Karlovy Vary a b c 425 MAYER Eduard, Holeãkova 3/507, Karlovy Vary a 1553 MAZÒRKOVÁ Dana, Raisova 12, Karlovy Vary c 2038 NOVÁâEK Tomá, Stará Kysibelská 31, Karlovy Vary c 1689 PAVELKA Franti ek, Javorová 361/2, Karlovy Vary a c 1271 SIROTEK Miroslav, Klínovecká 9, Karlovy Vary a b c 852 SKO EPA Ludûk, Lidická 462/23, Karlovy Vary b c 1909 SKO EPOVÁ Jarmila, Lidická 23, Karlovy Vary c 674 STOKLASOVÁ Jitka, Karlovarská 43, Nejdek a b 865 IMPACH Václav, Brigádnická 1033/35, Ostrov a b c 1060 VANCAR Václav, Moskevská 74, Karlovy Vary b c 307 TALLA Zdenûk, Závodu míru 821/75, Karlovy Vary a b c 254 TOMANDL Libor, Sokolovská 167, Karlovy Vary a b 1443 TOMANDL Vladimír, Vanãurova 1083/5, Ostrov a b c 253 TOMANDLOVÁ Jitka, Sokolovská 167, Karlovy Vary a b c 1624 TROJAN Franti ek, Kru nohorská 1240, Ostrov a b c 370 TURâIN Karel, Západní 1738/17, Karlovy Vary-Tuhnice a b c 373 VALÁ EK Miloslav, Val.Meerwalda 17, Karlovy Vary a b c 742 VILÍM Tomá, Háje 52, Karlovy Vary a b c 1678 VILÍMOVÁ Jana, Háje 52, Karlovy Vary a 2134 VOREL Vratislav, Sokolovská 262/34, Karlovy Vary-Rybáfie a c 1877 ÎEMBOVÁ Zdenka, Luãní 12, Karlovy Vary a b 512 Okres Sokolov BALATKA Miroslav, Sokolovská 1445, Sokolov a c 1797 BURDA Marek, Tfi. osvoboditelû 340, Horní Slavkov a c 198 EISMAN Karel, Raisova 82, Habartov a b c 372 FRAUSOVÁ Doubravka,Luãní 324,Bfiezová u Sokolova a c 1691 HONZÍK Tomá, Krátká 26/1, Loket a b 2055 JANOU EK Jan, Bukovany 152 c 1677 KÁRA Josef, Sportovní 545/3, Loket a b c 1092 KÁROVÁ Julie, Sportovní 545/3, Loket a b c 1091 LANDL Mario, RÛÏová ul.313, Dolní Rychnov a b 1081 PÁNEK Jifií, vabinského 1725, Sokolov a c 394 PET ÍKOVÁ Denisa, Luãní 324, Bfiezová u Sokolova a c 2119 PINTER Jaromír, Tfi. âsa 498, Loket a b c 1074 PINTEROVÁ Martina, âsa 498, Loket a c 1810 TYLLER Rudolf, Vítûzná 2010, Sokolov a c 393 VANùK Lubo, Slovenská 1951, Sokolov a b 378 KRÁLOVÉHRADECK KRAJ Okres Hradec Králové BAâKOVSKÁ Vûra, Mánesova 646, Hradec Králové b 1182 BAâKOVSK Jaroslav, Mánesova 646, Hradec Králové b c 1250 BÉNA Jifií, Ale ova 621, Hradec Králové b c 1389 BOHATA Josef, âernilov 434 a b c 807 BUCHMÜLLEROVÁ Zdenka, E.Bene e 1430, Hr. Králové a b 531 DUSILOVÁ Jindra, Friãova 1046, Hradec Králové a b 1961 DU EK Vladimír, K Labi 111, Hradec Králové a b 1265 FIEDLER Jifií, BroÏíkova 1680, Hradec Králové a b c 1172 HAMERNÍK Marcel, Hrubínova 1459, Hradec Králové a c 2158 HEJCMAN Marek, BroÏíkova 610, Hradec Králové c 2020 HOMOLÁâ Radek, Bfiezhradská 186, Bfiezhrad c 1394 HRÒZOVÁ Libu e, Hrubínova ãp. 1459, Hradec Králové a b c 783 HU EK Jifií, Kyjovská 492,Hradec Králové b c 883 CHMELÍK Franti ek, Kaplífiova 475, Hradec Králové b 1427 JEÎKOVÁ ZdeÀka, Fr. ubrta 484, Hradec Králové 9 a b 819 KA PAR Jaroslav, Severní 722, Hradec Králové b c 1269 KLUSO Zdenûk, Tfiída E.Bene e 1413, Hradec Králové b 1710 KOHOUT Martin, K sokolovnû 99, Hradec Králové 7 b 1793 MENCL Miloslav, Na svépomoci 186, Nov BydÏov c 1824 MICHÁLEK Ale, Pouchovská 303, Hradec Králové c 2090 NETUKA Jan, Kladská 249, Hradec Králové a c 1873 NETUKOVÁ Hana, Kladská 249, Hradec Králové a 2166 NETU IL Viktor,nám.5.kvûtna 812,Hradec Králové 2 a 1166 NIPL Zdenûk, SNP 612, Hradec Králové a b 223 PI TORA Ale,Rooseveltova 242/III,Chlumec n.cidl. a c 1245 SEHNAL Petr, K sokolovnû 438, Hradec Králové 7 a b 878 RAMAR Jifií, Sekaninova 409, Hradec Králové c 336 TEFAN Jaroslav, M.Horákové 421, Hradec Králové a b c 872 UBERT Petr, M.Horákové 264, Hradec Králové 6 a b 428 TRUMM Otakar, Baarova 1377, Hradec Králové a b 1178 VRANOVSK Jaromír, E.Bene e 1430, Hradec Králové b c 884 ZEMÁNEK Jaroslav, Kyjovská 491, Hradec Králové a b c 1018 ZIKA Vladimír, Bene ova 1432, Hradec Králové 12 a b c 656 ÎÍLA Jifií, Vysocká 553, Hradec Králové 11 b c 1164 Okres Jiãín BEKR Jifií, Hefimanice 84, Nová Paka a b 2132 DRÁÎNÍK Vítûzslav, Prachov 10, Jiãín c 1791 ERBAN Vladimír, K hájku 1716, Nová Paka a b c 163 JEâNÁ Jifiina, J.Glazarové 650, Sobotka a b 1424 JEÎEK Josef, Förstrova 736, Nová Paka a 153 JEÎEK Pavel, Foersterova 736, Nová Paka b 1867 KAVÁN Josef, LibuÀ ãp. 117 a b 1113 KORELOVÁ Svatava,Pfiíkopy 78, Jiãín a b c 34 KUTNAR Miloslav, Pfiátelství ãp. 79, Valdice a 152 MALZOVÁ Alexandra, Jiãínského 728, Jiãín a b 42 MELICHÁREK Leo, Slavhostice 17, Kopidlno c 1952 MYSLÍK âestmír, U trati 856, Jiãín a c 446 RUTA Kamil, trauchova 680, Jiãín a b c 183 EHÁK Pavel, Pfiátelství 519, Jiãín a b 1944 EHÁKOVÁ Dana, Pfiátelství 519, Jiãín a 1935 SMRâEK Oldfiich, Tyr ova 392, Jiãín a b 159 OLC Jaroslav, nová 376, Stará Paka a b c 461 OLCOVÁ Kristina, ul.nová 376, Stará Paka a 1233 V ETEâKA Petr, V.Dobiá e 503, Jiãín a b 1962 Okres Náchod BU TOVÁ Milada, Emila Janko 24, Jaromûfi-Josefov a c 1832 GERÎOVÁ Iveta, Na Franti ku 659, Nové Mûsto n.met. a 2174 HOFMAN Josef, Vanãurova 1460, Náchod a b c 579 JANSA Tomá, Bílá 1962, Náchod a b c 369 JOCH Petr, Jifiího z Podûbrad 694, Hronov a b c 913 KO ËÁL Jifií, Malecí 571, Nové Mûsto n.met. a b c 403 KRICNAROVÁ Lada, Studnice 92 a 2178 KU E Otakar, Cvrãkova 342, Náchod a b c 357 LÁSKA Jaroslav, Pfiibyslavská 317, Nové Mûsto n.met. a b c 358 NùMEâEK Karel, Jifiího z Podûbrad 661, Hronov a b 488 PATRIK Robert, U lípy 868, Nové Mûsto n.met. a b 1080 IMON Jaroslav, Bohuslavice n.met. 343 a 2163 MÍDA Jifií, U lípy 1328, Nové Mûsto n. Met. a b c

12 VLâEK Jifií, Hronova 1560, Náchod a b c 1152 Okres Rychnov n. KnûÏnou BRANDEJSOVÁ Milada, Hro ka ã.p. 53, Bíl Újezd a b 1386 DANùK Vítûzslav, Mírová 730, Dobru ka a b c 1580 HLAVAT Ludûk, Mírová 731, Dobru ka a b c 418 HOFMAN Jifií, NádraÏní 506, Opoãno a b c 757 HOLANEC Jifií, Dobru ská 469, Opoãno a b 1455 HORNOF Libor, Mírová 770, Dobru ka a b c 411 JONÁ Vlastimil, Orlická 978, Dobru ka a 1719 KOTVA Jan, Mírová 729, Dobru ka a 592 KOTVA Petr, Mírová 813, Dobru ka a 1756 KOU ÍM Bohumil, Skuhrov nad Bûlou ãp. 67 b c 1528 KREJâÍK Martin, Mírová 739, Dobru ka a b c 1584 KRSEK Milan, Komenského 312, Solnice a b c 684 K EPELOVÁ Jana, HrdinÛ odboje 951, Rychnov n.kn. a 1181 LÁNSK Rudolf, Radima Drejsla 621, Dobru ka a b 290 MICHALIâKA Zdenûk, Struha 789,Vamberk a b c 1259 MÜLLER Václav, Janáãkova ul. 605, Vamberk a b 400 MUSIL Vladimír, Za universitou 872, Dobru ka a b 1115 NùMEC Jifií, PivoÀkova 910, Kostelec n. Orl. a b c 1673 PADRIÁN Josef, Drtinova 694, Kostelec n.orl. a b c 137 SCHUBERT Egon, Mírová 767, Dobru ka b 1768 STRUHA Pavel, Mírová 769, Dobru ka a b c 1621 TÒMA Milo, Mírová 644, Opoãno a b 401 TÒMA Václav, Sokolovská 1112, Rychnov n.kn. a b 412 Okres Trutnov BÍÎA Jaroslav, Kryblická 367, Trutnov a b c 1674 BUJÁREK Zdenûk, Jana Roháãe z Dubé 446, Trutnov a b c 359 BURE Václav, Palackého ã. 375, Trutnov a b c 208 âerná Alena, Dubenec u Dvora Králové n.l. 21 c 2030 DÍTù Karel, Náchodská 347, Trutnov a b 1158 ERBEN Josef, V záti í 459, Vrchlabí 3 a b c 1595 KÁCOVSK Jifií, ÎiÏkova 325/61, Trutnov c 1090 KOSTELECK Michal, Dlouhá 509, Trutnov 4 c 1108 KOUTOVÁ Hana, Dlouhá 433, Vrchlabí 3 a b c 778 KYNâL Milo, Tovární 496, Trutnov 4 a b c 974 PROUZA Pavel, Velké SvatoÀovice 277 a b 375 EDA Josef, Náchodská 350, Trutnov a c 1180 LIBERECK KRAJ Okres âeská Lípa APFELBECK Ivo, Jihlavská 2590, âeská Lípa a b c 571 HAUPTOVÁ Zdenka, K.Poláãka 2234, âeská Lípa a b 116 CHMELÍâEK Petr, Letní 3034, âeská Lípa a 1601 KALISTA Jifií, Vûtrná 1831, âeská Lípa a b c 570 KO ÁKOVÁ Jarmila, Smetanovo nábfieïí 2301,âeská Lípa a b c 1105 KOVÁ Ladislav, Bardûjovská 2548, âeská Lípa a b c 221 LI KA Jifií, Sosnová 96, âeská Lípa a 1723 LI KOVÁ Monika, Litomûfiická 61, âeská Lípa a 1946 LÍPA Rudolf, Bohu ovická 2372, âeská Lípa c 1210 LÍPOVÁ Miloslava, Bohu ovická 2372, âeská Lípa a 1199 MERHULÍK Václav, JiÏní 1820, âeská Lípa a b 584 MICHÁLKOVÁ Vladimíra, R.Hru ínského 2617,âeská Lípa a b 1626 RANâÁK Josef, OkruÏní 1999, âeská Lípa a b c 424 SOUKUP Pavel, Malá 1177, âeská Lípa a c 947 SOUKUPOVÁ Doubravka, Malá 1177, âeská Lípa a c 1851 SVÍTEK Vladimír, âerveného kfiíïe 2432, âeská Lípa a b c 508 Okres Jablonec n.n. DANÍâKOVÁ Renáta, Skuhrov 76, Îelezn Brod a b 154 DUFKOVÁ Jitka, Nová osada 14/3357, Jablonec n.n. a 2049 HÜBNEROVÁ Marcela, Al ovice 58, p. Bratfiíkov a b 2059 KRYKORKA Tomá, ul. 28.fiíjna 42, Jablonec n.n. a c 1660 LUKAVEC Miloslav, M enská 62, Jablonec n.n. b c 1774 MÜLLER Martin, Dlouhá 88, Jablonec n.n. a c 1010 PALATA Tomá, U srnãího dolu 1, Jablonec n.n. a 521 PERNIKLOVÁ TaÈána, Údolní 16, Jablonec n.n. a b 1766 PET ÍK Ivan, etízková 6, Jablonec n.n. a b c SEDLÁâEK Jifií, Jiráskova 18, Jablonec n.n. a b c 170 MÍDOVÁ ZdeÀka, Pu kinova 4282/28, Jablonec n.n. b 2058 VEC Karel, Liberecká 13, Jablonec n.n. a b c 575 TOME Stanislav, LuÏická 9, Jablonec n.n. b 968 TOM OVÁ Alice, LuÏická 9, Jablonec n.n. a b c 1820 VÁCLAVÒ Tomá, Vla tovãí 26,Jablonec n.n. a c 1816 VA ÁT Stanislav, Jizerská 6, Jablonec n.n. a b c 265 VÍT Václav, Pod vodárnou 4266/33, Jablonec n.n. a b c 915 VÍT Václav, Dobrá Voda 7, Jablonec n.n. a 1747 ZIEGLER Josef, Al ovice 197, Pûnãín a b c 1501 ZIEGLEROVÁ Jana, Al ovice 197, Pûnãín a 2060 ÎÍDEK Miroslav, Komenského 2, Jablonec n.n. a c 1682 Okres Liberec ALMER Antonín, Gagarinova 775, Liberec IV c 1230 BARTÁK Jifií, Letná 511/35, Liberec a b c 230 BùLECKÁ Hana, Cyrila a Metodûje 395, Liberec a b c 1871 BùLECK Alexej, Cyrila a Metodûje 395, Liberec a b c 830 BLAÎEK Stanislav, Îitná 685, Liberec a c 988 BRHEL Tomá, StavbafiÛ 375, Liberec 5 a b c 517 B E OVÁ Jifiina, Matou ova 48, Liberec III a b 1683 CALDA Vladimír, Franklinova 729, Liberec b c 1268 CERMAN Zdenûk, Frimlova 325, Liberec a b c 934 CVRâEK Franti ek, Snûhurãina 687, Liberec 15 a 264 CVRâKOVÁ Alena, Snûhurãina 687, Liberec 15 a b 451 âermák Jan, Vrbova 1367/5, Liberec 1 a b c 679 DUBEC Bohumil, Sametová 581, Hodkovice n.moh. a b c 975 FORMAN Jan, Národní 368, Liberec b c 1068 GRÄF Ale, Svahová 202, Liberec 8 b c 1686 HOMOLKA Vladimír, VodÀanská 602, Liberec 14 a b c 982 HO ÁKOVÁ Petra, Jílové 7, Hodkovice n.moh. a 1802 HYKY Josef, Skalní 493/1, Liberec 5 b c 2098 JANEâEK Vladislav, Vlnafiská 836, Liberec a c 429 JELÍNEK Jifií, Na bídû 565, Liberec 4 a b 940 JIRÁNEK Ludûk, Brnûnská 8, Liberec 2 b c 1713 KAREL Jifií, Na pískovnû 663, Liberec XIV. a b 1177 KITTNEROVÁ Katefiina, Vfiesová 119, Liberec a 2076 KLOVRZOVÁ Andrea, Na Ml nku 26, Liberec XII a 1996 KOUDELKOVÁ Ivanka, Nákupní 183, Liberec 31 a 946 K ÍÎ Ivan, Krakono ova 1122, Liberec a b c 1238 KUTHAN Pavel, Sametová 732/9, Liberec c 1868 LA EK Josef, Chelãického 138/6, Liberec 5 a b c 1632 LAUERMANOVÁ Jana, Poutnická 548/4, Liberec IV a 1574 MACHÁâEK Ivan, Vackova 383, Liberec 23 a b c 973 MARTIN Vladimír, Sosnová 474/18, Liberec XV a b c 766 MED ICK Lambert, Vítkovská 461, Chrastava c 421 MIKOTA Karel, KrálÛv Háj, SNP 392, Liberec 5 a b 262 NOVOTNÁ Vûra, Sta kova 694/10, Liberec 14 b 1997 PETRÁ Jan, Matou ova 56, Liberec III b 565 PLA ANSK Jifií, Aloisina v ina 412, Liberec V a b c 557 POPOV Ivan, Tfi. Legií 737/31, Liberec c 298 PRSKAVEC Václav, Ka parova 614, Liberec a b c 694 RODR Vladimír, Ka parova 519, Liberec 25 c 218 EZNÍâEK Miroslav, Fuãíkova 11, Liberec b 1529 SEMERÁD Jifií, Mánesova 237/1, Liberec c 1565 SEMRÁDOVÁ Eva, Frimlova 335/3, Liberec 5 b 1914 SIMBARTL Jifií, Sametová 737, Liberec 6 b c 1106 SIMBARTLOVÁ Helena, Sametová 737, Liberec a 1639 SKALICKÁ Jana, Víska 86, Vi Àová a 2078 SLATINKA Miroslav, Aloisina v ina 415, Liberec b c 366 SM KALOVÁ ZdeÀka, Seifertova 900/4, Liberec 6 a b c 1828 SNÍÎKOVÁ Eva, ul.hynaisova ãp.75, Liberec 9 a 945 SOUKUP Jan, Hroznová 697, Liberec 14 a b c 630 STANùK Petr, Dûtská 376, Liberec XXV a b c 650 SVOBODA Petr, Halasova 896, Liberec 6 c 1628 SVOBODOVÁ Danu e, U hfibitova 184, Liberec 32 b 2124 S KOROVÁ Vûra, Vilová 21, Liberec 10 b 1998 ÍP Miroslav, Kode ova 734, Fr dlant v âechách a c 2071 KÁCHA Zdenûk, Stfieleck vrch 702, Chrastava a b c 726 PÒROVÁ Ludmila, Primátorská 935/11, Liberec a 1198 TEFAN Zdenûk, Pod Jizerskou 569, Liberec 15 a b 1711

13 ULC Vladislav, Jáchymovská 270, Liberec a b c 831 TAJOVSK Jan, U nemocnice 1171, Fr dlant v âechách a b c 447 TEPL Jan, HrdinÛ 567, Liberec 12 a b c 925 T â Lubomír, Dobiá ova 861, Liberec a b 1175 T âová Katefiina, Dobiá ova 861, Liberec a 1924 VACH Karel, Îitná 818, Liberec a b c 569 WINTER Eduard, Ha kova 978, Liberec 6 a c 1834 ZEMAN Radomír, VodÀanská 1, Liberec 14 a b c 976 Okres Semily GLASEROVÁ Vlasta, Na kozinci 691, Jilemnice a b c 407 HANZL Jaroslav, Károvsko 2056, Turnov a 1772 HAVRÁNEK Jaroslav, Na Ole ce 436, Semily a b c 764 HLOBIL Pavel, Pekárenská 34, Semily a b 877 HLOBILOVÁ ZdeÀka, Pekárenská 34, Semily a b 875 H SKOVÁ Vlasta, Bozkov ã.p. 105 a 1609 JARÒ EK Ladislav, Tatobity ã.p. 245 c 2170 MARINâ Jan, Kruh u Jilemnice ãp. 183 a b c 896 MUNZAR Zdenûk, Jesenn ãp. 236 a b 876 PLICHTA Petr, Poniklá 241 a b c 175 RYDVAL Pavel, Komenského nám. 111, Semily a b 1159 VÁCLAVÒ Vlastimil, Pekárenská 34, Semily a b 489 V E ËÁL Jan, Jeron mova 627, Turnov a b c 2122 MORAVSKOSLEZSK KRAJ Okres Bruntál ALBRECHT Josef, Zátor ã. 154 a b 861 DOâKAL Jifií, afafiíkova 18, Krnov a 2168 HA A Miroslav, U potoka 59, Bruntál a b c 853 HA OVÁ Jaroslava, U Potoka 59, Bruntál a b c 1241 HRDINA Votûch, Tomá e Matûjky 1, R mafiov a b 46 HRDINOVÁ Dana, Tomá e Matûjky 723, R mafiov a b 860 VA ÍâEK Oldfiich, Kvûtná 48, Bruntál a b c 854 Okres Fr dek-místek ADAMEC Ivo, Jana Trãky 1090, Fr dlant n.o. a b c 1410 BALVAR Tomá, Koperníkova 863, Tfiinec-LyÏbice a 1900 BLAHUTA Tomá, Komenského 1096, Fr dlant n.o. a b c 109 âernota Pavel, Anenská 225, Fr dek-místek a c 2127 âupa Jifií, Hlavní 1029, Fr dlant n.o. a b c 761 DZIADEK Jan, Vendrynû ãp. 480 a b 1137 HLISNÍK Jan, Dukelská 1053, Fr dlant n.o. a b c 918 HLISNÍK Zdenûk, Tolstého 113, Fr dek-místek a b c 917 HOLENKA Milan, Sedli tû ã. 53 a c 1061 H L Marcel, Stará Ves nad Ondfiejnicí 426 a b c 1701 JUREK Karel, Kunãice p. Ondfi. 518 a c 1492 KOLÁ OVÁ Eva, Valy 67, Bru perk a c 2143 KORâOVÁ Danu e, Tfianovice 244 a 2013 KOTAJNY Richard, Tfiinec - LyÏbice 296 a c 1188 KOTEK Ivo, Lubojackého 2365, Fr dek-místek a b c 1017 KRTEK Václav,Svatopluka âecha 1497,Fr dek-místek a b c 743 KUZMOVÁ Jana, J.Trnky 65, Fr dek-místek a b 2112 LIPUS Jaromír, Lidická 660, Tfiinec a 1731 MACO EK Zdenûk, Konská ãp. 128, Tfiinec a 904 MAHDAL Stanislav, Mosty u Jablunkova ã. 512 a b c 727 MAR ÁLKOVÁ Zita, Na aleji 2595, Fr dek-místek a c 629 MITRENGA Vladimír, Bystfiice n.o. ãp. 512 a 188 MLâOCH Antonín, 17.listopadu 77, Fr dek-místek a b c 229 NEUWIRT Jifií, Stará Ves nad Ondfiejnicí 281 c 2044 NOSÁL Îivan, Nad stadionem 128, Fr dek-místek c 1013 PLASGURA Bfietislav,Voj.Martínka 1992, Fr dek-místek a c 1652 POLOK Tomá, Hnojník 372 a c 944 RAKAD Anes, Hamernická 1092, Fr dlant n.o. a b c 1764 SKLENÁ Milan, Lesní 218, Tfiinec a b c 895 SKLENÁ OVÁ Dagmar, Lesní 218, Tfiinec 1 a b 2067 SMOLKA Alois, Jifiího Trnky 69, Fr dek-místek a c 471 STA KOVÁ Hana, B.Nûmcové 1047, Fr dlant n.o. a b c 2146 AFÁ OVÁ Irena, PrÏno ãp.18 a b 1082 TOGNEROVÁ Jana, RÛÏová 2194, Fr dek-místek a b 1775 TÒMOVÁ Alena, Anenská 226, Fr dek-místek a b c 967 WACLAWIK Petr, Oldfiichovice 697, Tfiinec IX a b c 1193 WAWROSZ Jan, Bystfiice nad Ol í ãp. 365 a b 664 WOJNAR Ale, Konská 413, Tfiinec a c 1726 Okres Karviná BANNERT Petr, Svat.âecha 1092, Bohumín a 335 BORÁK Franti ek, Kollárova 7, Havífiov-Podlesí c 250 ERBAN âestmír,destinové 7/1158,Havífiov- umbark a c 1600 GAURA Kazimierz, Dolní Îukov 37, âesk Tû ín a b c 1097 HRABCOVÁ Hana,Havlíãkova 815,Orlová-mûsto c 2065 JEÎOWICZ Zikmund, Orlová Lutynû ãp. 547 a b c 1134 KOKO KA Josef, Dolní Lutynû 963 a b c 598 MALI Daniel, Tû ínská 26/548,Havífiov-Bludovice c 1591 NIKOLOV Josef, Husova 834, Karviná-Fry tát a c 1692 PETROVÁ Eugenie, U Tesly 3, Havífiov- umbark a c 1897 PLACHTA Ludvík, Gagarina 7/1503, Havífiov-Podlesí c 1333 POÎÁR Ivan, Turgenûvova 2/893, Havífiov-Mûsto a 1413 âerbová Danu e,kmochova 2/1212,Havífiov-Podlesí c 1587 KRABAL Pfiemek,Rodinná 33/1007,Havífiov-Bludovice a c 319 TùTKA Zbynûk, Hlavní tfiída 55/396, Havífiov-Mûsto a c 1085 TRÁVNÍâEK Zdenûk, Hlavní 55/396, Havífiov-Mûsto c 1509 ULMANSKI Miroslav, Polská 8a/172, Karviná Ráj a c 277 WALOSZEK Andfiej, Husova 822/16, Karviná-Fry tát a c 2087 ÎILÍK Miroslav,F.S.TÛmy 1234, Orlová-Lutynû a b c 1075 Okres Nov Jiãín BARTO Jifií, Rybí 124 a c 966 DOHNALOVÁ Vlasta, Slovanská 5, Nov Jiãín a b 43 GLATZ Václav, kolská ãtvrè 1175,Fren tát p.r. a b c 35 JEÎEK Jan, Hodslavice 441 a b c 1306 JEÎKOVÁ Marie, Hodslavice 441 a b 862 KUNâICK Jan, Mírová 560, Klimkovice a b 1138 KURE OVÁ BoÏena, Gregorova ul.44, Nov Jiãín a b 88 MIâKOVÁ Bohuslava, Obchodní 633, Mofikov a b 237 NIPPERT Pavel, Havlíãkova 11, Nov Jiãín a b c 16 RAVâUK Dalibor, Oderská 162, Hladké Îivotice a b c 1231 TùPÁN Jifií, U hfii tû 361, Nov Jiãín-Îilina a b c 156 VESELKA Miroslav, Vefiovice 589, Vefiovice a b c 1335 Okres Opava BAMBU EK Zdenûk, Edvarda Bene e 26, Opava a b c 36 BARâ Jifií, Moravská 46, Hluãín a b c 324 BERG Miroslav, âerná 2, Opava c 301 BOJDA Vilém, Vanãurova 45, Opava a b c 70 BOJDOVÁ Milena, Vanãurova 45/201, Opava a b 352 âanâík Rudolf, Olomoucká 109, Opava a b c 303 âevora Ivo, MládeÏnická 370, Slavkov b c 128 ENDL Antonín, Vûtfikovice 196 a b c 285 GREGOR Karel, Jaselská 7, Opava a b

14 G ONDùL Ivo, tefánikova 6, Opava a c 1841 HAJDUK Jifií, Pfierovecká 142, Suché Lazce a b 487 HA A Zdenûk, Edv.Bene e 26, Opava a b 288 HENZL Vladislav, Palackého 7a, Opava 6 a b c 436 HLAVÁâEK Jifií, Za humny 8, Opava a b c 1558 HOLEâEK Radim, 9.kvûtna 128, Velká Polom a b c 1028 JANÍK Karel, Nám. sv. Hedviky 16, Opava a b 2041 JANO Boris, Tomá kova 6, Opava a b c 894 JAVORSK Vladimír, Masarykova 30, Opava a b 466 JEKL Jan, Ratibofiská 32, Opava 5 a 472 KALLEROVÁ Dagmar, Ratibofiská 53, Opava 5 a b 1808 KUâEJA Pavel, âenka Trunãíka 14, Kravafie a b c 712 KUPâÍK Ladislav, Al ova 22, Opava a b c 231 LYKO Karel, Jureãkova 36, Opava b c 1411 MACHA Jan, Liptovská 10/964, Opava a b c 599 MACHÁâEK Petr, Veleslavínova 31, Opava a b c 1646 MASN Karel, Krnovská 84, Opava b c 1698 MEZERA Tomá, Bílovecká 943/66, Opava a b 1972 MIKULÁ EK tefan, âsa 22, Hluãín a b c 1648 MI ÁK Jaroslav, Hany Kvapilové ã. 9, Opava a 493 MRÁZEK Richard, Vanãurova 85, Opava 7 a b 485 NOVÁK Josef, 6.kvûtna 20, Opava-Zlatníky b c 1950 NOVÁK Karel, Bílovecká 66, Opava a b c 310 NOVOTN Roman, Kasárenská 68/4, Opava 1 a 95 ONDERKOVÁ Anna, ul. kolní 215, Branka u Opavy a b 2131 PE L Ivan, Hrnãífiská 16, Opava a b c 997 POJETA Bofiek, M.Horákové 2, Opava a b 486 ROSÍK Lubomír, Krnovská 14, Opava a b c 423 SK IVÁNEK Jifií, Masafiská 12/329, Opava a b c 2095 SLOÎIL Jifií, Rolnická 100, Opava 5 b 2034 SLOÎILOVÁ Daniela, Ratibofiská 52, Opava a b 469 STOKLASA Ivo, Zeyerova 2, Opava a b c 1053 EDA Radomír, Kolofíkovo nábfi.26, Opava 5 c 1148 EDOVÁ Jindfii ka, Kolofíkovo nábfi. 26, Opava b 322 EVâÍKOVÁ Dagmar, Slezská 33, Slavkov a b 1773 IMÁK Jaroslav, Stratilova 4, Opava a b 635 IMEâEK Miroslav, efiíková 3, Opava b 666 TARAJâÁK Miroslav, Kvûtinová 47, Opava-Jaktafi a b c 534 TECL Karel, Liptovská 3, Opava 6 a b 464 TOMEâEK Ivo, Vaníãkova 13, Opava 6 a b 2040 TROJKA Jifií, Fügnerova 38, Opava a b 467 ËAPËUCH Rudolf, U synagogy 6, Opava a b 364 VÍCHA Miroslav, tfiída SpojencÛ 14, Opava b c 172 VJAâKA Adolf, Uzavfiená 6, Ludgefiovice ãp.1252 a b 444 ZACHA Josef, Liptovská 2, Opava a b c 252 ZEMAN Jifií, Pekafiská 1503/86, Opava 5 b c 1706 Okres Ostrava ADAMOVSK Jifií, Gajdo ova 11, Ostrava a c 1823 AUST Josef, Myslbekova 7, Ostrava-Mor.Ostrava c 2099 BARTO David, Na Farském 17/345, Ostrava-Hrabová c 1863 BAUDI OVÁ Margareta, Vy kovická 2538/106, Ostrava c 1488 BEZECN Zbynûk, Hlavní 838, Ostrava-Poruba c 1510 CVEâKA Ivan, nám.j.z Podûbrad 15, Ostrava c 1817 âern Ivo, Pelclova 6, Ostrava 1 c 1919 DAVID Jan, Mjr.Nováka 29, Ostrava-HrabÛvka a b c 524 DOSTÁL Jifií, Plavecká 1/1529, Ostrava c 1190 DVO ÁK Franti ek, MÀukova 24/3022, Ostrava-Zábfieh a b c 998 DVO ÁK Jan, Dr.Martínka 5, Ostrava-HrabÛvka c 677 DVO ÁKOVÁ Renáta, MÀukova 24/3022, Ostrava-Zábfieh a b c 1236 GRYGAROVÁ Dagmar, Hlavní tfi. 1030, Ostrava-Poruba a b c 1026 HANKOVÁ Jitka, Ruská 898/131, Ostrava-Vítkovice c 1902 HONS Jaroslav, Havlíãkovo nám.725,ostrava-poruba b c 1310 HOSTA Jindfiich, Václava Kosafie 30/61, Ostrava a b c 304 HREBE ÁR Ladislav, Bohumínská 51, Ostrava 2 a b c 1622 JANÁK Jan, Tylova 21, Ostrava-Zábfieh c 1328 JENDRYKA Libor, Raisova 17, Ostrava-Mar.Hory a b c 1280 KA OKOVÁ Hana, Komenského 656, Ostrava-Poruba a b c 435 KARâ Zdenûk, Svornosti 2305/43, Ostrava-Zábfieh b c 1196 KEMPA Ale, Sokolovská 39/1336, Ostrava-Poruba b c 2088 KLÁT Jaroslav, Bulharská 1424, Ostrava-Poruba c KNOPP Lubomír, Petra Kfiiãky 22, Ostrava 1 b c 533 KOCIÁN Emil, Opavská 1127, Ostrava-Poruba c 1539 KRAMOLI Tomá, KfiiÏíkova 2832, Ostrava 1 a b c 821 KREJâÍ Vít, Komenského 656, Ostrava-Poruba a b c 1309 KUBICA Alan, Repinova 24, Ostrava 1 c 1634 KUBÍâKOVÁ Ladislava, Boleslavova 21, Ostrava c 1953 LYâKA Milan, V zálomu 4/2898, Ostrava a b c 2008 MATOLÁK Milan, Budovatelská 448, Ostrava-Poruba a c 1007 MIKULECK Oldfiich, Resslova 1039, Ostrava-Poruba a b c 340 MIKULENKA Václav,V.Ko afie 1/122,Ostrava-Dubina c 1672 MUSIALEK Miroslav, Boháãova 10, Ostrava-Michálkovice a c 91 NOSÁL Jifií, Hlavní 838, Ostrava-Poruba a b c 933 NOVÁâEK Mojmír, Rottrova 1/2797, Ostrava-Zábfieh b c 1249 NOVOSAD Miroslav, M.Bajera 5/6039, Ostrava-Poruba b c 2110 NYCZ Josef, ZáchranáfiÛ 1257,Orlová-Poruba a b c 1311 OHNOUTKOVÁ Kamila, Vítûzná 9E/2755, Ostrava a b c 1880 PETR Jaroslav, Lumírova 26, Ostrava-V kovice c 353 PETR Svatopluk, Îilinská 1319, Ostrava-Poruba c 300 PET ÍK Roman, O.Synka 1854, Ostrava-Poruba a b c 581 PROKOPEC Jifií, Ostrãilova 9, Ostrava c 1149 RAIS Pavel, Smirnovova 3, Ostrava-Zábfieh c 1256 RAISOVÁ Vûra, Tû ínská 557, Ostrava-Bartovice a 1755 ROZKO NÁ Svatava,Jugoslávská20,Ostrava a c 1666 ROZKO N Jifií,Jugoslávská 20,Ostrava-Jih Zábfieh a b c 1035 RUSZ Jan, Bohumínská 51, Ostrava 2 a b c 681 SEIDL Vít, V kovická 51/2650, Ostrava-Zábfieh a c 2022 STROUHAL Jifií, Do pice 717,Ostrava-Petfikovice b c 1651 EBEK Václav, Mongolská 1428, Ostrava-Poruba a b c 297 EBKOVÁ Hana, Mongolská 1428, Ostrava-Poruba a b c 1034 EVâÍK Jan, M.Bajera 6036, Ostrava-Poruba b c 1489 EVâÍK Oldfiich, E.F.Burana 4, Ostrava a b c 309 MOLKA Tomá, Dr.Malého 2119/58, Ostrava c 2037 TIHELKA Karel, U dvoru 1231, Ostrava-Mar.Hory c 1187 URBI Petr, Al ova 579, Ostrava-Poruba a c 1119 UTÍKAL Zdenûk, Jiãínská 493/33, Ostrava-jih a b c 1843 VANùâEK Radim, Pfiívozská 13/1613, Ostrava a c 1253 VANùK Jaroslav, Mariánskohorská 2745/11, Ostrava a b c 387 VITÁSEK Dalibor, NádraÏní 103/2636,M.Ostrava a b c 207 VRANA Jan, O.Jeremiá e 6007, Ostrava-Poruba a b c 779 OLOMOUCK KRAJ Okres Jeseník DANI OVÁ Helena, Wolkerova 936, Jeseník c 1503 CHRISTMANN Petr, Krameriova 450, Jeseník a b c 1135 OL AR Jifií, Na Stráni 388, Jeseník a b c 1312 PROCHÁZKA Radek, Halasova 645, Jeseník a b c 1826 Okres Olomouc ABERLE Miroslav, NádraÏní 16, ternberk a c 1029 ADAMEC Vûroslav, KosmonautÛ 7, Olomouc b 1388 BAÎANT Zdenûk, Na Letné 49, Olomouc a b c 765 BENEDIKT Jaromír, Husova 887/9, Olomouc a c 1906 BURE Jifií, Skfiivánãí 27, Oloumouc b c 1889 BURE Antonín, Skfiívánãí ã. 27, Olomouc c 739 âe KOVÁ Vûra, Trnkova 28, Olomouc a c 518 EICHLER Jaroslav, Stiborova 11, Olomouc a b c 255 HAVLÍâEK Radomír, Litovel-Víska 32, Chudobín b c 1778 HIMMER Milo, Mi ákova 26, Olomouc a b c 500 HOFÍREK Vlastimil, Lutín ãást Tfiebãín ãp. 200 a b 760 HONSNEJMAN Jifií, StarodruÏiníkÛ 7, Olomouc a b c 855 HRABÍ Marcel, Voskovcova 6, Olomouc c 2051 JANÁK Václav, Zelená 21, Olomouc a b c 1191 JOHANES Václav, U stavu 50, BohuÀovice a b c 1133 JURÁ Bohdan, ãást KoÏu any 41, KoÏu any-táïaly a b 1872 KLAS Pfiemysl, Tr ice ãp. 270 a b 665 LUKA EVIâ Petr, Rooseveltova 1, Olomouc a b c 1383 LUKA EVIâOVÁ Vûra, Rooseveltova 1, Olomouc a b c 1546 MATùJKA Ludûk, Luãní 13, Olomouc a b 687 SOBOTA Franti ek, Karafiátová 4, Olomouc a b c 268 STEINIGER Pavel, Heyrovského 3,Olomouc a b c 18 STRMISKA Otto, Tfi.1.máje 44/878, Olomouc b c 1838

15 STRÎÍNEK Oldfiich, T necká 390, Velká Bystfiice a b c 999 SVÁNOVSK Zdenek, Topolová 7, Olomouc 18 a b c 1800 ULCOVÁ ZdeÀka, Karla Starého 1, Olomouc a b c 627 TRUBÁK Antonín, Dlouhá 44, Olomouc b c 1718 ULâÍKOVÁ Milena, Zikova 26,Olomouc a b 26 Okres Prostûjov AUJEZDSK Du an, Komenského 23, Prostûjov a 367 CRHONKOVÁ Marie,sídl.Svornosti 7/15,Vrahovice, a b c 267 DOLEÎEL Franti ek, K.H.Kepky 3, Prostûjov c 1147 GÉRYK Alexander, nám. SpojencÛ 2, Prostûjov a b 263 HOLINKA Martin, Ptení ãp. 298 a b c 1782 HO KA Antonín, Dolní ul. 24, Prostûjov a b c 792 KLIME Miroslav, Jana Zrzavého 18, Prostûjov b c 782 SEDLÁâEK Zdenûk, ul.o.ostrãila 26, Prostûjov 6 a 1086 SOBOTA Tomá, Nám.T.G.Masaryka 29, Prostûjov a b c 2155 SOBOTOVÁ Petra, Nám.T.G.Masaryka 29, Prostûjov a c 2156 VYSTAVùL Du an, Volfova 12, Prostûjov a b c 65 Okres Pfierov âervenka Petr, Kabelíkova 6, Pfierov a b c 181 DU EK Vlastimil, 17.listopadu 28, Pfierov a b c 1540 HORNÍâEK Josef, Nábfi.E.Bene e 3, Pfierov a b 1542 JANO ÍK Daniel, â.drahlovského 19, Pfierov a b 1977 KLVA A Václav, U tenisu 33, Pfierov a b c 749 KUBÍKOVÁ Hana, Na Horecku 672/12, Lipník n.b. a b c 1992 MAGÁT Du an, Zahradní 1268, Lipník n. Beãvou a b c 785 MACHANEC Antonín, Ústí 96, Hranice 1 a b c 1976 MUSIL Vítûzslav, Zahradní 1267, Lipník n.beãvou a b 590 PE ÁKOVÁ Drahomíra, DomaÏelice ã.p. 117 a b 1541 RATAJ Petr, Sklen kopec 1652, Hranice c 125 SADÍLEK Ivo, 17.listopadu 6, Pfierov a b c 1041 SIDOR Vladimír, Struhlovsko 1219,Hranice n.mor. a b c 1599 ZLÁMAL Franti ek, Jiráskova 289, Lipník n.beãvou a b c 1465 Okres umperk BERKA Kvûtoslav, ul.bedfiicha Václavka 5, umperk a b c 1132 BOXAN Jan, Zámecká ãp. 491, Rapotín a b 983 DOLEÎALOVÁ Eva, Nov Malín 4 a 1920 JÁNY Jan, Zvole 184, Zábfieh a b c 1218 JÍLEK Ivan, Linhartova 6, umperk c 1014 KAMLER Josef, Hrabi ín ãp. 222 a b c 977 KOCOUREK Josef, Louãná nad Desnou ãp. 80 c 1414 K IKAL Tomá, Prievidzská 8, umperk a b c 1000 POTY Pavel, âeskoslovenské armády 22, umperk c 767 RYBÁ Vladimír, Fibichova 9, umperk a b c 1313 SKOUPIL Vladimír, Revoluãní 10a, umperk a b c 1891 SLAVÍK Jifií, Al ova 13, umperk a b c 978 VOZDA Jifií, Bratru ovská 4, umperk a b c 809 VYCHOPE Igor, Komenského 12, umperk a b 734 VYKYDAL Ivo, umavská 4, umperk a b c 1276 PARDUBICK KRAJ Okres Chrudim BERÁNEK Pavel, Pardubická 878, Chrudim a b c 1153 HUDEC Miloslav, SNP 619, SlatiÀany c 1739 KOUTN Pavel, Palackého 88, Chrudim a b c 688 KOZÁK Karel, kroupova 690, Chrudim a b 313 KUBÁT Ale, Havlíãkova 581, SlatiÀany a b c 164 MATùJKOVÁ Helena, Chotûnice 103, HefimanÛv Mûstec a c 1760 MICHÁLEK Jifií, sídli tû 9.kvûtna 317, Seã a b c 365 MUSIL Jifií, Palackého 66, Chrudim b c 1617 NEVRLÁ Anna, âsl. armády 610, Chrudim III a b 2039 PE EK Jifií, Wolkerova 641, SlatiÀany c 1538 RONDZÍK Imrich, vermova 609, SlatiÀany a b c 1027 Okres Pardubice ANDR S Petr, Sezemická 1351, Pardubice a b c 580 BACULÁK Zbynûk, Karla IV. 2592, Pardubice a c 763 BERÁNEK Petr, Lexova 2256, Pardubice c 1903 BURIAN Václav, Gorkého 1432, Pardubice b c 901 BURIANOVÁ Marie, Gorkého 1432, Pardubice a b 905 CEJNAR Karel, DruÏstevní 110, Pardubice a b 1006 CIMPL Pavel, Palackého 2419, Pardubice b c 1404 DVO ÁKOVÁ Eva, Jilemnického 2215, Pardubice a b 176 ENDLEROVÁ Marie, Pfierovská 535, Pardubice 6 a b 1077 ERBANOVÁ Ivonka, Pu kinova 658, Holice a 50 FENCL Jifií, âe kova 1488, Pardubice a b c 1401 FENCLOVÁ Markéta, âe kova 1488, Pardubice a 2105 FIALA Igor, Wolkerova 2076, Pardubice a b 1114 FOLTINSK Milan, Závodu míru 1888, Pardubice a b c 808 GEORGIEV Nikolaj, K blahobytu 209, Pardubice a c 1203 HLOÎEK Miroslav, Bulharská 1036, Pardubice a c 209 HOLICK Josef, Na Okrouhlíku 1071, Pardubice a b c 69 HRUB Vladimír, Pichlova 2651, Pardubice a b c 683 HURTA Eduard, Da ická 1758, Pardubice b c 1679 CHMELÍK Oldfiich, Sladkovského 1566, Pardubice a b c 196 CHMELÍKOVÁ Alena, Sladkovského 1566, Pardubice a 94 JANKO Josef, nám.dukel.hrdinû 2160, Pardubice a b c 330 JOSKA Otto, Mlad ch 181, Pardubice a b 180 KAFKA Oldfiich, PartyzánÛ 349, Pardubice-Polabiny a b 1005 KLAPAâOVÁ Alice, Bacháãkova 1759, Pardubice c 1737 KOMRSOVÁ Jana, DruÏby 342, Pardubice a b 413 KUMST Miroslav, 17.listopadu 1238,Pfielouã a 2064 LACO Jozef, J.Zajíce 869, Pardubice a b 142 LANGR Milo, Kfiiãkova 417, Pardubice b 1100 LANGROVÁ Libu e, Kfiiãkova 417, Pardubice a b 1242 LEDVINA Franti ek, U Kamenné vily 1032,Pardubice a b 138 MATùJKA Jifií, Chotûnice 103, Mora ice a b c 1441 MAL Pavel, Dukelská 187, Horní Jelení a c 1848 MùKOTA Milo, Jiránkova 2246, Pardubice a b c 130 MORÁVEK Tomá, BroÏíkova 435, Pardubice a b 292 NEKVINDOVÁ Jana, ul.druïby 343, Pardubice a b 211 NEUBERG Pavel, Na okrouhlíku 1569, Pardubice a b 880 NOVÁK Bohumil, Dr.Krpaty 645, Pardubice a b c 462 NOVOTN Ondfiej, Trnovská 247, Pardubice c 2154 OLT Gennadij, Fügnerova 405, Pardubice-Rosice a b 166 PECHAROVÁ Vûra, Mikulovická 348, Pardubice a b c 1408 PE AN Karel, Lonkova 459, Pardubice b c 1403 PFEIFER Petr, Kyjevská 205, Pardubice a b c 1179 PILA Zbynûk, trossova 512, Pardubice a b c 777 ROUS Pavel, Fügnerova 206, Pardubice-Rosice a b c 84 ROUSOVÁ Jana, Fügnerova 206, Pardubice a 68 RUBE OVÁ Jitka, Jiráskova 970, Pardubice b 1227 STEKL Franti ek, StavbafiÛ 153, Pardubice a b 924 ST ÍTESK Václav, BartoÀova 679, Pardubice b c 379 IMÁâKOVÁ Jitka, ChemikÛ 135, Pardubice a c 2117 TùPÁN Petr, Schwarzovo nám. 707, Pardubice b 124 TOUÎIMSK Josef, Lidická 367, Pardubice a c 1468 TRÁVNÍâEK Jaroslav, Komenského 494, Sezemice a b c 1033 VALE Miroslav, Na dráïce 1566,Pardubice a b 21 VÁ A Ivan, Okrajová 309, Pardubice b c 987 VENDOLSK Milo, âs. armády 2373, Pardubice a b c 426 VLKANOVA Arno t, trossova 1033, Pardubice a b c 83 VODEHNAL Ivo, Podskála 800, SlatiÀany b c 1291 Okres Svitavy BURE Josef, Ant.Slavíãka 23, Svitavy c 887 DùDOUREK Martin, CSc., Wolkerova alej 14a,Svitavy a b c 874 DOâKAL Zdenûk, J.Formánka 340, Litomy l a b c 935 DOâKALOVÁ Marie, J.Formánka 340, Litomy l a 2133 DUBOVSKÁ Radka, Pomezí ã.p. 199 a 2125 GREGOROVÁ Alena, nám.t.g.masaryka 27, Mor.Tfiebová a b 1079 HOLAS Jifií, Brnûnská 177, Bfiezová n.s. a 886 KUâERA Jaroslav, Dolní Újezd 115 a c 1799 KUNâÁKOVÁ Eva, Hradec nad Svitavou 79 a c 1958 NOVÁK Bohumil, Kamenec 52, Poliãka a b c 1377 NOVOTN Jifií, âs. armády 388, Poliãka a b 1194 RAIN Jifií, Kotkova 1065, DvÛr Králové n.l. a b c 174 SVATO OVÁ Jaroslava, Ant.Slavíãka 3, Svitavy a b 1765 VÁB Pavel, Strakovská 1032, Litomy l a

16 Okres Ústí n. Orlicí DOLEÎAL Milan, Za drahou 1048, Ústí n.orlicí a b 511 DOLEÎALOVÁ Hana, Za Drahou 1048, Ústí n. Orlicí a b 1702 DVO ÁK Milan, Jilemnického 182, Ústí n.orlicí a b c 161 FULIEROVÁ Jitka,Za kopcem 267,Kunvald v âechách a b c 1788 GABRHEL Slavomír, H blova 286, âeská Tfiebová a b c 133 HAMON Petr, pindlerova 1130, Ústí n. Orlicí a c 2157 KADLEC Michal, Za lávkou 332, âeská Tfiebová a c 1899 KADLEC Jifií, Kfiib 1804, âeská Tfiebová c 1736 KRÁLÍK Daniel, Orlice ã.p. 147, Letohrad a b 1339 KROUPA Josef, Polská 1262, Ústí n. Orlicí a b 490 MARKL Karel, Hfibitovní 1470, âeská Tfiebová a c 762 MA EK Ladislav, Jehnûdí 43 a c 1099 MÜHLHANSL Jan, Habrmanova 1893, âeská Tfiebová a b c 645 NOVÁKOVÁ Dana, OkruÏní 337, Ústí n.orlicí a b c 1300 PELTAN Miloslav, Na tûpnici 1221, Ústí n.orlicí a b c 528 TUSÁK Vladimír, Tykaãova 1655, âeská Tfiebová a c 1844 VARC Karel, Komenského 91/IV, Vysoké M to a b2066 TOMKOVÁ Jitka, Lhotka 198, âeská Tfiebová a c1376 PLZE SK KRAJ Okres DomaÏlice BA TÁ Vratislav, vabinského 566, DomaÏlice a b 1216 BUBLA Jan, Francouzská 285, Hol ov a b c 715 CÍSLER Petr, Palackého 197, DomaÏlice a 2169 HAVELKA Jifií, Erbenova 207, DomaÏlice a b c 374 JÁNSK Jifií, Îelezniãní 214, Hor ovsk T n a b c 131 KADLEC Jaroslav, Masarykova 64, Hor ovsk T n a b 796 EVâÍK Jifií, Jindfiichova 163, DomaÏlice a b 797 TÍPEK Franti ek, Komenského 437, Kdynû a c 2056 Okres Klatovy ADÁMEK Jan, U po ty 670, Klatovy 3 a b 1525 BRÒHA Pavel, Lipová 550/4, Klatovy a b c 787 BUâEK Tomá, PlzeÀská 678/3, Klatovy a b c 647 KALâÍK Zdenûk, Nuderova 606, Klatovy 2 a b 1616 KÒSOVÁ Marie, Hrade ice ãp. 78 a 321 LÖFFELMANN Lubo, Masarykova 244, Klatovy 2 a c 1781 MÍKA Franti ek, Hrádek 200, Hrádek u Su ice a b c 1165 NOVÁK Ladislav, Smetanova 783/II, Su ice a 1274 ONDR Emil, Velhartice-Hory Matky BoÏí 25, Kolinec a 1856 POLANSK Jifií, Vofií kova 327/3, Klatovy a b c 806 SCHO ÍK Karel, kolní 392, Klatovy a b c 632 VAV IâKA Václav, NádraÏní 321, vihov a 404 Okres PlzeÀ BLÁHA Pavel, Tachovská 81, PlzeÀ c 1150 BRICHTA Tomá, Tichá 2, PlzeÀ a b c 1722 CINGROVÁ Marcela, Sokolovská 31, PlzeÀ a 1745 âada Václav, Rab tejnská 51, PlzeÀ a b c 371 EBERLE Daniel, ul.antonína Uxy 18, PlzeÀ a c 2118 ERHARDOVÁ Milu ka, U praïské dráhy 13, PlzeÀ a b 99 FIALA Ladislav, Kra ovská 18, PlzeÀ a b c 341 FIALOVÁ Vladimíra, Tachovská 21, PlzeÀ a b c 2031 FLORIAN Ale, Klatovská tfiída 78, PlzeÀ b c 942 FOR T Jifií, Bezruãova 24, PlzeÀ a c 1457 GARDELKO Vilém, Waltrova 47, PlzeÀ a b 818 GOTTHART Milo, Vejprnická 24, PlzeÀ a b c 311 GRUNWALD Petr,Manûtínská 19, PlzeÀ a b c 1789 HRABÁâEK Ladislav, Kra ovská 22, PlzeÀ a b 817 JUHOVÁ Kvûtu e, Lesní 59, PlzeÀ-Doubravka a b 98 KAREL ZdeÀûk, Sady 5.kvûtna 34, PlzeÀ a c 823 KNOTEK Josef, Francouzská tfiída 53, PlzeÀ a b c 1266 KROUPA Jan, El.Krásnohorské 15, PlzeÀ a b 289 KUBÍNEK Jifií, Karlovarská 150, PlzeÀ a b 90 KULHÁNEK Jan,Plachého 26, PlzeÀ a b c 1151 LANG Josef, Republikánská 23, PlzeÀ a b 89 LEGÁT Jifií, Zelenohorská 2, PlzeÀ a b 1811 MARTÍNEK Bohumil, Sokolovská 120, PlzeÀ a b c 843 MARTÍNKOVÁ Vûra, Sokolovská 120, PlzeÀ a b MIKOTOVÁ ZdeÀka, U Bachmaãe 10, PlzeÀ a b 542 NùMEâEK Karel, Jiráskova 26, PlzeÀ a b c 1892 NOVOTN Zdenûk, âástkova 32, PlzeÀ a b 1496 PALEâKOVÁ Vûra, Brnûnská 13, PlzeÀ b 1989 PEKARSKÁ Jana, âechova 43, PlzeÀ a b 516 PEKARSK Lubor, âechova 43, PlzeÀ a b c 79 POTù IL Radomír, Su ická 124, PlzeÀ 2,BoÏkov c 1727 POUR Václav, Pod Záhorskem 27, PlzeÀ a b c 326 PRÒCHA Vladislav, Nepomucká 4, PlzeÀ b 405 PR(CHA Pavel, Skrétova 30, PlzeÀ c 1956 PY EK Ivan, TouÏimská 1, PlzeÀ c 1461 RÁDL Ludûk, Staniãní 55/1007, PlzeÀ a b c 317 REICHERT Vlastimil, Rolní 3/209, Radãice a b c 1278 RÒÎIâKA Karel, Zelenohorská 6, PlzeÀ a b 897 SKÁLOVÁ RÛÏena, Kfiimická 13, PlzeÀ a b 711 SPÁLENSK Milan, Ka tanová 15, PlzeÀ a b c 730 SUCH Vladimír, Jablonského 55, PlzeÀ a b 1139 AFRÁNEK Milan, Tachovská 85, PlzeÀ a b 795 INDELÁ Jifií, Rychtafiíkova 3, PlzeÀ a b 649 TLUST Jan, Sokolovská 37, PlzeÀ b 2014 TLUST Miroslav, Sokolovská 37, PlzeÀ a b 377 TUPEC Ludûk, Lábkova 37, PlzeÀ a b c 657 TYTL Zdenûk, Majerova 10, PlzeÀ a b 1454 VRAN Václav, Kralovická 25, PlzeÀ a b c 1615 VRBA Zdenûk, U Borského parku 24, PlzeÀ a b c 794 VYBÍRAL Tomá, Vojanova 1, PlzeÀ a b c 2047 WALDMANN Gerald, Sokolovská 135, PlzeÀ a b c 741 WEISSOVÁ Marta, Macháãkova 40, PlzeÀ b 2015 WENDLEROVÁ Dagmar, Sokolovská 137, PlzeÀ a b 276 ZELENKA Josef, Majerova 32, PlzeÀ a b c 1316 Okres PlzeÀ-jih BRUNCLÍK Jifií, Husova 839, Dobfiany a b 728 âe KA Vladislav, Dvorec 266, Nepomuk a b c 507 DANKOVIâ Radim, Havlíãkova 374, Star Plzenec a b c 536 DURAS René, 5.kvûtna 661, Blovice c 642 HRUB Zdenûk, Nezvûstice-Ole ná 58 a b 927 PA EK Zdenûk, Èáhlavy ãp. 529 a b 1336 PI L Jifií, Robãice 48, p. Útu ice a b 1625 IKOVÁ Ludmila, F.X.Nohy 965, Dobfiany a b 1790 VÁVROVCOVÁ Jarmila, Dne ice 260 a b 2074 Okres PlzeÀ-sever BASL Josef, Rybáfiská 623, Línû a b c 2007 BAUER Petr, Nová 1137, N fiany a 381 CYNYBULKOVÁ ZdeÀka, U studny 460, Tfiemo ná a 1994 PÒR Josef, Druztová ãp. 253 b 391 TORKÁN Antonín, âeská Bfiíza 39 a b c 633 VONDRÁâEK Karel, Kaznûjov 151 a b c 646 Okres Rokycany ARNO TOVÁ Václava, Miro ov ã.p. 226 a b c 1847 KOLÁ OVÁ Hana, Pivovarská 988/II, Rokycany a b 583 KRÁL Karel, Malé námûstí 105, Rokycany a b c 1315 STRÁNSK Jifií, Na svahu 44, Rokycany a b c 1211 ÎOFKA Stanislav, Tylova 272/II, Rokycany b 386 ÎOFKOVÁ Drahomíra, Tylova 272/II, Rokycany a b 384 Okres Tachov AUGUSTI ÁK Jifií, Palackého 1176, Stfiíbro b 593 BRÁT Karel, Americká 1304, Stfiíbro a c 1721 KOBES Antonín, Hornická 1391, Tachov a 903 KUâERA Pavel, Mánesova 1353, Stfiíbro a b c 1451 MATU KA Vlastimil, Bûlojarská 1473, Tachov a b 1453 PI VEJC Milo, Korandova 1743, Tachov a b c 406 ST EDOâESK KRAJ Okres Bene ov BALATA Ivan, Vnouãkova 2007, Bene ov a b 798 BUâINSK Jifií,Dr.E.Bene e 173,Bystfiice u Bene ova c 676

17 BUR ÍKOVÁ Olga, Vla imská 1792, Bene ov a b c 713 FIALA Josef, Erbenova 1421, Vla im c 2160 FOJTÒ Jitka, Bedrã 34, Bene ov a b 2017 HRU KA Pavel, Chrá Èany 9, Netvofiice a b c 856 KOHOUT Jifií, Vla imská 1795, Bene ov a b 938 NOVOTN Jaromír, Závûtfií 776, Votice a b 1422 PùKN Jaroslav, Na Spofiilovû 1141, Bene ov c 951 UPKA Michal, PraÏského povstání 2096, Bene ov a b 2009 VICARI Jaromír, Ke stadionu 737, Bene ov a b c 623 VICARIOVÁ Jana, Ke stadionu 737, Bene ov a b 863 VONDRÁKOVÁ Jana, Prokopova 1640, Vla im a b 651 Okres Beroun BRÁBNÍK Franti ek, Praskolesy ãp. 60 a b 733 KOâÍ Dagmar, Libomy l 66, Lochovice a b 780 KUDLÁâEK Václav, K Vatinám 79, Zadní TfiebaÀ a c 2114 TOCHL Karel, Dr.Holého 976, Hofiovice a c 1367 TVRDEK Vojtûch, Wágnerovo nám. 970, Beroun a b c 112 VOJTÍ KOVÁ Marie, Tyr ova 52, Beroun a b 2010 ZIMA Zbynûk, Kublov ãp. 214 a b c 731 Okres Kladno BRADÁâ Michal, Francouzská 2471, Kladno a c 2004 CAITHAML Vladimír, M.Horákové 639, Kladno b c 1442 âern Lubomír, Litevská 2585, Kladno a 1754 DOSOUDILOVÁ Milena, Na Vyhaslém 3262, Kladno a 1024 DVO ÁK Emilián, Nouzov 1000, Unho È a b c 1447 DVO ÁKOVÁ Hana, Bezruãova 460, Bu tûhrad a c 654 FIEDLER Lubomír, Vorlíãkova 54, Doksy u Kladna a b c 744 FUJAN Bfietislv, Americká 2444, Kladno a 1803 HAJN Pavel, Skalní 350, Velká Dobrá a c 66 HANOUSEK Jaroslav, Makotfiasy 120 a b c 828 JE ÁBKOVÁ Jitka, Husova 98, Slan a b c 1547 KRAUS Karel, âechova ul. 1421, Kladno a c 618 KRAUSOVÁ Miroslava, âechova 1421, Kladno a b 607 MANDA Ladislav, J.âapka 738, Kladno a c 2152 PELÁN Jindfiich, Hrdlív 93, Libu ín a c 2070 PODPùRA Jan, Horní 460, Kamenné Îehrovice a c 1292 ROUSOVÁ Jana, Vitry 222, Kladno a c 1890 PERGLOVÁ Eva, Bendlova 1746, Kladno a 2029 VESELÁ Marie, Dûãínská 3227, Kladno a b c 422 VYDRA Jaroslav, Italská 2306, Kladno a c 1251 VYDROVÁ Marie, Italská 2306, Kladno a b c 1110 WEBER Ladislav, Hornická 144, Svinafiov c 241 ÎÁDNÍK Jaroslav, Ukrajinská 2200, Kladno 2 a b 1219 Okres Kolín âech Lubomír, Sadová 1350/V, Kolín a b c 458 FRIEDRICH Jan, Hluboãská 118, Kolín c 1999 HARAPES Jaroslav, DruÏstevní 760, Kolín II a b c 443 HLAVÁâEK Milan, Pfiehvozdí 73, Kostelec n.â.l. a b 143 KUBÍN Miloslav, kolní 187, âervené Peãky a b c 474 KVAPIL Petr, ul.m.majerové 1108, âesk Brod c 826 LUKAVSK Antonín, Dûlnická 786, Kolín II a c 11 MERTA Jifií, Masarykova 845, Kolín a c 1777 MILO OVÁ Jifiina, Na Spravedlnosti 506, Kolín II a c 1813 NùMEC Milo, Na cihelnû 1331, âesk Brod a 2092 NOVOTNÁ Jarmila, Jiráskova 380, âervené Peãky a b 1402 POPELA Ladislav, U hfii tû 29, Stfiíbrná Skalice a b c 979 POSPÍ IL Vladislav, 5.kvûtna 32, ÎiÏelice a b c 527 PRYL Karel, Jateãní 355, Kolín 3 a c 1688 SKÁLA Jaromír, Masarykova 843, Kolín c 2102 T EPINA Zdenûk, Tyr ova 555, Velk Osek a b c 793 VESEL Martin, Tyr ova 765, Kolín 2 c 1734 Okres Kutná Hora DVO ÁK Jaroslav, J.Palacha 165, Kutná Hora a c 839 GRANDISCH Ladislav, Îitenická 1530, âáslav a 1786 AULI Petr, Na v sluní 699, Kutná Hora a 842 ZEMANOVÁ Alena, PraÏská 1614, âáslav a 1120 Okres Mûlník DLASK Zbynûk, J.K.Tyla 1282, Neratovice a b c 871 FRANK Jan,CSc., Kojetická 1047, Neratovice a b c 1055 FREUDOVÁ Blanka, Dvofiákova 536, Mûlník a 1746 GRYCHNÍK Rostislav, Nezvalova 2675, Mûlník a b c 1581 HAUSMAN Martin, Veslafiská 3275, Mûlník a b c 244 HERCÍK Jifií, Na vinicích 239/11, Libi b c 838 HROMÁDKA Ivan, Jaro ova ãp. 289, Mûlník a b c 682 KO ENÁ Miroslav, Sportovní 2720, Mûlník c 1645 SRP Jifií, Sportovní 2723, Mûlník a 709 SUK Daniel, Dr.E.Bene e 609, Kralupy n.vlt. c 1984 VODÁKOVÁ Eva, PraÏská 2645, Mûlník a b 562 Okres Mladá Boleslav JÄGEROVÁ Jaroslava, Regnerova 1236, Mladá Boleslav c 2135 KOUCK Vojtûch, Krnsko 118 b 448 LISLEROVÁ Jarmila,Na Vandrovce 282/IV,Mladá Boleslav a c 15 MADùRA Karel, Nezvalova 1440, Mnichovo Hradi tû a c 1665 MATùJ Václav, Pu kinova 56, Kosmonosy c 1128 NOVOTN Josef, Erbenova ul.874/ii, Mladá Boleslav a b c 205 SACHOMSK Jaromír, Havlíãkova 953, Mladá Boleslav a c 9 SMEJKAL Kamil, Na Radouãi 1080, Mladá Boleslav a b 117 SMEJKALOVÁ Alena, Na Radouãi 1080, Mladá Boleslav a 189 STEHLÍâEK Ladislav, Jiãínská 1041, Mladá Boleslav a b 332 ULC Pavel, Erbenova 705/II, Mladá Boleslav a 1658 Okres Nymburk CINKOVÁ Albertina, Tyr ova 1133/III, Podûbrady a b 985 âejková Lucie, Kostomlatská 1014, Nymburk a b 2018 FLIEDR Pavel, V zahrádkách 1311, Podûbrady a b c 789 FLIEDROVÁ Ilona, V zahrádkách 1311, Podûbrady a b c 788 HESOUN Stanislav, Patfiín 109, LouãeÀ a b c 5 HESOUNOVÁ Jarmila, Patfiín 109, LouãeÀ a b 10 HU KA Zdenûk, JabloÀová 1008, Sadská a b c 1568 KUBÍâEK Josef, Jasmínova 2136, Nymburk a b c 339 MACEK Libor, Palackého 255, Nymburk a b c 1545 POUSTKA Lubomír, Bouãkova 210/31, Podûbrady a b c 704 Okres Praha-v chod BARTÍK Tomá, eï 221, Husinec a b c 1307 BARTÍKOVÁ Milena, eï 221, Husinec c 2094 BELZA Zdenûk, Foerstrova 1382, Úvaly a c 868 DVO ÁK MIlan, Ka tanová 132, Pfiezletice a c 1829 FUCHS Jifií, ul.poláãkova 1688, íãany c 1143 FUCHSOVÁ Jana, ul.poláãkova 1688, íãany a b 1136 GALLO Pavel, Nová 1564, íãany a c 1472 HAMERNÍK Jan, Glücksmannova 808, Úvaly a c 1418 LINHART Josef, Pacov ã. 107, íãany c 1483 PRÁ EK Arno t, Prokopa Velikého 877, Úvaly a c 1038 RYDLO Jaroslav, Ra ínova 1239, Úvaly a b c 864 SEYFRIED Pavel, Pfiíkrá 19, Zdiby a 2084 SINKULE Bohuslav, Nerudova 478, íãany b c 316 OCHMANOVÁ Kvûta, 5.kvûtna 141, Úvaly a b 1907 VANâURA Vojtûch,Na niï ím hrádku 1363,Brand s n.l c 1295 VINGRALâÍK Jifií, PurkyÀova 1707, íãany a 989 ZADRAÎIL Jan, Kralovická 1788, Brand s n.l. c 1382 Okres Praha-západ âíîková Carmen, Stfiední 365, âerno ice a b c 634 FENCL Jifií, ÎiÏkova 312, Rudná c 1522 JANDOVÁ Alena, 9.kvûtna 837, Mní ek pod Brdy a 2139 LACHNITT Karel, Chebská 01413,âerno ice III a c 1426 MIKOLÁ EK Tomá, U elektrárny 54, Vrané n. Vlt. a b c 892 MINKS Vladimír, Dolní Jirãany 280, p. Psáry a c 620 PEPRN Jifií, Vidimova 603, Roztoky c 847 POKORN Miloslav, Ke Hfibitovu 267,V enory a c 723 POTY Petr, Havífiská 222, Rudná c 1126 STULÍK Josef, Letecké nám. 464, Libãice n.vlt. c 129 VEJKOVSK Jan, Úholiãky 147, Velké Pfiílepy a b c 1282 VÍTÒ Zdenûk, Smetanova 1471, Roztoky a b 1163 ZVùREV Alexandr, PlzeÀská 1015, âerno ice a b c 38 17

18 Okres Pfiíbram BAGINOVÁ Katefiina, Prostfiední Lhota 67E, Nov Knín a 1980 BLAHNA Jifií, Obory 58, Neãín a c 1381 HO EJ Petr, DruÏstevní 280, Pfiíbram V a 1732 HO EJ OVÁ Hana, Jasná 649, Pfiíbram II a 248 CHYBA Michal, Slunná 296, Pfiíbram a b c 1836 KARAS Josef, DruÏstevní 282, Pfiíbram V-Zdabofi a b c 539 KO TOVÁ Marie, Dr.Jurenky 694, Bfieznice a b 1347 KOZOVÁ Eva, Lhota u Pfiíbramû 134, Pfiíbram a b c 1043 LAÎA Lubomír, kolní 71, Pfiíbram VIII a b c 1771 LUKS Vladimír, Sportovní 108, Pfiíbram VIII a b c 1664 NOVÁK Jan, PrÛbûÏná 147, Pfiíbram a b 1083 PRUÎINA Petr, Bohutín 71 a b c 397 SMÍ EK Rudolf, BudovatelÛ VIII/135, Pfiíbram a b c 1469 SOUKUP Lubomír, Jana Drdy 504, Pfiíbram 7 a b 275 SOUKUPOVÁ Eva, Jana Drdy 504, Pfiíbram a b 1894 VÒGER Jan, nám.17.listopadu 68, Pfiíbram VII a b c 535 TRNKA Petr, Pod achtami 226, Pfiíbram IV c 1738 VÁ A Miloslav, tfi. Osvobození 369, Pfiíbram VII a b c 182 VORLÍâKOVÁ Jaroslava, Podlesí 44, Pfiíbram a b 1325 Okres Rakovník BROÎ Miroslav, PraÏská 325, Li any a b 1993 CSIBREI Juraj, Kfiivoklátská 1138, Nové Stra ecí a b 1267 FRANùK Marcel, Slabce 119 a b 563 NOVOTN Ludûk, Lubenská 785, Rakovník a b c 1001 PUCHOLT Václav, Berounská ul. 118, Lány a b c 7 ÚSTECK KRAJ Okres Dûãín DIVI Jan, Vrchlického 554/3, Dûãín a b c 754 DOSEDLA Martin, Dvofiákova 1332/16, Dûãín II c 419 DUBNOVÁ BoÏena, Wolkerova 526/14, Dûãín II a b c 157 FOJTÍK Miloslav, PlzeÀská 1296/10, Dûãín 4 a c 1331 HASALOVÁ Hana, Dvofiákova 7, Dûãín 2 a c 1742 HOU KA Bohumil, Kamenická 242, Dûãín II a b 937 CHROUST Jan, Nemocniãní 1092/2a, Krásná Lípa a c 279 KAVÁN Lubomír, Dolní Chfiibská 1, Chfiibská a c 1671 MA EK Jifií,K.Svûtlé 228/10, Rumburk a c 1575 NEDVÍDEK Lumír, Na V sluní 414/29, Rumburk a b c 1511 NEDVÍDKOVÁ Jitka, Palackého 190/14, Rumburk a 106 PLAâEK Tomá, KosmonautÛ 168, Dûãín a 1326 PODRAZKÁ Alena, Neboãady 10, Dûãín a c 177 E ÁTKO Jan, Weberova 1530/6, Dûãín IV c 1277 SYRÒâEK Milan, Na pû inû 285, Dûãín a b c 560 Okres Chomutov BLÁHOVÁ ZdeÀka, NádraÏí 1487, KadaÀ b c 315 CIHLÁ Ladislav, Bezruãova 4266, Chomutov c 566 CRHA Stanislav, Jiráskova 4209, Chomutov a c 118 DOKSANSK Václav, Sluneãní 3830, Chomutov c 155 DYTRYCH Petr, Pfiemyslova 1798, Chomutov a c 2120 HOLUBÁ Ivan, Gerstnerova 4129, Chomutov a 178 KANTA Ivan, Kru nohorská 1661, Jirkov c 1533 KANTOVÁ Stanislava, Palackého 4273, Chomutov a c 1008 KOBLASA Josef,K.Marxe 1681, Jirkov a c 1506 KOLÍNSKÁ Václava, Seifertova 4160, Chomutov a 122 KOLÍNSK Zdenûk, Seifertova 4160, Chomutov a b 115 SASOVÁ Jana, afafiíkova 2235, Chomutov a b 926 STIBÒREK Václav, Seifertova 4160, Chomutov c 1186 STIBÒRKOVÁ Miroslava, Seifertova 4160, Chomutov a b 1176 LENC Vladimír, U stadionu 1503, Jirkov b c 239 VOJTÍ KOVÁ Svûtla, Pfiemyslova 1759, Chomutov a 2162 WIED Jan, Dobrovského 4831, Chomutov c 1209 Okres Litomûfiice BRUNCVÍKOVÁ Libu e, tursova 10, Litomûfiice a 105 B EZÁKOVÁ Hana, vagrovského 899, Roudnice n.l. a 1758 HAKL Stanislav, RÛÏovka 8/117, Litomûfiice a b 736 HRU KA Franti ek, Dobrovského 17, Litomûfiice b c JANOVSK Franti ek, Tfiídomí 50, Velké Îernoseky a 693 KOLÁ Zdenûk, Podûbradova 184/1, Litomûfiice a b 101 KREJN Miloslav, Lounky 61, Chodouny a b c 752 NùMEC Viktor, Husova 1728/34, Litomûfiice a b c 1971 PAZDERKA Miroslav, pálova 23/1947, Litomûfiice a c 1323 SLÁDEK Jifií, Hrubínova 8, Litomûfiice c 2130 SMOLE ÁK Roman, Obchodní 541, tûtí a 1699 KOLOVÁ Alena, Na Urbance 1663, Roudnice n.l. a 1708 TESÁâEK Milan, Seifertova 1876/22, Litomûfiice a b c 134 VAHALÍKOVÁ Vladimíra,Palachova 687/7,Litomûfiice a b 1569 VANâURA Jifií, Palachova 12, Litomûfiice c 1487 VANâUROVÁ Iva, Palachova 12, Litomûfiice a 1655 VOTOâEK Karel, Mánesova 637, tûtí a b c 1048 WEITOSCH Ivo, Al ova 2/1472, Litomûfiice a b c 325 Okres Louny CHUNDELA Milan, Svat.âecha 1122, Îatec a b 1317 MAUROVÁ Dana, Fr.Chlouby 2193, Louny a 1883 MY ÍKOVÁ Jifiina, Tomanova ãp. 2143, Louny a b 151 POLAN Ladislav, Fügnerova 1524, Louny a b c 572 POLANOVÁ Dana, Fügnerova 1524, Louny a 591 SUCHOPÁR Pavel, Wolkerova 92, âernãice a b 1174 IMONOVÁ Dana, U stadionu 2533, Louny a 595 ZUGAR Boris, V zahradách 2196, Îatec a c 1255 Okres Most DRTÍK Karel, Bûlehradská 357/42, Most c 1397 FIURÁ EK Pavel, Lidická 84, Most a b c 1054 HAVELKA Jan, Bûlehradská 317, Most c 242 HÖLL Petr, Partyzánská 1579, Most a b c 1449 KOCOUR Roman, Tylova 2070, Litvínov a c 1798 KOUDOVÁ Alena, Komofianská 704/827, Most a c 2035 LEPIâ Jan, Jugoslávská 1638/33, Most a b 1057 MARE KA Jifií, âepirohy 83, Most a b c 226 MARE KOVÁ Stanislava, âepirohy 83,Most a b 150 PAUR Vladimír, J.Suka 1591/61, Most c 1662 PI TORA Petr, Nad potokem 207, Most a c 1685 EHÁKOVÁ Ivana, Patokryje ã.88, p.obrnice a 1709 SUCH Vítûzslav, U stadionu 1355, Most c 1629 URBÁNKOVÁ Stanislava, Most - Vtelno ã.p. 159 a c 1366 VILTOVÁ Zdûna, Lidická 602/66, Most a c 1643 VOK ÁLOVÁ Petra, Josefa evãíka 911/40, Most a c 1978 Okres Teplice ANTL Pavel, Slovenská 2289, Teplice c 1901 âern Pavel, Sochorova 1307, Teplice a c 567 âern Viktor, Na Hamrech 635, Krupka c 1728 âerv Jifií, Ant.Sochora 1315, Teplice a b c 537 HÖNIG Jifií, Pfiíkrá 53, Mikulov /po ta Hrob/ a b c 232 CHARVÁT Miroslav, Na vyhlídce 632,Krupka a b 750 JAHN Pavel, Trnovanská 1275/13, Teplice a c 200 KLÍMOVÁ Iva, Prosetická 239, Teplice a c 1534 KOHNOVÁ Iveta, Kpt. Jaro e 142/40, Probo tov a 1822 KOCHANÍK Milan, Gagarinova 1430, Teplice a 1675 MRKVIâKA Ivan, Juditina 1719/14,Teplice c 1842 PAP Pavel, Jeni ovská 338/18, Bílina c 1208 P ICHYSTAL Zdenûk, Srbice 22, Modlany a c 932 SCHIFFNEDER Karel, Smetanovo návr í 216/7,Dubí a c 1477 SLÁMA Václav, Svojsíkova ãp. 2395/23, Teplice a b c 258 STEJSKAL Vladimír, Duchcovská 278, Teplice c 548 VARCOVÁ Helena, Baarova 5, Teplice a c 751 TRIPAL Ivan, Svojsíkova 2238, Teplice a b c 538 VESEL Roman, Gagarinova 1434, Teplice a b c 158 Okres Ústí n.l. ANTO Vladimír, Malátova 2430/7, Ústí n.l. a b c 1384 BABICK Tomá, Metodûjova 185, Ústí n.l.-chlumec a b c 1620 BALCÁREK Jifií, SNP 2380/22, Ústí n.l. a c 1030 BO UTA Rostislav,Dukelsk ch hrdinû 761/2,Ústí n.l. b c 653 BUZIKOVÁ Alena, Pe kova 531, Ne tûmice c 708 CABALKA Franti ek, Lisztova 2407, Ústí n.l. c 655

19 âtvrteâka Karel, ul.maková 2809/16, Ústí n.l. a b 114 âurda Ilja, A.âeské 19, Ústí nad Labem c 700 FILIP Václav, Kosmova 464/2, Ústí n.l. b c 1470 HOUÎVIâKA Slavibor, Vûtrná 2727/32, Ústí n.l. c 1398 JIND ICH Jifií, Rabasova 6, Ústí n.l. a b c 660 LOSKOT Pavel, Dr.Hrákové 647/4, Ústí n.l. a b c 717 MAIEROVÁ Marcela, Dr.Horákové 646/2, Ústí n.l. a b 689 MIZEROVÁ Jaroslava, Plynárenská 311/1, Ústí n.l. a b 1887 MLEJNECKÁ Helena, âechova 769/20, Ústí n.l. a b 1886 MLEJNECK Jifií, ÎeÏická 677/19, Ústí n.labem a c 278 MRÁZKOVÁ Vlasta, Kmochova 3172/36, Ústí n.l. b c 771 NOSEK Michael, Masarykova 217, Ústí n.l. a c 1563 SOUKUP Jifií, ÎeÏická 49, Ústí n.l. c 214 VARC Jan, Ladova 2537/20, Ústí n.l. c 675 VLK Josef, Hilarova 2327/8, Ústí n.l. a b c 658 VOD ANSK Petr, Chlumecká 314, Chlumec a c 1582 VOLMANOVÁ Andrea, Masarykova 541, Ústí n.l. a b 2061 VOTRUBEC Jan, Vinafiská 739/14, Ústí n.l. a b c 703 ZLÍNSK KRAJ Okres KromûfiíÏ DUPAL Bronislav, Páleníãkova 2882, KromûfiíÏ a b c 1858 DVORNÍK Franti ek, Chom Ï 68, a b 333 FI NAR Karel, U stavu 1157, Hulín a b c 1463 KARAFIÁT Jaroslav, NádraÏní 514, Bystfiice p.host. a b 1524 KULHÁNEK Rudolf, Nitranská 4066, KromûfiíÏ a b c 243 MALÁT Jindfiich, Kollárova 2466, KromûfiíÏ a b c 1712 MAËA Antonín, ul.ãsl.brigády 79, Bystfiice p.host. a b 350 EZNÍâEK Ivo, Zborovská 4179, KromûfiíÏ a b c 1156 TENCEL Karel, Vodní 79, KromûfiíÏ a b 1796 TAT REK Jaroslav, Jankovice 74, Hole ov a b c 1445 TOMÁ KOVÁ Katarína, Ml nská 635, Bystfiice p.host. a 1884 VAV INA Rostislav, Úprkova 3685, KromûfiíÏ a b c 57 ZICHÁâKOVÁ Markéta, Chom Ï 94 a b 2172 Okres Uherské Hradi tû BA INA Robert, Soukenická 2156, Uhersk Brod c 1653 âech Petr, U plynárny 1477, Uhersk Brod a b c 1466 HANÁâEK Josef, Bfiezolupy 271 a b c 363 HARAPÁT Pavel, tûrby 1334, Uherské Hradi tû a c 1753 HRDINA Jifií, tûpnická 1064, Uherské Hradi tû a c 246 CHAJDA Jaroslav, Dlouhá 580, Uherské Hradi tû a b c 480 JAHODA Stanislav, Pa ovice ã.p. 58 a b c 604 JANÍKOVÁ Kamila, PartyzánÛ 1938, Uhersk Brod a b c 2068 KADLâEK Jifií,Záhumení 800,OstroÏská Nová Ves a b c 699 KA PAR Miroslav, Za radnicí 1862, Staré Mûsto a c 1507 KLOUDA Gordan, Kudlovice 191, p. Babice b c 2128 K ÍÎEK Franti ek,osvobození 326,Bor ice u Buchl. a b c 478 LAPâÍK Bronislav, Tupesy 248, Tupesy a b c 55 LECIÁN Jifií, 28.fiíjna 942, Uhersk Brod a b 100 MAHDAL Bohumír, U Îlebu 734, Uhersk Brod c 1670 MALINOVÁ Dagmar, Al ova 1873,Staré Mûsto a 692 MENTZL Michal, Revoluãní 1812, Uhersk Brod a 2176 OHERA Petr, Solná cesta 133, Uherské Hradi tû a b c 2140 ONDRÁâEK Martin, Brodská ãp. 270, Bánov a b c 613 POHUNEK Jan, Václava Kulí ka 1180, Uherské Hradi tû a b c 479 IHÁK Jifií, Pofiadí ãp. 324, Uhersk Brod a b 638 SOVI Vladimír,Klukova 301,Staré Mûsto a 494 TOMÁ EK Jan,Míkovice-ul.Podbofií 222,Uherské Hradi tû a b c 40 ULâÍK Franti ek, ul.28.fiíjna 932, Vlãnov a b c 1593 VÁ A Slavomír, Bánov ãp. 34 a b 720 VOLA ÍK Daniel, Pfieãkovice 86, Bojkovice a b c 624 Okres Vsetín BA TÁN Michal, Dukelsk ch hrdinû 568, RoÏnov p.r. a c 2012 âernota Jan, Horní Beãva ã.p. 333 a c 1839 âernotová Anna, Huslenky 474 a b 1004 ER IL Jaroslav, Na kamencoch 1332, Vsetín a b c 82 HOVO ÁK Karel, Jasenice 627, Vsetín a b c 1283 KOTRLE Petr,ul.5.kvûtna 1346, RoÏnov p.r. b c 1661 KOTRLOVÁ Hana, ul.5.kvûtna 1346,RoÏnov p.r. a 2072 KUBÁ Josef, Kobylská 865, Horní Beãva a b c 716 MATASOVÁ Magda, âapkova 690, Vala ské Mezifiíãí a b 1965 MICHNA Libor, Karafiátova 1306, Vala ské Mezifiíãí a b 1995 MIKULENKOVÁ Ivana, Pfiíãní 9/486, Vala ské Mezifiíãí a b 1963 PALÁT Ludûk, U vodojemu 1231, Vala ské Mezifiíãí a 1779 PALATÁ Olga, Dolní Jasenka 772, Vsetín a b 1964 RAND SEK Petr, Rokytnice 409/1, Vsetín a b 1058 RAND SKOVÁ Lidmila, OkruÏní ãp.409, Vsetín a b 235 O OLÍK Miroslav, KfiiÏná 617, Vala ské Mezifiíãí a b 261 VÁB Jaromír, Poliãná 422, Vala ské Mezifiíãí a c 294 TRNKA Bohumil, Jasenka ãp. 210, Vsetín a b 139 VACULÍKOVÁ Marie, Kulturní 1761, RoÏnov p.rad. a b c 1407 VEJDA Franti ek,vala ská 1658,RoÏnov p.r. c 1602 VEJDOVÁ Miroslava, Vala ská 1658, RoÏnov p.r. a 395 VRAJOVÁ Iveta, Krhová 433, Vala ské Mezifiíãí a c 2077 WITTINGEROVÁ Eva, Pfiíãná 1891, Vsetín a b 1493 ÎIÎKA Petr, OkruÏní 446, Vsetín a b 331 ÎVÁâEK Petr, 5.kvûtna 1351, RoÏnov p. Radh. a b c 1918 ÎVÁâKOVÁ Ivana, 5. kvûtna 1351, RoÏnov pod Radh. c 2005 Okres Zlín DAVID Petr, tfiída Svobody 894, Zlín-Malenovice b c 1023 GRESL Josef, Zále ná II/3404, Zlín a b c 1263 HAVLÍâEK Svatoslav, Dûtská 4615, Zlín a b c 1364 HOLUB Miroslav, Sokolská 214, Zlín a b c 601 HORÁK Miroslav, Sluneãná 4556, Zlín a b c 1508 HUBÁâKOVÁ Dagmar, DruÏstevní 87, Luhaãovice c 1769 HU KOVÁ Jifiina, Batalická 375, Zlín-Îelechovice a b 594 KOPLÍK Radovan, tfi.3.kvûtna 808, Zlín-Malenovice a b c 1780 KOSKA Miloslav, NádraÏní 355, Luhaãovice a b c 1819 KOVA ÍK Ladislav,ValachÛv Îleb 4892,Zlín c 1638 MIKO KOVÁ Lenka, Bfií. JaroÀkÛ 1389, Zlín a b 1905 MIKULKA Ivan, Pod stránûmi 4686, Zlín b c 146 MRÒZEK Jifií, Hradská 445, Lukov a b c 37 MRÒZKOVÁ Katefiina, Hradská 445, Lukov a b c 2046 MÜLLER Petr, Podvesná IV/3805, Zlín a b c 338 PECHANEC Václav, Budovatelská 4795, Zlín c 1613 PE L Robert, OkruÏní 4699/608, Zlín a b 609 POSLU NÁ TaÈána, Horní Ves 345, Fry ták a b 710 PROCHÁZKA Stanislav, Podhofií 515/107, Zlín c 1362 SALÁKOVÁ Dagmar, Budovatelská 4816,Zlín a b 1908 SEJREK Ivo, Pfiíluky 295, Zlín b c 900 SKOUP Petr, Pfiehradní 186, Fry ták a c 1896 SOLA Ludûk, Sluneãná 4562, Zlín a b c 204 SOVI Vladimír, Bene ovo nábfi. 3947, Zlín a b c 1818 SOVI OVÁ Marcela, Bene ovo nábfi. 3947, Zlín a 2179 SU IL Jifií, Sluneãná 4562, Zlín a b c 631 EVEâKOVÁ Alena, J.Haly 1045, Vizovice a 1913 VAV ÍK Vlastimil, ul.váchova 496, Zlín b c 1351 ZAPLETAL Zdenûk, Trávníky 1180, Otrokovice a b c 408 ZLÁMAL Ludûk, Trávníky ãp. 1190, Otrokovice a b c 702 ÎÁâEK Jan, Moravská 4780, Zlín a c 470 *rozsah úfiedního oprávnûní podle 13 odst. 1 zemûmûfiického zákona: a) geometrického plánu, kopie geometrického plánu, upfiesnûného pfiídûlového plánu, nového souboru geodetick ch informací katastru nemovitostí a dokumentace o vytyãení hranice pozemku, b) dokumentace o zfiízení, obnovení nebo pfiemístûní bodu podrobného polohového bodového pole a o zamûfiení pfiedmûtû mûfiení, které jsou obsahem základních státních mapov ch dûl, pro potfieby orgánû zemûmûfiictví a katastru, c) geodetického podkladu pro v stavbu, dokumentace o vytyãovací síti, dokumentace o vytyãení prostorové polohy, rozmûru a tvaru stavby pro úãely v stavby a o dohledu na dodrïování její prostorové polohy a geodetické ãásti dokumentace skuteãného provedení stavby, která obsahuje geometrické, polohové a v kové urãení dokonãené stavby nebo technologického zafiízení. 19

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598 SSZ úst edí, K ížová 25, 225 08 Praha 5 Volkswagen Transporter 2AA 64 49 1968 Š Octavia Liftback 3A2 46 42 1595 Š Octavia Kombi 4A2 48 74 1595 Š Octavia Sedan 5A5 36 48 1598 Š Octavia Sedan 5A5 36 83 1598

Více

Seznam rozmnožovacích chov, p sobících na území R v roce 2011 a za azených do uznaného šlechtitelského programu v ely kra ské

Seznam rozmnožovacích chov, p sobících na území R v roce 2011 a za azených do uznaného šlechtitelského programu v ely kra ské Jan Šilhán Hole ova 2650/86 150 00 Praha 5 Telefon: siljan@email.cz Ji í Strnad Jižní 220 251 62 Muka ov Telefon: 603173881 info@vceli-farma.cz Karel Novák Háje 34 261 01 Háje Telefon: 318627108 Václav

Více

ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK

ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK TJ SPARTAK POLIČKA A, B Mgr. Ludmila HARAŠTOVÁ, Nádražní 648, 572 01 Polička TM: 731 180 433 e-mail: harasta.frantisek@tiscali.cz hala: ZŠ Masarykova, Polička TJ SVITAVY

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Baštář Petr ALP/62 Praha 4 602366729repos@repos-strechy. Baudiš Petr ALP/19 Ostrava-Poruba 732760946bavy.baudis@seznam.cz

Baštář Petr ALP/62 Praha 4 602366729repos@repos-strechy. Baudiš Petr ALP/19 Ostrava-Poruba 732760946bavy.baudis@seznam.cz .cz Baštář Petr ALP/62 Praha 4 602366729repos@repos-strechy Baudiš Petr ALP/19 Ostrava-Poruba 732760946bavy.baudis@seznam.cz Bednář Alois HBO/30 Tišnov 602114784alois.bednar@wo.cz Beneš Martin ALP/138

Více

Servisy ZELENÁ LINKA: 800 123 133 CENTRÁLNÍ SERVIS PRAHA KRÁLOVÉHRADECKÝ LIBERECKÝ VYSO INA JIHOMORAVSKÝ OLOMOUCKÝ ZLÍNSKÝ MORAVSKOSLEZSKÝ

Servisy ZELENÁ LINKA: 800 123 133 CENTRÁLNÍ SERVIS PRAHA KRÁLOVÉHRADECKÝ LIBERECKÝ VYSO INA JIHOMORAVSKÝ OLOMOUCKÝ ZLÍNSKÝ MORAVSKOSLEZSKÝ Servisy ZELENÁ LINKA: 800 123 133 CENTRÁLNÍ SERVIS PRAHA ST EDO ESKÝ ÚSTECKÝ KARLOVARSKÝ PLZE SKÝ JIHO ESKÝ PARDUBICKÝ KRÁLOVÉHRADECKÝ LIBERECKÝ VYSO INA JIHOMORAVSKÝ OLOMOUCKÝ ZLÍNSKÝ MORAVSKOSLEZSKÝ

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT VÝSLEDKOVÁ LISTINA ST EDOŠKOLSKÉHO ATLETICKÉHO POHÁRU KRAJSKÉ KOLO ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT 30. ZÁ Í 2010 KATEGORIE DÍVKY Kategorie:divky Výsledková listina disciplíny: Celkové výsledky -družstva

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 6 Rozesláno dne 15. srpna 2005 O B S A H 22/VPS/OP2/2005 23/VPS/OP1/2005 24/VPS/24/2005 25/VPS/18/2005 26/VPS/22/2005 27/VPS/20/2005 28/VPS/21/2005

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

4.A. Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015. středa, 20.5.2015

4.A. Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015. středa, 20.5.2015 Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015 4.A předseda místopředseda třídní Mgr. Irena Vejsadová Mgr. Zuzana Bašusová Ing. Hana Schorná středa, 20.5.2015 11:00-11:20 11:20-11:35 4.A Bechyňská Kamila

Více

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů T. Názvy a sídla orgánů ochrany a dalších správních úřadů Ministerstvo životního prostředí 43 zákona MŽP ČR Vršovická 65, 100 10 Praha 10 tel. 267 122 835, fax: 267 126 835 MUDr. Eva Rychlíková - ředitelka

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost. Specifikace míst plnění

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost. Specifikace míst plnění AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost Specifikace míst plnění 1 AV MEDIA, a.s. 1 12 0 1 1 AVMEDIA, a.s., Pražská 63, 102 00 Praha 10 Hanuš Horák škola Borotín, okres 3 7 0

Více

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m obřany 37 mařík jan 2000 m dolní dobrouč 16 maříková zuzana 1997 z dolní dobrouč 27 jakubcová

Více

Výsledková listina 50. ročníku FO kategorie B - jihočeský region

Výsledková listina 50. ročníku FO kategorie B - jihočeský region Výsledková listina 50. ročníku FO kategorie A - jihočeský region 1. Jan Matějka G Jírovcova, České Budějovice 9 10 5 8 32 ÚSPĚŠNÝ 2. Jan Moravec Gymnázium Český Krumlov 9,5 5 6 10 30,5 ÚSPĚŠNÝ 3. Roman

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 4., 5. listopadu 2005 Místo konání: lyžařský areál u SKI

Více

MEDICAL GOLDEN SKI 2009 Nové M sto na Morav,28.2.2009

MEDICAL GOLDEN SKI 2009 Nové M sto na Morav,28.2.2009 Nové M sto na Morav,28.2.2009 ŽENY do 30 let, 5km klasickou technikou 1 71 Tichá ková, Magdalena ON Ji ín 0:23:24,0 0:00:00,0 2 72 Dosbabová, Magda Zubní ordinace Na Potoce T ebí 0:30:36,9 0:07:12,9 ŽENY

Více

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_dodávka dodatečného software. Specifikace míst plnění

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_dodávka dodatečného software. Specifikace míst plnění AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_dodávka dodatečného software Specifikace míst plnění Název kupujícího 1 Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor 10 2 Základní

Více

St ední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, Kn žskodvorská 33/A, 370 04 eské Bud jovice

St ední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, Kn žskodvorská 33/A, 370 04 eské Bud jovice Harmonogram absolutorií erven ádné, opravné a náhradní termíny FINANCOVÁNÍ A Ú ETNICTVÍ (denní a dálkové studium) a OBCHODNÍ PODNIKÁNÍ (denní studium) Místo konání: Nemanická 7, u ebna N12 1.OT ŠTOREK

Více

Výsledky domácího kola 63. ročníku Matematické olympiády kategorie P

Výsledky domácího kola 63. ročníku Matematické olympiády kategorie P Jihočeský kraj 1. Michal Punčochář 1995 Gymnázium Jírovcova, České Budějovice 8/8 10 10 10 30 2. Jonatan Matějka 1995 SŠ informatiky a práv. studií, Č. Budějovice 4/4 10 3 5 18 3. Václav Rozhoň 1996 Gymnázium

Více

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov Eskymo verze: 1.5.1 Název závodu: Místo závodu: Pořadatel: SK vltava Český Krumlov Ředitel závodu: Lenka Lagnerová Vrchní rozhodčí: Luděk Roleček Datum závodu: 08.06.14 Číslo závodu: 62 BHZ: 4 Disciplína:

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012

Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012 Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012 Zdravotnická pracoviště byla do seznamu zařazena na základě splnění podmínek pro zařazení pracovišť

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Ústřední kolo soutěže v programování, Janské Lázně 24. 26. června 2011

Ústřední kolo soutěže v programování, Janské Lázně 24. 26. června 2011 Výsledková listina kategorie mládež, subkategorie tvorba webu 1. 3. Jiří Černý Kraj Vysočina SPŠ Jihlava Tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava 38 1. 3. Milan Šulc Královéhradecký kraj G F.M. Pelcla Hrdinů odboje

Více

SEZNAM ČLENŮ ADMIN ČR

SEZNAM ČLENŮ ADMIN ČR SEZNAM ČLENŮ ADMIN ČR Název organizace Adresa Kraj IČ DIČ Telefon Zástupce email 1 emai 2 Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12 Senovážné náměstí

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Volební účast v %: Výsledky voleb v Rýmařově - celkem + jednotlivé okrsky

Volební účast v %: Výsledky voleb v Rýmařově - celkem + jednotlivé okrsky Výsledky voleb v Rýmařově - celkem + jednotlivé okrsky Rýmařov celkem Voličů celkem: 728 7187 Volební účast: 3763 374 52,21 51,54 Platných hlasů: 3732 3688 Zeman Miloš Ing. 125 266 Dienstbier Jiří 831

Více

Výhercům srdečně blahopřejeme a posíláme certifikát! Výherci školních výletů:

Výhercům srdečně blahopřejeme a posíláme certifikát! Výherci školních výletů: Losování o školní výlety: V tabulce jsou třídy, které splnili podmínky (objednávka 10 publikací na třídu) (konečný stav) V případě, že škola splnila kvótu např. na 3 třídy (objednávka více než 30 publikací),

Více

Seznam kontaktů na územní skupiny IPA

Seznam kontaktů na územní skupiny IPA Seznam kontaktů na územní skupiny IPA č. ÚS US vedoucí US kontaktní adresa služ.tel. mobil E-mail 101 Cheb Jan KMEC Přátelství 8, 350 02 CHEB 102 Klatovy Mgr. Josef PODROUŽEK Švíhov 63, 340 12 Švíhov 334

Více

blok blokové išt ní ulic datum išt ní B1 Rotalova 10. 4.; 9. 6.; 20. 8.; 2. 10.; 5. 11. 2015 Svitavská (slepá ást) 10. 4.; 9. 6.; 20. 8.; 2. 10.; 5.

blok blokové išt ní ulic datum išt ní B1 Rotalova 10. 4.; 9. 6.; 20. 8.; 2. 10.; 5. 11. 2015 Svitavská (slepá ást) 10. 4.; 9. 6.; 20. 8.; 2. 10.; 5. blok blokové išt ní ulic datum išt ní B1 Rotalova 10. 4.; 9. 6.; 20. 8.; 2. 10.; 5. 11. 2015 Svitavská (slepá ást) 10. 4.; 9. 6.; 20. 8.; 2. 10.; 5. 11. 2015 Sýpka (Vranovská Merhautova) 10. 4.; 9. 6.;

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

KUPOZ kontakty na terapeuty absolvovanou supervizí

KUPOZ kontakty na terapeuty absolvovanou supervizí KUPOZ kontakty na terapeuty absolvovanou supervizí Mgr. Ivana Červová Mgr. Miroslava Dyčková Město: Benešov Město: Blansko Pracoviště: PPP Benešov Pracoviště: Nemocnice Blansko Ulice: Černoleská 1997 Ulice:

Více

Volební okrsky 2010 ČERNOŠICE seznam ulic

Volební okrsky 2010 ČERNOŠICE seznam ulic Ulice popis (čísla popisná) číslo a adresa volebního okrsku Akátová celá ulice 4 Dům s pečovatelskou službou Alešova celá ulice 4 Dům s pečovatelskou službou Arbesova celá ulice 4 Dům s pečovatelskou službou

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 249 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2003 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 6 Rozesláno dne 19. záfií 2003 O B S A H 96/VPS/130/2003 97/VPS/129/2003

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA Závod č. 53 Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA závod č. 53 Pořadatel závodu: VS Tábor Název závodu: Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA BHZ: 4 Druh závodu: Slalom postupový Datum závodu: 08.5.2010 Začátek závodu 9:30

Více

Výsledky domácího kola 59. ročníku Matematické olympiády kategorie P. Jihočeský kraj

Výsledky domácího kola 59. ročníku Matematické olympiády kategorie P. Jihočeský kraj Jihočeský kraj 1. David Krška Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice 3/4 8 5 5 9 27 2. Filip Matzner Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice 7/8 10 10 4 24 3. Tomáš Vazač SPŠ a VOŠ Karla Čapka, Písek

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 50792/ENV/14 Mgr. Indráková / l. 2559 31. 7. 2014 Věc:

Více

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

0. Kategorie - B - akrobacie, bez náčiní, roč. 2006

0. Kategorie - B - akrobacie, bez náčiní, roč. 2006 0. Kategorie - C - akrobacie, bez náčiní, roč. 2007 a ml. pořadí č. Příjmení a jméno Příslušnost akrobacie BN celkem 1. 8. Hladjuková Anhelina TJ Tesla Brno 7,65 7,00 14,65 1. 5. Straub Anita TJ Tesla

Více

V. Adresář fotbalových oddílů. Jméno a adresa sekretáře oddílu. Gavenda Jiří Pod nemocnicí 2 625 00 Brno M: 606 100 947

V. Adresář fotbalových oddílů. Jméno a adresa sekretáře oddílu. Gavenda Jiří Pod nemocnicí 2 625 00 Brno M: 606 100 947 V. Adresář fotbalových oddílů Název oddílu Tatran -Bohunice 602001 Němec Lubomír Pod nemocnicí 2 625 00 M: 602 784 530 Gavenda Jiří Pod nemocnicí 2 625 00 M: 606 100 947 fotbalbohunice@seznam.cz Neužilova

Více

SEKCE OLÚ AN ČR KRAJ PRAHA STŘEDOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ. telefon. Psychiatrická nemocnice Bohnice Ústavní 91 181 02 Praha 8

SEKCE OLÚ AN ČR KRAJ PRAHA STŘEDOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ. telefon. Psychiatrická nemocnice Bohnice Ústavní 91 181 02 Praha 8 SEKCE OLÚ AN ČR KRAJ PRAHA MUDr Hollý Martin IČ 00064220 Bohnice Ústavní 91 181 02 Praha 8 centrála:28416111 STŘEDOČESKÝ KRAJ Ing.Kolářová Dana ka IČ 068691 Ing.Hendrych Josef IČ 00068705 MUDr.Kubíček

Více

Kubát Jan SKUŘ Plzeň Gregor Martin Sokol Nusle Tonhauser Martin Batesta chodov Tonhauser Robert Batesta chodov Huleš Petr Baník Svatava

Kubát Jan SKUŘ Plzeň Gregor Martin Sokol Nusle Tonhauser Martin Batesta chodov Tonhauser Robert Batesta chodov Huleš Petr Baník Svatava skupina žebříček 1 Kubát Jan SKUŘ Plzeň 1 Obl-Pl 65,5 2 Gregor Sokol Nusle 2 Obl- Pha 251 3 Tonhauser 3 Obl- KV 85,5 4 Tonhauser Robert 4 Obl- KV 35,5 5 Huleš Baník Svatava 5 Obl- KV 1 6 Bydžovská Hana

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) TOP 10 SOŠ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha

Více

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 B Benešov Beroun Blansko Brno PhDr. Věra Tawilová Malé nám. 1700, 256 01 Benešov 317 724 281 tawilova@seznam.cz SPONTE poradenské a terapeutické centrum

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2007 Pořadí družstev - dívky

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2007 Pořadí družstev - dívky REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2007 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 1., 2. listopadu 2007 Místo konání: SKI areál Martina Koukala, Žďár nad Sázavou

Více

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost:

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Příloha č. 1 Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Veřejnosprávní činnost 6843M01 (ŠVP) Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Cihelní 410, Frýdek-Místek

Více

Kategorie: dívky 3leté Trať: 50m

Kategorie: dívky 3leté Trať: 50m Kategorie: dívky 3leté Trať: 50m 1 Nováková Lucie 15 Čelákovice 20,0 2 Štefíková Silvie 7 Milovice 23,4 3 Kalinová Ella 23 Čelákovice 24,7 4 Uhrová Nela 12 Čelákovice - 5 Bohuslavová Aneta 14 Čelákovice

Více

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Kandidáti: 1. MUDr. Vojtěch Adam 61 let poslanec Parlamentu České republiky, starosta města Ivančice

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU 3 Z pověření předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa a předsednictva ústředního výboru Národní fronty

Více

VoZP ČR tímto v souladu s 53b zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění oznamuje uložení písemnosti:

VoZP ČR tímto v souladu s 53b zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění oznamuje uložení písemnosti: Pobočka VoZP ČR v Ústí nad Labem Winstona Churchilla 7, 400 01 Ústí nad Labem VoZP ČR tímto v souladu s 53b zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění oznamuje uložení písemnosti: Oznámení o

Více

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Členské 1 2 Doc. Ing. Hačkajlová Ludmila, CSc. Praha hackajlova(at)fsv.cvut.cz 2 4 Ing. Krátký Jiří Pardubice jiri.kratky(at)centrum.cz

Více

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 Volejbal kvalifikace A, kraj Karlovarský, Ústecký a Praha - 5. 5. 2015, Ústí nad Labem 1. Gymnázium Na Vítězné pláni,

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 První obnovené reálné gymnázium,o.p.s. Lindnerova 3 Praha 8 SOUKrOMÁ Hlavní město Praha 238,36 2 Gymnázium

Více

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010 Zimní pohár Vršovic XXXVII. ročník 4. kolo konané dne Reflexní luk: MUŽI 18m 18m celkem 1. Pertlík Filip LK Votice 288 288 576 2. Bulíř Martin Dynamo Liberec 283 292 575 3. Hodač Michal LK Rokycany 279

Více

Seznam investičních specialistů

Seznam investičních specialistů Seznam investičních specialistů Benešov Radomír Kelich Tyršova 162, 256 56 Benešov tel.: +420 (733) 610 054, e-mail: RKelich@csas.cz Beroun Petr Peterka Politických vězňů 183/8, 266 64 Beroun tel.: +420

Více

Krajský p ebor skupina B Zpravodaj. 6 /2012-2013

Krajský p ebor skupina B Zpravodaj. 6 /2012-2013 V Litom icích 4.11.2012 Vedoucí sout že: Martin Vrbata Op t za ínají být ve v tší mí e v nepo ádku zaslané zápisy o utkání, nedopln né nap.o jméno rozhod ího, as utkání, teplota, platnost kolaudace a hlavn

Více

Rozhodčí I. třídy domů zaměstnání mobil e - mail Platnost. Rozhodčí II. třídy domů zaměstnání mobil e - mail Platnost

Rozhodčí I. třídy domů zaměstnání mobil e - mail Platnost. Rozhodčí II. třídy domů zaměstnání mobil e - mail Platnost Rozhodčí I. třídy domů zaměstnání mobil e - mail Platnost 16 Dřízal Jaroslav 17 Hájek Vít 18 Hegedüs František 6 Kůra Augustin 7 Luňáček Václav, ing. 8 Luňáčková Jana, ing. 34 Macková Martina 3 Masárová

Více

e-mail poř. číslo číslo průkazu člena SMČR poslední školení členství v klubu titul Jméno Příjmení Adresa1 PSČ Město odbor.

e-mail poř. číslo číslo průkazu člena SMČR poslední školení členství v klubu titul Jméno Příjmení Adresa1 PSČ Město odbor. poř. číslo titul Jméno Příjmení Adresa1 PSČ Město odbor. poznámka číslo průkazu člena SMČR členství v klubu poslední školení e-mail 1 Ing. Luboš KUNA Slavíčkova 1692 356 01 SOKOLOV I CZ 004-002 KIT KLUB

Více

Seznam škol přihlášených do pilotního ověřování s maturitními obory vyjma oborů s talentovou zkouškou

Seznam škol přihlášených do pilotního ověřování s maturitními obory vyjma oborů s talentovou zkouškou Seznam škol přihlášených do pilotního ověřování s maturitními obory vyjma oborů s talentovou zkouškou Název školy Ulice Obec Kraj Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu

Více

01/2009. www.tydeniky.cz. (list 1)

01/2009. www.tydeniky.cz. (list 1) obec část obce domácnosti Brno Bohunice Ukrajinská 565 Brno Bohunice Ukrajinská 691 Brno Bohunice Morávkovo náměstí 475 Brno Bohunice Morávkovo náměstí 436 Brno Bohunice Morávkovo náměstí 548 Brno Bohunice

Více

Oddělení sociálně právní ochrany dětí a sociální práce

Oddělení sociálně právní ochrany dětí a sociální práce Vedoucí oddělení kurátorka mládeže Bc. Martina Škapová obvod HRANICE: Bezručova Galašova Hálkova Husitská Hviezdoslavova Jiřího z Poděbrad K. Světlé Kollárova Kpt. Jaroše Kramolišova Máchova Nádražní Na

Více

101 PORODNIC V ČESKÉ REPUBLICE

101 PORODNIC V ČESKÉ REPUBLICE 101 PORODNIC V ČESKÉ REPUBLICE 2008 Kolektiv autorů MindSoft s. r. o. Vydáno společností MindSoft s. r. o. K Rozkoši 326 149 00 Praha, Czech Republic www.fit-porod.cz www.porod-na-videu.cz www.jak-otehotnet.cz

Více

Ubytování účastníků na konferenci SANM 05

Ubytování účastníků na konferenci SANM 05 Ubytování účastníků na konferenci SANM 05 Hotel Srní - budova A pokoj C112 Heinrich Voss Německo pokoj C113 Prof. RNDr. Ivo Marek, DrSc. ČVUT FSv 166 29 Praha 6 pokoj C114 Ing. Ivan Hlaváček, DrSc. MÚ

Více

REFERENâNÍ STAVBY. www.vekra.cz

REFERENâNÍ STAVBY. www.vekra.cz REFERENâNÍ STAVBY www.vekra.cz REFERENCE RODINNÉ DOMY Zeleneã, tefánikova ul. Plasy Zeleneã, tefánikova ul. Praha 5 - Zliãín, ul. Pod Viaduktem Praha 9, Dubeã PlzeÀ Rodinn dûm Na Ry ánce, Praha 4 840.

Více

Výsledková listina 41. ročníku Běhu 17. listopadu

Výsledková listina 41. ročníku Běhu 17. listopadu Výsledková listina 41. ročníku Běhu 17. listopadu Kategorie Ročník Počet startujících MŠ a 1. st. ZŠ dívky 2001-2007 38 MŠ a 1. st. ZŠ chlapci 2001-2007 33 Nejmladší ţákyně Nejmladší ţáci 1999-2000 1999-2000

Více

Přebor Plzeňského kraje

Přebor Plzeňského kraje Ročník 2014-2015 07. Březen 2015 V tabulce družstev po 18 kole nastala jen jediná změna. Havlovice B a Újezd Sv. Kříže si vyměnili svoje pozice. Sokol Kdyně vítězí na Sokolu Plzeň V a odskakuje pronásledovatelům.

Více

Výsledková listina I.kategorie

Výsledková listina I.kategorie B I B L E A M Y 2014-2015 Výsledky okresního kola konaného 26. listopadu L.P. 2014 v Nikolčicích Dne 26.11.2014 proběhl 17. ročník okresního kola dějepisné soutěže Bible a my. Ve čtyřech kategoriích předvedlo

Více

Předškoláci - hoši + dívky (2008-2014) - 100m

Předškoláci - hoši + dívky (2008-2014) - 100m Předškoláci - hoši + dívky (2008-2014) - 100m 19 Lacková Eliška 2008 Sokol Říčany 22,09 1 11 Kovář Jan 2008 ZŠ Ortenovo náměstí 22,51 2 69 Filounek Jan 2008 Sokol I Smíchov 23,45 3 15 Vlčková Kristýna

Více

Adresář parlamentů ČR

Adresář parlamentů ČR Adresář parlamentů ČR Středočeský kraj školní adresa kontakt ZŠ Žižkov ZŠ Kremnická 98 skola@zszi.kutnahora.cz Kutná Hora tel: 327 512 175 Praha ZŠ Ohradní Ohradní 1366 skola@zs-ohradni.cz Praha 4 - Michle

Více

Příloha č. 2 - PLÁN LETNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ V ŘÍČANECH

Příloha č. 2 - PLÁN LETNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ V ŘÍČANECH Příloha č. 2 - PLÁN LETNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ V ŘÍČANECH úklid komunikací 3 x týdně Masarykovo nám. ( celá severní část) Rondel Zborovská úklid komunikací 1 x týdně Cesta Svobody Scheinerova Olivova (přejezd-točna)

Více

SOST Semily 19 května 2014. ZPRÁVA č.5-2013/14. 1. Blinka Michal SKST Liberec 2. Waldhauser Štěpán SKST Liberec 3. Horák Patrik SKST Liberec

SOST Semily 19 května 2014. ZPRÁVA č.5-2013/14. 1. Blinka Michal SKST Liberec 2. Waldhauser Štěpán SKST Liberec 3. Horák Patrik SKST Liberec ZPRÁVA č.5-2013/14 1) Výsledky krajských přeborů Mladší žactvo: 1. Blinka Michal SKST Liberec 2. Waldhauser Štěpán SKST Liberec 3. Horák Patrik SKST Liberec 11-12. Kuřík František Orel Studenec 25-32.

Více

Chemická olympiáda. 48. ročník 2011/2012 p r o p o z i c e

Chemická olympiáda. 48. ročník 2011/2012 p r o p o z i c e Chemická olympiáda 48. ročník 2011/2012 p r o p o z i c e Chemická olympiáda (ChO) je soutěž organizována v pěti kategoriích dle zaměření a ročníku školy a na národní úrovni probíhá ve čtyřech stupních

Více

Asociace dopravních psychologů České republiky (červenec 2008)

Asociace dopravních psychologů České republiky (červenec 2008) A) ŘÁDNÍ ČLENOVÉ PhDr.Alois Hudeček PhDr. Martin Kořán, CSc. Asociace dopravních psychologů České republiky (červenec 2008) Psychologická laboratoř AN ČSAD, Sladkovského ulice, 772 00 Olomouc tel.: 585

Více

20 Fornadlová Terezie 1998 Biskupské gymnázium v Ostravě 12 10 22 6-12

20 Fornadlová Terezie 1998 Biskupské gymnázium v Ostravě 12 10 22 6-12 Název soutěže: Olympiáda v českém jazyce 2013/ 2014 40. ročník VÝSLEDKOVÁ LISTINA soutěžících Postupové kolo: okresní (OSTRAVA) Kategorie: I. Místo konání: Středisko volného času, Ostrava- Moravská Ostrava,

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu Starostka města Hlinska podle ~ 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

Více

Přehled přihlášených oddílů

Přehled přihlášených oddílů Přehled přihlášených oddílů Zkratka BEZR GOČÁR HABRM HORÁK JIRÁS NHK SEVER SION SNP SVDVO SVK WRO ŠTEFC ŠTEFÁ Název ZŠ Bezručova ZŠ a MŠ Josefa Gočára ZŠ Habrmanova ZŠ M.Horákové ZŠ a MŠ Jiráskovo náměstí

Více

Matematický klokan 2015 Okres České Budějovice Kategorie: Cvrček

Matematický klokan 2015 Okres České Budějovice Kategorie: Cvrček Kategorie: Cvrček 11 nejlepších řešitelů Jakub Šlechta Matěj Nejedlý Jan Bauer Kryštof Maxera Alena Míčková Antonín Čada Hermína Ottová Michaela Somolová Veronika Hejdová Ondřej Čapek David Vlasák III.A

Více

vždy v 7.50 hodin Sraz studentů v učebně P 47 Slavnostní zahájení v učebně P 52 Příprava každého studenta Délka zkoušení či obhajoby

vždy v 7.50 hodin Sraz studentů v učebně P 47 Slavnostní zahájení v učebně P 52 Příprava každého studenta Délka zkoušení či obhajoby Zkušební k absolutoriu: společné pro studenty denní a dálkové formy - z předmětu Anglický jazyk rozdílné - Německý jazyk - (pro S. Daška, který v denní formě ukončil studium v roce 2010 dle původní akreditace,

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy

VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy TJ zdravotně postižených Nola Teplice z pověření České federace Spastic Handicap, o.s., Oborová zdravotní pojišťovna a Krajský úřad Ústeckého kraje VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3.

Více

Chemická olympiáda. 50. ročník 2013/2014 p r o p o z i c e

Chemická olympiáda. 50. ročník 2013/2014 p r o p o z i c e Chemická olympiáda 50. ročník 2013/2014 p r o p o z i c e Chemická olympiáda (ChO) je soutěž organizována v pěti kategoriích dle zaměření a ročníku školy a na národní úrovni probíhá ve čtyřech stupních

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., doc. MUDr. Alena Černá, CSc.,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ k datu:20.02.2004 16:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ k datu:20.02.2004 16:02 Okres: Vlastnictví domu s y a neovými prostory 3100 Hlavní mìsto Praha Obec: 554782 Praha A Vlastník, jiný oprávnìný Identifikátor Podíl Vlastnické právo Albert Jaroslav Ing., Zápasnická 881/4, Hostivaø

Více

závod č. 51 / 5. a 6. ČP ve slalomu, Troja

závod č. 51 / 5. a 6. ČP ve slalomu, Troja CM 4.05. barva čísel: černá 44 38 VĚTROVSKÝ Jan 97 ZS 2 USK Pha 43 4803 LERCH Adam 98 ZS 2 Klášter. 42 32053 KRISTEK Václav 96 DM 2 Val.Mez. 4 32037 ZÁTOPEK Vladimír DM 2 Val.Mez. 40 08 JELÍNEK Šimon DS

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec Strana č. 1 Telefonní seznam ŘEDITELSTVÍ JUNIOR náměstí Svobody 318 Recepce Junior, náměstí Svobody 318 Matušková Denisa Polášková Hedvika 651 652 státní 518 384 527 518 384 266 518 670 651 518 670 652

Více

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. oddělení sociálně právní ochrany dětí

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. oddělení sociálně právní ochrany dětí Mgr. Dana Balážová vedoucí Náhradní rodinná péče pro oblast Nový Bor - Arnultovice: Akátová Lidická Polní U Slévárny B. Egermanna Lipová Prokopa Velikého U Studánky Dobrovského Luční Příkrá U Vodárny Gen.Svobody

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Přebor Plzeňského kraje

Přebor Plzeňského kraje Ročník 2014-2015 21. Březen 2015 Sokol Kdyně porazil TJ Dobřany a udělal další krůček k postupu. CB Dobřany prohráli i svoje další domácí utkáni, tentokrát se Sokolem Pec p. Čerchovem. O lepší výsledek

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 18. 6. 2004. Region Severní Morava (okresy Ostrava, Karviná, Nový Jičín, Frýdek-Místek)

4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 18. 6. 2004. Region Severní Morava (okresy Ostrava, Karviná, Nový Jičín, Frýdek-Místek) 4 KONEČNÉ VÝSLEDKY K 18. 6. 2004 Region Severní Morava (okresy Ostrava, Karviná, Nový Jičín, Frýdek-Místek) hodnocení podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka Pořadí Název Adresa Průměr na žáka

Více

Výsledky Náboje 2014, Česká republika

Výsledky Náboje 2014, Česká republika Výsledky Náboje 2014, Česká republika Škola 1. Gymnázium, Špitálská 2, Praha 9 A 41 2. Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 2, Praha 6 C 40 3. Gymnázium Jakuba Škody, Komenského 29, Přerov B 40 4. Gymnázium

Více

Základní informace kontakty

Základní informace kontakty Základní informace kontakty Městský úřad Sedlčany IČ 00243272 nám. T.G.Masaryka 32 DIČ CZ 00243272 264 80 Sedlčany ID frsbn7e Číslo linky přidávejte za vybranou pevnou linku- např. Sekretářka A. Caltová

Více

Mochtínský přespolní běh 37.ročník 8.5.2009

Mochtínský přespolní běh 37.ročník 8.5.2009 Tělovýchovná jednota Sokol Mochtín uspořádala ve spolupráci s Pošumavským sportovním centrem Sport pro všechny v Klatovech Mochtínský přespolní běh 37.ročník 8.5.2009 VÝSLEDKOVÁ LISTINA Žactvo předškolní

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří Dny otevřených dveří Okres Plzeň město Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 Opavská 21, Plzeň Informace podá: Mgr. Miroslava Fenclová Telefonní číslo: 377 183 314 Den otevřených dveří: 14. 1. 2014 Masarykovo

Více

Spotřebitelské organizace

Spotřebitelské organizace Spotřebitelské organizace Sdružení českých spotřebitelů Budějovická 73 140 00 Praha 4 tel. 261 263 574 Poradenská linka: 495 215 266 (9.00 16.00 hod.) E -mail: spotrebitel@regio.cz Internet: www.konzument.cz

Více