U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p."

Transkript

1 U snesení ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p Starostka 74/.1.1 Pracovní cesta na setkání Frýdlantů dle Zásad pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Frýdlantu nad Ostravicí, článku II. bodu 2 schválených Zastupitelstvem města dne pod číslem usnesení 2/2.2 s nabytím účinnosti dnem , pracovní cestu ve dnech na každoroční setkání Frýdlantů ve městě Mecklenburg v Německu zastupitelům města: RNDr. Helena Pešatová a Ing. Ivo Hudeček 2. Právní a organizační 74/2.1 Právní posouzení variant právní úpravy obchodní společnosti ve vztahu ke společnosti TERMO Frýdlant n. O. s.r.o. 1. právní posouzení volby právního režimu pro společnost T E R M O Frýdlant n. O. s.r.o. dle přílohy k předloženému materiálu 2. ukládá jednateli společnosti T E R M O Frýdlant n.o. s.r.o. předložit návrh změn s ohledem na ust. 777 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) T: do Vnitřní věci a obecní živnostenský úřad 74/3.1 Propojení mzdového systému a docházkového systému a) uzavření Smlouvy o dílo na dodávku a montáž SW modulu pro export dat z docházkového systému ABSENT do mzdového systému dle přílohy č. 1 k předloženému materiálu a uzavření Servisní smlouvy o pravidelných kontrolách identifikačního systému ORPHEUS, o záručních a pozáručních opravách dle přílohy č. 2 k předloženému materiálu se spol. PHOBOS spol. s r.o., se sídlem Frenštát pod Radhoštěm, Horní 199, IČ b) uzavření smlouvy formou objednávky modulu Import mzdových složek a uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí programového vybavení DATACENTRUM pro Windows (DC1-MZDY) a jeho servisu dle přílohy č. 3 k předloženému materiálu se společností Datacentrum systems & consulting a.s., se sídlem Písnická 30/13, Praha 4 Kamýk, IČ /3.2 Záměr změny dodavatele a způsobu tankování pohonných hmot a) uzavření smlouvy o vydání a užívání magnetických platebních karet BENZINA v rozsahu 5-ti ks TANK KARTA 12 pro služební vozidla Městského úřadu Frýdlant 1

2 nad Ostravicí b) výpověď smlouvy o užívání 5-ti karet CCS pro služební vozidla Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí 74/3.3 Žádost o udělení souhlasu s užitím znaku města Frýdlant nad Ostravicí - Den první pomoci souhlasí s užitím znaku města Frýdlant nad Ostravicí na bulletinu a startovací kartě soutěže Dne první pomoci, která se bude konat dne v okolí rekreačního střediska Budoucnost, organizované Ostravskou univerzitou v Ostravě, lékařská fakulta, Ústav urgentní medicíny a forenzních věd, Syllabova 19, Ostrava 3, způsobem a v provedení vyplývajících z příloh č. 1, 2 a 3 k předloženému materiálu 4. Školství a kultura 74/4.1 Plnění úkolů v oblasti školství a kultury zprávu o plnění úkolů v oblasti školství a kultury za období od dubna 2013 do konce dubna /4.2 Navýšení neinvestičního příspěvku Základní škole Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace doporučuje ZM ke schválení v rámci změny rozpočtu města Frýdlant nad Ostravicí pro rok 2014 prováděné zastupitelstvem města formou rozpočtového opatření navýšení daňových příjmů položka 1355 odvod z výherních hracích automatů o ,- Kč a zároveň navýšení výdajů 3113 Základní školy, organizace 307 ZŠ ul. Komenského, Frýdlant nad Ostravicí, položka 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o ,- Kč 74/4.3 Informace o použití prostředků z investičního fondu použití prostředků investičního fondu Základní školy Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace, IČ , ve výši ,- Kč na vybavení nového kabinetu pro činnost výchovného poradce 74/4.4 Výběrové řízení na místo ředitele/ky Kulturního centra Frýdlant nad Ostravicí jmenuje s účinností od Ing. Kateřinu Kaiserovou na místo ředitelky Kulturního centra Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace, se sídlem Náměstí č. 3, Frýdlant nad Ostravicí 2

3 5. Sociální věci 74/5.1 Žádost o poskytnutí finančních prostředků Fondu pro opuštěné a handicapované děti a mládež, občanské sdružení Mořkov 1. poskytnutí peněžitého daru a uzavření darovací smlouvy o poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města ve výši 1 000,- Kč Fondu pro opuštěné a handicapované děti, občanské sdružení, IČ , se sídlem Za Sušárnou 391, Mořkov na uskutečnění 6. setkání postižených a opuštěných dětí dne 6. září 2014, dle přílohy č. 2 k předloženému materiálu 2. doporučuje ZM ke schválení změnu rozpočtu města Frýdlant nad Ostravicí pro rok 2014 prováděnou zastupitelstvem města formou rozpočtového opatření navýšení výdajů na 4329 ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži, položka 5222 neinvestiční příspěvek občanským sdružením, org Fond pro opuštěné a handicapované děti, občanské sdružení, o částku 1 000,- Kč a dále snížení výdajů na 6409 ostatní činnosti, položka 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím, org. 716 sociální nadace o částku 1 000,- Kč 74/5.2 Schválení Dodatku č. 7 ke Smlouvě o poskytování účelového příspěvku na dofinancování pobytu v sociálním zařízení Charity Frýdek-Místek Domě pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké ve Frýdku-Místku doporučuje ZM ke schválení uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o poskytování účelového příspěvku na dofinancování pobytu v sociálním zařízení snestátní neziskovou organizací Charita Frýdek-Místek, sídlem F. Čejky 450, Frýdek-Místek, IČ , dle přílohy č.1 k předloženému materiálu 74/5.3 Souhlas s přijetím účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu: Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2014, příspěvkové organizaci města Frýdlant nad Ostravicí Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí, Padlých hrdinů 312, Frýdlant nad Ostravicí souhlasí s přijetím účelové dotace ve výši ,- Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu: Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2014, příspěvkovou organizací města Frýdlant nad Ostravicí Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí, Padlých hrdinů 312, Frýdlant nad Ostravicí, IČ Regionální rozvoj a stavební úřad 74/6.1 Zpráva o činnosti odboru regionálního rozvoje a stavebního úřadu v roce 2013 zprávu o činnosti odboru regionálního rozvoje a stavebního úřadu v roce

4 7. Majetek a investice 74/7.1 Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a právu provést stavbu uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a právu provést stavbu upravující zřízení, provozování a údržbu zemního kabelového vedení NN na pozemku parc.č. 3460/5 v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí za jednorázovou úhradu 460,- Kč/bm i započatý vedení + DPH se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , dle přílohy k předloženému materiálu 74/7.2 Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a právu provést stavbu uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a právu provést stavbu upravující zřízení, provozování a údržbu zemního kabelového vedení NN na pozemku parc.č. 2437/13 v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí za jednorázovou úhradu 460,- Kč/bm i započatý vedení + DPH se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , dle přílohy k předloženému materiálu 74/7.3 Plnění usnesení aktualizace výše nájemného u Haly Sport informaci ke splnění úkolu zadaného radou města dne odboru majetku a investic, jehož předmětem je aktualizace výše nájemného sjednaného smlouvou o nájmu budovy občanské vybavenosti čp na pozemcích parc.č. 1110/2 a 1110/8 a pozemků parc.č. 1110/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 651 m 2, parc.č. 1110/4 ostatní plocha o výměře 800 m 2 a části pozemku parc.č. 4371/2 ostatní plocha ve výměře přibližně 270 m 2, vše v k.ú. a obci Frýdlant nad Ostravicí, ze dne , dle ceny v místě a čase obvyklé 74/7.4 Pacht kotelen v čp. 3 a čp. 9 ve Frýdlantě nad Ostravicí pacht plynové kotelny vpřízemí objektu č.p. 9 ve Frýdlantě nad Ostravicí s podlahovou plochou 14,25 m 2 a plynové kotelny vpřízemí objektu č.p. 3 ve Frýdlantě nad Ostravicí s podlahovou plochou 13,3 m 2, za účelem provozování plynové kotelny určené k dodávkám tepla a teplé užitkové vody pro dané objekty společnosti TERMO Frýdlant n.o. s.r.o., se sídlem ve Frýdlantě nad Ostravicí, PSČ , Hamernická 233, IČ , na dobu neurčitou, za pachtovné 1 000,- Kč/m 2 /rok, dle přílohy k předloženému materiálu 74/7.5 Uzavření nových smluv o nájmu bytů v domech čp. 296 a 309 na ul. Noremská, po skončení nájmu na dobu určitou dle ustanovení NOZ a) uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 2 se sníženou kvalitou, nacházejícím se v 1. NP v bytovém domě čp. 309 na ulici Noremská ve Frýdlantě nad Ostravicí s paní Annou Horčičákovou, nar , bytem Noremská 309, Frýdlant nad Ostravicí, 4

5 na dobu určitou od do , za nájemné ve výši 25,73 Kč/m 2 /měsíc, dle znění uvedeného v příloze a) předloženého materiálu, s tím, že b) uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 6 se sníženou kvalitou, nacházejícím se v 2. NP v bytovém domě čp. 309 na ulici Noremská ve Frýdlantě nad Ostravicí s paní Evou Štěrbovou, nar , bytem Noremská 309, Frýdlant nad Ostravicí, na dobu určitou od do , za nájemné ve výši 25,73 Kč/m 2 /měsíc, dle znění uvedeného v příloze a) předloženého materiálu, s tím, že c) uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 7 se sníženou kvalitou, nacházejícím se v 2. NP v bytovém domě čp. 309 na ulici Noremská ve Frýdlantě nad Ostravicí s paní Annou Adamcovou, nar , bytem Noremská 309, Frýdlant nad Ostravicí, na dobu určitou od do , za nájemné ve výši 25,73 Kč/m 2 /měsíc, dle znění uvedeného v příloze a) předloženého materiálu, s tím, že d) uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 18 se sníženou kvalitou, nacházejícím se v 1. NP v bytovém domě čp. 309 na ulici Noremská ve Frýdlantě nad Ostravicí s manžely panem Josefem Tkáčem, nar a paní Marií Tkáčovou, nar , oba bytem Noremská 309, Frýdlant nad Ostravicí, na dobu určitou do , za nájemné ve výši 25,73 Kč/m 2 /měsíc, dle znění uvedeného v příloze a) předloženého materiálu, s tím, že pokud bude nájemce řádně platit nájemné a služby poskytované s užíváním bytu a bude řádně plnit povinnosti nájemce v souladu s občanským zákoníkem, bude doba nájmu e) uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 20 se sníženou kvalitou, nacházejícím se v 1. NP v bytovém domě čp. 309 na ulici Noremská ve Frýdlantě nad Ostravicí s panem Josefem Tkáčem, nar , bytem Noremská 309, Frýdlant nad Ostravicí, na dobu určitou od do , za nájemné ve výši 25,73 Kč/m 2 /měsíc, dle znění uvedeného v příloze a) předloženého materiálu, s tím, že pokud bude nájemce řádně platit nájemné a služby poskytované s užíváním bytu a bude řádně plnit povinnosti nájemce f) uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 21 se sníženou kvalitou, nacházejícím se v 2. NP v bytovém domě čp. 309 na ulici Noremská ve Frýdlantě nad Ostravicí s paní Drahomírou Veličkovou, nar , bytem Noremská 309, Frýdlant nad Ostravicí, na dobu určitou od do , za nájemné ve výši 25,73 Kč/m 2 /měsíc, dle znění uvedeného v příloze a) předloženého materiálu, s tím, že pokud bude nájemce řádně platit nájemné a služby poskytované s užíváním bytu a bude řádně plnit povinnosti nájemce g) uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 22 se sníženou kvalitou, nacházejícím se v 2. NP v bytovém domě čp. 309 na ulici Noremská ve Frýdlantě nad Ostravicí s panem Miroslavem Kuhejdou, nar , bytem Noremská 309, Frýdlant nad Ostravicí, na dobu určitou od do , za nájemné ve výši 5

6 25,73 Kč/m 2 /měsíc, dle znění uvedeného v příloze a) předloženého materiálu, s tím, že h) uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 6, nacházejícím se v 1. NP v bytovém domě čp. 296 na ulici Noremská ve Frýdlantě nad Ostravicí s paní Danou Bernreiterovou, nar , bytem Noremská 296, Frýdlant nad Ostravicí, na dobu určitou od do , za nájemné ve výši 28,59 Kč/m 2 /měsíc, dle znění uvedeného v příloze b) předloženého materiálu, s tím, že pokud bude nájemce řádně platit nájemné a služby poskytované s užíváním bytu a bude řádně plnit povinnosti nájemce v souladu s občanským zákoníkem, bude doba nájmu opakovaně prodlužována dodatky knájemní smlouvě vždy o 6 měsíců i) uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 12 nacházejícím se v 1. NP v bytovém domě čp. 296 na ulici Noremská ve Frýdlantě nad Ostravicí s manžely panem Rostislavem Baranem, nar a paní Hanou Baranovou, nar , oba bytem Noremská 296, Frýdlant nad Ostravicí, na dobu určitou od do , za nájemné ve výši 28,59 Kč/m 2 /měsíc, dle znění uvedeného v příloze b) předloženého materiálu, s tím, že j) uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 11 se sníženou kvalitou, nacházejícím se v 2. NP v bytovém domě čp. 309 na ulici Noremská ve Frýdlantě nad Ostravicí s panem Filipem Radou, nar , bytem Noremská 309, Frýdlant nad Ostravicí na dobu určitou od do za nájemné ve výši 25,73 Kč/m 2 /měsíc, dle znění uvedeného v příloze a) předloženého materiálu, s tím, že pokud bude nájemce řádně platit nájemné a služby poskytované s užíváním bytu a bude řádně plnit povinnosti nájemce k) uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 12 se sníženou kvalitou, nacházejícím se v 1. NP v bytovém domě čp. 309 na ulici Noremská ve Frýdlantě nad Ostravicí s panem Oldřichem Dreiwurstem, nar , bytem Noremská 309, Frýdlant nad Ostravicí, na dobu určitou od do za nájemné ve výši 25,73 Kč/m 2 /měsíc, dle znění uvedeného v příloze a) předloženého materiálu, s tím, že pokud bude nájemce řádně platit nájemné a služby poskytované s užíváním bytu a bude řádně plnit povinnosti nájemce l) uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 23 se sníženou kvalitou, nacházejícím se v 2. NP v bytovém domě čp. 309 na ulici Noremská ve Frýdlantě nad Ostravicí s paní Monikou Švancerovou, nar , bytem Noremská 309, Frýdlant nad Ostravicí, na dobu určitou do za nájemné ve výši 25,73 Kč/m 2 /měsíc, dle znění uvedeného v příloze a) předloženého materiálu, s tím, že pokud bude nájemce řádně platit nájemné a služby poskytované s užíváním bytu a bude řádně plnit povinnosti nájemce 74/7.6 Žádost na rozšíření vodovodního řadu Pod Letištěm 1. žádost Ing. Špačka ze dne o prodloužení vodovodního řadu Pod letištěm 6

7 2. nesouhlasí s realizací investiční akce města Prodloužení stávajícího vodovodního řadu Pod letištěm na základě žádosti Ing. Špačka ze dne /7.7 Informace o možnosti uzavření smlouvy se společností Mc Green, a.s. Třinec na administraci veřejných zakázek 1. informace o možnosti uzavření smlouvy se společností Mc Green, a.s., Náměstí Svobody 527, Třinec, IČ , na kompletní administraci veřejných zakázek a konzultační služby 2. ukládá odboru majetku a investic zaslat společnosti McGreen a.s., Náměstí Svobody 527, Třinec, IČ , výzvu k podání nabídky formou návrhu smlouvy na administraci zadávacích řízení v režimu zákona o veřejných zakázkách a konzultační služby voblasti zadávání veřejných zakázek na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 8. Finanční 74/8.1 Plnění usnesení rady města 71/7.3 ze dne uzavření Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření města Frýdlant nad Ostravicí za rok 2014 uzavření Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření města Frýdlant nad Ostravicí za rok 2014 s Ing. Jiřím Turoněm, zapsaným v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů České republiky s číslem osvědčení 1907, Palackého 689/2, Havířov-Město, IČ , dle přílohy b) k předloženému materiálu 74/8.2 Rozpočtová opatření Rady města Frýdlant nad Ostravicí č rozpočtová opatření Rady města Frýdlant nad Ostravicí č pro rok 2014 dle přílohy a) k předloženému materiálu 74/8.3 Rozhodnutí společníka T E R M O Frýdlant n.o. s.r.o. č. 4/2014 výsledek hospodaření za rok 2013 odkládá a) projednání roční účetní závěrky společnosti T E R M O Frýdlant n.o., s.r.o., IČ , za rok 2013 dle předloženého materiálu b) projednání výsledku hospodaření společnosti T E R M O Frýdlant n.o., s.r.o., IČ , za rok 2013 dle předloženého materiálu 74/8.4 Rozhodnutí společníka T E R M O Frýdlant n.o. s.r.o. č. 5/ odměny členům dozorčí rady společnosti T E R M O Frýdlant n.o. s.r.o., IČ , za rok 2013, dle předloženého materiálu 7

8 2. ukládá jednateli společnosti T E R M O Frýdlant n.o., s.r.o., IČ , předkládat čtvrtletní návrh odměn členům dozorčí rady společnosti T E R M O Frýdlant n.o., s.r.o., IČ /8.5 Rozhodnutí společníka T E R M O Frýdlant n.o. s.r.o. č. 6/2014 odkládá projednání výsledku hospodaření společnosti T E R M O Frýdlant n.o. s.r.o., IČ , za rok /8.6 Rozhodnutí společníka T E R M O Frýdlant n.o. s.r.o. č. 7/2014 pořízení nového hmotného majetku nebo technické zhodnocení majetku za rok 2013: Název IM: Parkoviště pro klientelu SRC tis. Kč Technické zhodnocení kotelny B 597 tis. Kč 74/8.7 Rozhodnutí společníka T E R M O Frýdlant n.o. s.r.o. č. 8/2014 dohodu jednatele s účetní společnosti o narovnání dlužné částky a úhrady dalších nákladů, které společnosti vznikly ve spojitosti s řešením tohoto případu, a to v celkové výši Kč 74/8.8 Zabezpečení realizace usnesení Rady města Frýdlant nad Ostravicí ukládá Městskému úřadu Frýdlant nad Ostravicí zabezpečit realizaci usnesení ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí v přijatém znění RNDr. Helena Pešatová Ing. Ivo Hudeček starostka města místostarosta města 8

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 55/1.1 Vyjádření k záměru stavby Energetického centra Frýdlant

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení 10. schůze rady města konané dne 27.01.2015. čís. 00454/RM1418/10-00500/RM1418/10. Usnesení. Statutární město Ostrava rada města

Usnesení 10. schůze rady města konané dne 27.01.2015. čís. 00454/RM1418/10-00500/RM1418/10. Usnesení. Statutární město Ostrava rada města 10. schůze rady města konané dne 27.01.2015 čís. 00454/RM1418/10-00500/RM1418/10 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/40 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21

čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21 21. schůze rady města konané dne 12.05.2015 čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/56 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi dne 9. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Příbora konané dne 29. dubna 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4. 1 z 24 15.4.2015 15:32 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 13. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 9. 4. 201510:00 (usn. č. 0547/13 - usn. č. 0612/13) Bc.

Více

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 28. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 24. října 2011 usnesením č. 2011/1017 program 28. schůze rady města, konané dne 24.10.2011. usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014

USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014 USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 68 přijetí dotace od MPSV na SPOD 2. splátka dotace 558/2014-119 3. Rozpočtové opatření č. 76

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 92. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 15.09.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 92. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 15.09.2014 Město Horažďovice Usnesení z 92. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 15.09.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města:

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města: Zápis z 84. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 26. 7. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila ve 14,40 hod. dnešní řádnou

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 121. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. května 2014 usnesením č. 2014/4386 program 121. schůze rady města, konané dne 26.05.2014. usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 109. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 19.05.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů rady města. Rada města

Více

Usnesení. 246/R/230215 Předložený plán práce komise rady města pro výchovu a vzdělávání na rok 2015. Z: Magda Srncová, předsedkyně komise

Usnesení. 246/R/230215 Předložený plán práce komise rady města pro výchovu a vzdělávání na rok 2015. Z: Magda Srncová, předsedkyně komise Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 9. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 23.02.2015 od 16:15 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014

VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014 VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 9 Transfer pro ZŠ Třeboň, Na Sadech 375 106/2014-103 3. Rozpočtové opatření č. 10 Projektové

Více

Usnesení z 16. schůze v roce 2013, konané 14. srpna 2013 R A D A M Ě S T A. I. pověřuje. II. ukládá. III. schvaluje

Usnesení z 16. schůze v roce 2013, konané 14. srpna 2013 R A D A M Ě S T A. I. pověřuje. II. ukládá. III. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 16. schůze v roce 2013, konané 14. srpna 2013 Usnesení s termínem č.: 516 taj. (OD) 28.08. 623 taj. (OSVaZ) 28.08. 1180 taj. (ONI) 18.09. 281 taj. (ONI) 02.10.

Více

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. ledna 2013 usnesením č. 2013/2594 program 71. schůze rady města, konané dne 28.01.2013. usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 94. jednání Rady města

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 86. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.06.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 86. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.06.2014 Město Horažďovice Usnesení z 86. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.06.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

U S N E S E N Í R 951/11-08

U S N E S E N Í R 951/11-08 U S N E S E N Í z 47. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 18. listopadu 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více