Zpravodaj. Udělen titul Tip roku obce Hradištko. Vydává Obecní úřad v Hradištku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj. Udělen titul Tip roku 2007. obce Hradištko. Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz"

Transkript

1 Zpravodaj obce Hradišto Udělen titul Tip rou 2007 Vydává Obecní úřad v Hradištu podzim 2007

2 Ta už máme po oslavách. Pozornému čtenáři jistě neujde, že toto číslo Zpravodaje na mnoha místech informuje o nejrůznějších oslavách. Ja o těch, teré proběhly zahradní slavnost, nihovna, hasiči, ta taé o těch, teré se teprve chystají posvícení, Advent. K čemu vlastně oslavy a s nimi spojené setávání lidí jsou? Vždyť z pohledu organizátora (a do mě zná, ví o čem mluvím) je to soro vždy spojené s neuvěřitelným stresem, množstvím telefonátů, schůze, času a energie, terou člově investuje do něčeho ta pochybného a prchlivého, jao je v podstatě ráté setání usedlíů (v lepším případě i přespolních). Zejména poud pořádáte podni, terý v naší obci má malou nebo žádnou tradici, je to jao řešit rovnici o mnoha neznámých. Především musíte přeonat ostych a svou myšlenu na správných místech nědy i přes odpor prosadit. Pa následuje důležitá fáze, terou lze nazvat jediných slovem TÝM. Musíte se oblopit lidmi, teří jsou nadšeni pro vaši věc a dovedou vaše myšleny tvůrčím způsobem rozvinout. Jsou ochotni část svého volného času investovat ve jménu pořádané oslavy a neočeávají žádné hmotné ocenění. Jaý div v dnešní době! Následuje ratší či delší období příprav tu heticých (to dyž na poslední chvíli zjistíte, že jste na něco důležitého zapomněli), tu příjemných (dyž vám nědo, o om byste to ani nepředpoládali, nabídne nezištně svou pomoc), nědy infartových (den před ací máte pocit, že nejde stihnout ani desetina z toho, co jste chtěli). No a pa přijde chvíle, terá je nejšílenější: to se tahle den dva před plánovanou oslavou (ací, setáním ) v noci probudíte, sednete si na postel a jste si jisti, že: 1. nido nepřijde, protože: bude ošlivé počasí (poud pořádáte aci venu), bude hezy (poud pořádáte aci v budově a všichni budou raději utat na zahrádách), ve stejný čas, jao je vámi organizovaná ace, běží zajímavý pořad v televizi (Starrdance, Liga mistrů), nioho tohle přece nemůže zajímat 2. přijde hodně lidí, de budou sedět, ja to zařídíme s případným občerstvením a celé to vlastně bude jeden velý průšvih. Obvyle se v těchto pocitech smažím až do sončení celé ace. Pa nastává pocit příjemného uspoojení z toho, že vznil prostor tomu, aby se potali ti, teří se neznají, nebo aby se potali ti, teří se znají, ale dlouho se neviděli. Nebo se znají jen od vidění nebo v obci neznají nioho a chtějí se poznat Na aždé zahradní slavnosti, teré pomáhám pořádat, i na všech dalších oslavách, jichž jsem se jao spoluorganizátor účastnila, jsem poznala něoho nového. A nebo se mi nědo, oho jsem znala jen od vidění, přiblížil ve zcela nových a často nečeaných souvislostech. A o tom asi taováto místní neformální setávání jsou: setat se, poznat se, radovat se společně z toho, co bylo nebo bude, omuniovat spolu, pocítit jaousi vnitřní sounáležitost s omunitou lidí, teří žijí v tomto čase, na tomto prostoru. Potřeba společně oslavovat, nejen že v dnešní přetechnizované a industriální době přežila, ale v mnohých z nás je naoli silná, že jsme ochotní jít s ůží na trh a tato společná setání ativně připravovat. A dyž se pa ještě najde dostate lidí ochotných se účastnit a jsou spoojení, pa to opravdu stojí za všechna přeonaná strádání. PS.: Míšo, Leno, Hano, Luco, Hano, Jiro, Láďo, Blano, Věro, Veronio, Štefane a všichni, na teré jsem zapomněla: děuji vám za pomoc při přípravě všech oslav, teré jsem dy vymyslela! Mgr. Miroslava Plívová člena ZO Hradišto WEB obce HRADIŠTKO Webu naší obce se dostalo veliého ocenění byl vybrán nezávislými odborníy mezi šest webů obcí ČR, teré byly 1. října t.r. odměněny udělením titulu TIP ROKU 2007 s právem umístění příslušné iony. Hlavními ritérii pro volbu zajímavých a originálních stráne (a tedy udělení titulu Tip rou) byl rozsah informací o veřejné správě, přehlednost, interativnost, atuálnost i design. Na záladě těchto měříte odborníci nominovali v ategorii obce šest webů, teré byly předloženy odborné porotě výběru nejlepších z nich. Tipy rou 2007 jsou totiž dále hodnoceny odbornou porotou a vítěze, tedy budoucího držitele ocenění Objev rou 2007, zveřejní Ministerstvo vnitra v internetové verzi časopisu Veřejná správa v rubrice Objev rou. Na zveřejnění titulů Objev rou jsou potom navázány další ace onané v rámci veletrhu INVEX v Brně atd. Velice důležitými efety udělení titulu Tip rou 2007 je neobyčejné zvýšení návštěvnosti našeho webu a mimořádný zájem o naši obec ze strany veřejnosti i odborníů z nejrůznějších oblastí, teréžto dopady aždoročně udílení titulů časopisem Veřejná správa provázejí. Web naší obce slouží široé veřejnosti už pár let (onrétně od , dy jsem jej v 08:53:06 hodin spustil). Prošel za ta léta něolia podstatnými změnami ja po stránce grafiy, ta upgrade redačního systému a způsobu zísávání, třídění a zveřejňování informací. Udělení titulu Tip rou 2007 je velice prestižní záležitostí, vždyť se dostává jen šesti obcím z mnoha tisíc. Je tedy pro nás, teří se na jeho aždodenní realizaci podílíme, zavazující dotažení už nějaý čas zamýšlených a ne úplně doončených vylepšení. Pořád je co zlepšovat, ale poud je web oceněn odborníy na tato vysoé úrovni o to více. Děuji všem, teří se na tvorbě a náplni webu obce Hradišto soustavně podílejí, a odborníům časopisu Veřejná správa, že si nás (z tolia tisíc obecních webů) všimli. V Piovicích 3. října 2007 Tomáš Křiváne, webmaster obce Hradišto Zdroje: slaví udělení titulu TIP ROKU 2007 Web obce Hradišto: Web časopisu Veřejná správa h p://www.mvcr.cz/casopisy/s/index.html Web časopisu Veřejná správa Tip rou h p://www.mvcr.cz/casopisy/s/objev.html Přehled udělených titulů Tip rou v soutěži Objev rou h p://www.mvcr.cz/casopisy/s/objev/tipy_souhrn_v_novem.html

3 Informace Komise pro rozvoj obce 1. Příprava výstavby chodníu Hradišto Rajchardov Brunšov Podána písemná žádost o zanesení chodníu (celé trasy z Brunšova přes Rajchardov až do Hradišta rybníu) do 4. změny územního plánu obce Hradišto. Oslovena proječní ancelář, terá v r projetovala úse Brunšov Rajchardov. Příslib spolupráce na možné dopracování projetu v části Rajchardov Hradišto. K obnovení dříve zísaného stavebního povolení na úse Brunšov Rajchardov je potřeba vyhotovit jednoduchou studii. Průběžně zjišťována možnost financování stavby chodníu (Regionální operační program, Plán investic a Zásobní ací financovaný z úvěrových zdrojů při Krajsém úřadu Středočesého raje a jiné). 2. Zpomalení dopravy a zvýšení bezpečnosti chodců v obci Dodány podlady výběru světelného signalizačního zařízení s radarem (LED technologie) a s archivací dat pro měření rychlosti projíždějících automobilů obcí. Na odboru dopravy Krajsého úřadu Středočesého raje urgována žádost o místní šetření ve věci úpravy dopravního značení (dopravní značy, přechody atd.). 3. Územní plán Písemné podněty e 4. změně územního plánu obce Hradišto jsou evidovány v budově OÚ Hradišto (přízemí) u Rady Svobodové, nejpozději vša do Tel.: Další informace budou průběžně uveřejňovány na webových stránách obce a ve Zpravodaji. Ing. Ladislav Vondráše, místostarosta obce a Pavel Peše, člen omise Obecní úř ad informuje Na obecní úřad nastoupila nová pracovní síla. Místo Dany Švédové nastoupila Věra Kaduchová, terá vyřizuje správní agendu spojenou s evidencí obyvatel, občansé průazy a platby do poladny OÚ. Noční svícení veřejného osvětlení je nyní nově nastaveno ta, aby cestující z posledního autobusu, terý přijíždí do Štěchovic až v jednu hodinu v noci mohli domů dojít při světle. Zpráva o č innosti Komise pro ulturu, cestovní ruch, regionální a evropsou spolupráci za ro 2007 Komise se pravidelně schází ve složení: Mgr. Miroslava Plívová, Mgr. Hana Hradilová, Lucie Hašová, Klára Šimerová 1. Komise pracovala na obnově Zpravodaje obce Hradišto, letos vyjdou tři čísla, do budoucna bychom chtěli vydávat Zpravodaj až čtyřirát ročně. O toto informační médium je mezi obyvateli i vlastníy rereačních objetů v naší obci značný zájem, poslední číslo vyšlo v náladu s a je téměř rozebrané. Poslední výtisy je možné zísat v podatelně OÚ Hradišto. 2. Komise spolupracovala na realizaci informační mapy instalované poblíž budovy zámu. 3. Podařilo se zmodernizovat a zulturnit prostory obecní nihovny v Hradištu, terá se ta stala nejen místem pro půjčování níže, ale taé místem onání omorních ulturních ací a ací pro podporu čtenářství u dětí. Na modernizaci se nám podařilo zísat dotaci v celové výši Kč. O nihovně se dočtete na str Díy ativitě paní Jany Chadimové se v letošním roce podařilo usutečnit tři zájezdy na divadelní představení do Prahy a další se chystá na 11. listopadu 2007 (více na str. 15). 5. Komise iniciovala taé oživení webových stráne obce Hradišto, teré proběhlo v jarních měsících. Blíže se o webu dočtete na str Komise ve spolupráci se šolou a TJ Slovan Hradišto připravuje Hradištsý advent (viz pozvána na str. 14) V příštím roce bychom chtěli obnovit projet na úpravu levé části prostoru před zámecou bránou. Dalším úolem bude pousit se zajistit finanční prostředy z Fondu na ochranu ulturních památe StK. Chtěli bychom zjistit možnosti obnovy naučné stezy Mední a obnovy a úpravy turisticého značení ve všech částech obce. Naše omise se bude ativně podílet na začlenění obce do činnosti místní ační supiny. Pochopitelně, Zpravodaj by měl vycházet i v příštím roce a dále je třeba pracovat taé na zpřehlednění informací umístěných na web. Doufáme, že zbudou síly ještě i na přípravu dalších ulturních ací. Za omisi Mgr. Miroslava Plívová, předsedyně Ja proběhly větnové oslavy Jao aždoročně uspořádala naše obec pietní vzpomínový at uctění památy obětí 2. světové vály a zejména pa obětí, teré zaplatily svým životem v místní odbočce oncentračního tábora Flossenbürg. Na tento vzpomínový at, terý se v letošním roce onal 6. větna, jsou aždoročně zváni zástupci ambasád vítězných mocností 2. světové vály a zemí, jejichž národnostní příslušníci trpěli ve zdejším oncentračním táboře. Konrétně se jednalo o Spojené státy americé, Rusou federaci, Francii, Velou Británii, Belgicé rálovství, Raouso, Itálii, Spolovou republiu Němeco, Španělso, Polso a Urajinu. Naše pozvání přijali a pietního atu s doprovodným programem se zúčastnili: Teri Gilbertová, zástupyně velvyslanectví Spojených států americých, Jean Pierre Biebuyc, rada velvyslanectví Belgicého rálovství, Matěj Huňa, rada velvyslanectví Polsé republiy a rada velvyslanectví Rusé federace. Uvítali jsme rovněž delegaci Česého svazu bojovníů za svobodu, vedenou Bohuslavem Foto: JK Kosem, předsedu Oresního výboru Praha-západ a zástupce oolních obcí Štěchovic, Davle, Slap, Buše a Měchenic. Pietního atu se rovněž zúčastnili i zástupci významných oolních podniů, např. ČEZ Vodní Eletrárny, Povodí Vltavy, ČMSCH, Naturalu a.s. a dalších. Přítomni v hojné míře byli i občané naší obce. Program proběhl obdobně jao v letech minulých zahajovacím uvítáním přítomných hostů ve slavnostní síni budovy obecního úřadu a následným programem u Památníu obětem 2. světové vály. Nejdříve zazněla státní hymna ČR, následoval slavnostní projev starosty obce Antonína Merty a následné zdravice přítomných hostů, z nichž velice rásně zapůsobilo vystoupení Teri Gilbertové. Poté proběhlo ladení věnců a ytic a celý program uončilo ulturní vystoupení žáů naší záladní šoly, pod vedením paní učitely Leny Kostečové. Milan Vála, referent OÚ Hradišto 3

4 4 Třídění odpadů (2. díl) Seznam odpadů, ja s nimi naložit V předchozím čísle jsme přinesli obsáhlé informace o tom, co, ja a proč třídit. Nyní navazujeme na článe z předchozího čísla a uážeme si na něteré onrétní věci a vysvětlíme si, co s nimi. Autovray určená autovraoviště (informace na pověřené obci), něteré části do ovošrotů C/PAP jedná se o ombinované obaly složené z něolia různých materiálů směsný odpad (v něterých obcích se již separují nápojové artóny, u nás zatím nioliv) CD nosiče směsný odpad, CD plastový obal ontejner na plasty Eletrotechnia ( eletrošrot ) počítače, televize, uchyňsé spotřebiče, telefony, abely prodejce, sběrný dvůr Gumy, zahradní hadice sběrný dvůr Hygienicé potřeby (apesníy, pleny a dámsé hygienicé potřeby) směsný odpad Chemiálie, motorové oleje a barvy sběrný dvůr. Pozor! Jde o NEBEZPEČNÝ ODPAD, je možné odevzdat pouze první čtvrte v měsíci! Plasty, plastové sáčy a tašy ( igelity ) ontejner na plasty Keramia, porcelán, drátěné slo, zrcadlo směsný odpad Kovové obaly, plechovy, hrnce, hliníová víča, alobal sběrný dvůr, nebo sběrné suroviny Léy léárna, nebo sběrný dvůr. Pozor! NEBEZPEČNÝ OD- PAD! Jao chemiálie! Nábyte, podlahové rytiny, sanita sběrný dvůr, veloobjemový ontejner Oblečení ontejnery charitativních společností (napřílad u supermaretu Albert na Zbraslavi), nebo charita (organizuje ji jednou nebo dvarát ročně Obecní úřad, sledujte vývěsy) Papír mastný, znečistěný, uhlový a vosovaný směsný odpad Pneumatiy prodejce, nebo sběrný dvůr Polystyren pěnový ontejner na plasty Potraviny, bio odpad ompost na vlastní zahrádce, v horším případě směsný odpad, v něterých městech mají speciální ontejnery na sběr bioodpadu Průlepová pása směsný odpad PVC novodurové truby, podlahové rytiny, misy (znača 3), něteré hračy objemnější odpady do sběrného dvora, ostatní do směsného odpadu Stavební sutě sláda inertního materiálu Seana (informace o otevření slády podá Obecní úřad Hradišto, uložení je za úplatu Zahradní odpad vlastní zahradní ompost, lze pálit ve vyhrazených dnech a hodinách (středa a sobota hodin) Železný šrot výupny druhotných surovin, ovošroty, v horším případě sběrný dvůr Co se děje s vytříděným odpadem? Dotřídění papíru Papírové odpady, teré odložíte do speciálního modrého ontejneru, jsou z mnoha různých druhů papírů. Z jiného papíru jsou noviny, z úplně jiného je rabice od televize. Každý druh papíru se taé jina zpracovává. Proto je potřeba sběrový papír dotřídit na jednotlivé druhy. Na dotřiďovací lince je pás, po terém se směs papíru pohybuje, a pracovníci podél pásu z něj vybírají jednotlivé druhy papíru, nědy z něj musí vybírat i odpady, teré tam naházejí nezodpovědní občané. Dotříděný papír se lisuje do balíů a odváží e zpracování do papírny. Dotřídění sla Při výrobě bílého sla se nidy nesmí dostat do pece slo barevné. Navíc se tam nesmí dostat žádná jiná nečistota, ov, eramia, porcelán atd. Sleněné odpady ze zelených ontejnerů se nejprve předtřiďují ručně a jsou odstraněny největší usy nečistot. Poté střepy putují na speciální automaticou linu, de vše řídí počítač a zajistí čistotu vytříděného sla. Barevné nebo čiré slo se odváží e zpracování do sláren. Dotřídění plastů I plasty, teré jste odhodili do žlutých ontejnerů, se dotřiďují na dotřiďovací lince. Ze směsi plastů putující na pásu se ručně vybírají PET láhve, fólie a pěnový polystyren, teré mají speciální samostatné zpracování. Pracovníci z pásu vyhazují i nečistoty, teré do plastů nepatří. Dotříděné druhy plastů včetně zbylé směsi plastových odpadů se lisují do balíů a odváží e zpracování na recylační liny. Ja se odpady zpracovávají? Na úvod si zopaujme: Co je to recylace? Při recylaci jsou odpady zpracovány na nové materiály. Každý z nás svým chováním přímo ovlivňuje další život odpadu poud ho správně roztřídíte, umožníte ta jeho recylaci a znovupoužití; poud ho vyhodíte do popelnice, odpad se uloží na sládce nebo se jina bez dalšího využití zlividuje. Recylace papíru Slisovaný sběrový papír poslouží výrobě nového papíru stejně, jao dyž se vyrábí ze dřeva, přidává se do směsi na výrobu papíru. Papír je možné tato recylovat asi pětrát až sedmrát. Výroby z recylovaného papíru: novinový papír, sešity, lepenové rabice, obaly na vajíča, toaletní papír apod. Recylace sla Vytříděné slo se rozdrtí a přidá do výchozí směsi výrobě nového sla. Nejčastěji se tato vyrábí lahve na minerály a na pivo. Ušetří se při tom mnoho energie a surovin, přičemž slo se dá tato používat vlastně doneonečna. Recylace plastů Každý druh plastů je zpracováván jinou technologií, protože mají odlišné složení a vlastnosti. Z PET lahví se vyrábějí vlána, terá se používají jao výplň zimních bund a spacáů nebo se přidávají do tzv. zátěžových oberců. Z fólií (sáčů a taše) se opět vyrábějí fólie a různé pytle, např. na odpady. Pěnový polystyren slouží výrobě speciálních cihel. Ze směsi plastů lze vyrábět odpadové oše, zahradní nábyte, zatravňovací dlažbu, protihluové stěny u dálnic apod. Recylace ovů Kovové odpady ze sběren druhotných surovin či sběrných dvorů putují do hutí, de se přetaví. Potraviny a barvy, teré

5 v nich zbyly, shoří při teplotě C. Z něterých plechove ta vznine znovu stejný výrobe nebo třeba různé odlity, tyče a desy. Recylace nápojových artonů Nápojové artony je možné recylovat dvěma způsoby: v papírnách papír tvoří většinu tohoto obalu, taže je možné ho zpracovávat stejně jao starý papír. Zbyty hliníu a polyethylenu lze využít přímo v papírně při výrobě páry nebo pro ohřev vody či dále zpracovat na palety apod. Na speciální lince se nápojové artony rozdrtí a drť se za tepla lisuje do dese, teré je možné použít např. jao stavební izolace. Taová lina funguje taé v ČR. Teď o problematice třídění odpadů víte soro vše, máte spoustu důvodů proč tato pravidla dodržovat. Poud ještě váháte, snad to, co bude následovat, onečně způsobí zlom ve vašem dosavadním netřídícím přístupu. Znač y na obalech Každý obal je vyroben z nějaého materiálu a nědy je velmi obtížné poznat z jaého. Proto jsou na obalech různé značy, teré nás informují, ja máme s taovým obalem po použití naložit. Šipy s číslem nebo zratou nás informují o materiálu, z něhož je obal vyroben. Podle nich poznáme, do terého ontejneru (Ja třídit) máme obal později vyhodit. V tabulce jsou nejčastější ódy: BOD, znamená to, že výrobce zaplatil za jeho recylaci. Taže až vypijete limonádu nebo dojíte sušeny, odhoďte jejich obaly do barevného ontejneru! S využitím zdrojů z Internetu sestavil Jaub Just Foto: Petr Holeče, MF Dnes Vlnitá lepena Hladá lepena Papír Bílé slo Zelené slo Hnědé slo Třídit odpad se vyplatí! Ocel Hliní Dřevo Polyethylentereftalát Polyetylén (lineární) Polyetylén (rozvětvený) Polypropylén Polystyrén Kombinovaný obal C/ obal je vyroben z více materiálů, a ten za lomítem převládá Nápojový arton C/PAP 81 a 84 ombinovaný obal, de převládá papír Panáče s ošem znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na odpad. Poud se jedná o obaly od chemicých výrobů, přečtěte si informace od výrobce, zda obal nevyžaduje specificý způsob naládání. Poud obsahuje nějaé nebezpečné láty, odnáší se do sběrny nebezpečných odpadů nebo na sběrné dvory. Bližší informace se dozvíte na obecním úřadu Hradišto. Zelený bod znamená, že je za obal zaplaceno od systému EKO-KOM, jenž zajišťuje sběr a využití obalových odpadů. Poud si oupíte obal, na terém je znača ZELENÝ Odpad je movitá věc, teré se člově zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Ta zní citace z internetové encylopedie Wiipedie. Mohl bych poračovat a popsat celé strány o tom, ja odpad všeobecně dělíme, ja s ním naládáme, ja jej zpětně využíváme, citovat paragrafy ze Záona o odpadech, opisovat z Obecně závazných vyhláše naší obce, apod. Budu se věnovat pouze číslům. Ostatně další podobné informace najdete na jiném místě tohoto Zpravodaje v článu Jauba Justa. V roce 2006 evidovala naše obec poplatníů (ať řádně platících či neplatících), z toho osob majících trvalý pobyt v obci a vlastníů staveb sloužících individuální rereaci. Přičemž za sutečné výdaje za sběr a svoz netříděného omunálního odpadu se vydala částa Kč a příjmy z poplatů za lividaci omunálního odpadu činily Kč (všechny finanční částy jsou uvedeny v cenách včetně DPH, obec si nemůže daň z přidané hodnoty nároovat). Na ro 2007 je v rozpočtu naší obce alulováno s výdaji na sběr a svoz odpadu ve výši ,00 Kč (15,92 % z celového rozpočtu), oproti tomu příjmy jsou alulovány ve výši ,00 Kč (9,55 % z celového rozpočtu). Teď to důležité! Cena jednoho plného ontejneru směsného odpadu vychází na 249,90 Kč. Za ontejner vytříděného odpadu platíme průměrně 151,60 Kč. Ja je vidět, třídit odpad se finančně opravdu vyplatí! Tříděním odpadu šetříte ja životní prostředí, ta i rozpočet naší obce. Závěrem menší pochvala. Ve Středočesém raji nyní probíhá informační ampaň na podporu třídění odpadu a zpětného odběru eletrozařízení. Ores Praha-západ byl v roce 2006 ve třídění odpadů ve Středočesém raji nejlepší (z celového počtu 12 oresů). Více na V blízé době obec Hradišto plánuje rozšíření ontejnerů na tříděný odpad, především o ontejnery na papír. Budeme Vás dále informovat. Tomáš Pipota člen ZO Hradišto 5

6 Z jednání ZO Hradišto dne 27. června Zastupitelstvo obce schvaluje: a) Rozpočtovou změnu č. 2/2007 (rozpočtová změna je nahlédnutí na Obecním úřadě) Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0 b) Výup pozemové parcely parc. č. 108/56 ostatní plocha o výměře 274 m 2 v atastrálním území Hradišto pod Medníem ve vlastnictví Jiřího Petráa, bytem Hradišto, Brunšov 184 za celovou cenu Kč do vlastnictví obce. Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 1 c) Výup pozemové parcely parc. č. 307 trvalý travní porost o výměře m 2 v atastrálním území Hradišto pod Medníem ve vlastnictví Drahomily Brabcové, bytem Hradišto, Brunšov 250, Mgr. Jaroslava Brabce, bytem Praha 1, Všehrdova 23, a Ing. Dany Machutové, bytem Hradišto, Brunšov 250, za cenu Kč do vlastnictví obce. Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 1 d) Směnu pozemu parc. č. 804/2 ostatní plocha o výměře 164 m 2 ve vlastnictví obce a pozemu parc. č. 108/22 o výměře 198 m 2 ostatní plocha ve vlastnictví Jiřího Petráa, bytem Hradišto, Brunšov 184 v atastrálním území Hradišto pod Medníem. Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 1 e) Směnu části pozemu parc. č. 812 ostatní plocha, ostatní omuniace o výměře 9 m 2 vedené pod parc. č. 812/2 ve vlastnictví obce a části pozemu parc. č. 205/5 trvalý travní porost o výměře 23 m 2 vedené pod parc. č. 205/71 ve vlastnictví Zdeny a Ladislava Krejčů, bytem Praha 1, Ve Smečách 1767/7 v atastrálním území Hradišto pod Medníem. Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 1 f) Převod pozemů ve vlastnictví obce parc. č. st zastavěná plocha o výměře 93 m 2, parc. č. st zastavěná plocha o výměře 264 m 2 a parc. č zastavěná plocha o výměře 140 m 2 v atastrálním území Hradišto pod Medníem do vlastnictví Tělovýchovné jednoty Slovan Hradišto za symbolicou cenu 1 Kč à 1 m 2. Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 1 g) Bezúplatný převod pozemu parc. č. 463/7 ostatní plocha, ostatní omuniace o výměře m 2 v atastrálním území Hradišto pod Medníem ve vlastnictví ČR, zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetových do vlastnictví obce. Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 1 h) Bezúplatný převod pozemu parc. č. 463/44 ostatní plocha, ostatní omuniace o výměře m 2 ve vlastnictví Ředitelství pro stavbu vodních cest Praha do vlastnictví obce v atastrálním území Hradišto pod Medníem. Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 1 i) Zřízení práva odpovídající věcnému břemeni užívání části pozemu parc. č. 351/89 ve vlastnictví obce v atastrálním území Hradišto pod Medníem za účelem zřízení a uložení, provozu, údržby a oprav podzemního vedení veřejné teleomuniační sítě na záladě uzavřené smlouvy mezi obcí Hradišto a Telefónicou O2 Czech Republic a.s. za jednorázovou úhradu ve výši Kč. Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 1 j) Veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi městem Jílové u Prahy a obcí Hradišto v souladu s 63 odst. 1 záona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 159 až 170 záona 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů vyonávání přenesené působnosti orgánů města Jílového u Prahy v rozsahu vymezeném uzavřenou smlouvou. Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0 ) V souladu s platnými Zásadami pro posytování dotací z Fondu ultury Středočesého raje schvaluje zastupitelstvo obce Hradišto přidělení posytnuté dotace ve výši Kč z rozpočtu Středočesého raje na vybavení obecní nihovny v obci Hradišto. Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0 l) Statut a jednací řád finančního výboru zastupitelstva obce Hradišto a ontrolního výboru zastupitelstva obce Hradišto. Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0 2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí: a) Informaci o ontrole zápisu a přijatého usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne b) Informaci o inspeční zprávě zpracované na záladě provedené inspeční činnosti v Záladní šole Hradišto podle 174 odst. 13 záona 561/2004 Sb., šolsého záona ve znění pozdějších předpisů. c) Informaci o přípravě a organizaci oslav 100 let založení hasičsého sboru Hradišto dne 28. září d) Informaci o reonstruci přidělení pozemů z majetu Pozemového fondu ČR do majetu obce Hradišto v atastrálním území Hradišto pod Medníem. 3. Zastupitelstvo obce uládá do příštího zasedání zastupitelstva: a) Finančnímu výboru podat veřejnosti informaci o jednotlivých položách za sběr, lividaci a naládání s odpady. b) Starostovi obce prověřit a informovat veřejnost o možnostech provedení vodovodních přípoje v místní loalitě Nade vsí, Budáov. c) Místostarostovi obce informovat veřejnost všemi dostupnými prostředy o průběžném stavu příprav výstavby vodovodu a analizace v Piovicích. Z disuze: Dotaz: Ing. Zezula: a) opaovaný dotaz, zda lze ze strany obce řešit zlepšení zásobování potravinami po uzavření prodejny potravin. Odpověď: starosta p. Merta obec nemá v tomto směru praticy žádné možnosti. b) vzhledem současné situaci v lividaci odpadů by byl rád seznámen na příštím zasedání s finančním rozborem příjmů a náladů v obci. c) řešení pozemové záležitosti v místní loalitě Budáov doposud se nic neděje a nemá ani informace, ja bude nadále probíhat. Odpověď: starosta obce prověří a zašle písemnou odpověď. Dotaz: pí. Reichlová v jaém časovém horizontu by mohla být analizace v místní části Hradišto. Odpověď: starosta p. Merta v současném období vrcholí přípravy možnosti zahájení vybudování ČOV a analizace v místní části Piovice, v Hradištu a dalších místních loalitách není doposud vyřešeno umístění ČOV, největší problém je v dořešení majetoprávních vztahů, v současnosti je zadáno zpracování studie odanalizování místních částí Hradišto, Rajchardov, Brunšov, Šlemín, realizace této záležitosti je plně závislá na zísání finančních prostředů z národních grantů, zis finančních prostředů z Fondu EU je velým problémem vzhledem e sutečnosti, že naše obec má méně než obyvatel, což je limitní hranice pro možnost zisu těchto prostředů. Dotaz: p. Křiváne dy se onrétně začne s realizací budování vodovodu a analizace v místní části Piovice. Odpověď: starosta p. Merta v současném období se příprava dostává do onečné fáze s tím, že je nutné dořešit výup posledního sporného pozemu, poté bude ihned požádáno o územní rozhodnutí a podána žádost o finanční dotaci. Návrh, aby na we-

7 bových stránách obce byla zpracována a postupně doplňována informace o současném stavu příprav a následné realizace, lze řešit, bude zapracováno do usnesení. Dotaz: p. Bulajo: a) dotaz, zda by vzhledem e specificé rereační oblasti nebylo do počtu obyvatel možné zařadit i majitele rereačních nemovitostí. Odpověď: starosta p. Merta bude vznesen dotaz na příslušném úřadu. b) dotaz na současný stav přípravy chodníu Hradišto Brunšov, na webových stránách obce rovněž o tomto problému pravidelně informovat, doud nebude realizováno, bylo by možné řešit umístěním patřičných dopravních znače, např. chodci ve vozovce apod. Odpověď: místostarosta Ing. Vondráše v současném období jsou zmapovány majetoprávní vztahy potřebných pozemů, jedná se celem o 34 pozemů, teré bude nutné vyoupit nebo řešit jiným způsobem, umístění dalšího dopravního značení lze řešit pouze ve spolupráci s odborem dopravy Středočesého raje, možnosti budou zjištěny. Z jednání ZO Hradišto dne 1. října Zastupitelstvo obce schvaluje: 1) Rozpočtovou změnu č. 3/2007 rozpočtovou změnu je možné nahlédnout na OÚ Hradišto. Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 2) Prodej pozemu st. p. č. 530/1 o výměře 309 m 2 ve vlastnictví obce v atastrálním území Hradišto pod Medníem Petru Procházovi, bytem Brunšov 234, Hradišto, za celovou cenu Kč. Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 1 3) Prodej pozemu p. č. 683/97 zahrada o výměře 66 m 2 ve vlastnictví obce Hradišto vedeném na LV č v atastrálním území Hradišto pod Medníem Petru Jaroschymu, bytem Praha 4, Brechtova 779/6, za celovou cenu Kč. Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 4) Výup části pozemu p. č. 86/16 zahrada ve vlastnictví Jaroslavy Šíchové, bytem Dražicého náměstí 61/5 Praha 1, vedeném na LV č. 1785, atastrální území Hradišto pod Medníem dle zpracovaného GP č /2007 pod parc. č. 86/24 zahrada o výměře 4 m 2 obci Hradišto v hodnotě 50 Kč à 1 m 2 za celovou cenu 200 Kč. Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 5) Dar pozemu p. č. 490/2 orná půda o výměře 263 m 2 od vlastníů: Jity Hýnové, bytem Hradišto 15, a Vlasty Trávníčové, bytem Hradišto 14, , vedeném na LV č v atastrálním území Hradišto pod Medníem a obec Hradišto dar přijímá. Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0 6) Zřízení práva odpovídající věcnému břemeni na pozemu KN 579/1, KN 579/30, PK 604/8 a PK 841/1 ve vlastnictví obce Hradišto vedeném na LV č , atastrální území Hradišto pod Medníem, za účelem umístění, provozování a údržby iosové trafostanice včetně uzemňovací soustavy, úseového odpojovače a abelového vedení na záladě smlouvy č. IE /1 o uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene mezi obcí Hradišto a ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úhradu Kč. Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 1 7) Zřízení práva odpovídající věcnému břemeni na pozemu parc. č. 812 ve vlastnictví obce Hradišto vedeném na LV č , atastrální území Hradišto pod Medníem, za účelem umístění, provozování a údržby abelového vedení NN na záladě smlouvy č. IV /2 o uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene mezi obcí Hradišto a ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou odměnu 500 Kč. Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 1 8) Zřízení práva odpovídající věcnému břemeni na pozemu parc. č. 61/3 ve vlastnictví obce Hradišto vedeném na LV č , atastrální území Hradišto pod Medníem, za účelem umístění, provozování a údržby abelového vedení NN 0,4 V na záladě smlouvy č. IV o uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene mezi obcí Hradišto a ČEZ Distribuce a.s. Cena je stanovena na 60 Kč za 1 m 2. Celová částa bude vyčíslena dle sutečného rozsahu m 2 ve Smlouvě o zřízení věcného břemene. Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 1 9) Zřízení práva odpovídající věcnému břemeni na pozemu parc. č. 108/52 ve vlastnictví obce Hradišto vedeném na LV č , atastrální území Hradišto pod Medníem za účelem strpění, umístění, zřízení a provozování abelu NN na záladě smlouvy č. IV o uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene mezi obcí Hradišto a ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou odměnu Kč. Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 1 Zastupitelstvo obce neschvaluje: 1) Prodej pozemu p. č. 549/7 lesní pozeme o výměře 38 m 2 ve vlastnictví obce Hradišto vedeném na LV č , atastrální území Hradišto pod Medníem Václavu Královi, bytem Piovice 1253 E, Hradišto. 2) Prodej pozemu p. č. 549/8 lesní pozeme o výměře 27 m 2 ve vlastnictví obce Hradišto vedeném na LV č , atastrální území Hradišto pod Medníem Luboši Petlanovi, bytem Vyšehradsá 31/425, Praha 2, ) Prodej pozemu p. č. 463/45 ostatní plocha o výměře 738 m 2 a pozemu st. p. č. 683 o výměře 61 m 2 ve vlastnictví obce Hradišto vedeném na LV č , atastrální území Hradišto pod Medníem za cenu 300 Kč à 1 m 2 Petru Vejmělovi, bytem Tererova 1358, Praha 4, Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 1) Informace starosty obce Antonína Merty o ontrole zápisu a přijatého usnesení č. 2/2007 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne Z disuze: Dotaz: p. Bulajo a) poděování za dosud provedená opatření výstavbě chodníu, bylo by dobré této problematice zřídit přímý odaz na webových stránách; b) dotaz na umístění požadovaných dopravních znače. Odpověď: p. Peše byl zaslán požadave na odbor dopravy Městsého úřadu Černošice (Čj. 834/07) místnímu šetření a vyjádření, zatím neprovedeno, nutno urgovat. c) dotaz, zda je možné zohlednit zísávání dotací z grantů EU (např. analizace), zveřejnit pobyt majitelů rereačních objetů v obci, jejich počet zdalea přesahuje limit obcí nad obyvatel záon toto zatím neumožňuje, hledají se jiné zdroje pro zabezpečení celé ace. Dotaz: Ing. Zezula: a) poděování za vyřešení pozemového problému v místní části Budáov; b) při řešení problémů odpadů provést omplexní rozbor celoroční tonáže na 1 obyvatele. Dotaz: p. Reichlová a) oli se vyproduuje odpadů za alendářní ro na jednoho obyvatele, na stanovištích ontejnerů by měly být na všechny druhy společně údaj bude zpracován; b) pro lepší informovanost občanů obnovit rozhlas v současnosti se neuvažuje. Dotaz: sl. Rodová ja vysoý byl rozpočet na reonstruci hasičsé zbrojnice. Odpověď: starosta p. Merta onrétní údaje jsou dispozici na obecním úřadu. 7

Zpravodaj. obce Hradištko. Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz

Zpravodaj. obce Hradištko. Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz Zpravodaj obce Hradištko Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz Jak je patrné z fotografie, cest a cílů může být mnoho a najít cíl a cestu, která se bude líbit všem, může být velmi složité.. Pozorní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy (školní rok 2013 2014)

Výroční zpráva o činnosti školy (školní rok 2013 2014) ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36 Výroční zpráva o činnosti šoly (šolní ro 2013 2014) podle 10, odstavce 3) Záona č. 561/2004 Sb. o předšolním, záladním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155, 495 426 160 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz, ou@horineves.cz web: http://www.opz1866.eu Z Valné hromady

Více

Společenská kronika 70 let od vystěhování Rozhovor se Zdeňkem Tulisem. Foto: lucie Hašková

Společenská kronika 70 let od vystěhování Rozhovor se Zdeňkem Tulisem. Foto: lucie Hašková ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o podzim / zima 2012 Foto: lucie Hašková Téma: Škola Společenská kronika 70 let od vystěhování Rozhovor se Zdeňkem Tulisem Během několika měsíců vyrostla na

Více

ZPRAVODAJ. PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích a na Hradištku

ZPRAVODAJ. PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích a na Hradištku ZPRAVODAJ V Y D Á V Á O B E C H R A D I Š T K O JARO 2014 Foto: RUDOLF ZDĚNEK PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí.

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. 2007 ZDARMA 2 Fotografie: Petr Vilgus Masopust 2007 v Přerově nad Labem Po desetileté přestávce se podařilo obnovit tradici masopustu.

Více

číslo 9 ročník: 31 cena: 7 Kč 8. srpna 2007

číslo 9 ročník: 31 cena: 7 Kč 8. srpna 2007 ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 9 ročník: 31 cena: 7 Kč 8. srpna 2007 První den ve školních lavicích Základní školy Husovo náměstí a PražskáSMgr. Olga Hlávková ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE MŠ Jizerka rekonstrukce

Více

Rada města rozhodla ve věci protestu proti výstavbě bytového domu v Chropyni

Rada města rozhodla ve věci protestu proti výstavbě bytového domu v Chropyni Zpravodaj myně Obsah: Jak to bude se stávajícími hřišti a pískovišti? Pro pamětníky i nepamětníky Informace Svazu důchodců ČR Tříděný odpad z Chr na skládce nekončí Nebuďme líní, třiďme odpad! Jak na sobecké

Více

ZPRAVODAJ město Morkovice - Slížany

ZPRAVODAJ město Morkovice - Slížany město Morkovice - Slížany ŘÍJEN 2006, ČÍSLO 3, RO ČNÍK X www.morkovice-slizany.cz To je úlovek! Zasíláme pozdrav z rybářských závodů, konaných 16. září na přehradě v Luhačovicích, kterých se zúčastnili

Více

ZPRAVODAJ. Téma: KANALIZACE ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 ROZHOVOR SE ZOROU JEHLIČKOVOU KDE STÁVALA BRUNŠOVSKÁ ZVONIČKA JARO 2015. Foto: RUDOLF ZDĚNEK

ZPRAVODAJ. Téma: KANALIZACE ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 ROZHOVOR SE ZOROU JEHLIČKOVOU KDE STÁVALA BRUNŠOVSKÁ ZVONIČKA JARO 2015. Foto: RUDOLF ZDĚNEK ZPRAVODAJ V Y D Á V Á O B E C H R A D I Š T K O JARO 2015 Foto: RUDOLF ZDĚNEK Téma: KANALIZACE ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 ROZHOVOR SE ZOROU JEHLIČKOVOU KDE STÁVALA BRUNŠOVSKÁ ZVONIČKA Jedním z adventních

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červen 2014 cena: 10 Kč Hurá prázdniny 27. června 2014 koupaliště v Novém Boru str. 43 fotogalerie z akcí str. 24-29 Sklářské slavnosti meet czech design 13. - 15.

Více

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o podzim 2013 Téma: Investice 2013 Foto: LUKÁŠ STRAŠÍK Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem První červencový

Více

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia.

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia. 02 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma V kulturním domě až do 2. března pokračuje výjimečná výstava sbírky kreseb a akvarelů, pocházející z pozůstalosti po předním českém krajináři první

Více

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 1 únor 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j VHabrovéulici donovétřídy - str.8 jvbožkověodzáří donovéškolky - str.9 j Stoletfarnosti

Více

Vimperské noviny. STAROSTA z radnice. Kudy kolem viaduktu. Léto Tak začnu trochou ohlédnutím.

Vimperské noviny. STAROSTA z radnice. Kudy kolem viaduktu. Léto Tak začnu trochou ohlédnutím. Vimperské noviny Vydává Město Vimperk 7 8/2009 Ročník XIV Zdarma Léto Tak začnu trochou ohlédnutím. Před měsícem jsme slavnostně otevřeli zrekonstruované náměstí. Akce byla spojena s oslavami 530. výročí

Více

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011 VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011 Vážení spoluobčané, první týdny druhé poloviny roku se vyznačovaly nestálým a vesměs podmračeným, často deštivým a také chladným počasím. To nijak nenahrávalo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy (školní rok 2012 2013)

Výroční zpráva o činnosti školy (školní rok 2012 2013) ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36 Vroční zpráva o činnosti šoly (šolní ro 2012 2013) podle 10, odstavce 3) Záona č. 561/2004 Sb. o předšolním, záladním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 3 2008 Velikonoční jarmark ve Slivenci V sobotu 15. března ve 14:00 zahájili žáci ZŠ Slivenec letošní velikonoční jarmark ve Slivenci milým vystoupením.

Více

jaro 2012 Foto: Lucie Hašková Téma: Vystěhování Rozhovor s Petrem Kosem Rozpočet obce na rok 2012 Významné změny ve škole a školce

jaro 2012 Foto: Lucie Hašková Téma: Vystěhování Rozhovor s Petrem Kosem Rozpočet obce na rok 2012 Významné změny ve škole a školce ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o jaro 2012 Foto: Lucie Hašková Téma: Vystěhování Rozhovor s Petrem Kosem Rozpočet obce na rok 2012 Významné změny ve škole a školce Druhou lednovou sobotu

Více

Broumovský zpravodaj. únor 2007

Broumovský zpravodaj. únor 2007 Titulní list ostrostřelecké kroniky z roku 1867. Na titulní straně je vyobrazen neznámý broumovský ostrostřelec s rodinou na miniatuře A. Špuláka z roku 1845. Broumovský zpravodaj únor 2007 Obsah... Broumvští

Více

O slavnostech nás čeká i radniční noc

O slavnostech nás čeká i radniční noc květen 2013 VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSÍČNÍK DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK VYCHÁZÍ 10. května 2013 O slavnostech nás čeká i radniční noc Koncert kapely Charlie Straight, Yo Yo Bandu nebo Xindla X, tradiční

Více

Narodil se v Hruškách

Narodil se v Hruškách Narodil se v Hruškách dokončení z minulého čísla A mezitím se snažil uchytit natrvalo na univerzitě. Psal na všechny strany. Krátce se mu podařilo uchytit na univerzitě v Kalifornii, kde učil studenty

Více

Zpravodaj. Obecního úřadu v Kozlovicích. Slovo starosty. číslo 2 červen 2007 zdarma. Foto: Pel.

Zpravodaj. Obecního úřadu v Kozlovicích. Slovo starosty. číslo 2 červen 2007 zdarma. Foto: Pel. Zpravodaj Obecního úřadu v Kozlovicích www.kozlovice.cz e-mail: kozlovice@kozlovice.cz číslo 2 červen 2007 zdarma Foto: Pel. Slovo starosty Vážení spoluobčané, na dalších řádcích Vás chci informovat o

Více

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice)

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) MIMOŇSK 319 ČERVEN 2014 Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) Z obsahu Hospodaření města (komentář k rozpočtu)

Více

Kontrola veřejných prostranství

Kontrola veřejných prostranství Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 06 2 0 1 4 Na prahu léta Červen je tu a všichni malí i velcí vyhlížíme školní prázdniny a letní dovolené. Ještě před koncem školního

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Liptál - vesnice roku 2006

Liptál - vesnice roku 2006 V dnešním čísle najdete: Duben - Červen 2010 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Starostové se zlobí na novelu... Lesy obce Liptál Program Liptálských slavností Košt slivovice Volby do

Více

druhý. Jejich povinností bude především dohled nad dodržováním obecně

druhý. Jejich povinností bude především dohled nad dodržováním obecně číslo 3, ročník 16 březen 2006 cena 10 Kč Činnost městské policie ve městě zahájena Od 1.3.2006 začne v našem městě působit městská policie. Zpočátku pouze jeden strážník, po složení předepsaných zkoušek

Více