POVODOVÝ PLÁN MSTA ŠLUKNOV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POVODOVÝ PLÁN MSTA ŠLUKNOV"

Transkript

1 Divize 24 Geologická Praha 5 Obchodní rejstík vedený Mstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1189 POVODOVÝ PLÁN MSTA ŠLUKNOV Obec s rozšíenou psobností: Rumburk Správce vodního toku: Povodí Ohe, s.p. Lesy R, s.p. Stanovisko správce toku ( 83, písm. A) zákona. 254/2001 Sb., o vodách a o zmn nkterých zákon (vodní zákon), ve znní pozdjších pedpis:.. Potvrzení souladu vcné a grafické ásti povodového plánu msta Šluknov s povodovým plánem ORP Rumburk ve smyslu zákona. 254/2001 Sb., ve znní pozdjších pedpis:.. Povodový plán schválil:.. Praha, 2012

2 AQUATEST a.s., divize 24 Geologická 4, Praha 5, Barrandov I: Obchodní rejstík vedený Mstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1189 Kód zakázky: Popis zakázky: Poadové.: Objednatel:!"# $ %&%'(%)*+),'-.%/0(12034 %5*6'7,%1/0 8)90/7,71%: Odpovdný ešitel: Ing. Alexandra Vrbová ešitelský tým: Ing. Tomáš Vrzák Ing. Vra Senftová Kontroloval: Ing. Helena Lintnerová editelka divize stavební a vodohospodáské projekce Schválil: RNDr. Jií Šíma Technický editel Za statutární orgán: Ing. Petr Máša Místopedseda pedstavenstva a editel spolenosti Praha, kvten 2012 Výtisk.: Stránka 2 z 76

3 Rozdlovník: Výtisk. 1: Msto Šluknov Výtisk. 2: Severoeské sdružení obcí (CD) Výtisk. 3: Mstký úad Rumburk Výtisk. 4: AQUATEST a.s. Stránka 3 z 76

4 OBSAH!!" ##$ # %&"!%#" '%(#)" * #+!" # $% &'() * &'+$+',- )! ' # )&'.+,$/$%()'.012&+ -(3 # )&'.+,$/$%()''12&4/22&5, "##'# * $(& * 6!'!%#" " # - &#!" #, 7(')'/$%(8+* 9'+5 )! ' # # # +,$:;<9ABC!#,,. #!#', * %$ /"$'#, %!#, + #-%%, ##$. %#'.!" #. ')!- * # +,68(,412&+'12& #5 # ; 2(/%&D8#5 # $%(8++,+2&2#E ' %--, # ;8(/* # '%&D8* # 9'+% F')* ## ;8+,12&2&2(12& +(/* #* ;8'/ 2+(,)*# #3 9'(+',-** Stránka 4 z 76

5 #5 9'++',-** #E ;88+( '12&&'(,+',-,*3 # & -%8+*E # ;88+, 12&(,)(,12&'5 # =/'-'F+'5 # ;4482&'.5 # ;,$%(8+5# Stránka 5 z 76

6 Seznam použitých zkratek: CO HP HMÚ HZS HZS ÚO KOPIS HZS MÚ Mze MV MŽP OBT ORP OÚ PK PP POh RPP HMÚ Sb. SVK SPA SÚS TBD TNV VHD Povodí VD Civilní obrana íslo hydrologického poadí eský hydrometeorologický ústav Hasiský záchranný sbor Hasiský záchranný sbor, územní odbor Krajské operaní a informaní stedisko Hasiského záchranného sboru Mstský úad Ministerstvo zemdlství R Ministerstvo vnitra Ministerstvo životního prostedí R Objekt Obec s rozšíenou psobností Obecní úad Povodová komise Povodový plán Povodí Ohe, s.p. Regionální pedpovdní pracovišthmú Sbírka zákon Severoeské vodovody a kanalizace, a.s. Stupe povodové aktivity Správa a údržba silnic, a.s. Technicko - bezpenostní dohled Odvtvová technická norma vodního hospodáství Vodohospodáský dispeink správce povodí Vodní dílo Stránka 6 z 76

7 1 Úvodní ást Povodový plán msta Šluknov je souhrn organizaních a technických opatení, potebných k odvrácení nebo zmírnní škod pi povodních na životech a majetku oban a spolenosti a na životním prostedí msta Šluknov. Znní povodového plánu odpovídá v souasné dob platné právní úprav. Povodový plán bude každoron provován a v pípad poteby bude upraven a doplnn. Provení povodového plánu bude také vždy po velké povodni, pi zmn uspoádání orgán státní správy, zmn právních pedpis nebo jiných okolnostech, které mohou vyvolat jeho zmny. Tento povodový plán je základním dokumentem ochrany ped povodnmi, který slouží ke koordinaci inností v daném území v dob povodové situace. Povodovým plánem se eší ochrana území, nemovitostí a staveb. Povodové plány menších celk musí být v souladu s povodovým plánem vyššího stupn, soulad potvrzuje píslušný povodový orgán na titulní stran povodového plánu. Povodový plán se týká tchto vodních tok: Povodový plán se týká tchto ástí obce: Šluknovský potok, Stíbrný potok, Rožanský potok, Lesní potok a Deví Šluknov, Císaský, Harrachov, Královka, Království, Kunratice, Nové Hrabcí a Rožany Použité aktuální pedpisy a zpracované podklady: Zákon. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), v platném znní Zákon. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, v platném znní Zákon. 240/2000 Sb., o krizovém ízení a o zmn nkterých zákon (krizový zákon), v platném znní Zákon. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní MZe + MŽP, Strategie ochrany ped povodnmi v eské republice (schválená vládním usnesením. 382 ze dne 19. dubna 2000) HMÚ - odborné pokyny HPPS (hlásná a pedpovdní povodová služba) MŽP, Metodický pokyn. 15/05 odboru ochrany vod MŽP k zabezpeení hlásné a pedpovdní povodové služby, Vstník MŽP. 9/2005 MŽP, Metodický pokyn. 3/00 odboru ochrany vod MŽP pro stanovení úink zvláštních povodní a jejich zalenní do povodových plán, Vstník MŽP. 7/2000 TNV odvtvová technická norma vodního hospodáství - povodové plány Studie záplavového území Rožanského potoka pro prtoky Q 5, Q 20 a Q 100 vetn aktivní zóny pi Q 100 (Hydrosoft Veleslavín s.r.o.; 11/2008) Stránka 7 z 76

8 1.1 Správci vodních tok Správním územím msta Šluknov protékají vodní toky Šluknovský potok, Stíbrný p., Rožanský p., Lesní p. a potok Deví. Nebezpeí povodn pipadá v úvahu hlavn u prvních tech tok. Správce vodního toku je uveden v tabulce: Správa vodních tok. Název toku HP Správce toku 1 2 Šluknovský potok (v. pítok) Stíbrný potok (v. pítok) 3 Rožanský potok 4 bezejmenné pítoky Rožanského potoka Povodí Ohe s.p *) Povodí Ohe s.p. (.km 0,000 1,800) Lesy R s.p. (1,800 pramen) Povodí Ohe s.p. Povodí Ohe s.p., Lesy R s.p. správce HOZ 5 Lesní potok (v. pítok) Lesy R s.p. 6 Deví Povodí Ohe s.p. *) HP pramenného povodí Rožanského potoka Kontakty: Povodí Ohe, s.p. podnikové editelství: Bezruova Chomutov Tel Fax: Povodí Ohe, s.p. Závod Terezín Pražská Terezín Tel Fax editel závodu Terezín: Ing. Pavel Eger, tel Vedoucí provozu eská Lípa: Ing. Tomáš Suchý, tel Ved. úseku Šluknov: Ing. Iva Šedivá, tel Povodí Ohe, s.p. Vodohospodáský dispeink Tel , Fax Vedoucí odboru vodohospodáského dispeinku: Ing. Václav Kleka, tel Stránka 8 z 76

9 Lesy eské republiky, státní podnik ST - oblast povodí Ohe, Teplice Dr. Vrbenského 2874/1, , Teplice, Tel: , Fax: mobil: Kontaktní osoby: Ing. Ivana Kuerová, vedoucí správy tok Tel: , mobil: Olga Hradecká, správce vodního toku Tel: , mobil: Stránka 9 z 76

10 1.2 Píslušný vodoprávní úad Píslušný vodoprávní úad Vodoprávní úad Adresa Tel/fax Mstský úad Rumburk Odbor životního prostedí úsek vodoprávního úadu MÚ Rumburk Tída 9.kvtna 1366/48, Rumburk / / Vedoucí odboru ŽP MÚ Rumburk: Ing. Jií Latislav zástupce vedoucího odboru ŽP Bc. Iveta Uzlová 1.3 Píslušný povodový orgán ízení ochrany ped povodnmi zabezpeují povodové orgány. ízení ochrany ped povodnmi zahrnuje pípravu na povodové situace, ízení, organizaci a kontrolu všech píslušných inností v prbhu povodn a v období následujícím bezprostedn po povodni, vetnízení, organizace a kontroly inností ostatních úastník ochrany ped povodnmi. Povodové orgány se pi své innosti ídí povodovými plány. V období mimo povodn jsou povodovými orgány: Orgány obcí Obecní úady obcí s rozšíenou psobností Krajské úady MŽP, zabezpeení pípravy záchranných prací písluší MV (Ministerstvo vnitra) Po dobu povodn jsou povodovými orgány: Povodové komise obcí Povodové komise obcí s rozšíenou psobností Povodové komise kraj Ústední povodová komise R Povodovým orgánem po dobu trvání povodn na území msta Šluknov je povodová komise msta Šluknov, která je zízena starostou obce k plnní úkol pi ochran ped povodnmi jako zvláštní orgán obce a jejím pedsedou se stává starosta obce. Starosta obce poté jmenuje další leny povodové komise obce. Povodová komise je pímo podízená PK ORP Rumburk. Pevezme-li pi povodni ízení ochrany PK ORP Rumburk provádí nadále PK msta Šluknov opatení podle svého povodového plánu v koordinaci s PK ORP Rumburk. Píslušné povodové orgány na daném území jsou uvedeny v kapitole 3.1 Stránka 10 z 76

11 Ostatními úastníky povodové ochrany, kteí se podílí na ochran ped povodnmi, jsou: Pracovišt pedpovdní povodové služby HMÚ Správci povodí Správci vodních tok Vlastníci a správci vodních dl Vlastníci pozemk a staveb, které se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují prbh povodn Hasiské záchranné sbory apod. Povodové orgány mohou v dob povodn init opatení a vydávat píkazy k zabezpeení ízení ochrany ped povodnmi, v odvodnných pípadech i nad rámec platných povodových plán s tím, že v takovém pípad musí neprodlen uvdomit dotené osoby. Všechna pijatá opatení a vydané píkazy se zapisují do povodové knihy a musí být pístupné k nahlédnutí osobám vykonávajícím psobnost místn píslušných povodových orgán (povodová kniha mže být vedena zpsobem umožujícím dálkový pístup). Na vydávání tchto píkaz se nevztahuje správní ád. Mimoádné pravomoci povodových orgán zaínají vyhlášením druhého nebo tetího stupn povodové aktivity a koní odvoláním tchto stup. Povodové orgány nebo jiné osoby na jejich píkaz jsou pi povodni za úelem provádní záchranných a zabezpeovacích prací oprávnni vstupovat v nezbytném rozsahu na cizí pozemky a do objekt. Orgány státní správy a jiné orgány jsou povinni pomáhat povodovým orgánm na jejich výzvu pi zajišování ízení ochrany ped povodnmi. K zajištní ochrany ped povodnmi je každý povinen umožnit vstup, pípadn vjezd na své pozemky, popípad stavby tm, kteí ídí, koordinují a provádjí zabezpeovací a záchranné práce, pispt na píkaz povodových orgán osobní a vcnou pomocí k ochran život a majetku ped povodnmi a ídit se píkazy povodových orgán. Pokud pi této innosti vznikne vlastníkovi pozemku nebo stavby škoda, má nárok na její náhradu. Na píkaz povodového orgánu musí vlastníci pozemk a staveb odstranit své pedmty a zaízení, které mohou zpsobit zhoršení odtokových pomr nebo ucpání koryta níže po toku. Povodová komise msta Šluknov mže požádat povodový orgán vyššího stupn tj. Povodovou komisi ORP Rumburk o pevzetí ízení ochrany ped povodnmi v pípad, že vlastními silami není schopna tuto ochranu zajistit. Vyšší povodový orgán, který pevezme ízení povodové ochrany, je povinen oznámit píslušným nižším povodovým orgánm datum a as pevzetí, rozsah spolupráce, ukonení ízení ochrany ped povodnmi a provést o tom zápis v povodové knize. Nižší povodové orgány zstávají dále inné, provádjí ve své územní psobnosti opatení podle svých povodových plán v koordinaci s vyšším povodovým orgánem nebo podle jeho pokyn. Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zvláštního zákona (Zákon. 240/2000 Sb., o krizovém ízení), pejímá ízení ochrany ped povodnmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona píslušný. Stránka 11 z 76

12 1.4 Píslušné povodové komise sousedních obcí Proti toku: není Po toku: Sohland (Nmecko) Povodové komise sousedních obcí jsou uvedeny v píloze Povodové orgány (starosta obce, pedseda PK) informují o nebezpeí a prbhu povodn povodové orgány sousedních obcí a povodový orgán obce s rozšíenou psobností - PK ORP Rumburk. Stránka 12 z 76

13 2 Vcná ást 2.1 Charakteristika zájmového území Obec Šluknov je souástí ORP Rumburk. Jedná se o nejsevernji položené msto na území R, nachází se ve Šluknovském výbžku severozápadn od msta Rumburk. Zájmové území leží v povodí Rožanského potoka (HP a ) a jeho pítok Lesního potoka (HP ) a Stíbrného potoka (HP ). Pedmtná lokalita je zakreslena ve výezu z vodohospodáské mapy mítka 1 : list Varnsdorf: Výez z vodohospodáské mapy Varnsdorf Stránka 13 z 76

14 Geologické a hydrogeologické pomry Regionáln geologické a hydrogeologické pomry území odpovídají píslušnosti k lužickému plutonu, tvoenému granitoidními horninami. Z regionáln hydrogeologického hlediska je území souástí hydrogeologické rajonu - vodního útvaru 6411 Krystalinikum šluknovské pahorkatiny. Podzemní voda je vázána na eluvium a pásmo pipovrchového rozpojení podložních hornin, respektive na mlké aluvium potok. Klimatické pomry Území náleží klimatické oblasti MW3 (Quitt E. in Atlas podnebí eska. CHMI Praha 2007). Ve starším lenní této oblasti odpovídá rajon MT3 (Quitt, E.: Klimatické oblasti SSR. Studia Geographica 16: 1-79, Geografický ústav SAV, Brno 1971), respektive okrsek B5 mírn teplý, mírn vlhký, vrchovinový: (Atlas podnebí SR 1960). Klimatické charakteristiky oblastí dle Quitta E.(1971): Prmrná roní teplota vzduchu v oblasti klesá s nadmoskou výškou mezi 7,8 až 8,6 C podle mení nejbližších použitelných klimatických stanic Dín - Libverda (141 m n.m.) a eská Lípa (285 m n.m.) z asové ady let Pro vrcholové partie se hodnoty blíží údajm ze stanice Milešovka (835 m n.m.), to je 5,2 C. Podle asové ady nedošlo v širším okolí k žádné zmn roního teplotního prmru, pouze k dílímu vzestupu podzimních až jarních teplot a poklesu letních teplot. Pro období došlo k výraznému vzrstu prmrných roních teplot o cca 0,9 1,0 C na 8,8 až 9,5 C, který se projevil zejména v zimních a jarních, mén v letních msících. V podzimních msících byl zaznamenán mírný pokles teplot. Stránka 14 z 76

15 Prmrná roní výška srážek iní pro stanice Dín Libverda a Žandov 653 mm, pro stanici Milešovka 635 mm, pro stanici Varvaov Telnice (vrcholové partie Krušných hor, srovnatelné s Šluknovským výbžkem) 800 mm z asové ady let Aktuální údaje z let a vykazují celkový setrvalý stav nebo mírné kolísání s tím, že dochází ke znané polarizaci mezi roky, roními obdobími a i k výrazným výkyvm jednotlivých srážkových událostí (lokální bleskové povodn). TEPLOTA (t) VE STANICI DOKSANY , W2 Msíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok t [ C] -2,0-0,2 3,7 8,5 13,4 16,8 18,1 17,4 13,5 5,5 3,7 0,0 8,5 TEPLOTA (t) VE STANICI MILEŠOVKA , MW3 Msíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok t [ C] -4,6-3,3 0,2 4,5 9,8 12,9 14,5 14,1 10,8 6,2 0,5-2,8 5,2 ATMOSFÉRICKÉ SRÁŽKY (H SA ) VE STANICI DOKSANY , Msíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok H SA [mm] 20,4 19,2 22,7 32,8 55,2 56,5 59,8 63,0 41,0 29,9 31,3 24,0 455,9 ATMOSFÉRICKÉ SRÁŽKY (H SA ) VE STANICI MILEŠOVKA , Msíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok H SA [mm] 27,7 29,6 32,9 40,7 61,0 63,9 62,0 71,0 47,6 32,8 39,2 36,5 544,9 Zdroj : Údaje byly zjišovány dle Atlasu podnebí SSR a dle Podnebí SSR - tabulky (1960), z ady publikací Vysvtlivky k hydrogeologické mapssr 1980 až 1986 a z internetových stránek HMU Hydrografické a odtokové pomry Správní území msta Šluknov se nachází pi severní hranici šluknovského výbžku. Spadají do nj k.ú. Šluknov, Císaský, Fukov, Královka, Království, Kunratice u Šluknova, Nové Hrabcí a Rožany. Z hlediska povodových rizik jsou nejvýznamjší toky: Šluknovský, Stíbrný a Rožanský potok. Šluknovský potok Šluknovský potok pramení na svazích mezi vrchem Hrazený a Partyzánským vrchem. Plocha povodí je 4,71km 2 a délka toku 4,48 km. Tok prochází celou místní ástí Císaský od jihozápadu smrem na východ do Šluknova, kde se vlévá do Stíbrného potoka. Hustota zástavby podél toku se po proudu potoka zvyšuje. Na ad míst je koryto málo kapacitní, nebo do nj zasahuje oplocení pozemk (týká se hlavn horní ásti toku nad hlavní silnicí smr Velký Šenov). Šluknovský potok tak pedstavuje povodové riziko pro msto Šluknov. Stíbrný potok Stíbrný potok pramení na jihovýchodních svazích vrchu Hrazený, odkud odtéká severn do Šluknova. Plocha povodí (v. všech pítok) je 12,98km 2 a délka toku 7,53 km. V intravilánu msta se stáí na východ, protéká stedem obce (kde se do nj vlévá Šluknovský potok) a na východním okraji msta se vlévá do Rožanského potoka. V obci je koryto upravené do obdélníkového prtoného profilu (jsou tu pevážn behové zdi), pouze místy jsou behy Stránka 15 z 76

16 svahované. Na tomto vodním toku se nenachází žádné vodní dílo s významným retenním úinkem. Stíbrný potok pedstavuje povodové riziko pro msto Šluknov. Poznámka: V roce 2011 probhl schvalovací proces dokumentu Generel lokalit pro akumulaci povrchových vod (Generel LAPV). V poátení fázi obsahoval i dv lokality vhodné k výstavb vodní nádrže ve správním území msta Šluknov: Šluknov na Lesním potoce a Stíbrný potok na Stíbrném potoce. V prbhu pipomínkování/schvalování ale byly vyazeny- to však nic nemní na skutenosti, že tyto lokality jsou vhodné k výstavb poldru (suché nádrže) k ochran území ped povodnmi. Lesní potok Lesní potok pramení východn od vrchu Vlice a odtéká severn k okraji msta Šluknov, kde se vlévá do Rožanského potoka. Plocha povodí (v. všech pítok) je 15,36km 2 a délka toku 4,90 km. Vtšina povodí je zalesnná a nachází se v nm nkolik rybník nejvtší z nich je Bobí a Luní rybník. Celková retenní kapacita povodí Lesního potoka je proto dobrá. V okolí Lesního potoka se navíc nenachází souvislá zástavba (s výjímkou úseku cca 500m nad soutokem s Rožanským p.), takže Lesní potok nepedstavuje významné povodové riziko pro msto Šluknov. Rožanský potok Vodohospodásky významný Rožanský potok pramení východn od osady Harta ve výšce 429 m n.m. a hranici s Nmeckem protíná u Rožan ve výšce 305 m n.m. Plocha povodí vetn pítokiní 52,70 km 2, délka toku 9,57 km a prmrný spád je 12. Prmrný prtok v profilu na státní hranici je 0,65 m 3.s -1. Rožanský potok protéká dvma místními ástmi Království a Rožany. Zástavba (vtšinou ) je asto v bezprostední blízkosti toku, takže k jejich ohrožení mže docházet i pi povodních s nižšími prtoky. V Rožanech i v Království je koryto toku vtšinou upravené/opevnné (behové zdi), pouze místy si zachovává pírodní charakter. Pro Rožanský potok bylo Krajským úadem Ústeckého kraje v ervenci 2010 stanoveno záplavové území (pod.j /ZPZ/2008/Rožanský/Ko) v úseku. km 0,000 až 8,700. Záplavové území bylo stanoveno pro návrhové prtoky Q 5, Q 20, Q 100 a aktivní zónu záplavového území. Hydrologické pomry Základní hydrologické údaje pro Rožanský potok byly pevzaty ze studie záplavového území. Rožanský potok N leté prtoky (Q N ),.km 0,00 (na hranici se SRN) N Q N 7,22 12,1 18,6 26,2 33,7 47,5 60,2 tída pesnosti: IV Plocha povodí: 48,84km 2 Rožanský potok N leté prtoky (Q N ),.km 3,32 (soutok se Stíbrným potokem) N Q N 3,16 5,37 9,48 13,3 17,7 24,9 31,6 tída pesnosti: IV Plocha povodí: 25,32km 2 Stránka 16 z 76

17 2.2 Druhy a rozsah ohrožení povodnmi Povodní rozumíme pechodné výrazné zvýšení hladiny vodního toku nebo jiných povrchových vod, pi kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a mže zpsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda mže zpsobit škody tím, že z uritého území nemže doasn pirozeným zpsobem odtékat nebo její odtok je nedostatený, pípadn dochází k zaplavení území pi soustedném odtoku srážkových vod. Povode mže být zpsobena pírodními jevy, zejména táním, dešovými srážkami nebo chodem led (pirozená povode), nebo jinými vlivy, nap. poruchou vodního díla, která mže vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým ešením kritické situace na vodním díle (zvláštní povode). Povode zaíná vyhlášením druhého nebo tetího stupn povodové aktivity (SPA) a koní odvoláním tetího SPA, není-li v dob odvolání tetího SPA vyhlášen druhý SPA. V tom pípad koní odvoláním druhého SPA. Povodní je rovnž situace, pi níž nebyl vyhlášen druhý nebo tetí SPA, ale stav nebo prtok vody v píslušném profilu nebo srážka dosáhla smrodatné úrovn pro nkterý z tchto SPA podle povodového plánu píslušného územního celku. Pochybnosti o tom, zda v uritém území a v uritém ase byla povode, rozhoduje, je-li splnna nkterá z tchto podmínek, vodoprávní úad. Za nebezpeí vzniku povodn se považují situace zejména pi: dosažení stanoveného limitu vodního stavu nebo prtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci, déletrvajících vydatných srážkách, pop. prognóze nebezpeí intenzivních dešových srážek, oekávaném náhlém tání, nebezpeném chodu led nebo pi vzniku nebezpených ledových zácp a nápch, vzniku mimoádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpeí jeho poruchy. Povodn, které se mohou vyskytnout v podmínkách msta Šluknov, lze rozdlit na nkolik hlavních typ: Pirozená povode Zimní a jarní povodn zpsobené táním snhové pokrývky, pop. v kombinaci s deš ovými srážkami. Tyto povodn se vyskytují nejastji na podhorských tocích, nabývají na intenzit v nížinných úsecích velkých tok. Tento typ povodn mže ohrozit msto Šluknov. Letní povodn zpsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti. Vyskytují se zpravidla na všech tocích v zasaženém území, obvykle s výraznými dsledky na stedních, mén pak na velkých tocích. Práv pro takový pípad povodn byly stanoveny záplavové áry na Rožanském potoce. Letní povodn zpsobené krátkodobými, avšak intenzivními srážkami. Zasahují relativn malá území. Mohou se vyskytovat zejména na malých tocích s katastrofálními dsledky. Tento typ povodn mže ohrozit msto Šluknov. Zimní povodn zpsobené ledovými jevy na malých tocích pi relativn malých prtocích. Vyskytují se na úsecích tok náchylných k tvorb ledových val, které brání rovnomrnému odtoku, nebo tam, kde není tekoucí voda. Riziko povodn zpsobené ledovými jevy je ve Šluknov minimální. Stránka 17 z 76

18 Zvláštní povodn Povodový plán msta Šluknov Povode zpsobená poruchou i havárií (protržením hráze) vodního díla nebo nouzovým ešením kritické situace na vodním díle vyvolávajícím vznik mimoádné události (krizové situace) na území pod vodním dílem. Rozeznávají se ti základní typy zvláštních povodní podle charakteru situace, která mže nastat pi stavb nebo provozu vodního díla: a) Zvláštní povode typu 1 vzniká protržením vodního díla b) Zvláštní povode typu 2 vzniká poruchou hradící konstrukce bezpenostních a výpustných zaízení vodního díla (neízený odtok vody) c) Zvláštní povode typu 3 vzniká nouzovým ešením kritické situace ohrožující bezpenost vodního díla prostednictvím nezbytného mimoádného vypouštní vody z vodního díla, zejména pi nebezpeí havárie uzávr a hrazení bezpenostních a výpustných zaízení nebo pi nebezpeí protržení hráze vodního díla. Zvláštní povode mže vzniknout i jako dsledek teroristické a nebo vojenské innosti. Na území msta Šluknov se nenachází žádné vodní dílo, které by pedstavovalo významné ohrožení msta Šluknov zvláštní povodní (technický stav rybník je uspokojivý a dv njvtší nádrže jsou boní tj. povodové prtoky jsou vedeny mimo nádrž). Stránka 18 z 76

19 2.3 Povodová opatení Povodová opatení jsou pípravná opatení, opatení provádná pi nebezpeí povodn, za povodn a opatení provádná po povodni Pípravná opatení a) stanovení záplavových území, b) vymezení smrodatných limit stup povodové aktivity, c) povodové plány, d) povodové prohlídky, e) píprava pedpovdní a hlásné povodové služby, f) organizaní a technická píprava, g) vytváení hmotných povodových rezerv, h) píprava úastník povodové ochrany, i) vyklízení záplavových území. Povodové orgány obcí ve svých územních obvodech v rámci zabezpeení úkol pi ochran ped povodnmi: a) potvrzují soulad vcné a grafické ásti povodových plán vlastník (uživatel) pozemk a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují prbh povodn, s povodovým plánem obce, b) zpracovávají povodový plán obce a pedkládají jej odbornému stanovisku správci povodí, v pípad drobných vodních tok správci tchto vodních tok, c) provádjí povodové prohlídky, d) zajišují pracovní síly a vcné prostedky na provádní záchranných prací a zabezpeení náhradních funkcí v území, e) provují pipravenost úastník ochrany podle povodových plán, f) organizují a zabezpeují hlásnou povodovou službu a hlídkovou službu, zabezpeují varování právnických a fyzických osob v územním obvodu obce využitím jednotného systému varování, g) informují o nebezpeí a prbhu povodn povodové orgány sousedních obcí a povodový orgán obce s rozšíenou psobností, h) vyhlašují a odvolávají stupn povodové aktivity v rámci územní psobnosti, i) organizují, ídí, koordinují a ukládají opatení na ochranu ped povodnmi podle povodových plán a v pípad poteby vyžadují od orgán, právnických a fyzických osob osobní a vcnou pomoc, j) zabezpeují evakuaci a návrat, doasné ubytování a stravování evakuovaných oban, zajišují další záchranné práce, k) zajišují v dob povodn nutnou hygienickou a zdravotnickou péi, organizují náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce v území, l) provádjí prohlídky po povodni, zajišují rozsah a výši povodových škod, zjišují úelnost provedených opatení a podávají zprávu povodovému orgánu obce s rozšíenou psobností, m) vedou záznamy v povodové knize. Stránka 19 z 76

20 2.3.2 Opatení pi nebezpeí povodn a za povodn a) innost pedpovdní povodové služby, b) innost hlásné povodové služby, c) varování pi nebezpeí povodn zpsobené pírodními jevy a umlými vlivy, d) zízení a innost hlídkové služby, e) vyklizení záplavového území, f) ízené ovlivování odtokových pomr, g) povodové zabezpeovací práce, h) povodové záchranné práce, i) zabezpeení náhradních funkcí a služeb v území zasaženém povodní, j) evidenní a dokumentaní práce, Povodové zabezpeovací práce jsou technická opatení provádná pi nebezpeí povodn a za povodn ke zmírnní prbhu povodn a jejích škodlivých následk. Jsou to zejména: a) odstraování pekážek ve vodním toku a v profilu objekt (propustky, mosty) znemožujících plynulý odtok vody, b) rozbrušování ledových nápch a zácp ve vodním toku, c) ochrana koryta a beh proti narušování povodovým prtokem a zajišování behových nátrží, d) opatení proti pelití nebo protržení ochranných hrází, e) opatení proti pelití nebo protržení hrází vodních dl zadržujících vodu, f) provizorní uzavírání protržených hrází, g) instalace protipovodových zábran, h) opatení proti zptnému vzdutí vody, zejména do kanalizací, i) opatení k omezení zneištné vody, j) opatení zajišující stabilizaci území ped sesuvy. Povodové zabezpeovací práce zajišují správci vodních tok na vodních tocích a vlastníci dotených objekt, pípadn další subjekty podle povodových plán nebo na píkaz povodových orgán. Zabezpeovací práce, které mohou ovlivnit odtokové podmínky a prbh povodn, musí být koordinovány ve spolupráci s píslušným správcem povodí na celém vodním toku nebo v celém povodí. Povodovými záchrannými pracemi jsou technická organizaní opatení provádná za povodn v bezprostedn ohrožených nebo již zaplavených území k záchran život a majetku, zejména ochrana a evakuace obyvatelstva z tchto území, pée o n po nezbytn nutnou dobu, zachraování majetku a jeho pemístní mimo ohrožené území. Povodové záchranné práce v pípadech, kdy jsou ohroženy lidské životy, nebo hospodáské zájmy, jimiž jsou doprava, zásobování, spoje, zdravotnictví zajišují povodové orgány ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému. Povodové záchranné práce zajišují povodové orgány ve spolupráci s ostatními úastníky ochrany ped povodnmi. Stránka 20 z 76

21 2.3.3 Opatení po povodni (OBNOVOVACÍ) Tato opatení se provádjí již v dob povodn, jejich dokonení se však provádí až po povodni. a) evidenní a dokumentaní práce, b) vyhodnocení povodové situace vetn vzniklých povodových škod c) odstranní povodových škod a obnova území po povodni Povodová opatení ve smyslu ustanovení 65 vodního zákona. 254/2001 Sb. nejsou výstavba, údržba a opravy staveb a ostatních zaízení sloužící k ochran ped povodnmi, jakož i investice vyvolané povodnmi Povodové prohlídky Úelem povodových prohlídek je zjišování, zda na vodních tocích, vodních dílech a v záplavových územích, popípad na objektech nebo zaízeních ležících v tchto územích nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpeí povodn nebo její škodlivé následky. Povodové prohlídky organizují a provádjí povodové orgány podle povodových plán, a to nejmén jednou ron - ped obdobím jarního tání (zpravidla bezen) nebo ped obdobím letních povodní (zpravidla konec ervna). Dále se povodová prohlídka provádí vždy ped nebezpeím vzniku povodní mezi I.SPA a II.SPA na píkaz pedsedy PK, rozsah povodové prohlídky urí pedseda PK. Povodové orgány mohou na základ povodové prohlídky vyzvat vlastníky pozemk, staveb a zaízení v záplavovém území k odstranní pedmt a zaízení, které mohou zpsobit zhoršení odtokových pomr nebo ucpání koryta níže po toku. Pokud tito vlastníci výzvy ve stanovené lht neuposlechnou, uloží takovou povinnost rozhodnutím. Z prohlídek se zpracovávají zápisy, pípadn se poizuje další dokumentace (nap. fotografie). Na základ provedených prohlídek se pijímají patiná opatení, která vedou k odstranní pípadných rizik pi povodni, kterými mohou být nap. skládky, špatn zajištné plovoucí objekty, nežádoucí koviny a deviny apod. Dále se na základ prohlídek pijímají další opatení, které vedou ke zvýšení kapacity profil apod. Zamení povodových prohlídek: stav a kapacita koryt, ochranných hrází, objekt, most, propustk, ale také strom a ke v korytech; pítomnost skládek materiálu v blízkosti vodních tok (zejména v záplavovém území nebo území ohroženém povodnmi), které by mohly zhoršit prbh povodn, jako je stavební materiál, devo (klády, kulatina, prkna, apod.), zemdlské produkty (sláma, seno), stavební buky, kontejnery apod.; pítomnost skládek v blízkosti vodních tok (zejména v záplavovém území nebo území ohroženém povodnmi) ropných produkt, chemikálií apod.; které by mohly zpsobit kontaminaci vody a pdy pi povodni; umístní plot a ohrad všech druh; plovoucí objekty a jejich zajištní Pedpovdní a hlásná povodová služba Hlavním úelem pedpovdní povodové služby je informovat povodové orgány a ostatní úastníky povodové ochrany o nebezpeí vzniku povodn a o dalším nebezpeném vývoji. 1) Pedpovdní povodová služba informuje povodové orgány, popípad další úastníky ochrany ped povodnmi, o nebezpeí vzniku povodn, o jejím vzniku a Stránka 21 z 76

22 o dalším nebezpeném vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj povodn, zejména o srážkách, vodních stavech a prtocích ve vybraných profilech. Tuto službu zajišuje Centrální prognózní pracovišteského hydrometeorologického ústavu (dále jen HMÚ) v Praze, pop. HMÚ - poboka Ústí nad Labem ve spolupráci s Vodohospodáským dispeinkem Povodí Ohe s.p. a správci dalších vodních tok. 2) Hlásná povodová služba zabezpeuje informace povodovým orgánm pro varování obyvatelstva v míst oekávané povodn a v místech ležících níže po vodním toku, informuje povodové orgány a úastníky ochrany ped povodnmi o vývoji povodové situace a pedává zprávy a hlášení potebná k jejímu vyhodnocování a k ízení opatení na ochranu ped povodnmi. Hlásnou povodovou službu organizují povodové orgány obcí a povodové orgány pro správní obvody obcí s rozšíenou psobností a podílejí se na ní ostatní úastníci ochrany ped povodnmi. K zabezpeení hlásné povodové služby organizují povodové orgány obcí v pípad poteby hlídkovou službu. Seznam len hlídkové služby je uveden v píloze Hlídková služba nastupuje na výzvu pedsedy povodové komise. O kontrole vede záznamy. Ve svých hlášeních uvádí datum, hodinu, místo kontroly, stav zajištní (výška hladiny apod.). Povinností hlídky je kontrolovat vyvíjející se situaci, odstranit drobné závady ihned anebo vyslat pracovní skupinu. Hlídková služba sleduje stav na místech uvedených v píloze Základem pro výkon pedpovdní a hlásné služby je soubor hlásných stanic - hlásných profil. Hlásný profil je místo na vodním toku sloužící ke sledování prbhu povodn. Hlásné profily na tocích jsou rozdleny do tí kategorií: základní hlásné profily - kategorie A, jejichž provozovateli jsou HMÚ nebo Povodí. Jde o profily na významných vodních tocích. Informace z nich jsou nezbytné pro ízení opatení k ochran ped povodnmi na národní úrovni. doplkové hlásné profily - kategorie B, zizované krajskými úady a provozované místn píslušnými obcemi. Jsou nezbytné pro ízení opatení k ochran ped povodnmi na regionální (krajské) úrovni. pomocné hlásné profily - kategorie C, provozované úelov obcemi, nebo vlastníky ohrožených nemovitostí. Seznam hlásných profil daného území je uveden v píloze Hlásné profily kategorie A a B tvoí celostátní systém hlásné služby. Profily kategorie C mají lokální význam a mohou spolu s profily kategorie B tvoit základ místních varovných systém, pracujících na rzné technické úrovni (manuáln nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména pi pívalových srážkách a povodních na malých tocích. Tyto místní systémy lze doplovat také hlásnými stanicemi pro sledování srážek. Hlásné profily kategorie C jsou provozovány obcí, které hlásný profil slouží, pi nebezpeí povodn a za povodn dle poteby. Stránka 22 z 76

POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA MIKULÁŠOVICE

POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA MIKULÁŠOVICE AQUATEST a.s. Divize 24 Geologická 4 152 00 Praha 5 Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1189 POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA MIKULÁŠOVICE Obec s rozšířenou působností: Rumburk Správce

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE OBRNICE

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE OBRNICE AQUATEST a.s. Divize 24 Geologická 4 152 00 Praha 5 Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1189 POVODŇOVÝ PLÁN OBCE OBRNICE Obec s rozšířenou působností: Most Správce vodního

Více

OBCE A JEJICH ÚLOHA V POVODŇOVÉ OCHRANĚ

OBCE A JEJICH ÚLOHA V POVODŇOVÉ OCHRANĚ OBCE A JEJICH ÚLOHA V POVODŇOVÉ OCHRANĚ Povodňové orgány Povodňové orgány v období mimo povodeň ( 77 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)) -obcí orgány -orgány obcí

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE LUBENEC

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE LUBENEC POVODŇOVÝ PLÁN OBCE LUBENEC Obec s rozšířenou působností: Podbořany Správce vodního toku: Povodí Ohře, s.p. Lesy ČR Zemědělská vodohospodářská správa Újezdní úřad vojenského újezdu Hradiště Stanovisko

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava Spolenost VTS Morava s.r.o. se sídlem v Ostrav vznikla 15.7.2002 pemnou fyzické osoby, psobící na trhu od roku 1997, na spolenost s ruením omezeným. Cílem spolenosti je od samého poátku specializace na

Více

POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA HORNÍ JIŘETÍN

POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA HORNÍ JIŘETÍN AQUATEST a.s. Divize 24 Geologická 4 152 00 Praha 5 Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1189 POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA HORNÍ JIŘETÍN Obec s rozšířenou působností: Litvínov Správce

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE LIPOVÁ

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE LIPOVÁ AQUATEST a.s. Divize 24 Geologická 4 152 00 Praha 5 Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1189 POVODŇOVÝ PLÁN OBCE LIPOVÁ Obec s rozšířenou působností: Rumburk Správce vodního

Více

15. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby

15. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby 15. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby Účelem tohoto pokynu je upřesnění systému hlásné a předpovědní povodňové služby,

Více

Požární ád obce Lubník

Požární ád obce Lubník Obecn závazná vyhláška obce Lubník.3/2002 Zastupitelstvo obce Lubník vydává podle 84 odst. 2 písm. i) a 10 písm.a) zák..128/2000 Sb. o obcích a podle 29 odst. 1 písm. o) zák.. 133/1985 Sb. o požární ochran,

Více

Proces "Investice - výstavba nového objektu"

Proces Investice - výstavba nového objektu Proces "Investice - výstavba nového objektu" po.. popis innosti - úkolu gestor souinnost výstup asová jednotka rizika právní norma poznámka 1 Zadání investice-pedložení evidenního listu stavební akce -zadání

Více

VEEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání zastavného území v k.ú. Popovice u Brandýsa

VEEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání zastavného území v k.ú. Popovice u Brandýsa Mstský úad Brandýs nad Labem Stará Boleslav ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A PAMÁTKOVÉ PE pracovišt Praha 1 nám. Republiky 3, 110 01 Praha 1, 221 621 111. jedn. : 2008/ 9515-140 65 V/5 Vyizuje: Ing. arch. Bredová

Více

Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA

Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA rektor Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA Plze 10. prosince 2007 R-586-07 Tato smrnice v souladu se zákonem. 133/1985 Sb., o požární ochran, ve znní pozdjších pedpis a vyhláškou. 246/2001 Sb., o

Více

Opatření k ochraně před povodněmi

Opatření k ochraně před povodněmi Opatření k ochraně před povodněmi Z pohledu správce inženýrské sítě vodovody a kanalizace Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Teplice, distribuční závod Liberec, by bylo velmi vhodné ohrázování ČOV

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice íslo jednací : MUVIZ 010573/2009 ZP-EJ Spisová znaka : MUVIZ 003267/2009 VYIZUJE: Ing. Eva Jelénková TEL.:

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE ÚDLICE

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE ÚDLICE AQUATEST a.s. Divize 24 Geologická 4 152 00 Praha 5 Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1189 POVODŇOVÝ PLÁN OBCE ÚDLICE Obec s rozšířenou působností: Chomutov Správce vodního

Více

POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA HOSTOMICE

POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA HOSTOMICE Ing. Lumír Pála Myslbekova 955/6 Ostrov 363 01 IČ 68783531 www.pip-eko.cz POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA HOSTOMICE Obec s rozšířenou působností: Hořovice Správci vodních toků: Povodí Vltavy, s.p., Lesy ČR, s.p.

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE PERŠTEJN

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE PERŠTEJN AQUATEST a.s. Divize 24 Geologická 4 152 00, Praha 5 Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1189 POVODŇOVÝ PLÁN OBCE PERŠTEJN Obec s rozšířenou působností: Kadaň Správce vodního

Více

Smlouva. o dodávce vody a odvádní odpadních vod. uzavená podle ustanovení 8 odst 5 zák.. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích

Smlouva. o dodávce vody a odvádní odpadních vod. uzavená podle ustanovení 8 odst 5 zák.. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích o dodávce vody a odvádní odpadních vod uzavená podle ustanovení 8 odst 5 zák.. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích Níže uvedeného dne, msíce a roku uzaveli 1. Obchodní firma : Vodovody a kanalizace

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ)

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) 1 Úvodní ustanovení 1) Disciplinární ád upravuje postup orgán Asociace finanních zprostedkovatel a finanních

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži O B S A H : A. ÚVOD Strana 2 B. PÍPRAVA A PROVEDENÍ PRZKUM 1. Rozdlení území na dopravní oblasti 2 2. Metoda smrového przkumu 3 3. Uzávry

Více

ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení 2. Sí Vodních skaut 3. Úel sít VS 4. Vodní výchovné jednotky Junák svaz skaut a skautek R

ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení 2. Sí Vodních skaut 3. Úel sít VS 4. Vodní výchovné jednotky Junák svaz skaut a skautek R ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a strukturu sít Vodních skaut (dále jen VS). (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka, b) Organizaní ád a systemizace

Více

M S T S K Ý Ú A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú a d V E E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

M S T S K Ý Ú A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú a d V E E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M S T S K Ý Ú A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú a d.j. : Velké Hamry dne 25.7.2008 Vyizuje : Oleníek Telefon : 483 369 824 Monika Nevailová, nar. 11.1.1981, Muškova 1404/1, 148 00 Praha

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Návrh. na vyhlášení zvlášt chrán ného území a ochranného pásma zvlášt chrán ného území

Návrh. na vyhlášení zvlášt chrán ného území a ochranného pásma zvlášt chrán ného území Návrh na vyhlášení zvlášt chránného území a ochranného pásma zvlášt chránného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona. 114/1992 Sb. o ochran pírody a krajiny v platném znní a 4 vyhlášky. 64/2011 Sb.

Více

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE KOVÁŘSKÁ

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE KOVÁŘSKÁ POVODŇOVÝ PLÁN OBCE KOVÁŘSKÁ Obec s rozšířenou působností: Kadaň Správce vodního toku: Povodí Ohře, státní podnik Lesy České republiky, státní podnik Stanovisko správce toku ( 83, písm. A) zákona č.254/2001

Více

R O Z H O D N U T Í 451/07

R O Z H O D N U T Í 451/07 M S T S K Ý Ú A D N Á C H O D odbor dopravy a silniního hospodáství Masarykovo nám. 40, 547 61 Náchod.j.: 45780/07/ODSH/Tý Vyizuje : Týfa V Náchod dne 27.12.2007 R O Z H O D N U T Í 451/07 Mstský úad Náchod,

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

254 ZÁKON ze dne 28. ervna 2001

254 ZÁKON ze dne 28. ervna 2001 Ú p l n é z nní 254 ZÁKON ze dne 28. ervna 2001 o vodách a o zmn nkterých zákon (vodní zákon), ve znní zákona. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování zneištní, o integrovaném registru zneišování

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Mstský úad Trhové Sviny Odbor dopravy a silniního hospodáství Žižkovo nám. 32, PS 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny.cz

Mstský úad Trhové Sviny Odbor dopravy a silniního hospodáství Žižkovo nám. 32, PS 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny.cz Mstský úad Trhové Sviny Odbor dopravy a silniního hospodáství Žižkovo nám. 32, PS 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny.cz Znaka íslo jednací Vyizuje Trhové Sviny ODSH/05/200/.- II/157 8910/05

Více

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost VUT Brno Fakulta stavební Studentská vdecká a odborná innost Akademický rok 2005/2006 Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost Jméno a píjmení studenta : Roník, obor

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Ureno: Orgánm krizového ízení Ministerstvo zemdlství.j.: 21 881/2002-6000 Ministerstvo zemdlství v dohod s Ministerstvem životního

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 1 DOPRAVNÍ A PEPRAVNÍ PRZKUMY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Cikháj se na svém zasedání dne 22.12.2003 usneslo vydat na základ 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

POŽÁRNÍ ÁD OBCE #l. 1 Úvodní ustanovení

POŽÁRNÍ ÁD OBCE #l. 1 Úvodní ustanovení Obecn závazná vyhláška.1/2003 Zastupitelstvo obce Sadov na svém zasedání dne 10.12.2003 se usneslo vydat na základ 29 odst. 1 písm. c) zákona ". 133/1985 Sb. o požární ochran, ve znní pozdjších p,edpis-,

Více

Úloha HZS při řešení povodní

Úloha HZS při řešení povodní Úloha HZS při řešení povodní 1. PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÁ SLUŽBA Službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správci povodí. - na základě smlouvy uzavřené mezi ČHMÚ (MZe) a GŘ HZS ČR

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Metodika stanovení výše náhrad škod pro vydru íní (Lutra lutra)

Metodika stanovení výše náhrad škod pro vydru íní (Lutra lutra) Metodika stanovení výše náhrad škod pro vydru íní (Lutra lutra) 24.10.2008 K. Poledníková 1, L. Poledník 1, V. Hlavá 2, J. Maštera 2, T. Mináriková 2, D. Rešl 2, L. Tomášková 2, J. Šíma 3, A. Toman 4,1,

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK STAVEBNÍ POVOLENÍ

Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK STAVEBNÍ POVOLENÍ Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování íslo jednací: VÚP 330-1368/1765/06 Pr-5 Vyizuje: Ing. Robert Proka Telefon: 388 459 057 Ve Vimperku dne: 26.09.2006

Více

JAVORNÍK ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy

JAVORNÍK ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) JAVORNÍK POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy ZPRACOVATEL: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Název územn plánovací dokumentace - ÚPD:

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2004 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE ŘETŮVKA

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE ŘETŮVKA POVODŇOVÝ PLÁN OBCE ŘETŮVKA OBSAH : I. ÚVOD a) Základní pojmy b) Zkratky II. VĚCNÁ ČÁST a) Informační část b) Charakteristika zájmového území c) Typy povodní a jejich důsledky d) Směrodatné limity pro

Více

Akce : VT Olše, eský Tšín km 37,250 37,622, oprava opevnní. A. Prvodní zpráva

Akce : VT Olše, eský Tšín km 37,250 37,622, oprava opevnní. A. Prvodní zpráva Akce : VT Olše, eský Tšín km 37,250 37,622, oprava opevnní A. DSP + DPS Obsah : a) Identifikaní údaje stavby a.1 Identifikaní údaje investora a zpracovatele PD b) Údaje o dosavadním využití území c) Údaje

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

B.3 VYMEZENÍ KRITICKÝCH MÍST

B.3 VYMEZENÍ KRITICKÝCH MÍST B.3 VYMEZENÍ KRITICKÝCH MÍST Obsah: strana: B3- B.3 Vymezení kritických míst...3 B.3.1 Vymezení zastavných území nechránných nebo nedostaten chránných ped povodnmi... 3 B.3.2 Ohrožená území povodnmi uvedená

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2005 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku Právní pedpis hl. m. Prahy.23/2003 Obecn závazná vyhláška o místním poplatku ze ps Datum vydání: 27.11.2003 Datum úinnosti: 1.1.2004 Pozmovací vyhlášky/naízení 21.10.2004 -.18/2004 Obecn závazná vyhláška,

Více

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6 Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012 Strana 1/6 Obsah 1 OBSAH... 2 2 NKOLIK SLOV NA ÚVOD... 3 3 MODEL... 3 4 DEFINICE... 3 5 DENNÍ VÝKAZ... 4 6 ZÁVR... 6 Strana 2/6 1 Nkolik slov na úvod Zamení

Více

Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích.

Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích. Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Krásno na svém zasedání dne 21.2.2005 se usneslo vydat podle ustanovení 14 odst.2 zákona íslo 565/1990 Sb., o místních

Více

4 Užívání elektrického ru ního ná adí a souvisejících elektrických p edm... 4

4 Užívání elektrického ru ního ná adí a souvisejících elektrických p edm... 4 Unipetrol RPA, s.r.o. HSE&Q Užívání elektrického runího náadí a souvisejících elektrických pedm N 11 007 Norma je závazná pro všechny subjekty (fyzické i právnické osoby), které užívají, udržují, kontrolují

Více

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Smrnice. 1-T/2013 Úinnost od 1. 7. 2013 Za vcnou správnost odpovídá tajemník MÚ Bc. Pavel Sedlák. Smrnice je závazná pro zamstnance Msta Jevíko zaazené do Mstského úadu

Více

ást tra ového úseku Praha Hostiva Praha hl. n. Návrh zm ny B. návrh ešení zm ny

ást tra ového úseku Praha Hostiva Praha hl. n. Návrh zm ny B. návrh ešení zm ny Z 1890 / 07 Výroková ást zm ny: A. základní údaje íslo zm ny: M stská ást: Katastrální území: Parcelní íslo: Z 1890 / 07 Hlavní cíl zm ny: Zm na funk ního využití ploch, z funkce izola ní zele /IZ/, zahradnictví

Více

TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU

TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU Název akce : Stupe PD : Místo stavby : Stavební úad : Investor (stavebník): Projektant: Zodpovdný

Více

Znalecký posudek. ZP-1099

Znalecký posudek. ZP-1099 Znalecký posudek. ZP-1099 o cen obvyklé na - stavb (budova) bez p/e, zpsob využití: garáž s píslušenstvím ( IS ) na pozemku st. parc.. 490 ( zastavná plocha a nádvoí ) v kat. území Vtní, obec Vtní, okres

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

ÚZEMNÍ STUDIE HERÁLEC. Chaloupky. - zadání - odbor regionálního rozvoje a územního plánování

ÚZEMNÍ STUDIE HERÁLEC. Chaloupky. - zadání - odbor regionálního rozvoje a územního plánování ÚZEMNÍ STUDIE HERÁLEC Chaloupky - zadání - Poizovatel územní studie: stský úad Žár nad Sázavou odbor regionálního rozvoje a územního plánování Datum: záí 2010 1. Vymezení ešeného území ešené území je vymezeno

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

1. Činnost předsedy PK Města Nové Město na Moravě za povodně řídí činnost PK

1. Činnost předsedy PK Města Nové Město na Moravě za povodně řídí činnost PK Pokud starosta obce - předseda povodňové komise správního obvodu ORP Nové Město na Moravě a zároveň předseda povodňové komise Města Nové Město na Moravě rozhodne o spojeném zasedání obou PK a společné

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

.j. : SÚ/328/1171/2011/!e MUDr. Michael Mrzek SÚ/330/1172/2011/!e Opavská 1127/62

.j. : SÚ/328/1171/2011/!e MUDr. Michael Mrzek SÚ/330/1172/2011/!e Opavská 1127/62 Mstský ú ad Brušperk K Námstí 22, 739 44 Brušperk stavební ú ad.j. : SÚ/328/1171/2011/!e MUDr. Michael Mrzek SÚ/330/1172/2011/!e Opavská 1127/62 vy$izuje : Ing. Ji$ina!ermáková 708 00 Ostrava - Poruba

Více

Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla

Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla Zastupitelstvo msta Napajedla (dále zastupitelstvo") vydalo ve smyslu 96 zákona. 128/2000 Sb., o obcích, ve znní pozdjších zmn a doplk, (dále zákon") svým usnesením

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Taktické cviení jednotek požární ochrany obcí. dislokovaných v okrsku. Jarom

Taktické cviení jednotek požární ochrany obcí. dislokovaných v okrsku. Jarom Taktické cviení jednotek požární ochrany obcí dislokovaných v okrsku Jarom Jarom 22.6.2012 Zpracoval pprap. Miroslav Reil I. Téma cviení: Dvojité dopravní vedení B od zdroje nebo stroje, zapojení armatur,

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

Popis p edm tu pln ní

Popis p edm tu pln ní ást 2 zadávací dokumentace Popis pedmtu plnní Pedmtem plnní veejné zakázky je uzavení rámcové smlouvy (na 4 roky), na jejímž základ budou zadavatelem zadávány jednotlivé veejné zakázky k provádní ostrahy

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 O nakládání s komunálním odpadem Zastupitelstvo msta v Luhaovicích schválilo na svém zasedání dne 13.12.2001 v souladu s ustanovením 17 odst. 2 zákona. 185/2001

Více

Mstský úad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úadu a památkové pée 358 20 Kraslice, nám. 28. íjna 1438

Mstský úad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úadu a památkové pée 358 20 Kraslice, nám. 28. íjna 1438 Mstský úad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úadu a památkové pée 358 20 Kraslice, nám. 28. íjna 1438 1/11 Spis.zn.:.j.: Vyizuje: Tel.: 751/10/SÚ/Ran 13/11/SÚ/Ran Ranglová 352 370 433, 352

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Autor projektu - HIP Architektonický návrh: Vypracoval: Investor Akce: Obsah: Ing. Miroslav Frantes Ing. Miroslav Frantes Ing. Miroslav Frantes Mstys Divišov, Horní námstí 21, Divišov OPRAVA CHODNÍKU V

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Žádost pana Kotase o prodej

Více

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY Stránka. 1 z 10 Roník 2006 SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY PROFIL PEDPISU: itul pedpisu: Vyhláška o podmínkách pipojení k elektrizaní soustav Citace: 51/2006 Sb. ástka: 23/2006 Sb. Na stran (od-do): 718-729

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více