(Standard WIPO ST.60)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(Standard WIPO ST.60)"

Transkript

1 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 30 ISSN Praha července 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. 80) (11) číslo patentu/zápisu/osvědčení (11) Number of the patent/registration/certification (15) datum zápisu průmyslového vzoru (15) Industrial design registration date (21) číslo přihlášky/žádosti (21).Application number (22) datum podání přihlášky/žádosti (22) Date of application filling (23) údaje o výstavní prioritě (23) Exhibition priority data (28) počet průmyslových vzorů (28) Number of industrial designs included in the application (31) číslo prioritní přihlášky (31) Number of priority application (32) datum podání prioritní přihlášky (32) Filling date of priority application (33) země priority (33) Priority country (40) datum zveřejnění přihlášky vynálezu (40) Date of publication of patent application (45) datum zveřejnění zapsaného průmyslového vzoru (45) Publication date of the registered industrial design (47) datum zveřejnění udělení patentu a zápisu užitného vzoru, datum zápisu užitného vzoru, datum oznámení udělení evropského patentu v Evropském patentovém věstníku (47) Publication date of patent granting and publication date of utility model registration, registration date of utility model, publication date of European patent granting in the European patent bulletin (51) mezinárodní patentové třídění/locarnské třídění průmyslových vzorů (51) International Patent Classification/ Locarno Classification for Industrial Designs (54) Název (54) Title (55) vyobrazení průmyslového vzoru (55) Reproduction of the industrial design (57) Anotace (57) Abstract (68) číslo základního patentu (68) Number of the basic patent (71) označení přihlašovatele/žadatele (71) Applicant (72) označení původce (72) Inventor (73 označení majitele/vlastníka (73 Owner (74) označení zástupce (74) Attorney's name and address (86) číslo mezinárodní přihlášky (86) International application number (87) číslo mezinárodního zveřejnění (87) International publication number (92) datum a číslo první registrace přípravku pro Českou republiku (92) Date and number(s) of the first authorization to market the product in the CZ (93) datum, číslo a země první registrace přípravku v rámci Společenství (93) Date, number(s) and country of the first authorization to market the product in the EEC (94) doba platnosti osvědčení (94) Term of certification validity (95) označení a typ přípravku (95) Name of the product and product type (96) datum podání a číslo evropské patentové přihlášky (96) European patent application filling date and number (97) datum zveřejnění a číslo zveřejnění evropské patentové přihlášky v Evropském patentovém věstníku (97) European patent application publication date and publication number in the European patent bulletin Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat ochranných známek INID codes and minimum required for the identification of bibliographics data relating to marks (Standard WIPO ST.60) (111) Číslo zápisu ochranné známky (registrace) (111) Number of registration (151) Datum zápisu ochranné známky (151) Date of the registration (210) Číslo přihlášky ochranné známky (spisu) (210) Number of the application (220) Datum podání přihlášky (220) Date of filing of the application (320) Datum vzniku práva přednosti (320) Date of the first application (442) Datum zveřejnění přihlášky po průzkumu (442) Date of the publication of the examined application (450) Datum zveřejnění zápisu ochranné známky ve Věstníku (450) Date of publication of the registration (510) Seznam výrobků a služeb (510) List of goods and/or services (511) Číslo třídy výrobků a služeb (511) Number of the class of goods and/or services (526) Omezení rozsahu ochrany o prvek (526) Disclaimer Znění nebo vyobrazení ochranné známky Reproduction of the mark (551) Kolektivní ochranná známka (551) Collective mark (554) Prostorová ochranná známka (554) Three-dimensional mark (558) Ochranná známka tvořená pouze barvou nebo kombinací (558) Mark consisting exclusively of one or several colours Barev (583) Datum právní moci rozhodnutí/výsledek rozhodnutí (583) Date of the legal force of the decision/ result of the decision (591) Údaje o barevnosti ochranné známky (591) Information concerning colour (730) Přihlašovatel/vlastník ochranné známky (730) The applicant or the holder of the mark (740) Zástupce (740) Name and address of the representative (811) Mezinárodní číslo zápisu ochranné známky (811) Number of the international registration (890) Kód státu ochrany mezinárodní ochranné známky (890) INID code of the state of the international mark

2 Kódy pro kódování záhlaví oznámení publikovaných ve Věstníku (Standard WIPO ST. 17) BB9A FG1K FG4A FG4Q LD3K LD4Q MA4A MA4F MC3K MC4A MC4F MC4Q MH1K MH4A MH4F MH4Q zveřejněné přihlášky vynálezů zapsané užitné vzory udělené patenty zapsané průmyslové vzory částečný výmaz užitného vzoru částečný výmaz průmyslového vzoru zánik patentu vzdáním se zánik autorských osvědčení vzdáním se výmaz užitného vzoru zrušení patentu zrušení autorského osvědčení výmaz průmyslového vzoru zánik užitného vzoru vzdáním se částečné zrušení patentu částečné zrušení autorského osvědčení zánik průmyslového vzoru vzdáním se MK1K MK4A MK4F MK4Q MM4A MM4F ND1K ND4Q PA4A PC9A PD1K PD4A PD4Q QA9A SB4A SB4F zánik užitného vzoru uplynutím doby platnosti zánik patentů uplynutím doby platnosti zánik autorských osvědčení uplynutím doby platnosti zánik průmyslového vzoru uplynutím doby ochrany zánik patentů pro nezaplacení ročních poplatků zánik autorských osvědčení pro nezaplacení ročních poplatků prodloužení platnosti užitného vzoru obnova doby ochrany průmyslového vzoru změna autorského osvědčení na patent změna dispozičního práva k vynálezu převod práv a ostatní změny majitelů užitných vzorů převod práv a ostatní změny majitelů patentů převod práv a ostatní změny vlastníků průmyslových vzorů nabídka licence zapsané patenty do rejstříku po odtajnění zapsaná autorská osvědčení do rejstříku po odtajnění Opravy Změny Různé HA9A HB9A HC9A HD9A HE9A HF9A jmenování vynálezce oprava jmen změna jmen oprava adres změna adres oprava dat Opravy u přihlášek vynálezů s žádostí o udělení patentu HG9A HH9A HK9A oprava chyb v třídění oprava nebo změna všeobecně tiskové chyby v úředních věstnících Opravy ochranných dokumentů Patenty autorská osvědčení užitné vzory průmyslové vzory TA4A TA4F TA1K TA4Q jmenování vynálezce TB4A TB4F TB1K TB4Q oprava jmen TC4A TC4F TC1K TC4Q změna jmen TD4A TD4F TD1K TD4Q oprava adres TE4A TE4F TE1K TE4Q změna adres TF4A TF4F TF1K TF4Q oprava dat TG4A TG4F TG1K TG4Q oprava chyb v třídění TH4A TH4F TH1K TH4Q oprava nebo změna všeobecně TK9A TK9F TK1K TK4Q tiskové chyby v úřed. věstnících

3 Kódy pro označování zemí a mezinárodních organizací použité ve věstníku AT CH CN CZ DE DK EG FR GB HR HU IT KR MT PL SK US Rakousko Švýcarsko Čína Česká republika Spolková republika Německo Dánsko Egypt Francie Velká Británie Chorvatsko Maďarsko Itálie Korejská republika Malta Polsko Slovensko Spojené státy americké Kódy pro označování států USA použité ve věstníku CA IL IN NC NJ NY UT California Illinois Indiana North Carolina New Jersey New York Utah

4 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (zveřejněné přihlášky vynálezů) BB9A Zveřejněné přihlášky vynálezů - přehled podle čísel přihlášek Dále uvedené přihlášky vynálezů byly zveřejněny dnem, uvedeným ve Věstníku podle zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, a jsou k dispozici v patentové knihovně Úřadu průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a, , Praha D 02 G 3/36 ( ) C 10 B 47/00 ( ) A 01 G 9/08 ( ) E 06 B 3/02 ( ) G 06 F 21/85 ( ) C 01 B 11/18 ( ) G 01 R 33/09 ( ) E 06 B 3/02 ( ) Zveřejněné přihlášky vynálezů - řazené podle MPT (51) A01G 9/08 ( ) A01G 9/10 ( ) A01C 1/00 ( ) A01G 23/00 ( ) (21) (71) Havránek Ondřej, Bryndýs nad Labem- Stará Boleslav, CZ Vlček Miloslav Ing., Konice, CZ (72) Havránek Ondřej, Bryndýs nad Labem- Stará Boleslav, CZ Vlček Miloslav Ing., Konice, CZ (54) Zařízení na přípravu krytokořenných sazenic integrovaných do biochemicky rozpadavého kelímku, zejména pro tvorbu a obnovu lesních porostů a jiných rostlinných kultur (22) (57) Zařízení sestává z nosného pultu (1) tvořícího nosnou konstrukci stroje, na němž jsou uspořádány další pracovní a ovládací prvky stroje. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na nosném pultu (1) je suvně uloženo duté těleso (2) dávkovače substrátu opatřeného dávkovacím pístem (2.1) substrátu a plnící vanou (2.2) substrátu opatřenou míchadlem (2.3) substrátu a výpustným otvorem (2.6) substrátu procházejícím i vrchní částí dutého tělesa (2) dávkovače substrátu. Ve spodní části nosného pultu (1) je dále uložena pracovní komora (3) obsahující formovací síto (3.2) kelímku. Komora (3) je opatřená odklopným víkem (3.1) napojeným prostřednictvím přívodu (5) vlákniny na dávkovač (15) vlákniny. V odklopném víku (3.1) komory (3) je otočně uložen rotační kalibrační rozmetací kužel (3.3) vlákniny s elektromotorem (4). Pracovní komora (3) je ve svém dnu opatřena vyrážecím pístem (6) napojeným na tlakovzdušný válec (6.1) vyrážeče. Ve svém dnu je pracovní komora (3) napojena na pod tlakem ovládaný pulsní generátor (9), který je spojen s nádrží (10) zbytkové vody napojené na vývěvu (16). Myšík Jan Ing., Ostrava- Poruba, CZ (54) Způsob zpracování exspirovaného raketového paliva (22) (57) Způsob zpracování exspirovaného pevného raketového paliva s obsahem chloristanu amonného, práškového hliníku, pojiva na bázi pryže a zbylých minoritních příměsí, pro recyklaci chloristanu amonného zahrnuje kroky: a) mechanicko-fyzikálně-chemické rozdružení uvedeného pevného paliva za mokra, přičemž vzniká suspenze pevných látek v roztoku chloristanu amonného; b) loužení míchané uvedené suspenze zvýšené teploty ve vodě a/nebo nenasyceném roztoku chloristanu amonného obsahující přidaný inertní materiál na bázi porézního uhlíku, rozsivkové zeminy a/nebo polymeru; c) deaglomerace a zabránění zpětné aglomeraci pevných látek v suspenzi pomocí uvedeného inertního materiálu během loužicího procesu; d) separace roztoku chloristanu amonného od pevných látek; e) rafinace odseparovaného roztoku chloristanu amonného z kroku d) uvedeným inertním materiálem, vyjma materiálu na bázi polymeru, za zvýšené teploty; f) odseparování inertního materiálu od roztoku chloristanu amonného s následným případným zahuštěním tohoto roztoku; g) krystalizace a případně rekrystalizace recyklovaného chloristanu amonného. (74) Rott, Růžička & Guttmann Patentová, známková a advokátní kancelář, Ing. Václav Krmenčík, Vinohradská 37, Praha 2, (51) C10B 47/00 ( ) C10B 53/02 ( ) (21) (71) ATEA Praha, s. r. o., Rudná u Prahy, CZ Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., Praha - Ruzyně, CZ (72) Bejlek Václav Ing., Černošice, CZ Hutla Petr Ing., CSc., Praha 10 - Vršovice, CZ Jevič Petr Ing., CSc., Praha 5, CZ (54) Reaktor pro velmi rychlý termický rozklad biomasy (22) (57) Reaktor pro velmi rychlý termický rozklad biomasy za nepřístupu kyslíku, tvořený dávkovačem biomasy (1), umístěným nad topné těleso (12), které je uložené v zplyňovací komoře (8), která ústí ve svojí spodní části do sběrného koše (11) uhlíkové složky. Topné těleso (12) je vytvořeno tepelnou grafitovou plochou (3) s přívodem elektrického proudu (2), na jejímž rubu je uložena grafitová folie (4), pod kterou je uložena grafitová izolace (5), jejíž rub je upevněn ke stěně (6) reaktoru. Zplyňovací komora (8) je opatřena odvodem (9) plynu. (51) C01B 11/18 ( ) C06B 21/00 ( ) B09B 3/00 ( ) (21) (71) BOCHEMIE a.s., Nový Bohumín, CZ (72) Souček Martin Ing., Opava, CZ Černoch Michal Ing., Ph.D., Mankovice, CZ Kupka Jan Mgr., Ostrava- Proskovice, CZ (74) Ing. Vladimír Čmejla- LEGR PATENT, patentový zástupce a soudní znalec, Ing. Vladimír Čmejla, Pavlická 160/1, Praha 5- Sobín, 15521

5 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (zveřejněné přihlášky vynálezů) (1a) i druhé nosné sklo (1b) je vytvořeno s přesahem (L1) vůči vnějšímu obvodu distančního rámečku pro vytvoření prostoru. Prosklené křídlo (10) dále obsahuje alespoň po části svého obvodu úchytnou vložku (3) opatřenou výčnělkem (4) vytvořeným pro vložení do prostoru mezi prvním a druhým nosným sklem (1a, 1b). Po alespoň části obvodu proskleného křídla (10) je uspořádáno stavební kování (6) pro spojení tohoto křídla (10) s pevným rámem (7). (74) TRAPLOVÁ HAKR KUBÁT Advokátní a patentová kancelář, Ing. Jan Kubát, Přístavní 24, Praha 7, (51) D02G 3/36 ( ) D02G 3/38 ( ) D02G 1/00 ( ) D04H 1/728 ( ) D01D 5/00 ( ) B82B 1/00 ( ) (21) (71) Technická univerzita v Liberci, Liberec, CZ (72) Sanetrník Filip Bc., Liberec 14, CZ Komárek Michal Ing., Ph.D., Nový Bor, CZ Jirsák Oldřich prof. RNDr., CSc., Liberec 20, CZ Hrůza Jakub Ing., Ph.D., Světlá pod Ještědem, CZ (54) Lineární textilní útvar typu jádro-plášť obsahující plášť z polymerních nanovláken a filtrační prostředek pro filtrování plynných médií (22) (57) Lineární textilní útvar typu jádro-plášť obsahuje plášť (2) z polymerních nanovláken a jádro (1) je tvořeno lineárním vlákenným a/nebo mikrovlákenným útvarem, který na 1 metru své délky obsahuje alespoň 100 vláken (11) o délce alespoň 1 mm, která vystupují nad jeho povrch. Plášť (2) z polymerních nanovláken je pak uložen na těchto vláknech (11) a je s nimi spojen přirozenou fyzikální adhezí mezi těmito vlákny (11) a nanovlákny pláště (2). Filtrační prostředek obsahuje alespoň jednu filtrační vrstvu, která obsahuje volně uložený nebo navinutý lineární textilní útvar typu jádro-plášť. (74) Ing. Dobroslav Musil, patentová kancelář, Zábrdovická 11, Brno, (51) E06B 3/02 ( ) E06B 3/66 ( ) (21) (71) Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ (72) Oravec Pavel Ing., Ph.D., Jeseník, CZ Ostrý Milan doc. Ing., Ph.D., Brno- Zábrdovice, CZ (54) Sestava výplně okenního nebo dveřního otvoru bezrámovým křídlem (22) (57) Sestava sestává z bezrámového křídla (1) jako náhrady oken a prosklených dveří s rámem křídla. Bezrámové křídlo (1) je tvořeno izolačním sklem spojeným pomocí horního závěsu (17) a spodního závěsu (12) s pevným rámem (2) přichyceným ke svislé stavební konstrukci. Po obvodu středového skla je uložen distanční prvek (3) pro připevnění závěsů (12, 17), který slouží k přišroubování zachycovačů (10) a závěsů (12, 17). Veškeré posuvné mechanismy (4) kování (5) zajišťující posuv čepů jsou umístěny v pevném rámu (2) ukotveném do stěny stavby. Posuv kování zajišťující změnu polohy bezrámového křídla (1) je umožněn ovládacím ozubeným mechanismem (16) s klikou. Sestava je opatřena čtyřmi druhy těsnění (6a, 6b, 6c) a prostor mezi skly křídla (1) je vybaven těsnicími prvky. Díky věší prosklené ploše sestava významně zvyšuje množství světla, které prostoupí do místnosti a snižuje tepelné ztráty. (51) E06B 3/02 ( ) E06B 3/24 ( ) E06B 3/263 ( ) (21) (71) Kubáň Pavel Ing., České Budějovice 6, CZ (72) Kubáň Pavel Ing., České Budějovice 6, CZ (54) Skleněná výplň pro stavební otvor (22) (57) Skleněná výplň, zejména okno, francouzské okno prosklené dveře, pro stavební otvor je tvořena alespoň jedním proskleným křídlem (10), uchyceným otočně nebo sklopně nebo kombinovaně otočně a sklopně v pevném rámu (7), který je tvořen pro upevnění ve stavebním otvoru. Prosklené křídlo (10) je tvořeno izolačním sklem sestávajícím alespoň z prvního nosného skla (1a) a druhého nosného skla (1b), mezi kterými je uspořádán s nimi nosně spojený distanční rámeček (2), a první nosné sklo

6 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (zveřejněné přihlášky vynálezů) (51) G01R 33/09 ( ) G01R 33/02 ( ) H01L 43/08 ( ) (21) (71) Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava, Ostrava- Poruba, CZ (72) Vala David Ing., Ostrava, CZ (54) Magnetometr se zabezpečením proti vyhledání radioelektronickými prostředky (22) (57) Magnetometr se zabezpečením proti vyhledání radioelektronickými prostředky jako technické řešení se dotýká oblasti techniky zabývající se utajováním zařízení emitujících elektromagnetické pole, tedy především zařízení, využívaných v oblasti bezpečnostních složek a armády. Magnetometr se zabezpečením proti vyhledání radioelektronickými prostředky je tvořen alespoň jedním jednoosým AMR senzorem (2.0), který obsahuje alespoň jeden AMR magnetorezistor (1.0) s opakovanou magnetizací feromagnetického snímacího elementu (1.1). Součástí zařízení je dále řídící jednotka (3.1). Magnetizace feromagnetického snímacího elementu (1.1) je neperiodická a pro tvorbu signálu pro řízení této magnetizace využívá přímého rozprostření jeho spektra. (51) G06F 21/85 ( ) H04L 12/721 ( ) (21) (71) Halbich Čestmír Ing., CSc., Praha 4- Krč, CZ (72) Halbich Čestmír Ing., CSc., Praha 4- Krč, CZ (54) Zapojení firewallu a metoda pro zvýšení bezpečnosti informačních systémů (22) (57) Vynález řeší zapojení firewallu a způsob pro zvýšení bezpečnosti informačních systémů. Způsob je založen na přesměrování útoku, který je veden na chráněný informační systém (3) na systém fiktivní (4). Zařízení podle vynálezu využívá nejméně dvou a nebo více počítačů, z nichž na nejméně jednom je implementován chráněný informační systém (3) a nejméně na jednom či více dalších je implementován fiktivní informační systém (4) s úmyslně slabšími hesly. Použitím slabších hesel než na chráněném informačním systému se docílí toho, že útočník z vnějšího prostředí (1) útočí přednostně na fiktivní systém (4). Místo skutečných počítačů může být použito virtuálních operačních systémů s hesly slabšími než u chráněného informačního systému. V zapojení je použit firewall typu paketový filtr (2), který má dva výstupy. Zveřejněné přihlášky vynálezů - přehled podle třídících znaků A 01 C 1/00 ( ) A 01 G 9/10 ( ) A 01 G 23/00 ( ) B 09 B 3/00 ( ) B 82 B 1/00 ( ) C 06 B 21/00 ( ) C 10 B 53/02 ( ) D 01 D 5/00 ( ) D 02 G 1/00 ( ) D 02 G 3/38 ( ) D 04 H 1/728 ( ) E 06 B 3/24 ( ) E 06 B 3/263 ( ) E 06 B 3/66 ( ) G 01 R 33/02 ( ) H 01 L 43/08 ( ) H 04 L 12/721 ( )

7 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (zveřejněné přihlášky vynálezů) Seznam přihlašovatelů zveřejněných přihlášek vynálezů (71) (21) (51) ATEA Praha, s. r. o., Rudná u Prahy, CZ BOCHEMIE a.s., Nový Bohumín, CZ Technická univerzita v Liberci, Liberec, CZ Vysoká škola báňská- Technická univerzita Ostrava, Ostrava- Poruba, CZ C 10 B 47/00 ( ) C 01 B 11/18 ( ) D 02 G 3/36 ( ) G 01 R 33/09 ( ) (71) (21) (51) Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ Halbich Čestmír Ing., CSc., Praha 4- Krč, CZ Havránek Ondřej, Bryndýs nad Labem- Stará Boleslav, CZ Kubáň Pavel Ing., České Budějovice 6, CZ E 06 B 3/02 ( ) G 06 F 21/85 ( ) A 01 G 9/08 ( ) E 06 B 3/02 ( )

8 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (udělené patenty) FG4A Udělené patenty - přehled podle čísel patentů V období uzávěrky tohoto čísla Věstníku udělil Úřad průmyslového vlastnictví tyto patenty C 12 N 5/00 ( ) F 23 G 5/30 ( ) A 61 N 2/02 ( ) B 61 L 29/16 ( ) B 01 F 7/22 ( ) F 02 D 19/06 ( ) B 62 D 25/14 ( ) C 07 D 495/04 ( ) H 01 H 31/28 ( ) B 01 J 31/08 ( ) C 07 D 295/10 ( ) C 07 D 413/14 ( ) G 01 B 11/02 ( ) D 02 G 3/36 ( ) C 10 B 47/00 ( ) G 01 R 33/09 ( ) E 06 B 3/02 ( ) FG4A Udělené patenty - přehled podle MPT (51) A61N 2/02 ( ) G01N 24/00 ( ) A61N 2/04 ( ) A61B 5/055 ( ) A61N 2/00 ( ) (11) (40) (21) (73) Muntermann Axel, Wetzlar, DE (72) Muntermann Axel, Wetzlar, DE (54) Zařízení pro ošetřování magnetickými poli (32) (31) (33) DE (86) PCT/EP2002/ (87) WO 2002/ (22) (74) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN Patentová, známková a advokátní kancelář, Ing. Jiří Andera, Nad Štolou 12, Praha 7, (51) B01F 7/22 ( ) C02F 11/04 ( ) C12M 1/113 ( ) (11) (40) (21) (73) VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., Ostrava - Vítkovice, CZ (72) Ocisk Petr Ing., Ostrava - Zábřeh, CZ (54) Vysunovací konzola ponorného míchadla (22) (51) B01J 31/08 ( ) B01J 31/34 ( ) B01J 31/36 ( ) B01J 37/30 ( ) C07D 213/89 ( ) (11) (40) (21) (73) Masarykova univerzita, Brno, CZ (72) Pazdera Pavel doc. RNDr., CSc., Viničné Šumice, CZ Chmielová Marcela Mgr., Vendryně, CZ (54) Imobilizovaný katalytický systém pro oxidaci pyridinu a jeho derivátů na pyridin-1-oxidy peroxidem vodíku a způsob jeho přípravy (22) (74) Inventia s.r.o., RNDr. Kateřina Hartvichová, Na Bělidle 3, Praha 5, (51) B61L 29/16 ( ) B61L 29/08 ( ) B61L 29/00 ( ) (11) (40) (21) (73) AŽD Praha s. r. o., Praha 10, CZ (72) Lachman Pavel, Tovačov, CZ Čermák Pavel Ing., Brno, CZ Štěpánek Josef Ing., Olomouc, CZ Finger Jiří Ing., Náměšť na Hané, CZ Filar Jan, Olomouc, CZ Višňovský Karel Ing., Šternberk, CZ Adamec Josef Ing., Kolín, CZ (54) Způsob ovládání a kontroly mechanické výstrahy u světelných přejezdových zabezpečovacích zařízení využívajících elektromechanického pohonu břevna závory a zařízení pro provádění tohoto způsobu (22) (74) Ing. Marie Smrčková, patentový zástupce, Velflíkova 10, Praha 6, (51) B62D 25/14 ( ) B62D 29/04 ( ) B62D 25/00 ( ) (11) (40) (21) (73) Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) s. r. o., Liberec, CZ (72) Hasl Paul Mgr., Liberec, CZ (54) Vyztužený konstrukční díl (32) (31) (33) DE (22) (74) Ing. Vladimír Belfín, patentový zástupce, P.O.BOX 117, Kladno, (51) C07D 295/10 ( ) C07D 295/14 ( ) C07D 295/182 ( ) C07D 295/20 ( ) C07D 295/26 ( ) C07B 43/04 ( ) C07B 43/06 ( ) (11) (40) (21) (73) Masarykova univerzita, Brno, CZ (72) Pazdera Pavel doc. RNDr., CSc., Viničné Šumice, CZ Zberovská Barbora Mgr., Brno, CZ Němečková Dana Mgr., Brno, CZ (54) Způsob přímé mono-n-substituce piperazinu (22) (74) Inventia s.r.o., RNDr. Kateřina Hartvichová, Na Bělidle 3, Praha 5, (51) C07D 413/14 ( ) C07D 271/06 ( ) C07D 235/04 ( ) C07D 317/26 ( ) (11) (40) (21) (73) Zentiva, k.s., Praha 10, Dolní Měcholupy, CZ (72) Stach Jan, Praha 9, CZ

9 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (udělené patenty) Kruliš Radim, Praha 4, CZ Černý Josef, Slaný, CZ Ridvan Luděk, Praha 10, CZ Dammer Ondřej, Dobřív, CZ Krejčík Lukáš, Praha - Vinoř, CZ Rádl Stanislav, Květnice, CZ (54) Způsob přípravy vysoce čisté draselné soli azilsartanu medoxomilu (22) (74) Rott, Růžička & Guttmann Patentové, známkové a advokátní kanceláře, Ing. Jana Fuchsová, Vinohradská 37, Praha 2, (51) C07D 495/04 ( ) (11) (40) (21) (73) Zentiva, k.s., Praha 10 - Dolní Měcholupy, CZ (72) Kaminská Kateřina, Praha 10, CZ Hájíček Josef, Nehvizdy, CZ Štěpánková Hana, Český Brod, CZ (54) Nový hydrobromid formy C 5-[2-cyklopropyl-1-(2-fluorofenyl)-2- oxoethyl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2-yl acetátu známého pod nechráněným názvem prasugrel a způsob jeho výroby (22) (74) Rott, Růžička & Guttmann Patentové, známkové a advokátní kanceláře, Ing. Jana Fuchsová, Vinohradská 37, Praha 2, B82B 1/00 ( ) (11) (40) (21) (73) Technická univerzita v Liberci, Liberec, CZ (72) Sanetrník Filip Bc., Liberec 14, CZ Komárek Michal Ing., Ph.D., Nový Bor, CZ Jirsák Oldřich prof. RNDr., CSc., Liberec 20, CZ Hrůza Jakub Ing., Ph.D., Světlá pod Ještědem, CZ (54) Lineární textilní útvar typu jádro-plášť obsahující plášť z polymerních nanovláken a filtrační prostředek pro filtrování plynných médií (22) (74) Ing. Dobroslav Musil, patentová kancelář, Zábrdovická 11, Brno, (51) E06B 3/02 ( ) E06B 3/66 ( ) (11) (40) (21) (73) Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ (72) Oravec Pavel Ing., Ph.D., Jeseník, CZ Ostrý Milan doc. Ing., Ph.D., Brno- Zábrdovice, CZ (54) Sestava výplně okenního nebo dveřního otvoru bezrámovým křídlem (22) (51) C10B 47/00 ( ) C10B 53/02 ( ) (11) (40) (21) (73) ATEA Praha, s. r. o., Rudná u Prahy, CZ Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., Praha - Ruzyně, CZ (72) Bejlek Václav Ing., Černošice, CZ Hutla Petr Ing., CSc., Praha 10 - Vršovice, CZ Jevič Petr Ing., CSc., Praha 5, CZ (54) Reaktor pro velmi rychlý termický rozklad biomasy (22) (74) Ing. Vladimír Čmejla- LEGR PATENT, patentový zástupce a soudní znalec, Ing. Vladimír Čmejla, Pavlická 160/1, Praha 5- Sobín, (51) C12N 5/00 ( ) C12N 5/07 ( ) C12N 5/02 ( ) C12P 21/00 ( ) C12N 5/06 ( ) C12N 5/10 ( ) C12R 1/91 ( ) (11) (40) (21) (73) BAXTER AKTIENGESELLSCHAFT, 1221 Wien, AT (72) Reiter Manfred, 1150 Wien, AT Mundt Wolfgang, 1080 Wien, AT Dorner Friedrich, 1230 Wien, AT Grillberger Leopold, 1200 Wien, AT Mitterer Artur, 2304 Orth, AT (54) Bezbílkovinné a bezsérové médium pro kultivaci savčích buněk a jeho použití (32) (31) (33) AT (86) PCT/EP2000/ (87) WO 2001/ (22) (74) Ing. Ivana Jirotková, Nad Štolou 12, Praha 7, (51) D02G 3/36 ( ) D02G 3/38 ( ) D02G 1/00 ( ) D04H 1/728 ( ) D01D 5/00 ( ) (51) F02D 19/06 ( ) F02M 43/00 ( ) F02M 37/00 ( ) F02M 33/00 ( ) (11) (40) (21) (73) Technická univerzita v Liberci, Liberec, CZ (72) Vojtíšek Michal, Praha 1, CZ (54) Způsob a zařízení ke zdokonalení provozu dvojpalivového spalovacího vznětového motoru (22) (74) Ing. Dobroslav Musil, patentová kancelář, Zábrdovická 11, Brno, (51) F23G 5/30 ( ) F23G 7/10 ( ) F23G 7/12 ( ) F23G 5/16 ( ) F23N 5/00 ( ) C10J 3/54 ( ) (11) (40) (21) (73) Messer Group GmbH, Sulzbach, DE (72) Gross Gerhard, Willich, DE Ludwig Paul, Kelkheim, DE Theis Hans-Peter, Flörsheim, DE Wassmann Diana, Krefeld, DE (54) Způsob a zařízení pro spalování organické zbytkové látky (32) (31) (33) DE (86) PCT/EP2001/ (87) WO 2001/ (22) (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Otakar Švorčík, advokát, Hálkova 2, Praha 2, (51) G01B 11/02 ( ) G01B 11/24 ( ) (11) (40) (21) (73) České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Praha 6, CZ (72) Litoš Jiří doc. Ing., Ph.D., Praha 7, CZ

10 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (udělené patenty) Neubauer Edmund Bc., Chotěboř, CZ Sovják Radoslav Ing., Ph.D., Praha 6, CZ Máca Petr Ing., Praha 10, CZ (54) Zařízení pro měření délkových změn stavebních materiálů (22) (51) G01R 33/09 ( ) G01R 33/02 ( ) H01L 43/08 ( ) (11) (40) (21) (73) Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava, Ostrava- Poruba, CZ (72) Vala David Ing., Ostrava, CZ (54) Magnetometr se zabezpečením proti vyhledání radioelektronickými prostředky (22) (51) H01H 31/28 ( ) H01H 3/30 ( ) (11) (40) (21) (73) ELEKTROTECHNISCHE WERKE FRITZ DRIESCHER & SÖHNE GMBH, Moosburg, DE (72) Herzog Alfred, Tiefenbach, DE (54) Spínací zařízení (32) (31) (33) DE (22) (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Otakar Švorčík, Hálkova 2, Praha 2, Seznam majitelů udělených patentů (73) (11) (51) ATEA Praha, s. r. o., Rudná u Prahy, CZ AŽD Praha s. r. o., Praha 10, CZ BAXTER AKTIENGESELLSCHAFT, 1221 Wien, AT České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Praha 6, CZ ELEKTROTECHNISCHE WERKE FRITZ DRIESCHER & SÖHNE GMBH, Moosburg, DE Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) s. r. o., Liberec, CZ Masarykova univerzita, Brno, CZ Masarykova univerzita, Brno, CZ Messer Group GmbH, Sulzbach, DE C 10 B 47/00 ( ) B 61 L 29/16 ( ) C 12 N 5/00 ( ) G 01 B 11/02 ( ) H 01 H 31/28 ( ) B 62 D 25/14 ( ) B 01 J 31/08 ( ) C 07 D 295/10 ( ) F 23 G 5/30 ( ) (73) (11) (51) Technická univerzita v Liberci, Liberec, CZ Technická univerzita v Liberci, Liberec, CZ VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., Ostrava - Vítkovice, CZ Vysoká škola báňská- Technická univerzita Ostrava, Ostrava- Poruba, CZ Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., Praha - Ruzyně, CZ Zentiva, k.s., Praha 10 - Dolní Měcholupy, CZ Zentiva, k.s., Praha 10, Dolní Měcholupy, CZ Muntermann Axel, Wetzlar, DE F 02 D 19/06 ( ) D 02 G 3/36 ( ) B 01 F 7/22 ( ) G 01 R 33/09 ( ) E 06 B 3/02 ( ) C 10 B 47/00 ( ) C 07 D 495/04 ( ) C 07 D 413/14 ( ) A 61 N 2/02 ( )

11 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) Udělené evropské patenty Evropský patentový úřad udělil následující evropské patenty s účinky pro Českou republiku. Tyto patenty mohou být zrušeny nebo zachovány v pozměněném znění Evropským patentovým úřadem v řízení o odporu. K tomu, aby nabyl evropský patent účinnosti na území České republiky, je třeba, aby byl Úřadu předložen ve stanovené lhůtě překlad patentového spisu do českého jazyka ( 35c odst. 2 až 4 zákona č. 527/1990 Sb., v platném znění). (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47)

12 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47)

13 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47)

14 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) (97) EP (47) Zveřejněné překlady evropských patentových spisů U následujících udělených evropských patentů s účinky pro Českou republiku byl majitelem předložen překlad patentového spisu do českého jazyka ( 35c odst. 2 až 4 zákona č. 527/1990 Sb., v platném znění). Údaje jsou řazeny vzestupně podle čísel evropských patentů. (97) EP (47) (97) (51) H01R 13/639 ( ) (96) (96) (73) Scolmore International Limited, Lichfield Road Industrial Estate Tamworth Staffordshire B79 7XB, GB (72) RATCLIFFE, Anthony Brotherton, Ripe, East Sussex BN8 6AU, GB (54) Uzamykací konektor (32) (31) (33) GB (86) PCT/GB2002/ (87) WO 2003/ (74) Žovicová & Žovic IP, s.r.o., Záhradnícka 36, Bratislava (97) EP (47) (97) (51) H01H 9/54 ( ) G05F 1/10 ( ) H01H 9/56 ( ) H02H 9/00 ( ) (96) (96) (73) ABB Technology Ltd, 8050 Zürich, CH (72) FRANK, Harry, S Västerås, SE (54) Připojování kapacitorových zátěží (32) P (31) (33) US (86) PCT/IB2004/ (87) WO 2004/ (74) Traplová Hakr Kubát, advokátní a patentová kancelář, Ing. Eduard Hakr, Přístavní 24, Praha 7, (97) EP (47) (97) (51) F28F 9/02 ( ) F28D 1/053 ( ) (96) (96) (73) VALEO THERMIQUE MOTEUR, La Verriere, Le Mesnil Saint- Denis, FR (72) GENOIST, Jérôme, F Versailles, FR DA SILVA, Carlos, Mareil sur Mauldre, FR

15 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) (54) Prvek hydraulického okruhu pro výměník tepla a výsledný výměník tepla (32) (31) (33) FR (86) PCT/FR2004/ (87) WO 2005/ (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) A01N 43/40 ( ) A01N 35/04 ( ) A01N 37/06 ( ) A01N 37/34 ( ) A01N 43/08 ( ) A01N 43/50 ( ) A01N 43/54 ( ) A01N 43/653 ( ) A01N 43/84 ( ) A01N 47/38 ( ) A01N 47/42 ( ) A01N 47/44 ( ) (96) (96) (73) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD., Nishi-ku, Osaka , JP (72) NISHIDE, Hisaya, Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd., Kusatsu-shi, Shiga , JP NISHIMURA, Shigeyuki, Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd, Kusatsu-shi, Shiga , JP MITANI, Shigeru, Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd., Kusatsu-shi, Shiga , JP MINAMIDA, Koji, Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd., Kusatsu-shi, Shiga , JP KANAMORI, Fumio, Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd., Kusatsu-shi, Shiga , JP OGAWA, Munekazu, Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd., Kusatsu-shi, Shiga , JP KANBAYASHI, S., Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd., Kusatsu-shi, Shiga , JP TANIMURA, Toyoshi, Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd., Kusatsu-shi, Shiga , JP HIGUCHI, Koji, Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd., Kusatsu-shi, Shiga , JP KOMINAMI, Hidemasa, Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd., Kusatsu-shi, Shiga , JP OKOMOTO, Tomohiro, Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd., Kusatsu-shi, Shiga , JP NISHIMURA, Akihiro, Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd., Kusatsu-shi, Shiga , JP (54) Baktericidní kompozice a způsob potlačování chorob rostlin (32) , , (31) , , (33) JP, JP, JP (86) PCT/JP2004/ (87) WO 2005/ (74) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN Patentová, známková a advokátní kancelář, Ing. Jana Fuchsová, Vinohradská 37, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) B65B 63/02 ( ) B65B 9/02 ( ) (96) (96) (73) Rockwool International A/S, 2640 Hedehusene, DK (72) Hansen, Lars Elmekilde, DK-2640 Hedehusene, DK Sorensen, Claus Egholm, DK-2640 Hedehusene, DK (54) Zařízení a způsob pro balení výrobků z minerální vlny (32) (31) (33) EP (86) PCT/DK2005/ (87) WO 2005/ (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) G01N 33/538 ( ) (96) (96) (73) Orion Diagnostica Oy, Espoo, FI (72) LUOTOLA, Juhani, FIN Espoo, FI NIKULA, Hannu, FIN Espoo, FI MURTOVUORI, Mira, FIN Espoo, FI (54) Vazebný test na bázi částic (32) (31) (33) GB (86) PCT/EP2005/ (87) WO 2006/ (74) A. Holas & partner Patentová a známková kancelář, Ing. Mgr. Hana Holasová, Křížová 4/105, Brno, (97) EP (47) (97) (51) A61K 31/4745 ( ) A61K 31/409 ( ) A61K 39/00 ( ) A61P 35/04 ( ) (96) (96) (73) Meda AB, Solna, SE (72) BENNINGHOFF, Bernd, Egloffstein-Affalterthal, DE HENGGE, Ulrich, R, Essen, DE (54) Použití Imichimodupro léčení kožních metastáz odvozených z rakovinného nádoru prsu (32) P (31) (33) US (86) PCT/US2005/ (87) WO 2006/ (74) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN Patentová, známková a advokátní kancelář, Ing. Jana Fuchsová, Vinohradská 37, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) A61K 31/00 ( ) A61K 31/5377 ( ) A61P 7/02 ( ) A61P 9/10 ( ) (96) (96) (73) Bayer Intellectual Property GmbH, Monheim, DE (72) MISSELWITZ, Frank, Heidelberg, DE KUBITZA, Dagmar, Ratingen, DE PARK, Son-Mi, Wuppertal, DE WEHLING, Klaus, Wuppertal, DE (54) Prevence a léčba tromboembolických poruch (32) (31) (33) EP (86) PCT/EP2006/ (87) WO 2006/ (74) Traplová Hakr Kubát, advokátní a patentová kancelář, Ing. Eduard Hakr, Přístavní 24, Praha 7, (97) EP (47) (97) (51) B64C 27/08 ( ) B64C 29/00 ( ) B64C 15/00 ( ) B64C 27/20 ( )

16 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) B64C 39/02 ( ) B64D 35/04 ( ) (96) (96) (73) Martin Aircraft Company Limited, Christchurch, NZ (72) MARTIN, Glenn, Neil, Christchurch 8, NZ (54) Osobní létací zařízení (32) , (31) , (33) NZ, US (86) PCT/NZ2006/ (87) WO 2006/ (74) KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., JUDr. Petra Korejzová, advokátka, Korunní 810/104 E, Praha 10, (97) EP (47) (97) (51) A61K 48/00 ( ) C12N 9/02 ( ) C12N 15/85 ( ) (96) (96) (73) INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale), Paris Cedex 13, FR (72) CORRAL-DEBRINSKI, Marisol, F Montreuil, FR SAHEL, José-Alain, F Paris, FR KALTIMBACHER, Valérie, F Fontenay Sous Bois, FR BONNET, Crystel, F Montrouge, FR (54) Exprimace mitochondriálního proteinu zlepšeným alotopickým přístupem (32) P (31) (33) US (86) PCT/EP2006/ (87) WO 2006/ (74) A. Holas & partner Patentová a známková kancelář, Ing. Mgr. Hana Holasová, Křížová 4/105, Brno, (97) EP (47) (97) (51) A61F 13/56 ( ) A61F 13/62 ( ) (96) (96) (73) Paul Hartmann AG, Heidenheim, DE (72) Beckert, Susanne, Dr., Ulm, DE Kesselmeier, Rüdiger, Dr., Herbrechtingen, DE (54) Absorpční inkontinenční prostředek se zlepšeným uzavíracím systémem (74) Traplová Hakr Kubát, advokátní a patentová kancelář, Ing. Eduard Hakr, Přístavní 24, Praha 7, (97) EP (47) (97) (51) A61K 9/72 ( ) A61K 45/06 ( ) (96) (96) (73) Eratech S.r.l., Milano, IT (72) VENEZIANI, Cristina, I Sarmato (pc), IT CAPONETTI, Giovanni, I Piacenza, IT MAGGI, Loretta, I Piacenza, IT ZANELLOTTI, Laura, I Piacenza, IT (54) Inhalační farmaceutické kompozice ve formě suchých prášků, roztoků nebo suspenzí (32) MI (31) (33) IT (86) PCT/EP2006/ (87) WO 2007/ (74) FAJNOR IP s.r.o., Mgr. Karol Fajnor, Pobřežní 249/46, Praha 8, (97) EP (47) (97) (51) H04L 5/00 ( ) H04W 72/08 ( ) (96) (96) (73) Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ), Stockholm, SE (72) PARKVALL, Stefan, S Stockholm, SE WAN, Lei, Beijing , CN DAHLMAN, Erik, S Bromma, SE (54) Lokalizované a distribuované vysílání (32) (31) (33) SE (86) PCT/EP2007/ (87) WO 2007/ (74) KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., JUDr. Petra Korejzová, advokátka, Korunní 810/104 E, Praha 10, (97) EP (47) (97) (51) E01C 11/14 ( ) E01C 11/08 ( ) (96) (96) (73) Hengelhoef Concrete Joints Manufacturing NV, 3600 Genk, NL (72) MEUWISSEN, Dirk, 3600 Genk, BE ALEXANDRE, Etienne, 5021 Boninne, BE (54) Podlaha opatřená konstrukčním spojem (86) PCT/EP2006/ (87) WO 2007/ (74) ŽOVICOVÁ & ZOVIC IP, s.r.o., Záhradnícka 36, Bratislava (97) EP (47) (97) (51) C07C 211/27 ( ) C07C 215/28 ( ) C07C 227/32 ( ) C07C 229/08 ( ) C07C 231/20 ( ) C07C 233/05 ( ) (96) (96) (73) Laboratorio Chimico Internazionale S.p.A., Milano, IT (72) SALVI, Annibale, Milan, IT NARDI, Antonio, Milan, IT DE ANGELIS, Bruno, Milan, IT (54) Způsob přípravy (R)-(-)-3-(karbamoylmethyl)-5-methylhexanové kyseliny a pregabalinu a syntéza intermediátů (32) MI (31) (33) IT (86) PCT/IB2007/ (87) WO 2008/ (74) PATENTSERVIS Praha a.s., Na Podkovce 281/10, Praha 4, (97) EP (47) (97) (51) E04F 13/08 ( ) F16B 13/00 ( ) (96) (96) (73) KEW Kunststofferzeugnisse GmbH Wilthen, Wilthen, DE (72) Mager, Heiko, Neukirch, DE Steglich, Maik, Schirgiswalde, DE Gedan, Eberhard, Sohland, DE (54) Držák izolační hmoty (32) U (31) (33) DE

17 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) (74) Traplová Hakr Kubát, advokátní a patentová kancelář, Ing. Eduard Hakr, Přístavní 24, Praha 7, (97) EP (47) (97) (51) A61K 31/7056 ( ) A61P 1/00 ( ) A61P 1/12 ( ) A61K 31/437 ( ) (96) (96) (73) Salix Pharmaceuticals, Inc., Raleigh, 27615, NC, US (72) BETTENHAUSEN, Doug, Raleigh, NC , US JAHRAUS, Christopher, Lexington-Faytte, KY , US (54) Způsoby léčení enteritidy způsobené radioterapií (32) P, P (31) , (33) US, US (86) PCT/US2007/ (87) WO 2008/ (74) PATENTSERVIS Praha a.s., Na Podkovce 281/10, Praha 4, (97) EP (47) (97) (51) H01H 19/58 ( ) (96) (96) (73) Robert Bosch GmbH, Stuttgart, DE (72) LAUK, Detlef, Renchen, DE PAULI, Stephan, Achern, DE (54) Elektrický spínač, zejména spínač parkovací polohy pro stíračový motor (32) (31) (33) DE (86) PCT/EP2007/ (87) WO 2008/ (74) Čermák a spol., JUDr. Karel Čermák, Elišky Peškové 15/735, Praha 5, (97) EP (47) (97) (51) C11D 3/386 ( ) (96) (96) (73) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, OH 45202, US (72) Souter, Philip Frank, Morpeth Newcastle upon Tyne Northumberland NE65 8UP, GB (54) Detergentní směs pro automatické mytí nádobí (32) (31) (33) EP (74) FISCHER & PARTNER Intellectual Property s.r.o., Na Hrobci 294/5, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) C11D 3/386 ( ) (96) (96) (73) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, OH 45202, US (72) Souter, Philip Frank, Morpeth Newcastle upon Tyne Northumberland NE65 8UP, GB (54) Detergentní směs pro automatické mytí nádobí (32) (31) (33) EP (74) FISCHER & PARTNER Intellectual Property s.r.o., Na Hrobci 294/5, Praha 2, (97) (51) B01D 46/10 ( ) H05K 7/20 ( ) F04D 29/64 ( ) F04D 29/70 ( ) (96) (96) (73) Pfannenberg GmbH, Hamburg, DE (72) Pfannenberg, Andreas, Hamburg, DE (54) Ventilátor s filtrem se zařízením pro rychlé připevnění (32) U (31) (33) DE (74) Traplová Hakr Kubát, advokátní a patentová kancelář, Ing. Eduard Hakr, Přístavní 24, Praha 7, (97) EP (47) (97) (51) H04B 7/06 ( ) H04B 7/04 ( ) H04L 25/03 ( ) H04L 27/26 ( ) (96) (96) (73) Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ), Stockholm, SE (72) JÖNGREN, George, S Stockholm, SE GÖRANSSON, Bo, S Sollentuna, SE (54) Způsob a systém pro kombinovanou diverzitu cyklického zpoždění a předběžné kódování rádiových signálů (32) (31) (33) SE (86) PCT/SE2008/ (87) WO 2008/ (74) KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., JUDr. Petra Korejzová, advokátka, Korunní 810/104 E, Praha 10, (97) EP (47) (97) (51) E02F 9/28 ( ) (96) (96) (73) ESCO CORPORATION, Portland, OR , US (72) OLLINGER, Charles, G., IV, Portland, OR 97201, US SNYDER, Chris, D., Portland, OR 97203, US KREITZBERG, John, S., Portland, OR 97212, US (54) Opotřebitelná sestava pro dobývací zařízení (32) P, P, P (31) , , (33) US, US, US (86) PCT/US2008/ (87) WO 2008/ (74) Čermák a spol., JUDr. Karel Čermák, Elišky Peškové 15/735, Praha 5, (97) EP (47) (97) (51) B01D 53/02 ( ) B01J 20/20 ( ) (96) (96) (73) Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, Campbell, Australian Capital Territory 2612, AU (72) SU, Shi, Indooroopilly, Queensland 4068, AU THIRUVENKATACHARI, Ramesh, Indooroopilly, Queensland 4068, AU (54) Předmět pro zachycení určité složky z proudu tekutiny (32) P (31) (33) AU (97) EP (47)

18 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) (86) PCT/AU2008/ (87) WO 2009/ (74) PATENTSERVIS Praha a.s., Na Podkovce 281/10, Praha 4, (97) EP (47) (97) (51) B65B 5/06 ( ) B65B 43/46 ( ) (96) (96) (73) Ecolean AB, Helsingborg, SE (72) GUSTAFSSON, Per, Bjärred, SE (54) Zařízení a způsob pro plnění obalu (32) (31) (33) SE (86) PCT/SE2008/ (87) WO 2009/ (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) C04B 40/00 ( ) C04B 103/65 ( ) C04B 111/27 ( ) C04B 24/08 ( ) (96) (96) (73) Baerlocher GmbH, Unterschleissheim, DE (72) Jürgen Hauk, Freising, DE (54) Směs solí mastných kyselin jako hydrofobisační prostředek pro stavební materiály (32) (31) (33) DE (86) PCT/EP2008/ (87) WO 2009/ (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) C07D 401/12 ( ) A61K 31/44 ( ) A61P 31/14 ( ) (96) (96) (73) Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland, 6312 Steinhausen, CH (72) PERRONE, Robert Kevin, New Brunswick, New Jersey 08903, US WANG, Chenchi, New Brunswick, New Jersey 08903, US YING, William, New Brunswick, New Jersey 08903, US SONG, Anne I., Upper Saddle River New Jersey 07458, US (54) Krystalická forma N-(terc-butoxykarbonyl)-3-methyl-L-valyl-(4R)-4- ((7-chlor-4-methoxy-1-izochinolinyl)oxy)-N-((1R,2S)-1-((cyklopropyl sulfonyl)karbamoyl)-2-vinylcyklopropyl)-l-prolinamidu (32) (31) (33) US (86) PCT/US2008/ (87) WO 2009/ (74) PATENTSERVIS Praha a.s., Na Podkovce 281/10, Praha 4, (97) EP (47) (97) (51) A24C 5/40 ( ) B65D 77/20 ( ) (96) (96) (73) British American Tobacco (Germany) GmbH, Hamburg, DE (72) Schlag, Alexander, Pforzheim, DE Minkner, Dirk, Hamburg, DE Küpper, Michael, Köln, DE (54) Systém z balení tabáku a z přístroje na samovýrobu cigaret a způsob zásobování pro přístroj na samovýrobu cigaret (32) (31) (33) DE (74) Čermák a spol., JUDr. Karel Čermák, Elišky Peškové 15/735, Praha 5, (97) EP (47) (97) (51) A61M 1/10 ( ) (96) (96) (73) Nour, Sayed, Chaville, FR Chastanier, Pierre, Paris, FR (72) Nour, Sayed, Chaville, FR (54) Nové puzující lékařské zařízení (32) (31) (33) FR (86) PCT/FR2009/ (87) WO 2009/ (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) C12N 5/077 ( ) A61K 35/36 ( ) A61L 27/38 ( ) A61P 17/02 ( ) (96) (96) (73) Cellerix, S.L., Tres Cantos (Madrid), ES Universidad Autonoma de Madrid, Madrid, ES (72) Fernandez Miguel, Maria Gema, Tres Cantos - Madrid, ES Gonzalez de la Pena, Manuel Angel, Tres Cantos - Madrid, ES Garcia Castro, Rosa Ana, Tres Cantos - Madrid, ES Garcia Arranz, Mariano, Cantoblanco - Madrid, ES Garcia Olmo, Damian, Cantoblanco - Madrid, ES (54) Použití stromálních kmenových buněk derivovaných z tukové tkáně při léčení píštěle (32) (31) (33) US (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) G21C 17/022 ( ) G21D 3/08 ( ) G21D 1/00 ( ) (96) (96) (73) Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., Tokyo , JP (72) NISHIMURA, Takao, Tokyo , JP UMEHARA, Ryuji, Tokyo , JP (54) Způsob provozování jaderné elektrárny (32) (31) (33) JP (86) PCT/JP2009/ (87) WO 2010/ (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) E04H 3/12 ( ) E04F 11/025 ( )

19 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) E04F 11/112 ( ) B32B 15/08 ( ) E04F 11/035 ( ) E04F 11/104 ( ) (96) (96) (73) Intelligent Engineering (Bahamas) Limited, Nassau, BS (72) KENNEDY, Stephen, John, Ottawa Ontariio K1Y 0N2, CA LITTLE, Neil, Buckinghamshire HP8 4JR, GB (54) Stupňovitá konstrukce (32) (31) (33) GB (86) PCT/GB2009/ (87) WO 2010/ (74) A. Holas & partner Patentová a známková kancelář, Ing. Mgr. Hana Holasová, Křížová 4/105, Brno, (97) EP (47) (97) (51) A61K 31/445 ( ) A61K 38/47 ( ) A61K 31/46 ( ) A61K 9/00 ( ) (96) (96) (73) The Mount Sinai School of Medicine of New York University, New York, NY 10029, US (72) Fan, Jian-Qiang, Harrington Park, New Jersey 07640, US (54) Kombinační terapie k léčbě poruch spojených s deficitem proteinu (32) P (31) (33) US (74) Traplová Hakr Kubát, advokátní a patentová kancelář, Ing. Eduard Hakr, Přístavní 24, Praha 7, (97) EP (47) (97) (51) C23C 14/50 ( ) C23C 16/458 ( ) F16H 21/14 ( ) (96) (96) (73) Esser, Stefan, Aachen, DE (72) Esser, Stefan, Aachen, DE (54) Talíř na substrát a povrstvovací zařízení k povrstvování substrátů (32) (31) (33) DE (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) B26B 27/00 ( ) (96) (96) (73) Belron Hungary Kft - Zug Branch, 6304 Zug, CH (72) FINCK, William, Essex CM15 9EP, GB (54) Zařízení a způsob na vyřezávání tabule zasklení vozidla (32) (31) (33) GB (86) PCT/GB2009/ (87) WO 2010/ (74) Traplová Hakr Kubát, advokátní a patentová kancelář, Ing. Eduard Hakr, Přístavní 24, Praha 7, (97) EP (47) (97) (51) C22B 11/02 ( ) C22B 7/00 ( ) C22B 9/22 ( ) C22B 4/08 ( ) (96) (96) (73) Tetronics (International) Limited, Swindon, Wiltshire SN3 4DE, GB (72) DEEGAN, David, Oxfordshire OX18 2NR, GB JOHNSON, Tim, Gloucestershire GL56 9NB, GB (54) Způsob a zařízení pro znovuzískání drahých kovů plazmou (32) (31) (33) GB (86) PCT/GB2009/ (87) WO 2010/ (74) Traplová Hakr Kubát, advokátní a patentová kancelář, Ing. Jan Kubát, patentový zástupce, Přístavní 24, Praha 7, (97) EP (47) (97) (51) A47J 31/36 ( ) (96) (96) (73) Koninklijke Douwe Egberts B.V., 3532 AD Utrecht, NL (72) Kamerbeek, Ralf, 3454 EJ De Meern, NL Flamand, John Henri, 6741 HP Lunteren, NL Post van Loon, Angenita Dorothea, 3544 DT Utrecht, NL Koeling, Hendrik Cornelis, 3826 BE Amersfoort, NL Biesheuvel, Arend Cornelis Jacobus, 4251 VS Werkendam, NL (54) Kapsle, systém a způsob přípravy předem určeného množství nápoje, vhodného ke konzumaci (32) , , , , , (31) , , , , , (33) EP, EP, EP, EP, EP, EP (74) A. Holas & partner Patentová a známková kancelář, Ing. Mgr. Hana Holasová, Křížová 4, Brno, (97) EP (47) (97) (51) B01J 19/32 ( ) B01J 8/02 ( ) (96) (96) (73) Zoneflow Reactor Technologies, LLC, Windsor, 06095, CT, US (72) FEINSTEIN, Jonathan Jay, Sandisfield MA 01255, US (54) Strukturovaná výplň pro reaktor (32) P, (31) , (33) US, US (86) PCT/US2010/ (87) WO 2010/ (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) A61K 38/15 ( ) A61K 9/10 ( ) A61K 31/53 ( ) A61K 9/14 ( ) A61K 38/12 ( ) (96) (96) (73) Bayer Intellectual Property GmbH, Monheim, DE (72) KANIKANTI, Venkata-Rangarao, Leverkusen, DE HARDER, Achim, Köln, DE BACH, Thomas, Wuppertal, DE (54) Přípravek na olejové bázi, který obsahuje antiprotozoické triaziny a anthelmintické cyklodepsipeptidy (32) (31) (33) DE

20 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) (86) PCT/EP2010/ (87) WO 2010/ (74) Traplová Hakr Kubát, advokátní a patentová kancelář, Ing. Eduard Hakr, Přístavní 24, Praha 7, (97) EP (47) (97) (51) C12N 15/82 ( ) (96) (96) (73) Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, IN , US (72) SAMUEL, Jayakumar, Carmel IN 46032, US PETOLINO, Joseph, Zionsville IN 46077, US SAMBOJU, Narasimha, Carmel, IN 46074, US WEBB, Steven, Westfield IN 46074, US YAU, Kerrm, Carmel IN 46032, US (54) Nanočásticí zprostředkované dopravení sekvenčně specifických nukleáz (32) P (31) (33) US (86) PCT/US2010/ (87) WO 2010/ (74) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Záhradnícka 36, Bratislava (97) EP (47) (97) (51) B25B 11/00 ( ) B62D 65/06 ( ) B65G 7/12 ( ) B65G 49/06 ( ) B66C 1/02 ( ) (96) (96) (73) Belron Hungary Kft - Zug Branch, 6304 Zug, CH (72) FINCK, William, Essex CM15 9EP, GB (54) Zdvihací zařízení (32) (31) (33) GB (86) PCT/GB2010/ (87) WO 2010/ (74) Traplová Hakr Kubát, advokátní a patentová kancelář, Ing. Eduard Hakr, Přístavní 24, Praha 7, (97) EP (47) (97) (51) E21B 17/042 ( ) (96) (96) (73) VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE, Aulnoye-Aymeries, FR Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, Tokyo , JP (72) GRANGER, Scott, F Valenciennes, FR CARON, Olivier, RAMECOURT, FR VERGER, Eric, F Gommegnies, FR (54) Závitové spojení pro vrtání a provozování uhlovodíkových vrtů (32) (31) (33) FR (86) PCT/EP2010/ (87) WO 2010/ (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) F21S 4/00 ( ) F21V 29/00 ( ) F21V 21/30 ( ) H05B 33/08 ( ) F21V 13/04 ( ) F21S 10/02 ( ) F21V 23/06 ( ) F21Y 101/02 ( ) (96) (96) (73) Martin Professional ApS, 8200 Aarhus N, DK (72) Pedersen, Allan, 8000 Aarhus, DK Chen, Xia, Xiangzhou District, Zhuhai City Guangdong, CN Li, Guohui, Doumen District, Zhuhai City Guangdong, CN Liang, Chen, Jida Xiangzhou District, Zhuhai City Guangdong, CN (54) Tyč se svítícími diodami (32) (31) (33) DK (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) A61L 27/36 ( ) A61K 35/56 ( ) (96) (96) (73) JD Invest, Saint-Maur- Des-fosses, FR (72) CAMPRASSE, Serge., F72200 La Flèche, FR CAMPRASSE, Georges., F Chevillé, FR (54) Způsob výroby mechanicky strukturované perletě mechanosyntézou, mechanicky strukturovaná perleť vyrobená tímto způsobem a její použití (32) (31) (33) FR (86) PCT/FR2010/ (87) WO 2010/ (74) KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., JUDr. Petra Korejzová, Korunní 810/104 E, Praha 10, (97) EP (47) (97) (51) A61K 9/00 ( ) A61K 31/445 ( ) A61K 31/46 ( ) A61K 38/47 ( ) (96) (96) (73) The Mount Sinai School of Medicine of New York University, New York, NY 10029, US (72) FAN, Jian-Qiang, New Jersey, NJ 07640, US (54) Kombinační terapie k léčbě poruch spojených s deficitem proteinu (32) P (31) (33) US (74) Traplová Hakr Kubát, advokátní a patentová kancelář, Ing. Eduard Hakr, Přístavní 24, Praha 7, (97) EP (47) (97) (51) E02B 3/12 ( ) E02B 3/16 ( ) (96) (96) (73) Milani, Alessandro, Montegrotto (PD), IT (72) Milani, Alessandro, Montegrotto (PD), IT (54) Způsob výroby přírodních bazénů (86) PCT/IB2009/ (87) WO 2011/ (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) B02C 13/02 ( ) B02C 13/284 ( )

21 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) B02C 13/286 ( ) B02C 18/14 ( ) (96) (96) (73) LUXERD SA, 1660 Luxembourg, LU (72) Becker, Arnaud, Rosheim, FR Becker, Caroline, Rosheim, FR Becker, Catherine, Théoule sur Mer, FR (54) Kompaktní zařízení pro stříhání nebo rozmělňování a mletí produktů, které mají být rozemlety (32) (31) (33) FR (86) PCT/FR2010/ (87) WO 2011/ (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) G01B 21/26 ( ) B60S 5/00 ( ) B66F 7/28 ( ) G01M 17/007 ( ) (96) (96) (73) Snap-on Tools Of Canada, Ltd., Mississauga, ON L5N 2W6, CA (72) DANTAS, Roy J., Scarborough Ontario M1B 2H5, CA MUSTATA, Alexandru P., Mississauga Ontario L4W 3A3, CA (54) Zařízení pro podpíraní kola vozidla (32) P (31) (33) US (86) PCT/CA2010/ (87) WO 2011/ (74) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Záhradnícka 36, Bratislava (97) EP (47) (97) (51) A24F 47/00 ( ) (96) (96) (73) Xiu, Yunqiang, Qingdao, Shandong , CN (72) Xiu, Yunqiang, Qingdao, Shandong , CN (54) Kombinovaná multifunkční elektronická simulovaná cigareta (32) (31) (33) CN (86) PCT/CN2010/ (87) WO 2011/ (74) PATENTSERVIS Praha a.s., Na Podkovce 281/10, Praha 4, (97) EP (47) (97) (51) F26B 5/16 ( ) F26B 5/12 ( ) F26B 5/14 ( ) F26B 17/02 ( ) F26B 17/28 ( ) (96) (96) (73) FLORETTE, Lessay, FR (72) Savary, Laurent, Angoville sur Ay, FR (54) Zařízení pro sušení výrobků (32) , (31) , (33) FR, FR (74) Traplová Hakr Kubát, advokátní a patentová kancelář, Ing. Eduard Hakr, Přístavní 24, Praha 7, (97) EP (47) (97) (51) B29B 7/48 ( ) B29B 7/84 ( ) B29C 47/40 ( ) B29C 47/00 ( ) B29C 47/60 ( ) B29C 47/76 ( ) (96) (96) (73) Kabushiki Kaisha Kobe Seiko Sho (Kobe Steel, Ltd.), Kobe-shi, Hyogo , JP (72) Gennai, Tatsuo, Takasago-shi, Hyogo , JP Kasai, Shigehiro, Takasago-shi, Hyogo , JP Funahashi, Hideo, Takasago-shi, Hyogo , JP (54) Hnětací segment a hnětací zařízení (32) (31) (33) JP (74) Rott, Růžička & Guttmann Patentové, známkové a advokátní kanceláře, Ing. Ivana Menšíková, Vinohradská 37/938, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) H02G 15/013 ( ) H01R 13/58 ( ) (96) (96) (73) Harting Electric GmbH & Co. KG, Espelkamp, DE (72) NASS, Andreas, Warmsen, DE (54) Kabelová průchodka v pouzdru konektoru (32) (31) (33) DE (86) PCT/DE2010/ (87) WO 2011/ (74) KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., JUDr. Petra Korejzová, advokátka, Korunní 104/E, Praha 10, (97) EP (47) (97) (51) E06B 3/964 ( ) (96) (96) (73) Grotefeld, Hans Dieter, Bad Oeynhausen, DE (72) Grotefeld, Hans Dieter, Bad Oeynhausen, DE (54) Zařízení ke vsazení příčníku do dveřního nebo okenního rámu (32) (31) (33) DE (74) Čermák a spol., JUDr. Karel Čermák, Elišky Peškové 15/735, Praha 5, (97) EP (47) (97) (51) B60L 5/19 ( ) (96) (96) (73) Stemmann-Technik GmbH, Schüttorf, DE Bombardier Transportation GmbH, Berlin, DE (72) Tessmer, Wolfram, Berlin, DE Maas, Jörg-Torsten, Oranienburg, DE Draxl, Andreas, Hinterweidenthal, DE Dierschke, Thomas, Eppelheim, DE (54) Sběrač proudu (32) (31) (33) DE (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) B65D 71/50 ( )

22 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) B65B 17/02 ( ) (96) (96) (73) British Polythene Limited, London EC2Y 5AB, GB (72) BATES, Stephen, Reading Berkshire RG6 4HX, GB (54) Nosič nádobek (32) (31) (33) GB (86) PCT/GB2010/ (87) WO 2011/ (74) Traplová Hakr Kubát, advokátní a patentová kancelář, Ing. Jan Kubát, patentový zástupce, Přístavní 24, Praha 7, (97) EP (47) (97) (51) A44B 11/26 ( ) A45C 13/10 ( ) (96) (96) (73) Zedel, Crolles, FR (72) Gaudillere, Antonin, Grenoble, FR Maurice, Alain, Saint Hilaire du Touvet, FR (54) Magnetická upevňovací spona s permanentními magnety a s mechanickým blokováním (32) (31) (33) FR (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Petr Kalenský, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) E05B 85/04 ( ) E05B 17/00 ( ) (96) (96) (73) Kiekert Aktiengesellschaft, Heiligenhaus, DE (72) KORDOWSKI, Bernhard, Schwerte, DE WALDMANN, Thomas, Mülheim, DE WESTERWICK, Volker, Bochum, DE SCHIFFER, Holger, Meerbusch, DE (54) Způsob výroby držáků zámků a držák zámku (32) , (31) , (33) DE, DE (86) PCT/DE2010/ (87) WO 2011/ (74) Čermák a spol., JUDr. Karel Čermák, Elišky Peškové 15/735, Praha 5, (97) EP (47) (97) (51) D06F 58/20 ( ) D06F 58/24 ( ) (96) (96) (73) Miele & Cie. KG, Gütersloh, DE (72) Gehrke, Karsten, Verl, DE Maßmann, Felix, Lippstadt, DE Pähler, Margarita, Verl, DE Vartmann, Thomas, Beelen, DE Welling, Rainer, Bielefeld, DE (54) Sušička prádla (32) , (31) , (33) EP, EP (74) INVENTIA s. r. o., RNDr. Kateřina Hartvichová, Na Bělidle 3, Praha 5, (97) EP (47) (97) (51) A61N 5/06 ( ) (96) (96) (73) Paterok, Peter, Mönchengladbach, DE (72) Paterok, Peter, Mönchengladbach, DE (54) Materiály a příslušenství pro použití v antibakteriální fotodynamické terapii (32) (31) (33) DE (86) PCT/DE2011/ (87) WO 2011/ (74) Traplová Hakr Kubát, advokátní a patentová kancelář, Ing. Eduard Hakr, Přístavní 24, Praha 7, (97) EP (47) (97) (51) E02D 7/06 ( ) E02D 7/10 ( ) E02D 13/04 ( ) E02D 13/10 ( ) (96) (96) (73) Keuschnig, Günter, 1020 Wien, AT (72) Keuschnig, Günter, 1020 Wien, AT (54) Způsob svislého pokládání trubky a příslušné zatloukací zařízení (32) U (31) (33) AT (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) A23P 1/08 ( ) A23L 1/00 ( ) A23L 1/22 ( ) A23L 1/30 ( ) A21D 13/00 ( ) (96) (96) (73) Nestec S.A., 1800 Vevey, CH (72) BELZOWSKI, Marla D., Rootstown, Ohio 44272, US NILSSON, Urban, S Lund, SE SHARMA, Richa, Arcadia California , US (54) Zlepšení nutriční hodnoty potravinových produktů (32) P (31) (33) US (86) PCT/EP2011/ (87) WO 2011/ (74) KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., JUDr. Petra Korejzová, advokátka, Korunní 810/104 E, Praha 10 - Vinohrady, (97) EP (47) (97) (51) C07F 9/50 ( ) C07F 9/53 ( ) (96) (96) (73) Chromafora AB, Solna, SE (72) LAVEN, Gaston, S Stockholm, SE KULLBERG, Martin, S Sollentuna, SE (54) Způsob redukce terciárního fosfan oxidu na odpovídající terciární fosfan za přítomnosti katalyzátoru a použití terciárního fosfanu k redukci terciárního fosfan oxidu za přítomnosti katalyzátoru (32) P, (31) , (33) US, SE (86) PCT/SE2011/ (87) WO 2011/ (74) INPARTNERS GROUP, Ing. Ivan Lukšíček, Lidická 51, Brno, 60200

23 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) (97) EP (47) (97) (51) A61M 5/32 ( ) A61M 5/315 ( ) A61M 5/24 ( ) A61M 5/50 ( ) A61K 38/24 ( ) (96) (96) (73) Carebay Holding Ltd., Company No , Road Town, Tortola, VG Itero Biopharmaceuticals, Inc., San Mateo, CA 94402, US (72) Lawlis, V. Bryan, San Mateo, California 94402, US Hayenga, Kirk J., San Mateo, California 94402, US Horton, Darlene P., San Mateo, California 94402, US Giambattista, Lucio, East Hanover, New Jersey 07936, US Desalvo, David, Florham Road, New Jersey 07932, US Bendek, Antonio, Florham Park, New Jersey 07932, US (54) Nástroj pro aplikaci hormonálního roztoku pro stimulaci folikulů (32) P (31) (33) US (86) PCT/US2011/ (87) WO 2012/ (74) Čermák a spol., JUDr. Karel Čermák, Elišky Peškové 15/735, Praha 5, (97) EP (47) (97) (51) H02H 3/33 ( ) H02H 1/06 ( ) (96) (96) (73) Eaton Industries (Austria) GmbH, 3943 Schrems, AT (72) RITZINGER, Georg, A-3424 Zeiselmauer-Wolfpassing, AT (54) Ochranný spínač proti chybnému proudu (32) (31) (33) AT (86) PCT/AT2011/ (87) WO 2011/ (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) C07D 211/40 ( ) C07D 401/04 ( ) C07D 401/06 ( ) C07D 407/04 ( ) C07D 407/06 ( ) C07D 409/04 ( ) C07D 413/06 ( ) C07D 417/06 ( ) C07D 471/20 ( ) C07D 279/02 ( ) C07D 401/12 ( ) C07D 498/08 ( ) C07D 498/20 ( ) A61K 31/4412 ( ) A61P 35/00 ( ) (96) (96) (73) Amgen Inc., Thousand Oaks, CA 91320, US (72) BARTBERGER, Michael David, Sherman Oaks, California 91423, US GONZALEZ BUENROSTRO, Ana, San Mateo, California 94401, US BECK, Hilary Plake, San Carlos, California 94070, US CHEN, Xiaoqi, Palo Alto, California 94303, US CONNORS, Richard Victor, Pacifica, California 94044, US DEIGNAN, Jeffrey, San Francisco, California 94131, US DUQUETTE, Jason, Millbrae, California 90403, US EKSTEROWICZ, John, San Francisco, California 94131, US FISHER, Benjamin, San Mateo, California 94403, US FOX, Brian Matthew, Brisbane, California 94005, US FU, Jiasheng, Foster City, California 94404, US FU, Zice, Foster City, California 94404, US GONZALEZ LOPEZ DE TURISO, Felix, San Mateo, California 94402, US GRIBBLE, JR., Michael William, San Francisco, California 94110, US GUSTIN, Darin James, Half Moon Bay, California 94019, US HEATH, Julie Anne, Orinda, California 94563, US HUANG, Xin, Wellesly, Massachusetts 02481, US JIAO, Xianyun, Belmont, California 94002, US JOHNSON, Michael, San Francisco, California 94114, US KAYSER, Frank, San Francisco, California 94114, US KOPECKY, David John, San Francisco, California 94107, US LAI, Sujen, Burlingame, California 94010, US LI, Yihong, Millbrae, California 94030, US LI, Zhihong, Millbrae, California 94030, US LIU, Jiwen, Foster City, California 94404, US LOW, Jonathan Dante, Tarzana, California 91356, US LUCAS, Brian Stuart, San Francisco, California 94118, US MA, Zhihua, Foster City, California 94404, US MCGEE, Lawrence, Pacifica, California 94044, US MCINTOSH, Joel, Pacifica, California 94044, US MCMINN, Dustin, Pacifica, California 94044, US MEDINA, Julio Cesar, San Carlos, California 94070, US MIHALIC, Jeffrey Thomas, San Francisco, California 94107, US OLSON, Steven Howard, Millbrae, California 94030, US REW, Yosup, Foster City, California 94404, US ROVETO, Philip Marley, San Francisco, California 94131, US SUN, Daqing, Foster City, California 94404, US WANG, Xiaodong, Millbrae, California 94030, US WANG, Yingcai, Millbrae, California 94030, US YAN, Xuelei, Foster City, California 94404, US YU, Ming, Foster City, California 94404, US ZHU, Jiang, Palo Alto, California 94303, US (54) Piperidinonové deriváty jako MDM2 inhibitory pro léčbu rakoviny (32) P, P, P (31) , , (33) US, US, US (86) PCT/US2011/ (87) WO 2011/ (74) PATENTSERVIS Praha a.s., Na Podkovce 281/10, Praha 4, (97) EP (47) (97) (51) B23K 26/22 ( ) (96) (96) (73) UACJ Corporation, Tokyo , JP (72) MURASE Takashi, Tokyo , JP FUJITA Kazuko, Tokyo , JP NIIKURA Akio, Tokyo , JP (54) Způsob spojování součástí z hliníkových slitin (32) (31) (33) JP (86) PCT/JP2011/ (87) WO 2011/ (74) PATENTSERVIS Praha a.s., Na Podkovce 281/10, Praha 4, (97) EP (47) (97) (51) F41C 23/16 ( ) F41C 23/00 ( ) (96) (96) (73) J.P. Sauer & Sohn GmbH, Isny, DE (72) Klotz, Matthias, Gestratz, DE Rothe, Bastian, Isny, DE (54) Zařízení pro upevnění přední pažby pro ruční střelnou zbraň (32) (31) (33) DE (74) Rott, Růžička & Guttmann Patentové, známkové a advokátní kanceláře, Ing. Jiří Andera, Vinohradská 37, Praha 2, 12000

24 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) (97) EP (47) (97) (51) B07C 5/342 ( ) (96) (96) (73) Strube GmbH & Co. KG, Söllingen, DE (72) WOLFF, Antje, Timmendorfer Strand, DE (54) Způsob klasifikace objektů obsažených v šaržích osiva (32) (31) (33) DE (86) PCT/EP2011/ (87) WO 2012/ (74) PATENTSERVIS PRAHA a.s., Na Podkovce 281/10, Praha 4, (97) EP (47) (97) (51) B65B 61/20 ( ) B65B 63/04 ( ) B65B 5/04 ( ) B65B 35/38 ( ) B65B 57/14 ( ) (96) (96) (73) Magic Production Group S.A., 2632 Findel, LU (72) VACCARELLA, Paolo, Baldissero Torinese (Torino), IT (54) Zařízení a způsob pro plnění kontejnerů (32) TO (31) (33) IT (86) PCT/IB2011/ (87) WO 2012/ (74) KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., JUDr. Petra Korejzová, advokátka, Korunní 104/E, Praha 10, (97) EP (47) (97) (51) A43B 13/12 ( ) A43B 13/14 ( ) A43B 13/18 ( ) A43B 1/00 ( ) (96) (96) (73) DS Produkte GmbH, Stapelfeld, DE (72) TRUMPLER, Joakim, Lübeck, DE (54) Bota (32) U (31) (33) DE (86) PCT/EP2011/ (87) WO 2012/ (74) PATENTSERVIS Praha a.s., Na Podkovce 281/10, Praha 4, (97) EP (47) (97) (51) A61K 31/472 ( ) A61P 25/16 ( ) C07D 217/02 ( ) C07D 217/22 ( ) (96) (96) (73) Montisera Ltd, Turku, FI (72) Takio, Ville, Lokalahti, FI Ekholm, Matti, Kuopio, FI (54) Nové 6,7-disubstituované isochinolinové deriváty a jejich využití (32) (31) (33) EP (86) PCT/FI2011/ (87) WO 2012/ (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) H05K 3/32 ( ) C22C 1/04 ( ) C22C 12/00 ( ) C22C 13/00 ( ) C22C 13/02 ( ) C22C 30/04 ( ) H01B 1/22 ( ) H01R 4/04 ( ) H01R 12/52 ( ) (96) (96) (73) SENJU METAL INDUSTRY CO., LTD., Tokyo, , JP (72) Ueshima, Minoru, Chiba , JP (54) Anizotropní vodivý materiál (32) (31) (33) JP (74) PATENTSERVIS Praha a.s., Na Podkovce 281/10, Praha 4, (97) EP (47) (97) (51) A61K 36/48 ( ) A61P 1/00 ( ) (96) (96) (73) NATURLAND Magyarország Termelö és Kereskedelmi Kft., 1106 Budapest, HU (72) SIPKA, Sándor, H-4032 Debrecen, HU GYÖRY, Zoltán, H-4032 Debrecen, HU BORBÉLY, Jánosné, H-4032 Debrecen, HU KERESZTES, Tamás, H-4025 Debrecen, HU VÁRNAI, Péter, H-1125 Budapest, HU BÍRÓ, Tamás, H-4028 Debrecen, HU (54) Perorálně aplikovatelný přípravek obsahující histaminázu rostlinného původu odolnou vůči pepsinu a trypsinu a způsob jeho výroby (86) PCT/HU2010/ (87) WO 2012/ (74) Hák Janeček & Švestka, Patentová a známková kancelář, Ing. Pavel Janeček, U Průhonu 5, Praha 7, (97) EP (47) (97) (51) C07D 249/12 ( ) A61K 31/4196 ( ) A61K 31/454 ( ) A61K 31/4545 ( ) A61K 31/46 ( ) A61K 31/5377 ( ) A61K 31/5386 ( ) A61K 31/553 ( ) A61P 7/10 ( ) A61P 9/12 ( ) A61P 17/02 ( ) A61P 17/14 ( ) A61P 25/00 ( ) A61P 25/08 ( ) A61P 25/14 ( ) A61P 25/16 ( ) A61P 25/18 ( ) A61P 25/22 ( ) A61P 25/28 ( ) A61P 25/36 ( ) A61P 29/00 ( ) (96) (96) (73) TAISHO PHARMACEUTICAL CO., LTD, Tokyo , JP

25 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) (72) KUWADA, Takeshi, Tokyo , JP YOSHINAGA, Mitsukane, Tokyo , JP ISHIZAKA, Tomoko, Tokyo , JP WAKASUGI, Daisuke, Tokyo , JP SHIROKAWA, Shin-ichi, Tokyo , JP HATTORI, Nobutaka, Tokyo , JP SHIMAZAKI, Youichi, Tokyo , JP MIYAKOSHI, Naoki, Tokyo , JP (54) 1,2,4-Triazolonové deriváty (32) , (31) , (33) JP, JP (86) PCT/JP2011/ (87) WO 2012/ (74) Čermák a spol., JUDr. Karel Čermák, Elišky Peškové 15/735, Praha 5, (97) EP (47) (97) (51) F01D 25/20 ( ) F01D 25/32 ( ) F02C 7/06 ( ) F16K 17/04 ( ) (96) (96) (73) Turbomeca, Bordes, FR (72) DETRY, Sébastien, F Bizanos, FR CAZAUX, Yannick, F Arbus, FR DESCUBES, Olivier, Pierre, F Nay, FR (54) Mazací zařízení s obtokovým ventilem (32) (31) (33) FR (86) PCT/FR2011/ (87) WO 2012/ (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) G01N 33/567 ( ) (96) (96) (73) Regeneron Pharmaceuticals, Inc., Tarrytown, NY 10591, US (72) Alessandri Haber, Nicole M., Rye Brook, NY 10573, US MacDonald, Lynn, White Plains, NY 10605, US Lacroix-Fralish, Michael L., Yorktown Heights, NY 10598, US Murphy, Andrew J., Croton-on-Hudson, NY 10520, US (54) Esej pro uvolňování neuropeptidu ze sodných kanálků (32) P, , (31) , , (33) US, US, US (74) Čermák a spol., JUDr. Karel Čermák, Elišky Peškové 15/735, Praha 5, (97) EP (47) (97) (51) F28D 9/00 ( ) F28F 9/02 ( ) (96) (96) (73) Valeo Systemes Thermiques, Le Mesnil Saint Denis, FR (72) DENOUAL, Christophe, F Noyen-sur-Sarthe, FR (54) Výměník tepla tekutina-tekutina (32) (31) (33) FR (86) PCT/EP2011/ (87) WO 2012/ (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) A61F 13/15 ( ) A61F 13/56 ( ) A61F 13/64 ( ) (96) (96) (73) Paul Hartmann AG, Heidenheim, DE (72) HOMANN, Vanessa, Hamburg, DE KESSELMEIER, Rüdiger, Herbrechtingen, DE (54) Skládaný inkontinenční výrobek (32) (31) (33) DE (86) PCT/EP2011/ (87) WO 2012/ (74) Traplová Hakr Kubát, advokátní a patentová kancelář, Ing. Eduard Hakr, Přístavní 24, Praha 7, (97) EP (47) (97) (51) A24C 5/354 ( ) A24C 5/02 ( ) (96) (96) (73) International Tobacco Machinery Poland Sp. z o.o., Radom, PL (72) OWCZAREK, Radoslaw, Radom, PL GIELNIEWSKI, Adam, Radom, PL (54) Zařízení pro plnění dutiny, plnicí stanice a způsob plnění dutiny (32) (31) (33) PL (86) PCT/PL2011/ (87) WO 2012/ (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) C22B 3/16 ( ) C22B 15/00 ( ) (96) (96) (73) Prokumet SPA, Providencia, Santiago, CL (72) AGHEMIO RODRIGUEZ, Luis Alberto, Talagante, CL (54) Způsob louhování oxidu mědi, nahrazující kyselinu sírovou nekontaminujícím organickým louhovacím činidlem (32) (31) (33) CL (86) PCT/CL2011/ (87) WO 2012/ (74) Ing. Blanka Brodská, J. Faimonové 14, Brno, (97) EP (47) (97) (51) A23L 1/0524 ( ) (96) (96) (73) Nestec S.A., 1800 Vevey, CH (72) LAGARRIGUE, Sophie, Konstanz, DE TOLEA, Andreea, Konstanz, DE (54) Gelová směs obsahující nízko methoxylovaný pektin (32) (31) (33) EP (86) PCT/EP2011/ (87) WO 2012/ (74) KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., JUDr. Petra Korejzová, advokátka, Korunní 810/104 E, Praha 10, 10100

26 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) (97) EP (47) (97) (51) B42D 25/00 ( ) (96) (96) (73) Gemalto AG, 5000 Aarau, CH (72) EGLI, Stefan, CH-4053 Basel, CH WIDMER GOMRES, Heidi, CH-3046 Wahlendorf, CH (54) Metoda pro výrobu vícevrstvého nosiče dat a nosič dat vyrobený podle této metody (32) (31) (33) CH (86) PCT/CH2012/ (87) WO 2012/ (74) KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., JUDr. Petra Korejzová, advokátka, Korunní 810/104 E, Praha 10 - Vinohrady, (97) EP (47) (97) (51) B21B 27/10 ( ) B21B 45/02 ( ) (96) (96) (73) Linde Aktiengesellschaft, München, DE SIEMENS PLC, Camberley GU16 8QD, GB (72) MALAS, Akin, Karlsfeld, DE KING, Brian, Surrey GU7 3EA, GB SZEMAN, Laszlo, München, DE SMITH, Peter, D., Poole. BH140QF, GB BOWCHER, Paul, Broadstone BH18 9LT, GB CLARK, Mike, Sheffield S17 3DB, GB CHRISTOFOROU, Peter, Sheffield S2 2SD, GB (54) Hlavice trysky (32) (31) (33) EP (86) PCT/EP2012/ (87) WO 2012/ (74) Traplová Hakr Kubát, advokátní a patentová kancelář, Ing. Eduard Hakr, Přístavní 24, Praha 7, (97) EP (47) (97) (51) B29C 45/68 ( ) (96) (96) (73) KraussMaffei Technologies GmbH, München, DE (72) REINHARDT, Thomas, Aying, DE (54) Uzavírání zařízení formy (32) (31) (33) DE (86) PCT/EP2012/ (87) WO 2012/ (74) Čermák a spol., JUDr. Karel Čermák, Elišky Peškové 15/735, Praha 5, (97) EP (47) (97) (51) H02H 1/00 ( ) (96) (96) (73) Ellenberger & Poensgen GmbH, Altdorf, DE (72) MIKLIS, Markus, Pfeifferhütte, DE (54) Způsob rozeznávání rušivých světelných oblouků a jistič (32) (31) (33) DE (86) PCT/EP2011/ (87) WO 2012/ (74) Čermák a spol., JUDr. Karel Čermák, Elišky Peškové 15/735, Praha 5, (97) EP (47) (97) (51) H01Q 1/32 ( ) H01Q 1/12 ( ) H01R 24/50 ( ) H01R 103/00 ( ) (96) (96) (73) Kathrein-Werke KG, Rosenheim, DE (72) MIERKE, Frank, München, DE STADLER, Gerhard, Raubling, DE BUTSCHER, Florian, Aschau/Chiemgau, DE VOGT, Gerhard, Rosenheim, DE FRISCH, Johann, Ruhpolding, DE (54) Střešní anténa, zejména střešní anténa motorového vozidla s příslušným konektorovým zařízením (32) (31) (33) DE (86) PCT/EP2012/ (87) WO 2012/ (74) UNIPATENT, Mgr. Jiří Macek, Sázavská 16, Praha 2 - Vinohrady, (97) EP (47) (97) (51) A47L 1/05 ( ) A47L 7/00 ( ) A47L 9/06 ( ) A47L 11/40 ( ) (96) (96) (73) Leifheit AG, Nassau, DE (72) FISCHER, Klaus-Jürgen, Holzappel, DE (54) Odsávačka kapalin pro stahování a nasávání kapalin (32) (31) (33) DE (86) PCT/EP2012/ (87) WO 2012/ (74) ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Záhradnícka 36, Bratislava (97) EP (47) (97) (51) C07C 201/16 ( ) C07C 205/06 ( ) B01J 14/00 ( ) (96) (96) (73) Josef Meissner GmbH & Co. KG, Köln, DE (72) PÖHLMANN, Jürgen, Köln, DE HERMANN, Heinrich, Köln, DE HÄNDEL, Mirko, Neunkirchen-Seelscheid, DE GEBAUER, Jürgen, Troisdorf, DE (54) Způsob a zařízení pro čištění nitračních produktů (32) (31) (33) DE (86) PCT/EP2012/ (87) WO 2012/ (74) KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., JUDr. Petra Korejzová, advokátka, Korunní 810/104 E, Praha 10, (97) EP (47) (97) (51) A61B 5/15 ( ) A61B 5/145 ( ) A61B 5/1486 ( )

27 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) (96) (96) (73) F. Hoffmann-La Roche AG, 4070 Basel, CH (72) Calasso, Irio Giuseppe, 6415 Arth, CH Griss, Patrick, 8112 Otelfingen, CH Jaeggi, Rainer, 8800 Thalwil, CH Sarofim, Emad, 5646 Abtwil, CH (54) Zařízení pro odebrání vzorků tělních tekutin (32) (31) (33) EP (74) Čermák a spol., JUDr. Karel Čermák, Elišky Peškové 15/735, Praha 5, (97) EP (47) (97) (51) C07D 413/04 ( ) C07D 413/14 ( ) C07D 495/04 ( ) A01N 43/80 ( ) (96) (96) (73) Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN 46285, US (72) AN, Zengyun, Indianapolis, Indiana , US CHEN, Liang, Indianapolis, Indiana , US CHEN, Shuhui, Indianapolis, Indiana , US DEFAUW, Jean, Marie, Indianapolis, Indiana , US HOLMSTROM, Scott, Dale, Indianapolis, Indiana , US HU, Ping, Indianapolis, Indiana , US TANG, Chongzhi, Indianapolis, Indiana , US WHITE, William, Hunter, Indianapolis, Indiana , US WU, Wentao, Indianapolis, Indiana , US ZHANG, Yang, Indianapolis, Indiana , US (54) Paraziticidní dihydroisoxazolové sloučeniny (32) PCT/CN2011/074294, PCT/CN2012/ (31) , (33) CN, CN (86) PCT/US2012/ (87) WO 2012/ (74) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Otakar Švorčík, advokát, Hálkova 2, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) C12N 15/85 ( ) (96) (96) (73) Lonza Biologics plc, Slough Berkshire SL1 4DX, GB (72) Payne, Tom, Cambridge CB1 3PZ, GB Young, Robert, London NW2 1SR, GB Feary, Marc, Newmarket Suffolk CB8 0PX, GB (54) Expresní vektory obsahující chimerické promotorové a enhancerové sekvence cytomegaloviru (74) KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., JUDr. Petra Korejzová, advokátka, Korunní 810/104 E, Praha 10, (97) EP (47) (97) (51) H01M 2/12 ( ) (96) (96) (73) Biasin SRL, Madonna di Lonigo (VI), IT (72) BIASIN, Renato, MONTORSO VICENTINO (VI), IT (54) Víko pro elektrické akumulátory (32) VI (31) (33) IT (74) INPARTNERS GROUP, Ing. Dušan Kendereški, Lidická 51, Brno, (97) EP (47) (97) (51) A21D 2/18 ( ) A21D 13/02 ( ) A21D 13/08 ( ) A23L 1/0522 ( ) (96) (96) (73) Generale Biscuit, Rungis, FR (72) WAHL, Robin, F Chevreuse, FR AYMARD, Pierre, F Antony, FR LANVIN, Lionel, F Chilly Mazarin, FR ARLOTTI, Agathe, F Paris, FR (54) Biskvitové těsto (32) , , P (31) , , (33) EP, EP, US (86) PCT/EP2012/ (87) WO 2012/ (74) FISCHER & PARTNER Intellectual Property s.r.o., Na Hrobci 294/5, Praha 2, (97) EP (47) (97) (51) A61L 15/32 ( ) A61K 38/18 ( ) A61F 13/00 ( ) (96) (96) (73) Biopharm Gesellschaft zur biotechnologischen Entwicklung von Pharmaka GmbH, Heidelberg, DE Carl Freudenberg KG, Weinheim, DE (72) PLÖGER, Frank, Bammental, DE REIBEL, Denis, F Herrlisheim, FR GRAFAHREND, Dirk, Mannheim, DE NEUMÜLLER, Daniel, Weinheim, DE (54) Bioresorbovatelný obvaz na rány (32) (31) (33) EP (86) PCT/EP2012/ (87) WO 2012/ (74) KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., JUDr. Petra Korejzová, advokátka, Korunní 810/104 E, Praha 10, (97) EP (47) (97) (51) B66B 5/00 ( ) B66B 13/22 ( ) (96) (96) (73) Inventio AG, 6052 Hergiswil, CH (72) SONNENMOSER, Astrid, CH-6030 Ebikon, CH HESS, Martin, CH-6340 Baar, CH MICHEL, David, CH-8800 Thalwil, CH (54) Funkční kontrola bezpečnostního článku (32) (31) (33) EP (86) PCT/EP2012/ (87) WO 2013/ (74) Čermák a spol., JUDr. Karel Čermák, Elišky Peškové 15/735, Praha 5, (97) EP (47) (97) (51) E21B 7/00 ( ) (96) (96) (73) Eurodrill GmbH, Drolshagen, DE (72) Pikowski, Andreas, Drolshagen, DE (54) Hnací zařízení a způsob provozu hnacího zařízení (74) Čermák a spol., JUDr. Karel Čermák, Elišky Peškové 15/735, Praha 5, 15000

28 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) (97) EP (47) (97) (51) B68G 7/05 ( ) (96) (96) (73) Boxmark Leather d.o.o., 2325 Kidricevo, SI (72) Nino, Svilar, 2000 Maribor, SI (54) Vícevrstvý krycí materiál a způsob výroby vícevrstvého krycího materiálu pro prvky utvářející nábytek pohodlnější, zahrnující čalounění, podušky, deky a podobné prvky (74) A. Holas & partner Patentová a známková kancelář, Ing. Mgr. Hana Holasová, Křížová 4, Brno, (97) EP (47) (97) (51) A41G 5/00 ( ) (96) (96) (73) Hairdreams Haarhandels GmbH, 8051 Graz, AT (72) OTT, Gerhard, Singapore , SG (54) Náhradní vlasový pramen s vlasovým spojovacím prvkem (32) (31) (33) AT (86) PCT/AT2012/ (87) WO 2013/ (74) KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., JUDr. Petra Korejzová, Korunní 810/104 E, Praha 10, Evropské patenty zachované v pozměněném nebo omezeném znění V této části jsou uvedeny evropské patenty s účinky pro Českou republiku, které byly Evropským úřadem podle článku 102 Úmluvy o udělování evropských patentů zachovány v omezeném znění podle čl. 105a - 105c EPC 2000, nebo v pozměněném znění ( 35f zákona č. 527/1990 Sb., v platném znění). (97) Datum oznámení o zachování patentu EP EP (97) Datum oznámení o zachování patentu EP Evropské patenty zrušené Evropským patentovým úřadem Následující evropské patenty udělené Evropským patentovým úřadem s účinky pro Českou republiku byly zrušeny Evropským patentovým úřadem podle článku 102 Úmluvy o udělování evropských patentů ( 35f odst 2 zákona č. 527/1990 Sb., v platném znění). (97) EP (97) EP (97) EP MM4A Zánik evropských patentů nezaplacením poplatků za udržování platnosti patentu Následující evropské patenty udělené Evropským patentovým úřadem s účinky pro Českou republiku zanikly pro nezaplacení poplatkù za udržování platnosti patentu ( 22 písm. b) zákona č. 527/1990 Sb., v platném znění). (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP (97) EP PD4A Převod práv a ostatní změny majitelů evropských patentů (97) EP (73) Nagravision S.A., 1033 Cheseaux-sur-Lausanne, CH (97) EP (73) Nagravision S.A., 1033 Cheseaux-sur-Lausanne, CH (97) EP (73) INDUSTEEL FRANCE, Saint-Denis, FR (97) EP (73) INDUSTEEL FRANCE, Saint-Denis, FR (97) EP (73) INDUSTEEL FRANCE, Saint-Denis, FR (97) EP (73) INDUSTEEL FRANCE, Saint-Denis, FR (97) EP (73) INDUSTEEL FRANCE, Saint-Denis, FR (97) EP (73) conteyor International nv, 9820 Merelbeke, BE (97) EP (73) Nagravision S.A., 1033 Cheseaux-sur-Lausanne, CH (97) EP (73) S.ARA Composite, Guyancourt, FR (97) EP (73) Swecure AB, Stockholm, SE (97) EP (73) Nagravision S.A., 1033 Cheseaux-sur-Lausanne, CH

29 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) (97) EP (73) Nagravision S.A., 1033 Cheseaux-sur-Lausanne, CH (97) EP (73) HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o., Mohelnice, CZ (97) EP (73) Resverlogix Corp., Calgary, Alberta T2P 3P2, CA (97) EP (73) Nagravision S.A., 1033 Cheseaux-sur-Lausanne, CH (97) EP (73) Moses S.r.l., Falciano, SM (97) EP (73) Nagravision S.A., 1033 Cheseaux-sur-Lausanne, CH (97) EP (73) REBLOC GmbH, 3571 Gars am Kamp, AT (97) EP (73) UCB Biopharma SPRL, 1070 Brussels, BE (97) EP (73) LUXERD SA, 1660 Luxembourg, LU (97) EP (73) MT-Energie Service GmbH, Zeven, DE

30 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (zapsané užitné vzory) FG1K Zapsané užitné vzory - přehled podle čísel zápisu V období uzávěrky tohoto čísla Věstníku zapsal Úřad průmyslového vlastnictví tyto užitné vzory G 06 Q 30/02 ( ) F 23 K 3/00 ( ) E 06 B 1/04 ( ) D 03 D 1/00 ( ) E 04 H 17/14 ( ) G 09 C 1/00 ( ) E 06 B 3/30 ( ) D 05 B 27/10 ( ) G 01 M 11/02 ( ) G 01 J 5/58 ( ) G 06 Q 50/28 ( ) B 65 D 33/14 ( ) B 64 C 19/00 ( ) G 02 B 1/04 ( ) H 01 T 13/40 ( ) C 03 B 9/193 ( ) F 41 A 9/64 ( ) FG1K Zapsané užitné vzory - řazené podle MPT (51) B64C 19/00 ( ) B64C 39/02 ( ) G05D 1/10 ( ) G08C 17/02 ( ) (11) (21) (22) (47) (73) Vojenský technický ůstav s.p., Praha 9, CZ (72) Kuzdas Jiří Ing., Praha 9, CZ (54) Řídicí systém, létající platformy (74) Pavel Reichel a kol., Ing. Pavel Reichel, Lopatecká 14, Praha 4, (51) B65D 33/14 ( ) (11) (21) (22) (47) (73) Killarová Zdeňka, Trutnov, CZ (72) Killarová Zdeňka, Trutnov, CZ (54) Dekorační obal (51) C03B 9/193 ( ) C03B 9/14 ( ) C03B 11/06 ( ) C03B 11/16 ( ) C03B 9/40 ( ) (11) (21) (22) (47) (73) Sklostroj Turnov CZ, s.r.o., Turnov, CZ (72) Drahoňovský Václav Ing., Turnov, CZ (54) Mechanismus razníku sklářského tvarovacího stroje (74) Rott, Růžička & Guttmann Patentové, známkové a advokátní kanceláře, Ing. Jiří Andera, Vinohradská 37, Praha 2, (51) D03D 1/00 ( ) D03D 15/00 ( ) (11) (21) (22) (47) (73) Chromec Tomáš, Rudoltice, CZ (72) Chromec Tomáš, Rudoltice, CZ (54) Pletená pekařská plachetka (74) Mgr. Ladislav Sudík, Polní 293, Letohrad, (51) D05B 27/10 ( ) D05B 27/00 ( ) D05B 21/00 ( ) (11) (21) (22) (47) (73) ANITA B s.r.o., Boskovice, CZ (72) Toul Radek, Boskovice, CZ (54) Automatický výměník palet (74) A. Holas & partner Patentová a známková kancelář, Ing. Mgr. Hana Holasová, Křížová 4/105, Brno, (51) E04H 17/14 ( ) E04B 2/02 ( ) E04B 2/78 ( ) E04H 17/00 ( ) (11) (21) (22) (47) (73) Nimrichtr Václav, Tábor, CZ (72) Nimrichtr Václav, Tábor, CZ (54) Deskový díl (74) PatentCentrum Sedlák a Partners s.r.o., Husova 5, České Budějovice, (51) E06B 1/04 ( ) E06B 1/16 ( ) E06B 1/28 ( ) E06B 3/22 ( ) (11) (21) (22) (47) (73) "J. A. P." spol. s r.o., Přerov III - Lověšice, CZ (72) Shampan Adam, Olomouc, CZ (54) Rámový profil, zejména pro zabudování ve skryté dveřní zárubni (74) Ing. Petr Soukup, Vídeňská 8, Olomouc, (51) E06B 3/30 ( ) E06B 3/72 ( ) E06B 7/00 ( ) (11) (21) (22) (47) (73) ZLOMEK, s.r.o., Dolní Bojanovice, CZ (72) Zlomek Petr Ing., Dolní Bojanovice, CZ Zlomek Martin Ing., Dolní Bojanovice, CZ (54) Dveřní křídlo (74) INPARTNERS GROUP, Ing. Leopold Dadej, patentový zástupce, Na Valtické 339/6, Břeclav 4, (51) F23K 3/00 ( ) (11) (21) (22) (47) (73) BLAZE HARMONY s.r.o., Rýmařov, CZ (72) Topolewski Martin, Augóstow, PL (54) Zařízení pro dávkování paliva z biomasy do spalovacího hořáku (74) Patentová a známková kancelář, Ing. Jaromír Přikryl, Včelín 1161, Hulín, (51) F41A 9/64 ( ) F41A 9/65 ( ) F41C 7/00 ( )

31 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (zapsané užitné vzory) (11) (21) (22) (47) (73) ANTREG, a.s., Vyškov, CZ (72) Suchomel Svatoslav Ing., Drnovice, CZ (54) Zásobník nábojů střelných zbraní, zejména zbraní pro malorážové náboje (51) G01J 5/58 ( ) B82Y 15/00 ( ) (11) (21) (22) (47) (73) Vysoké učení technické v Brně, Brno - Veveří, CZ (72) Neužil Pavel Ing., Ph.D., Praha 4 - Krč, CZ Hubálek Jaromír doc. Ing., Ph.D., Brno - Štýřice, CZ (54) Membrána miniaturního bolometru se zvýšenou absorpcí (74) Ing. Hana Dušková, Na Kočově 180, Chotutice, (51) G01M 11/02 ( ) G02B 6/46 ( ) G02B 6/00 ( ) (11) (21) (22) (47) (73) Vítek Jiří Ing., Jihlava, CZ (72) Vítek Jiří Ing., Jihlava, CZ (54) Zařízení k prosvěcování optických kabelů (74) Ing. Libor Markes, patentový zástupce, Grohova 54, Brno, (51) G02B 1/04 ( ) G02B 6/125 ( ) G02B 6/14 ( ) G02F 1/295 ( ) (11) (21) (22) (47) (73) České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Praha 6, CZ (72) Prajzler Václav doc. Ing., Ph.D., Praha 13, CZ Maštera Radek Bc., Havlíčkův Brod, CZ (54) Optická planární mnohavidová POF rozbočnice (74) Ing. Hana Dušková, Na Kočově 180, Chotutice, (51) G06Q 30/02 ( ) G06K 19/067 ( ) (11) (21) (22) (47) (73) Vychytil Tomáš, Hradec Králové, CZ (72) Vychytil Tomáš, Hradec Králové, CZ (54) Systém pro poskytování slev zákazníkům (74) AK Mgr. Michal Marčišin, Mgr. Michal Marčišin, advokát, Gočárova třída 1013, Hradec Králové, (51) G06Q 50/28 ( ) G06K 19/07 ( ) G09F 3/04 ( ) (11) (21) (22) (47) (73) České vysoké učení technické v Praze, Praha 6, CZ (72) Bedrlík Jiří Dr., Ing., Praha - Klánovice, CZ Jansa Jaroslav Ing., CSc., Praha 5, CZ Vojtěch Lukáš Ing. Bc., Ph.D., Nahořany, CZ Lokaj Zdeněk Ing., Ph.D., Náchod, CZ Fiala František JUDr., Říčany, CZ Šimák Boris prof. Ing., CSc., Praha 5, CZ (54) Systém pro zajištění jednoznačné garance původu a ochrany výrobků a/nebo objektů (74) Loskotová & partneři, patentová a známková kancelář, Ing. Jarmila Loskotová, K Závětinám 727, Praha 5, (51) G09C 1/00 ( ) H04L 9/00 ( ) H03M 99/00 ( ) (11) (21) (22) (47) (73) mytalkey s.r.o., Ostrava, Vítkovice, CZ (72) Lazecký Vladimír Ing., Hradec nad Moravicí, CZ (54) Zapojení pro kódování dat (74) Silesia Patent & Trademark s.r.o., Pod Školou 1278, Šenov, (51) H01T 13/40 ( ) H01T 13/50 ( ) F02P 9/00 ( ) (11) (21) (22) (47) (73) ICON Company s.r.o., Praha 5- Smíchov, CZ (72) Miczka Tomáš, Orlová - Poruba, CZ (54) Zařízení pro zapalování palivové směsi v zážehovém spalovacím motoru a zapalovací svíčka pro toto zapalování Seznam majitelů zapsaných užitných vzorů (73) (11) (51) ANITA B s.r.o., Boskovice, CZ D 05 B 27/10 ( ) ANTREG, a.s., Vyškov, CZ F 41 A 9/64 ( ) BLAZE HARMONY s.r.o., Rýmařov, CZ České vysoké učení technické v Praze, Praha 6, CZ České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Praha 6, CZ ICON Company s.r.o., Praha 5- Smíchov, CZ "J. A. P." spol. s r.o., Přerov III - Lověšice, CZ mytalkey s.r.o., Ostrava, Vítkovice, CZ F 23 K 3/00 ( ) G 06 Q 50/28 ( ) G 02 B 1/04 ( ) H 01 T 13/40 ( ) E 06 B 1/04 ( ) G 09 C 1/00 ( ) (73) (11) (51) Sklostroj Turnov CZ, s.r.o., Turnov, CZ Vojenský technický ůstav s.p., Praha 9, CZ Vysoké učení technické v Brně, Brno - Veveří, CZ ZLOMEK, s.r.o., Dolní Bojanovice, CZ C 03 B 9/193 ( ) B 64 C 19/00 ( ) G 01 J 5/58 ( ) E 06 B 3/30 ( ) Chromec Tomáš, Rudoltice, CZ D 03 D 1/00 ( ) Killarová Zdeňka, Trutnov, CZ B 65 D 33/14 ( ) Nimrichtr Václav, Tábor, CZ E 04 H 17/14 ( ) Vítek Jiří Ing., Jihlava, CZ G 01 M 11/02 ( ) Vychytil Tomáš, Hradec Králové, CZ G 06 Q 30/02 ( )

32 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (zapsané užitné vzory)

33 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Dodatková ochranná osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin) Dodatková ochranná osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin Podání žádosti o udělení osvědčení (22) (21) SPC/CZ2015/409 (71) Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, Ingelheim am Rhein, DE (68) (54) Vakcína obsahující atenuovaný pestivirus (92) EU/2/14/176/ , (93) EU/2/14/176/ , , EU (95) Bovela - modifikovaný živý virus bovinní diarrhoe typu 1 (BVDV-1), necytopatický, rodičovský kmen KE-9: TCID50, léčivý přípravek (22) (21) SPC/CZ2015/410 (71) Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, Ingelheim am Rhein, DE (68) (54) Vakcína obsahující atenuovaný pestivirus (92) EU/2/14/176/ , (93) EU/2/14/176/ , , EU (95) Bovela - modifikovaný živý virus bovinní diarrhoe typu 2 (BVDV-2), necytopatický rodičovský kmen NY-93: TCID50, léčivý přípravek (22) (21) SPC/CZ2015/411 (71) Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, Ingelheim am Rhein, DE (68) (54) Vakcína obsahující atenuovaný pestivirus (92) EU/2/14/176/ , (93) EU/2/14/176/ , , EU (95) Bovela - kombinace modifikovaného živého viru bovinní diarrhoe typu 1 (BVDV-1), necytopatický rodičovský kmen KE-9: TCID50 / modifikovaného živého viru bovinní diarrhoe typu 2 (BVDV-2), necytopatický rodičovský kmen NY-93: TCID50, léčivý přípravek (22) (21) SPC/CZ2015/414 (71) Vertex Pharmaceuticals Incorporated, Boston, MA 02210, US (68) (54) Modulátory transportérů ATP-vazebné kazety (92) EU/1/12/782/001,EU/1/12/782/002, (93) EU/1/12/782/001,EU/1/12/782/002, , EU (95) Kalydeco - ivakaftor, léčivý přípravek Zastavení řízení a zamítnutí žádosti (21) SPC/CZ2012/243 (73) Bayer Intellectual Property GmbH, Monheim, DE (68) (54) Disubstituované pyrazolylkarboxanilidy (92) EU/1/12/782/001,EU/1/12/782/002, (93) MAPP 15026, , GB (95) ZANTARA -( Aviator 235 Xpro) - bixafen, přípravek na ochranu rostlin

34 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (úřední rozhodnutí a oznámení) Úřední rozhodnutí a oznámení MK4A, MK4F Zánik patentů a autorských osvědčení uplynutím doby platnosti (11) (21) Int.Cl/(51) /H04L 27/ /A61K 31/ /C07C 217/ /E04F 11/16 (11) (21) Int.Cl/(51) /A61K 9/ /A01N 43/ /C21D 9/ /H04Q 7/00 MM4A, MM4F Zániky patentů a autorských osvědčení pro nezaplacení udržovacích poplatků (11) (21) Int.Cl/(51) /G01M 13/ /H05H 1/ /C07D 235/ /C07D 333/20 (11) (21) Int.Cl/(51) /B23K 35/ /C07D 241/ /E05B 63/ /G01N 30/72 MK1K Zániky užitných vzorů uplynutím doby platnosti (11) (21) (51) F27D 1/02 ( ) E01F 8/00 ( ) G09F 9/00 ( ) B08B 11/02 ( ) (11) (21) (51) C09K 5/20 ( ) G01M 15/00 ( ) G07C 1/00 ( ) G01M 15/10 ( ) Zápisy licenčních smluv do rejstříku průmyslových vzorů pro nabyvatele (11) (73) Česká republika - Ministerstvo obrany, Praha 6, CZ Nabyvatel: TONAK a.s., Zborovská 823/65, Nový Jičín, 74101, CZ Druh licence: nevýlučná Datum uzavření smlouvy: Datum zápisu smlouvy: (11) (73) Česká republika - Ministerstvo obrany, Praha 6, CZ Nabyvatel: TONAK a.s., Zborovská 823/65, Nový Jičín, 74101, CZ Druh licence: nevýlučná Datum uzavření smlouvy: Datum zápisu smlouvy: ND1K První prodloužení doby platnosti užitných vzorů (51) B62K 5/003 ( ) A61G 5/10 ( ) A61G 5/00 ( ) (11) (21) (22) (73) Koníček Jiří Ing., Praha 9, CZ (54) Motorové vozítko pro invalidy (51) A61B 5/04 ( ) G01N 27/30 ( ) H01B 1/12 ( ) C08G 73/02 ( ) (11) (21) (22) (73) VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Ostrava, CZ (54) Bioelektrické snímací a stimulační elektrody na bázi vodivých polymerů (51) C11D 7/08 ( ) (11) (21) (22) (73) Pazdera Pavel Doc. RNDr. CSc., Viničné Šumice, CZ (54) Prostředek na opakované čištění rychlovarných konvic od minerálních usazenin (51) A01K 47/06 ( ) A01K 67/033 ( ) (11) (21) (22) (73) Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko, CZ Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o., Troubsko, CZ (54) Aktivační nádoba pro čmeláky

35 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (úřední rozhodnutí a oznámení) (51) C06B 45/02 ( ) C06B 25/04 ( ) C06B 25/00 ( ) (11) (21) (22) (73) Svachouček Václav Ing. CSc., Vlašim, CZ Kišová Petra Ing. CSc. PhD., Vlašim, CZ (54) Trhavinová náplň pro muniční objekty (51) G12B 9/08 ( ) G03B 19/18 ( ) (11) (21) (22) (73) ANLAX (CZ), s.r.o., Zlatníky - Hodkovice, CZ (54) Inspekční videosystém pro bezpečnostní kontroly vozidel (51) F01K 13/00 ( ) F02C 3/00 ( ) F01K 21/00 ( ) C10J 3/00 ( ) F23G 5/027 ( ) (11) (21) (22) (73) Millenium Technologies a.s., Praha 1, CZ (54) Zařízení na výrobu elektrické energie a tepla (51) A47C 7/68 ( ) (11) (21) (22) (73) JECH CZ s.r.o., Dobruška, CZ (54) Židle (51) A47C 17/13 ( ) A47C 13/00 ( ) A47C 7/00 ( ) (11) (21) (22) (73) JECH CZ s.r.o., Dobruška, CZ (54) Sedací nábytek (51) A61B 5/04 ( ) H03F 1/26 ( ) (11) (21) (22) (73) VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Ostrava, CZ (54) Zesilovač bioelektrických signálů v mobilních systémech s bezdrátovou komunikací (51) G10L 17/00 ( ) G10L 15/06 ( ) G10L 15/10 ( ) G10L 15/20 ( ) A61B 5/16 ( ) (11) (21) (22) (73) Retia a.s., Pardubice - Zelené předměstí, CZ Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ (54) Multilinguální analyzátor hlasového projevu pro určení emocí, pohlaví a věku (51) B24D 13/04 ( ) (11) (21) (22) (73) Leška Vlasta Ing., Plzeň, CZ (54) Brusný nástroj (51) B82B 1/00 ( ) B82B 3/00 ( ) G01N 27/02 ( ) (11) (21) (22) (73) Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ (54) Konstrukce chemického pole nanosenzorů a prostorové struktury nanosenzorů (51) G09F 7/18 ( ) G09F 15/00 ( ) (11) (21) (22) (73) EFFECT COMPANY a.s., Praha, CZ (54) Čtyřboký reklamní nosič (51) F01K 25/10 ( ) F01K 25/00 ( ) F02M 23/00 ( ) (11) (21) (22) (73) GASCONTROL, společnost s r.o., Havířov - Prostřední Suchá, CZ SLD-REACONT, a. s., Ostrava - Moravská Ostrava, CZ Molenda Mieczyslaw, Albrechtice, CZ Haladová Petra Ing., Horní Bludovice, CZ (54) Energetický systém využívající spojení generátoru vodíku a kyslíku se systémem plynové mikroturbíny v kombinaci s organickým Rankinovým cyklem (51) E04B 1/80 ( ) E04B 1/74 ( ) (11) (21) (22) (73) Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Praha, CZ (54) Tepelně izolační systém ND1K (51) H02H 3/20 ( ) H02H 9/04 ( ) H01C 7/12 ( ) (11) (21) (22) (73) SALTEK s.r.o., Ústí nad Labem, CZ (54) Varistorová přepěťová ochrana Druhé prodloužení doby platnosti užitných vzorů (51) C02F 3/12 ( ) C02F 3/18 ( ) C02F 3/22 ( ) B01D 21/02 ( ) (11) (21) (22) (73) ALBIXON a.s., Praha 5, CZ (54) Biologická čistírna odpadních vod

36 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (úřední rozhodnutí a oznámení) (51) F41G 11/00 ( ) (11) (21) (22) (73) Swarovski-Optik KG, 6060 Absam, AT (54) Ovládací prvek pro nastavování záměrné značky zaměřovacího dalekohledu a zaměřovací dalekohled s tímto prvkem (51) F17D 1/05 ( ) F17D 3/16 ( ) F16L 55/24 ( ) (11) (21) (22) (73) GASCONTROL, společnost s r.o., Havířov - Prostřední Suchá, CZ (54) Zařízení pro předehřev a filtraci plynu v regulačních stanicích plynu (51) E21D 23/06 ( ) (11) (21) (22) (73) Caterpillar Global Mining Europe GmbH, Lünen, DE (54) Ležatá ližina pro stojany štítové výztuže a stojan štítové výztuže (51) E06B 3/42 ( ) E06B 3/46 ( ) E05C 3/00 ( ) E05B 65/08 ( ) (11) (21) (22) (73) ECLISSE SRL, Pieve di Soligo, IT (54) Posuvné dveře pro uzavírání dveřního panelu s háčkovým dveřním zámkem a montážní systém háčkové desky ND4Q První obnovy doby ochrany průmyslových vzorů (51) (11) (21) (22) (54) Sběrný box ND4Q Třetí obnovy doby ochrany průmyslových vzorů (51) (11) (21) (22) (54) Sklenice na pivo ND4Q Čtvrté obnovy doby ochrany průmyslových vzorů (51) (11) (21) (22) (54) Podpěra k nakládání vozidel PD4A (11) (21) (73) MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a.s., Česká, CZ (11) (21) (73) Nagravision S.A., 1033 Cheseaux-sur-Lausanne, CH Převod práv a ostatní změny majitelů patentů (11) (21) (73) Element Six Technologies Limited, Didcot, Oxfordshire, OX11 0QR, GB (11) (21) (73) MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a.s., Česká, CZ (11) (21) (73) Element Six Technologies Limited, Didcot, Oxfordshire, OX11 0QR, GB

37 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (úřední rozhodnutí a oznámení) PD1K Převod práv a ostatní změny majitelů užitných vzorů (11) (21) (73) MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a.s., Česká, CZ (11) (21) (73) MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a.s., Česká, CZ (11) (21) (73) MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a.s., Česká, CZ (11) (21) (73) MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a.s., Česká, CZ (11) (21) (73) MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a.s., Česká, CZ (11) (21) (73) PRESBETON Nova, s.r.o., Olomouc, Chválkovice, CZ (11) (21) (73) MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a.s., Česká, CZ QA9A Nabídka licence (73) Gavenda Miloš, Praha, CZ (11) (54) Způsob spojování kamenných dílců a prostředek k uskutečnění způsobu spojování (73) České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Praha 6, CZ (11) (54) Výrobek na bázi dřeva odolný vůči dřevozbarvujícím houbám a plísním

38 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zamítnuté a částečně zamítnuté přihlášky ochranných známek před zveřejněním) Zamítnuté a částečně zamítnuté přihlášky ochranných známek před zveřejněním Kapitola obsahuje údaje o rozhodnutích o přihláškách ochranných známek, u kterých byly na základě provedeného věcného průzkumu shledány Úřadem důvody pro zamítnutí přihlášky ochranné známky podle ustanovení 4 nebo 6 zákona č. 441/2003 Sb. Na základě toho Úřad vydal rozhodnutí o zamítnutí přihlášky podle ustanovení 22 zákona č.441/2003 Sb., a to pro celý seznam výrobků a služeb nebo pro jeho část. Údaje o výsledku rozhodnutí (zamítnutí přihlášky, částečné zamítnutí přihlášky) jsou uvedeny za datem právní moci rozhodnutí pod INID kódem (583) s názvem "Datum právní moci rozhodnutí/výsledek rozhodnutí". (210) O (210) O (583) /NABYTÍ P.M. - ČÁSTEČNÉ ZAMÍTNUTÍ PŘIHLÁŠKY (210) O (583) /NABYTÍ P.M. - ZAMÍTNUTÍ PŘIHLÁŠKY (210) O CONSULT GROUP INT. (583) /NABYTÍ P.M. - ZAMÍTNUTÍ PŘIHLÁŠKY (210) O Evropská cena za podporu umění a kultury - European Award for promoting arts and culture (583) /NABYTÍ P.M. - ZAMÍTNUTÍ PŘIHLÁŠKY (583) /NABYTÍ P.M. - ZAMÍTNUTÍ PŘIHLÁŠKY (210) O CRAFTCAMP (583) /NABYTÍ P.M. - ČÁSTEČNÉ ZAMÍTNUTÍ PŘIHLÁŠKY (210) O Evropská cena za uměleckou a kulturní činnost (583) /NABYTÍ P.M. - ZAMÍTNUTÍ PŘIHLÁŠKY (210) O Babišovka (583) /NABYTÍ P.M. - ZAMÍTNUTÍ PŘIHLÁŠKY

39 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek Přihlášky ochranných známek, které byly na základě výsledků formálního a věcného průzkumu provedeného Úřadem shledány schopné zápisu do rejstříku ochranných známek, jsou obsaženy v této kapitole. Důležitou právní skutečností je, že zveřejněním přihlášky ochranné známky v této kapitole Věstníku ( 23 zákona č. 441/2003 Sb.) začíná běžet zákonná tříměsíční lhůta pro podání námitek podle ustanovení 25 zákona č. 441/2003 Sb. Číselný přehled O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

40 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) Zveřejněné přihlášky ochranných známek (210) O (220) (320) (511) 32, 35, 39, 41 (510) (32) minerální vody; (35) administrativní zpracování nákupních objednávek, agentury umělecké (obchodní vedení), aktualizování reklamních materiálů, analýzy nákladů, data (vyhledávání), dodavatelské služby pro třetí osoby, dražby, hospodářské prognózy, hotely (správa), informace obchodní, informační kanceláře (komerční), kanceláře dovozní a vývozní, komerční informace a rady pro spotřebitele, komerční správa licencí na výrobky a služby ostatních, komunikační média (prezentace výrobků v komunikačních médiích pro účely maloobchodu), marketingové studie, nákupní objednávky, obchodní a průmyslové podniky (pomoc při řízení), obchodní činnost (služby, poradenství), obchodní management a podnikové poradenství, obchodní nebo podnikatelské informace, obchodní nebo podnikatelské poradenství, obchodní nebo podnikatelský průzkum, obchodní reklama, organizování výstav k reklamním a obchodním účelům, personální poradenství, počítače (vyhledávání umístění nákladních vozů pomocí -), počítačové databáze (překlad informací do -), podnikové poradenství a obchodní management, posuzování efektivnosti provozu, prezentace výrobků v komunikačních médiích, prognózy, průzkum trhu, průzkum veřejného mínění, předvádění pro reklamní účely, reklama, reklamní agentury, reklamní texty (psaní), služby poradenství (propagace), televizní reklamy, vedení podniků, vyhledávání sponzorů, výstavy komerční a reklamní, sportovní management, sportovní reklamy; (39) doprava, dopravní informace, doprovázení turistů, cestovní management, skladování, přeprava turistů; (41) horolezecké sporty, paragliding, extréme sports, potápění, organizování sportovních akcí a soutěží, předávání cen, parašutismus, výuka a kurzy extrémních sportů, sportovní poradenství, zařizování sportovních akcí, letecké a akrobatické kurzy a akce, sportovní zábava - adrenalinovo - zážitkové akce, běhy - lyžování, kurzy a školení. (730) Berger Daniel, Stýblova 651/4, Praha 4, 14900, CZ (210) O (220) (320) (511) 16, 35, 41, 42 (510) (16) výrobky z lepenky, papír, lepenka, potřeby pro knižní vazby, fotografie, papírenské zboží, materiál pro umělce, plastické obaly (nezařazené do jiných tříd), tiskařské typy, štočky; (35) propagační činnost, reklama, pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní administrativa, kancelářské práce; (41) zábava, sportovní a kulturní aktivity; (42) vědecké a technologické služby a související výzkum a projektování, analytické a výzkumné služby v průmyslu, navrhování a vývoj počítačového hardwaru. (730) MEDIA POWER v.o.s., Zahradní 5194, Chomutov, 43004, CZ (210) O (220) (320) (511) 35, 41, 44 PATENTNÍ MEDICÍNA (510) (35) předvádění zboží a výrobků pro reklamní účely a podporu prodeje, zveřejňování a rozšiřování reklamních textů, rozšiřování reklamních nebo inzertních materiálů zákazníkům, organizování komerčních a reklamních výstav, propagační činnost, reklama, obchodní administrativa, velkoobchod, maloobchod a zprostředkovatelské služby v oblasti obchodu s výrobky ve tř. 3, 5, 29 a 30, elektronický obchod s výrobky ve tř. 3, 5, 29 a 30; (41) výchova, vzdělávání, zábava, sportovní a kulturní aktivity; (44) poradenská činnost v oblasti zdravého životního stylu, výživy, diet, stravování a využívání přírodních léčivých zdrojů, farmaceutické poradenství. (730) TCM Herbs s.r.o., U Černé věže 315/6, České Budějovice, 37001, CZ (740) PatentCentrum Sedlák &Partners s.r.o., Husova 1847/5, České Budějovice, (210) O (220) (320) (511) 16, 35, 41, 42 RAPA NUI (510) (16) bloky (papírnické výrobky), formuláře, manuály, desky (psací s klipsem na přidržování papíru), desky na dokumenty (šanony, pořadače), dopisní papír, grafické znaky (pro kopírování), katalogy, knihy (záložky do knih), krabice lepenkové nebo papírové, nálepky (lepicí pásky) pro kancelářské použití nebo pro domácnost, obálky (papírnické výrobky), obaly (papírnické výrobky), obaly bublinové (z umělých hmot), obaly na spisy, obtisky, papírenské výrobky, papírové archy, páska lepicí, pera (kancelářské potřeby), pomůcky učební, kromě přístrojů, pořadače, příručky, samolepky (papírnické výrobky), sešity, štítky (papírové nálepky), učební pomůcky, kromě přístrojů, výrobky papírenské, záložky do knih, zápisníky (notesy); (35) dodavatelské služby pro třetí osoby (nákup výrobků a služeb pro jiné podniky), marketingové studie, obchodní činnost (pomoc při řízení -), obchodní management a podnikové poradenství, obchodní nebo podnikatelské informace, personální poradenství, poradenství při vedení podniků, poradenství v obchodní činnosti, průzkum (obchodní -), průzkum trhu, psychologické testování pro výběr zaměstnanců, řízení (poradenské služby obchodní nebo podnikatelské), řízení obchodních nebo průmyslových podniků (poskytování pomoci při -), sekretářské služby, služby, poradenství v obchodní činnosti, studie (marketingové -), testování (psychologické -) pro výběr zaměstnanců, vedení podniků (poradenství), vyhledávání sponzorů, zaměstnanci (nábor -), zprostředkovatelny práce; (41) fotografování, informace o výchově a vzdělávání, korespondenční kurzy, nahrávání videopásek, organizování a vedení kolokvií, organizování a vedení konferencí, kongresů, seminářů, sympozií, organizování soutěží (vzdělávacích nebo zábavných), poradenství pro volbu povolání, pořádání a řízení pracovních setkání (školení), poskytování on-line elektronických publikací (bez možnosti stažení), praktický výcvik, představení (organizování -) (manažerské služby), psaní textů (jiných než reklamních), studium dálkové, školení (pořádání a řízení), videofilmy (výroba -), výcvik (instruktážní), vyučování (instruktážní služby), vzdělávání (výchovné služby), zkoušení, přezkoušení; (42) aktualizace počítačových programů, expertizy, grafický design, inženýrské práce (expertizy), konzultace (v oblasti počítačového softwaru), navrhování obalů, obalový design, obnova počítačových dat (regenerace), počítačové programování, počítačové programy (aktualizace, instalace, kopírování), software (pronájem počítačového sw -), software (tvorba -). (730) FBE Praha, s.r.o., Pod Horkou 204, Černošice, okres Praha - západ, 25228, CZ

41 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (210) O (220) (320) (511) 9, 16, 35, 41 (510) (9) antény, audiovizuální zařízení pro výuku, automaty hudební, hrací skříně uváděné do chodu vhozením mince, nástroje na určování azimutu, barometry, brýle, pouzdra na brýle, brýle sluneční, brýle proti slunci, brýlové řetízky, buzoly, směrové kompasy, clony na oči, čističe nosičů zvukových záznamů, čočky kontaktní, čočky optické, čtecí zařízení v televizi, dalekohledy, diapozitivy, promítací přístroje na diapozitivy, diktafony, magnetické disky, kompaktní disky (audio-video), gramofonové desky, gramofonové jehly, disky optické, DVD přehrávače, elektronická pera (vizuální zobrazovací jednotky), elektronické oznamovací tabule, elektronické publikace (s možností stažení), epidiaskopy, filmové kamery, exponované filmy, stříhací zařízení na filmy, kreslené filmy, fotoaparáty, hologramy, nosiče záznamů nahrané i nenahrané, audiovizuální programy, filmy, CD disky, DVD disky, obaly na CD disky nebo DVD disky nebo na nosiče záznamů, jezdecké přilby, kalkulačky, kalkulačky kapesní, exponované kinofilmy, klávesnice počítačové, krokoměry, magnetická média, magnetické disky, magnetické nosiče dat, magnetické pásky, magnetofony, magnety, magnety dekorační, mincové mechanismy pro televizory, monitory, mikrofony, nosiče dat magnetické, nosiče dat optické, nosiče zvukových nahrávek, nosiče zvukových záznamů nahrané i nenahrané, audiovizuální díla na nosičích, audiovizuální díla v digitální podobě, programové vybavení pro počítače, interaktivní software, software, hardware výpočetní techniky, interaktivní databáze, elektronické databáze, multimediální aplikace, elektronické multimediální nebo elektronické multimediální katalogy, elektronická periodika a knihy v elektronické podobě, ochranné brýle pro sport, ochranné helmy pro sport, obrazovky, optické disky kompaktní CD ROM, plátna promítací, počítače, počítačové hry (programy), počítačové tiskárny, podložky pod myš, potápěčské masky, potápěčské oděvy, potápěčské rukavice, pravítka (měřicí přístroje), pravítko logaritmické, přehrávače kompaktních disků, přilby ochranné, přístroje pro reprodukci zvuku, rádia, signalizační píšťalky, sluchátka, snímače obrazu, skenery (zpracování dat), tampóny do uší pro potápěče, televizní přístroje, trojúhelníky výstražné pro vozidla, videokamery, videokazety, videopásky, vyučovací stroje, zápisník elektronický, závaží; (16) alba, pouzdra s barvami (školní pomůcky), blahopřání, blahopřání hudební, bloky (papírnické výrobky), papírové bryndáčky, časopisy - komiksy, čínská tuš, desky (papírnické výrobky), psací desky s klipsem na přidržování papíru, desky na dokumenty (šanony, pořadače), dopisní papír, držáky na psací potřeby, figurky (sošky) z papírové hmoty, fólie hliníková na balení potravin, fotografie, stojany na fotografie, zemské glóbusy, grafické reprodukce, grafiky, gumy na mazání, hlína modelovací, houbičky navlhčovací (kancelářské potřeby), hroty psacích per, chrániče prstů (kancelářské potřeby), inkoust v tyčince, inkousty, kalamáře, kalendáře trhací, kancelářské potřeby, kromě nábytku, kancelářské sponky, papírové kapesníky, výrobky z kartónu, spadající do této třídy, karty, kelímky papírové na mléčné výrobky, krabice na klobouky z lepenky, záložky do knih, knižní zarážky, vzory na kopírování, papírové kornouty, krabice lepenkové nebo papírové, kružítka, křída na psaní, laminovačky (na dokumenty) pro použití v kanceláři, výrobky z lepenky spadající do této třídy, malířská plátna, malířské stojany, malířské štětce, štětce, štětce na psaní, mapy, mašle papírové, materiály na pečetění, pomůcky na mazání, sáčky pro mikrovlnné trouby, misky na vodové barvy, materiály na modelování, nálepky (lepicí pásky) pro kancelářské použití nebo pro domácnost, napínáčky, násadky na pera, nože na papír, obálky, obaly (papírnické výrobky), obaly na spisy, obtisky, ocelová pera, opěradla na ruce pro malíře, ořezávací strojky na tužky, ořezávátka na tužky, oznámení rodinných událostí (papírnické výrobky), palety pro malíře, papír, dopisní papír, papír kopírovací (pauzovací), pergamenový papír, papír sací, svíticí papír, toaletní papír, papír voskovaný, papír Xuan, papírenské výrobky spadající do této třídy, papírová prostírání, papírové ubrusy, papírové podložky pod sklenice, podložky pod pivní sklenice, papírové ubrousky, pastelky, pouzdra na pasy, pečetě, penály, pera (kancelářské potřeby), pera plnicí, psací podložky, pomůcky učební, kromě přístrojů, pohlednice, poštovní známky, potřeby na psaní, poutače z papíru nebo lepenky, pouzdra na doklady, pouzdra na pera, pouzdra s psacími potřebami, papírové praporky, pravítka, psací podložky, psací soupravy (sada psacích potřeb), papírové pytlíky jako obaly, razítka, razítka datovací, pouzdra na razítka, razítkovací podušky, ročenky, papírové ručníky, rýsovací nástroje, samolepky, samolepky pro domácnost a pro kancelářské potřeby, sešity, sešívačky, skicáky, stírátka na tabule, školní potřeby, tabule školní, těžítka, tikety, tiskopisy, tiskové typy, tužky, tuhy do tužek, držátka na tužky, patentní tužky, uhly na kreslení, zápisníky, zpěvníky; (35) obchodní vedení uměleckých agentur; (41) dabing, nahrávání nosičů zvukových nebo obrazově zvukových, služby v oblasti digitálního zpracování obrazu, služby v oblasti estrád, filmová produkce, jiná než reklamní, filmová studia, filmová tvorba, filmové projekce, pronájem filmových promítaček a jejich příslušenství, půjčování filmů, fotografování, poskytování služeb v oblasti karaoke (hudební doprovod písní dle výběru zpěváka), výchovně zábavné klubové služby, kluby zdraví (služby), koncertní síně, sály, služby nahrávacího studia, nahrávání videopásek, pronájem audio nahrávek, pronájem dekorací, pronájem kinematografických filmů, pronájem osvětlovacích zařízení pro divadla nebo televizní studia, pronájem rozhlasových a televizních přijímačů, provozování her on-line (z počítačové sítě), předprodej vstupenek, výroba divadelních nebo jiných představení, půjčování filmů, půjčování přenosných videokamer, půjčování videokamer, půjčování videopásek, psaní scénářů, pronájem rozhlasových a televizních přijímačů, služby v oblasti grafické úpravy, jiné než pro reklamní účely, studia nahrávací (služby), opatřování titulky, nahrávání videopásek, střih videopásků, výroba videofilmů, pronájem zvukového nahrávacího zařízení, živé představení, organizování živých vystoupení. (730) Česká televize, Kavčí Hory 1, Praha 4 - Kavčí Hory, 14070, CZ (210) O (220) (320) (511) 35, 38, 41, 42 VIPO-vyhledávač inovačních příležitostí a osob (510) (35) informace (obchodní nebo podnikatelské), obchodní nebo podnikatelské informace (poskytování), obchodní nebo podnikatelské poradenství, poradenství (odborné, obchodní), obchodní nebo podnikatelské poradenství (profesionální), zpracování textů, systemizace informací do počítačových databází, vyhledávání dat v počítačových souborech (pro třetí osoby), komerční správa licencí na výrobky a služby ostatních; (38) poskytování přístupu k databázím; (41) vydávaní textů s výjimkou reklamních nebo náborových, vydávání knih, organizování a vedení konferencí, organizování a vedení sympozií, vydávání elektronických knih a časopisů on-line; (42) počítačové programování, tvorba softwaru (počítačových programů), aktualizace počítačových programů, pronájem počítačového softwaru, údržba počítačových programů, počítačové systémové analýzy, tvorba počítačových systémů, přenos dat nebo dokumentů z fyzických nosičů na elektronické nosiče, tvorba a správa webových stránek (pro třetí osoby), instalace počítačových programů, převod (konverze) dat a počítačových programů (ne fyzický), konzultace v oblasti počítačového softwaru, poskytování vyhledávačů pro Internet, software jako služba (SaaS), konzultační služby v oblasti informačních technologií, pronájem počítačového serveru (serverhosting). (730) Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6, 16000, CZ (210) O (220) (320) (511) 27, 35 VINYLCORK (510) (27) podlahové krytiny, vinylové krytiny, krytiny vinylové v kombinaci s korkem či jinými přírodními materiály; (35) velkoobchod, maloobchod a zprostředkování obchodu s výrobky uvedenými ve třídě 27. (730) Korek Jelínek spol. s r.o., Ještědská 492, Rychnov nad Nisou, 46802, CZ

42 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (740) RETROPATENT s.r.o., Mgr. Kamil Kolátor, Dolní nám. 5/679, Jablonec nad Nisou, (210) O (220) (320) (511) 35, 39, 41 CRAFTCAMP (510) (35) merchandising, reklamní, inzertní a propagační činnost; (39) doprava, balení a skladování zboží, organizování cest, služby cestovní kanceláře - organizování a pořádání cest, zajištění a prodej zájezdů všeho druhu, elektronický prodej zájezdů, služby turistických průvodců, dopravní činnosti - doprava (přeprava) osob a zboží, rezervace a prodej jízdenek a letenek, zprostředkování v dopravě a cestovním ruchu, předprodej zájezdů, pronájem dopravních prostředků všeho druhu, logistické činnosti spadající do této třídy, poskytování informací a konzultace v dopravě a cestovním ruchu; (41) prázdninové tábory, jejich organizování a provozování a veškeré služby s tím spojené, pořádání koncertů a roadshow. (730) ZR Games, s.r.o., Pod Krejcárkem 975/2, Praha 3 - Žižkov, 13000, CZ (740) GATODE Get Trademark & Design, v.o.s., Ing. Denisa Dudová, Norská 571/5, Praha 10 Vršovice, (210) O (220) (320) (511) 16 (510) (16) plastické obaly/fólie z umělých hmot na balení potravin. (730) XENYLLA s.r.o., Školská 694/32, Praha 1 - Nové Město, 11000, CZ (210) O (220) (320) (511) 35 Best Buddy (510) (35) administrativní zpracování nákupních objednávek, aktualizování reklamních materiálů, dodavatelské služby pro třetí osoby (nákup výrobků a služeb pro jiné podniky), komunikační média (prezentace výrobků v komunikačních médiích) pro účely maloobchodu, marketing, módní přehlídky pro reklamní účely, organizování výstav (komerčních nebo reklamních), sjednávání a uzavírání obchodních transakcí pro třetí strany, služby obchodního zprostředkování v oblasti výrobků - kůže a imitace kůže, obaly na deštníky, kufry a cestovní tašky, deštníky a slunečníky, oděvy, obuv a kloboučnické zboží. (730) Production & Trading s.r.o., V zářezu 902/2, Praha 5 - Jinonice, 15800, CZ (210) O (220) (320) (511) 9, 16, 35, 38, 41, 42 Czech News Center (510) (9) data, informace a databáze, nahrané zvukové a zvukově-obrazové záznamy, vše na elektronických, magnetických, optických a jiných nosičích v rámci třídy 9 nebo v elektronických, datových, informačních a telekomunikačních sítích, multimediální aplikace, elektronická periodika a knihy, stahovatelná zvonění pro mobilní telefony, stahovatelné hudební soubory, stahovatelné obrazové soubory, stahovatelné počítačové hry, stahovatelné počítačové programy, počítačové hry, počítačový software; (16) tiskoviny všeho druhu, noviny, časopisy, periodika, knihy, učebnice, učební pomůcky kromě přístrojů, křížovky, katalogy, papírenské zboží; (35) inzertní činnost, reklamní a propagační činnost, marketing, prezentace výrobků v komunikačních médiích pro účely maloobchodu, pronájem reklamních ploch na Internetu, překlad a systemizace informací do počítačové databáze, prodej po telefonu (telemarketing), zajišťování předplatného novin a časopisů, průzkum trhu, průzkum veřejného mínění, komerční informace a rady pro spotřebitele, služby v oblasti srovnávání cen; (38) přenos dat, zpráv a informací, komunikace, šíření tištěných a elektronických periodik a knih, vše prostřednictvím počítačů, elektronických, počítačových, datových a telekomunikačních sítí (zejména prostřednictvím Internetu), poskytování přístupu do počítačových databází, poskytování internetových diskusních fór, informační služby na Internetu (informační kancelář), provozování internetových portálů; (41) výchovná, vzdělávací a zábavná činnost, sportovní a kulturní aktivity, předprodej vstupenek, organizování vzdělávacích a zábavných soutěží, obrazové a textové zpravodajství, vydavatelská činnost, vydávání elektronických knih a časopisů on-line, poskytování on-line elektronických publikací (bez možnosti stažení), provozování her on-line, rozmnožování a nahrávání zvukových a zvukově-obrazových záznamů, poskytování informací o možnostech zábavy, rekreace a rozptýlení; (42) tvorba, instalace, aktualizace a údržba počítačových programů, pronájem počítačových programů. (730) CZECH NEWS CENTER a.s., Komunardů 1584/42, Praha, 17000, CZ (210) O (220) (320) (511) 35, 41 TEACH FOR CZECH REPUBLIC (510) (35) reklamní a propagační služby vztahující se k výuce, služby personálních agentur, jako služby pro umisťování učitelů; (41) vzdělávací služby, poskytování školení, pořádání setkání, konferencí a seminářů, vydavatelské služby. (730) Teach For All, Inc., a New York not-forprofit corporation, 315 West 36th Street, New York, NY, US (740) Čermák a spol., JUDr. Karel Čermák jr., Ph.D., LL.M., Elišky Peškové 735/15, Praha 5, (210) O (220) (320) (511) 7, 11, 16, 21, 35, 37, 41, 42 SETUR (510) (7) vodní turbíny a mini-turbíny, zejména vodní a kapalinové turbíny s precesním odvalovacím pohybem, součásti a konstrukce vodních elektráren, hydrogenerátory, hydromotory a čerpadla všeho druhu, zejména bezlopatkové vodní motory s precesním odvalovacím pohybem, jednostupňové i vícestupňové, čerpadlové turbíny, části uvedených výrobků, čerpací soustrojí, součásti a části čerpadel, závlahové čerpací agregáty, postřikovače (nikoli ruční), rozstřikovače (nikoli ruční), bezlopatkové precesní mikroturbíny, mycí kartáče jako součást mycích strojů a čistící zařízení poháněné vodní turbínou s precesním odvalovacím pohybem; (11) zařízení pro distribuci a rozvod vody pro zavlažování, zavlažovací zařízení, zejména pro zahrady, zahradní postřikovače, fontány, dynamické fontány, ozdobné fontány; (16) výrobky z papíru a lepenky, bloky, zápisníky, notesy, záložky do knih, periodické i neperiodické publikace, časopisy, brožury, katalogy, knihy, etikety papírové, fotografie, plakáty, pohlednice, kalendáře, formuláře, obálky, samolepky, obtisky, psací potřeby, psací podložky, obaly na spisy, plastické obaly nezařazené do jiných tříd, papírové vlajky a praporky, papírové čepice a kšilty, informační a reklamní produkty v papírové formě, ozdobné předměty z papíru, vzory a grafické znaky pro kopírování, zeměpisné mapy, plány měst a částí území; (21) domácí zavlažovače a rozstřikovače na zalévání rostlin, zařízení kropicí, zásobníky k zavlažovačům a postřikovačům spadající do třídy 21, mycí kartáče a čisticí pomůcky pro domácnost poháněné vodní turbínou s precesním odvalovacím pohybem; (35) shromažďování zboží uvedeného ve třídách 7, 11, 16 a 21 ve prospěch ostatních tak, aby si mohli zákazníci zboží

43 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) pohodlně prohlédnout v katalogu a/nebo na internetových www. stránkách a nakoupit, též v tzv. e-shopu, subdodavatelské služby, propagační činnost a reklama, prezentace na www stránkách, odborné obchodní poradenství, marketing a marketingové studie, obchodní poradenská a konzultační činnost, zprostředkování v oblasti obchodu s uvedenými výrobky ve třídách 7, 11, 16 a 21, provozování internetového obchodu s výrobky uvedenými ve třídách 7, 11, 16 a 21, organizování výstav zařízení v rámci těchto tříd, obchodní administrativa, propagace a reklama v oblasti bezlopatkových kapalinových strojů s precesním odvalovacím pohybem, reklama a inzerce prostřednictvím všech druhů médií, zejména prostřednictvím sítě Internet, marketing; (37) zřizování, rekonstrukce, provozování, provádění oprav a instalace malých vodních elektráren, servis, údržba a opravy technologie vodních elektráren, servis, údržba a opravy všech zařízení uvedených ve třídách 7, 11, 16 a 21; (41) školení, vyučování a vzdělávání, organizování vzdělávacích akcí, vydávání knih a publikací, fotografování a obrazové zpravodajství; (42) poradenská činnost ohledně výrobků a služeb v uvedených třídách, projektování malých vodních elektráren a vodních staveb, inženýrská činnost, poradenská a konzultační činnost při vývoji výrobků z oblasti využití bez lopatkových kapalinových strojů s precesním odvalovacím pohybem. (730) SETUR-CZ, s.r.o., Rybná 716 / 24, Praha 1 - Staré Město, 11000, CZ (740) Martin Kořistka, patentový zástupce *moraviapatent*, Karpatská 241/3, Brno, kurzy, výchova, organizování a vedení kongresů, konference, klubové služby, informace o možnostech rozptýlení, dálkové studium, filmová produkce (jiná než reklamní), agentury (umělecké módní), živé vystoupení (organizování), výroba videofilmů, vzdělávání, vzdělávací informace, pořádání rekvalifikačních kurzů, knihy (vydávání -), vydávání elektronických knih a časopisů on-line, profesní rekvalifikace; (44) psychologické služby pro veřejnost, testování a poradenství v oblasti psychologie pomocí vlastní teorie, zdravotní poradenství. (730) Poupětová Julie Mgr., U smaltovny 1419/30, Praha 7, 17000, CZ (740) WTS net, s.r.o., Mgr. Štěpánka Červenková, Přístavní 1423/33, Praha 7, (210) O (220) (320) (511) 29, 30, 31, 32, 33 (210) O (220) (320) (511) 16, 35, 41, 44 (510) (16) brožury, časopisy, fotografie, kancelářské potřeby vyjma nábytku, knihy, letáky, tištěné manuály, plakáty, publikace; (35) efektivnost provozu a racionalizace práce, marketing, marketingové studie, obchodní management a podnikové poradenství, nábor zaměstnanců, obchodní a průmyslové podniky (pomoc při řízení), obchodní činnost (pomoc při řízení), personální poradenství, poradenství v oblasti lidských zdrojů, poradenství při vedení podniků, řízení (poradenské služby obchodní nebo podnikatelské), poradenství v oblasti systému výběru, motivace a hodnocení zaměstnanců, poradenství v oblasti personálního auditu, průzkum trhu, služby v oblasti odborného posouzení potenciálu osobnosti za účelem výběru zaměstnanců, vedení podniků (poradenství); (41) konference (organizování a vedení), koučink (školení), lektorská činnost, mentoring, semináře (organizování a vedení), praktický výcvik, přednášky, školení (pořádání a řízení), vydavatelská a publikační činnost, vzdělávání, poradenská činnost v oblasti koučování; (44) služby psychologa, sociologie, psychologická diagnostika a poradenství, psychologické koučování, psychologické služby v oblasti odborného posouzení potenciálu osobnosti, poradenská činnost v oblasti rozvoje osobnosti (služby psychologa). (730) MgC Group s.r.o., Pod Děvínem 2894/26, Praha 5, 15000, CZ (740) Advokátní kancelář Hruška & Co., JUDr. Filip Hruška, advokát, Táborská 619/46, Praha 4, (510) (29) maso, ryby, drůbež a zvěřina, masové výtažky, konzervované, sušené, vařené a zavařené ovoce a zelenina, želé, džemy a marmelády, kompoty, ovocné omáčky, vejce, mléko a mléčné výrobky, jedlé oleje, tuky; (30) káva, čaj, kakao, cukr, rýže, tapioka, ságo, kávová náhražka, mouka a výrobky z obilnin, chléb, pečivo a cukrářské výrobky, zmrzlina, med, sirup, kvasnice, prášek do pečiva, sůl, hořčice, ocet, omáčky aromatické, koření, polevy; (31) zemědělské, zahradnické a lesnické výrobky a obilí, které nejsou zařazeny do jiných tříd, živá zvířata, čerstvé ovoce a čerstvá zelenina, semena, osivo, živé rostliny a květiny, krmivo pro zvířata, slad; (32) pivo, minerální a sodové vody a další nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťávy, sirupy a další polotovary k výrobě nápojů; (33) alkoholické nápoje kromě piva. (730) Tesco Stores Limited, New Tesco House, Delamare Road, Cheshunt, Hertfordshire EN8 9SL, GB (740) advokátní kancelář Šrubař & Partners, Mgr. Luděk Šrubař, Kaprova 42/14, Praha 1, (210) O (220) (320) (511) 11, 37 OsmoDry (510) (11) přístroje a zařízení pro vysoušení zdiva; (37) izolace a vysoušení staveb, montáž, instalace a opravy strojů a přístrojů. (730) KRESSIDA s.r.o., U Továren 25/260, Praha 10, 10200, CZ (740) Patentform, Ing Stanislav Dušek, Medinská 530, Praha 9 - Klánovice, (210) O (220) (320) (511) 28, 41, 44 Sex kouč (510) (28) hračky pohyblivé, hry, hry společenské; (41) koučink, služby osobního trenéra, školení, školení (pořádání a řízení), korespondenční

44 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (210) O (220) (320) (511) 9, 16, 18, 21, 25, 35, 41 (210) O (220) (320) (511) 9, 16, 18, 21, 25, 35, 41 (510) (9) přístroje a nástroje vědecké, námořní, geodetické, fotografické, filmové, optické, přístroje pro vážení, měření, signalizaci, kontrolu (inspekci), záchranu a přístroje pro vyučování, přístroje a nástroje pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu, přístroje pro záznam, převod, reprodukci zvuku nebo obrazu, nosiče dat magnetické, záznamové disky, kompaktní disky, DVD a ostatní digitální záznamové nosiče, ústrojí pro přístroje na mince, pokladny registrační, kalkulačky, zařízení na zpracování dat, počítače, počítačový software, hasicí přístroje; (16) balicí papír, blahopřání, brožury, celofán na balení, desky (papírnické výrobky), desky (psací) s klipsem, desky na dokumenty, dopisní papír, etikety (kromě textilních), formuláře, fotografie (tištěné), grafické reprodukce, grafiky, kancelářské potřeby (kromě nábytku), kapesníky (papírové), katalogy, nálepky (lepicí pásky) pro kancelářské použití nebo pro domácnost, obaly na spisy, papírové archy, paragony, pastelky, pera (kancelářské potřeby), pera plnicí, periodika, plakáty, podložky pod pivní sklenice, podložky papírové pod sklenice, pohlednice, podložky na stůl papírové, poutače z papíru nebo z lepenky, pouzdra na psací potřeby, prostírání papírové, příručky, psací podložky, psací potřeby, publikace, razítka, sáčky jako obaly, samolepky (papírnické výroby), stojany na fotografie, šanony (pořadače), štítky (papírové nálepky), tabule reklamní z papíru nebo lepenky, tiskopisy, tiskoviny, tištěné publikace, tužky, ubrousky papírové, výrobky papírenské, záložky do knih, papírové ubrousky; (18) aktovky (kožená galanterie), batohy, cestovní kufry, pouzdra na noty, deštníky, diplomatky, imitace kůže, kabelky, klíčenky (pouzdra na klíče), kufry, kufříky, kožené desky, mošny, nákupní tašky, náprsní tašky, pouzdra na navštívenky, obaly na deštníky, obaly na oděvy (cestovní), peněženky, slunečníky, sportovní tašky, tašky cestovní, tašky cestovní (kožená galanterie), tašky plážové; (21) pomůcky a nádoby pro domácnost a kuchyň, sklo surové nebo opracované (s výjimkou stavebního skla), sklo, porcelán a majolika; (25) obuv, oděvy a kloboučnické zboží; (35) propagační činnost, reklama, pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní administrativa, kancelářské práce; (41) výchova, vzdělávání, zábava, sportovní a kulturní aktivity. (730) Nývltová Iveta, Pod Opukou 27, Rtyně v Podkrkonoší, 54233, CZ (740) Mgr. Veronika Petříková, advokátka, Jakubské náměstí 580/4, Brno, (510) (9) přístroje a nástroje vědecké, námořní, geodetické, fotografické, filmové, optické, přístroje pro vážení, měření, signalizaci, kontrolu (inspekci), záchranu a přístroje pro vyučování, přístroje a nástroje pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu, přístroje pro záznam, převod, reprodukci zvuku nebo obrazu, nosiče dat magnetické, záznamové disky, kompaktní disky, DVD a ostatní digitální záznamové nosiče, ústrojí pro přístroje na mince, pokladny registrační, kalkulačky, zařízení na zpracování dat, počítače, počítačový software, hasicí přístroje; (16) balicí papír, blahopřání, brožury, celofán na balení, desky (papírnické výrobky), desky (psací) s klipsem, desky na dokumenty, dopisní papír, etikety (kromě textilních), formuláře, fotografie (tištěné), grafické reprodukce, grafiky, kancelářské potřeby (kromě nábytku), kapesníky (papírové), katalogy, nálepky (lepicí pásky) pro kancelářské použití nebo pro domácnost, obaly na spisy, papírové archy, paragony, pastelky, pera (kancelářské potřeby), pera plnicí, periodika, plakáty, podložky pod pivní sklenice, podložky papírové pod sklenice, pohlednice, podložky na stůl papírové, poutače z papíru nebo z lepenky, pouzdra na psací potřeby, prostírání papírové, příručky, psací podložky, psací potřeby, publikace, razítka, sáčky jako obaly, samolepky (papírnické výroby), stojany na fotografie, šanony (pořadače), štítky (papírové nálepky), tabule reklamní z papíru nebo lepenky, tiskopisy, tiskoviny, tištěné publikace, tužky, ubrousky papírové, výrobky papírenské, záložky do knih, papírové ubrousky; (18) aktovky (kožená galanterie), batohy, cestovní kufry, pouzdra na noty, deštníky, diplomatky, imitace kůže, kabelky, klíčenky (pouzdra na klíče), kufry, kufříky, kožené desky, mošny, nákupní tašky, náprsní tašky, pouzdra na navštívenky, obaly na deštníky, obaly na oděvy (cestovní), peněženky, slunečníky, sportovní tašky, tašky cestovní, tašky cestovní (kožená galanterie), tašky plážové; (21) pomůcky a nádoby pro domácnost a kuchyň, sklo surové nebo opracované (s výjimkou stavebního skla), sklo, porcelán a majolika; (25) obuv, oděvy a kloboučnické zboží; (35) propagační činnost, reklama, pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní administrativa, kancelářské práce; (41) výchova, vzdělávání, zábava, sportovní a kulturní aktivity. (730) Nývltová Iveta, Pod Opukou 27, Rtyně v Podkrkonoší, 54233, CZ (740) Mgr. Veronika Petříková, advokátka, Jakubské náměstí 580/4, Brno, (210) O (220) (320) (511) 35, 41, 43 SExCAFÉ (510) (35) obchodní poradenství vztahující se k franšízingu, poskytování obchodní asistence při zřizování franšíz, podpora prodeje zboží a služeb, marketingové poradenství, marketingové analýzy a studie, reklama, marketing a propagační služby; (41) koučink, služby osobního trenéra, školení, školení (pořádání a řízení), korespondenční kurzy, výchova, organizování a vedení kongresů, konference, klubové služby, informace o možnostech rozptýlení, dálkové studium, filmová produkce (jiná než reklamní), agentury (umělecké módní), živé vystoupení (organizování), výroba videofilmů, vzdělávání, vzdělávací informace, pořádání rekvalifikačních kurzů, knihy (vydávání -), vydávání elektronických knih a časopisů on-line, profesní rekvalifikace; (43) poskytování jídla a nápojů v kavárnách.

45 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (730) Poupětová Julie Mgr., U smaltovny 1419/30, Praha 7, 17000, CZ (740) WTS net, s.r.o., Mgr. Štěpánka Červenková, Přístavní 1423/33, Praha 7, (730) Hybaj s.r.o., Myslbekova 403/21, Nový Jičín, 74101, CZ (740) HM PARTNERS s.r.o., Ing. Zdeněk Michálek, 28. října 150, Ostrava, (210) O (220) (320) (511) 28, 30, 35, 41, 43, 44 (210) O (220) (320) (511) 7, 9, 11, 21, 29, 30, 35 (510) (28) hračky pohyblivé, hry, hry společenské; (30) káva; (35) obchodní poradenství vztahující se k franšízingu, poskytování obchodní asistence při zřizování franšíz, podpora prodeje zboží a služeb, marketingové poradenství, marketingové analýzy a studie, reklama, marketing a propagační služby; (41) koučink, služby osobního trenéra, školení, školení (pořádání a řízení), korespondenční kurzy, výchova, organizování a vedení kongresů, konference, klubové služby, informace o možnostech rozptýlení, dálkové studium, filmová produkce (jiná než reklamní), agentury (umělecké módní), živé vystoupení (organizování), výroba videofilmů, vzdělávání, vzdělávací informace, pořádání rekvalifikačních kurzů, knihy (vydávání -), vydávání elektronických knih a časopisů online, profesní rekvalifikace; (43) poskytování jídla a nápojů v kavárnách; (44) psychologické služby pro veřejnost, testování a poradenství v oblasti psychologie pomocí vlastní teorie - v rámci této třídy, zdravotní poradenství. (730) Poupětová Julie Mgr., U smaltovny 1419/30, Praha 7, 17000, CZ (740) WTS net, s.r.o., Mgr. Štěpánka Červenková, Přístavní 1423/33, Praha 7, (210) O (220) (320) (511) 25, 28, 35, 37, 41, 42 Hybaj (510) (25) oděvy a obuv zejména pro sport a volný čas; (28) sportovní zařízení pro sportoviště pro dospělé, sportovní zařízení pro dětská hřiště a sportoviště, herní prvky a cvičební pomůcky pro sportovní zařízení a sportoviště pro dospělé, herní prvky a cvičební pomůcky pro dětská hřiště a sportoviště, sportovní potřeby pro sportovní zařízení a sportoviště pro dospělé, sportovní potřeby a herní vybavení pro dětská hřiště a sportoviště, zařízení a cvičební stroje venkovních i vnitřních fitness; (35) obchodní činnost a zprostředkování obchodu s výrobky a službami výše uvedenými ve třídách 25, 28, 37, 41 a 42, propagační a reklamní činnost pro výrobky a služby uvedené ve třídách 25, 28, 37, 41 a 42, prodej a poskytování obchodních informací a obchodních služeb prostřednictvím Internetu a internetového obchodu (e-shop) pro výrobky a služby uvedené ve třídách 25, 28, 37, 41 a 42; (37) provádění staveb sportovních zařízení a sportovišť pro dospělé, provádění staveb sportovních a dětských hřišť, provádění staveb sportovních zařízení a herních prvků pro dětská hřiště a sportoviště pro dospělé, provádění staveb venkovních a vnitřních fitness, jejich rekonstrukce a opravy, stavební dozor, poskytování stavebních informací a konzultační činnost ve stavebnictví, poradenství ve stavebnictví; (41) organizování a pořádání sportovních a společenských akcí pro dospělé, organizování a pořádání sportovních a společenských akcí pro děti a mládež; (42) inženýrská činnost v oblasti provádění staveb, projektová činnost ve výstavbě, studie technických projektů, projektování sportovních zařízení a sportovišť pro dospělé, projektování sportovních a dětských hřišť, projektování sportovních zařízení a herních prvků pro dětská hřiště a sportoviště pro dospělé, projektování venkovních a vnitřních fitness, cenové ohodnocení dodávek staveb a stavebních prací (provádění rozpočtů staveb). (510) (7) průmyslové stroje a zařízení ke zhotovování zmrzliny, nápojů, cukrovinek a potravin obecně, míchadla, elektrické odšťavňovače, emulgační stroje, stroje na výrobu šlehačky; (9) automatické distributory zmrzliny, cukrovinek, nápojů a potravin obecně; (11) zařízení pro výrobu zmrzliny, sterilizační přístroje, chladicí skříně a přístroje, chladicí vitríny a chladicí pulty, pečicí trouby včetně průmyslových; (21) nádoby na přípravu zmrzliny a cukrovinek; (29) mléčné výrobky, chlazené a zmrazené ovoce, ořechy jako přísada pro zpracování ve zmrzlině nebo dekoraci zmrzliny; (30) zmrzlina, zmrzlinové sorbety, zmrzlinové kornoutky, prášky (zmrzlinové), zmrzlinové dezerty, zmrzlinové sušenky a vafle, zmrzlinové směsi včetně instantních, zmrzlinové náhražky, výrobky pro obložení a dekoraci zmrzliny včetně polev, pečiva a kakaových a čokoládových výrobků, cukrovinky, bonbóny, sladké pečivo a cukrářské výrobky; (35) velkoobchodní a maloobchodní činnost se zaměřením na výše uvedené výrobky ve třídách 7, 9, 11, 21, 29 a 30, zprostředkovatelská obchodní činnost s výše uvedenými výrobky ve třídách 7, 9, 11, 21, 29 a 30, komerční využití Internetu v oblastech obchodu a nabídky výše uvedených výrobků ve třídách 7, 9, 11, 21, 29 a 30, internetový obchod (e-shop) s výše uvedenými výrobky ve třídách 7, 9, 11, 21, 29 a 30, inzertní, propagační služby a komerční informační služby prostřednictvím Internetu za účelem obchodu s výše uvedenými výrobky ve třídách 7, 9, 11, 21, 29 a 30, předvádění zboží, reklama on-line v počítačové síti, rozšiřování vzorků zboží, reklama, marketing, franšízing. (730) David Polanský, s.r.o., Kaprova 42/14, Praha 1 - Staré Město, 11000, CZ (740) Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři, v.o.s., JUDr. Lukáš Jansa, advokát, Sokola Tůmy 743/16, Ostrava - Mariánské Hory, (210) O (220) (320) (511) 16, 20, 42 (510) (16) papír, výrobky z papíru, a to modely kancelářského nábytku z papíru, tiskoviny, neperiodické publikace, nabídkové listy, katalogy, reklamní letáky, propagační materiály, kancelářské potřeby, počítačová literatura,

46 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) kancelářské soupravy; (20) kancelářský nábytek všeho druhu ze dřeva, kovu, rákosu, kůže nebo jiných hmot, atypický kancelářský nábytek všeho druhu ze dřeva, korku, třtiny, vrbového proutí, díly a součástky kancelářského nábytku a spojovací materiál pro kancelářský nábytek ze dřeva, korku, třtiny, vrbového proutí, pokud nejsou zahrnuty v jiných třídách, díly a součástky kancelářského nábytku a spojovací materiál z náhražek dřeva, korku, třtiny, vrbového proutí a z plastických hmot, pokud nejsou zahrnuty v jiných třídách, stavebnicový nábytek a modulový nábytek, variabilní nábytkové programy pro kanceláře, nábytek pro jednací místnosti, recepce, sekretariáty, nábytek pro kuchyně, ložnice, nábytek školní a zahradní, dětský nábytek, nábytek s využitím skla a zrcadel, čalouněný nábytek, sedací soupravy, křesla a židle, stoly a stolky, rámy, stojany, bytové a nábytkové doplňky, umělecké a ozdobné předměty a ostatní prvky zařízení interiéru v jiné třídě neuvedené; (42) architektura, architektonické poradenství, návrhy uspořádání interiéru, technologické služby a související projektování interiérů, navrhování a vývoj softwaru. (730) OFFICE PRO s.r.o., Brázdimská 1843, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 25001, CZ (740) Svoboda, Chlumská, Chrůma a partneři, JUDr. Karla Chlumská, advokátka, Hybernská 1009/24, Praha 1, (210) O (220) (320) (511) 29, 30, 32, 35 maloobchodní a velkoobchodní prodej výrobků uvedených ve třídách 29, 30, 32. (730) VITANA, a. s., Mělnická 133, Byšice, 27732, CZ (210) O (220) (320) (511) 19, 35, 37 SULKOvent - okno, které dýchá (510) (19) stavební nekovové prvky a konstrukce, nekovové dveře a okna včetně výztuží a těsnění spadajících do této třídy, nekovové dveřní zárubně, nekovová dveřní okénka a dveřní prahy, rámy na okna nekovová, parapety nekovové, nekovové římsy, vrata, profily a výplně vitrín a výloh zařazené v této třídě, nekovové okenní a dveřní profily, okenice nekovové, okenní sklo, nekovové okenní a dveřní prvky pro zimní zahrady, nekovové lišty na fasády, stavební sklo, sklo bezpečnostní - v rámci této třídy, stavební kování pro okna a dveře z plastu a dřeva, úchyty, madla, kliky všeho druhu nekovové, doplňkové profily a universální panely pro stavby z nekovových materiálů, rolety venkovní (kromě kovových a textilních), žaluzie nekovové, markýzy nekovové, sítě proti hmyzu nekovové; (35) zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu s výrobky uvedenými ve tř. 19, export a import těchto výrobků; (37) montáž, servis a opravy oken, dveří, výloh, zimních zahrad, parapetů, obkladů, žaluzií a rolet, opravy, servis a údržba výrobků ve stavebnictví, drobné stavební práce. (730) SULKO s.r.o., Československé armády 981/41, Zábřeh, 78901, CZ (740) Ing. Petr Soukup, Vídeňská 8, Olomouc, (510) (29) maso, neživé ryby, drůbež a zvěřina, masové výtažky, konzervované, mražené, sušené, vařené, zavařené ovoce a zelenina, želé, džemy, kompoty, vejce, mléko a mléčné výrobky, jedlé oleje a tuky, luštěniny s výjimkou čerstvých, bujóny a vývary všeho druhu, gelové bujóny, polévky, instantní polévky, směsi v prášku a v pastě pro přípravu hotových pokrmů a šťáv k masům připravených na základě živočišných surovin (masné a mléčné suroviny, vejce) a jejich směsí, přísady do polévek jako granulované směsi a zavářky na masovém základu, masné polotovary, masové kuličky, výrobky z ryb, sezamový olej, bramborové knedlíky v prášku, instantní bramborová kaše, směsi v prášku a v pastě pro přípravu hotových pokrmů a šťáv k masům připravených na základě rostlinných surovin (především zeleniny a bylin) a jejich směsí; (30) káva, čaj, kakao a kávové náhražky, rýže, tapioka a ságo, mouka a obilninové přípravky, chléb, pečivo a cukrovinky, zmrzlina, cukr, med, melasa, droždí, prášek do pečiva, sůl, hořčice, ocet, led, koření, kořenící směsi, směsi koření a bylin, upravená sezamová semínka, houskové knedlíky v prášku, moučníky v prášku, pudinky v prášku, směs na čokoládové, kakaové a kávové polevy, instantní krupicová, ovesná a obilninová kaše, mléčná rýže, tekuté kořenící přípravky, chilli omáčky, sojové omáčky, marinády, zálivky na ochucení, tekutá ochucovadla, studené omáčky spadající do této třídy, kuskus, těstoviny, tortelliny, škrob jako potrava, omáčky spadající do této třídy, chuťové přísady, sladké omáčky toppingy, cukrářské výrobky, směsi v prášku a v pastě pro přípravu hotových pokrmů, omáček a šťáv k masům připravených především na základě rostlinných surovin (především mouky, obilovin, luštěnin, koření) a jejich směsí, přísady do polévek jako granulované směsi a zavářky na rostlinném základu (převažující směs mouky, strouhanky, koření a s přídavkem zeleniny), krutónky (kousky osmaženého chleba nebo housky), zlepšující a přídavné látky na kuchyňské použití (zahušťovadla, aromata); (32) piva, minerální vody, šumivé nápoje a jiné nápoje nealkoholické, nápoje a šťávy ovocné, sirupy a jiné přípravky ke zhotovování nápojů, nápoje v prášku; (35) propagační činnost, reklama, prezentace výrobků v komunikačních médiích, předvádění zboží, inzerce, pronájem reklamní plochy a času, distribuce reklamních materiálů a vzorků výrobků, poskytování informací komerčního nebo reklamního charakteru, multimediálních informací komerčního charakteru, zprostředkování v oblasti nákupu a prodeje zboží s výrobky ve třídách 29, 30, 32 včetně prodeje prostřednictvím Internetu, (210) O (220) (320) (511) 9, 16, 35, 38, 41, 42 Poznej svého farmáře (510) (9) přístroje pro záznam, převod, reprodukci zvuku nebo obrazu, záznamové disky, kompaktní disky DVD a ostatní digitální záznamové nosiče, počítačový software a elektronické nosiče dat; (16) papír a výrobky z papíru pro informační, reklamní a propagační účely, grafické reprodukce, letáky, plakáty, tiskoviny, tištěné publikace, mapy, dotazníky, tabule a cedule spadající do této třídy; (35) pronájem reklamní doby v komunikačních médiích, pronájem reklamních ploch, psaní reklamních textů, reklama (propagace), reklama on-line v počítačové síti, rozšiřování reklamních materiálů zákazníkům (letáky, prospekty, tisky, vzorky), reklamní texty (vydávání, zveřejňování, oznámení, vyhlášení, publikování) rozhlasová reklama, služby v oblasti grafické úpravy pro reklamní účely, obchodní vedení uměleckých agentur, venkovní reklama, vylepování plakátů, organizování reklamních akcí, pořádání farmářských trhů, pořádání veletrhů a výstav pro obchodní a reklamní účely; (38) šíření informací z oboru zemědělství, potravinářství a zdravé výživy prostřednictvím komunikačních sítí, přenosu zpráv a obrazových informací pomocí Internetu v rámci této třídy; (41) organizace a pořádání koncertů, organizace vzdělávacích nebo zábavných soutěží, pořádání společenských a kulturních akcí, slavností a výstav v rámci této třídy; (42) tvorba a správa webových stránek. (730) Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1 - Nové Město, 10000, CZ (210) O (220) (320) (511) 16, 35, 36 Opravená půjčka (510) (16) reklamní, inzertní, propagační, uživatelské a instruktážní materiály i tiskoviny spadající do této třídy, databázové produkty v papírové formě, plakáty, billboardy spadající do této třídy, tiskoviny všeho druhu a ostatní polygrafické výrobky zařazené v této třídě, výrobky z papíru, papírnické zboží, knihy a knihařské výrobky, psací potřeby, včetně psacích potřeb ze vzácných kovů a jejich slitin, kancelářské výrobky (s výjimkou nábytku), lepenka a kartonážní výrobky pro reklamní a propagační účely, etikety, upomínkové předměty z papíru a plastu spadající do této třídy, obaly a výrobky z plastů nezařazené do jiných tříd, fotografie, samolepky, časopisy (periodika); (35) dodavatelské služby pro třetí osoby (nákup

47 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) výrobků a služeb pro jiné podniky), odborné obchodní poradenství, obchodní nebo podnikatelské informace, reklama a propagace v rámci této třídy, obchodní průzkum, průzkum trhu a veřejného mínění, marketingové studie, marketing, organizování výstav (komerčních nebo reklamních), styky s veřejností, uplatňování systému na podporu maloobchodního prodeje založeného na zvýhodnění stálých zákazníků, obchodní služby nadstavbového věrnostního zákaznického programu, komerční informační kanceláře; (36) finanční služby, finanční analýzy, finanční řízení, finanční sponzorování, finanční informace, bankovnictví a s ním související služby v rámci této třídy, burzovní makléřství, homebanking, clearing, elektronický převod kapitálu, hypotéky (poskytování půjček), půjčky (financování), nákup a platby na splátky, leasing, finanční makléřské služby, vydávání cenných papírů, cenin a karet, obchodování s cennými papíry, finanční konzultační služby. (730) Home Credit a.s., Nové sady 996/25, Brno, Staré Brno, 60200, CZ (210) O (220) (320) (511) 16, 35, 41 Retail Summit (510) (16) tiskoviny (všeho druhu); (35) marketing, marketingové studie a průzkum, vyhledávání a poskytování obchodních nebo podnikatelských informací, obchodní nebo podnikatelský průzkum, průzkum trhu, rozšiřování reklamních materiálů; (41) pořádání a řízení školení, seminářů, kongresů a konferencí, informace o možnostech zábavy a rekreace. (730) Blue Events, s.r.o., Vysokovská 1336, Praha 9, 19300, CZ (740) JUDr. Ivan Roubal, U Nikolajky 5, Praha 5, lepenkové; (29) maso, ryby, drůbež a zvěřina, výrobky z masa všeho druhu, uzeniny všeho druhu, masové výtažky, masové směsi na výrobu potravin, ovoce a zelenina konzervované, sušené a zavařené, ovocné a zeleninové směsi na výrobu potravin, želé, džemy, vejce, mléko a mléčné výrobky, vaječné a mléčné směsi na výrobu potravin, oleje a tuky jedlé; (30) koření, kořenicí směsi, chuťové přísady, stimulanty pro zlepšení chutě potravin, aromatické přípravky do potravin, nálevy, dresinky, marinády a omáčky k ochucení, majonézy a hořčice všeho druhu, ocet, nálevy k ochucení, zálivky, cukr, kakao, med, káva, čokoláda, čaj, rýže a výrobky z nich, cukrovinky, cukrářské výrobky, mouka, těsto, droždí a výrobky z droždí, pečivo slané i sladké všeho druhu, trvanlivé pečivo, obilniny pro osobní konzumaci, müsli, ovesné a kukuřičné vločky, kukuřice pražená, sójová mouka, krupice, sypké směsi na přípravu potravin uvedených v této třídě, potravinářské škroby a soli, prášky do pečiva, potravinářské příchutě (aroma). (730) AZ PRODUKT MORAVA a.s., Horní Bojanovice 124, Horní Bojanovice, 69301, CZ (740) Inpartners Group, Ing. Leopold Dadej, patentový zástupce, Na Valtické 339/6, Břeclav 4, (210) O (220) (320) (511) 9, 35, 39 (210) O (220) (320) (511) 6, 7, 8 (510) (6) obecné surové kovy nebo jejich polotovary, obecné kovy a jejich slitiny, včetně nerezové oceli, ocel, nezpracovaná nebo částečně zpracovaná ocel, slitiny oceli, ocelolitina, ocel na odlitky, kovové sloupy, kovové železářské zboží, umělecká díla z běžných kovů, rukojeti pro nářadí (kovové), rukojeti nožů (kovové); (7) nástroje (části strojů), nože (části strojů), elektrické nože, vrtací korunky (části strojů), lopatky (části strojů), upínací zařízení strojního nářadí a nástrojů, řezné nástroje, frézy (obráběcí stroje), zařízení na řezání závitů (stroje), víka (části strojů); (8) výstružníky, břity, hroty (části ručních nástrojů a nářadí), spirálové vrtáky (ruční nářadí), řezné nástroje (ruční), nástroje na řezání a stříhání (ruční nářadí), upínací pouzdra pro výstružníky, frézy (ruční nástroje), škrabáky (zahradnické), nože, pilníky (nástroje). (730) Shanghai HANMAT Machinery & Technology Co., Ltd., Xin Zha Road 831, Shanghai, CN (740) Ing. Libor Komberec, patentový zástupce, José Martího 245/23, Praha 6, (510) (9) software pro provoz taxislužby; (35) reklama, pronájem reklamních ploch na automobilech, pronájem reklamních nosičů na automobily, propagační činnost, zprostředkování obchodu s dopravními prostředky, taxametry, radiostanicemi, komunikačním zařízením pro taxislužbu a obchodu s dopravou; (39) veškeré druhy autodopravy včetně provozování taxislužby, zprostředkování osobní a nákladní přepravy a dopravy osob, zboží a nákladů v tuzemsku i zahraničí, provozování radiodispečinku taxi, poradenství v oblasti automobilové dopravy, zejména organizování taxislužby, informace o přepravě osob, rezervace dopravy, zajišťování odvozu automobilů zákazníků (help drink), smluvní autodoprava, smluvní přeprava osob, doručovací služby a kurýrské služby, pronájem motorových vozidel. (730) teamtaxi.cz s.r.o., Lidická 2176/18, Šternberk, 78501, CZ (740) Ing. Petr Soukup, Vídeňská 8, Olomouc, (210) O (220) (320) (511) 29, 30, 31, 32 (210) O (220) (320) (511) 16, 29, 30 VLAŠÁK (510) (16) papír, lepenka, tiskoviny, reklamní, propagační a informační materiály v rámci této třídy, etikety, obaly papírové a z plastů jinde neuvedené, obaly a tašky z papíru a plastů, etikety papírové, obaly (510) (29) maso a masové výtažky, ryby, drůbež, zvěřina, želé, kompoty, vejce, mléko a mléčné výrobky, jedlé oleje a tuky, zavařované, sušené a vařené ovoce a zelenina; (30) káva, čaj, cukr, kakao, rýže, mouka, chléb, pečivo,

48 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) cukrovinky, med, hořčice, sůl, nálevy k ochucení, koření, tapioka, ságo, kávové náhražky, prášky do těsta; (31) čerstvé ovoce a zelenina; (32) piva, minerální vody, nealko nápoje, ovocné šťávy, sirupy. (730) Šneková Irena Bc., Syrovice 348, Syrovice, 66467, CZ (210) O (220) (320) (511) 16, 21, 24, 25, 31, 32, 34, 35, 40, 41, 42, 43 provozováním pohostinství, restaurací a rychlého občerstvení, dočasné ubytování, zprostředkování služeb výše uvedených ve třídě 43. (730) PIVOVAR SVIJANY, a.s., Svijany č.p. 25, 46346, CZ (740) STRNAD Patentová a známková kancelář, Ing. Václav Strnad, Rychtářská 375/31, Liberec 14, (210) O (220) (320) (511) 16, 21, 24, 25, 31, 32, 34, 35, 40, 41, 42, 43 (510) (16) reklamní, propagační a informační materiály na bázi papíru a plastických hmot, tiskoviny, prezentační a firemní publikace, periodika, soubory dat v papírové formě, knihy, letáky, plakáty, reklamní tabule z papíru nebo lepenky, reklamní katalogy, pozvánky, jídelní lístky, papírové reklamní vývěsky, účtenky, klubové nebo prezentační karty, papírové visačky, papírové vlajky, pohlednice, fotografie, přání, obálky, kalendáře, inzertní noviny, papírové obaly na láhve, obaly z papíru a plastických hmot, tašky z papíru a plastických hmot náležející do této třídy, papírové etikety, samolepky, obtisky, ubrusy a ubrousky papírové, papír, ozdobné nebo umělecké předměty z papíru, podložky papírové pod láhve a pod pivní sklenice, tužky všeho druhu; (21) sklenice, pohárky, poháry, číše, džbány, džbánky, láhve, půllitry, korbele, nápojové sklo, skleněné a keramické nádoby a nádobí, skleněné a keramické zboží neobsažené v jiných třídách, porcelán, tácky papírové, z umělých hmot a z keramiky, papírové kelímky; (24) textilní ručníky, ubrusy, ubrousky, kalendáře a vlajky, textilie, textilie imitující kůži, textilní filtrační materiál, cestovní přikrývky, dečky textilní, textilní prostírání, látkové kapesníky, záclonovina, praporovina, rolety textilní, textilní tapety, látkové praporce, látkové povlaky na polštáře, peřiny a deky, lůžkové přehozy, potahy na nábytek z textilních materiálů, závěsy, síťovina, sypkovina, ložní prádlo, textilní štítky, textilní značky; (25) oděvy, pokrývky hlavy, čelenky, trička, šátky, šály, oděvní doplňky v jiné třídě neuvedené, obuv, kloboučnické zboží, čepice, čepice s kšiltem, stínící kšilty; (31) slad a sladové výtažky jako suroviny pro výrobu piva a lihovin, chmel, chmelové šišky, nezpracované obilniny (ječmen); (32) piva, ochucená piva, ovocná piva, nealkoholická piva, nízkoalkoholická piva, piva nízkokalorická, piva obohacená vitamíny nebo minerály, směs piva a nealkoholického nápoje respektive nealkoholických nápojů, pivní mladina, sladové nápoje, ovocné sladové nápoje, sladové nápoje ochucené, sladové nápoje ve směsi s nealkoholickým nápojem respektive s nealkoholickými nápoji, nápoje kvašené nealkoholické, šumivé nápoje nealkoholické, nealkoholické ovocné šťávy, sirupy, chmelové výtažky pro výrobu piva, přípravky k přípravě nápojů, nealkoholické nápoje, nealkoholické nápoje obohacené vitamíny nebo minerály, nealkoholické nápoje energetické, nealkoholické nápoje míchané, nealkoholické nápoje ovocné, nealkoholické aperitivy, sladina (extrakt z mletého sladu); (34) popelníky všeho druhu, zapalovače kuřácké; (35) obchodně-podnikatelská činnost s výrobky výše uvedenými ve třídách 16, 21, 24, 25, 31, 32, 34, obchodování se službami uvedenými níže ve třídách 41, 42 a 43, marketing, akvizice, propagace, reklamní, inzertní a informační činnost ve sdělovacích prostředcích, ve veřejných dopravních prostředcích, na veřejných komunikacích, v novinách, v periodikách, na letácích, na prospektech, na plakátech, v katalozích, v síti Internet a podobně, rozšiřování propagačních, reklamních, informačních a inzertních materiálů, poskytování pomoci při řízení obchodní činnosti, průzkum trhu, předvádění výše specifikovaného zboží a distribuce vzorků tohoto zboží, zprostředkování výše uvedených služeb ve třídě 35; (40) odborné poradenství a konzultační služby v oboru pivovarnictví; (41) organizování a pořádání výukových, výchovných a školicích akcí a aktivit, organizování a pořádání sportovních, turistických a kulturních akcí, služby v oblasti zábavy a rekreace, zprostředkování služeb výše uvedených ve třídě 41; (42) vývoj a výzkum v pivovarnictví, zprostředkování vývoje a výzkumu v pivovarnictví, provádění odborných zkoušek v pivovarnictví, zprostředkování služeb výše uvedených ve třídě 42; (43) služby spojené s (510) (16) reklamní, propagační a informační materiály na bázi papíru a plastických hmot, tiskoviny, prezentační a firemní publikace, periodika, soubory dat v papírové formě, knihy, letáky, plakáty, reklamní tabule z papíru nebo lepenky, reklamní katalogy, pozvánky, jídelní lístky, papírové reklamní vývěsky, účtenky, klubové nebo prezentační karty, papírové visačky, papírové vlajky, pohlednice, fotografie, přání, obálky, kalendáře, inzertní noviny, papírové obaly na láhve, obaly z papíru a plastických hmot, tašky z papíru a plastických hmot náležející do této třídy, papírové etikety, samolepky, obtisky, ubrusy a ubrousky papírové, papír, ozdobné nebo umělecké předměty z papíru, podložky papírové pod láhve a pod pivní sklenice, tužky všeho druhu; (21) sklenice, pohárky, poháry, číše, džbány, džbánky, láhve, půllitry, korbele, nápojové sklo, skleněné a keramické nádoby a nádobí, skleněné a keramické zboží neobsažené v jiných třídách, porcelán, tácky papírové, z umělých hmot a z keramiky, papírové kelímky; (24) textilní ručníky, ubrusy, ubrousky, kalendáře a vlajky, textilie, textilie imitující kůži, textilní filtrační materiál, cestovní přikrývky, dečky textilní, textilní prostírání, látkové kapesníky, záclonovina, praporovina, rolety textilní, textilní tapety, látkové praporce, látkové povlaky na polštáře, peřiny a deky, lůžkové přehozy, potahy na nábytek z textilních materiálů, závěsy, síťovina, sypkovina, ložní prádlo, textilní štítky, textilní značky; (25) oděvy, pokrývky hlavy, čelenky, trička, šátky, šály, oděvní doplňky v jiné třídě neuvedené, obuv, kloboučnické zboží, čepice, čepice s kšiltem, stínící kšilty; (31) slad a sladové výtažky jako suroviny pro výrobu piva a lihovin, chmel, chmelové šišky, nezpracované obilniny (ječmen); (32) piva, ochucená piva, ovocná piva, nealkoholická piva, nízkoalkoholická piva, piva nízkokalorická, piva obohacená vitamíny nebo minerály, směs piva a nealkoholického nápoje respektive nealkoholických nápojů, pivní mladina, sladové nápoje, ovocné sladové nápoje, sladové nápoje ochucené, sladové nápoje ve směsi s nealkoholickým nápojem respektive s nealkoholickými nápoji, nápoje kvašené nealkoholické, šumivé nápoje nealkoholické, nealkoholické ovocné šťávy, sirupy, chmelové výtažky pro výrobu piva, přípravky k přípravě nápojů, nealkoholické nápoje, nealkoholické nápoje obohacené vitamíny nebo minerály, nealkoholické nápoje energetické, nealkoholické nápoje míchané, nealkoholické nápoje ovocné, nealkoholické aperitivy, sladina (extrakt z mletého sladu); (34) popelníky všeho druhu, zapalovače kuřácké; (35) obchodně-podnikatelská činnost s výrobky výše uvedenými ve třídách 16, 21, 24, 25, 31, 32, 34, obchodování se službami uvedenými níže ve třídách 41, 42 a 43, marketing, akvizice, propagace, reklamní, inzertní a informační činnost ve sdělovacích prostředcích, ve veřejných dopravních prostředcích, na veřejných komunikacích, v novinách, v periodikách, na letácích, na prospektech, na plakátech, v katalozích, v síti Internet a podobně, rozšiřování propagačních, reklamních, informačních a inzertních materiálů, poskytování pomoci při řízení obchodní činnosti, průzkum trhu, předvádění výše specifikovaného zboží a distribuce vzorků tohoto zboží, zprostředkování výše uvedených služeb ve třídě 35; (40) odborné poradenství a konzultační služby v oboru pivovarnictví; (41) organizování a pořádání výukových, výchovných a školicích akcí a aktivit, organizování a pořádání sportovních, turistických a kulturních akcí, služby v oblasti zábavy a rekreace, zprostředkování služeb výše uvedených třídě 41; (42) vývoj a výzkum v pivovarnictví, zprostředkování vývoje a výzkumu v pivovarnictví, provádění odborných zkoušek v pivovarnictví,

49 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) zprostředkování služeb výše uvedených ve třídě 42; (43) služby spojené s provozováním pohostinství, restaurací a rychlého občerstvení, dočasné ubytování, zprostředkování služeb výše uvedených ve třídě 43. (730) PIVOVAR SVIJANY, a.s., Svijany č.p. 25, 46346, CZ (740) STRNAD Patentová a známková kancelář, Ing. Václav Strnad, Rychtářská 375/31, Liberec 14, (210) O (220) (320) (511) 35, 36, 38, 39 (210) O (220) (320) (511) 9, 35, 41, 42 (510) (35) marketing, propagace, reklama a inzerce všemi druhy médií; (36) celní deklaranství; (38) sběr a doručování dopisů a zpráv, komunikace, přenos dat a poskytování informací prostřednictvím veřejné nebo neveřejné telekomunikační sítě včetně Internetu, elektronická pošta; (39) zasilatelské služby, zprostředkování přepravy silniční, železniční, kontejnerové, říční, námořní, kombinované a letecké, letecká přeprava cargo a kurýrních zásilek, komplexní logistické služby, spedice, skladování, balení a doručování zboží, zprostředkovatelská, konzultační, obstaravatelská a poradenská činnost v uvedených oblastech třídy 39. (730) RWG EXPRESS spol. s r.o., Na Beránce 2, Praha 6, 16000, CZ (740) Ing. Francis Jupa, Měchenická 4/2554, Praha 4 - Spořilov II, (210) O (220) (320) (511) 16, 35, 41 (510) (9) data, databáze a jiné informační produkty na magnetických, elektronických a optických nosičích, související software a hardware, nosiče dat všeho druhu spadající do tř. 9, elektronické a datové sítě, multimediální aplikace, 3D animace, multimediální informační katalogy, software pro počítače, modulární aplikační softwarový systém, počítačový informační a správní systém pro evidenci počítačů a správu software, programové vybavení pro informační technologie a pro komunikaci, programové vybavení umožňující elektronické obchodování, nahraný software na CD a DVD discích a magnetických médiích, systémy informačních technologií zařazené do tř. 9, systémy výpočetní, komunikační a informační techniky zařazené ve tř. 9; (35) vydávání tiskovin a elektronických publikací reklamního charakteru; (41) lektorská, školicí a vzdělávací činnost, pořádání odborných kurzů a školení, informační služby v oblasti vzdělávání, vydávání tiskovin a elektronických publikací obchodního charakteru; (42) tvorba počítačového softwaru, programování počítačů, zhotovování softwaru všeho druhu na zakázku, tvorba softwaru informačních technologií, návrhy a aktualizace programového vybavení, údržba programového vybavení, technické studie v oblasti počítačů a programového vybavení, pronájem programového vybavení a počítačů, programování internetových databázových systémů a internetových aplikací, programování multimediálních aplikací, vytváření a modelování 3D animací, tvorba interaktivních a grafických programů, tvorba multimediálních dokumentů, prezentací, aplikací a katalogů, konstrukce WWW prezentací, tvorba informačních databází, poradenství a konzultace v oblasti výpočetní techniky, audit IT, průmyslový design, služby v oblasti počítačové grafiky. (730) Q4IT s.r.o., Výstaviště 405/1, Brno, Pisárky, 60300, CZ (210) O (220) (320) (511) 1, 4, 35, 36, 37, 39, 40, 42 (510) (16) papír, lepenka, tiskoviny, periodické a neperiodické publikace, časopisy, knihy, katalogy, kalendáře, fotografie, plakáty, reklamní a orientační tabule z papíru nebo lepenky, informační, reklamní a propagační letáky, plakáty, prospekty, mapy, průvodce; (35) reklamní a propagační činnost, rozšiřování reklamních a inzertních materiálů - periodických a neperiodických tiskovin, zejména novin, časopisů, prospektů, letáků, katalogů, reklamní literatury, brožur v tištěné podobě a na nosných médiích po elektronické síti Internet, odborné poradenství v oblasti propagace a reklamy, poskytování obchodních a podnikatelských informací, organizování komerčních nebo reklamních výstav, pořádání veletrhů pro obchodní a reklamní účely; (41) vydávání periodických a neperiodických publikací včetně katalogů v tištěné podobě a prostřednictvím sítě Internet, poskytování on-line elektronických publikací (bez možnosti stažení), organizování a vedení sympozií, konferencí, kongresů a seminářů, organizování kulturních nebo vzdělávacích výstav, zábavných soutěží, pořádání a řízení školení, praktický výcvik. (730) JMM CS spol. s r.o., Střížkovská 31/434, Praha 8, 18000, CZ (740) Známková kancelář Praha, v.o.s., Laura Tichá, Peškova 965/6, Praha 5, (510) (1) chemické výrobky určené pro průmysl; (4) elektřina, elektrická energie, plyn, teplo a uhlí; (35) inzertní, reklamní a propagační činnost, poskytování pomoci při provozu obchodu v oblasti energetiky a stavebnictví, obchodní činnost a pomoc při řízení obchodní činnosti s elektrickou energií, plynem, uhlím a teplem, včetně nabízení elektrické energie, plynu, uhlí a tepla k odběru (k prodeji), dovoz a vývoz elektrické energie, plynu, uhlí a tepla, systemizace informací do počítačových databází, obchodní management a podnikové a obchodní poradenství a poskytování obchodních, stavebních a podnikatelských informací, marketing, administrativní práce; (36) služby finanční, peněžní,

50 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) pojišťovací a nemovitostní, služby v oblasti pojišťovnictví, pojišťovací a zajišťovací činnost, poradenské a zprostředkovatelské služby v oblasti finančnictví a pojišťovnictví, tvorba a poskytování cenových tarifů elektřiny, plynu, uhlí a tepla, správa majetku a nemovitostí; (37) stavby a opravy, realizace staveb, zateplování a opravy staveb, stavební dozor, konzultace ve stavebnictví, pronájem stavebních strojů a zařízení, poskytování stavebních informací; (39) doprava a skladování, zejména distribuce a transfer elektřiny, plynu, uhlí a tepla, rozvod elektřiny, plynu a tepla, doprava a skladování radioaktivních odpadů; (40) výroba elektřiny, plynu a tepla; (42) vědecké a technologické služby a související výzkum a projektování, především v oblasti stavebnictví a energetiky, navrhování a vývoj počítačového hardwaru a softwaru, analytické a výzkumné služby v oblasti stavebnictví a energetiky, navrhování a realizace virtuálních elektráren, inženýrské práce a expertizy, inženýrská činnost při výstavbě a provozu energetických celků, projektování a projektová činnosti, studie technických projektů a správa stavebních projektů, vývoj a výzkum nových výrobků a výzkum v oblasti životního prostředí. (730) ČEZ, a.s., Duhová 1444/2, Praha 4 - Michle, 14000, CZ (740) JUDr. Aleš Zábrš, Na Beránce 2, Praha 6, (210) O (220) (320) (511) 9, 16, 35, 41 FÍRFEST (510) (9) zábavné pořady hudební a audiovizuální díla, CD disky, počítačové hry, informace a záznamy na elektronickém nosiči, filmy, nosiče záznamů, audiovizuální programy, videoprogramy, audio programy, videokazety, audiokazety; (16) tiskoviny všeho druhu včetně propagačních materiálů, propagačních tiskovin, plakáty, katalogy, fotografie, neperiodický tisk, programy bulletiny, drobné propagační předměty, grafické tisky; (35) merchandising, reklamní, inzertní a propagační činnost; (41) hudební produkce, pořádání a organizování festivalů, tvorba a distribuce videoprogramů, hudebních, muzikálových a audiovizuálních děl, zábavní, kulturní a výchovná činnost, nahrávání nosičů zvukových nebo obrazově zvukových, tvorba a výroba zábavných programů a pořadů, agenturní činnost v oblasti kultury, zprostředkování v oblasti kultury. (730) Red Hill Production o.s., Červený vrch 7/2122, Ústí nad Labem, 40011, CZ (210) O (220) (320) (511) 35 (510) (35) maloobchod a velkoobchod s drogerií, bižuterií, obuví, domácím potřebami a potravinami. (730) Taová Naděžda, Bavorovice 127, Bavorovice, Hluboká nad Vltavou, 37341, CZ (740) Filip Sklenář, L. Kuby 1832/46, České Budějovice, (210) O (220) (320) (511) 3, 18, 25, 35 (210) O (220) (320) (511) 42, 45 (510) (42) počítačové systémy (tvorba), pronájem počítačového serveru (serverhosting), software jako služba (SaaS), tvorba softwaru (počítačových programů); (45) poskytování licencí na počítačový software. (730) Corsam, s.r.o., Sulova 1246, Praha, 15600, CZ (510) (3) kosmetika, parfumerie, vonné oleje, mýdla, vlasové vody (lotions), zubní pasty; (18) kůže a její imitace, zboží vyrobené z těchto materiálů zahrnující: kufry a cestovní tašky, pánské a dámské tašky, kabely, batohy, dámské kabelky, diplomatky, bokové tašky, toaletní tašky, batohy, brašny, klíčenky (pouzdra na klíče), kožené přívěsky a oděvní doplňky, módní doplňky, šperkovnice, pásky na hodinky, pouzdra na mobilní telefony a tablety, peněženky, deštníky a slunečníky, vycházkové hole, biče, postroje a sedlářské zboží; (25) oděvy, obuv, kloboučnické zboží, prádlo a spodní prádlo, luxusní spodní prádlo, erotické prádlo a oděvy, přiléhavé oděvy, intimní oděvy, podprsenky, kalhotky, body, negližé, podvazkové pásy, podvazky, spodničky, spodky, trenýrky, nátělníky, osobní prádlo, plavky, plážové oděvy, noční úbory, noční košile, pyžama, župany, domácí oděvy, topy, trička, blejzry, halenky, košile, dámská tílka, kalhoty, džíny, šortky, sukně, šaty, svetry, pletené zboží, mikiny, bundy, kabáty, pláště, saka, oděvy z napodobenin kůže, oděvy z kůže, pásky, čepice, rukavice, palčáky, klobouky, šátky, čelenky, kravaty, módní doplňky zařazené ve tř. 25, ponožky, punčochové kalhoty, punčochy, samodržící punčochy, podkolenky, sportovní oděvy, běžecké soupravy, cvičební trikoty, tenké tepláky, tenké teplákové soupravy; (35) reklamní, inzertní a propagační činnost, merchandising, maloobchodní a velkoobchodní prodej s výrobky výše uvedenými ve třídách 3, 18, 25 a módními doplňky, prodej zboží skrze poštovní služby, zásilkový prodej zboží a elektronický obchod prostřednictvím Internetu (e-shop), to vše s výše uvedenými výrobky ve třídách 3, 18, 25 a módními doplňky. (730) Hütterová Andrea, Mezivrší 858/34, Praha 4, 14700, CZ

51 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (210) O (220) (320) (511) 3, 18, 25, 35 (510) (3) kosmetika, parfumerie, vonné oleje, mýdla, vlasové vody (lotions), zubní pasty; (18) kůže a její imitace, zboží vyrobené z těchto materiálů zahrnující: kufry a cestovní tašky, pánské a dámské tašky, kabely, batohy, dámské kabelky, diplomatky, bokové tašky, toaletní tašky, batohy, brašny, klíčenky (pouzdra na klíče), kožené přívěsky a oděvní doplňky, módní doplňky, šperkovnice, pásky na hodinky, pouzdra na mobilní telefony a tablety, peněženky, deštníky a slunečníky, vycházkové hole, biče, postroje a sedlářské zboží; (25) oděvy, obuv, kloboučnické zboží, prádlo a spodní prádlo, luxusní spodní prádlo, erotické prádlo a oděvy, přiléhavé oděvy, intimní oděvy, podprsenky, kalhotky, body, negližé, podvazkové pásy, podvazky, spodničky, spodky, trenýrky, nátělníky, osobní prádlo, plavky, plážové oděvy, noční úbory, noční košile, pyžama, župany, domácí oděvy, topy, trička, blejzry, halenky, košile, dámská tílka, kalhoty, džíny, šortky, sukně, šaty, svetry, pletené zboží, mikiny, bundy, kabáty, pláště, saka, oděvy z napodobenin kůže, oděvy z kůže, pásky, čepice, rukavice, palčáky, klobouky, šátky, čelenky, kravaty, módní doplňky zařazené ve tř. 25, ponožky, punčochové kalhoty, punčochy, samodržící punčochy, podkolenky, sportovní oděvy, běžecké soupravy, cvičební trikoty, tenké tepláky, tenké teplákové soupravy; (35) reklamní, inzertní a propagační činnost, merchandising, maloobchodní a velkoobchodní prodej s výrobky výše uvedenými ve třídách 3, 18, 25 a módními doplňky, prodej zboží skrze poštovní služby, zásilkový prodej zboží a elektronický obchod prostřednictvím Internetu (e-shop), to vše s výše uvedenými výrobky ve třídách 3, 18, 25 a módními doplňky. (730) Hütterová Andrea, Mezivrší 858/34, Praha 4, 14700, CZ (210) O (220) (320) (511) 28, 41 BILLIBALL (510) (28) hry společenské, hry stolní, mantinely biliardového stolu; (41) organizování sportovních soutěží, vzdělávání, zábava, pobavení. (730) Vrkoč Lukáš, Malovická 2762/3, Praha 4, 14100, CZ Fischer Tomáš, Kurčatova 323, Praha 10, 10900, CZ (210) O (220) (320) (511) 36, 38 Novomanželská půjčka Cofidis (510) (36) finanční záležitosti, úvěrové služby, finanční služby poskytující platební možnosti; (38) komunikace pomocí počítačových terminálů, audiovizuální komunikace, a to komunikace prostřednictvím techniky za použití zvuku a (nebo) obrazu, posílání zpráv a posílání informací prostřednictvím elektroniky, počítačových prostředků, posílání informací pomocí celosvětových počítačových sítí (jako je Internet) nebo soukromých sítí či sítí s omezeným přístupem (jako je Intranet), komunikace mezi počítačovými terminály, posílání informací přístupných pomocí přístupového kódu k počítačovým databázím nebo databázím přenosu dat a databázovým serverům, posílání prostřednictvím satelitu, geonavigace, a to GPS navigace, veškeré uvedené služby poskytované v souvislosti s finančními službami. (730) COFIDIS s.r.o., Bucharova 1423/6, Praha 5 - Stodůlky, 15800, CZ (210) O (220) (320) (511) 36, 38 Partnerská půjčka Cofidis (510) (36) finanční záležitosti, úvěrové služby, finanční služby poskytující platební možnosti; (38) komunikace pomocí počítačových terminálů, audiovizuální komunikace, a to komunikace prostřednictvím techniky za použití zvuku a (nebo) obrazu, posílání zpráv a posílání informací prostřednictvím elektroniky, počítačových prostředků, posílání informací pomocí celosvětových počítačových sítí (jako je Internet) nebo soukromých sítí či sítí s omezeným přístupem (jako je Intranet), komunikace mezi počítačovými terminály, posílání informací přístupných pomocí přístupového kódu k počítačovým databázím nebo databázím přenosu dat a databázovým serverům, posílání prostřednictvím satelitu, geonavigace, a to GPS navigace, veškeré uvedené služby poskytované v souvislosti s finančními službami. (730) COFIDIS s.r.o., Bucharova 1423/6, Praha 5 - Stodůlky, 15800, CZ (210) O (220) (320) (511) 25, 35, 41 (510) (25) oděvy, obuv, kloboučnické zboží; (35) propagační činnost, reklama; (41) výchova, vzdělávání, zábava, sportovní a kulturní aktivity. (730) Český atletický svaz, Diskařská 100/2, Praha 6, 16900, CZ (740) JUDr. Martin Klíma, advokát, tř. Václava Klementa 203, Mladá Boleslav, (210) O (220) (320) (511) 30, 43 CAFÉGRAF (510) (30) káva, čaj, kakao, kávové náhražky, nápoje na bázi kávy, kakaa, čokolády, nebo čaje; (43) služby zajišťující stravování a nápoje, restaurace, snack bary, kavárny, fastfoody, hostinská činnost. (730) Prague Ventures s.r.o., Kaprova 42/14, Praha 1, 11000, CZ

52 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (210) O (220) (320) (511) 42 (210) O (220) (320) (511) 35, 36, 41, 42 (510) (42) certifikace a ověřování kvality výrobků a služeb. (730) Sdružení pro oceňování kvality, Novotného lávka 200/5, Praha 1 - Staré Město, 11668, CZ (210) O (220) (320) (511) 42 (510) (42) certifikace a ověřování kvality výrobků a služeb. (730) Sdružení pro oceňování kvality, Novotného lávka 200/5, Praha 1 - Staré Město, 11668, CZ (210) O (220) (320) (511) 42 (510) (35) aktualizace a údržba dat v počítačových databázích, analýzy nákladů, hospodářské (ekonomické) prognózy, obchodní nebo podnikatelské informace, marketing, marketingové studie, pomoc při řízení obchodních a průmyslových podniků, obchodní management a podnikové poradenství, obchodní nebo podnikatelský průzkum, oceňování obchodních podniků (ne finanční), poradenství při vedení podniků, poradenství v obchodní činnosti, hospodářské nebo ekonomické prognózy, provozní audit, obchodní průzkum, průzkum trhu, překlad informací do počítačových databází, reklama (propagace), řízení (poradenské služby obchodní nebo podnikatelské), řízení průmyslových nebo obchodních podniků, sekretářské služby, sjednávání a uzavírání obchodních transakcí pro třetí strany, zprostředkování obchodních a komerčních kontaktů, obchodní zprostředkovatelské služby, zprostředkování a uzavírání obchodních transakcí pro třetí osoby, služby obchodního zprostředkování a poradenství v oboru prodeje výrobků a poskytování služeb, systemizace informací do počítačových databází, účetnictví, vyhledávání dat v počítačových souborech (pro třetí osoby); (36) finanční analýzy, daňové odhady (služby), finanční analýzy a informace, finanční odhady a oceňování, finanční poradenství, finanční řízení, finanční služby, finanční sponzorování, konzultační služby finanční, záruky, garance, kauce a ručení, investování kapitálu, oceňování a odhady, poskytování finančních informací prostřednictvím webových stránek, správa trustů, správa finančního rizika, správa kapitálových investic, správa peněžních prostředků, správa finančních aktiv, správa investičních fondů, správa cenných papírů, správa investic a portfolií, správa nemovitostí spojená s transakcemi nemovitostí, správa finančních záležitostí v oblasti nemovitostí správa majetku, kanceláře pro inkasování pohledávek; (41) školicí a vzdělávací činnost; (42) inženýrské práce (expertizy), aktualizace počítačových programů. (730) AB - CREDIT a.s., Hvězdova 1716/2b, Praha 4, 14000, CZ (210) O (220) (320) (511) 35, 38, 42 (510) (42) certifikace a ověřování kvality výrobků a služeb. (730) Sdružení pro oceňování kvality, Novotného lávka 200/5, Praha 1 - Staré Město, 11668, CZ (510) (35) informace o obchodních kontaktech, pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní nebo podnikatelské informace, poskytování obchodních informací prostřednictvím webových stránek, poskytování on-line tržního prostoru (pronájem a prodej e-shopů), prezentace výrobků v komunikačních médiích pro účely maloobchodu, předvádění zboží pro reklamní účely; (38) počítačová komunikace; (42) aktualizace počítačových programů, konzultace v oblasti počítačového softwaru, konzultace v oblasti webového designu, konzultační služby v oblasti informačních technologií, počítačové programování, poskytování informaci o výpočetní technice a programování přes webové stránky,

53 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) pronájem počítačového softwaru, software jako služba (SaaS), tvorba a správa webových stránek, tvorba softwaru (počítačových programů). (730) Kilevník Radek, Husovo náměstí 86, Vamberk, 51754, CZ (210) O (220) (320) (511) 16, 35, 37, 44 (510) (16) periodické i neperiodické tiskoviny a publikace, zejména z oblasti zahradnictví, zemědělství a pěstitelství, časopisy (periodika), noviny, reklamní tabule z papíru nebo lepenky, kartónové reklamní materiály na rozšiřování, kartónové reklamní značky, plakáty, poutače z papíru nebo lepenky, katalogy, databáze na papírových nosičích, papír, lepenka, papírové vlajky, papírové praporky, pytle a sáčky z papíru nebo plastických materiálů na balení, sáčky a tašky z papíru nebo plastických materiálů jako obalové materiály, nálepky na kancelářské použití nebo pro domácnost, lepidla pro kancelářské účely nebo pro domácnost, netextilní etikety, fotografie (tiskoviny), papírenské zboží a psací potřeby, obalové materiály z plastických hmot, které nejsou zahrnuty v jiných třídách, grafické zobrazení, papírové propagační materiály, podložky na psaní, záložky do knih, knihy, brožury, formuláře (tiskoviny), příručky, prospekty, razítka, pečeti, pořadače (kancelářské potřeby), archy papíru, obálky (papírenské zboží), obálky na dokumenty (kancelářské potřeby), kancelářské potřeby s výjimkou nábytku, především kancelářské potřeby použity jako reklamní nebo dárkové předměty, spisové obaly (papírenské zboží), tiskárenské výrobky, psací soupravy (papírenské zboží), pera (kancelářské potřeby), násadky na pera, obaly na doklady, tabule na zapichování sdělení, stojany na fotografie, stojany na pera a tužky, knihařské stroje a přístroje (kancelářské potřeby), laminovačky na dokumenty (pro použití v kanceláři), kopírovací zařízení; (35) maloobchodní a velkoobchodní služby s travním osivem, s hnojivy, s ochrannými látkami proti škůdcům a parazitům, s knihami a jinými publikacemi, zejména z oblasti zahradnictví, zemědělství a pěstitelství a se zahradní technikou, zejména se sekačkami, s vertikutátory, s křovinořezy, s jednonápravovými traktory, s motorovými a strunovými vyžínači, se zahradním nářadím a se zavlažovacími zařízeními a to i prostřednictvím Internetu, maloobchodní a velkoobchodní služby s výrobky: chemikálie pro průmysl, zemědělství, zahradnictví, lesnictví, zemina pro pěstování, zejména trávníkový substrát, půdní hnojiva, přípravky na ochranu květin, zahradnické chemikálie s výjimkou fungicidů, herbicidů, insekticidů a přípravků proti parazitům, chemické přípravky pro zlepšení půdy, expandovaná hlína na pěstování hydroponických rostlin jako substrát, bezzeminové rostlinné substráty, dusičnan vápenatý (hnojivo), dusíkaté vápno (hnojivo), fosfáty (hnojiva), zemědělské hnojiva, mořské chaluhy (hnojivo), humus na povrchové hnojení, kompost, soli (hnojiva), superfosfáty (hnojiva), struska (hnojivo), agrochemikálie s výjimkou fungicidů, herbicidů, insekticidů a přípravků na hubení plevele a parazitů, zemědělské chemické přípravky s výjimkou fungicidů, herbicidů, insekticidů a přípravků na hubení plevele a parazitů, rašelinové květníky pro zahradnictví, tříslové dřevo, dřevovina, filtrační materiály (chemické přípravky), keramické materiály ve formě částic jako filtry, povrchově aktivní chemická činidla, přípravky na regulaci růstu rostlin, mořidla na semena, chemické přípravky proti sněti obilné, tmely na vyplňování dutin stromů, výplně stromových dutin (lesnictví), rozsivková zemina, přípravky na hubení hmyzu, fungicidy, herbicidy, insekticidy, tabákové výtažky (jako insekticidy), antiseptické přípravky, dezinfekční přípravky, chemické přípravky pro ošetřování plísní, přípravky na hubení larev, přípravky na hubení škůdců, obyčejné kovy a jejich slitiny, kovová síťka proti hmyzu, kovová síťka proti krtkům, stavební materiál z kovu, jemné drátěné pletivo, kovové zavlažovací potrubí a trubky, kovové kusy na zavlažovací potrubí, kovové přípojky a odbočky na zavlažovací potrubí, drát, drobné železářské zboží, kovové balicí fólie, kovové bezpečnostní řetězy, kovové břidlicové příchytky, umělecká díla z bronzu, sošky z obecných kovů, kovové bednění, kovová dlažba, kovové domovní čísla nesvítící, kovové klapky, vodovodní ventily, kovové kontejnery, kovové konzoly, podpěry pro stavebnictví, kovové obruče, spojky, kovové lišty, latě, kovové konstrukce markýzy, napínáky na kovové dráty, kovové navíjecí cívky s výjimkou mechanických na navíjení hadic, kovové zařízení poháněná větrem na odplašení ptáků, sekačky zejména benzínové, elektrické, akumulátorové, hybridní a vřetenové, elektrické a benzinové vertikulátory, motorové vyžínače a křovinořezy, sekačky na trávníky (stroje), pluhy na odstraňování trávníku, zahradní traktory, nástroje a nářadí na jiný než ruční pohon, zařízení na hnojení, drticí stroje, elektrické drtiče pro domácnost, brusky (jako stroje), radlice, brány (zemědělské nářadí), čerpadla (části strojů, motorů a hnacích strojů), čerpadla, pumpy (stroje), nože do sekaček, membrány do čerpadel, čistící stroje vysokotlaké, stroje a obráběcí stroje, motory a hnací stroje kromě motorů pro pozemní vozidla, zemědělské nářadí kromě nástrojů poháněných ručně, filtry (části strojů nebo motorů), fukary na zrno, stroje na opracování kamene, elektrické kartáče (části strojů), kompresory (jako stroje), kypřiče (jako stroje), lisy na víno, lisy na ovoce (elektrické) pro domácnost, lisy na krmivo, loupací stroje, odvodňovací stroje, secí stroje, nůžky na trávníky a živé ploty (ruční nářadí), zejména akumulátorové, elektrické a na ruční pohon, zahradní nářadí na ruční pohon, zahradnické nože, lesní sekáče, zahradnické nůžky (velké), rozprašovače na insekticidy a fungicidy (ruční nářadí), ruční nástroje a ruční nářadí, stříkačky na rozprašování insekticidů, hrábě (ruční nářadí), hroty, špice, ostří (části ručních nástrojů a nářadí), lopaty (ruční nářadí), motyky, motyčky, plečky (jako ruční nářadí), rýče, nože, listy pily, radlice (ruční nástroje a nářadí), nůžky na trávníky a živé ploty (ruční nářadí), česače na ovoce (ruční nářadí), rozprašovače přípravků proti hmyzu (ruční nářadí), brusné kameny, nástrojové brusky, ostřičky jako nástroje, vyorávače (ruční nástroje), zařízení na hubení rostlinných parazitů, zavlažovací stroje pro zahradnictví a zemědělství, fontány, zařízení pro zásobování vodou, zařízení na změkčování vody, filtry (části zařízení pro průmysl nebo domácnost), tlakové zásobníky vody, zařízení na přívod vody, kohoutky a kohouty pro potrubí, přístroje a zařízení na sušení, ohřívače, vzduchové sušiče, sušičky jako přístroje, zařízení pro osvětlení, topení, parní kotle, zařízení pro vaření, chlazení a sušení, větrací, vodárenské a sanitární zařízení, dopravní palety nekovové, dřevěné nebo plastové bedny, navíjecí cívky na hadice nekovové a mechanických na navíjení, klapky, plastové vodovodní ventily, kádě nekovové, nekovové kolíky, nádoby na skladování a přepravu nekovové, nekovové navijáky s výjimkou mechanických na navíjení hadic, nekovové spojovací šrouby na kabely, palety na manipulaci se zbožím nekovové, palety nekovové nakládací, pásky ze dřeva, ventily, vodovodní plastové klapky, záklopky, osivo a travní směsi, semena, rostliny a květiny, trávníky přírodní, kůra (surovina), slaměný materiál na přikrytí povrchu půdy (mulč), sazenice, keře, růžové keře, palmy, čerstvé zahradní byliny, květinové cibule, dřevo neočištěné od kůry, dřevo surové (kmen), klíčky semen na botanické účely, přírodní květiny, sušené květiny na ozdobu, a to i prostřednictvím Internetu, předvádění zboží, poradenství a konzultace týkající se pracovních míst jako jsou zahradnické profesionální a pomocné práce, reklama, on-line reklama na počítačové komunikační síti, pronájem reklamního času v komunikačních médiích, vydávání reklamních textů, aktualizování reklamních materiálů, rozšiřování reklamních materiálů zákazníkům (letáky, prospekty, tiskoviny, vzorky), podpora prodeje (pro třetí osoby), lepení plakátů, marketing, marketingové studie, odborné obchodní nebo podnikatelské poradenství, zásobovací služby pro třetí osoby (nákup výrobků a služeb pro jiné podniky), vyhledávání informací v počítačových souborech (pro třetí osoby), sbírání údajů do počítačových databází, seřazování údajů v počítačových databázích, aktualizace a údržba dat v počítačových databázích, správa počítačových souborů, administrativní zpracování obchodních objednávek, kancelářské práce, grafická úprava tiskovin pro reklamní účely, obchodní nebo podnikatelský průzkum, analýzy nákladů, fakturace, obchodní informace a rady spotřebitelům, organizování výstav (komerčních nebo reklamních), pořádání veletrhů pro obchodní a reklamní účely, poskytování rad a informací o uvedených službách, verbální poskytování rad a informací o uvedených službách, obchodní zprostředkování služeb ve třídách 35, 37 a 44 tohoto seznamu; (37) instalace a opravy zavlažovacích zařízení, servis a oprava zahradního nářadí a strojů, opravy nebo údržba zemědělských strojů a nástrojů, oprava opotřebovaných nebo poškozených strojů, izolování proti vlhkosti (stavebnictví), pronájem bagrů a rypadel, zemní práce, zejména zemní práce spojené s výstavbou zahrad a trávníků, zavlažování půdy, pronájem buldozerů, pronájem stavebních strojů a zařízení, údržba bazénů, antikorozní úprava, opravy pump a čerpadel,

54 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) pronájem odvodňovacích čerpadel, montáž, údržba a opravy strojů, broušení sekaček na trávníky, vrtání studní, stavebnictví, hubení škůdců, s výjimkou pro zemědělské účely, poskytování rad a informací o uvedených službách, verbální poskytování rad a informací o uvedených službách; (44) zemědělské, zahradnické a lesnické služby, zahradnictví, zakládání trávníků, výsadba semen, údržba trávníků, stříhání trávy, ničení plevele, ničení škůdců v zemědělství, zahradnictví a lesnictví, služby v oblasti zahradní architektury, návrhy pro tvorbu krajiny, aranžování květin, poradenské služby v oblasti výběru trávníků, poradenské služby týkající se designu trávníků, poradenské služby v oblasti kladení trávníků, pěstitelské poradenství v zahradnictví, informace o používání hnojiv v zahradnictví, letecké a pozemní rozprašování hnojiv a jiných zemědělských chemických látek, léčení stromů, rostlinné školky, pronájem zemědělských nástrojů a zařízení, pronájem sekaček na trávník, rekultivace půdy, poskytování rad a informací o uvedených službách, verbální poskytování rad a informací o uvedených službách. (730) PROFI GREEN, s.r.o., Priemyselná 923/5, Senec, SK (740) Ing. Róbert Porubčan, Puškinova 19, Ivanka pri Dunaji, (210) O (220) (320) (511) 35, 40, 42 sušenky, sůl, pepř, pizzy, palačinky, sendviče, koření, květiny nebo listy užívané jako čajové náhražky, ledový čaj, nápoje na bázi čaje, těstoviny, tortily, výrobky z obilnin, zmrzlina; (35) agentury umělecké (obchodní vedení -), aktualizování reklamních materiálů, návrhy reklamních materiálů, daňové služby, komunikační média (prezentace výrobků v komunikačních médiích) pro účely maloobchodu, marketing, marketingové studie, módní přehlídky pro reklamní účely (organizace -), obchodní management a podnikové poradenství, obchodní reklama, organizování výstav (komerčních nebo reklamních), produkce (výroba) reklamních filmů, pořádání veletrhů pro obchodní a reklamní účely, pronájem billboardů (reklamní tabule), průzkum trhu, reklama, reklamní agentury, služby v oblasti grafické úpravy pro reklamní účely, služby obchodního zprostředkování v oblasti elektroniky, oděvy, nábytkem, potravinami, účetnictví, televizní reklama; (37) automobily (mytí, opravy), bagry a rypadla (pronajímání -), budovy (utěsňování -), čalounění, čištění, čištění budov (interiérů), čištění oken, stavební dozor, dveře a okna (instalace), elektrické spotřebiče (instalování a opravy -), izolování staveb, klimatizační zařízení (instalace a opravy -), konzultace ve stavebnictví, nábytek (restaurování -), nábytek (údržba -), poplašné systémy (alarmy) proti vloupání (instalace a opravy -), pronájem stavebních strojů a zařízení, reklamní tabule (malování nebo opravy -), stavebnictví, telefony (instalace a opravy -), truhlářské služby, zednické služby, žehlení. (730) Král Marek Ing., Semická 3292, Praha 4, 14300, CZ Vorel Roman, Ke Studánkám 809, Libčice nad Vltavou, 25266, CZ (740) Ing. Marek Král, Semická 3292, Praha 4, (210) O (220) (320) (511) 5, 29, 30 (510) (35) aktualizování reklamních materiálů, marketing, psaní reklamních textů, reklama, reklama (propagace), reklamní agentury, rozšiřování reklamních materiálů zákazníkům (letáky, prospekty, tisky, vzorky), rozšiřování vzorků zboží, venkovní reklama, zasílání reklamních materiálů zákazníkům, design reklamních materiálů; (40) pískování, rytí, gravírování, sítotisk, tisk ofsetový, vyšívání; (42) navrhování webových stránek, tvorba a správa webových stránek, konzultace v oblasti webového designu. (730) Francová Milada, Hromůvka 1526, Hranice, 75301, CZ (210) O (220) (320) (511) 20, 30, 35, 37 (510) (20) bambus, boudy pro domácí zvířata, bedny, boxy (nekovové), dekorační předměty (přenosné), desky k vystavování zboží, díla umělecká ze dřeva, vosku, sádry nebo umělých hmot, části nábytku ze dřeva, kancelářský nábytek, krabice ze dřeva nebo z umělých hmot, komody, nábytek, obaly (dřevěné -) na lahve, sochy ze dřeva, vosku, sádry nebo umělých hmot, tabule s háčky na zavěšení klíčů, židle; (30) bylinky zahradní, konzervované (ochucovadla), cereální tyčinky, čaj, čokoládové nápoje, čokoláda, dorty, cheesburgry, chléb, kakao, kakaové nápoje, káva, kávové nápoje, kávové nápoje s mlékem, nepražená káva, občerstvení (na bázi cereálií), pečivo jemné, pečivo s masovou náplní, potraviny z mouky, (510) (5) potraviny pro kojence a batolata, zejména počáteční a pokračovací kojenecká výživa, kojenecká mléka, kojenecké kaše obilno-mléčné a kaše s ovocnou a/nebo zeleninovou složkou, kojenecké příkrmy ovocné, obilné, s mléčnou složkou a kombinované, sušenky, piškoty, suchary, nápoje tekuté, sušené, granulované a nápojové koncentráty pro kojence a batolata, deserty a funkční potraviny pro kojence a batolata, nutraceutika, mikrobiotika, probiotika, prebiotika, synbiotika a další výživové doplňky pro humánní speciální výživu a léčebné účely ve formě tekuté, granulované, práškové, tablet a kapslí, diabetické, bezlepkové, bezcholesterolové výrobky fortifikované vitamíny, minerálními a stopovými prvky, léčivými bylinami nebo jejich extrakty určené pro speciální výživu a léčebné účely v rámci této třídy, doplňky stravy (ne pro lékařské účely) obsahující látky živočišného původu, doplňky stravy živočišného charakteru obsahující enzymové přípravky a vitamínové přípravky, doplňky stravy (ne pro lékařské účely) obsahující látky rostlinného původu, přípravky potlačující chuť k jídlu, nutričně vyvážené přípravky pro redukční výživové režimy na bázi živočišných bílkovin, koenzymů, fortifikované vitamíny a/nebo minerálními a/nebo stopovými prvky a/nebo bylinnými výtažky (potravinové doplňky); (29) mléčné nápoje na bázi kravského, kozího, ovčího mléka v tekutém, sušeném i granulovaném stavu doplněné probiotickými a/nebo prebiotickými složkami, rostlinnými oleji, vitamíny, proteiny, aminokyselinami, minerálními látkami, stopovými prvky, ovocem, zeleninou, léčivými bylinami a jejich extrakty, syrovátka, proteiny a proteinové výrobky pro lidskou výživu, sýry a sýrové potraviny, želé, potraviny živočišného původu pro zvláštní výživu sportovců, osob s vysokým energetickým výdejem a pro osoby se specifickými nutričními požadavky, želatinové výrobky pro speciální výživu, mléčné výrobky, dětská mléka; (30) nápoje připravované na bázi kávy, kakaa a čokolády a kávové a kakaové náhražky, obiloviny upravené pro přímou přípravu kaší, desertů, nečokoládové a čokoládové cukrovinky, čaje, čajové nápoje, čajové

55 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) koncentráty, instantní čaje, granulované čaje, potraviny rostlinného původu pro úpravu hmotnosti, pro sportovní výživu, pro osoby se specifickými nutričními požadavky na výživu doplněné o minerální soli, stopové prvky, vitamíny, sacharidy, rostlinné bílkoviny, rostlinné enzymy, rostlinné koenzymy, probiotika, prebiotika, synbiotika, bylinné extrakty a biologicky aktivní látky v tekuté, granulované, práškové, tabletované nebo tobolkované formě, čokoládové nápoje, kakaové nápoje, kávové nápoje, instantní dezerty a polévky na bázi obilovin a škrobů, potraviny na bázi ovsa a ostatních obilovin, snídaňové potraviny obsahující vlákninu. (730) GOLDIM spol. s r.o., Michelská 18/12a, Praha 4, 14000, CZ (210) O (220) (320) (511) 45 (510) (45) výchova, vzdělávání, zábava, sportovní a kulturní aktivity. (730) Spolek za veselejší Střížkov, Chrastavská 54, Praha 9, 19000, CZ (210) O (220) (320) (511) 3, 5, 9, 14, 18, 25, 35, 38, 42 (510) (3) kosmetické přípravky jako jsou adstringentní přípravky pro kosmetické účely, parfémovaná voda, parfémy, ambra (parfumérie), květinové parfémy (základní látky), výtažky z květin (parfumerie), antiperspirační mýdlo, antistatické přípravky pro použití v domácnosti, aroma (éterické oleje), barviva na vlasy, barviva toaletní, kosmetické barvy, přípravky pro odstraňování barev - odbarvovače, krémy na kůži, krémy na bělení pokožky, bělicí a čisticí přípravky na kůži, bělicí soli, bergamotový olej, brusiva, citronový olej (silice), čisticí mléko pro toaletní účely, čisticí oleje, čisticí prostředky, čisticí roztoky, přípravky pro čištění umělého chrupu, depilační přípravky, depilační vosk, detergenty (čisticí prostředky), s výjimkou pro použití při průmyslových procesech a lékařství, dezodoranty pro osobní potřebu, šampóny a kosmetické přípravky pro domácí zvířata, éterické esence, éterické oleje, přípravky na holení, jasmínový olej, kadidlo, kamenec (antiseptický přípravek), kolínská voda, kosmetické neceséry včetně obsahu, kosmetické přípravky pro zeštíhlení, kosmetické tužky, kosmetické přípravky do koupele, koupelové soli, nikoliv pro medicinální účely, krášlicí masky, kosmetické krémy, lak na vlasy, laky na nehty, lepidla pro kosmetické účely, leštící přípravky, levandulová voda a olej, líčidla, čisticí mléko pro toaletní účely, mandlové mléko pro kosmetické účely, mandlové mýdlo, mandlový olej, maskara (barvy a stíny na oční víčka a řasy), medicinální mýdla, mentolová silice (výtažkový olej), mořidla, mýdélka, mýdla, umělé nehty, kosmetické přípravky na obočí, tužky na obočí, obtisky (ozdobné) pro kosmetické použití, oční řasy (umělé), odlakovače, přípravky na odličování, oleje do voňavek, přípravky na ondulaci, opalovací přípravky (kosmetika), spreje pro osvěžení dechu, pemza, přípravky proti pocení (toaletní potřeby), peroxid vodíku pro kosmetické účely, pižmo (parfumerie), pleťová voda pro kosmetické účely, kosmetické ubrousky napuštěné pleťovou vodou, kosmetické přípravky pro pěstění pokožky, pomády pro kosmetické účely, potpourri (směsi voňavých látek), prací prostředky, přípravky pro péči o nehty, pudr (líčidlo), rtěnky, růžový olej, šampóny, tuky pro kosmetické účely, ústní vody, nikoliv pro lékařské účely, vata na špejli (toaletní potřeby), vata pro kosmetické účely, vatové tyčinky pro kosmetické účely, vazelína z ropy pro kosmetické účely, vlasové vody, voda po holení, voňavkářské výrobky, zubní pasty, zubní bělicí gely, krém na obuv; (5) potravinové doplňky pro lékařské účely spadající do této třídy, minerální doplňky potravy, doplňky výživové pro lékařské účely, dietní a nutriční doplňky, vitamínové a minerální doplňky, potravinové doplňky pro posílení imunity organizmu a zlepšení zdraví, potravinové doplňky s léčebnými účinky, proteinové přípravky pro výživu (doplňky stravy), cukrovinky s léčivými přísadami, minerální a vitamínové přípravky, bylinné čaje pro lékařské účely, léčivé čaje, medicinální vína, medicinální sirupy, výtažky, šťávy a elixíry lékárnické (s léčebnými účinky), povzbuzující nápoje pouze pro léčebné účely, doplňky potravin minerální, minerální vody pro léčebné účely, minerální doplňky s antioxidačními účinky, farmaceutické a dietetické potraviny a přípravky pro lékařské účely, zdravotní prevenci a rekonvalescenci, medicinální potravinové doplňky a nápoje pro zlepšení zdraví, pro zvýšení imunity, odolnosti organismu a jeho detoxikaci jen pro léčebné účely, dietetické přípravky pro denní doplnění stravy (včetně fitness přípravků) s léčebnými účinky, přírodní léčivé prostředky pro zvláštní výživu, vtírací posilující tekuté přípravky pro sportovce (s léčebnými účinky), dietetické látky upravené pro lékařské účely, posilující přípravky, léčivé bahno, bahno pro koupele, balzámy pro lékařské účely, léčivé byliny, byliny na kouření pro lékařské účely, cigarety netabákové pro lékařské účely, cukr pro lékařské účely, čaj astmatický, čaje odtučňovací pro lékařské účely, drogy pro léčebné účely, přípravky pro péči o dutinu ústní, dřevo cedrové s repelentním účinkem, léčivé přípravky do koupele, mořská voda pro zdravotní koupele, koupelové soli léčebné, koupele okysličené, kurare, kůry pro farmaceutické účely, léčiva pro humánní medicínu, léčivé cukrovinky a pastilky, přenosné lékárničky (včetně obsahu), leukoplast, masti na popáleniny od slunce, mandlové mléko pro lékařské účely, mateří kasička pro lékařské účely, mentol, soli minerální vody, mléko sušené pro kojence, náplasti, nápoje léčivé, narkotika, náramky pro lékařské účely, přípravky proti pocení nohou, obinadla hygienická, obklady, obvazy tlakové, odvary pro farmaceutické účely, oleje pro lékařské použití, tonika pro léčebné účely, pročišťující přípravky, rebarborové kořeny pro farmaceutické přípravky, jedlá rostlinná vlákna (ne pro výživu), séra, sedativa, sladké dřevo pro lékařské účely, aldehydy pro farmaceutické účely, algicidy, alkaloidy pro lékařské účely, alkohol pro léčebné účely, zubní amalgám, analgetika, anestetika, aminokyseliny pro lékařské účely, antibakteriální a dezinfekční přípravky, antibiotika, chemické antikoncepční přípravky, antipyretika, antiseptika, bakteriální přípravky pro lékařské a zvěrolékařské účely, bakteriologické kultury, bavlna pro lékařské účely, bílkovinami obohacené mléko, bílkovinná potrava pro lékařské účely, biocidy, prostředky proti bolesti hlavy, zubní brusné přípravky, bronchodilatační přípravky, čichací soli, čípky, přípravky na čištění vzduchu, detergenty pro lékařské účely, dezinfekční přípravky pro hygienické účely, diabetický chléb, diagnostické přípravky pro lékařské účely, digitalin, přípravky na mytí dobytka, enzymy pro lékařské účely, estery pro farmaceutické účely, fenykl pro lékařské účely, fungicidy, gáza na obvazování, glycerin pro lékařské účely, glycerofosfáty, guma pro lékařské účely, gurjunský balzám pro lékařské účely, hematogen, hcmatoglobin, přípravky proti hemoroidům, herbicidy, repelenty proti hmyzu, léčivé houby, hormony pro lékařské účely, hořčice pro farmaceutické účely, hygienické kalhotky, hygienické ubrousky, hygienické vložky, absorpční vata, absorpční tampóny, chemická činidla pro lékařské a zvěrolékařské účely, chemické přípravky pro lékařské a zvěrolékařské účely, chirurgická plátna, obvazy a roušky, chloroform, chirurgické implantáty, medicinální infúze, insekticidy, semeno pro umělou inseminaci, jedy, jojoba, jodová tinktura, kafrový olej, kokain, koprový výtažek, opiáty, opodeldok, přípravky pro osvěžení vzduchu, farmaceutické přípravky pro péči o pokožku, polštářek pro kojení, pomády pro lékařské účely, projímadla, sterilizační přípravky, steroidy, strychnin, sulfoamidy (léčiva), tablety vykuřovací, chemické přípravky pro určení těhotenství, mléčný tuk, ubrousky napuštěné farmaceutickými vodičkami,

56 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) uhlí živočišné pro lékařské účely, utišující prostředky, vaginální výplachy, vitamínové přípravky, vody termální, žvýkací gumy a žvýkačky pro lékařské účely; (9) internetový portál, internetový časopis, elektronický informační portál, aplikace pro mobilní telefony, tablety a další elektronická zařízení, multimediální aplikace na nosičích zařazených ve třídě 9 nebo v sítích, interaktivní a grafické programy, software, software pro systémy pro přenos dat, interaktivní aplikace pro chytré telefony, počítače, notebooky, laptopy, tablety a další elektronická zařízení, software ke stažení vztahující se k bankovnictví a financím, výrobky spojené s bankovnictvím spadající do třídy 9, platební karty nebo magnetické a čipové karty pro použití v bankovnictví, v pojišťovnictví, v oblasti služeb a v obchodním styku, mezinárodní platební karty, elektronické peněženky, software pro bankovnictví, bankomaty, prodejní automaty, informace a záznamy na nosičích zařazených ve třídě 9, elektronická data, informační produkty v elektronických, datových, informačních a telekomunikačních sítích všeho druhu, software a hardware, periodika a knihy v elektronické podobě, nosiče dat či záznamů včetně audiokazet nahrané i nenahrané, elektronické, datové nebo informační sítě, dešifrovací soustavy, čipy (integrované obvody), multimediální nebo informační katalogy, audiovizuální programy a díla, exponované filmy, hudební díla na nosičích, CD disky, programové vybavení pro počítače, hardware výpočetní, komunikační nebo informační techniky, elektronické databáze a databázové produkty, informace a záznamy na nosiči s výjimkou nosičů papírových ze třídy 16, informace a data na nosičích nebo i v elektronických, datových, informačních, počítačových a komunikačních sítích, související software a hardware, elektronické, datové nebo informační, komunikační nebo výpočetní sítě včetně jednotlivých součástí a náhradních dílů obsažených ve třídě 9, multimediální aplikace, programy na počítačové hry, hlavolamy elektrické nebo elektronické v rámci této třídy; (14) všechny druhy šperků s pravými i syntetickými kameny, prsteny, náhrdelníky, náramky, náušnice, řetízky, korále, diamanty, hodinky, hodiny, stopky, hodinářské výrobky a chronometrická zařízení, drahé kameny, rhodium, platina, zlato surové nebo tepané, šperkovnice, drahé kovy a jejich slitiny a předměty z těchto hmot nebo z plátovaných (dublovaných) kovů, šperky, drahokamy, drahé kameny, bižuterie, perly, skleněné perličky, ambroidové perly, brože, amulety, jantar, rhodium, slonovina a výrobky z nich, busty, sošky, suvenýry z drahých kovů a kamenů, medaile, medaile z vzácných kovů, medaile z obecných kovů, medailony, medaile z drahých kovů, exkluzivní a umělecké klenoty z drahých kovů a jejich slitin, vzácné kovy a jejich slitiny a výrobky z těchto látek nebo z postříbřeného nebo z pozlaceného kovu, sklíčka, řetízky, pásky k hodinkám a pouzdra na hodinky, klíčenky, peněženky z drahých kovů, díla z drahých kovů a kamenů, gagát a gagátové ozdoby, vlákna a nitě z drahých kovů; (18) kabelky, tašky a peněženky pro dospělé i děti, vodítka, obojky, kůže, imitace z kůže, výrobky z nich, pokud nejsou obsaženy v jiných třídách, surové kůže, kufry a cestovní brašny, hole, hole se sedátkem, chlebníky, kožené krabice na klobouky, biče, postroje na koně a sedlářské výrobky, cestovní tašky, batohy, zavazadla pro nošení na zádech, zavazadla s popruhy či řemeny, kufříky, diplomatky, aktovky, kabelky, peněženky, pásky, váčky, pouzdra na kreditní karty, portfolia, diáře, adresáře a pouzdra na šekové knížky, vše vyrobeno z kůže, soupravy cestovních zavazadel a toaletních kufříků z kůže, kožené šňůrky, lemovky, zástěry a přikrývky nohou, jmenovky, klíčenky, kožešiny (kůže zvířat), semiš, kožené řemeny, ruksaky, cestovní obaly na oděvy, školní tašky, kožené předměty, zboží, obaly a pouzdra zařazené ve třídě 18, vaky, cestovní vaky, náprsní tašky, nákupní tašky, cestovní tašky, tašky na kolečkách, tašky lovecké, tašky a vaky na nošení dětí, plážové tašky, taštičky řetízkové (kromě taštiček z drahých kovů), pouzdra, kazety, kufříky a neceséry s toaletními potřebami, torny, zavazadla, deštníky, slunečníky; (25) oděvy, obuv, textilní výrobky spadající do této třídy, oblečení a oděvní doplňky pro děti i dospělé, šátky a šály, pokrývky hlavy, kloboučnické zboží, zejména barety, cylindry, čapky, čepice, klobouky, klobouky textilní, čelenky, šaty, sukně, oděvy včetně sportovních oděvů a oděvů pro volný čas, obuv včetně sportovní obuvi, pantofle, sandály, střevíce, punčochové zboží, rukavice včetně rukavic bez prstů, palcových a dámských dlouhých rukavic, rukávníky, konfekce, zejména svrchní oblečení, např. bundy, vesty, saka, trička a nátělníky, fleecové (počesávané) oblečení, trepky, jarní, letní, podzimní a zimní oblečení dámské, pánské i dětské, jako šaty krátké i dlouhé, košile, polokošile, bundokošile, obleky, halenky, kalhoty krátké i dlouhé, kabáty a pláště, uniformy, kostýmy, jeansy, kombinézy, dětské oblečení, elastické pletené zboží, kožichy, kožešiny (oděvy), oděvní zboží, oblečení z kůže a z imitace kůže, prádlo osobní, prádlo spodní všeho druhu, oděvní doplňky spadající do této třídy, šponovky, plavky a plážové oblečení, oblečení do deště, oblečení na tenis, na golf a na další sporty, blejzry, pláštěnky, kabátky, živůtky, smokingy a večerní oblečení, svetry, pulovry, paleta a ponča včetně kožešinových, teplákové soupravy, oblečení na spaní a domácí oblečení, župany, spodky, negližé včetně pletených a krajkových, kombiné, korzety, bokovky, podprsenky, cvičební, baletní a sportovní trikoty, punčochy, ponožky a punčochové kalhoty, spodničky, kimona, kaftany, oblečení typu kabuki, harémové oblečení, kravaty, motýlky, přezůvky, obuv určená pro jízdu na snowboardech a ostatní obuv ve třídě 25, podkolenky, turistické oděvy, pracovní oděvy spadající do této třídy, oděvnické zboží z elastických tkanin, cyklistické oděvy, nátepníčky, sportovní čelenky, džínové oblečení pro děti i dospělé, boa (kožešinové límce), body (spodní prádlo), bryndáčky (ne z papíru), kamaše, kapuce, maškarní kostýmy, košilová sedla, koupací pláště, pracovní pláště spadající do této třídy, legíny, límečky, livrej, manžety, noční kabátky, opasky, pásky ke kalhotám, plenky dětské textilní, pletené zboží (stávkové zboží), podpatěnky, podpatky, podrážky k obuvi, podvazky, potítka, pytle na oděvy, ramínka u dámského prádla, slintáčky (ne z papíru), snímatelné límce, šerpy, oblečky pro panenky, výbavička pro novorozeně, zástěry, závoje, zimníky, nadměrné velikosti výrobků této třídy; (35) internetový prodej výrobků - prodej výrobků prostřednictvím Internetu, nákup a prodej výrobků ve třídě 3 - kosmetické přípravky jako jsou adstringentní přípravky pro kosmetické účely, parfémovaná voda, parfémy, ambra (parfumerie), květinové parfémy (základní látky), výtažky z květin (parfumerie), antiperspirační mýdlo, antistatické přípravky pro použití v domácnosti, aroma (éterické oleje), barviva na vlasy, barviva toaletní, kosmetické barvy, přípravky pro odstraňování barev - odbarvovače, krémy na kůži, krémy na bělení pokožky, bělicí a čisticí přípravky na kůži, bělicí soli, bergamotový olej, brusiva, citronový olej (silice), čisticí mléko pro toaletní účely, čisticí oleje, čisticí prostředky, čisticí roztoky, přípravky pro čištění umělého chrupu, depilační přípravky, depilační vosk, detergenty (čisticí prostředky), s výjimkou pro použití při průmyslových procesech a lékařství, dezodoranty pro osobní potřebu, šampóny a kosmetické přípravky pro domácí zvířata, éterické esence, éterické oleje, přípravky na holení, jasmínový olej, kadidlo, kamenec (antiseptický přípravek), kolínská voda, kosmetické neceséry, kosmetické přípravky pro zeštíhlení, kosmetické tužky, kosmetické přípravky do koupele, koupelové soli, nikoliv pro medicinální účely, krášlicí masky, kosmetické krémy, lak na vlasy, laky na nehty, lepidla pro kosmetické účely, lešticí přípravky, levandulová voda a olej, líčidla, čisticí mléko pro toaletní účely, mandlové mléko pro kosmetické účely, mandlové mýdlo, mandlový olej, maskara (barvy a stíny na oční víčka a řasy), medicinální mýdla, mentolová silice (výtažkový olej), mořidla, mýdélka, mýdla, umělé nehty, kosmetické přípravky na obočí, tužky na obočí, obtisky (ozdobné) pro kosmetické použití, oční řasy (umělé), odlakovače, přípravky na odličování, oleje do voňavek, přípravky na ondulaci, opalovací přípravky (kosmetika), spreje pro osvěžení dechu, pemza, přípravky proti pocení (toaletní potřeby), peroxid vodíku pro kosmetické účely, pižmo (parfumerie), pleťová voda pro kosmetické účely, kosmetické ubrousky napuštěné pleťovou vodou, kosmetické přípravky pro pěstění pokožky, pomády pro kosmetické účely, potpourri (směsi voňavých látek), prací prostředky, přípravky pro péči o nehty, pudr (líčidlo), rtěnky, růžový olej, šampóny, tuky pro kosmetické účely, ústní vody, nikoliv pro lékařské účely, vata na špejli (toaletní potřeby), vata pro kosmetické účely, vatové tyčinky pro kosmetické účely, vazelína z ropy pro kosmetické účely, vlasové vody, voda po holení, voňavkářské výrobky, zubní pasty, zubní bělicí gely, krém na obuv, ve třídě 5 - potravinové doplňky pro lékařské účely spadající do této třídy, minerální doplňky potravy, doplňky výživové pro lékařské účely, dietní a nutriční doplňky, vitamínové a minerální doplňky, potravinové doplňky pro posílení imunity organismu a zlepšení zdraví, potravinové doplňky s léčebnými účinky, proteinové přípravky pro výživu (doplňky stravy), cukrovinky s léčivými přísadami, minerální a vitamínové přípravky, bylinné čaje pro lékařské účely, léčivé čaje, medicinální vína, medicinální sirupy, výtažky, šťávy a elixíry lékárnické (s léčebnými účinky), povzbuzující nápoje pouze pro léčebné účely, doplňky potravin minerální, minerální vody pro léčebné účely, minerální doplňky s antioxidačními účinky, farmaceutické a dietetické potraviny a přípravky pro lékařské účely, zdravotní prevenci a rekonvalescenci, medicinální potravinové doplňky a nápoje pro zlepšení zdraví, pro zvýšení imunity, odolnosti organismu a jeho detoxikaci jen pro léčebné účely, dietetické přípravky pro denní doplnění stravy (včetně fitness přípravků) s léčebnými účinky, přírodní léčivé prostředky pro zvláštní výživu, vtírací posilující tekuté přípravky pro sportovce (s léčebnými účinky), dietetické látky upravené pro lékařské účely, posilující přípravky, léčivé bahno, bahno pro koupele, balzámy pro lékařské účely, léčivé byliny, byliny na kouření pro lékařské účely, cigarety netabákové pro lékařské účely, cukr pro lékařské účely, čaj astmatický, čaje odtučňovací pro lékařské účely, drogy pro léčebné účely, přípravky pro péči o dutinu ústní, dřevo cedrové s repelentním účinkem, léčivé přípravky do koupele, mořská voda pro zdravotní koupele,

57 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) koupelové soli léčebné, koupele okysličené, kurare, kůry pro farmaceutické účely, léčiva pro humánní medicínu, léčivé cukrovinky a pastilky, přenosné lékárničky (včetně obsahu), leukoplast, masti na popáleniny od slunce, mandlové mléko pro lékařské účely, mateří kasička pro lékařské účely, mentol, soli minerální vody, mléko sušené pro kojence, náplasti, nápoje léčivé, narkotika, náramky pro lékařské účely, přípravky proti pocení nohou, obinadla hygienická, obklady, obvazy tlakové, odvary pro farmaceutické účely, oleje pro lékařské použití, tonika pro léčebné účely, pročišťující přípravky, rebarborové kořeny pro farmaceutické přípravky, jedlá rostlinná vlákna (ne pro výživu), séra, sedativa, sladké dřevo pro lékařské účely, aldehydy pro farmaceutické účely, algicidy, alkaloidy pro lékařské účely, alkohol pro léčebné účely, zubní amalgám, analgetika, anestetika, aminokyseliny pro lékařské účely, antibakteriální a dezinfekční přípravky, antibiotika, chemické antikoncepční přípravky, antipyretika, antiseptika, bakteriální přípravky pro lékařské a zvěrolékařské účely, bakteriologické kultury, bavlna pro lékařské účely, bílkovinami obohacené mléko, bílkovinná potrava pro lékařské účely, biocidy, prostředky proti bolesti hlavy, zubní brusné přípravky, bronchodilatační přípravky, čichací soli, čípky, přípravky na čištění vzduchu, detergenty pro lékařské účely, dezinfekční přípravky pro hygienické účely, diabetický chléb, diagnostické přípravky pro lékařské účely, digitalin, přípravky na mytí dobytka, enzymy pro lékařské účely, estery pro farmaceutické účely, fenykl pro lékařské účely, fungicidy, gáza na obvazování, glycerin pro lékařské účely, glycerofosfáty, guma pro lékařské účely, gurjunský balzám pro lékařské účely, hematogen, hematoglobin, přípravky proti hemeroidům, herbicidy, repelenty proti hmyzu, léčivé houby, hormony pro lékařské účely, hořčice pro farmaceutické účely, hygienické kalhotky, hygienické ubrousky, hygienické vložky, absorpční vata, absorpční tampóny, chemická činidla pro lékařské a zvěrolékařské účely, chemické přípravky pro lékařské a zvěrolékařské účely, chirurgická plátna, obvazy a roušky, chloroform, chirurgické implantáty, medicinální infuze, insekticidy, semeno pro umělou inseminaci, jedy, jojoba, jodová tinktura, kafrový olej, kokain, koprový výtažek, opiáty, opodeldok, přípravky pro osvěžení vzduchu, farmaceutické přípravky pro péči o pokožku, polštářek pro kojení, pomády pro lékařské účely, projímadla, sterilizační přípravky, steroidy, strychnin, sulfoamidy (léčiva), tablety vykuřovací, chemické přípravky pro určení těhotenství, mléčný tuk, ubrousky napuštěné farmaceutickými vodičkami, uhlí živočišné pro lékařské účely, utišující prostředky, vaginální výplachy, vitamínové přípravky, vody termální, žvýkací gumy a žvýkačky pro lékařské účely, ve třídě 9 - internetový portál, internetový časopis, elektronický informační portál, aplikace pro mobilní telefony, tablety a další elektronická zařízení, multimediální aplikace na nosičích zařazených ve třídě 9 nebo v sítích, interaktivní a grafické programy, software, software pro systémy pro přenos dat, interaktivní aplikace pro chytré telefony, počítače, notebooky, laptopy, tablety a další elektronická zařízení, software ke stažení vztahující se k bankovnictví a financím, výrobky spojené s bankovnictvím spadající do třídy 9, platební karty nebo magnetické a čipové karty pro použití v bankovnictví, v pojišťovnictví, v oblasti služeb a v obchodním styku, mezinárodní platební karty, elektronické peněženky, software pro bankovnictví, bankomaty, prodejní automaty, informace a záznamy na nosičích zařazených ve třídě 9, elektronická data, informační produkty v elektronických, datových, informačních a telekomunikačních sítích všeho druhu, software a hardware, periodika a knihy v elektronické podobě, nosiče dat či záznamů včetně audiokazet nahrané i nenahrané, elektronické, datové nebo informační sítě, dešifrovací soustavy, čipy (integrované obvody), multimediální nebo informační katalogy, audiovizuální programy a díla, exponované filmy, hudební díla na nosičích, CD disky, programové vybavení pro počítače, hardware výpočetní, komunikační nebo informační techniky, elektronické databáze a databázové produkty, informace a záznamy na nosiči s výjimkou nosičů papírových ze třídy 16, informace a data na nosičích nebo i v elektronických, datových, informačních, počítačových a komunikačních sítích, související software a hardware, elektronické, datové nebo informační, komunikační nebo výpočetní sítě včetně jednotlivých součástí a náhradních dílů obsažených ve třídě 9, multimediální aplikace, programy na počítačové hry, hlavolamy elektrické nebo elektronické v rámci této třídy, ve třídě 14 - všechny druhy šperků s pravými i syntetickými kameny, prsteny, náhrdelníky, náramky, náušnice, řetízky, korále, diamanty, hodinky, hodiny, stopky, hodinářské výrobky a chronometrická zařízení, drahé kameny, rhodium, platina, zlato surové nebo tepané, šperkovnice, drahé kovy a jejich slitiny a předměty z těchto hmot nebo z plátovaných (dublovaných) kovů, šperky, drahokamy, drahé kameny, bižuterie, perly, skleněné perličky, ambroidové perly, brože, amulety, jantar, rhodium, slonovina a výrobky z nich, busty, sošky, suvenýry z drahých kovů a kamenů, medaile, medaile z vzácných kovů, medaile z obecných kovů, medailony, medaile z drahých kovů, exkluzivní a umělecké klenoty z drahých kovů a jejich slitin, vzácné kovy a jejich slitiny a výrobky z těchto látek nebo z postříbřeného nebo z pozlaceného kovu, sklíčka, řetízky, pásky k hodinkám a pouzdra na hodinky, klíčenky, peněženky z drahých kovů, díla z drahých kovů a kamenů, gagát a gagátové ozdoby, vlákna a nitě z drahých kovů, ve třídě 18 - kabelky, tašky a peněženky pro dospělé i děti, vodítka, obojky, kůže, imitace z kůže, výrobky z nich, pokud nejsou obsaženy v jiných třídách, surové kůže, kufry a cestovní brašny, hole, hole se sedátkem, chlebníky, kožené krabice na klobouky, biče, postroje na koně a sedlářské výrobky, cestovní tašky, batohy, zavazadla pro nošení na zádech, zavazadla s popruhy či řemeny, kufříky, diplomatky, aktovky, kabelky, peněženky, pásky, váčky, pouzdra na kreditní karty, portfolia, diáře, adresáře a pouzdra na šekové knížky, vše vyrobeno z kůže, soupravy cestovních zavazadel a toaletních kufříků z kůže, kožené šňůrky, lemovky, zástěry a přikrývky nohou, jmenovky, klíčenky, kožešiny (kůže zvířat), semiš, kožené řemeny, ruksaky, cestovní obaly na oděvy, školní tašky, kožené předměty, zboží, obaly a pouzdra zařazené ve tř. 18, vaky, cestovní vaky, náprsní tašky, nákupní tašky, cestovní tašky, tašky na kolečkách, tašky lovecké, tašky a vaky na nošení dětí, plážové tašky, taštičky řetízkové (kromě taštiček z drahých kovů), pouzdra, kazety, kufříky a neceséry s toaletními potřebami, torny, zavazadla, deštníky, slunečníky, ve třídě 25 - oděvy, obuv, textilní výrobky spadající do této třídy, oblečení a oděvní doplňky pro děti i dospělé, šátky a šály, pokrývky hlavy, kloboučnické zboží, zejména barety, cylindry, čapky, čepice, klobouky, klobouky textilní, čelenky, šaty, sukně, oděvy včetně sportovních oděvů a oděvů pro volný čas, obuv včetně sportovní obuvi, pantofle, sandály, střevíce, punčochové zboží, rukavice včetně rukavic bez prstů, palcových a dámských dlouhých rukavic, rukávníky, konfekce, zejména svrchní oblečení, např. bundy, vesty, saka, trička a nátělníky, fleecové (počesávané) oblečení, trepky, jarní, letní, podzimní a zimní oblečení dámské, pánské i dětské, jako šaty krátké i dlouhé, košile, polokošile, bundokošile, obleky, halenky, kalhoty krátké i dlouhé, kabáty a pláště, uniformy, kostýmy, jeansy, kombinézy, dětské oblečení, elastické pletené zboží, kožichy, kožešiny (oděvy), oděvní zboží, oblečení z kůže a z imitace kůže, prádlo osobní, prádlo spodní všeho druhu, oděvní doplňky spadající do této třídy, šponovky, plavky a plážové oblečení, oblečení do deště, oblečení na tenis, na golf a na další sporty, blejzry, pláštěnky, kabátky, živůtky, smokingy a večerní oblečení, svetry, pulovry, paleta a ponča včetně kožešinových, teplákové soupravy, oblečení na spaní a domácí oblečení, župany, spodky, negližé včetně pletených a krajkových, kombiné, korzety, bokovky, podprsenky, cvičební, baletní a sportovní trikoty, punčochy, ponožky a punčochové kalhoty, spodničky, kimona, kaftany, oblečení typu kabuki, harémové oblečení, kravaty, motýlky, přezůvky, obuv určená pro jízdu na snowboardech a ostatní obuv ve třídě 25, podkolenky, turistické oděvy, pracovní oděvy spadající do této třídy, oděvnické zboží z elastických tkanin, cyklistické oděvy, nátepníčky, sportovní čelenky, džínové oblečení pro děti i dospělé, boa (kožešinové límce), body (spodní prádlo), bryndáčky (ne z papíru), kamaše, kapuce, maškarní kostýmy, košilová sedla, koupací pláště, pracovní pláště spadající do této třídy, legíny, límečky, livrej, manžety, noční kabátky, opasky, pásky ke kalhotám, plenky dětské textilní, pletené zboží (stávkové zboží), podpatěnky, podpatky, podrážky k obuvi, podvazky, potítka, pytle na oděvy, ramínka u dámského prádla, slintáčky (ne z papíru), snímatelné límce, šerpy, oblečky pro panenky, výbavička pro novorozeně, zástěry, závoje, zimníky, nadměrné velikosti výrobků této třídy, zprostředkování v oblasti prodeje zboží na Internetu, zprostředkování v oblasti služeb internetových portálů a prodeje zboží na Internetu, zprostředkování v oblasti reklamy, zprostředkování v oblasti provozování informačních serverů, provozování informačních serverů, provozování internetových portálů, provozování informačního serveru o zdraví, internetový obchod - prodej výrobků prostřednictvím Internetu - zejména produktů pro zdraví a krásu, kosmetiky, šperků, hodinek, parfémů, módních doplňků, oblečení, obuvi, maloobchod a velkoobchod s výrobky, i prostřednictvím Internetu, zejména produktů pro zdraví a krásu, kosmetiky, šperků, hodinek, parfémů, módních doplňků, oblečení, obuvi, sběr, třídění a řazení údajů do počítačových databází a na internetový portál, vyhledávání informací v na internetovém portálu, vyhledávání informací v databázích, poskytování údajů a informací uživatelům internetového portálu, poskytování informací a rad spotřebitelům, pomoc při řízení obchodní činnosti, činnost reklamní a inzertní, průzkum a analýzy trhů, aranžérství - aranžování výkladů, pronájem reklamních ploch, předvádění pro reklamní účely a podporu prodeje, předvádění zboží, pronájem a prodej reklamních produktů zahrnutých v této třídě a vyhledávací služby v oblasti propagačních textů, on-line inzerce, předvádění outlet zboží, pomoc při řízení obchodní činnosti, organizováni výstav ke komerčním a reklamním

58 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) účelům na Internetu, pomoc při podnikání, poradenství týkající se organizace reklamních výstav, podnikové poradenství, distribuce prospektů, podnikatelské informace, předplatné tiskovin pro třetí osoby, účetnictví, distribuce propagačních tiskovin, plánování obchodních a propagačních akcí, potvrzování uskutečnění obchodních transakcí, reklamní, inzertní a propagační činnost prostřednictvím jakéhokoliv média, prostřednictvím telefonní, datové nebo informační sítě, služby a poradenství v obchodní činnosti, předávání informací při reklamní činnosti, poskytování komerčních informací a informačních produktů reklamního a informačního charakteru, multimediálních informací obchodního a reklamního charakteru, komerční využití Internetu v oblastech komerčních internetových médií a vyhledávacích služeb, pronájem reklamních ploch, marketing, marketingové studie, obchodní nebo podnikatelské informace, kopírování nebo rozmnožování dokumentů, dokladů, poradenství v obchodní činnosti, obchodní nebo podnikatelský průzkum, obchodní management, obchodní reklama, systematizace informací do počítačové databáze, překlad informací do počítačové databáze, pronájem reklamních materiálů, rozšiřováni reklamních materiálů, průzkum trhu, sekretářské služby, statistické informace, zpracování textů, účetnictví, vedení kartoték v počítači, vydávání reklamních nebo náborových, propagačních a inzertních textů, aktualizování reklamních materiálů, analýzy nákladů, daňové přiznání (příprava a vyhotovení), dražby, vedení dražeb, hospodářské (ekonomické) prognózy, inzerce poštou, nákupní ceny, velkoobchodní ceny (analýzy), oceňování obchodních podniků, oceňování a odhady v oblasti podnikání, personální poradenství, posuzování efektivnosti provozu a racionalizace práce, pronájem kancelářských strojů a zařízení, průzkum veřejného mínění, předvádění zboží, přepisování, styky s veřejností, vzorky zboží (distribuce), zprostředkovatelny práce, automatizované zpracování dat, elektronické zpracování dat pro třetí osoby, vedení a správa databank (zařazené ve třídě 35), poskytování pomoci při provozu obchodu na Internetu; (38) telekomunikační služby v oblasti internetových obchodů (e-shop) a internetových portálů, telekomunikace, komunikace pomocí terminálů nebo počítačů, informační a telekomunikační služby na Internetu, včetně provozování internetového obchodu, počítačový přenos pošty a obrazu, komunikace a transakce v síti, tisková agentura, dálkový přenos obrazu a video obrazu, provozování datové sítě, provozování veřejné mobilní radiotelefonní sítě, poradenství v oblasti telekomunikační techniky, zprostředkovatelská činnost v oblasti telekomunikací, výměna, získávání a šíření informací a zpráv prostřednictvím telekomunikační sítě nebo datové sítě nebo sítě výpočetní, informační, komunikační nebo elektronické techniky nebo satelitů nebo kabelu, šíření tiskovin a knih prostřednictvím počítačové, datové, elektronické, telekomunikační nebo informační sítě, informační a telekomunikační služby na Internetu, uvedené v této třídě, včetně provozování elektronických nástěnek, diskusních skupin a fór a poskytování přístupu k on-line informačním službám a databázím, služby hlasové schránky, telekomunikační služby, včetně přímého propojení lokální zákaznické pevné sítě se sítí mobilních telefonů, služby krátkých textových zpráv, teletext a služby s ním spojené, poskytování informací (informační kancelář), komunikace spočívající ve výměně, šíření, získávání a poskytování informací a zpráv prostřednictvím telekomunikačních sítí, provozování informačních a komunikačních sítí, provozování internetového vyhledávače, pronájem telekomunikačních zařízení a přístrojů včetně telefonů, služby zasílání zpráv, přenos dat a informací, služby přístupu a připojení k datovým a informačním sítím a Internetu, poskytování nebo vyvolávání informací z počítačové databáze - v rámci této třídy, komunikační služby prostřednictvím Internetu, vnějších sítí a vnitřních sítí a dalších elektronických prostředků, telekomunikační technologie (Voice over IP, bezdrátové technologie); (42) tvorba a správa internetových obchodů, tvorba a správa internetového informačního portálu, tvorba a správa internetového nákupního centra, tvorba a správa internetového provizního systému, konzultační, asistenční, analytické, designérské, vyhodnocovací a programovací služby týkající se počítačového softwaru, firmwaru, hardwaru a informačních technologií, konzultace týkající se hodnocení, výběru a zavádění počítačového softwaru, firmwaru, hardwaru, informačních technologií a systému zpracování dat, právních záležitostí, informačních technologií a duševního vlastnictví, a to i prostřednictvím telekomunikačních sítí, dodávkou online, Internetem a sítí World Wide Web, webhosting, webdesing, výzkumné služby, kódování a dekódování zabezpečovacích systémů (tvorba softwaru), poradenská činnost v oblasti aplikace výpočetní techniky, v oblasti informatiky, vytváření virtuálních/počítačových 3D animací a modelů, informačních technologií, navrhování a realizace automatizovaných systémů řízení, programátorská činnost, projekce počítačových sítí, pronájem softwaru, instalace, opravy, údržba a servis softwaru, vytváření interaktivních aplikací umožňující předávání a tvorbu grafické podoby prostřednictvím sítě Internet, programování, software - návrhy, převod a konverze počítačových programů a údajů (kromě fyzické konverze), převod a konverze údajů a dokumentů z fyzických médií na elektronická média, tvorba a údržba počítačových stránek WEB pro zákazníky, hostování na počítačových stránkách WEB, instalace počítačových programů, návrh počítačových systémů, programování internetových databázových systémů a internetových aplikací, konstrukce WWW prezentací a řešení WWW serverů, aktualizace a údržba počítačových programů, pronájem času dat a údajů na přístup do počítačových databází, zhotovování kopií počítačových programů, technické studie v oblasti počítačů a programového vybavení, výzkum, vývoj a tvorba systémů pro elektronické obchodování, včetně příslušného softwaru a hardwaru, programování multimediálních aplikací, vytváření interaktivních a grafických programů, počítačové animace a vizualizace, grafický design, zavádění, aktualizace, návrhy, strukturovaní a programování či jiné vytváření databází, jiných datových systému a aplikací pro jejich zpracování, včetně jejich poskytování přístupu k nim a jejich instalace, zavádění, aktualizace a údržby, návrhy, strukturování a programování či jiné vytváření internetových či intranetových počítačových stránek a nástěnek (webpages a websites) a internetových či intranetových aplikací, hostování (poskytování volného prostoru) pro internetové či intranetové informace, stránky a nástěnky (webpages a websites), hostování (poskytování volného prostoru) pro internetové či intranetové aplikace, převod (konverze) počítačových programů, dat či jiných údajů v elektronické podobě z různých formátů do jiných formátů, převod (konverze) dokumentů, dat či jiných údajů z fyzických médii na elektronická média, zálohování dat a informací elektronickými a počítačovými prostředky a prostřednictvím elektronické pošty, poradenství v blasti výpočetní a informační techniky, oděvní návrhářství. (730) VIVANTIS a.s., Školní náměstí 14, Chrudim II, 53701, CZ (740) DANĚK & PARTNERS Advokátní a patentová kancelář, Ing. Dr. Vilém Daněk Ph.D., LL.M., patentový zástupce, Vinohradská 17, Praha 2, (210) O (220) (320) (511) 41 BOYARD ARENA (510) (41) zábavní parky. (730) Harabasz Radomír, Jana Čapka 3094, Frýdek-Místek, 73801, CZ (210) O (220) (320) (511) 18, 25 (510) (18) kabelky, vaky spadající do této třídy, batohy; (25) sportovní a horolezecké oblečení, oblečení na běžné nošení (sukně, šaty, košile, trička, mikiny), čepice, čelenky. (730) Bartoníčková Tereza Ing., U Hřbitova 654, Trutnov, 54102, CZ

59 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (210) O (220) (320) (511) 2, 35, 41 SCRIPTO (510) (2) malířské nátěrové hmoty; (35) reklama, propagace a marketing, kompletní zajištění reklamních a marketingových akcí, obchodní reklama pro třetí osoby, reklama on-line v počítačové síti, vydávání reklamních, propagačních a inzertních textů, zasílání reklamních materiálů zákazníkům, zpracování reklamních textů, marketingové studie, výzkum trhu, výzkum sledovanosti médií pro reklamní a marketingové účely, pronájem reklamní plochy a reklamního času v médiích, zajišťování reklamy v médiích, zejména v televizi, rozhlase a novinách, pronájem venkovních reklamních ploch, venkovní reklama, zejména prostřednictvím billboardů, pořádání reklamních soutěží, tvorba rozhlasových a televizních reklamních pořadů, tvorba reklamních produktů, kopírování dokumentů; (41) informace o výchově a vzdělávání. (730) PPG Deco Czech a.s., Břasy 223, 33824, CZ (740) Čermák a spol., Mgr. Ondřej Čerych, Elišky Peškové 15/735, Praha 5, (210) O (220) (320) (511) 35, 36, 39, 41, 42, 43, 44 Le Palais art Prague (510) (35) propagace, reklama, marketing, správa hotelů, sekretářské služby, obchodní reklama pro třetí osoby, pronájem venkovních ploch a materiálů, venkovní reklama, služby a poradenství v obchodní činnosti; (36) směnárenská činnost, úschova cenností pro ubytované, pronájem nemovitostí, pronájem kanceláří; (39) rezervace cestování, organizování cest, pronájem parkovacích ploch, pronájem garáží, služby v dopravě a přepravě, organizování okružních výletů; (41) organizování a vedení konferencí, organizování a vedení seminářů, plánování a organizování večírků, provozování sportovních zařízení, předprodej vstupenek na kulturní, sportovní a společenské akce, služby klubu zdraví, služby pro oddech a rekreaci, provozování kasina a herních automatů, provozování heren, noční kluby; (42) architektura; (43) hotelové služby, kavárny, penzióny, ubytovací služby, hostinská činnost, rezervace hotelů, penziónů a přechodného ubytování, pronajímání jednacích místností, provoz hotelového ubytování, přechodné ubytování, restaurace, služby barů; (44) kadeřnické salóny, masáže, manikúra, parní lázně, salón krásy, zkrášlovací salóny, sanatoria a ozdravovny. (730) Le Palais - Praha s.r.o., Václavské náměstí 799/48, Praha 1, 11000, CZ (740) PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář, Jáchymova 26/2, Praha 1, (210) O (220) (320) (511) 35, 36, 39, 41, 42, 43, 44 Le Palais art hotel (510) (35) propagace, reklama, marketing, správa hotelů, sekretářské služby, obchodní reklama pro třetí osoby, pronájem venkovních ploch a materiálů, venkovní reklama, služby a poradenství v obchodní činnosti; (36) směnárenská činnost, úschova cenností pro ubytované, pronájem nemovitostí, pronájem kanceláří; (39) rezervace cestování, organizování cest, pronájem parkovacích ploch, pronájem garáží, služby v dopravě a přepravě, organizování okružních výletů; (41) organizování a vedení konferencí, organizování a vedení seminářů, plánování a organizování večírků, provozování sportovních zařízení, předprodej vstupenek na kulturní, sportovní a společenské akce, služby klubu zdraví, služby pro oddech a rekreaci, provozování kasina a herních automatů, provozování heren, noční kluby; (42) architektura; (43) hotelové služby, kavárny, penzióny, ubytovací služby, hostinská činnost, rezervace hotelů, penziónů a přechodného ubytování, pronajímání jednacích místností, provoz hotelového ubytování, přechodné ubytování, restaurace, služby barů; (44) kadeřnické salóny, masáže, manikúra, parní lázně, salón krásy, zkrášlovací salóny, sanatoria a ozdravovny. (730) Le Palais - Praha s.r.o., Václavské náměstí 799/48, Praha 1, 11000, CZ (740) PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář, Jáchymova 26/2, Praha 1, (210) O (220) (320) (511) 35, 36, 39, 41, 42, 43, 44 Le Palais art hotel Prague (510) (35) propagace, reklama, marketing, správa hotelů, sekretářské služby, obchodní reklama pro třetí osoby, pronájem venkovních ploch a materiálů, venkovní reklama, služby a poradenství v obchodní činnosti; (36) směnárenská činnost, úschova cenností pro ubytované, pronájem nemovitostí, pronájem kanceláří; (39) rezervace cestování, organizování cest, pronájem parkovacích ploch, pronájem garáží, služby v dopravě a přepravě, organizování okružních výletů; (41) organizování a vedení konferencí, organizování a vedení seminářů, plánování a organizování večírků, provozování sportovních zařízení, předprodej vstupenek na kulturní, sportovní a společenské akce, služby klubu zdraví, služby pro oddech a rekreaci, provozování kasina a herních automatů, provozování heren, noční kluby; (42) architektura; (43) hotelové služby, kavárny, penzióny, ubytovací služby, hostinská činnost, rezervace hotelů, penziónů a přechodného ubytování, pronajímání jednacích místností, provoz hotelového ubytování, přechodné ubytování, restaurace, služby barů; (44) kadeřnické salóny, masáže, manikúra, parní lázně, salón krásy, zkrášlovací salóny, sanatoria a ozdravovny. (730) Le Palais - Praha s.r.o., Václavské náměstí 799/48, Praha 1, 11000, CZ (740) PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář, Jáchymova 26/2, Praha 1, (210) O (220) (320) (511) 29, 35 Amarito (510) (29) mléko, mléčné výrobky, mléčné nápoje a koktejly, solené potraviny; (35) provozování virtuálních obchodních středisek na Internetu v oblasti potravin, nápojů a mléčných výrobků. (730) LAKTOS, a.s., Nová cesta 1550/17, Praha 4 - Krč, 14000, CZ (740) Pavel Reichel & kol., Ing. Pavel Reichel, Lopatecká 14, Praha 4, (210) O (220) (320) (511) 5 RESKATOR (510) (5) pesticidy, přípravky pro hubení škůdců, fungicidy, herbicidy a insekticidy. (730) Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN, US (740) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Otakar Švorčík, advokát, Hálkova 2, Praha 2, (210) O (220) (320) (511) 5 KORVETA (510) (5) pesticidy, přípravky pro hubení škůdců, fungicidy, herbicidy a insekticidy. (730) Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN, US (740) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Otakar Švorčík, advokát, Hálkova 2, Praha 2, (210) O (220) (320) (511) 24, 26, 35 DOSSIGN! (510) (24) textil a textilní zboží spadající do této třídy, látky, textilie, textilie z hedvábí, jutové tkaniny, dekorační látky, bytový textil, domácí textil, koupelnový a kuchyňský textil, záclony, textilní záclony, závěsy, textilní

60 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) závěsy, povlečení, lůžkoviny, ložní prádlo, prostěradla, ložní pokrývky a přikrývky, lůžkové přehozy, deky, plédy, ubrusy, ručníky a utěráky, osušky; (26) krajky a výšivky, stuhy a tkaničky, ozdoby stříbrné (výšivky), ozdoby textilních výrobků, nažehlovací ozdoby textilních výrobků, ozdoby zlaté (výšivky), pásky na ruce (oděvní doplňky), kloboukové ozdoby (ne z drahých kovů), ozdobné lemování, ozdoby blýskavé (pro oděvy), stuhy (textilní galanterie), vlasové stuhy, ozdoby do vlasů, stuhy, kalouny rezervní, ozdoby na obuv, ozdoby na obuv ne z drahých kovů, šňůry pletené, šňůry pro oděvy, tkalouny lemovací, tkaničky do bot, třásně, třpytky slídové (flitry), vázačky místo kravaty, vlákna kovová postříbřená nebo pozlacená k vyšívání a pro prýmkařství, spony ozdobné, volány (krajkovina), volány (oděvní), záplaty nažehlovací na opravu textilu, značky na prádlo; (35) maloobchodní a velkoobchodní služby, zásilkový prodej, elektronický obchod (e-shop) prostřednictvím Internetu nebo jiné počítačové sítě, vše s výše uvedenými výrobky ve třídách 24 a 26, inzertní, reklamní a propagační služby, reklama a marketing, řízení obchodní činnosti, pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní administrativa, kancelářské práce, zprostředkování obchodních záležitostí ve vztahu k výrobkům výše uvedeným ve třídách 24 a 26, zákaznický servis, jako zajišťování odbytu, zastupování při obchodních jednáních a sjednávání obchodních podmínek, rozmnožování a tisk reklamních a propagačních materiálů, vývoj a publikace reklamních a propagačních materiálů, reklama prostřednictvím pošty a u, automatické zpracování dat, telemarketing, zadávání a systematická organizace dat v počítačových databázích, výstavy k reklamním a obchodním účelům, předvádění zboží prostřednictvím Internetu nebo katalogu nebo výstav za účelem reklamy a/nebo prodeje, přeskupování a shromažďování (kromě dopravy) různých výrobků pro třetí osoby za účelem umožnit spotřebiteli pohodlně vybrat a prohlížet a kupovat (kromě přepravy) prostřednictvím katalogu a/nebo Internetu a/nebo zásilkového prodeje. (730) Dostálová Vladimíra, Ke Koupališti 356, Cerhovice, 26761, CZ (740) GATODE Get Trademark & Design, v.o.s., Ing. Denisa Dudová, Norská 571/5, Praha 10 - Vršovice, (210) O (220) (320) (511) 35, 41, 43, 45 děti, péče o předškoláky a malé děti v zařízeních denní péče; (45) hlídání dětí. (730) Omnicom Media Group, s.r.o., Lomnického 1705/9, Praha 4 - Nusle, 14000, CZ (740) Svoboda, Chlumská, Chrůma a partneři, JUDr. Miroslav Svoboda, advokát, Hybernská 1009/24, Praha 1, (210) O (220) (320) (511) 6, 9, 11, 19, 20, 21, 35 (510) (6) kovové nádoby na odpadky (koše), kovové zásobníky na ručníky; (9) vodovodní baterie; (11) sanitární technika a zařízení, koupací vany, koupelnové minibazény, hydromasážní vany, sprchové vany a vaničky, sprchové kouty a boxy, hydromasážní systémy, hydromasážní panely, vanové zástěny, zařízení koupelen - přístroje pro topení a sušení, vanové zástěny, wc mísy, bidety, vodovodní baterie, rozvod a ohřívání vody, přístroje pro klimatizaci, chlazení, topení, osvětlení, zařízení pro sauny, infrasauny, saunová zařízení, ventilace, výroba páry, vše v rámci této třídy; (19) dlaždice a obkládačky na stěny a podlahy, patřící do třídy 19; (20) nábytek, koupelnový nábytek, zrcadla, rámy; (21) pomůcky a nádoby pro domácnost a kuchyň, náčiní a nádoby určené pro koupelny v rámci této třídy, zásobníky - nádržky na mýdlo (bez elektroniky), zásobníky na papírové ručníky (jednoduché kovové či plastové nádoby na papírové ručníky bez elektroniky), koše na použití v domácnosti v rámci této třídy, a to koše na odpadky, nášlapné odpadkové koše, skleněné a porcelánové výrobky v rámci této třídy určené pro užití v koupelně; (35) zprostředkování obchodní činnosti, import, export, marketing - vše s výše uvedenými výrobky ve třídách 6, 9, 11, 19, 20, 21. (730) Design Bath SE, U Vlečky 678, Modřice, 66442, CZ (740) PROPATENT, Ing. Vlasta Sedláčková, Pod Pekařkou 1, Praha 4, (510) (35) aktualizování reklamních materiálů, marketingové studie, marketingové a reklamní poradenství, obchodní nebo podnikatelské informace, obchodní nebo podnikatelské poradenství, obchodní nebo podnikatelský průzkum, obchodní reklama, poskytování obchodních nebo podnikatelských informací, překlad informací do počítačových databází, systemizace informací do počítačových databází, všechny formy a prostředky propagace ve všech druzích komunikačních prostředků či mediích a všemi druhy nosičů informací, reklamní agentury, aktualizování, pronájem, rozšiřování nebo zasílání reklamních materiálů, vydávání, zveřejňování, oznamování nebo publikování reklamních textů, reklama on-line v počítačové síti (Internet), televizní reklama, venkovní reklama, vydávání reklamních nebo náborových, propagačních a inzertních textů, zasílání reklamních materiálů zákazníkům; (41) výchova, vzdělávání, zábava a sportovní činnost, mateřské školky, školky a dětské jesle, předškolní výchova, předškolní vzdělávání, pohybová výuka pro předškolní děti, provozování mateřských škol, provoz dětských školek, herny pro děti, poskytování míst k odpočinku v podobě dětských hřišť, vzdělávací služby v oblasti rozvoje dětských intelektuálních schopností, služby mateřské školy (vzdělávání nebo zábava), služby v oblasti zábavy pro děti; (43) denní jesle, školky, dočasné ubytování, služby hlídání dětí v rámci této třídy, zajišťování služeb v oblasti stravování dětí, poskytování jídla a nápojů, klubové služby (poskytování jídla a nápojů), centra péče o (210) O (220) (320) (511) 34 (510) (34) tabák, cigarety, doutníky, šňupací tabák, cigaretové papíry, dýmky, nikoliv ze vzácných kovů, cigaretové filtry, pouzdra na cigarety, nikoliv ze vzácných kovů, pytlíky na tabák, zapalovače, nikoliv ze vzácných kovů, zápalky, čisticí prostředky na dýmky, popelníky pro kuřáky, nikoliv ze vzácných kovů, odřezávače na doutníky. (730) KT & G Corporation, 100, Pyungchon-dong, Taedeog-ku, Taejon, KR

61 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (740) KANIA*SEDLÁK*SMOLA Patentová a známková kancelář, Ing. František Kania, Mendlovo náměstí 1a, Brno, (210) O (220) (320) (511) 9, 35, 38, 39, 40, 41, 42 (210) O (220) (320) (511) 34 (510) (9) zvukové a zvukově obrazové záznamy, nenahrané nosiče údajů a záznamů, software; (35) zprostředkování obchodu a obchodních služeb, velkoobchod a maloobchod, vše se zvukovými a zvukově obrazovými nosiči údajů a záznamů a software, zpracování dat, reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, pořádání prodejních výstav a veletrhů; (38) činnost informačních a zpravodajských kanceláří; (39) distribuce zvukových a zvukově obrazových záznamů a nenahraných nosičů údajů a záznamů; (40) rozmnožování zvukových a zvukově obrazových záznamů a nenahraných nosičů údajů a záznamů, kopírovací práce, polygrafická výroba, knihařské práce; (41) pronájem zvukových a zvukově obrazových záznamů a nenahraných nosičů údajů a záznamů, vydavatelské činnosti, překladatelská a tlumočnická činnost, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek; (42) poradenství v oblasti informačních technologií, hosting webových stránek a webových portálů, zpracování odborných studií a posudků, příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce, testování, měření, analýzy a kontroly v rámci třídy této třídy, poradenská a konzultační činnost ve výše uvedených oblastech. (730) ACOMWARE, s r. o., Hvězdova 1689/2a, Praha 4 - Nusle, 14000, CZ (510) (34) absorbční papíry do dýmek, bloky cigaretového papíru, byliny na kouření, cigaretová pouzdra, cigaretové filtry, cigaretové kapesní strojky na plnění cigaret, cigaretové špičky, náustky na cigaretové špičky, cigaretový papír, cigarety, cigarety s obsahem tabákových náhražek (bez léčebného účelu), cigarillos, čističe dýmek, doutníkové špičky, doutníky, skříňky na doutníky se zvlhčovačem, dózy na tabák, držáky na zápalky, dýmky, stojany na dýmky, elektronické cigarety, jantarové náustky na doutníky a cigaretové špičky, krabičky na zápalky, křesadla, odřezávače doutníků (kutery), plivátka pro uživatele tabáku, zásobníky plynu pro zapalovače doutníků, popelníky pro kuřáky, pouzdra na doutníky, stojany na dýmky, šňupavý tabák, tabák, dózy na tabák, pouzdra na tabák, tabatěrky, tabatěrky (šňupací krabičky), zápalky, zapalovače pro kuřáky, žvýkací tabák, dutinky, plničky dutinek, roličky cigaretového papíru, štosy plochých cigaretových papírků, vklady cigaretového papíru. (730) El Husseiny Import Company, Azher Street 104, Cairo, EG (740) INPARTNERS GROUP, JUDr. Radim Charvát Ph.D. LL.M., Lidická 51, Brno, (210) O (220) (320) (511) 16, 41 (210) O (220) (320) (511) 5, 30, 44 EPIGEMIC (510) (5) farmaceutické a veterinářské výrobky, hygienické výrobky pro léčebné účely, dietní potraviny a dietetické přípravky pro léčebné nebo veterinární účely, potraviny pro batolata, potravní doplňky pro lidskou potřebu a pro zvířata, náplasti, obvazový materiál, materiály pro plombování zubů a pro zubní otisky, dezinfekční přípravky, výrobky pro hubení škodlivých zvířat; (30) káva, čaj, kakao a kávové náhražky, rýže, tapioka a ságo, mouka a obilninové přípravky, chléb, pečivo a cukrovinky, zmrzlina, cukr, med, melasa, droždí, prášek do pečiva, sůl, hořčice, ocet, omáčky (chuťové přísady), koření; (44) lékařské služby, veterinární služby, péče o hygienu a krásu osob a zvířat, zemědělské, zahradnické a lesnické služby. (730) Blue step spol. s r.o., Jinonická 804/80, Praha 5 - Košíře, 15800, CZ (510) (16) časopisy, publikace, periodika; (41) vydávání časopisů, vydávání elektronických časopisů, publikování časopisů, vydavatelská činnost a zpravodajství. (730) A 11 s.r.o., Bělehradská 92, Praha 2, 12000, CZ

62 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (210) O (220) (320) (511) 16, 41 (510) (16) časopisy, publikace, periodika; (41) vydávání časopisů, vydávání elektronických časopisů, publikování časopisů, vydavatelská činnost a zpravodajství. (730) A 11 s.r.o., Bělehradská 92, Praha 2, 12000, CZ (210) O (220) (320) (511) 16, 41 (510) (16) časopisy, publikace, periodika; (41) vydávání časopisů, vydávání elektronických časopisů, publikování časopisů, vydavatelská činnost a zpravodajství. (730) A 11 s.r.o., Bělehradská 92, Praha 2, 12000, CZ (210) O (220) (320) (511) 9, 25, 35, 41 TENISKOLOGY (510) (9) přístroje a nástroje vědecké, námořní, geodetické, fotografické, filmové, optické, přístroje pro vážení, měření, signalizaci, kontrolu (inspekci), záchranu a přístroje pro vyučování, přístroje a nástroje pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu, přístroje pro záznam, převod, reprodukci zvuku nebo obrazu, nosiče dat magnetické, záznamové disky, kompaktní disky, DVD a ostatní digitální záznamové nosiče, ústrojí pro přístroje na mince, pokladny registrační, kalkulačky, zařízení na zpracování dat, počítače, počítačový software, hasicí přístroje; (25) oděv, obuv, kloboučnické zboží; (35) propagační činnost, reklama, pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní administrativa, kancelářské práce; (41) výchova, vzdělávání, zábava sportovní a kulturní aktivity. (730) JAD PRODUCTIONS s.r.o., Bubenská 1477/1, Praha 7, 17000, CZ (740) Mgr. Barbora Šimarová, Maiselova 25/4, Praha 1, (210) O (220) (320) (511) 9, 37, 38, 41, 42 FlameFox (510) (9) elektronické přístroje a zařízení pro zpracování, ukládání, získávání, přenos, zobrazení, vstup, výstup a tisk dat, elektronické počítače, počítačové terminály a tiskárny pro užití spolu s nimi, přehrávací jednotky pro videodisky, ovládací přístroje pro všechny shora uvedené výrobky, vše pro zaznamenávání dat, elektronické komunikační zařízení a přístroje, telekomunikační přístroje a nástroje, související výpočetní technika pro použití s nimi, multimediální produkty, které tvoří výše uvedené výrobky nebo slouží k použití s některým z výše uvedených výrobků, interaktivní produkty, které tvoří výše uvedené výrobky nebo slouží k použití s některým z výše uvedených výrobků, díly a příslušenství pro všechny výše uvedené výrobky, přenosná a ruční elektronická zařízení pro přenos, ukládání, manipulaci, nahrávání a prohlížení textu, obrazu, audia, videa a dat, také prostřednictvím globálních počítačových sítí, bezdrátových sítí a elektronických komunikačních sítí a jejich elektronické a mechanické části a vybavení: počítače, tabletové počítače, čtečky elektronických knih, audio a video přehrávače, elektronické osobní organizéry, kapesní počítače (PDA) a zařízení pro určení polohy a jejich elektronické a mechanické části a vybavení, počítačový hardware a počítačový software, software pro použití v souvislosti s elektronickými publikacemi, softwarový nástroj ve formě průzkumného návodu k publikacím/knihám, počítačový software pro vyhledávání, lokalizaci, sestavování, indexaci, harmonizaci, navigaci, získávání, stahování, příjem, kódování, dekódování, přehrávání, ukládání a organizování textu, dat, obrazu, grafiky, audia a videa v globální počítačové síti, počítačový software pro použití při provozování mobilních počítačů a mobilních komunikačních zařízení, software pro počítače a mobilní zařízení, pro použití při zkvalitňování nahrávacích a stahovacích vlastností počítačů, mobilních počítačů a mobilních komunikačních zařízení, počítačový software umožňující stahování obsahu, textu, vizuálních děl, audio děl, audiovizuálních děl, literárních děl, dat, souborů, dokumentů a elektronických děl a umožňující přístup k výše uvedenému na počítači nebo jiném přenosném zařízení spotřební elektroniky, počítačový a elektronický herní software, publikační software, počítačový software pro přenos, sdílení, příjem, stahování, streaming, zobrazování a převod obsahu, textu, vizuálních děl, audio děl, audiovizuálních děl, literárních děl, dat, souborů, dokumentů a elektronických děl prostřednictvím přenosných elektronických zařízení a počítačů a globálních počítačových a komunikačních sítí, počítačový software pro formátování a přeměnu obsahu, textu, vizuálních děl, audio děl, audiovizuálních děl, literárních děl, dat, souborů, dokumentů a elektronických děl do formátu kompatibilního s přenosnými elektronickými zařízeními a počítači; (37) poskytování oprav, záručního a pozáručního servisu elektronických přístrojů a zařízení pro zpracování, ukládání, získávání, přenos, zobrazení, vstup, výstup a tisk dat, poskytování oprav, záručního a pozáručního servisu elektronických počítačů, počítačových terminálů a tiskáren pro užití spolu s nimi, poskytování oprav, záručního a pozáručního servisu přehrávacích jednotek pro videodisky, poskytování oprav, záručního a pozáručního servisu ovládacích přístrojů pro všechny shora uvedené výrobky, poskytování oprav, záručního a pozáručního servisu výrobků pro zaznamenávání dat, poskytování oprav, záručního a pozáručního servisu elektronických komunikačních zařízení a přístrojů, poskytování oprav, záručního a pozáručního servisu telekomunikačních přístrojů a nástrojů, poskytování oprav, záručního a pozáručního servisu související výpočetní techniky pro použití s nimi, poskytování oprav, záručního a pozáručního servisu multimediálních produktů, které tvoří výše uvedené výrobky nebo slouží k použití s některým z výše uvedených výrobků, poskytování oprav, záručního a pozáručního servisu interaktivních produktů, které tvoří výše uvedené výrobky nebo slouží k použití s některým z výše uvedených výrobků, poskytování oprav, záručního a pozáručního servisu dílů a příslušenství pro všechno výše uvedené zboží, poskytování oprav, záručního a pozáručního servisu přenosných a ručních elektronických zařízení pro přenos, ukládání, manipulaci, nahrávání a prohlížení textu, obrazu, audia, videa a dat, také prostřednictvím globálních počítačových sítí, bezdrátových sítí a elektronických komunikačních sítí a jejich elektronických a mechanických částí a vybavení, poskytování oprav, záručního a pozáručního servisu počítačů, poskytování oprav, záručního a pozáručního servisu tabletových počítačů, poskytování oprav, záručního a pozáručního servisu čteček elektronických knih, poskytování oprav, záručního a pozáručního servisu audio a video přehrávačů, poskytování oprav, záručního a pozáručního servisu elektronických osobních

63 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) organizérů, poskytování oprav, záručního a pozáručního servisu kapesních počítačů (PDA) a zařízení pro určení polohy a jejich elektronických a mechanických části a vybavení; (38) sdělování informací prostřednictvím počítače a telefonu, telekomunikační služby, elektronický přenos dat a dokumentů prostřednictvím počítače, poskytování přístupu k datům a zprávám, elektronický přenos dat, komunikační služby pro přenos, zachycení, přístup, příjem, stahování, streaming, vysílání, sdílení, zobrazování, formátování, zrcadlení a přesun textu, obrazu, audia, videa a dat prostřednictvím telekomunikačních sítí, bezdrátových komunikačních sítí a internetu, poskytování přístupu k on-line adresářům, databázím, webovým stránkám a blogům s aktuálními událostmi a on-line referenčním materiálům, poskytování přístupu k pomocným zařízením nebo elektronickým zařízením ve formě poskytování telekomunikačního připojení pro přenos obrazu, zpráv, audio, vizuálních, audiovizuálních a multimediálních děl mezi čtenáři elektronických děl mobilními telefony, smartphony, přenosnými elektronickými zařízeními, přenosnými digitálními zařízeními, tablety nebo počítači, poskytování on-line přístupu k síti, která umožňuje uživatelům přístup a sdílení obsahu, textu, vizuálních děl, zvukových děl, audiovizuálních děl, literárních děl, dat, souborů, dokumentů a elektronických děl, poskytování on-line síťových služeb, které umožňují uživatelům sdílet obsah, fotografie, videa, text, data, obrazy a jiná elektronická díla vztahující se k zábavě, včetně filmů, televize, audiovizuálních děl, hudby, audio děl, knih, divadla, literárních děl, poskytování přístupu k webovým stránkám umožňujícím počítačovým uživatelům přenos, zachycování, přijímání, stahování, streaming, vysílání, zobrazování, formátování, přenos a sdílení obsahu, textu, vizuálních děl, audio děl, audiovizuálních děl, literárních děl, dat, souborů, dokumentů a elektronických děl, poskytování přístupu k webovým stránkám umožňujícím počítačovým uživatelům přenos, zachycování, přijímání, stahování, streaming, vysílání, zobrazování, formátování, přenos a sdílení fotografií, videí, textu, dat, obrazu a jiných elektronických děl, poskytování přístupu k počítačovým databázím; (41) vzdělávací služby, poskytování školení, výuky a zábavy v oblasti počítačů, multimediálních produktů, interaktivních produktů a on-line služeb, distribuce studijních materiálů (vzdělávací služby), organizování a vedení výstav, workshopů, seminářů a video konferencí, vydávání tiskovin a instrukčních a učebních materiálů, poskytování školení a vzdělání, nakladatelské služby, zvláště vydávání knih a obsahu médií v digitálním formátu, interaktivní vzdělávací služby ve formě výuky na bázi počítačů a výuky podporované počítačem; (42) služby počítačového programování, počítačové služby vztahující se k multimediálním nebo interaktivním výrobkům, vědecké a technologické služby a s nimi spojený výzkum a návrhy, průmyslové analýzy a výzkum, návrhy a vývoj počítačového hardwaru a softwaru, konzultační služby k počítačovému hardwaru, softwaru, aplikacím a sítím, konzultace v oblasti počítačů, poskytování podpory při odstraňování problémů s počítačovým hardwarem, počítačové programování, datové konverze dokumentů z jednoho počítačového formátu do jiného, hosting digitálního obsahu na celosvětových počítačových sítích, bezdrátových sítích a elektronických počítačových sítích (technické zajištění služby), poskytování vyhledávacích platforem umožňujících uživatelům požadovat a přijímat obsah, text, vizuální díla, audio díla, audiovizuální díla, literární díla, data, soubory, dokumenty a elektronická díla (technické zajištění služby), poskytování dočasného použití počítačového softwaru bez možnosti stažení a on-line zařízení, která uživatelům umožňují přístup k počítačovému softwaru a jeho stažení, poskytování dočasného použití online počítačového softwaru bez možnosti stažení, který na základě přání zákazníka vytváří doporučení, které softwarové aplikace použít, monitorování počítačových dat a počítačových systémů a sítí pro bezpečnostní účely. (730) Flame Group SE, K Zeleným domkům 1715, Praha - Kunratice, 14800, CZ (740) AK Štros & Kusák, Mgr. Vlastislav Kusák, advokát, Národní 32, Praha 1, (210) O (220) (320) (511) 9, 37, 38, 41, 42 (510) (9) elektronické přístroje a zařízení pro zpracování, ukládání, získávání, přenos, zobrazení, vstup, výstup a tisk dat, elektronické počítače, počítačové terminály a tiskárny pro užití spolu s nimi, přehrávací jednotky pro videodisky, ovládací přístroje pro všechny shora uvedené výrobky, vše pro zaznamenávání dat, elektronické komunikační zařízení a přístroje, telekomunikační přístroje a nástroje, související výpočetní technika pro použití s nimi, multimediální produkty, které tvoří výše uvedené výrobky nebo slouží k použití s některým z výše uvedených výrobků, interaktivní produkty, které tvoří výše uvedené výrobky nebo slouží k použití s některým z výše uvedených výrobků, díly a příslušenství pro všechny výše uvedené výrobky, přenosná a ruční elektronická zařízení pro přenos, ukládání, manipulaci, nahrávání a prohlížení textu, obrazu, audia, videa a dat, také prostřednictvím globálních počítačových sítí, bezdrátových sítí a elektronických komunikačních sítí a jejich elektronické a mechanické části a vybavení: počítače, tabletové počítače, čtečky elektronických knih, audio a video přehrávače, elektronické osobní organizéry, kapesní počítače (PDA) a zařízení pro určení polohy a jejich elektronické a mechanické části a vybavení, počítačový hardware a počítačový software, software pro použití v souvislosti s elektronickými publikacemi, softwarový nástroj ve formě průzkumného návodu k publikacím/knihám, počítačový software pro vyhledávání, lokalizaci, sestavování, indexaci, harmonizaci, navigaci, získávání, stahování, příjem, kódování, dekódování, přehrávání, ukládání a organizování textu, dat, obrazu, grafiky, audia a videa v globální počítačové síti, počítačový software pro použití při provozování mobilních počítačů a mobilních komunikačních zařízení, software pro počítače a mobilní zařízení, pro použití při zkvalitňování nahrávacích a stahovacích vlastností počítačů, mobilních počítačů a mobilních komunikačních zařízení, počítačový software umožňující stahování obsahu, textu, vizuálních děl, audio děl, audiovizuálních děl, literárních děl, dat, souborů, dokumentů a elektronických děl a umožňující přístup k výše uvedenému na počítači nebo jiném přenosném zařízení spotřební elektroniky, počítačový a elektronický herní software, publikační software, počítačový software pro přenos, sdílení, příjem, stahování, streaming, zobrazování a převod obsahu, textu, vizuálních děl, audio děl, audiovizuálních děl, literárních děl, dat, souborů, dokumentů a elektronických děl prostřednictvím přenosných elektronických zařízení a počítačů a globálních počítačových a komunikačních sítí, počítačový software pro formátování a přeměnu obsahu, textu, vizuálních děl, audio děl, audiovizuálních děl, literárních děl, dat, souborů, dokumentů a elektronických děl do formátu kompatibilního s přenosnými elektronickými zařízeními a počítači; (37) poskytování oprav, záručního a pozáručního servisu elektronických přístrojů a zařízení pro zpracování, ukládání, získávání, přenos, zobrazení, vstup, výstup a tisk dat, poskytování oprav, záručního a pozáručního servisu elektronických počítačů, počítačových terminálů a tiskáren pro užití spolu s nimi, poskytování oprav, záručního a pozáručního servisu přehrávacích jednotek pro videodisky, poskytování oprav, záručního a pozáručního servisu ovládacích přístrojů pro všechny shora uvedené výrobky, poskytování oprav, záručního a pozáručního servisu výrobků pro zaznamenávání dat, poskytování oprav, záručního a pozáručního servisu elektronických komunikačních zařízení a přístrojů, poskytování oprav, záručního a pozáručního servisu telekomunikačních přístrojů a nástrojů, poskytování oprav, záručního a pozáručního servisu související výpočetní techniky pro použití s nimi, poskytování oprav, záručního a pozáručního servisu multimediálních produktů, které tvoří výše uvedené výrobky nebo slouží k použití s některým z výše uvedených výrobků, poskytování oprav, záručního a pozáručního servisu interaktivních produktů, které tvoří výše uvedené výrobky nebo slouží k použití s některým z výše uvedených

64 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) výrobků, poskytování oprav, záručního a pozáručního servisu dílů a příslušenství pro všechno výše uvedené zboží, poskytování oprav, záručního a pozáručního servisu přenosných a ručních elektronických zařízení pro přenos, ukládání, manipulaci, nahrávání a prohlížení textu, obrazu, audia, videa a dat, také prostřednictvím globálních počítačových sítí, bezdrátových sítí a elektronických komunikačních sítí a jejich elektronických a mechanických částí a vybavení, poskytování oprav, záručního a pozáručního servisu počítačů, poskytování oprav, záručního a pozáručního servisu tabletových počítačů, poskytování oprav, záručního a pozáručního servisu čteček elektronických knih, poskytování oprav, záručního a pozáručního servisu audio a video přehrávačů, poskytování oprav, záručního a pozáručního servisu elektronických osobních organizérů, poskytování oprav, záručního a pozáručního servisu kapesních počítačů (PDA) a zařízení pro určení polohy a jejich elektronických a mechanických části a vybavení; (38) sdělování informací prostřednictvím počítače a telefonu, telekomunikační služby, elektronický přenos dat a dokumentů prostřednictvím počítače, poskytování přístupu k datům a zprávám, elektronický přenos dat, komunikační služby pro přenos, zachycení, přístup, příjem, stahování, streaming, vysílání, sdílení, zobrazování, formátování, zrcadlení a přesun textu, obrazu, audia, videa a dat prostřednictvím telekomunikačních sítí, bezdrátových komunikačních sítí a internetu, poskytování přístupu k on-line adresářům, databázím, webovým stránkám a blogům s aktuálními událostmi a on-line referenčním materiálům, poskytování přístupu k pomocným zařízením nebo elektronickým zařízením ve formě poskytování telekomunikačního připojení pro přenos obrazu, zpráv, audio, vizuálních, audiovizuálních a multimediálních děl mezi čtenáři elektronických děl mobilními telefony, smartphony, přenosnými elektronickými zařízeními, přenosnými digitálními zařízeními, tablety nebo počítači, poskytování on-line přístupu k síti, která umožňuje uživatelům přístup a sdílení obsahu, textu, vizuálních děl, zvukových děl, audiovizuálních děl, literárních děl, dat, souborů, dokumentů a elektronických děl, poskytování on-line síťových služeb, které umožňují uživatelům sdílet obsah, fotografie, videa, text, data, obrazy a jiná elektronická díla vztahující se k zábavě, včetně filmů, televize, audiovizuálních děl, hudby, audio děl, knih, divadla, literárních děl, poskytování přístupu k webovým stránkám umožňujícím počítačovým uživatelům přenos, zachycování, přijímání, stahování, streaming, vysílání, zobrazování, formátování, přenos a sdílení obsahu, textu, vizuálních děl, audio děl, audiovizuálních děl, literárních děl, dat, souborů, dokumentů a elektronických děl, poskytování přístupu k webovým stránkám umožňujícím počítačovým uživatelům přenos, zachycování, přijímání, stahování, streaming, vysílání, zobrazování, formátování, přenos a sdílení fotografií, videí, textu, dat, obrazu a jiných elektronických děl, poskytování přístupu k počítačovým databázím; (41) vzdělávací služby, poskytování školení, výuky a zábavy v oblasti počítačů, multimediálních produktů, interaktivních produktů a on-line služeb, distribuce studijních materiálů (vzdělávací služby), organizování a vedení výstav, workshopů, seminářů a video konferencí, vydávání tiskovin a instrukčních a učebních materiálů, poskytování školení a vzdělání, nakladatelské služby, zvláště vydávání knih a obsahu médií v digitálním formátu, interaktivní vzdělávací služby ve formě výuky na bázi počítačů a výuky podporované počítačem; (42) služby počítačového programování, počítačové služby vztahující se k multimediálním nebo interaktivním výrobkům, vědecké a technologické služby a s nimi spojený výzkum a návrhy, průmyslové analýzy a výzkum, návrhy a vývoj počítačového hardwaru a softwaru, konzultační služby k počítačovému hardwaru, softwaru, aplikacím a sítím, konzultace v oblasti počítačů, poskytování podpory při odstraňování problémů s počítačovým hardwarem, počítačové programování, datové konverze dokumentů z jednoho počítačového formátu do jiného, hosting digitálního obsahu na celosvětových počítačových sítích, bezdrátových sítích a elektronických počítačových sítích (technické zajištění služby), poskytování vyhledávacích platforem umožňujících uživatelům požadovat a přijímat obsah, text, vizuální díla, audio díla, audiovizuální díla, literární díla, data, soubory, dokumenty a elektronická díla (technické zajištění služby), poskytování dočasného použití počítačového softwaru bez možnosti stažení a on-line zařízení, která uživatelům umožňují přístup k počítačovému softwaru a jeho stažení, poskytování dočasného použití online počítačového softwaru bez možnosti stažení, který na základě přání zákazníka vytváří doporučení, které softwarové aplikace použít, monitorování počítačových dat a počítačových systémů a sítí pro bezpečnostní účely. (730) Flame Group SE, K Zeleným domkům 1715, Praha - Kunratice, 14800, CZ (740) AK Štros & Kusák, Mgr. Vlastislav Kusák, advokát, Národní 32, Praha 1, (210) O (220) (320) (511) 9, 35, 36, 41, 42 PHESTIO (510) (9) počítačový hardware a příslušenství, komunikační servery; (35) propagační činnost, reklama; (36) platební systémy (služby -), clearingové a vyrovnávací finanční transakce prováděné prostřednictvím globální počítačové sítě, poskytování širokého sortimentu platebních služeb a poskytování finančních služeb, a to zpracování kreditních karet a převod příslušných účtů a plateb prováděné prostřednictvím globální počítačové sítě; (41) prodej a předprodej vstupenek na koncerty, festivaly, výstavy a jiné hudební, kulturní, umělecké a společenské akce, na sportovní akce a aktivity pro volný čas, včetně prodeje či předprodeje v kombinaci nebo výhradně prostřednictvím elektronických a jiných komunikačních sítí; (42) vývoj a tvorba počítačových programů, instalace počítačových programů, aktualizace a instalace počítačových programů, tvorba počítačových systémů, poradenské služby v oblasti počítačového hardwaru a softwaru, pronájem počítačového softwaru, hosting webových stránek, tvorba a správa webových stránek, tvorba a správa webových stránek pro třetí osoby, umisťování webových stránek, tvorba softwaru, softwaru - platební a kontrolní systémy pro masové akce. (730) Phestio s.r.o., Sudoměřská 32/1293, Praha 3, , CZ (210) O (220) (320) (511) 35 (510) (35) zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, nákup a prodej, export - import, provozování internetového obchodu - vše ve vztahu k dekorativnímu zboží pro domácnost jako jsou svíčky, svícny, náčiní a nádobí pro domácnost, pro kuchyně a koupelny, výrobky ze skla, porcelánu, keramiky a majoliky - zejména skleničky, talíře, hrníčky, mísy, misky a podmisky, jídelní sady a soupravy, soupravy čajové a kávové, cukřenky, mléčenky, nádoby na dochucovadla potravin, potřeby ke stolování, vázy, dózy, květináče, truhlíčky, stojánky a podložky, dekorativní figurky, kuchyňské nádobí a příbory, konvice, džbány a džbánky, porcelánové úchytky a další dekorační materiály pro domácnost, vánoční ozdoby, osvětlovací tělesa, lucerny, proutěné výrobky, mýdla a kosmetika, kosmetické kufříky a neceséry, vonné sáčky, stojánky na šperky, květiny, galanterie, plechové, drátěné a dřevěné doplňky do domácnosti, nábytek, zrcadla, rámy, koše, boxy, stojany, hračky, nástěnné dekorace, šablony a samolepky, obrazy, fotografie a fotorámečky, knihy a časopisy, ubrousky, bytový a kuchyňský textil, stuhy, textilní pásky, potahy, povlaky, ručníky a osušky, zástěry, přehozy, ubrusy, prostírání, polštáře, závěsy, koberce a rohožky, šály a módní doplňky, deštníky, tašky, náramky, kapesní a nástěnné hodiny, vše v rámci této třídy. (730) Svadbíková Martina, Tábor 528/48b, Brno Královo Pole, Ponava, 60200, CZ (740) Ing. Michal Jupa, patentový zástupce, Na Baních 1385, Praha 5 - Zbraslav, 15600

65 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (210) O (220) (320) (511) 35 igelitové tašky, kalendáře a diáře, papírové klobouky, materiály na psaní, balicí papír, dárkové štítky, papírové ubrusy, ubrousky a podložky; (33) alkoholické nápoje; (35) zprostředkování obchodu s alkoholickými nápoji, reklama v oblasti alkoholických nápojů, propagace a inzerce prostřednictvím všech druhů médií, marketing, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu s reklamními materiály všeho druhu, zejména s výrobky ze skla, porcelánu a majoliky, s textilními výrobky jako jsou trička, mikiny, zástěry, čepice, s ubrusy, papírenským zbožím, tácky, papírovými kelímky a kelímky z umělých hmot, etiketami, kalendáři, tiskovinami, publikacemi, časopisy a knihami, s alkoholickými nápoji; (40) výroba alkoholických nápojů. (730) HERBA ALKO, s.r.o., Palackého 16, Štítina, 74791, CZ (740) Halaxová & Halaxová TETRAPAT, RNDr. Zdeňka Halaxová, Jinonická 80, Praha 5, (510) (35) zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, nákup a prodej, export - import, provozování internetového obchodu - vše ve vztahu k dekorativnímu zboží pro domácnost jako jsou svíčky, svícny, náčiní a nádobí pro domácnost, pro kuchyně a koupelny, výrobky ze skla, porcelánu, keramiky a majoliky - zejména skleničky, talíře, hrníčky, mísy, misky a podmisky, jídelní sady a soupravy, soupravy čajové a kávové, cukřenky, mléčenky, nádoby na dochucovadla potravin, potřeby ke stolování, vázy, dózy, květináče, truhlíčky, stojánky a podložky, dekorativní figurky, kuchyňské nádobí a příbory, konvice, džbány a džbánky, porcelánové úchytky a další dekorační materiály pro domácnost, vánoční ozdoby, osvětlovací tělesa, lucerny, proutěné výrobky, mýdla a kosmetika, kosmetické kufříky a neceséry, vonné sáčky, stojánky na šperky, květiny, galanterie, plechové, drátěné a dřevěné doplňky do domácnosti, nábytek, zrcadla, rámy, koše, boxy, stojany, hračky, nástěnné dekorace, šablony a samolepky, obrazy, fotografie a fotorámečky, knihy a časopisy, ubrousky, bytový a kuchyňský textil, stuhy, textilní pásky, potahy, povlaky, ručníky a osušky, zástěry, přehozy, ubrusy, prostírání, polštáře, závěsy, koberce a rohožky, šály a módní doplňky, deštníky, tašky, náramky, kapesní a nástěnné hodiny, vše v rámci této třídy. (730) Svadbíková Martina, Tábor 528/48b, Brno Královo Pole, Ponava, 60200, CZ (740) Ing. Michal Jupa, patentový zástupce, Na Baních 1385, Praha 5 - Zbraslav, (210) O (220) (320) (511) 16, 33, 35, 40 (510) (16) papír, lepenka, reklamní, propagační a užitkové výrobky z papíru určené pro propagaci vlastní společnosti, periodické i neperiodické publikace, informační, reklamní a propagační materiály v rámci této třídy určené pro propagaci vlastní společnosti, tiskárenské a kartonážní výrobky, data a databáze na papírových nosičích, psací potřeby, kalendáře, diáře, školní potřeby, knihy, časopisy, tiskopisy, tištěné publikace, papírnické zboží, pera, tužky, zvýrazňovací tužky, obrazy, fotografie a tisky, plakáty, plakáty velké plošné, zápisníky a památníky, instruktážní a výukové materiály, obtisky a nálepky, pozdravné karty a pohlednice, záložky do knih, papírové tácky, rozetky, účtenky, papírové tabule, papírové visačky, novoroční přání, letáky, jídelní lístky, knižní zarážky, těžítka na papír, dekorační zboží, jako papírové stojánky na stůl různých tvarů, pivní podtácky papírové, nápojové stojánky papírové, samolepky, (210) O (220) (320) (511) 32, 33, 35, 41, 42, 43 (510) (32) nealkoholické nápoje, šumivé nápoje, nealkoholické vinné mošty, hroznová šťáva; (33) alkoholické nápoje s výjimkou piva, zejména vína všeho druhu; (35) marketing, organizování komerčních nebo reklamních výstav, zprostředkování obchodních záležitostí v oblasti vinařství, obchodní činnost se zemědělskými a vinařskými výrobky, maloobchod a velkoobchod se zemědělskými a vinařskými výrobky, obchodní poradenství, řízení reklamní a propagační činnosti, poskytování informačních produktů na papírových a elektronických nosičích, včetně multimediálních informací pro reklamní a inzertní účely, styky s veřejností a dodavatelské služby pro jiné fyzické a právnické osoby (nákup výrobků a služeb pro jiné osoby a podniky) v rámci třídy 35, on-line inzerce a prezentace v počítačové síti Internet, organizování komerčních a reklamních výstav, analýza a průzkum trhu, obchodní průzkum, zajišťování propagačních a informačních materiálů na papírových a elektronických nosičích, včetně jejich zpracování, včetně jejich rozšiřování pomocí informačních sítí, inzertní a propagační služby, služby obchodního zastupování třetích subjektů, zprostředkovatelská činnost v oblasti mediálního průmyslu, a to zprostředkování reklamy, inzerce, propagace, komerčních informací, poradenské a konzultační služby v oboru propagace a inzerce; (41) hudební produkce, informace o možnostech rekreace, informace o možnostech rozptýlení, informace o možnostech zábavy, informace o výchově a vzdělávání, organizování a vedení konferencí, kongresů, koncertů, kolokvií, seminářů, sympozií, kulturních nebo vzdělávacích výstav, organizování vzdělávacích, sportovních nebo zábavných soutěží, poskytování on-line elektronických publikací, vzdělávání, zábava, pobavení, vyučování (výuka), živá vystoupení, ochutnávky vín (zábavní služby), ochutnávky vín (vzdělávací služby); (42) kontrola kvality, expertní a poradenské služby a činnost v oblasti hodnocení a klasifikace vín; (43) automaty (rychlé občerstvení), bary, bufety, dětské jesle, hotelové služby, jídelny a závodní jídelny, kavárny, provozování kempů, motely, turistické noclehárny, ochutnávky vín (zajištění nápojů), penzióny, penzióny pro zvířata, ubytovací služby, restaurace, vinárny, vinné sklepy, zásobování (catering). (730) Bonemo a.s., Kytlická 818/21a, Praha 9 - Prosek, 19000, CZ (740) Mgr. Roman Fojtášek, advokát, Mgr. Roman Fojtášek, advokát, Vinohradská 6, Praha 2, 12000

66 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (210) O (220) (320) (511) 41 (210) O (220) (320) (511) 5, 30, 35 (510) (41) sportovní a kulturní aktivity. (730) Akcičky smích. radost. odpočinek, Francouzská 1007/2, Ostrava, 70800, CZ (740) Zdeněk Větrovský, Ukrajinská 1446/1, Ostrava - Poruba, (210) O (220) (320) (511) 30 RAFON (510) (30) pečivo jemné, pečivo s masovou náplní, sendviče, těsto, výrobky z obilnin, zákusky, koláče, občerstvení (na bázi cereálií), chléb. (730) RUNOVA s.r.o., U Zvonařky 2536/1d, Praha 2, 12000, CZ (740) Ing. Andrey Kovykov, Havlíčkova 15, Praha 1, (210) O (220) (320) (511) 32, 35, 43 (510) (5) výrobky farmaceutické a parafarmaceutické, vitamíny a minerály a stopové prvky, dietní a nutriční přípravky k léčebným účelům, léčiva, medicinální sirupy, výtažky z léčivých bylin, kombinované přípravky vitamínů, minerálů, stopových prvků a bylinných výtažků k léčebným účelům, potravinové doplňky obohacené vitamíny nebo minerály nebo stopovými prvky, vitamínové přípravky, vitamíny a multivitamínové preparáty, minerály, multiminerálové preparáty, bylinné čaje s léčivým účinkem, léčivé byliny, cukrovinky nebo pastilky nebo tabletky nebo tobolky nebo kapsle nebo žvýkačky s léčivými přísadami, dietetické látky upravené pro lékařské účely, minerální vody a dietetické nápoje upravené pro lékařské účely, dietní potraviny upravené pro lékařské účely, doplňky výživové pro lékařské účely, bílkovinné přípravky nebo potrava pro lékařské účely, chemické přípravky pro lékařské účely, léčivé oleje, oleje pro lékařské účely, tuky pro lékařské účely, léčivé soli, tinktury pro lékařské účely, bylinné výtažky nebo sirupy, vitamínová a minerální výživa ve formě koncentrátů, proteinové koncentráty pro lékařské účely jako výživné přídavky k potravinám, droždí pro farmaceutické účely, potravinové doplňky s léčebnými účinky, potravinové doplňky s obsahem minerálů nebo vitamínů nebo stopových prvků ve formě práškových směsí, tabletek, tobolek, kapslí, dražé, bonbónů, pastilek, prášků, cukrovinek nebo žvýkaček, výživné nebo dietetické přípravky s léčebným účinkem pro denní doplnění stravy jako instantní strava nebo samostatná směs, která se skládá hlavně z mléka v prášku nebo živočišných nebo zeleninových proteinů, také s přídavkem vitamínů nebo minerálů nebo stopových prvků nebo cukru; (30) med, propolis pro lidskou potřebu; (35) rozšiřování reklamních materiálů, prospektů a vzorků zboží, spadajících do výše uvedených tříd 5 a 30. (730) KiliTrade a.s., Na Městečku 329, Veverská Bitýška, 66471, CZ (740) Ing. Blanka Brodská, Josefy Faimonové 14, Brno, (210) O (220) (320) (511) 9, 35, 42 (510) (32) piva všeho druhu, včetně nealkoholických piv a nápojů s příměsí piva, minerální vody, přípravky ke zhotovování nápojů; (35) reklama, propagace a inzerce prostřednictvím všech druhů médií, marketing, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu s reklamními materiály všeho druhu, s výrobky ze skla, porcelánu a majoliky, s textilními výrobky jako jsou například trička, mikiny, zástěry, čepice, s ubrusy, papírenským zbožím, tácky, papírovými kelímky a kelímky z umělých hmot, etiketami, kalendáři, tiskovinami, publikacemi, časopisy a knihami, s pivem a nealkoholickými nápoji; (43) služby zajišťující stravování a nápoje, provoz restaurace, kavárny, vinárny a baru, hostinská činnost, služby zajišťující dočasné ubytování v hotelu, penziónu a podobném zařízení, vše v rámci této třídy. (730) Mandík Milan Ing., Jiráskova 347, Vysoké Mýto - Pražské Předměstí, 56601, CZ (740) Bohemia Patent, Ing. Jana Vandělíková, Vodičkova 791/41, Praha 1 - Nové Město, (510) (9) software; (35) on-line marketing a propagace, marketing za účelem co nejefektivnější výtěžnosti webových stránek a e-shopů, reklama placená za kliknutí, styk s veřejností (public relations); (42) vývoj softwaru na zakázku, služby programování, optimalizace webových stránek za účelem dosahování co nejvyšších pozic v internetových vyhledávačích a získávání relevantních návštěvníků, tvorba webových stránek, tvorba grafiky. (730) BeCorp Group s.r.o., Sokolovská 80b, Plzeň, 32300, CZ

67 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (210) O (220) (320) (511) 32 DĚČÍNSKÝ KAPITÁN (510) (32) piva, lehká piva i ležáky. (730) IMAPHOTO s.r.o., Nad Obcí I. 1415/23, Praha 4, 14000, CZ (210) O (220) (320) (511) 32 DĚČÍNSKÝ ADMIRÁL (510) (32) piva, lehká piva i ležáky. (730) IMAPHOTO s.r.o., Nad Obcí I. 1415/23, Praha 4, 14000, CZ (210) O (220) (320) (511) 37, 42 STAVEX TOP (510) (37) stavebnictví; (42) projektování. (730) STAVEX TOP CZ s.r.o., U panelárny 637/1, Olomouc, 77900, CZ (740) Mgr. Ondřej Masopust, advokát, Sokolovská 548/44, Olomouc, (210) O (220) (320) (511) 37, 42 (510) (37) stavebnictví; (42) projektování. (730) STAVEX TOP CZ s.r.o., U panelárny 637/1, Olomouc, 77900, CZ (740) Mgr. Ondřej Masopust, advokát, Sokolovská 548/44, Olomouc, (210) O (220) (320) (511) 9, 35, 37, 41, 42 (510) (9) přístroje a nástroje vědecké, námořní, geodetické, fotografické, filmové, optické, přístroje pro vážení, měření, signalizaci, kontrolu (inspekci), záchranu a přístroje pro vyučování, přístroje a nástroje pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu, přístroje pro záznam, převod, reprodukci zvuku nebo obrazu, nosiče dat magnetické, záznamové disky, kompaktní disky, DVD a ostatní digitální záznamové nosiče, ústrojí pro přístroje na mince, pokladny registrační, kalkulačky, zařízení na zpracování dat, počítače, počítačový software, hasicí přístroje; (35) propagační činnost, reklama, pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní administrativa, kancelářské práce; (37) stavebnictví; (41) výchova, vzdělávání, zábava, sportovní a kulturní aktivity; (42) vědecké a technologické služby a související výzkum a projektování, analytické a výzkumné služby v průmyslu, navrhování a vývoj počítačového hardwaru a softwaru. (730) Geodézie Kladno s.r.o., Unhošťská 2743, Kladno, 27201, CZ (740) Mgr. Oldřich Baroch LL.M., Římská 104/14, Praha 2 - Vinohrady, (210) O (220) (320) (511) 7, 9, 35 MEDACT (510) (7) hydraulická, elektrohydraulická ovládací zařízení a hydraulická, elektrohydraulická, elektrická manipulační a zvedací zařízení, jako jsou zvedáky, pohony, hydromotory a manipulátory pro nastavování výšky a polohy nábytku používaného ve zdravotnictví a ošetřovatelství (křesla, židle, lůžka, lehátka, postele, manipulační a instrumentální stolky), náhradní díly a příslušenství uvedených zařízení spadající do této třídy; (9) elektrická ovládací zařízení a náhradní díly a příslušenství k nim; (35) zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, export a import, vše ve spojení s výše uvedenými výrobky ve tř. 7 a 9. (730) DOMKAT, s.r.o., U Rybníka 1922/17, Jihlava, 58601, CZ (740) Ing. Petr Soukup, Vídeňská 8, Olomouc, (210) O (220) (320) (511) 3, 5, 10 Pharmaclan (510) (3) přípravky pro bělení a jiné prací prostředky, přípravky pro čištění, leštění, odmašťování a broušení, mýdla, parfumerie, vonné oleje, kosmetika, vlasové vody (lotions), zubní pasty; (5) farmaceutické a veterinářské výrobky, hygienické výrobky pro léčebné účely, dietní potraviny a dietetické přípravky pro léčebné nebo veterinární účely, potraviny pro batolata, potravní doplňky pro lidskou potřebu a pro zvířata, náplasti, obvazový materiál, materiály pro plombování zubů a pro zubní otisky, dezinfekční přípravky, výrobky pro hubení škodlivých zvířat, fungicidy, herbicidy; (10) přístroje a nástroje chirurgické, zubní a veterinářské, umělé údy, oči a zuby, ortopedické potřeby, materiál na sešívání ran. (730) Pharmazet Group s.r.o., U staré tvrze 285/21, Praha 9, 19600, CZ (740) JUDr. Radek Jonáš Ph.D., advokát, nám. W. Churchilla 2, Praha 3, (210) O (220) (320) (511) 3, 5, 10 AZatPharma (510) (3) přípravky pro bělení a jiné prací prostředky, přípravky pro čištění, leštění, odmašťování a broušení, mýdla, parfumerie, vonné oleje, kosmetika, vlasové vody (lotions), zubní pasty; (5) farmaceutické a veterinářské výrobky, hygienické výrobky pro léčebné účely, dietní potraviny a dietetické přípravky pro léčebné nebo veterinární účely, potraviny pro batolata, potravní doplňky pro lidskou potřebu a pro zvířata, náplasti, obvazový materiál, materiály pro plombování zubů a pro zubní otisky, dezinfekční přípravky, výrobky pro hubení škodlivých zvířat, fungicidy, herbicidy; (10) přístroje a nástroje chirurgické, zubní a veterinářské, umělé údy, oči a zuby, ortopedické potřeby, materiál na sešívání ran. (730) AZatPharma s.r.o., U staré tvrze 285/21, Praha, 19600, CZ (740) JUDr. Radek Jonáš Ph.D., advokát, nám. W. Churchilla 2, Praha 3, 13000

68 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (210) O (220) (320) (511) 3, 5, 10 MEDREG (510) (3) přípravky pro bělení a jiné prací prostředky, přípravky pro čištění, leštění, odmašťování a broušení, mýdla, parfumerie, vonné oleje, kosmetika, vlasové vody (lotions), zubní pasty; (5) farmaceutické a veterinářské výrobky, hygienické výrobky pro léčebné účely, dietní potraviny a dietetické přípravky pro léčebné nebo veterinární účely, potraviny pro batolata, potravní doplňky pro lidskou potřebu a pro zvířata, náplasti, obvazový materiál, materiály pro plombování zubů a pro zubní otisky, dezinfekční přípravky, výrobky pro hubení škodlivých zvířat, fungicidy, herbicidy; (10) přístroje a nástroje chirurgické, zubní a veterinářské, umělé údy, oči a zuby, ortopedické potřeby, materiál na sešívání ran. (730) MEDREG s.r.o., Krčmářovská 223/33, Praha, 19600, CZ (740) JUDr. Radek Jonáš Ph.D., advokát, nám. W. Churchilla 2, Praha 3, (210) O (220) (320) (511) 3, 5, 10 Empower Pharma (510) (3) přípravky pro bělení a jiné prací prostředky, přípravky pro čištění, leštění, odmašťování a broušení, mýdla, parfumerie, vonné oleje, kosmetika, vlasové vody (lotions), zubní pasty; (5) farmaceutické a veterinářské výrobky, hygienické výrobky pro léčebné účely, dietní potraviny a dietetické přípravky pro léčebné nebo veterinární účely, potraviny pro batolata, potravní doplňky pro lidskou potřebu a pro zvířata, náplasti, obvazový materiál, materiály pro plombování zubů a pro zubní otisky, dezinfekční přípravky, výrobky pro hubení škodlivých zvířat, fungicidy, herbicidy; (10) přístroje a nástroje chirurgické, zubní a veterinářské, umělé údy, oči a zuby, ortopedické potřeby, materiál na sešívání ran. (730) Empower Pharma s.r.o., U staré tvrze 285/21, Praha 9 - Třeboradice, 19600, CZ (740) JUDr. Radek Jonáš Ph.D., advokát, nám. W. Churchilla 2, Praha 3, (210) O (220) (320) (511) 9, 16, 18, 21, 41, 42 (510) (9) kompaktní disky, DVD a ostatní digitální záznamové nosiče; (16) papír, hlavičkový papír, hlavičkový dopisní papír, poznámkový papír, papírové jmenovky, papírové tašky, papírové složky, papírové plakáty, nálepky z papíru, poutače z papíru, papírové reklamní cedule, stolní papírové ubrousky, bloky (papírnické výrobky), obálky (papírnické výrobky), kartón, barevný kartón, kartónové reklamní tabule, kartónové krabice, krabice z lepenky, kartónu nebo z papíru, reklamní tabule z kartónu, stolní podložky z kartónu, kartónové podtácky, lepenka, tiskárenské výrobky, psací stroje a kancelářské potřeby s výjimkou nábytku, plastické obaly spadající do této třídy; (18) deštníky a slunečníky; (21) sklo, porcelán a majolika neobsažené v jiných třídách; (41) vzdělávání, zábava, sportovní a kulturní aktivity; (42) navrhování a vývoj počítačového hardwaru a softwaru. (730) Vysoká škola báňská- Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15/2172, Ostrava-Poruba, 70833, CZ (210) O (220) (320) (511) 9, 16, 18, 21, 41, 42 (210) O (220) (320) (511) 36 (510) (36) pojištění a služby havarijního pojištění motorových vozidel v rámci této třídy. (730) Servisní pojišťovna a. s., tř. T. Bati 532, Zlín, 76302, CZ (510) (9) kompaktní disky, DVD a ostatní digitální záznamové nosiče; (16) papír, hlavičkový papír, hlavičkový dopisní papír, poznámkový papír, papírové jmenovky, papírové tašky, papírové složky, papírové plakáty, nálepky z papíru, poutače z papíru, papírové reklamní cedule, stolní papírové ubrousky, bloky (papírnické výrobky), obálky (papírnické výrobky), kartón, barevný kartón, kartónové reklamní tabule, kartónové krabice, krabice z lepenky, kartónu nebo z papíru, reklamní tabule z kartónu, stolní podložky z kartónu, kartónové podtácky, lepenka, tiskárenské výrobky, psací stroje a kancelářské potřeby s výjimkou nábytku, plastické obaly spadající do této třídy; (18) deštníky a slunečníky; (21) sklo, porcelán a majolika neobsažené v jiných třídách; (41) vzdělávání, zábava, sportovní a kulturní aktivity; (42) navrhování a vývoj počítačového hardwaru a softwaru. (730) Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15/2172, Ostrava-Poruba, 70833, CZ

69 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (210) O (220) (320) (511) 9, 41 Doctor Victor (510) (9) zvukové nahrávky, zvukové záznamy, obrazové nahrávky, obrazové záznamy, zvukové a obrazové nahrávky, zvukové a obrazové záznamy, nosiče zvukových nahrávek, nosiče obrazových nahrávek, nosiče zvukových záznamů, nosiče obrazových záznamů, nosiče zvukových a obrazových nahrávek, nosiče zvukových a obrazových záznamů, magnetické disky, kompaktní disky, optické disky, optické nosiče dat, magnetické nosiče dat, gramofonové desky, DVD a ostatní záznamové nosiče dat, stahovatelná zvonění pro mobilní telefony, stahovatelné hudební soubory, stahovatelné obrazové soubory, stahovatelné zvukové a obrazové soubory, videokazety, videopásky; (41) zábava, kulturní aktivity, hudební produkce, poskytování on-line hudby, poskytování on-line videí, pronájem audio nahrávek, předprodej vstupenek, živé představení, živé vystoupení, psaní textů (kromě reklamních), skládání hudby, služby v oblasti prodeje vstupenek, televizní zábava, večírky, koncerty, umělecká činnost, nakladatelská a vydavatelská činnost. (730) Bureš Vojtěch, kpt. Jaroše 1503, Choceň, 56501, CZ (740) Březina Mařík & partneři advokátní kancelář, s.r.o., Mgr. Monika Brožová, Americká 177/35, Praha 2, krabice, krabice z lepenky, kartónu nebo z papíru, reklamní tabule z kartónu, stolní podložky z kartónu, kartónové podtácky, lepenka, tiskárenské výrobky, psací stroje a kancelářské potřeby s výjimkou nábytku, plastické obaly spadající do této třídy; (18) deštníky a slunečníky; (21) sklo, porcelán a majolika neobsažené v jiných třídách; (41) vzdělávání, zábava, sportovní a kulturní aktivity; (42) navrhování a vývoj počítačového hardwaru a softwaru. (730) Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15/2172, Ostrava-Poruba, 70833, CZ (210) O (220) (320) (511) 35, 41, 44 (210) O (220) (320) (511) 36, 41 (510) (35) propagační činnost, reklama v oblasti fitness a zdravého životního stylu, maloobchodní prodej nealkoholických nápojů, včetně nápojů energetických, iontových, maloobchodní prodej doplňků stravy, proteinových tyčinek, ovoce a zdravé výživy; (41) služby fitness center a fitness klubů, provozování fitness center a fitness klubů, instruktážní služby vztahující se k fyzické kondici; (44) masérské, fyzioterapeutické, rekondiční a regenerační služby, provoz sauny a solária, provozování zařízení sloužících k regeneraci a rekondici spadajících do této třídy, výživové poradenství, konzultace v oblasti zdravé výživy, redukce tuků a zdravého životního stylu, provozování relaxačních (regeneračních) center. (730) Castrum Scheczler, s.r.o., Elišky Peškové 735/15, Praha 5 - Smíchov, 15000, CZ (740) Čermák a spol., JUDr. Karel Čermák, jr., Ph.D., LL.M., advokát, Elišky Peškové 15, Praha 5, (510) (36) finanční služby, finanční poradenství; (41) organizování a vedení seminářů. (730) Collegas s.r.o., Pražákova 1008/69, Brno, 63900, CZ (210) O (220) (320) (511) 9, 16, 18, 21, 41, 42 (210) O (220) (320) (511) 9, 35, 37, 39 NAVISYS (510) (9) systémy a programové vybavení pro monitorování spotřeby energií, vody a jiných médií a pro vizualizaci, záznam a archivaci naměřených hodnot; (35) velkoobchod a maloobchod včetně zprostředkování obchodu se systémy a programovým vybavením pro monitorování spotřeby energií a vody, pomoc při řízení podniku, analýza obchodních dat, sestavování dat, zpracování dat, počítačová správa souborů, poskytování obchodních dat, poradenství a konzultace vztahující se k výše uvedeným službám; (37) instalace a opravy systémů pro monitorování spotřeby energií a vody; (39) skladování dat. (730) ENIKA, spol. s r.o., Vlkov 33, Nová Paka, 50901, CZ (740) RETROPATENT s.r.o., Mgr. Kamil Kolátor, Dobiášova 1246/29, Liberec VI, (510) (9) kompaktní disky, DVD a ostatní digitální záznamové nosiče; (16) papír, hlavičkový papír, hlavičkový dopisní papír, poznámkový papír, papírové jmenovky, papírové tašky, papírové složky, papírové plakáty, nálepky z papíru, poutače z papíru, papírové reklamní cedule, stolní papírové ubrousky, bloky (papírnické výrobky), obálky (papírnické výrobky), kartón, barevný kartón, kartónové reklamní tabule, kartónové (210) O (220) (320) (511) 5 Preglenix (510) (5) farmaceutické a veterinářské výrobky. (730) Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, Praha 4, 14078, CZ

70 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (210) O (220) (320) (511) 35, 41, 42 (510) (35) propagační činnost, reklama, obchodní administrativa; (41) výchova, vzdělávání, zábava; (42) navrhování a vývoj počítačového hardwaru a softwaru. (730) YEMO.TODAY s.r.o., Dienzenhoferovy sady 1102/1, Praha 5, 15000, CZ (740) Advokátní kanceláře CHYTRÝ, VALTROVÁ & partneři, s.r.o., JUDr. Filip Chytrý, Malátova 633/12, Praha 5, (740) Advokátní kanceláře CHYTRÝ, VALTROVÁ & partneři, s.r.o., JUDr. Filip Chytrý, Malátova 633/12, Praha 5, (210) O (220) (320) (511) 35, 41, 42 YEMOBOX (510) (35) propagační činnost, reklama, obchodní administrativa; (41) výchova, vzdělávání, zábava; (42) navrhování a vývoj počítačového hardwaru a softwaru. (730) YEMO.TODAY s.r.o., Dienzenhoferovy sady 1102/1, Praha 5, 15000, CZ (740) Advokátní kanceláře CHYTRÝ, VALTROVÁ & partneři, s.r.o., JUDr. Filip Chytrý, Malátova 633/12, Praha 5, (210) O (220) (320) (511) 24, 25, 26, 35 (210) O (220) (320) (511) 35, 41, 42 (510) (35) propagační činnost, reklama, obchodní administrativa; (41) výchova, vzdělávání, zábava; (42) navrhování a vývoj počítačového hardwaru a softwaru. (730) YEMO.TODAY s.r.o., Dienzenhoferovy sady 1102/1, Praha 5, 15000, CZ (740) Advokátní kanceláře CHYTRÝ, VALTROVÁ & partneři, s.r.o., JUDr. Filip Chytrý, Malátova 633/12, Praha 5, (210) O (220) (320) (511) 35, 41, 42 (510) (35) propagační činnost, reklama, obchodní administrativa; (41) výchova, vzdělávání, zábava; (42) navrhování a vývoj počítačového hardwaru a softwaru. (730) YEMO.TODAY s.r.o., Dienzenhoferovy sady 1102/1, Praha 5, 15000, CZ (510) (24) textilie (tkaniny) - metrový textil, ložní pokrývky a přikrývky (ložní prádlo) všeho druhu z různých textilních materiálů, zejména z hladké bavlny, krepu, saténu a flanelu, textilní přikrývky a pokrývky, textilie na nábytek - přehozy, potahy, povlaky na matrace, textilie do koupelny - osušky, ručníky, žínky, textilie do domácnosti - utěrky, ubrusy, ubrousky, deky, dečky, záclony, závěsy, vlaječky, textilie nástěnné, textilní tapety, textilie ozdobné pro vyšívání, textilie pro potisk, textilie imitující kůži či jiné materiály, textilní podšívky, textilie pro čalouníky, textilní značky a nášivky, textilie (tkaniny) elastické, lněné, jutové, bavlněné, konopné, sisalové, vše v rámci této třídy; (25) oděvy všeho druhu - pánské, dámské i dětské - pro volný čas, společenské, sportovní, funkční prádlo, plavky, oděvy pro spánek a odpočinek, župany, spodní prádlo, punčochové výrobky, pokrývky hlavy všeho druhu, rukavice, šály, šátky a další oděvní doplňky všeho druhu spadající do této třídy, pytle/obaly na oděvy, obuv všeho druhu; (26) textilní galanterie - krajky a výšivky, stuhy a tkaničky, knoflíky, háčky a očka, poutka - galanterie, špendlíky a jehly; (35) provoz elektronického obchodu (e-shopu), maloobchodu i velkoobchodu s následujícími výrobky - textilie (tkaniny) - metrový textil, ložní pokrývky a přikrývky (ložní prádlo) všeho druhu z různých textilních materiálů, zejména z hladké bavlny, krepu, saténu a flanelu, textilní přikrývky a pokrývky, textilie na nábytek - přehozy, potahy, povlaky na matrace, textilie do koupelny - osušky, ručníky, žínky, textilie do domácnosti - utěrky, ubrusy, ubrousky, deky, dečky, záclony, závěsy, vlaječky, textilie nástěnné, textilní tapety, textilie ozdobné pro vyšívání, textilie pro potisk, textilie imitující kůži či jiné materiály, textilní podšívky, textilie pro čalouníky, textilní značky a nášivky, textilie (tkaniny) elastické, lněné, jutové, bavlněné, konopné, sisalové, oděvy všeho druhu - pánské, dámské i dětské - pro volný čas, společenské, sportovní, funkční prádlo, plavky, oděvy pro spánek a odpočinek, župany, spodní prádlo, punčochové výrobky, pokrývky hlavy všeho druhu, rukavice, šály, šátky a další oděvní doplňky všeho druhu, pytle/obaly na oděvy, obuv všeho druhu, automatizované zpracování dat, administrativní a kancelářské práce, obchodní zastoupení výrobních a podnikatelských subjektů, reklamní a marketingová činnost, obchodní průzkum trhu, předvádění zboží a distribuce zboží k reklamním účelům, obchodní poradenství, obchodní a podnikatelské informace. (730) Škraňka Jan Ing., Masarykova 955/53, Olomouc, 77900, CZ

71 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (210) O (220) (320) (511) 21, 32, 43 Harmonie (510) (21) zboží skleněné spadající do této třídy, tj. lahve, sklenice na pití, půllitry, poháry keramické, keramické a porcelánové tácky, porcelánové džbány, vázičky, nádoby z plastu, karafy, stolní lahve, podtácky kromě papírových a určených k prostírání, pohárky z papíru nebo umělých hmot, poháry, tácky papírové, tácy (podnosy), cestovní lahve, otvíráky na lahve, štíty vývěsní, reklamní z porcelánu nebo skla, desky na jídelní lístky, pouzdra na jídelní lístky, tepelně izolační nádoby, termosky na jídlo, termosky na nápoje, krabice na jídlo; (32) aperitivy nealkoholické, nealkoholické nápoje, pivo, sladové pivo, sladové nápoje, výtažky z chmele na výrobu piva, míchané nápoje s obsahem piva, přípravky na výrobu nápojů, zázvorové pivo, prášky na přípravu šumivých nápojů, příchutě na výrobu nápojů, minerální vody, limonády, šumivé nápoje, ovocné šťávy a nápoje, sirupy na výrobu nápojů; (43) barové služby, bufety, hotelové služby, rezervace hotelů, jídelny a závodní jídelny, kavárny, poskytování přechodného ubytování, poskytování gastronomických služeb, provoz hotelového ubytování, půjčování stanů, půjčování židlí, stolů, prostírání, nápojového skla, restaurace, služby spojené s provozováním pohostinství, ubytovací služby (hotely, penzióny), zásobování, čepování piva. (730) Heineken Česká republika, a.s., U Pivovaru 1, Krušovice, 27053, CZ (740) JUDr. Milan Kyjovský, Poštovská 455/8, Brno střed, město, (210) O (220) (320) (511) 21, 32, 43 50:50 (510) (21) zboží skleněné spadající do této třídy, tj. lahve, sklenice na pití, půllitry, poháry keramické, keramické a porcelánové tácky, porcelánové džbány, vázičky, nádoby z plastu, karafy, stolní lahve, podtácky kromě papírových a určených k prostírání, pohárky z papíru nebo umělých hmot, poháry, tácky papírové, tácy (podnosy), cestovní lahve, otvírák) - na lahve, štíty vývěsní, reklamní z porcelánu nebo skla, desky na jídelní lístky, pouzdra na jídelní lístky, tepelně izolační nádoby, termosky na jídlo, termosky na nápoje, krabice na jídlo; (32) aperitivy nealkoholické, nealkoholické nápoje, pivo, sladové pivo, sladové nápoje, výtažky z chmele na výrobu piva, míchané nápoje s obsahem piva, přípravky na výrobu nápojů, zázvorové pivo, prášky na přípravu šumivých nápojů, příchutě na výrobu nápojů, minerální vody, limonády, šumivé nápoje, ovocné šťávy a nápoje, sirupy na výrobu nápojů; (43) barové služby, bufety, hotelové služby, rezervace hotelů, jídelny a závodní jídelny, kavárny, poskytování přechodného ubytování, poskytování gastronomických služeb, provoz hotelového ubytování, půjčování stanů, půjčování židlí, stolů, prostírání, nápojového skla, restaurace, služby spojené s provozováním pohostinství, ubytovací služby (hotely, penzióny), zásobování, čepování piva. (730) Heineken Česká republika, a.s., U Pivovaru 1, Krušovice, 27053, CZ (740) JUDr. Milan Kyjovský, Poštovská 455/8, Brno střed, město, (210) O (220) (320) (511) 7, 9, 11, 37, 42 (510) (7) čerpací stanice a jejich příslušenství, čerpadla všeho druhu, a to čerpadla odstředivá (radiální a diagonální), čerpadla rotační (zubová, lamelová, vřetenová) a čerpadla s kmitavým pohybem (pístová, křídová, plunžrová), čerpadlové membrány, čisticí centrální vakuové zařízení, čisticí přístroje parní, čisticí zařízení vysokotlaká, elektrické stroje a přístroje na čištění, generátory a jejich součásti, hydraulická ovládací zařízení pro stroje, hydraulické a brzdící ventily, hydraulické agregáty, hydraulické filtrační stanice, hydraulické průmyslové stroje, hydrogenerátory, hydromotory, kompresory, mazací hydrotechnologické průmyslové celky, součásti a díly těchto přístrojů, motory, motory a hnací stroje, multiplikátory, orbitové motory, plunžrové písty, průmyslové stroje, přístroje a zařízení všeho druhu pro tuto třídu, součásti a díly těchto přístrojů, spínače, stroje a přístroje na čištění, ventily jako části strojů, vývěvy (stroje), čerpadla palivová samoregulační; (9) automatické distributory a mechanismy pro přístroje, elektrické a elektronické obvody, elektromagnetické přístroje, elektronické nosiče informací, elektrosoučástky všeho druhu, hlásiče (v rámci této třídy), indikátory elektrické (v rámci této třídy), manometry, měřicí přístroje, palivová čerpadla pro čerpací stanice, počítače, přístroje a nástroje pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu, přístroje a nástroje vědecké, námořní, geodetické, fotografické, filmové, optické, přístroje pro vážení, měření, signalizaci, kontrolu (inspekci), přístroje pro záznam, převod, reprodukci zvuku nebo obrazu, magnetické nosiče zvukových záznamů, přístroje pro zpracování informací, řídící přístroje, signalizační plováky, software, solenoidové ventily (elektromagnetické spínače), součásti těchto přístrojů, tlakoměry, vědecké aparáty a zařízení, zařízení pro kontrolu (hlídání) vodní hladiny; (11) zařízení a přístroje pro osvětlení, bezpečnostní příslušenství pro vodní zařízení a potrubí, čerpací pumpy (tepelné), čističe vzduchu a klimatizační zařízení a přístroje, čistírny odpadních vod, digestoře, elektronická zařízení na čištění vzduchu, filtry jako části zařízení pro průmysl nebo domácnost, filtry na pitnou vodu, hydranty, chladicí věže (desky chladicích výplní), chladicí zařízení, chladicí zařízení na chlazení vody či kapaliny, ionizátory na čištění vzduchu, klimatizační filtry, kohoutky a kohouty pro potrubí, měrné šachty, odsávací zařízení, ohřívače vody, ohřívače vzduchu, ohřívadla, plynové kondenzátory s výjimkou kondenzátorů jako součástí strojů, přístroje a zařízení na změkčování vody, přístroje chladicí, přístroje na čištění tekutin, přístroje na chlazení vzduchu, přístroje pro rozvod vody a sanitární přístroje a zařízení, přístroje pro výrobu páry, pumpy - tepelná čerpadla, regulačně-bezpečnostní zařízení pro vodovodní zařízení, regulační ventily pro kontrolu hladiny v nádržích, regulátory pro vodní zařízení a potrubí, regulátory topení, rekuperační zařízení, zařízení pro reverzní osmózu vody a membránovou separaci, sterilizátory vody, tepelná čerpadla, tepelné regenerátory, tepelné solární kolektory, zařízení na filtraci vody, teplovodní vytápěcí zařízení, tlakové vodní zásobníky, topení, topné články, topné přístroje pro všechna paliva tuhá, varné přístroje a zařízení elektrické, zařízení pro ventilaci, veškeré vodárny a jejich zařízení, větrací zařízení, výměníky tepla s výjimkou výměníků jako součástí strojů, vodovodní potrubní zařízení, zařízení na filtrování vody, zařízení na odvětrání domů, zařízení a přístroje pro osvětlování, zařízení a přístroje pro topení, zařízení a stroje na čištění a úpravu vody, zařízení na dodávku vody (zásobníky vody), zařízení na filtraci vzduchu, zařízení na filtrování vody, zařízení na ohřev teplé vody; (37) opravy čerpadel a čerpacích zařízení, opravy a instalace elektrických strojů a přístrojů, rekonstrukce a modernizace uvedených zařízení, konstrukce, opravy, instalace vzduchotechniky a rekuperačních zařízení, stavebnictví, vedení a realizace průmyslových, bytových a občanských staveb včetně souvisejících zemních prací, příslušejících strojírenských

72 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) výrobních provozů a strojně technologických zařízení (služby stavebnictví), řízení staveb technologických celků, technický dozor pro montáže technologických celků, jakož i montážní, servisní a opravárenská činnost v souvisejících uvedených oborech, čištění, čištění kanalizací a přípojek, pronájem čisticích strojů, dozor nad stavbami, informace o opravách, instalace a opravy klimatizačního zařízení, instalace (montáž), údržba a opravy strojů, vrtání studní, instalace a opravy zavlažovacího zařízení, servisní činnost v oboru čerpadel a čerpacích zařízení, vzduchotechniky a rekuperačních zařízení, zavlažovacího zařízení, kanalizací, komunikací, vodovodů a plynovodů, vyklízení odpadu, stavby průmyslové, vodohospodářské a ekologické, stavby čistíren odpadních vod, stavby kanalizací, komunikací, vodovodů a plynovodů, provádění vodních a vodotěsných staveb, inženýrské stavby a inženýrské sítě zahrnující kladení, instalaci, údržbu a opravy potrubí pro kanalizaci; (42) projektová činnost, studie technických projektů, vývoj a projektování hydraulických zařízení, poradenství v oblasti hydrauliky, provádění diagnostiky hydraulických zařízení, vědecké a technologické služby a související výzkum a projektování, analytické a výzkumné služby v průmyslu, navrhování a vývoj počítačového hardwaru a softwaru, technické návrhy, poradenství v oblasti informačních technologií a průmyslové automatizace, vytváření a modelování 3d animací, kalibrování (měření), výzkum v oboru strojírenství, projektování vzduchotechniky a rekuperačních zařízení. (730) Fluid Engineering a.s., Bořivojova 878/35, Praha 3 - Žižkov, 13000, CZ (740) Chytilová & spol., patentová kancelář, s.r.o., Mgr. Michaela Chytilová, Na Poříčí 1041/12, Praha 1 - Nové Město, (210) O (220) (320) (511) 3 CALM BALANCE (510) (3) šampóny. (730) Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Park, Rheinstrasse 4E, Mainz, DE (740) Rott, Růžička & Guttmann Patentové, známkové a advokátní kanceláře, JUDr. Vladimír Rott, Vinohradská 37, Praha 2, (210) O (220) (320) (511) 16, 35, 39 (210) O (220) (320) (511) 4, 35, 36, 39, 40 ČEZ SE ZÁRUKOU (510) (4) elektřina, elektrická energie, plyn; (35) inzertní, reklamní a propagační činnost, poskytování pomoci při provozu obchodu, v oblasti energetiky, obchodní činnost s elektrickou energií a plynem včetně nabízení elektrické energie a plynu k prodeji, dovoz a vývoz elektrické energie a plynu, marketing, obchodní administrativa; (36) tvorba a poskytování cenových tarifů elektřiny a elektrické energie a plynu; (39) doprava a skladování, zejména distribuce a transfer elektřiny a plynu, rozvody elektřiny, plynu a tepla, doprava a skladování radioaktivních odpadů; (40) výroba elektřiny a tepla. (730) ČEZ, a.s., Duhová 1444/2, Praha 4 - Michle, 14000, CZ (740) JUDr. Aleš Zábrš, advokát, Na Beránce 2, Praha 6, (210) O (220) (320) (511) 5 BELOGA (510) (5) farmaceutické výrobky pro léčbu nervové soustavy. (730) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d., Danica 5, Koprivnica, HR (740) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Pavel Zelený, advokát, Hálkova 2, Praha 2, (510) (16) papír, lepenka a výrobky z těchto materiálů, které nejsou zařazeny do jiných tříd (fólie na balení z umělých hmot), tiskárenské výrobky, potřeby pro knižní vazby, fotografie, papírenské zboží, lepidla pro papírenství nebo domácnost, materiál pro umělce, štětce, psací stroje a kancelářské potřeby (vyjímaje nábytek), učební a vyučovací pomůcky s výjimkou přístrojů, plastické obaly (nezařazené do jiných tříd), tiskařské typy, štočky; (35) propagační činnost, reklama, pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní administrativa, kancelářské práce; (39) doprava, balení a skladováni zboží, organizování cest. (730) Mail Step a. s., Do Čertous 2760/10, Praha 9 - Horní Počernice, 19300, CZ (210) O (220) (320) (511) 9 (210) O (220) (320) (511) 30 Perličky (510) (30) kakao, kakaové a čokoládové nápoje a přípravky pro jejich výrobu, čokoláda, cukrářské výrobky bez léčivých přísad, zejména čokoládové cukrovinky, sušenky, oplatky, zákusky, sladké pečivo a cukrářské výrobky, pekárenské výrobky a výrobky z těsta, přípravky vyrobené z obilnin, zmrzliny, jmenovitě zmrzlinové výrobky, mražené cukrovinky a dezerty, chlazené cukrovinky a dezerty, čokoládové pomazánky. (730) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, Chollerstrasse 4, CH 6301 Zug, CH (740) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Otakar Švorčík, advokát, Hálkova 2, Praha 2, (510) (9) akumulátory, baterie. (730) Novák Rostislav, Komenského 1429, Bystřice pod Hostýnem, 76861, CZ (740) Ing. Libor Markes, patentový zástupce, Grohova 54, Brno, 60200

73 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (210) O (220) (320) (511) 9, 16, 35, 36, 37, 41, 42 (210) O (220) (320) (511) 29, 33, 35, 41, 43 (510) (9) nosiče záznamů, software, informace, data a záznamy v elektronické podobě, multimediální aplikace, publikace, katalogy a periodika v elektronické podobě, internetové servery; (16) tiskoviny, zejména časopisy, noviny, knihy, prospekty, plakáty, fotografie, tištěné propagační materiály; (35) reklamní, marketingová, inzertní a propagační činnost, zprostředkování služeb v oblasti obchodu s výrobky spadajícími do tříd 9 a 16; (36) realitní služby, poskytování franchise v oblasti obchodování v rámci realitních služeb, poradenství v oblasti realitních služeb; (37) stavebnictví; (41) nakladatelská a vydavatelská činnost, vzdělávání a vzdělávací informace, organizování a vedení konferencí, kongresů, seminářů, sympozií a soutěží; (42) poskytování know-how v oblasti realitních služeb, poskytování know-how a franchisingu v oblasti počítačového zpracování elektronických dat a záznamů. (730) Valta Michal, Partyzánská 46, Plzeň, 31205, CZ (740) JUDr. Miroslav Kupka, Levého 1532, Rakovník, (210) O (220) (320) (511) 29, 33, 35, 41, 43 (510) (29) maso, masné výrobky, ryby, drůbež a zvěřina, masové výtažky, masové svačinky, masové konzervy, paštiky, masné pomazánky, salámy, uzeniny, tepelně zpracované masné výrobky, veškeré zabijačkové výrobky, sádlo, slanina, oleje a tuky jedlé; (33) vína, sekty, alkoholické nápoje; (35) maloobchodní a velkoobchodní prodej a zprostředkování v oblasti nákupu a prodeje zboží včetně prodeje prostřednictvím Internetu s výrobky uvedenými ve třídách 29 a 33, marketing; (41) pořádání a organizování degustací a soutěží vín, galerie fotografií, obrazů, vernisáže, kulturní činnost, zábavní a vzdělávací činnost, rekreace, školení, zábava; (43) služby zajišťující stravování a nápoje, provozování vináren a vinoték, vinný bar, restaurace, provoz hotelového ubytování, kavárny, pořádání ochutnávek vín, provozování vinných sklípků. (730) Vinařství Pod Zámkem s.r.o., Břeclavská 1100, Valtice, 69142, CZ (740) Patentová a známková kancelář, Ing. Jaromír Přikryl, Včelín 1161, Hulín, (210) O (220) (320) (511) 41 (510) (29) maso, masné výrobky, ryby, drůbež a zvěřina, masové výtažky, masové svačinky, masové konzervy, paštiky, masné pomazánky, salámy, uzeniny, tepelně zpracované masné výrobky, veškeré zabijačkové výrobky, sádlo, slanina, oleje a tuky jedlé; (33) vína, sekty, alkoholické nápoje; (35) maloobchodní a velkoobchodní prodej a zprostředkování v oblasti nákupu a prodeje zboží včetně prodeje prostřednictvím Internetu s výrobky uvedenými ve třídách 29 a 33, marketing; (41) pořádání a organizování degustací a soutěží vín, galerie fotografií, obrazů, vernisáže, kulturní činnost, zábavní a vzdělávací činnost, rekreace, školení, zábava; (43) služby zajišťující stravování a nápoje, provozování vináren a vinoték, vinný bar, restaurace, provoz hotelového ubytování, kavárny, pořádání ochutnávek vín, provozování vinných sklípků. (730) Vinařství Pod Zámkem s.r.o., Břeclavská 1100, Valtice, 69142, CZ (740) Patentová a známková kancelář, Ing. Jaromír Přikryl, Včelín 1161, Hulín, (510) (41) školství. (730) Masarykova základní škola Velký Osek, okres Kolín, Vrchlického 236, Velký Osek, , CZ (210) O (220) (320) (511) 3 Body Love Program (510) (3) kosmetika. (730) Dermacol a.s., Výtvarná 1023/4, Praha 6, 16100, CZ (740) JUDr. Robert Jehne, advokát, Washingtonova 694/1567/25, Praha 1, 11000

74 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (210) O (220) (320) (511) 6, 19 ALEGRO (510) (6) zárubně a dveře kovové, zárubně a dveře kovové odolné proti ohni; (19) zárubně a dveře s výjimkou kovových, dveřové rámy s výjimkou kovových, zárubně dýhované, zárubně a dveře nekovové odolné proti ohni. (730) SAPELI, a.s., Pávovská 3104/15a, Jihlava, 58601, CZ (740) Jiří Bursa, Polní 12, Jihlava, (210) O (220) (320) (511) 6, 19 DAMIER (510) (6) zárubně a dveře kovové, zárubně a dveře kovové odolné proti ohni; (19) zárubně a dveře s výjimkou kovových, dveřové rámy s výjimkou kovových, zárubně dýhované, zárubně a dveře nekovové odolné proti ohni. (730) SAPELI, a.s., Pávovská 3104/15a, Jihlava, 58601, CZ (740) Jiří Bursa, Polní 12, Jihlava, (210) O (220) (320) (511) 41, 42, 44 kubeck (510) (41) organizování a vedení konferencí, organizování a vedení kongresů, organizování kulturních nebo vzdělávacích výstav, pořádání a řízení školení, organizování sportovních soutěží, půjčování potápěčské výstroje, vydávání knih a textů, s výjimkou reklamních nebo náborových, vzdělávání; (42) klinické studie, laboratorní (vědecké) služby, chemické analýzy, vědecký výzkum; (44) fyzikální terapie, lékařské služby, lékařské poradenství pro osoby se zdravotním postižením, pronájem lékařského zařízení, zdravotní péče, zdravotní poradenství, zdravotnická střediska, zotavovny, sanatoria. (730) KÜBECK s.r.o., Na Kopci 403, Kladno, 27201, CZ (740) Ing. Mgr. Markéta Hrabáková, advokátka, V Jámě 1, Praha 1, (210) O (220) (320) (511) 41, 42, 44 (210) O (220) (320) (511) 6, 19 DOMINO (510) (6) zárubně a dveře kovové, zárubně a dveře kovové odolné proti ohni; (19) zárubně a dveře s výjimkou kovových, dveřové rámy s výjimkou kovových, zárubně dýhované, zárubně a dveře nekovové odolné proti ohni. (730) SAPELI, a.s., Pávovská 3104/15a, Jihlava, 58601, CZ (740) Jiří Bursa, Polní 12, Jihlava, (210) O (220) (320) (511) 6, 19 TENGA (510) (6) zárubně a dveře kovové, zárubně a dveře kovové odolné proti ohni; (19) zárubně a dveře s výjimkou kovových, dveřové rámy s výjimkou kovových, zárubně dýhované, zárubně a dveře nekovové odolné proti ohni. (730) SAPELI, a.s., Pávovská 3104/15a, Jihlava, 58601, CZ (740) Jiří Bursa, Polní 12, Jihlava, (210) O (220) (320) (511) 6, 19 VENECIA (510) (6) zárubně a dveře kovové, zárubně a dveře kovové odolné proti ohni; (19) zárubně a dveře s výjimkou kovových, dveřové rámy s výjimkou kovových, zárubně dýhované, zárubně a dveře nekovové odolné proti ohni. (730) SAPELI, a.s., Pávovská 3104/15a, Jihlava, 58601, CZ (740) Jiří Bursa, Polní 12, Jihlava, (510) (41) organizování a vedení konferencí, organizování a vedení kongresů, organizování kulturních nebo vzdělávacích výstav, pořádání a řízení školení, organizování sportovních soutěží, půjčování potápěčské výstroje, vydávání knih a textů, s výjimkou reklamních nebo náborových, vzdělávání; (42) klinické studie, laboratorní (vědecké) služby, chemické analýzy, vědecký výzkum; (44) fyzikální terapie, lékařské služby, lékařské poradenství pro osoby se zdravotním postižením, pronájem lékařského zařízení, zdravotní péče, zdravotní poradenství, zdravotnická střediska, zotavovny, sanatoria. (730) KÜBECK s.r.o., Na Kopci 403, Kladno, 27201, CZ (740) Mgr. Ing. Markéta Hrabáková, advokátka, V Jámě 1, Praha 1, (210) O (220) (320) (511) 41, 42, 44 (510) (41) organizování a vedení konferencí, organizování a vedení kongresů, organizování kulturních nebo vzdělávacích výstav, pořádání a řízení školení, organizování sportovních soutěží, půjčování potápěčské výstroje, vydávání knih a textů, s výjimkou reklamních nebo náborových, vzdělávání; (42) klinické studie, laboratorní (vědecké) služby, chemické analýzy, vědecký výzkum; (44) fyzikální terapie, lékařské služby, lékařské poradenství pro osoby se zdravotním postižením, pronájem lékařského

75 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) zařízení, zdravotní péče, zdravotní poradenství, zdravotnická střediska, zotavovny, sanatoria. (730) KÜBECK s.r.o., Na Kopci 403, Kladno, 27201, CZ (740) Ing. Mgr. Markéta Hrabáková, advokátka, V Jámě 1, Praha 1, (210) O (220) (320) (511) 41, 42, 44 kübeck (510) (41) organizování a vedení konferencí, organizování a vedení kongresů, organizování kulturních nebo vzdělávacích výstav, pořádání a řízení školení, organizování sportovních soutěží, půjčování potápěčské výstroje, vydávání knih a textů, s výjimkou reklamních nebo náborových, vzdělávání; (42) klinické studie, laboratorní (vědecké) služby, chemické analýzy, vědecký výzkum; (44) fyzikální terapie, lékařské služby, lékařské poradenství pro osoby se zdravotním postižením, pronájem lékařského zařízení, zdravotní péče, zdravotní poradenství, zdravotnická střediska, zotavovny, sanatoria. (730) KÜBECK s.r.o., Na Kopci 403, Kladno, 27201, CZ (740) Ing. Mgr. Markéta Hrabáková, advokátka, V Jámě 1, Praha 1, (210) O (220) (320) (511) 5, 10, 24 ABDOEXPAND (510) (5) farmaceutické a veterinářské výrobky, hygienické výrobky pro léčebné účely, náplasti, obvazový materiál, obinadla, obklady; (10) přístroje a nástroje chirurgické, ortopedické prostředky, bandáže, bakteriologické filtry k léčebným účelům, chirurgické implantáty, elastické obvazy, pásy pro lékařské účely, chirurgické punčochy, roušky; (24) tkaniny a textilní výrobky, filtrační materiál spadající do této třídy, plst, úplety. (730) VUP Medical, a.s., Šujanovo náměstí 3, Brno, 60200, CZ (740) Ing. Václav Kratochvíl, Husníkova 2086/22, Praha 13, (210) O (220) (320) (511) 9, 35, 41, 42 (210) O (220) (320) (511) 5, 10 HemaColl (510) (5) farmaceutické a veterinářské výrobky, hygienické výrobky pro léčebné účely, náplasti, obvazový materiál, obinadla, obklady; (10) bandáže, bakteriologické filtry k léčebným účelům, chirurgické implantáty, elastické obvazy, pásy pro lékařské účely, chirurgické punčochy, roušky. (730) VUP Medical, a.s., Šujanovo náměstí 3, Brno, 60200, CZ (740) Ing. Václav Kratochvíl, Husníkova 2086/22, Praha 13, (210) O (220) (320) (511) 5, 10 HYCOLL (510) (5) farmaceutické a veterinářské výrobky, hygienické výrobky pro léčebné účely, náplasti, obvazový materiál, obinadla, obklady; (10) bandáže, bakteriologické filtry k léčebným účelům, chirurgické implantáty, elastické obvazy, pásy pro lékařské účely, chirurgické punčochy, roušky. (730) VUP Medical, a.s., Šujanovo náměstí 3, Brno, 60200, CZ (740) Ing. Václav Kratochvíl, Husníkova 2086/22, Praha 13, (510) (9) počítačový software, počítače; (35) dodavatelské služby pro třetí osoby (nákup výrobků a služeb pro jiné podniky), služby v oblasti grafické úpravy pro reklamní účely; (41) školení; (42) počítačové programování, konzultace v oblasti počítačového softwaru, pronájem počítačového softwaru, tvorba a správa webových stránek pro třetí osoby. (730) UNIPEX CZ, s.r.o., Rudolfovská 88, České Budějovice, 37001, CZ (210) O (220) (320) (511) 18, 25, 28, 35, 41, 45 (210) O (220) (320) (511) 5, 10, 24 PRONA (510) (5) farmaceutické a veterinářské výrobky, hygienické výrobky pro léčebné účely, náplasti, obvazový materiál, obinadla, obklady; (10) ortopedické prostředky, bandáže, bakteriologické filtry k léčebným účelům, chirurgické implantáty, elastické obvazy, pásy pro lékařské účely, chirurgické punčochy, roušky; (24) tkaniny a textilní výrobky, filtrační materiál spadající do této třídy, plst, úplety. (730) VUP Medical, a.s., Šujanovo náměstí 3, Brno, 60200, CZ (740) Ing. Václav Kratochvíl, Husníkova 2086/22, Praha 13, (510) (18) kůže a její imitace, zboží vyrobené z těchto materiálů, nezahrnuté v jiných třídách, zvířecí kůže, usně, kufry a cestovní tašky, deštníky a slunečníky, vycházkové hole, biče, jezdecké postroje a sedla; (25) sportovní oděvy a doplňky - v rámci této třídy, sportovní a rekreační oblečení, zejména kalhoty, košile, svetry, bundy, dresy a jejich doplňky, sportovní prádlo, termoprádlo, plavky, rukavice, čepice, čelenky, šály, ponča, ponožky, návleky, sportovní a rekreační obuv, vše v rámci této třídy; (28) hry, hračky, potřeby pro gymnastiku a sport, které nejsou uvedeny v jiných třídách, vánoční ozdoby; (35) marketing, propagace a reklama v rámci této třídy, zejména propagace sportu, kulturních a společenských akcí, propagační, inzertní a reklamní činnost, zejména propagace sportu na regionální a celostátní úrovni, management, výstavy k reklamním a obchodním účelům, publikování textů k reklamním účelům, pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní administrativa, kancelářské práce, marketingová podpora; (41) kulturní, sportovní, zábavní a

76 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) vzdělávací soutěže a hry, společenské akce, organizování a pořádání závodů, anket a soutěží, zábavných a sportovních akcí a vystoupení, vyhlašování ocenění vítězů, školení, výchova, vzdělávání, zábava, sportovní výchova a vzdělávání, školení, kurzy, sportovní, kulturní a zábavní činnost, zejména organizování, pořádání a vyhodnocování vzdělávacích, zábavních a sportovních her a soutěží, organizování, provozování veškerých forem sportovních aktivit, pořádání soutěží a tombol, vydavatelská činnost, publikační činnost, provozování výchovných, vzdělávacích, školských a sportovních zařízení, včetně poskytování vzdělávací činnosti v obecně prospěšných společnostech, nadační činnost v oblasti sportovní; (45) zajištění právních, bezpečnostních a osobních služeb (v rámci této třídy) při sportovních akcích, závodech a soutěžích, kulturních a společenských akcích. (730) Česká unie sportu, Zátopkova 100/2, Praha 6 - Břevnov, 16900, CZ (740) UNIPATENT, Mgr. Jiří Macek, Sázavská 16, Praha, (210) O (220) (320) (511) 12, 35, 37 (210) O (220) (320) (511) 1, 3, 4, 5 LONELA (510) (1) chemické výrobky určené pro průmysl a zemědělství, hasicí látky, hasicí prostředky, hasební sloučeniny, hasicí směsi; (3) kosmetika, parfumerie, drogerie, přípravky pro bělení, prostředky k praní, přípravky pro čištění, leštění, odmašťování a broušení, mýdla, šampóny, prostředky na odstraňování skvrn; (4) svíce, svíčky, svíčky ozdobné, vonné svíčky, vosk, vosk na svícení, vosk pro průmyslové účely, vosk včelí; (5) léčiva, vitamíny, hygienické potřeby v rámci třídy, potravinové doplňky, dezinfekční přípravky, výrobky pro hubení škodlivých zvířat, fungicidy, herbicidy. (730) RODOSPOL s.r.o., Trávníky 231, Smržice, 79817, CZ (740) Ing. Zdeněk Kučera, patentový zástupce, Dlouhá 207 (P.O. Box 92), Slušovice, (210) O (220) (320) (511) 32 Hubert (510) (32) piva. (730) Pivovar Zbraslavice s.r.o., Zbraslavice 2, Zbraslavice, 28521, CZ (740) JUDr. Vladimír Pospíšil, advokát, JUDr. Vladimír Pospíšil, Havlíčkovo náměstí 512, Kutná Hora, (210) O (220) (320) (511) 11 (510) (12) drážní hnací vozidla tramvajová, trolejbusová, železniční a lanová; (35) zprostředkování obchodní činnosti s výrobky uvedenými ve třídě 12, import a export výrobků uvedených ve třídě 12, management, propagace, reklama; (37) údržba a rekonstrukce železničních kolejových vozidel, opravy a údržba silničních motorových vozidel. (730) CZ LOKO, a.s., Semanínská 580, Česká Třebová, 56002, CZ (740) PROPATENT, Ing. Vlasta Sedláčková, Pod Pekařkou 1, Praha 4, (210) O (220) (320) (511) 5 GRIPOFEN (510) (5) farmaceutické přípravky pro krátkodobou symptomatickou léčbu akutních infekcí horních cest dýchacích a chřipky (bolest a/ nebo horečka) spojené s nosní kongescí. (730) NOVARTIS AG, 4002 Basel, CH (740) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, Hálkova 2, Praha 2, (210) O (220) (320) (511) 5 PHENYLGRIP (510) (5) farmaceutické přípravky pro humánní užití. (730) NOVARTIS AG, 4002 Basel, CH (740) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Michal Havlík, Hálkova 2, Praha 2, (210) O (220) (320) (511) 19, 27, 37 (510) (11) topná, ventilační a klimatizační zařízení a čisticí zařízení, topné a sušicí přístroje pro osobní potřebu, vysoušecí zařízení. (730) iclima s.r.o., Římská 678/26, Praha 2, 12000, CZ (740) Mgr. Lukáš Dlabáček, patentový zástupce, Bolzanova 461/5, Brno, (510) (19) podlahové desky nekovové, podlahy (nekovové); (27) krytina podlahová vinylová, podlahové krytiny; (37) pokládka podlahových krytin, podlahářské práce. (730) LUKOR s.r.o., Českomoravská 2255/12a, Praha 9 - Libeň, 19000, CZ

77 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (210) O (220) (320) (511) 19, 27, 37 (210) O (220) (320) (511) 35, 39, 42 (510) (19) podlahové desky nekovové, podlahy (nekovové); (27) krytina podlahová vinylová, podlahové krytiny; (37) pokládka podlahových krytin, podlahářské práce. (730) LUKOR s.r.o., Českomoravská 2255/12a, Praha 9 - Libeň, 19000, CZ (210) O (220) (320) (511) 30, 40, 43 (510) (35) propagační činnost, reklama, pomoc při řízení obchodní činnosti, při provozování obchodů a obchodních činností průmyslového nebo obchodního podniku; (39) doprava, optimalizování a řízení procesu pohybu výrobků od expedice jejich výrobce přes logistické a dodavatelské řetězce až ke konečnému spotřebiteli, balení a skladování zboží, organizování cest; (42) vědecké a technologické služby a související výzkum a projektování, analytické a výzkumné služby v průmyslu. (730) Česko-Slovenská Iniciativa ECR, Na Pankráci 30, Praha 4, 14000, CZ (740) Pavel Reichel & kol., Ing. Pavel Reichel, Lopatecká 14, Praha 4, (210) O (220) (320) (511) 11, 35, 37 (510) (30) káva a výrobky z ní, káva pražená, káva nepražená, kávové nápoje všeho druhu, kávové příchutě a náhražky, čokoláda, čaj, kakao, med, cukr a výrobky z nich, dorty a cukrovinky všeho druhu, kakaové, čokoládové a čajové nápoje, mouka, těsto, droždí a výrobky z nich, pečivo všeho druhu - sladké, slané i trvanlivé, obilniny pro osobní konzumaci, rýže a rýžové výrobky, koření, stimulanty chuti, výrobky z uvedených potravin - vše výše uvedené v rámci této třídy; (40) zpracování a úprava potravin, a to kávy, pražírna kávy, poradenství a poskytování informací v oblasti zpracování potravin, a to kávy; (43) služby hostinské - provoz kaváren, restaurantů, cukráren, vináren, barů, zařízení rychlého stravování a samoobslužných stravovacích zařízení, cateringové služby, pořádání hostin a rautů, poradenství a poskytování informací o stravování, poradenství a poskytování informací v oblasti přípravy a výroby kávy (služby baristů). (730) Coffee Source s.r.o., Francouzská 100/312, Praha 10, 10100, CZ (740) Ing. Jiří Střelák, Šumberova 42, Praha 6, (510) (11) akumulační nádrže, ohřívače vody, bojlery, náhradní součástky bojlerů, topná tělesa; (35) management, import a export výrobků uvedených ve třídě 11; (37) servis, údržba a opravy výrobků uvedených ve třídě 11. (730) Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o., Dražice 69, Benátky nad Jizerou, 29471, CZ (740) PROPATENT, Ing. Vlasta Sedláčková, Pod Pekařkou 1, Praha 4, 14700

78 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (210) O (220) (320) (511) 11, 35, 37 ságo, kávové náhražky, mouka a přípravky z obilnin, chléb, pečivo, cukrovinky, zmrzlina, med, sirup melasový, droždí, prášky do těsta, sůl, hořčice, ocet, nálevy (k ochucení), koření, led pro osvěžení; (32) piva, minerální vody, šumivé nápoje a jiné nápoje nealkoholické, nápoje a šťávy ovocné, sirupy a jiné přípravky k zhotovování nápojů; (33) alkoholické nápoje (s výjimkou piv); (35) propagační činnost, reklama, pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní administrativa, kancelářské práce; (41) výchova, vzdělávání, zábava, sportovní a kulturní aktivity; (43) služby zajišťující stravování a nápoje, dočasné ubytování. (730) Vinařské centrum s.r.o., Náměstí 199/11, Mikulov, 69201, CZ (740) Mgr. Jakub Trávníček, Jílkova 2486/199, Brno Židenice, (510) (11) akumulační nádrže, ohřívače vody, bojlery, náhradní součástky bojlerů, topná tělesa; (35) management, import a export výrobků uvedených ve třídě 11; (37) servis, údržba a opravy výrobků uvedených ve třídě 11. (730) Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o., Dražice 69, Benátky nad Jizerou, 29471, CZ (740) PROPATENT, Ing. Vlasta Sedláčková, Pod Pekařkou 1, Praha 4, (210) O (220) (320) (511) 32, 33, 35 (210) O (220) (320) (511) 11, 35, 37 (510) (32) nealkoholické nápoje; (33) alkoholické nápoje s výjimkou piv; (35) maloobchod, velkoobchod a zprostředkování obchodu s nápoji zahrnutými ve třídách 32 a 33, propagační činnost, pomoc při řízení obchodní činnosti. (730) Vinařství Mutěnice, s. r. o., Údolní 1174, Mutěnice, 69611, CZ (740) RETROPATENT s.r.o., Mgr. Kamil Kolátor, Dobiášova 1246/29, Liberec VI, (510) (11) akumulační nádrže, ohřívače vody, bojlery, náhradní součástky bojlerů, topná tělesa; (35) management, import a export výrobků uvedených ve třídě 11; (37) servis, údržba a opravy výrobků uvedených ve třídě 11. (730) Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o., Dražice 69, Benátky nad Jizerou, 29471, CZ (740) PROPATENT, Ing. Vlasta Sedláčková, Pod Pekařkou 1, Praha 4, (210) O (220) (320) (511) 32, 33, 35 (210) O (220) (320) (511) 29, 30, 32, 33, 35, 41, 43 (510) (29) maso, ryby, drůbež a zvěřina, masové výtažky, zavařované, mražené, sušené a vařené ovoce a zelenina, želé, džemy, vejce, mléko a mléčné výrobky, oleje a tuky jedlé; (30) káva, čaj, kakao, cukr, rýže, tapioka, (510) (32) nealkoholické nápoje; (33) alkoholické nápoje s výjimkou piv; (35) maloobchod, velkoobchod a zprostředkování obchodu s nápoji zahrnutými ve třídách 32 a 33, propagační činnost, pomoc při řízení obchodní činnosti. (730) Vinařství Mutěnice, s. r. o., Údolní 1174, Mutěnice, 69611, CZ (740) RETROPATENT s.r.o., Mgr. Kamil Kolátor, Dobiášova 1246/29, Liberec VI, 46006

79 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (210) O (220) (320) (511) 5, 30, 44 EPICAFE (510) (5) farmaceutické a veterinářské výrobky, hygienické výrobky pro léčebné účely, dietní potraviny a dietetické přípravky pro léčebné nebo veterinární účely, potraviny pro batolata, potravní doplňky pro lidskou potřebu a pro zvířata, náplasti, obvazový materiál, materiály pro plombování zubů a pro zubní otisky, dezinfekční přípravky, výrobky pro hubení škodlivých zvířat; (30) káva, čaj, kakao a kávové náhražky, rýže, tapioka a ságo, mouka a obilninové přípravky, cukrovinky, zmrzlina, cukr, med, melasa, droždí, prášek do pečiva, sůl, hořčice, koření; (44) lékařské služby, veterinární služby, péče o hygienu a krásu osob a zvířat, zemědělské, zahradnické a lesnické služby. (730) Blue step spol. s r.o., Jinonická 804/80, Praha 5 - Košíře, 15800, CZ (740) Traplová Hakr Kubát, advokátní a patentová kancelář, Mgr. Jana Šuranová Traplová, advokátka, Přístavní 24, Praha 7, (210) O (220) (320) (511) 30 (210) O (220) (320) (511) 5, 30, 44 KURPERIN (510) (5) farmaceutické a veterinářské výrobky, hygienické výrobky pro léčebné účely, dietní potraviny a dietetické přípravky pro léčebné nebo veterinární účely, potraviny pro batolata, potravní doplňky pro lidskou potřebu a pro zvířata, náplasti, obvazový materiál, materiály pro plombování zubů a pro zubní otisky, dezinfekční přípravky, výrobky pro hubení škodlivých zvířat; (30) káva, čaj, kakao a kávové náhražky, rýže, tapioka a ságo, mouka a obilninové přípravky, cukrovinky, zmrzlina, cukr, med, melasa, droždí, prášek do pečiva, sůl, hořčice, koření; (44) lékařské služby, veterinární služby, péče o hygienu a krásu osob a zvířat, zemědělské, zahradnické a lesnické služby. (730) Blue step spol. s r.o., Jinonická 804/80, Praha 5 - Košíře, 15800, CZ (210) O (220) (320) (511) 5 BELOSTER (510) (5) farmaceutické výrobky pro močové ústrojí. (730) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d., Danica 5, Koprivnica, HR (740) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Pavel Zelený, advokát, Hálkova 2, Praha 2, (210) O (220) (320) (511) 30 (510) (30) pečivo a cukrovinky s čokoládou a bez čokolády, cookies s čokoládou a bez čokolády, sušenky s čokoládou a bez čokolády, oplatky a oplatkové sušenky s čokoládou a bez čokolády, mouka a obilninové přípravky. (730) Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, Rötelstrasse 35, D Neckarsulm, DE (510) (30) pečivo a cukrovinky s čokoládou a bez čokolády, cookies s čokoládou a bez čokolády, sušenky s čokoládou a bez čokolády, oplatky a oplatkové sušenky s čokoládou a bez čokolády, mouka a obilninové přípravky. (730) Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, Rötelstrasse 35, D Neckarsulm, DE (740) Traplová Hakr Kubát, advokátní a patentová kancelář, Mgr. Jana Šuranová Traplová, advokátka, Přístavní 24, Praha 7, (210) O (220) (320) (511) 1, 11, 42 DIONELA (510) (1) hmoty pro úpravu a čištění vody; (11) zařízení pro úpravu a doúpravu i čištění vody všeho druhu, filtry na vodu, zejména pro domácnost, komunální, průmyslové a laboratorní účely, jejich části a příslušenství; (42) expertizy a technologické návrhy v oboru úpravy a čištění vody. (730) AQUA AUREA, s.r.o., Klapkova 106/51, Praha 8 - Kobylisy, 18200, CZ (740) PROPATENT, Ing. Vlasta Sedláčková, Pod Pekařkou 1, Praha 4, (210) O (220) (320) (511) 9, 16, 35, 38, 41, 42 Rádio Impuls. Rádio dobrých skutků. (510) (9) nahrané a nenahrané nosiče zvuku a obrazu, audiokazety, videokazety, magnetofonové pásky, gramofonové desky, kompaktní disky, paměťové karty, USB flash paměti, software, hardware; (16) propagační tiskoviny, katalogy, prospekty, plakáty, kalendáře, fotografie, knihy, časopisy, pohlednice, penály, těžítka, periodické a neperiodické tiskoviny, tiskárenské výrobky, kancelářské potřeby spadající do této třídy, potřeby pro knižní vazby, papírenské zboží, lepidla pro papírenství nebo pro domácnost, štětce, štočky, papírové obaly, obaly na spisy, papírové sáčky, lepicí pásky pro kancelářské použití kromě pásek k léčebným účelům, učební pomůcky v rámci této třídy s výjimkou přístrojů, umělecké nebo ozdobné předměty z papíru nebo plastických hmot spadající do této třídy; (35) reklamní a propagační činnost prostřednictvím jakéhokoliv média, prostřednictvím telefonní, datové nebo informační sítě, inzertní činnost, zprostředkování reklamy, inzerce a propagace, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu v rámci této třídy s výrobky ve třídách 9 a 16, rozhlasová a televizní reklama; (38) rozhlasové a televizní vysílání, šíření a výměna informací prostřednictvím počítačových a telekomunikačních síti, včetně Internetu; (41) činnost výchovná, vzdělávací a zábavná, pořádání koncertů, hudebních soutěží, živých kulturních vystoupení, publicistika, činnost vydavatelská a nakladatelská, zprostředkovatelská, poradenská a konzultační činnost v oblasti multimediální a masmediální tvorby, výroba rozhlasových a televizních programů, rozhlasová a televizní zábava; (42) tvorba, údržba, aktualizace a správa webových stránek.

80 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (730) LONDA spol. s r. o., Na příkopě 859/22, Praha 1 - Nové Město, 11000, CZ (210) O (220) (320) (511) 9, 16, 35, 38, 41, 42 Rádio Impuls. Společně zvládneme i velké věci. (510) (9) nahrané a nenahrané nosiče zvuku a obrazu, audiokazety, videokazety, magnetofonové pásky, gramofonové desky, kompaktní disky, paměťové karty, USB flash paměti, software, hardware; (16) propagační tiskoviny, katalogy, prospekty, plakáty, kalendáře, fotografie, knihy, časopisy, pohlednice, penály, těžítka, periodické a neperiodické tiskoviny, tiskárenské výrobky, kancelářské potřeby spadající do této třídy, potřeby pro knižní vazby, papírenské zboží, lepidla pro papírenství nebo pro domácnost, štětce, štočky, papírové obaly, obaly na spisy, papírové sáčky, lepicí pásky pro kancelářské použití kromě pásek k léčebným účelům, učební pomůcky v rámci této třídy s výjimkou přístrojů, umělecké nebo ozdobné předměty z papíru nebo plastických hmot spadající do této třídy; (35) reklamní a propagační činnost prostřednictvím jakéhokoliv média, prostřednictvím telefonní, datové nebo informační sítě, inzertní činnost, zprostředkování reklamy, inzerce a propagace, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu v rámci této třídy s výrobky ve třídách 9 a 16, rozhlasová a televizní reklama; (38) rozhlasové a televizní vysílání, šíření a výměna informací prostřednictvím počítačových a telekomunikačních síti, včetně Internetu; (41) činnost výchovná, vzdělávací a zábavná, pořádání koncertů, hudebních soutěží, živých kulturních vystoupení, publicistika, činnost vydavatelská a nakladatelská, zprostředkovatelská, poradenská a konzultační činnost v oblasti multimediální a masmediální tvorby, výroba rozhlasových a televizních programů, rozhlasová a televizní zábava; (42) tvorba, údržba, aktualizace a správa webových stránek. (730) LONDA spol. s r. o., Na příkopě 859/22, Praha 1 - Nové Město, 11000, CZ (210) O (220) (320) (511) 3, 5, 42 (210) O (220) (320) (511) 29, 30, 43 (510) (29) maso, ryby, drůbež a zvěřina, masové výtažky, konzervované, mražené, sušené a vařené ovoce a zelenina, želé, džemy, kompoty, vejce, mléko a mléčné výrobky, jedlé oleje a tuky; (30) káva, čaj a kávové náhražky, rýže, mouka a obilninové přípravky, chléb, pečivo a cukrovinky, zmrzlina, led potravinářský; (43) rychlé občerstvení, bufety, kavárny, jídelní a závodní jídelny, samoobslužné restaurace, restaurace, penzióny, bary. (730) Infinity Impex s.r.o., Fryčovická 459, Praha 9, 19900, CZ (210) O (220) (320) (511) 9, 16, 35 HITECHCARD (510) (9) přístroje a nástroje vědecké, námořní, geodetické, fotografické, filmové, optické, přístroje pro vážení, měření, signalizaci, kontrolu (inspekci), záchranu a přístroje pro vyučování, přístroje a nástroje pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu, přístroje pro záznam, převod, reprodukci zvuku nebo obrazu, nosiče dat magnetické, záznamové disky, kompaktní disky, DVD a ostatní digitální záznamové nosiče, ústrojí pro přístroje na mince, pokladny registrační, kalkulačky, zařízení na zpracování dat, počítače, počítačový software, hasicí přístroje; (16) papír, lepenka, tiskárenské výrobky, potřeby pro knižní vazby, fotografie, papírenské zboží, lepidla pro papírenství nebo domácnost, materiál pro umělce, štětce, psací stroje a kancelářské potřeby (vyjímaje nábytek), učební a vyučovací pomůcky s výjimkou přístrojů, plastické obaly (nezařazené do jiných tříd), tiskařské typy, štočky; (35) propagační činnost, reklama, pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní administrativa, kancelářské práce. (730) Porta Germanica spol. s r.o., Linkova 59, Bakov nad Jizerou, 29401, CZ (510) (3) kosmetické přípravky, kosmetika, krémy (kosmetické -), krémy na kůži, masky (krášlicí -), pokožka (kosmetické přípravky pro pěstění -); (5) farmaceutické přípravky, masti pro farmaceutické účely, náplasti, náplasti pro lékařské účely, obklady, obinadla pro ošetření ran, obvazový materiál, pokožka (farmaceutické přípravky pro péči o -); (42) kosmetika (výzkum v oblasti -), vývoj a výzkum nových výrobků (pro jiné), výzkum v oblasti kosmetiky. (730) GlobeTech Innovation s.r.o., Na Strži 1702/65, Praha 4, 14000, CZ (210) O (220) (320) (511) 39, 43 (510) (39) rozvoz a distribuce hotových jídel nebo polotovarů, doprava, přeprava, balení a distribuce zboží a výrobků; (43) gastroservis, zásobování restaurací a provozoven potravinářskými výrobky a nápoji, bistra, bary, bufetové služby, cateringové služby, provoz restaurací,

81 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) pohostinství, podávání jídel a nápojů, příprava jídel a pokrmů a nápojů, restaurace rychlého občerstvení, restaurace s odnosem jídla s sebou. (730) NoodleTime s.r.o., Pobřežní 46, Praha 8, 18000, CZ (210) O (220) (320) (511) 28 (210) O (220) (320) (511) 12 (510) (12) automobily a jejich části a příslušenství, spadající do této třídy. (730) ŠKODA AUTO a.s., Tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 29360, CZ (510) (28) hry, hračky, věci na hraní, panenky, panenky na hraní, miminka (hračky), plastová miminka (hračky), oblečení na panenky, šaty pro panenky, postýlky pro panenky, kojenecké lahve pro panenky - vše výše uvedené v rámci třídy 28. (730) EP Line SE, Kodaňská 1441/46, Praha 10 - Vršovice, 10100, CZ (210) O (220) (320) (511) 12 (210) O (220) (320) (511) 14, 25, 28 (510) (12) automobily a jejich části a příslušenství, spadající do této třídy. (730) ŠKODA AUTO a.s., Tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 29360, CZ (510) (14) bižuterie, klenotnické výrobky, klenoty, ozdoby, komponenty na výrobu šperků, napodobeniny šperků, korálky, náhrdelníky, náramky, náušnice, prsteny, prstýnky, přívěsky, řetízky, šperky, umělé šperky; (25) oděvy, oblečení, trika, trička, dětská trička, tílka, trička určená k pomalování, trička pro výtvarnou činnost, dětské oblečení, domácí oblečení, oblečení pro volný čas, noční košile a pyžama, šaty; (28) hry, hračky, věci na hraní, hrací sady, tvůrčí sady, kreativní hračky, výtvarné hračky, šaty pro panenky, žertovné předměty na hraní - vše výše uvedené v rámci třídy 28. (730) EP Line SE, Kodaňská 1441/46, Praha 10 - Vršovice, 10100, CZ (210) O (220) (320) (511) 12 (510) (12) automobily a jejich části a příslušenství, spadající do této třídy. (730) ŠKODA AUTO a.s., Tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 29360, CZ

82 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zveřejněné přihlášky ochranných známek) (210) O (220) (320) (511) 12 (730) UNITED BREWERIES s.r.o., Husovo náměstí 22, Rakovník, 26901, CZ (740) JUDr. Miroslav Kupka, Levého 1532, Rakovník, (210) O (220) (320) (511) 41 Naučná stezka Jáchymovské peklo (510) (41) vzdělávací informace. (730) Město Jáchymov, náměstí Republiky 1, Jáchymov, 36251, CZ (510) (12) automobily a jejich části a příslušenství, spadající do této třídy. (730) ŠKODA AUTO a.s., Tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 29360, CZ (210) O (220) (320) (511) 32, 43 (210) O (220) (320) (511) 35, 42, 45 UPgates (510) (35) obchodní odborné poradenství, poradenství v obchodní činnosti, reklama on-line v počítačové síti, zasílání reklamních materiálů zákazníkům, vydávání, zveřejňování, oznámení, vyhlášení a publikování reklamních textů; (42) konzultace v oblasti počítačového softwaru, pronájem počítačového softwaru, tvorba softwaru, údržba počítačových programů, aktualizace počítačových programů, navrhování a vývoj počítačového hardwaru, poradenství v oblasti navrhování a vývoje počítačového hardwaru a softwaru, pronájem webových serverů, tvorba a správa webových stránek (pro třetí osoby), umisťování webových stránek, hosting webových stránek, konzultace v oblasti webového designu, konzultační služby v oblasti informačních technologií; (45) poskytování licencí na počítačový software. (730) EVici webdesign s.r.o., Petra Bezruče 139, Štítina, 74791, CZ (510) (32) piva; (43) služby zajišťující stravování a nápoje, restaurační služby.

83 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace Zamítnuté a částečně zamítnuté přihlášky ochranných známek po zveřejnění ) Zamítnuté a částečně zamítnuté přihlášky ochranných známek po zveřejnění Zjistí-li Úřad v průběhu řízení o námitkách, že přihlašovaná ochranná známka nesplňuje podmínky pro zápis, přihlášku zamítne. Zjistí-li, že přihlašovaná ochranná známka nesplňuje podmínky pro zápis jen pro některé výrobky nebo služby, přihlášku zamítne v rozsahu výrobků nebo služeb, pro které přihláška nesplňuje podmínky zápisu. S ohledem na tuto skutečnost, obsahuje tato kapitola údaje o rozhodnutích o zamítnutí přihlášky ochranné známky v celém nebo částečném rozsahu na základě ustanovení 26 zákona č. 441/2003 Sb. Údaje o výsledku rozhodnutí (zamítnutí přihlášky, částečné zamítnutí přihlášky) jsou uvedeny za datem právní moci rozhodnutí pod INID kódem (583) s názvem "Datum právní moci rozhodnutí/výsledek rozhodnutí". (210) O (583) /NABYTÍ P.M. - ZAMÍTNUTÍ PŘIHLÁŠKY PO ZVEŘEJNĚNÍ

84 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zamítnuté námitky týkající se ochranných známek) Zamítnuté námitky týkající se ochranných známek V průběhu řízení o námitkách může být Úřadem zjištěno, že přihlašovaná ochranná známka, která byla zveřejněna ve Věstníku, nezasahuje do zákonem chráněných starších práv třetích osob, tzv. namítajících, uvedených v ustanovení 7 zákona č. 441/2003 Sb., a proto Úřad námitky zamítne. Údaje o rozhodnutích o zamítnutí námitek na základě ustanovení 26 zákona č. 441/2003 Sb. jsou obsaženy v této kapitole. (210) O MON (583) (210) O BUMY (583)

85 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zápisy ochranných známek bez změny ve vztahu ke zveřejněným přihláškám) Přehled zápisů ochranných známek bez změny ve vztahu ke zveřejněným přihláškám Kapitola obsahuje údaje o ochranných známkách zapsaných na základě ustanovení 28 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., u kterých nedošlo ke změně údajů oproti zveřejněné přihlášce ochranné známky. Číselný přehled

86 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zápisy ochranných známek bez změny ve vztahu ke zveřejněným přihláškám) Zápisy ochranných známek bez změny ve vztahu ke zveřejněným přihláškám (111) (220) (320) (730) 3E PROJEKT, a.s., Mjr. Nováka 1490/14, Ostrava - Hrabůvka, 70030, CZ (210) O (111) (220) (320) (442) (730) Hostex spol. s r.o., Žerotínova 830/63, Šumperk, 78701, CZ (210) O (111) (220) (320) (442) (730) Société des Produits Nestlé S.A., 1800 Vevey, CH (210) O (111) (220) (320) (730) AutoCont Holding a.s., Hornopolní 3322/34, Ostrava - Moravská Ostrava, 70200, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Bay Bread LLC, 2325 Pine Street, San Francisco, California 94115, US (210) O (111) (220) (320) (730) Zeman Michal, Mejstříkova 626, Praha 4, 14900, CZ (210) O (111) (220) (320) (442) (730) BestClean spol. s r.o., Božkovské náměstí 599/3A, Plzeň, 32600, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Dian Marek MBA, M. R. Štefánika 234, Ústí nad Orlicí, 56201, CZ (210) O (111) (220) (320) (442) (730) BOHEMIA GOLD s.r.o., Lannova 2061/8, Praha 1, 11000, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) AMC Networks Central Europe Korlátolt Felelösségü Társaság, Lomb u , H-1139 Budapest, HU (210) O (111) (220) (320) (730) Sobriety a.s., Loosova 10/579, Brno, 63800, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Geodézie Kladno s.r.o., Unhošťská 2743, Kladno, 27201, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Mladá fronta a. s., Mezi Vodami 1952/9, Praha 4 - Modřany, 14300, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Mladá fronta a. s., Mezi Vodami 1952/9, Praha 4 - Modřany, 14300, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) OVICO s.r.o., Pod Vidoulí 750/1, Praha 5 - Jinonice, 15800, CZ (210) O

87 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zápisy ochranných známek bez změny ve vztahu ke zveřejněným přihláškám) (111) (220) (320) (730) MASS Training & Media s.r.o., Nad Kazankou 649/46, Praha 7 - Troja, 17100, CZ (210) O (111) (220) (320) (442) (730) Hanácká kyselka s.r.o., 547, Horní Moštěnice, 75117, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Leitgeb Jiří Ing., CSc., Kafkova 547/29, Praha, 16000, CZ Ciglanský Jan, Maková 207, Jenišov, 36001, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Air Konto s.r.o., Těšnov 1163/5, Praha, 11000, CZ (210) O (210) O (111) (220) (320) (730) Beneš & Michl s.r.o., Masarykova 91, Plzeň, 31200, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Kynychová Hana, Keltská 54, Praha 4, 14300, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) EFFECT GIFTS s.r.o., Spojovací 383, Jirny, 25090, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) NODUS TRADE s.r.o., Kubelíkova 1224/42, Praha 3 - Žižkov, 13000, CZ (210) O (111) (220) (320) (442) (730) MIL cosmetics s.r.o., Martinovská 3285/36f, Ostrava, Martinov, 72300, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) NODUS TRADE s.r.o., Kubelíkova 1224/42, Praha 3 - Žižkov, 13000, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Pršan Marek Ing., Lehota 150, Lehota, SK (210) O (111) (220) (320) (730) SHX Trading s.r.o., Svatoslavova 17, Praha 6, 16000, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) FTV Prima, spol. s r.o., Na Žertvách 24/132, Praha 8, 18000, CZ (111) (220) (320) (730) VLTAVA - LABE - PRESS, a.s., nám. Přemysla Otakara II. 8/5, České Budějovice 1, 37001, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) VLTAVA - LABE - PRESS, a.s., nám. Přemysla Otakara II. 8/5, České Budějovice 1, 37001, CZ (210) O (111) (220) (320)

88 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zápisy ochranných známek bez změny ve vztahu ke zveřejněným přihláškám) (730) Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15/2172, Ostrava-Poruba, 70800, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15/2172, Ostrava-Poruba, 70833, CZ (210) O (730) Cavadini Pavlína, Malá 75, Holešov, 76901, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Royal Pharma s.r.o., Hořínecká 1010/6, Praha 8, 18200, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Moulisová Jitka, Záhumenní 744, Rokycany, 33701, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Royal Pharma s.r.o., Hořinecká 1010/6, Praha 8, 18200, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Závodný Jaroslav, Palackého 623/15, Olomouc, 77900, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Royal Pharma s.r.o., Hořinecká 1010/6, Praha 8, 18200, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) ČS MTB Team, s.r.o., Bořivojova 1780, Roztoky, 25263, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) DEK a.s., Tiskařská 10, Praha 10 - Malešice, 10800, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) DEK a.s., Tiskařská 257/10, Praha 10 - Malešice, 10800, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Penzion v polích, s.r.o., Malé Čičovice 26, Malé Čičovice, 25268, CZ (210) O (111) (220) (320) (111) (220) (320) (730) Chen Jing Li, Slibná 199/9, Praha 10, 10200, CZ Chen Sun Bohemia Trade spol. s.r.o., Andersenova 412/6, Praha 10, 10200, CZ Prima Basta s.r.o., Molákova 577/34, Praha 8 - Karlín, 18600, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) HOCKEY CLUB OCELÁŘI TŘINEC, a.s., Lesní 60, Třinec - Staré Město, 73961, CZ HC OCELÁŘI TŘINEC o.s., Lesní 60, Třinec - Staré Město, 73961, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) HOCKEY CLUB OCELÁŘI TŘINEC, a.s., Lesní 60, Třinec - Staré Město, 73961, CZ HC OCELÁŘI TŘINEC o.s., Lesní 60, Třinec - Staré Město, 73961, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) FM Community s.r.o., Pobřežní 249/46, Praha 8 - Karlín, 18600, CZ

89 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zápisy ochranných známek bez změny ve vztahu ke zveřejněným přihláškám) (210) O (111) (220) (320) (730) Pejcha Miloš, Staré Jesenčany 67, Pardubice, 53002, CZ (210) O (730) Šiška Petr, Přílepská 160, Lukoveček, 76316, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) SAVA, spol. s r.o., Boskovická 379, Lysice, 67971, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) MARIMEX CZ, s.r.o., Libušská 221/264, Praha 4 - Libuš, 14200, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Kučera Robert, Pod Kuřidlem 396, Strakonice 1 - Dražejov, 38601, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Inter IKEA Centre Group A/S, Amager Strandvej 390, 2770 Kastrup, DK (210) O (111) (220) (320) (730) Farma Otročín s.r.o., Pražská 673, Klášterec nad Ohří, 43151, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Černá Jana Bc., Valčíkova 1588/4, Praha 8, 18000, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Kühn Company s.r.o., Křenova 438/7, Praha 6, 16200, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) CONE DESIGN Int. s.r.o., Tovární 417, Fryšták, 76316, CZ (210) O (111) (220) (320) (111) (220) (320) (730) SHX Trading s.r.o., Svatoslavova 17, Praha 4, 14000, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Českomoravský beton, a.s., Beroun 660, Beroun, 26601, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Černohorský Ivan Dr., Opatovická 180/8, Praha 1, 11000, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) T-SOFT a.s., Novodvorská 1010/14, Praha 4 - Lhotka, 14201, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Vajsar Václav, Na Panském 1116/2, Rudná, 25219, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Zahradní 400/1, Troubsko, 66441, CZ

90 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zápisy ochranných známek bez změny ve vztahu ke zveřejněným přihláškám) (210) O (111) (220) (320) (730) Andrys Petr, 146, Černotín, 75368, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) UNAR s.r.o., Meziříčská 169, Bystřice pod Hostýnem, 76801, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Drvoštěpová Petra JUDr., Olivova 1175/28, Říčany, 25101, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Drvoštěpová Petra JUDr., Olivova 1175/28, Říčany, 25101, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Lahůdky JITŘENKA, spol. s r.o., Gagarinova 1456, Teplice, 41501, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Lahůdky JITŘENKA, spol. s r.o., Gagarinova 1456, Teplice, 41501, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, Praha 4, 14078, CZ (210) O (320) (730) Qualem Consulting, s.r.o., Husitská 107/3, Praha 3 - Žižkov, 13000, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) ELTODO, a.s., Novodvorská 1010/14, Praha 4, 14201, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) 601 s.r.o., Rybná 716/24, Praha 1 - Staré Město, 11000, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Bartoš Jan Ing., Hofrat - Moll Str. 22/1, Tettnang, DE (210) O (111) (220) (320) (730) Kostelecké uzeniny a.s., Kostelec 60, Kostelec, 58861, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Kostelecké uzeniny a.s., Kostelec 60, Kostelec, 58861, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Coffee Drive s.r.o., Počernická 272/96, Malešice - Praha 10, 10800, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Asociace školních sportovních klubů České republiky, José Martího 269/31, Praha 6 - Veleslavín, 16200, CZ (210) O (111) (220)

91 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zápisy ochranných známek bez změny ve vztahu ke zveřejněným přihláškám) (111) (220) (320) (730) Opavia - LU, s.r.o., Karolinská 661, Praha 8, 18600, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) TECHNICOAT s.r.o., Planá 87, Planá, 37001, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Hotel Company s.r.o., Karolínská 661, Praha 8, 18600, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) FLAMIstop, s. r. o., Zenklova 434/112, Praha 8 - Libeň, 18000, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) WMS Gaming Inc., 800 South Nothpoint Boulevard, Waukegan, IL 60085, IL, US (210) O (111) (220) (320) (730) REAL ASPEKT s.r.o., Mariánskolázeňská 302/5, Karlovy Vary, 36001, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Hotel "Paříž" Praha, a.s., U Obecního domu 1080/1, Praha 1, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Vinacz, spol. s r.o., Vinařská 882, Dolní Bojanovice, 69617, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) AROS-osiva s.r.o., Trousilova 1066/1, Praha 8 - Kobylisy, 18200, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Cebadex SE, Pod sady 1547/9, Praha 4 - Modřany, 14300, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) STACHEMA CZ s.r.o., Hasičská 1, Kolín - Zibohlavy, 28002, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) STACHEMA CZ s.r.o., Hasičská 1, Kolín - Zibohlavy, 28002, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Jihomoravský cukr s.r.o., Babí louka 2504, Uherský Brod, 68801, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) CARPTEX s.r.o., Oblouková 308, Ústí nad Labem, 40340, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) DCI KINO Olomouc s.r.o., Sokolská 572/25, Olomouc, 77900, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) nanospace s.r.o., Rohova 98, Domažlice, 34401, CZ (210) O

92 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zápisy ochranných známek bez změny ve vztahu ke zveřejněným přihláškám) (111) (220) (320) (730) TECHart systems s.r.o. Bc., Machatého 679/4, Praha 5, 15200, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Černý Jaroslav, Plchov 33, Plchov, 27375, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) ENERGOM Projekty, a.s., Zemědělská 5295/6, Ostrava - Třebovice, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Tatincová Dana Mgr., Lužická 2093/9, Brno, 61600, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Zdravá potravina, z.s., Americká 579/17, Praha 2 - Vinohrady, 12000, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) TNS SERVIS s.r.o., K Teplinám 619, Slušovice, 76315, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Dlouhá Dana, Podle Kačerova 8/445, Praha 4, 14100, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) FIRE STATION s.r.o., Okružní 28/14, Plzeň, 32600, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) DELMAX s.r.o., U Chemičky 1087/5, Ústí nad Labem, 40001, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Rezidence Na Plachtě s.r.o., Murmanská 1475/4, Praha 10, 10000, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Plašilová Petra Ing., Weissova 1985, Praha 9 - Újezd nad Lesy, 19016, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Vašíček Milan, Prušánky 345, Prušánky, 69621, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Hotel Černá Hora a.s., Černá Hora 3/5, Černá Hora, 67921, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) nkt cables s.r.o., Průmyslová 1130, Kladno, 27201, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) nkt cables s.r.o., Průmyslová 1130, Kladno, 27201, CZ (210) O (111) (220) (320)

93 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zápisy ochranných známek bez změny ve vztahu ke zveřejněným přihláškám) (730) HESTIA, o.s., Na Poříčí 1041/12, Praha 1 - Nové Město, 11000, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) OZM Research s.r.o., Blížňovice 32, Hrochův Týnec, 53862, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) OZM Research s.r.o., Blížňovice 32, Hrochův Týnec, 53862, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4 - Krč, 14000, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) HYDROMA, spol. s r.o., Vlčnovská 2477, Uherský Brod, 68801, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) HYDROMA, spol. s r.o., Vlčnovská 2477, Uherský Brod, 68801, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) FALER GROUP s.r.o., Blatenská 866/79, Chomutov, 43001, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, Praha 5, 15021, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) AVANT investiční společnost, a.s., Rohanské nábřeží 671/15, Praha 8 - Karlín, 18600, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) KLARET DISTILLERY s.r.o., třída Bří Čapků 3222/9, Hodonín, 69501, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) KLARET DISTILLERY s.r.o., třída Bří Čapků 3222/9, Hodonín, 69501, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) KLARET DISTILLERY s.r.o., třída Bří Čapků 3222/9, Hodonín, 69501, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Advance Magazine Publishers Inc., One World Trade Center, New York, 10007, NY, US (210) O (111) (220) (320) (730) Česká republika- Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7, 17034, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Česká republika- Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7, 17034, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Česká republika- Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7, 17034, CZ

94 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zápisy ochranných známek bez změny ve vztahu ke zveřejněným přihláškám) (210) O (111) (220) (320) (730) Česká republika- Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7, 17034, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Heineken Česká republika, a.s., U Pivovaru 1, Krušovice, 27053, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Pivovar Matuška s.r.o., Španielova 1268/3, Praha 6, 16300, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Warewa s.r.o., Orlovská 361/44, Ostrava - Hrušov, 71100, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Biesel Franz J., Kanalstrasse 32, Berlin, DE (210) O (111) (220) (320) (730) Baban Džían, Na Rokytce 34/1027, Praha 8, 14100, CZ Heřmánek Karel, Spojovací 293, Jevany, 28166, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Koubek Martin, Albrechtice v Jizerských horách 295, Albrechtice v Jizerských horách, 46843, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) All Beads Cz s.r.o., Palackého 3145/41, Jablonec nad Nisou, 46601, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Schubert Jaromír Ing., Mírové náměstí 3, Jablonec nad Nisou, 46601, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Pražská plynárenská, a.s., Národní 37/38, Praha 1 - Nové Město, 11000, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Opavia - LU, s.r.o., Karolinská 661, Praha 8, 18600, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Synthesia, a.s., Semtín 103, Pardubice, 53002, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Opavia - LU, s.r.o., Karolinská 661, Praha 8, 18600, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) ICZ a.s., Na hřebenech II 1718/10, Praha 4 - Nusle, 14000, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) scanservice a.s., Náchodská 2397/23, Praha 9, 19300, CZ (210) O

95 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zápisy ochranných známek bez změny ve vztahu ke zveřejněným přihláškám) (111) (220) (320) (730) scanservice a.s., Náchodská 2397/23, Praha 9, 19300, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) SANOFI, 54 rue La Boétie, Paris, FR (210) O (111) (220) (320) (730) SANOFI, 54 rue La Boétie, Paris, FR (210) O (111) (220) (320) (730) Městský obvod Plzeň 3, Úřad městského obvodu Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7, 9, Plzeň, 30583, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) GS Management, a.s. Bureš Jiří RNDr., CSc., V olšinách 16/82, Praha 10 - Strašnice, 10000, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Český Aeroholding, a.s., Jana Kašpara 1069/1, Praha 6, 16008, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Český Aeroholding, a.s., Jana Kašpara 1069/1, Praha 6, 16008, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) OFFICE PARK CZ spol. s r.o., třída Kpt. Jaroše 1922/3, Brno, 60200, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) ANETE spol. s r.o., Okružní 834/29a, Brno, 63800, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) ANETE spol. s r.o., Okružní 834/29a, Brno, 63800, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) ANETE spol. s r.o., Okružní 834/29a, Brno, 63800, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Společnost pro Cenové mapy ČR s.r.o., Králodvorská 1086/14, Praha 1, 11000, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Jankovec Rostislav, Lhotská 2202/30, Praha, 19300, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) SUBITON, spol. s r.o., Nedbalova 1244/10, Praha 4 - Chodov, 14900, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Draganovská Jana, Panská 17, České Budějovice, 37001, CZ (210) O (111) (220) (320)

96 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zápisy ochranných známek bez změny ve vztahu ke zveřejněným přihláškám) (730) Elektrotechnický zkušební ústav, s.p., Pod Lisem 129, Praha 8 - Troja, 17102, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Elektrotechnický zkušební ústav, s.p., Pod Lisem 129, Praha 8 - Troja, 17102, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Elektrotechnický zkušební ústav, s.p., Pod Lisem 129, Praha 8 - Troja, 17102, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Lease Group s.r.o., Obchodní 23, Most - Velebudice, 43401, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Zuziak Petr Ing., Zahradní 213, Malé Žernoseky, 41002, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Mlada Milan Ing., Plzeňská 2761/313, Praha 5, 15500, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Neuman Tomáš, Boženy Němcové 33442/327, Chlumčany, 33442, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) ABF, a.s., Mimoňská 645/2a, Praha 9 - Prosek, 19000, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Sportip s.r.o., Jiráskova 1335, Hlinsko, 53901, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) PETISA, s.r.o., Kostelní 89/13, Moravská Ostrava, 70200, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Koordinační středisko transplantací, Ruská 2412/85, Praha 10 - Vinohrady, 10000, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) FINAL-SWEET spol. s r.o., Hradecká 668/1, Opava - Opava-Předměstí, 74601, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) OKIN GROUP, a.s., Pařížská 68/9, Praha 1 - Josefov, 11000, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) OKIN GROUP, a.s., Pařížská 68/9, Praha 1 - Josefov, 11000, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) OKIN GROUP, a.s., Pařížská 68/9, Praha 1 - Josefov, 11000, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) LE & CO - Ing. Jiří Lenc, s.r.o., Poděbradská 606, Jirny, 25090, CZ

97 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zápisy ochranných známek bez změny ve vztahu ke zveřejněným přihláškám) (210) O (111) (220) (320) (730) LE & CO - Ing. Jiří Lenc, s.r.o., Poděbradská 606, Jirny, 25090, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) LE & CO - Ing. Jiří Lenc, s.r.o., Poděbradská 606, Jirny, 25090, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) LE & CO - Ing. Jiří Lenc, s.r.o., Poděbradská 606, Jirny, 25090, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, Praha 5, 15000, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, Praha 5, 15000, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Krnáková Jana, Pivovarská 75, Vimperk, 38501, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Fair Credit International, SE, Kubánské náměstí 1391/11, Praha 10 - Vršovice, 10000, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Fair Credit International, SE, Kubánské náměstí 1391/11, Praha 10 - Vršovice, 10000, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Fair Credit International, SE, Kubánské náměstí 1391/11, Praha 10 - Vršovice, 10000, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, Praha 4, 14078, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Dynasit CZ s.r.o., Příční 129/22, Brno, 60200, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Dynasit CZ s.r.o., Příční 129/22, Brno, 60200, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Hadoger s.r.o., Chudenická 1059/30, Praha 10, 10200, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) ODÚS - MEDICA s.r.o., Pomořanská 489, Praha 8, 18100, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Astrosad Media s.r.o., Přátelství 986, Praha 10 - Uhříněves, 10401, CZ

98 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zápisy ochranných známek bez změny ve vztahu ke zveřejněným přihláškám) (210) O (111) (220) (320) (730) Bernatzik Petr JUDr., Vinohradská 89/90, Praha 3, 13000, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Melikantová Lenka, Čajkovského 2214, Karviná - Mizerov, 73401, CZ Vlodarčíková Lenka, Hornopolní 2833/53, Ostrava, 70200, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) MMC Group Fund Invesment, s.r.o., Novákových 380/18, Praha 8, 18000, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) MMC Group Fund Invesment, s.r.o., Novákových 380/18, Praha 8, 18000, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Nadace rozvoje občanské společnosti, Na Václavce 1135/9, Praha 5 - Smíchov, 15000, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Hanuš Daniel, Ležáků 352, Pardubice, 53009, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) netdevelo s.r.o., Hlubinská 1378/36, Ostrava Moravská a Přívoz, 70200, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Vinařství Mutěnice, s. r. o., Údolní 1174, Mutěnice, 69611, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) ROYAL Drinks Slovakia s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica, SK (210) O (111) (220) (320) (730) Vege+ spol. s r.o., Libocká 292/15, Praha 6, 16200, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., Bělehradská 222/128, Praha 2 - Vinohrady, 12000, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Meloun Otakar MVDr., Nad Hliništěm 271, Chotěboř, 58301, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Meloun Otakar MVDr., Nad Hliništěm 271, Chotěboř, 58301, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Syntea software group a.s., Tursko 142, Tursko, 25265, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7, 17034, CZ (210) O

99 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zápisy ochranných známek bez změny ve vztahu ke zveřejněným přihláškám) (111) (220) (320) (730) Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7, 17034, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) FIPOX, a.s., Údolní 326/11, Brno, 60200, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) PRIMAXIS GROUP s.r.o., Svitákova 2729, Praha 5 - Stodůlky, 15500, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Fideli Berg, s.r.o., Hyacintová 3234/11, Praha 10, 10600, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) CZECH NEWS CENTER a.s., Komunardů 1584/42, Praha 7, 17000, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Michalčík Roman, Havlíčkova 676/12, Teplice, 41500, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) Sano - Moderní výživa zvířat spol. s r.o., Npor. O. Bartoška 15, Domažlice, 34401, CZ (210) O (111) (220) (320) (730) G - REALITY s.r.o., U Nemocnice 430, Kolín III, 28002, CZ (210) O

100 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zápisy ochranných známek se změnou ve vztahu ke zveřejněným přihláškám) Přehled zápisů ochranných známek se změnou ve vztahu ke zveřejněným přihláškám Kapitola obsahuje údaje o ochranných známkách zapsaných na základě ustanovení 28 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., u kterých došlo ke změně údajů oproti zveřejněné přihlášce ochranné známky Číselný přehled

101 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zápisy ochranných známek se změnou ve vztahu ke zveřejněným přihláškám) Zápisy ochranných známek se změnou ve vztahu ke zveřejněným přihláškám (111) (220) (320) (442) Giraff (730) Soft Line s.r.o., Dismannova 2623/3, Praha 5, 15800, CZ (510) (7) prodejní automaty, nápojové automaty, nápojové automaty na prodej ovocné šťávy; (35) pronájem a provozování prodejních a nápojových automatů, veškerá obchodní činnost ve spojení s výrobky ve třídě 7. (511) 7, 35 (210) O (111) (220) (320) (442) (730) Kostelecké uzeniny a.s., Kostelec 60, Kostelec, 58861, CZ (740) Ing. Václav Kratochvíl, Husníkova 22/2086, Praha 5, (510) (29) čerstvé a mražené vepřové, hovězí a drůbeží maso, kompletní sortiment masných výrobků, měkká uzenina, fermentované salámy s plísní i bez plísně, šunka, masa tepelně neopracovaná, uzená masa, konzervované masné výrobky, šunka v konzervách, párky v konzervách; (40) zpracování masa a masných výrobků, uzení potravin, řeznictví. (511) 29, 40 (210) O (111) (220) (320) (442) (730) Soft Line s.r.o., Dismannova 2623/3, Praha 5, 15800, CZ (510) (7) prodejní automaty, nápojové automaty, nápojové automaty na prodej ovocné šťávy; (35) pronájem a provozování prodejních a nápojových automatů, veškerá obchodní činnost ve spojení s výrobky ve třídě 7. (511) 7, 35 (210) O

102 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zápisy licenčních smluv k ochranným známkám) Zápisy licenčních smluv k ochranným známkám V této kapitole jsou zveřejněny zápisy licenčních smluv podle ustanovení 18 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb. Číslo zápisu Zelinářská unie Čech a Moravy z.s., Wolkerova 37/17, Olomouc, 77900, CZ Zelinářská unie Čech a Moravy z.s., Wolkerova 37/17, Olomouc, 77900, CZ European Property Group, a.s., Cejl 494/25, Brno, 60200, CZ European Property Group, a.s., Cejl 494/25, Brno, 60200, CZ Vlastník Nabyvatel licence Druh licence Šebesta Dolní Dunajovice, spol. s r.o., Mládežnická 378, Březí, 69181, CZ Český chřest, s.r.o., Hlavní 545, Hostivice - Chýně, 25301, CZ SOLODOOR a.s., Nádražní 166, Sušice II, 34201, CZ SOLODOOR CENTRUM s.r.o., Cejl 494/25, Brno, Zábrdovice, 60200, CZ Datum uzavření licenční smlouvy S účinností od data nevýlučná nevýlučná nevýlučná sublicence

103 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Zápisy licenčních smluv k mezinárodně zapsaným ochranným známkám) Zápisy licenčních smluv k mezinárodně zapsaným ochranným známkám V této kapitole jsou zveřejněny zápisy licenčních smluv k mezinárodně zapsaným ochranným známkám platným na území České republiky. Číslo zápisu Ing. Květoslav Čermák, CSc., Petrušov 26, Staré Město, 56232, CZ Ing. Květoslav Čermák, CSc., Petrušov 26, Staré Město, 56232, CZ Ing. Květoslav Čermák, CSc., Petrušov 26, Staré Město, 56232, CZ Vlastník Nabyvatel licence Druh licence Mgr. Bronislav Gruna, Petrovice 46, Moravský Krumlov, 67201, CZ MUDr. Jan Maláska, Ph.D., Husova 465, Tišnov, 66601, CZ Ing. Daniel Prokeš, Maxov 35, Domažlice, 34401, CZ Datum uzavření licenční smlouvy S účinností od data nevýlučná nevýlučná nevýlučná

104 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Obnovy zápisu ochranných známek) Přehled obnov zápisu ochranných známek Kapitola obsahuje údaje o ochranných známkách, u kterých byl na žádost vlastníka obnoven zápis podle ustanovení 28 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb. Číselný přehled

105 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Obnovy zápisu ochranných známek) Obnovy zápisu ochranných známek (111) (220) (151) AFRODITÉ (730) CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s., Vinařská 407, Valtice, 69142, CZ (740) INPARTNERS GROUP, Mgr. Simona Hejdová, Lidická 51, Brno, (510) (33) přírodní vína. (511) 33 (210) O (111) (220) (151) (111) (220) (151) Teekännchen (730) R. Seelig & Hille ohg, Kevelaerer Strasse 21-23, Düsseldorf, 40549, DE (740) Čermák a spol., JUDr. Karel Čermák, advokát, Elišky Peškové 735/15, Praha 5, (510) (30) čaj, výrobky podobné čaji, a to i v instantní formě a s přísadami vitamínů, aromat, minerálů. (511) 30 (210) O (111) (220) (151) NATURE'S LIFE (730) NATURAMARKS, INC, 1400 Kearns Blvd, Park City, 84060, UT, US (510) (5) dietetické přípravky k léčebným účelům, vitaminové a minerální přípravky. (511) 5 (210) O (111) (220) (151) (730) PENGUIN EU, s.r.o., Vinohradská 343/6, Praha 2, 12000, CZ (740) Dipl. Ing. Jaroslav Novotný, patentový zástupce, Římská 45/2135, Praha 2, (510) (29) mléčné výrobky zařazené v této třídě; (30) káva, čaj, sušenky a ostatní výrobky zařazené v této třídě; (32) nealkoholické nápoje. (511) 29, 30, 32 (210) O (730) VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, o.p.s., T. G. Masaryka 3, Karlovy Vary, 36001, CZ (740) Advokátní kancelář Kindl a partneři, JUDr. Ondřej David, Ph.D., K Safině 669, Praha 4 - Hrnčíře, (510) (41) výchova, vzdělání, zábava, sportovní a kulturní aktivity. (511) 41 (210) O (111) (220) (151) econopack (730) IPSUM GRADE s.r.o., Oblouková 25/848, Praha 10 - Vršovice, 10100, CZ (510) (5) adjuvanty pro lékařské účely (pomocné látky), albuminová potrava (bílkovinná) pro lékařské účely, aminokyseliny pro lékařské účely, kůra angostura pro lékařské účely, bakteriální přípravky pro lékařské a zvěrolékařské účely, balzámy pro lékařské účely, bílkovinami obohacené mléko a bílkovinná potrava pro lékařské účely, bílkovinné přípravky pro lékařské účely, biologické přípravky pro lékařské účely, bronchodilatační přípravky, bylinné čaje pro lékařské účely, léčivé byliny, cukrovinky s léčivými přísadami, čaj astmatický, čaje léčivé, čaje odtučňovací pro lékařské účely, čípky, dietetické látky upravené pro lékařské účely, dietetické nápoje upravené pro lékařské účely, dietní potraviny upravené pro lékařské účely, doplňky potravy minerální a doplňky výživové pro lékařské účely, enzymatické přípravky pro lékařské účely, enzymy pro lékařské účely, farmaceutické přípravky, hormony pro lékařské účely, lékařské přípravky pro hubnutí, hygienické ubrousky, chemické přípravky pro farmaceutické účely, chemické přípravky pro lékařské účely, chemicko-farmaceutické přípravky, kapsle pro farmaceutické účely, kapsle pro léky, léčiva pro humánní medicínu, léčivé cukrovinky, pastilky, léčivé čaje, léky tekuté, masti pro farmaceutické účely, minerální vody pro lékařské účely, nápoje dietetické upravené pro lékařské účely, nápoje léčivé, nápoje sladové mléčné pro lékařské účely, odtučňovací čaje pro lékařské účely, olej z tresčích jater a jiné oleje upravené pro lékařské účely, adhezní pásky pro lékařské účely, lepicí pásky pro lékařské účely, pásky přilnavé pro lékařské účely, farmaceutické přípravky pro péči o pokožku, dietní potraviny přizpůsobené pro lékařské účely, přípravky potlačující chuť k jídlu pro lékařské účely, soli minerálních vod, minerální soli pro lékařské účely, tabletky pro farmaceutické účely, tinktury (farmaceutické přípravky), tinktury pro lékařské účely, tuk mléčný a jiné tuky pro lékařské účely, ubrousky napuštěné farmaceutickými vodičkami, vitamínové přípravky, minerální vody pro lékařské účely, vody termální, želatina pro lékařské účely; (29) bílkoviny jako potrava, jedlá želatina, jedlé oleje, jedlé tuky, kasein používaný jako přísada ve výživě, olej řepkový jedlý, olivový olej (jedlý), olej z palmových ořechů (jedlý), pektin pro potravinářství, protein pro lidskou spotřebu, řepkový olej, jedlý, sezamový olej, slunečnicový a kokosový olej, tukové pomazánky na chléb, tukové substance na výrobu jedlých tuků, tuky jedlé, jedlá želatina; (30) aromatické přípravky do potravin, čaj, ledový čaj, nápoje na bázi čaje, glukóza pro výživu, chuťové přísady, maltosa (sladový cukr).

106 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Obnovy zápisu ochranných známek) (511) 5, 29, 30 (210) O (111) (220) (151) (111) (220) (151) (730) Sv. Ignác s.r.o., Jakoubka ze Stříbra 1062/11, Chomutov, 43001, CZ (510) (20) sudy dřevěné na odkalování vína; (21) skleněné baňky, láhve, sklenice, koštýře na víno, demižóny; (25) oděvy, obuv, kloboučnické zboží; (29) mléčné výrobky, sýry, maso a masné výrobky, ovoce a zelenina konzervované, sušené a zavařené; (33) alkoholické nápoje; (35) reklama, propagační činnost. (511) 20, 21, 25, 29, 33, 35 (210) O (111) (220) (151) (730) MAXIMA REALITY, s.r.o., Washingtonova 1624/5, Praha 1, 11000, CZ (510) (35) inzertní služby, činnost ekonomických a organizačních poradců, agenturní činnost v oblasti kultury v rámci této třídy, obstaravatelská činnost v administrativě; (36) zařizování a zprostředkování obchodů v oblasti nemovitostí, činnost realitní kanceláře, poskytování informací o nemovitostech; (38) poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím telefonu, šíření informací prostřednictvím internetu; (41) vydavatelství. (511) 35, 36, 38, 41 (210) O (730) MAXIMA REALITY, s.r.o., Washingtonova 1624/5, Praha 1, 11000, CZ (510) (35) inzertní služby, činnost ekonomických a organizačních poradců, obstaravatelská činnost v administrativě; (36) zařizování a zprostředkování obchodů v oblasti nemovitostí, činnost realitní kanceláře, poskytování informací o nemovitostech; (38) poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím telefonu, šíření informací prostřednictvím Internetu; (41) vydavatelství, pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, agenturní činnost v oblasti kultury. (511) 35, 36, 38, 41 (210) O (111) (220) (151) MIMISHOP (730) Affectio, s.r.o., Závodní 1245/91, Ostrava - Zábřeh, 70030, CZ (740) Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři, v.o.s. advokátní kancelář, JUDr. Lukáš Jansa, advokát, Sokola Tůmy 743/16, Ostrava - Mariánské Hory, (510) (9) přístroje pro zpracování a přenos informací a počítače včetně jejich jednotlivých součástí a náhradních dílů ze třídy 9, nosiče zařazené ve tř. 9 obsahující informační a komunikační technologie a systémy, nosiče záznamů nahrané i nenahrané, programové vybavení pro počítače, software, databáze, databázové produkty, informace v elektronické podobě, informace na jakémkoliv nosiči s výjimkou nosičů papírových ze třídy 16, telekomunikační zařízení a technika; (35) reklamní, inzertní a propagační činnost, reklamní, inzertní a propagační činnost prostřednictvím jakéhokoliv média, prostřednictvím telefonní, datové, informační, elektronické, komunikační nebo počítačové sítě, poskytování informací a jiných informačních produktů komerčního nebo reklamního charakteru prostřednictvím Internetu, komerční využití Internetu v oblastech komerčních internetových médií při prodeji zboží, on-line inzerce, prezentace a inzerce uživatelů na stránkách World Wide Web v počítačové síti Internet, systemizace informací do počítačových databází, zprostředkování v oblasti nákupu a prodeje zboží včetně zboží prodávaného přes internet, marketing a průzkum trhu; (38) poskytování komunikačních služeb prostřednictvím celosvětové počítačové sítě Internet, zprostředkování komunikace a obchodu pomocí Internetu, provozování uzlu sítě Internet, služby v oblasti výpočetní techniky, zejména v oblasti přenosu dat; (42) vývoj a tvorba software, aplikačního programového vybavení, informačních systémů a řídících systémů, služby v oblasti výpočetní techniky, zejména v oblasti operačních systémů, technické poradenství v oblasti software a výpočetní techniky, tvorba stránek do Internetu, provozování internetových stránek v rámci této třídy, vypracování programů pro hromadné zpracování dat, hosting webových stránek. (511) 9, 35, 38, 42 (210) O

107 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Obnovy zápisu ochranných známek) (111) (220) (151) (111) (220) (151) (730) SERVISBAL OBALY s.r.o., Na Poříčí 661, Dobruška, 51801, CZ (740) Ing. Milan Škoda, Nahořanská 308, Nové Město nad Metují, (510) (7) balicí stroje, nářadí a nástroje pro přípravu, zhotovování, vázání, značení a uzavírání obalů poháněné jinak než ručně; (16) papír a výrobky z papíru, lepenky a kartonážní výrobky, papírová vata, tiskoviny, časopisy, periodika, knihy, výrobky knihařské, fotografie, psací potřeby, kancelářská lepidla, potřeby pro umělce, štětce, psací stroje, kancelářské potřeby kromě nábytku, učební a školní potřeby a pomůcky jako školní sešity, skicáky, pastelky, tuhy, guma na mazání, ořezávátka, ořezávátka - strojky, penály, tiskací písmena, štočky, obaly a obalové materiály na bázi papíru, vrstvené výrobky na bázi papíru nebo obsahující papír, obaly bublinové, obálky, obaly na láhve lepenkové a papírové, krabice lepenkové nebo papírové, sáčky a pytle jako obaly z papíru nebo umělých hmot, fólie z umělých hmot na balení; (17) gutaperča, guma, baláta, náhražky těchto hmot, polotovary z plastických hmot (fólie, desky, tyče), těsnicí hmoty, ucpávky a izolace (tepelné, elektrické nebo zvukové), osinek, slída a výrobky z osinku a slídy, hadice nekovové, izolační nátěry, obaly a obalové materiály a vrstvené materiály na bázi umělých hmot nebo obsahující umělé hmoty; (20) bedny a krabice ze dřeva a/nebo umělých hmot, bedny laťové přepravní; (35) poskytování nebo vyvolávání obchodních informací z počítačové databáze pomocí prostředků audiovizuální nebo obrazové techniky, on-line informační a databázové služby v oblasti obchodu, a to včetně jejich poskytování prostřednictvím Internetu, zprostředkovatelská služby a marketing v oblasti maloobchodu i velkoobchodu, inzertní a reklamní činnost, on-line inzerce, potvrzování uskutečnění obchodních transakcí prostřednictvím telefonní nebo datové sítě, poradenská činnost organizační a ekonomická, komerční využití Internetu v oblastech komerčních internetových médií a vyhledávacích služeb, překlad a systemizace informací do počítačových databází, reklama (on-line) na počítačové komunikační síti, vyhledávání informací v počítačových souborech, pronájem reklamního času ve všech komunikačních médiích, poskytování obchodních informací, zprostředkování internetového obchodu, internetový obchod, obchodní nebo podnikatelské informace, hospodářské (ekonomické) prognózy, inzerce poštou, marketingové studie, pomoc při řízení obchodní činnosti, služby a poradenství v obchodní činnosti, obchodní nebo podnikatelský průzkum, průzkum trhu, reklama (propagace), rozšiřování reklamních nebo inzertních materiálů, reklamní texty (vydávání, zveřejňování, oznámení, vyhlášení, publikování), rozhlasová reklama, statistické informace, televizní reklama, vedení kartoték v počítači; (38) získávání, šíření, poskytování, zveřejňování a výměna informací pomocí globálních telekomunikačních, datových nebo počítačových sítí nebo sítě výpočetní nebo informační nebo komunikační nebo elektronické techniky; (39) balení zboží na zakázku, poradenská služba v oboru obalové techniky; (41) zpravodajství, vzdělávací informace, vydávání elektronických časopisů, periodik a knih v elektronické podobě on-line, provozování her on-line, poskytování on-line elektronických publikací bez možnosti stažení, on-line informace o výchově a vzdělání, možnostech zábavy, rozptýlení a rekreace, elektronické publikování (DTP). (511) 7, 16, 17, 20, 35, 38, 39, 41 (210) O (730) SERVISBAL OBALY s.r.o., Na Poříčí 661, Dobruška, 51801, CZ (740) Ing. Milan Škoda, Nahořanská 308, Nové Město nad Metují, (510) (7) balicí stroje, nářadí a nástroje pro přípravu, zhotovování, vázání, značení a uzavírání obalů poháněné jinak než ručně; (16) papír a výrobky z papíru, lepenky a kartonážní výrobky, papírová vata, tiskoviny, časopisy, periodika, knihy, výrobky knihařské, fotografie, psací potřeby, kancelářská lepidla, potřeby pro umělce, štětce, psací stroje, kancelářské potřeby kromě nábytku, učební a školní potřeby a pomůcky jako školní sešity, skicáky, pastelky, tuhy, guma na mazání, ořezávátka, ořezávátka - strojky, penály, tiskací písmena, štočky, obaly a obalové materiály na bázi papíru, vrstvené výrobky na bázi papíru nebo obsahující papír, obaly bublinové, obálky, obaly na láhve lepenkové a papírové, krabice lepenkové nebo papírové, sáčky a pytle jako obaly z papíru nebo umělých hmot, fólie z umělých hmot na balení; (17) gutaperča, guma, baláta, náhražky těchto hmot, polotovary z plastických hmot (fólie, desky, tyče), těsnicí hmoty, ucpávky a izolace (tepelné, elektrické nebo zvukové), osinek, slída a výrobky z osinku a slídy, hadice nekovové, izolační nátěry, obaly a obalové materiály a vrstvené materiály na bázi umělých hmot nebo obsahující umělé hmoty; (20) bedny a krabice ze dřeva a/nebo umělých hmot, bedny laťové přepravní; (35) poskytování nebo vyvolávání obchodních informací z počítačové databáze pomocí prostředků audiovizuální nebo obrazové techniky, on-line informační a databázové služby v oblasti obchodu, a to včetně jejich poskytování prostřednictvím Internetu, zprostředkovatelská služby a marketing v oblasti maloobchodu i velkoobchodu, inzertní a reklamní činnost, on-line inzerce, potvrzování uskutečnění obchodních transakcí prostřednictvím telefonní nebo datové sítě, poradenská činnost organizační a ekonomická, komerční využití Internetu v oblastech komerčních internetových médií a vyhledávacích služeb, překlad a systemizace informací do počítačových databází, reklama (on-line) na počítačové komunikační síti, vyhledávání informací v počítačových souborech, pronájem reklamního času ve všech komunikačních médiích, poskytování obchodních informací, zprostředkování internetového obchodu, internetový obchod, obchodní nebo podnikatelské informace, hospodářské (ekonomické) prognózy, inzerce poštou, marketingové studie, pomoc při řízení obchodní činnosti, služby a poradenství v obchodní činnosti, obchodní nebo podnikatelský průzkum, průzkum trhu, reklama (propagace), rozšiřování reklamních nebo inzertních materiálů, reklamní texty (vydávání, zveřejňování, oznámení, vyhlášení, publikování), rozhlasová reklama, statistické informace, televizní reklama, vedení kartoték v počítači; (38) získávání, šíření, poskytování, zveřejňování a výměna informací pomocí globálních telekomunikačních, datových nebo počítačových sítí nebo sítě výpočetní nebo informační nebo komunikační nebo elektronické techniky; (39) balení zboží na zakázku, poradenská služba v oboru obalové techniky; (41) zpravodajství, vzdělávací informace, vydávání elektronických časopisů, periodik a knih v elektronické podobě on-line, provozování her on-line, poskytování on-line elektronických publikací bez možnosti stažení, on-line informace o výchově a vzdělání, možnostech zábavy, rozptýlení a rekreace, elektronické publikování (DTP). (511) 7, 16, 17, 20, 35, 38, 39, 41 (210) O

108 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ CZ, datum publikace (Obnovy zápisu ochranných známek) (111) (220) (151) (730) BPI Holdings International, Inc., 4400 Prime Parkway, McHenry, IL, US (740) Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Otakar Švorčík, Hálkova 2, Praha 2, (510) (12) třecí materiály, zejména brzdové obložení, spojkové obložení a obložení převodů, vše pro pozemní vozidla. (511) 12 (210) O (111) (220) (151) prostřednictvím počítačové sítě, zprostředkování maloobchodu a velkoobchodu, marketingové studie, poradenství a pomoc při řízení obchodní činnosti, odborné obchodní poradenství, obchodní a podnikatelské informace, obchodní a podnikatelský průzkum, průzkum trhu, průzkum veřejného mínění; (38) přenos zpráv a obrazových informací pomocí počítačů, zejména fotografií, digitálních uměleckých děl a audiovizuálních děl, pronájem zařízení pro přenos informací; (39) archivace elektronicky uložených dat nebo dokumentů, fotobanka, balení zboží, doručování zboží, zprostředkování uvedených služeb, organizování cest, zájezdů, prohlídek a okružních výletů, doprovázení turistů; (40) vyvolávání fotografických filmů, kopírování fotografických snímků, laminování, montáž materiálu na objednávku pro třetí osoby, úprava a zpracování textilií a oděvů, rámování a paspartování uměleckých děl, především fotografií, zprostředkování uvedených služeb; (41) digitální zpracování obrazu, elektronické publikování (DTP), provozování internetové fotogalerie, poskytování on-line elektronických článků a publikací bez možnosti stažení, vydávání elektronických knih a časopisů on-line, poskytování on-line přístupu k elektronickým publikacím a fotografiím, fotografování, vydávání knih, časopisů, periodik a alb, obrazové zpravodajství, organizování kulturních nebo vzdělávacích výstav, organizování vzdělávacích a zábavních soutěží, pronájem dekorací, především fotografických, půjčování kinofilmů a elektronických nosičů, především s obrazovými daty, reportérské služby, zpravodajské služby, psaní scénářů, zveřejňování textů, kromě reklamních a náborových, opatřování titulky, služby pro veřejnou prezentaci uměleckých a literárních děl za účelem kulturním a vzdělávacím, informace o vzdělávání a možnosti zábavy, organizování a vedení kongresů, konferencí, seminářů, školení a živých vystoupení, organizování vzdělávacích a zábavních soutěží, zprostředkování uvedených služeb; (42) přenos dat nebo dokumentů z fyzických nosičů na elektronické nosiče, pronájem zařízení pro přenos dat z fyzických nosičů na elektronické nosiče, zejména kinofilmových scannerů, převod dat, zprostředkování prodeje licencí a práv na užití audiovizuálních produktů, především fotografií a digitálních uměleckých děl a jejich správa, grafický a umělecký design, výzdoba interiérů, konzultační služby v oblasti duševního vlastnictví, architektonické poradenství. (511) 9, 16, 35, 38, 39, 40, 41, 42 (210) O (111) (220) (151) (730) Růžičková Hana Ing., Borovanského 2220, Praha 5, 15500, CZ (510) (9) diapozitivy, exponované kinofilmy, exponované filmy, fotografické snímky v digitální podobě, informace a záznamy v elektronické podobě, digitalizovaná audiovizuální díla, multimediální díla, nosiče záznamů nahrané i nenahrané, videokazety nahrané i nenahrané, databáze a databázové produkty, elektronické publikace, elektronická alba, elektronické katalogy, elektronické časopisy a periodika, elektronické knihy, fotoaparáty, filmové kamery, objektivy, čočky, snímače obrazu, skenery, UV filtry pro fotografické účely, videokamery, stativy, zařízení k uchovávání a zpracování dat; (16) fotografie, obrazy jako fotografie v paspartě i zarámované, obrazy, grafiky, portréty, alba, kalendáře, knihy, časopisy, noviny, publikace, tiskoviny, brožury, katalogy, plakáty, prospekty, oběžníky, letáky, pohlednice, gratulace, blahopřání, oznámení, samolepky, záložky do knih, karty, mapy, atlasy, stojany na fotografie, podložky, papír dopisní, dárkové a ozdobné předměty z papíru a lepenky, papírenské výrobky, vzory na výrobu oděvů; (35) reklama, reklamní a inzertní činnost, obchodní reklama pro třetí osoby, reklama on-line v počítačové síti, pronájem reklamní doby v komunikačních médiích, pronájem reklamních ploch, vydávání a aktualizování reklamních materiálů, rozšiřování reklamních materiálů zákazníkům, vydávání a zveřejňování reklamních a náborových textů, podpora prodeje pro třetí osoby, předvádění zboží, předvádění zboží on-line prostřednictvím počítačové sítě, vyhledávání dat v počítačových souborech pro třetí osoby, organizování komerčních a reklamních výstav, pořádání veletrhů pro obchodní a reklamní účely, zpracování textů, vedení kartoték v počítači, systemizace a zadávání informací do počítačových databází, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb v rámci třídy, dodavatelské služby pro třetí osoby, zprostředkování prodeje on-line (730) CHARMONT s.r.o., Pod Parukářkou 39/4, Praha 3 - Žižkov, 13000, CZ (510) (11) kotle; (37) dodávky a montáže technologických celků v potravinářském průmyslu (pivovary, lihovary, nealko, mlékárenství), dodávky a montáže technologických celků v chemickém, automobilovém a ostatním průmyslu, dodávky a montáže energetických celků - výstavba kotelen, výměníkových, kompresorových stanic, kogenerační jednotky; (42) zpracování projektové dokumentace, inženýring. (511) 11, 37, 42 (210) O

Číslo 2 Praha - 14. ledna 2015

Číslo 2 Praha - 14. ledna 2015 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 2 Praha - 14. ledna 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 36 ISSN 2336-7288 Praha - 9. září 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Číslo 10 Praha - 11. března 2015

Číslo 10 Praha - 11. března 2015 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 10 Praha - 11. března 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 23 ISSN 2336-7288 Praha - 10. června 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Číslo 5 Praha - 29. ledna 2014

Číslo 5 Praha - 29. ledna 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 5 Praha - 29. ledna 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) Vyhrazeno pro OHIM: Přijato dne Počet stran Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky 0 (nutno ) podle Madridského protokolu Údaje pro řízení u OHIM 0.1 Jazyk,

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 24 ISSN 2336-7288 Praha - 17. června 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Číslo 2 Praha - 8. ledna 2014

Číslo 2 Praha - 8. ledna 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 2 Praha - 8. ledna 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

Nápověda k pokročilému vyhledávání

Nápověda k pokročilému vyhledávání Nápověda k pokročilému vyhledávání Nový rešeršní systém zpřístupněný Úřadem jako systém s rozšířeným vyhledáváním obsahuje proti původnímu sytému mnohem více vyhledávacích možností. Nicméně základní možnosti

Více

REDOMA s.r.o., 17. listopadu 338, Děčín, Telefon 412 513 460, www.redoma.cz, redoma@redoma.cz KOMPLETNÍ MALOOBCHODNÍ CENÍK (bez DPH), LEDEN 2013

REDOMA s.r.o., 17. listopadu 338, Děčín, Telefon 412 513 460, www.redoma.cz, redoma@redoma.cz KOMPLETNÍ MALOOBCHODNÍ CENÍK (bez DPH), LEDEN 2013 REDOMA s.r.o., 17. listopadu 338, Děčín, Telefon 412 513 460, www.redoma.cz, redoma@redoma.cz KOMPLETNÍ MALOOBCHODNÍ CENÍK (bez DPH), LEDEN 2013 # Obj.číslo Název zboží Cena MJ Sortiment LTD 1 D408215

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 38 ISSN 2336-7288 Praha - 23. září 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

Číslo 10 Praha - 5. března 2014

Číslo 10 Praha - 5. března 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 10 Praha - 5. března 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

Minitab vznik a historie

Minitab vznik a historie Minitab vznik a historie 1972: MINITAB vzniká na Pennsylvania State University Cíl: (Dr. Thomas A. Ryan, Jr., Dr. Barbara F. Ryan, Dr. Brian L. Joiner) Zahrnout do výuky statistiky použití počítačů. rychlost

Více

Patent. Roman Šebesta 6.12.2011

Patent. Roman Šebesta 6.12.2011 Patent Roman Šebesta 6.12.2011 Bližší specifikace Patentem je vynález, kterému je vydáno osvědčení o vynálezu, které uděluje: u českého patentu Úřad průmyslového vlastnictví za podmínek stanovených zákonem

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

NEXT SD 101, SD 111 BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD

NEXT SD 101, SD 111 BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD NEXT SD 0, SD BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE SD 0, SD Nejvyšší bezpečnost a komfort poskytují při použití se zárubní NEXT SF. Bezpečnostní dveře NEXT SD 0 jsou nejpoužívanější

Více

Praha - 26. června 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 26. června 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 26 Praha - 26. června 2013 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

= 8 25 + 19 12 = 32 43 32 = 11. 2 : 1 k > 0. x k + (1 x) 4k = 2k x + 4 4x = 2 x = 2 3. 1 x = 3 1 2 = 2 : 1.

= 8 25 + 19 12 = 32 43 32 = 11. 2 : 1 k > 0. x k + (1 x) 4k = 2k x + 4 4x = 2 x = 2 3. 1 x = 3 1 2 = 2 : 1. 4 4 = 8 8 8 = 5 + 19 1 = 4 = 11 : 1 k > 0 k 4k x 1 x x k + (1 x) 4k = k x + 4 4x = x = x 1 x = 1 = : 1. v h h s 75 v 50 h s v v 50 s h 75 180 v h 90 v 50 h 180 90 50 = 40 s 65 v 80 60 80 80 65 v 50 s 50

Více

TEST. OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ stupeň základní

TEST. OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ stupeň základní Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod Vodňany, 15.5.2012 Jméno a příjmení... TEST OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ stupeň základní Zakroužkujte jednu či více správných

Více

Praha - 16. ledna 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 16. ledna 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 3 Praha - 16. ledna 2013 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Oznámený subjekt 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

Popis emailového API pro automatické registrace.eu kontaktů a.eu domén

Popis emailového API pro automatické registrace.eu kontaktů a.eu domén Popis emailového API pro automatické registrace.eu kontaktů a.eu domén Dokument popisuje formát e-mailových zpráv pro automatické registrace kontaktů a domén v TLD.eu v systému https://www.domainmaster.cz/eu/

Více

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů 0201 odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 02 01 03 odpad rostlinných pletiv 02 01 04 odpadní plasty (kromě obalů) 02 01 07 odpady

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

Ceník kancelářského nábytku: Kompakt - Almont - Final - Demont - Manager. Kořan nábytek

Ceník kancelářského nábytku: Kompakt - Almont - Final - Demont - Manager. Kořan nábytek Ceník kancelářského nábytku: Kompakt - Almont - Final - Demont - Manager Kořan nábytek kompakt Stolové prvky KOMPAKT stolová deska - kompaktní deska tl. 12 mm 450 450 podnož Fedra - konstrukce podnože

Více

Číslo 8 Praha - 19. února 2014

Číslo 8 Praha - 19. února 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 8 Praha - 19. února 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

typ: FB2 Diagram tlaku a teploty www.fluidtechnik.eu Průmyslové armatury kulové kohouty Kulový kohout kompaktní DN150 200, PN10 40, ANSI150 300

typ: FB2 Diagram tlaku a teploty www.fluidtechnik.eu Průmyslové armatury kulové kohouty Kulový kohout kompaktní DN150 200, PN10 40, ANSI150 300 Vlastnosti a použití: Pro vodu, páru, tlakový vzduch, vakuum a další plynná a kapalná média s přihlédnutím na odolnost použitých materiálů. Díky konstrukčnímu provedení lze použít i na agresivní plynné

Více

p r ů m y s l o v á s v í t i d l a

p r ů m y s l o v á s v í t i d l a průmyslová svítidla Leader 21-01, 21-04 94 BS100, BS110 95 Tores 23-01 96 Castor 25-05 97 Lumino 26-91 98 Leo 40-01 99 Aterix 43-05 100 Aterix 43-09 101 Leone 45-00 102 Leone 45-01 103 Leone 45-02 104

Více

Číslo 24 Praha - 11. června 2014

Číslo 24 Praha - 11. června 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 24 Praha - 11. června 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

b) P- V3S M2 valník P V3S valník

b) P- V3S M2 valník P V3S valník P - V3S a) P-V3S valník Automobil P-V3S je třínápravový střední nákladní terénní automobil 6 x 4 x 2 s polokapotovou valníkovou karosérií. Je určen pro přepravu materiálu nebo osob po komunikacích i v

Více

Thinking Ace Parking Smart

Thinking Ace Parking Smart Thinking Ace Parking Smart ACE PARKING řešení pro rozmístění střední velikosti ACE PARKING vícerozměrný mechanický systém typu výtahu, který rychle a bezpečně zaparkuje co nejvyšší počet vozidel na minimální

Více

Databáze Madrid Express (WIPO)

Databáze Madrid Express (WIPO) Databáze Madrid Express (WIPO) Databázi Madrid Express obsahující mezinárodní ochranné známky, přihlášené na základě Madridské dohody nebo Madridského protokolu, zpřístupňuje Světová organizace duševního

Více

4.3 MSK SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE PŘEDNOSTI

4.3 MSK SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE PŘEDNOSTI SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE - Kompaktní spínací skříňka k instalaci na pneumatické pohony. - Zpětné hlášení polohy prostřednictvím integrovaných koncových mikrospínačů -

Více

Praha - 31. července 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 31. července 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 31 Praha - 31. července 2013 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

P r ů m y s l o v á s v í t i d l a

P r ů m y s l o v á s v í t i d l a Průmyslová svítidla BS 103 3G salvaspazio 112 BS 103 3G salvatempo 113 Leader 21-01, 21-04 114 BS100, BS110 115 Tores 23-01 116 Castor 25-05 117 Lumino 26-91 118 Leo 40-01 119 Aterix 43-05 120 Aterix 43-09

Více

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Kat.číslo Název 34-07-009-2 sahara 34-07-026-2 pouzdro 34-07-040-2 koleno 34-09-000-3 Převodovka kompl.p 34-09-500-3 Převodovka kompl.l 34-09-001-3 Pastorek kompletní

Více

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015 Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 1 rzvrh planý d 1. 9. 2015 Bakalři Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 2 rzvrh planý

Více

Ochrana průmyslového vlastnictví v ČR Aktuální informace

Ochrana průmyslového vlastnictví v ČR Aktuální informace Ochrana průmyslového vlastnictví v ČR Aktuální informace WWW.UPV.CZ ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 4. 6. 2008 Národní přihlášky vynálezů / National invention applications 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Více

Mobility pro studenty AR 2015/16

Mobility pro studenty AR 2015/16 Mobility pro studenty AR 2015/16 Bc. et Bc. Kateřina Pavlíčková koordinátorka studentských mobilit Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy Obsah Program Erasmus+ - studijní a praktické

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

Kotle na biopaliva. KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw. dřevní štěpka, pelety, brikety

Kotle na biopaliva. KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw. dřevní štěpka, pelety, brikety Kotle na biopaliva dřevní štěpka, pelety, brikety KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw Plně automatické kotle na štěpku, dřevěné a slaměné pelety a brikety s výkonem 350 1000 kw Kotle značky KSM-Stoker vyrábí

Více

Protokol o určení vnějších vlivů

Protokol o určení vnějších vlivů Rekonstrukce a dostavba polikliniky Hvězdova, Praha 4 Elektroinstalace Projekt pro stavební povolení Protokol o určení vnějších vlivů Určení provedla komise ve složení: předseda Hlavní inženýr projektu

Více

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Miloslav Hrdý Kunčice p.ondř. 686, PSČ 739 13 IČO 45161364 tel: 721 828 353 Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Připraveno pro: Nábřeží kpt.nálepky 471 339 01 Klatovy 732766276

Více

Číslo 7 Praha - 18. února 2015

Číslo 7 Praha - 18. února 2015 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 7 Praha - 18. února 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

DEK TAHÁK ZELENÁ ÚSPORÁM. SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU. www.dektrade.cz www.atelier-dek.

DEK TAHÁK ZELENÁ ÚSPORÁM. SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU. www.dektrade.cz www.atelier-dek. DEK TAHÁK SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM TEPELNÉ IZOLACE DEKTRADE Název Charakteristika Používá se pro vytvoření tepelněizolační vrstvy DEKWOOL

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

Přehled výrobků společnosti Danfoss

Přehled výrobků společnosti Danfoss JSP Měření a regulace Přehled výrobků společnosti Danfoss www.jsp.cz JSP Měření a regulace JSP, s.r.o. je přední český dodavatel a výrobce měřicí a regulační techniky. Dodávaný sortiment přístrojů pokrývá

Více

CENOVÁ NABÍDKA: SKLAD

CENOVÁ NABÍDKA: SKLAD BACHL, spol. s r.o. SKLAD Bohumilice divize OKNA A DVEŘE Bohumilice 70 384 81 Čkyně tel: +420 388 303 225 fax: +420 388 303 227 e-mail: okna@bachl.cz CENOVÁ NABÍDKA: SKLAD Vyřizuje Mobil E-Mail Pavel Rychtař

Více

POČTY, KTERÉ DÁVAJÍ SMYSL!

POČTY, KTERÉ DÁVAJÍ SMYSL! Vynález ventilátoru Filterfan Otto Pfannenberga z roku 1958 představoval milník v oblasti průmyslového řízení teploty. V současnosti společnost Pfannenberg nabízí celé spektrum různých řešení pro průmyslové

Více

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 3, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond K 31. 12. 2012

Výroční zpráva Pioneer Premium fond 3, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond K 31. 12. 2012 Výroční zpráva Pioneer Premium fond 3, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond K 31. 12. 2012 Obsah Pioneer investiční společnost, a.s... 1 Seznam obchodníků s cennými papíry pro rok

Více

Cleanline portable. Servis olejeů agregátu FA 016 / FAPC 016

Cleanline portable. Servis olejeů agregátu FA 016 / FAPC 016 Servis olejeů agregátu Cleanline portable FA 016 / FAPC 016 Jednoduché plnění a čištění Kompaktní design, snadná manipulace Vysoký filtrační výkon Možnost vybavení monitorem částic FAPC 016 s pamětí ukládaných

Více

Praha - 17. dubna 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 17. dubna 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 16 Praha - 17. dubna 2013 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 1/7

1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 1/7 1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 1/7 1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 2/7 Plastová COMFORT jsou vyráběna z německého profilového systému VEKA Softline 70 MD. 1.5.1.1

Více

Tlakové spínače. eshop.norgren.cz. Snadné objednávání 24/7

Tlakové spínače. eshop.norgren.cz. Snadné objednávání 24/7 Tlakové spínače Rozsáhlý sortiment tlakových spínačů, poskytuje celou řadu různých možností pro konverzi tlakových změn na elektrický signál. Tato řada zahrnuje elektromechanické a elektronické spínače

Více

kypro ohřev a chlazení v pomocných provozech Řada M Deskové výměníky tepla

kypro ohřev a chlazení v pomocných provozech Řada M Deskové výměníky tepla . kypro ohřev a chlazení v pomocných provozech Řada M Deskové výměníky tepla Použití Průmyslové deskové výměníky tepla Alfa Laval lze použít pro ohřívání nebo chlazení v průmyslových provozech. Podrobnosti

Více

Specifikace přístrojů pro laboratoř katalyzátorů

Specifikace přístrojů pro laboratoř katalyzátorů Specifikace přístrojů pro laboratoř katalyzátorů Uchazeč použije části odpovídající jeho nabídce. V tabulkách do sloupců doplní podle povahy parametru buď ANO/NE (případně jiný slovní údaj) nebo konkrétní

Více

Osnovy IPPV od 1. ročníku šk. roku 2015/16

Osnovy IPPV od 1. ročníku šk. roku 2015/16 Osnovy IPPV od 1. ročníku šk. roku 2015/16 ŘP Patent/užitný vzor Václav Převrátil 2. semestr (16+4/ zkouška) - Náležitosti přihlášky - Průzkum přihlášky vynálezu - Průzkum přihlášky užitného vzoru - Specifika

Více

Číslo 8 Praha - 25. února 2015

Číslo 8 Praha - 25. února 2015 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 8 Praha - 25. února 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY COR 70 INDUSTRIAL s PTM MILLENNIUM 2000 bez PTM MILLENNIUM Plus FASÁDNÍ SYSTÉM TP-52 ZDVIŽNĚ POSUVNÝ SYSTÉM 4500 A 4600 s PTM vyrobeno z profilů HLINÍKOVÁ OKNA,

Více

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan.

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan. CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) V1.1 2013/2014 www.zubadan.cz 1/9 Tepelná čerpadla Power Inverter Splitové provedení Jmenovitý

Více

Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm

Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm ABB/NN 08/01CZ_07/04 Přístroje nízkého napětí Ovládací a signalizační prvky Tato kompaktní řada představuje novou výběrovou

Více

K L J O. ± 0.000 = 206,50 m.n.m.

K L J O. ± 0.000 = 206,50 m.n.m. I K L H M G J O N ± 0.000 = 206,50 m.n.m. VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv - - 12/2013 DPS 01.AST DPS 01 AST 412 - A TABULKA OKEN - objekt H TABULKA OKEN OBJEKT "H" POZNÁMKY: napojovací prvky na konstrukci (např. nesystémové

Více

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech OKEČ 15 Výroba potravin a nápojů OKEČ 17 Textilní průmysl OKEČ 18 Oděvní průmysl OKEČ 19 Výroba usní, galanterie a

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 23.060.30 Prosinec 2010 Průmyslové armatury Šoupátka ze slitin mědi ČSN EN 12288 13 3730 Industrial valves Copper alloy gate valves Robinetterie industrielle Robinets-vannes en

Více

MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk

MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk Elektrické a mechanické systémy otevírání oken Technika větrání včetně detektorů a signalizace Požární odvětrání chráněných únikových cest Prodej a montáž:

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

PREZENTACE FIRMY KVALITNÍ KONSTRUKCE A MODERNÍ DESIGN. www.volmut.cz

PREZENTACE FIRMY KVALITNÍ KONSTRUKCE A MODERNÍ DESIGN. www.volmut.cz PREZENTACE FIRMY KVALITNÍ KONSTRUKCE A MODERNÍ DESIGN www.volmut.cz HISTORIE FIRMY Firma VOLMUT vznikla v roce 1991 jako fyzická osoba. K transformaci na společnost s ručením omezeným došlo začátkem roku

Více

Praha - 23. října 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 23. října 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 43 Praha - 23. října 2013 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

DEKONTAMINAČNÍ STANY, SPRCHY, BAZÉNY

DEKONTAMINAČNÍ STANY, SPRCHY, BAZÉNY DEKONTAMINAČNÍ STANY, SPRCHY, BAZÉNY NAFUKOVACÍ DEKONTAMINAČNÍ SPRCHY Pro použití při dekontaminaci a očistě osob či materiálu i jako mobilní sociální zařízení při záchranných akcích a při likvidaci havárií

Více

Příslušenství k tepelným čerpadlům NeoRé

Příslušenství k tepelným čerpadlům NeoRé Příslušenství k tepelným čerpadlům NeoRé Čidlo venkovní teploty Tyto odporové snímače teploty jsou určeny pro kontaktní měření teploty plynných látek ve venkovních nebo průmyslových prostorech. Plastová

Více

dělat okna hračka je pro nás w w w.okna.eu

dělat okna hračka je pro nás w w w.okna.eu dělat okna je pro nás hračka w w w.okna.eu h l i n í k o v á o k n a zimní zahrady Hliníkové zimní zahrady vyrábíme s použitím kvalitních hliníkových profilů tradičních německých značek Heroal nebo Schüco

Více

REFERENCE BOHEMIAFLEX CS PROTISLUNEČNÍZAŘ ÍZENÍ KATALOG INTERIÉROVÉHO STÍNĚNÍ

REFERENCE BOHEMIAFLEX CS PROTISLUNEČNÍZAŘ ÍZENÍ KATALOG INTERIÉROVÉHO STÍNĚNÍ PROTISLUNEČNÍZAŘ ÍZENÍ BOHEMIAFLEX CS REFERENCE KATALOG INTERIÉROVÉHO STÍNĚNÍ JAPONSKÁ POSUVNÁ STĚNA INTERIÉROVÉ STÍNĚNÍ Interiérové designové stíněníje inspirováno Orientem. Umožňuje flexibilnístíněnírůznými

Více

PŘÍLOHA Č.4 - SEZNAM PRO ZHOTOVENÍ VZORKŮ. HOLEČKOVA 106/8, PRAHA 5 - VYBAVENÍ INTERIÉRU Holečkova 106/8, 150 00 Praha 5 Smíchov

PŘÍLOHA Č.4 - SEZNAM PRO ZHOTOVENÍ VZORKŮ. HOLEČKOVA 106/8, PRAHA 5 - VYBAVENÍ INTERIÉRU Holečkova 106/8, 150 00 Praha 5 Smíchov PŘÍLOHA Č.4 - SEZNAM PRO ZHOTOVENÍ VZORKŮ název projektu: HOLEČKOVA 106/8, PRAHA 5 - VYBAVENÍ INTERIÉRU Holečkova 106/8, 150 00 Praha 5 Smíchov hlavní projektant: AP STUDIO s.r.o. Na Kopečku 2, 180 00

Více

Číslo 4 Praha - 28. ledna 2015

Číslo 4 Praha - 28. ledna 2015 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 4 Praha - 28. ledna 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

» vestavné elektrické trouby

» vestavné elektrické trouby » vestavné elektrické trouby Tekavestavné spotřebiče Energetická třída Rozmrazování Protiotisková úprava nerezových ploch horní a spodní Program Pizza Rychloohřev Gril Gril a spodní Gril a spodní Gril

Více

Ceník. LineMiss. LineMicro PLATNÝ OD: 10-2012

Ceník. LineMiss. LineMicro PLATNÝ OD: 10-2012 LineMicro Ceník PLATNÝ OD: 10-2012 LineMiss LineMiss 2 LineMiss Funkce Standard PEČÍCÍ REŽIMY Nelze Dynamic Matic Classic Manual Hum. Konvekční pečení 30 C - 260 C Kombinovaný režim páry a konvekčního

Více

Systém LINCOLN ORSCO pro nanášení tenkého olejového filmu na plochy

Systém LINCOLN ORSCO pro nanášení tenkého olejového filmu na plochy Systém LINCOLN ORSCO pro nanášení tenkého olejového filmu na plochy Tuto problematiku lze řešit několika více či méně vhodnými způsoby od kontaktního nanášení až po stříkaní olejovou mlhou. Všechny tyto

Více

S 54/04-1749/04 V Brně dne 21. dubna 2004

S 54/04-1749/04 V Brně dne 21. dubna 2004 S 54/04-1749/04 V Brně dne 21. dubna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 58/04, zahájeném dne 19. března 2004 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 01 vyjma 01.7 01 01.6 02 03 EN EN EN Strana 1 z celkového počtu 16 stran 2 2 Těžba nerostných surovin 05, 06, 07, 08, 09 3 3 4 4 Výroba potravinářských

Více

PATENTSERVIS V EVROPĚ

PATENTSERVIS V EVROPĚ PATENTSERVIS V EVROPĚ Praha Bratislava Alicante Mnichov -------------------- 1 -------------------- HISTORIE SPOLEČNOSTI - Začátek 90. let realizujeme myšlenku na vznik nezávislé patentové a známkové agentury

Více

Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn

Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn Kotel na peletya zplynování dřeva ATMOS DC15EP, DC 18SP, DC 25SP, DC32SP Kombinované kotle na zplynování dřeva, pelety, zemní plyn a extra lehký topný olej

Více

N A N O F O R L I F E

N A N O F O R L I F E NANO FOR LIFE OBSAH KDO JSME? POTENCIÁL NANOVLÁKEN CO NABÍZÍME? TECHNOLOGIE NANOSPIDER KDO JSME? KDO JSME? česká technologická společnost založená v roce 2000, sídlící v Liberci v České republice (v roce

Více

Seznam přípravků na ochranu rostlin s ukončenou registrací v roce 2006 a 2007

Seznam přípravků na ochranu rostlin s ukončenou registrací v roce 2006 a 2007 Název Seznam přípravků na ochranu rostlin s ukončenou registrací v roce 2006 a 2007 Seznam přípravků, u kterých byla zrušena, ukončena registrace v roce 2006 a v 1. - 21. týdnu 2007 registrace a AMINEX

Více

Profi-tip FERMACELL: Sponkování desek FERMACELL šetří čas a peníze!

Profi-tip FERMACELL: Sponkování desek FERMACELL šetří čas a peníze! Profi-tip FERMACELL: Sponkování FERMACELL šetří čas a peníze! Délka, a sponek u nenosných stěnových konstrukcí na m 2 stěny. Tloušťka desky/ Sponky (pozinkované skladba konstrukce d [kus/m 2 ] Dřevěná

Více

+1: +2: +3: +4: +5: zkušeností v nové generaci přístrojů BEKOMAT. S inovacemi, které uživatelům nabízí dosud nevídané výhody.

+1: +2: +3: +4: +5: zkušeností v nové generaci přístrojů BEKOMAT. S inovacemi, které uživatelům nabízí dosud nevídané výhody. 31/3/33 Dnes určuje standard pro budoucnost JEŠTĚ VÝHODNĚJŠÍ, JEŠTĚ SPOLEHLIVĚJŠÍ BEKO Technologies zúročilo 5 let mezinárodních zkušeností v nové generaci přístrojů BEKOMAT. S inovacemi, které uživatelům

Více

9 roků na trhu Středisko výroby a montáže

9 roků na trhu Středisko výroby a montáže 9 roků na trhu Středisko výroby a montáže Plastových a hliníkových oken a dveří a jejich doplňků v kompletním sortimentu Garážových vrat všech druhů provedení a posuvných a otevíravých bran Kontaktní místo

Více

ČISTÝ VZDUCH JE NÁŠ SVĚT. DF LTA Váš specialista pro filtraci

ČISTÝ VZDUCH JE NÁŠ SVĚT. DF LTA Váš specialista pro filtraci ČISTÝ VZDUCH JE NÁŠ SVĚT DF LTA Váš specialista pro filtraci VZDUCHOVÉ FILTRY LTA Čistý vzduch se vyplatí Díky rozsáhlému konceptu LTA řešení a individuálně navrženým řešením dokáže LTA najít správné řešení

Více

Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé provedení

Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé provedení Technická informace č. /08 Promat s.r.o. V. P. Čkalova /84 00 Praha 6 Bubeneč tel.: +4 4 30 8 +4 33 334 806 fax: +4 33 333 6 promat@promatpraha.cz Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé

Více

Dresden. g Berlin. Hannover

Dresden. g Berlin. Hannover Le Hannover kyhamburg Graciosa Novinky Hambu so Kiel g Berlin nn Flores inkyhannover Bremen aial Novinky Be NovinkyUlm Ho 3Coimbra Ci annover Horta Corvo Porto Kiel 201 Corvo Flores Leipzig Dresden Berlin

Více

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 02 - MALÁ SÉRIE KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZKUŠEBNÍ STANICI

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 02 - MALÁ SÉRIE KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZKUŠEBNÍ STANICI 1 Zpracovatel: ÚSMD a.s. Systém jednotných zkušebních metodik ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 19 - POHON NA ZKAPALNĚNÉ ROPNÉ PLYNY 02 - MALÁ SÉRIE KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Libor Šnédar a kol. 15.4.2015

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Libor Šnédar a kol. 15.4.2015 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Libor Šnédar a kol. 15.4.2015 Struktura univerzity Vzdělávací jednotky Fakulta technologická Fakulta managementu a ekonomiky Fakulta multimediálních komunikací Fakulta aplikované

Více

Technické parametry plastových oken

Technické parametry plastových oken Technické parametry plastových oken Schüco Corona CT 70 Nadčasový, bezpečný, efektivní systém Okenní systém Corona CT 70 je univerzálem v oblasti plastových okenních systémů s vysokou tepelnou izolací

Více

www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ALFA ROMEO s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image

www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ALFA ROMEO s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ALFA ROMEO s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image Postranní ochranné potahy pro ALFA ROMEO obj. č. D-AR 95 Postranní ochranné potahy chrání přední

Více

Praha - 3. prosince 2008. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 3. prosince 2008. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 49 Praha - 3. prosince 2008 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 1 Zpracovatel: ÚSMD a.s. Systém jednotných zkušebních metodik ZM - A/19.12 ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL 19 - POHON NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN 12 - KONTROLA PŘESTAVBY NA CNG MALÁ SERIE NA ZKUŠEBNÍ

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16 Akreditovaný subjekt podle /IEC 17021:2011: List 1 z 16 1 7 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru Výroba výrobků z papíru a lepenky 2 12 Výroba chemických látek, přípravků a chemických vláken Výroba

Více