závěrečná zpráva Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb na Kyjovsku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "závěrečná zpráva Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb na Kyjovsku"

Transkript

1 závěrečná zpráva Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb na Kyjovsku 8/2012

2 Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb na Kyjovsku Sociotrendy, 2012

3 OBSAH ÚVOD 3 I. odd. ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ DOPORUČENÍ 4 Přehled hlavních výsledků 5 Sociotechnická doporučení 12 Vymezení vybraných pojmů 13 II. odd. ANALÝZY A ZDŮVODNĚNÍ ZÁVĚRŮ Deskripce výzkumného souboru organizace, služby, sídla služeb, bariérovost, plány zařízení Formy a druhy sociálních služeb Rozsah působnosti služeb, provozní doba Cílové skupiny Věková struktura nejmladších a nejstarších klientů sociálních služeb Technický popis služeb kapacita služby, finanční rozpočet, personální zajištění Problémy poskytovatelů sociálních služeb Názory na zajištění sociálních služeb jinými subjekty a potřeba spolupráce s dalšími subjekty Typy požadovaných sociálních služeb vyžadované sociální služby potřeby Typy požadovaných sociálních služeb podle zařízení sociálních služeb Společensky nejdůležitější sociální služba Informovanost o sociálních službách Spokojenost klientů s dostupností sociálních služeb Další okolnosti spojené se střednědobým plánováním sociálních služeb 65 III. odd. TABULKOVÁ PŘÍLOHA 68 2 strana 74 celkem

4 ÚVOD Cílem průzkumu "Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb na Kyjovsku", který byl realizován v rámci projektu Rozvoj sociálních služeb na Kyjovsku, II.etapa, bylo nezávislou výzkumnou agenturou popsat a aktualizovat situaci v oblasti mapování potřeb poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících. Výsledky budou využity v procesu přípravy Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do roku 2015 a k aktualizaci informačního systému sociálních služeb. Zpráva je členěna do tří oddílů. V prvním jsou shrnuty výsledky a navržena sociotechnická doporučení, ve druhém jsou uvedeny použité analýzy včetně zdůvodnění závěrů a třetí oddíl obsahuje přílohu vybraných tabulek. 3 strana 74 celkem

5 I. oddíl ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ DOPORUČENÍ 4 strana 74 celkem

6 PŘEHLED HLAVNÍCH VÝSLEDKŮ Výzkumný soubor tvořily organizace poskytující sociální služby občanům žijícím ve spádových oblastech regionu Kyjovska (ORP Kyjov 1 ). Pověřené osoby organizací a zařízení sociálních služeb byly požádány o vyplnění dotazníku, z nichž byly získány informace, které mají pomoci při rozvoji procesu komunitního plánování sociálních služeb a ke zkvalitnění a dostupnosti sociálních služeb v této oblasti. Dotazník byl vytvořen na základě požadavku zadavatele a obsahoval nejen údaje zaměřené na cíl úkolu, tj. na potřeby zařízení sociálních služeb, ale i na údaje popisného charakteru jednotlivých zařízení služeb (finanční rozpočet, kapacita služeb, personální údaje apod.). Pro řešení úkolu byla použita integrovaná výzkumná strategie s převahou kvantitativních postupů. Datová matice obsahovala 28 záznamů a 655 znaků, celkem číselných údajů. Z těchto dat byly odvozeny sekundární kvantitativní údaje, které byly podkladem pro další analytické práce. Obsahovému zpracování byly podrobeny rovněž informace verbálního charakteru. Z celkové analýzy vyplynuly následující závěry: 1. ORGANIZACE A ZAŘÍZENÍ POSKYTUJÍCÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Celkově: Výzkumný soubor tvořilo 14 organizací, přičemž pod jednotlivé organizace spadala jednotlivá zařízení poskytující specifické sociální služby a další zařízení, z nichž některé spadaly pod tyto organizace. Celkem se jednalo o 28 zařízení poskytujících sociální služby. Konkrétní zjištění: Více než třetina organizací měla statut občanských sdružení, více než čtvrtina měla statut církevní právnické osoby. Některé organizace připravují další projektové záměry na registrované příp. neregistrované služby a plánují rozšiřování své činnosti v poskytování svých služeb. Více než polovina služeb je poskytovaná bezplatně, necelá třetina služeb je hrazena spoluúčastí klienta a necelá pětina služeb je hrazena klientem. Porovnání placení služeb v roce 2009 a v současnosti došlo k navýšení hrazení spoluúčasti za služby formou částečné úplaty. Více než dvě třetiny zařízení poskytujících služby jsou bez architektonických bariér, ve více než čtvrtině jsou částečné bariéry a v pětině zařízení jsou bariéry. Třetina zařízení služeb má pro svoji činnost prostory pronajaté. Více než čtvrtina poskytovatelů má vlastní budovu. V současnosti více než třem čtvrtinám poskytovatelů prostory, které využívají pro svoji činnost, vyhovují. Téměř polovina poskytovatelů neplánuje podávat investiční projekty na budování či rozšiřování svých prostor, v nichž provozují činnost. Investiční projekty plánuje více než čtvrtina poskytovatelů. 2. FORMY A DRUHY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Celkově: Klientům jsou nejčastěji nabízeny terénní formy sociálních služeb. Je však nutno dodat, že řada zařízení poskytuje jak terénní, tak současně ambulantní služby. Nejčastěji je klientům jako nejčetnější druh sociální služby poskytovaná péče. 1 Zkratka ORP je používána pro označení správních obvodů obcí s rozšířenou působností. 5 strana 74 celkem

7 3. ROZSAH PŮSOBNOSTI SLUŽEB, PROVOZNÍ DOBA Celkově: Rozsah působnosti služeb spadá do rozmezí od místní úrovně až po úroveň republikovou. Největší podíl služeb z hlediska regionu působí na úrovni regionu Kyjovska, dále čtvrtina služeb působí na úrovni okresu. Konkrétní zjištění: Většina služeb pokrývají obce Kyjovska, desetina zajíždí do obcí Ždánicka a necelá desetina do obcí Bzenecka. Necelá třetina poskytovatelů v oblasti Hodonínska nepůsobí. Více než polovina uživatelů z Hodonínska dojíždí za službou do oblastí Kyjovska. Provozní doba je většinou poskytovateli nastavena podle potřeb cílové skupiny. 4. CÍLOVÉ SKUPINY Celkově: Sociální služby jsou poskytovány občanům, kteří mohou být zařazeni do různých cílových skupin. Konkrétní zjištění: Nejvíce služeb je nabízeno cílovým skupinám v pořadí: senioři, tělesně postižení, sluchově handicapovaní, rodiny s dětmi v problémech, zrakově handicapovaní, mentálně postižení, děti a mládež, občané s drogovou závislostí, osoby s duševním onemocněním, matky samoživitelky. 5. VĚKOVÁ STRUKTURA NEJMLADŠÍCH A NEJSTARŠÍCH KLIENTŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Celkově: Věkové rozložení nejmladších klientů podle aktuálního stavu je od 3 let do 65 let. Jinými slovy služby některé služby mají nejmladší klienty ve věku 3 let, některé služby ve věku 65 let. Věkové rozmezí nejstarších klientů podle aktuálního stavu je od šesti do 100 let (některé služby mají nejstarší klienty šestileté, jedna služba uvedla klienta ve věku 100let). Konkrétní zjištění: Podrobnější sumární údaje o věkovém rozložení klientů v souhrnné části neuvádíme. Konkrétní informace jsou obsahem tabulek uvedených ve zdrojovém textu a příloze. Sociální služby jsou poskytovány většinou všem bez ohledu na pohlaví. 6. TECHNICKÝ POPIS SLUŽEB Celkově: Zadavatelem bylo požadováno zjistit kapacitu služeb. Konkrétní zjištění: Na dotaz, zda nabídka služby odpovídá poptávce, byla získána převážně pozitivní odpověď. Pouze u necelé pětiny služeb poptávka nabídku převyšuje. Na dotaz, zda je očekávána v období let výraznější změna v počtu klientů, ve více než polovině není očekávaná změna, avšak ve více než dvou pětinách zařízení je očekáváno zvýšení počtu klientů, pouze v jednom zařízení předpokládají možné snížení počtu klientů. Více než čtvrtina zaměstnanců sociálních služeb působí v profesi sociálního pracovníka a pracovníků v sociálních službách. Na dalším místě v pořadí jsou profese administrativy a manažerské v řídící funkci. 6 strana 74 celkem

8 7. PROBLÉMY POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Celkově: Problémy, s nimiž se sociální služby potýkají, byly uváděny prostřednictvím ohodnocení intenzity působení problému v daném zařízení. Konkrétní zjištění: Celkově mají služby největší problémy v pořadí finanční, materiální, ve vybavení (spotřební materiál, kancelářské potřeby, nástroje apod.), rovněž personální a se spoluprací s dalšími subjekty. Ke zlepšení situace v oblasti sociálních služeb by pomohlo např. dlouhodobé financování sociálních služeb, zjednodušení podmínek pro získání dotací a grantů, větší spolupráce obcí s poskytovateli sociálních služeb, motivace pracovníků (prevence syndromu vyhoření), vzdělávání pracovníků v oblasti získávání prostředků z různých finančních zdrojů (fundraising). Problematika vzdělávání zaměstnanců služeb byla zjišťována jednak dotazem na uvedení nejvýše tří možností z předloženého seznamu podle pořadí. Vzdělávání je nejčastěji financováno u jiných subjektů. V menším podílu je zajišťováno samotným zařízením. Více než čtvrtina profesí je požadovaná jako sociální pracovník a pracovník v sociálních službách, více než desetinou jsou vyžadovány profese manažerů v řídící funkci a dobrovolníků. 8. NÁZORY NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JINÝMI SUBJEKTY A POTŘEBA SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI SUBJEKTY Celkově: Názor služeb na okolnost, jak další subjekty zajišťují v regionu Kyjovska tu službu, kterou zařízení samo poskytuje, byl zjišťován prostřednictvím indexu zajištěnosti. Konkrétní zjištění: Hodnocení se přiklání k okolnosti, že ostatní subjekty službu dostatečně nezajišťují. Poněkud solidní hodnocení náleží jiným nestátním neziskovým organizacím. Nejhůř je hodnocen soukromý sektor v tom smyslu, že služby jím zajišťovány nejsou. Různé aspekty poskytování sociálních služeb a služeb souvisejících jsou pro oblast Kyjovska hodnoceny spíše jako dostatečné či středně dostatečné. Bylo zjišťováno, se kterými subjekty, které byly uvedeny seznamem, by byla potřebná v návaznosti na konkrétní službu největší spolupráce. Nejlépe byla hodnocena návaznost na služby osobní asistence, nejhůře byla hodnocena návaznost na služby psychologů. Svou činností se téměř dvě třetiny zařízení sociálních služeb s jinými organizacemi vzájemně doplňují. 9. TYPY POŽADOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VYŽADOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Celkově: Sociální služby se týkají velmi rozmanitých oblastí života. Zástupci zařízení sociálních služeb byli požádáni, aby uvedli, na jaké oblasti či typy by se měly sociální služby a služby související v budoucnu zaměřit, neboť tuto oblast považují za problémovou, rovněž, aby důležitost služby ohodnotili. Ke známkováni byla použita školní stupnice. Mohli oznámkovat pouze jimi vybrané oblasti. Konkrétní zjištění: Ke každé oblasti sociálních služeb byl vypočítán index důležitosti sociální služby. Celkově byly všechny služby nabízené seznamem ohodnoceny jako důležité. Na prvních místech byly uvedeny služby: 7 strana 74 celkem

9 Na odstraňování technických bariér vytvoření/rozšíření nápisů pro nevidomé, zvukových signálů, umístění madel v obtížně přístupných prostorách, apod. Na vybudování chráněných dílen, pracovišť, na podporované zaměstnávání pro hendikepované občany Služby zaměřené na získání zaměstnání a pracovní poradenství pro různé skupiny osob, např. vytvořit chráněná pracovní místa na úřadech Rozšíření služeb pro seniory s demencí a jejich rodiny Na sociálně psychiatrickou péči o duševně nemocné Na rozšíření informovanosti pro různé oblasti života Služby pro osamělého rodiče s dítětem (dětmi) v krizových sociálních situacích (domácí násilí, rozvody apod.) Na rozšíření služeb umožňujících soběstačnost jedince v přirozeném prostředí (stravování, vedení domácnosti apod.), tj. pečovatelské služby Na sociální bydlení pro mladé rodiny startovací byty Společensky nejdůležitější sociální služba Celkově: Na dotaz, jaký typ sociálních služeb je vnímán jako společensky nejdůležitější, odpovídali poskytovatelé tak, že ze seznamu služeb vybírali pouze jednu sociální službu. Konkrétní zjištění: Na prvních třech místech byly voleny služby na vybudování chráněných dílen, pracovišť, na podporované zaměstnávání; služby na získání zaměstnání a pracovní poradenství a rozšíření služeb pro seniory a jejich rodiny. Poskytovatelé uváděli druhy služeb, které sami neprovozují, ale jsou přesvědčeni, že je pro některé občany důležitá. Většinou nebyly služby uvedeny, avšak malý podíl poskytovatelů uvedl služby na získání zaměstnání a pracovní poradenství a bydlení pro seniora. 10. INFORMOVANOST O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Celkově: Množství informací, kteří mají klienti o sociálních službách a službách souvisejících, je téměř třemi čtvrtinami poskytovatelů chápáno tak, že klienti informace rozhodně nebo spíše mají. Více než čtvrtina poskytovatelů se domnívá, že klienti informace někdy mají, někdy nemají. Konkrétní zjištění: Poskytovatelé byli dotazování, jak si mohou jejich klienti zajistit informace o poskytovaných sociálních službách. Měli možnost volit všechny nabízené varianty. Proto zdroje informovanosti jsou převážně četnostně srovnatelné, předpokládá se, že klienti využívají všechny informační zdroje. Téměř všemi poskytovateli byl uváděn důležitý osobní kontakt s klienty, možnost získat informace z plakátů a letáků, internet a dále den otevřených dveří. 11. SPOKOJENOST KLIENTŮ S DOSTUPNOSTÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Z POHLEDU POSKYTOVATELŮ Celkově: Celková spokojenost klientů zařízení s dostupností sociálních služeb byla zjišťována prostřednictvím dotazů na odhad celkové spokojenosti s jednotlivými charakteristikami sociálních služeb. Zástupci zařízení byli proto požádáni, aby se pokusili odhadnout, jak dalece jsou jejich klienti spokojeni s následujícími charakteristikami jimi poskytované sociální služby. Spokojenost klientů byla oznámkována 8 strana 74 celkem

10 tak, že známka 1 byla přidělena té charakteristice služeb, u níž se předpokládalo, že jsou s ní klienti velmi spokojeni a změna nutná není. Známka 5 byla zapsána v případě, že jsou klienti pravděpodobně s danou charakteristikou velmi nespokojeni a přáli by si zásadní změnu k lepšímu. Konkrétní zjištění: Největší spokojenost u klientů je odhadována s dopravou do zařízení, personálem (odborností a kvalifikací) a s mezilidskými vztahy personálu (ochotou, komunikací apod.). Nejmenší spokojenost je odhadována pro odstraňování architektonických bariér. Jako možnosti různé úrovně spokojenosti s jinou charakteristikou byly uvedeny varianty: nabídka aktivit a komunitní plánování sociálních služeb. Spokojenost zůstala v pozitivním hodnocení, lze zaznamenat mírně zlepšený odhad pro charakteristiku spokojenosti s kapacitou zařízení a v informovanosti klientů, mírně zhoršenou charakteristiku spokojenosti s finanční dostupností služeb. 12. DALŠÍ OKOLNOSTI SPOJENÉ SE STŘEDNĚDOBÝM PLÁNOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Celkově: Poskytovatelé sami formulovali, jaké prostředky jim pro kvalitní zajištění služby chybějí. Upřesnění prostředků je strukturované do finančních, materiálních a personálních zdrojů. Konkrétní zjištění: Finanční zdroje: Chybí dotace z obcí na dopravu Nedostatek financí na rozvoj, rozšíření služby Finanční zabezpečení provozu služby Zajištění vyrovnaného rozpočtu Finanční zajištění služby pracovníci to nemohou dělat zadarmo Materiální zdroje Lidské zdroje Ostatní zdroje Výtah Zastaralý vozový park Dodávkové auto střední velikosti na přepravu nábytku, ledniček Doprava do terénu nemáme služební auto Více 1 a 2lůžkových pokojů Přístroje zdravotnické Prostory, vlastní prostory Personální zajištění služeb, vzdělávání Vzdělávání pracovníků Možnost realizací venkovních aktivit pro děti a mládež. Tyto aktivity jsou brány jako fakultativní a nelze je vynahradit Dostatek personálu, možnost zaměstnání pro uživatele Možnost zaměstnání pro uživatele absence smlouvy s VZP Změna během posledních tří let v problematice spojené se sociálními službami Změnu k lepšímu uvedla více než čtvrtina poskytovatelů, zcela stejný podíl poskytovatelů uvedl změnu k horšímu. 9 strana 74 celkem

11 Zlepšení, ke kterému v posledních třech letech došlo, spatřují ve: Zkvalitnění poskytovaných služeb Více informovanosti, lepší spolupráce úřadu Povědomí o službě; vyšší zájem o službu ze strany veřejnosti a OSPOD Zvýšení kvality péče o uživatele dle programů doporučených ČALS (Vážka, Bon Appetit), získán certifikát Nutricept v oblasti stravování, zahájení přístavby Zřízení půjčovny kompenzačních pomůcek pro osoby TP, spolupráce s ostatními poskytovateli SS, kvalita poskytovaných služeb Dostáváme se do povědomí občanů, společnost začíná vnímat problematiku komfortního umírání Zhoršení, ke kterému v posledních třech letech došlo, spatřují ve: Snížení finančních prostředků Stále snižující se dotace na službu Snižující se finanční prostředky na provoz sociálních služeb, rostoucí administrativní zátěž, pravidla pro rozšiřování a vznik nových sociálních služeb Velké množství administrativy, větší nedostupnost dotací Větší informovanost občanů, ale horší finanční situace státu i občanů Dostáváme stále méně peněz (granty, kraje, obce) a přitom musíme zachovat službu ve stejné kvalitě Změna legislativy Snížení příspěvku na péči, jehož důsledkem je pokles služeb, které jsou klienty odebírané Největší problém pro služby je spatřován v okolnostech: Nemožnost venkovních aktivit, kino, aquapark, bowling, rafty apod. Prostory Nedostatek financí Sladit požadavky donátorů s praktickým poskytováním služby náročná administrativa Nedostatek financí (neuzavření smlouvy s VZP, 218 uživatelů neplatí plnou úhradu služby, nevymahatelnost dluhů od rodičů uživatelů do 18ti let) Finanční zabezpečení provozu služby Vlastní prostory Výtah Snížení čerpání služeb péče Otázka dalšího financování služby po r.2015, kdy skončí projekt financování z EFS Přečkat realizaci stavby za plného provozu Nejsme schopni uspokojit nároky klientů s TP na zaměstnání, především se jedná o zajištění práce v domácím prostředí Nedostatek financí na realizaci stávajících projektů Způsob zapojení do komunitního/střednědobého plánování sociálních služeb Poskytovatelé jsou zapojeni (více než třemi čtvrtinami, 82 %) prostřednictvím členství v pracovních skupinách a v Koordinační řídící skupině apod. Více než polovina poskytovatelů vnímá plánování sociálních služeb ve smyslu komunitního plánování jako velmi důležité, více než čtvrtina jako spíše důležité. Plánování sociálních služeb pomohlo poskytovatelům v níže uvedených okolnostech: Pomohlo, v realizaci nových projektů 10 strana 74 celkem

12 Osvěta, informovanost, propagace služby, podpora v získání prostředků Informovanost, přehlednost, propagace Spolupráce s ostatními organizacemi na Kyjovsku, získání kontaktů, informací z oblasti sociálních a navazujících služeb na Kyjovsku Přehlednost navazujících služeb, v jejich možné spolupráci, získání kontaktů, ucelený náhled na problematiku Informace o navazujících službách, kontakty s navazujícími službami, celkový přehled Odstranění bariér byly částečně odstraněny Máme přehled o sociálních službách na Kyjovsku, snazší spolupráce s poskytovateli Ano, informace o změnách v sociální sféře v regionu Ano, zlepšení informovanosti veřejnosti Podpořilo záměr přístavby Koordinace služeb, spolupráce s jinými poskytovateli Informovanost veřejnosti 11 strana 74 celkem

13 SOCIOTECHNICKÁ DOPORUČENÍ Situace v oblasti poskytování sociálních služeb je celkově velmi pozitivní. Sociotechnická doporučení jsou formulována jako vyplnění potřeb zařízení sociálních služeb, které jsou uváděny v části Přehled hlavních výsledků jako odstavec sedmý, konkrétně: Celkově mají služby největší problémy v pořadí finanční, materiální, ve vybavení (spotřební materiál, kancelářské potřeby, nástroje apod.), rovněž personální a se spoluprací s dalšími subjekty. Ke zlepšení situace v oblasti sociálních služeb by pomohlo dlouhodobé financování sociálních služeb, zjednodušení podmínek pro získání dotací a grantů, větší spolupráce obcí s poskytovateli sociálních služeb, motivace pracovníků (prevence syndromu vyhoření), vzdělávání pracovníků v oblasti získávání prostředků z různých finančních zdrojů (fundraising), apod. Finanční problémy řešit soběstačností zařízení ve smyslu zajištění vhodných dotací a grantů Finanční problémy a problémy materiálního charakteru řešit rovněž zvýšeným úsilím o vyjednání sponzorování sociálních služeb Personální potřeby zařízení řešit vytvořením (finančním zajištěním) pracovních míst sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách Podporovat práci dobrovolníků (včetně zajištění vzdělávání) v těch zařízeních, která personální rozšíření potřebují Zlepšit spolupráci mezi zařízeními Další doporučení: Pokračovat v rozšiřování bezbariérovosti v zařízeních sociálních služeb Pokračovat ve vzájemné informovanosti o nabízených sociálních službách a aktuálních aktivitách mezi všemi organizacemi poskytujícími sociální služby Do vzájemné informovanosti o sociálních službách zapojit příslušné organizace poskytující informační a vzdělávací servis poskytovatelům sociálních služeb Rozšiřovat služby pro seniory, seniory s demencí a jejich rodiny, vytvářet podmínky pro nabízení odlehčovacích služeb Orientovat se na rozšíření sociálně psychiatrické péče o duševně nemocné Rozšířit služby pro problémové děti a mládež, např. terénní práce Rozšířit služby pro osamělého rodiče s dětmi v krizi Dojednat s obcemi možnost podílet se na financování sociálních služeb pro své občany, dotace z rozpočtů a grantů obcí jsou minimální, jedná se spíše o výjimky (Kyjov, Hovorany, Domanín, Kostelec, Archlebov, Vlkoš, Syrovín) Vzít v úvahu požadavek sociálnězdravotní služby hospicu David, který pro udržení hospicové služby do budoucna potřebuje finanční podporu, je doporučeno vyjednání sponzorování služby 12 strana 74 celkem

14 VYMEZENÍ VYBRANÝCH POJMŮ Vysvětlení vybraných pojmů a symbolů, které jsou ve zprávě používány: Respondent dotazovaná osoba, která odpovídala na otázky. Problém jakákoliv zcela subjektivně chápaná a pro jedince nepříjemná situace, která ho vyvede z psychické nebo fyzické pohody. Abs symbol pro vyjádření absolutních četností, tj. počtu odpovědí na položenou otázku. N symbol pro rozsah souboru (počet zkoumaných jednotek). Validní obsahově platný. Znak, charakteristika, proměnná termíny používané podle kontextu pro označení zkoumané vlastnosti, která je zjišťovaná na výzkumné jednotce, v našem případě na respondentovi. Různé druhy znaků jsou rozlišené podle způsobu zjišťování ("měření") konkrétních úrovní, jichž může nabývat. 13 strana 74 celkem

15 II. oddíl ANALÝZY A ZDŮVODNĚNÍ ZÁVĚRŮ 14 strana 74 celkem

16 1. DESKRIPCE VÝZKUMNÉHO SOUBORU ORGANIZACE, SLUŽBY, SÍDLA SLUŽEB, BARIÉROVOST, PLÁNY ZAŘÍZENÍ Výzkumný soubor tvořily organizace poskytující sociální služby občanům žijícím ve spádových oblastech regionu Kyjovska (ORP Kyjov), a které se zapojily do výzkumu. Jednalo se o organizace, jejichž seznam je uveden v tabulce 1.1. Pod organizace spadala jednotlivá zařízení poskytující specifické sociální služby. Pověřené osoby organizací a zařízení sociálních služeb byly požádány o vyplnění dotazníku, z nichž byly získány informace, které mají pomoci při rozvoji procesu komunitního plánování sociálních služeb a ke zkvalitnění a dostupnosti sociálních služeb v této oblasti. Výzkumné šetření bylo prováněno podruhé, poprvé bylo realizováno v r Dotazník byl vytvořen na základě požadavku zadavatele a obsahoval nejen údaje zaměřené na cíl úkolu, tj. na potřeby poskytovatelů sociálních služeb, ale i na údaje popisného, přesněji evidenčního charakteru jednotlivých zařízení služeb (kapacita služeb, personální údaje apod.). Předložení zpráva uvádí sumární charakteristiky sociálních služeb, které spadají pod jednotlivé organizace. 2 Tabulka 1.1 Organizace 3 Organizace Adresa Počet zařízení poskytujících služby Charita Kyjov Tř. Palackého 194, Kyjov 5 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, ZO Veselí n.m. Za Poštou 110, Veselí n.m. 3 Občanské sdružení Krok Sídliště za Stadionem 1358 Kyjov, Komenského 2124 Kyjov 4 Centrum pro rodinu Kyjov Tř. Palackého.64, Kyjov 1 Domov Horizont, p.o. Strážovská 1096/3, Kyjov 1 Diecézní charita Brno, Oblastní charita Hodonín Wilsonova 7, Hodonín 2 Roska Kyjov Sušilova 28, Hodonín 1 Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín Štefánikova 15, Hodonín 1 SONS Kyjov Komenského 617, Kyjov 1 Pečovatelská služba Bzenec Horní náměstí 54, Bzenec 1 Centrum sociálních služeb Kyjov, p.o. města Kyjova Tř. Palackého 67, Kyjov 4 Centrum služeb pro seniory Kyjov, p.o. Strážovská 1095/1, Kyjov 1 Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. Tř. Palackého 67/7, Kyjov 2 Občanské sdružení Omega plus Svatoborská 27, Kyjov 1 Celkem služeb 28 Největší podíl, více než třetina organizací (46%), náleží občanským sdružením. Více než čtvrtina zařízení má statut církevní právnické osoby. Další typy statutu organizací jsou uvedeny v tabulce Jsou uvedeny i specifické informace o jednotlivých poskytovatelích služeb dle identifikačního čísla ve výzkumném souboru. 3 Upřesnění služeb je uvedeno v tabulce 1 v příloze. 15 strana 74 celkem

17 Tabulka 1.2 Statut organizace Statut organizace Abs % Validní% občanské sdružení 13 46,4 církevní právnická osoba 8 28,6 příspěvková organizace města 5 17,9 příspěvková organizace Jihomoravského kraje 2 7,1 Celkem ,0 Některé organizace připravují projektové záměry na registrované příp. neregistrované služby a plánují rozšiřování své činnosti v poskytování svých služeb. Oblasti, kterých se projekty týkají a další okolnosti týkající se případných omezení jsou uvedeny v tabulce 1.3. Tabulka 1.3 projektových záměrů organizací (služeb) Organizace Projektové záměry na případné rozšíření služby Co by pomohlo a v čem naopak je spatřováno omezení Rozvojové dokumenty organizace Občanské sdružení Krok, Program následné péče Oblast prevence rizikového chování vedoucího ke drogám a kriminalitě; začleňování sociálně vyloučených do společnosti (resocializace, poradenství, rozvoj práce s rodinami různé projekty) Pomohlo by jednoduché zpracování dokumentace, omezení spatřujeme v tom, že každý projekt má jinou administrativu, vykazování a zpracování dokumentace Plán rozvoje služeb, strategický plán, plán aktivit vždy na 1 rok, 2 a 3leté záměry Domov Horizont, p.o. Diecézní charita Brno, Oblastní charita Hodonín Pronajímat pro své uživatele byty v běžné městské zástavbě (od r.2012 pronajímáme 1 byt, v r.2013 pronajmout min.1 další byt pro 3 uživatele). Koedukace Domova Horizont (v r.2014). Poskytování dlouhodobé péče dle připravovaného zákona o dlouhodobé péči (od r.2013 závisí na zákoně o dlouhodobé péči). Zřízení nové sociální služby pro osoby s mentálním postižením sociálně terapeutické dílny (předpokladem je zahájení služby do konce r.2014) Omezení administrativní zátěž, omezení finančních prostředků Pomohla by existence jednoho IČ pro velkou skupinu poskytovatelů, dostatečné finanční zabezpečení Rozvojový plán Strategické plány Roska Kyjov Plánujeme rozšiřování své činnosti, ale nemáme možnost získat prostory rozšíření poradenství, rehabilitace a později pobyt nemocných s RS Pomohly by vlastní prostory (legislativa, vstřícnost) Pouze myšlenka Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín Připravujeme novou sociální službu službu sociální rehabilitace Realizace projektu závisí především na financích, které chybí SONS Kyjov Zadání témata projektu Pečovatelská služba Bzenec Pružnější komunikace MPSV a služeb při žádostech o dotace, výkaznictví apod. Centrum sociálních služeb Kyjov, p.o. města Kyjova Poradna pro seniory zřízení služby odborné poradenství pro seniory, sociálně terapeutická 16 strana 74 celkem

18 dílna Centrum služeb pro seniory Kyjov, p.o. Služba Domovy pro seniory nových 39 lůžek. Domovy se zvláštním režimem nových 16 lůžek, nově Odlehčovací služby Jsme připraveni Plán rozvoje na léta Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. Zřízení detašovaného pracoviště v Hodoníně; poradenství pro OZP, půjčovna kompenzačních pomůcek pro TP Občanské sdružení Omega plus Větší naděje na finanční podporu našich současných projektů Služby Seznam typů služeb, ke kterým se poskytovatelé vyjádřili v tom smyslu, že je již poskytují, případně i neposkytují, ale bylo by nutné jejich zajištění případně rozšíření, je uveden v tabulce 1.4. Upřesnění služeb v organizacích uvádí tabulka 1.7. Většina služeb byla registrovaných (89,3 %), 3 služby byly neregistrované (10,7 %). V r bylo zaznamenáno 35 služeb, v současnosti bylo zaznamenáno 44 služeb, což lze chápat jako zlepšení celkové situace v regionu. 4 Sídla služeb jsou uvedena v tabulce 2 v příloze (s adresou včetně uvedení bariérovosti). Tabulka 1.4 Seznam služeb uvedených v analýze potřebnosti SLUŽBY Počet poskytovatelů, kteří se k potřebnosti vyjádřili % 1. Sociální poradenství ( 37) (základní, odborné) 5 11,4 2.Osobní asistence ( 39) 2 4,5 3. Pečovatelská služba ( 40) 3 6,8 7. Odlehčovací služby ( 44) 1 2,3 8. Centra denních služeb ( 45) 1 2,3 9. Denní stacionáře ( 46) 1 2,3 11. Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48) 1 2,3 12. Domovy pro seniory ( 49) 1 2,3 13. Domovy se zvláštním režimem ( 50) 1 2,3 18. Tlumočnické služby ( 56) 1 2,3 21. Kontaktní centra ( 59) 1 2,3 22. Krizová pomoc ( 60) 1 2,3 25a. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež ( 62) terénní forma kontaktu (např. vyhledávání toulajících 1 se dětí) 2,3 25b. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež ( 62) ) (ambulantní forma, návštěva dětí v zařízení) 1 2,3 4 Zejména těch, které byly ochotny spolupracovat na výzkumu. 17 strana 74 celkem

19 26. Noclehárny (ve smyslu ubytoven) 1 2,3 27. Služby následné péče ( 64) 2 4,5 28. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ( 65) 2 4,5 29. Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením ( 66) 3 6,8 31. Terapeutické komunity ( 68) 1 2,3 32. Terénní programy ( 69) 1 2,3 33. Sociální rehabilitace ( 70) 1 2,3 34. Kluby seniorů 2 4,5 36. Mateřské centrum ve smyslu aktivit pro rodiče s dětmi 1 2,3 37. Svoz občanů 1 2,3 39. Ošacovací střediska 1 2,3 42. Volnočasové aktivity (klubová činnost, besedy, výlety, spolky apod.) 1 2,3 43. Sociálně psychiatrické služby pro duševně nemocné (v současnosti nejsou, je plánováni zajištění) 1 2,3 44. Půjčování kompenzačních pomůcek (pro osoby zdravotně postižené, seniory apod.) (všechny služby 2 tohoto typu neuvedeny) 4,5 45. Chráněné dílny (v současnosti nejsou, jsou potřebné) 1 2,3 46. jiné (Ruční pletení obrazů pro malomocné, Domácí hospic David) 2 4,5 Celkem ,0 U služeb, které jsou poskytované různými poskytovateli (tedy jedná se o poskytování více služeb náležejících stejnému druhu v podrobném členění), uvádíme pro danou službu konkrétní údaje, viz tabulky 1.5 a V tabulkách je uvedena intenzita potřeby rozšíření dané služby a způsob platby služby. (Intenzita potřeby rozšířit službu byla zjišťována na stupnici 1 až 5 s významem, 1=nutné rozšíření,,5=nerozšiřovat.) Souhrnné údaje jsou uvedené v grafech 1.1 a 1.2. Odtud vyplývá, že mohou být uvedeny i služby, které dosud na Kyjovsku nejsou. Tabulka 1.5 Potřebnost služeb a způsob platby 6 SLUŽBY (více než jedna) 1. Sociální poradenství ( 37) (základní, odborné) potřebnost rozšíření průměr (1=rozšířit,,5=nerozšiřovat) způsob platby: 0=nehrazeno 1=částečně hrazeno klientem 2=plně hrazeno klientem Občanské sdružení Krok 2 0 SONS Kyjov 5 0 Charita Kyjov občanská poradna Jsou uvedený údaje tak, jak byly uvedeny poskytovatelem. 6 Nejedná se o výčet služeb, ale o jejich potřebnost, jak bylo uvedeno poskytovateli. Pokud by poskytovatel neupřesnil, není v tabulce zahrnuto. 18 strana 74 celkem

20 Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. 5 0 Občanské sdružení Omega plus Osobní asistence ( 39) Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín 3 1 Centrum sociálních služeb Kyjov, p.o. města Kyjova Pečovatelská služba ( 40) Diecézní charita Brno, Oblastní charita Hodonín 4 1 Diecézní charita Brno, Oblastní charita Hodonín 4 1 Pečovatelská služba Bzenec Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ( 65) Občanské sdružení Krok 2 0 Centrum sociálních služeb Kyjov, p.o. města Kyjova Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením ( 66) Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, ZO Veselí n.m. 4 0 SONS Kyjov 5 Svaz tělesně postižených v ČR, o.s Kluby seniorů Centrum pro rodinu Kyjov 2 1 Občanské sdružení Omega plus Půjčování kompenzačních pomůcek (pro osoby zdravotně postižené, seniory apod.) Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. 2 0 Občanské sdružení Omega plus (poskytovatel uvedl) Charita Kyjov (nebylo explicitně uvedeno jako samostatná služba, není uvedena potřebnost) Charita Hodonín (nebylo explicitně uvedeno jako samostatná služba, není uvedena potřebnost) 1 Svaz neslyšících a nedoslýchavých (nebylo explicitně uvedeno jako samostatná služba, není uvedena potřebnost) 46. jiné Občanské sdružení Omega plus Charita Kyjov, Domácí hospic David strana 74 celkem

Výzkumná zpráva. Potøeby zadavatelù sociálních služeb na Kyjovsku

Výzkumná zpráva. Potøeby zadavatelù sociálních služeb na Kyjovsku Výzkumná zpráva Potøeby zadavatelù sociálních služeb na Kyjovsku 09/2009 Potřeby zadavatelů sociálních sluţeb na Kyjovsku OBSAH ÚVOD 2 I. odd. ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ DOPORUČENÍ 3 Přehled hlavních výsledkŧ

Více

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku OBSAH ÚVOD 2 I. Odd. ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ DOPORUČENÍ 3 Přehled hlavních výsledků 4 Sociotechnická doporučení 13 Vymezení vybraných pojmů 15 II.

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN

OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN Individuální projekt Jihomoravského kraje Z.1.04/3.1.00/9.00002 s názvem OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOIÁLNÍH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN Okresní multidisciplinární tým (dále MT) vznikl z iniciativy Jihomoravského

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči

závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči Realizace: Sociotrendy - výzkumná agentura 2/2011 Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

- 1 - dobrovolníci.. jiní (vypište o koho se jedná a počet).

- 1 - dobrovolníci.. jiní (vypište o koho se jedná a počet). TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb obyvatelům Nového Města na

Více

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS ZÁPIS SETKÁNÍ Pracovní skupina Číslo zápisu: 2 Datum: 25. listopadu 2008 Místo setkání: místnost 153, 1.patro, Malinovské nám. 3 Program: 1. přivítání, představení programu, prezence 2. analýza sociálních

Více

závěrečná zpráva Analýza potřeb veřejnosti a uživatelů sociálních služeb na Kyjovsku

závěrečná zpráva Analýza potřeb veřejnosti a uživatelů sociálních služeb na Kyjovsku závěrečná zpráva Analýza potřeb veřejnosti a uživatelů sociálních služeb na Kyjovsku 8/2012 Analýza potřeb veřejnosti a uživatelů sociálních služeb na Kyjovsku Sociotrendy, 2012 Obsah Úvod 3 I. Odd. ZÁVĚRY

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

Akční plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku na rok 2015

Akční plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku na rok 2015 Akční plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku na rok Akční plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku na rok (dále jen Akční plán) je prováděcím dokumentem Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ AKCE VE MĚSTĚ DĚČÍNĚ VYUŽITÍ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DĚČÍNA (listopad 2004) Zpráva Vypracoval:

Více

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis název projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00142 název akce: datum: místo: Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis 1. 2. 2011, od 14,00 do 15,45

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Historie komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit v Ostravě

Historie komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit v Ostravě Historie komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit v Ostravě 1.KP Začátek v roce 2003 Informace o způsobu zpracování koncepce Vzdělávání zaměstnanců Prezentace záměru plánovat poskytovatelům

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS ZÁMĚRY TKS 12 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Závěry šetření potřebnosti služeb pro duševně nemocné v Karlovarském kraji a náčrt koncepce

Závěry šetření potřebnosti služeb pro duševně nemocné v Karlovarském kraji a náčrt koncepce Závěry šetření potřebnosti služeb pro duševně nemocné v Karlovarském kraji a náčrt koncepce O.Pěč, B.Wenigová, J.Stuchlík Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Projekt je financován z prostředků Evropského

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Analýza sociálních služeb obce Chuchelná

Analýza sociálních služeb obce Chuchelná Analýza sociálních služeb obce Chuchelná Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 Akční plán pro rok 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Východiska 4 3 Organizační a finanční zajištění pro plnění AP 5 4 Přílohy - 1 - Úvod Důvod zpracování

Více

DOTAZNÍK pro poskytovatele sociálních služeb

DOTAZNÍK pro poskytovatele sociálních služeb DOTAZNÍK pro poskytovatele sociálních služeb v rámci akce Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb v ORP Prachatice, reg. č. : CZ.1.04/3.1.03/65.00008 Název poskytovatele: Právní forma:. Registrovaná

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava 2016 ÚVOD Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve

Více

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP)

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Červen 2015 / Závěrečná zpráva z výzkumu pro Diakonii ČCE, Institut důstojného stárnutí / STEM/MARK, a.s. Kvantitativní výzkum Obsah Parametry

Více

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN Péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN O.Pěč 17.3.2011 Karlovy Vary Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor řízení pomoci z ESF Role v implementační

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší ZÁMĚRY TKS 13 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Potřebnost odborného sociálního poradenství pro osoby se zdravotním postižením

Potřebnost odborného sociálního poradenství pro osoby se zdravotním postižením Potřebnost odborného sociálního poradenství pro osoby se zdravotním postižením V průběhu roku 2009 byl realizován projekt Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením ČR, týkající se průzkumu situace

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb na území města Olomouce

Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb na území města Olomouce Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb na území města Olomouce OBSAH ÚVOD 2 I. odd. ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ DOPORUČENÍ 3 Přehled hlavních výsledků 4 Sociotechnická doporučení 11 Vymezení vybraných

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice

Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti)

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) Obsah formuláře: Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ Projekt Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Prostějově Realizátor projektu: Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník a partner projektu: Magistrát města Prostějova (CZ.1.04/3.1.03/78.00053)

Více

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Tato informace je zpracována na základě usnesení č. 27 výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu

Více

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů - pomocí Komunitního plánování soc. služeb - ve spolupráci města s místními organizacemi Vize našeho města Město Hodonín je lázeňským místem a regionálním

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově Návrh plánu rozvoje sociálních služeb v Rousínově V Rousínově, 27.11.2007 Zpracovala: Ludmila Havlíčková OBSAH I. ÚVOD 3 II. URČENÍ PLÁNOVACÍHO OBDOBÍ 4 III. VIZE, KTEROU PLÁN NA DANÉ OBDOBÍ NAPLŇUJE 4

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na získání zpětné

Více

Město Třinec. Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů

Město Třinec. Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů Město Třinec Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů Město Třinec a spádová oblast Sociodemografická studie města Třinec Sociodemografická studie města Třinec

Více

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Příloha č. 2 : Ince o poskytovateli Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Identifikace IČO Druh Kapacita Farní charita Aš 3160752 64839991 azylové domy Domov sv. Zdislavy pro matky s

Více

Průběžné vyhodnocení realizace plánu

Průběžné vyhodnocení realizace plánu Síť sociálních služeb Zlínského kraje - rozvojové záměry zařazené do kategorie B pro období 2012-2015 Příloha č. 2 Typ sociální SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY Průběžné vyhodnocení plánu Centra denních služeb

Více

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015 Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji 1 Základní informace o projektu Název: Sociální služby SOH Partner projektu:

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb Domov pro osoby se zdravotním postižením, týdenní a denní stacionář Mája Dragounská 38, Cheb Plán rozvoje kvality poskytovaných

Více

Analýza sociálních služeb obce Oldřišov

Analýza sociálních služeb obce Oldřišov Analýza sociálních služeb obce Oldřišov Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. 0 Obsah Úvod... 2 1. Základní

Více

Analýza sociálních služeb obce Bolatice

Analýza sociálních služeb obce Bolatice Analýza sociálních služeb obce Bolatice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Věstník. právních předpisů Jihomoravského kraje. Částka 6 Rozeslána dne 5. 5. 2004 OBSAH:

Věstník. právních předpisů Jihomoravského kraje. Částka 6 Rozeslána dne 5. 5. 2004 OBSAH: Ročník 2004 Věstník právních předpisů Částka 6 Rozeslána dne 5. 5. 2004 OBSAH: 92. Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Skoronice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 1 Zpracovala: Koordinační skupina RPSS ve spolupráci se členy pracovních skupin Schválila: Řídící skupina RPSS dne 6. listopadu 2013 Pracovní skupina Děti a mládež Služba Indikátor

Více

KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI

KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI Statutární město Ostrava KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI DUBEN 2011 ZPRACOVAL: Odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit, oddělení

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2013 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza poskytovatelů sociálních

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

50 domovy se zvláštním režimem (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) 50 uživatelů

50 domovy se zvláštním režimem (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) 50 uživatelů Údaje o jednotlivých službách poskytovaných v zařízení (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionáře) Typ sociální služby 50 domovy se

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Nadace sv. Františka z Assisi

Nadace sv. Františka z Assisi Nadace sv. Františka z Assisi Kontaktní adresa: Eliška Krásnohorské 59, 618 00 Brno nadace.svfr@seznam.cz Program primární a sekundární prevence interrupce Nadace sv. Františka z Assisi získala v roce

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 Obsah Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 ČÁST I. Podmínky poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči.... 13 1. Příspěvek na péči... 14 1.1

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních Komunitní plán města Slaný 2007 Analýza poskytovatelů sociálních Zjištěné informace: podklad pro plánování rozvoje sociálních výchozí materiál pro Katalog poskytovatelů

Více

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma ŠKOLSTVÍ ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS Téma Problémový okruh Cíl Opatření Neefektivní (nedostatečná) naplněnost obecních škol Cíl 1.1 Zavedení školských obvodů spádových škol Gestor cíle: Město

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti I. Realizované projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Sociální služby v Ústeckém kraji finanční zdroj: OP LZZ (prioritní osa 3, oblast

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více