závěrečná zpráva Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb na Kyjovsku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "závěrečná zpráva Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb na Kyjovsku"

Transkript

1 závěrečná zpráva Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb na Kyjovsku 8/2012

2 Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb na Kyjovsku Sociotrendy, 2012

3 OBSAH ÚVOD 3 I. odd. ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ DOPORUČENÍ 4 Přehled hlavních výsledků 5 Sociotechnická doporučení 12 Vymezení vybraných pojmů 13 II. odd. ANALÝZY A ZDŮVODNĚNÍ ZÁVĚRŮ Deskripce výzkumného souboru organizace, služby, sídla služeb, bariérovost, plány zařízení Formy a druhy sociálních služeb Rozsah působnosti služeb, provozní doba Cílové skupiny Věková struktura nejmladších a nejstarších klientů sociálních služeb Technický popis služeb kapacita služby, finanční rozpočet, personální zajištění Problémy poskytovatelů sociálních služeb Názory na zajištění sociálních služeb jinými subjekty a potřeba spolupráce s dalšími subjekty Typy požadovaných sociálních služeb vyžadované sociální služby potřeby Typy požadovaných sociálních služeb podle zařízení sociálních služeb Společensky nejdůležitější sociální služba Informovanost o sociálních službách Spokojenost klientů s dostupností sociálních služeb Další okolnosti spojené se střednědobým plánováním sociálních služeb 65 III. odd. TABULKOVÁ PŘÍLOHA 68 2 strana 74 celkem

4 ÚVOD Cílem průzkumu "Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb na Kyjovsku", který byl realizován v rámci projektu Rozvoj sociálních služeb na Kyjovsku, II.etapa, bylo nezávislou výzkumnou agenturou popsat a aktualizovat situaci v oblasti mapování potřeb poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících. Výsledky budou využity v procesu přípravy Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do roku 2015 a k aktualizaci informačního systému sociálních služeb. Zpráva je členěna do tří oddílů. V prvním jsou shrnuty výsledky a navržena sociotechnická doporučení, ve druhém jsou uvedeny použité analýzy včetně zdůvodnění závěrů a třetí oddíl obsahuje přílohu vybraných tabulek. 3 strana 74 celkem

5 I. oddíl ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ DOPORUČENÍ 4 strana 74 celkem

6 PŘEHLED HLAVNÍCH VÝSLEDKŮ Výzkumný soubor tvořily organizace poskytující sociální služby občanům žijícím ve spádových oblastech regionu Kyjovska (ORP Kyjov 1 ). Pověřené osoby organizací a zařízení sociálních služeb byly požádány o vyplnění dotazníku, z nichž byly získány informace, které mají pomoci při rozvoji procesu komunitního plánování sociálních služeb a ke zkvalitnění a dostupnosti sociálních služeb v této oblasti. Dotazník byl vytvořen na základě požadavku zadavatele a obsahoval nejen údaje zaměřené na cíl úkolu, tj. na potřeby zařízení sociálních služeb, ale i na údaje popisného charakteru jednotlivých zařízení služeb (finanční rozpočet, kapacita služeb, personální údaje apod.). Pro řešení úkolu byla použita integrovaná výzkumná strategie s převahou kvantitativních postupů. Datová matice obsahovala 28 záznamů a 655 znaků, celkem číselných údajů. Z těchto dat byly odvozeny sekundární kvantitativní údaje, které byly podkladem pro další analytické práce. Obsahovému zpracování byly podrobeny rovněž informace verbálního charakteru. Z celkové analýzy vyplynuly následující závěry: 1. ORGANIZACE A ZAŘÍZENÍ POSKYTUJÍCÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Celkově: Výzkumný soubor tvořilo 14 organizací, přičemž pod jednotlivé organizace spadala jednotlivá zařízení poskytující specifické sociální služby a další zařízení, z nichž některé spadaly pod tyto organizace. Celkem se jednalo o 28 zařízení poskytujících sociální služby. Konkrétní zjištění: Více než třetina organizací měla statut občanských sdružení, více než čtvrtina měla statut církevní právnické osoby. Některé organizace připravují další projektové záměry na registrované příp. neregistrované služby a plánují rozšiřování své činnosti v poskytování svých služeb. Více než polovina služeb je poskytovaná bezplatně, necelá třetina služeb je hrazena spoluúčastí klienta a necelá pětina služeb je hrazena klientem. Porovnání placení služeb v roce 2009 a v současnosti došlo k navýšení hrazení spoluúčasti za služby formou částečné úplaty. Více než dvě třetiny zařízení poskytujících služby jsou bez architektonických bariér, ve více než čtvrtině jsou částečné bariéry a v pětině zařízení jsou bariéry. Třetina zařízení služeb má pro svoji činnost prostory pronajaté. Více než čtvrtina poskytovatelů má vlastní budovu. V současnosti více než třem čtvrtinám poskytovatelů prostory, které využívají pro svoji činnost, vyhovují. Téměř polovina poskytovatelů neplánuje podávat investiční projekty na budování či rozšiřování svých prostor, v nichž provozují činnost. Investiční projekty plánuje více než čtvrtina poskytovatelů. 2. FORMY A DRUHY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Celkově: Klientům jsou nejčastěji nabízeny terénní formy sociálních služeb. Je však nutno dodat, že řada zařízení poskytuje jak terénní, tak současně ambulantní služby. Nejčastěji je klientům jako nejčetnější druh sociální služby poskytovaná péče. 1 Zkratka ORP je používána pro označení správních obvodů obcí s rozšířenou působností. 5 strana 74 celkem

7 3. ROZSAH PŮSOBNOSTI SLUŽEB, PROVOZNÍ DOBA Celkově: Rozsah působnosti služeb spadá do rozmezí od místní úrovně až po úroveň republikovou. Největší podíl služeb z hlediska regionu působí na úrovni regionu Kyjovska, dále čtvrtina služeb působí na úrovni okresu. Konkrétní zjištění: Většina služeb pokrývají obce Kyjovska, desetina zajíždí do obcí Ždánicka a necelá desetina do obcí Bzenecka. Necelá třetina poskytovatelů v oblasti Hodonínska nepůsobí. Více než polovina uživatelů z Hodonínska dojíždí za službou do oblastí Kyjovska. Provozní doba je většinou poskytovateli nastavena podle potřeb cílové skupiny. 4. CÍLOVÉ SKUPINY Celkově: Sociální služby jsou poskytovány občanům, kteří mohou být zařazeni do různých cílových skupin. Konkrétní zjištění: Nejvíce služeb je nabízeno cílovým skupinám v pořadí: senioři, tělesně postižení, sluchově handicapovaní, rodiny s dětmi v problémech, zrakově handicapovaní, mentálně postižení, děti a mládež, občané s drogovou závislostí, osoby s duševním onemocněním, matky samoživitelky. 5. VĚKOVÁ STRUKTURA NEJMLADŠÍCH A NEJSTARŠÍCH KLIENTŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Celkově: Věkové rozložení nejmladších klientů podle aktuálního stavu je od 3 let do 65 let. Jinými slovy služby některé služby mají nejmladší klienty ve věku 3 let, některé služby ve věku 65 let. Věkové rozmezí nejstarších klientů podle aktuálního stavu je od šesti do 100 let (některé služby mají nejstarší klienty šestileté, jedna služba uvedla klienta ve věku 100let). Konkrétní zjištění: Podrobnější sumární údaje o věkovém rozložení klientů v souhrnné části neuvádíme. Konkrétní informace jsou obsahem tabulek uvedených ve zdrojovém textu a příloze. Sociální služby jsou poskytovány většinou všem bez ohledu na pohlaví. 6. TECHNICKÝ POPIS SLUŽEB Celkově: Zadavatelem bylo požadováno zjistit kapacitu služeb. Konkrétní zjištění: Na dotaz, zda nabídka služby odpovídá poptávce, byla získána převážně pozitivní odpověď. Pouze u necelé pětiny služeb poptávka nabídku převyšuje. Na dotaz, zda je očekávána v období let výraznější změna v počtu klientů, ve více než polovině není očekávaná změna, avšak ve více než dvou pětinách zařízení je očekáváno zvýšení počtu klientů, pouze v jednom zařízení předpokládají možné snížení počtu klientů. Více než čtvrtina zaměstnanců sociálních služeb působí v profesi sociálního pracovníka a pracovníků v sociálních službách. Na dalším místě v pořadí jsou profese administrativy a manažerské v řídící funkci. 6 strana 74 celkem

8 7. PROBLÉMY POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Celkově: Problémy, s nimiž se sociální služby potýkají, byly uváděny prostřednictvím ohodnocení intenzity působení problému v daném zařízení. Konkrétní zjištění: Celkově mají služby největší problémy v pořadí finanční, materiální, ve vybavení (spotřební materiál, kancelářské potřeby, nástroje apod.), rovněž personální a se spoluprací s dalšími subjekty. Ke zlepšení situace v oblasti sociálních služeb by pomohlo např. dlouhodobé financování sociálních služeb, zjednodušení podmínek pro získání dotací a grantů, větší spolupráce obcí s poskytovateli sociálních služeb, motivace pracovníků (prevence syndromu vyhoření), vzdělávání pracovníků v oblasti získávání prostředků z různých finančních zdrojů (fundraising). Problematika vzdělávání zaměstnanců služeb byla zjišťována jednak dotazem na uvedení nejvýše tří možností z předloženého seznamu podle pořadí. Vzdělávání je nejčastěji financováno u jiných subjektů. V menším podílu je zajišťováno samotným zařízením. Více než čtvrtina profesí je požadovaná jako sociální pracovník a pracovník v sociálních službách, více než desetinou jsou vyžadovány profese manažerů v řídící funkci a dobrovolníků. 8. NÁZORY NA ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JINÝMI SUBJEKTY A POTŘEBA SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI SUBJEKTY Celkově: Názor služeb na okolnost, jak další subjekty zajišťují v regionu Kyjovska tu službu, kterou zařízení samo poskytuje, byl zjišťován prostřednictvím indexu zajištěnosti. Konkrétní zjištění: Hodnocení se přiklání k okolnosti, že ostatní subjekty službu dostatečně nezajišťují. Poněkud solidní hodnocení náleží jiným nestátním neziskovým organizacím. Nejhůř je hodnocen soukromý sektor v tom smyslu, že služby jím zajišťovány nejsou. Různé aspekty poskytování sociálních služeb a služeb souvisejících jsou pro oblast Kyjovska hodnoceny spíše jako dostatečné či středně dostatečné. Bylo zjišťováno, se kterými subjekty, které byly uvedeny seznamem, by byla potřebná v návaznosti na konkrétní službu největší spolupráce. Nejlépe byla hodnocena návaznost na služby osobní asistence, nejhůře byla hodnocena návaznost na služby psychologů. Svou činností se téměř dvě třetiny zařízení sociálních služeb s jinými organizacemi vzájemně doplňují. 9. TYPY POŽADOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VYŽADOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Celkově: Sociální služby se týkají velmi rozmanitých oblastí života. Zástupci zařízení sociálních služeb byli požádáni, aby uvedli, na jaké oblasti či typy by se měly sociální služby a služby související v budoucnu zaměřit, neboť tuto oblast považují za problémovou, rovněž, aby důležitost služby ohodnotili. Ke známkováni byla použita školní stupnice. Mohli oznámkovat pouze jimi vybrané oblasti. Konkrétní zjištění: Ke každé oblasti sociálních služeb byl vypočítán index důležitosti sociální služby. Celkově byly všechny služby nabízené seznamem ohodnoceny jako důležité. Na prvních místech byly uvedeny služby: 7 strana 74 celkem

9 Na odstraňování technických bariér vytvoření/rozšíření nápisů pro nevidomé, zvukových signálů, umístění madel v obtížně přístupných prostorách, apod. Na vybudování chráněných dílen, pracovišť, na podporované zaměstnávání pro hendikepované občany Služby zaměřené na získání zaměstnání a pracovní poradenství pro různé skupiny osob, např. vytvořit chráněná pracovní místa na úřadech Rozšíření služeb pro seniory s demencí a jejich rodiny Na sociálně psychiatrickou péči o duševně nemocné Na rozšíření informovanosti pro různé oblasti života Služby pro osamělého rodiče s dítětem (dětmi) v krizových sociálních situacích (domácí násilí, rozvody apod.) Na rozšíření služeb umožňujících soběstačnost jedince v přirozeném prostředí (stravování, vedení domácnosti apod.), tj. pečovatelské služby Na sociální bydlení pro mladé rodiny startovací byty Společensky nejdůležitější sociální služba Celkově: Na dotaz, jaký typ sociálních služeb je vnímán jako společensky nejdůležitější, odpovídali poskytovatelé tak, že ze seznamu služeb vybírali pouze jednu sociální službu. Konkrétní zjištění: Na prvních třech místech byly voleny služby na vybudování chráněných dílen, pracovišť, na podporované zaměstnávání; služby na získání zaměstnání a pracovní poradenství a rozšíření služeb pro seniory a jejich rodiny. Poskytovatelé uváděli druhy služeb, které sami neprovozují, ale jsou přesvědčeni, že je pro některé občany důležitá. Většinou nebyly služby uvedeny, avšak malý podíl poskytovatelů uvedl služby na získání zaměstnání a pracovní poradenství a bydlení pro seniora. 10. INFORMOVANOST O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Celkově: Množství informací, kteří mají klienti o sociálních službách a službách souvisejících, je téměř třemi čtvrtinami poskytovatelů chápáno tak, že klienti informace rozhodně nebo spíše mají. Více než čtvrtina poskytovatelů se domnívá, že klienti informace někdy mají, někdy nemají. Konkrétní zjištění: Poskytovatelé byli dotazování, jak si mohou jejich klienti zajistit informace o poskytovaných sociálních službách. Měli možnost volit všechny nabízené varianty. Proto zdroje informovanosti jsou převážně četnostně srovnatelné, předpokládá se, že klienti využívají všechny informační zdroje. Téměř všemi poskytovateli byl uváděn důležitý osobní kontakt s klienty, možnost získat informace z plakátů a letáků, internet a dále den otevřených dveří. 11. SPOKOJENOST KLIENTŮ S DOSTUPNOSTÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Z POHLEDU POSKYTOVATELŮ Celkově: Celková spokojenost klientů zařízení s dostupností sociálních služeb byla zjišťována prostřednictvím dotazů na odhad celkové spokojenosti s jednotlivými charakteristikami sociálních služeb. Zástupci zařízení byli proto požádáni, aby se pokusili odhadnout, jak dalece jsou jejich klienti spokojeni s následujícími charakteristikami jimi poskytované sociální služby. Spokojenost klientů byla oznámkována 8 strana 74 celkem

10 tak, že známka 1 byla přidělena té charakteristice služeb, u níž se předpokládalo, že jsou s ní klienti velmi spokojeni a změna nutná není. Známka 5 byla zapsána v případě, že jsou klienti pravděpodobně s danou charakteristikou velmi nespokojeni a přáli by si zásadní změnu k lepšímu. Konkrétní zjištění: Největší spokojenost u klientů je odhadována s dopravou do zařízení, personálem (odborností a kvalifikací) a s mezilidskými vztahy personálu (ochotou, komunikací apod.). Nejmenší spokojenost je odhadována pro odstraňování architektonických bariér. Jako možnosti různé úrovně spokojenosti s jinou charakteristikou byly uvedeny varianty: nabídka aktivit a komunitní plánování sociálních služeb. Spokojenost zůstala v pozitivním hodnocení, lze zaznamenat mírně zlepšený odhad pro charakteristiku spokojenosti s kapacitou zařízení a v informovanosti klientů, mírně zhoršenou charakteristiku spokojenosti s finanční dostupností služeb. 12. DALŠÍ OKOLNOSTI SPOJENÉ SE STŘEDNĚDOBÝM PLÁNOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Celkově: Poskytovatelé sami formulovali, jaké prostředky jim pro kvalitní zajištění služby chybějí. Upřesnění prostředků je strukturované do finančních, materiálních a personálních zdrojů. Konkrétní zjištění: Finanční zdroje: Chybí dotace z obcí na dopravu Nedostatek financí na rozvoj, rozšíření služby Finanční zabezpečení provozu služby Zajištění vyrovnaného rozpočtu Finanční zajištění služby pracovníci to nemohou dělat zadarmo Materiální zdroje Lidské zdroje Ostatní zdroje Výtah Zastaralý vozový park Dodávkové auto střední velikosti na přepravu nábytku, ledniček Doprava do terénu nemáme služební auto Více 1 a 2lůžkových pokojů Přístroje zdravotnické Prostory, vlastní prostory Personální zajištění služeb, vzdělávání Vzdělávání pracovníků Možnost realizací venkovních aktivit pro děti a mládež. Tyto aktivity jsou brány jako fakultativní a nelze je vynahradit Dostatek personálu, možnost zaměstnání pro uživatele Možnost zaměstnání pro uživatele absence smlouvy s VZP Změna během posledních tří let v problematice spojené se sociálními službami Změnu k lepšímu uvedla více než čtvrtina poskytovatelů, zcela stejný podíl poskytovatelů uvedl změnu k horšímu. 9 strana 74 celkem

11 Zlepšení, ke kterému v posledních třech letech došlo, spatřují ve: Zkvalitnění poskytovaných služeb Více informovanosti, lepší spolupráce úřadu Povědomí o službě; vyšší zájem o službu ze strany veřejnosti a OSPOD Zvýšení kvality péče o uživatele dle programů doporučených ČALS (Vážka, Bon Appetit), získán certifikát Nutricept v oblasti stravování, zahájení přístavby Zřízení půjčovny kompenzačních pomůcek pro osoby TP, spolupráce s ostatními poskytovateli SS, kvalita poskytovaných služeb Dostáváme se do povědomí občanů, společnost začíná vnímat problematiku komfortního umírání Zhoršení, ke kterému v posledních třech letech došlo, spatřují ve: Snížení finančních prostředků Stále snižující se dotace na službu Snižující se finanční prostředky na provoz sociálních služeb, rostoucí administrativní zátěž, pravidla pro rozšiřování a vznik nových sociálních služeb Velké množství administrativy, větší nedostupnost dotací Větší informovanost občanů, ale horší finanční situace státu i občanů Dostáváme stále méně peněz (granty, kraje, obce) a přitom musíme zachovat službu ve stejné kvalitě Změna legislativy Snížení příspěvku na péči, jehož důsledkem je pokles služeb, které jsou klienty odebírané Největší problém pro služby je spatřován v okolnostech: Nemožnost venkovních aktivit, kino, aquapark, bowling, rafty apod. Prostory Nedostatek financí Sladit požadavky donátorů s praktickým poskytováním služby náročná administrativa Nedostatek financí (neuzavření smlouvy s VZP, 218 uživatelů neplatí plnou úhradu služby, nevymahatelnost dluhů od rodičů uživatelů do 18ti let) Finanční zabezpečení provozu služby Vlastní prostory Výtah Snížení čerpání služeb péče Otázka dalšího financování služby po r.2015, kdy skončí projekt financování z EFS Přečkat realizaci stavby za plného provozu Nejsme schopni uspokojit nároky klientů s TP na zaměstnání, především se jedná o zajištění práce v domácím prostředí Nedostatek financí na realizaci stávajících projektů Způsob zapojení do komunitního/střednědobého plánování sociálních služeb Poskytovatelé jsou zapojeni (více než třemi čtvrtinami, 82 %) prostřednictvím členství v pracovních skupinách a v Koordinační řídící skupině apod. Více než polovina poskytovatelů vnímá plánování sociálních služeb ve smyslu komunitního plánování jako velmi důležité, více než čtvrtina jako spíše důležité. Plánování sociálních služeb pomohlo poskytovatelům v níže uvedených okolnostech: Pomohlo, v realizaci nových projektů 10 strana 74 celkem

12 Osvěta, informovanost, propagace služby, podpora v získání prostředků Informovanost, přehlednost, propagace Spolupráce s ostatními organizacemi na Kyjovsku, získání kontaktů, informací z oblasti sociálních a navazujících služeb na Kyjovsku Přehlednost navazujících služeb, v jejich možné spolupráci, získání kontaktů, ucelený náhled na problematiku Informace o navazujících službách, kontakty s navazujícími službami, celkový přehled Odstranění bariér byly částečně odstraněny Máme přehled o sociálních službách na Kyjovsku, snazší spolupráce s poskytovateli Ano, informace o změnách v sociální sféře v regionu Ano, zlepšení informovanosti veřejnosti Podpořilo záměr přístavby Koordinace služeb, spolupráce s jinými poskytovateli Informovanost veřejnosti 11 strana 74 celkem

13 SOCIOTECHNICKÁ DOPORUČENÍ Situace v oblasti poskytování sociálních služeb je celkově velmi pozitivní. Sociotechnická doporučení jsou formulována jako vyplnění potřeb zařízení sociálních služeb, které jsou uváděny v části Přehled hlavních výsledků jako odstavec sedmý, konkrétně: Celkově mají služby největší problémy v pořadí finanční, materiální, ve vybavení (spotřební materiál, kancelářské potřeby, nástroje apod.), rovněž personální a se spoluprací s dalšími subjekty. Ke zlepšení situace v oblasti sociálních služeb by pomohlo dlouhodobé financování sociálních služeb, zjednodušení podmínek pro získání dotací a grantů, větší spolupráce obcí s poskytovateli sociálních služeb, motivace pracovníků (prevence syndromu vyhoření), vzdělávání pracovníků v oblasti získávání prostředků z různých finančních zdrojů (fundraising), apod. Finanční problémy řešit soběstačností zařízení ve smyslu zajištění vhodných dotací a grantů Finanční problémy a problémy materiálního charakteru řešit rovněž zvýšeným úsilím o vyjednání sponzorování sociálních služeb Personální potřeby zařízení řešit vytvořením (finančním zajištěním) pracovních míst sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách Podporovat práci dobrovolníků (včetně zajištění vzdělávání) v těch zařízeních, která personální rozšíření potřebují Zlepšit spolupráci mezi zařízeními Další doporučení: Pokračovat v rozšiřování bezbariérovosti v zařízeních sociálních služeb Pokračovat ve vzájemné informovanosti o nabízených sociálních službách a aktuálních aktivitách mezi všemi organizacemi poskytujícími sociální služby Do vzájemné informovanosti o sociálních službách zapojit příslušné organizace poskytující informační a vzdělávací servis poskytovatelům sociálních služeb Rozšiřovat služby pro seniory, seniory s demencí a jejich rodiny, vytvářet podmínky pro nabízení odlehčovacích služeb Orientovat se na rozšíření sociálně psychiatrické péče o duševně nemocné Rozšířit služby pro problémové děti a mládež, např. terénní práce Rozšířit služby pro osamělého rodiče s dětmi v krizi Dojednat s obcemi možnost podílet se na financování sociálních služeb pro své občany, dotace z rozpočtů a grantů obcí jsou minimální, jedná se spíše o výjimky (Kyjov, Hovorany, Domanín, Kostelec, Archlebov, Vlkoš, Syrovín) Vzít v úvahu požadavek sociálnězdravotní služby hospicu David, který pro udržení hospicové služby do budoucna potřebuje finanční podporu, je doporučeno vyjednání sponzorování služby 12 strana 74 celkem

14 VYMEZENÍ VYBRANÝCH POJMŮ Vysvětlení vybraných pojmů a symbolů, které jsou ve zprávě používány: Respondent dotazovaná osoba, která odpovídala na otázky. Problém jakákoliv zcela subjektivně chápaná a pro jedince nepříjemná situace, která ho vyvede z psychické nebo fyzické pohody. Abs symbol pro vyjádření absolutních četností, tj. počtu odpovědí na položenou otázku. N symbol pro rozsah souboru (počet zkoumaných jednotek). Validní obsahově platný. Znak, charakteristika, proměnná termíny používané podle kontextu pro označení zkoumané vlastnosti, která je zjišťovaná na výzkumné jednotce, v našem případě na respondentovi. Různé druhy znaků jsou rozlišené podle způsobu zjišťování ("měření") konkrétních úrovní, jichž může nabývat. 13 strana 74 celkem

15 II. oddíl ANALÝZY A ZDŮVODNĚNÍ ZÁVĚRŮ 14 strana 74 celkem

16 1. DESKRIPCE VÝZKUMNÉHO SOUBORU ORGANIZACE, SLUŽBY, SÍDLA SLUŽEB, BARIÉROVOST, PLÁNY ZAŘÍZENÍ Výzkumný soubor tvořily organizace poskytující sociální služby občanům žijícím ve spádových oblastech regionu Kyjovska (ORP Kyjov), a které se zapojily do výzkumu. Jednalo se o organizace, jejichž seznam je uveden v tabulce 1.1. Pod organizace spadala jednotlivá zařízení poskytující specifické sociální služby. Pověřené osoby organizací a zařízení sociálních služeb byly požádány o vyplnění dotazníku, z nichž byly získány informace, které mají pomoci při rozvoji procesu komunitního plánování sociálních služeb a ke zkvalitnění a dostupnosti sociálních služeb v této oblasti. Výzkumné šetření bylo prováněno podruhé, poprvé bylo realizováno v r Dotazník byl vytvořen na základě požadavku zadavatele a obsahoval nejen údaje zaměřené na cíl úkolu, tj. na potřeby poskytovatelů sociálních služeb, ale i na údaje popisného, přesněji evidenčního charakteru jednotlivých zařízení služeb (kapacita služeb, personální údaje apod.). Předložení zpráva uvádí sumární charakteristiky sociálních služeb, které spadají pod jednotlivé organizace. 2 Tabulka 1.1 Organizace 3 Organizace Adresa Počet zařízení poskytujících služby Charita Kyjov Tř. Palackého 194, Kyjov 5 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, ZO Veselí n.m. Za Poštou 110, Veselí n.m. 3 Občanské sdružení Krok Sídliště za Stadionem 1358 Kyjov, Komenského 2124 Kyjov 4 Centrum pro rodinu Kyjov Tř. Palackého.64, Kyjov 1 Domov Horizont, p.o. Strážovská 1096/3, Kyjov 1 Diecézní charita Brno, Oblastní charita Hodonín Wilsonova 7, Hodonín 2 Roska Kyjov Sušilova 28, Hodonín 1 Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín Štefánikova 15, Hodonín 1 SONS Kyjov Komenského 617, Kyjov 1 Pečovatelská služba Bzenec Horní náměstí 54, Bzenec 1 Centrum sociálních služeb Kyjov, p.o. města Kyjova Tř. Palackého 67, Kyjov 4 Centrum služeb pro seniory Kyjov, p.o. Strážovská 1095/1, Kyjov 1 Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. Tř. Palackého 67/7, Kyjov 2 Občanské sdružení Omega plus Svatoborská 27, Kyjov 1 Celkem služeb 28 Největší podíl, více než třetina organizací (46%), náleží občanským sdružením. Více než čtvrtina zařízení má statut církevní právnické osoby. Další typy statutu organizací jsou uvedeny v tabulce Jsou uvedeny i specifické informace o jednotlivých poskytovatelích služeb dle identifikačního čísla ve výzkumném souboru. 3 Upřesnění služeb je uvedeno v tabulce 1 v příloze. 15 strana 74 celkem

17 Tabulka 1.2 Statut organizace Statut organizace Abs % Validní% občanské sdružení 13 46,4 církevní právnická osoba 8 28,6 příspěvková organizace města 5 17,9 příspěvková organizace Jihomoravského kraje 2 7,1 Celkem ,0 Některé organizace připravují projektové záměry na registrované příp. neregistrované služby a plánují rozšiřování své činnosti v poskytování svých služeb. Oblasti, kterých se projekty týkají a další okolnosti týkající se případných omezení jsou uvedeny v tabulce 1.3. Tabulka 1.3 projektových záměrů organizací (služeb) Organizace Projektové záměry na případné rozšíření služby Co by pomohlo a v čem naopak je spatřováno omezení Rozvojové dokumenty organizace Občanské sdružení Krok, Program následné péče Oblast prevence rizikového chování vedoucího ke drogám a kriminalitě; začleňování sociálně vyloučených do společnosti (resocializace, poradenství, rozvoj práce s rodinami různé projekty) Pomohlo by jednoduché zpracování dokumentace, omezení spatřujeme v tom, že každý projekt má jinou administrativu, vykazování a zpracování dokumentace Plán rozvoje služeb, strategický plán, plán aktivit vždy na 1 rok, 2 a 3leté záměry Domov Horizont, p.o. Diecézní charita Brno, Oblastní charita Hodonín Pronajímat pro své uživatele byty v běžné městské zástavbě (od r.2012 pronajímáme 1 byt, v r.2013 pronajmout min.1 další byt pro 3 uživatele). Koedukace Domova Horizont (v r.2014). Poskytování dlouhodobé péče dle připravovaného zákona o dlouhodobé péči (od r.2013 závisí na zákoně o dlouhodobé péči). Zřízení nové sociální služby pro osoby s mentálním postižením sociálně terapeutické dílny (předpokladem je zahájení služby do konce r.2014) Omezení administrativní zátěž, omezení finančních prostředků Pomohla by existence jednoho IČ pro velkou skupinu poskytovatelů, dostatečné finanční zabezpečení Rozvojový plán Strategické plány Roska Kyjov Plánujeme rozšiřování své činnosti, ale nemáme možnost získat prostory rozšíření poradenství, rehabilitace a později pobyt nemocných s RS Pomohly by vlastní prostory (legislativa, vstřícnost) Pouze myšlenka Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín Připravujeme novou sociální službu službu sociální rehabilitace Realizace projektu závisí především na financích, které chybí SONS Kyjov Zadání témata projektu Pečovatelská služba Bzenec Pružnější komunikace MPSV a služeb při žádostech o dotace, výkaznictví apod. Centrum sociálních služeb Kyjov, p.o. města Kyjova Poradna pro seniory zřízení služby odborné poradenství pro seniory, sociálně terapeutická 16 strana 74 celkem

18 dílna Centrum služeb pro seniory Kyjov, p.o. Služba Domovy pro seniory nových 39 lůžek. Domovy se zvláštním režimem nových 16 lůžek, nově Odlehčovací služby Jsme připraveni Plán rozvoje na léta Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. Zřízení detašovaného pracoviště v Hodoníně; poradenství pro OZP, půjčovna kompenzačních pomůcek pro TP Občanské sdružení Omega plus Větší naděje na finanční podporu našich současných projektů Služby Seznam typů služeb, ke kterým se poskytovatelé vyjádřili v tom smyslu, že je již poskytují, případně i neposkytují, ale bylo by nutné jejich zajištění případně rozšíření, je uveden v tabulce 1.4. Upřesnění služeb v organizacích uvádí tabulka 1.7. Většina služeb byla registrovaných (89,3 %), 3 služby byly neregistrované (10,7 %). V r bylo zaznamenáno 35 služeb, v současnosti bylo zaznamenáno 44 služeb, což lze chápat jako zlepšení celkové situace v regionu. 4 Sídla služeb jsou uvedena v tabulce 2 v příloze (s adresou včetně uvedení bariérovosti). Tabulka 1.4 Seznam služeb uvedených v analýze potřebnosti SLUŽBY Počet poskytovatelů, kteří se k potřebnosti vyjádřili % 1. Sociální poradenství ( 37) (základní, odborné) 5 11,4 2.Osobní asistence ( 39) 2 4,5 3. Pečovatelská služba ( 40) 3 6,8 7. Odlehčovací služby ( 44) 1 2,3 8. Centra denních služeb ( 45) 1 2,3 9. Denní stacionáře ( 46) 1 2,3 11. Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48) 1 2,3 12. Domovy pro seniory ( 49) 1 2,3 13. Domovy se zvláštním režimem ( 50) 1 2,3 18. Tlumočnické služby ( 56) 1 2,3 21. Kontaktní centra ( 59) 1 2,3 22. Krizová pomoc ( 60) 1 2,3 25a. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež ( 62) terénní forma kontaktu (např. vyhledávání toulajících 1 se dětí) 2,3 25b. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež ( 62) ) (ambulantní forma, návštěva dětí v zařízení) 1 2,3 4 Zejména těch, které byly ochotny spolupracovat na výzkumu. 17 strana 74 celkem

19 26. Noclehárny (ve smyslu ubytoven) 1 2,3 27. Služby následné péče ( 64) 2 4,5 28. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ( 65) 2 4,5 29. Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením ( 66) 3 6,8 31. Terapeutické komunity ( 68) 1 2,3 32. Terénní programy ( 69) 1 2,3 33. Sociální rehabilitace ( 70) 1 2,3 34. Kluby seniorů 2 4,5 36. Mateřské centrum ve smyslu aktivit pro rodiče s dětmi 1 2,3 37. Svoz občanů 1 2,3 39. Ošacovací střediska 1 2,3 42. Volnočasové aktivity (klubová činnost, besedy, výlety, spolky apod.) 1 2,3 43. Sociálně psychiatrické služby pro duševně nemocné (v současnosti nejsou, je plánováni zajištění) 1 2,3 44. Půjčování kompenzačních pomůcek (pro osoby zdravotně postižené, seniory apod.) (všechny služby 2 tohoto typu neuvedeny) 4,5 45. Chráněné dílny (v současnosti nejsou, jsou potřebné) 1 2,3 46. jiné (Ruční pletení obrazů pro malomocné, Domácí hospic David) 2 4,5 Celkem ,0 U služeb, které jsou poskytované různými poskytovateli (tedy jedná se o poskytování více služeb náležejících stejnému druhu v podrobném členění), uvádíme pro danou službu konkrétní údaje, viz tabulky 1.5 a V tabulkách je uvedena intenzita potřeby rozšíření dané služby a způsob platby služby. (Intenzita potřeby rozšířit službu byla zjišťována na stupnici 1 až 5 s významem, 1=nutné rozšíření,,5=nerozšiřovat.) Souhrnné údaje jsou uvedené v grafech 1.1 a 1.2. Odtud vyplývá, že mohou být uvedeny i služby, které dosud na Kyjovsku nejsou. Tabulka 1.5 Potřebnost služeb a způsob platby 6 SLUŽBY (více než jedna) 1. Sociální poradenství ( 37) (základní, odborné) potřebnost rozšíření průměr (1=rozšířit,,5=nerozšiřovat) způsob platby: 0=nehrazeno 1=částečně hrazeno klientem 2=plně hrazeno klientem Občanské sdružení Krok 2 0 SONS Kyjov 5 0 Charita Kyjov občanská poradna Jsou uvedený údaje tak, jak byly uvedeny poskytovatelem. 6 Nejedná se o výčet služeb, ale o jejich potřebnost, jak bylo uvedeno poskytovateli. Pokud by poskytovatel neupřesnil, není v tabulce zahrnuto. 18 strana 74 celkem

20 Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. 5 0 Občanské sdružení Omega plus Osobní asistence ( 39) Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín 3 1 Centrum sociálních služeb Kyjov, p.o. města Kyjova Pečovatelská služba ( 40) Diecézní charita Brno, Oblastní charita Hodonín 4 1 Diecézní charita Brno, Oblastní charita Hodonín 4 1 Pečovatelská služba Bzenec Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ( 65) Občanské sdružení Krok 2 0 Centrum sociálních služeb Kyjov, p.o. města Kyjova Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením ( 66) Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, ZO Veselí n.m. 4 0 SONS Kyjov 5 Svaz tělesně postižených v ČR, o.s Kluby seniorů Centrum pro rodinu Kyjov 2 1 Občanské sdružení Omega plus Půjčování kompenzačních pomůcek (pro osoby zdravotně postižené, seniory apod.) Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. 2 0 Občanské sdružení Omega plus (poskytovatel uvedl) Charita Kyjov (nebylo explicitně uvedeno jako samostatná služba, není uvedena potřebnost) Charita Hodonín (nebylo explicitně uvedeno jako samostatná služba, není uvedena potřebnost) 1 Svaz neslyšících a nedoslýchavých (nebylo explicitně uvedeno jako samostatná služba, není uvedena potřebnost) 46. jiné Občanské sdružení Omega plus Charita Kyjov, Domácí hospic David strana 74 celkem

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

závěrečná zpráva Analýza potřeb sociálních služeb Moravskoslezského kraje

závěrečná zpráva Analýza potřeb sociálních služeb Moravskoslezského kraje závěrečná zpráva Analýza potřeb sociálních služeb Moravskoslezského kraje červenec 2012 Analýza potřeb sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Sociotrendy, 2012 ISBN 978-80-904888-9-2 Analýza potřeb

Více

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2013 Tato studie byla vytvořena v rámci projektu Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě

Více

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Výsledky Analýzy potřeb sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Zpracoval

Více

Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno

Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování

Více

DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE

DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOJE PODPORY SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČÁST A: DOPORUČENÍ PRO SMĚROVÁNÍ VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KARLOVARSKÉM KRAJI

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

SOUČASNÝ STAV SÍTĚ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY 2006

SOUČASNÝ STAV SÍTĚ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY 2006 SOUČASNÝ STAV SÍTĚ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PREVENCE ODDĚLENÍ ANALÝZ A VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. Úvod...3 2. Souhrn...4 3. Zadání šetření...6 3. 1 Zpracování zadání...6

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje ch služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 2017 Akční plán rozvoje ch služeb

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

Analýza potřeb osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi

Analýza potřeb osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi Analýza potřeb osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi Zpracováno v rámci zakázky Zpracování analytických podkladů pro projekt Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého

Více

SOUHRNNÁ ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sekundární analýza

SOUHRNNÁ ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sekundární analýza SOUHRNNÁ ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sekundární analýza na základě dotazníkových šetření mezi uživateli sociálních služeb v 11 pražských městských částech v průběhu září 2006 až května Vypracovala:

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 10

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 10 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 10 na základě průzkumu

Více

REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015

REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015 REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát města Plzně Plzeň, červen 2014 Obsah: I. Cíle a opatření společné více oblastem... 4 I. 1 Seznam cílů a opatření aktuálních pro

Více

Analýza potřeb poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v Olomouci

Analýza potřeb poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v Olomouci 2012 Analýza potřeb poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v Olomouci Zpracováno pro potřeby statutárního města Olomouc SocioFactor s.r.o. 1 www.sociofactor.eu Analýza potřeb poskytovatelů a uživatelů

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MAPOVÁNÍ POTŘEB VEŘEJNOSTI

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MAPOVÁNÍ POTŘEB VEŘEJNOSTI AUGUR Consulting, dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR, uskutečnil pro Město Kopřivnice exkluzivní výzkum, který proběhl na přelomu května a června 2012

Více

Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07

Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07 Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07 Zmapování dostupnosti a podmínek pobytu dětí v jeslích, mateřských školách, školních družinách a obdobných zařízeních a jiných neinstitucionálních forem péče

Více

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolín Komunitní plán sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Návrhy řešení bytových potřeb nízkopříjmových obyvatel města Kutná Hora ve vztahu k využití objektů bývalých kasáren v ulici Kouřimská

Návrhy řešení bytových potřeb nízkopříjmových obyvatel města Kutná Hora ve vztahu k využití objektů bývalých kasáren v ulici Kouřimská Návrhy řešení bytových potřeb nízkopříjmových obyvatel města Kutná Hora ve vztahu k využití objektů bývalých kasáren v ulici Kouřimská Karel Čada kcada@centrum.cz Kateřina Ptáčková ptackova.katerina@gmail.com

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1 MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1 na základě dotazníkového šetření mezi obyvateli MČ Praha 1 uskutečněného v lednu únoru Vypracovala: Agora CE Petra Rezka 12 Praha 4 www.agora-ce.cz

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 3

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 3 MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 3 na základě dotazníkového průzkumu mezi uživateli sociálních služeb uskutečněného v březnu Vypracovala: Agora Central Europe Petra Rezka 12 Praha

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

Strategie rozvoje školství a volnočasových aktivit

Strategie rozvoje školství a volnočasových aktivit Město Mikulov Strategie rozvoje školství a volnočasových aktivit Města Mikulov pro děti a mládež do 26 let (Zkráceně: Strategie školství ) Říjen 2011 Zhotovitel: CS-PROJECT spol. s r. o. Ing. Ondřej Antoš,

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Číslo projektu: E/01/1/043 OBSAH Úvod 3 Úprava pracovněprávních

Více