3,18) Organizační normy 1) PODNIK A JEHO OKOLÍ. Podnik je spojen s trhy:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3,18) Organizační normy 1) PODNIK A JEHO OKOLÍ. Podnik je spojen s trhy:"

Transkript

1 1) PODNIK A JEHO OKOLÍ Podnik je spojen s trhy: a) ZBOŽÍ, SLUŽEB, VÝROBKŮ = výstupy podniku (transformované vstupy b, c ) b) KAPITÁLU zdrojů podnikání (peněžitých / nepeněžitých) c)práce Podnik a okolí se vzájemně ovlivňují povinnosti podniku chování podniku PODNIK versus STÁT vyžaduje od podniku chování dle zákonů a norem, vynucuje ho a kontrolu SAMOSPRÁVA místní = sociální infra- struktura (ZAM podniků)- zájmová = odbory, agrární komory, svaz průmyslu - technická = inženýrské sítě, technická infrastruktura sídla OBCHODNÍ OKOLÍ vstupní činnosti- transformační činnosti- výstupní č. DOMÁCNOSTI 2) PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR slouží jako podklad při žádosti o úvěr v bance, je dynamická záležitost, jejíž platnost je omezena měnícím se ekonomickým prostředím, tokem informací z jeho realizace, časovým plněním jednotlivých kroků a dosaženými výsledky; 1) Úvodní shrnutí = identifikace firmy, cíle podnikání, hlavní výrobní program, hlavní zákazníci 2) Popis firmy = proč vznikla, hlavní společníci, výrobní profil, licence, známky, zavedenost 3) Popis výrobků výrobního programu = o jaký výrobek se jedná, v čem spočívají jeho kvality 4) Charakteristika odvětví = jak celá koncepce zapadá do určitého oboru (odvětví) 5) Konkurence = jména, velikost, technologie, licence, silné a slabé stránky 6) SWOT analýza 7) Marketing = kdo bude to co nabízíme kupovat 8) Výroba a výrobní profil = popis postupu výroby, dodávky nejdůležitějších komponent 9) Organizace = stanovení fcí a počtu lidí, jejich kvalifikace a způsob získání 10) Vliv podnikání na životní prostředí = omezení případných nežádoucích vlivů 11) Finanční zajištění podnikatelského záměru = stanovení potřeby fin. zdrojů a jejich zajištění 3,18) Organizační normy soubor závazných předpisů; upravují základní a rel trvalé organizační vazby, která vyplývají z delegování pravomoci v podniku; jsou tvořeny soustavou norem, která obecně upravuje poslání a vnitřní prostředí podniku 1) Obecně závazné normy (zákony) 2) Technické normy a limity 3)Technicko-hospodářské normy Předmět org. norem: 1) Funkce podniku a z ní vyplývající vztahy k okolí 2) Organizační struktura vytvoření jednotek 3) Funkce a vztahy org. jednotek 4) Procesy Dělení org. norem: 1) Statutární normy = definice jednatele, stanovy společnosti, zakl. Listiny 2) Řády = komplexní úprava důležitých náležitostí; základní organizační norma upravující provozní podmínky podniku; patří sem ORGANIZAČNÍ, PRACOVNÍ a SPISOVÝ řád 3) Org. směrnice = metodická konkretizace řádu; říká jak budou vykonávány činnosti a fce v podniku 4) Org. pokyny = metodické normy vedoucích příslušných útvarů (popis činností) 5) Org. postupy = podrobný popis technologie práce dané činnosti 6) Popisy fčních míst = vyjadřuje míru delegování práv a povinností

2 6,10) Podnikové plánování Úroveň plánování Plánování vymezení cílů, prostředků a postupů dané činnosti a to ještě před jejím uskutečněním + přebírání a kontrola vnějších okolností a faktorů, které nejsou zcela pod naší kontrolou, ale ovlivňují výsledky naší práce/ rozhodnutí PLÁN = dokument PLÁNOVITOST = vlastnost dynamického systému PROGNÓZA = je východiskem pro plánování; hledání alternativ možného vývoje 1) STRATEGICKÉ = na 10 let dopředu; výběr a stanovení dlouhodobých cílů; vytyčuje pouze SMĚR; formulace jen na obecné úrovni 2) TAKTICKÉ = na 1 až 5 let (1. rok podrobně rozebrán); rozpracování způsobů a postupů zabezpečení a realizace strat. cílů; už má kvantifikované cíle ČAS, kdy bude cíl dosažen 3) OPERATIVNÍ = konkretizace taktického plánu; úkoly pro jednotky / jednotlivce; nástroje denního řízení podniku; způsob komunikace v podniku 7,11) Dělení strategií podle Portera 1) INTEGRAČNÍ strategie = k získání nového podílu na řízení a kontrole nad distributory a konkurencí a) Progresivní integrace větší podíl na řízení maloobchodu udělování licencí, franšízink b)zpětná integrace snaha o získání podílu na řízení a ovládání dodavatelů c)horizontální integrace zisk podílu na řízení konkurentů spojováním nebo odkupováním 2) INTENZÍVNÍ strategie = zvýšení konkurenceschopnosti výrobků intenzívním úsilím a) Strategie průniku na trh zisk většího podílu na trhu se stávajícími výrobky za zvýšené činnosti marketingu b) Strategie rozvoje trhu protlačit současné výrobky na geograficky nové trhy c) Strategie vývoje výrobku zvýšení prodejů zlepšením výrobků nebo jejich modifikací 3) DIVERZIFIKAČNÍ strategie = vyšší časová náročnost (více výrobků), složité řízení a) Soustředěná diverzifikace zavádění nových výr. / služeb, které jsou vztaženy k původnímu b) Horizontální diverzifikace zavádění nových výr. / služeb bez vazby na původní produkt, ale obsluhující stejné zákazníky c) Smíšená diverzifikace nové výr. / služby, které se nevztahují k činnosti podniku 4) OBRANNÉ strategie a) Strategie spol. podnikání spojení 2 a více společností k vytvoření dočasného podniku s minimalizací rizika a zvýšením naděje na zisk (podíl na trhu) b) Snížení výdajů útlum výroby při malé poptávce c) Zbavování se majetku při revitalizaci, vyrovnávání dluhů, při prodeji celého podniku d) Likvidace nezájem a pokračování v podnikání, zpeněžení majetku

3 8) Technologie plánování To jak je proces plánování organizován 1) plánování SHORA DOLŮ = ukládání úkolů od nejvyšších úrovní podnikové hierarchie k nižším 2) plánování ZDOLA NAHORU = plán vzniká v nejnižších úrovních a nahoře je koordinován 3) plánování PROTISMĚRNÉ = nahoře se definuje rámec přípustných hodnot (směrnice plánu) a dole se vypracují dílčí plány podle směrnice, případné rozpory se řeší dialogem MARKETINGOVÝ plán východiskem je strategická marketingová analýza pro každou výrobkovou skupinu a) Cílové trhy = teritoria, zákazníci, segmenty trhu b) Marketingové cíle = prodej v tuzemsku a export; podle segmentů, distribučních cest c) Plán marketingového mixu = produkt, price, promotion, place 13)Analýza konkurence v odvětví Porterův model sběr informací o postavení konkurence a) oprostit podnik od konkurenčních sil b) využít konkrétní síly ve svůj prospěch c) usadit podnik ve své pozici Konkurance (stará, nová) Dodavatelé PODNIK Odběratelé Substituty 14) Fáze a cykly strategie řízení lze rozdělit na fáze (horizontální členění) a stádia (vertikální členění) Fáze - Plánování = stanovení cílů - Organizování = uspořádání zdrojů použitelných pro stanovení cílů - Operativní řízení = provádění plánů a organizování PLÁN -> ORGANIZOVÁNÍ -> OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ Stádia cyklu řízení - Informační s. = informace o trhu, rezervách - Rozhodování o činnosti = kdy a jaké cíle dosáhneme - Motivace těch,kteří to plní = odměňování - Kontrola = srovnávání výsledků s plánem - základem systému řízení jsou cíle a hodnoty (vlastníků, managementu, zaměstnanců) 7S

4 16) Principy ŘÍZENÍ 1) ORGANIZAČNÍ PRINCIPY a)princip zákonnosti = přesné dodržování zákonů a předpisů b) Princip respektování hospod. politiky státu c)princip plánovitosti d)princip centralizace a decentralizace (účast na řízení) 2) ORGANIZAČNÍ PRINCIPY TECH. POVAHY = týkají se budování org. jedotek a)územně výrobní principy = spojuje složky vzniklé na územním a finanč. základě b)vyváženost liniového a štábního řízení c)princip územní dělby práce d)princip jediného vedoucího e)správné utváření org. Vztahů 16 3) PROCESNÍ PRINCIPY = upravují proces řízení; rozhodování není jen právo ale i povinnost a)řízení podle výjimek = vyšší vedoucí by měl řešit pouze případy výjimečné b)soulad pravomocí, povinností a odpovědností c)využívání metod řízení (přesvědčování, donucování, admin. metody) d)metody ekonomické stimulace e)metody psychologického a společenského působení f)princip vědeckosti, systémovosti a metodičnosti g)princip ekonomické povahy 17) TEORIE FIRMY Ekonomická teorie = hospodaření se vzácnými statky (půda, práce, kapitál); věda o tom jak spol. využívá omezené zdroje k výrobě statků a tyto statky pak rozděluje mezi jednotlivé skupiny svých členů. Statky = předměty jimiž člověk uspokojuje svoje potřeby a) volné = volně dostupné v libovolném množstvíb) vzácné = omezené množství (spotřební s. ke konz. spotř.; výrobní s. k výr. spotř.) Mikroekonomická t. = vychází z ní obchodní zákoník; podniky vznikají za účelem dosažení zisku, přesto nelze zda všechny aktivity podniku jsou vyvíjeny za účelem zisku; vztahy V-M-Z neumožňují chování maximalizace zisku; cílem podniku je uspokojivý zisk (ne max.); čistý zisk se dělí: do fondů (rezervní), odměna statutáru, odměna společníkům, nerozdělený zisk. Manažerská t. = zdůrazňuje oddělení práv vlastníka (V), jako brát užitek, právo kontroly a dispoziční právo; V kontroluje firmu a management (M) vykonává řídící funkci; V i M sledují své zájmy a cíle, které mohou být konfliktní. Vlastník má zájem o výnosy, zhodnocení investic, dispoziční samostatnost Management chce mít právo a moc na rozhodování, možnost realizovat své schopnosti a zám. Zaměstnanci zájem o mzdy a platy; pracovní zařazení, soc. jistoty; uplatnění kvalifikace Behavioristická t. = zabývá se postavením lidí ve firmě; hledá vztahy mezi V M Z, psychosociální vztahy; firma = seskupení existenčně se podmiňujících skupin; cíle firmy jsou výsledkem rozhodovacích a vyjednávacích procesů mezi jednotlivci ve firmě zúčastněnými (V-M-Z); jsou-li poměry mezi uspokojivou výší mzdy a uspokojivým ziskem vyváženy, je třeba tuto rovnováhu zachovat

5 19)Organizační Struktury dle struktury vazeb základním vztahem je vztah mezi N a P, který může mít různou Kvalitu, Rozsah a Dobu trvání 1) LINIOVÁ OS = každý podřízený má jen 1 nadřízeného; komplexní řízení; jednoduché; jasné kompetence;vedoucí musí znát vše 2) FUNKCIONÁLNÍ OS = podřízený je řízen nadřízenými podle toho jakou věd řeší; je zde problém koordinace a protichůdných příkazů 3) LINIOVĚŠTRÁBNÍ OS = liniová OS do níž se promítají prvky funkcionální OS; rozlišuje dva druhy podřízenosti: Liniovou a Štábní (odbornou); jednotlivé fce MAN jsou zajišťovány pomocí odb. aparátu - štábu, který zpracovává podklady pro rozhodování; jsou zde kratší inf. toky, ale je obtížná spolupráce mezi horizontálními úrovněmi 4) MATICOVÁ OS = zavádí další liniové řízení do standardního liniového OS; používá se při řešení komplexních nebo složitých úkolůvýhodou jsou rychlá, kvalitní a operativní řešení daných úkolů; může docházet ke kompetenčním sporům (vícenásobným) 5) VIRTUÁLNÍ OS = všechny předcházející možnosti připadají v úvahu OS velkých podniků nelze zde použít předchozí modely 1) DIVIZIONALIZACE = velké podniky vylučují možnost řízení z 1 centra podnik je rozdělen do relativně samostatných celků, majících značné výrobní i obchodní pravomoci a zainteresovaných na výsledku; základem je pro vytváření divizí je rozčlenění (diverzifikace) podle výrobních oborů, území nebo kombinace; přizpůsobení řízení předmětovému členění výroby; výhodou je omezení zatížení TOP MAN, zlepšení rozhodovacího procesu 2) STRATEGICKÉ PODNIKATELSKÁ JEDNOTKA (SPJ) = komplexní řízení výrobku (výrobkové řady), je řízena výrobkovým manažerem od vývoje až po prodej (zisk), SPJ má vlastní budoucnost, skupinu konkurentů a strategický plán; výhodou je, že výrobek umožňuje využít podnikatelskou aktivitu i u malých firem 3) PROJEKTOVÁ = její podstatou je maticová org. struktura; za PROJEKTy se považuje realizace určitých komplexních podnikových cílů; skupina projektů = program a) Projektová koordinace nejslabší forma projektového řízení, jelikož koordinátor má velmi malou rozhodovací pravomoc (musí to jít přes liniové vedoucí) b) Běžná projektová organizace základní forma OS; výkonní pracovníci se přidělují dočasně a částí kapacity setrvávají na svých původních pracovištích dvojí podřízenost c) Čistá projektová organizace horizontální vazby se stávají hlavními a na úrovni vedoucího projektu vzniká organizační štáb; používá se u dlouhodobých nebo opakujících se úkolů 4) HOLDINGOVÁ =založeno na kapitálovém propojení společností; mateřská společnost získává, založením nebo odkupem akcií, podíly jiných společností a) Vertikální integrace = propojení od zdrojů výroby až po odbyt b) Horizontální akvizice = spojování podobných technologií c) Konglomerátní akvizice = nabalování dalších činností na původní podnik

6 22) STYL ŘÍZENÍ navyklý způsob realizace role vedoucího; je to individuální vlastnost manažera; vztah N a P = styl řízení Vlivy na styl řízení 1) VĚDOMOSTI 2) TEMPRAMENT a) Melancholik = náladový, úzkostlivý, rezervovaný, labilní nespolečenský, tichý, pesimista b) Cholerik = nedůtklivý, neklidný, mění postoje, impulzivní, agresivní c) Flegmatik = pasivní, rozvážný, pečlivý, vyrovnaný, klidný, mírumilovný d) Sangvinik = společenský, přístupný, hovorný, živě reaguje na změny, vede a řídí, ideální šéf 3) KONSTITUCE 4) FAKTOR VĚKU Požadavky na manažera - dosahování výsledků- poskytovat příležitost- kolektivní spolupráce - plnit příkazy - projevovat uznání - znalosti, dovednosti, schopnosti - plánovitost řízení - mít porozumění- zakládat dobrou dělbu práce - rozhodnost, iniciativa - povzbuzovat - dobré vztahy - uznání pozice nadřiz. - být ohleduplný - výchovně působit - informovat Realizace stylu Úkol 1) Autokrat 1) Kompromisní 2) Benevolentní autokra 2) Týmové 1) Lhostejný 1) Sousedský 2) Byrokrat 2) Rozvojový Potřeby lidí 1) Neefektivní podnikání AUTOKRAT = pevná ruka, vymáhání disciplíny + subjektivní rozhodování; může sehrát významnou roli v neefektivních podmínkách podnikání SOUSEDSKÝ = cílem podnikání jsou dobré vztahy mezi zaměstnanci; které mají podle nich pomoci výkonnosti podniku; nevyhledává nová řešení; spokojenost se současnou nízkou produktivitou LHOSTEJNÝ = bez zájmu o cokoliv; může přetrvat určitou dobu při neefekt. Podnikání KOMPROMISNÍ = vysoký zájem o úkoly i potřeby zaměstnanců; takhle by to mělo vypadat 2) Efektivní podnikání BENEVOL. AUTOKRAT = autokrat na sobě začne pracovat a předá část rozhodovací pravomoci ROZVOJOVÝ = soused se začne starat o rozvoj všeho v podniku a zejména lidí BYROKRAT = lhostejný začne lpět na formálním plnění své fce, aby se tam udržel TÝMOVÉ = kompromisák přejde na týmové řízení akceptuje úkoly i potřeby lidí 23)Determinanty firemní kultury 1) HMOTNÉ determinanty = Majetek firmy; Úroveň strojního vybavení 2) NEHMOTNÉ determinanty = Zájmy vlastníků; managementu a státu 3) MINULÉ determinanty = Historie firmy; Dějiny národa 4) SOUČASNÉ determinanty = Používané struktury a procesy; Legislativa 5) OVLIVNITELNÉ determinanty = Úroveň vzdělanosti zaměstnanců; Právní forma 6)NEOVLIVNITELNÉ determinanty = Stáří firmy; Národní mentalita 7) BRZDÍCÍ shodu vžité a strategicky potřebné kultury firmy = setrvačnost vžité kutury 8) PODPORUJÍCÍ tuto shodu = kvalitní řídící impulsy

7 25) Rozhodovací proces složen ze sekvence kroků, které mají zajistit problém, formulovat jej,vybrat možnosti řešení a následně zvolit 1 alternativu 1) VZNIK, ODHALENÍ A FORMULACE problému problémy lze objevit rutinním sledováním (účetnictví); problém = odchylka od žádoucího stavu nutno rozhodnout 2) ROZBOR INFORMACÍ A PODKLADŮ je nutno zjistit odchylky v nákladovém účetnictví shromáždit informace (eventuelně přeformulovat problém) najít důsledek (příčinnou souv.) 3) STANOVENÍ ALTERNATIV ŘEŠENÍ klíčem je promyšlení účinků rozhodnutí; rozhodnutí musí vycházet alespoň ze dvou návrhů (návrh a protinávrh); při řešení problému kombinujeme hlediska: 1) Krátkodobé x Dlouhodobé (čas) 2) Ofenzivní x Defenzivní (strategie) 3) Externí x Interní (zdroje) 4)STANOVENÍ KRITÉRIÍ Kritéria rozhodování = hlediska pro posouzení vhodnosti alternativ vedoucích k dosažení cíle; účinky alternativ lze předvídat finančně kvantifikovat; zajímá nás BILANCE (hospod. výsledek) a PENĚŽNÍ tok 5) HODNOCENÍ ALTERNATIV dle zamýšlených účinků toto je první krok rozhodování (předchozí pouze popisovaly problém); užití rozhodovací matice = tam lze kritéria popsat 6) ZJIŠTĚNÍ NEPŘÍZNIVÝCH OKOLNOSTÍ při rozhodnutí je třeba zohlednit: a) Utopené náklady = na projekty od nichž je třeba ustoupit b) Náklady obětované příležitosti = rozdíl alternativního výnosu z použití kapitálu 7) ZVÁŽENÍ RIZIKA A) Neočekávané přečerpání úvěru B) F riziko b1) platební neschopnost b2) předlužení b3) pokles tržní ceny podniku C) Riziko prodělku D) Rizika investic do budov a technologií 8) VÝBĚR NEJLEPŠÍ VARIANTY nutná intuice pro správné ocenění rizik a výhod a) Analytické posouzení = zvážení výhod / nevýhod každé varianty b) Globální posouzení = posuzujeme výhodnost alternativ podle: Přínosu, Vedl. účinku a Rizika 26) Prognózy je vždy subjektivní pro objektivizaci je nutno více expertů typy prognóz: Dílčí a Komplexní; Technická,Ekonomická a Demografická; Krátkodobé do 2 let, Střednědobé 2 až 5 let, Dlouhodobé 5 až 20 let)1) Typy prognóz: KVALITATIVNÍ (verbální) = vědecká fantazie (delfská, brain-storming) a metody scénářů budoucího vývoje KVANTITATIVNÍ = statistické metody; extrapolace časových trendů; komplexní modely (matematické); trendová metoda

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

Zkouška management 51.Uveďte přístupy ke klasifikaci změn a uveďte a zdůvodněte druhy změn, které považujete za nejdůležitější

Zkouška management 51.Uveďte přístupy ke klasifikaci změn a uveďte a zdůvodněte druhy změn, které považujete za nejdůležitější Zkouška management 51.Uveďte přístupy ke klasifikaci změn a uveďte a zdůvodněte druhy změn, které považujete za nejdůležitější Základní důvody ke změnám organizací - Vývoj a změny vnějšího prostředí (vývoj

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU KRIZOVÝ MANAGEMENT PRO CESTOVNÍ RUCH A EVENT MARKETING

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU KRIZOVÝ MANAGEMENT PRO CESTOVNÍ RUCH A EVENT MARKETING ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU KRIZOVÝ MANAGEMENT PRO CESTOVNÍ RUCH A EVENT MARKETING KRIZOVÝ MANAGEMENT PRO CESTOVNÍ RUCH A EVENT MARKETING Zpracoval:

Více

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Strategické řízení Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

Nezisková organizace DOMINO cz, o.s. Bc. Marcela Vávrová

Nezisková organizace DOMINO cz, o.s. Bc. Marcela Vávrová Nezisková organizace DOMINO cz, o.s. Bc. Marcela Vávrová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá neziskovou organizací DOMINO cz, o.s. Teoreticky se věnuje neziskovým organizacím, jejich

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality Hospodářství Pojetí podniku Podnik a hospodářský systém Systémově indiferentní znaky

Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality Hospodářství Pojetí podniku Podnik a hospodářský systém Systémově indiferentní znaky Nauka o podniku I. 1. Podnik jako součást národního hospodářství a předmět podnikového práva Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality určitého cíle (užitku) je třeba dosáhnout s co nejmenší

Více

Broliho poznámky z MANAGEMENTU VOŠ Pardubice, 2M MANAGEMENT II. - poznámky z přednášek a cvičení - 2M, 2002/2003 letní semestr

Broliho poznámky z MANAGEMENTU VOŠ Pardubice, 2M MANAGEMENT II. - poznámky z přednášek a cvičení - 2M, 2002/2003 letní semestr MANAGEMENT II - poznámky z přednášek a cvičení - 2M, 2002/2003 letní semestr AKTUÁLNÍ VERZE: www: http://informator.stb.cz, e-mail: broli@seznam.cz, tel: 607 645874-1 - 1. ORGANIZOVÁNÍ - patří do manažerských

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D.

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. 7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. OSTRAVA 2006 Název: Marketing a marketingové dovednosti II. Autor: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. Vydání: první, 2006 Počet stran:

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR učební text Vladimíra Schindlerová Ostrava 2012 Recenze: dr. Ing. Pavel Skalík Název: Podnikatelský záměr Autor: Ing. Vladimíra Schindlerová.

Více

MANAGEMENT REGIONŮ A OBCÍ

MANAGEMENT REGIONŮ A OBCÍ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Projekt: INKUBÁTOR REGIONÁLNÍCH SPECIALISTŮ ANEB INOVACE UNIVERZITNÍCH REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Konkurenci nelze porážet velikostí, ale předstihnout se musí myšlením. " R.Solow Analýzy fungování firem jednoznačně prokazují, že jedním ze základních faktorů úspěšnosti firem je

Více

- jak toho chceme dosáhnout

- jak toho chceme dosáhnout Plánování = cílově orientovaný rozhodovací proces (volba z variant budoucích cílů a volba z variant postupů jak cílů dosáhnout) - předchází výkonu všech ostatních manažerských funkcí (všechny manažerské

Více

Obsah 1) Podstata podniku a podnikání... 4 1.1 Podnikání a podnik... 4 1.2 Právní úprava podnikání... 4 2) Okolí podniku... 5 2.

Obsah 1) Podstata podniku a podnikání... 4 1.1 Podnikání a podnik... 4 1.2 Právní úprava podnikání... 4 2) Okolí podniku... 5 2. Obsah 1) Podstata podniku a podnikání... 4 1.1 Podnikání a podnik... 4 1.2 Právní úprava podnikání... 4 2) Okolí podniku... 5 2.1 Prvky okolí podniku... 5 4) Efektivnost podniku a její základní kategorie...

Více

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o.

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o. PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Mag Consulting s.r.o. Praha 2008 Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008. Staroměstské náměstí 6,

Více

Strategické řízení podniku, podniková strategie. V.Pergl

Strategické řízení podniku, podniková strategie. V.Pergl Strategické řízení podniku, podniková strategie V.Pergl Podnik Podnik je ekonomicko právní subjekt, který tvoří základní jednotku ekonomiky, založené na výrobě výrobků a poskytování služeb. Podnik je uspořádaný

Více

Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace

Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace diplomová práce Autor práce: Jitka Dědičová

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS INOVACE VYBRANÝCH POJISTNÝCH PRODUKTŮ INOVATION

Více

Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízení. reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0002

Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízení. reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízení reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Východiska metodiky Předkládaný materiál vznikl v rámci projektu Rozvoj klíčových kompetencí

Více

Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

1 Strategické plánování

1 Strategické plánování 1 Strategické plánování 1.1 Podnikové strategie V odborné literatuře se pojem strategie zpravidla charakterizuje jako základní předpoklad o tom, jakou cestou budou dosaženy firemní strategické cíle. 1

Více

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1 Obsah Obsah... 1 2. Třídění a typologie podniků... 2 3. Typologie organizací... 6 4. Charakteristika malých a středních firem... 7 5. Podnikatelské prostředí... 10 6. Založení podniku... 12 7. Živnost...

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

CO JE TO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ

CO JE TO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ CO JE TO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ Cíle kapitoly po prostudování kapitoly čtenář: Zná základní pojmy související se strategickým řízením. Chápe pojem strategie. Zná smysl a účel strategického řízení. Zná hierarchickou

Více

Optimalizace a ekonomika lesního hospodářství

Optimalizace a ekonomika lesního hospodářství Optimalizace a ekonomika lesního hospodářství Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. ÚHÚL Brandýs nad Labem 2012 Pro ÚHÚL Brandýs n.labem sestavil Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc., katedra Ekonomiky a řízení lesního

Více

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM 1 MARKETING V dnešní ekonomice se řada firem snaží chovat nejen tržně, ale i pružně se přizpůsobit danému trhu, na němž pozorně analyzují situaci, zjišťují své možnosti a snaží se jich využít ve svůj prospěch.

Více

Dušan Šimo Věra Plhoňová Ladislava Kuchynková MANAGEMENT. (Elektronická forma učební pomůcky)

Dušan Šimo Věra Plhoňová Ladislava Kuchynková MANAGEMENT. (Elektronická forma učební pomůcky) Dušan Šimo Věra Plhoňová Ladislava Kuchynková MANAGEMENT (Elektronická forma učební pomůcky) SVŠE Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o. Znojmo 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Provozně ekonomická fakulta Ústav managementu DIPLOMOVÁ PRÁCE Strategické rozhodování vybraného ekonomického subjektu Vedoucí práce: prof. Ing. Emil Svoboda, CSc. Vypracovala:

Více