Stanovy spolku. Klub Moudrého podnikání žen, z.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovy spolku. Klub Moudrého podnikání žen, z.s."

Transkript

1 Stanovy spolku Klub Moudrého podnikání žen, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení Název spolku je: "Klub Moudrého podnikání žen, z.s." (dále jen spolek ). Sídlo spolku je: Na dělostřílnách 1060/4, Praha 6. Spolek je spolkem ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník ). Článek II. Právní postavení členů spolku 1. Spolek je dobrovolná, nezávislá korporace, sdružující členy spolku na základě společného zájmu. 2. Spolek je právnickou osobou. Článek III. Cíl a činnosti spolku 1. Cílem spolku je sdružovat jednotlivce, sdílet zkušenosti a osobní příběhy, šířit myšlenky moudrosti a udržitelnosti v osobním životě, v podnikání, ve společnosti mezi cílovými skupinami různých generací v nejrozličnějších formách. Spolek je založen za účelem rozvoje: kvality života, podnikaní a občanské společnosti. 2. Za účelem dosažení stanoveného cíle bude spolek vytvářet regionální kluby, které budou v rámci svého regionu pořádat a zajišťovat aktivity, zejména: a) Kruhy ve formě pravidelných setkání v otevřené či uzavřené formě. b) Tematické večery ve formě setkání s lidmi, kteří žijí moudře, nebo tématy, která přináší moudrost a praktičnost, zpravidla ve formě otevřených setkání. c) Další aktivity různých forem zaměřené na podporu regionů a místního podnikání, vzájemné soudržnosti a pospolitosti lidí žijících v regionu, vzájemného propojení a inspirace, podle charakteru akce uzavřené nebo otevřené pro veřejnost. 1

2 3. Spolek bude dále pořádat a zajišťovat aktivity celonárodního dosahu jako např. konference, fóra, besedy a vzdělávací aktivity na podporu činnosti spolku, dále bude rozvíjet mezinárodní spolupráci. 4. Na podporu šíření myšlenek moudrosti a udržitelnosti může spolek vytvářet produkty různých forem, např. mediální výstupy, výstavy, publikace. 5. Spolek může za účelem splnění cíle zakládat pobočné spolky pro konkrétní jednotlivé projekty. Pobočnými spolky však nejsou regionální kluby. 6. Vedlejší činností Klubu je: - vedlejší hospodářská činnost uvedená v článku IX. stanov spolku. 1. Vznik členství: Článek IV. Vznik členství, práva a povinnosti členů a) členem spolku se mohou stát fyzické osoby, které souhlasí se stanoveným cílem a stanovami spolku; b) o přijetí za člena spolku rozhoduje (s výjimkou zakládajících členů) výbor spolku na základě písemné přihlášky ke členství ve spolku; c) členství vzniká dnem rozhodnutí o přijetí za člena spolku ne však dříve než uhrazením členského příspěvku; d) dokladem o členství je potvrzení o členství vydané výborem spolku. 2. Zánik členství: a) vystoupením člena písemným oznámením; b) úmrtím člena; c) zrušením členství na základě rozhodnutí výboru spolku; d) zánikem spolku; e) uplynutím doby trvání členství přidružených členů spolku; f) neuhrazením členského příspěvku, pokud je vybírán. 3. Člen má právo zejména: a) podílet se na činnosti spolku, jeho akcích, předkládat návrhy k projednání; b) od osmnácti let volit a být volen do orgánu spolku. 4. Člen má povinnosti zejména: a) povinnost seznámit se se stanovami spolku, respektovat je a dodržovat; b) na základě svého zájmu a svých možností se podílet na činnosti spolku; c) platit členský příspěvek, pokud shromáždění delegátů rozhodne, že bude vybírán. 2

3 Článek V. Členství Členství ve spolku může být tohoto druhu: a) řádné; b) přidružené. 1. Zakládajícími členy spolku jsou fyzické osoby, které se účastnily ustavující členské schůze spolku, čímž vyjádřily vůli stát se zakládajícími členy spolku, a odsouhlasily znění stanov spolku. Zakládající členové se aktem založení spolku a za podmínky bezodkladného uhrazení členských příspěvků stávají řádnými členy spolku. 2. Řádným členem spolku se může krom zakládajících členů spolku, kteří uhradili členský příspěvek, stát zároveň fyzická osoba, která ve své přihlášce ke členství ve spolku vysloví souhlas s posláním spolku, jeho stanovami, a zaváže se dodržovat stanovy spolku. 3. K řádnému členství ve spolku se váží tato práva a povinnosti: a) Povinnost rozvíjet aktivity spolku prostřednictvím aktivního zapojení do vytváření, organizace a fungování regionálního klubu v místě působení člena. Povinností je dodržovat dohody týkající se fungování spolku a vnitřní řád spolku, který podrobně definuje závazky a výhody plynoucí z řádného členství. b) Právo podílet se na všech výhodách, které z členství vyplývají. c) Právo požadovat a dostávat pravidelné informace a zprávy o činnosti a hospodaření všech orgánů spolku. (Tyto informace může člen spolku vyžadovat po výboru spolku.) d) Právo zúčastnit se jednání orgánů spolku, jedná-li se o záležitostech, které se ho bezprostředně dotýkají, nebo o úkolech, kterými byl pověřen. e) Povinnost svým jednáním a chováním přispívat k naplňování poslání spolku, dodržovat zásady obecné morálky a rozvíjet vztahy vzájemné úcty, respektování a důstojnosti mezi členy. f) Povinnost chránit a zvelebovat majetek, který slouží k zabezpečení činnosti spolku a usilovat o dobré jméno spolku. g) Povinnost řádně a včas platit členské příspěvky, případně jiné poplatky související se členstvím a činností spolku. h) Nezletilého člena zastupuje jeho zákonný zástupce. 4. Přidruženým členem spolku se může stát fyzická osoba, která ve své přihlášce ke členství ve spolku vysloví souhlas s posláním spolku, jeho stanovami, a zaváže se dodržovat jeho stanovy na dobu určitou, která bude vymezena v přihlášce ke členství ve spolku. Přidružený člen má povinnost účastnit se podle svých zájmů, schopností a možností činnosti a akcí organizovaných spolkem a aktivně přispívat k rozvoji toho regionálního klubu náležejícího ke spolku, k němuž se přihlásí. Ostatní práva a povinnosti má stejná jako řádný člen, mimo práva účastnit se shromáždění delegátů, volit a být volen do shromáždění delegátů. 3

4 5. Zaplacený členský příspěvek se členovi, jehož členství ve spolku bylo ukončeno (zaniklo) bez ohledu na důvod zániku, nevrací. Pouze v případě, že žadatel o členství spolu s přihláškou zaplatil členský příspěvek, avšak následně jej výbor spolku do spolku nepřijal, je spolek povinen bezodkladně vrátit žadateli zaplacený členský příspěvek v plné výši. Článek VI. Sdružení přátel Klubu Moudrého podnikání žen 1. Fyzické a právnické osoby, které chtějí podpořit činnost spolku, se mohou stát členy Sdružení přátel Klubu Moudrého podnikání žen (dále jen Sdružení ). 2. Členy Sdružení se stávají po vyplnění písemné přihlášky ke členství ve Sdružení a zaplacení členského příspěvku/daru, o jehož výši rozhoduje výbor spolku, a to na dobu, kterou stanoví výbor spolku. 3. Člen Sdružení obdrží od výboru spolku výroční zprávu a další materiály informující o aktivitách spolku. S členstvím ve Sdružení nejsou spojena žádná další práva ani povinnosti. 4. Členství ve Sdružení zaniká uplynutím doby trvání členství, doručením písemného oznámení člena Sdružení o ukončení členství výboru spolku, ve zvláštních případech též rozhodnutím výboru spolku. Článek VII. Orgány spolku Orgány spolku jsou: nejvyšší orgán a statutární orgán (výbor). 1. Nejvyšším orgánem spolku je shromáždění delegátů. 2. Statutárním orgánem spolku je výbor spolku. Výbor spolku je kolektivním orgánem a tvoří jej předseda, 1. místopředseda a 2. místopředseda. 3. Další orgány spolku se nezřizují. 4. Orgány spolku mohou být tvořeny pouze osobami, které jsou zároveň členy spolku. VII. a) Shromáždění delegátů 1. Shromáždění delegátů je nejvyšším orgánem spolku a vzhledem k předpokládané roztříštěnosti členské základny na území České republiky vykonává v plném rozsahu působnost členské schůze. 2. Jednotliví delegáti na shromáždění delegátů zastupují jednotlivé regionální kluby, z nichž se spolek skládá, a jsou voleni řádnými členy spolku, kteří tvoří příslušný regionální klub. Každý delegát má pro účely hlasování na shromáždění delegátů jeden hlas, a to bez ohledu na to, kolika členy byl 4

5 v rámci regionálního klubu zvolen a kolik členů regionálního klubu zastupuje, neurčují-li stanovy jinak. 3. Výbor spolku svolává shromáždění delegátů dle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Termín a program shromáždění delegátů se oznámí řádným členům spolku nejméně 20 dnů přede dnem jeho konání. Oznámení rozesílá výbor spolku na ové adresy řádných členů uvedené v jejich přihlášce ke členství či později spolku písemně oznámené. 4. Shromáždění delegátů zejména: a) rozhoduje o změnách stanov spolku na základě návrhu předloženého výborem spolku; b) volí a odvolává členy výboru spolku; c) rozhoduje o zrušení spolku na základě návrhu výboru spolku; d) schvaluje program činnosti spolku; e) schvaluje vnitřní řád využívání prostředků spolku; f) rozhoduje o výši členských příspěvků (shromáždění delegátů je oprávněno stanovit rozdílně výši ročního členského příspěvku pro řádné členy spolku a pro přidružené členy spolku); g) schvaluje výdaje spolku a dispozice s majetkem spolku přesahující částku ,- Kč; h) rozhoduje o nabývání, zcizování, zatěžování či jiných dispozicích s nemovitým majetkem spolku; i) rozhoduje ve věcech, které si v působnosti shromáždění delegátů vyhradí k rozhodování, nerozhoduje-li o nich podle stanov výbor spolku. 5. Shromáždění delegátů je usnášeníschopné, když je přítomna nadpoloviční většina všech zvolených delegátů a předseda výboru spolku. Účast předsedy výboru spolku na shromáždění delegátů je obligatorní. Předseda výboru spolku nemá hlasovací práva na shromáždění delegátů, s výjimkou případu, kdy je současně on sám zvoleným delegátem zastupujícím některý z regionálních klubů. 6. Hlasovací právo delegátů je rovné. O změně stanov a o zrušení spolku rozhoduje shromáždění delegátů alespoň dvoutřetinovou většinou všech zvolených delegátů a souhlasem Lenky Papadakisové jako členkyzakladatelky, v ostatních věcech prostou většinou přítomných delegátů. Pokud se Lenka Papadakisová nebude moci ze závažných důvodů shromáždění delegátů účastnit, nahrazuje se její souhlas souhlasem předsedy výboru a/nebo alespoň 1. a 2. místopředsedy. 7. Každý regionální klub prostřednictvím svých řádných členů zvolí jednoho svého delegáta a zvolený delegát volbu bezodkladně oznámí výboru spolku. 8. Pakliže by počet řádných členů spolku některého regionálního klubu převyšoval více než 3x (trojnásobně) počet členů spolku regionálního klubu s nejnižší členskou základnou (ve vztahu k řádným členům spolku), volí se v takovém případě v daném regionálním klubu 2 (dva) delegáti. 5

6 9. Jestliže se přes opakované (nejméně dvojí) svolání shromáždění delegátů při pravidelném zasedání v příslušném roce a/nebo při zvláštním zasedání nesejde usnášeníschopné shromáždění delegátů, svolané náhradní shromáždění delegátů je při splnění dalších stanovami a zákonem uložených podmínek usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných delegátů (s výjimkou rozhodování o změně stanov a o zrušení spolku). VII. b) Výbor spolku 1. Výbor spolku je statutárním a výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá shromáždění delegátů. 2. Výbor spolku řídí činnost spolku v období mezi zasedáními shromáždění delegátů. 3. Výbor spolku většinou hlasů svých členů zejména: a) koordinuje činnost spolku; b) rozhoduje o přijetí za člena spolku; c) rozhoduje o zrušení členství člena spolku; d) navrhuje a řídí se (po jeho schválení shromážděním delegátů) vnitřním řádem, který upravuje fungování a organizaci spolku; e) navrhuje program činnosti spolku; f) navrhuje výši členských příspěvků; g) zajišťuje realizaci programu činnosti spolku včetně personálního určení a odměňování; h) svolává shromáždění delegátů a zpracovává podklady pro jeho rozhodnutí; i) zajišťuje řádné hospodaření spolku s poskytnutými dary a příspěvky. 4. Předseda výboru zastupuje spolek navenek a jedná jeho jménem. Předseda výboru jedná za spolek samostatně ve všech záležitostech. 5. Členové výboru svoji funkci mohou vykonávat v pracovním nebo obdobném poměru s platovými omezeními dle schválení shromážděním delegátů. Předseda výboru zodpovídá za řádné vedení účetnictví spolku, přičemž tato povinnost je splněna i smluvním zajištěním této povinnosti prostřednictvím externího subjektu (účetní firmy). 6. Výbor spolku má 3 členy. První funkční období členů výboru spolku je 5 let. Rovněž veškerá následující funkční období členů výboru spolku jsou pětiletá. 7. Členové výboru spolku si mezi sebou zvolí svého předsedu, 1. místopředsedu a 2. místopředsedu. 8. Na první funkční období jmenuje členská schůze spolku následující osoby do výboru spolku: a) Lenka Papadakisová, dat. nar , bytem Osadní 27, Praha 7, b) Marcela Olšjaková, dat. nar , bytem Plavsko 213, Stráž nad Nežárkou, 6

7 c) Martina Hodačová, dat. nar , bytem Vřesová 680/15, Praha Na další funkční období volí členy výboru spolku shromáždění delegátů, a to z řad členů spolku. Článek VIII. Zásady hospodaření 1. Spolek získává prostředky zejména: a) z členských příspěvků a sponzorských darů, poskytnutých fyzickými nebo právnickými osobami; b) ze státních dotací a grantů, z dotací a grantů orgánů samosprávy a obcí, z fondů EU; c) z benefičních akcí, z veřejných sbírek, popřípadě z jiných doplňkových aktivit; d) z úroků a z jiných výnosů majetku spolku; e) z vedlejší hospodářské činnosti, kterou spolek provádí za účelem podpory a dosažení svých hlavních cílů. 2. Prostředky spolku slouží k rozvoji činnosti a naplnění cílů spolku. Hospodaření musí být v souladu s právními předpisy. Majetek spolku je v jeho vlastnictví. 3. Spolek vede účetnictví v souladu s platnými předpisy. Peněžní prostředky spolku, kromě provozní hotovosti, se ukládají do peněžního ústavu na účty k tomuto účelu zřízené. Za správné vedení účetní evidence a archivaci účetních dokladů je odpovědný předseda výboru spolku. 4. Všechny zdroje příjmů musí být použity pro účely naplňování cíle spolku dle odst. III. Stanov a k fungování spolku. Článek IX. Vedlejší hospodářská činnost 1. Spolek bude vyvíjet v souladu s 217 zák č. 89/2012 Sb. vedlejší hospodářskou činnost, jejíž účel bude směřovat k podpoře hlavní činnosti a cíle spolku a/nebo k hospodárnému využití majetku spolku v souladu s jeho posláním. Vedlejší hospodářská činnost spočívá v podnikání v oboru: a) Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce b) Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků c) Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti 7

8 d) Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí 2. Zisk z vedlejší činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku a v souladu s dosahováním stanovených cílů spolku. 3. Vedlejší hospodářská činnost spolku konkrétně spočívá zejména v: a) pořádání a organizování kulturních a vzdělávacích akcí (kurzů, seminářů, konzultací), b) publikační, mediální a produkční činnosti (vydávání a distribuce knih, videí, dokumentů a filmů o činnosti spolku a/nebo sloužících k naplňování stanovených cílů spolku), c) prodeji či zprostředkování prodeje produktů hmotného i nehmotného rázu, které svým zaměřením podporují cíle spolku. 1. Spolek zaniká: Článek X. Zánik spolku a majetkové vypořádání a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí shromáždění delegátů; b) pravomocným rozhodnutím soudu o zrušení nebo rozpuštění spolku. 2. Při rozpuštění spolku se jeho majetek převede podle rozhodnutí shromáždění delegátů jiné organizaci či organizacím s obdobným předmětem činnosti. Majetek, který nová organizace nemůže využít přímo, se zpeněží a převede se na tuto organizaci spolu s peněžními prostředky spolku. Při sloučení spolku s jinou právnickou osobou se majetek spolku převede na přejímající právní subjekt. 3. Vypořádání majetkových záležitostí podle předcházejících odstavců zajišťuje výbor spolku na základě rozhodnutí shromáždění delegátů. Musí tak učinit nejpozději do dvanácti měsíců od rozhodnutí shromáždění delegátů o zániku spolku. Majetkové vypořádání musí být potvrzeno auditem. Článek XI. Změny a doplňky stanov Stanovy spolku lze měnit či doplňovat pouze formou písemnou. Změny stanov spolku vyžadují schválení shromážděním delegátů. 8

9 Článek XII. Závěrečná ustanovení Toto znění stanov spolku bylo přijato členskou schůzí dne v Praze V Praze dne Výbor spolku: Předseda Lenka Papadakisová, r.č /1329, místo narození Rakovník bytem Osadní 27, Praha 7 1. místopředseda Marcela Olšjaková, r.č., místo narození Slaný bytem Plavsko 213, Stráž nad Nežárkou 2. místopředseda Martina Hodačová, r.č /1718, místo narození Tábor bytem Vřesová 680/15, Praha 8 9

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE Název spolku je: Článek I. Úvodní ustanovení Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice" Sídlo spolku je: ul. Bratranců Veverkových

Více

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení 1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET Článek I. Základní ustanovení Založení a vznik a) Občanské sdružení POP BALET (dále v textu jen sdružení, nebo PB). b) Sdružení bylo založeno ustavující valnou hromadou,

Více

SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku

SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku ČLÁNEK I. Úvodní ustanovení Odst.I.1. Název spolku: Společenství vdov a vdovců, z.s. Odst.I.2. Sídlo spolku: Divadelní 3242/VI, 760 01 Zlín Odst.I.3. Společenství

Více

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR Stanovy spolku Asociace MISA ČR STANOVY spolku Asociace MISA ČR Anglický ekvivalent názvu: Massage in Schools Association Česká republika. Dále jen Asociace MISA ČR Pod zastřešením mezinárodní asociace

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

S T A N O V Y. zapsaného spolku Černí koně, z.s.

S T A N O V Y. zapsaného spolku Černí koně, z.s. S T A N O V Y zapsaného spolku Černí koně, z.s. Preambule V souladu s ust. 3045 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z. ), se občanské sdružení ČERNÍ KONĚ, o.s., založené dle zákona

Více

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A 1 O B S A H S T A N O V Oddíl I. Úvodní ustanovení Preambule, Název, Sídlo Oddíl II. Činnost Výboru Úkoly a cíle Výboru, Vedlejší

Více

S T A N O V Y Akademie architektury, z.s.

S T A N O V Y Akademie architektury, z.s. S T A N O V Y Akademie architektury, z.s. 1. Název spolku: Akademie architektury, z.s. 2. Sídlo spolku: Praha. 3. Spolek působí na území České republiky. Čl. I Název, sídlo a působnost Čl. II Charakter

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

STANOVY Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s.

STANOVY Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s. STANOVY Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s. Článek I: Úvodní ustanovení Název: Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s., (dále jen SPJF). Sídlo: Brno. Článek II: Účel spolku 1. SPJF je dobrovolný,

Více

Moudrá Sovička z.s. Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo spolku

Moudrá Sovička z.s. Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo spolku Moudrá Sovička z.s. Stanovy spolku Čl. I. Název a sídlo spolku Moudrá Sovička z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Žichlínku, na adrese Žichlínek 243, 563 01, Žichlínek. Anglický ekvivalent jména spolku:

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012)

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) Preambule Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé, otevřené a dobrovolné

Více

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku VZOR STANOV SPOLKU dle právní úpravy nového občanského zákoníku Obecně k nové úpravě: Nová právní úprava vychází i nadále z principu, že spolky si mají své fungování upravit ve stanovách především podle

Více

STANOVY SPOLKU Basketbalový klub Nový Jičín z.s.

STANOVY SPOLKU Basketbalový klub Nový Jičín z.s. STANOVY SPOLKU Basketbalový klub Nový Jičín z.s. čl. 1 Základní ustanovení Basketbalový klub Nový Jičín, který přijal tyto stanovy, je podle zákona číslo 89/2012 Sb. občanského zákoníku spolkem což je

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

Stanovy spolku - Česká glaukomová společnost z. s.

Stanovy spolku - Česká glaukomová společnost z. s. Stanovy spolku - Česká glaukomová společnost z. s. Část 1. Základní ustanovení čl. I. Název a sídlo spolku 1) Název spolku je: Česká glaukomová společnost z. s. (dále již jen jako spolek). 2) Sídlem spolku

Více

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ STANOVY Autisté jihu, spolek Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Při vědomí potřebnosti zkvalitnění života našich dětí s poruchou autistického spektra (dále jen PAS) jsme se rozhodli založit tento spolek. Spolek

Více

S T A N O V Y MAS Broumovsko+, z. s.

S T A N O V Y MAS Broumovsko+, z. s. S T A N O V Y MAS Broumovsko+, z. s. ČÁST I SPOLEK Čl. 1 NÁZEV A SÍDLO 1) Název: MAS Broumovsko+, z. s. (dále jen spolek" nebo MAS") 2) Sídlo: Klášterní čp. 1, 55001 Broumov Čl. 2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1)

Více

Stanovy spolku Ultras Lipina z.s.

Stanovy spolku Ultras Lipina z.s. Stanovy spolku Ultras Lipina z.s. Základní ustanovení a účel spolku Ultras Lipina z.s. je v současné době spolkem fyzických a právnických osob, původně založeným podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování

Více

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II.

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II. Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Název spolku: Kulturní a rodinné centrum CoByDup, z.s. (dále jen spolek ), Zkráceně: KRC CoByDup, z.s. Sídlo: Toužimská 244/42, 197 00 Praha 9-Kbely

Více

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ČESKÁ SPOLEČNOST PRO NEDESTRUKTIVNÍ TESTOVÁNÍ, zapsaný spolek STANOVY

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ČESKÁ SPOLEČNOST PRO NEDESTRUKTIVNÍ TESTOVÁNÍ, zapsaný spolek STANOVY Vážení členové ČNDT, v návaznosti na nový občanský zákoník je nezbytné provést úpravu stanov České společnosti pro NDT. Vedení ČNDT připravilo návrh těchto stanov, který byl projednán na schůzi výboru

Více

STANOVY ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI, Z.S.

STANOVY ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI, Z.S. STANOVY ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI, Z.S. I. NÁZEV SPOLKU Spolek přijal název Asociace producentů v audiovizi, z.s., který může být vyjádřen i zkratkou APA. IČ: 61379654 II. SÍDLO SPOLKU Sídlem spolku

Více

Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..)

Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..) Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..) Preambule Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (případně Klastr Karlštejnsko) - je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé,

Více

S T A N O V Y. FBC Dobruška

S T A N O V Y. FBC Dobruška S T A N O V Y FBC Dobruška I. Základní ustanovení 1. Na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, vzniká sportovní klub s názvem FBC Dobruška (dále jen Sdružení ). 2. FBC Dobruška je dobrovolným

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

STANOVY. Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu

STANOVY. Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu STANOVY Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu 1 Čl. I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Občanské sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu (dále jen sdružení ) Sídlo:

Více

S T A N O V Y ------------------------------------------------------------------------------------ Č Á S T : I. S P O L E K

S T A N O V Y ------------------------------------------------------------------------------------ Č Á S T : I. S P O L E K S T A N O V Y M í s t n í a k č n í s k u p i n y H r u b ý J e s e n í k ------------------------------------------------------------------------------------ Č Á S T : I. S P O L E K Č l. I. N á z e v

Více

STANOVY SVAZKU OBCÍ SMRK

STANOVY SVAZKU OBCÍ SMRK STANOVY SVAZKU OBCÍ SMRK Část první OBECNÁ USTANOVENÍ Článek I. Základní ustanovení Svazek obcí SMRK (dále jen Svazek obcí ) je založen v souladu s ustanovením 46 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

2.2 Sdružení je (podle 1 zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů, platném ve znění pozdějších předpisů) dobrovolné a nezávislé.

2.2 Sdružení je (podle 1 zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů, platném ve znění pozdějších předpisů) dobrovolné a nezávislé. STANOVY občanského sdružení Debatní klub Olomouc, o.s. Obsah: Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Právní postavení sdružení Článek 3: Cíle činnosti sdružení Článek 4: Členství Článek 5: Práva a povinnosti

Více