Zkušební otázky Ekonomika a blok podniková ekonomie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zkušební otázky Ekonomika a blok podniková ekonomie"

Transkript

1 Zkušební otázky Ekonomika a blok podniková ekonomie 2. semestr Ing. Janotka, CSc. 1. Druhy podniků členění podle předmětu činnosti, velikosti, právní formy 2. Pojem podnikání, podnik. Cíle podniku produkční, ekonomické, sociální, centralizované 3. Hlavní činnosti podniku v provozu. 4. Vztahy podniku k okolí (obyvatelstvo, ostatní podniky, stát) 5. Management a jeho hlavní úlohy. 6. Plánovací činnosti podniku strategické a operativní plány, SWOTA, analýza O/T, Ansoffova stupnice 7. Organizační činnosti podniku organizování produkce a řídící činnosti 8. Vedení a motivace lidí v podniku 9. Personální činnosti podniku 10. Vytváření výkonů podniku. Hranice produkčních možností. 11. Konkurence a konkurenceschopnost podniku 12. Cena a cenotvorba 13. Náklady složení, členění opatření k hospodárnosti 14. Náklady explicitní a implicitní. Určení minimálního rozsahu produkce a bodu zvratu (Break I. A II.) 15. Hospodářský výsledek. Růst zisku. Ukazatelé ekonomiky. Rozdělení zisku 16. Majetek podniku a jeho pořízení. Rozvaha. Výsledovka 17. Vývojové etapy rozvoje podniku 18. Podnik v turbulentní době rozhodování firem. Proměna firem, oblast managementu v turbulentní době 19. Peníze v podniku. Peněžní vztahy v podniku. Vlastní a cizí zdroje 20. Globalizace. Globální vlivy a konkurence. Změny trhů Předmět Ekonomika - AMAK Přednášející: Ing. Karel Janotka, CSc. 2. semestr mikroekonomika základní tematické celky: 1. Tržní systém organizace firmy. Hospodaření, úkoly, cíle. 2. Druhy a formy podniků, čtyři roviny činností, principy 3. Podniky, cíle činnosti. Vazba, výkony, náklady, hospodářský výsledek firmy, hranice produkčních možností, bod zvratu 4. Prostředí podnikající firmy vnější prostředí a faktory, vnitřní prostředí firmy 5. Hlavní činnosti managementu podniku 6. Plánovací činnosti podniku SWOTA, O/T analýza, Ansoffova stupnice, tržní vývoj 7. Organizační činnosti podniku organizování procesu produkce a organizování řídící a kontrolní činnosti 8. Vedení a motivace lidí, teorie X a Y, Maslowova Stupnice

2 9. Vztahy podniku k okolí obyvatelstvo, ostatní podniky, stát, informace v podniku 10. Trh práce a podnik, zaměstnanci, kategorie, personální činnosti podniku 11. Vytváření výkonů podniku inputy, implementace, output, konkurenceschopnost, globalizace 12. Finanční stránka činnosti podniku. Peníze cena - ekonomické ukazatele - majetek podniku

3 Ekonomie 2. semestr Mikroekonomie Kombinované studium přednášející: Ing. Karel Janotka, CSc. Trh optimální alokace zdrojů (co, jak, pro koho) Trh produktů (výrobků a služeb) Trh výrobních faktorů (trh práce, půdy a kapitálu) Trh peněz Trh dílčí a agregátní subjekty trhu domácnosti, firmy, stát Základní elementy trhu nabídka (individuální, dílčí, agregátní) Zákon rostoucí nabídky cenové a necenové důvody posun a kolísání N - poptávka koupěschopná poptávka individuální, dílčí, agregátní - poptávka funkční vztahy mezi množstvím produkce a cenou Zákon klesající poptávky s růstem ceny (důchody, ceny, substituty, množství kupujících, oceňování přínosu) cena bod tržní rovnováhy tržní nedostatek a nadbytek Konkurence napříč trhem, dokonalá a nedokonalá konkurence, cenová a necenová konkurence Racionální chování spotřebitele a formování poptávky Rozpočtové omezení spotřebitele spotřební koš Množina tržních příležitostí linie rozpočtu, tj. Všechny spotřební koše do vyčerpání dispozičního důchodu (I): I = Px.X+Py.Y Mezní míra substituce ve směně: MRS=Px/Py porovnání a zastupitelnost zboží z hlediska ceny. Spotřebitelská preference užitek a užitková funkce v porovnání jednotlivých skutků, spotřebních košů Kardinalismus měří užitek v utilech (užitcích) váha, výška, vzdálenost zákon klesajících mezních užitků (Gossenův zákon), postup nasycení spotřeby se zmenšuje Ordinalismus jednotlivé úrovně užitku seřazeny v ordinální škále, dokonalé substituenty a dokonalé komplementy v rámci tečny indiferenční křivky, nachází se uvnitř množiny tržních příležitostí. Individuální poptávková křivka znázorňuje vztah mezi cenou statku a jeho poptávaným množstvím cenová křivka pohybu změna ceny statku, změna důchodu spotřebitele elasticita poptávky cenová elasticita - křížová elasticita (změna cen jiného statku ve spotřebním koši) - důchodová elasticita Výroba a volba technologie: Firma neoklasická teorie analyzuje chování firmy na relevantním trhu rozhodování o konkurenceschopnosti, objemu výroby, ceně produkce

4 - s cílem maximalizace zisku: omezení tržní omezení zákaznické na straně poptávky - ekonomické omezení nákladová funkce a výnosy s cílem zisku - technologická a kapacitní omezení hranice produkčních možností celkový produkt = objem výstupu, který firma vyrobí při dané úrovni fixního faktoru (kapitálu) s různým množstvím variabilních vstupů - mezní produkt (poslední vklad) u variabilních faktorů: - mezní produkt práce průměrný produktivita práce - mezní produkt ostatní zdroje = účinnost průměrný produkt kapitálu = produktivita kapitálu průměrný produkt práce = produktivita práce mezní produkt práce a kapitálu naddotace vyvolává zákon klesajících výkonů (nadbytečnost vkladů) hranice produkčních možností = efektivní kombinace dvou vstupů Izokvanta a mezní míra technické substituce práce fixním kapitálem co je levnější Izokosta - maximalizace zisku znamená nalézt nejméně nákladný způsob výroby stanoveného objemu produkce = kombinace výrobních faktorů stanovení minimálního objemu produkce NS : (cena jednotkové náklady proměnné) Bod zvratu = BREAK Ekonomický zisk příjmy a náklady firmy: cíl firmy maximalizace zisku zisk firmy: 1. účetní zisk (rozdíl tržeb a nákladů) - zisk = T N explicitních 2. ekonomický zisk zahrnuje náklady, které nejsou zaplaceny, ačkoliv jsou využívány ušlá mzda, ušlý úrok, ušlý nájem možných prostředků Ekonomický zisk je rozdíl mezi příjmy a ekonomickými náklady: Zisk Ek. = tržeb - nákladů ekonomických Ekonomický zisk menší než účetní náklady ušlé příležitosti dvojgaráž - možnosti pronájmu jedné části Maximalizace zisku: 1. T N konst. 2. T N 3. T N 4. substituce faktorů ŽP, MP technologický vývoj Příjmy firmy na dokonale konkurenčním trhu = ceně příslušné produkce stanovená cena odpovídá produkci mezní příjem změna celkových výnosů firmy (příjmů) vyvolaných prodejem poslední jednotky Dokonale konkurenční trh T=Q. Průměrná cena P Příjmy na nedokonale konkurenčním trhu: různí výrobci různé náklady různé ceny cenový vůdce cenový vyzývatel cenový následovatel - troškař Cenově elastická poptávka pokles ceny vyvolá růst celkových příjmů mezní příjem > 0

5 Cenově neelastická poptávka pokles cen vyvolá pokles celkových příjmů mezní příjem < 0 Příčiny nedokonalé konkurence = existence různé tržní síly firem faktory: - výlučné vlastnictví výrobních prostředků (doly, vodní zdroje...) - rostoucí výnosy z rozsahu snižují se jednotkové náklady stálé - patenty, licence, koncese, specifické know how - nedokonalá informace, lobbysmus, podplácení Velikost tržní síly - % segmentu na trhu Podoby nedokonalé konkurence: - monopol omezuje jinou nabídku a okrádá spotřebitele, dosahuje max. zisku, neplatí mezní příjmy a náklady - oligopol - monopolní konkurence Monopol poškozuje spotřebitele: státní regulace antimonopolní opatření cenová regulace, cenový strop, regulovaná cena monopolní cena - ve vyšší ceně zboží Oligopol čistý oligopol - diferencovaný oligopol (autoprůmysl) - oligopson - nabídkový monopol a oligopol Monopolní konkurence boj monopolů nejvíce se blíží dokonalé konkurenci - platí zákony klesající poptávky a klesajících mezních příjmů (Mp=Mn), ale objem zisků roste z množství poptávky a nabídky Neefektivnost nedokonale konkurenčního trhu: - klesá výrobní efektivnost monopol si reguluje výrobu, poptávku a ceny - klesá alokační efektivnost - ztráta spotřebitelského přebytku ve prospěch přebytku výrobce Úřad pro ochranu hospodářské soutěže: Schengenský prostor volný pohyb zboží a kapitálu cizí obchodní řetězce vysávají konkurenceschopnost obyvatelstva a firem na úkor domácí produkce Konkurenční faktor: cena, kvalita, reklama, image Náklady: Z hlediska rozdělení: - obsah materiálové (odpisy+spotřeba materiálu) - pracovní komplexní cena práce (mzdy+odvody) - finanční úhrady dodavatelům, daně, odvody, ostatní platby - vztah k produkci přímé

6 - nepřímé (režijní) odvětvová režie - celopodniková režie - vztah k evidenci explicitní vedené v účetní evidenci - implicitní náklady obětované příležitosti - náklady mezní náklady posledního výrobku (Mn=Mt) = výrobní náklady - náklady výrobní: - celkové započítávání marže (část zisku) - stálé (fixní) a N pohyblivé (variabilní), N celkové: Ns+Nv=Nc - jednotkové degresivní, konstantní, progresivní výpočet nákladů a tržeb a bodu zvratu v podnikatelské činnosti: - využití prostředků př. kávovar (Pc i životnost)+ostatní: NS/cena porce jednotkové náklady provozní /počet DP=počet porcí denně služby ubytování, stravování, výroba produktů náklady implicitní ušlé příležitosti přírůstek zisku minimální rozsah činností, služeb, výrobků Kapitálové statky a jejich akumulace: kapitál=úspory (zisky) přeměněné v investice za účelem zhodnocení formy: hmotný (kapitálové statky) portfoliový (nehmotný, fiktivní cenné papíry, akcie a dluhopisy) peněžní výchozí a univerzální forma kapitálu Úvěr vztahy věřitel (držitel kapitálu) a dlužník půjčovné za sjednanou odměnu (úrok), splátky, čas Fixní kapitál(budovy, stroje...) - opotřebení (amortizace) Odpisy (5 Účetních skupin) shromažďujeme v odpisovém fondu použití peněz investice obnovovací investice - rozšiřovací + čisté investice obnovovací a rozšiřovací (čisté) investice = celkové investice = hrubé (bruttto) investice obnovujeme s vyššími parametry (stroj, zařízení...) Trh kapitálu nabídka kapitálu především z úspor domácnosti odměna za odložení spotřeby = úrok vkladový úroková sazba; úroková míra v % p.a./rok budoucí hodnota dnešní úspory koeficient úročitel Poptávka po kapitálu firmy - domácnosti - úvěry, půjčky bank a finance domů - cena: úvěrový úrok vyšší % vkladového úvěru < % uvěrového úroku (2% - 15%) rozdíl = marže banky náklady banky - odvody daní státu - vytváření bankovních rezerv kapitálový trh banky kupuje cenné papíry investor získává výnos dividendy, emitor vydává investor kupuje úrok, dividendy, akcie, obligace, dluhopisy výnos z cenných papírů očekávaný výnos a riziko míra výnosu úrok, zisk, renta z půdy, technologická renta (nájemné)

7 Hlavní činnosti managementu podniků: plánování organizování vedení a motivace lidí kontrolní činnost předávání informací mezi složkou řídící a výkonnou stanovení úkolů pro organizaci dosáhnout cíle, výnosy, potřeby, faktorů Uspořádání opakujících se provozních činitelů a činností, náplň, kontrola jednání s pracovníky organizace, náplně, delegování pravomoci a odpovědnosti, motivace a stimulace sledování plnění stanovených cílů, produkční, ekonomické, sociální, tvorba image podniku a postavení na relevantním trhu Plánovací činnosti v podniku věcné a ekonomické faktory: analýza relevantního trhu, SWOTA, analýza O/T, Ansoffova stupnice, plánování v jednotkách naturálních a peněžních Zakladatelský rozpočet a výpočet cashflow podniku životní cyklus výrobku (služby) zavádění, růst, zralost, pokles charakteristické rysy prodej, náklady, zisky, konkurenti strategie výrobek, cena, distribuce, reklama, propagace marketingové cíle růst tržního podílu, maximalizace zisku, sklízení značek (výrobku) substituce Organizační činnosti podniku: 1. Organizování procesu produkce technickohospodářské normy spotřeby (spotřeba materiálu, energie, normy kapacitní, zásob, spotřeba práce), normy výkonové, obsluhy, početních stavů 2. Organizační, řídící a kontrolní činnosti organizace řízení horizontální, vertikální, smíšená co, kdo, kdy (sled a čas), kde, čím, s kým Vedení a motivace lidí: Řízení: příkaz konkrétní úlohy motivace pracovníků zpětná vazba komunikace v podniku a ve skupině, na pracovišti vedení a motivace: přidělování práce, úkolů, koordinace, kontrola, hodnocení - vytváření pracovních návyků - podněcování výkonnosti a kvality práce - vytváření dobrých vztahů mezi pracovníky, Maslowova stupnice Formální a neformální autorita přirozená, delegovaná vedoucí: znalosti, dovednosti, schopnost řízení analýza a rozhodování, komunikační schopnosti motivace teorie X a Y - využití, analýza pracovního stylu řízení: autokratický, demokratický, liberální, anarchie v řízení a rozhodování kontrola jako součást řízení, zpětná vazba

8 Vztahy podniku k okolí: Podnik obyvatelstvo, zaměstnanci, odbory, odběratelé, majitelé - ostatní podniky dodavatelé, odběratelé, banka, konkurenti - stát státní správa, odvody, daně, dotace, legislativa, zákony a zákoníky, soudy, státní rozpočet, vztahy a rozpočty obcí stránky vztahů: - stránka hmotná (nákup od dodavatelů, prodej odběratelům, doprava, životní prostředí) - stránka finanční nákup prodej, úvěry, splátky - stránka informační propagace, kupní smlouvy, reklama, dodací list a faktura, výplatnice zaměstnancům Informace: členění technické, sociálně technické (počet zaměstnanců, mzda, náklady, zisk, závěry investic) členění podle času - minulé (rozbor hospodaření) - současné (ekonomické zprávy a rozbory) - budoucí (futurologie, plán...) členění podle pohybu určení - inf. Vnitřní a vnější, veřejné (banka, faktura, příkaz) Evidence v podniku třídění a uchování informací Trh práce: význam pracovní síly v podniku, efektivita přínosu hodnot do podniku využití fyzických a duševních schopností členění pracovníků: D, POP, THP, TOP Management vývoj složení Pracovníků náhrada fyzické práce kvalifikovanými postupy ve všech kategoriích Personální činnosti pracovní poměr a dohody, získávání pracovníků, (učňů, vzdělávání, celoživotní vzdělávání) Rozmístění pracovníků - současné a budoucí potřeby, pravidelné hodnocení, analýzy Péče o pracovníky kvalifikace, BOZP, péče o sociální potřeby Vytváření výkonů podniku: inputy, implementace, output výrobek, služba Plán výroby: - z dlouhodobější koncepce činnosti podniku, na základě analýzy trhu a segmentů zákazníků - z propočtů kapacity a jejího využití - z výsledků jednání s odběrateli a uzavřených kupních smluv plánovat a vyrábět výrobky a služby, které budou konkurenceschopné konkurence konkurenceschopnost využívání poziční výhody podniku, globalizace a EU Vedení a motivace pracovníků na klíčových pozicích výkon umění získávání profesních dovedností

9 Kvalitní provádění práce, inovace a invenční postupy práce a výkonů péče o svěřené prostředky a vztahy v pracovním kolektivu dodržování pravidel BOZP princip kvality a nízká zmetkovitost hospodářské tvoření výkonů VxN zisk úspory faktorů výrobního procesu Finanční stránka činnosti podniku: peníze v podniku funkce: - kupní a platební prostředek - peněžní vyjádření ekonomických veličin - výroba, náklady, zisk, jmění, mzdy, daně - jsou prostředkem k uchování majetku - úspory, kmenového jmění, peníze vlastní a cizí - hotovostní a bezhotovostní styk Funkce bank, výpočet efektivnosti úvěrů, půjček, vkladů - finanční likvidita = stálá schopnost uhrazovat závazky - plán příjmů a vydání cena v podniku nákladová cena a tržní cena (n + čz čistý zisk) pohyb cen na trhu Hospodářský výsledek rozdíl mezi výnosy a náklady zisk, ztráta rozdělení zisku daně do státního rozpočtu - použití zisku v podniku investice, reinvestice - rezervy pro podnikatelské riziko - odměny a sociální opatření pro zaměstnance - odměny majitelům za podnikání Růst zisku Výnosy a náklady - zvyšování výnosů, snižování nákladů, celkem a na jednotku ukazatelé: V/N = efektivnost (koef.), N/V = hospodárnost, Z/N x 100% = rentabilita Majetek podniku neoběžný (fixní) HIM, NIM - nehmotný - oběžný zásoby výrobků, zboží, materiálu a zásob, rozpracované výrobky - hotové peníze, peněžní účty, vklady u banky, pohledávky - majetek v podniku: a) HIM +NIM b) zásoby a zboží c) hotové peníze a pohledávky Tržní selhání a mikroekonomická úloha státu: faktory: monopolní síla (nedokonalá konkurence) 50% výrobků nakupuje stát (úřady, školy, nemocnice), státní zakázky korupce externality kladné (dálniční síť rozvoj regionu) - záporné poškozování životního prostředí, doprava, úniky látek do vodních toků, smog

10 Veřejné statky tržní selhání nezneužitelnost - potřeba v oblasti, optimální množství veřejného statku nevylučitelnost = existují veřejné kolektivní statky Eliminace externalit zákaz výroby normami poškození ŽP - vyšší zdanění, pokuty (benzin, alkohol, cigarety) Vládní selhání nedokonalé zákony - prováděcí nařízení a korupce - morální hazard pokles autority představitelů Domácnosti na trhu (hlediska): prodej práce nákup výrobků a služeb faktory domácností: věková struktura dospělí, děti, postproduktivní věk kvantita a kvalita práce (PS) prostorový region domácností volní + vázané peněžní a dispoziční zdroje Volný čas - záliby, hobby, cestovní ruch - vzdělání jako faktor chování domácností - spotřební koš - životní styl domácnosti: rodiče + děti + ostatní generace - plné vícečlenné - single jeden člen + dítě - osamoceně žijící osoby funkce: sociální ústavy péče o kategorie (spotřební chování + faktor) Firmy na trhu hlediska: 1) dle činnosti: výrobní průmysl - stavebnictví - doprava - zemědělství služeb obchodní VO, M, řetězce - osobní zdravotnictví - cestovní ruch - školství - kultura - poradenství - finanční banky - pojišťovny 2) dle velikosti: velké nad 250 zaměstnanců (EU) střední zaměstnanců malé do 30 zaměstnanců mikrofirmy do 10ti zaměstnanců 3) dle právního statutu: živnosti volné

11 bezúhonnost, kvalifikace majitele - řemeslné - vázané - koncesované - ŽL podmínky: 18 let, trestní obchodní (obchodní zákoník) typy: s.r.o, 1-49 členů, Kč v.s.o. a.s. - akcie Kč, na kom. Spol. Družstvo - obchodní vyústění 4) dle koncentrace: koncentrované monopol, oligopol, monopson rozptýlené filiálky 5) dle postavení na trhu tržní vůdce, následovatel vyzývatel - výklenkář tržní omezení ekonomické omezení technologické omezení 2 semestrální práce: rozsah: 5 12 stran volba z témat A nebo B Témata: I. Semestrální práce: A: pojem organizace a podniky, členění podniků, cíl podnikání, vztahy podniku, efektivnost a rentabilita B: podnik v tržním prostředí, konkurence, konkurenceschopnost, likvidita, konkrétní podnik, který znám II. Semestrální práce: A: Podnik služeb v konkrétním prostředí, SWOTA, analýza O/T, formy podnikání, návrhy podnikatelského záměru, výpočet NS, cena výrobků, bod zvratu B: implicitní náklady při zakládání podniku služeb, výpočet minimálních výkonů, bod zvratu, analýza konkurenčního prostředí, konkurenceschopnost, formy podnikání, poziční výhody.

12 Doporučená literatura: TULEJA, P., NEZVAL, P., MAJEROVÁ, I: Základy mikroekonomie: učebnice pro ekonomické a obchodně podnikatelské fakulty, CP BOOKS, a.s., Brno, 2005 VEBER, J., SRPOVÁ, J.: Podnikání malé a střední firmy, Grada Publishing, Praha 2005 HOLMAN, R.: Ekonomie, 4. vyd., C. H. BECK, Praha 2005 SAMUELSON, NORDHAUS: Ekonomie, Svoboda, Praha 2007

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011 Teorie národního hospodářství Studenti PF UK Vypracované otázky ke zkoušce 2011 Tento text vznikl jako příprava na ústní zkoušku z předmětu Teorie národního hospodářství, vyučovaného na právnické fakultě

Více

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. II.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. II.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová Ekonomika učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro II.část Vypracovala : Ing. Iva Vogtová OBSAH 5. Podnikové činnosti 1 5.1 Hlavní činnost, výroba 1 5.2 Zásobovací činnost 2 5.2.1 Plánování

Více

Obsah 1) Podstata podniku a podnikání... 4 1.1 Podnikání a podnik... 4 1.2 Právní úprava podnikání... 4 2) Okolí podniku... 5 2.

Obsah 1) Podstata podniku a podnikání... 4 1.1 Podnikání a podnik... 4 1.2 Právní úprava podnikání... 4 2) Okolí podniku... 5 2. Obsah 1) Podstata podniku a podnikání... 4 1.1 Podnikání a podnik... 4 1.2 Právní úprava podnikání... 4 2) Okolí podniku... 5 2.1 Prvky okolí podniku... 5 4) Efektivnost podniku a její základní kategorie...

Více

1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a

1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a 1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a její základní kategorie... 7 3.1 Výrobní faktory a jejich

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

PEKS Bártová 1. PODSTATA PODNIKU A PODNIKÁNÍ, OKOLÍ PODNIKU, ETIKA, FCE STÁTU, GLOBALIZACE, LOBBING 2 2. EFEKTIVNOST PODNIKU A JEJÍ KATEGORIE, VÝVOJ

PEKS Bártová 1. PODSTATA PODNIKU A PODNIKÁNÍ, OKOLÍ PODNIKU, ETIKA, FCE STÁTU, GLOBALIZACE, LOBBING 2 2. EFEKTIVNOST PODNIKU A JEJÍ KATEGORIE, VÝVOJ 1. PODSTATA PODNIKU A PODNIKÁNÍ, OKOLÍ PODNIKU, ETIKA, FCE STÁTU, GLOBALIZACE, LOBBING 2 2. EFEKTIVNOST PODNIKU A JEJÍ KATEGORIE, VÝVOJ PEK, VF, N,, ANALÝZA BODU ZVRATU, UKAZATELE RENTABILITY 6 3. NÁKLADY

Více

Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Státní závěrečná zkouška studijní program: Ekonomika a management studijní obor: Řízení a ekonomika podniku, spec. 0, 10, 20, verze 1, 2 bakalářské

Více

Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality Hospodářství Pojetí podniku Podnik a hospodářský systém Systémově indiferentní znaky

Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality Hospodářství Pojetí podniku Podnik a hospodářský systém Systémově indiferentní znaky Nauka o podniku I. 1. Podnik jako součást národního hospodářství a předmět podnikového práva Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality určitého cíle (užitku) je třeba dosáhnout s co nejmenší

Více

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1 Obsah Obsah... 1 2. Třídění a typologie podniků... 2 3. Typologie organizací... 6 4. Charakteristika malých a středních firem... 7 5. Podnikatelské prostředí... 10 6. Založení podniku... 12 7. Živnost...

Více

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH. Článek 1 Přihlášky ke studiu

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH. Článek 1 Přihlášky ke studiu OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 67/2014 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a oborů pro akademický rok 2015/2016 30.

Více

1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání

1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání 1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání Podnik Soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání Cílem je vyrábět výrobky nebo poskytovat služby za účelem dosažení zisku Využívá přírodní

Více

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře Učební texty z předmětu

Více

Vypracovaly: Ing. Hana Bystřická Ing. Milena Rokošová

Vypracovaly: Ing. Hana Bystřická Ing. Milena Rokošová Obchodní akademie Liberec, Šamánkova 8 Sbírka testů z ekonomiky samostatná příprava k maturitní zkoušce září 2005 Vypracovaly: Ing. Hana Bystřická Ing. Milena Rokošová Obsah 1. Podnik 2. Podnikání 3. Právní

Více

Ekonomika podniku I. Ing. Martina Vejvodová. Trimestr duben 2012. Ing. Martina Vejvodová trimestr duben 2012 skupina PMAR2

Ekonomika podniku I. Ing. Martina Vejvodová. Trimestr duben 2012. Ing. Martina Vejvodová trimestr duben 2012 skupina PMAR2 Ekonomika podniku I Ing. Martina Vejvodová Trimestr duben 2012 Organizace předmětu Ekonomika podniku I Ing. Martina Vejvodová Ekonomika podniku II Ing. Pavel Kovařík Termíny: 13.04.2012 20.04.2012 26.04.2012

Více

Výkladový slovník ekonomických pojmů. je souhrn poptávky všech subjektů v ekonomice po celkovém množství výrobků a služeb

Výkladový slovník ekonomických pojmů. je souhrn poptávky všech subjektů v ekonomice po celkovém množství výrobků a služeb Agregátní nabídka Agregátní poptávka Akcept Akcie Akcionář Akciová společnost Aktiva Audit Auditor Banka centrální Banky obchodní Bezhotovostní platba Bonita je souhrn množství všech výrobků a služeb nabízených

Více

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia. Etapa 3

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia. Etapa 3 Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia E K O N O M I E Etapa 3 1. Základní pojmy a souvislosti ekonomie 2. Trh a jeho charakteristika 3. Racionální chování spotřebitele

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z EKONOMIKY

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z EKONOMIKY Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z EKONOMIKY Studijní obor: 75-41-M/004 Sociální péče - sociálně správní činnost Forma studia: dálková Forma zkoušky:

Více

Ekonomika. Ing. Anna Luxová

Ekonomika. Ing. Anna Luxová Ekonomika Ing. Anna Luxová AUTOR Ing. Anna Luxová NÁZEV DÍLA Ekonomika ZPRACOVAL(A) Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky KONTAKTNÍ ADRESA Novovysočanská 48/280 190 00 Praha 9

Více

MARKETING Grafická podpora přednášek. Ing. Marie Švarcová, Ph.D.

MARKETING Grafická podpora přednášek. Ing. Marie Švarcová, Ph.D. MARKETING Grafická podpora přednášek 2012 Ing. Marie Švarcová, Ph.D. Obsah: Předmluva. 4 Kapitola 1 Vznik a vývoj marketingu. 5 Kapitola 2 Marketingové prostředí podniku. 25 Kapitola 3 Konkurence 45 Kapitola

Více

Rozpočtové a příspěvkové organizace. Stát

Rozpočtové a příspěvkové organizace. Stát Kapitola 1 Vymezení obchodní činnosti rovnovážná obchodní soustava reguluje výrobu a spotřebu na základě nabídky a poptávky je tvořená z: potřeb neomezené statků omezené svými možnostmi a výrobními kapacitami

Více

Obsah. Finance verze 1.1

Obsah. Finance verze 1.1 Obsah Obsah... 1 1. Podstata podnikových financí... 2 2. Finanční řízení... 3 3. Charakteristika finančního trhu... 6 4. Bilance podniku (rozvaha)... 7 5. Výkaz zisku a ztráty (VZZ)... 9 6. Cash Flow a

Více

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. I.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. I.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová Ekonomika učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro I.část Vypracovala : Ing. Iva Vogtová OBSAH 1. Základní ekonomické pojmy 1 1.1 Předmět ekonomika 1 1.1.1 Původ ekonomie 1 1.1.2 Vznik

Více

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti 11. Manažerské účetnictví 1 Vztah finančního, nákladového a manažerského účetnictví Účetní informace tři relativně samostatné subsystémy: účetnictví finanční, daňové a manažerské Vymezení podniku a podnikatelské

Více

FINANČNÍ A MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ CHARAKTERISTIKA FINANČNÍHO A MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ

FINANČNÍ A MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ CHARAKTERISTIKA FINANČNÍHO A MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ FINANČNÍ A MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ Osnova: Charakteristika finančního a manažerského účetnictví Náklady Výnosy HV Příjmy a výdaje Cash flow Kalkulace CHARAKTERISTIKA FINANČNÍHO A MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém

Více

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Bakalářské studium Pojišťovnictví OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2010/2011 a) pojišťovnictví b) management pojišťoven c) ekonomie POJIŠŤOVNICTVÍ 1. Podmínky podnikání v pojišťovnictví v ČR právní

Více

1. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY

1. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY 1. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY KVALITA ŽIVOTA - společnost může vytvářet objektivní podmínky, které by člověka formovali co v největší míře uspokojit a dosáhnout subjektivních cílů. Tyto podmínky se označují

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR učební text Vladimíra Schindlerová Ostrava 2012 Recenze: dr. Ing. Pavel Skalík Název: Podnikatelský záměr Autor: Ing. Vladimíra Schindlerová.

Více