Zkušební otázky Ekonomika a blok podniková ekonomie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zkušební otázky Ekonomika a blok podniková ekonomie"

Transkript

1 Zkušební otázky Ekonomika a blok podniková ekonomie 2. semestr Ing. Janotka, CSc. 1. Druhy podniků členění podle předmětu činnosti, velikosti, právní formy 2. Pojem podnikání, podnik. Cíle podniku produkční, ekonomické, sociální, centralizované 3. Hlavní činnosti podniku v provozu. 4. Vztahy podniku k okolí (obyvatelstvo, ostatní podniky, stát) 5. Management a jeho hlavní úlohy. 6. Plánovací činnosti podniku strategické a operativní plány, SWOTA, analýza O/T, Ansoffova stupnice 7. Organizační činnosti podniku organizování produkce a řídící činnosti 8. Vedení a motivace lidí v podniku 9. Personální činnosti podniku 10. Vytváření výkonů podniku. Hranice produkčních možností. 11. Konkurence a konkurenceschopnost podniku 12. Cena a cenotvorba 13. Náklady složení, členění opatření k hospodárnosti 14. Náklady explicitní a implicitní. Určení minimálního rozsahu produkce a bodu zvratu (Break I. A II.) 15. Hospodářský výsledek. Růst zisku. Ukazatelé ekonomiky. Rozdělení zisku 16. Majetek podniku a jeho pořízení. Rozvaha. Výsledovka 17. Vývojové etapy rozvoje podniku 18. Podnik v turbulentní době rozhodování firem. Proměna firem, oblast managementu v turbulentní době 19. Peníze v podniku. Peněžní vztahy v podniku. Vlastní a cizí zdroje 20. Globalizace. Globální vlivy a konkurence. Změny trhů Předmět Ekonomika - AMAK Přednášející: Ing. Karel Janotka, CSc. 2. semestr mikroekonomika základní tematické celky: 1. Tržní systém organizace firmy. Hospodaření, úkoly, cíle. 2. Druhy a formy podniků, čtyři roviny činností, principy 3. Podniky, cíle činnosti. Vazba, výkony, náklady, hospodářský výsledek firmy, hranice produkčních možností, bod zvratu 4. Prostředí podnikající firmy vnější prostředí a faktory, vnitřní prostředí firmy 5. Hlavní činnosti managementu podniku 6. Plánovací činnosti podniku SWOTA, O/T analýza, Ansoffova stupnice, tržní vývoj 7. Organizační činnosti podniku organizování procesu produkce a organizování řídící a kontrolní činnosti 8. Vedení a motivace lidí, teorie X a Y, Maslowova Stupnice

2 9. Vztahy podniku k okolí obyvatelstvo, ostatní podniky, stát, informace v podniku 10. Trh práce a podnik, zaměstnanci, kategorie, personální činnosti podniku 11. Vytváření výkonů podniku inputy, implementace, output, konkurenceschopnost, globalizace 12. Finanční stránka činnosti podniku. Peníze cena - ekonomické ukazatele - majetek podniku

3 Ekonomie 2. semestr Mikroekonomie Kombinované studium přednášející: Ing. Karel Janotka, CSc. Trh optimální alokace zdrojů (co, jak, pro koho) Trh produktů (výrobků a služeb) Trh výrobních faktorů (trh práce, půdy a kapitálu) Trh peněz Trh dílčí a agregátní subjekty trhu domácnosti, firmy, stát Základní elementy trhu nabídka (individuální, dílčí, agregátní) Zákon rostoucí nabídky cenové a necenové důvody posun a kolísání N - poptávka koupěschopná poptávka individuální, dílčí, agregátní - poptávka funkční vztahy mezi množstvím produkce a cenou Zákon klesající poptávky s růstem ceny (důchody, ceny, substituty, množství kupujících, oceňování přínosu) cena bod tržní rovnováhy tržní nedostatek a nadbytek Konkurence napříč trhem, dokonalá a nedokonalá konkurence, cenová a necenová konkurence Racionální chování spotřebitele a formování poptávky Rozpočtové omezení spotřebitele spotřební koš Množina tržních příležitostí linie rozpočtu, tj. Všechny spotřební koše do vyčerpání dispozičního důchodu (I): I = Px.X+Py.Y Mezní míra substituce ve směně: MRS=Px/Py porovnání a zastupitelnost zboží z hlediska ceny. Spotřebitelská preference užitek a užitková funkce v porovnání jednotlivých skutků, spotřebních košů Kardinalismus měří užitek v utilech (užitcích) váha, výška, vzdálenost zákon klesajících mezních užitků (Gossenův zákon), postup nasycení spotřeby se zmenšuje Ordinalismus jednotlivé úrovně užitku seřazeny v ordinální škále, dokonalé substituenty a dokonalé komplementy v rámci tečny indiferenční křivky, nachází se uvnitř množiny tržních příležitostí. Individuální poptávková křivka znázorňuje vztah mezi cenou statku a jeho poptávaným množstvím cenová křivka pohybu změna ceny statku, změna důchodu spotřebitele elasticita poptávky cenová elasticita - křížová elasticita (změna cen jiného statku ve spotřebním koši) - důchodová elasticita Výroba a volba technologie: Firma neoklasická teorie analyzuje chování firmy na relevantním trhu rozhodování o konkurenceschopnosti, objemu výroby, ceně produkce

4 - s cílem maximalizace zisku: omezení tržní omezení zákaznické na straně poptávky - ekonomické omezení nákladová funkce a výnosy s cílem zisku - technologická a kapacitní omezení hranice produkčních možností celkový produkt = objem výstupu, který firma vyrobí při dané úrovni fixního faktoru (kapitálu) s různým množstvím variabilních vstupů - mezní produkt (poslední vklad) u variabilních faktorů: - mezní produkt práce průměrný produktivita práce - mezní produkt ostatní zdroje = účinnost průměrný produkt kapitálu = produktivita kapitálu průměrný produkt práce = produktivita práce mezní produkt práce a kapitálu naddotace vyvolává zákon klesajících výkonů (nadbytečnost vkladů) hranice produkčních možností = efektivní kombinace dvou vstupů Izokvanta a mezní míra technické substituce práce fixním kapitálem co je levnější Izokosta - maximalizace zisku znamená nalézt nejméně nákladný způsob výroby stanoveného objemu produkce = kombinace výrobních faktorů stanovení minimálního objemu produkce NS : (cena jednotkové náklady proměnné) Bod zvratu = BREAK Ekonomický zisk příjmy a náklady firmy: cíl firmy maximalizace zisku zisk firmy: 1. účetní zisk (rozdíl tržeb a nákladů) - zisk = T N explicitních 2. ekonomický zisk zahrnuje náklady, které nejsou zaplaceny, ačkoliv jsou využívány ušlá mzda, ušlý úrok, ušlý nájem možných prostředků Ekonomický zisk je rozdíl mezi příjmy a ekonomickými náklady: Zisk Ek. = tržeb - nákladů ekonomických Ekonomický zisk menší než účetní náklady ušlé příležitosti dvojgaráž - možnosti pronájmu jedné části Maximalizace zisku: 1. T N konst. 2. T N 3. T N 4. substituce faktorů ŽP, MP technologický vývoj Příjmy firmy na dokonale konkurenčním trhu = ceně příslušné produkce stanovená cena odpovídá produkci mezní příjem změna celkových výnosů firmy (příjmů) vyvolaných prodejem poslední jednotky Dokonale konkurenční trh T=Q. Průměrná cena P Příjmy na nedokonale konkurenčním trhu: různí výrobci různé náklady různé ceny cenový vůdce cenový vyzývatel cenový následovatel - troškař Cenově elastická poptávka pokles ceny vyvolá růst celkových příjmů mezní příjem > 0

5 Cenově neelastická poptávka pokles cen vyvolá pokles celkových příjmů mezní příjem < 0 Příčiny nedokonalé konkurence = existence různé tržní síly firem faktory: - výlučné vlastnictví výrobních prostředků (doly, vodní zdroje...) - rostoucí výnosy z rozsahu snižují se jednotkové náklady stálé - patenty, licence, koncese, specifické know how - nedokonalá informace, lobbysmus, podplácení Velikost tržní síly - % segmentu na trhu Podoby nedokonalé konkurence: - monopol omezuje jinou nabídku a okrádá spotřebitele, dosahuje max. zisku, neplatí mezní příjmy a náklady - oligopol - monopolní konkurence Monopol poškozuje spotřebitele: státní regulace antimonopolní opatření cenová regulace, cenový strop, regulovaná cena monopolní cena - ve vyšší ceně zboží Oligopol čistý oligopol - diferencovaný oligopol (autoprůmysl) - oligopson - nabídkový monopol a oligopol Monopolní konkurence boj monopolů nejvíce se blíží dokonalé konkurenci - platí zákony klesající poptávky a klesajících mezních příjmů (Mp=Mn), ale objem zisků roste z množství poptávky a nabídky Neefektivnost nedokonale konkurenčního trhu: - klesá výrobní efektivnost monopol si reguluje výrobu, poptávku a ceny - klesá alokační efektivnost - ztráta spotřebitelského přebytku ve prospěch přebytku výrobce Úřad pro ochranu hospodářské soutěže: Schengenský prostor volný pohyb zboží a kapitálu cizí obchodní řetězce vysávají konkurenceschopnost obyvatelstva a firem na úkor domácí produkce Konkurenční faktor: cena, kvalita, reklama, image Náklady: Z hlediska rozdělení: - obsah materiálové (odpisy+spotřeba materiálu) - pracovní komplexní cena práce (mzdy+odvody) - finanční úhrady dodavatelům, daně, odvody, ostatní platby - vztah k produkci přímé

6 - nepřímé (režijní) odvětvová režie - celopodniková režie - vztah k evidenci explicitní vedené v účetní evidenci - implicitní náklady obětované příležitosti - náklady mezní náklady posledního výrobku (Mn=Mt) = výrobní náklady - náklady výrobní: - celkové započítávání marže (část zisku) - stálé (fixní) a N pohyblivé (variabilní), N celkové: Ns+Nv=Nc - jednotkové degresivní, konstantní, progresivní výpočet nákladů a tržeb a bodu zvratu v podnikatelské činnosti: - využití prostředků př. kávovar (Pc i životnost)+ostatní: NS/cena porce jednotkové náklady provozní /počet DP=počet porcí denně služby ubytování, stravování, výroba produktů náklady implicitní ušlé příležitosti přírůstek zisku minimální rozsah činností, služeb, výrobků Kapitálové statky a jejich akumulace: kapitál=úspory (zisky) přeměněné v investice za účelem zhodnocení formy: hmotný (kapitálové statky) portfoliový (nehmotný, fiktivní cenné papíry, akcie a dluhopisy) peněžní výchozí a univerzální forma kapitálu Úvěr vztahy věřitel (držitel kapitálu) a dlužník půjčovné za sjednanou odměnu (úrok), splátky, čas Fixní kapitál(budovy, stroje...) - opotřebení (amortizace) Odpisy (5 Účetních skupin) shromažďujeme v odpisovém fondu použití peněz investice obnovovací investice - rozšiřovací + čisté investice obnovovací a rozšiřovací (čisté) investice = celkové investice = hrubé (bruttto) investice obnovujeme s vyššími parametry (stroj, zařízení...) Trh kapitálu nabídka kapitálu především z úspor domácnosti odměna za odložení spotřeby = úrok vkladový úroková sazba; úroková míra v % p.a./rok budoucí hodnota dnešní úspory koeficient úročitel Poptávka po kapitálu firmy - domácnosti - úvěry, půjčky bank a finance domů - cena: úvěrový úrok vyšší % vkladového úvěru < % uvěrového úroku (2% - 15%) rozdíl = marže banky náklady banky - odvody daní státu - vytváření bankovních rezerv kapitálový trh banky kupuje cenné papíry investor získává výnos dividendy, emitor vydává investor kupuje úrok, dividendy, akcie, obligace, dluhopisy výnos z cenných papírů očekávaný výnos a riziko míra výnosu úrok, zisk, renta z půdy, technologická renta (nájemné)

7 Hlavní činnosti managementu podniků: plánování organizování vedení a motivace lidí kontrolní činnost předávání informací mezi složkou řídící a výkonnou stanovení úkolů pro organizaci dosáhnout cíle, výnosy, potřeby, faktorů Uspořádání opakujících se provozních činitelů a činností, náplň, kontrola jednání s pracovníky organizace, náplně, delegování pravomoci a odpovědnosti, motivace a stimulace sledování plnění stanovených cílů, produkční, ekonomické, sociální, tvorba image podniku a postavení na relevantním trhu Plánovací činnosti v podniku věcné a ekonomické faktory: analýza relevantního trhu, SWOTA, analýza O/T, Ansoffova stupnice, plánování v jednotkách naturálních a peněžních Zakladatelský rozpočet a výpočet cashflow podniku životní cyklus výrobku (služby) zavádění, růst, zralost, pokles charakteristické rysy prodej, náklady, zisky, konkurenti strategie výrobek, cena, distribuce, reklama, propagace marketingové cíle růst tržního podílu, maximalizace zisku, sklízení značek (výrobku) substituce Organizační činnosti podniku: 1. Organizování procesu produkce technickohospodářské normy spotřeby (spotřeba materiálu, energie, normy kapacitní, zásob, spotřeba práce), normy výkonové, obsluhy, početních stavů 2. Organizační, řídící a kontrolní činnosti organizace řízení horizontální, vertikální, smíšená co, kdo, kdy (sled a čas), kde, čím, s kým Vedení a motivace lidí: Řízení: příkaz konkrétní úlohy motivace pracovníků zpětná vazba komunikace v podniku a ve skupině, na pracovišti vedení a motivace: přidělování práce, úkolů, koordinace, kontrola, hodnocení - vytváření pracovních návyků - podněcování výkonnosti a kvality práce - vytváření dobrých vztahů mezi pracovníky, Maslowova stupnice Formální a neformální autorita přirozená, delegovaná vedoucí: znalosti, dovednosti, schopnost řízení analýza a rozhodování, komunikační schopnosti motivace teorie X a Y - využití, analýza pracovního stylu řízení: autokratický, demokratický, liberální, anarchie v řízení a rozhodování kontrola jako součást řízení, zpětná vazba

8 Vztahy podniku k okolí: Podnik obyvatelstvo, zaměstnanci, odbory, odběratelé, majitelé - ostatní podniky dodavatelé, odběratelé, banka, konkurenti - stát státní správa, odvody, daně, dotace, legislativa, zákony a zákoníky, soudy, státní rozpočet, vztahy a rozpočty obcí stránky vztahů: - stránka hmotná (nákup od dodavatelů, prodej odběratelům, doprava, životní prostředí) - stránka finanční nákup prodej, úvěry, splátky - stránka informační propagace, kupní smlouvy, reklama, dodací list a faktura, výplatnice zaměstnancům Informace: členění technické, sociálně technické (počet zaměstnanců, mzda, náklady, zisk, závěry investic) členění podle času - minulé (rozbor hospodaření) - současné (ekonomické zprávy a rozbory) - budoucí (futurologie, plán...) členění podle pohybu určení - inf. Vnitřní a vnější, veřejné (banka, faktura, příkaz) Evidence v podniku třídění a uchování informací Trh práce: význam pracovní síly v podniku, efektivita přínosu hodnot do podniku využití fyzických a duševních schopností členění pracovníků: D, POP, THP, TOP Management vývoj složení Pracovníků náhrada fyzické práce kvalifikovanými postupy ve všech kategoriích Personální činnosti pracovní poměr a dohody, získávání pracovníků, (učňů, vzdělávání, celoživotní vzdělávání) Rozmístění pracovníků - současné a budoucí potřeby, pravidelné hodnocení, analýzy Péče o pracovníky kvalifikace, BOZP, péče o sociální potřeby Vytváření výkonů podniku: inputy, implementace, output výrobek, služba Plán výroby: - z dlouhodobější koncepce činnosti podniku, na základě analýzy trhu a segmentů zákazníků - z propočtů kapacity a jejího využití - z výsledků jednání s odběrateli a uzavřených kupních smluv plánovat a vyrábět výrobky a služby, které budou konkurenceschopné konkurence konkurenceschopnost využívání poziční výhody podniku, globalizace a EU Vedení a motivace pracovníků na klíčových pozicích výkon umění získávání profesních dovedností

9 Kvalitní provádění práce, inovace a invenční postupy práce a výkonů péče o svěřené prostředky a vztahy v pracovním kolektivu dodržování pravidel BOZP princip kvality a nízká zmetkovitost hospodářské tvoření výkonů VxN zisk úspory faktorů výrobního procesu Finanční stránka činnosti podniku: peníze v podniku funkce: - kupní a platební prostředek - peněžní vyjádření ekonomických veličin - výroba, náklady, zisk, jmění, mzdy, daně - jsou prostředkem k uchování majetku - úspory, kmenového jmění, peníze vlastní a cizí - hotovostní a bezhotovostní styk Funkce bank, výpočet efektivnosti úvěrů, půjček, vkladů - finanční likvidita = stálá schopnost uhrazovat závazky - plán příjmů a vydání cena v podniku nákladová cena a tržní cena (n + čz čistý zisk) pohyb cen na trhu Hospodářský výsledek rozdíl mezi výnosy a náklady zisk, ztráta rozdělení zisku daně do státního rozpočtu - použití zisku v podniku investice, reinvestice - rezervy pro podnikatelské riziko - odměny a sociální opatření pro zaměstnance - odměny majitelům za podnikání Růst zisku Výnosy a náklady - zvyšování výnosů, snižování nákladů, celkem a na jednotku ukazatelé: V/N = efektivnost (koef.), N/V = hospodárnost, Z/N x 100% = rentabilita Majetek podniku neoběžný (fixní) HIM, NIM - nehmotný - oběžný zásoby výrobků, zboží, materiálu a zásob, rozpracované výrobky - hotové peníze, peněžní účty, vklady u banky, pohledávky - majetek v podniku: a) HIM +NIM b) zásoby a zboží c) hotové peníze a pohledávky Tržní selhání a mikroekonomická úloha státu: faktory: monopolní síla (nedokonalá konkurence) 50% výrobků nakupuje stát (úřady, školy, nemocnice), státní zakázky korupce externality kladné (dálniční síť rozvoj regionu) - záporné poškozování životního prostředí, doprava, úniky látek do vodních toků, smog

10 Veřejné statky tržní selhání nezneužitelnost - potřeba v oblasti, optimální množství veřejného statku nevylučitelnost = existují veřejné kolektivní statky Eliminace externalit zákaz výroby normami poškození ŽP - vyšší zdanění, pokuty (benzin, alkohol, cigarety) Vládní selhání nedokonalé zákony - prováděcí nařízení a korupce - morální hazard pokles autority představitelů Domácnosti na trhu (hlediska): prodej práce nákup výrobků a služeb faktory domácností: věková struktura dospělí, děti, postproduktivní věk kvantita a kvalita práce (PS) prostorový region domácností volní + vázané peněžní a dispoziční zdroje Volný čas - záliby, hobby, cestovní ruch - vzdělání jako faktor chování domácností - spotřební koš - životní styl domácnosti: rodiče + děti + ostatní generace - plné vícečlenné - single jeden člen + dítě - osamoceně žijící osoby funkce: sociální ústavy péče o kategorie (spotřební chování + faktor) Firmy na trhu hlediska: 1) dle činnosti: výrobní průmysl - stavebnictví - doprava - zemědělství služeb obchodní VO, M, řetězce - osobní zdravotnictví - cestovní ruch - školství - kultura - poradenství - finanční banky - pojišťovny 2) dle velikosti: velké nad 250 zaměstnanců (EU) střední zaměstnanců malé do 30 zaměstnanců mikrofirmy do 10ti zaměstnanců 3) dle právního statutu: živnosti volné

11 bezúhonnost, kvalifikace majitele - řemeslné - vázané - koncesované - ŽL podmínky: 18 let, trestní obchodní (obchodní zákoník) typy: s.r.o, 1-49 členů, Kč v.s.o. a.s. - akcie Kč, na kom. Spol. Družstvo - obchodní vyústění 4) dle koncentrace: koncentrované monopol, oligopol, monopson rozptýlené filiálky 5) dle postavení na trhu tržní vůdce, následovatel vyzývatel - výklenkář tržní omezení ekonomické omezení technologické omezení 2 semestrální práce: rozsah: 5 12 stran volba z témat A nebo B Témata: I. Semestrální práce: A: pojem organizace a podniky, členění podniků, cíl podnikání, vztahy podniku, efektivnost a rentabilita B: podnik v tržním prostředí, konkurence, konkurenceschopnost, likvidita, konkrétní podnik, který znám II. Semestrální práce: A: Podnik služeb v konkrétním prostředí, SWOTA, analýza O/T, formy podnikání, návrhy podnikatelského záměru, výpočet NS, cena výrobků, bod zvratu B: implicitní náklady při zakládání podniku služeb, výpočet minimálních výkonů, bod zvratu, analýza konkurenčního prostředí, konkurenceschopnost, formy podnikání, poziční výhody.

12 Doporučená literatura: TULEJA, P., NEZVAL, P., MAJEROVÁ, I: Základy mikroekonomie: učebnice pro ekonomické a obchodně podnikatelské fakulty, CP BOOKS, a.s., Brno, 2005 VEBER, J., SRPOVÁ, J.: Podnikání malé a střední firmy, Grada Publishing, Praha 2005 HOLMAN, R.: Ekonomie, 4. vyd., C. H. BECK, Praha 2005 SAMUELSON, NORDHAUS: Ekonomie, Svoboda, Praha 2007

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Vedoucí autorského kolektivu: Ing. Jana Soukupová, CSc. Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti RWE Transgas, a. s.

Vedoucí autorského kolektivu: Ing. Jana Soukupová, CSc. Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti RWE Transgas, a. s. Autoři kapitol: Doc. Ing. Bronislava Hořejší, CSc. (kapitoly 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16) Doc. PhDr. Libuše Macáková, CSc. (kapitoly 4, 17.6, 18, 19) Prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. (kapitoly

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

4. Křivka nabídky monopolní firmy je totožná s částí křivky mezních nákladů.

4. Křivka nabídky monopolní firmy je totožná s částí křivky mezních nákladů. Firma v nedokonalé konkurenci 1. Zdroji nedokonalé konkurence jsou: - jednak nákladové podmínky podnikání, - jednak. 2. Zapište vzorec Lernerova indexu. K čemu slouží? 3. Zakreslete celkový příjem monopolní

Více

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman Základy ekonomie II Zdroj Robert Holman Omezování konkurence Omezování konkurence je způsobeno překážkami vstupu na trh. Intenzita konkurence nezávisí na počtu existujících konkurentů, ale také na počtu

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk = Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Co je důležité pro členění zisku

Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk = Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Co je důležité pro členění zisku Zisk firmy Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Zisk (π) je rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými náklady. Π = TR - TC Je také vynásobený objem produkce rozdílem průměrného

Více

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PODROBNÝ OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO LETNÍ SEMESTR 2012/13 PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: DOC. ING. ZDENĚK CHYTIL, CSC. 1. PŘEDNÁŠKA - 21. 2. a 22. 2. 2013 Úvod charakteristika kurzu, požadavky,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Funkce poptávky (lineární) Funkce nabídky. Křížová elasticita poptávky. Rovnovážné množství. Rovnovážná cena. Přebytek spotřebitele.

Funkce poptávky (lineární) Funkce nabídky. Křížová elasticita poptávky. Rovnovážné množství. Rovnovážná cena. Přebytek spotřebitele. Vzorce optávka a nabídka a b Funkce poptávky (lineární) m + n Funkce nabídky D * Cenová elasticita poptávky bodová + D + D * Důchodová elasticita poptávky * Cenová elasticita poptávky intervalová A B CD

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky Minulá přednáška - podstatné Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Typologie nákladů firmy Náklady v krátkém období Náklady v dlouhém období Důležité vzorce TC = FC + VC AC =

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

Efektivnost podniku a její základní kategorie

Efektivnost podniku a její základní kategorie Efektivnost podniku a její základní kategorie Výrobní faktory a jejich klasifikace Výroba = každá činnost, která tvoří hodnotu Výroba = zpracování surovin a materiálů do finálních výrobků Aby se mohla

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 10 Řízení podnikových financí, úvěry,

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah OBSAH 1. PODNIK... 7 1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO MAGISTERSKÉ STUDIUM

PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO MAGISTERSKÉ STUDIUM 1 PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO MAGISTERSKÉ STUDIUM 1. Základní pojmy ekonomie 2. Trh 3. Konkurence 4. Teorie chování spotřebitele 5. Teorie firmy: základní pojmy 6. Výrobní rozhodnutí firmy 7. Firma na trzích výrobních

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium leden 2006 Zkouška z ekonomie Zadání

Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium leden 2006 Zkouška z ekonomie Zadání Varianta C3 Strana 1 Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium leden 2006 Zkouška z ekonomie Zadání Přečtěte si pozorně zadání každé otázky, vyberte variantu a označte křížkem na přiloženém listu

Více

Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Efektivnost podniku a její základní kategorie Výrobní faktory a jejich klasifikace Kombinace

Více

Úvod do ekonomie, základní ekonomické pojmy

Úvod do ekonomie, základní ekonomické pojmy Úvod do ekonomie, základní ekonomické pojmy Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební Vysoké učení Ekonomie je zkoumání jak člověk a společnost rozhodují o využití

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Mikroekonomie I. 5. přednáška Náklady firmy. Minulá přednáška - podstatné. Rovnováha spotřebitele - graf. Náklady firmy osnova přednášky

Mikroekonomie I. 5. přednáška Náklady firmy. Minulá přednáška - podstatné. Rovnováha spotřebitele - graf. Náklady firmy osnova přednášky Minulá přednáška - podstatné Mikroekonomie I. 5. přednáška Náklady firmy Celkový užitek Mezní užitek Je užitek měřitelný Indiferenční křivky spotřebitele Linie rozpočtu spotřebitele Optimum spotřebitele

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb 5.1. Rovnováha spotřebitele 5.2. Indiferenční analýza od kardinalismu k ordinalismu 5.3. Poptávka, poptávané množství a jejich změny 5.4. Pružnost tržní poptávky Poptávka

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Národní hospodářství poptávka a nabídka

Národní hospodářství poptávka a nabídka Národní hospodářství poptávka a nabídka Chování spotřebitele a poptávka Užitek a spotřebitelův přebytek Jedním ze základních problémů, které spotřebitel řeší, je, kolik určitého statku má kupovat a jak

Více

1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2.

1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2. 1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2. Neomezené ručení znamená, že podnikatel ručí za závazky podniku:

Více

IEKPO Testové zadání A

IEKPO Testové zadání A IEKPO Testové zadání A 1. Prostřednictvím bodu zvratu lze stanovit: a. Minimální úroveň využití výrobní kapacity podniku b. Maximální úroveň ceny výrobku při jeho prodeji c. Vliv substituce fixních nákladů

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Podstata trhu a Nabídka a poptávka

Podstata trhu a Nabídka a poptávka VY_32_INOVACE_MAR_84 Podstata trhu a Nabídka a poptávka Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele EKONOMIKA ISBN 978-80-7358-2050 - 9 788073 582050 PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Průvodce pro učitele ÚVOD Upozorňujeme vás, že kopírování a rozšiřování kopií této knihy nebo jejích částí (a to i pro vzdělávací účely)

Více

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením:

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: Alokace zisků Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: a) krytí ztráty minulých let b) tvorba zákonem předepsaných i dobrovolných rezerv (pro částečné krytí rizik z podnikání)

Více

Náklady, výnosy a zisk

Náklady, výnosy a zisk Náklady, výnosy a zisk Základní prvky účetních výkazů Účetní výkazy shrnují výsledky hospodářské činnosti podniku. Jedná se o: Rozvahu (bilance aktiv a pasiv) zachycení majetku a závazků firmy; informuje

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Obsah. Úvod 9. Od globalizace k ekonomickému růstu 11. Makroekonomické vymezení výrobních faktorů 23

Obsah. Úvod 9. Od globalizace k ekonomickému růstu 11. Makroekonomické vymezení výrobních faktorů 23 Úvod 9 Kapitola 1 Od globalizace k ekonomickému růstu 11 1.1 Globalizace 11 1.2 Konkurenceschopnost a ekonomický růst 12 1.3 Strukturální změny a ekonomický růst 17 1.4 Ekonomický růst a výrobní faktory

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

Studijní opora. Téma: Rozhodování firmy v podmínkách nedokonalé konkurence

Studijní opora. Téma: Rozhodování firmy v podmínkách nedokonalé konkurence Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I Zpracoval: Ing. Lenka Brizgalová, Ph.D. Téma: Rozhodování firmy v podmínkách nedokonalé konkurence Vzdělávací cíl: Téma Rozhodování firmy v podmínkách nedokonalé

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Studijní opora. Téma: Rozhodování firmy v podmínkách dokonalé konkurence.

Studijní opora. Téma: Rozhodování firmy v podmínkách dokonalé konkurence. Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I Zpracoval: Ing. Lenka Brizgalová, Ph.D. Téma: Rozhodování firmy v podmínkách dokonalé konkurence. Vzdělávací cíl: Téma Rozhodování firmy v podmínkách dokonalé

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více

M I K R O E K O N O M I E. orientační program cvičení. 3. Produkce, náklady, příjmy a zisk firmy. 31. 10. 2005

M I K R O E K O N O M I E. orientační program cvičení. 3. Produkce, náklady, příjmy a zisk firmy. 31. 10. 2005 Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. zimní semestr 2005/06 bakalářské prezenční studium, středisko Most obor Řízení podniku a podnikové finance (RP) M I K R O E K O N O M I E orientační program cvičení

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

Okruh č. 1: PODNIKOVÁ EKONOMIKA

Okruh č. 1: PODNIKOVÁ EKONOMIKA Okruh č. 1: PODNIKOVÁ EKONOMIKA PODNIKOVÁ EKONOMIKA ZÁKLADY 1. Cíle podniku, jejich vyjádření, uspořádání a vztahy mezi nimi. 2. Zakladatelský rozpočet. 3. Právní formy podnikání a kritéria jejich volby.

Více

Úvod. Petr Musil pmusil@econ.muni.cz

Úvod. Petr Musil pmusil@econ.muni.cz Úvod Petr Musil pmusil@econ.muni.cz Harmonogram: 1. Úvod do ekonomie 2. Trh, nabídka, poptávka 3. Úvod do chování spotřebitele 4. Rovnováha spotřebitele na trhu statků a služeb, poptávka, poptávané množství

Více

Obecný úvod, mikro a makroekonomika

Obecný úvod, mikro a makroekonomika Obecný úvod, mikro a makroekonomika 1 Vyjmenujte alespoò tøi pøíklady sít`ových odvìtví. 2 Která z následujících odvìtví nejsou sít`ová? Energetika, zemìdìlství, stavebnictví, doprava, zdravotnictví...

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém

Více

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00.

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00. Certifikovaný kurz: CIMA A Termín: 27. 03. 2013-13. 06. 2013, 09:30 17:00 Místo: Centrum podpory projektů VUT v Brně, Kounicova 67a, 602 00 Brno učebna č. 128 - kolem Billy po schodech nahoru, na terase

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z www.zlinskedumy.cz plat - mzda, kterou dostávají státní zaměstnanci promile jedna tisícina ze základu pohledávka právo věřitele na plnění určitého dluhu dlužníkem

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Kapitálová struktura podniku. cv. 5

Kapitálová struktura podniku. cv. 5 Kapitálová struktura podniku cv. 5 Kapitálová struktura Struktura zdrojů, z nichž vznikl majetek podniku. Vlastní kapitál vložil majitel a je nositelem rizika. Cizí kapitál vložili věřitelé. Vlastní zdroje

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MIKROEKONOMIE TRH PŮDY, TRH PRÁCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Ekonomika Náklady a jejich členění. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Náklady a jejich členění. Ing. Ježková Eva Ekonomika Náklady a jejich členění Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Ekonomie a světová ekonomika

Ekonomie a světová ekonomika Ekonomie a světová ekonomika ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Obsah: 1. Úvod do ekonomie... 2 2. Trh a jeho charakteristika...

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek. cv. 6

Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek. cv. 6 Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek cv. 6 Základní pojmy Náklad peněžní částka, kterou podnik účelně vynaložil na získání výnosů, tj. použil je k provedení určitého výkonu.(spotřeba výrobních faktorů

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více