Vybrané ukazatele společnosti MERO ČR, a. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vybrané ukazatele společnosti MERO ČR, a. s."

Transkript

1 Vybrané ukazatele společnosti MERO ČR, a. s. (v tis.kč) Vybrané ukazatele Společnosti Objem přepravené ropy (tis.tun) Skladovací kapacita ropy ČR-SSHR (tis.tun) Stálá aktiva Oběžná aktiva Vlastní kapitál z toho: Základní kapitál Závazky celkem Tržby celkem Zisk před zdaněním Čistý zisk za účetní období Průměrný počet zaměstnanců (v osobách) 113,1 112,5 Hodnoty uvedeny v souladu s Mezinárodními standardy finančního výkaznictví.

2 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti MERO ČR, a.s. Ekonomika 2013 Dlouhodobě nepříznivá globální ekonomická situace se negativně projevila i v celém rafinérském odvětví. V důsledku nevyužití kapacit skončilo v posledních pěti letech v Evropě již 16 rafinérií. Rovněž v České republice bylo v roce 2012 úplně ukončeno rafinérské zpracování ropy v pardubické společnosti PARAMO, a.s. a s nízkou poptávkou na zpracování ropy se potýkají i zbylé rafinérie v Litvínově a Kralupech nad Vltavou. Situace ve zpracování ropy je dlouhodobě nepříznivá, což se projevilo i výrazným poklesem požadavků našich zákazníků na přepravu ropy. Ta se v roce 2013 opět snížila a meziročně poklesla o 7,3 %. Množství přepravené ropy pro rafinérie je přitom rozhodujícím parametrem pro ekonomickou úspěšnost Společnosti. Snižující se poptávka rafinérií po ropě a z toho vyplývající nižší tržby z přepravy ropy pro Společnost jsou rozhodující příčinou významného poklesu dosaženého hospodářského výsledku oproti roku Rozhodující ekonomický ukazatel čistý zisk meziročně poklesl o 19,4 %, zisk před zdaněním pak o 22,3 %. I přes pokles oproti rekordnímu roku 2012 je dosažený hospodářský výsledek za rok 2013 druhý nejúspěšnější v historii Společnosti. Přehled základních ekonomických ukazatelů dosažených Společností za rok 2013: Ukazatele rok 2013 (v tis. Kč) rok 2012 (v tis. Kč) v % Tržby celkem Přidaná hodnota Provozní zisk Zisk před zdaněním Zisk před zdaněním, úroky a odpisy Čistý zisk Průměrný počet zaměstnanců (v osobách) Produktivita práce z přidané hodnoty , , , , , ,6 113,1 112,5 100, ,2

3 Tržby z přepravy ropy tvoří 70 % celkových tržeb Společnosti. Celkové množství ropy objednané ze strany rafinérií a přepravené oběma ropovody do České republiky v roce 2013 dosáhlo 6,645 milionů tun. Oproti předchozímu roku, kdy bylo přepraveno 7,172 milionů tun, tak došlo k významnému snížení přepraveného množství ropy o 527 tisíc tun. Jedná se o vůbec nejnižší roční objem ropy přepravené pro tuzemské rafinérie za posledních 10 let. Po ukončení činnosti rafinérského zpracování ropy v pardubické společnosti PARAMO, a.s., tak v roce 2013 zůstala jediným pravidelným odběratelem ropy společnost ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., která ropu zpracovává ve svých rafinériích v Litvínově a Kralupech nad Vltavou. Rozhodujícím kritériem úspěšnosti z hlediska posuzování základního poslání Společnosti je skutečnost, že se podařilo, stejně jako v minulých letech, beze zbytku zabezpečit veškeré množstevní i kvalitativní požadavky tuzemských rafinérií, které ropu dále zpracovávají a zajišťují výrobu ropných produktů.

4 Tržby ze skladování a ochraňování státních hmotných rezerv ropy pro Správu státních hmotných rezerv (ČR-SSHR) představují zbývajících 30 % celkových tržeb Společnosti. Celková vybudovaná skladovací kapacita pro potřeby ČR-SSHR na Centrálním tankovišti ropy v Nelahozevsi (CTR) představuje tun ropy; k datu zde bylo fakticky uskladněno tun ropy. Vývoj skladovacích kapacit ČR-SSHR na CTR Nelahozeves Z hlediska řízení finančních rizik je cílem Společnosti minimalizace možných negativních dopadů pohybů měnových kurzů do hospodářského výsledku při zachování podnikatelského potenciálu Společnosti. Za účelem minimalizace všech finančních rizik má Společnost zpracovánu politiku jejich řízení. Pro jednotlivé typy a oblasti finančních rizik jsou stanoveny limity, které jsou pravidelně monitorovány a vyhodnocovány. Velmi důležitým aspektem k zajištění příznivého hospodářského výsledku je udržení nákladové oblasti na úrovni požadovaných hodnot. Významnou roli zde hraje controlling, který přiřazuje jednotlivé náklady dle místa a odpovědnosti jejich vzniku. Pravidelnou periodicitou jejich rozboru je na vedoucí příslušných útvarů vyvíjen soustavný tlak na splnění nastavených kritérií. V důsledku výrazného meziročního snížení objemu přepravy ropy zaznamenala Společnost v roce 2013 významný pokles dosaženého hospodářského výsledku ve srovnání s rokem I přes pokračující optimalizaci jednotlivých nákladových vstupů nebylo možné plně nahradit výpadek tržeb z přepravy ropy a zopakovat tak mimořádný hospodářský výsledek roku Společnost realizovala v roce 2013 zisk před zdaněním v objemu tis. Kč. Po zahrnutí daně z příjmů vykázala Společnost za rok 2013 čistý zisk ve výši tis. Kč.

5 400 Hospodářský výsledek po zdanění dle IFRS v letech v mil. Kč Na valné hromadě Společnosti v červnu 2013 se jediný akcionář Společnosti rozhodl vyplatit v rámci rozdělení čistého zisku za rok 2012 dividendy ve výši tisíc Kč. Celkem tak byly z rozdělení čistých zisků, dosažených Společností za roky 2002 až 2012, vyplaceny jedinému akcionáři (Fondu národního majetku, následně Ministerstvu financí ČR) dividendy přesahující v hrubém objemu 2 miliardy korun ( tis. Kč). Údaje o činnosti Hlavní činnosti MERO ČR, a.s., představují přeprava ropy ze zahraničí ropovody IKL a Družba pro tuzemské rafinérie a skladování, resp. ochraňování státních hmotných rezerv ropy pro ČR-SSHR. Veškeré uvedené tržby jsou realizovány od obchodních partnerů v České republice. Rozdělení tržeb dle hlavních činností: Činnosti přeprava ropy skladování ropy Celkem (v mil. Kč ) MERO ČR, a.s. není závislá na využívání žádných patentů, licencí či průmyslových smluv, které by zásadně ovlivňovaly její činnost. MERO ČR, a.s. neprovádí aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, nemá zřízenu žádnou zahraniční organizační složku.

6 Uzavřené obchodní smlouvy se zásadním významem pro podnikatelskou činnost První smlouvu uzavřela Společnost v roce 1996 se společností ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., týkající se přepravy ropy ropovody IKL a Družba. Tato smlouva zavazuje Společnost k provádění kvalitativní a kvantitativní přejímky ropy, k její přepravě ropovody a k provádění technologického míchání ropy pro odběratele. Obdobná smlouva o přepravě ropy ropovodem IKL a ropovodem Družba byla uzavřena s pardubickou společností PARAMO, a.s., rovněž v roce Tato smlouva byla ukončena k z důvodu předchozího skončení rafinérského zpracování ropy v této společnosti a nebyla již obnovena. Odstavená odbočka ropovodu DN 200 do PARAMA najde nové využití na základě Smlouvy o podmínkách uzavření budoucí nájemní smlouvy se společností ČEPRO, a.s., jejímž předmětem bude pronájem ropovodu na trase Pardubice Potěhy pro přepravu ropných produktů. V současné době se Společnost nachází v období renegociace dlouhodobé smlouvy o přepravě ropy ropovodem IKL a ropovodem Družba se společností ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Ve smlouvě bylo mj. dohodnuto, že ji lze vypovědět, nejdříve však 12 let po podpisu smlouvy s tím, že výpovědní lhůta činí tři roky. Společnost ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., v prosinci roku 2009 tuto smlouvu vypověděla. S ohledem na tříletou výpovědní lhůtu byla stávající smlouva platná do a následně byla prodloužena do Jednání smluvních partnerů v záležitostech provozně-technických a obchodních s cílem následného uzavření nové obchodní smlouvy však dosud neskončila. Od poloviny roku 2013 přeprava ropy pro společnost ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. probíhá sice bezesmluvně, avšak za nezměněných podmínek, s využitím dosavadních cenových, obchodních a technických ujednání. V roce 2003 byla mezi Společností a Moravskými naftovými doly, a.s., uzavřena Smlouva o napojení zařízení Moravských naftových dolů na ropovod Družba u obce Klobouky u Brna. Velmi důležitá smlouva z hlediska zajištění energetické bezpečnosti státu byla uzavřena v říjnu 2008 se společností Deutsche Transalpine Oelleitung GmbH (dále TAL). Tato Smlouva o krátkodobé opci volných kapacit ropovodu TAL pro společnost MERO ČR, a.s. zajišťuje možnost přepravy dodatečných objemů ropy, které se přepraví za předem stanovených podmínek ropovodem TAL v případě nouze na ropovodu Družba nad rámec pravidelných měsíčních objemů přepravy dohodnutých v rámci nominace. V listopadu 2010 byl uzavřen dodatek k této smlouvě, který prodlužuje uvedenou smlouvu až do Vstupem Společnosti mezi podílníky společnosti TAL v prosinci 2012 bylo dosaženo optimální míry zajištění energetické bezpečnosti státu. Případné dodatečné dodávky ropy bude možné napříště zajišťovat shodně s ostatními podílníky a předchozí smlouva z října 2008 byla dohodou obou smluvních stran ukončena. I nadále je v platnosti Smlouva o průtoku a financování, uzavřená v roce 1992 mezi společnostmi TAL a CHEMOPETROL LITVÍNOV státní podnik, která však po dobu, co bude Společnost společníkem a podílníkem v TAL, bude tzv. uspána (je platná, avšak není účinná). V prosinci 2008 byla mezi MERO ČR, a.s. a slovenskou společností TRANSPETROL, a.s. uzavřena Technická zmluva 2008 o tranzitnom odovzdávaní a preberaní ropy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou a o spolupráci zmluvných strán pri prevádzkovaní ropovodu DRUŽBA. Tato smlouva byla v polovině roku 2012 vypovězena k

7 V roce 2013 byla mezi oběma společnostmi podepsána nová Provozně-technická smlouva Tato smlouva řeší především oblasti bilancování přepravené ropy, komunikaci a další technickou spolupráci při přepravě ropy na ropovodu Družba mezi oběma společnostmi. Základním kontraktem pro druhou nejvýznamnější oblast podnikatelské činnosti Společnosti, kterou je skladování a ochraňování nouzových zásob ropy, je Smlouva o ochraňování státních hmotných rezerv, uzavřená v roce Společnost se na základě této smlouvy zavazuje skladovat a ochraňovat ve prospěch Česká republika Správa státních hmotných rezerv ropu využitelnou ke zpracování ve všech rafineriích v České republice. Ke Smlouvě byly následně uzavírány dodatky. Poslední Dodatek č. 11 byl uzavřen a upřesňuje termíny uvedení do provozu nových velkokapacitních nádrží pro potřeby ČR- SSHR. ČR-SSHR platí Společnosti smluvně dohodnutou úhradu za ochraňování. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do Významnou obchodní smlouvou je rovněž Smlouva o všeobecných přepravních podmínkách pro přepravu ropy a o souvisejících záležitostech, která byla uzavřena v prosinci 2009 mezi mateřskou společností MERO ČR, a.s. a dceřinou společností MERO Germany AG. Touto smlouvou se MERO Germany AG zavazuje přepravovat ropovodem IKL v rámci přepravních pravidel ropu do České republiky. MERO ČR, a.s. se touto smlouvou zavazuje hradit sjednanou cenu za poskytované služby, smlouva stanovuje i způsob výpočtu této ceny. Samostatnou oblast obchodních smluv tvoří komplex pojistných smluv, které zabezpečují pojistnou ochranu Společnosti. Pojištění majetku zahrnuje zejména živelní pojištění vybraných vlastních budov a staveb, pojištění ropy a věcí movitých. Další pojistné smlouvy kryjí odpovědnost za škodu vzniklou jinému činností Společnosti. Pojistné krytí je smluvně sjednáno i na odpovědnost za škody na životním prostředí a za škody vzniklé v důsledku závažné havárie. Pojištěny jsou rovněž např. dopravní prostředky a hasičská technika ve vlastnictví Společnosti. Přehled hlavních realizovaných a plánovaných investic MERO ČR, a.s. ( v tis. Kč) Akce Nová SCADA (Družba) Přímé propojení rop. IKL, CTR-Litvínov Vzorkovač ropy pro RPV IKL v CTR Propoj ropovodu DN sklad ČEPRO Rekonstrukce ropovodu DN 500 v úseku PC Modernizace rozvodny NN SO 6221 v CTR Instalace pojišťovacího zařízení GROVE v PC 09 Litvínov Nákup 4 požárních vozů CAS Nová armatura ropovodu IKL LV Rekonstrukce ropovodu DN 500 v úseku PC 15 (PC 16) Modernizace SHZ na nádrži H09 v CTR Rekonstrukce základu nádrže H08 v CTR Instal. pojišťovacího zařízení GROVE PC 29 KZ Kralupy Rekonstrukce základu nádrže H Ostatní akce Celkem Všechny výše uvedené již realizované investiční akce byly financovány výhradně z vlastních zdrojů Společnosti.

8 Údaje o majetku a finanční situaci Informace o předpokládaném vývoji činnosti a výhledu hospodářské situace Společnost pravidelně vyhodnocovala plnění jednotlivých dílčích cílů schválené Podnikatelské strategie svého rozvoje do roku V návaznosti na definici poslání a vize Společnosti, resp. předpokladů budoucího vývoje v oblasti přepravy a skladování ropy, vymezila Společnost strategické cíle, jejichž naplněním přispěje ke zvýšení reálné nezávislosti ČR v oblasti přepravy ropy a k zajištění esenciálních potřeb české ekonomiky a hospodářství v energetické oblasti, resp. v oblasti diverzifikace energetických zdrojů a potřeb. V konečném důsledku pak naplnění strategických cílů podnikání přispěje k trvalému zvyšování významu Společnosti a růstu její hodnoty pro vlastníka. Společnost si za klíčové vymezila následující strategické cíle podnikání, resp. aktivity: - Zajištění podmínek pro reálnou nezávislost České republiky na přepravě ropy; - Posílení postavení Společnosti na středoevropském trhu; - Rozvojem Integrovaného systému řízení zvyšovat bezpečnostní a ekologické aspekty podnikání. Představenstvo Společnosti sleduje a vyhodnocuje ekonomickou situaci ve všech odvětvích hospodářství a průběžně přijímá opatření k maximálnímu zajištění plánovaných hospodářských úkolů. Bez ohledu na aktuální vývoj hospodářské situace v České republice však představenstvo považuje za svůj hlavní cíl plně zabezpečit potřeby tuzemských rafinérií požadovaným množstvím ropy. Současně je představenstvo Společnosti, spolu s kvalitním týmem zaměstnanců, připraveno zajistit všechny případné nové úkoly v oblasti ochraňování nouzových zásob ropy a přispět tak k zajištění maximální energetické bezpečnosti státu. Dlouhodobým cílem Společnosti je trvale se udržovat na úrovni současných špičkových firem v oboru. Společnost je plně vybavena a připravena reagovat na nové úkoly a výzvy vycházející z hospodářské politiky státu i na požadavky tuzemských rafinerií a Správy státních hmotných rezerv. Datum: 24. dubna 2014

Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010

Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010 Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010 Kontakty: MERO ČR, a. s. dceřiná společnost: Veltruská 748 MERO Germany AG 278 01 Kralupy nad Vltavou MERO-Weg 1 Česká republika 85088 Vohburg an der Donau Spolková

Více

tel.: +420 315 701 111 tel.: +49 8457 926 234 fax: +420 315 720 110 fax: +49 8457 926 220

tel.: +420 315 701 111 tel.: +49 8457 926 234 fax: +420 315 720 110 fax: +49 8457 926 220 Výroční zpráva MERO ČR, a. s., Kralupy nad Vltavou za rok 2006 Kontakty: MERO ČR, a. s. MERO Pipeline GmbH Veltruská 748 dceřiná společnost 278 01 Kralupy nad Vltavou MERO-Weg 1 Česká republika 85088 Vohburg

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2009 2009 Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2009 Obsah Zpráva představenstva společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2009 2 Zpráva dozorčí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2010 Výroční zpráva 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2010 Obsah Zpráva představenstva společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2010 2 Zpráva

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 0 Č E S K Á R A F I N É R S K Á

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 0 Č E S K Á R A F I N É R S K Á Výroční zpráva 2000 Č E S K Á R A F I N É R S K Á Výroční zpráva 2000 Události roku 2000 v České rafinérské 15. ledna ukončení zkušebního provozu jednotky visbreakingu v litvínovské rafinérii 13. března

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 výroční zpráva 2008 výroční zpráva 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 SMP Net, s.r.o. 2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 2 74 EBITDA (mil. Kč) 959 Provozní zisk (mil. Kč) 475 Zisk před

Více

Výzkumná zpráva projektu 03_2011_czpl_iips Budoucnost ropovodu Družba jako strategická výzva pro Českou a Polskou republiku

Výzkumná zpráva projektu 03_2011_czpl_iips Budoucnost ropovodu Družba jako strategická výzva pro Českou a Polskou republiku Výzkumná zpráva projektu 03_2011_czpl_iips Budoucnost ropovodu Družba jako strategická výzva pro Českou a Polskou republiku Filip Černoch - Břetislav Dančák - Anna Leshchenko - Jan Osička - Václav Šebek

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 4 Obsah A Základní údaje 6 1 Správní a výkonné orgány k 31. 12. 2005 12 2 Organizační struktura MERO ČR, a. s. 14 3 Úvodní slovo předsedy

Více

Česká rafinérská naplnila v roce 2001 pětiletý investiční rozvojový plán zadaný akcionáři při

Česká rafinérská naplnila v roce 2001 pětiletý investiční rozvojový plán zadaný akcionáři při VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 Česká rafinérská je největším tuzemským zpracovatelem ropy a výrobcem ropných produktů, které prodává na trzích v České republice a okolních zemích. Jsme úspěšnou mezinárodní společností.

Více

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014 Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013 Datum publikování: 27. března 2014 Obsah Profil skupiny Unipetrol... 4 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady... 7 Dopis akcionářům od předsedy představenstva

Více

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Vývoj počtu výpadků a poruch na napě ové hladině vn 0 500 1

Více

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 2009 Factoring KB poskytuje soubor factoringových služeb, který zahrnuje odkup, správu, inkaso a financování pohledávek. Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 27 Při průměrném počtu 40 zaměstnanců došlo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 (OPRAVENÁ) TESLA KARLÍN, a.s., V Chotejně 9/1307, 102 00 Praha 10 Tel.: +420 281001202 IČ: 45273758 Fax: +420 281001203 www.teslakarlin.cz DIČ: CZ45273758 Společnost je zapsána

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004 MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004 ROPOVODY V ČESKÉ REPUBLICE PIPELINES IN CZECH REPUBLIC Družba pipeline IKL pipeline MND domestic oil Litvínov - terminal CTR/COTF Nelahozeves

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Výroční zpráva 2012. Evropsko-ruská banka, a.s. Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 www.erbank.cz

Výroční zpráva 2012. Evropsko-ruská banka, a.s. Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 www.erbank.cz Výroční zpráva 2012 Evropsko-ruská banka, a.s. Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 www.erbank.cz Obchodní firma: Evropsko-ruská banka, a.s. Sídlo: Praha 5, Štefánikova 78/50,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. RWE Gas Storage, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. RWE Gas Storage, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 RWE Gas Storage, s.r.o. VYBRANÉ UKAZATELE Tržby celkem (mil. Kč) 2 592 EBITDA (mil. Kč) 1 792 Provozní zisk (mil. Kč) 1 078 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 083 Zisk po zdanění (mil.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 1 301 EBITDA (mil. Kč) 641 Provozní zisk (mil. Kč) 392 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 404 Zisk po zdanění (mil. Kč) 439 Investice

Více

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2009

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2009 Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2009 1 POSLÁ Í, VIZE A CÍLE SKUPI Y U IPETROL...4 2 PROFIL...6 2.1 HISTORICKÉ MILNÍKY...6 3 HLAV Í FI A Č Í UKAZATELE SKUPI Y U IPETROL...9 4 VÝZ AM É

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Důležité mezníky Skupiny Unipetrol v roce 2012

Důležité mezníky Skupiny Unipetrol v roce 2012 Společná zpráva o ochraně zdraví, bezpečnosti práce a životního prostředí skupiny Unipetrol za rok 2012 Důležité mezníky Skupiny Unipetrol v roce 2012 Základní data o hospodaření skupiny Unipetrol v roce

Více

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 3 OBSAH Slovo generálního ředitele... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti... 7 Složení orgánů a managementu společnosti...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 RWE Energo, s.r.o. Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby celkem (mil. Kč) 658 EBITDA (mil. Kč) 46 Provozní zisk (mil. Kč) -66 Zisk před zdaněním (mil. Kč) -43 Zisk po zdanění (mil.

Více

Slovo předsedy Představenstva... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo předsedy Představenstva... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH Slovo předsedy Představenstva... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti...7 Složení orgánů a managementu společnosti...9 Skupina

Více

Obsah Výroční zprávy Unipetrolu 2008

Obsah Výroční zprávy Unipetrolu 2008 Obsah Výroční zprávy Unipetrolu 2008 1. Poslání, vize a cíle skupiny Unipetrol... 2 2. Profil... 4 3. Hlavní finanční ukazatele skupiny Unipetrol... 6 4. Významné události roku 2008... 7 5. Dopis akcionářům...

Více

OBSAH. Dalkia Industry CZ, a.s.

OBSAH. Dalkia Industry CZ, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo a chlad pro organizaci podléhající Hornímu zákonu,

Více

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS)

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) Výroční zpráva 2007 Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) 2007 Tržby () 6 789 EBITDA () 611 Provozní zisk () 441 Zisk před zdaněním () 402 Zisk po zdanění () 389 Investice () 595 Počet zaměstnanců

Více

OBSAH. AmpluServis, a.s.

OBSAH. AmpluServis, a.s. 2013 AmpluServis, a.s. nabízí komplexní služby v oblasti oprav, údržby, rekonstrukcí, montáží a investiční výstavby ve všech průmyslových odvětvích. Od roku 2001 provádí také revize vyhrazených technických

Více

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s.

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Komunikace to je slovo, které jednoduše vystihuje hlavní poslání společnosti ČD - Telematika a.s. Také z toho důvodu je partnerem projektu nadačního fondu Českého

Více