Co nás motivuje, co nás spojuje, o co usilujeme. House of Orientation: Vize, Principy, Hodnoty, Zásadní kompetence, Bosch Business System

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co nás motivuje, co nás spojuje, o co usilujeme. House of Orientation: Vize, Principy, Hodnoty, Zásadní kompetence, Bosch Business System"

Transkript

1 Robert Bosch GmbH Postfach D Stuttgart Německo Telefon Fax Co nás motivuje, co nás spojuje, o co usilujeme. House of Orientation: Vize, Principy, Hodnoty, Zásadní kompetence, Bosch Business System BSCH_Img_Cover_CZ_2.indd :28:01 Uhr

2 Úvodem O co přesně usiluje Bosch? Jaká vize nás spojuje? Na základě jakých principů pracujeme a přistupujeme ke změnám? Jaké jsou naše hodnoty a zásadní kompetence? Milí spolupracovníci, ní zodpo vědností. Abychom se mohli dohodnout na dalším vývoji spo - le č nosti Bosch, vytvořili jsme tuto brožuru: House of Orientation. již zhruba 120 let je společnost Bosch úspěšná díky průkopnictví a inovacím, které udávají směr a přinášejí užitek. Firmě to přinášelo trvalý růst. Dnes dis po nuje celosvětovou sítí zákazníků a dodavatelů. Tuto pozici udržovat a stále ji budovat je naším trvalým úkolem. Potřebujeme k tomu všeo becné porozumění. Avšak čím více globální mi se stáváme, tím méně můžeme spoléhat na to, že naše tradiční hodnoty a přesvědče ní automaticky prožívá každý zaměstnanec. Proto je pro nás srozumitelná a na stejných základech po stavená kultura podnikání jádrem našeho obchodního úspěchu, a to při současném uznávání dalších důležitých principů neustálých změn v oblasti mezinárodního trhu. Naším hlavním společným cílem musí být vytvoření velkého výkon ného potenciálu ve všech oblastech podnikání a ve všech regionech po celém světě, abychom tím zvýšili trvalou konkurenceschopnost skupiny Bosch. Pochopit a ztotožnit se s kulturou podnikání House of Orientation informuje o obrazu naší budoucnosti, o principech jednání a o schopnostech, které máme a které chceme využívat k tomu, abychom byli úspěšní také v budoucnosti. Zároveň informuje o tom, jaké nároky a jaké hodnoty nás motivují při našem každodenním usilování o úspěch a zlepšení. House of Orientation pomáhá všem zamě stnancům pochopit a ztotožnit se s naší kulturou podnikání Budoucnost je postavená na tradici Robert Bosch dal podniku své jméno a vytvořil hodnoty, které platí dodnes. Úspěch pro něho znamenal nejen hospodářský růst, nýbrž i zlepšení životních podmínek. Dnes shrnujeme toto motto v našem sloganu Stvořeno pro život. Robert Bosch formuloval principy a pravidla, jež jsou platné dodnes. Doprovázejí nás a povedou nás také v budoucnosti. Neboť budoucnost je postavená na tradici a náš podnik má tradici a je moderní. Odtud čerpá sílu pro svoji další cestu. Mo ti vace a společná znalost cílů ale souvisí s informovaností a s osobkul turou, která nám dává orientaci, zesiluje soudržnost a vytváří naši identifikaci. Franz Fehrenbach BSCH_Img_Innen_CZ_2.indd :27:24 Uhr

3 Náš House of Orientation sestává z částí Vize, Principy, Hodnoty, Základní kompetence a Bosch Business System (BBS). Vede nás, řídí, posiluje a motivuje. Dává nám oporu, sílu a vědomí našich schopností, jakož i nástroje, pomocí kterých se můžeme neustále měnit a zlepšovat. Obsah Vize Vize 6 Principy BeQIK Be Better Be Bosch Principy 8 Hodnoty 10 Základní kompetence Hodnoty Základní kompetence 12 Bosch Business System 16 BSCH_Img_Innen_CZ_2.indd :27:25 Uhr

4 Vize House of Orientation 6 Vize je naší cílovou představou. Zprostředkovává to, kam bychom se chtěli vyvíjet a představuje to, co nás motivuje. Kam chceme dojít. Čím chceme být. Naše vize. Vytvářet hodnoty sdílet hodnoty Jako vedoucí podnik na poli technologií a služeb vy u ží vá me po celém světě naše šance pro další energický vývoj. Pomocí vlastních inovačních, a užitek přinášejících, ře še ní chceme podporovat kvalitu života. Sázíme přitom na naše zásadní kompetence v automobi lové a průmyslové technice, stejně jako na naše služ by pro pod ni katelskou a soukromou potřebu. U všeho, co děláme, usilujeme o trvalý hospodářský úspěch a vedoucí pozici na trhu. Podni katel ská samostat nost a finanční nezávislost nám umožňují dlouhodobě orientované jednání. V duchu myšlenek zakladatele naší firmy přebíráme ve zvláště vysoké míře společenskou a ekolo gi ckou zodpo vědnost všude tam, kde působíme. Naše zákazníky přesvědčujeme inovační silou a hospodárností, spo le hlivostí a kvalitou. Naše struktury, procesy a nástroje řízení jsou zřejmé a zaměřené na cíl - podporují požadavky pří sluš ného obchodu. Jednáme dle jed not ných prin cipů. Pohání nás vůle dosáhnout společnými silami vytyčených cílů. Jako zaměstnance nás na celém světě spojuje jedinečná sou - náležitost vznikající každodenním prožíváním našich hodnot. A z mnohotvárnosti kultur čerpáme další sílu. Svoji úlohu přijímáme jako výzvu, s radostí se angažujeme a jsme pyšní na to, že jsme součástí společnosti Bosch. BSCH_Img_Innen_CZ_2.indd :27:27 Uhr

5 Principy House of Orientation 8 Naše principy BeQIK Kvalita je naším nejdůležitějším majetkem Inovace nám zajišťuje jistotu práce i do budoucna Orientace na zákazníka inspiruje zákazníky i zaměstnance BeBetter Chceme neustálé zlepšování Chceme být lepší než konkurence BeBosch Celosvětově nabízíme špičkové služby Stojíme za svým slovem Zisk je zárukou nášeho růstu BeQIK Qualität Innovation Kundenorientierung Be Better Be Bosch Na cestě k naší budoucnosti udávájí principy BeQIK konkrétní směr a vysvětlují hlavní význam našeho jednání. Cílem je neustálé zlepšování našich vnitrofiremních procesů. Proto je CIP (Continuous Improvement Process proces neustálého zlepšování) nadále známkou změn u společnosti Bosch. BeQIK ručí za dynamiku všech našich činností. Ručí za kvalitu (Q), inovaci (I), orientaci na zákazníka a služby (K). I v budoucnu tak budeme moci vykazovat potřebný zisk, který je zárukou našeho růstu a našeho hospodářského úspěchu a tím dlouhodobého zachování naší společnosti. Jak spolupracujeme. BSCH_Img_Innen_CZ_2.indd :27:29 Uhr

6 Hodnoty House of Orientation 10 Hodnoty firmy Bosch jsou základem, na kterém spočívají úspěchy minulos ti a na kterém stavíme naši budoucnost. Řídí naši činnost a vyjadřují, co je pro nás důležité a k čemu se zavazujeme. Naše hodnoty Orientace na budoucnost a na zisk Otevřenost a důvěra Pro dynamický vývoj naší firmy a zajištění našeho dlou ho- Naše spolupracovníky, obchodní partnery a investory dobého podnikatelského úspěchu se aktivně podílíme na informujeme včas a otevřeně o důležitém vývoji uvnitř spoluvytváření změn na trhu a v technice. Díky tomu tak firmy, a tím vytváříme nejlepší základnu pro spolupráci můžeme nabízet v budoucnosti našim zákaz ní kům ino- opírající se o vzájemnou důvěru. vativní řešení a našim zaměstnancům atraktivní pra covní místa. Při jednání a rozhodování se orientujeme na zisk; Slušnost tím si za ji šťujeme růst a finanční nezávis lost. Z divi dend Za důležitý předpoklad našeho úspěchu považujeme vzá- (pozn.: forma zisku) financuje Nadace Roberta Bosche jemnou slušnost při spolupráci s obchodními partnery, (Robert Bosch Stiftung) obecně prospěšné činnosti. spolupracovníky a kolegy. Odpovědnost Spolehlivost, hodnověrnost a legálnost Jsme si vědomi toho, že naše podnikatelské jednání musí Slibujeme pouze to, co můžeme splnit, přísliby pokládáme být v souladu se zájmy společnosti. Naše výrobky a služby za závazky a dbáme na dodržování práva a zákonů. slouží především k bezpečnosti lidí, k šetrnému za chá zení se zdroji a k zachování čistoty životního pro středí. Kulturní rozmanitost Hlásíme se k našemu regionálnímu a kulturnímu původu a Na čem stavíme. Co nás motivuje.. Iniciativa a důslednost Při sledování našich cílů jednáme z vlastní iniciativy, důsledně a v rámci podnikatelské zodpověd no sti. zároveň považujeme tuto rozmanitost za zisk navíc a za náš celosvětový úspěch. BSCH_Img_Innen_CZ_2.indd :27:31 Uhr

7 Naše zásadní kompetence Zásadní kompetence House of Orientation 12 Strategická prozíravost Díky našim dlouhodobým zkušenostem včas odhadneme bu doucí hospodářský vývoj. Stanovujeme si jasné a pře - svěd čivé cíle, stejně jako se staráme o jejich důsledné vyplně ní. Svými cíli a opatřeními v zásadě sledujeme dlouho době proveditelné úkoly jak pro portfolio obchodních o b la s tí, tak i pro jejich aplikaci po celém světě. Tato přímočarost se vždy opírá o důslednou obchodní politiku zalo že nou na za chování obchodní a finanční nezávislosti. Za více než století vytvořila naše firma jedinečný komplex zásadních kompe tencí, které představují rozhodující konkurenční výhodu. Tyto kompetence jsou také základem pro budoucí vývoj společnosti. Co umíme. Síla inovace Základním kamenem a hnacím motorem našeho rozvoje je vůle vytvářet vlastní kreativní nová technická řešení, ze kterých má zákazník výrazný užitek. Těchto schopností dosahujeme vysokou kvalifikací a motivací našich zaměstnanců a úzkou spoluprací s našimi zákazníky, kteří jsou vždy na špičce v dané oblasti techniky. K tomu patří připravenost investovat vysoké náklady i do vlastního základního výzkumu a do projektů, které slibují úspěch na trhu až po delší době. Účinné procesy Jako vyspělý průmyslový podnik disponujeme rozvinutým know-how o procesech na všech stupních vytváření hod - not, od vývoje přes výrobu až po odbyt. K našim silným stránkám rovněž patří naše vnitřní odhodlání a schopnost neustále se zlepšovat (CIP), abychom ve smyslu nejvyšší hospodárnosti dosáhli nepřetržitého zvyšování naší efektivity. V celosvětové konkurenci s ostatními výrobci tím dosahujeme vyváženého chování mezi funkční rozdílností našich výrobků na straně jedné a nejlepším řízením nákla dů ve srovnatelných komoditách výrobků na straně druhé. BSCH_Img_Innen_CZ_2.indd :27:33 Uhr

8 Kvalita a spolehlivost Od našeho založení jsme se dopracovali k pověsti podniku, který nabízí služby nejvyšší kvality a spolehlivosti. Výrok Roberta Bosche Kvalita je náš největší majetek je beze změny mottem naší obchodní politiky. Její úspěšné prosazování potvrzuje vysoká image značky Bosch. Naši zákazníci velmi důvěřují naší schopnosti plnit vysoké nároky i u stále více komplexnějších produktů a systémů. Tato důvěra se zakládá i v tomto ohledu na naší síle důkladně a trvale prosa zovat potřebná vylepšení. Lidské zdroje Další rozvoj našeho podniku se opírá o systematickou a důslednou personální práci. Ta zabezpečuje, že naši zaměstnanci jsou optimálně připraveni na budoucí požadavky. K tomu nám výrazně přispívá náš vnitřní vzdělávací systém. Abychom mohli nadále rozvíjet náš knowhow, sázíme ale také na naši nedotčenou podnikovou kulturu, která zvláštním způsobem pomáhá podporovat prosazování důležitých podnikových cílů a integrovat různé kultury světa do identity Bosch. Globální účast Náš podnik má své kořeny v Německu, je však odjakživa také silně mezinárodně zaměřený. V našem oboru se sotva najdou jiní výrobci s tak širokou globální účastí. Naše celo - světová výrobní a vývojová pracoviště na celém světě úzce spolupracují. Na tomto základě a s těmito zkuše no stmi jsme schopni využívat naše šance v současných i budoucích světových oblastech s hospodářským růstem. BSCH_Img_Innen_CZ_2.indd :27:34 Uhr

9 Bosch Business System House of Orientation 16 Vize, principy, hodnoty a zásadní kompetence. To jsou věci, které udávají směr, vedou a posilují nás. Vytvářejí tak základ pro trvale pozitivní vývoj našeho podniku. Abychom mohli realizovat naši vizi Bosch, musíme se trvale vyvíjet a řídit změny. K tomu potřebujeme systematickou metodologii, která nám konkrétně ukáže, kde musíme nahradit staré mechanismy za nové a jak máme tyto transformace zvládat v praxi. Management Prodej a marketing Výrobní inženýrství Plnění objednávek Podpora Systém výroby Bosch (BPS) Systém prodeje a marketingu (BSS) Obr. 1 Od základních procesů k systému Bosch Business Systém výrobního inženýrství (BES) Management a podpora Obr. 2 Zásadní kompetence Vize Principy BeQIK Be Better Be Bosch Hodnoty Zařazení BBS v orientační tabulce Jak se učíme. Jak se držíme na předním místě. Bosch Business System (BBS) Takovou systematickou metodologii jsme pro náš podnik vytvořili s BBS. BBS je postaveno na jednotné, jasné a snadné struktuře, která se zaměřuje na základní a podpůrné procesy našeho podniku. Základními procesy rozumíme tři přímo hodnoty vytvářející procesy od trhu k zákazníkovi. BBS obsahuje pro každý takový základní proces specifické subsystémy, stejně tak jako pro procesy managementu a podpory (Obr. 1). Tím jsou zohledněny zvláštnosti procesů a z toho vycházející rozdílné požadavky na řízení a na zaměstnance. Vizi a z ní odvozené obchodní cíle lze pomocí BBS nasměrovat, sladit a realizovat. Tak tedy přispívá Bosch Business System k prosazení BeBetter z našich principů BeQIK a je tak důležitou součástí našeho House of Orientation. Proč potřebujeme systém změn? Chceme-li úspěšně u Bosche prosazovat změny, musíme je vnímat v celkových souvislostech. BBS a v něm obsažené dílčí systémy vyhovují všem těmto nárokům, neboť zohledňují komplexní souvislosti a vzájemné působení při změnách a přitom obzvláště dbají na požadavky i působení na vedoucí pracovníky a zaměstnance. BSCH_Img_Innen_CZ_2.indd :27:35 Uhr

10 Cíle Principy Moduly Obr. 3 Struktura systému BBS Jak toho dosáhneme? Abychom mohli u Bosche cílevědomě řídit změny a vzájemně je sladit, jsou systémy BBS a jejich dílčí systémy vytvořeny podle jednotné struktury. (Obr. 3): Na nejvyšším stupni stojí Cíle, které změnami sledujeme. Jsou odvozeny od trvalé vize a podporují strategickou orientaci obchodních celků. Dalším stupněm jsou Principy sloužící k orientaci a nasměrování našeho jednání. Jsou vodítky a ukazateli směru dávající našemu jednání potřebný volný prostor pro uskutečnění změn. Většina principů je stejně nebo podobně formulována v dílčích systémech BBS. Které konkrétní výhody vyplývají z užívání Bosch Business System? Jednotné pojmy a struktury BBS a jeho dílčích systémů, sladěné cíle, jednání podle společných principů a jednotný popis obsažených modulů mají za důsledek srozumitelnost všech aktivit týkajících se zlepšování a změn, které potře bujeme pro udržení nebo zvýšení naší konkurenceschopnosti. BBS nás uvádí do stavu, kdy společně sdílíme zkušenosti a snáze se od sebe učíme. Tak se dá široce využít dalšího rozvoje, vytvářeného uvnitř našich obchodních oblastí a obchodních divizí. Bude jednodušší využívat výhody, které poskytuje velikost našeho podniku a naše kulturní mnohotvárnost. V současnosti se následující dílčí systémy BBS vyvíjejí, popřípadě se již realizují: Bosch Product Engineering System (BES) je orientován na vznik výrobků a jejich prostředí. Používáním procesů Best practice a prací kvalifikovaných pracovníků se dostáváme na špičku ve vývoji a k nejlepším výrobkům svého druhu. Bosch Production System (BPS) je systematická snaha o nastavení procesů vytvářejících hodnoty až po dodávku našim zákazníkům. Hlavním zájmem BPS je zamezení plýtvání ve výrobě a ve všech souvisejících obchodních procesech. V Modulech jsou shrnuty osvědčené metody a postupy pro zlepšování a další rozvoj procesů. V jejich dokumentaci jsou nároky na vedení a zaměstnance popsány tak, že poté při aplikování modulů může být dosaženo nejvyššího možného vlivu na výsledky. Použitím systému Bosch Business System tak vedeme náš podnik k dalšímu rozvoji. Bosch Sales and Marketing System (BSS) stojí na požadavcích prodeje a marketingu, které odrážejí potřeby trhu. Dosažení vynikajícího prodeje Sales Excellence je jasným cílem BSS. Jako systém podpory a managementu funguje Bosch Human Resources System (BHS), celosvětová iniciativa změn v personalistice. Určuje rámec a orientaci strate - gické a operativní personální práci. Cílem je celosvětové systémové řízení, optimalizace procesů a organizace personalistiky. BSCH_Img_Innen_CZ_2.indd :27:37 Uhr

11 Vize, Principy, Hodnoty, Zásadní kompetence a Bosch Business System jako celek popisují, jak a kam se chce podnik Bosch rozvíjet. Tvoří tak základní kostru pro jeho další rozvoj. House of Orientation přehled jeho součástí Vize je dominující představa o budoucnosti našeho podniku. Ukazuje směr energického rozvoje skupiny Bosch. Jakožto směrnice každodenního obchodování zprostředkovávají Principy konkrétní zásady, jak trvale pojistit výnos a růst. Hodnoty tvoří všeobecný základ pro úspěšnou, celosvětovou spolupráci. Tato živá kultura Bosch podporuje podnik ve stálém chodu v prostředí mezinárodního trhu. Skupina Bosch disponuje jasnými Zásadními kompetencemi, které přesahují náš obor. Důs led - ným využíváním tohoto výkonnostního potenciálu ve všech oborech a regionech posiluje Bosch svou konkurenceschopnost. Bosch Business System podporuje plynulé zlepšování všech interních procesů ve firmě a jejich realizaci v praxi. Tento průvodce byl napsán, aby pomáhal všem zaměstnancům skupiny Bosch lépe porozumět změnám ve firmě, podílet se na jejich utváření a tím zajišťovat naši trvalou konkurenceschopnost. BSCH_Img_Innen_CZ_2.indd :27:40 Uhr

12 Pět červených písmen a kotva již po desetiletí utvářejí obraz společnosti Bosch. Dalším pilířem této značky je slogan Stvořeno pro život, jenž zprostředkovává zásadní kompetence a přínos značky Bosch. Tento slogan se používá vždy v domácím jazyce a vyjadřuje technologické vedení (sílu inovace), kvalitu našich služeb a přínos našich produktů. Jeho dvojí význam byl užit záměrně: Kromě trvanlivosti a spolehlivosti zdůrazňuje techniku sloužící životu. Tím také slogan vyjadřuje naši zvláštní odpovědnost. Stvořeno pro život. BSCH_Img_Innen_CZ_2.indd :27:43 Uhr

Schindler Navigator Book Stanovení cílů společnosti Schindler a určení správného směru a strategie, vedoucí k úspěchu na trhu výtahů a eskalátorů.

Schindler Navigator Book Stanovení cílů společnosti Schindler a určení správného směru a strategie, vedoucí k úspěchu na trhu výtahů a eskalátorů. Schindler Navigator Book Stanovení cílů společnosti Schindler a určení správného směru a strategie, vedoucí k úspěchu na trhu výtahů a eskalátorů. Jürgen Tinggren Náš závazek Vážení kolegové, Miguel A.

Více

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE P R O FIL U NICO RN CO LLEGE 2 013 VZDĚLÁNÍ UNICORN COLLEGE JE VAŠE OSOBNÍ KONKURENČNÍ VÝHODA Unicorn College je renomovaná soukromá vysoká škola, která nabízí kvalitní vysokoškolské vzdělání v oblasti

Více

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Denně jsme konfrontováni s novými výzvami, požadavky a rozhodnutími. Právě v oblasti mezilidských vztahů

Více

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 M A N A G E M E N T 3 MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 V Ý Z N A M S T R A T E G I C K É H O M A N A G E M E N T U MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 2 Strategický management Představuje souhrn aktivit jako

Více

Vize a mise společností B. Braun Medical v ČR a SR

Vize a mise společností B. Braun Medical v ČR a SR Vize a mise společností B. Braun Medical v ČR a SR Úvodní slovo 2 Vážené dámy a pánové, milé kolegyně a kolegové, když řecký filozof Hérakleitos z Efesu vyřkl známou větu Pantha rhei, tedy Všechno plyne,

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Etický kodex. Naše identita. Naše hodnoty. With head and heart in finance

Etický kodex. Naše identita. Naše hodnoty. With head and heart in finance Etický kodex Naše identita. Naše hodnoty With head and heart in finance head With and heart in finance Obsah Úvod 5 Naše identita 7 Naše společnost 9 Naše odvětví 10 Udržitelnost ve společnosti EOS 11

Více

Grantová příručka pro žadatele o grant

Grantová příručka pro žadatele o grant Grantová příručka pro žadatele o grant Obsah Hlavní zásady Nadace Sirius 3 Grantová strategie 4 Zásady grantování Nadace Sirius 5 Systém hodnocení žádostí 5 Informace pro žadatele 6 Hlavní zásady Nadace

Více

Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT

Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT MBI, Management byznys informatiky Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT reflexe v modelu MBI Jan Dohnal Katedra softwarového inženýrství, FIT, ČVUT MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Vytváření

Více

SMC Váš partner pro automatizaci

SMC Váš partner pro automatizaci SMC Váš partner pro automatizaci SMC celosvětový lídr v automatizaci S 32% podílem na globálním trhu jsme předními světovými odborníky v oboru pneumatiky. Jsme silným partnerem pro průmysl a vytváříme

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S.

NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S. NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S. AV MEDIA, A.S. KDO JSME Inspirace Inovace - Integrace HODNOTY - LIDÉ Jsme si vědomi, že náš úspěch

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_PLÁNOVÁNÍ II_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

Konference Klastry 2006 Financování projektů

Konference Klastry 2006 Financování projektů Konference Klastry 2006 Financování projektů Margareta Křížová Central European Advisory Group CEAG 5.května 2006, Brno Témata I. Finanční zdroje v různých fázích vývoje firmy II. Financování prostřednictvím

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Česko-německý seminář Výměna zkušeností v oblasti veřejné správy

Česko-německý seminář Výměna zkušeností v oblasti veřejné správy Česko-německý seminář Výměna zkušeností v oblasti veřejné správy Tschechisch-deutsches Seminar Erfahrungsaustausch in der öffentlichen Verwaltung Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Kdo jsme. V co věříme. Naši lidé

Kdo jsme. V co věříme. Naši lidé Priority na období 2014 2019 Kdo jsme Jsme největším politickým uskupením v Evropě, zaujímáme středopravé politické názory. Jsme poslanecký klub Evropské lidové strany v Evropském parlamentu. V co věříme

Více

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III III Část I Řízením k inovacím 1 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3 1.1 Inovace a konkurenční výhoda......................................6 1.2 Typy inovací...................................................11

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů.

Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů. O SPOLEČNOSTI Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů. Principem naší práce je systematický, celistvý přístup k příležitostem a řešení problémů v kontextu dlouhodobého

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Vítejte v NN. Na vás záleží

Vítejte v NN. Na vás záleží Vítejte v NN Na vás záleží Začínáme u vás Vše, co děláme, se odvíjí od potřeb zákazníka Všechny naše aktivity se zaměřují na vás Vaše potřeby, sny a ambice. Vaši touhu dostat od života to nejlepší, ať

Více

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 Martin Herrmann předseda představenstva, CEO RWE Česká republika STRANA 1 BEZPEČNOST ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM JE PRO RWE ABSOLUTNÍ PRIORITOU NÁKUP SKLADOVÁNÍ DISTRIBUCE > Dodávky

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Audit managementu údržby

Audit managementu údržby Audit managementu údržby Benchmarking a outsourcing v údržbě Etapy životního cyklu 1 Audit integrity majetku a jeho údržby - otázky 1. Je uplatňována správná a moderní politika na majetku a intenzita využívání

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Pro každý projekt jsou tyto typy kritérií: A) Musí být splněno kritéria typu ANO/NE pokud všechna tato kritéria nejsou splněna, projekt nepostupuje dále.

Více

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014 Energetická témata pro IA Jiří Mlynář 7 November 2014 Co nás dnes čeká Představení dopadu energetické politiky Energetické efektivita a možnosti IA REMIT a možnosti IA Page 2 Energetická témata 2 Evropská

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

EFEKTIVNÍ AKVIZICE JAKO SOUČÁST STRATEGIE VYZBROJOVÁNÍ

EFEKTIVNÍ AKVIZICE JAKO SOUČÁST STRATEGIE VYZBROJOVÁNÍ EFEKTIVNÍ AKVIZICE JAKO SOUČÁST STRATEGIE VYZBROJOVÁNÍ EFEKTIVNÍ AKVIZICE JAKO SOUČÁST STRATEGIE VYZBROJOVÁNÍ Ing. Petr ŠMIDRKAL Anotace: Článek pojednává o zásadách a způsobu realizace efektivní akvizice

Více

Jsme moderní technologická a konzultační společnost, která vyvíjí a implementuje komplexní softwarová řešení.

Jsme moderní technologická a konzultační společnost, která vyvíjí a implementuje komplexní softwarová řešení. firemní profil 2015 MY minuty, megabity, Metriky. Miliony detailních dat pomáhají našim zákazníkům k lepším výsledkům. Ale základ tvoříme My. Naše mozky a naše myšlenky, které nás posouvají ještě dál.

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments)

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Pro zapojení se do daného projektu resp. do benchmarkingové databáze je nutné provést

Více

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.cz IČO: 25965981 KB Nové Město nad Metují DIČ: 243-25965981 č.účtu: 27-0349910277/0100

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Standard č. 1. Veřejný závazek Osobní asistence. Číslo střediska 01/13 01/11 06/60. Jméno Petr Krbec Jana Linhartová Matěj Lejsal

Standard č. 1. Veřejný závazek Osobní asistence. Číslo střediska 01/13 01/11 06/60. Jméno Petr Krbec Jana Linhartová Matěj Lejsal Strana č.:/celkem stran: 1/7 Standard č. 1 Veřejný Označení dokumentu: STND DSR_28 Verze: 4 Výtisk č.: 2 Datum vydání: 3. 3. 2014 Účinnost od: 3. 3. 2014 Zpracoval Ověřil Schválil Číslo střediska 01/13

Více

Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury

Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury Organizační, procesní a ekonomický audit společnosti BYTES Tábor, s.r.o. Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury VIZE: 100% využití potenciálu společnosti III.verze Srpen 2008 Jiří Bartáček

Více

Výzkumné otázky v kontextu RM regionu Jesenicka

Výzkumné otázky v kontextu RM regionu Jesenicka Výzkumné otázky v kontextu RM regionu Jesenicka Mgr. Ondřej Slach Worshop k projektu Jesenicko 4. 12. 2008 Ostrava Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Ostravská univerzita 1. Problém správného/optimálního

Více

Informační strategie hl. města Prahy do roku 2010. Cesta k e-praze. Obsah. Východiska informační strategie

Informační strategie hl. města Prahy do roku 2010. Cesta k e-praze. Obsah. Východiska informační strategie Informační strategie hl. města Prahy do roku 2010 Cesta k e-praze Obsah Východiska informační strategie Hlavní poznatky se SWOT Hlavní problémy informatiky Klíčovém podněty k rozvoji informatiky Vize e-prahy

Více

Politika kvality Nestlé Česko a Slovensko

Politika kvality Nestlé Česko a Slovensko Politika kvality Nestlé Česko a Slovensko KVALITA JE ZÁKLADEM NAŠÍ FIRMY JAKO PŘEDNÍ POTRAVINÁŘSKÉ SPOLEČNOSTI ZAMĚŘENÉ NA VÝŽIVU A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Nestlé Česko a Slovensko usiluje o vytváření dlouhodobě

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

Naše zásady podnikání

Naše zásady podnikání Chceme být úspěšnou a důvěryhodnou společností Naše zásady podnikání Proto děláme věci jednoduše s důrazem na smysluplnost, osobní odpovědnost každého z nás a férový přístup. Abychom dosáhli tohoto cíle,

Více

SATPO consult. partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ

SATPO consult. partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ SATPO consult partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ Společnost SATPO má více než 20 let odborné praxe v řešení všech fází oceňování nemovitostí, rozvoje, plánování, řízení výstavby až po úspěšný

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PODNIKOVÁ KULTURA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Realizace kurzu ISO 9001 Manažer procesu

Realizace kurzu ISO 9001 Manažer procesu Př íloha č. 6 Výzvy Realizace kurzu ISO 9001 Manažer procesu Tento akreditovaný vzdělávací program navazuje na projekt implementace procesního systému řízení ISO 9001 dle real. projektu z výzvy č. 53.

Více

CorSet KNIHA 5. Informační architektura. David Melichar Tomáš Hrabík Tomáš Kuba Michal Hala Ivana Protivová

CorSet KNIHA 5. Informační architektura. David Melichar Tomáš Hrabík Tomáš Kuba Michal Hala Ivana Protivová CorSet KNIHA 5 Informační architektura David Melichar Tomáš Hrabík Tomáš Kuba Michal Hala Ivana Protivová 31. 07. 2008 Shrnutí Metodický referenční rámec CorSet vznikl proto, aby organizace ve veřejném

Více

INVESTIČNÍ STRATEGIE (Výhody, rizika současné a budoucí trendy)

INVESTIČNÍ STRATEGIE (Výhody, rizika současné a budoucí trendy) 1 INVESTIČNÍ STRATEGIE (Výhody, rizika současné a budoucí trendy) 2 Hlavní závěry Úspěšné strategie musí nutně spočívat na tržních anomáliích. Úspěšnou strategii nikdy se to nedozvíme Strategie ztratily

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Společenská odpovědnost firem

Společenská odpovědnost firem Společenská odpovědnost firem 15. 2. 2007 Krátce o historii... Diskuze o CSR jsou téměř 3 desetiletí staré, datují se od prvního Dne země v USA v roce 1970 1970 a 1980 CSR se posouvá dopředu pod tíhou

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

Řešení Vašeho nástrojového managementu

Řešení Vašeho nástrojového managementu Řešení Vašeho nástrojového managementu TDM Systems komp TDM Systems profesionálové pro správu nástrojových dat Již více než 20 let vyvíjí a prodává společnost TDM Systems GmbH software pro organizaci nástrojů

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI))

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI)) Otázka harmonizovaného zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury je podle Bílé knihy Evropská dopravní politika pro rok 2010: čas rozhodnout (Modrá knižnice sv. 88) jednou z prioritních otázek. Stanovisko

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Ekonomický systém a systém ekonomického řízení AČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu PLÁNOVÁNÍ Co je to plá Klasifikace a význam cílů Struktura plánu Strategické plá Postup při sestavování plánu Metody plá Bariéry plá - definice manažerská aktivita zaměřená na budoucí vývoj firmy, určující

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje 2sem Ing. Některé významné/důležité pojmy - diskuse cílem je je zisk EZ odlišení se je je nutno zaujmout změna

Více

KAČ OMUNI /K AGENTURA

KAČ OMUNI /K AGENTURA KOMUNIKAČ AGENTURA Kdo jsme Jsme všestranná komunikační agentura s širokým portfoliem služeb, které realizuje tým odborníků s dlouholetou praxí v oblasti vývoje komunikační strategie na trhu B2B i B2C.

Více

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 jsou zaměřeny především na následující odborné oblasti a cílové skupiny : - MLS modulární vzdělávací systém OSN - distanční studium na mezinárodní certifikát

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Předkladatel - garant výzkumné potřeby Ministerstvo průmyslu a obchodu Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp Na Františku 32/ Telefon:

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

Hodnocení zaměstnance.

Hodnocení zaměstnance. Jedličkův ústav, příspěvková organizace Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Hodnocení zaměstnance. Platnost od: 01. 08. 2011 Standard č. 10 a I. Základní ustanovení. Zaměstnanci Jedličkova ústavu

Více

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Obsah školení Základní logika modelu CAF Architektura modelu kritéria zlepšování Kvantifikace

Více

Inovace podnikatelských modelů

Inovace podnikatelských modelů Inovace podnikatelských modelů 30. - 31. 10. 2014 2 denní školení pro inovátory Proč inovace podnikatelských modelů? Jste v situaci, kdy se z jedinečného produktu stala obyčejná komodita a na trhu si udržujete

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem 2. Stavební firma Klíčová slova: Stavební firma, právní formy podnikání, hlavní a podpůrné činnosti stavební firmy, funkce stavební firmy, strategie stavební firmy. Anotace textu: Obsahem textu je seznámení

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

Bosch na 64. veletrhu IAA Užitkové vozy v Hannoveru Hospodárné technologie nabízejí příležitosti k růstu Zaměření na neustálé snižování spotřeby

Bosch na 64. veletrhu IAA Užitkové vozy v Hannoveru Hospodárné technologie nabízejí příležitosti k růstu Zaměření na neustálé snižování spotřeby Tisková zpráva Bosch na 64. veletrhu IAA Užitkové vozy v Hannoveru Hospodárné technologie nabízejí příležitosti k růstu Zaměření na neustálé snižování spotřeby Září 2012 PI 7811 Zvýšení hospodárnosti a

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

3M Česko. Olga Svědínková. Building HR vision. Září 2011

3M Česko. Olga Svědínková. Building HR vision. Září 2011 3M Česko Olga Svědínková Building HR vision Září 2011 HR vize byla stanovena na základě rozsáhlé týmové diskuse Naše kulturní vize 3M Česko je naše bude naplněna, když si každý z nás, zaměstnanců, bude

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 Signatura: an4as103 Okresní pracoviště Nový Jičín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Bartošovice,

Více

MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM

MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM Motivovat lidi znamená, že je musíte přimět chtít to, co chcete, aby chtěli M. Amstrong MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: plánování,

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

Svoboda díky technologiím

Svoboda díky technologiím HR systém HR systém UNiQ Svoboda díky technologiím Zabýváme se vývojem technologií, které pomáhají firmám zvýšit jejich efektivitu a uspořit čas. Díky automatizovanému softwaru, přinášíme lidem více svobody

Více

Úvodní slova generálního ředitele

Úvodní slova generálního ředitele Úvodní slova generálního ředitele Reputace naší skupiny společností a důvěra našich současných a budoucích zákazníků, zaměstnanců, akcionářů, subdodavatelů a ostatních zainteresovaných stran je rozhodujícím

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více