Co nás motivuje, co nás spojuje, o co usilujeme. House of Orientation: Vize, Principy, Hodnoty, Zásadní kompetence, Bosch Business System

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co nás motivuje, co nás spojuje, o co usilujeme. House of Orientation: Vize, Principy, Hodnoty, Zásadní kompetence, Bosch Business System"

Transkript

1 Robert Bosch GmbH Postfach D Stuttgart Německo Telefon Fax Co nás motivuje, co nás spojuje, o co usilujeme. House of Orientation: Vize, Principy, Hodnoty, Zásadní kompetence, Bosch Business System BSCH_Img_Cover_CZ_2.indd :28:01 Uhr

2 Úvodem O co přesně usiluje Bosch? Jaká vize nás spojuje? Na základě jakých principů pracujeme a přistupujeme ke změnám? Jaké jsou naše hodnoty a zásadní kompetence? Milí spolupracovníci, ní zodpo vědností. Abychom se mohli dohodnout na dalším vývoji spo - le č nosti Bosch, vytvořili jsme tuto brožuru: House of Orientation. již zhruba 120 let je společnost Bosch úspěšná díky průkopnictví a inovacím, které udávají směr a přinášejí užitek. Firmě to přinášelo trvalý růst. Dnes dis po nuje celosvětovou sítí zákazníků a dodavatelů. Tuto pozici udržovat a stále ji budovat je naším trvalým úkolem. Potřebujeme k tomu všeo becné porozumění. Avšak čím více globální mi se stáváme, tím méně můžeme spoléhat na to, že naše tradiční hodnoty a přesvědče ní automaticky prožívá každý zaměstnanec. Proto je pro nás srozumitelná a na stejných základech po stavená kultura podnikání jádrem našeho obchodního úspěchu, a to při současném uznávání dalších důležitých principů neustálých změn v oblasti mezinárodního trhu. Naším hlavním společným cílem musí být vytvoření velkého výkon ného potenciálu ve všech oblastech podnikání a ve všech regionech po celém světě, abychom tím zvýšili trvalou konkurenceschopnost skupiny Bosch. Pochopit a ztotožnit se s kulturou podnikání House of Orientation informuje o obrazu naší budoucnosti, o principech jednání a o schopnostech, které máme a které chceme využívat k tomu, abychom byli úspěšní také v budoucnosti. Zároveň informuje o tom, jaké nároky a jaké hodnoty nás motivují při našem každodenním usilování o úspěch a zlepšení. House of Orientation pomáhá všem zamě stnancům pochopit a ztotožnit se s naší kulturou podnikání Budoucnost je postavená na tradici Robert Bosch dal podniku své jméno a vytvořil hodnoty, které platí dodnes. Úspěch pro něho znamenal nejen hospodářský růst, nýbrž i zlepšení životních podmínek. Dnes shrnujeme toto motto v našem sloganu Stvořeno pro život. Robert Bosch formuloval principy a pravidla, jež jsou platné dodnes. Doprovázejí nás a povedou nás také v budoucnosti. Neboť budoucnost je postavená na tradici a náš podnik má tradici a je moderní. Odtud čerpá sílu pro svoji další cestu. Mo ti vace a společná znalost cílů ale souvisí s informovaností a s osobkul turou, která nám dává orientaci, zesiluje soudržnost a vytváří naši identifikaci. Franz Fehrenbach BSCH_Img_Innen_CZ_2.indd :27:24 Uhr

3 Náš House of Orientation sestává z částí Vize, Principy, Hodnoty, Základní kompetence a Bosch Business System (BBS). Vede nás, řídí, posiluje a motivuje. Dává nám oporu, sílu a vědomí našich schopností, jakož i nástroje, pomocí kterých se můžeme neustále měnit a zlepšovat. Obsah Vize Vize 6 Principy BeQIK Be Better Be Bosch Principy 8 Hodnoty 10 Základní kompetence Hodnoty Základní kompetence 12 Bosch Business System 16 BSCH_Img_Innen_CZ_2.indd :27:25 Uhr

4 Vize House of Orientation 6 Vize je naší cílovou představou. Zprostředkovává to, kam bychom se chtěli vyvíjet a představuje to, co nás motivuje. Kam chceme dojít. Čím chceme být. Naše vize. Vytvářet hodnoty sdílet hodnoty Jako vedoucí podnik na poli technologií a služeb vy u ží vá me po celém světě naše šance pro další energický vývoj. Pomocí vlastních inovačních, a užitek přinášejících, ře še ní chceme podporovat kvalitu života. Sázíme přitom na naše zásadní kompetence v automobi lové a průmyslové technice, stejně jako na naše služ by pro pod ni katelskou a soukromou potřebu. U všeho, co děláme, usilujeme o trvalý hospodářský úspěch a vedoucí pozici na trhu. Podni katel ská samostat nost a finanční nezávislost nám umožňují dlouhodobě orientované jednání. V duchu myšlenek zakladatele naší firmy přebíráme ve zvláště vysoké míře společenskou a ekolo gi ckou zodpo vědnost všude tam, kde působíme. Naše zákazníky přesvědčujeme inovační silou a hospodárností, spo le hlivostí a kvalitou. Naše struktury, procesy a nástroje řízení jsou zřejmé a zaměřené na cíl - podporují požadavky pří sluš ného obchodu. Jednáme dle jed not ných prin cipů. Pohání nás vůle dosáhnout společnými silami vytyčených cílů. Jako zaměstnance nás na celém světě spojuje jedinečná sou - náležitost vznikající každodenním prožíváním našich hodnot. A z mnohotvárnosti kultur čerpáme další sílu. Svoji úlohu přijímáme jako výzvu, s radostí se angažujeme a jsme pyšní na to, že jsme součástí společnosti Bosch. BSCH_Img_Innen_CZ_2.indd :27:27 Uhr

5 Principy House of Orientation 8 Naše principy BeQIK Kvalita je naším nejdůležitějším majetkem Inovace nám zajišťuje jistotu práce i do budoucna Orientace na zákazníka inspiruje zákazníky i zaměstnance BeBetter Chceme neustálé zlepšování Chceme být lepší než konkurence BeBosch Celosvětově nabízíme špičkové služby Stojíme za svým slovem Zisk je zárukou nášeho růstu BeQIK Qualität Innovation Kundenorientierung Be Better Be Bosch Na cestě k naší budoucnosti udávájí principy BeQIK konkrétní směr a vysvětlují hlavní význam našeho jednání. Cílem je neustálé zlepšování našich vnitrofiremních procesů. Proto je CIP (Continuous Improvement Process proces neustálého zlepšování) nadále známkou změn u společnosti Bosch. BeQIK ručí za dynamiku všech našich činností. Ručí za kvalitu (Q), inovaci (I), orientaci na zákazníka a služby (K). I v budoucnu tak budeme moci vykazovat potřebný zisk, který je zárukou našeho růstu a našeho hospodářského úspěchu a tím dlouhodobého zachování naší společnosti. Jak spolupracujeme. BSCH_Img_Innen_CZ_2.indd :27:29 Uhr

6 Hodnoty House of Orientation 10 Hodnoty firmy Bosch jsou základem, na kterém spočívají úspěchy minulos ti a na kterém stavíme naši budoucnost. Řídí naši činnost a vyjadřují, co je pro nás důležité a k čemu se zavazujeme. Naše hodnoty Orientace na budoucnost a na zisk Otevřenost a důvěra Pro dynamický vývoj naší firmy a zajištění našeho dlou ho- Naše spolupracovníky, obchodní partnery a investory dobého podnikatelského úspěchu se aktivně podílíme na informujeme včas a otevřeně o důležitém vývoji uvnitř spoluvytváření změn na trhu a v technice. Díky tomu tak firmy, a tím vytváříme nejlepší základnu pro spolupráci můžeme nabízet v budoucnosti našim zákaz ní kům ino- opírající se o vzájemnou důvěru. vativní řešení a našim zaměstnancům atraktivní pra covní místa. Při jednání a rozhodování se orientujeme na zisk; Slušnost tím si za ji šťujeme růst a finanční nezávis lost. Z divi dend Za důležitý předpoklad našeho úspěchu považujeme vzá- (pozn.: forma zisku) financuje Nadace Roberta Bosche jemnou slušnost při spolupráci s obchodními partnery, (Robert Bosch Stiftung) obecně prospěšné činnosti. spolupracovníky a kolegy. Odpovědnost Spolehlivost, hodnověrnost a legálnost Jsme si vědomi toho, že naše podnikatelské jednání musí Slibujeme pouze to, co můžeme splnit, přísliby pokládáme být v souladu se zájmy společnosti. Naše výrobky a služby za závazky a dbáme na dodržování práva a zákonů. slouží především k bezpečnosti lidí, k šetrnému za chá zení se zdroji a k zachování čistoty životního pro středí. Kulturní rozmanitost Hlásíme se k našemu regionálnímu a kulturnímu původu a Na čem stavíme. Co nás motivuje.. Iniciativa a důslednost Při sledování našich cílů jednáme z vlastní iniciativy, důsledně a v rámci podnikatelské zodpověd no sti. zároveň považujeme tuto rozmanitost za zisk navíc a za náš celosvětový úspěch. BSCH_Img_Innen_CZ_2.indd :27:31 Uhr

7 Naše zásadní kompetence Zásadní kompetence House of Orientation 12 Strategická prozíravost Díky našim dlouhodobým zkušenostem včas odhadneme bu doucí hospodářský vývoj. Stanovujeme si jasné a pře - svěd čivé cíle, stejně jako se staráme o jejich důsledné vyplně ní. Svými cíli a opatřeními v zásadě sledujeme dlouho době proveditelné úkoly jak pro portfolio obchodních o b la s tí, tak i pro jejich aplikaci po celém světě. Tato přímočarost se vždy opírá o důslednou obchodní politiku zalo že nou na za chování obchodní a finanční nezávislosti. Za více než století vytvořila naše firma jedinečný komplex zásadních kompe tencí, které představují rozhodující konkurenční výhodu. Tyto kompetence jsou také základem pro budoucí vývoj společnosti. Co umíme. Síla inovace Základním kamenem a hnacím motorem našeho rozvoje je vůle vytvářet vlastní kreativní nová technická řešení, ze kterých má zákazník výrazný užitek. Těchto schopností dosahujeme vysokou kvalifikací a motivací našich zaměstnanců a úzkou spoluprací s našimi zákazníky, kteří jsou vždy na špičce v dané oblasti techniky. K tomu patří připravenost investovat vysoké náklady i do vlastního základního výzkumu a do projektů, které slibují úspěch na trhu až po delší době. Účinné procesy Jako vyspělý průmyslový podnik disponujeme rozvinutým know-how o procesech na všech stupních vytváření hod - not, od vývoje přes výrobu až po odbyt. K našim silným stránkám rovněž patří naše vnitřní odhodlání a schopnost neustále se zlepšovat (CIP), abychom ve smyslu nejvyšší hospodárnosti dosáhli nepřetržitého zvyšování naší efektivity. V celosvětové konkurenci s ostatními výrobci tím dosahujeme vyváženého chování mezi funkční rozdílností našich výrobků na straně jedné a nejlepším řízením nákla dů ve srovnatelných komoditách výrobků na straně druhé. BSCH_Img_Innen_CZ_2.indd :27:33 Uhr

8 Kvalita a spolehlivost Od našeho založení jsme se dopracovali k pověsti podniku, který nabízí služby nejvyšší kvality a spolehlivosti. Výrok Roberta Bosche Kvalita je náš největší majetek je beze změny mottem naší obchodní politiky. Její úspěšné prosazování potvrzuje vysoká image značky Bosch. Naši zákazníci velmi důvěřují naší schopnosti plnit vysoké nároky i u stále více komplexnějších produktů a systémů. Tato důvěra se zakládá i v tomto ohledu na naší síle důkladně a trvale prosa zovat potřebná vylepšení. Lidské zdroje Další rozvoj našeho podniku se opírá o systematickou a důslednou personální práci. Ta zabezpečuje, že naši zaměstnanci jsou optimálně připraveni na budoucí požadavky. K tomu nám výrazně přispívá náš vnitřní vzdělávací systém. Abychom mohli nadále rozvíjet náš knowhow, sázíme ale také na naši nedotčenou podnikovou kulturu, která zvláštním způsobem pomáhá podporovat prosazování důležitých podnikových cílů a integrovat různé kultury světa do identity Bosch. Globální účast Náš podnik má své kořeny v Německu, je však odjakživa také silně mezinárodně zaměřený. V našem oboru se sotva najdou jiní výrobci s tak širokou globální účastí. Naše celo - světová výrobní a vývojová pracoviště na celém světě úzce spolupracují. Na tomto základě a s těmito zkuše no stmi jsme schopni využívat naše šance v současných i budoucích světových oblastech s hospodářským růstem. BSCH_Img_Innen_CZ_2.indd :27:34 Uhr

9 Bosch Business System House of Orientation 16 Vize, principy, hodnoty a zásadní kompetence. To jsou věci, které udávají směr, vedou a posilují nás. Vytvářejí tak základ pro trvale pozitivní vývoj našeho podniku. Abychom mohli realizovat naši vizi Bosch, musíme se trvale vyvíjet a řídit změny. K tomu potřebujeme systematickou metodologii, která nám konkrétně ukáže, kde musíme nahradit staré mechanismy za nové a jak máme tyto transformace zvládat v praxi. Management Prodej a marketing Výrobní inženýrství Plnění objednávek Podpora Systém výroby Bosch (BPS) Systém prodeje a marketingu (BSS) Obr. 1 Od základních procesů k systému Bosch Business Systém výrobního inženýrství (BES) Management a podpora Obr. 2 Zásadní kompetence Vize Principy BeQIK Be Better Be Bosch Hodnoty Zařazení BBS v orientační tabulce Jak se učíme. Jak se držíme na předním místě. Bosch Business System (BBS) Takovou systematickou metodologii jsme pro náš podnik vytvořili s BBS. BBS je postaveno na jednotné, jasné a snadné struktuře, která se zaměřuje na základní a podpůrné procesy našeho podniku. Základními procesy rozumíme tři přímo hodnoty vytvářející procesy od trhu k zákazníkovi. BBS obsahuje pro každý takový základní proces specifické subsystémy, stejně tak jako pro procesy managementu a podpory (Obr. 1). Tím jsou zohledněny zvláštnosti procesů a z toho vycházející rozdílné požadavky na řízení a na zaměstnance. Vizi a z ní odvozené obchodní cíle lze pomocí BBS nasměrovat, sladit a realizovat. Tak tedy přispívá Bosch Business System k prosazení BeBetter z našich principů BeQIK a je tak důležitou součástí našeho House of Orientation. Proč potřebujeme systém změn? Chceme-li úspěšně u Bosche prosazovat změny, musíme je vnímat v celkových souvislostech. BBS a v něm obsažené dílčí systémy vyhovují všem těmto nárokům, neboť zohledňují komplexní souvislosti a vzájemné působení při změnách a přitom obzvláště dbají na požadavky i působení na vedoucí pracovníky a zaměstnance. BSCH_Img_Innen_CZ_2.indd :27:35 Uhr

10 Cíle Principy Moduly Obr. 3 Struktura systému BBS Jak toho dosáhneme? Abychom mohli u Bosche cílevědomě řídit změny a vzájemně je sladit, jsou systémy BBS a jejich dílčí systémy vytvořeny podle jednotné struktury. (Obr. 3): Na nejvyšším stupni stojí Cíle, které změnami sledujeme. Jsou odvozeny od trvalé vize a podporují strategickou orientaci obchodních celků. Dalším stupněm jsou Principy sloužící k orientaci a nasměrování našeho jednání. Jsou vodítky a ukazateli směru dávající našemu jednání potřebný volný prostor pro uskutečnění změn. Většina principů je stejně nebo podobně formulována v dílčích systémech BBS. Které konkrétní výhody vyplývají z užívání Bosch Business System? Jednotné pojmy a struktury BBS a jeho dílčích systémů, sladěné cíle, jednání podle společných principů a jednotný popis obsažených modulů mají za důsledek srozumitelnost všech aktivit týkajících se zlepšování a změn, které potře bujeme pro udržení nebo zvýšení naší konkurenceschopnosti. BBS nás uvádí do stavu, kdy společně sdílíme zkušenosti a snáze se od sebe učíme. Tak se dá široce využít dalšího rozvoje, vytvářeného uvnitř našich obchodních oblastí a obchodních divizí. Bude jednodušší využívat výhody, které poskytuje velikost našeho podniku a naše kulturní mnohotvárnost. V současnosti se následující dílčí systémy BBS vyvíjejí, popřípadě se již realizují: Bosch Product Engineering System (BES) je orientován na vznik výrobků a jejich prostředí. Používáním procesů Best practice a prací kvalifikovaných pracovníků se dostáváme na špičku ve vývoji a k nejlepším výrobkům svého druhu. Bosch Production System (BPS) je systematická snaha o nastavení procesů vytvářejících hodnoty až po dodávku našim zákazníkům. Hlavním zájmem BPS je zamezení plýtvání ve výrobě a ve všech souvisejících obchodních procesech. V Modulech jsou shrnuty osvědčené metody a postupy pro zlepšování a další rozvoj procesů. V jejich dokumentaci jsou nároky na vedení a zaměstnance popsány tak, že poté při aplikování modulů může být dosaženo nejvyššího možného vlivu na výsledky. Použitím systému Bosch Business System tak vedeme náš podnik k dalšímu rozvoji. Bosch Sales and Marketing System (BSS) stojí na požadavcích prodeje a marketingu, které odrážejí potřeby trhu. Dosažení vynikajícího prodeje Sales Excellence je jasným cílem BSS. Jako systém podpory a managementu funguje Bosch Human Resources System (BHS), celosvětová iniciativa změn v personalistice. Určuje rámec a orientaci strate - gické a operativní personální práci. Cílem je celosvětové systémové řízení, optimalizace procesů a organizace personalistiky. BSCH_Img_Innen_CZ_2.indd :27:37 Uhr

11 Vize, Principy, Hodnoty, Zásadní kompetence a Bosch Business System jako celek popisují, jak a kam se chce podnik Bosch rozvíjet. Tvoří tak základní kostru pro jeho další rozvoj. House of Orientation přehled jeho součástí Vize je dominující představa o budoucnosti našeho podniku. Ukazuje směr energického rozvoje skupiny Bosch. Jakožto směrnice každodenního obchodování zprostředkovávají Principy konkrétní zásady, jak trvale pojistit výnos a růst. Hodnoty tvoří všeobecný základ pro úspěšnou, celosvětovou spolupráci. Tato živá kultura Bosch podporuje podnik ve stálém chodu v prostředí mezinárodního trhu. Skupina Bosch disponuje jasnými Zásadními kompetencemi, které přesahují náš obor. Důs led - ným využíváním tohoto výkonnostního potenciálu ve všech oborech a regionech posiluje Bosch svou konkurenceschopnost. Bosch Business System podporuje plynulé zlepšování všech interních procesů ve firmě a jejich realizaci v praxi. Tento průvodce byl napsán, aby pomáhal všem zaměstnancům skupiny Bosch lépe porozumět změnám ve firmě, podílet se na jejich utváření a tím zajišťovat naši trvalou konkurenceschopnost. BSCH_Img_Innen_CZ_2.indd :27:40 Uhr

12 Pět červených písmen a kotva již po desetiletí utvářejí obraz společnosti Bosch. Dalším pilířem této značky je slogan Stvořeno pro život, jenž zprostředkovává zásadní kompetence a přínos značky Bosch. Tento slogan se používá vždy v domácím jazyce a vyjadřuje technologické vedení (sílu inovace), kvalitu našich služeb a přínos našich produktů. Jeho dvojí význam byl užit záměrně: Kromě trvanlivosti a spolehlivosti zdůrazňuje techniku sloužící životu. Tím také slogan vyjadřuje naši zvláštní odpovědnost. Stvořeno pro život. BSCH_Img_Innen_CZ_2.indd :27:43 Uhr

Schindler Navigator Book Stanovení cílů společnosti Schindler a určení správného směru a strategie, vedoucí k úspěchu na trhu výtahů a eskalátorů.

Schindler Navigator Book Stanovení cílů společnosti Schindler a určení správného směru a strategie, vedoucí k úspěchu na trhu výtahů a eskalátorů. Schindler Navigator Book Stanovení cílů společnosti Schindler a určení správného směru a strategie, vedoucí k úspěchu na trhu výtahů a eskalátorů. Jürgen Tinggren Náš závazek Vážení kolegové, Miguel A.

Více

PODNIKATELSKÉ MOTTO A HODNOTY

PODNIKATELSKÉ MOTTO A HODNOTY PODNIKATELSKÉ MOTTO A HODNOTY Podnikatelské motto Naše cesta k úspěchu Podnikatelské motto popisuje samozřejmost existence skupiny EVVA a umožňuje orientaci organizace jako celku. Tvoří základnu podnikatelské

Více

Geberit Kompass. Vize (graficky) Vize Kam míříme. Poslání Hodnoty Faktory úspěchu. Zásady řízení. Co děláme. Co nás vede. Jak spolupracujeme -

Geberit Kompass. Vize (graficky) Vize Kam míříme. Poslání Hodnoty Faktory úspěchu. Zásady řízení. Co děláme. Co nás vede. Jak spolupracujeme - Geberit Kompass Vize (graficky) Vize Kam míříme Poslání Hodnoty Faktory úspěchu Zásady řízení Co děláme Co nás vede Co nás dělá úspěšnými Jak spolupracujeme - Předmluva Albert M. Baehny Milí kolegové,

Více

VY_32_INOVACE_PEL-3.EI-07-DEFINICE POJMU KVALITY. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_PEL-3.EI-07-DEFINICE POJMU KVALITY. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_PEL-3.EI-07-DEFINICE POJMU KVALITY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Více

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace Pomáháme městům a obcím, manažerům a lidem v organizacích na cestě ke zlepšování kvality služeb, řízení, komunikace a rozvoje zaměstnanců. www.mvsprojekt.cz 8 kroků k zákaznické orientaci 8 kroků k zákaznické

Více

POKYNY PRO ZAMĚSTNANCE REXEL, BUILDING THE FUTURE TOGETHER

POKYNY PRO ZAMĚSTNANCE REXEL, BUILDING THE FUTURE TOGETHER POKYNY PRO ZAMĚSTNANCE REXEL, BUILDING THE FUTURE TOGETHER EDITORIAL Vážení kolegové, Svět kolem nás se mění rychle, přináší nové výzvy a příležitosti k rozvíjení nových efektivních řešení pro spotřebu

Více

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE MANAGEMENT PROCESŮ část 10, díl 3, kapitola 5, str. 1 10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE Strategické marketingové plánování musí rozhodnout o volbě a pokrytí trhu, stanovení chování vůči tržním subjektům

Více

Řízení Lidských Zdrojů

Řízení Lidských Zdrojů Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Řízení Lidských Zdrojů 1. Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie 2. Řízení Lidských Zdrojů Řízení

Více

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Prezentace pro klíčové představitele Dostat se o úroveň výše RIS JMK je založena na existenci regionálního inovačního ekosystému Regionální

Více

NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S.

NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S. NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S. AV MEDIA, A.S. KDO JSME Inspirace Inovace - Integrace HODNOTY - LIDÉ Jsme si vědomi, že náš úspěch

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_PLÁNOVÁNÍ II_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Marketingové řízení podniku

Marketingové řízení podniku Marketingové řízení podniku Začínáme plánovat Podnikové strategické plánování Otázky tvořící základ strategického plánování : - Kde se nacházíme? - Jak jsme se sem dostali? - Kam směřujeme? - Kde bychom

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

Konference Klastry 2006 Financování projektů

Konference Klastry 2006 Financování projektů Konference Klastry 2006 Financování projektů Margareta Křížová Central European Advisory Group CEAG 5.května 2006, Brno Témata I. Finanční zdroje v různých fázích vývoje firmy II. Financování prostřednictvím

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Grantová příručka pro žadatele o grant

Grantová příručka pro žadatele o grant Grantová příručka pro žadatele o grant Obsah Hlavní zásady Nadace Sirius 3 Grantová strategie 4 Zásady grantování Nadace Sirius 5 Systém hodnocení žádostí 5 Informace pro žadatele 6 Hlavní zásady Nadace

Více

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 M A N A G E M E N T 3 MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 V Ý Z N A M S T R A T E G I C K É H O M A N A G E M E N T U MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 2 Strategický management Představuje souhrn aktivit jako

Více

Politika kvality Nestlé Česko a Slovensko

Politika kvality Nestlé Česko a Slovensko Politika kvality Nestlé Česko a Slovensko KVALITA JE ZÁKLADEM NAŠÍ FIRMY JAKO PŘEDNÍ POTRAVINÁŘSKÉ SPOLEČNOSTI ZAMĚŘENÉ NA VÝŽIVU A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Nestlé Česko a Slovensko usiluje o vytváření dlouhodobě

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

SMC Váš partner pro automatizaci

SMC Váš partner pro automatizaci SMC Váš partner pro automatizaci SMC celosvětový lídr v automatizaci S 32% podílem na globálním trhu jsme předními světovými odborníky v oboru pneumatiky. Jsme silným partnerem pro průmysl a vytváříme

Více

Auditorské služby. Committed to your success

Auditorské služby. Committed to your success Auditorské služby Committed to your success Auditorské služby Expertní znalosti, individuální přístup a dlouhodobá péče jsou klíčem k nezávislému a profesionálnímu ověření vašich ekonomických informací.

Více

Výzva otevřené inovace pro konkurenceschopnost firem

Výzva otevřené inovace pro konkurenceschopnost firem Výzva otevřené inovace pro konkurenceschopnost firem Michal Beneš CES VŠEM www.cesvsem.cz Konkurenceschopnost podniků 5. 6. února 2008, Brno 1 Konkurenceschopnost firmy Schopnost přežití (empirická definice)

Více

Formulář sebehodnocení

Formulář sebehodnocení Příloha č.2: Roční hodnocení Formulář sebehodnocení Prostor pro Váš růst Informace pro zaměstnance: Roční hodnocení zaměstnanců je velmi důležité. Je to jedinečná příležitost k dialogu o vykonané práci

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

ŠVÉDSKÉ VÝROBKY O SPOLEČNOSTI

ŠVÉDSKÉ VÝROBKY O SPOLEČNOSTI ŠVÉDSKÉ VÝROBKY Švédský styl. ESBE je skutečně švédská společnost nepůsobí však pouze ve Švédsku. Vývoj a výroba našich výrobků stále probíhají ve švédské vesničce Reftele, kde to všechno začalo. Jsme

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT

Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT MBI, Management byznys informatiky Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT reflexe v modelu MBI Jan Dohnal Katedra softwarového inženýrství, FIT, ČVUT MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Vytváření

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1 Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 Marketingový management Klíčovým základem procesu marketingového managementu jsou do podstaty problému

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Svoboda díky technologiím

Svoboda díky technologiím projektový management Projektový management UNiQ Svoboda díky technologiím Zabýváme se vývojem technologií, které pomáhají firmám zvýšit jejich efektivitu a uspořit čas. Díky automatizovanému softwaru,

Více

Sika Industry Inventing the Future

Sika Industry Inventing the Future Sika Industry Inventing the Future Segmenty trhu pro potřeby našich zákazníků: automobilový průmysl automotive Aftermarket transportation spotřebiče & komponenty nástroje & kompozity Vyvíjíme řešení pro:

Více

1) Hodnocení celkového působení

1) Hodnocení celkového působení Příloha č.1: Formulář ročního hodnocení Jméno hodnoceného/zaměstnance: Pozice / Hotel: Jméno vedoucího/zaměstnavatele: Datum hodnocení: 1) Hodnocení celkového působení Celkové hodnocení by mělo být odrazem

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Systém strategického řízení nezbytný předpoklad úspěšné tvorby a realizace business plánu Strategické řízení Podniková strategie je mapa, která vede podnik, tým nebo

Více

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC. Social Innovation & Enterprise Cluster

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC. Social Innovation & Enterprise Cluster Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC Social Innovation & Enterprise Cluster co je SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ Sociální podnikání je činnost firem a komerčních společností, které vedle tvorby zisku usilují

Více

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Smlouvy v EU Evropská unie (tedy EU, dříve Evropská společenství, ES, původně Evropské hospodářské společenství, EHS) je definována smlouvami

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Svoboda díky technologiím

Svoboda díky technologiím úkoly a plánování Úkoly a plánování UNiQ Svoboda díky technologiím Zabýváme se vývojem technologií, které pomáhají firmám zvýšit jejich efektivitu a uspořit čas. Díky automatizovanému softwaru, přinášíme

Více

Etický kodex. Naše identita. Naše hodnoty. With head and heart in finance

Etický kodex. Naše identita. Naše hodnoty. With head and heart in finance Etický kodex Naše identita. Naše hodnoty With head and heart in finance head With and heart in finance Obsah Úvod 5 Naše identita 7 Naše společnost 9 Naše odvětví 10 Udržitelnost ve společnosti EOS 11

Více

Svoboda díky technologiím

Svoboda díky technologiím docházkový systém Docházkový systém UNiQ Svoboda díky technologiím Zabýváme se vývojem technologií, které pomáhají firmám zvýšit jejich efektivitu a uspořit čas. Díky automatizovanému softwaru, přinášíme

Více

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR)

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Úloha marketingu v řízení podniku Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Nástroje a prostředky uskutečňování vztahů s veřejností Přímá marketingová komunikace snadnější získávání

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III III Část I Řízením k inovacím 1 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3 1.1 Inovace a konkurenční výhoda......................................6 1.2 Typy inovací...................................................11

Více

Svoboda díky technologiím

Svoboda díky technologiím HR systém HR systém UNiQ Svoboda díky technologiím Zabýváme se vývojem technologií, které pomáhají firmám zvýšit jejich efektivitu a uspořit čas. Díky automatizovanému softwaru, přinášíme lidem více svobody

Více

CENTRAL EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

CENTRAL EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY CENTRAL EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY Středoevropský technologický institut CEIT (Central European Institute of Technology) nabízí nejmodernější, inovativní a vysoce kvalitní řešení pro průmysl, zdravotnictví

Více

Strategický cíl 3. Prosperita

Strategický cíl 3. Prosperita Prosperující město 3.1 Služby města pro podnikání a investice zajišťující příliv investic a podporu podnikatelských aktivit 3.2 Pracovní příležitosti bez bariér cílem zlepšit možnosti účasti na trhu práce

Více

Svoboda díky technologiím

Svoboda díky technologiím Fakturační systém UNiQ Svoboda díky technologiím Zabýváme se vývojem technologií, které pomáhají firmám zvýšit jejich efektivitu a uspořit čas. Díky automatizovanému softwaru, přinášíme lidem více svobody

Více

Vize a mise společností B. Braun Medical v ČR a SR

Vize a mise společností B. Braun Medical v ČR a SR Vize a mise společností B. Braun Medical v ČR a SR Úvodní slovo 2 Vážené dámy a pánové, milé kolegyně a kolegové, když řecký filozof Hérakleitos z Efesu vyřkl známou větu Pantha rhei, tedy Všechno plyne,

Více

Svoboda díky technologiím

Svoboda díky technologiím skladová evidence Skladová evidence UNiQ Svoboda díky technologiím Zabýváme se vývojem technologií, které pomáhají firmám zvýšit jejich efektivitu a uspořit čas. Díky automatizovanému softwaru, přinášíme

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

SWOT ANALÝZA. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu

SWOT ANALÝZA. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu SWOT ANALÝZA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_EKO1014 Autor Ing. Adéla Hrabcová Datum 5. 4.

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Svoboda díky technologiím

Svoboda díky technologiím pracovní výkaz Pracovní výkaz UNiQ Svoboda díky technologiím Zabýváme se vývojem technologií, které pomáhají firmám zvýšit jejich efektivitu a uspořit čas. Díky automatizovanému softwaru, přinášíme lidem

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Viceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy GiTy, a.s., Mariánské nám. 1, Brno 617 00 ogirstl@gity.cz INFORUM 2007: 13. konference

Více

MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM

MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM Motivovat lidi znamená, že je musíte přimět chtít to, co chcete, aby chtěli M. Amstrong MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení

Více

Řízení 1 & Efektivní komunikace Jaroslav Jíra Category management GfK Praha Category management Jaroslav Jíra 2 Globální pohled Proč jsou silné silné? 3 Silné jsou výsledkem systematické práce respektující

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Denně jsme konfrontováni s novými výzvami, požadavky a rozhodnutími. Právě v oblasti mezilidských vztahů

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D.

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Přednáška 6 B104KRM Krizový management Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Téma KRIZOVÁ KOMUNIKACE Krizová komunikace -shrnutí Významnost veřejného mínění Riziko ztráty dobré pověsti má vysokou pravděpodobnost

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Svoboda díky technologiím

Svoboda díky technologiím pokladní systém Pokladní systém UNiQ Svoboda díky technologiím Zabýváme se vývojem technologií, které pomáhají firmám zvýšit jejich efektivitu a uspořit čas. Díky automatizovanému softwaru, přinášíme lidem

Více

Svoboda díky technologiím

Svoboda díky technologiím CRM systém CRM systém UNiQ Svoboda díky technologiím Zabýváme se vývojem technologií, které pomáhají firmám zvýšit jejich efektivitu a uspořit čas. Díky automatizovanému softwaru, přinášíme lidem více

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

Individuální plány aneb people management v praxi

Individuální plány aneb people management v praxi Individuální plány aneb people management v praxi Mgr. MUDr. Vratislav Kalenda, MSc. in SHRM Jednatel, Image Lab Ing. Stanislav Sýkora Generální ředitel, Asseco Solutions Image Lab Asseco Solutions Image

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

10 nových priorit rozvoje managementu

10 nových priorit rozvoje managementu 10 nových priorit rozvoje managementu Richard Dobeš Managing Partner CEE living performance Krauthammer Založení v roce 1971 300 tréninkových konzultantů 24 poboček v 16 zemích 1971-2010: >25.000 účastníků

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Na úplný úvod. kdo jsme a proč jsme dva. Marketing. Sales

Na úplný úvod. kdo jsme a proč jsme dva. Marketing. Sales Zvyšování loajality zaměstnanců jako předpoklad lepšího vztahu se zákazníky Praha 30. 9. 2009 Na úplný úvod kdo jsme a proč jsme dva Marketing Sales 2 Na úplný úvod kdo jsme a proč jsme dva Ženský pohled

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Etický kodex ČVUT v Praze. (Návrh k projednání a schválení AS ČVUT)

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Etický kodex ČVUT v Praze. (Návrh k projednání a schválení AS ČVUT) ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Etický kodex ČVUT v Praze (Návrh k projednání a schválení AS ČVUT) Praha, říjen 2011 Etické principy vzájemných vztahů na univerzitě, stejně jako vztahy členů akademické

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Pro každý projekt jsou tyto typy kritérií: A) Musí být splněno kritéria typu ANO/NE pokud všechna tato kritéria nejsou splněna, projekt nepostupuje dále.

Více

ÚVOD DO BSC - základy metody vyvážených ukazatelů. Ing. Petra Plevová

ÚVOD DO BSC - základy metody vyvážených ukazatelů. Ing. Petra Plevová ÚVOD DO BSC - základy metody vyvážených ukazatelů Ing. Petra Plevová Kvalita Norma ČSN EN ISO 9000:2001 Jakost (resp. synonymum kvalita) je stupeň splnění požadavků souborem typických znaků. Požadavkem

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Společenská odpovědnost z pohledu Zdravého Jihomoravského kraje

Společenská odpovědnost z pohledu Zdravého Jihomoravského kraje Společenská odpovědnost z pohledu Zdravého Jihomoravského kraje Akce je součástí projektu NSZM ČR STRATEG-2: Strategické řízení v obcích o stupeň výše podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb

Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb Ostrava duben květen 2014 lektoři Mgr. Jaroslava Krömerová Mgr. Květa Staňková Zpráva Shrnuje výsledky spolupráce 14 poskytovatelů sociálních

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PODNIKOVÁ KULTURA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Naše zásady podnikání

Naše zásady podnikání Chceme být úspěšnou a důvěryhodnou společností Naše zásady podnikání Proto děláme věci jednoduše s důrazem na smysluplnost, osobní odpovědnost každého z nás a férový přístup. Abychom dosáhli tohoto cíle,

Více

Integrovaný systém řízení. příkaz č. P 01. Politika ISŘ. číslo výtisku: 01

Integrovaný systém řízení. příkaz č. P 01. Politika ISŘ. číslo výtisku: 01 Integrovaný systém řízení příkaz č. P 01 Politika ISŘ číslo výtisku: 01 Politika integrovaného systému řízení společnosti Hutní montáže, a.s. Hutní montáže, a.s. jsou přední českou společností zabývající

Více

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání!

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TRADICE společnost založena v roce 1996, DOBRÁ ZNAČKA respekt důvěra partnerství, LÍDR ve vzdělávání na českém

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více