Studie znalostí žáků podnikatelského prostředí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studie znalostí žáků podnikatelského prostředí"

Transkript

1 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 2010 Studie znalostí žáků podnikatelského prostředí zpracovatel: Česko Německá obchodní komora o.s. Tato studie je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

2 Obsah Obsah... 2 Úvod... Chyba! Záložka není definována. 1. Cíle práce... Chyba! Záložka není definována. 2. Metody... Chyba! Záložka není definována Objekt průzkumu... Chyba! Záložka není definována. 2.2 Výběr vzorku... Chyba! Záložka není definována. 2.3 Kritéria výběru... Chyba! Záložka není definována. 2.4 Výzkumné metody a technika... Chyba! Záložka není definována. 2.5 Zpracování dat... Chyba! Záložka není definována. 3. Celková charakteristika výběrového souboru... Chyba! Záložka není definována. 4. Souhrn toho, co je známé v souvislosti se zvoleným tématem... Chyba! Záložka není definována Obecná charakteristika celkové stability a atraktivity českého podnikatelského prostředí... Chyba! Záložka není definována Vize českého stavebnictví do roku Chyba! Záložka není definována Učňovské školství ve stavebnictví... Chyba! Záložka není definována Výchova učňů v zahraničí... Chyba! Záložka není definována. 5. Výsledky dotazníkového šetření... Chyba! Záložka není definována Popis dat... Chyba! Záložka není definována. 1. Jaké důvody ovlivnily volbu oboru, který studuješ? Chyba! Záložka není definována. 2. Splnilo studium tvé očekávání v oblasti přípravy... Chyba! Záložka není definována. 3. Pokud by jsi se mohl znovu rozhodnout, studoval by jsi opět tento obor?... Chyba! Záložka není definována. 2

3 Pokud ne, jaký je důvod?... Chyba! Záložka není definována. 4. Jaké jsou tvé plány po absolvování školy?... Chyba! Záložka není definována. 5. Jaká je podle tebe moţnost uplatnění na trhu práce ve tvém oboru?... Chyba! Záložka není definována. 6. Jak budeš hledat zaměstnání po skončení studia?... Chyba! Záložka není definována. 7. Podnikl jsi jiţ nějaké kroky při zajišťování si zaměstnání po skončení studia? Chyba! Záložka není definována. 8. Co by jsi dělal, kdybys práci nenalezl, tak jak plánuješ?... Chyba! Záložka není definována. 9. Podniká někdo v tvém okolí?... Chyba! Záložka není definována. 10. To, co jsem se dověděl o podnikání ve škole, povaţuji:... Chyba! Záložka není definována. 11. Pokud bych se rozhodl podnikat, vím přesně, jaká právní forma podnikání (fyzická osoba, právnická osoba) je pro mě to pravé?... Chyba! Záložka není definována. 12. Vím, kde získám informace o podnikání a kam (na jaký úřad či instituci) se mohu obrátit:... Chyba! Záložka není definována. 13. Umím podat ţádost o ţivnostenské oprávnění v mém oboru?... Chyba! Záložka není definována. 14. Dokázal bych vyjmenovat alespoň 5 povinností podnikatelů provozující ţivnost:... Chyba! Záložka není definována. 15. Znám výhody a nevýhody jednotlivých typů obchodních společností:... Chyba! Záložka není definována. 16. Není pro mě problém sestavit si svůj profesní ţivotopis (tzv. CV):... Chyba! Záložka není definována. 17. Prosím označ pravdivý výrok:... Chyba! Záložka není definována. 18. Proto, abych se stal zaměstnancem firmy (dle právního řádu ČR) musím uzavřít pracovní smlouvu:... Chyba! Záložka není definována. 19. Základní délka pracovní doby činí:... Chyba! Záložka není definována. 20. Pokud nejsem plátce DPH, kalkuluji ceny s DPH: Chyba! Záložka není definována. 21. Vystavit fakturu za své sluţby můţe:... Chyba! Záložka není definována. 3

4 22. Podle stavebního zákona, je nutné poţádat o stavební povolení:... Chyba! Záložka není definována. 23. Dokáţeš vyjmenovat alespoň 5 typů daní dle platného právního řádu ČR:... Chyba! Záložka není definována. 6. Názory sociálních partnerů... Chyba! Záložka není definována. 6.1 Příčiny špatného uplatnění absolventů na trhu práce Chyba! Záložka není definována. 6.2 Faktory ovlivňující dobré uplatnění absolventů škol na trhu práce Chyba! Záložka není definována. 7. Závěry šetření znalostí podnikatelského prostředí mezi zaměstnavateli v oboru stavebnictví, v oblasti legislativy s.r.o.... Chyba! Záložka není definována. 8. Závěr... 5 SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY Bibliografie Zákony a vyhlášky SEZNAM GRAFŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM PŘÍLOH

5 8. Závěr Studie znalostí ţáků podnikatelského prostředí vznikla na fundamentu dotazníkového šetření, které bylo provedeno na vzorku 100 ţáků posledních ročníků technicko-řemeslně stavebních oborů ( a to s důrazem na obor H/01 Zedník a H/01 Truhlář). V měsících dubnu 2010 a květnu 2010, byly touto metodou šetřeny znalosti a informovanost ţáků v oblasti: Formy podnikání. Soukromé podnikání občanů. Pracovně právní vztahy a související činnosti. Závazkové vztahy. Evidence hospodaření podnikatele jednoduché účetnictví. Daně, daňový systém. Marketingové činnosti. Podnikatelský záměr. Realizace staveb. Cílem výzkumné práce bylo zjistit úroveň znalostí podnikatelského prostředí a na tomto základě sestavit inovativní vzdělávací program modulární koncepce (tj. obsahem další etapy zpracování do ). Součástí vzdělávacího programu budou také vzdělávací texty, které budou obsahovat teoretický výklad k jednotlivým modulům. 5

6 Při zpracování základního cíle šetření, tj. zjistit míru informovanosti ţáků posledních ročníků o podnikatelském prostředí, autoři studie vyuţili příleţitosti, k zjištění dalších skutečností týkajících se tohoto tématu. Jedná se především o zjištění zájmu respondentů vstoupit bezprostředně po ukončení školy do soukromého podnikání, zjištění míry profesní identifikace s oborem, který si respondenti vybrali a očekávání jejich uplatnění na trhu práce. Z tohoto důvodu byly cíle studie rozšířeny a podrobně je můţeme definovat takto: Získat informace o subjektivním hodnocení úrovně přípravy ze strany samotných ţáků. Zachytit eventuální změny ve vztahu ke zvolenému oboru studia, které mohly nastat v jeho průběhu. Zjistit míru identifikace se zvoleným oborem. Zjistit očekávání ve vztahu k budoucí profesi a moţnostem uplatnění na trhu práce. Zjistit úroveň a hloubku znalostí o podnikatelském prostředí. Zjistit míru zájmu o vstup do soukromého podnikání. Jednotlivé cíle byly řešeny, jak z pohledu jednotlivých skupin oborů odborných škol, tedy oboru H/01 Zedník a H/01 Truhlář, tak z pohledu kumulativního, tedy za oba vybrané obory. Shrňme si nyní jednotlivé zjištěné skutečnosti. Z uvedených výsledků je patrné, ţe naprostá většina budoucích absolventů se při volbě oboru rozhodovala převáţně samostatně. Významnou roli v tomto směru hrál zájem o obor, přičemţ základní informační servis poskytla ţákům informační a poradenská střediska úřadů práce, výchovní poradci na základní škole, ale také náboráři odborných škol. V organizační rovině (tzn. jak podat přihlášku, kde je moţné studovat daný učební obor apod.) byli ţáci podpořeni především výchovnými poradci na základní škole, kde studovali. Je zajímavé, ţe přesto, ţe rodičům je obecně přiznáván dominantní podíl na výběru studijního oboru ţáka, sami ţáci to 6

7 tak nevnímají (nebo takovou roli rodičům záměrně nepřiznávají). Na základě jejich vlastního subjektivního hodnocení, mají v tomto směru daleko větší vliv například kamarádi. Identifikaci budoucího absolventa se zvoleným oborem ovlivnil nejenom prvotní zájem o obor (danou profesi), ale i odborná příprava samotná. Respondenti hodnotili úroveň přípravy, kterou jim škola zprostředkovala jako celkem dobrou, případně dobrou. Pomyslné první a druhé místo nespokojenosti absolventů si odnesla oblast přípravy jazykových znalostí a práce s výpočetní technikou. V této souvislosti je nutné vnímat také další z uvedených výsledků dotazníkového šetření a to, ţe respondenti jsou vysoce pracovně mobilní, s čímţ velmi úzce souvisí také ochota odchodu za prací do zahraničí a především do členských států EU. Z tohoto pohledu je nízké hodnocení jazykové přípravy alarmujícím ukazatelem, který jistě sniţuje konkurenceschopnost českých řemeslníků (ať jiţ v pozici zaměstnanecké, či podnikatelské) na evropském trhu. Vraťme se, ale k otázce identifikace budoucích absolventů s oborem. Ta byla hodnocena podle podílu těch respondentů, kteří by si v případě, ţe by mohli svoji volbu opakovat, vybrali opět stejný obor. Celkově 53% by i podruhé volilo stejný obor, 17% dotazovaný by se podruhé rozhodlo jinak. Ve velké míře se s oborem identifikovali především ţáci oboru zedník (63%). Niţší míru identifikace, jsme dle výsledků dotazníkového šetření zaznamenali u budoucích absolventů oboru truhlář (44%). Nutno ovšem říci, ţe právě truhláři byli ti, kteří nejvíce volili odpověď nejsem si jistý, která samozřejmě není jasnou negací původní volby učebního oboru. V řadě případů si budoucí absolventi vytvořili pozitivní vztah k oboru právě aţ v jejím průběhu. Svou roli zde sehrála škola se svým celkovým klimatem. Pokud bychom měli označit negativní skutečnost, která má vliv na identifikaci budoucích absolventům s oborem, který se rozhodli studovat, je to velmi často uváděná obava z obtíţí spojených s hledáním pracovního uplatnění a finančním ohodnocení. Budoucí absolventi se ve velké většině potýkají s obavami z nedostatečné poptávky po své profesi, kaţdý třetí si připouští riziko nezaměstnanosti dlouhodobějšího charakteru (tj. 6 aţ 12 měsíců). Hledání práce a způsob, respektive cesta k získání zaměstnání, je velmi variabilní a respondenti volili více moţností. Jestliţe ve fázi volby povolání nehledali budoucí absolventi radu u rodičů a vyuţili, tak moţnosti svého autonomního rozhodování, pak na konci odborné přípravy spoléhají na to, ţe své pracovní uplatnění snadněji získají na základě kontaktů svých 7

8 rodičů, či příbuzných (26%) nebo, ţe budou pracovat v rodinné firmě (10%). Přesto, přístup budoucích absolventů nespočívá pouze v pasivním očekávání, ţe se rodiče postarají. Více jak 60% budoucích absolventů preferuje aktivní přístup k hledání uplatnění na trhu práce. Tento přístup by si zachovali i v případě déletrvajících obtíţí. Dali by přednost dalšímu hledání pracovního místa v oboru i mimo něj, věnovali by se dalšímu vzdělávání. Případně by přistoupili ke změně profese cestou rekvalifikace. Podpora v nezaměstnanosti není prvoplánově preferovanou strategií. O zahájení podnikání uvaţuje 11% budoucích absolventů. Podnikání, jako alternativu uplatnění na trhu práce volí, především ţáci v oboru zedník. Tento přístup je více jak pochopitelný. Právě tento obor nabízí moţnost zahájit samostatné podnikání s minimálními investicemi, a to například oproti oboru truhlář, kde investice do základních strojů a nástrojů (výrobní technologie) nutných k realizaci profese, je značný. V rámci šetřeného vzorku je 82% dotazovaných v přímém kontaktu s podnikateli, lze tedy předpokládat, ţe ti respondenti, kteří se rozhodli vstoupit do soukromého podnikání, rozhodli se tak na základě reálných představ, co je v tomto trţně-soutěţním prostředí čeká. Otázky, které byly ţákům kladeny, vyţadovali ve většině případech subjektivní hodnocení respondenta, a tak jak bylo uvedeno v Pokynech k pouţití dotazníku neexistovala v těchto případech špatná, či správná odpověď. Respondenti v těchto otázkách hodnotili celou škálu skutečností, a to včetně svých znalostí podnikatelského prostředí. V jedné z otázek bylo tímto způsobem zjišťováno, jak sami ţáci hodnotí své znalosti a informovanost z oblasti podnikatelského prostředí. Z uvedených výsledků je jasné, ţe subjektivní hodnocení svých vlastních znalostí v této problematice hodnotí respondenti poměrně dostatečně (62%). Přesto více jak pětina z šetřené skupiny, hodnotí své znalosti nedostatečně, coţ je vysoce alarmující výsledek právě ve vztahu vstupu do soukromého podnikání po ukončení školy. Pouze 14% budoucích absolventů povaţuje znalosti, které získali ve škole za dobré a praktické informace, díky kterým přesně vědí co dělat a na koho se obrátit. Tento nepříznivý stav informovanosti respondentů o podnikatelském prostředí, bohuţel nevyvrátily výsledky ryze vědomostních otázek, které dotazník obsahoval. Budoucí absolventi byli dotazováni na skutečnosti z oblasti obchodně-právní, pracovně-právní, 8

9 daňové, ale i oblasti například stavebního zákona tedy realizace staveb. Otázky byly postaveny tak, ţe se nejednalo o test specifických znalostí v oblasti podnikatelské legislativy, spíše je moţné označit je jako test všeobecných znalostí právního řádu ČR, které se dotýkají kaţdého občana, a to jak zaměstnance, tak podnikatele. Pokud jsme v úvodu práce popsali studii jako informativní, týká se toto označení především komentářů právě těchto ryze znalostních otázek. V rámci hodnocení těchto typů dotazů, krátce vysvětlujeme danou problematiku, a to včetně odvolání se na konkrétní legislativu, či přímé citace jednotlivých částí norem, tak jak jsou uvedeny v jednotlivých zákonících (viz Seznam pouţité literatury, zákony a vyhlášky). Jak jiţ bylo naznačeno, znalosti budoucích absolventů v oblasti podnikatelského prostředí bohuţel nejsou dostatečné. Přesto, ţe jsme testovali znalosti, které mají obecný charakter a jsou předmětem osnov předmětu Ekonomika, ţáci posledních ročníků technických oborů prokazovali alarmující neznalost v testovaných oblastech, nutno ovšem říci, ţe i zde byly zjištěny rozdíly. Oblast obchodně právní legislativy, tak jak byla dotazována, v otázkách týkajících se například právní formy podnikání, ţivnostenského zákona, obchodního zákoníku, závazkových vztahů atp. je dovolte nám tento výraz hodnocení obcházejícím strašidlem budoucích podnikatelů, kteří byli v rámci našeho výzkumu dotazováni. A opravdu není divu, pokud se podíváme na níţe uvedená hodnocení otázek: o 63% respondentů odpovědělo, ţe rozhodnutí týkající se typu právní formy podnikání by realizovali na základě odborného poradenství některého ze subjektů, který se této problematice věnuje (viz komentáře k hodnocení otázky č.11). o Nejvíce dotazovaných (60%) si není jisto, zda by dokázali podat ţádost o ţivnostenské oprávnění (viz komentáře k hodnocení otázky č.13). o 39% si nebylo jisto a alarmujících 45% budoucích absolventů nemá o povinnostech podnikatelů provozující ţivnost spíše, či vůbec ţádnou představu (viz komentáře k hodnocení otázky č.14). 9

10 o 57%, tedy více neţ polovina dotazovaných, si není jista svými znalostmi v oblasti jednotlivých výhod a nevýhod typů obchodních společností (viz komentáře k hodnocení otázky č.15). o Bohuţel z volby odpovědí je moţné usuzovat, ţe více jak polovina respondentů nemá povědomí také o obsahu obchodního a ţivnostenské zákona (viz komentáře k hodnocení otázky č.17). Zcela jiná úroveň znalostí (bohuţel pouze v této testované oblasti soukromého podnikání) byla zaznamenána v pracovněprávních vztazích. Zde respondenti vykazovali velmi dobré, slovy školního hodnocení chvalitebné znalosti. (Do této oblasti jsme také zařadili téma profesního ţivotopisu.) o celkově 60% respondentů označilo za bezproblémové sestavit si svůj profesní ţivotopis (viz komentáře k hodnocení otázky č.16). o 80% respondentů je seznámeno se skutečností povinnosti uzavření pracovní smlouvy v písemné formě (viz komentáře k hodnocení otázky č.18). o 67% respondentů zná základní délku pracovní doby (viz komentáře k hodnocení otázky č.19). Právě na základě shora uvedených výsledků je moţné konstatovat, ţe míra informovanosti respondentů v oblasti pracovněprávních vztahů, je vyšší neţ v oblasti obchodně právních vztahů. Další problematikou, jejíţ znalost respondentů nebylo moţné hodnotit jako dobrou, je oblast znalostí stavebního zákona, tedy oblast realizace staveb. Výsledek našeho šetření mezi ţáky stavebních oborů ukazuje, na zcela nedostatečnou znalost zákona, který je bude provázet na jejich profesionální dráze, ať jiţ v zaměstnanecké či podnikatelské formě. Pouze 23% respondentů ví, ţe zdaleka ne všechny stavby a jejich realizace jsou podmíněny stavebním povolením (viz komentáře k hodnocení otázky č.22). Značné rozpaky také vyvolaly výsledky testování znalostí respondentů v oblasti daňové a účetnictví. Například s principy DPH je seznámeno 53% respondentů, kteří správně označili, ţe pokud nejsou plátci DPH, nekalkulují tuto daň do svých cen. Celkem 47% budoucích 10

11 absolventů neví (21%), nebo se chybně domnívá (26%), ţe své ceny kalkulují s DPH, a to i přesto, ţe nejsou plátci této daně (viz komentáře k hodnocení otázky č.20). Dále celkem 57% dotazovaných si není jisto, ţe by byli schopni vyjmenovat alespoň 5 typů daní. 5% respondentů si je jisto, ţe tyto daně neznají a 19% je spíše nezná. Pouze 19 ţáků ze sta, je schopna vyjmenovat pět moţností z celkových čtrnácti. Bohuţel jak se zdá, ani tato část legislativy není šetřené skupině respondentů příliš známa (viz komentáře k hodnocení otázky č.23). Nejistota panuje také v otázce, kdo vlastně můţe vystavit fakturu. Na tuto otázku odpovědělo správně bohuţel jen 10% respondentů. To je opět velmi alarmující výsledek. V kombinaci s nejčetněji volenou odpovědí, tedy ţe, fakturu za své sluţby můţe vystavit kaţdý občan ČR starší 18 let svědčí tento fakt, opět o nedostatečných znalostech obchodně právní legislativy, ale a to především, o neznalostech v oblasti základů účetnictví (viz komentáře k hodnocení otázky č.21). Shrnuto a podtrţeno, pokud prioritním cílem této studie bylo zjistit úroveň znalostí a informovanosti o podnikatelském prostředí ţáků posledních ročníků studijního oboru Zedník a Truhlář, je třeba konstatovat, ţe by pravděpodobně byly v podnikatelské praxi zcela nedostatečné. Doporučujeme se proto zaměřit na zcela praktické oblasti této problematiky, které budou budoucí absolventi při svém vstupu na pole soukromého podnikání jistě potřebovat. Vzhledem k tomu, ţe je velice pravděpodobné, ţe znalosti, ve kterých ţáci zklamali jim byly jiţ (bohuţel neúspěšně) vštěpovány v rámci předchozí výuky, doporučujeme je nově zpracovat přístupnou a pro ţáky zajímavou formou. Doporučujeme je zpracovat tak, aby si budoucí absolventi uvědomili, ţe se jedná o informace, jejichţ osvojení jim jiţ dnes ušetří čas, peníze a nepříjemnosti, a to bez ohledu na to, zda-li budou podnikat či se stanou zaměstnanci. V této souvislosti bychom rádi doplnili 1 anotace témat inovativních vzdělávacích modulů a vzdělávacích textů, tak jak je navrhuje na základě svého šetření mezi úspěšnými podnikateli realizační tým projektu 2 : 1. Právní řád ČR 1 Doplněná textace je ztučněna. 2 Viz šetření realizačního týmu v dubnu 2010 Studie znalostí podnikatelského prostředí mezi zaměstnavateli v oboru stavebnictví, v oblasti legislativy s. r. o.. 11

12 Cílem tohoto tématu je seznámení žáka se základní strukturou právního řádu ČR s důrazem na právní normy upravující vztahy podnikatelského prostředí. Žák se bude orientovat v Obchodním zákoníku a Živnostenském zákonu. Cílem je, aby žák pochopil právní aspekty podnikání (právo, právní řád, právní norma, právo soukromé, pracovní, prameny práva, právní vztahy, zastoupení). Součástí tématu je také oblast podpory podnikání v ČR a kontrolní orgány. Toto téma je stěžejní z pohledu zarámování celé problematiky podnikání. Doporučená subtémata: Právní síla jednotlivých norem, subsidiarita v právním řádu ČR, normy obecné a speciální, Občanský zákoník, Zákoník práce, Obchodní zákoník, Živnostenský zákon, Zákon o správě daní a poplatků, podpora MSP v ČR - Hospodářská komora ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu, CzechInvest, kontrolní orgány živnostenské úřady, ČOI, Krajská hygienická stanice, Státní úřad inspekce práce, Obecní policie. 2. Podnikání, podnik a podnikatel Cílem tohoto tématu je, aby žák chápal podstatu a cíl podnikání. Uměl rozlišit jednotlivé právní formy podnikání. Znal obsah a rozdělení živností. Seznámil se s funkcí živnostenského a obchodního rejstříku. V tomto směru je také důležitá osobní analýza proč chci být podnikatelem a ne zaměstnancem. Budu podnikat jako FO nebo PO? Příprava k podnikání (způsobilost pro podnikání, místo nebo sídlo podnikání, předpoklad financování, registrace, kdo je OSVČ). Doporučená subtémata: základní pojmy (podnikání, podnik, podnikatel, FO, PO a typy PO), jednání podnikatele, prokura, pojmové znaky podnikatele, formy podnikání, živnosti, základní dělení živností, podnik, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, rizika související s podnikáním. 3. Podnikání fyzických osob Cílem tématu je objasnit žákům podnikání podle Živnostenského zákona. Povinnosti podnikatele při provozování živnosti, funkci Živnostenských úřadů.. Žák bude umět vypracovat žádost o živnostenské oprávnění v oboru, včetně zjištění potřebných 12

13 náležitostí. Základem tématu je přenesení Živnostenského zákona do praxe (vznik a oprávnění podnikat, odpovědný zástupce, provozovna, druhy živností, změny, zánik, zrušení, živnostenský rejstřík). Doporučená subtémata: charakteristika živnostenského podnikání, kategorizace živností, všeobecné podmínky provozování živností, zvláštní podmínky provozování živnosti, povinnosti podnikatelů provozující živnost, zrušení živnostenského oprávnění. Obsahové náplně řemeslných živností ve stavebnictví. 4. Podnikání právnických osob Cílem tématu je objasnit žákům podnikání obchodních společností. Představit jednotlivé druhy obchodních společností a etapy jejich života (viz založení, vznik, zrušení a zánik). Žák je seznámen se způsobem založení nejběžnějšího typu obchodní společnosti, včetně podmínek pro zápis do obchodního rejstříku. Obchodní zákoník orientační přehled. Doporučená subtémata: charakteristika veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, družstva, srovnání základních charakteristik společností, zánik společnosti, likvidace společnosti, Insolvenční zákon. 5. Závazkové vztahy Cílem je žákům představit jednotlivé typy smluv (pojmenované, nepojmenované), možnosti závazkových vztahů mezi podnikateli. Podstatné náležitosti smlouvy, uzavírání smluv, odstoupení od smlouvy. Žák bude schopen vyhotovit objednávku na zboží a služby a vyhotovit jednoduchý typ smlouvy o díle a kupní smlouvy. Součástí tématu je také seznámení se s termínem plnění smlouvy, cena, sankce, odpovědnost za vady díla, záruka, reklamace, smlouvy směřující k zajištění služeb, spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele. Doporučená subtémata: typy smluv, spotřebitelské smlouvy, rozhodčí doložka, cena díla, sankce, odpovědnost za vady, záruka, reklamace. 6. Pracovně právní vztahy 13

14 Cílem tohoto tématu je seznámit žáka se základními povinnostmi a právy zaměstnance a zaměstnavatele. Bude seznámen s pracovní smlouvou a jejími náležitostmi, se změnou, či skončením pracovního poměru, a to ve vztahu k Zákoníku práce. Orientuje se v situaci na trhu práce a v pracovně právních vztazích. Žák bude schopen sestavit profesní životopis. Doporučená subtémata: pracovní smlouva, podmínky výkonu práce v rámci pracovního poměru, rozvázání pracovního poměru, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, hledání zaměstnání úřad práce, odpověď na inzerát a formulace vlastního inzerátu, způsob kontaktu s budoucím zaměstnavatelem, mzda hrubá a čistá odvody ze mzdy, kolektivní smlouva. 7. Daně, daňový systém Cílem tohoto tématu je seznámit žáka s daňovou soustavou ČR, sociálním a zdravotním pojištěním. Žák chápe ekonomickou podstatu daní, má přehled o daňové soustavě, umí vypočítat daň z příjmu. Žák bude schopen vyplnit daňové přiznání k dani z příjmu. Chápe podstatu sociálního a zdravotního pojištění, umí vypočítat jeho výši. Doporučená subtémata: systém sociálního pojištění, nepřímé daně, daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu právnických osob, ostatní daně, finanční úřad, povinnosti vůči finančnímu úřadu. 8. Základy účetnictví Cílem tématu je pochopit podstatu a význam účetnictví. Seznámit se základními funkcemi účetnictví. Znát náležitosti základních účetních dokladů (důrazem na fakturu). Žák bude schopen založit běžný účet v komerčním typu banky, sestavit příkaz k úhradě. Žák chápe podstatu mzdy, umí rozlišit základní druhy mezd a provést jejich výpočet. Doporučená subtémata: funkce a obsah rozvahy, členění majetku podniku, aktiva a pasiva, změny rozvahových účtů, rozpis rozvahy do účtu, účty aktiv, účty pasiv, náklady a výnosy, účetní zápisy, syntetická analytická evidence, účtová osnova. 9. Podnikové činnosti 14

15 Cílem tématu je představit žákům jednotlivé činnosti podniku s důrazem na firemní kulturu. Součástí tématu jsou také charakteristiky vnějších vlivů na činnost podniku, financování podniku, typy nákladů, zisk, tržby apod. Žák chápe princip hospodaření podniku, ví, jak se zjišťuje hospodářský výsledek podniku a dovede jej vypočítat. Součástí tématu je také podnikatelský záměr a jeho jednotlivé části. Co to je podnikatelský plán a jeho rozpracování (struktura, cíl a obsah podnikatelského plánu). Doporučená subtémata: charakteristika základních podnikových činností, charakteristika nákladů podniku, výpočet výnosů podniku, pojem výsledek hospodaření podniku, finanční analýza, rozdíl mezi příjmy a výnosy, respektive náklady a výdaji, definice firemní kultury, struktura, složky a prostředky firemní kultury. 10. Realizace staveb Cílem tohoto tématu je přenesení Stavebního zákona do praxe a seznámení žáka s postupy ve stavebním řízení. Doporučená subtémata: Stavební povolení, ohlášení stavebnímu úřadu, kolaudační rozhodnutí, stavební úřad, všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení stavby. Výše uvedená témata doporučujeme zapracovat do vzdělávacího programu modulárního uspořádání (tak jak bylo ostatně navrţeno realizátory projektu), přičemţ vzdělávací moduly budou jasně stanovovat výsledky, kterých má být dosaţeno a poţadavky, které budou na ţáky kladeny, i kritéria pro posouzení toho, jak byly tyto poţadavky naplněny a zda bylo dosaţeno plánovaných cílů vzdělávacího modulu. Tím dojde ke zvýšení objektivity ověřování výsledků vzdělávání. Takto definovaná zaměřenost modulů, umoţní koncipovat obsah vzdělávání nepředmětově, integrovaně a především všeobecně a prakticky v rámci dané problematiky, respektive ţivné látky. Dále navrhujeme samostatné ověření a hodnocení jednotlivých vzdělávacích modulů v programu, mimo jiné také pro to, aby obsahově blízké moduly, nebo i jeden modul, měli moţnost učit různí učitelé. 15

16 Vzhledem k zpracování vzdělávacího programu v rámci prvního pilíře realizovaného programu navrhujeme dodrţet strukturu zpracování vzdělávacího programu, tak aby byly jednotlivé vzdělávací programy homogenní (viz níţe): VSTUPNÍ ČÁST 1. Název modulu 2. Kód modulu (kódové označení nominální délky, typu a pojetí modulu) 3. Typ modulu 4. Délka modulu (počet hodin) 5. Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 6. Vstupní předpoklady (vymezení poţadované úrovně vstupních vědomostí a dovedností, které jsou předpokladem úspěšného studia daného modulu). JÁDRO MODULU 1. Charakteristika modulu (stručná anotace popisující obecné cíle a pojetí modulu) 2. Předpokládané výsledky vzdělávání (výstupní kompetence) 3. Obsah vzdělávání (rozpis učiva) 4. Doporučené postupy výuky (strategie výuky) VÝSTUPNÍ ČÁST 1. Kritéria hodnocení (poţadavky na ukončení) 2. Doporučené nebo plánované postupy hodnocení (podmínky, metody) 3. Popř. doporučená studijní literatura Vlastní obsah jednotlivých modulů doporučujeme teoreticky vysvětlit ve vzdělávacích textech, které budou doplněny o ukázky tiskopisů, formulářů, ţádostí, smluv, dohod, obrázky, tabulkami, grafy, ale například i příklady dobré praxe. Jako součást těchto textů budou zpracovány také návrhy testů a způsob jejich hodnocení. 16

17 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY Bibliografie DVOŘÁK, T. Společnost s ručením omezeným. Komplexní pohled na s. r. o. Praha : ASPI, 2002, 483 s. ISBN HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČR, Příručka pro podnikání v roce 2009, HK ČR 2008, 263 s. KOLEKTIV AUTORŮ, Krize učňovského školství ve stavebnictví a návrh jejího řešení, Svaz podnikatelů ve stavebnictví 2007, 21 s. MRKOSOVÁ, J. Účetnictví Vydání první. Computer Press, a.s., 2007, 276 s. ISBN NEŠPOR, K., Dotazník pro dospívající identifikující rizikové oblasti (volně podle R.E.Tartera), Státní zdravotní ústav Praha 1998, 48S., ISBN X NIKOLIČOVÁ, A., KALACH, J., ŠMEJKALOVÁ, J. Studie znalostí podnikatelského prostředí mezi zaměstnavateli v oboru stavebnictví, v oblasti legislativy s.r.o., projekt Podpora stavebních oborů, 2010, 73 s., spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR PELIKÁNOVÁ, I. Obchodní právo. I. díl, Praha: ASPI, a.s., 2005, 453 s. ISBN PELIKÁNOVÁ, I., ČERNÁ, S. a kol. Obchodní právo. Společnosti obchodního práva družstva. II. díl, Praha: ASPI, a.s., 2006, 548 s. ISBN a 17

18 POSPÍŠIL, M., Instrumentální metody výzkumu a analýzy I., vydavatelství ČVUT, 1993, 141 s., ISBN SKÁCELOVÁ, P., VOJTĚCH, J., Názory pracovníků úřadu práce na uplatnění absolventů škol v období ekonomické krize, NOUV 2009, projekt je spolufinancován EU a rozpočtem ČR SOMR, Z., Tři kroky k prosperitě středního podnikatele, HK ČR 2002, 80 s. SPOLEČNOST PRO ROZVOJ ÚSTECKÉHO REGIONU,o.s. Studie potřeb zaměstnavatelů Připravenost absolventů stavebních oborů na uplatnění v praxi, projekt Podpora stavebních oborů, 2009, 85 s., spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR ÚLOVCOVÁ, H., BERNÝ, L., Přechod absolventů středních škol do praxe a jejich uplatnění, NOUV 2000, 79 s. Zákony a vyhlášky Zákon č.40/1964 Sb., občanský zákoník Zákon č.513/1991 Sb., obchodní zákoník Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce Zákon č.183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 18

19 SEZNAM GRAFŮ [32] Graf č. 1: vyhodnocení odpovědí ot. č. 1 Jaké důvody ovlivnily volbu oboru, který studuješ? [33] Graf č. 2: vyhodnocení odpovědí ot. č. 2 Splnilo studium tvé očekávání v oblasti přípravy všeobecných znalostí? [34] Graf č. 3: vyhodnocení odpovědí ot. č. 2 Splnilo studium tvé očekávání v oblasti přípravy odborných znalostí? [35] Graf č. 4: vyhodnocení odpovědí ot. č. 2 Splnilo studium tvé očekávání v oblasti přípravy odborného výcviku? [36] Graf č. 5: vyhodnocení odpovědí ot. č. 2 Splnilo studium tvé očekávání v oblasti přípravy jazykových znalostí? [37] Graf č. 6: vyhodnocení odpovědí ot. č. 2 Splnilo studium tvé očekávání v oblasti přípravy práce s výpočetní technikou? [38] Graf č. 7: vyhodnocení odpovědí ot. č. 3 Pokud by jsi se mohl znovu rozhodnout, studoval by jsi opět tento obor? 19

PŘECHOD ABSOLVENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL DO PRAXE A JEJICH

PŘECHOD ABSOLVENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL DO PRAXE A JEJICH PŘECHOD ABSOLVENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL DO PRAXE A JEJICH UPLATNĚNÍ Závěrečná zpráva PhDr. Helena Úlovcová RNDr. Libor Berný Mgr. Pavlína Šťastnová Mgr. Simona Vymětalová Uplatnění absolventů škol: analýza a

Více

Management malých a středních firem

Management malých a středních firem Management malých a středních firem Návrh vzdělávacího programu VOŠ Kód oboru: 63-41-N/.. Obor vzdělávání: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - vyšší odborná škola a střední odborná

Více

Příručka pro podnikání v roce 2009

Příručka pro podnikání v roce 2009 Příručka pro podnikání v roce 2009 Vydavatel: Hospodářská komora České republiky Aktuální elektronická forma publikace je k dispozici na www.komora.cz HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY zapsaná v obchodním

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výuka finanční gramotnosti na základních školách

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výuka finanční gramotnosti na základních školách MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Výuka finanční gramotnosti na základních školách Diplomová práce Brno 2011 Vypracovala: Bc. Petra Holásková Vedoucí práce: Ing. Oldřich

Více

Příručka pro podnikání v roce 2010

Příručka pro podnikání v roce 2010 Příručka pro podnikání v roce 2010 Vydavatel: Hospodářská komora České republiky Aktuální elektronická forma publikace je k dispozici na http://www.komora.cz Copyright Hospodářská komora České republiky,

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR

Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví a bankovnictví Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR Diplomová práce Autor: Bc. Marcela Kobernová finance Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

EKONOMIE A MANAGEMENT

EKONOMIE A MANAGEMENT UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra fyzikální chemie PODNIKOVÁ EKONOMIE A MANAGEMENT Jaroslav Zlámal, Jana Bellová Učební texty pro distanční studium Olomouc, 2013 Obsah I Podniková

Více

Střední odborné učiliště, Nové Strašecí, Sportovní 1135

Střední odborné učiliště, Nové Strašecí, Sportovní 1135 Střední odborné učiliště, Nové Strašecí, Sportovní 1135 IZO: 107 820 536 REDIZO: 600 007 944 tel.: 313 285 811, e-mail: info@souzns.cz, www.souzns.cz zřizovatel: Středočeský kraj Doplněk pro školní vzdělávací

Více

Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění

Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění Šetření názorů absolventů VOŠ tři roky po ukončení studia Ing. Jana Trhlíková Praha 2014 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 CÍLE A METODOLOGIE

Více

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT MINIMUM PODNIKATELE Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka Olomouc, 2011 1 OBSAH 1. ÚVOD. CO JE PODNIKÁNÍ... 3 2. PODNIKATEL. KDO TO JE PODNIKATEL. PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE, PODNIKATEL VERSUS

Více

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009 Volba střední školy a spokojenost žáků se zdravotním postižením se studiem Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy Bc. Ing. Jana Trhlíková Praha 2009 Volba střední

Více

Příručka pro ţadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro ţadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro ţadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 7 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 10. ÚNORA 2011 DATUM ÚČINNOSTI: 10. BŘEZNA 2011 2 OBSAH

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKATELSKÁ A VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ŠVP s účinností od 1. 9. 2012

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ZALOŽENÍ SOUKROMÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ZALOŽENÍ SOUKROMÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ZALOŽENÍ SOUKROMÉ MATEŘSKÉ

Více

Podnikání v Evropě (Zelená kniha)

Podnikání v Evropě (Zelená kniha) Obsah Úvod 3 1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti 5 2. Výchova k podnikání ve středním vzdělávání 7 3. Podpora podnikání, podnikavosti a podnikatelského myšlení

Více

Svět práce. Propedeutika pro učitele průřezového tématu Člověk a svět práce na středních odborných školách. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.

Svět práce. Propedeutika pro učitele průřezového tématu Člověk a svět práce na středních odborných školách. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. Svět práce Propedeutika pro učitele průřezového tématu Člověk a svět práce na středních odborných školách PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. SVĚT PRÁCE PROPEDEUTIKA PRO UČITELE PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Více

Metodika 4. modul Praktické dovednosti

Metodika 4. modul Praktické dovednosti INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt OP VK 1.2/0028 Vzdělávání pro budoucnost v Olomouckém kraji Metodika 4. modul Praktické dovednosti Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a

Více

5.1.1 DAŇOVÁ EVIDENCE NEPLÁTCE DPH... 34 5.1.2 DAŇOVÁ EVIDENCE PLÁTCE DPH... 38 5.2 POVINNOSTI PLÁTCE DPH, VÝHODY A NEVÝHODY... 40 5.2.

5.1.1 DAŇOVÁ EVIDENCE NEPLÁTCE DPH... 34 5.1.2 DAŇOVÁ EVIDENCE PLÁTCE DPH... 38 5.2 POVINNOSTI PLÁTCE DPH, VÝHODY A NEVÝHODY... 40 5.2. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 4 1 PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ... 5 1.1 FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY... 5 1.2 CO ZVAŢUJEME PŘED ZALOŢENÍM PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU:... 6 1.3 POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH PRÁVNÍCH FOREM:... 7 1.3.1

Více

STRATEGIE DIFERENCIACE MALÉHO PODNIKU

STRATEGIE DIFERENCIACE MALÉHO PODNIKU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS STRATEGIE DIFERENCIACE MALÉHO PODNIKU DIFFERENTIATION

Více

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková Studijní a pracovní záměry absolventů středních škol se zdravotním postižením Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy Bc. Ing. Jana Trhlíková Praha 2010 OBSAH

Více

PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Národní ústav odborného vzdělávání Praha, 2011 Firemní ekonom Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU

Více

Metodika pro systém vzdělávání v oblasti zorientování se v regionální nabídce služeb z oblasti podpory zaměstnanosti. Ing.

Metodika pro systém vzdělávání v oblasti zorientování se v regionální nabídce služeb z oblasti podpory zaměstnanosti. Ing. Metodika pro systém vzdělávání v oblasti zorientování se v regionální nabídce služeb z oblasti podpory zaměstnanosti Ing. Anna Bartošová Centrum pro komunitní práci CpKP střední Morava, kancelář Šumperk

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Zahájení podnikatelské činnosti na základě konkrétního podnikatelského záměru

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Zahájení podnikatelské činnosti na základě konkrétního podnikatelského záměru ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Zahájení podnikatelské činnosti na základě konkrétního podnikatelského záměru Start-up of business activity based on specific business

Více

Podpora malého a středního podnikání

Podpora malého a středního podnikání Masarykova univerzita Právnická fakulta Veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Podpora malého a středního podnikání JAN BUREŠ 2010 1 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že

Více

Příručka pro začínající podnikatelky

Příručka pro začínající podnikatelky 2015 Příručka pro začínající podnikatelky PODNIKAVÉ ŽENY, ANEB ALTERNATIVNÍ ZPŮSOB ŘEŠENÍ NEZAMĚSTNANOSTI ŽEN V JIHOČESKÉM KRAJI Tato publikace pro začínající podnikatelky shrnuje poznatky čerpané z kurzu,

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR učební text Vladimíra Schindlerová Ostrava 2012 Recenze: dr. Ing. Pavel Skalík Název: Podnikatelský záměr Autor: Ing. Vladimíra Schindlerová.

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. PODNIKÁNÍ A PROFIL PODNIKATELE... 3 1.1 POJEM PODNIKÁNÍ... 3 1.2 PODNIKÁNÍ VERSUS ZAMĚSTNANECKÝ POMĚR, VÝHODY A NEVÝHODY PODNIKÁNÍ... 4 1.3 PROFIL PODNIKATELE... 5 2. ZAHÁJENÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Jiří Číhal Majetek firmy jako zdroj prosperity Bakalářská práce 2014 Majetek firmy jako zdroj prosperity Bakalářská práce Jiří Číhal Vysoká škola hotelová

Více