Studie znalostí žáků podnikatelského prostředí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studie znalostí žáků podnikatelského prostředí"

Transkript

1 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 2010 Studie znalostí žáků podnikatelského prostředí zpracovatel: Česko Německá obchodní komora o.s. Tato studie je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

2 Obsah Obsah... 2 Úvod... Chyba! Záložka není definována. 1. Cíle práce... Chyba! Záložka není definována. 2. Metody... Chyba! Záložka není definována Objekt průzkumu... Chyba! Záložka není definována. 2.2 Výběr vzorku... Chyba! Záložka není definována. 2.3 Kritéria výběru... Chyba! Záložka není definována. 2.4 Výzkumné metody a technika... Chyba! Záložka není definována. 2.5 Zpracování dat... Chyba! Záložka není definována. 3. Celková charakteristika výběrového souboru... Chyba! Záložka není definována. 4. Souhrn toho, co je známé v souvislosti se zvoleným tématem... Chyba! Záložka není definována Obecná charakteristika celkové stability a atraktivity českého podnikatelského prostředí... Chyba! Záložka není definována Vize českého stavebnictví do roku Chyba! Záložka není definována Učňovské školství ve stavebnictví... Chyba! Záložka není definována Výchova učňů v zahraničí... Chyba! Záložka není definována. 5. Výsledky dotazníkového šetření... Chyba! Záložka není definována Popis dat... Chyba! Záložka není definována. 1. Jaké důvody ovlivnily volbu oboru, který studuješ? Chyba! Záložka není definována. 2. Splnilo studium tvé očekávání v oblasti přípravy... Chyba! Záložka není definována. 3. Pokud by jsi se mohl znovu rozhodnout, studoval by jsi opět tento obor?... Chyba! Záložka není definována. 2

3 Pokud ne, jaký je důvod?... Chyba! Záložka není definována. 4. Jaké jsou tvé plány po absolvování školy?... Chyba! Záložka není definována. 5. Jaká je podle tebe moţnost uplatnění na trhu práce ve tvém oboru?... Chyba! Záložka není definována. 6. Jak budeš hledat zaměstnání po skončení studia?... Chyba! Záložka není definována. 7. Podnikl jsi jiţ nějaké kroky při zajišťování si zaměstnání po skončení studia? Chyba! Záložka není definována. 8. Co by jsi dělal, kdybys práci nenalezl, tak jak plánuješ?... Chyba! Záložka není definována. 9. Podniká někdo v tvém okolí?... Chyba! Záložka není definována. 10. To, co jsem se dověděl o podnikání ve škole, povaţuji:... Chyba! Záložka není definována. 11. Pokud bych se rozhodl podnikat, vím přesně, jaká právní forma podnikání (fyzická osoba, právnická osoba) je pro mě to pravé?... Chyba! Záložka není definována. 12. Vím, kde získám informace o podnikání a kam (na jaký úřad či instituci) se mohu obrátit:... Chyba! Záložka není definována. 13. Umím podat ţádost o ţivnostenské oprávnění v mém oboru?... Chyba! Záložka není definována. 14. Dokázal bych vyjmenovat alespoň 5 povinností podnikatelů provozující ţivnost:... Chyba! Záložka není definována. 15. Znám výhody a nevýhody jednotlivých typů obchodních společností:... Chyba! Záložka není definována. 16. Není pro mě problém sestavit si svůj profesní ţivotopis (tzv. CV):... Chyba! Záložka není definována. 17. Prosím označ pravdivý výrok:... Chyba! Záložka není definována. 18. Proto, abych se stal zaměstnancem firmy (dle právního řádu ČR) musím uzavřít pracovní smlouvu:... Chyba! Záložka není definována. 19. Základní délka pracovní doby činí:... Chyba! Záložka není definována. 20. Pokud nejsem plátce DPH, kalkuluji ceny s DPH: Chyba! Záložka není definována. 21. Vystavit fakturu za své sluţby můţe:... Chyba! Záložka není definována. 3

4 22. Podle stavebního zákona, je nutné poţádat o stavební povolení:... Chyba! Záložka není definována. 23. Dokáţeš vyjmenovat alespoň 5 typů daní dle platného právního řádu ČR:... Chyba! Záložka není definována. 6. Názory sociálních partnerů... Chyba! Záložka není definována. 6.1 Příčiny špatného uplatnění absolventů na trhu práce Chyba! Záložka není definována. 6.2 Faktory ovlivňující dobré uplatnění absolventů škol na trhu práce Chyba! Záložka není definována. 7. Závěry šetření znalostí podnikatelského prostředí mezi zaměstnavateli v oboru stavebnictví, v oblasti legislativy s.r.o.... Chyba! Záložka není definována. 8. Závěr... 5 SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY Bibliografie Zákony a vyhlášky SEZNAM GRAFŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM PŘÍLOH

5 8. Závěr Studie znalostí ţáků podnikatelského prostředí vznikla na fundamentu dotazníkového šetření, které bylo provedeno na vzorku 100 ţáků posledních ročníků technicko-řemeslně stavebních oborů ( a to s důrazem na obor H/01 Zedník a H/01 Truhlář). V měsících dubnu 2010 a květnu 2010, byly touto metodou šetřeny znalosti a informovanost ţáků v oblasti: Formy podnikání. Soukromé podnikání občanů. Pracovně právní vztahy a související činnosti. Závazkové vztahy. Evidence hospodaření podnikatele jednoduché účetnictví. Daně, daňový systém. Marketingové činnosti. Podnikatelský záměr. Realizace staveb. Cílem výzkumné práce bylo zjistit úroveň znalostí podnikatelského prostředí a na tomto základě sestavit inovativní vzdělávací program modulární koncepce (tj. obsahem další etapy zpracování do ). Součástí vzdělávacího programu budou také vzdělávací texty, které budou obsahovat teoretický výklad k jednotlivým modulům. 5

6 Při zpracování základního cíle šetření, tj. zjistit míru informovanosti ţáků posledních ročníků o podnikatelském prostředí, autoři studie vyuţili příleţitosti, k zjištění dalších skutečností týkajících se tohoto tématu. Jedná se především o zjištění zájmu respondentů vstoupit bezprostředně po ukončení školy do soukromého podnikání, zjištění míry profesní identifikace s oborem, který si respondenti vybrali a očekávání jejich uplatnění na trhu práce. Z tohoto důvodu byly cíle studie rozšířeny a podrobně je můţeme definovat takto: Získat informace o subjektivním hodnocení úrovně přípravy ze strany samotných ţáků. Zachytit eventuální změny ve vztahu ke zvolenému oboru studia, které mohly nastat v jeho průběhu. Zjistit míru identifikace se zvoleným oborem. Zjistit očekávání ve vztahu k budoucí profesi a moţnostem uplatnění na trhu práce. Zjistit úroveň a hloubku znalostí o podnikatelském prostředí. Zjistit míru zájmu o vstup do soukromého podnikání. Jednotlivé cíle byly řešeny, jak z pohledu jednotlivých skupin oborů odborných škol, tedy oboru H/01 Zedník a H/01 Truhlář, tak z pohledu kumulativního, tedy za oba vybrané obory. Shrňme si nyní jednotlivé zjištěné skutečnosti. Z uvedených výsledků je patrné, ţe naprostá většina budoucích absolventů se při volbě oboru rozhodovala převáţně samostatně. Významnou roli v tomto směru hrál zájem o obor, přičemţ základní informační servis poskytla ţákům informační a poradenská střediska úřadů práce, výchovní poradci na základní škole, ale také náboráři odborných škol. V organizační rovině (tzn. jak podat přihlášku, kde je moţné studovat daný učební obor apod.) byli ţáci podpořeni především výchovnými poradci na základní škole, kde studovali. Je zajímavé, ţe přesto, ţe rodičům je obecně přiznáván dominantní podíl na výběru studijního oboru ţáka, sami ţáci to 6

7 tak nevnímají (nebo takovou roli rodičům záměrně nepřiznávají). Na základě jejich vlastního subjektivního hodnocení, mají v tomto směru daleko větší vliv například kamarádi. Identifikaci budoucího absolventa se zvoleným oborem ovlivnil nejenom prvotní zájem o obor (danou profesi), ale i odborná příprava samotná. Respondenti hodnotili úroveň přípravy, kterou jim škola zprostředkovala jako celkem dobrou, případně dobrou. Pomyslné první a druhé místo nespokojenosti absolventů si odnesla oblast přípravy jazykových znalostí a práce s výpočetní technikou. V této souvislosti je nutné vnímat také další z uvedených výsledků dotazníkového šetření a to, ţe respondenti jsou vysoce pracovně mobilní, s čímţ velmi úzce souvisí také ochota odchodu za prací do zahraničí a především do členských států EU. Z tohoto pohledu je nízké hodnocení jazykové přípravy alarmujícím ukazatelem, který jistě sniţuje konkurenceschopnost českých řemeslníků (ať jiţ v pozici zaměstnanecké, či podnikatelské) na evropském trhu. Vraťme se, ale k otázce identifikace budoucích absolventů s oborem. Ta byla hodnocena podle podílu těch respondentů, kteří by si v případě, ţe by mohli svoji volbu opakovat, vybrali opět stejný obor. Celkově 53% by i podruhé volilo stejný obor, 17% dotazovaný by se podruhé rozhodlo jinak. Ve velké míře se s oborem identifikovali především ţáci oboru zedník (63%). Niţší míru identifikace, jsme dle výsledků dotazníkového šetření zaznamenali u budoucích absolventů oboru truhlář (44%). Nutno ovšem říci, ţe právě truhláři byli ti, kteří nejvíce volili odpověď nejsem si jistý, která samozřejmě není jasnou negací původní volby učebního oboru. V řadě případů si budoucí absolventi vytvořili pozitivní vztah k oboru právě aţ v jejím průběhu. Svou roli zde sehrála škola se svým celkovým klimatem. Pokud bychom měli označit negativní skutečnost, která má vliv na identifikaci budoucích absolventům s oborem, který se rozhodli studovat, je to velmi často uváděná obava z obtíţí spojených s hledáním pracovního uplatnění a finančním ohodnocení. Budoucí absolventi se ve velké většině potýkají s obavami z nedostatečné poptávky po své profesi, kaţdý třetí si připouští riziko nezaměstnanosti dlouhodobějšího charakteru (tj. 6 aţ 12 měsíců). Hledání práce a způsob, respektive cesta k získání zaměstnání, je velmi variabilní a respondenti volili více moţností. Jestliţe ve fázi volby povolání nehledali budoucí absolventi radu u rodičů a vyuţili, tak moţnosti svého autonomního rozhodování, pak na konci odborné přípravy spoléhají na to, ţe své pracovní uplatnění snadněji získají na základě kontaktů svých 7

8 rodičů, či příbuzných (26%) nebo, ţe budou pracovat v rodinné firmě (10%). Přesto, přístup budoucích absolventů nespočívá pouze v pasivním očekávání, ţe se rodiče postarají. Více jak 60% budoucích absolventů preferuje aktivní přístup k hledání uplatnění na trhu práce. Tento přístup by si zachovali i v případě déletrvajících obtíţí. Dali by přednost dalšímu hledání pracovního místa v oboru i mimo něj, věnovali by se dalšímu vzdělávání. Případně by přistoupili ke změně profese cestou rekvalifikace. Podpora v nezaměstnanosti není prvoplánově preferovanou strategií. O zahájení podnikání uvaţuje 11% budoucích absolventů. Podnikání, jako alternativu uplatnění na trhu práce volí, především ţáci v oboru zedník. Tento přístup je více jak pochopitelný. Právě tento obor nabízí moţnost zahájit samostatné podnikání s minimálními investicemi, a to například oproti oboru truhlář, kde investice do základních strojů a nástrojů (výrobní technologie) nutných k realizaci profese, je značný. V rámci šetřeného vzorku je 82% dotazovaných v přímém kontaktu s podnikateli, lze tedy předpokládat, ţe ti respondenti, kteří se rozhodli vstoupit do soukromého podnikání, rozhodli se tak na základě reálných představ, co je v tomto trţně-soutěţním prostředí čeká. Otázky, které byly ţákům kladeny, vyţadovali ve většině případech subjektivní hodnocení respondenta, a tak jak bylo uvedeno v Pokynech k pouţití dotazníku neexistovala v těchto případech špatná, či správná odpověď. Respondenti v těchto otázkách hodnotili celou škálu skutečností, a to včetně svých znalostí podnikatelského prostředí. V jedné z otázek bylo tímto způsobem zjišťováno, jak sami ţáci hodnotí své znalosti a informovanost z oblasti podnikatelského prostředí. Z uvedených výsledků je jasné, ţe subjektivní hodnocení svých vlastních znalostí v této problematice hodnotí respondenti poměrně dostatečně (62%). Přesto více jak pětina z šetřené skupiny, hodnotí své znalosti nedostatečně, coţ je vysoce alarmující výsledek právě ve vztahu vstupu do soukromého podnikání po ukončení školy. Pouze 14% budoucích absolventů povaţuje znalosti, které získali ve škole za dobré a praktické informace, díky kterým přesně vědí co dělat a na koho se obrátit. Tento nepříznivý stav informovanosti respondentů o podnikatelském prostředí, bohuţel nevyvrátily výsledky ryze vědomostních otázek, které dotazník obsahoval. Budoucí absolventi byli dotazováni na skutečnosti z oblasti obchodně-právní, pracovně-právní, 8

9 daňové, ale i oblasti například stavebního zákona tedy realizace staveb. Otázky byly postaveny tak, ţe se nejednalo o test specifických znalostí v oblasti podnikatelské legislativy, spíše je moţné označit je jako test všeobecných znalostí právního řádu ČR, které se dotýkají kaţdého občana, a to jak zaměstnance, tak podnikatele. Pokud jsme v úvodu práce popsali studii jako informativní, týká se toto označení především komentářů právě těchto ryze znalostních otázek. V rámci hodnocení těchto typů dotazů, krátce vysvětlujeme danou problematiku, a to včetně odvolání se na konkrétní legislativu, či přímé citace jednotlivých částí norem, tak jak jsou uvedeny v jednotlivých zákonících (viz Seznam pouţité literatury, zákony a vyhlášky). Jak jiţ bylo naznačeno, znalosti budoucích absolventů v oblasti podnikatelského prostředí bohuţel nejsou dostatečné. Přesto, ţe jsme testovali znalosti, které mají obecný charakter a jsou předmětem osnov předmětu Ekonomika, ţáci posledních ročníků technických oborů prokazovali alarmující neznalost v testovaných oblastech, nutno ovšem říci, ţe i zde byly zjištěny rozdíly. Oblast obchodně právní legislativy, tak jak byla dotazována, v otázkách týkajících se například právní formy podnikání, ţivnostenského zákona, obchodního zákoníku, závazkových vztahů atp. je dovolte nám tento výraz hodnocení obcházejícím strašidlem budoucích podnikatelů, kteří byli v rámci našeho výzkumu dotazováni. A opravdu není divu, pokud se podíváme na níţe uvedená hodnocení otázek: o 63% respondentů odpovědělo, ţe rozhodnutí týkající se typu právní formy podnikání by realizovali na základě odborného poradenství některého ze subjektů, který se této problematice věnuje (viz komentáře k hodnocení otázky č.11). o Nejvíce dotazovaných (60%) si není jisto, zda by dokázali podat ţádost o ţivnostenské oprávnění (viz komentáře k hodnocení otázky č.13). o 39% si nebylo jisto a alarmujících 45% budoucích absolventů nemá o povinnostech podnikatelů provozující ţivnost spíše, či vůbec ţádnou představu (viz komentáře k hodnocení otázky č.14). 9

10 o 57%, tedy více neţ polovina dotazovaných, si není jista svými znalostmi v oblasti jednotlivých výhod a nevýhod typů obchodních společností (viz komentáře k hodnocení otázky č.15). o Bohuţel z volby odpovědí je moţné usuzovat, ţe více jak polovina respondentů nemá povědomí také o obsahu obchodního a ţivnostenské zákona (viz komentáře k hodnocení otázky č.17). Zcela jiná úroveň znalostí (bohuţel pouze v této testované oblasti soukromého podnikání) byla zaznamenána v pracovněprávních vztazích. Zde respondenti vykazovali velmi dobré, slovy školního hodnocení chvalitebné znalosti. (Do této oblasti jsme také zařadili téma profesního ţivotopisu.) o celkově 60% respondentů označilo za bezproblémové sestavit si svůj profesní ţivotopis (viz komentáře k hodnocení otázky č.16). o 80% respondentů je seznámeno se skutečností povinnosti uzavření pracovní smlouvy v písemné formě (viz komentáře k hodnocení otázky č.18). o 67% respondentů zná základní délku pracovní doby (viz komentáře k hodnocení otázky č.19). Právě na základě shora uvedených výsledků je moţné konstatovat, ţe míra informovanosti respondentů v oblasti pracovněprávních vztahů, je vyšší neţ v oblasti obchodně právních vztahů. Další problematikou, jejíţ znalost respondentů nebylo moţné hodnotit jako dobrou, je oblast znalostí stavebního zákona, tedy oblast realizace staveb. Výsledek našeho šetření mezi ţáky stavebních oborů ukazuje, na zcela nedostatečnou znalost zákona, který je bude provázet na jejich profesionální dráze, ať jiţ v zaměstnanecké či podnikatelské formě. Pouze 23% respondentů ví, ţe zdaleka ne všechny stavby a jejich realizace jsou podmíněny stavebním povolením (viz komentáře k hodnocení otázky č.22). Značné rozpaky také vyvolaly výsledky testování znalostí respondentů v oblasti daňové a účetnictví. Například s principy DPH je seznámeno 53% respondentů, kteří správně označili, ţe pokud nejsou plátci DPH, nekalkulují tuto daň do svých cen. Celkem 47% budoucích 10

11 absolventů neví (21%), nebo se chybně domnívá (26%), ţe své ceny kalkulují s DPH, a to i přesto, ţe nejsou plátci této daně (viz komentáře k hodnocení otázky č.20). Dále celkem 57% dotazovaných si není jisto, ţe by byli schopni vyjmenovat alespoň 5 typů daní. 5% respondentů si je jisto, ţe tyto daně neznají a 19% je spíše nezná. Pouze 19 ţáků ze sta, je schopna vyjmenovat pět moţností z celkových čtrnácti. Bohuţel jak se zdá, ani tato část legislativy není šetřené skupině respondentů příliš známa (viz komentáře k hodnocení otázky č.23). Nejistota panuje také v otázce, kdo vlastně můţe vystavit fakturu. Na tuto otázku odpovědělo správně bohuţel jen 10% respondentů. To je opět velmi alarmující výsledek. V kombinaci s nejčetněji volenou odpovědí, tedy ţe, fakturu za své sluţby můţe vystavit kaţdý občan ČR starší 18 let svědčí tento fakt, opět o nedostatečných znalostech obchodně právní legislativy, ale a to především, o neznalostech v oblasti základů účetnictví (viz komentáře k hodnocení otázky č.21). Shrnuto a podtrţeno, pokud prioritním cílem této studie bylo zjistit úroveň znalostí a informovanosti o podnikatelském prostředí ţáků posledních ročníků studijního oboru Zedník a Truhlář, je třeba konstatovat, ţe by pravděpodobně byly v podnikatelské praxi zcela nedostatečné. Doporučujeme se proto zaměřit na zcela praktické oblasti této problematiky, které budou budoucí absolventi při svém vstupu na pole soukromého podnikání jistě potřebovat. Vzhledem k tomu, ţe je velice pravděpodobné, ţe znalosti, ve kterých ţáci zklamali jim byly jiţ (bohuţel neúspěšně) vštěpovány v rámci předchozí výuky, doporučujeme je nově zpracovat přístupnou a pro ţáky zajímavou formou. Doporučujeme je zpracovat tak, aby si budoucí absolventi uvědomili, ţe se jedná o informace, jejichţ osvojení jim jiţ dnes ušetří čas, peníze a nepříjemnosti, a to bez ohledu na to, zda-li budou podnikat či se stanou zaměstnanci. V této souvislosti bychom rádi doplnili 1 anotace témat inovativních vzdělávacích modulů a vzdělávacích textů, tak jak je navrhuje na základě svého šetření mezi úspěšnými podnikateli realizační tým projektu 2 : 1. Právní řád ČR 1 Doplněná textace je ztučněna. 2 Viz šetření realizačního týmu v dubnu 2010 Studie znalostí podnikatelského prostředí mezi zaměstnavateli v oboru stavebnictví, v oblasti legislativy s. r. o.. 11

12 Cílem tohoto tématu je seznámení žáka se základní strukturou právního řádu ČR s důrazem na právní normy upravující vztahy podnikatelského prostředí. Žák se bude orientovat v Obchodním zákoníku a Živnostenském zákonu. Cílem je, aby žák pochopil právní aspekty podnikání (právo, právní řád, právní norma, právo soukromé, pracovní, prameny práva, právní vztahy, zastoupení). Součástí tématu je také oblast podpory podnikání v ČR a kontrolní orgány. Toto téma je stěžejní z pohledu zarámování celé problematiky podnikání. Doporučená subtémata: Právní síla jednotlivých norem, subsidiarita v právním řádu ČR, normy obecné a speciální, Občanský zákoník, Zákoník práce, Obchodní zákoník, Živnostenský zákon, Zákon o správě daní a poplatků, podpora MSP v ČR - Hospodářská komora ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu, CzechInvest, kontrolní orgány živnostenské úřady, ČOI, Krajská hygienická stanice, Státní úřad inspekce práce, Obecní policie. 2. Podnikání, podnik a podnikatel Cílem tohoto tématu je, aby žák chápal podstatu a cíl podnikání. Uměl rozlišit jednotlivé právní formy podnikání. Znal obsah a rozdělení živností. Seznámil se s funkcí živnostenského a obchodního rejstříku. V tomto směru je také důležitá osobní analýza proč chci být podnikatelem a ne zaměstnancem. Budu podnikat jako FO nebo PO? Příprava k podnikání (způsobilost pro podnikání, místo nebo sídlo podnikání, předpoklad financování, registrace, kdo je OSVČ). Doporučená subtémata: základní pojmy (podnikání, podnik, podnikatel, FO, PO a typy PO), jednání podnikatele, prokura, pojmové znaky podnikatele, formy podnikání, živnosti, základní dělení živností, podnik, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, rizika související s podnikáním. 3. Podnikání fyzických osob Cílem tématu je objasnit žákům podnikání podle Živnostenského zákona. Povinnosti podnikatele při provozování živnosti, funkci Živnostenských úřadů.. Žák bude umět vypracovat žádost o živnostenské oprávnění v oboru, včetně zjištění potřebných 12

13 náležitostí. Základem tématu je přenesení Živnostenského zákona do praxe (vznik a oprávnění podnikat, odpovědný zástupce, provozovna, druhy živností, změny, zánik, zrušení, živnostenský rejstřík). Doporučená subtémata: charakteristika živnostenského podnikání, kategorizace živností, všeobecné podmínky provozování živností, zvláštní podmínky provozování živnosti, povinnosti podnikatelů provozující živnost, zrušení živnostenského oprávnění. Obsahové náplně řemeslných živností ve stavebnictví. 4. Podnikání právnických osob Cílem tématu je objasnit žákům podnikání obchodních společností. Představit jednotlivé druhy obchodních společností a etapy jejich života (viz založení, vznik, zrušení a zánik). Žák je seznámen se způsobem založení nejběžnějšího typu obchodní společnosti, včetně podmínek pro zápis do obchodního rejstříku. Obchodní zákoník orientační přehled. Doporučená subtémata: charakteristika veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, družstva, srovnání základních charakteristik společností, zánik společnosti, likvidace společnosti, Insolvenční zákon. 5. Závazkové vztahy Cílem je žákům představit jednotlivé typy smluv (pojmenované, nepojmenované), možnosti závazkových vztahů mezi podnikateli. Podstatné náležitosti smlouvy, uzavírání smluv, odstoupení od smlouvy. Žák bude schopen vyhotovit objednávku na zboží a služby a vyhotovit jednoduchý typ smlouvy o díle a kupní smlouvy. Součástí tématu je také seznámení se s termínem plnění smlouvy, cena, sankce, odpovědnost za vady díla, záruka, reklamace, smlouvy směřující k zajištění služeb, spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele. Doporučená subtémata: typy smluv, spotřebitelské smlouvy, rozhodčí doložka, cena díla, sankce, odpovědnost za vady, záruka, reklamace. 6. Pracovně právní vztahy 13

14 Cílem tohoto tématu je seznámit žáka se základními povinnostmi a právy zaměstnance a zaměstnavatele. Bude seznámen s pracovní smlouvou a jejími náležitostmi, se změnou, či skončením pracovního poměru, a to ve vztahu k Zákoníku práce. Orientuje se v situaci na trhu práce a v pracovně právních vztazích. Žák bude schopen sestavit profesní životopis. Doporučená subtémata: pracovní smlouva, podmínky výkonu práce v rámci pracovního poměru, rozvázání pracovního poměru, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, hledání zaměstnání úřad práce, odpověď na inzerát a formulace vlastního inzerátu, způsob kontaktu s budoucím zaměstnavatelem, mzda hrubá a čistá odvody ze mzdy, kolektivní smlouva. 7. Daně, daňový systém Cílem tohoto tématu je seznámit žáka s daňovou soustavou ČR, sociálním a zdravotním pojištěním. Žák chápe ekonomickou podstatu daní, má přehled o daňové soustavě, umí vypočítat daň z příjmu. Žák bude schopen vyplnit daňové přiznání k dani z příjmu. Chápe podstatu sociálního a zdravotního pojištění, umí vypočítat jeho výši. Doporučená subtémata: systém sociálního pojištění, nepřímé daně, daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu právnických osob, ostatní daně, finanční úřad, povinnosti vůči finančnímu úřadu. 8. Základy účetnictví Cílem tématu je pochopit podstatu a význam účetnictví. Seznámit se základními funkcemi účetnictví. Znát náležitosti základních účetních dokladů (důrazem na fakturu). Žák bude schopen založit běžný účet v komerčním typu banky, sestavit příkaz k úhradě. Žák chápe podstatu mzdy, umí rozlišit základní druhy mezd a provést jejich výpočet. Doporučená subtémata: funkce a obsah rozvahy, členění majetku podniku, aktiva a pasiva, změny rozvahových účtů, rozpis rozvahy do účtu, účty aktiv, účty pasiv, náklady a výnosy, účetní zápisy, syntetická analytická evidence, účtová osnova. 9. Podnikové činnosti 14

15 Cílem tématu je představit žákům jednotlivé činnosti podniku s důrazem na firemní kulturu. Součástí tématu jsou také charakteristiky vnějších vlivů na činnost podniku, financování podniku, typy nákladů, zisk, tržby apod. Žák chápe princip hospodaření podniku, ví, jak se zjišťuje hospodářský výsledek podniku a dovede jej vypočítat. Součástí tématu je také podnikatelský záměr a jeho jednotlivé části. Co to je podnikatelský plán a jeho rozpracování (struktura, cíl a obsah podnikatelského plánu). Doporučená subtémata: charakteristika základních podnikových činností, charakteristika nákladů podniku, výpočet výnosů podniku, pojem výsledek hospodaření podniku, finanční analýza, rozdíl mezi příjmy a výnosy, respektive náklady a výdaji, definice firemní kultury, struktura, složky a prostředky firemní kultury. 10. Realizace staveb Cílem tohoto tématu je přenesení Stavebního zákona do praxe a seznámení žáka s postupy ve stavebním řízení. Doporučená subtémata: Stavební povolení, ohlášení stavebnímu úřadu, kolaudační rozhodnutí, stavební úřad, všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení stavby. Výše uvedená témata doporučujeme zapracovat do vzdělávacího programu modulárního uspořádání (tak jak bylo ostatně navrţeno realizátory projektu), přičemţ vzdělávací moduly budou jasně stanovovat výsledky, kterých má být dosaţeno a poţadavky, které budou na ţáky kladeny, i kritéria pro posouzení toho, jak byly tyto poţadavky naplněny a zda bylo dosaţeno plánovaných cílů vzdělávacího modulu. Tím dojde ke zvýšení objektivity ověřování výsledků vzdělávání. Takto definovaná zaměřenost modulů, umoţní koncipovat obsah vzdělávání nepředmětově, integrovaně a především všeobecně a prakticky v rámci dané problematiky, respektive ţivné látky. Dále navrhujeme samostatné ověření a hodnocení jednotlivých vzdělávacích modulů v programu, mimo jiné také pro to, aby obsahově blízké moduly, nebo i jeden modul, měli moţnost učit různí učitelé. 15

16 Vzhledem k zpracování vzdělávacího programu v rámci prvního pilíře realizovaného programu navrhujeme dodrţet strukturu zpracování vzdělávacího programu, tak aby byly jednotlivé vzdělávací programy homogenní (viz níţe): VSTUPNÍ ČÁST 1. Název modulu 2. Kód modulu (kódové označení nominální délky, typu a pojetí modulu) 3. Typ modulu 4. Délka modulu (počet hodin) 5. Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 6. Vstupní předpoklady (vymezení poţadované úrovně vstupních vědomostí a dovedností, které jsou předpokladem úspěšného studia daného modulu). JÁDRO MODULU 1. Charakteristika modulu (stručná anotace popisující obecné cíle a pojetí modulu) 2. Předpokládané výsledky vzdělávání (výstupní kompetence) 3. Obsah vzdělávání (rozpis učiva) 4. Doporučené postupy výuky (strategie výuky) VÝSTUPNÍ ČÁST 1. Kritéria hodnocení (poţadavky na ukončení) 2. Doporučené nebo plánované postupy hodnocení (podmínky, metody) 3. Popř. doporučená studijní literatura Vlastní obsah jednotlivých modulů doporučujeme teoreticky vysvětlit ve vzdělávacích textech, které budou doplněny o ukázky tiskopisů, formulářů, ţádostí, smluv, dohod, obrázky, tabulkami, grafy, ale například i příklady dobré praxe. Jako součást těchto textů budou zpracovány také návrhy testů a způsob jejich hodnocení. 16

17 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY Bibliografie DVOŘÁK, T. Společnost s ručením omezeným. Komplexní pohled na s. r. o. Praha : ASPI, 2002, 483 s. ISBN HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČR, Příručka pro podnikání v roce 2009, HK ČR 2008, 263 s. KOLEKTIV AUTORŮ, Krize učňovského školství ve stavebnictví a návrh jejího řešení, Svaz podnikatelů ve stavebnictví 2007, 21 s. MRKOSOVÁ, J. Účetnictví Vydání první. Computer Press, a.s., 2007, 276 s. ISBN NEŠPOR, K., Dotazník pro dospívající identifikující rizikové oblasti (volně podle R.E.Tartera), Státní zdravotní ústav Praha 1998, 48S., ISBN X NIKOLIČOVÁ, A., KALACH, J., ŠMEJKALOVÁ, J. Studie znalostí podnikatelského prostředí mezi zaměstnavateli v oboru stavebnictví, v oblasti legislativy s.r.o., projekt Podpora stavebních oborů, 2010, 73 s., spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR PELIKÁNOVÁ, I. Obchodní právo. I. díl, Praha: ASPI, a.s., 2005, 453 s. ISBN PELIKÁNOVÁ, I., ČERNÁ, S. a kol. Obchodní právo. Společnosti obchodního práva družstva. II. díl, Praha: ASPI, a.s., 2006, 548 s. ISBN a 17

18 POSPÍŠIL, M., Instrumentální metody výzkumu a analýzy I., vydavatelství ČVUT, 1993, 141 s., ISBN SKÁCELOVÁ, P., VOJTĚCH, J., Názory pracovníků úřadu práce na uplatnění absolventů škol v období ekonomické krize, NOUV 2009, projekt je spolufinancován EU a rozpočtem ČR SOMR, Z., Tři kroky k prosperitě středního podnikatele, HK ČR 2002, 80 s. SPOLEČNOST PRO ROZVOJ ÚSTECKÉHO REGIONU,o.s. Studie potřeb zaměstnavatelů Připravenost absolventů stavebních oborů na uplatnění v praxi, projekt Podpora stavebních oborů, 2009, 85 s., spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR ÚLOVCOVÁ, H., BERNÝ, L., Přechod absolventů středních škol do praxe a jejich uplatnění, NOUV 2000, 79 s. Zákony a vyhlášky Zákon č.40/1964 Sb., občanský zákoník Zákon č.513/1991 Sb., obchodní zákoník Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce Zákon č.183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 18

19 SEZNAM GRAFŮ [32] Graf č. 1: vyhodnocení odpovědí ot. č. 1 Jaké důvody ovlivnily volbu oboru, který studuješ? [33] Graf č. 2: vyhodnocení odpovědí ot. č. 2 Splnilo studium tvé očekávání v oblasti přípravy všeobecných znalostí? [34] Graf č. 3: vyhodnocení odpovědí ot. č. 2 Splnilo studium tvé očekávání v oblasti přípravy odborných znalostí? [35] Graf č. 4: vyhodnocení odpovědí ot. č. 2 Splnilo studium tvé očekávání v oblasti přípravy odborného výcviku? [36] Graf č. 5: vyhodnocení odpovědí ot. č. 2 Splnilo studium tvé očekávání v oblasti přípravy jazykových znalostí? [37] Graf č. 6: vyhodnocení odpovědí ot. č. 2 Splnilo studium tvé očekávání v oblasti přípravy práce s výpočetní technikou? [38] Graf č. 7: vyhodnocení odpovědí ot. č. 3 Pokud by jsi se mohl znovu rozhodnout, studoval by jsi opět tento obor? 19

20 [39] Graf č. 8: vyhodnocení odpovědí ot. č. 3 Pokud ne, jaký je důvod? [41] Graf č. 9: vyhodnocení odpovědí ot. č. 4 Jaké jsou tvé plány po absolvování školy? [43] Graf č. 10: vyhodnocení odpovědí ot. č. 5 Jaká je podle tebe možnost uplatnění na trhu práce ve tvém oboru? [45] Graf č. 11: vyhodnocení odpovědí ot. č. 6 Jak budeš hledat zaměstnání po skončení studia? [47] Graf č. 12: vyhodnocení odpovědí ot. č. 7 Podnikl jsi již nějaké kroky při zajišťování si zaměstnání po skončení studia? [49] Graf č. 13: vyhodnocení odpovědí ot. č. 8 Co by jsi dělal, kdybys práci nenalezl, tak jak plánuješ? [51] Graf č. 14: vyhodnocení odpovědí ot. č. 9 Podniká někdo v tvém okolí? [53] Graf č. 15: vyhodnocení odpovědí ot. č. 10 To, co jsem se dověděl o podnikání ve škole, považuji: [55] Graf č. 16: vyhodnocení odpovědí ot. č. 11 Pokud bych se rozhodl podnikat, vím přesně, jaká právní forma podnikání (fyzická osoba, právnická osoba) je pro mě to pravé? [56] Graf č. 17: vyhodnocení odpovědí ot. č. 12 Vím, kde získám informace o podnikání a kam (na jaký úřad či instituci) se mohu obrátit? 20

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení)

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení) Učební osnova předmětu Ekonomika Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 12 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Rozvoj podnikatelských dovedností

Rozvoj podnikatelských dovedností Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností CZ.1.07/3.2.13/04.0009 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Rozvoj podnikatelských dovedností 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 PROFIL

Více

Příručka pro podnikání v roce 2010

Příručka pro podnikání v roce 2010 Příručka pro podnikání v roce 2010 Vydavatel: Hospodářská komora České republiky Aktuální elektronická forma publikace je k dispozici na http://www.komora.cz Copyright Hospodářská komora České republiky,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ústní zkouška 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání

Více

Tematická oblast: Základy účetnictví (VY_32_INOVACE_07_1_EK) Autor: Ing. Hana Volencová. Vytvořeno: březen - prosinec 2013. Anotace: Využití ve výuce:

Tematická oblast: Základy účetnictví (VY_32_INOVACE_07_1_EK) Autor: Ing. Hana Volencová. Vytvořeno: březen - prosinec 2013. Anotace: Využití ve výuce: Tematická oblast: (VY_32_INOVACE_07_1_EK) Autor: Ing. Hana Volencová Vytvořeno: březen - prosinec 2013 Anotace: Digitální učební materiály slouží k seznámení se s účetnictvím v ČR vymezení základních pojmů,

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ

ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah OBSAH 1. PODNIK... 7 1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 V tomto kurzu se naučíte, jak proměnit své podnikatelské vize a plány ve skutečnost a přitom eliminovat špatné kroky a chyby. Zjistíte, jak sestavit svůj podnikatelský

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ...

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... Další vzdělávání administrativně-obchodních pracovníků CZ.1.07/3.2.13/04.0027 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Podnikání na internetu MODUL 4 Ekonomika internetového podnikání 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání

Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání Registrační číslo ÚP: SÚPM zřízená Úřad práce ČR krajská pobočka v: OSÚ S 15 Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání 113 zákona č. 435/2004 Sb., o

Více

Příklad dobré praxe V

Příklad dobré praxe V Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe V pro průřezové téma Člověk a svět práce Richard Samec 2010

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

SAMOSTATNÉ PODNIKÁNÍ

SAMOSTATNÉ PODNIKÁNÍ Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Zhodnocení: Prezentace žáky zaujala. Vzhledem k tomu, že většina z nich už přemýšlí o realizaci svých plánů do budoucna, je pro ně toto učivo

Zhodnocení: Prezentace žáky zaujala. Vzhledem k tomu, že většina z nich už přemýšlí o realizaci svých plánů do budoucna, je pro ně toto učivo Cesta k zisku Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_12 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr. Helena Stejskalová

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŢIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Obnovitelné zdroje energie Autorský tým: Ing. Antonín Rachůnek, Ing. Jaroslav Chlubný, Mgr. Věroslav Vala Obsah OBSAH...3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO

Více

Základy obchodního práva

Základy obchodního práva Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Základy obchodního práva Principles of Commercial Law ZOP povinný ECTS kredity 4 Forma studia

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_19 Název materiálu: ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům podstatu a funkce

Více

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I.

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání. Po obsahové stránce je učivo zaměřeno především na věcnou, právní a organizační problematiku daného tématu.

Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání. Po obsahové stránce je učivo zaměřeno především na věcnou, právní a organizační problematiku daného tématu. Učivo o podniku a podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tématickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající

Více

Personální činnosti I.

Personální činnosti I. Personální činnosti I. Personální činnosti I. VY_32_INOVACE_11_02_01 Tento materiál je určen k doplnění výuky předmětu v prvním ročníku oboru Podnikání. Zaměřuje se na seznámení žáků s náplní personálních

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ (UCE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 166 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Zjednodušené podlimitní řízení

Zjednodušené podlimitní řízení PROGRAM BETA NABÍDKA TITULNÍ LIST Identifikační kód projektu: Název veřejné zakázky: Název veřejné zakázky anglicky: Projekt z výzkumné potřeby: Předpokládané zahájení řešení: Počet měsíců řešení: Důvěrnost

Více

Pracovní činnosti (Svět práce; Provoz a údržba domácnosti) chlapci

Pracovní činnosti (Svět práce; Provoz a údržba domácnosti) chlapci Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti (Svět práce; Provoz a údržba domácnosti) chlapci 3. období 9. ročník Strádel, J.: Praktické činnosti pro 6.-9. ročník ZŠ (Člověk a svět

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví a účetní software

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví a účetní software Metodické listy pro kombinované studium předmětu Zimní semestr - 3 konzultace: 1) 1) Využití počítačů v účetnictví 2) Založení nové účetní jednotky v účetním programu 2) 3) Agendy v účetním softwaru všeobecně

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 2 Platnost: od 1. 9. 2011 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU STAVEBNÍ KONSTRUKCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

NABÍDKA PROVEDENÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI

NABÍDKA PROVEDENÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI NABÍDKA PROVEDENÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI Název odborného zařízení: Název: IČ: Telefon: Fax: E-mail: www stránky: Adresa sídla nebo místa podnikání: Obec: Část obce: Ulice: Č.p. Č.orient. PSČ: Oprávněný zástupce

Více

Katalog vzdělávacích cílů

Katalog vzdělávacích cílů Katalog vzdělávacích cílů pro zkoušku EBC*L stupně A o Podnikové cíle a ukazatele o Sestavování rozvahy o Nákladové účetnictví o Obchodní právo Stav 21. dubna 2006 EBC*L International, Vienna, 2006-04

Více

8. KAPITOLA: SPOLEČNÍCI A ČLENOVÉ DRUŽSTVA V POZICI ZAMĚSTNANCE. ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

8. KAPITOLA: SPOLEČNÍCI A ČLENOVÉ DRUŽSTVA V POZICI ZAMĚSTNANCE. ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ ÚČETNICTVÍ 2 8. KAPITOLA: SPOLEČNÍCI A ČLENOVÉ DRUŽSTVA V POZICI ZAMĚSTNANCE. ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odbornýchkompetencí

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_18 Název materiálu: PODNIKÁNÍ V TRŽNÍ EKONOMICE Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům právní východiska a podstatu

Více

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb LADISLAV P R Ů Š A BANSKÁ BYSTRICA, 25. BŘEZNA 2014 Osnova 1. Aktuální situace na trhu práce 2.

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

CESKÁ REPUBLIKA. Rámcové podmínky pro podnikání

CESKÁ REPUBLIKA. Rámcové podmínky pro podnikání CESKÁ REPUBLIKA Rámcové podmínky pro podnikání Karlovy Vary 31.5.2005 Podmínky živnostenského podnikání a kontrolu nad jejich dodržováním upravuje zákon c.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA Obor středního vzdělávání s výučním listem Opravářské práce 41-55-E/01 Počet hodin v UP celkem : 30 Platnost učební osnovy od : 1.9.2009 do : 1. Obecný cíl vyučovacího předmětu

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ FORMY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, ROZVAHA

ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ FORMY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, ROZVAHA ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ FORMY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, ROZVAHA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU OBCHODNÍ ČINNOST Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 1. ročník

Více

Aspekty řízení vlastního podniku

Aspekty řízení vlastního podniku Aspekty řízení vlastního podniku Osnova: Živnostenské podnikání Proces založení Volba místa podnikání Kroky po založení živnosti Proces řízení provozu živnosti Proces ukončení provozu živnosti Obchodní

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Neziskovky Zkvalitnění vzdělávání studentů a dospělé populace se zaměřením na ekonomiku a účetnictví Partneři projektu Úřad práce Břeclav Fintajslova 7, 690 02 Břeclav Město Břeclav Náměstí TGM 42/3, 690

Více

Ekonomické lyceum akademie ekonomický směr společenskovědní směr 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2

Ekonomické lyceum akademie ekonomický směr společenskovědní směr 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2 ÚČETNICTVÍ 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2 akademie 2. ročník výuka v celé třídě a) základní pojmy b) účetní doklady náležitosti, zpracování c) rozvaha charakteristika, struktura d) evidence peněžních prostředků

Více

SSOS_EK_1.01 Podstata a funkce účetnictví

SSOS_EK_1.01 Podstata a funkce účetnictví Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením Registrační číslo ÚP: CHPM - zřízení Úřad práce ČR krajská pobočka v: OSÚ S 15 Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona č. 435/2004 Sb., o

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Zim04 Vypracoval, Dne

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODULY 3, 4, 5 Pomocné účetní práce, majetek Mzdová agenda Vnější prostředí podniku

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016 OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: EKONOMIKA

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016 OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: EKONOMIKA PŘEDMĚT: EKONOMIKA Základní ekonomické pojmy, ekonomické systémy společnosti, zákony trhu Podnikání jednotlivce, živnostenský zákon Obchodní korporace osobní společnosti Oběžný majetek Náklady, výnosy,

Více

PROGRAM BETA NABÍDKA TITULNÍ LIST. / koordinátora / Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení: Otevřené řízení

PROGRAM BETA NABÍDKA TITULNÍ LIST. / koordinátora / Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení: Otevřené řízení PROGRAM BETA NABÍDKA TITULNÍ LIST Identifikační kód projektu: Název veřejné zakázky: Název veřejné zakázky anglicky: Projekt z výzkumné potřeby: Předpokládané zahájení řešení: Počet měsíců řešení: Důvěrnost

Více

Příklad dobré praxe XV

Příklad dobré praxe XV Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XV pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Jaroslav Žáček

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Pracovní list pro téma V. 2.22 Ekonomické výpočty

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO právní nauka, management a marketing 1. Základní právní pojmy 2. Ústavní právo 3. Občanské právo, absolutní majetková práva 4. Občanské právo, relativní majetková práva 5. Podnikání a obchodní právo dle

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova: živnost, Živnostenský

Více

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ I.

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK Ing. arch. Yvona Jungová Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě yvona.jungova@ot.mpsv.cz Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji (k 31.03.2013) okres

Více

Písemná příprava. Téma: Členění evidence majetku, zásady vyhotovení podkladových účetních záznamů

Písemná příprava. Téma: Členění evidence majetku, zásady vyhotovení podkladových účetních záznamů Písemná příprava Název předmětu: Hospodaření s majetkem státu Garant předmětu: pplk. Dr. habil. Ing. Pavel Foltin, Ph.D. Zpracoval: pplk. Ing. Tomáš Binar, Ph.D. Téma: Členění evidence majetku, zásady

Více

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA Obor středního vzdělávání s výučním listem Kuchař číšník 65-51-H/01 Počet hodin v UP celkem: 13 Platnost učební osnovy od: 1. 9. 2009 A. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Obecný cíl

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

Žádost o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa

Žádost o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa Registrační číslo ÚP: CHPM-provoz Úřad práce ČR krajská pobočka v: Žádost o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa 76 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více