1. Cíl projektu Dotazníkové šetření pro průzkum podnikatelského prostředí Nový Jičín Metoda, technika a organizace projektu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Cíl projektu Dotazníkové šetření pro průzkum podnikatelského prostředí Nový Jičín 2004. 2. Metoda, technika a organizace projektu"

Transkript

1 OBSAH 1. Cíl projektu Dotazníkové šetření pro průzkum podnikatelského prostředí Nový Jičín Metoda, technika a organizace projektu Pozorovací terén 3. Základní soubor dotazníkového šetření Výběrový soubor dotazníkového šetření.4 5. Výsledky vyhodnocení dotazníkového šetření Blok rozvoje podniku Blok podnikatelského prostředí Blok kvality pracovních sil Blok vlivu Evropské unie Blok samosprávy Přílohy 6.1. Příloha č. 1: Dotazníkový arch 6.2. Příloha č. 3: Statisticky zpracovaný soubor otázek dotazníkového šetření 1

2 1. Cíl projektu Dotazníkové šetření pro průzkum podnikatelského prostředí Nový Jičín 2004 Cílem Průzkumu podnikatelského prostředí Nový Jičín je získat informace pro SWOT analýzu města a následně zpracování akčního plánu strategie a přispět tak k lepší informovanosti o názorech podnikatelů na město Nový Jičín, jako místo jejich podnikatelských aktivit. Průzkum proběhl v květnu a červnu Předpokládalo se oslovení cca 40 až 50 firem, které byly vybrány následovně: Město ve spolupráci s konzultantem a Vysokou školou vytipovalo nejvýznamnější zaměstnavatele Poté byl vzorek rozšířen na cílový počet tak, aby byly proporcionálně zastoupeny hlavní druhy podnikání (výroba, maloobchod, doprava, služby, apod.) 2. Metoda, technika a organizace projektu Tento průzkum byl proveden metodou terénního výzkumu. Technikou zvolenou v tomto průzkumu bylo anonymní dotazování. Nástroji, které byly použity při realizaci zvolené techniky, byly dotazník a rozhovor. Informace získané od respondentů (podnikatelských subjektů) byly zaznamenány do dotazníku. Tento dotazník byl rozdělen do 5 bloků: rozvoj podniku, podnikatelské prostředí, kvalita pracovních sil, vliv Evropské unie, samospráva. Závěrečná část dotazníku byla tvořena otázkami sloužící pro statistické zpracování. K této zprávě byl vypracován doplňující dokument, tzv. příloha. Příloha obsahuje veškeré grafy a tabulky, které jsou výstupem statistického zpracování dotazníkového šetření pro průzkum podnikatelského prostředí. Pro zpracování dat získaných v dotazníkovém šetření byl použit program SPSS Tento program je komplexním softwarovým systémem k analyzování statistických dat. SPSS může získat data z většiny typů souborů a použít je k tvorbě tabulek, grafů a schémat, které zobrazují trendy, popisné statistiky a statistické analýzy Pozorovací terén Pozorovacím terénem pro tento průzkum bylo město Nový Jičín. Respondenty tohoto průzkumu byly podnikatelské subjekty města Nového Jičína. Kontaktním místem byl V. ročník veletrhu firem Novojičínska, zde byl získán největší počet respondentů pro náš průzkum, ostatní podnikatelské subjekty se dostaly do kontaktu s dotazníkem prostřednictvím u. 2

3 3. Základní soubor dotazníkového šetření Celkový počet anonymně oslovených podnikatelských subjektů bylo cca 250, nakonec spolupracovalo 52 podnikatelských subjektů. 4. Výběrový soubor dotazníkového šetření Výběrový soubor podle velikosti podniku: Velikost podniku Počet Do 25 zaměstnanců 31 Do 50 zaměstnanců 5 Do 250 zaměstnanců 6 Více než 250 zaměstnanců 4 Podnikám sám (živnostník) 2 Celkem 48 Neodpověděl 4 Celkem 52 Výběrový soubor podle odvětví: Odvětví Počet Zemědělství, myslivost, lesnictví 1 Zpracovatelský průmysl 8 Stavebnictví 7 Obchod, opravy motor.vozidel a výrobků 19 Ubytování a stravování 2 Finanční zprostředkování 1 Činnosti v oblasti nemovitostí, pronájmu 1 Vzdělávání 2 Zdrav. a sociální péče, veterinární činnost 1 Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 8 Celkem 50 Neodpověděl 2 Celkem 52 Výběrový soubor PO/FO: PO/FO Počet Právnická osoba 23 Fyzická osoba 27 Celkem 50 Neodpověděl 2 Celkem 52 3

4 Vzhledem k tomu, že spolupráce s podnikatelskými subjekty byla dobrovolná, některé otázky, které považovaly za důvěrné, zůstaly v dotazníku nezodpovězeny. Navzdory této skutečnosti jsou výsledky, získané z dotazníkového šetření, velice přesným a cenným informačním zdrojem o situaci v podnikatelském prostředí. 5. Výsledky vyhodnocení dotazníkového šetření V úvodu 5. kapitoly je nezbytné se zmínit, že pro grafické zobrazení některých otázek byl použit zvláštní typ grafu: vousatá krabička. Tato vousatá krabička určuje střed celého souboru dat, kolem kterého všechny hodnoty odpovědí kolísají. Krabička uprostřed představuje hodnotu odpovědi, která se nejčastěji vyskytuje (tzn. že tuto hodnotu zaškrtli respondenti nejčastěji). Čáry vertikálně vycházející z boku této krabičky ( vousy ) představují rozsah v jakém se hodnoty vyskytují (tzn. rozptyl všech odpovědí, které se v celém šetření v této otázce objevily). Čím delší jsou tyto čáry, tím je rozsah četnosti výskytu větší, a naopak. Z toho vyplývá, že pokud jsou vousy krabičky krátké, znamená to, že respondenti mají na danou otázku podobný názor, pokud jsou vousy dlouhé, mají naopak respondenti velmi odlišné názory. 5.1 Blok rozvoje podniku Otázka č Které z uvedených faktorů nejvíce omezují a negativně působí na současný a budoucí vývoj Vašeho podnikání? 1 ekonomická situace v našem regionu 8 zahraniční konkurence 2 současná ekonomická situace v ČR 9 nedostatek kvalifikované pracovní síly 3 vzdálenost od hlavního města 10 doprava 4 vzdálenost od krajského města 11 cena práce 5 domácí konkurence 12 cena materiálů (vstupních surovin) 6 dostupnost financí/úvěrů 13 energetické náklady 7 legislativní omezení 14 jiné V této otázce měli respondenti uvést pořadí tří nejzávažnějších faktorů, které omezují jejich vývoj v podnikání. 4

5 Graf č Negativní faktory, které se umístily na prvním místě v nepříznivém působení na současný a budoucí vývoj podnikání Graf č Negativní faktory, které se umístily na druhém místě v nepříznivém působení na současný a budoucí vývoj podnikání 5

6 Graf č Negativní faktory, které se umístily na třetím místě v nepříznivém působení na současný a budoucí vývoj podnikání Na prvním místě byly nejčastěji uvedeny tyto faktory ( viz graf č ): ekonomická situace v našem regionu, současná ekonomická situace v ČR; jako druhé v pořadí byly uvedeny tyto negativní faktory (viz graf č.5.1.2) : opět ekonomická situace v regionu a v České republice, dále pak domácí konkurence; a konečně na třetím místě se nejčastěji objevovaly (viz graf č ) : dostupnost financí/úvěrů, ekonomická situace v regionu, cena materiálů. Na závěr můžeme říci, že negativní faktory, které podnikatelské subjekty považují za nejzávažnější pro současný a budoucí vývoj podnikání jsou: ekonomická situace v regionu a v České republice. Následující graf zobrazuje přehled podnikatelských subjektů rozdělených do velikostních skupin a jejich odlišný výběr negativních faktorů, které zaujímají první místo v nepříznivém působení na podnikání. 6

7 Graf č Nejzávažnější faktory negativně působící na současný a budoucí vývoj podnikání Otázka č Odkud čerpáte informace o situaci v regionu v oblasti spojené s podnikáním (např. vývoj, finance, dotace, legislativa, úřad práce)? Použita 5-bodová škálová stupnice: 1 nikdy. 5 velmi často V této otázce měli podnikatelé uvést odkud a jak často čerpají informace spojené s jejich podnikáním. Měli možnost výběru z 5-bodové škálové stupnice. Následující grafy poukazují na to, že většina podniků vůbec nečerpá informace o podnikání z institucích jako jsou: Agentura pro regionální rozvoj (ARR) a Regionální poradenská a informační centra (RPIC). Často nevyužívají ani služeb, které v této oblasti poskytuje Městský úřad v Novém Jičíně (33 %). Ve srovnání s institucemi ARR a RPIC je Městský úřad na tom nejlépe v oblasti poskytování informací. 7

8 Graf č Využívání služeb Agentury pro regionální rozvoj (ARR) při zjišťování informací v oblasti podnikání Graf č Využívání služeb Regionálního poradenského a informačního centra (RPIC) při zjišťování informací v oblasti podnikání 8

9 Graf č Využívání služeb Městského úřadu při zjišťování informací v oblasti podnikání Pro grafické zobrazení této otázky byl i použit typ grafu: vousatá krabička (viz úvod 5. kapitoly). Tento graf zobrazuje odkud právnické a fyzické osoby často čerpají informace pro své podnikání. Celkem je zobrazeno 10 oblastí jako zdroj informací. V každé oblasti jsou dvě vousaté krabičky, které představují názory právnických a fyzických osob. Pokud je vousatá krabička umístěna co nejvíce nahoře v grafu, tzn. čím větší hodnota odpovídá jejímu umístění, tím častěji podnikatelé vybírali tuto oblast jako zdroj pro čerpání informací pro své podnikání. Nižší hodnota představuje, že daná možnost pro čerpání informací byla vybírána podnikateli nejméně často. Po stručném vysvětlení můžeme dojít k závěru, že nejčastěji jsou získávány informace z Internetu, na webových stránkách specializovaných institucí a z odborných časopisů. Nejvíce je zajímají informace o Strukturálních fondech EU. 9

10 Graf č Možnosti čerpání informací o situaci v regionu v oblasti spojené s podnikáním Otázka č Využíváte nabídky služeb Hospodářské komory v Novém Jičíně? Použita 5-bodová škálová stupnice: 1 nikdy.5 velmi často Následující graf ukazuje zajímavou skutečnost, že místní podnikatelé vůbec nevyužívají služeb Hospodářské komory, která se nachází přímo v Novém Jičíně. 10

11 Graf č Využívání nabídky služeb Hospodářské komory v Novém Jičíně Otázka č Současným trendem v posilování konkurenceschopnosti nabídky Vašich výstupu na trhu jsou pravidelné inovace, podpora výzkumu a vývoje, spolupráce s vědecko-technologickými parky, apod. Jak jste na tom s inovacemi Vy? V této otázce byli podnikatelé požádáni, aby z nabídky vybrali ta tvrzení, která nejlépe vystihují jejich situaci v oblasti inovací. Následující graf ukazuje, že podniky v tomto regionu mají s inovacemi zkušenosti a považují je za prioritní k dlouhodobému udržení se na trhu. Někteří inovují, ale je těžké pro ně najít cestu, kterým směrem se vydat a nebo přemýšlí o inovacích průběžně, i když se jejich produkt stále dobře prodává. 11

12 Graf č Vztah podnikatelských subjektů k inovacím (v %) Uvítali bychom nějaké poradenství v oblasti inovací 2 O inovacích uvažujeme až s poklesem tržeb 6,1 Přemýšlíme nad inovacemi, i když se produkt prodává 22,4 Už jsme inovovali, ale celkové efekty byly spíše záporné Rádi bychom do inovací investovali, ale je to velké riziko 3,1 4,1 Samozřejmě, že inovujeme,těžší je najít směr,kterým se vydat 14,3 Inovace považujeme za prioritní k dlouh. udržení se na trhu 27,5 Ještě jsme neinovovali, kvalitní produkt se prodá i bez toho 1 Inovacím jsme zatím nevěnovali žádnou pozornost 2 Máme s inovacemi zkušenosti 17, procenta 5.2 Blok podnikatelské prostředí Otázka č Většina Vašich klíčových dodavatelů je z: 1 mikroregionu (okresu) 2 Moravskoslezského kraje 3 odjinud z ČR 4 zahraničí Tato otázka byla zaměřena na dodavatele a jejich prostorový dosah, tzn. odkud pocházejí dodavatelé, se kterými místní podnikatelé spolupracují. Podniky při své činnosti nejvíce spolupracují s dodavateli z celé České republiky a z Moravskoslezského kraje. Nejméně pak využívají služeb od dodavatelů přímo z Nového Jičína a blízkého okolí. Graf č

13 Prostorový dosah klíčových dodavatelů Otázka č Vaše podnikatelská činnost (prodej, výroba, poskytování služeb) je zaměřena převážně na zákazníky (odběratele) z: 1 Nového Jičína 2 Mikroregionu (okresu) 3 celé České republiky 4 zahraničí V této otázce měli podnikatelé vybrat místa, odkud pocházejí jejich odběratelé/zákazníci, se kterými spolupracují. Místní podnikatelské subjekty nabízejí svoji podnikatelskou činnost zákazníkům jednak z celé České republiky a z mikroregionu (bývalého okresu Nový Jičín). Nejméně jsou zaměřeni na zákazníky přímo z Nového Jičína. Graf č Prostorový dosah významných zákazníků/odběratelů 13

14 5.3 Blok kvalita pracovních sil Otázka č Považujete pracovní sílu ve Vašem oboru podnikání v tomto regionu za: a) 1 zcela nedostupnou.5 zcela dostupnou b) 1 drahou 5 levnou c) 1 málo kvalifikovanou.5 vysoce kvalifikovanou Zde měli podnikatelé ohodnotit kvalitu pracovní síly v tomto regionu. Při hodnocení měli možnost vybírat z 5-bodové škálové stupnice. Pro grafické zpracování této otázky byla opět použita vousatá krabička (viz úvod 5. kapitoly). V grafu jsou 3 kategorie, každá obsahuje 5 vousatých krabiček, které představují názory jednotlivých podniků rozdělených podle velikosti. Následující graf zobrazuje jak podniky hodnotí pracovní sílu po stránce jejich dostupnosti, ceny a kvalifikace. Pokud je vousatá krabička umístěna co nejvíce nahoře v grafu, tzn. pokud větší hodnota odpovídá jejímu umístění, podnikatelé pozitivně hodnotili pracovní sílu. Nižší hodnota představuje negativní hodnocení pracovní síly. Zejména velké podniky (více než 250 zaměstnanců) a malé podniky (do 25 zaměstnanců) považují pracovní sílu za méně kvalifikovanou, cenu pracovní síly a jejich dostupnost považují za přijatelnou. Graf č Hodnocení pracovní síly v tomto regionu 14

15 5.4 Blok vlivu Evropské unie Otázka č O možnostech čerpání pomoci ze strukturálních fondů: a) 1 se vůbec nezajímáte. 5 se velmi zajímáte b) 1 možnost jejich využití nezvažujete..5 chcete se pokusit je využít Následující blok otázek se zajímá o možnostech čerpání pomoci ze strukturálních fondů. Z následujících dvou grafů (viz graf č a 5.4.2) vyplývá zajímává skutečnost. Můžeme říci, že podnikatelské subjekty jsou rozděleny na dvě skupiny, jedna skupina představuje ty, kteří se o pomoc ze strukturálních fondů vůbec nezajímá (asi 26 %), je to větší část firem, druhou skupinu pak tvoří firmy, které se o strukturální fondy velmi zajímají (asi 22 %). Další graf ukazuje, že převážná část firem se chce pokusit využít pomoc ze SF (38 %). Je zajímavé, že i když bylo více těch firem, které se o SF vůbec nezajímají, přesto z další otázky vyplynulo, že největší procento představují ty firmy, které se chtějí pokusit o využití pomoci ze SF. Graf č

16 Zájem podnikatelských subjektů o možnostech čerpání pomoci ze strukturálních fondů Graf č Rozhodnutí podnikatelských subjektů o možnostech využití strukturálních fondů Otázka č Které z přínosů plynoucích z členství ČR v EU považujete za nejdůležitější? 16

17 a) Přístup na velký trh zboží bez vnitřních překážek b) Stabilní podnikatelské prostředí c) Jednotná a levnější celní, technická a daňová administrativa d) Výhoda jednotné měny e) Snazší vynutitelnost práva f) Účast v programech EU g) Jiné V této otázce měly podniky určit pořadí tří faktorů, které považují za přínos plynoucí z členství České republiky v Evropské unii. Graf č Přínosy plynoucí z členství ČR v EU (vybrané podnikatelskými subjekty na první místo) Graf č Přínosy plynoucí z členství ČR v EU (vybrané podnikatelskými subjekty na druhé místo) 17

18 Graf č Přínosy plynoucí z členství ČR v EU (vybrané podnikatelskými subjekty na třetí místo) Na prvním místě byly nejčastěji uvedeny tyto faktory (viz graf č ): přístup na velký trh zboží bez vnitřních překážek, jednotná a levnější celní, technická a daňová administrativa; jako druhé v pořadí byly zmíněny tyto přínosy (viz graf č ): opět jednotná a levná administrativa a přístup na velký trh, snazší vynutitelnost práva; a 18

19 konečně na třetím místě jsou (viz graf č ): výhoda jednotné měny a snazší vynutitelnost práva. Na závěr lze říci, že podniky považují za nejdůležitější přínosy: přístup na velký trh zboží bez vnitřních překážek a jednotná a levnější celní, technická a daňová administrativa. Otázka č Co považujete za největší ohrožení v souvislosti s naším členstvím v EU? a) Růst ceny práce b) Investice do přizpůsobení se novým podmínkám c) Ztráty výhody nižších cen d) Náročné požadavky evropských norem e) Zahraniční konkurence f) Jiné V této otázce podniky vybraly faktory, které představují největší ohrožení v souvislosti s naším členstvím v Evropské unii a určily jejich pořadí. Graf č Největší ohrožení v souvislosti s naším členstvím v EU (vybraná podnikateli na první místo) Graf č Největší ohrožení v souvislosti s naším členství v EU (vybraná podnikateli na druhé místo) 19

20 Graf č Největší ohrožení v souvislosti s naším členstvím v EU (vybraná podnikateli na třetí místo) Největší ohrožení, která obsadila první místo jsou (viz graf č ): růst ceny práce, investice do přizpůsobení se novým podmínkám; jako další ohrožení byla uvedena (viz graf č ): náročné požadavky evropských norem a ztráty výhody nižších cen a na 20

21 posledním místě se nejčastěji objevovaly (viz graf č ): zahraniční konkurence a náročné požadavky evropských norem. Závěrem můžeme shrnout, že největším ohrožením pro podnikatelské subjekty jsou: růst ceny práce, náročné požadavky evropských norem a zahraniční konkurence. 5.5 Blok samospráva Otázka č Nabídneme Vám několik služeb poskytovaných místní správou. Pokuste se ohodnotit jejich kvalitu: Použita 5-bodová škálová stupnice: 1 Velmi špatná. 5 Velmi dobrá; -1 Nedokážu posoudit V této otázce podnikatelské subjekty hodnotily služby poskytované místní správou pomocí 6-bodové škálové stupnici. Následující dva grafy zobrazují, že údržba silnic a podpora malého a středního podnikání je hodnocena velmi negativně Graf č Hodnocení kvality služby - údržba silnic, která je poskytovaná místní správou Graf č Hodnocení kvality služby podpora malého a středního podnikání, která je poskytovaná místní správou 21

22 Následující graf - typ vousatá krabička (viz úvod 5. kapitoly) obsahuje 8 oblastí představující služby poskytované místní správou. V každé oblasti jsou dvě vousaté krabičky, které představují názory právnických a fyzický osob. Pokud je vousatá krabička umístěna co nejvíce nahoře v grafu, tzn. pokud větší hodnota odpovídá jejímu umístění, podnikatelé pozitivně hodnotili kvalitu jednotlivých služeb. Nižší hodnota představuje negativní hodnocení kvality poskytovaných služeb. Následující graf zobrazuje, že právnické osoby hodnotí velmi negativně údržbu silnic, naopak za velmi dobré služby považují správní řízení, propagaci a likvidaci odpadů. Podpora malého a středního podnikání je fyzickými osobami hodnocena velmi špatně, na druhou stranu jsou spokojeni se službami v oblasti likvidace odpadů a propagace města a regionů. Graf č Hodnocení kvality služeb poskytovaných místní správou 22

23 Otázka č Připouštíte možnost, že Vaše firma opustí město Nový Jičín? 1 rozhodně zvažujeme.5 rozhodně nezvažujeme Následující graf zobrazuje, že místní firmy neuvažují o tom, že by opustily město Nový Jičín. Pouze nepatrná část firem (kolem 14 %) rozhodně zvažuje, že by město opustila. Důvody, které by k tomu vedly jsou tyto: lobbystické a rodinné tlaky na radnici a v úřadech, rozšíření činnosti a malá flexibilita zaměstnanců. Graf č Možnost, že podnikatelské subjekty opustí město Nový Jičín 23

24 Otázka č Nabídneme Vám několik oblastí, které jsou pro rozvoj města nejdůležitější. Rozhodněte, kam by jste nejvíce směřovali prostředky z rozpočtu města? a) bytová výstavba g) rozvoj školství b) podpora sociálně potřebných f) rozvoj zdravotnictví c) snížení nezaměstnanosti i) rozvoj možností pro volný čas d) zlepšení dopravy j) rozvoj služeb e) zvýšení bezpečnosti k) výstavba průmyslové zóny f) podpora drobného a středního podnikání l) jiné V této otázce měly podniky vybrat tři oblasti kam by investovaly peněžní prostředky z rozpočtu města. Stejná otázka byla položena i občanům města Nového Jičína v rámci dotazníkového šetření o občanské spokojenosti. Následující grafy nám tak nabízejí možnost porovnat postoj podnikatelů a občanů v otázce investic. Graf č Nejdůležitější oblasti pro investování prostředků z rozpočtu města 24

25 (výběr oblastí, které obsadily první místo na základě rozhodnutí podnikatelů) Graf č Nejdůležitější oblasti pro investování prostředků z rozpočtu města (výběr oblastí, které obsadily první místo na základě rozhodnutí občanů ) Graf č Nejdůležitější oblasti pro investování prostředků z rozpočtu města 25

26 (výběr oblastí, které obsadily druhé místo na základě rozhodnutí podnikatelů) Graf č Nejdůležitější oblasti pro investování prostředků z rozpočtu města (výběr oblastí, které obsadily druhé místo na základě rozhodnutí občanů ) Graf č Nejdůležitější oblasti pro investování prostředků z rozpočtu města 26

27 (výběr oblastí, které obsadily druhé místo na základě rozhodnutí podnikatelů) Graf č Nejdůležitější oblasti pro investování prostředků z rozpočtu města (výběr oblastí, které obsadily druhé místo na základě rozhodnutí občanů ) 27

28 Z grafů můžeme vyčíst, že společně občané i podnikatelé zvolili na prvním místě snížení nezaměstnanosti. Další oblasti, která byla zvolena podnikateli pro investice je rozvoj školství, naopak občané vybrali opět snížení nezaměstnanosti a rozvoj zdravotnictví. Na třetím místě u podnikatelů skončilo rozvoj školství a služeb a u občanů podpora malého a středního podnikání. Následující graf zobrazuje možnost investování prostředků do vybraných oblastí z jiného pohledu. V grafu jsou zobrazeny podniky podle velikosti a vybrané oblasti pro investice. U všech firem byla společně a nejčastěji vybraná oblast snížení nezaměstnanosti, v dalších oblastech se firmy už neshodují. Graf č Nejdůležitější oblasti pro investování prostředků z rozpočtu města 28

Průzkum podnikatelského prostředí

Průzkum podnikatelského prostředí Průzkum podnikatelského prostředí MIKROREGION URBANICKÁ BRÁZDA Dobřenice, Kratonohy, Lhota pod Libčiany, Obědovice, Osice, Osičky, Praskačka, Roudnice, Syrovátka, Urbanice, Libčany, Hvozdnice Název firmy

Více

Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi podnikateli regionu Hranicko

Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi podnikateli regionu Hranicko Příprava Strategie rozvoje regionu Hranicko 04-00 je realizována za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova 03 Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi podnikateli regionu

Více

Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů

Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů prosinec 2003 1. Úvod Od června do září roku 2003 byl mezi zaměstnavateli, resp. podnikatelskými subjekty v Chrudimi,

Více

M Ě S T O Š U M P E R K

M Ě S T O Š U M P E R K M Ě S T O Š U M P E R K STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA DOTAZNÍK EKONOMICKÝM SUBJEKTŮM Vážení podnikatelé města Šumperka, dovolujeme si Vás seznámit se záměrem města Šumperka vypracovat Strategický

Více

Rusko, Ukrajina...Kanada, USA...jiné

Rusko, Ukrajina...Kanada, USA...jiné Úvodní dotazník Klastru českých nábytkářů Vážená paní, vážený pane, rádi bychom Vás požádali o vyplnění krátkého dotazníku. Tento dotazník nám pomůže určit bližší zaměření klastru podle Vašich preferencí,

Více

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu -

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - prosinec 2005 Informace o průzkumu CEBRE ve spolupráci s portálem BusinessInfo.cz provedlo v průběhu září a října 2005 průzkum mezi českými firmami na téma Fondy

Více

Úvod... 3. Metodika... 3 Výběr respondentů... 3

Úvod... 3. Metodika... 3 Výběr respondentů... 3 STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ 2008-2020 Příloha č. 2 PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ Obsah Úvod... 3 Metodika... 3 Výběr respondentů... 3 Výsledky průzkumu... 5 Charakteristika firem... 5

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření)

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení elektronicky na členy asociace a vybrané manažery Datum: 7. 12. 2012 31. 1. 2013

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU SPOKOJENOSTI KLIENTŮ SÍTĚ ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) V ČESKÉ REPUBLICE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU SPOKOJENOSTI KLIENTŮ SÍTĚ ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) V ČESKÉ REPUBLICE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU SPOKOJENOSTI KLIENTŮ SÍTĚ ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) V ČESKÉ REPUBLICE Shrnutí ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) v České republice systematicky sleduje a hodnotí kvalitu své

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Veřejné zakázky v EU

Veřejné zakázky v EU Veřejné zakázky v EU - výsledky průzkumu - březen 2005 Informace o průzkumu CEBRE ve spolupráci s portálem BusinessInfo provedlo v průběhu listopadu a prosince 2004 průzkum mezi českými firmami na téma

Více

I. CHARAKTERISTIKA FIRMY

I. CHARAKTERISTIKA FIRMY Vyplněno 22 podniky 1. Zařazení firmy dle OKEČ: I. CHARAKTERISTIKA FIRMY Název OKEČ Zemědělství A 01-02 4 Těžba rostných surovin C 10-14 1 Zpracovatelský průmysl D 15-37 9 Výr. a rozv. elektř. vody a plynu

Více

1 Průzkum podnikatelského prostředí

1 Průzkum podnikatelského prostředí trategický plán města České Budějovice Průzkum podnikatelského prostředí města České Budějovice listopad 1999 Příloha B 1 Průzkum podnikatelského prostředí trategický plán města České Budějovice Průzkum

Více

DOTAZNÍK ZKOUMAJÍCÍ KVALITU PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V ÚZEMÍ MAS HLINECKO

DOTAZNÍK ZKOUMAJÍCÍ KVALITU PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V ÚZEMÍ MAS HLINECKO Toto dotazníkové šetření bylo zaměřeno na podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost, které se nacházejí v regionu MAS Hlinecko. Anketa měla za úkol zjistit oblasti, ve kterých jsou podniky ochotny

Více

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Obsah 1 Úvod... 3 2 Anketa... 4 2.1 Průběh ankety... 4 2.1.1 Příprava anketních otázek

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Dotazníkové šetření podnikatelské subjekty Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Vážení podnikatelé, Vážení zástupci podnikatelských subjektů, dovolujeme si Vás oslovit a požádat

Více

Průzkum podnikatelského prostředí - Mikroregion Krnovsko

Průzkum podnikatelského prostředí - Mikroregion Krnovsko Průzkum podnikatelského prostředí - Mikroregion Krnovsko V červnu a červenci 2002 byl mezi zaměstnavateli obyvatel mikroregionu Krnovsko proveden členy Komise pro strategický rozvoj mikroregionu Krnovsko

Více

FILTR: NA IV. ODPOVÍDAJÍ TI, KTEŘÍ V III. ODPOVĚDĚLI

FILTR: NA IV. ODPOVÍDAJÍ TI, KTEŘÍ V III. ODPOVĚDĚLI 1. DOTAZNÍK Dobrý den jmenuji se a jsem tazatelem marketingové společnosti DATAMAR. Zabýváme se výzkumem trhu, v současné době provádíme výzkum zaměřený na zjištění informací, jak se podnikatelé dívají

Více

Průzkum podnikatelského prostředí podzim 2006

Průzkum podnikatelského prostředí podzim 2006 I. VŠEOBECNÉ INFORMACE O PODNIKU Průzkum podnikatelského prostředí podzim 00. Ve kterém roce byla Vaše firma (nebo její předchůdce) zaloţena / etablovala se v tomto městě?. Jaká je právní forma Vašeho

Více

PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013. Vyhodnocení průzkumu

PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013. Vyhodnocení průzkumu PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013 Vyhodnocení průzkumu Česká asociace pro finanční řízení (CAFIN) si jako jeden ze svých cílů klade pomoc při rozvoji finanční profese. Zajímají nás aktuální trendy

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. ANALÝZA POTŘEB ZAMĚSTNAVATELŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Vyhodnocení dotazníkového šetření provedeného v rámci realizace projektu TechIN Propojení studia a praxe. Okresní hospodářská komora Karviná květen

Více

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků Závěrečná zpráva Únor 2014 Obsah Celkové výsledky průzkumu za všechny firmy

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti

Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti 1. Výsledky průzkumu č. 1 AMSP ČR Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti Zadání průzkumu Průzkum se zaměřil na tři hlavní oblasti: 1) Hodnocení konkurenceschopnosti českých firem a bariér

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Potřeby SME v oblasti bankovních služeb a produktů

Potřeby SME v oblasti bankovních služeb a produktů Závěrečná zpráva z výzkumu Potřeby SME v oblasti bankovních služeb a produktů Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Těšnov 5 110 00 Praha 1 tel. +420 222 246 404 fax +420 222 241 553 e-mail:

Více

Investice malých a středních podniků do IT Trendy ve využívání ICT

Investice malých a středních podniků do IT Trendy ve využívání ICT 9. Výsledky průzkumu č. 9 AMSP ČR Investice malých a středních podniků do IT Trendy ve využívání ICT Cílem výzkumu je Zjistit situaci ve vymezeném firemním segmentu co se týče výdajů na firemní IT, současné

Více

Sonda do života manažerů v ČR I.

Sonda do života manažerů v ČR I. Sonda do života manažerů v ČR I. Závěrečná zpráva Říjen 2011 Nobody s Unpredictable Pozadí projektu Česká manažerská asociace ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos a Svazem průmyslu a dopravy ČR realizovali

Více

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice Září 2014 2. edice Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou krátká informace o základních faktech k ochotě firem vydávat prostředky na výzkum a vývoj a využít možnosti, které dává zákon o dani z příjmů,

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů IPN KREDO Doplňkový úkol č. VIII (KA 03) Alena Hanzelková Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Cíl doplňkového úkolu č. VIII Zjistit, do

Více

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Jihočeská hospodářská komora P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 Vznik JHK Hospodářské komory jsou v ČR zřizovány na základě zvláštního

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK Setkání podnikatelů, ředitelů středních odborných škol,úřadu práce, náměstka hejtmana za školství Ing.Pavla Sekaniny 15.2.2012 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK Je nevládní

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011)

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Hlavními cíli výzkumu bylo zjistit rozsah využívání alternativních forem práce ve firmách na českém trhu.

Více

10 let České republiky v EU. ŠETŘENÍ Svazu průmyslu a dopravy ČR a České spořitelny a. s.

10 let České republiky v EU. ŠETŘENÍ Svazu průmyslu a dopravy ČR a České spořitelny a. s. 10 let České republiky v EU ŠETŘENÍ Svazu průmyslu a dopravy ČR a České spořitelny a. s. Duben 2014 Byl pro vaši firmu vstup České republiky do Evropské unie přínosný? šetření SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY

Více

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 29.7.2010 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

Vyhodnocení průzkumu v oblasti odpadového hospodářství mezi členy AMSP

Vyhodnocení průzkumu v oblasti odpadového hospodářství mezi členy AMSP Příloha č. 1 Zprávy za rok 2008 k projektu SPII2f1207 Vyhodnocení průzkumu v oblasti odpadového hospodářství mezi členy AMSP Informace o výzkumu: Termín výzkumu: srpen - září 2008 Způsob oslovení respondentů:

Více

DOTAZNÍK PRO MANAGEMENT KLASTRŮ V ZAHRANIČÍ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO MANAGEMENT KLASTRŮ V ZAHRANIČÍ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA . Projekt Měření a řízení výkonnosti klastrů byl podpořen Grantovou agenturou ČR, reg. č. projektu 402/06/1526 DOTAZNÍK PRO MANAGEMENT KLASTRŮ V ZAHRANIČÍ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ČÁST I ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Více

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

Celková spokojenost s životem v Broumově

Celková spokojenost s životem v Broumově Grafické znázornění odpovědí z dotazníkového šetření občanů Města Broumova Celkem bylo od respondentů získáno 1315 vyplněných dotazníků. Dotazníkové šetření mezi obyvateli proběhlo od června do srpna roku

Více

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Hlavní zjištění Hlavní zjištění INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM Výhledy

Více

Vaše budoucnost začíná zde

Vaše budoucnost začíná zde Vaše budoucnost začíná zde Proč Mexiko? Mexiko aktuálně spolupracuje s 44 zeměmi (včetně zemí Evropské unie) a disponuje 12. dohodami o volném obchodu. Mexiko je 14. největší ekonomika světa. Ve světě

Více

Vyhodnocení odpovědí:

Vyhodnocení odpovědí: Příloha č. 3 Výsledky dotazníkového šetření mezi dodavateli registrovanými na e-tržištích NIPEZ Pro účast v dotazníkovém šetření byli vybráni dodavatelé z datasetu VZ za první rok provozu e-tržišť, tj.

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů živnostníků a podnikatelů činných na území MAS KRAJINA SRDCE

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů živnostníků a podnikatelů činných na území MAS KRAJINA SRDCE Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE Výsledky anketního šetření názorů živnostníků a podnikatelů činných na území MAS KRAJINA SRDCE 2014 1 Obsah 1. Základní údaje o šetření... 3 2. Hodnocení odpovědí na

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha-Adaptibilita 2011 SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Registrační číslo

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V KOPŘIVNICI

PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V KOPŘIVNICI PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V KOPŘIVNICI ČERVENEC - SRPEN Průzkum podnikatelského prostředí v Kopřivnici OBSAH. ÚVOD.... METODA, TECHNIKA A ORGANIZACE PRŮZKUMU.... PARAMETRY VÝBĚROVÉHO SOUBORU....

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Graf 1: Počet let pedagogické praxe

Graf 1: Počet let pedagogické praxe Ústav pro informace ve vzdělávání Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání SP KVALITA I 4A2U1 Statistické zpracování výsledků dotazníkového šetření Martin Chvál Praha, prosinec 2005 Sběr dat Sběr dat

Více

Dotazník pro podnikatele Červeného Kostelce. Výsledky šetření

Dotazník pro podnikatele Červeného Kostelce. Výsledky šetření Dotazník pro podnikatele Červeného Kostelce Výsledky šetření Realizováno ve spolupráci města Červený Kostelec a společnosti Východočeská rozvojová s.r.o. květen - srpen 2014 Dotazník pro podnikatele Červeného

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů

Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů Vytvořil Distribuce dokumentu Datum Česká asociace pro finanční řízení Elektronicky na členy asociace a vybrané personalisty 1. 8. 2013 30. 8.

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni Anketa pro rodiče dětí od 1 do 3 let Vyhodnocení Vyhodnocení zpracovalo: CpKP západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň Tel./fax: +420 / 377 329 558 Mobil: +420

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

Technologické Inovační Centrum

Technologické Inovační Centrum Technologické Inovační Centrum Profil společnosti Technologické inovační centrum bylo založeno v roce 2005 Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně Zlínským krajem. Tyto dva subjekty hrají významnou roli při rozvoji

Více

Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí

Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí Výzkum byl realizován na katedře sociální práce v letech 2005-2007, byl dotován z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci březnu roku 2012 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6.

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. Radek Špicar viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. srpna 2013 SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice Úvod V průběhu května a června 2012 bylo v obci Mořice provedeno anonymní dotazníkové šetření v domácnostech. V náhodně vybraných domácnostech a na místních

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

Spotřeba energií a postoj k možným úsporám mezi malými a středními podniky

Spotřeba energií a postoj k možným úsporám mezi malými a středními podniky Ipsos pro AMSP ČR: Spotřeba energií a postoj k možným úsporám mezi malými a středními podniky Září 2015 O výzkumu AMSP ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

České firmy na internetové vlně

České firmy na internetové vlně JAK INTERNET MĚNÍ PODNIKÁNÍ A MARKETING VÝSLEDKY STUDIE Březen 2013 Obsah Úvod Internetová vlna v Česku... 2 Shrnutí... 3 České firmy a reklama... 4 Reklama na internetové vlně... 5 Výhled do budoucna...

Více

19.11.2013. Poradenství a agenturní činnosti na podporu regionálního rozvoje. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Regionální rozvojové agentury

19.11.2013. Poradenství a agenturní činnosti na podporu regionálního rozvoje. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Regionální rozvojové agentury Poradenství a agenturní činnosti na podporu regionálního rozvoje Poradenství, agenturní činnosti a informační služby na podporu regionálního a municipálního managementu Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc.

Více

Vyhodnocení silných a slabých stránek města Nepomuk. na základě výsledků výzkumu Město pro byznys 2011 Plzeňský kraj

Vyhodnocení silných a slabých stránek města Nepomuk. na základě výsledků výzkumu Město pro byznys 2011 Plzeňský kraj Vyhodnocení silných a slabých stránek města na základě výsledků výzkumu Město pro byznys 2011 Plzeňský kraj V Plzni, 5. října 2011 Úvod V letošním roce jsme pro vás připravili vyhodnocení silných a slabých

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Spokojenost podniků s nabídkou bankovních služeb

Spokojenost podniků s nabídkou bankovních služeb 2% 22 % Velké podniky 6 66 7 % 56 % 6 % 54 % 43 % 43 % 38 % 38 % % Roz Spí Spí % odně ano e ano epší nabídka e ne konkurence tní úvěr 86 % Nespokojenost se Pomalá adaptace nových Neosobní přístup reditní

Více

Město Třinec. Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů

Město Třinec. Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů Město Třinec Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů Město Třinec a spádová oblast Sociodemografická studie města Třinec Sociodemografická studie města Třinec

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MINISTERSTVO VNITRA Ing. Martin Páral ředitel Odboru programového řízení Odbor programového řízení MV Koordinace a projektové řízení projektů ministerstva vnitra policie

Více

Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR

Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR 29. Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR Čerpání EU dotací AMSP ČR ve spolupráci s Komerční bankou zorganizovala výzkum zaměřený na čerpání EU dotací mezi malými a středními podniky a municipalitami. Tento

Více

OBSAH DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

OBSAH DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Z VELETRHU PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ JOBCHALLENGE 2012 OBSAH DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ struktura respondentů pohlaví aktuální stav účastníků dle zaměstnání či studií studenti

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Pojem a úkoly statistiky

Pojem a úkoly statistiky Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Pojem a úkoly statistiky Statistika je věda, která se zabývá získáváním, zpracováním a analýzou dat pro potřeby

Více

1. Zaměření projektu (1)

1. Zaměření projektu (1) ESF JPD Grantové schéma 4.1 Konkurenceschopnost CZ.4..7/4.1../87 INTERNAL CONTROL ACADEMY Eurodan, s.r.o. Ing. Rodan Svoboda +4 6 49 svoboda@eurodan.cz www.eurodan.cz 1. Zaměření projektu (1) Záměr projektu

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Vyhodnocení průzkum podnikatelského prostředí ve městě Litoměřice. 1. Identifikace zkoumaného vzorku podnikatelů...3

Vyhodnocení průzkum podnikatelského prostředí ve městě Litoměřice. 1. Identifikace zkoumaného vzorku podnikatelů...3 Obsah 1. Identifikace zkoumaného vzorku podnikatelů...3 1.1 Zkoumaný vzorek dle velikostní struktury podniku...3 1.2 Podíl zaměstnanců dojíždějících na pracoviště...3 1.3 Objem výkonů/tržeb zkoumaného

Více