1. Cíl projektu Dotazníkové šetření pro průzkum podnikatelského prostředí Nový Jičín Metoda, technika a organizace projektu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Cíl projektu Dotazníkové šetření pro průzkum podnikatelského prostředí Nový Jičín 2004. 2. Metoda, technika a organizace projektu"

Transkript

1 OBSAH 1. Cíl projektu Dotazníkové šetření pro průzkum podnikatelského prostředí Nový Jičín Metoda, technika a organizace projektu Pozorovací terén 3. Základní soubor dotazníkového šetření Výběrový soubor dotazníkového šetření.4 5. Výsledky vyhodnocení dotazníkového šetření Blok rozvoje podniku Blok podnikatelského prostředí Blok kvality pracovních sil Blok vlivu Evropské unie Blok samosprávy Přílohy 6.1. Příloha č. 1: Dotazníkový arch 6.2. Příloha č. 3: Statisticky zpracovaný soubor otázek dotazníkového šetření 1

2 1. Cíl projektu Dotazníkové šetření pro průzkum podnikatelského prostředí Nový Jičín 2004 Cílem Průzkumu podnikatelského prostředí Nový Jičín je získat informace pro SWOT analýzu města a následně zpracování akčního plánu strategie a přispět tak k lepší informovanosti o názorech podnikatelů na město Nový Jičín, jako místo jejich podnikatelských aktivit. Průzkum proběhl v květnu a červnu Předpokládalo se oslovení cca 40 až 50 firem, které byly vybrány následovně: Město ve spolupráci s konzultantem a Vysokou školou vytipovalo nejvýznamnější zaměstnavatele Poté byl vzorek rozšířen na cílový počet tak, aby byly proporcionálně zastoupeny hlavní druhy podnikání (výroba, maloobchod, doprava, služby, apod.) 2. Metoda, technika a organizace projektu Tento průzkum byl proveden metodou terénního výzkumu. Technikou zvolenou v tomto průzkumu bylo anonymní dotazování. Nástroji, které byly použity při realizaci zvolené techniky, byly dotazník a rozhovor. Informace získané od respondentů (podnikatelských subjektů) byly zaznamenány do dotazníku. Tento dotazník byl rozdělen do 5 bloků: rozvoj podniku, podnikatelské prostředí, kvalita pracovních sil, vliv Evropské unie, samospráva. Závěrečná část dotazníku byla tvořena otázkami sloužící pro statistické zpracování. K této zprávě byl vypracován doplňující dokument, tzv. příloha. Příloha obsahuje veškeré grafy a tabulky, které jsou výstupem statistického zpracování dotazníkového šetření pro průzkum podnikatelského prostředí. Pro zpracování dat získaných v dotazníkovém šetření byl použit program SPSS Tento program je komplexním softwarovým systémem k analyzování statistických dat. SPSS může získat data z většiny typů souborů a použít je k tvorbě tabulek, grafů a schémat, které zobrazují trendy, popisné statistiky a statistické analýzy Pozorovací terén Pozorovacím terénem pro tento průzkum bylo město Nový Jičín. Respondenty tohoto průzkumu byly podnikatelské subjekty města Nového Jičína. Kontaktním místem byl V. ročník veletrhu firem Novojičínska, zde byl získán největší počet respondentů pro náš průzkum, ostatní podnikatelské subjekty se dostaly do kontaktu s dotazníkem prostřednictvím u. 2

3 3. Základní soubor dotazníkového šetření Celkový počet anonymně oslovených podnikatelských subjektů bylo cca 250, nakonec spolupracovalo 52 podnikatelských subjektů. 4. Výběrový soubor dotazníkového šetření Výběrový soubor podle velikosti podniku: Velikost podniku Počet Do 25 zaměstnanců 31 Do 50 zaměstnanců 5 Do 250 zaměstnanců 6 Více než 250 zaměstnanců 4 Podnikám sám (živnostník) 2 Celkem 48 Neodpověděl 4 Celkem 52 Výběrový soubor podle odvětví: Odvětví Počet Zemědělství, myslivost, lesnictví 1 Zpracovatelský průmysl 8 Stavebnictví 7 Obchod, opravy motor.vozidel a výrobků 19 Ubytování a stravování 2 Finanční zprostředkování 1 Činnosti v oblasti nemovitostí, pronájmu 1 Vzdělávání 2 Zdrav. a sociální péče, veterinární činnost 1 Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 8 Celkem 50 Neodpověděl 2 Celkem 52 Výběrový soubor PO/FO: PO/FO Počet Právnická osoba 23 Fyzická osoba 27 Celkem 50 Neodpověděl 2 Celkem 52 3

4 Vzhledem k tomu, že spolupráce s podnikatelskými subjekty byla dobrovolná, některé otázky, které považovaly za důvěrné, zůstaly v dotazníku nezodpovězeny. Navzdory této skutečnosti jsou výsledky, získané z dotazníkového šetření, velice přesným a cenným informačním zdrojem o situaci v podnikatelském prostředí. 5. Výsledky vyhodnocení dotazníkového šetření V úvodu 5. kapitoly je nezbytné se zmínit, že pro grafické zobrazení některých otázek byl použit zvláštní typ grafu: vousatá krabička. Tato vousatá krabička určuje střed celého souboru dat, kolem kterého všechny hodnoty odpovědí kolísají. Krabička uprostřed představuje hodnotu odpovědi, která se nejčastěji vyskytuje (tzn. že tuto hodnotu zaškrtli respondenti nejčastěji). Čáry vertikálně vycházející z boku této krabičky ( vousy ) představují rozsah v jakém se hodnoty vyskytují (tzn. rozptyl všech odpovědí, které se v celém šetření v této otázce objevily). Čím delší jsou tyto čáry, tím je rozsah četnosti výskytu větší, a naopak. Z toho vyplývá, že pokud jsou vousy krabičky krátké, znamená to, že respondenti mají na danou otázku podobný názor, pokud jsou vousy dlouhé, mají naopak respondenti velmi odlišné názory. 5.1 Blok rozvoje podniku Otázka č Které z uvedených faktorů nejvíce omezují a negativně působí na současný a budoucí vývoj Vašeho podnikání? 1 ekonomická situace v našem regionu 8 zahraniční konkurence 2 současná ekonomická situace v ČR 9 nedostatek kvalifikované pracovní síly 3 vzdálenost od hlavního města 10 doprava 4 vzdálenost od krajského města 11 cena práce 5 domácí konkurence 12 cena materiálů (vstupních surovin) 6 dostupnost financí/úvěrů 13 energetické náklady 7 legislativní omezení 14 jiné V této otázce měli respondenti uvést pořadí tří nejzávažnějších faktorů, které omezují jejich vývoj v podnikání. 4

5 Graf č Negativní faktory, které se umístily na prvním místě v nepříznivém působení na současný a budoucí vývoj podnikání Graf č Negativní faktory, které se umístily na druhém místě v nepříznivém působení na současný a budoucí vývoj podnikání 5

6 Graf č Negativní faktory, které se umístily na třetím místě v nepříznivém působení na současný a budoucí vývoj podnikání Na prvním místě byly nejčastěji uvedeny tyto faktory ( viz graf č ): ekonomická situace v našem regionu, současná ekonomická situace v ČR; jako druhé v pořadí byly uvedeny tyto negativní faktory (viz graf č.5.1.2) : opět ekonomická situace v regionu a v České republice, dále pak domácí konkurence; a konečně na třetím místě se nejčastěji objevovaly (viz graf č ) : dostupnost financí/úvěrů, ekonomická situace v regionu, cena materiálů. Na závěr můžeme říci, že negativní faktory, které podnikatelské subjekty považují za nejzávažnější pro současný a budoucí vývoj podnikání jsou: ekonomická situace v regionu a v České republice. Následující graf zobrazuje přehled podnikatelských subjektů rozdělených do velikostních skupin a jejich odlišný výběr negativních faktorů, které zaujímají první místo v nepříznivém působení na podnikání. 6

7 Graf č Nejzávažnější faktory negativně působící na současný a budoucí vývoj podnikání Otázka č Odkud čerpáte informace o situaci v regionu v oblasti spojené s podnikáním (např. vývoj, finance, dotace, legislativa, úřad práce)? Použita 5-bodová škálová stupnice: 1 nikdy. 5 velmi často V této otázce měli podnikatelé uvést odkud a jak často čerpají informace spojené s jejich podnikáním. Měli možnost výběru z 5-bodové škálové stupnice. Následující grafy poukazují na to, že většina podniků vůbec nečerpá informace o podnikání z institucích jako jsou: Agentura pro regionální rozvoj (ARR) a Regionální poradenská a informační centra (RPIC). Často nevyužívají ani služeb, které v této oblasti poskytuje Městský úřad v Novém Jičíně (33 %). Ve srovnání s institucemi ARR a RPIC je Městský úřad na tom nejlépe v oblasti poskytování informací. 7

8 Graf č Využívání služeb Agentury pro regionální rozvoj (ARR) při zjišťování informací v oblasti podnikání Graf č Využívání služeb Regionálního poradenského a informačního centra (RPIC) při zjišťování informací v oblasti podnikání 8

9 Graf č Využívání služeb Městského úřadu při zjišťování informací v oblasti podnikání Pro grafické zobrazení této otázky byl i použit typ grafu: vousatá krabička (viz úvod 5. kapitoly). Tento graf zobrazuje odkud právnické a fyzické osoby často čerpají informace pro své podnikání. Celkem je zobrazeno 10 oblastí jako zdroj informací. V každé oblasti jsou dvě vousaté krabičky, které představují názory právnických a fyzických osob. Pokud je vousatá krabička umístěna co nejvíce nahoře v grafu, tzn. čím větší hodnota odpovídá jejímu umístění, tím častěji podnikatelé vybírali tuto oblast jako zdroj pro čerpání informací pro své podnikání. Nižší hodnota představuje, že daná možnost pro čerpání informací byla vybírána podnikateli nejméně často. Po stručném vysvětlení můžeme dojít k závěru, že nejčastěji jsou získávány informace z Internetu, na webových stránkách specializovaných institucí a z odborných časopisů. Nejvíce je zajímají informace o Strukturálních fondech EU. 9

10 Graf č Možnosti čerpání informací o situaci v regionu v oblasti spojené s podnikáním Otázka č Využíváte nabídky služeb Hospodářské komory v Novém Jičíně? Použita 5-bodová škálová stupnice: 1 nikdy.5 velmi často Následující graf ukazuje zajímavou skutečnost, že místní podnikatelé vůbec nevyužívají služeb Hospodářské komory, která se nachází přímo v Novém Jičíně. 10

11 Graf č Využívání nabídky služeb Hospodářské komory v Novém Jičíně Otázka č Současným trendem v posilování konkurenceschopnosti nabídky Vašich výstupu na trhu jsou pravidelné inovace, podpora výzkumu a vývoje, spolupráce s vědecko-technologickými parky, apod. Jak jste na tom s inovacemi Vy? V této otázce byli podnikatelé požádáni, aby z nabídky vybrali ta tvrzení, která nejlépe vystihují jejich situaci v oblasti inovací. Následující graf ukazuje, že podniky v tomto regionu mají s inovacemi zkušenosti a považují je za prioritní k dlouhodobému udržení se na trhu. Někteří inovují, ale je těžké pro ně najít cestu, kterým směrem se vydat a nebo přemýšlí o inovacích průběžně, i když se jejich produkt stále dobře prodává. 11

12 Graf č Vztah podnikatelských subjektů k inovacím (v %) Uvítali bychom nějaké poradenství v oblasti inovací 2 O inovacích uvažujeme až s poklesem tržeb 6,1 Přemýšlíme nad inovacemi, i když se produkt prodává 22,4 Už jsme inovovali, ale celkové efekty byly spíše záporné Rádi bychom do inovací investovali, ale je to velké riziko 3,1 4,1 Samozřejmě, že inovujeme,těžší je najít směr,kterým se vydat 14,3 Inovace považujeme za prioritní k dlouh. udržení se na trhu 27,5 Ještě jsme neinovovali, kvalitní produkt se prodá i bez toho 1 Inovacím jsme zatím nevěnovali žádnou pozornost 2 Máme s inovacemi zkušenosti 17, procenta 5.2 Blok podnikatelské prostředí Otázka č Většina Vašich klíčových dodavatelů je z: 1 mikroregionu (okresu) 2 Moravskoslezského kraje 3 odjinud z ČR 4 zahraničí Tato otázka byla zaměřena na dodavatele a jejich prostorový dosah, tzn. odkud pocházejí dodavatelé, se kterými místní podnikatelé spolupracují. Podniky při své činnosti nejvíce spolupracují s dodavateli z celé České republiky a z Moravskoslezského kraje. Nejméně pak využívají služeb od dodavatelů přímo z Nového Jičína a blízkého okolí. Graf č

13 Prostorový dosah klíčových dodavatelů Otázka č Vaše podnikatelská činnost (prodej, výroba, poskytování služeb) je zaměřena převážně na zákazníky (odběratele) z: 1 Nového Jičína 2 Mikroregionu (okresu) 3 celé České republiky 4 zahraničí V této otázce měli podnikatelé vybrat místa, odkud pocházejí jejich odběratelé/zákazníci, se kterými spolupracují. Místní podnikatelské subjekty nabízejí svoji podnikatelskou činnost zákazníkům jednak z celé České republiky a z mikroregionu (bývalého okresu Nový Jičín). Nejméně jsou zaměřeni na zákazníky přímo z Nového Jičína. Graf č Prostorový dosah významných zákazníků/odběratelů 13

14 5.3 Blok kvalita pracovních sil Otázka č Považujete pracovní sílu ve Vašem oboru podnikání v tomto regionu za: a) 1 zcela nedostupnou.5 zcela dostupnou b) 1 drahou 5 levnou c) 1 málo kvalifikovanou.5 vysoce kvalifikovanou Zde měli podnikatelé ohodnotit kvalitu pracovní síly v tomto regionu. Při hodnocení měli možnost vybírat z 5-bodové škálové stupnice. Pro grafické zpracování této otázky byla opět použita vousatá krabička (viz úvod 5. kapitoly). V grafu jsou 3 kategorie, každá obsahuje 5 vousatých krabiček, které představují názory jednotlivých podniků rozdělených podle velikosti. Následující graf zobrazuje jak podniky hodnotí pracovní sílu po stránce jejich dostupnosti, ceny a kvalifikace. Pokud je vousatá krabička umístěna co nejvíce nahoře v grafu, tzn. pokud větší hodnota odpovídá jejímu umístění, podnikatelé pozitivně hodnotili pracovní sílu. Nižší hodnota představuje negativní hodnocení pracovní síly. Zejména velké podniky (více než 250 zaměstnanců) a malé podniky (do 25 zaměstnanců) považují pracovní sílu za méně kvalifikovanou, cenu pracovní síly a jejich dostupnost považují za přijatelnou. Graf č Hodnocení pracovní síly v tomto regionu 14

15 5.4 Blok vlivu Evropské unie Otázka č O možnostech čerpání pomoci ze strukturálních fondů: a) 1 se vůbec nezajímáte. 5 se velmi zajímáte b) 1 možnost jejich využití nezvažujete..5 chcete se pokusit je využít Následující blok otázek se zajímá o možnostech čerpání pomoci ze strukturálních fondů. Z následujících dvou grafů (viz graf č a 5.4.2) vyplývá zajímává skutečnost. Můžeme říci, že podnikatelské subjekty jsou rozděleny na dvě skupiny, jedna skupina představuje ty, kteří se o pomoc ze strukturálních fondů vůbec nezajímá (asi 26 %), je to větší část firem, druhou skupinu pak tvoří firmy, které se o strukturální fondy velmi zajímají (asi 22 %). Další graf ukazuje, že převážná část firem se chce pokusit využít pomoc ze SF (38 %). Je zajímavé, že i když bylo více těch firem, které se o SF vůbec nezajímají, přesto z další otázky vyplynulo, že největší procento představují ty firmy, které se chtějí pokusit o využití pomoci ze SF. Graf č

16 Zájem podnikatelských subjektů o možnostech čerpání pomoci ze strukturálních fondů Graf č Rozhodnutí podnikatelských subjektů o možnostech využití strukturálních fondů Otázka č Které z přínosů plynoucích z členství ČR v EU považujete za nejdůležitější? 16

17 a) Přístup na velký trh zboží bez vnitřních překážek b) Stabilní podnikatelské prostředí c) Jednotná a levnější celní, technická a daňová administrativa d) Výhoda jednotné měny e) Snazší vynutitelnost práva f) Účast v programech EU g) Jiné V této otázce měly podniky určit pořadí tří faktorů, které považují za přínos plynoucí z členství České republiky v Evropské unii. Graf č Přínosy plynoucí z členství ČR v EU (vybrané podnikatelskými subjekty na první místo) Graf č Přínosy plynoucí z členství ČR v EU (vybrané podnikatelskými subjekty na druhé místo) 17

18 Graf č Přínosy plynoucí z členství ČR v EU (vybrané podnikatelskými subjekty na třetí místo) Na prvním místě byly nejčastěji uvedeny tyto faktory (viz graf č ): přístup na velký trh zboží bez vnitřních překážek, jednotná a levnější celní, technická a daňová administrativa; jako druhé v pořadí byly zmíněny tyto přínosy (viz graf č ): opět jednotná a levná administrativa a přístup na velký trh, snazší vynutitelnost práva; a 18

19 konečně na třetím místě jsou (viz graf č ): výhoda jednotné měny a snazší vynutitelnost práva. Na závěr lze říci, že podniky považují za nejdůležitější přínosy: přístup na velký trh zboží bez vnitřních překážek a jednotná a levnější celní, technická a daňová administrativa. Otázka č Co považujete za největší ohrožení v souvislosti s naším členstvím v EU? a) Růst ceny práce b) Investice do přizpůsobení se novým podmínkám c) Ztráty výhody nižších cen d) Náročné požadavky evropských norem e) Zahraniční konkurence f) Jiné V této otázce podniky vybraly faktory, které představují největší ohrožení v souvislosti s naším členstvím v Evropské unii a určily jejich pořadí. Graf č Největší ohrožení v souvislosti s naším členstvím v EU (vybraná podnikateli na první místo) Graf č Největší ohrožení v souvislosti s naším členství v EU (vybraná podnikateli na druhé místo) 19

20 Graf č Největší ohrožení v souvislosti s naším členstvím v EU (vybraná podnikateli na třetí místo) Největší ohrožení, která obsadila první místo jsou (viz graf č ): růst ceny práce, investice do přizpůsobení se novým podmínkám; jako další ohrožení byla uvedena (viz graf č ): náročné požadavky evropských norem a ztráty výhody nižších cen a na 20

21 posledním místě se nejčastěji objevovaly (viz graf č ): zahraniční konkurence a náročné požadavky evropských norem. Závěrem můžeme shrnout, že největším ohrožením pro podnikatelské subjekty jsou: růst ceny práce, náročné požadavky evropských norem a zahraniční konkurence. 5.5 Blok samospráva Otázka č Nabídneme Vám několik služeb poskytovaných místní správou. Pokuste se ohodnotit jejich kvalitu: Použita 5-bodová škálová stupnice: 1 Velmi špatná. 5 Velmi dobrá; -1 Nedokážu posoudit V této otázce podnikatelské subjekty hodnotily služby poskytované místní správou pomocí 6-bodové škálové stupnici. Následující dva grafy zobrazují, že údržba silnic a podpora malého a středního podnikání je hodnocena velmi negativně Graf č Hodnocení kvality služby - údržba silnic, která je poskytovaná místní správou Graf č Hodnocení kvality služby podpora malého a středního podnikání, která je poskytovaná místní správou 21

22 Následující graf - typ vousatá krabička (viz úvod 5. kapitoly) obsahuje 8 oblastí představující služby poskytované místní správou. V každé oblasti jsou dvě vousaté krabičky, které představují názory právnických a fyzický osob. Pokud je vousatá krabička umístěna co nejvíce nahoře v grafu, tzn. pokud větší hodnota odpovídá jejímu umístění, podnikatelé pozitivně hodnotili kvalitu jednotlivých služeb. Nižší hodnota představuje negativní hodnocení kvality poskytovaných služeb. Následující graf zobrazuje, že právnické osoby hodnotí velmi negativně údržbu silnic, naopak za velmi dobré služby považují správní řízení, propagaci a likvidaci odpadů. Podpora malého a středního podnikání je fyzickými osobami hodnocena velmi špatně, na druhou stranu jsou spokojeni se službami v oblasti likvidace odpadů a propagace města a regionů. Graf č Hodnocení kvality služeb poskytovaných místní správou 22

23 Otázka č Připouštíte možnost, že Vaše firma opustí město Nový Jičín? 1 rozhodně zvažujeme.5 rozhodně nezvažujeme Následující graf zobrazuje, že místní firmy neuvažují o tom, že by opustily město Nový Jičín. Pouze nepatrná část firem (kolem 14 %) rozhodně zvažuje, že by město opustila. Důvody, které by k tomu vedly jsou tyto: lobbystické a rodinné tlaky na radnici a v úřadech, rozšíření činnosti a malá flexibilita zaměstnanců. Graf č Možnost, že podnikatelské subjekty opustí město Nový Jičín 23

24 Otázka č Nabídneme Vám několik oblastí, které jsou pro rozvoj města nejdůležitější. Rozhodněte, kam by jste nejvíce směřovali prostředky z rozpočtu města? a) bytová výstavba g) rozvoj školství b) podpora sociálně potřebných f) rozvoj zdravotnictví c) snížení nezaměstnanosti i) rozvoj možností pro volný čas d) zlepšení dopravy j) rozvoj služeb e) zvýšení bezpečnosti k) výstavba průmyslové zóny f) podpora drobného a středního podnikání l) jiné V této otázce měly podniky vybrat tři oblasti kam by investovaly peněžní prostředky z rozpočtu města. Stejná otázka byla položena i občanům města Nového Jičína v rámci dotazníkového šetření o občanské spokojenosti. Následující grafy nám tak nabízejí možnost porovnat postoj podnikatelů a občanů v otázce investic. Graf č Nejdůležitější oblasti pro investování prostředků z rozpočtu města 24

25 (výběr oblastí, které obsadily první místo na základě rozhodnutí podnikatelů) Graf č Nejdůležitější oblasti pro investování prostředků z rozpočtu města (výběr oblastí, které obsadily první místo na základě rozhodnutí občanů ) Graf č Nejdůležitější oblasti pro investování prostředků z rozpočtu města 25

26 (výběr oblastí, které obsadily druhé místo na základě rozhodnutí podnikatelů) Graf č Nejdůležitější oblasti pro investování prostředků z rozpočtu města (výběr oblastí, které obsadily druhé místo na základě rozhodnutí občanů ) Graf č Nejdůležitější oblasti pro investování prostředků z rozpočtu města 26

27 (výběr oblastí, které obsadily druhé místo na základě rozhodnutí podnikatelů) Graf č Nejdůležitější oblasti pro investování prostředků z rozpočtu města (výběr oblastí, které obsadily druhé místo na základě rozhodnutí občanů ) 27

28 Z grafů můžeme vyčíst, že společně občané i podnikatelé zvolili na prvním místě snížení nezaměstnanosti. Další oblasti, která byla zvolena podnikateli pro investice je rozvoj školství, naopak občané vybrali opět snížení nezaměstnanosti a rozvoj zdravotnictví. Na třetím místě u podnikatelů skončilo rozvoj školství a služeb a u občanů podpora malého a středního podnikání. Následující graf zobrazuje možnost investování prostředků do vybraných oblastí z jiného pohledu. V grafu jsou zobrazeny podniky podle velikosti a vybrané oblasti pro investice. U všech firem byla společně a nejčastěji vybraná oblast snížení nezaměstnanosti, v dalších oblastech se firmy už neshodují. Graf č Nejdůležitější oblasti pro investování prostředků z rozpočtu města 28

Průzkum podnikatelského prostředí

Průzkum podnikatelského prostředí Průzkum podnikatelského prostředí MIKROREGION URBANICKÁ BRÁZDA Dobřenice, Kratonohy, Lhota pod Libčiany, Obědovice, Osice, Osičky, Praskačka, Roudnice, Syrovátka, Urbanice, Libčany, Hvozdnice Název firmy

Více

M Ě S T O Š U M P E R K

M Ě S T O Š U M P E R K M Ě S T O Š U M P E R K STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA DOTAZNÍK EKONOMICKÝM SUBJEKTŮM Vážení podnikatelé města Šumperka, dovolujeme si Vás seznámit se záměrem města Šumperka vypracovat Strategický

Více

Rusko, Ukrajina...Kanada, USA...jiné

Rusko, Ukrajina...Kanada, USA...jiné Úvodní dotazník Klastru českých nábytkářů Vážená paní, vážený pane, rádi bychom Vás požádali o vyplnění krátkého dotazníku. Tento dotazník nám pomůže určit bližší zaměření klastru podle Vašich preferencí,

Více

Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi podnikateli regionu Hranicko

Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi podnikateli regionu Hranicko Příprava Strategie rozvoje regionu Hranicko 04-00 je realizována za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova 03 Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi podnikateli regionu

Více

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu -

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - prosinec 2005 Informace o průzkumu CEBRE ve spolupráci s portálem BusinessInfo.cz provedlo v průběhu září a října 2005 průzkum mezi českými firmami na téma Fondy

Více

Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů

Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů prosinec 2003 1. Úvod Od června do září roku 2003 byl mezi zaměstnavateli, resp. podnikatelskými subjekty v Chrudimi,

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

DOTAZNÍK ZKOUMAJÍCÍ KVALITU PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V ÚZEMÍ MAS HLINECKO

DOTAZNÍK ZKOUMAJÍCÍ KVALITU PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V ÚZEMÍ MAS HLINECKO Toto dotazníkové šetření bylo zaměřeno na podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost, které se nacházejí v regionu MAS Hlinecko. Anketa měla za úkol zjistit oblasti, ve kterých jsou podniky ochotny

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Příloha B Průzkum podnikatelského prostředí

Příloha B Průzkum podnikatelského prostředí Příloha B Průzkum podnikatelského prostředí připravila Berman Group ve spolupráci s Komisí pro strategický rozvoj města Děčína Průzkum podnikatelského prostředí II. ÚVOD V červenci a srpnu 000 byl mezi

Více

Veřejné zakázky v EU

Veřejné zakázky v EU Veřejné zakázky v EU - výsledky průzkumu - březen 2005 Informace o průzkumu CEBRE ve spolupráci s portálem BusinessInfo provedlo v průběhu listopadu a prosince 2004 průzkum mezi českými firmami na téma

Více

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření)

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení elektronicky na členy asociace a vybrané manažery Datum: 7. 12. 2012 31. 1. 2013

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

Pecharova 10, 146 20 PRAHA 4 Tel.: 222 135 544, Fax: 222 135 545 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ

Pecharova 10, 146 20 PRAHA 4 Tel.: 222 135 544, Fax: 222 135 545 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ E-BUSINESS V PODNIKOVÉ SFÉŘE PŘEHLED VÝSLEDKŮ VÝZKUMU Pecharova 1, 146 PRAHA 4 Tel.: 135 544, Fax: 135 545 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ Říjen 1 O č i, které vidí víc Markent, s.r.o., je společnost specializovaná

Více

Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí

Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí Výzkum byl realizován na katedře sociální práce v letech 2005-2007, byl dotován z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Více

Vyhodnocení silných a slabých stránek města Nepomuk. na základě výsledků výzkumu Město pro byznys 2011 Plzeňský kraj

Vyhodnocení silných a slabých stránek města Nepomuk. na základě výsledků výzkumu Město pro byznys 2011 Plzeňský kraj Vyhodnocení silných a slabých stránek města na základě výsledků výzkumu Město pro byznys 2011 Plzeňský kraj V Plzni, 5. října 2011 Úvod V letošním roce jsme pro vás připravili vyhodnocení silných a slabých

Více

Vaše budoucnost začíná zde

Vaše budoucnost začíná zde Vaše budoucnost začíná zde Proč Mexiko? Mexiko aktuálně spolupracuje s 44 zeměmi (včetně zemí Evropské unie) a disponuje 12. dohodami o volném obchodu. Mexiko je 14. největší ekonomika světa. Ve světě

Více

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia?

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia? ANALÝZA SITUACE V OBLASTI SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI A PODNIKY V rámci projektu TechIN Propojení studia a praxe bylo provedeno v prvním čtvrtletí roku 2009 rozsáhlé dotazníkové šetření, které mělo, mimo jiné,

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Dotazníkové šetření podnikatelské subjekty Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Vážení podnikatelé, Vážení zástupci podnikatelských subjektů, dovolujeme si Vás oslovit a požádat

Více

STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 NA OBDOBÍ 2017 2026

STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 NA OBDOBÍ 2017 2026 STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 NA OBDOBÍ 2017 2026 Ing. Radek Fujak expert v oblasti strategického plánování a prostorových analýz PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů,

Více

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Zaměření projektu Podpora rozvoje dalšího profesního vzdělávání Analýza

Více

Úvod... 3. Metodika... 3 Výběr respondentů... 3

Úvod... 3. Metodika... 3 Výběr respondentů... 3 STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ 2008-2020 Příloha č. 2 PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ Obsah Úvod... 3 Metodika... 3 Výběr respondentů... 3 Výsledky průzkumu... 5 Charakteristika firem... 5

Více

Průzkum neziskového sektoru

Průzkum neziskového sektoru Průzkum neziskového sektoru Mikroregion Urbanická brázda Průzkum neziskového sektoru slouží jako jeden z podkladů pro aktualizaci Programu rozvoje mikroregionu Urbanická brázda a tedy jako vodítko pro

Více

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí Název obce, za kterou vyplňuji dotazník: Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí 1) Ve vztahu k obci, kde žijete, pracujete, případně podnikáte, se považujete za: spokojeného občana za člověka,

Více

Výsledky z dotazníkového šetření budou k dispozici veřejnosti v červnu 2013 a budou volně dostupné na webových stránkách města Telče.

Výsledky z dotazníkového šetření budou k dispozici veřejnosti v červnu 2013 a budou volně dostupné na webových stránkách města Telče. Dobrý den, žádáme všechny ubytovatele, hoteliéry, restauratéry o vyplnění dotazníku, který je součástí Marketingového průzkumu města Telče. Realizátorem marketingového průzkumu je Vysoká škola polytechnická

Více

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje návrh Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Důvody 1. Snaha čelit problémům - nedostatečná výkonost ekonomiky kraje, nedostatek

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2006 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Programy

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Více

Investice malých a středních podniků do IT Trendy ve využívání ICT

Investice malých a středních podniků do IT Trendy ve využívání ICT 9. Výsledky průzkumu č. 9 AMSP ČR Investice malých a středních podniků do IT Trendy ve využívání ICT Cílem výzkumu je Zjistit situaci ve vymezeném firemním segmentu co se týče výdajů na firemní IT, současné

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná ANALÝZA POŽADAVKŮ PODNIKŮ NA ABSOLVENTY Tato analýza uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín

Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín Zpracoval: Simona Zárybnická, Alena Nováková 1 Obsah 1. Cíl ankety (dotazníkového šetření) 3 2. Metoda dotazníkového šetření 4 3. Vyhodnocení dotazníků 5

Více

Marketingový dotazník města Frýdek Místek ve věci zpracování studie Regenerace brownfields v lokalitě areálu bývalých kasáren Palkovická

Marketingový dotazník města Frýdek Místek ve věci zpracování studie Regenerace brownfields v lokalitě areálu bývalých kasáren Palkovická Marketingový dotazník města Frýdek Místek ve věci zpracování studie Regenerace brownfields v lokalitě areálu bývalých kasáren Palkovická Předem vám děkujeme, že si najdete chvíli k vyplnění tohoto dotazníku

Více

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Jihočeská hospodářská komora P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 Vznik JHK Hospodářské komory jsou v ČR zřizovány na základě zvláštního

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů

Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů Vytvořil Distribuce dokumentu Datum Česká asociace pro finanční řízení Elektronicky na členy asociace a vybrané personalisty 1. 8. 2013 30. 8.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU SPOKOJENOSTI KLIENTŮ SÍTĚ ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) V ČESKÉ REPUBLICE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU SPOKOJENOSTI KLIENTŮ SÍTĚ ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) V ČESKÉ REPUBLICE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU SPOKOJENOSTI KLIENTŮ SÍTĚ ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) V ČESKÉ REPUBLICE Shrnutí ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) v České republice systematicky sleduje a hodnotí kvalitu své

Více

I. CHARAKTERISTIKA FIRMY

I. CHARAKTERISTIKA FIRMY Vyplněno 22 podniky 1. Zařazení firmy dle OKEČ: I. CHARAKTERISTIKA FIRMY Název OKEČ Zemědělství A 01-02 4 Těžba rostných surovin C 10-14 1 Zpracovatelský průmysl D 15-37 9 Výr. a rozv. elektř. vody a plynu

Více

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha-Adaptibilita 2011 SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Registrační číslo

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Projekt Tvorba modelu pro měření a řízení výkonnosti podniků byl podpořen Grantovou agenturou ČR, reg. č. projektu 402/09/1739 DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Více

FILTR: NA IV. ODPOVÍDAJÍ TI, KTEŘÍ V III. ODPOVĚDĚLI

FILTR: NA IV. ODPOVÍDAJÍ TI, KTEŘÍ V III. ODPOVĚDĚLI 1. DOTAZNÍK Dobrý den jmenuji se a jsem tazatelem marketingové společnosti DATAMAR. Zabýváme se výzkumem trhu, v současné době provádíme výzkum zaměřený na zjištění informací, jak se podnikatelé dívají

Více

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků Závěrečná zpráva Únor 2014 Obsah Celkové výsledky průzkumu za všechny firmy

Více

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Obsah 1 Úvod... 3 2 Anketa... 4 2.1 Průběh ankety... 4 2.1.1 Příprava anketních otázek

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Hodnocení stavu životního prostředí v ČR a v místě bydliště

Hodnocení stavu životního prostředí v ČR a v místě bydliště TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 8 29 E-mail: michal.veselsky@soc.cas.cz Hodnocení stavu životního prostředí v ČR a v místě

Více

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2015

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2015 eu10 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 9 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání

Více

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Zpracovaná v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvětvích číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských

Více

Prezentace. Okresní hospodářské komory Cheb

Prezentace. Okresní hospodářské komory Cheb Prezentace Okresní hospodářské komory Cheb Okresní hospodářská komora Cheb byla založena v roce 1993 k podpoře podnikatelských aktivit cílem OHK Cheb je především ochrana zájmů podnikatelské sféry a veškeré

Více

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 29.7.2010 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. ANALÝZA POTŘEB ZAMĚSTNAVATELŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Vyhodnocení dotazníkového šetření provedeného v rámci realizace projektu TechIN Propojení studia a praxe. Okresní hospodářská komora Karviná květen

Více

Téma: 02 Příprava a prezentace projektu v rámci OPPI 11.03.2009

Téma: 02 Příprava a prezentace projektu v rámci OPPI 11.03.2009 Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Katedra ŘPPE Estonská 500, 101 00 Praha 10 Téma: 02 Příprava a prezentace projektu v rámci OPPI 11.03.2009 1 Obsah přednášky Operační program průmysl a inovace

Více

80% 60% 40% 20% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 7% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 80% 100% 60% 80% 40% 20% 100% 20% 80% 60% 20%

80% 60% 40% 20% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 7% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 80% 100% 60% 80% 40% 20% 100% 20% 80% 60% 20% Anketa HODNOCENÍ VYSOKÝCH ŠKOL z pohledu zaměstnavatelů VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU PRO Úvod Výsledky hodnocení za jednotlivá kritéria: V první polovině roku 2008 proběhlo mezi členy Svazu u a dopravy ČR dotazníkové

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová

Více

1 Průzkum podnikatelského prostředí

1 Průzkum podnikatelského prostředí trategický plán města České Budějovice Průzkum podnikatelského prostředí města České Budějovice listopad 1999 Příloha B 1 Průzkum podnikatelského prostředí trategický plán města České Budějovice Průzkum

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

Technologické Inovační Centrum

Technologické Inovační Centrum Technologické Inovační Centrum Profil společnosti Technologické inovační centrum bylo založeno v roce 2005 Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně Zlínským krajem. Tyto dva subjekty hrají významnou roli při rozvoji

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Průzkum podnikatelského prostředí podzim 2006

Průzkum podnikatelského prostředí podzim 2006 I. VŠEOBECNÉ INFORMACE O PODNIKU Průzkum podnikatelského prostředí podzim 00. Ve kterém roce byla Vaše firma (nebo její předchůdce) zaloţena / etablovala se v tomto městě?. Jaká je právní forma Vašeho

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých Konference OPPI podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha RNDr. Lenka

Více

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Společnost pro regionální ekonomicképoradenství SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Paradoxy v rozvoji venkova Seminář Venkov 2011 1. února 2011 SYNERGIE V PŘÍSTUPU K ROZVOJI VENKOVA Výzkumný projekt

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Hlavní zjištění Hlavní zjištění INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM Výhledy

Více

České firmy na internetové vlně

České firmy na internetové vlně JAK INTERNET MĚNÍ PODNIKÁNÍ A MARKETING VÝSLEDKY STUDIE Březen 2013 Obsah Úvod Internetová vlna v Česku... 2 Shrnutí... 3 České firmy a reklama... 4 Reklama na internetové vlně... 5 Výhled do budoucna...

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21. Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ

PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21. Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21 Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ V průběhu září října 2011 bylo osloveno 17 neziskových organizací působících v MČ Praha 21. Z toho 11 organizací svolilo

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst 28. dubna 2012, České Budějovice Vývoj HDP v KV kraji V polovině 90 let patřil KV kraj k bohatším krajům V dalších letech ale

Více

PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO SEKTORU MČ Praha 21. Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ

PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO SEKTORU MČ Praha 21. Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO SEKTORU MČ Praha 21 Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ V průběhu září října 2011 bylo osloveno 13 podnikatelských subjektů působících v MČ Praha 21. Z toho 9 svolilo k rozhovoru

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz 3Q / 2012 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 816 282 635 150 Adresa 635 212 635 184 Tel. 173 117 138 815

Více

10 let České republiky v EU. ŠETŘENÍ Svazu průmyslu a dopravy ČR a České spořitelny a. s.

10 let České republiky v EU. ŠETŘENÍ Svazu průmyslu a dopravy ČR a České spořitelny a. s. 10 let České republiky v EU ŠETŘENÍ Svazu průmyslu a dopravy ČR a České spořitelny a. s. Duben 2014 Byl pro vaši firmu vstup České republiky do Evropské unie přínosný? šetření SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY

Více

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění Technické

Více

Pohled firem na přínosy členství EU a problematiku eurofondů

Pohled firem na přínosy členství EU a problematiku eurofondů Pohled firem na přínosy členství EU a problematiku eurofondů Průzkum Francouzsko-české obchodní komory Constantin Kinský Jaroslav Hubata-Vacek 10. 10. 2013 Obsah Představení FČOK O průzkumu základní kritéria

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

REFORMNÍ STRATEGIE V ČR A JEJÍ DOPAD NA SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A POSTAVENÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN

REFORMNÍ STRATEGIE V ČR A JEJÍ DOPAD NA SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A POSTAVENÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN REFORMNÍ STRATEGIE V ČR A JEJÍ DOPAD NA SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A POSTAVENÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR Stárnutí populace Vysoká nákladovost nových

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015 or151 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 40 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti

Více

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. říjen - listopad 2010 Obsah 1. HYPOTÉZY A CÍLE VÝZKUMU...

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci březnu roku 2012 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz. RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj

Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz. RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj Strategie Evropské unie Evropská unie připravuje strategii podpory regionů v novém programovacím

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Podpora inovačního potenciálu MSP na regionální úrovni 19. září 2011 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Inovace a CzechInvest CO JSOU INOVACE?

Více

Zahájení Města pro byznys 2013

Zahájení Města pro byznys 2013 Zahájení Města pro byznys 2013 Kritéria hodnocení 2 základní oblasti kritérií PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ 21 kritérií aktuální rozvoj 6 kritérií kvalita lokality 6 kritérií pracovní trh 7 kritérií průzkum

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje PhDr. Oldřich Čepelka spolupracovník Euroconsultants, s. r. o. Ústí nad Labem, 25. 3. 2011 Ověřovali jsme několik domněnek - do zahraničí

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Ing. Daniela Váchová Technologické centrum AV ČR, Praha BRIS - info v Bohemian Regional Innovation Strategy v Hlavní cíl -

Více

Potřeby SME v oblasti bankovních služeb a produktů

Potřeby SME v oblasti bankovních služeb a produktů Závěrečná zpráva z výzkumu Potřeby SME v oblasti bankovních služeb a produktů Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Těšnov 5 110 00 Praha 1 tel. +420 222 246 404 fax +420 222 241 553 e-mail:

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více