ROZVAHA. ke dni... ASPEN SPORT a.s. Sportovní 457 Vestec

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZVAHA. ke dni... ASPEN SPORT a.s. Sportovní 457 Vestec 252 42"

Transkript

1 Minimální závazný vý et informací podle vyhlášky.500/2002 Sb. ROZVAHA ke dni jednotky: 1000 K Rok M síc I Obchodní firma nebo jiný název ú etní jednotky ASPEN SPORT a.s. Sídlo nebo bydlišt ú etní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydlišt Sportovní 457 Vestec Ozna. AKTIV A íslo B žné ú etní období Minulé období a b ádku Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B. I. 3. Software 007 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 B. II. 1. Pozemky 014 B. II. 2. Stavby 015 B. II. 3. Samostatné movité v ci asouborymovitých v cí B. III. Dlouhodobý finan ní majetek 023 B. III. 1. Podílyvovládaných a ízených osobách 024 C. Ob žná aktiva 031 C. I. Zásoby 032 C. I. 5. Zboží 037 C. III. Krátkodobé pohledávky 048 C. III. 1. Pohledávky zobchodních vztah 049 C. III. 6. Stát da ové pohledávky 054 C. III. 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 C. IV. Krátkodobý finan ní majetek 058 C. IV. 1. Peníze 059 C. IV. 2. Ú tyvbankách 060 D. I. asové rozlišení 063 D. I. 1. Náklady p íštích období

2 Ozna. PASIVA íslo B žné ú etní období Minulé období a b ádku 5 6 PASIVA CELKEM 067 A. Vlastní kapitál 068 A. I. Základní kapitál 069 A. I. 1. Základní kapitál 070 A. III. Rezervní fondy, ned litelný fond aostatní fondyze zisku 078 A. III. 1. Zákonný rezervní fond/ned litelný fond 079 A. IV. Výsledekhospoda ení minulých let 081 A. IV. 1. Nerozd lený zisk minulýchlet 082 A. V. 1. Výsledekhospoda ení b žného ú etníhoobdobí (+/-) 084 B. Cizí zdroje 085 B. III. Krátkodobé závazky 102 B. III. 1. Závazky zobchodníchvztah 103 B. III. 6. Závazkyzesociálníhozabezpe ení azdravotníhopojišt ní 108 B. III. 7. Stát da ové závazkyadotace 109 B. III. 8. Krátkodobé p ijaté zálohy 110 B. III. 11. Jiné závazky 113 B. IV. Bankovníúv ry avýpomoci 114 B. IV. 1. Bankovníúv ry dlouhodobé 115 B. IV. 2. Krátkodobé bankovní úv ry 116 B. IV. 3. Krátkodobé finan ní výpomoci 117 C. I. asové rozlišení 118 C. I. 1. Výdaje p íštíchobdobí 119 C. I. 2. Výnosy p íštích období Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu ú etní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je ú etní jednotkou Stan kvladimír Právní forma ú etní jednotky P edm tpodnikání Pozn.: akciová spole nost nákup a prodej sportovního zboží

3 Minimální závazný vý et informací podle vyhlášky.500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU AZTRÁTY vdruhovém len ní ke dni jednotky: 1000 K Rok M síc I Obchodní firma nebo jiný název ú etní jednotky ASPEN SPORT a.s. Sídlo nebo bydlišt ú etní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydlišt Sportovní 457 Vestec Ozna. VÝKAZ ZISKU AZTRÁTY íslo Skute nost v b žném ú etním období a b I. Tržby za prodej zboží 01 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 + Obchodní marže 03 II. Výkony 04 II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobk aslužeb 05 B. Výkonová spot eba 08 B. 1. Spot eba materiálu a energie 09 B. 2. Služby 10 + P idaná hodnota 11 C. Osobní nákladysou et 12 C. 1. Mzdové náklady 13 C. 3. Náklady na sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní 15 D. Dan apoplatky 17 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného ahmotného majetku 18 III. Tržby zprodeje dlouhodobého majetku amateriálu 19 III. 1. Tržby zprodeje dlouhodobého majetku 20 F. Z statková cena prod. dlouhodobého majetku amateriálu 22 G. F. 1. Z statková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 Zm na stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních náklad p íštích období IV. Ostatní provozní výnosy 26 H. Ostatní provozní náklady 27 * Provozní výsledek hospoda ení 30 N. Nákladové úroky 43 XI. Ostatní finan ní výnosy 44 O. Ostatní finan ní náklady 45 * Finan ní výsledek hospoda ení 48 Q. Da z p íjm za b žnou innost 49 Q. 1. -splatná 50 ** Výsledekhospoda ení za b žnou innost 52 R. Mimo ádné náklady 54 * Mimo ádný výsledek hospoda ení 58 *** Výsledek hospoda ení za ú etní období (+/-) 60 **** Výsledek hospoda ení p ed zdan ním 61 ádku 25 sledovaném minulém

4 Ozna. VÝKAZ ZISKU AZTRÁTY íslo Skute nost v b žném ú etním období ádku sledovaném minulém a b 1 2 Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu ú etní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je ú etní jednotkou Stan kvladimír Právní forma ú etní jednotky P edm tpodnikání Pozn.: akciová spole nost nákup a prodej sportovního zboží

5 ASPEN SPORT a.s. Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2007 Vyhotoveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Osoba odpovědná za účetnictví (jméno, podpis): Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno, podpis): Vladimír Staněk Vladimír Staněk Jiří Chvalina

6 1. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Obchodní společnost ASPEN SPORT,a.s. se sídlem Sportovní 457, Vestec je akciová společnost, která vznikla dne 23. března 1994 zápisem do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka Změny v obchodním rejstříku v roce 2007: V roce 2007 neproběhly žádné změny v zápisech v obchodním rejstříku. Předmět činnosti Hlavní předmět činnosti je koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej Organizační struktura k : Představenstvo společnosti: Předseda představenstva: Člen představenstva: Člen představenstva: Vladimír Staněk Martin Sýkora Ing. Miroslav Kubík Dozorčí rada: Předseda dozorčí rady: Člen dozorčí rady: Člen dozorčí rady: Jan Kohoutek Michal Vosáhlo Jitka Staňková Za akciovou společnost jedná a podepisuje každý člen představenstva samostatně. Výkonné vedení společnosti: Generální ředitel : Vladimír Staněk Společnost vyvíjí svou činnost pouze na adrese uvedené v obchodním rejstříku. Seznam firem ve kterých má společnost větší než 20% podíl Název podniku IČO Sídlo Vklad v Kč k % na zákl. kapitálu ASPEN SPORT SK s.r.o Jašíkova Bratislava GLOBAL SPORT s.r.o Sportovní Vestec ,90 100% ,00 100% V roce 2007 nebyly poskytnuty půjčky, úvěry a záruky akcionářům a členům statutárních, dozorčích a řídících orgánů. Členům statutárních orgánů nebyly vyplaceny žádné odměny. Mezi akcionáři nejsou uzavřeny žádné dohody, které zakládají rozhodovací práva bez ohledu na výši podílu na základním kapitálu. Nebyly uzavřeny žádné ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodech zisku. Příloha tvořící součást účetní závěrky za rok

7 2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Přiložená účetní závěrka byla sestavena podle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví Vyhlášky č. 500/2002 Sb. a 3. ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ A ODPISOVÁNÍ a) Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek Tento majetek je odepisován měsíčně dle daňových tabulek platných pro účetní období. Účetní odpisy jsou rovny daňovým. Je použita metoda rovnoměrného odpisování b) Drobný hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek je odepisován dle vnitropodnikové směrnice stejným způsobem jako dlouhodobý majetek. c) Nakupované zásoby jsou oceňovány skutečnými pořizovacími cenami s použitím metody váženého aritmetického průměru, ten je zajišťován automaticky prostřednictvím programu Money S3. Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících nákladů. Jde o poměr pořizovacích nákladů k prodanému zboží. d) Náklady a výnosy se účtují časově rozlišené, tj. do období s nímž časově i věcně souvisejí. Časově se nerozlišují jen ty náklady a výnosy, které se pravidelně opakují nebo jsou nevýznamného charakteru. e) Splatná daň z příjmů se stanoví za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy. f) Přepočet cizí měny na Kč se provádí kurzem ČNB platným ke dni přijetí dokladu. 4. NEHMOTNÝ MAJETEK Společnost eviduje drobný nehmotný majetek v pořizovací hodnotě 445 tis. Kč. 5. HMOTNÝ MAJETEK Společnost ve své rozvaze eviduje dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací hodnotě tis. Kč, drobný hmotný majetek v pořizovací hodnotě tis. Kč, administrativní budovu v pořizovací hodnotě tis. Kč a pozemek v hodnotě tis. Kč. Budova a pozemek jsou na základě Smlouvy o zastavení nemovitosti zastaveny ve prospěch České spořitelny a.s. Společnost nemá žádný další majetek, který není uveden v účetní evidenci. 6. ZÁSOBY Společnost nakupuje zásoby dle objednávek odběratelů plus rezervu. druh zásob stav k ( v tis. Kč) stav k ( v tis. Kč) Materiál 0 0 Zásoby Vedlejší náklady Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 Zásoby celkem POSKYTNUTÉ ÚVĚRY A PŮJČKY Společnost neposkytla v průběhu roku 2007 žádné úvěry a půjčky. 8. KRÁTKODOBÉ A DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY Krátkodobé pohledávky jsou vykázány v celkové částce tis. Kč. Z toho pohledávky z obchodního styku jsou vykázány v celkové nominální hodnotě tis. Kč a podle smluv s odběrateli je splatnost pohledávek stanovena v rozmezí dnů, nebo je dále Příloha tvořící součást účetní závěrky za rok

8 řešena dle individuálních dohod. Pohledávky po lhůtě splatnosti nad 120 dní jsou ve výši tis.kč. S odběrateli je průběžně konzultováno upomínáno. Pohledávky ve skupině Pohledávky ve skupině činí k rozvahovému dni tis. Kč a tvoří je pohledávky za společností ASPEN SPORT SK s.r.o. a všechny jsou do splatnosti. Splatnost pohledávek společnosti ASPEN SPORT SK s.r.o. je 180 dní. 9. FINANČNÍ MAJETEK S ohledem na omezené finanční zdroje a zajištění průběžného financování společnost ve své rozvaze vykazuje pouze krátkodobý finanční majetek, který má následující strukturu, ostatní zdroje jsou průběžně financovány z kontokorentního účtu, který však nelze evidovat jako aktiva. peníze v pokladně a poštovní známky tis. Kč zůstatky na bankovních účtech: KB, a.s tis. Kč Finanční majetek celkem tis. Kč 10. OSTATNÍ AKTIVA Přechodné účty aktiv náklady příštích období v hodnotě tis. Kč jedná se převážně o zaplacené akontace leasingových smluv. 11. VLASTNÍ KAPITÁL Přehled změn na účtech vlastního kapitálu (tis. Kč): Titul v tis. Kč stav k přírůstek (+) úbytek (-) stav k Základní kapitál Kapitálové fondy 0 0 Zákonný rezervní fond Hospodářský výsledek minulých let Hospodářský výsledek běžného období Vlastní kapitál Základní kapitál je tvořen z akcií, které jsou vydány v listinné podobě na majitele v počtu 100 ks ve jmenovité hodnotě á Kč. 12. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY Společnost nemá k žádné dlouhodobé závazky. 13. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY Celkové krátkodobé závazky jsou ve výši tis. Kč. Obvyklá doba splatnosti krátkodobých závazků z obchodního styku podle smluv činí dní, u dodávek z výkupních organizací dnů. Společnost nemá závazky po lhůtě splatnosti nad 180 dní Struktura závazků z obchodního styku: dodavatelé tis. Kč Stát daňové závazky činí tis. Kč, z toho : Závazek z titulu DPH tis. Kč Příloha tvořící součást účetní závěrky za rok

9 Závazek z titulu soc. a zdr. pojištění. 91 tis. Kč Veškeré závazky jsou vedeny v účetnictví a žádný závazek není zajištěn na základě zástavního práva. Společnost nemá žádné krátkodobé závazky ve skupině. 14. BANKOVNÍ ÚVĚRY A KRÁTKODOBÉ VÝPOMOCE Společnosti byly bankovními domy poskytnuty následující úvěry a byla přijata krátkodobá finanční výpomoc, údaje v tis. Kč: Název subjektu stav k Splátky čerpání zůstatek úvěru k konečná splatnost ČS a.s ČS a.s ČS a.s ČS a.s Krátkodobé půjčky celkem U první úvěru se jedná o kontokorentní úvěr s úvěrovým rámcem Kč. Druhý úvěr byl poskytnut jako překlenovací na nákup zimního zboží, v účetní evidenci byl veden odděleně na účtu 231 a byl splacen v roce Kontokorentní úvěr je zajištěn zástavou pohledávek a zásob společnosti, dle uzavřených smluv. Třetí úvěr je poskytnut na pořízení stavby a je průběžně splácen od roku Čtvrtý úvěr je hypoteční s celkovým úvěrovým rámcem Kč a průběžně je splácen od roku Úvěry na stavbu jsou zajištěny zástavním právem na budovu ASPEN SPORTU a.s. Sportovní 457, Vestec. 15. OSTATNÍ PASIVA K společnost eviduje ostatní pasíva ve výši 219 tis. Kč. Jedná se o výdaje příštích období. 16. VÝNOSY BĚŽNÉHO ROKU Hlavním předmětem činnosti společnosti je především značky HEAD. prodej a nákup sportovního zboží, a to Rozpis podle hlavních oborů produkce (tis. Kč): Tržby z prodeje služeb Tržby za zboží Tržby za prodej dlouhodobého majetku a materiálu Ostatní včetně mimořádných výnosů Celkem tržby LEASING FINANČNÍ PRONÁJEM NÁZEV 1. SPLÁTKA TYP POČET SPLÁTEK 2007 ZBÝVÁ Vysokozdvižný vozík ,00 Záloha 3 0 Automobil BMW I ,00 Záloha 12 9 Příloha tvořící součást účetní závěrky za rok

10 Automobil BMW II ,00 Záloha 5 0 Automobil BMW X ,07 Záloha Automobil BMW III ,00 Záloha 8 28 CELKEM PLATBY PLACENO BUDE SE PLATIT 2007 Smlouva Vysokozdv. vozík 1x , ,00 0,00 0,00 36x 7 141, , ,10 0,00 Pořizovací cena 1 220, ,00 0,00 Smlouva 1/05/ Automobil BMW I 1x , ,00 0,00 0,00 36x , , ,00 0,00 Doplatek LS 0, ,00 0,00 Leasing byl doplacen k a vozidlo prodáno prodejní cena byla použita na zálohu na automobil BMW III Smlouva 1/05/ Automobil BMW II 1x , ,00 0,00 0,00 36x , , , ,00 Pořizovací cena 1 190,00 0, ,00 Smlouva 2/07/47020 Automobil BMW X5 1x , , ,07 0,00 36x , , , ,69 Pořizovací cena 1 000,00 0, ,00 Smlouva 2/07/47194 Automobil BMW III 1x , , ,00 0,00 36x , , , ,00 Pořizovací cena 1 190,00 0, ,00 Celkem , , , OSOBNÍ NÁKLADY Průměrný počet zaměstnanců společnosti a souvisejících osobních nákladů (tis.kč): Období Průměrný počet zaměstnanců 9 9 Mzdové náklady Z toho managment Náklady na sociální zabezpečení Náklady na zdravotní pojištění Osobní náklady celkem OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY A VÝNOSY Ostatní provozní náklady činily tis. Kč, nejvýznamnější podíl činí bonusy poskytnuté odběratelům. 20. UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Příloha tvořící součást účetní závěrky za rok

11 Společnost nezaznamenala po datu účetní závěrky žádné významné události, které by měly vliv na majetek a závazky společnosti. Příloha tvořící součást účetní závěrky za rok

12 VÝRO NÍ ZPRÁVA za rok 2007 ASPEN SPORT a.s. Sportovní Vestec I : DI : CZ

13 1. Základní identifika ní údaje Obchodní jméno:aspensporta.s. Právní forma: akciová spole nost Sídlo: Sportovní 457, Vestec, I : Vývoj podnikání v roce 2007 Pokra ovali jsme ve strategii spole nosti zam ené na poznávání pot eb našich zákazník aco nejefektivn jší využívání finan ních i lidských zdroj naší spole nosti. Poda ilo se námudržet aupevnit distribuci výrobk skupiny HEAD. Koncem roku 2006 se poda ilo p evzít distribuci kole kových a zimních bruslí. Rok 2007 potvrdil nutnou orientaci na specializované sportovní provozovny asportovní et zce. 3. P ehled ekonomických ukazatel (v tis. K ) Aktiva celkem Ob žná aktiva Vlastní kapitál Základní kapitál Celkový obrat Výsledek hospoda ení P edpokládaný vývoj a cíle podnikání v roce 2008 V rámci jednotlivých komodit neustále zvyšovat podíl jednotlivých zna ek skupiny HEAD na eském a slovenském trhu, dosáhnout a udržet vedoucí postavení z hlediska podílu na trhu. Posilovat postavení spole nosti vrámcimezinárodní skupinyintersportasport Dále pokra uje snaha o vyhledávání nových obchodních p íležitostí.

14 5. Návrh rozd lení hospodá ského výsledku roku 2007 Hospodá ský výsledek roku 2007 bude p eveden na nerozd lený zisk minulých let. VPraze dne Vladimír Stan k p edseda p edstavenstva P ílohy: 1. rozvaha k výkaz zisku aztráty k píloha k ú etní záv rce za rok zprávy auditora

15

16

17

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC Firma: Sídlo: I : Bytove druzstvo ˇ Francouzska 95 Francouzska 95, 8 Ostrava 8 94494 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z ízení): 39 vyhl.

Více

Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013

Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Bestsport Arena, a.s. Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu k rozvahovému dni 31. 12. 2011 (vykázáno v celých tisících Kč) Obchodní firma, název jednotky KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s. Sídlo účetní jednotky: Připraveno dle Vyhlášky

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s. r. o. Výroční zpráva 2009

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s. r. o. Výroční zpráva 2009 ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s. r. o. Výroční zpráva za rok 2009 02 00. Obsah 00. Obsah 01. Poslání a profil společnosti 4 02. Hlavní události roku 2009 5 03. ČSOB Leasing pojišťovací makléř v číslech

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA. ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA. ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č, 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: DRAHOKOUPIL ZBOŘIL, k. s.

Více

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012 Roztáčíme kola Vašeho podnikání Výroční zpráva 2012 1 Obsah Poslání a profil společnosti... 3 Vedení společnosti... 4 Hlavní události roku 2012 a výhled do roku 2013... 5 Rozsah nabídky pojistných produktů

Více

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ O SOUČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 20030 1. Obecné údaje Přiložená účetní závěrka byla sestavena dle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů.

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti... 3. Orgány společnosti... 4

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti... 3. Orgány společnosti... 4 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti... 2 Základní identifikační údaje o společnosti... 3 Orgány společnosti... 4 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow... 5 Rozhodující investiční akce

Více

Z P R Á V A z a r o k 2 0 1 3. DOMOVNÍ SPRÁVA PROSTĚJOV, S.R.O. Pernštýnské nám. 176/8, PROSTĚJOV

Z P R Á V A z a r o k 2 0 1 3. DOMOVNÍ SPRÁVA PROSTĚJOV, S.R.O. Pernštýnské nám. 176/8, PROSTĚJOV V Ý R O Č N Í Z P R Á V A z a r o k 2 0 1 3 DOMOVNÍ SPRÁVA PROSTĚJOV, S.R.O. Pernštýnské nám. 176/8, PROSTĚJOV Prostějov, 19. 3. 2014 předkládá: Ing. Vladimír Průša jednatel DSP, s.r.o. Domovní správa

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochov Kasejovice-Smolivec k 31.12.2013 v plném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochov Kasejovice-Smolivec k 31.12.2013 v plném rozsahu k 31.12.2013 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Obsah 1. Poslání společnosti 4 2. Profil společnosti 5 3. Hlavní události roku 2007 6 4. ČSOBL pojišťovací makléř v číslech 7 5. Rozsah nabídky

Více

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011. Budoucnost, která má jméno

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011. Budoucnost, která má jméno Budoucnost, která má jméno Výroční zpráva 2011 1 ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011 Obsah 02 Poslání a profil společnosti 03 Vedení společnosti 04 Hlavní události roku 2011 a výhled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Výroční zpráva 2012. Příloha k Výroční zprávě

Výroční zpráva 2012. Příloha k Výroční zprávě Výroční zpráva 2012 Příloha k Výroční zprávě 1 SPEED LEASE a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2012 PREAMBULE: 4 1. OBECNÉ ÚDAJE 5 1.1 Založení a charakteristika společnosti 5 1.2 Předmět podnikání 5

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005 FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA Annual Report 25 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : FLUORIT TEPLICE s.r.o. Sídlo : Důlní 428, 415 1 Teplice 1 IČO : 482 643 77 DIČ : CZ482 643 77 Právní

Více

PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ SOUČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2014

PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ SOUČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2014 TEZAS a.s. Sídlo společnosti: Pernerova 52, 186 7 PRAHA 8 Karlín, Provoz: Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČO: 6193549 DIČ: CZ 6193549 PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ SOUČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 214 A. Obecné údaje

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více