výukové metodice to the Training of EuropeankPartnership

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "výukové metodice to the Training of EuropeankPartnership"

Transkript

1 Training Training of of European EuropeanPartnership PartnershipAnimators Animators Czech republika, Republic, Maďarsko, Hungary, Poland, Sweden Česká Polsko, Slovakia, Slovensko,Slovenia, Slovinsko, Švédsko Didaktické poznámky DIDACTIC NOTES výukové metodice TEPA to the Training of EuropeankPartnership Animators Methodology (Training of EuropeanTraining Partnership Animators)

2 Didaktické poznámky k výukové metodice TEPA (Training of European Partnership Animators) Zpracované Hanou Caletkovou, Goranem Šosterem a Jelou Tvrdoňovou shrnující zkušenosti členů projektového týmu TEPA Visegrádsko-slovensko-švédské iniciativy pro vzdělávání evropských animátorů místních partnerství Topic specific methods

3 Editor: Jela Tvrdoňová Autoři: Hana Caletková (kapitola 1, kapitola 2.1) Goran Šoster (kapitola 1, kapitola 2.2) Jela Tvrdoňová (kapitola 1, kapitola 2.3) Exercises provided by: Urszula Budzich-Szukala (cvičení č. 8 a 10) Roman Haken (cvičení č. 1) Anna Jarzębska (cvičení č. 3) Barbara Kazior (cvičení č. 3) Ondřej Marek (cvičení č. 2) Zlatka Ploštajner (cvičení č. 5) Rafał Serafin (cvičení č. 3) Goran Šoster (cvičení č. 4 a 6) Jela Tvrdoňová (cvičení č. 7, 9, 11 a 12) Tento projekt byl financován za podpory Evropské komise. Tato publikace reprezentuje názory autora a Evropská komise není zodpovědná za jakoukoli informaci v ní obsaženou. Vydalo Centrum pro komunitní práci (2008) ISBN

4 Předmluva Projekt TEPA byl navržen mezinárodním týmem expertů na rozvoj venkova, kteří jsou si vědomi toho, že v Evropě zejména v nových členských státech je urgentní poptávka po místních animátorech. Místní animátoři jsou osoby, které mohou hrát klíčovou roli v tvorbě místních partnerství, mobilizaci komunit a nacházení řešení místních problémů. Zároveň jim mohou pomáhat profitovat z evropských fondů. Role místního animátora je vysoce komplexní a vyžaduje různé sociální dovednosti. Projekt TEPA vytváří osnovy pro školitele místních animátorů v pěti nových členských státech Evropské unie. Jsou jimi Slovensko, Česká republika, Polsko, Maďarsko (tyto čtyři země tvoří Visegrádskou skupinu) a Slovinsko. Projekt je realizován osmi partnery: ze Slovenska Slovenský vidiecký parlament (VIPA) vedoucí konsorcia; z České republiky Centrum pro komunitní práci střední Morava (CpKP); z Polska Fond spolupráce (FFW), Polské venkovské fórum (FAOW) a Polská nadace Partnerství (FPS); z Maďarska Středoevropská informační síť místního rozvoje (CELODIN); ze Slovinska Slovinská síť rozvoje venkova (SRDN) a ze Švédska Švédská federace venkovského hospodářství a zemědělských společností (HUSH), která je zodpovědná za hodnocení projektu. Projekt zahrnuje vytvoření školicího programu a osnov a implementaci dvou pilotních školení pro účastníky ze všech pěti cílových zemí. Důležitým elementem ve vytváření školicích materiálů je tvorba manuálu praktického průvodce pro lidi, kteří by chtěli animovat své místní komunity a přispět k vytvoření venkovského partnerství. Školicí materiály budou doplněny výukovým DVD, které prezentuje příklady dobré praxe z místních partnerství z pěti zemí. Spolupráce mezi partnery projektu a mezinárodní školení také přispějí k vytvoření mezinárodní sítě animátorů partnerství. Didaktická příručka, kterou držíte v rukou, vhodně doplňuje manuál, DVD a školení vytvořené v rámci projektu TEPA. Poslouží velice dobře jako samostatný materiál pro ty, kteří se chystají uspořádat školení. Jedná se v podstatě o velmi praktický návod, jak vést efektivně školení zaměřené na rozvoj venkova. Soustředí se na tři stěžejní oblasti Zapojení veřejnosti na venkově a tvorba partnerství, Strategické plánování a Řízení venkovských zdrojů. Doufáme, že tento manuál přispěje k udržitelnému rozvoji venkovských oblastí v Evropě. Projektový tým TEPA Září 2008 Předmluva 3

5 Topic specific methods 4

6 Obsah 1 obecná část Základní standardy interaktivních metod výuky Popis nástrojů/pomůcek Praktické případové studie Studijní cesta Didaktické DVD Interaktivní teoretické prezentace Skupinová cvičení specifikace témat Od místní participace k mezisektorovému partnerství Popis tématu Hlavní okruhy, které mají být pokryty v rámci tohoto tématu Přístup k výuce, který by měl být použit v této části školení Příklad detailní osnovy s časovým plánem Standardy pro školitele Příklady cvičení vztahujících se k příkladu osnov a jejich popis Řízení venkovských zdrojů Popis tématu Hlavní okruhy, které mají být pokryty v rámci tohoto tématu Příklad detailních osnov s časovým plánem Standardy pro školitele Příklady cvičení vztahující se k příkladu osnov a jejich popis Strategické plánování Popis tématu Hlavní okruhy, které mají být pokryty v rámci tohoto tématu Výukový přístup, který by měl být využit v této části školení Příklad detailních osnov s časovým plánem Standardy pro školitele Příklady cvičení vztahujících se k příkladu osnov a jejich popis Obsah Příloha Příloha cvičení Cvičení 1: Cílové skupiny při zapojování veřejnosti...13 Cvičení 2: Aktualizace strategie nakládání s odpady Cvičení 3: Identifikace vývojové fáze partnerství Cvičení 4: Zdroje pro rozvoj venkova...19 Cvičení 5: SWOT Analýza...21 Cvičení 6: Studijní návštěva k praktickému příkladu management zdrojů pro rozvoj venkova Cvičení 7: Případová studie: Marikova dolina Údolí Maríková...27 Cvičení 8: Dotazy pro studijní cestu Cvičení 9: Moje vlastní strategie Cvičení 10: Organizace procesu strategického plánování Cvičení 11: Sestavení strategického rámce Cvičení 12: Akční plán a Finanční plán

7 Metodologie školení Tato metodologie výcviku byla připravena Hanou Caletkovou, Goranem Šosterem a Jelou Tvrdoňovou a je založena na zkušenostech celého projektového týmu. Topic specific methods 6

8 1. obecná část Metodologie výcviku projektu TEPA je založena čistě na interaktivním a participativním přístupu výuky, který zahrnuje školení účastníků, potenciálních budoucích školitelů a animátorů ve všech teoretických aspektech a výukových aktivitách, jež jsou předvedeny během školení za použití následujících výukových instrumentů/nástrojů: Případové studie z praxe analyzované ve skupinových cvičeních Pro tento účel poslouží také studijní cesty nebo minimálně didaktická DVD s praktickými příklady se speciálním zaměřením na zamýšlená témata Interaktivní teoretické prezentace, které umožňují zapojení účastníků pomocí diskuze a dokonce i malá individuální nebo skupinová cvičení během těchto prezentací Skupinová cvičení vedená zkušenými školiteli, kde jsou účastníci přímo zapojeni do výsledku výuky svými vlastními zkušenostmi 1.1 Základní standardy interaktivních metod výuky Ve spojitosti s výše zmíněnými různými nástroji interaktivních školení a výcviku by měly být uvedeny následující obecné standardy: Školitel není učitelem, ale člověkem, který proces učení usnadňuje a přenáší aktivně znalosti za použití předešlých zkušeností účastníků. Zároveň se aktivně do tohoto procesu zapojuje Použité metody by měly umožnit přímé zapojení účastníků, kteří sami spoluvytvoří výsledek výuky, spíše než kdyby jen pasivně přijímali informace Každý by měl být povzbuzován k tomu, aby vyjádřil své postoje, podělil se o své znalosti, zkušenosti a dovednosti Výsledkem je vždy společný přínos Výukový přístup je vždy spíše zdola nahoru než shora dolů a jestliže už dojde na tu druhou variantu, tak pouze pokud se jedná o sdělení nových informací, znalostí a dovedností Rozdané výukové materiály by taktéž měly být interaktivní a umožňující spíše praktické využití ve formě podkladů a manuálů, které obsahují případové studie, podklady z praxe k procvičení, DVD, CD a další Flipchart a diskuse formou open space jsou vždy nejlepším přístupem ke skupinovým cvičením, musí být dodrženo pravidlo všichni musí vidět a slyšet to samé 1.2 Popis nástrojů/pomůcek Obecná část Praktické případové studie Praktické případové studie by měly být využívány v interaktivní výuce, která umožňuje zapojení účastníků do situace z reálného života, která může být hlouběji rozebírána v rámci praktických cvičení. Je důležité, aby byl příklad podán s cílem nabídnout dostatek informací, které mohou být ještě dále doplněny a použity pro teoretická i praktická cvičení. Vypracování případové studie musí být dobře strukturované a to následujícím způsobem: Zaměření případové studie v souvislosti se zbytkem školení Obecný popis situace Prezentace důležitých dat zpracovaných způsobem se zaměřením na téma školení Dotazy, které by měli být účastníci schopni odpovět Poznámky pro vyučující, které by měli znát pouze oni, aby mohli podat skutečný výsledek dané situace Praktické případové studie by měly být napsány velmi jednoduchým jazykem bez použití příliš komplikovaných frází. Text by neměl být delší než 2 3 stránky, otázky pro účastníky by měly být otevřené, aby v efektu umožnily diskuzi. Měly by být v osnovách umístěny až za teoretickými prezentacemi, ale dříve než praktická cvičení. 7

9 Případové studie mohou být využity různým způsobem. Dva různé druhy užití případových studií jsou popsány níže: 1. Klasické užití: případová studie je prezentována formou PPT během školení a účastníkům je předán psaný text k přečtení ještě před cvičením. Na konci prezentace jsou účastníkům položeny otevřené dotazy, o kterých se následně diskutuje. Diskuze je řízena školitelem. 2. Užití jakožto soutěž: účastníci jsou rozděleni na dvě skupiny. Případové studie je prezentována pomocí PPT a několikrát přerušena školitelem. Při těchto přerušeních klade školitel dotazy. Když jsou zodpovězeny oběma skupinami zvlášť, sdělí jim školitel správnou odpověď a spočítá body každé skupiny podle kvality jejich odpovědi. Po ukončení prezentace jsou sečteny body obou skupin. Vítězná skupina je oceněna stejně tak jako ta druhá skupina, protože smyslem bodování není vítězství, ale aby se účastníci seznámili s případem, který budou později v rámci skupinových cvičení analyzovat. Příklad případové studie je uveden v Příloze 1 tohoto dokumentu (viz také manuál TEPA strany ) Studijní cesta Nejlepší možností interaktivní a participační výuky je studijní cesta, která umožňuje účastníkům vidět ve skutečnosti praktický případ, se kterým budou během skupinových cvičení pracovat. Studijní cesta není turistickým výletem a musí být dopředu důkladně připravena. Obecná část Prvním důležitým bodem je správné umístění studijní cesty do osnov výuky. To záleží na tom, jakou roli bude studijní cesta hrát. Existují tři hlavní funkce studijní cesty v rámci výuky: Podat obrázek toho, co již bylo prezentováno během školení (např. část výuky zaměřená na řízení venkovských zdrojů může být ilustrována pomocí příkladů na odborném řízení zdrojů přírodních). V takovémto případě muže být studijní cesta zařazena až do pozdějších fází školení až poté, co je dobráno dané téma nebo na samotném konci školení. Ukázat situaci, která bude probírána během skupinových cvičení. V tomto případě by měla být cesta navržena tak, aby podala účastníkům dostatek informací k použití při pozdějších debatách skupiny. Podklady pro účastníky s klíčovými dotazy k zodpovězení by měly být nachystány a předány účastníkům ještě před studijní cestou. V takovém případě by měla být začleněna na začátek nebo do úvodní části školení vždy před téma, které se poté chopí. Nabídnout řešení na určité situace, které jsou ve skupinových cvičeních probírány. V tomto případě by měla být cesta vložena přímo za tato cvičení. Nemá to jen názorný, ale i výukový charakter. Druhým důležitým bodem je výběr místa pro studijní cestu. Lidé a místa musí být zvoleny takovým způsobem, aby bylo dosaženo účelu cesty a účastníci měli možnost získat dostatek informací k pozdější části školení nebo případně dostali zpětnou vazbu k tomu, co se už naučili. Lidé ve vybrané oblasti by měli být informováni o tom, kdo je navštíví, na druh požadovaných informací a měli by si na hosty najít adekvátní množství času. Třetím důležitým bodem je struktura studijní cesty, která by měla být velmi pečlivě zvolena v souladu s výše zmíněným účelem. Pořadí navštívených míst a lidí by mělo být důkladně promyšleno. Studijní cesta by měla být samostatnou součástí výuky. Neměla by vzbuzovat pocit volného času, ale naopak být nedílnou součástí školení. Proto je čtvrtým důležitým bodem, aby měli účastníci příležitost dostat zpětnou vazbu a sdílet okamžité dojmy hned po ukončení cesty během večerního sezení a před jejich reálným využitím v rámci skupinových cvičení. 8

10 1.2.3 Didaktické DVD Pokud není dostatek času nebo prostoru pro podniknutí studijní cesty, může být tento nástroj nahrazen nebo případně i doplněn didaktickým DVD. V případě, že je DVD použito pro účely výuky jako základ skupinové práce, mělo by být navrženo a natočeno tak, aby poskytovalo dostatek informací pro účastníky k provádění příslušných cvičení. Mělo by vždy doplňovat teoretickou prezentaci a poskytnout základ pro debatu na určité téma. DVD by mělo mít velmi pečlivě připravený scénář s odstupňováním jako případová studie popis situace, poskytnutí dat a otevřené dotazy na konci prezentace. V takovémto případě by měly být součástí DVD poznámky pro školitele, jak dané DVD co nejlépe využít k výuce. Někdy může DVD hrát také roli ilustrační a předkládat to, co bylo v případové studii nebo přímo v prezentaci. Tehdy může být DVD podstatně jednodušší Interaktivní teoretické prezentace Součástí výuky jsou také teoretické prezentace, které by měly být taktéž připraveny interaktivním a participativním způsobem. To v praxi znamená, že kromě předání informací by měly obsahovat části, které přímo umožní během prezentace diskuzi s účastníky (např. otevřené dotazy vztahující se k určitým tématům nebo probrání témat ještě před poskytnutím teoretických znalostí). Případně by měly být příležitosti pro krátká několikaminutová individuální nebo skupinová cvičení včleněná do celkového obsahu. Smyslem pro účastníky je, aby nezůstali pasivními posluchači, ale spíše aktivními spolutvůrci prezentace Skupinová cvičení Skupinová cvičení jsou významným výukovým prostředkem, který umožňuje každému aktivně se podílet na debatách a tvorbě výsledku. Toto platí i pro ty, kteří se více stydí. Skupinová cvičení zakládají výukový proces na zkušenostech účastníků a školitel zůstává spíše řídícím prvkem, který dává otevřenější prostor pro vytvoření společného výstupu. Tato schopnost školitele je velice důležitá. Znamená usnadnění participace pomocí hladkého zapojení všech zúčastněných. Ničí nápady nejsou zatracovány přemýšlení je podněcováno mnoha cestami skrze brainstorming. Vše je zaznamenáváno transparentně a stejně tak probíhá rozhodování. Školitel je osobou, která působí jako zprostředkovatel procesu a umožňuje/usnadňuje diskuze. Zůstává v pozadí a neprosazuje vlastní názory na úkor ostatních. Tento postup je prováděn pomocí dobře a důkladně promyšlených dotazů, které jsou doplněny přídavnými otázkami. Řídí diskuzi, aby probíhala hladce a postupně provádí předmět přes všechny dotazy. Příprava dotazů je velice důležitá, aby mohl tento proces správně probíhat a být orientován patřičným způsobem. Dobrý školitel musí mít komunikační schopnosti na vysoké úrovni, měl by mít dostatečnou znalost o venkovském rozvoji a být proškolen o interaktivních výukových metodách. Obecná část Následující osobností schopnosti a dovednosti jsou vyžadovány od školitele: Schopnost organizovat skupinu Schopnost naslouchat, analyzovat problémy a vidět souvislosti mezi různými procesy Schopnost klást patřičné dotazy a řídit výukové hodiny Vyrovnané a příjemné chování Schopnost komunikovat a spolupracovat s lidmi Schopnost vytvořit a podporovat mezilidské vztahy Je vždy vhodné, když si roli školitele vyzkouší několik osob dá jim to možnost, aby byli též připraveni na budoucí výuku. 9

11 Další významná zodpovědnost při těchto metodách leží na reportérovi, který zaznamenává výstupy skupinových sezení a oznamuje je zbytku účastníků. Nejlepším způsobem je, pokud obě role účastníka i reportéra zastává jedna osoba, ale to je velice komplikovaný úkol. Mnohdy zůstává reportér mimo skupinu a pouze zapisuje, co bylo skupinou řečeno a shrnuje výsledky. Účastníci mají právo doplňovat tyto zprávy, případně je opravovat během toho, co jim je oznamuje. Skupinová cvičení by měla výt podepřena podklady, které skupinu během tohoto procesu vedou a mohou je někdy v budoucnu uplatnit. Podklady musí obsahovat následující body: Popis cvičení (metodologie) Cíl výuky, jehož má být dosaženo Materiály k použití Kroky, které mají být účastníky během cvičení učiněny Podpůrné dotazy používané především školiteli, ale pokud to je vhodné klidně i účastníky Obecná část 10

12 Od místní participace k mezisektorovému partnerství Popis tématu Toto téma popisuje mezisektorová partnerství, která jsou v dnešní době nezbytným prvkem místního rozvoje. Pracuje se základními principy partnerství a jeho budování. Základní podmínkou vybudování partnerství je dobrá úroveň veřejné participace na místní úrovni. Proto jsou v tomto tématu popsány její základy, výhody i nevýhody. Je nutné klást důraz na efektivní práci s místní komunitou. To je důvod, proč je nezbytné, aby byli místní aktéři vybaveni určitou škálou dovedností sociální animací a vůdčí schopností. Tyto dovednosti a schopnosti nejsou obsaženy přímo v rámci těchto školení, ale můžeme se jimi zabývat ve formě interaktivních cvičení. Hlouběji jsou rozvíjeny v manuálu pro školitele společně s podrobným popisem příslušných cvičení Hlavní okruhy, které mají být pokryty v rámci tohoto tématu Tyto hlavní okruhy jsou dva: Zapojení veřejnosti Mezisektorové partnerství 1) Zapojování veřejnosti Zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů není ve střední Evropě žádnou novinkou. Ve spojení s kvalitním zlepšováním procesů veřejné správy a zvyšováním jejich transparentnosti často slýcháme pojmy jako: zapojování veřejnosti, obecní plánování, uplatňování partnerských principů atd. Týká se to přístupu ke správě věcí veřejných. Tento princip je založen na aktivním poskytování informací veřejným a sociálním partnerům. Jedná se o získání podnětů a názorů na řešení určitých problémů. Veřejnou participaci můžeme definovat jako řadu činností, které přivádějí informace o organizacích občanům, kteří mají zájem. Následně ještě zisk jejich připomínek pro připravení a přijetí kvalitních rozhodnutí. Stejný princip se uplatňuje i v kontextu venkova. Proto je dobrý stupeň participace na místní úrovni velice důležitý pro přípravu kvalitních strategií místního rozvoje. 2) Mezisektorové partnerství Pro tuto část školení jsou navrhovány tři odlišná interaktivní cvičení. Jsou specifická pro každé příslušné téma. Prezentace teorie je nedílnou částí výuky, jak je uvedeno v osnovách Přístup k výuce, který by měl být použit v této části školení Topic Specifikace specific témat methods Pro tuto část školení jsou navrhovány tři odlišná interaktivní cvičení. Jsou specifická pro každé příslušné téma. Prezentace teorie je nedílnou částí výuky, jak je uvedeno v osnovách. 11

13 2.1.4 Příklad detailní osnovy s časovým plánem Téma Čas Popis Typ Úvodní hodina 1 hodina Představení tématu Prezentace Cvičení 45 min. Identifikace cílových skupin Interaktivní cvičení č. 1 Zapojení veřejnosti 4 hodiny - teorie zapojení veřejnosti - cílové skupiny - techniky - zaobírání se připomínkami veřejnosti Prezentace, Interaktivní cvičení č. 2 Mezisektorové partnerství 3 hodiny Definice, důvody, budování partnerství Prezentace, Interaktivní cvičení č. 3 Závěrečná hodina 1 hodina Shrnutí Základní doporučení Standardy pro školitele odpovídající schopnosti a dovednosti zkušenosti s budování partnerství zkušenost s minimálně jedním případem zapojení veřejnosti Příklady cvičení vztahujících se k příkladu osnov a jejich popis Cvičení 1: Cílové skupiny při zapojování veřejnosti Cvičení 2: Aktualizace strategie nakládání s odpady Cvičení 3: Identifikace vývojové fáze partnerství Prezentace 12

14 Cvičení 1: Cílové skupiny při zapojování veřejnosti Popis: Účastníci společně pracují v malých skupinách (do 8 lidí), aby sdíleli své vědomosti a utvářeli nové nápady založené na vlastních zkušenostech o cílových skupinách pro zapojení veřejnosti. V rámci každé skupiny se po účastnících požaduje definice problému, který chtějí řešit (např. plánování nového parku ve městě). Pokud to nezvládají vymyslet, poskytne jim školitel konkrétní příklad. Následně musí účastníci vytvořit strategii, jak by oslovili cílové skupiny. Měli by sepsat, které cílové skupiny by měly být vyzvány, proč a jak. Je po nich také vyžadováno navržení časového plánu a rozpočtu pro tuto akci. Cíl tohoto cvičení: Cvičení pomáhá účastníkům uvědomit si, jaké cílové skupiny musí být osloveny a jaké jsou k tomu nejvhodnější cesty. Materiály: Flipchart, psací potřeby, připínáčky / lepící hmota Postup: Trvání cvičení je zhruba minut. 1. rozdělení účastníků do skupin - Skupina 1 úroveň vesnice - Skupina 2 úroveň municipality - Skupina 3 úroveň města 2. Účastníci si vyberou záležitost, kterou se chtějí zabývat, nebo jim je přidělena 3. Účastníci vytvoří strategii, jak oslovit cílové skupiny, včetně časového plánu a rozpočtu 4. Účastníci sepíšou své výstupy a nápady na flipchart 5. Prezentace zbývajících skupin. Poznámky

15 Cvičení 2: Aktualizace strategie nakládání s odpady Popis: Training participants are required to work in small groups (3-6 people) on planning the public participation project as a whole. Cíle: Přimět účastníky, aby si uvědomili všechny kroky aktivit vedoucích k zapojení veřejnosti, pomoci jim pochopit potenciální problémy, naučit je, jak mají identifikovat cílové skupiny, a jak pracovat s jejich rozdílnými zájmy. Materiály: popis modelové situace, flipchart, psací potřeby Postup: 1. Rozdělte účastníky do dvou skupin 2. Rozdejte jim podklady 3. Sdělte účastníkům, aby si přečetli pokyny a napsali své odpovědi na následující otázky: a) zkuste navrhnout časovou osu vaší akce b) jak vyberete účastníky? c) jakou(é) techniku(y) zapojení veřejnosti navrhujete a proč? d) jak podáte informace o své činnosti? Každá malá skupinka bude mít prezentaci před zbytkem skupiny na základě svých poznámek. Podpůrné dotazy pro školitele: Jaké cílové skupiny musí být vyzvány ke spolupráci na tomto procesu? Co si myslíte, že může být největším problémem vašeho projektu Poznámky

16 Popis modelové situace Popis místa: Mikroregion Zelená Hora se skládá z 25 municipalit. Vesnice jsou situovány okolo malé chráněné oblasti, jejíž součástí jsou bukové lesy, především blízko centra nazývaného Zelená Hora. Toto je hora, jejíž vrchol leží 542 metrů nad mořem. V nižších částech oblasti se nacházejí četné rybníky. Největší osídlení v tomto regionu má město Tučnov s obyvateli. Tučnov tvoří přirozené těžiště regionu a dopravní křižovatku. Odsud se mohou místní obyvatelé dostat do oblastních a regionálních center. Celý mikroregion má obyvatel a domácností. Region má 5 mateřských školek, 8 škol základních a jednu střední. Více než polovina těchto institucí je umístěna přímo v Tučnově. Nachází se tady i domov důchodců. V mikroregionu převládá zemědělská výroba. V této oblasti funguje více než 80 zemědělských společností. Je tu také malá průmyslová zóna s 15 podniky. Největší, Světlo do vašich domovů, vyrábí plastová okna a čítá 150 zaměstnanců. Téměř v každé vesnici je aktivní sbor dobrovolných hasičů. V oblasti je také 15 knihoven a 2 pobočky asociace Caritas. Dále v regionu působí množství místních včelařských sdružení. Mikroregion má svého manažera, který pomáhá s přípravou projektu a jeho implementací na vesnice. Manažer má malou kancelář v jedné z vesnic a k dispozici auto. Mikroregion každý měsíc vydává magazín Zelený patriot. Cíl projektu: Mikroregion se připravuje na aktualizaci strategie managementu odpadu. Až do teď se o odpad staraly externí společnosti, ale s jejich službami nebyl nikdo spokojený. Skládka odpadu ve východní části oblasti je takřka plná a v některých vesnicích lidé stále ještě netřídí domovní odpad. Od strategie se očekává, že komplexně naloží s odpadem v mikroregionu (sběr, třídění, data odvozů, nebezpečný odpad, likvidace) po dobu následujících 15 až 20 let. Technický aspekt věci je navržen odbornou firmou, která je ochotna přizpůsobit své pracovní postupy místním potřebám. Počáteční situace pro zapojení veřejnosti: Manažer mikroregionu chce zapojit informovanou i neinformovanou veřejnost a nejvýznamnější tvůrce odpadu do procesu plánování strategie managementu odpadu. Váš úkol: Pokuste se najít nejschůdnější řešení dané situace. Vyneste návrh na výběr účastníků na projektu. Navrhněte možné techniky zapojení veřejnosti. Vytvořte koncept plánu zapojení veřejnosti, informační kampaň atd. Pracujte v malých skupinách. 15

17 Cvičení 3: Identifikace vývojové fáze partnerství Popis: The exercise presents the Partnering Cycle and uses this to provoke discussion on the partnership development process. Cíle: pomoci účastníkům s pochopením mezisektorového partnerství jako procesu nebo cyklu rozvoje pomoci účastníkům rozpoznat a dát do vztahu k určitým etapám procesu rozvoje partnerství své vlastní zkušenosti prodiskutovat možné ukazatele popisující různé fáze partnerského cyklu Materiály: Psací potřeby, flipchart, velké listy papíru čistého nebo s tabulkami obsahujícími nadpisy (viz tabulka uvedená níže) Postup: Vytvořte 3 4 pracovní skupiny, promíchejte účastníky z různých sektorů. Každá skupina je požádána, aby se zaměřila na 3 nebo 4 etapy partnerského cyklu (např. plánování, zdroje; viz manuál TEPA), a aby identifikovala jejich vlastnosti nebo rozlišila příslušné fáze v porovnání s těmi dalšími částmi partnerského cyklu. Cílem je popsat každý jednotlivý krok partnerského cyklu a předložit relevantní indikátory pro postup jejich sledování v rámci celého cyklu. Každé pracovní skupině je poskytnuta tabulka na formátu A3 (viz příklad níže). Pracovní skupiny předvedou výsledky svých diskuzí před celou skupinou. Klíčovým bodem je, že na otázky vznesené v tomto úkolu neexistuje žádná vyloženě správná či chybná odpověď. Každá ze skupin musí určit, jak je partnerský cyklus aplikován na zkušenosti v budování partnerství, které mají samotní účastníci. Indikátory partnerského cyklu: Fáze rozvoje Akce Indikace úspěchu/výsledku Např. plánování Partnerství spolupracuje na plánu společné činnosti, jež zahrnuje jisté úlohy: činnost, lidi odpovědné za implementaci a časový plán Celkový akční plán partnerství Podpůrné dotazy pro školitele: Zamyslete se nad partnerstvím, které znáte, a v jaké fázi rozvoje se právě nachází? Uplatňuje se partnerský cyklus na mezisektorové partnerství? Co způsobuje, že je mezisektorové partnerství procesem, který nikdy nekončí? Reference: Autorský kolektiv TEPA: Animace místních partnerství ve venkovských oblastech praktická příručka, Samorin, VIPA SR, 2008,185str. Cvičení č. 1 poskytnuto Romanem Hakenem, 2008 Cvičení č. 2 poskytnuto Ondřejem Markem,

18 2.2 Řízení venkovských zdrojů Popis tématu Aby byl člověk úspěšný v záležitostech venkovského rozvoje, musí místní komunita vzít v úvahu jejich konkrétní situaci a prvky procesu rozvoje. Na základě tohoto mohou místní obce vyvíjet svůj vlastní přístup ke stimulaci místního rozvoje. Je ovšem důležité, aby se místní činnost orientovala na ovlivňování těch nejkritičtějších prvků, jinak bude své omezené zdroje využívat neefektivně a neúčinně. Škála iniciativy místního rozvoje je velice široká od zlepšování infrastruktury, poskytování veřejných služeb, sponzorování projektů místního rozvoje atd., protože to záleží z velké míry na místně specifických okolnostech. Musíme sledovat multi-disciplinární aspekty venkovské oblasti, abychom rozpoznali všechny důležité venkovské zdroje, které by mohly být pro rozvoj podstatné. V některých oblastech může být určitá kombinace venkovských zdrojů příčinou rozvoje, jinde může být kombinace a volba těchto zdrojů naprosto odlišná, ale se stejným výsledným efektem. Neexistuje žádný přesný vzoreček k využití zdrojů tak, abychom stimulovali venkovský rozvoj. Měli bychom mít dobrý přehled o všech zdrojích v naší oblasti a poté musíme použít metody k odhalení těch nejvíce rozhodujících a musíme být inovativní. Některé základní principy tohoto tématu jsou rozvíjeny více do hloubky v manuálu pro školitele («Animace místních partnerství ve venkovských oblastech praktická příručka») Hlavní okruhy, které mají být pokryty v rámci tohoto tématu Tyto hlavní okruhy jsou dva: Rozpoznání venkovských zdrojů Udržitelný management venkovských zdrojů 1) Rozpoznání venkovských zdrojů Neexistuje žádné pravidlo, podle kterého by se dalo určit, které zdroje jsou nezbytné pro rozvoj venkova. Nicméně, když se potýkáme s venkovským rozvojem, měli bychom si být vědomi, že zdroje jsou: omezené, specifické podle oblasti, závislé na kontextu, základní podmínkou pro rozvojovou činnost, mohou být různě kombinovány, je potřeba, aby byly řízeny efektivně a účinně. Venkovské zdroje mohou být analyzovány z různých úhlů pohledu. Tady je obecný přehled základních typů zdrojů: lidské zdroje, sociální a organizační zdroje, ekonomické zdroje, finanční zdroje, přírodní zdroje, kulturní a historické zdroje a hmotné zdroje. 2) Udržitelný management venkovských zdrojů Účinný management procesu rozvoje vyžaduje provedení komplexního plánu řízení rozvoje a monitorování jeho úspěšnosti. Rozdělení zdrojů je rozhodujícím prvkem. Jakmile je rozhodnuto, že jeden či více projektů splňují určené cíle venkovské oblasti, musí být zhodnoceny dostupné zdroje, co se týká jejich schopností vyhovět potřebám projektu. Tedy celistvé pochopení veškerých rozvojových zdrojů a jejich dostupnosti musí být spojeno s rozhodnutím začít určité projekty, jinak se bude region potýkat s podstatným rizikem, že během životního cyklu projektu narostou neplánovaná omezení týkající se zdrojů a jako následek se zpozdí dosažení vytyčených cílů projektu. V budoucnu bude svět postaven tváří v tvář omezené kapacitě, což radikálně posune hodnoty, priority a co se týká potřeb i motivačních procesů. V souvislosti s tím získá řízení venkovských zdrojů rozhodující důležitost a stane se klíčem ke kvalitnímu životu obyvatel. Kapacita zdrojů na lokální úrovni 17

19 bude podstatně významnější než dnes. Fungování a řízení uvnitř systémů na místní úrovni (organizace, společenství, regiony nebo dokonce i úrovni rodiny) s ohledem na jejich únosnou kapacitu je základní podmínkou pro dosažení udržitelného rozvoje na globální úrovni Příklad detailních osnov s časovým plánem Standardy pro školitele odpovídající schopnosti a dovednosti zkušenosti s managementem zkušenost s minimálně jedním případem řízení venkovských zdrojů Příklady cvičení vztahující se k příkladu osnov a jejich popis Cvičení 4: Zdroje pro rozvoj venkova Cvičení 5: SWOT Analýza Cvičení 6: Studijní návštěva k prktickému příkladu management zdrojů pro rozvoj venkova 18

20 Cvičení 4: Zdroje pro rozvoj venkova Popis: Účastníci pracují od začátku jednotlivě, poté ve dvojicích a ještě později v malých skupinkách (do 4 5 lidí) pohromadě a dělí se o své znalosti a rozvíjejí nové nápady týkající se venkovských zdrojů Téma Čas Popis Typ Úvodní hodina 45 minut Seznámení se s tématem a vzájemné poznání (stručná výměna zkušeností vztahujících se k tématu) Presentation Interactive talk Identifikace venkovských zdrojů 45 minut Různé druhy venkovských zdrojů Hodnocení venkovských zdrojů Presentation Cvičení: znalost venkovských zdrojů 90 min. Identifikace a ohodnocení venkovských zdrojů propojovací metoda Interactive exercise no.4 Případová studie venkovských zdrojů 45 minut Popis vhodného příkladu využití venkovských zdrojů SWOT analýza 45 minut Otevřená diskuze o silných a slabých stránkách, hrozbách a příležitostech Řízení venkovských zdrojů 3 5 hodin Krátký úvod o teoriích řízení (managementu), procesech, manažerech, omezených venkovských zdrojích, udržitelném managementu Závěrečná hodina 45 minut Shrnutí Základní doporučení Výměna naučených znalostí a dovedností Presentation Interactive exercise no.5 Presentation, interactive exercise no.6 Presentation Open discussion Cíl cvičení: Cvičení pomáhá účastníkům uvědomit si, jaký druh venkovských zdrojů se nachází v jejich oblasti a jak se hodnotí důležitost těchto zdrojů. Materiály: Flipchart, psací potřeby, připínáčky Postup: Trvání cvičení je zhruba 90 minut. 1. Nechte účastníky popřemýšlet o venkovských zdrojích jejich oblasti individuálně (sepsat důležité venkovské zdroje na malý kus papíru jedna idea na jeden kus papíru) 5 minut 2. Rozdělte účastníky do dvojic, nechte je vybrat tři nejdůležitější venkovské zdroje z těch zvolených již v předchozí části, napíší je na malý papír 10 minut 19

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

Blacksmith Consulting S. l.

Blacksmith Consulting S. l. Blacksmith Consulting S. l. RYCHLÉ VYTVOŘENÍ MODELU PODNIKÁNÍ JAKO NÁSTROJ TESTOVÁNÍ REALIZOVATELNOSTI NOVÝCH NÁPADŮ Mikulov, červenec 2013 Základní principy metodiky - Naučit se podnikat, organizovat

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

BUDOUCÍ SCÉNÁŘE. Metoda scénáře sestává ze tří fází:

BUDOUCÍ SCÉNÁŘE. Metoda scénáře sestává ze tří fází: BUDOUCÍ SCÉNÁŘE Cíl Rozvíjením scénářů pro budoucnost školy jsou účastníci vyzváni k tomu, aby identifikovali způsob, jakým trendy ve společnosti a ve školách ovlivňují školy a kvality, které učitelé potřebují.

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií

Více

Komunitní práce a inkluze Romů

Komunitní práce a inkluze Romů Komunitní práce a inkluze Romů L E I DA S C H U R I N G A Předmluva Klíč k úspěchu v rozvoji romských komunit a jejich začlenění do většinové společnosti spočívá v jejich aktivní účasti a předpokladu,

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Místní Akční Skupina Lašsko Strategie MAS 2014-2020 veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Co je místní akční skupina? MAS je neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování PARTNERSTVÍ veřejného

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Škola rozvoje vesnic Podhorácka

Škola rozvoje vesnic Podhorácka Projekt Škola rozvoje vesnic Podhorácka Občanské sdružení Povodí Stařečského potoka nositel projektu Škola rozvoje vesnic Podhorácka VZDĚLÁVACÍ AKCE: B Škola rozvoje vesnic Podhorácka Cílem projektu je

Více

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha-Adaptibilita 2011 SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Registrační číslo

Více

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008)

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) 1. Základní aspekty Obsah: 2. Monitoring a evaluace 3. Hodnocení implementace 4. Hodnocení principů Programu

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Modelový program výcviku manažerů

Modelový program výcviku manažerů Modelový program výcviku manažerů (se specifickým zaměřením na prvoliniový management) CÍL VÝCVIKU... 2 METODY VÝCVIKU... 2 NÁPLŇ VÝCVIKU... 2 1. ROLE A OSOBNOST SUPERVIZORA (= PRVOLINIOVÉHO MANAŢERA)

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

WP 3.5.1 a 3.5.2 Meziodvětvová strategická doporučení a strategická doporučení týkající se historických budov PŘÍRUČKA

WP 3.5.1 a 3.5.2 Meziodvětvová strategická doporučení a strategická doporučení týkající se historických budov PŘÍRUČKA WP 3.5.1 a 3.5.2 Meziodvětvová strategická doporučení a strategická doporučení týkající se historických budov PŘÍRUČKA Autoři: Francesca Visintin, Alessia Vecchiet, Elisa Tomasinsig CETA Konečná verze:

Více

Spolupráce: Termín projektu: 1. října 2013-30. září 2016. P1. Accord International s.r.o. (Česká republika)

Spolupráce: Termín projektu: 1. října 2013-30. září 2016. P1. Accord International s.r.o. (Česká republika) Chytrá Smart Technology technologická Solutions zařízení for Children pro děti with s dyslexií Dyslexia Co-funded Tento projekt by the je realizován Lifelong Learning s podporou programme programu of the

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Roman Srp Sdružení pro dopravní telematiku V Praze dne 23.11.2010 Prezentace pozičního dokumentu pro Ministerstvo dopravy ČR Obsah prezentace Stručně

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem.

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem. Cíl semináře Předání zkušeností a názorů prezentujících na klíčové faktory pro tvorbu dobré ISRÚ Získání představy o potřebných konkrétních krocích Sdílení zkušeností a názorů všech přítomných Společnost

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Cíl Identifikace možností a bariér případného využití konceptu

Více

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Název žadatele: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Termín realizace: 1. ledna 31. prosince 2016 Místo realizace: celá Česká republika Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Participace a spolupráce v rozvoji malých měst Jana Stachová a Daniel Čermák Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Participace a spolupráce v rozvoji malých měst Jana Stachová a Daniel Čermák Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Participace a spolupráce v rozvoji malých měst Jana Stachová a Daniel Čermák Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Úloha participace a spolupráce v rozvoji lokálním rozvoji Sociální faktory rozvoje regionů

Více

REHABILITACE - AKTIVACE PRÁCE. EQUAL/2/52CZ.04.4.09/1.1.00.4/0038 Příjemce: Vzdělávací společnost EDOST s.r.o.

REHABILITACE - AKTIVACE PRÁCE. EQUAL/2/52CZ.04.4.09/1.1.00.4/0038 Příjemce: Vzdělávací společnost EDOST s.r.o. o setkání transnational steering group o workshopy o komunikace mezi partnery o proces rozhodování - rozhovory - monitorovací zprávy Hodnocené aktivity: Setkání Transnational Steering Group, 20. 21. 2006,

Více

Budoucnost metody QUEST a navazující aktivity

Budoucnost metody QUEST a navazující aktivity Budoucnost metody QUEST a navazující aktivity Radomíra Jordová, CDV, v.v.i. Zbyněk Sperat, CDV, v.v.i. Pardubice, 17. září Obsah Možnosti EU QUEST a související projekty Plány udržitelné městské mobility

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B5 Program Téma obsahuje informace o programech a programovém řízení a klade si za cíl především vysvětlit

Více

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací!

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! České & Slovenské Rodinné Podniky Czech & Slovak Family Businesses Rodinné podniky Úspěch a kontinuita pro další generace Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! Dej synovi

Více

Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. (PeHToo a.s. Horšovský Týn)

Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. (PeHToo a.s. Horšovský Týn) Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. (PeHToo a.s. Horšovský Týn) 2009 Mgr. Lenka Švarcová 1. Úvod Cíle tohoto projektu vycházejí z klíčových dokumentů ve školství. Projektem

Více

Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu

Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu EPC(Event driven Process Chains) s funkcemi, událostmi, organizačními jednotkami

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Rozhodování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Rozhodování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Rozhodování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova: SWOT analýza,

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

komunikační schopnosti Shrnutí

komunikační schopnosti Shrnutí Základní dovednosti a komunikační schopnosti pro oblast úklidových služeb Shrnutí osnovy a školící materiály Basic Skills for Work Kombinované základní dovednosti a komunikační trénink pro nízko kvalifikované

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Plán udržitelné mobility Plzně

Plán udržitelné mobility Plzně Plán udržitelné mobility Plzně Zdroj: www.mobilityplans.eu Úrovně zapojení do projektu 1. 2. 3. Pracovní skupina = tým vytvářejících průběžné i závěrečné výstupy PUMP, složený z odborníků s gescí v oboru

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony PODNIKATELSKÝ PLÁN Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové organizace Název tématického celku: Úvod do problematiky neziskového sektoru Cíl: Cílem první přednášky je představit základní

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb

Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb Ostrava duben květen 2014 lektoři Mgr. Jaroslava Krömerová Mgr. Květa Staňková Zpráva Shrnuje výsledky spolupráce 14 poskytovatelů sociálních

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Kolektiv autorů MěÚ Vsetín: Bc. Věra Goldová Ing. Milan Půček, MBAMBA Ing. JiříTrezner Martin Kučný (SPKP Vsetín o.p.s.)

Více

náměstí Maxplatz v Bamberku

náměstí Maxplatz v Bamberku Tematická oblast: Decentrální správa blízká občanům ; Projektová skupina Strategie Zápis z 1. schůze konané ve čtvrtek dne 13. října 2005 v 10.00 hod. v knihovně radnice na náměstí Maxplatz v Bamberku

Více

Doporučené praktické kroky pro implementaci principů Inovativnost a Mainstreaming

Doporučené praktické kroky pro implementaci principů Inovativnost a Mainstreaming Doporučené praktické kroky pro implementaci principů Inovativnost a Mainstreaming EURO SERVICE GROUP, s.r.o. AUDITCOM, s.r.o. INTERMUNDIA, o.p.s. Seminář Implementace principů CIP EQUAL na úrovni rozvojových

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Společnost pro regionální ekonomicképoradenství SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Paradoxy v rozvoji venkova Seminář Venkov 2011 1. února 2011 SYNERGIE V PŘÍSTUPU K ROZVOJI VENKOVA Výzkumný projekt

Více

PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST

PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST Ing. Jan Doležal Agenda 2 Projektové řízení a projektová výuka Jaké jsou požadavky praxe? Význam a možnosti certifikace

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 136 VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 1 ÚVOD A KONTEXT Ačkoliv autoři Bílé knihy (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 2001) v rámci

Více

Koučinkový program pro firmy na téma Technologický roadmapping

Koučinkový program pro firmy na téma Technologický roadmapping Příručka pro žadatele Průvodce výzvou pro malé a střední firmy Koučinkový program pro firmy na téma Technologický roadmapping Výzva ÚVOD Inovace jsou dnes rozhodujícím faktorem úspěchu malých a středních

Více

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Ministerstvo zemědělství 27.listopadu 2014 Program rozvoje venkova 2014-2020 spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 A. Nositel projektu A.1 Název nositele projektu Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek A.2 Adresa nositele projektu

Více

Příloha č. 2. Komunikační strategie

Příloha č. 2. Komunikační strategie Příloha č. 2 Akčního plánu rozvoje MA21 MSK na léta 2010-2011 Návrh Komunikační strategie OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. NÁVRH KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE...4 2.1. CÍLOVÉ SKUPINY...4 HLAVNÍMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI PROJEKTU

Více

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU TOUŠKOVSKO Podklad pro schůzky pracovních skupin konané ve dnech 9. a 11. října 2006

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU TOUŠKOVSKO Podklad pro schůzky pracovních skupin konané ve dnech 9. a 11. října 2006 STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU TOUŠKOVSKO Podklad pro schůzky pracovních skupin konané ve dnech 9. a 11. října 2006 Cíle zpracovávaného dokumentu Hlavním cílem dokumentu je vytvořit strategický dokument,

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE

PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE Projektová fiše je souhrnnou informací o projektu, která slouží jako první vstupní informace k rozhodování o předběžném výběru projektu k realizaci a jeho spolufinancování

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Implementační dokument MĚSTO SOKOLOV May 29, 2015 Autor: Profesionální servis s.r.o. Mgr. Bc. Jindřich Hlavatý, PhD. Mgr. Bc. Miloš Podlipný Pro účely

Více

ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch

ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch ZÁKLADNÍMI FUNKCEMI OBCE, JAKO SÍDELNÍHO ÚTVARU, JSOU OBYTNÁ, PRACOVNÍ A OBSLUŽNÁ. Rozvoj obce je dlouhodobý proces vyváženého a udržitelného zlepšování

Více

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy Budoucnost cestovního ruchu v regionech z pohledu krajské samosprávy Ing. Jindřich Ondruš předseda komise Rady Asociace krajů ČR pro cestovní ruch člen Rady Zlínského kraje Vznik krajů subjekty odpovídající

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice. v rámci projektu ŠANCE

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice. v rámci projektu ŠANCE Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice v rámci projektu

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o., E. Basse 1142/9,

Více

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko)

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko) MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA DOBRICH (Bulharsko) Shrnutí Město Dobrich je jedno ze zakladatelů organizace Bulgarian Municipal Energy Efficiency Network EcoEnergy (bulharská síť EcoEnergy

Více

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ Co je Akční plán zlepšování PZM a MA 21? Součástí každého úspěšného procesu je formulace přehledného plánu zlepšování

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Implementace inkluzívního hodnocení

Implementace inkluzívního hodnocení Implementace inkluzívního hodnocení Závěrečným bodem první fáze projektu Agentury s názvem Hodnocení v inkluzívních podmínkách byla diskuze a posléze výklad konceptu inkluzívní hodnocení a formulace souhrnu

Více

O AUTORCE 1 Další její knihy: 1 O ČEM KNIHA JE 5. Cíle 6 Jak vám tato kniha pomůže těchto cílů dosáhnout 7 Funkce teorií 7 Systémové hledisko 9

O AUTORCE 1 Další její knihy: 1 O ČEM KNIHA JE 5. Cíle 6 Jak vám tato kniha pomůže těchto cílů dosáhnout 7 Funkce teorií 7 Systémové hledisko 9 O AUTORCE 1 Další její knihy: 1 PODĚKOVÁNÍ 3 KAPITOLA PRVNÍ O ČEM KNIHA JE 5 Cíle 6 Jak vám tato kniha pomůže těchto cílů dosáhnout 7 Funkce teorií 7 Systémové hledisko 9 Jak používat tuto knihu 10 KAPITOLA

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MINISTERSTVO VNITRA Ing. Martin Páral ředitel Odboru programového řízení Odbor programového řízení MV Koordinace a projektové řízení projektů ministerstva vnitra policie

Více