13) Na vytvoření filmu se podílí producent, režisér, herci v hlavní roli, herci ve vedlejších rolích, kompars, kameraman, scénárista a autor hudby.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "13) Na vytvoření filmu se podílí producent, režisér, herci v hlavní roli, herci ve vedlejších rolích, kompars, kameraman, scénárista a autor hudby."

Transkript

1 1) V půjčovně sportovních potřeb půjčují boty, lyže, hole a snowboardy. Každý předmět má své evidenční číslo, nákupní cenu a značku a je zařazen do jedné kategorie sportovních aktivit, pro niž je určen (běh na lyžích, sjezdové lyžování, snowboarding freestyle, snowboarding alpine). U lyží, holí a snowboardů se uvádí délka v cm, u lyží a snowboardů navíc ještě typ vázání, u bot se uvádí velikost. 2) Knihovna má ve svém katalogu zahrnuty informace o všech dokumentech, které nabízí čtenářům. Každý dokument je v katalogu popsán následujícími údaji: Autor, Název, Rok vydání, Kategorie (kniha, časopis, zvuková nahrávka, mapa, video), Obsah (např. detektivka, učebnice matematiky), Signatura, Status (půjčená, rezervovaná, ve volném výběru, ve skladišti). 3) Workspace (pracovní prostor) v PowerDesigneru může obsahovat více modelů, přičemž jeden model může být zahrnut i ve více pracovních prostorech. Každý model obsahuje alespoň 1 diagram, může obsahovat více diagramů. Každý diagram musí být součástí právě 1 modelu. 4) Vysoká škola se člení na fakulty, fakulty tvoří ústavy a katedry, které se mohou dále členit na oddělení. Kromě těchto útvarů jsou na vysoké škole ještě pracoviště rektorátu a útvary s celoškolskou působností (např. správa budov, knihovna). 5) Osobní počítač se skládá ze systémové jednotky, monitoru, klávesnice a myši. V systémové jednotce je paměť s uloženým programem, který prostřednictvím procesoru (CPU) ovládá činnost počítače. 6) Ve městě jsou ulice a náměstí. Na ulicích a náměstích stojí domy, které mají popisná čísla. V některých domech bydlí soukromé osoby, v některých sídlí firmy, přičemž mohou být i domy, v nichž sídlí soukromé osoby i firmy. 7) V autobuse cestují různé osoby jedna v roli řidiče, ostatní v roli pasažérů. Mezi přítomnými osobami mohou být jak děti, tak osoby v roli jejich rodičů. 8) Bakalářské práce tvoří titulní list, zadávací list (název, jméno studenta, jméno vedoucího, datum zadání a datum odevzdání), obsah a jednotlivé kapitoly. Ke každé obhájené bakalářské práci se ukládá do repozitoře posudek vedoucího a recenzenta práce a dokument o výsledku obhajoby (datum, složení komise, známka). 9) Obsah modelů v PowerDesigneru lze členit na tzv. package (balíčky). 1 model může obsahovat více balíčků, každý balíček musí být součástí právě 1 modelu. Dále platí, že každý balíček lze v případě potřeby členit na libovolné množství dalších balíčků. 10) Na univerzitě pracují rektor, prorektoři, děkani, proděkani, vedoucí kateder, ředitelé ústavů, profesoři, docenti, asistenti, doktoři, inženýři, magistři, administrativní pracovníci, referenti pro studijní záležitosti, knihovníci, řidiči, uklízečky, vrátní. Mezi některými kategoriemi pracovníků jsou vztahy nadřízenosti a podřízenosti (např. prorektor je podřízen rektorovi). 11) V kině se promítají v různé dny filmy různých žánrů, jež byly natočeny v různých zemích. Protože se jedná o multikino, probíhají projekce souběžně ve více sálech. 12) Studenti studují různé obory, zapisují si různé předměty a skládají z nich zkoušky. Předměty mohou být specifické pro určitý obor (např. matematická analýza), ale i společné pro více oborů (např. angličtina).

2 13) Na vytvoření filmu se podílí producent, režisér, herci v hlavní roli, herci ve vedlejších rolích, kompars, kameraman, scénárista a autor hudby. 14) Ve videopůjčovně půjčují za poplatek filmy evidovaným klientům, přičemž výše poplatku závisí na délce půjčení a na tom, zda jde o film na videokazetě nebo na DVD. 15) XML dokument tvoří kořen a elementy, které se mohou skládat z dalších elementů, nebo mít datový obsah (např. text). Elementy mohou mít atributy, jejichž počet není omezen. 16) Automobil se skládá ze součástí (např. karosérie, motor, světla, brzdy), které se mohou skládat z dalších součástek (např. karosérii tvoří střecha, prahy, dveře, okna ) Může dojít k tomu, že jeden typ součástky je umístěn ve více dílech automobilu. 17) Na mapu se zakreslují území (kontinenty, státy, kraje, okresy), místa (města, vesnice, významné objekty), pohoří a vodní plochy (řeky, jezera, moře, oceány). Území jsou členěna hierarchicky (okres je součástí kraje, kraj státu, stát kontinentu). Místo může být vždy součástí pouze jednoho území, pohoří a vodní plochy se mohou rozkládat na více územích. 18) V databázi testů jsou uloženy jednotlivé testové otázky spolu s údaji o tom, jak otázky zodpověděli jednotliví studenti. Testové otázky jsou zformulovány tak, že umožňují pouze odpověď ano nebo ne, přičemž vždy jen jedna z těchto dvou možností je správná. 19) Divadlo má v průběhu sezóny na repertoáru více her, v nichž hrají různí herci (některé role mohou být alternovány). Ke každému představení se vydává program, v němž je uvedeno, zda jde o premiéru nebo o reprízu, a je uvedeno aktuální obsazení. 20) V databázi testů jsou uloženy jednotlivé testové otázky spolu s návrhy možných odpovědí, přičemž alespoň jedna z těchto možností je správná, může být správných i více odpovědí. Za správné zodpovězení každé otázky může získat student 1 bod, za nesprávné řešení se mu 1 bod odečítá. 21) Hmotný majetek firmy je pro účely inventarizace rozdělen na nemovitý a movitý majetek. Movitý majetek se dále člení na skupiny vozidla, nábytek a ICT (hardware, software, mobily, faxy). Každá majetková položka je v informačním systému zařazena do jedné z kategorií a má uveden svůj název, inventární číslo, datum pořízení a pořizovací cenu. 22) Studenti vyšší odborné školy mají povinnost absolvovat v průběhu studia odbornou praxi na pracovišti, které si sami zvolí. Škola s příslušným pracovištěm uzavírá písemnou dohodu, v níž je uveden termín a náplň praxe pro daného studenta. Po ukončení praxe student odevzdává písemnou zprávu a pracoviště potvrdí odpracovanou dobu a vyhodnotí studenta. Škola sleduje údaje nejen o aktivních studentech, ale uchovává i historické údaje. 23) Program pro návrh účesů má umožnit podle přání zákaznice zobrazit účes vzniklý kombinací následujících parametrů: tvar obličeje, délka vlasů (krátké polodlouhé dlouhé), barva, střih (tj. typ účesu např. mikádo, ježek, afro, dredy, sportovní, denní, společenský).

3 24) Texty zákonů tvoří části (úvodní část preambule, část první, část druhá atd.), které jsou členěny na paragrafy ( 2, 2a, 3 atd.), ty se dále člení na odstavce (1, 2, 3). Číslování částí a paragrafů je kontinuální v rámci daného zákona, odstavce jsou číslovány vždy od 1 v rámci daného paragrafu (to znamená, že v rámci jednoho zákona může být více odstavců se stejným číslem). 25) Na vysoké škole jsou vyučovány akreditované předměty. Některé jsou na rozvrhu stále (např. tělocvik), některé jen v určitém semestru. Každý předmět má určeného garanta a vyučujícího, což mohou, ale nemusí být stejné osoby. 26) V kadeřnickém salónu mají pracovníci k dispozici rámcové popisy pracovních postupů. Popisy se týkají postupů při pracovních úkonech, jako jsou např. mytí vlasů, stříhání, sušení, regenerace, barvení, trvalá, vodová, foukaná, česání. Ke každému pracovnímu úkonu je k dispozici i orientační cena. Tyto pracovní postupy pak kadeřníci používají v různých kombinacích podle potřeby při obsluhování jednotlivých zákazníků (např. ne každému zákazníkovi barví vlasy). 27) Zákazníci fitcentra platí vstupné, jehož výši ovlivňuje typ zvolené služby: v posilovně se platí jednorázové vstupné bez časového omezení, limitované jen otevírací dobou v příslušný den; vstupenka na aerobic a na spinning platí vždy jednu hodinu. Kromě těchto jednorázových vstupenek nabízí fitcentrum zákazníkům cenově zvýhodněné permanentky na 10, 20 nebo 30 vstupů do kteréhokoli úseku fitcentra. 28) V katalogu e-shopu je nabízené zboží členěno do kategorií (např. audio video foto malé elektro velké elektro). U každého produktu je uveden jeho výrobce (např. Elektrolux, Sony, Gorenje), cena a technické parametry (např. rozměry, spotřeba energie). U každého produktu je sledována jeho prodejnost (tj. počet objednávek). U těch produktů, jejichž prodejnost za uplynulé 3 měsíce činí méně než 40 % skladových zásob, je nabídnuta sleva 25 % z dosavadní ceny. 29) Teze předmětů ve studijním programu školy obsahují název předmětu, zkratku, počet kreditů, osnovu výuky, doporučenou literaturu a údaje o navazujících předmětech (tj. které předměty musí mít student splněny, aby si mohl daný předmět zapsat). Dále se uvádí jméno garanta předmětu a jména vyučujících daného předmětu. 30) V PowerDesigneru je možné vytvářet několik typů modelů (CDM, PDM, BPM, OOM, XML, free model). V každém typu modelu je možné vytvořit libovolný počet diagramů, jejichž typ závisí na typu daného modelu (např. diagram tříd lze vytvořit pouze jako součást OOM, ERA diagram pouze jako součást CDM). 31) Cestovní kancelář pořádá poznávací zájezdy, které představují okruhy nebo hvězdice tvořené dílčími trasami (úseky). Každý úsek (např. Procházka po Greenwich Village a SoHo, Pisa San Gimignano Vinci Volterra ) má stanovenu dobu trvání (např. 3 hodiny, 1 den), podrobný program a případnou návaznost na předcházející a následující úseky v rámci zájezdu. Některé úseky mohou být začleněny do více zájezdů; zájezd se typicky skládá z více úseků, ale mohou existovat i zájezdy tvořené pouze jedním úsekem (např. jednodenní výlety). 32) Dohoda o odborné praxi studenta VOŠIS obsahuje údaje o pracovišti (název, sídlo, telefon, zastoupení), údaje o škole (název, sídlo, telefon, zastoupení), jméno studenta, údaje o časovém průběhu a délce praxe (datum zahájení, datum ukončení, počet týdnů). Dále obsahuje text dohody, který je členěn do číslovaných odstavců.

4 33) U kadeřníka se platí za provedené pracovní úkony (např. mytí vlasů, stříhání, trvalá, barvení, foukání) a za spotřebovaný materiál (např. barva, regenerace, tužidlo, lak). Kadeřník má ceník materiálu i pracovních úkonů, přičemž u některých pracovních úkonů má možnost stanovit přirážku k ceně v závislosti na délce, kvalitě nebo barvě vlasů, případně na složitosti účesu. 34) Relační databázi tvoří program (systém řízení báze dat), data logicky organizovaná do položek, záznamů a tabulek, a soubor integritních omezení (doménová, entitní a referenční integrita), která se vždy týkají určité datové struktury (např. entitní integrita se týká záznamů). 35) Bibliografické citace obsahují údaje o knihách, článcích z časopisů a o webovských dokumentech. Člení se na jmenné, vydavatelské, formální a identifikační údaje. Jmenné údaje zahrnují údaje o autorovi, což může být jedna nebo více osob nebo instituce, a údaje o názvu dokumentu. Vydavatelské údaje zahrnují údaje o vydavateli, místu a datu vydání (u knih jen rok, u časopisů a webovských dokumentů zpravidla den měsíc rok), u časopisů se navíc uvádějí údaje o titulu, ročníku a čísle časopisu. Formální údaje informují o rozsahu a formátu dokumentu. Identifikátory knih obsahují ISBN, identifikátory časopisů ISSN, identifikátory webovských dokumentů obsahují URL. 36) Cestovní kancelář pořádá poznávací zájezdy, které představují okruhy nebo hvězdice tvořené dílčími trasami (úseky). Každý úsek (např. Prohlídka Říma, Florencie Siena Volterra ) má stanovenu dobu trvání (např. 3 hodiny, 1 den) a návaznost na předcházející a následující úseky. Ty úseky, u nichž to dává smysl, mají stanovenou vzdálenost v km od počátečního bodu ke koncovému. 37) Banka vede evidenci svých klientů a jejich účtů a veškerých aktivit souvisejících s těmito skutečnostmi: založení účtu, pohyb na účtu (má dáti dal), poskytnuté produkty a služby související s účtem (např. kreditní karta, stavební spoření, úvěr apod.), komunikace s klientem (uzavřené smlouvy, zprávy banky, reklamace a stížnosti klienta apod.) 38) Vysoká škola sestavuje pro každý semestr harmonogram, v němž jsou zahrnuta data týkající se důležitých událostí v průběhu semestru: zahájení a ukončení výuky, začátek a konec zkouškového období, termíny pro zadání a odevzdání diplomových prací, termíny státních závěrečných zkoušek. V zimním semestru se navíc uvádí datum zápisu do jednotlivých ročníků, v letním semestru termíny přijímacích zkoušek. 39) Každé výtvarné dílo (např. obraz, socha, video) má autora nejčastější případ je 1 autor, ale může jich být i více; existují i případy, kdy se autora nepodaří zjistit. Autoři používají někdy kromě svého občanského jména umělecké jméno či pseudonym. V průběhu života může autor změnit jméno (např. žena, která se provdá). V různých jazykových oblastech se používají různé verze jmen (např. Marc Chagall Mark Shagal Марк Шагал Mark Zakharovich Shagal Moses Shagal Mark Sacharovich Schagal). 40) Na zadávacím listu bakalářské práce je vždy uveden její název (téma), stanovení cíle práce, datum zadání, název školy, jméno studenta a jméno vedoucího práce. Formulář hodnocení bakalářské práce obsahuje název (téma) práce, jméno studenta, jméno hodnotitele (buď vedoucího nebo recenzenta), text hodnocení a datum vypracování posudku.

5 41) Ve fotobance jsou umístěny fotografie v digitální podobě. Ke každé fotografii se zapisují údaje o jejím formátu (např. JPG), rozměry, datum pořízení a klíčová slova (tagy) charakterizující její obsah. Kromě klíčových slov se ještě fotografie třídí do stanovených skupin (kategorií) např. Lidé, Věci, Příroda, přičemž každá fotografie může být jen v jedné kategorii. 42) Pojišťovna nabízí klientům různé produkty (např. životní pojištění, pojištění domácnosti, povinné ručení, cestovní pojištění, úrazové pojištění ) Rozhodne-li se klient pro určitý produkt, uzavře s pojišťovnou pojistnou smlouvu. K uzavřeným pojistným smlouvám pak pojišťovna přiřazuje evidenci plateb sjednaných pojistných částek a dále evidenci pojistných událostí a jejich vyřízení. 43) Na účtu z hypermarketu je uvedena adresa prodejny, jednotlivé položky nákupu (název zboží, množství, cena, daňová kategorie), souhrnná cena nákupu (bez DPH a s DPH), způsob platby (kartou, hotově), kód pokladní a datum a čas vyhotovení účtu. 44) V hotelu zpracovávají harmonogram rezervací a obsazení pokojů hosty. Informační systém musí být schopen kontrolovat, a) zda požadovaná rezervace či obsazení pokoje nekoliduje s jeho kapacitou (tj. počet lůžek) a b) zda není přijímána rezervace na pokoj, který je v daném termínu již obsazený či rezervovaný. 45) Webová stránka (web page) je tvořena textovým dokumentem ve formátu HTML a obrázky ve formátu JPG, GIF nebo PNG, případně vloženými audio a video soubory. Každý soubor (dokument) má své URL, název a velikost. Jednotlivé dokumenty mohou být spojeny odkazy. Může se stát, že jeden dokument (např. obrázek) je součástí více webových stránek. 46) Rezervační systém restaurace umožňuje zákazníkům rezervovat si konkrétní stoly s určitým počtem míst na konkrétní datum a dobu. 47) Ve školním informačním systému mohou učitelé zaznamenávat hodnocení úkolů vypracovaných studenty. Zapisují se jak výsledky individuálních úkolů (např. hodnocení seminární práce), tak výsledky týmových projektů, kdy je jedno hodnocení zapisováno hromadně celému týmu studentů. Pro každý úkol je předem stanoven maximální počet bodů, který za něj lze obdržet. 48) Restaurace nabízí svým hostům jídla a nápoje v ceně podle aktuálního jídelního lístku. Ceny se mohou měnit (např. podle sezónních změn v cenách surovin, v rámci happy hour apod.) V každém účtu, který vyhotoví číšník hostovi, se zaznamenávají účtované položky, jméno číšníka a je rovněž zachována informace o ceníku, z nějž se při účtování vycházelo. 49) Veterinář si vede evidenci ošetřených zvířat a jejich majitelů. Pro účely evidence své odborné veterinární činnosti zaznamenává také provedené úkony a pro účely svého hospodaření zaznamenává spotřebovaný materiál. 50) Výpůjční systém městské knihovny umožňuje každému registrovanému čtenáři zapůjčit si domů až 10 knih. U každé výpůjčky se sleduje výpůjční lhůta a 3 dny před jejím vypršením dostane čtenář s upozorněním. Pokud čtenář knihu nevrátí ve stanovené lhůtě, je mu vyměřena pokuta ve výši 5 Kč za každý den přesahující výpůjční lhůtu.

6 51) HTML dokument tvoří deklarace typu dokumentu (!DOCTYPE) a část vyznačená tagem HTML. HTML část obsahuje hlavičku (HEAD) a tělo (BODY). Dále se v dokumentu vyskytují části označené tagy META, P, H1-H6, odkazy na obrázky (IMG SRC) a odkazy na jiné zdroje (A HREF, A). 52) Vozový park městského dopravního podniku tvoří autobusy, tramvaje a vlaky metra. Řidiči mají vždy oprávnění řídit pouze jeden typ dopravního prostředku (např. autobus). Každá linka (např. trasa metra C, tramvaj č. 11, autobus č. 139) má stanoven svůj denní jízdní řád tj. časy odjezdů z výchozí stanice a časy příjezdů do cílové stanice. Pro realizaci denního jízdního řádu potřebuje dispečer přidělit na každou trasu dané linky (např. tramvaj č. 11: 9:05 Spořilov 9:45 Černokostelecká) příslušný dopravní prostředek s konkrétním řidičem. 53) V mateřské školce jsou děti rozděleny do tříd (např. Kuřátka, Berušky, Medvídci, Veverky). Každé dítě má přidělenu svou grafickou značku (např. Králíček, Hvězdička, Sluníčko), která označuje v šatně skříňku na jeho věci. Každou třídu má na starosti jedna z učitelek. Kromě nich jsou ve školce zaměstnáni ještě kuchaři a technický personál (školník, uklízečky). 54) V restauraci s rychlým občerstvením (tzv. fast food) je pro každou položku menu (např. hamburger) připravena přesná receptura, která zahrnuje veškeré použité suroviny, určení jejich množství na 1 porci a popis postupu při přípravě. Na závěr každé směny se provádí inventarizace, v jejímž průběhu se porovná počet připravených jídel a množství skutečně spotřebovaných surovin. 55) Základní škola se člení na dva stupně, stupně se člení na ročníky. Pro každý ročník je předepsán seznam vyučovaných předmětů. V rámci každého ročníku jsou žáci zařazeni do tříd (např. 4B, 1A). Každá třída má svého třídního učitele. Na prvním stupni vyučuje všechny předměty třídní učitel, na druhém stupni učí jednotlivé předměty různí učitelé. 56) V tezauru je uveden seznam termínů. Pokud je k dispozici více termínů se stejným významem (synonyma), je určen vždy jeden z nich jako preferovaný (tzv. deskriptor) a ostatní termíny jsou označeny jako nepreferované (tzv. nedeskriptory). Ke každému deskriptoru je k dispozici jeho definice (tzv. SC scope note) a jsou definovány jeho vztahy k ostatním deskriptorům. Vztahy mezi deskriptory mohou být buď hierarchické (BT/NT broader / narrower term) nebo asociační (RT related term). 57) V knihovně zpracovávají bibliografické popisy publikací a jejich částí, zařazovaných do fondu knihovny. V každém popisu se uvádí název, datum vydání, formát, rozsah a dále osoby nebo korporace, odpovídající za obsah dokumentu (autor, skladatel, ilustrátor, překladatel, editor, vydavatel, distributor ad.)

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT K ČLÁNKU 2 AKADEMICKÝ ROK A ČASOVÉ ČLENĚNÍ STUDIA (4) Vytváření

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

TECHNIKA SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU

TECHNIKA SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU TECHNIKA SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU sylabus učební text Ing. Hana Štěpánková 2010 1 Doporučená studijní literatura : Drobná, Morávková : Cestovní ruch. Fortuna 2004 Orieška J. : Technika služeb cestovního

Více

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda.

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda. Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 Libor Jelínek Hradec Králové 2014 Úvod Tento studijní text je určen pro studenty pedagogických

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. dubna 2005

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Základy divadelní činnosti

Základy divadelní činnosti Základy divadelní činnosti Mgr. Bedřich Gregorini Mgr. Jindřich Gregorini doc. JUDr. Jiří Srstka 1 O B S A H Úvod...3 1. KAPITOLA: Právnické osoby provozující divadelní činnost...5 2. KAPITOLA: Organizační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení strana 1 Základní škola Rousínov, okres Vyškov Vnitřní předpis spisový řád Číslo dokumentu: Účinnost od: 2.1.2013 Skartační znak: Schválil: Mgr. Jiří Kyjovský, ředitel školy Změny I. Úvodní ustanovení

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád Spisový řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Řád spisové služby organizace /název a adresa organizace/ dále jen /zkratka organizace/ obsahuje závazné normy pro práci s dokumenty a předarchivní

Více

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice Podnikové činnosti Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikové činnosti... 4 2 Marketing...

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

Jak na základní registry?

Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce 20mm Jak na základní registry? 15mm 9mm 7mm 5mm Ministerstvo vnitra 2012 20mm Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce Zpracovalo Ministerstvo vnitra 20mm Obsah 1.

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených. Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě

Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených. Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě Grundtvig partnerský program ve vzdělávání Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených Projekt Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě Obsah Úvod

Více

VÍTEJTE V TLC! VSTUPNÍ INFORMACE A PRAVIDLA PRO LEKTORA TLC

VÍTEJTE V TLC! VSTUPNÍ INFORMACE A PRAVIDLA PRO LEKTORA TLC VÍTEJTE V TLC! VSTUPNÍ INFORMACE A PRAVIDLA PRO LEKTORA TLC Soubor informací, pracovních pokynů a dokumentů pro lektory spolupracující s agenturou TLC - Top Language Centre, s.r.o. 1 Vážení kolegové, vítejte

Více

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Jak psát vysokoškolské závěrečné práce Zpracovaly: PhDr. Ludmila Tichá, Mgr. Zdeňka Civínová, Mgr. Michaela Morysková, Mgr. Ilona Trtíková, Mgr. Lenka Němečková ÚSTŘEDNÍ

Více

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu Důvodová zpráva I. Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Platnou právní úpravu v oblasti audiovize představuje zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více