Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY"

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne COM(2015) 13 final Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o mobilizaci prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2013/009 PL/Zachem, Polsko) CS CS

2 DŮVODOVÁ ZPRÁVA Článek 12 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období , umožňuje uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (dále jen EFG ) v mezích ročního stropu 150 milionů EUR (ceny z roku 2011), a to nad rámec příslušných okruhů finančního rámce. Pravidla pro poskytování příspěvků z EFG u žádostí podaných do dne 31. prosince 2013 jsou stanovena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci 2. Dne 9. října 2013 předložilo Polsko žádost EGF/2013/009 PL/Zachem o finanční příspěvek z EFG v souvislosti s propouštěním v podniku Zachem a u jeho dvou dodavatelů v Polsku. Po důkladném posouzení této žádosti dospěla Komise v souladu s článkem 10 nařízení (ES) č. 1927/2006 k závěru, že podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku podle uvedeného nařízení jsou splněny. SHRNUTÍ ŽÁDOSTI A ANALÝZA Základní údaje: Referenční číslo EFG EGF/2013/009 Členský stát Polsko Článek 2 a) Prvotní podnik Zakladi Chemizne Zachem Dodavatelé a výrobci, kteří jsou odběrateli dotčeného 2 podniku Referenční období Počáteční datum pro individualizované služby Datum předložení žádosti Počet pracovníků propuštěných v průběhu referenčního 615 období Počet pracovníků propuštěných před referenčním obdobím a 0 po něm Celkový počet způsobilých propuštěných pracovníků 615 Počet propuštěných pracovníků, u nichž se očekává, že se 50 budou účastnit opatření Výdaje na individualizované služby (v EUR) Výdaje na provádění EFG 3 (v EUR) Výdaje na provádění EFG (v %) 4,34 % Celkový rozpočet (v EUR) Příspěvek z EFG (50 %) (v EUR) Žádost byla předložena Komisi dne 9. října 2013 a byla doplňována o další informace až do dne 16. června Žádost splňuje podmínky pro uvolnění prostředků z EFG stanovené v čl. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 1927/2006 a byla předložena ve lhůtě 10 týdnů stanovené v článku 5 uvedeného nařízení. Vztah mezi propouštěním a významnými změnami ve struktuře světového obchodu v důsledku globalizace Úř. věst. L 347, , s Úř. věst. L 406, , s. 1. V souladu s čl. 3 třetím pododstavcem nařízení (ES) č. 1927/2006. CS 2 CS

3 3. Za účelem prokázání souvislosti mezi propouštěním a významnými změnami ve struktuře světového obchodu v důsledku globalizace Polsko tvrdí, že EU přišla o významný podíl na trhu v chemickém průmyslu a ztrácí své světové prvenství, pokud jde o prodej chemických látek. Podíl EU na světovém trhu chemických látek v letech výrazně klesl, a sice z 35,2 % v roce 1992 na 30,5 % v roce 2002 a na 17,8 % v roce Vývoj v posledních letech je takový, že výroba chemických látek se přesouvá do Asie, zejména do Číny. V Číně došlo k obrovskému nárůstu výroby chemických látek z 8,7% podílu v roce 2002 na 30,5 % v roce 2012, a to v důsledku rostoucího prodeje na rozvíjejících se trzích. Úroveň produkce asijských ekonomik je také ovlivňována nižšími náklady práce, přístupem na trhy, dotacemi, daněmi a regulací. Podle zprávy s názvem Chemical industry vision bude do roku 2030 přibližně 66 % celosvětového prodeje chemických látek a 5 až 8 z 10 celosvětově nejvýznamnějších chemických podniků pocházet z Asie. Konkrétně Čína je vysoce atraktivní pro svůj hospodářský potenciál a růst, ale neměl by být podceňován ani zbytek Asie, například země, jako je Indie, Singapur nebo Jižní Korea. Zdroj: CEFIC. 4. OECD 6 ve své zprávě z roku 2012 rovněž zdůraznila, že v důsledku převedení několika průmyslových odvětví do zemí, které nejsou členy OECD a které se až do tohoto okamžiku specializovaly na výrobu základních chemických látek s nízkou přidanou hodnotou, se zvýšil jejich zájem o výrobu chemických látek s vysokou přidanou hodnotou v blízkosti výrobních středisek. Tento tržní trend měl vliv na výrobu toluenu 7, což je komplexní sloučenina. Trh pro toluen, jehož výroba se v západní Evropě a severní Africe snížila o 8 až 17 % a v jiných částech světa, Evropský chemický průmysl. Facts & Figures 2013, CEFIC (http://www.cefic.org/facts-and-figures). Chemical Industry Vision 2030: A European Perspective. Environmentální výhled OECD do roku 2050: Důsledky nečinnosti, 2012, s Toluen je aromatická sloučenina používaná při výrobě benzenu, p-xylenu pro polyethylentereftalátové (PET) pryskyřice v pevném stavu a toluendiisokyanáty (TDI) pro použití v polyuretanu a běžně se používá jako rozpouštědlo. CS 3 CS

4 zejména na Blízkém východě, v severovýchodní Asii a jihovýchodní Asii, vzrostla, se mění. 5. Společnost Zaklady Chemiczne Zachem (dále jen Zachem ) je polský výrobce chemických produktů sídlící ve městě Bydhošť a je jednou z dceřiných jednotek společnosti Ciech. Společnost Zachem vyráběla polotovary i hotové chemické výrobky a organické i anorganické chemické výrobky pro automobilový a chemický průmysl, odvětví výroby nábytku, odvětví stavebnictví, textilní, papírenské, kožedělné a související odvětví, jakož i pro odvětví energetiky a pro výrobce kabelů. Až do uzavření výrobní linky v prosinci 2012 byl stěžejním výrobkem toluendiisokyanát (TDI), jehož hlavní složkou je toluen. Tento podnik vyráběl také epichlorhydrin (ECH) a tuto činnost ukončil o několik měsíců později. Doložení počtu propuštěných pracovníků a splnění kritérií čl. 2 písm. a) 6. Polsko předložilo tuto žádost podle kritérií pro pomoc stanovených v čl. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 1927/2006, podle nichž má během čtyřměsíčního období dojít k propuštění nejméně 500 zaměstnanců jednoho podniku v určitém členském státě, včetně pracovníků propuštěných dodavateli nebo výrobci, kteří jsou odběrateli uvedeného podniku. 7. Žádost uvádí 615 propuštěných pracovníků ve 3 podnicích, které působí v oddílu 20 ( Výroba chemických látek a chemických přípravků ) NACE Revize 2 v regionu Kujavsko-pomořské vojvodství (PL61) na úrovni NUTS 2, během čtyřměsíčního referenčního období od 31. března 2013 do 31. července Počet propuštěných pracovníků byl vypočten podle ustanovení čl. 2 druhého pododstavce třetí odrážky nařízení (ES) č. 1927/2006. Vysvětlení nepředvídatelnosti uvedených případů propouštění 8. Propouštění ve společnosti Zachem nebylo možné předvídat, protože zvýšení dodávek TDI na trh bylo náhlé. Přebytek dodávek ve výši 30 % vzniklý v důsledku investic, které byly provedeny v jiných částech světa za účelem využití úspor z rozsahu a další integrace dodavatelského řetězce, umožnil těmto výrobcům vyrábět za nižší průměrné náklady. Tyto faktory spolu s nízkými náklady na dopravu způsobily, že společnost Zachem nebyla schopna v tomto prostředí konkurovat. Pokud jde o druhý zdroj příjmů, výrobu epichlorhydrinu (ECH) ze suroviny propylenu, ceny ECH zůstaly stabilní, ale ceny propylenu se v Evropě zvýšily přibližně o 160 %. Vzhledem k přebytku dodávek ECH a nízkému provoznímu rozsahu společnosti Zachem se prodej ECH stal pro skupinu nerentabilní a nebylo možné očekávat zlepšení situace, protože globální kapacita produkce ECH v Asii bude i v budoucnu vzrůstat a již nyní se předpokládá, že průměrná míra využití výrobních zařízení poklesne. 9. Tyto okolnosti vedly k rozhodnutí ukončit výrobní činnosti společnosti Zachem, provést reorganizaci společnosti a nakonec propustit pracovníky. To mělo náhlý negativní dopad na hospodářskou situaci dodavatelů. Až 92 % příjmů společnosti ZACHEM UCR Sp. z.o.o. plynulo ze služeb pro společnost Zachem. Také společnost Metalko, která je odštěpenou společností podniku Zachem a zajišťovala pro tento prvotní podnik služby opravy a údržby strojů, utrpěla vážné ztráty. Identifikace podniků, které propouštějí, a pracovníků, jimž je určena pomoc 10. Žádost se týká 615 propuštěných pracovníků společnosti Zachem a jejích dodavatelů, společností ZACHEM UCR Sp. z.o.o a Metalko Sp z.o.o. CS 4 CS

5 Dodavatelé podniku Zachem a počet propuštěných pracovníků ZACHEM UCR Sp. z.o.o Celkový počet dodavatelů: 2 53 Metalko Sp z.o.o. 6 Celkový počet propuštěných pracovníků: Rozdělení propuštěných pracovníků, kterým je určena pomoc: Kategorie Počet Procento Muži ,7 Ženy ,3 Občané EU ,0 Občané zemí, které nejsou členy EU 0 0,0 Ve věku let 3 0,5 Ve věku let ,8 Ve věku let ,7 Nad 64 let Rozdělení podle profesních kategorií: Kategorie Počet Procento Zástupci orgánů veřejné správy, vyšší 10 1,6 úředníci a vedoucí pracovníci Specialisté 57 9,3 Techničtí a odborní pracovníci 68 11,1 Úředníci ,6 Řemeslníci a opraváři 54 8,8 Obsluha strojů a zařízení, montéři ,7 13. Polsko v souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1927/2006 potvrdilo, že je a nadále bude uplatňována politika rovnosti mezi ženami a muži, jakož i nediskriminace v průběhu jednotlivých etap provádění EFG, a zejména v přístupu k němu. Popis příslušného území, jeho orgánů a zúčastněných stran 14. Dotčeným územím je Kujavsko-pomořské vojvodství (PL61) na úrovni NUTS 2 nacházející se v centrální části Polska. Jeho rozloha činí km 2 a populace čítá asi 2,1 milionu obyvatel. Vojvodství zahrnuje 52 měst, z nichž dvě nejdůležitější jsou města Bydhošť a Toruň. Města, jež jsou propouštěním postižena nejvíce, jsou Bydhošť ( obyvatel), Toruň ( obyvatel) a Włocławek ( obyvatel). Mezi hlavní zúčastněné strany patří obecní orgány města Bydhošť, regionální orgány Kujavsko-pomořského vojvodství, místní zástupce ústřední správy, pracovní úřady měst Toruň, Bydhošť (kde byl zaznamenán největší počet propuštěných pracovníků), Naklo a Znin. Sociální partneři jsou: NSZZ Solidarność (výkonná rada regionu Bydhošť) Celopolská dohoda odborových svazů (OPZZ) Kujavsko-pomořského vojvodství Odborové fórum (výkonná rada Kujavsko-pomořského vojvodství) Business Centre Club Convent CS 5 CS

6 Komora řemesel a podniků Kujawy a Pomorze Sdružení zaměstnavatelů a podnikatelů Kujawy a Pomorze Očekávaný dopad propouštění na místní, regionální a celostátní zaměstnanost 15. Kujavsko-pomořské vojvodství (PL61) nacházející se v centrální části Polska profitovalo z průmyslové expanze v celé řadě odvětví: zemědělském průmyslu, odvětví chemických látek, odvětví nakládání s odpady, stavebním a strojním průmyslu. 16. Město Bydhošť, v němž žilo v prosinci 2012 celkem obyvatel, je největším městem v regionu a jeho míra nezaměstnanosti v červnu 2013 činila 9,1 %. Hlavní silniční a železniční sítí je spojeno s ostatními částmi země. Populace Toruně, druhého největšího města, čítala v prosinci 2012 celkem obyvatel a míra nezaměstnanosti v červnu 2013 činila 10,2 % I přes hospodářský rozvoj, který měl pozitivní přínos, měl tento region koncem července 2013 nejvyšší míru nezaměstnanosti v zemi, a sice 17,4 %. Během referenčního období registroval okresní úřad práce města Bydhošť 722 nezaměstnaných osob, z nichž 426 bylo přímo nebo nepřímo propuštěno společností Zachem, jež bývala se svými až pracovníky v dané oblasti největším zaměstnavatelem. Koordinovaný balík individualizovaných služeb, které mají být financovány, a podrobný rozpis odhadovaných nákladů, včetně uvedení, jak se tyto služby budou doplňovat s akcemi financovanými prostřednictvím strukturálních fondů 18. Všechna následující opatření společně tvoří koordinovaný balík individualizovaných služeb, jehož cílem je opětovné začlenění pracovníků do zaměstnání. Z 615 propuštěných pracovníků budou opatření popsaná níže zaměřena na 50 nejvíce znevýhodněných osob a půjdou nad rámec toho, co ESF spolu s vnitrostátními opatřeními mohou udělat pro dotčenou skupinu. Pobídky k zaměstnání: Toto opatření je určeno pro 45 propuštěných pracovníků z podniku Zachem a poskytne pobídky zaměstnavatelům, kteří se rozhodnou tyto pracovníky zaměstnat. Propuštění pracovníci budou zaregistrováni u služeb zaměstnanosti a okresní úřad práce bude průběžně sledovat všechna nově vytvořená pracovní místa a zaměří se přitom konkrétně na nově vytvořená pracovní místa pro nezaměstnané osoby, které využívají pobídek k zaměstnání. Případný zaměstnavatel bude pro určité místo vyžadovat konkrétní kvalifikace, schopnosti a odborné zkušenosti. Zaměstnavatel, který zaměstná nezaměstnaného pracovníka ze společnosti Zachem na dobu nejméně 24 měsíců, získá pobídku k zaměstnání. Náklady na tuto formu podpory, kterou má poskytnout okresní úřad práce v Bydhošti 45 propuštěným pracovníkům společnosti ZACHEM S.A. a zmíněných dvou dodavatelských podniků, se odhadují přibližně na EUR (přibližně PLN). Intervence: Cílem tohoto opatření je, aby okresní úřad práce v Bydhošti pokryl mzdy a příspěvky na sociální zabezpečení pro pět osob, a jejich výše se odhaduje přibližně na EUR. Případný zaměstnavatel uzavře dohodu s úřadem práce. Toto opatření je obvykle určeno na pomoc dlouhodobě nezaměstnaným, nezaměstnaným ve věku 50 let a více, nezaměstnaným osobám s nízkou kvalifikací, nezaměstnaným osobám bez pracovní zkušenosti, mladým lidem do 25 let věku, matkám samoživitelkám, zdravotně postiženým 8 CS 6 CS

7 osobám, klientům sociálních služeb a bývalým vězňům. V rámci této žádosti chce Polsko využít tohoto opatření konkrétně pro propuštěné pracovníky starší 50 let. 19. Výdaje na provádění EFG uvedené v žádosti v souladu s článkem 3 nařízení (ES) č. 1927/2006 pokrývají přípravné činnosti, činnosti související s řízením a prováděním, informační a propagační a rovněž kontrolní činnosti. 20. Individualizované služby předložené polskými orgány jsou aktivní opatření na trhu práce v rámci způsobilých akcí uvedených v článku 3 nařízení (ES) č. 1927/2006. Polské orgány odhadují celkové náklady na EUR, z toho výdaje na individualizované služby na EUR a výdaje na provádění EFG na EUR (4,34 % z celkové částky). Celkový požadovaný příspěvek z EFG činí EUR (50 % celkových nákladů). Akce Odhadovaný počet pracovníků, jimž je určena pomoc Odhadované náklady na jednoho pracovníka, jemuž je určena pomoc (v EUR) Celkové náklady (EFG a vnitrostátní spolufinancování) (v EUR) Individualizované služby (čl. 3 první pododstavec nařízení (ES) č. 1927/2006) Pobídky k zaměstnání Intervence Mezisoučet za individualizované služby Výdaje na provádění EFG (čl. 3 třetí pododstavec nařízení (ES) č. 1927/2006) Přípravné činnosti Řízení Informační a propagační činnosti Kontrolní činnosti Mezisoučet výdajů na provádění EFG Celkové odhadované náklady Příspěvek z EFG (50 % celkových nákladů) Polsko potvrzuje, že výše popsaná opatření se navzájem doplňují s opatřeními financovanými prostřednictvím strukturálních fondů a že bude zamezeno jakémukoliv dvojímu financování. CS 7 CS

8 22. Činnosti navrhované pro spolufinancování z EFG doplňují probíhající opatření, která jsou spolufinancována z Evropského sociálního fondu, zejména z operačního programu Lidský kapitál v rámci priority VIII Regionální lidské zdroje pro hospodářství a dílčího opatření Podpora procesů přizpůsobení a modernizace v regionu. Někteří pracovníci, které propustila společnost Zachem, se již zúčastnili projektu Návrat na trh práce III nová profesní dráha. Tento projekt byl otevřen pro pracovníky, kteří byli propuštěni v důsledku restrukturalizačního procesu. 23. Účastníkům tohoto projektu byla poskytnuta odborná příprava a poradenství a také finanční podpora pro zahájení samostatné výdělečné činnosti prostřednictvím grantů ve výši až EUR na osobu a překlenovací podpora až do výše 250 EUR na osobu měsíčně po dobu 6 měsíců. Zájemcům o samostatnou výdělečnou činnost byla nabídnuta možnost účastnit se zvláštních školení, workshopů a informativních setkání týkajících se vypracování podnikatelského plánu. Projektu se již zúčastnilo asi 60 pracovníků, kteří byli propuštěni společností Zachem a jejími dodavateli. 24. Jiný projekt, jehož se zúčastnilo 190 stávajících a bývalých pracovníků společnosti Zachem, se nazývá Next Step a jedná se o program profesní aktivace pro pracovníky společnosti ZACHEM S.A., jehož cílem bylo zvýšit jejich šance na nalezení nového zaměstnání díky kurzům odborného a psychologického poradenství, odborné a podnikatelské přípravy, umístění do zaměstnání, jakož i jednorázovým investičním grantům a překlenovací podpoře. Datum, kdy bylo nebo má být zahájeno poskytování individualizovaných služeb dotčeným pracovníkům 25. Polsko začalo poskytovat individualizované služby dotčeným pracovníkům, na které se vztahuje koordinovaný balík navržený pro spolufinancování z EFG, dne 4. března Toto datum tudíž představuje počátek období způsobilosti pro veškerou případnou pomoc z EFG. Postupy pro konzultace se sociálními partnery 26. Výbor pro sociální dialog ve vojvodství diskutoval o možnostech pomoci pracovníkům propuštěným společností Zachem S.A. a jejími dodavateli. Navrhovaný balíček individualizovaných opatření byl projednán s odbory, podniky a zástupci místních a regionálních samospráv na zasedání rady pro zaměstnanost v Bydhošti. 27. Polské orgány potvrdily, že požadavky stanovené vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy EU, které se týkají hromadného propouštění, byly splněny. Informace o činnostech, které jsou povinné podle vnitrostátního práva nebo kolektivních smluv 28. Co se týče kritérií stanovených v článku 6 nařízení (ES) č. 1927/2006, polské orgány ve své žádosti: potvrdily, že finanční příspěvek z EFG nenahrazuje opatření, za něž podle vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv odpovídají podniky, prokázaly, že navrhovaná opatření poskytují pomoc jednotlivým pracovníkům a nebudou použita na restrukturalizaci podniků nebo odvětví, potvrdily, že na výše uvedená způsobilá opatření není poskytována pomoc z jiných finančních nástrojů EU. Řídicí a kontrolní systémy CS 8 CS

9 29. Polsko oznámilo Komisi, že finanční příspěvek bude spravován a kontrolován stejnými orgány jako Evropský sociální fond. Řídícím orgánem odpovědným za provádění EFG bude Ministerstvo pro infrastrukturu a rozvoj, konkrétně oddělení pro Evropský sociální fond. Řídící orgán přenese některé úkoly na zprostředkující subjekt, vojvodský úřad práce v Toruni. 30. Platebním orgánem bude útvar platebního orgánu Ministerstva financí. 31. Certifikační orgán bude zřízen na útvaru certifikace a určování Ministerstva pro infrastrukturu a rozvoj, a to v jiném útvaru než řídící orgán. 32. Oddělení pro ESF a útvar certifikace a určování jsou pod dohledem dvou nezávislých členů vedení ministerstva. Příspěvek z EFG bude připsán na zvláštní účet Ministerstva financí, které převede prostředky na účet důchodů státního rozpočtu. Spolufinancování za účelem provádění činností bude pocházet z vnitrostátních zdrojů, včetně fondu práce. Okresní úřady práce budou vést zvláštní registr výdajů. Jakmile provádění skončí, okresní úřady práce předloží žádost o platbu úřadu práce na úrovni vojvodství, který schválí a předloží žádost o platbu řídícímu orgánu. Řídící orgán předloží osvědčení a prohlášení odůvodňující výdaje Evropské komisi. Řídící orgán provede kontroly s cílem ověřit správné provádění postupů zprostředkujícím subjektem. Zprostředkující subjekt naopak prověří způsob poskytování pomoci okresními úřady práce. Podle kontrolních systémů bude po přijetí rozhodnutí o náhradách výdajů v rámci EFG dohodnut časový harmonogram kontrol. Pokud během provádění akcí došlo k nesrovnalostem, může orgán rozhodnout o zahájení dalších ověřovacích činností. Auditní orgán pro ESF bude rovněž auditním orgánem pro tuto záležitost. Financování 33. Na základě žádosti Polska činí navrhovaný příspěvek z EFG na koordinovaný balík individualizovaných služeb (včetně výdajů na provádění EFG) EUR, tj. 50 % celkových nákladů. Příspěvek z fondu navrhovaný Komisí vychází z údajů předložených Polskem. 34. Po zvážení maximální možné výše finančního příspěvku z EFG podle článku 12 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013, jakož i možnosti přerozdělení prostředků, navrhuje Komise uvolnit z EFG celkovou částku, jež je uvedena výše. 35. Navrhované rozhodnutí uvolnit prostředky z EFG učiní společně Evropský parlament a Rada ve smyslu bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení Komise předkládá odděleně žádost o převod tak, aby mohly být do rozpočtu na rok 2015 v souladu s bodem 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 zapsány příslušné prostředky na závazky. Zdroje prostředků na platby 37. K pokrytí částky EUR potřebné k financování této žádosti budou použity prostředky z rozpočtové linie EFG. 9 Úř. věst. C 373, , s. 1. CS 9 CS

10 Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o mobilizaci prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2013/009 PL/Zachem, Polsko) EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci 10, a zejména na čl. 12 odst. 3 uvedeného nařízení, s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení 11, a zejména na bod 13 uvedené dohody, s ohledem na návrh Evropské komise 12, vzhledem k těmto důvodům: (1) Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (dále jen EFG ) byl zřízen za účelem poskytování dodatečné podpory pracovníkům, kteří byli propuštěni v důsledku významných změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací, a za účelem pomoci při jejich opětovném začleňování na trh práce. (2) Článek 12 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období , umožňuje uvolnění prostředků z EFG v mezích ročního stropu 150 milionů EUR (ceny z roku 2011). Polsko předložilo žádost o uvolnění prostředků z EFG v souvislosti s propouštěním v podniku Zachem a u dvou dodavatelů a výrobců, kteří jsou odběrateli uvedeného podniku, dne 9. října 2013 a doplňovalo ji o další informace až do dne 16. června Tato žádost splňuje požadavky na stanovení finančních příspěvků podle článku 10 nařízení (ES) č. 1927/2006. Komise proto navrhuje uvolnit prostředky ve výši EUR. (3) Z EFG by proto měly být uvolněny prostředky na finanční příspěvek v souvislosti s uvedenou žádostí Polska, Úř. věst. L 406, , s. 1. Úř. věst. C 373, , s. 1. Úř. věst. C [ ], [ ], s. [ ]. Úř. věst. L 347, , s CS 10 CS

11 PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ: Článek 1 V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015 se z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) uvolní částka ve výši EUR v prostředcích na závazky a na platby. Článek 2 Toto rozhodnutí bude vyhlášeno v Úředním věstníku Evropské unie. V Bruselu dne Za Evropský parlament předseda Za Radu předseda CS 11 CS

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise, 31.7.2006 L 210/25 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 10 final 2015/0009 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013

Více

NAŘÍZENÍ. Úřední věstník Evropské unie L 250/1. (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné)

NAŘÍZENÍ. Úřední věstník Evropské unie L 250/1. (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) 23.9.2009 CS Úřední věstník Evropské unie L 250/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 846/2009 ze dne 1. září 2009,

Více

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/259

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/259 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/259 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosincem 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro

Více

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském

Více

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné)

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) 31.7.2006 L 210/1 I (Akty, jejichž zveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES)

Více

EGESIF_14-0017. Pokyny k zjednodušenému vykazování nákladů. Evropské strukturální a investiční (ESI) fondy. Sociální Evropa

EGESIF_14-0017. Pokyny k zjednodušenému vykazování nákladů. Evropské strukturální a investiční (ESI) fondy. Sociální Evropa EGESIF_14-0017 Pokyny k zjednodušenému vykazování nákladů Evropské strukturální a investiční (ESI) fondy Sociální Evropa EGESIF_14-0017 Pokyny k zjednodušenému vykazování nákladů Financování paušální

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.1.2014 COM(2014) 32 final 2014/0014 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013 a nařízení (EU) č. 1306/2013, pokud jde

Více

Zaměstnanost, sociální věci. a sociální. začleňování. Podpora zaměstnanosti, sociálního. začleňování. a sociální. politiky investice do budoucna

Zaměstnanost, sociální věci. a sociální. začleňování. Podpora zaměstnanosti, sociálního. začleňování. a sociální. politiky investice do budoucna POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Podpora zaměstnanosti, sociálního začleňování a sociální politiky investice do budoucna Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování Chceme-li z krize vyjít silnější, soudržnější

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE. Pokyny k regionální státní podpoře na období 2014 2020

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE. Pokyny k regionální státní podpoře na období 2014 2020 23.7.2013 Úřední věstník Evropské unie C 209/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Pokyny k regionální státní podpoře na období (Text s významem pro EHP)

Více

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/549

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/549 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/549 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení

Více

BENEFIT 7+ (též elektronická žádost) Brownfield. Certifikace výdajů. Cílové skupiny. De Minimis

BENEFIT 7+ (též elektronická žádost) Brownfield. Certifikace výdajů. Cílové skupiny. De Minimis Pojem BENEFIT 7+ (též elektronická žádost) Brownfield Certifikace výdajů Cílové skupiny De Minimis Výklad Elektronická žádost, která je určena pro žadatele za účelem vyplnění a vytvoření žádosti. Následně

Více

Politika soudržnosti. Poznámky a úřední texty

Politika soudržnosti. Poznámky a úřední texty CS Politika soudržnosti 2007 2013 Poznámky a úřední texty Evropský fond pro regionální rozvoj Evropský sociální fond Fond soudržnosti Evropské sdružení pro územní spolupráci Nástroj předvstupní pomoci

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO OBDOBÍ 2007-2013

PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO OBDOBÍ 2007-2013 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO Verze 3.0 16.11.2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT Verze 3.0 Schválený na 14. zasedání Výboru Regionální

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 16.12.2008 KOM(2008) 887 v konečném znění 2008/0263 (COD) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se stanoví rámec pro zavedení inteligentních

Více

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 22. ledna 2014 (OR. en) 5567/14 Interinstitucionální spis: 2014/0002 (COD) PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise

Více

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/289

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/289 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/289 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících

Více

PRAVIDLA SPOLUFINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

PRAVIDLA SPOLUFINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 PRAVIDLA SPOLUFINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 Ministerstvo financí ČR červenec 2014 Obsah Obsah... 1 1. Finanční prostředky na programové období

Více

PRAVIDLA SPOLUFINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH

PRAVIDLA SPOLUFINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH III. PRAVIDLA SPOLUFINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 Ministerstvo financí ČR duben 2014 Obsah 1. Finanční prostředky na období 2014-2020... 2 2.

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/81 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1290/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků programu Horizont

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 26.IV.2006 K(2006)1545 v konečném znění

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 26.IV.2006 K(2006)1545 v konečném znění EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.IV.2006 K(2006)1545 v konečném znění Věc: Státní podpora N 343/2005 Česká republika Podpora na rekonstrukci panelových domů Vážený pane, 1. POSTUP 1. Dopisem ze dne 30.

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky 1 Obsah Obsah... 1 1. Úvod... 3 1.1. Úvod... 3 1.2. Proces přípravy... 3 1.3. Struktura dokumentu... 4 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 1 1. Úvod...4 1.1. Úvod... 4 1.2. Proces přípravy... 4 1.3. Struktura dokumentu... 5 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 448/2004. ze dne 10. března 2004,

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 448/2004. ze dne 10. března 2004, NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 448/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1685/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 týkající se způsobilosti výdajů

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 70/2001. ze dne 12. ledna 2001. o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 70/2001. ze dne 12. ledna 2001. o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

2012 ROZPOČTOVÝ POSTUP DOKUMENT Z DOHODOVACÍHO ŘÍZENÍ SPOLEČNÝ NÁVRH

2012 ROZPOČTOVÝ POSTUP DOKUMENT Z DOHODOVACÍHO ŘÍZENÍ SPOLEČNÝ NÁVRH 2012 ROZPOČTOVÝ POSTUP DOKUMENT Z DOHODOVACÍHO ŘÍZENÍ SPOLEČNÝ NÁVRH Dokument č.: 4 ******* 19. 11. 2011 ZMĚNY PO JEDNOTLIVÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽKÁCH DOKUMENT V KONSOLIDOVANÉ PODOBĚ (ZAČLENĚNÍ DOHODNUTÝCH

Více

PŘÍRUČKA PRAVIDEL SPOLEČENSTVÍ PRO POSKYTOVÁNÍ STÁTNÍ PODPORY MALÝM A STŘEDNÍM PODNIKŮM

PŘÍRUČKA PRAVIDEL SPOLEČENSTVÍ PRO POSKYTOVÁNÍ STÁTNÍ PODPORY MALÝM A STŘEDNÍM PODNIKŮM 25/02/2009 PŘÍRUČKA PRAVIDEL SPOLEČENSTVÍ PRO POSKYTOVÁNÍ STÁTNÍ PODPORY MALÝM A STŘEDNÍM PODNIKŮM včetně dočasných opatření státní podpory zlepšujících přístup k financování za současné finanční a hospodářské

Více