Žádost o poskytování služby v Domově sv. Anežky ve Velkém Újezdě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žádost o poskytování služby v Domově sv. Anežky ve Velkém Újezdě"

Transkript

1 Žádost o poskytování služby v Domově sv. Anežky ve Velkém Újezdě Den podání žádosti 1. Žadatel příjmení (popř. rodné jméno) jméno (křestní) 2. Narozen. den, měsíc, rok místo kraj 3. Trvalé bydliště, PSČ. telefon.. 4. Místo aktuálního pobytu žadatele, adresa, PSČ. telefon.. 5. Státní příslušnost. 6. Rodinný stav: svobodný (á), ženatý, vdaná, rozvedený (á), ovdovělý (á) jiný.. 7. Je žadatel příjemcem příspěvku na péči: Ano Ne Má teprve podanou žádost ode dne: výše příspěvku (měsíčně Kč): příspěvek je vyplácen kým:

2 8. Čím žadatel odůvodňuje potřebnost poskytování služby (jak má nyní zajištěnu péči o domácnost, příp. o vlastní osobu)?.. 9. Osoby žijící se žadatelem ve společné domácnosti: manžel(ka), rodiče, děti, vnuci, zeť, snacha: Jméno a příjmení Vztah k žadateli Telefon (i mobilní) 10. Manžel(ka), rodiče, děti, vnuci, zeťové a snachy, bydlící mimo společnou domácnost: Jméno a příjmení Vztah k žadateli Adresa Telefon (i mobilní) 11. Jméno a adresa zákonného zástupce, je-li žadatel omezen ve způsobilosti rozhodnutí soudu v. ze dne. č.j.

3 12. Zdravotní pojišťovna: Ošetřující praktický lékař (jméno, adresa, telefon): Kontaktní osoba pro jednání ve věci vyřízení žádosti a případného přijetí žadatele do zařízení: Jméno a přesná adresa:... Pošta: telefon (i mobilní):. 14. Je žadatel uživatelem jiného pobytového zařízení sociálních služeb? ANO NE * Kterého? od. do 15. Žadatel má zájem o sociální službu: Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem pro osoby s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí Souhlasím/Nesouhlasím* s tím, že po posouzení mého zdravotního stavu či v případě jeho změny může být moje žádost přeřazena do druhého typu služby. * nehodící se škrtněte

4 16. Informace o dalším postupu Po doručení Vaší žádosti do Domova sv. Anežky ve Velkém Újezdě pracovníci pověřené vyřizováním žádostí, shromáždí kompletní podklady a posoudí, zda spadáte do cílové skupiny uživatelů a zda je Vaše přijetí do zařízení možné. Posouzení proběhne zpravidla v termínu do 30 dnů ode dne podání žádosti se všemi přílohami. V případě kladného výsledku rozhodne organizace o schválení Vaší žádosti. O této skutečnosti budete písemně vyrozuměn. V případě, že kapacita zařízení nebude aktuálně naplněna, bude Vám navržen termín zahájení poskytování služby a bude s Vámi uzavřena Smlouva o poskytování služby. Pokud bude kapacita zařízení naplněna, budete zařazeni do seznamu žadatelů. Poté, co se kapacita uvolní, bude Vám navržen termín zahájení poskytování služby a uzavřena Smlouva o poskytování služby V případě, že bude Vaše žádost zamítnuta, budete o této skutečnosti včetně podrobného zdůvodnění písemně vyrozuměn. Organizace Vám v tomto případě poskytne informace o dalších možnostech řešení Vaší situace. 17. Prohlášení žadatele (zákonného zástupce) Souhlasím s tím, aby poskytovatel sociální služby používal mé osobní údaje, včetně údajů o zdravotním stavu v rozsahu nezbytně nutném, k dalšímu zpracování žádosti dle 5 odst. 2 zákona 101/2000 Sb., v platném znění. Poskytovatel nebude tyto údaje používat ve svůj prospěch ani ve prospěch třetích osob. Svým podpisem uděluji souhlas ke shromažďování a uchovávání těchto dat od posouzení mé žádosti, přes mé přijetí, až do doby jejich archivace a skartace. Prohlašuji, že jsem veškeré údaje v této žádosti a přílohách uvedl pravdivě. čitelný vlastnoruční podpis žadatele nebo jeho zákonného zástupce (u zákonného zástupce uveďte jeho adresu) Dne V telefon

5 Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele k žádosti do Domova sv. Anežky Velký Újezd ZP č.: 1. Žadatel.. příjmení (u žen též rodné příjmení) jméno narozen R.Č den, měsíc, rok místo bydliště:... ulice číslo místo PSČ, pošta 2. Anamnéza (rodinná, osobní ): 3. Aktuální zdravotní stav (motorické schopnosti, mobilita, příp. délka současné hospitalizace, pokud je žadatel ve zdrav. zařízení, schopnost sebeobsluhy, atd.): 4. Duševní stav (orientovanost žadatele, popř. projevy narušující kolektivní soužití a další důležité údaje): 5. Trpí žadatel demencí? ANO Typ demence: Stupeň: NE 6. Trpí žadatel, případně trpěl závislostí (na omamných, psychotropních příp. jiných látkách)? ANO NE 7. Diagnóza (česky): a) hlavní Jaké b) ostatní choroby nebo chorobné stavy

6 8. Potřebuje lékařské ošetření trvale ANO NE občas ANO NE Je pod dohledem specializovaného zdravotnického oddělení např. plicního, neurologického, psychiatrického, ortopedického, resp. chirurgického a interního, poradny diabetické, protialkoholní apod. * Potřebuje zvláštní péči jakou: Je léčen nebo sledován pro infekční onemocnění (akutní nebo chronické) nebo pro parazitární chorobu? ANO NE Pokud ano, pro jakou?.. Je léčen nebo sledován pro tuberkulózu? ANO NE* Pokud ano, v jakém stadiu a v jaké formě, kým je sledován: Přílohy. a) Popis rtg snímku plic, pokud je indikován. V případě onemocnění hrudních orgánů musí být přiloženo i vyjádření územně příslušného odborného lékaře pro nemoci plicní a tuberkulózu. b) Výsledky vyšetření na bacilonosičství, pokud je indikováno. c) Podle potřeby na návrh ošetřujícího lékaře zejména výsledky vyšetření neurologického, psychiatrického, ortopedického, resp. chirurgického a interního popř. laboratorních vyšetření. 9. Je schopen chůze bez cizí pomoci ANO NE * Používá kompenzační pomůcky: hole invalidní vozík chodítko brýle sluchadlo zubní protéza Sluch: normální nedoslýchá zbytky sluchu neslyší Zrak: normální zhoršené vidění zbytky zraku nevidí Je upoután trvale převážně * na lůžko ANO NE * Je schopen polohy v sedě, v křesle ANO NE * Je schopen sám se najíst, napít ANO NE * Inkontinence trvale ANO NE * občas ANO NE * v noci ANO NE * Používá WC křeslo u lůžka ANO NE * Defekty kůže: ANO dekubity (stupeň, lokalizace) opruzeniny jiné NE 10. Jiné údaje: Dne.. V... razítko a podpis vyšetřujícího lékaře (jmenovka) Zdravotní výkony spojené s vyplněním tohoto vyjádření lékaře hradí žadatel o umístění.

7 Postup při podávání žádosti Vyplňte žádost a u lékaře si nechte vyplnit formulář Vyjádření lékaře, ten je přílohou žádosti, bez které není možné žádost přijmout. K žádosti doložte kopii rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči, pokud ho pobíráte. Pokud využíváte jiné sociální služby, doložte tuto skutečnost potvrzením, kopií dokladu o využívání služby atd. Má-li žadatel ustanoveného opatrovníka je třeba k žádosti doložit kopii listiny o ustanovení opatrovníka. Pokud budete uplatňovat nárok na sníženou úhradu dle 73 zák. 108/2006 Sb. o soc. službách v platném znění tzn. že Váš příjem je nízký a nedosahuje na plnou výši úhrady za pobyt a stravu v našem domově doložte kopii aktuálního důchodového výměru. Výši úhrad v našem domově naleznete na našich letácích a internetových stránkách. Abychom mohli ověřit údaje v žádosti, prosíme o předložení občanského průkazu pokud žádost přinesete osobně nebo o přiložení kopie občanského průkazu, která bude ihned po kontrole údajů skartována a nebude součástí žádosti. Kopie dokladů a dokumentů není třeba ověřovat. V případě nejasnosti nás kontaktujte na tel: , (sociální pracovnice). Adresa pro doručení: Domov sv. Anežky Velký Újezd Třebelovice

8 Domov sv. Anežky - domov pro seniory, domov se zvláštním režimem Velký Újezd 7, Třebelovice zapsaná v rejstříku právnických osob MK ČR pod č. 8/ / IČ: , číslo účtu: /0100, Telefon: Informace pro žadatele o službu nabídka služeb ( v případě nástupu do Domova vám zajistíme) 1. Uplatňování práv a osobních záležitostí pracovníci zajistí Hlášení o přijetí klienta do domova ČSSZ v případě, že si uživatel zvolí zasílání důchodu tzv. hromadným seznamem Oznámení změny skutečností pro účely dávky příspěvku na péči či jiných dávek (změna pobytu, hospitalizace, ) úřadu práce (je-li uživatel příjemcem nebo žadatelem o dávku) Pomoc při vyřizování dávek hmotné nouze, příspěvku na péči Zprostředkování jiné odborné pomoci (např. služby právníka), či podporu při řešení dlouhodobých problémů uživatele Zprostředkování jiné odborné pomoci nebo podporu při vyřizování záležitostí úředního charakteru Pomoc při vydání nového občanského průkazu (např. při ukončení platnosti, při změnách trvalého pobytu, stavu, ) vyplnění příslušných formulářů, jednání na příslušném úřadu Přihlášení TV, rádia vyplnění formulářů, jednání na poště Řešení omezení svéprávnosti 2. Strava Snídaně 07:30 08:30 Oběd 11:30 12:30 Večeře Po-Pá 17:00 18:00 Víkend, svátky 16:30 17:30 Svačiny jsou rozváženy na pokoje uživatel čaj, pečivo, ovoce, přesnídávky,.. Jídelní lístky jsou vyvěšeny na nástěnkách na chodbách. Pracovníci uživatelům na dotaz či po domluvě připomenou, jaké bude jídlo. Výběr jídla v kuchyni se připravuje pouze jeden druh jídla (nelze si vybírat mezi více jídly) Diety domov zajišťuje dietu diabetickou (č.9), žlučníkovou (č.4), šetřící, můžeme také připravit mletou stravu - bohužel nemůžeme vyhovit, pokud uživatel vyžaduje speciální stravu, např. makrobiotickou,veganskou, apod. - poskytujeme sociální službu také uživatelům, kteří přijímají stravu prostřednictvím PEGu (sonda), v takovém případě uživatel nehradí úhradu za stravu. Uživatel má právo na připomínky ke kvalitě i množství jídla. V případě zdravotních potíží je uživateli poskytnuta dieta dle nabídky služby a jeho potřeby) na základě doporučení lékaře). 3. Ubytování Ubytování v dvoulůžkových, jednolůžkových, třílůžkových a pětilůžkových pokojích K pokoji náleží koupelna se sprchovým koutem a WC je společný i pro vedlejší pokoj (celkem pro 4 uživatele) Pokoj je vybaven majetkem domova (polohovací postel, zamykatelná skříň, signalizační zařízení, které může sloužit i jako rádio, noční stolek, stůl a židle) Uživatel může mít na pokoji vlastní televizor či rádio Uživatel si může dovybavit pokoj doplňky (váza, hrnečky, obrázky, apod.) Strava Ubytování Cena potravin 75,--Kč 1-2lůžkový pokoj 180,--Kč/den Provozní náklady 60,--Kč 3lůžkový pokoj 170,--Kč/den Celkem/den 135,--Kč 5lůžkový pokoj 160,--Kč/den

9 Ubytování zahrnuje topení, teplou a studenou vodu, opravy na pokoji (pokud zničení uživatel úmyslně nezavinil Ubytování zahrnuje praní, sušení a žehlení prádla, drobné opravy prádla jako např. přišití knoflíku. Pokud uživatel potřebuje např. všít nový zip, může mu být tato služba zprostředkována, ovšem uhradí si opravu ze svých finančních prostředků 4. Úhrada, finance Mimo úhradu za ubytování, stravu a péči může mít uživatel finanční výdaje. Z vlastních prostředků si uživatel hradí zejména: Doplatky za léky Regulační poplatky za léky, návštěvu lékaře Hygienické potřeby (mýdlo, šampon, ) Služby kadeřnice, pedikérky Koncesionářské poplatky za vlastní televizi či rádio na pokoji Poplatky při úředních záležitostech (například změna trvalého pobytu, ověření podpisu apod.) Jiné služby (např. právníka)

Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč

Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč Den podání žádosti 1. Žadatel: příjmení jméno (křestní) 2. Datum narození: den,

Více

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace U Lesíka 3547/ 11 669 02 Znojmo ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZVOLTE POŽADOVANOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Více

ŽÁDOST o umístění do Zámečku Střelice

ŽÁDOST o umístění do Zámečku Střelice ŽÁDOST o umístění do Zámečku Střelice Typ služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením (celoroční pobyt) Týdenní stacionář Domov pro osoby se zdravotním postižením - Tréninkové bydlení Denní stacionář

Více

ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace Domov 1, 671 32 Plaveč IČ 45671702, tel.: 515 252 250 zřizovatel: Jihomoravský kraj ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Den přijetí

Více

Žádost o umístění do Domova pro seniory a vstupní dotazník pro zájemce o sociální službu

Žádost o umístění do Domova pro seniory a vstupní dotazník pro zájemce o sociální službu G-centrum Mikulov, příspěvková organizace, Republikánské obrany 945/13 692 01 Mikulov gcentrum@gcentrummikulov.cz web: www.gcentrummikulov.cz Datum podání žádosti: (nevyplňujte) Žádost o umístění do Domova

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem Razítko/den přijetí žádosti: Žadatel:..... jméno příjmení (popř. rodné příjmení) titul Státní příslušnost:.. Rodinný stav:

Více

Dotazník pro žadatele o poskytování pobytové sociální služby

Dotazník pro žadatele o poskytování pobytové sociální služby Vážený žadateli o sociální službu domov pro seniory celoroční pobyt, právě jste obdržel ŽÁDOST, která je prvním krokem k tomu, abyste se stal naším klientem. Tímto Vás žádáme o PŘESNÉ, ČITELNÉ a SROZUMITELNÉ

Více

Žádost o poskytování sociální služby - domov pro seniory. 1. Žadatel:. příjmení a jméno. 2. Narozen(a): den, měsíc, rok

Žádost o poskytování sociální služby - domov pro seniory. 1. Žadatel:. příjmení a jméno. 2. Narozen(a): den, měsíc, rok Domov seniorů Beroun, příspěvková organizace Pod Studánkou 1884 266 01 BEROUN Žádost o poskytování sociální služby - domov pro seniory 1. Žadatel:. příjmení a jméno 2. Narozen(a): den, měsíc, rok 3. Bydliště:

Více

PODROBNÁ ŽÁDOST O PŘIJETÍ v Domově Alma Mater,o.p.s.

PODROBNÁ ŽÁDOST O PŘIJETÍ v Domově Alma Mater,o.p.s. PODROBNÁ ŽÁDOST O PŘIJETÍ v Domově Alma Mater,o.p.s. I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE (*) Žadatel: (titul, jméno, příjmení) (rodné příjmení) Narozen:... (den, měsíc, rok) (místo) Státní příslušnost: Rodné číslo:

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ do Domova pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace. se sídlem Zámecká 57, 664 52 Sokolnice

ŽÁDOST O PŘIJETÍ do Domova pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace. se sídlem Zámecká 57, 664 52 Sokolnice Datum podání žádosti ŽÁDOST O PŘIJETÍ do Domova pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace se sídlem Zámecká 57, 664 52 Sokolnice Jméno a příjmení: Titul: Datum narození: Státní příslušnost: ) Místo

Více

CHARITA HLUČÍN. CHARITNÍ DOMOV SV. MIKULÁŠE domov pro seniory. vydává SOUBOR VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ K PRŮBĚHU PŘIJETÍ NOVÉHO KLIENTA - 01.10.

CHARITA HLUČÍN. CHARITNÍ DOMOV SV. MIKULÁŠE domov pro seniory. vydává SOUBOR VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ K PRŮBĚHU PŘIJETÍ NOVÉHO KLIENTA - 01.10. CHARITA HLUČÍN CHARITNÍ DOMOV SV. MIKULÁŠE domov pro seniory vydává SOUBOR VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ K PRŮBĚHU PŘIJETÍ NOVÉHO KLIENTA - 01.10.2014 - OBSAH: 1. Velmi stručně... 1 2. Úvod... 4 3. Zájemce o službu...

Více

Název: NABÍDKA SLUŽEB. Nahrazuje Nabídku služeb účinnou od 20. 1. 2014

Název: NABÍDKA SLUŽEB. Nahrazuje Nabídku služeb účinnou od 20. 1. 2014 Palackého 165 Chlumec n. C. IČO: 648 09 234 Druh dokumentu: metodický pokyn Platnost od: 14. 2. 2014 Účinnost od: 1. 3. 2014 Název: NABÍDKA SLUŽEB Nahrazuje Nabídku služeb účinnou od 20. 1. 2014 Vztahuje

Více

Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ

Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU DOMICILU AKTIVNÍCH SENIORŮ V OLEŠNÉ Jméno, příjmení a titul žadatele:... Datum

Více

ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby. Údaje o žadateli

ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby. Údaje o žadateli SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory Dubina Pardubice Blahoutova 646-649, 530 12 Pardubice tel.: 466 989 402 e-mail: dubina@ssmpce.cz ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby Cílová

Více

Adresa: PAMPELIŠKAA DOMOV PRO SENIORY. DpS. DpS se zvláštním. režimem. Ubytovna. Rodné číslo: Rodinný stav: : Pojišťovna: P.

Adresa: PAMPELIŠKAA DOMOV PRO SENIORY. DpS. DpS se zvláštním. režimem. Ubytovna. Rodné číslo: Rodinný stav: : Pojišťovna: P. Domov pro seniory Pampeliška Adresa: PAMPELIŠKAA DOMOV PRO SENIORY Jáchymovská 2352 470 01 Česká Lípa IČO: 27284506 DpS Příjmení žadatele: Kontaktníí osoba: sociální pracovnice Telefon: 484 842 254 Mobil:

Více

Název: NABÍDKA SLUŽEB. Nový dokument

Název: NABÍDKA SLUŽEB. Nový dokument Palackého 165 Chlumec n. C. IČO: 648 09 234 Druh dokumentu: metodický pokyn Platnost od: 10. 7. 2014 Účinnost od: 1. 8. 2014 Název: NABÍDKA SLUŽEB Nový dokument Vztahuje se ke standardům č.: 1, 3, 4, 5,

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem o. p. s. č../2014 (dále jen Smlouva) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Uživatel: Pan (paní): Narozen (narozena): Bydliště: (

Více

Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace

Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace Dlouhoveská 91/1915, 748 01 Hlučín IČ: 71295046 Tel.: 595020571 e-mail: recepce@ddhlucin.cz www.ddhlucin.cz Číslo jednací: HLU-./VIC-.. S M L O U V A o poskytování

Více

Žádost o poskytování pobytové sociální služby v Domově pro seniory Kaplice

Žádost o poskytování pobytové sociální služby v Domově pro seniory Kaplice Domov pro seniory Kaplice Míru 366, 382 41 Kaplice Tel.: 380 311 831, 380 313 077, 734 579 436 www.domovkaplice.cz, podatelna@domovkaplice.cz ORGANIZACE ZŘIZOVANÁ JIHOČESKÝM KRAJEM Žádost o poskytování

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY č... Domov pro seniory Háje, příspěvková organizace Zřizovatel hlavní město Praha K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje IČO: 708 75 111 DIČ:

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO DOMOVA PRO SENIORY SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO DOMOVA PRO SENIORY SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost Sokolovská 1761, 735 06 Karviná Nové Město IČ 42864917 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO DOMOVA PRO SENIORY SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti v Karviné v Orlové

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY VYSOKÉ MÝTO č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY VYSOKÉ MÝTO č. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY VYSOKÉ MÝTO č. podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory

Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory Městská správa sociálních služeb Havlíčkova 19 680 01 Boskovice Platí s účinností od 1.9.2011 Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory Vypracoval: Tým pracovníků DS Schválila : Bc.

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05. Žádost o poskytnutí sociální služby v Domově důchodců Libina, p.o.

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05. Žádost o poskytnutí sociální služby v Domově důchodců Libina, p.o. Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel: 583 233 203, 583 233 20 IČO: 75 00 39 88 e-mail : ddlibina@ddlibina.cz www.ddlibina.cz Datum přijetí žádosti: Razítko DD Libina: Žádost o poskytnutí

Více

Informace pro zájemce o sociální službu

Informace pro zájemce o sociální službu Informace pro zájemce o sociální službu Domov se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 - Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 1) Kde nás najdete? Domov se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská

Více

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 1. Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace IČ : 70939284 se sídlem

Více

Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald. 1. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald. 1. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald Název registrované sociální organizace a základní údaje o provozovateli: Kdo: Seniorcentrum OASA, s.r.o. Adresa: Petřvald 2, Petřvaldík 68, 742 60 IČ:

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Diakonie ČCE středisko v Myslibořicích Domov na zámku 6 7 5 6 0 M y s l i b o ř i c e 1 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Strany: Organizace: Diakonie ČCE středisko v Myslibořicích

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče Strany: Diakonie ČCE středisko v Rýmařově Se sídlem: v Dolní Moravici č. 25, 795 01 Rýmařov IČ: 48806749 Jednající: Mgr. Marcela Staňková, DiS. jakožto Poskytovatel a Pan/paní: Narozen/a: Trvalé bydliště:

Více

Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015

Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 I. Smluvní strany 1. Poskytovatel: Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace se sídlem: Komenského 291, 783

Více