Korespondenční adresa: (pokud se liší od adresy úřadu) Bankovní ústav: PPF banka a.s. DIČ: CZ Číslo účtu: /6000

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Korespondenční adresa: (pokud se liší od adresy úřadu) Bankovní ústav: PPF banka a.s. DIČ: CZ00231266 Číslo účtu: 501855998/6000"

Transkript

1 VÝZVA : MĚSTSKÝ PROSTOR ŽÁDOST O NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK V případě potřeby rozveďte jednotlivé body na pečlivě označených, samostatných přílohách. Vyplnění žádosti a zpracování projektového záměru také můžete konzultovat se zástupcem nadace. Potřebné kontakty na Id. číslo projektu (vyplňujte): Došlo d (vyplňujte): Před vyplněním žádosti si pozorně přečtěte pokyny na str. 10! A. ÚDAJE O ŽADATELI Oficiální název žadatele: Městská část Praha - Ďáblice Adresa úřadu: Počet obyvatel: Kraj: Praha Korespondenční adresa: (pokud se liší od adresy úřadu) Květnová 553/ Praha 8 - Ďáblice IČ: Bankovní ústav: PPF banka a.s. DIČ: CZ Číslo účtu: /6000 Www: Telefon úřadu: Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jmém žadatele: (tj. statutární zástupce: starosta bo osoba pověřená RM) Ing. Miloš Růžička, starosta MČ Praha - Ďáblice Jméno a příjmení osoby odpovědné za realizaci projektu: (přílohou P2 doložte plnou moc osoby odpovědné za realizaci projektu) Ing. Miloš Růžička Žadatel je plátcem DPH: (výběr označte křížkem) Telefon: Mobil: Telefon: Mobil: Žádost o nadační příspěvek strana 1 (z 10)

2 B. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU Název projektu: Ďáblický drak Žádost o nadační příspěvek ve výši (v Kč): Rozloha zájmového území (v m 2 ): (výpis dotčených pozemků připojte v povinné příloze P3) Stručný popis projektového záměru: Ďáblický drak Projekt s názvem Ďáblický drak představuje návrh komplexní revitalizace jihozápadní části katastrálního území Ďáblice, které v současné době tvoří Ďáblický háj a plochy rozptýlené zeleně v okolí ďáblické hvězdárny. Zájmové území je v projektovém záměru chápáno jako součást stále ještě hmatatelného zeleného koridoru, který prostřednictvím lesních a lučních porostů na svazích Troji a Čimického háje propojuje centrální zelené části Prahy komplex zahrad Pražského hradu, Letenské sady a Stromovku na jedné straně s prostorem Ďáblického háje a hvězdárny Platária hl.m.prahy, jako jatraktivnějšího místa dalekého výhledu v severní části Prahy, na straně druhé. Zájmové území se po obnově zeleně a oživení prostřednictvím originálních prvků a zážitkových instalací a pobídek (dračí stezky) sta zajímavějším, příjemnějším a atraktivnějším. Občané Ďáblic očekávají, že prostor bude lákat k vycházkám, zlepší svou nabídkou podmínky pro aktivní odpočik, vytáh lidi z domků a paláků a sta se místem, kde se budou přirozeně potkávat. Projekt tak přispěje k rozvoji komunitního života v obci. V Ďáblicích zatím nikdy byl venkovní veřejný prostor, který by představoval místo pro setkávání místních obyvatel všech gerací. Stejně tak velké Praze stále chybí prostory pro přirozený pohyb a aktivní trávení volného času - poptávka silně převyšuje nabídku. Ďáblice, jako okrajová část Prahy, také chtějí dát k dispozici všem Pražanům svůj historicky daný rekreační potenciál a bránit se tak silným tendencím, které se snaží udělat z Ďáblic hlučnou, zapáchající periferii města (skládka odpadu, dálnice, silniční okruh, transevropský dopravní uzel, přistávací letecký koridor, průmyslové haly, jvětší obchodní centrum na zelené louce v ČR atd.). Park by se svou tichou tvořivou silou měl stát protiváhou bezprostředně přiléhajícímu světu tlení a hlučného betonu Byl projektový záměr projednán s místní veřejností? (výběr označte křížkem) Je projektový záměr podporován obyvateli města? (výběr označte křížkem) SOCIOLOGICKÝ PRŮZKUM UPOZORNĚNÍ V případě, že bude váš projekt vybrán v grantovém řízení k realizaci, může nadace PROMĚNY požadovat zpracování sociologického průzkumu na základě nadací sestavené ankety. Výsledky průzkumu poslouží architektům jako podklad pro zpracování architektonické studie. Žádost o nadační příspěvek strana 2 (z 10)

3 Písemný závazek žadatele o dofinancování projektu v případě, že bude vybrán jako vítězný v grantovém řízení. Uveďte konkrétní maximální finanční částku, kterou se žadatel může podílet na realizaci projektu (v Kč): (podíl žadatele od do obyvatel musí být ve výši 10 % - 40 % z celkových uznatelných nákladů na realizaci grantového projektu, v případě žadatele nad obyvatel musí být ve výši 40 % z celkových uznatelných nákladů na realizaci grantového projektu) 10% (2,5 mil.) Specifikace zájmového území: (vybru odpověď označte křížkem) 1. Jsou všechny pozemky dotčené zájmovým územím projektového záměru ve vlastnictví žadatele? 2. Jedná se o budování nové zelené plochy? 3. Jedná se o rekonstrukci stávající plochy zeleně? 4. Je projektový záměr v souladu s platným územním plám? 5. Je využití zájmového území limitováno zákom č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny? (případné limity projektu vyplývající z tohoto zákona připojte ve zvláštní příloze P12; vyskytuje-li se v zájmovém území významný krajinný prvek bo památný strom, připojte podrobný popis ve zvláštní příloze P12) 6. Je využití zájmového území limitováno zákom č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči? (případné limity projektu vyplývající z tohoto zákona připojte ve zvláštní příloze P12) 7. Je využití zájmového území limitováno zákom č. 289/1995 Sb., o lesích? (případné limity projektu vyplývající z tohoto zákona připojte ve zvláštní příloze P12) 8. Je využití zájmového území limitováno zákom č. 254/2001 Sb., o vodách? (případné limity projektu vyplývající z tohoto zákona připojte ve zvláštní příloze P12) Žádost o nadační příspěvek strana 3 (z 10)

4 9. Je zájmové území v záplavové zóně? (případné limity projektu vyplývající z této skutečnosti připojte ve zvláštní příloze P12) 10. Je v zájmovém území bo v jeho těsné blízkosti památkově chráněný objekt? (pokud, připojte stručný popis s fotodokumentací ve zvláštní příloze P12) 11. Je zájmové území bo jeho blízké okolí dotčeno průmyslovou zónou? (pokud, připojte stručný popis s fotodokumentací ve zvláštní příloze P12) 12. Je pro zájmové území vypracován dendrologický průzkum? (pokud, doložte dendrologický průzkum v povinné příloze N1) 13. Je zájmové území geodeticky zaměřeno? (pokud, doložte geodetické zaměření v povinné příloze N2) 14. Je na zájmové území zpracována projektová dokumentace? (pokud, doložte projektovou dokumentaci v povinné příloze N3 a zaškrtněte, o jaký stupeň projektové dokumentace se jedná) Studie proveditelnosti Architektonická studie, urbanisticko-architektonická studie Dokumentace pro územní řízení Dokumentace pro stavební řízení Dokumentace k provedení stavby Žádost o nadační příspěvek strana 4 (z 10)

5 C. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE O ŽADATELI Přehled významných/pravidelných akcí pro veřejnost pořádaných žadatelem, popř. jinými místními subjekty v rámci zájmového území: (akce musejí mít výhradně souvislost s životním prostředím) * Platárium hl.m.prahy (hvězdárna Ďáblice) celoroční program a pozorování oblohy pro školy i veřejnost, po rekonstrukci hvězdárny v r.2010 se společně (hvězdárna + MČ) připravujeme na širší využití zázemí objektu (výstavy, vybrané akce i MČ pro veřejnost) * přímo úřad MČ (série besed s odborníky a osobnostmi veřejného života Hovory o naší Praze - revitalizace zelených ploch, v rámci probíhající tvorby rozvojové studie kreativní workshop pro veřejnost vč. účasti dětí, za účasti médií proběhla diskuse s vyústěním v místní referendum k otázce životního prostředí a další existence skládky) * Základní a mateřská škola (výtvarné dílny, poznávací procházky, atp.) * prostřednictvím komise školské a kulturní (lampionový průvod, Velikonoce vynášení Morany, hledání velikonočního vajíčka, poznávání hlasů lesa, atp.) * prostřednictvím komise sportovní - cyklosoutěže * pražské sportovní organizace, zejména atletické v lokalitě probíhají závody, tréninky, Pohádkový les, kynologická setkání, * organizované aktivity Pražanů od hvězdárny do obce vede vyhlášená sáňkařská dráha, na kterou se sjíždí děti se širokého okolí, časté jsou výlety na běžkách... Žádost o nadační příspěvek strana 5 (z 10)

6 Přehled jčastějších a osvědčených způsobů komunikace žadatele s veřejností při řešení veřejných prostranství: (metody, aktivity, způsob organizace, speciální akce, spolupráce s agenturou bo ziskovou organizací apod.) Ďáblický zpravodaj měsíčník oficiální intertové stránky vč.automatického zasílání zpráv o novinkách na webu, stránky občanského sdružení (www.dablice.cz, ) místní rozhlas a síť nástěk po obci besedy (např. Hovory o naší Praze, OS Pro Ďáblice) veřejná zastupitelstva méme zkušenost s místním referendem máme zkušenost s přímou komunikací s občany stánky, je obecně občany kladně přijat i přímý roznos informací do schrák (ve spolupráci s dobrovolníky a členy místních sdružení) spolupráce s periodiky okolních městských částí (vč. velkých - Prahy 7,8,9) spolupráce s médii: na aktuální spíše problémy slyší regionální i celoplošná tištěná periodika (Region, MF Ds, ), regionální zpravodajství ČT, Reportéři ČT, Nedej se spolupráce s web portály ziskových organizací (PIS, Econt, Zelený kruh, Arnika, OS Nad Drahaňským údolím, OS Pro Ďáblice) časosběrné dokumenty Pavel Koutecký (Film a sociologie), Benjamin Tuček D. PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Projektový záměr zpracujte podle následující osnovy a připojte k žádosti jako samostatnou, povinnou přílohu P1 (viz část E). 1. Charakteristika předmětu např. rehabilitace stávajícího parku, vytvoření nového parku apod. 2. Poloha a vazby na okolí, zapojení do širšího kontextu aktivit a rázu území (např. důležité vazby na okolní osídlení bo turistické atrakce) 3. Velikost spádové oblasti 4. Představa o využití, zaměření aktivit (odpočik, sport, různé formy využití pro děti a dospělé, poznávací funkce apod.) 5. Předpokládaná návštěvnost parku (počet návštěvníků, věkové kategorie) 6. Dopravní vazby a dostupnost 7. Specifikace významných solitérů, které by měly být do návrhu zahrnuty 8. Zdůraznění místních charakteristických kvalit (výskyt jedičných vegetačních, klimatických či národopisných jevů, významná historická událost bo pověst) 9. Současné využití parku 10. Budoucí záměry města v částech přilehlých řešenému území 11. Další významné skutečnosti, které by měly být respektovány, případně další charakteristické údaje o lokalitě 12. Čím je projektový záměr výjimečný a proč by měl být vybrán k realizaci Žádost o nadační příspěvek strana 6 (z 10)

7 E. SEZNAM POVINNÝCH PŘÍLOH Doložení povinné přílohy k žádosti potvrďte křížkem. P1: Projektový záměr P2: Plná moc osoby odpovědné za realizaci projektu P3: Výpis všech pozemků dotčených zájmovým územím dle LV (p. č., výměry, vlastníci) P4: Smlouva o smlouvě budoucí kupní (popř. smlouva o výpůjčce bo pronájmu, a to minimálně na dobu 20 let od předpokládaného dokončení projektu) - v případě, že jsou zájmovým územím dotčeny pozemky, které jsou ve vlastnictví žadatele P5: Územní plán souhlas s územním plám P6: Základní informace o výskytu stávajících inženýrských sítí (zákres sítí do mapového podkladu v měřítku včetně legendy) P7: Přesný zákres zájmového území do katastrální mapy P8: Ortofotomapa s vyznačením hranice zájmového území P9: Širší územní vztahy - mapový podklad (M 1:10 000) s vyznačením zájmového území včetně legendy P10: Situace zájmového území (M 1:2 000) s vyznačením současného stavu (cestní síť, travnatá plocha, stromy, keřové skupiny, vodoteč aj.) včetně legendy P11: Fotodokumentace zájmového území s popisem ve formátu PDF P12: Zvláštní přílohy (limity projektu atd.) F. SEZNAM NEPOVINNÝCH PŘÍLOH Přikládáte-li k žádosti následující povinné přílohy, potvrďte je křížkem. N1: Dendrologický průzkum Žádost o nadační příspěvek strana 7 (z 10)

8 N2: Geodetické zaměření N3: Projektová dokumentace Další povinné přílohy předkládané s žádostí rozepište níže a označte je odpovídajícím číslem. V případě potřeby přidejte v tabulce řádky. N4: N5: N6: DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM A GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - UPOZORNĚNÍ: V případě, že váš projekt bude vybrán v grantovém řízení k realizaci a máte v současné době k dispozici dendrologický průzkum ani/bo geodetické zaměření zájmového území, bude je nadace PROMĚNY požadovat k dodatečnému předložení pro architektonickou soutěž a následnou realizaci projektu. K doložení požadované dokumentace budete písemně vyzváni. G. DODATKY Sdělení o možných omezeních, která mohou způsobit zpoždění v realizaci projektu, ale v zásadě brání realizaci samotné: Žádost o nadační příspěvek strana 8 (z 10)

9 H. ČESTNÁ PROHLÁŠENÍ Já níže podepsaný prohlašuji, že všechny informace a údaje uvedené v této žádosti, stejně jako obsah všech příloh uvedených v seznamu a připojených k této žádosti jsou pravdivé. Prohlašuji, že souhlasím s tím, aby nadace PROMĚNY používala údaje, které jsou uvedeny v této žádosti, v rozsahu zbytném pro realizaci grantového řízení. Současně se tímto zavazuji poskytovat informace o nadaci PROMĚNY a jejích projektech, ke kterým budu mít přístup v souvislosti s grantovým řízením a které jsou veřejně přístupné, třetím osobám bez předchozího souhlasu nadace PROMĚNY. Zavazuji se zajistit, že všichni pracovníci žadatele, kteří budou mít přístup k veřejně přístupným informacím o nadaci PROMĚNY a jejích projektech, budou zavázáni k mlčenlivosti s tím, že informace mohou poskytovat třetím osobám pouze s předchozím souhlasem nadace PROMĚNY. Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jmém žadatele (statutární orgán): Datum: Podpis (úředně ověřený): Razítko žadatele (úřadu): Já níže podepsaný prohlašuji, že všechny informace a údaje uvedené v této žádosti, stejně jako obsah všech příloh uvedených v seznamu a připojených k této žádosti jsou pravdivé. Prohlašuji, že souhlasím s tím, aby nadace PROMĚNY používala údaje, které jsou uvedeny v této žádosti, v rozsahu zbytném pro realizaci grantového řízení. Současně se tímto zavazuji poskytovat informace o nadaci PROMĚNY a jejích projektech, ke kterým budu mít přístup v souvislosti s grantovým řízením a které jsou veřejně přístupné, třetím osobám bez předchozího souhlasu nadace PROMĚNY. Jméno a příjmení osoby odpovědné za realizaci projektu: Datum: Podpis (úředně ověřený): Žádost o nadační příspěvek strana 9 (z 10)

10 POKYNY KE ZPŮSOBU ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI: Žádost vyplňte na počítači, přímo do dokumentu ( v ruce), po dokončení uložte a vytiskněte. Jednotlivé přílohy (povinné i povinné) vložte každou zvlášť do samostatného zakládacího obalu s eurovazačem (otevřený shora) a opatřete titulní stru obsahující název a číslo přílohy v souladu se seznamem příloh uvedeným v části E a F této žádosti. K řádně vyplněné a vytištěné žádosti přiložte projektový záměr, všechny povinné i povinné a pečlivě označené přílohy. Veškeré uvedené materiály, tj. vyplněnou žádost, projektový záměr a přílohy, současně uložte na CD ve formátu PDF (podepisované dokumenty a materiály, které máte k dispozici v elektronické podobě, naskenujte). Toto CD rovněž přiložte k žádosti. Složky a dokumenty ukládejte na CD pod srozumitelnými názvy (bez diakritiky), popř. shodnými s označením příslušných materiálů, a očíslované v souladu s touto žádostí (příklad: projektový záměr uložte např. jako ZAMER, čestné prohlášení jako PROHLASENI, územní plán jako P4-UZPLAN atd.) Celou složku (tj. vyplněnou žádost, přílohy a CD) zašlete poštou na adresu kanceláře nadace (nadace PROMĚNY, Nad Krocínkou 55, Praha 9) do data určeného jako jzazší termín pro řádné podání žádosti v aktuální výzvě Městské parky. Tento termín je mj. uveden na webových stránkách nadace. Žádosti doručené po tomto datu budou vyřazeny jako platné a vráceny odesílateli. Nadace PROMĚNY používá informace, které jí žadatel poskyt v rámci grantového řízení, pouze pro potřebu tohoto řízení a poskytuje je třetím osobám. Jedná-li se o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, zveřejňuje je v souladu s uvedeným zákom žadatel. Žádost o nadační příspěvek strana 10 (z 10)

Charakteristika předmětu např. rehabilitace stávajícího parku, vytvoření nového parku apod.:

Charakteristika předmětu např. rehabilitace stávajícího parku, vytvoření nového parku apod.: Příloha P1: Projektový záměr - Ďáblický drak 1. Charakteristika předmětu např. rehabilitace stávajícího parku, vytvoření nového parku apod.: Projekt s názvem Ďáblický drak představuje návrh komplexní revitalizace

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 829 ze dne 21.5.2013 k návrhu na přidělení grantů na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl.m. Prahy

Více

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o.

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s.p.o. Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O MAS... 4 1.1 IDENTIFIKACE MAS... 4 1.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ MAS MEZI HRADY...

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 1 A.1 Upravený venkov - vlídná tvář našeho regionu Vymezení Fiche Cíle fiche: Podporovat obnovu a rozvoj obcí, jejich

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina

Zastupitelstvo kraje Vysočina Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina ze dne 10. 3. 2009 č.

Více

Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21

Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21 Obecná pravidla Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21 I. Obecná charakteristika programu 1) Zaměření programu Název programu je Příspěvkový program Zdravého města Strakonice

Více

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže 1 Obsah Úvod...3 I. Základní poslání programu...3 II. Určení cílů Programu...3 III. Účast

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 813 ze dne 22.4.2014 k návrhu na přidělení grantů na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl.m. Prahy

Více

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova Strategický plán rozvoje obce Záhoří 2010 Strategický plán rozvoje obce Záhoří Místní program obnovy venkova Pohled na Horní Záhoří Tento Strategický plán rozvoje obce Záhoří - Místní program obnovy venkova

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

VEŘEJNOU KOMBINOVANOU URBANISTICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH REVITALIZACE ÚZEMÍ ČERNÁ LOUKA V OSTRAVĚ

VEŘEJNOU KOMBINOVANOU URBANISTICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH REVITALIZACE ÚZEMÍ ČERNÁ LOUKA V OSTRAVĚ Město Ostrava vyhlašuje v souladu s ust. 847 a násl. zák. č. 40/1964 Sb. v platném znění, občanského zákoníku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020 Strategický plán rozvoje městské části Praha 20 pro období 2013-2020 Konečná verze schválená 16.09.2013 Zadavatel: Městská část Praha 20 Zpracovatel: Finanční poradenství, s.r.o. Zadavatel Název: Městská

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy č. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeţe

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 26. 2. 2010 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.mzp.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Vltava, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 4 Obnova a rozvoj vesnic Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření III. Název opatření resp.podopatření:

Více

Vydalo: NESEHNUTÍ Brno tř. Kpt. Jaroše 31 602 00 Brno tel/fax.: 543 245 342 e-mail: brno@nesehnuti.cz web: www.nesehnuti.cz

Vydalo: NESEHNUTÍ Brno tř. Kpt. Jaroše 31 602 00 Brno tel/fax.: 543 245 342 e-mail: brno@nesehnuti.cz web: www.nesehnuti.cz Praktický manuál Jak na nákupní centra kde získat informace občanská sdružení právní nástroje veřejné kampaně pozemky a jejich vlastnictví případové studie kam se obrátit o pomoc Vydání této publikace

Více

Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2015/2016. Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)

Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2015/2016. Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2015/2016 Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) k naplnění svého účelu ve smyslu 2, odst. 1 zákona č. 104/2000

Více

Strategické plánování (v) regionu

Strategické plánování (v) regionu Strategické plánování (v) regionu Tomáš Šulák Strategické plánování je proces, který umožní efektivní řízení rozvoje kterékoliv společnosti (místní organizace, obec, mikroregion, MAS-region, správní obvod,

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU PROSPERITA Výzva II Praha říjen 2010 Dokument je výhradním

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Společná řešení pro původní péči o krajinu 100186263 - evidence stromů

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Společná řešení pro původní péči o krajinu 100186263 - evidence stromů SVAZEK OBCÍ NOVOBORSKA náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor * IČ: 68955057 Č.j.: R-10/02-2014 Nový Bor, 11. dubna 2014 Počet listů: 12 Dle seznamu dodavatelů vyzvaných k podání nabídky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 38765/2012-54 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE 1. VÝZVA NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z

Více

Článek I. Všeobecné podmínky pro poskytnutí účelové neinvestiční dotace (příspěvku)

Článek I. Všeobecné podmínky pro poskytnutí účelové neinvestiční dotace (příspěvku) Pravidla pro poskytování účelové neinvestiční dotace (příspěvku) z rozpočtu MČ Praha 20 na podporu aktivit v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a MA21 Městská část Praha 20 (dále též poskytovatel

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 10.10. 2008 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.env.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 40438/2014-54 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE 1. VÝZVA NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí)

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) JIHOČESKÝ KRAJ GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) PRIORITNÍ OSA KVALITNÍ INFRASTRUKTURA, SLUŽBY, PROSTŘEDÍ A SPOLUPRÁCE PRO POSILOVÁNÍ ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI PODPORA ODSTRAŇOVÁNÍ

Více