statutárního zástupce/popř. označení zmocněnce:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "statutárního zástupce/popř. označení zmocněnce:"

Transkript

1 Žádost o neinvestiční dotaci na projekt v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Brna právnická osoba/fyzická osoba podnikající (jednoleté dotace typu B) pro rok 2015 /vyplňte čitelně strojopisem/ VYPLNÍ ŽADATEL: oblast: HUDBA VYPLNÍ OK MMB: číslo projektu: Stručný název projektu: schválená částka v tis. Kč: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŽADATELI Brněnské turné pěveckého sboru ze slovinské Domžale. Oficiální název žadatele/jméno a příjmení Česko slovinská společnost o. s. fyzické osoby podnikající: Sídlo/místo podnikání žadatele Brno, Ondrouškova 2, přesná adresa, PSČ: (V případě nutnosti též adresa pro doručování) Tel./ mobil: Fax: www stránky: ne cz-slo-spolecnost.eu IČ žadatele: Jméno a funkce osoby Doc. RNDr. Jiří Matyášek, CSc. statutárního zástupce/popř. označení zmocněnce: - předseda Číslo účtu žadatele: Specifický symbol: Název a adresa peněžního ústavu: (CZK) 2010 FIO banka a.s., pobočka Brno, Joštova KREDIBILITA (HODNOVĚRNOST) ŽADATELE Popis žadatele - charakteristika zaměřená na prokázání schopností a dovedností Česko slovinská společnost je občanské sdružení, založené a se sídlem v Brně, registrované MV ČR v roce 2002 (viz stanovy aj. v příloze). Sdružuje především studenty učitelství z MU a učitele z ČR a Slovinska. Náplní činnosti jsou bilaterální kulturní, vzdělávací, převážně přírodovědné a hudební kontakty. Předsedou je doc. RNDr. Jiří Matyášek, CSc., ve výboru je ze slovinské strany dr. Matjaž Puc. Od roku 1997 existují vzájemné vztahy, v roce 2002 z iniciativy p. Matjaže Puce ze slovinské ambasády v Praze byla založena a nepřetržitě je aktivní CZ-SLO společnost. V minulých letech jsme zorganizovali 3x návštěvu se sborovými pěveckými vystoupeními slovinské křesťanské mládeže v Brně, Lysicích a Boskovicích. Poslední návštěva slovinských zpěváků z Dobu a Domžale u Lublaně v ČR se uskutečnila na jaře v roce 2012 vystoupení měli ve dvou brněnských chrámech, na ZŠ Chalabalova v Brně-Kohoutovicích a společný koncert s pěveckým sborem M. Hajnce měli v Besedním domě v Ivančicích. Zde navázali partnerské vztahy a dohodli se na nové, tentokrát větší čtyřdenní pěvecké koncertní návštěvě v roce 2014 převážně v Brně a v Praze. Jelikož organizátor, CZ-SLO společnost, nemá vlastní prostředky na financování brněnského

2 pobytu 26-ti členného slovinského smíšeného pěveckého sboru z Domžale u Lublaně, dovolujeme si požádat o kulturní grant z MmB pro rok Částka ,- Kč, pokud by byla poskytnuta, by byla použita na úhradu 70 % ceny ubytování pro 26 osob na 3 noci, tj ,- Kč (cena hotelového ubytování v Brně činí na osobu průměrně tisíc korun na osobu x 3 noci x 26 osob = ,- Kč, z toho příspěvek 70 % činí ,- Kč). Popis předchozí činnosti - doložte realizované projekty z oblasti, ve které žádáte o dotaci, příp. doložte minimálně jeden projekt realizovaný s podporou z veřejných prostředků 1. V roce 2012 se uskutečnila návštěva tohoto pěveckého sboru z Domžale v Brně a Ivančicích. Vše bylo hrazeno z vlastních prostředků slovinských hostů, z osobních prostředků J. Matyáška jako předsedy o.s. a z prostředků obce. 2. Projekt souběžně realizovaný z prostředků EU a státního rozpočtu: Dvouletý GG OP VK JmK č. 1.07/1.3.41/ Přírodovědné DVPP a inovace ŠVP škol JmK, realizovaný v letech 2013 až POPIS A PŘÍNOS PROJEKTU Poslání a cíle projektu - anotace (stručná, ale výstižná charakteristika) Upevnění vzájemných kontaktů pěveckých sborů z ČR a Slovinska (Vachův sbor moravských učitelek a Pěvecký sbor M. Hajnce z Brně vs. Pěvecký sbor z Domžale u Lublaně). Pokračování ve vzájemných kontaktech se zpěváky M. Hajnce, navázání spolupráce s VSMU. Pěvecká chrámová vystoupení, koncerty pro žáky a jejich rodiče z brněnských ZŠ Chalabalova a ZŠ Arménská. Popis a kvalitativní přínos projektu např. oproti již existujícím projektům Viz předchozí bod Oživení a obohacení veřejného městského prostoru Vyplývá z výše uvedeného Propojení, spolupráce Spolupráce VSMU a PS Domžale bude formou společného koncertu 20. dubna 2014 ve slovinském Domžale u Lublaně. V Brně pak recipročně - v závislosti na uděleném či neuděleném grantu. V kladném případě bude domluven: termín (pravděpodobně říjen 2014), společná vystoupení pro veřejnost, ubytování zahr. hostů, koncertní prostory (bezplatně v uvedených školách a v brněnských chrámech) aj. Aktivizace občanské společnosti, participace (aktivní spoluúčast) občanů Organizačně v Brně vše bezplatně a ve volném čase zajistí předseda a členové CZ-SLO společnosti, obdobně jako to již zajistili několikrát v minulosti, naposled v roce Regionální či mezinárodní přesah projektu Čtyřdenní pobyt slovinských pěvců má ze své podstaty mezinárodní přesah. Cílová skupina 26 slovinských, převážně mladých vysokoškolských zpěváků; několik desítek brněných zpěváků a stovky brněnských posluchačů (veřejnost v chrámech, rodiče a žáci základních škol). Produkční zajištění projektu prostory, technické zázemí a personální, nutné žádosti a povolení Minimální požadavky: školní tělocvičny, interiéry chrámů. Vše bude opět domlouváno předem. Marketingový plán a propagace popište stručně základní koncepci propagace produktu Časový a programový harmonogram bude předem oznámen uvedené brněnské veřejnosti formou vývěsek a ů rodičům apod. Eliminace hrozeb vyjmenujte případné hrozby a popište jejich eliminaci či odstranění Riziko je pouze v tom, že se mohou hosté předem omluvit, ve smluveném termínu nepřijet. V tom případě

3 bude vzájemně hledán náhradní termín v tom stejném roce Pokud by Slovinci přesto přijet nemohli, poskytnutý grant bude poskytovateli v plné výši s díky a omluvou vrácen. Statistické údaje: Počet členů Počet koncertů, premiér, výstav, přednášek, publikací aj. skutečnost v roce skutečnost v roce plán na rok plán na rok Předpokládané náklady na projekt celkem v tis. Kč: 78 Z toho požadovaná částka od města Brna v tis. Kč: 54,6 Konkrétní využití dotace (vzor: materiál, energie, služby: propagace, nájem, spoje, přeprava, ubytování, technické služby, apod. ): Ubytování Které další fyzické či právnické osoby byly požádány o finanční podporu (dar, dotaci, atd.) na tento projekt a v jaké výši /v tis. Kč/: Nikdo V jaké výši /v tis. Kč/ jste obdrželi finanční prostředky z veřejných zdrojů (mimo příspěvek zřizovatele): V roce ministerstva Kraje města, obce městské části Celkem: Celkem PŘEDPOKLÁDANÝ FINANČNÍ PLÁN NA ROK 2014 V TIS. KČ PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY V TIS. KČ a) Materiál celkem: papír, filmy, kancelářské potřeby, známky apod. 0 b) Energie: 0 c) Opravy a údržba celkem: 0 d) Cestovné: 0 e) Služby celkem: 0 propagace 0 nájem 0 spoje 0 přepravné 0 ostatní služby, tj. ubytování 26 slovinských zpěváků na 3 noci 78 f) Osobní náklady celkem: mzdy a odvody 0 autorské honoráře 0 dohody 0 g) Ostatní náklady celkem: Náklady celkem v tis. Kč: 78 PŘEDPOKLÁDANÉ VÝNOSY V TIS. KČ h) Tržby celkem: ze vstupného, služeb, prodaného zboží apod. 0 ch) Dary: 0 i) Členské příspěvky: 0 j) Neinvestiční dotace celkem: 0 požadovaná částka od města Brna 54,6 požadovaná částka od MK ČR, případně od jiného ministerstva 0 ostatní /např. městské části, kraje, jiná města/ 0

4 k) Ostatní výnosy celkem: 23,4 Výnosy celkem v tis. Kč: 78 l) VÝSLEDEK /výnosy náklady/ Přiměřenost finančních požadavků zdůvodnění Požádován je pouze příspěvek na ubytování hostů v minimálním počtu členů jejich pěveckého sboru (26 osob vč. dirigenta a řidiče autobusu) a jen po 3 noci jejich čtyřdenního pobytu v Brně. Čestně prohlašuji, že - všechny údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé a aktuální ke dni podání žádosti; - žadatel není v úpadku, - není proti žadateli zahájeno insolvenční řízení, - nebylo vůči žadateli vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut pro nedostatek mého majetku, - žadateli není veden jako dlužník v insolvenčním rejstříku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, - žadatel není v likvidaci, - dle mých znalostí není proti žadateli veden výkon exekuce, - žadatel nemá k datu podání žádosti závazky po lhůtě splatnosti vůči veřejným rozpočtům, tak jak jsou definovány v Zásadách, - žadatel nevede soudní spor se statutárním městem Brnem, a pokud ano, jaký je předmět sporu, - žadatel nežádá o dotaci na tentýž projekt na jiném odboru Magistrátu města Brna, - žadatel souhlasí se zveřejněním svého názvu/jména a příjmení, adresy sídla, IČ, výše poskytnuté dotace a účelu, na který byla dotace schválena, - s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, žadatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů uvedených v této žádosti a v jejích přílohách pro účely dotačního řízení. Seznam příloh 1 Platné stanovy s registrační doložkou občanská sdružení ANO/NE* 2 Originál či kopie aktuálního výpisu z rejstříku obecně prospěšných společností o. p. s. ANO/NE* 3 Originál či kopie aktuálního výpisu z nadačního rejstříku nadace a nadační fondy ANO/NE* 4 Originál či kopie aktuálního výpisu z rejstříku církví a náboženských společností ANO/NE* církve a náboženské společnosti 5 Originál či kopie aktuálního výpisu z obchodního rejstříku právnické osoby zapsané ANO/NE* v obchodním rejstříku 6 Prostá kopie zřizovací listiny ostatní právnické osoby výše neuvedené ANO/NE* 7 Prostá kopie aktuálního dokladu o volbě či jmenování statutárního zástupce oprávněného ANO/NE* jednat jménem žadatele/originál plné moci v případě, že za žadatele jedná zmocněnec 8 Prostá kopie dokladu o zřízení bankovního účtu ANO/NE* 9 Originál či kopie výpisu z živnostenského rejstříku nebo kopie živnostenského listu ANO/NE* 10 Podrobnější popis projektu, odborná doporučení ANO/NE* 11 Prospekty, recenze, apod. ANO/NE* 12 Jiné ANO/NE* POZNÁMKY: Jako povinné přílohy v mailu přikládám: - rámcový POPIS PROJEKTU - oskenované STANOVY o. s. - doklad o ustavení statutárního orgánu V Brně dne:

5 Razítko a podpis statutárního zástupce/popř. zmocněnce: Jiří Matyášek v. r. (čitelně uvést jméno osoby) * nehodící se škrtněte

ŽÁDOST (2015) o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

ŽÁDOST (2015) o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Identifikace žádosti PID ORP: vyplní ORP Identifikace žádosti PID MK: vyplní MK Obec s rozšířenou působností: Kraj: Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 118 11, Praha 1 Malá Strana, tel.: 257

Více

VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ MINISTERSTVA KULTURY NA PODPORU NEPROFESIONÁLNÍCH UMĚLECKÝCH AKTIVIT V ROCE 2014

VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ MINISTERSTVA KULTURY NA PODPORU NEPROFESIONÁLNÍCH UMĚLECKÝCH AKTIVIT V ROCE 2014 VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ MINISTERSTVA KULTURY NA PODPORU NEPROFESIONÁLNÍCH UMĚLECKÝCH AKTIVIT V ROCE 2014 Ministerstvo kultury (dále "ministerstvo") vyhlašuje pro rok 2014 výběrové dotační řízení na projekty

Více

A) Obecná část - souhrnná informace o organizaci

A) Obecná část - souhrnná informace o organizaci HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor zdravotní péče oddělení zdravotnictví PID ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. Prahy v oblasti zdravotnictví pro rok 2012 A) Obecná část - souhrnná

Více

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2012 1. Akce obnovy kulturní památky Název akce obnovy:

Více

Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015

Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 1. Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo") v souladu s usnesením

Více

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 Tato výzva se řídí Zásadami pro poskytování grantů města Třeboň Kontakt na administrátora: Mgr. Alena Zárubová, tel: 384342164, alena.zarubova@mesto-trebon.cz

Více

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Omezení použití dotačních prostředků Průběh dotačního řízení Podmínky

Více

Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014

Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014 MĚSTO TŘINEC Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014 Účinnost od: 18.11.2013 Účinnost do: 31.12.2014 Schváleno: Radou města Třince dne

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ ČINNOSTI, OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A NA DALŠÍ AKCE ZVLÁŠTĚ

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy č. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeţe

Více

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY GRANTOVÁ POLITIKA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY V OBLASTI KULTURY A UMĚNÍ Připravili: komise Rady HMP pro posuzování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění, Poradní sbor primátora

Více

Poskytování příspěvků z rozpočtu města

Poskytování příspěvků z rozpočtu města M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko s c h v a l u j e směrnici č. 4/2002 Poskytování příspěvků z rozpočtu města Platnost a účinnost od 23.9.2002 O b s a h : A. Část obecná - Pravidla pro poskytování

Více

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016

Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016 Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016 1. Název programu Název programu je: Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na

Více

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm.

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015 1/14 Město vyhlašuje v oblasti památkové péče program pro poskytování dotací na městské památkové zóny pro rok 2015. Čl. I. FINANČNÍ PROSTŘEDKY 1. Celkový finanční objem prostředků vyčleněných v rozpočtu

Více

GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ. Čl. 1 Úvodní ustanovení GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Nadace poskytuje nadační příspěvky v souladu s obecně prospěšným účelem, k němuž byla zřízena zejména v oblastech rozvoje duchovních hodnot, vědy,

Více

Město Hranice QI 61-01-10

Město Hranice QI 61-01-10 Město Hranice QI 61-01-10 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311 QI 61-01-10 Zpracoval : MgA Jarmila Vrtalová, referent OŠK Podpis - datum: Ověřil: Mgr Vojtěch Bušina VO

Více

Obec/město: Dlouhá Lhota. Je-li žadatel fyzická osoba: Rodné číslo: Zvolením okresu se automaticky. Kraj Moravskoslezský kraj Kód kraje CZ080

Obec/město: Dlouhá Lhota. Je-li žadatel fyzická osoba: Rodné číslo: Zvolením okresu se automaticky. Kraj Moravskoslezský kraj Kód kraje CZ080 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Odboru umění literatury a knihoven Ministerstva kultury, Maltézské nám. 471/1, 118 11 Praha 1 v rámci výběrového dotačního řízení Knihovna 21. století pro rok 2013

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Zásady pro poskytování peněžitých dotací Čl.1 Úvodní ustanovení 1.1. Zásady určují postup pro poskytování a vyúčtování veškerých peněžitých dotací poskytovaných

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 16/2014 Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím

Více

C151317. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1421

C151317. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1421 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina

Zastupitelstvo kraje Vysočina Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina ze dne 10. 3. 2009 č.

Více

Podmínky dotačního programu

Podmínky dotačního programu Podmínky dotačního programu Číslo programu Název programu 15SMV02 Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí, žáků a studentů - rozvoj talentů Schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 3.11.2014

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání Kontaktní osoba: Jitka Hurtová Tel.: 267 994 537 Fax: 272 936 386 E-mail: jitka.hurtova@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více