Využívání sdílených služeb ve veřejné správě je to možné

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Využívání sdílených služeb ve veřejné správě je to možné"

Transkript

1 Využívání sdílených služeb ve veřejné správě je to možné

2 Záštita

3

4 Program 9:30-9:40 Úvod - jak poskytovat sdílené služby ve veřejné správě - 9:40-10:00 Sdílené služby v egovernmentu v České republice - Mgr. Bohdan Urban, dříve Ministerstvo vnitra ČR 10:00-10:30 Jak nakupovat sdílené služby ve veřejné zakázce - JUDr. Jana Pattynová, Pierstone 10:30-10:50 Jaký je skutečný dopad Zákona o kybernetické bezpečnosti na využívání cloudových služeb - Zdeněk Jiříček, JUDr. Radomír Valica 10:50-11:10 Přestávka

5 Program 11:10-11:40 Využívání cloudových služeb Microsoft je jednoduché - Dalibor Kačmář, Václav Koudele 11:40-11:50 Katalog řešení Microsoft Azure v CZ - Dalibor Kačmář 11:50-12:05 Inspirace pro portály veřejné správy - podejto.cz - Pavel Nemrava Software :05-12:15 StorSimple - Dalibor Kačmář 12:15-12:20 Estonsko a data veřejné správy v cloudu - Zdeněk Jiříček (Digital Embassy) 12:20-12:25 Město Záhřeb - OpenData - Zdeněk Jiříček 12:25-12:30 ZKB v praxi = SIEM v Azure - Ing. Petr Pavlinec 12:30-12:50 Zkušenosti s využíváním cloudových služeb v zahraničí a jejich porovnání Prof. Jiří Voříšek, Vysoká škola ekonomická Praha 12:50-13:15 Panelová diskuze: Jana Pattynová, Bohdan Urban, Jiří Voříšek, Radomír Valica, Petr Pavlinec, Zdeněk Jiříček

6 Sdílené služby v egovernmentu v České republice Mgr. Bohdan Urban Praha, 29/04/2015

7 Cloud co je a co není Jasná terminologie it is cheaper, more reliable, infinitely scalable, instantly adaptable Hybridní cloud Mix tzv. on-premise a veřejných cloudových řešení Reakce na nepochybné úspory z cloudu a obav ze ztráty dat? X = Cloud veřejné správy Sdílené služby informační společnosti Platformově a provozně neutrální Kombinace stávajících a nově budovaných AISů je hybridní cloud jedním z možných řešení pro ICT veřejné správy?

8 Zahraniční zkušenosti Cloud ve veřejné správě situace v USA USA FEDERAL CLOUD COMPUTING STRATEGY (Feb 8th, 2011) SERVICE MODELS Cloud Software as a Service (SaaS) Cloud Platform as a Service (PaaS) Cloud Infrastructure as a Service (IaaS)

9 Zahraniční zkušenosti Cloud readiness situace v USA připravenost sektoru k přechodu na cloud jako součást strategie Soulad se zákony, předpisy, standardy a požadavky státu Definice veřejného zájmu na ochraně datasetů Ochrana dat proti riziku náhodného a zločinného přístupu k nim Jistota, že data jsou autorizovaná, úplná a správná Politiky kontroly virtuálního i fyzického přístupu k datům a jejich implementace Pravidla zajišťující, že poskytovatelé cloudových služeb jsou transparentní, mají odpovídající bezpečnostní a manažerskou kontrolu a poskytují dostatečné množství informací pro posouzení úrovně této kontroly

10 Situace v ČR Prostor pro cloud ve veřejné správě

11 Buduj(e)me cloud v ČR Cloud v ČR aktuální situace Strategie pro oblast cloudu Zmíněno v SRRVS Definice připravenosti pro přechod na cloudová řešení chybí Ekonomická výhodnost pro přechod na cloud Ovlivněno čerpáním ESIF Motivace pro přechod na veřejný cloud ovlivněna investicemi do DC 15/85 % Příklady přechodu do cloudu v ČR ESS (PilsCom) Publikační modul ISVZ Portál podejto.cz Test CRŘ (MD ČR) Možné příklady přechodu ISVS do cloudu v ČR Portál veřejné správy ISoISVS ISDP Obecně systémy bez OÚ Zásadní překážkou je absence Katalogu SIS a definice podmínek přechodu

12 Buduj(e)me cloud v ČR Cloud v ČR porovnání s požadavky USA Soulad se zákony, předpisy, standardy a požadavky státu Definice veřejného zájmu na ochraně datasetů Zákon č. 365 umožňuje správci definovat provozní model Zákony č. 365 a č. 101 činí správce i v případě cloudu odpovědnými za integritu dat Standard / vzorový provozní model chybí Migrační roadmap chybí Zákony č. 365 a č. 101 stanovují, že správce i v případě cloudu jsou odpovědnými za definování citlivosti a ochrany Standard / vzorový model vyhodnocování veřejného zájmu a ostatních kritérií chybí

13 Buduj(e)me cloud v ČR Cloud v ČR porovnání s požadavky USA Ochrana dat proti úniku Jistota stran konzistence datových sad Smluvní ujednání Praktické zabezpečení Definovaná úroveň (SLA) Kontrola Soulad s předpisy ČR i EU Vymahatelnost nápravných opatření / odškodnění Self-cleaning mechanismus a jeho zákonné zakotvení Zálohování Migrace (při přesunu do cloudu, v průběhu cloud computingu )

14 Buduj(e)me cloud v ČR Cloud v ČR porovnání s požadavky USA Politiky kontroly virtuálního i fyzického přístupu k datům Policies ohledně poskytovatelů cloud computingu Obecné standardy (best practicies) Možnost projednání s ÚOOÚ při pochybnostech Maticové řízení oprávnění Pravidla fyzického zajištění přístupu v souladu se standardy EU Řešeno ad hoc Vyhodnocení důvěryhodnosti partnera je v zájmu správce Důvěryhodnost / kvalita partnera není řešena

15 Buduj(e)me cloud v ČR Cloud v ČR porovnání s předpoklady USA Situace v ČR Nepopsáno Víceméně shodný stav Víceméně shodný stav

16 Specificky české problémy Buduj(e)me cloud v ČR strategie, implementace ale vydefinování pojmů, zahrnutí nových trendů Analýza a vydefinování pojmů v českém prostředí a jejich legislativní zakotvení Dotažení stávajících aktivit ve vzájemném vztahu s cloud computingem Nové možnosti poskytování služeb (SecaaS, ) Analýza konkurenčního prostředí Trendy v ochraně os. dat CMS 2.0 Implementace kyberzákona eidas Atomizované agendy blýská se (z) cloudu na časy???

17 Specificky české problémy Buduj(e)me cloud v ČR strategie, implementace ale hlavně odstranění předsudků a obav Udržitelnost investic do DC z ESIF Zajištění vymahatelnosti práv správce v případě cloud computingu Business case vč. obnovy, utilizace atd. 5ti leté TCO Analýza kapacit privátního cloudu a reálných potřeb Dlouhá, ale poctivá cesta spolupráce soukromého a veřejného sektoru Judikáty, stanoviska blýská se (z) cloudu na časy???

18 Buduj(e)me cloud v ČR Next steps k diskusi Rámcový harmonogram Základní koncepce rozvoje cloudu Legislativní analýza v návaznosti na koncepci Pilotní projekty Legislativní zakotvení transparentní úpravy řetězce konektivitainfrastruktura-aplikační infra-aplikace-data-uživatel (standard) Standardizovaný obsah SLA Zakotvení pravidel certifikace a auditní zprávy od třetí strany nebo pro přímý audit dodavatele zákazníkem

19 Děkuji za pozornost!? Mgr. Bohdan Urban

20 Mgr. Jana Pattynová, LL.M. Nákup cloudových řešení Vzorová zadávací dokumentace 29. duben 2015

21 Vzorová ZD 1. Jak lze vzorovou ZD použít? ZD obsahuje právní i technické části Připravena formou příkladu parametrů nákupu, konkrétní parametry musí být upraveny podle potřeb zadavatele, přiměřeně k požadované zakázce Vhodná pro IaaS a PaaS Zahrnuje související služby (technická podpora, počáteční školení)

22 Vzorová ZD 2. Specifika cloudových služeb Předmět plnění a technická specifikace Škálovatelnost Kvalifikační kritéria Hodnotící kritéria Soulad se zvláštními zákony (osobní údaje, kybernetická bezpečnost)

23 Vzorová ZD 3. Cíle zadavatele Příliš specifické požadavky zadavatele vycházející z jeho zkušeností s konkrétním produktem či službou mohou vyústit v nedodržení zákonných požadavků Snaha vyhovět zákonným požadavkům bez dostatečné specifikace plnění má na druhou stranu častokrát za následek to, že zadavatel získá plnění, které zcela nevyhovuje jeho skutečným potřebám Účelem ZD je poskytnutí návodu k tomu, jak optimálně nakoupit cloudové služby při dodržení všech zákonných omezení

24 Vzorová ZD 4. Definování parametrů nákupu Předmět plnění Stanovení rámcového rozsahu plnění Požadavky na právní rámec Požadavky na uchazeče (kvalifikační kritéria) Hodnotící kritéria

25 Předmět plnění 5. Věcné vymezení výpočetní výkon Předmětem plnění u IaaS a PaaS je výpočetní výkon Např.: Služby cloud computingu, tj. poskytnutí škálovatelného výpočetního výkonu, diskové kapacity a dalších aplikací jako služby způsobem umožňujícím vzdálený přístup prostřednictvím sítě Internet. Podrobnosti je vhodné řešit odkazem na technickou specifikaci: samostatný dokument, který bude přílohou zadávací dokumentace a který obsahuje veškeré relevantní technické parametry; tento dokument může IT oddělení zadavatele připravit relativně nezávisle na zbývajícím textu ZD

26 Předmět plnění 6. Technické parametry Je třeba vyspecifikovat všechny parametry, které mají přímý vliv na hodnotící kritéria, zejména na cenu Využitý výkon Minimální konfigurace serverů Počet oprávněných uživatelů Výčet platform/ funkcí/ služeb, které mají být podporovány ZD předpokládá cca parametrů Tyto požadavky není možné dodatečně doplňovat, avšak ani snížit vybrané plnění je musí naplnit beze zbytku

27 Předmět plnění 7. Technická podpora Součástí předmětu plnění bude zpravidla i technická podpora; je nutné definovat požadavky na poskytování související technické podpory, např.: Telefonická podpora a v případě nutnosti on-site podpora poskytována v českém jazyku alespoň v pracovních dnech od 9:00 do 17:00, jinak v anglickém jazyku Reakční časy v závislosti na typu technického problému (závažný problém znemožňující užívání plnění do 15 min., závažný problém umožňující omezené užívání plnění do 4 hodin, jiný problém do 24 hodin

28 Rozsah plnění 8. Škálovatelnost vs. požadavky ZVZ Podpora konkrétních řešení (konkrétní potřeba) Bez rámcové smlouvy - maximální rozsah výpočetního výkonu, čerpání dle potřeby + opční právo 30% Podpora budoucích nespecifikova ných řešení (předpokláda ná potřeba) Rámcová smlouva čerpání dle potřeby na základě prováděcích smluv + opční právo 30%

29 Rozsah plnění 9. Škálovatelnost bez rámcové smlouvy Rámcový rozsah plnění v technické specifkaci Základní (maximální) rozsah plnění (uveden v ZD) Rozsah plnění na základě opčního práva Hodnocená nabídková cena Max 30% rozsahu veřejné zakázky Zadavatel nemusí určit přesný rozsah služeb, který vyčerpá- lze určit rozsah maximální, který uchazeč nacení a který poté zadavatel čerpá dle potřeby

30 Rozsah plnění 10. Škálovatelnost u rámcové smlouvy Rámcový rozsah plnění v technické specifkaci Spotřební koš Rozsah plnění na základě opčního práva Hodnocená nabídková cena u jednotlivých položek Max 30% rozsahu veřejné zakázky Zadavatel nemusí určit přesný rozsah služeb, který vyčerpá- lze určit rozsah maximální, který uchazeč nacení a který poté zadavatel nemusí v plné míře čerpat

31 Právní rámec 11. Smluvní podmínky Závazný návrh smlouvy Výčet povinných ustanovení: ustanovení, které musejí být v návrhu předloženém uchazečem obsaženy a se kterými nemůže být zbývající obsah smlouvy v rozporu Např. ustanovení týkající se trvání smlouvy, odpovědnosti za plnění, požadavků na fakturaci, ustanovení o ochraně důvěrných informací Vzorová ZD preferuje výčet povinných ustanovení

32 12.Škálovatelnost - čerpání dle potřeby Právní rámec Zadavatel by si měl vždy vyhradit právo platby pouze za skutečně poskytnuté služby Platba by měla být prováděna zpětně na základě vystavených faktur, případně formou kreditu a následné korekce Zadavatel by si měl dále výslovně vyhradit právo nevyužít poptávané služby v plném rozsahu (zejména nejedná-li se o rámcovou smlouvu)

33 Právní rámec 13. Soulad se zvláštními zákony Nejdůležitější předpisy Zákon o ochraně osobních údajů, č. 101/2000 Sb. Zákon o informačních systémech veřejné správy, č. 365/2000 Sb., a prováděcí vyhláška č. 529/2006 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti č. 181/2014 Sb., a prováděcí vyhláška č. 316/2014 Sb.

34 Právní rámec 14. Osobní údaje Součástí smluvní dokumentace bude téměř bezvýjimečně i smlouva o zpracování osobních údajů, v rámci které by se měl dodavatel zavázat k: Naplnění veškerých požadavků dle ZOOU Dodržování odpovídajících technických a organizačních opatření Naplnění dodatečných požadavků, které vyplývají např. z rozhodovací praxe UOOU a které lze pro zajištění zákonnosti legitimně požadovat Např. zákaz data mining, povinnost předložit podepsané standardní smluvní doložky dle rozhodnutí Komise v případě transferu do třetích zemí

35 Právní rámec 15. Kybernetická bezpečnost Dle rozhodovací praxe UOHS není obecně možné v rámci technické kvalifikace uchazečů požadovat předložení ISO certifikací ALE! výjimka se může uplatnit na základě zvláštních zákonů Např. zákon o kybernetické bezpečnosti, č. 181/2014 Sb. a prováděcí vyhláška č. 316/2014 Sb. Povinná osoba splňuje požadavky na zavedení bezpečnostních opatření podle zákona a vyhlášky, byl-li její systém zcela zahrnut do rozsahu systému řízení bezpečnosti informací, který byl certifikován podle ISO V takových případech je obhajitelné požadovat dodání certifikací prokazujících soulad se zákonnými požadavky tento požadavek je v takovém případě nutné zahrnout k technické specifikaci plnění nutno ověřit, že předložená certifikace se vztahuje k předmětu plnění (prohlášení o aplikovatelnosti) zadavatel by měl akceptovat i jinou rovnocennou certifikaci

36 Kvalifikace 16. Technické kvalifikační předpoklady Požadavek na zkušenosti dodavatele s obdobnými dodávkami Hodnotu referenční dodávky je nutné určovat s přihlédnutím na poptávané plnění, příliš vysoká hodnota by mohla působit diskriminačně Příklad: pokud je odhadovaná hodnota plnění Kč, měla by požadovaná výše referenčních nabídek být např Kč, nikoliv např Kč S ohledem na striktní rozhodovací praxi ÚOHS je důležité oddělení hodnoticích kritérií na plnění od kvalifikačních předpokladů kvalifikační předpoklady nelze hodnotit!

37 Kvalifikace 17. Kvalifikace týmu Požadavek na minimální kvalifikaci osob, které budou odpovědné za poskytování služeb Rámcově např. 3-5 osob na pozicích vedoucího projektu, síťového specialisty, systémového specialisty., apod. Např.: Systémový specialista Ukončené vysokoškolské vzdělání nebo středoškolské vzdělání; praxe v ICT minimálně 3 roky; prokazatelná znalost cloudové platformy totožné s platformou nabízenou Uchazečem v rámci tohoto zadávacího řízení; praktické zkušenosti s implementací a konfigurací cloudové platformy totožné s platformou nabízenou uchazečem v rámci tohoto zadávacího řízení

38 Hodnocení 18. Ekonomická výhodnost vs. cena Ekonomická výhodnost nabídky Nejnižší nabídková cena Vzhledem ke komplexitě cloudového plnění a velkým odlišnostem v technických a bezpečnostních standardech konkrétních produktů doporučujeme zohlednit některé parametry služeb v hodnotících kritériích. Minimálně 60% by mělo vždy připadnout na nabídkovou cenu.

39 Hodnocení 19. Dílčí hodnotící kritéria Při stanovování dílčích hodnoticích kritérií je nutné vycházet z konkrétních potřeb zadavatele, obecně je však možné doporučit využití např. těchto dílčích hodnoticích kritérií: Cena Georedundance datových center Úroveň technického zabezpečení datových center 60% 10% 10% Dodatečná funkcionalita nad rámec technických požadavků na předmět plnění 20% Za výhodnější bude považováno plnění, jehož zabezpečení je certifikováno důvěryhodným auditem Hodnocené formou přirazení bodů za jednotlivé podporované funkce / služby

40 20.Hlavní body ZVZ nákupům IaaS ani PaaS nebrání Škálovatelnost Max. rozsah plnění a čerpání dle potřeby Rámcová smlouva Zohlednění požadavků dle zvláštních zákonů Povinné osoby dle ZKB mohou požadovat ISO nebo rovnocenný certifikát Doporučené hodnocení Ekonomická výhodnost nabídky (60% nabídková cena + další dílčí kritéria)

41 Vzorová zadávací dokumentace je dostupná na: Vedoucí kancelář v oblasti práva technologií ve střední a východní Evropě. Spolu s kancelářemi v Londýně, Bruselu a Moskvě jeden z největších právních týmů zaměřených specifické aspekty práva TMT v Evropě Poskytuje poradenství na komplexních technologických dodávkách EU, organizacím jako NATO či ENISA a vládám a orgánům státní správy ve více než 27 zemích Pro více informací: KONTAKT Jana Pattynová Na Příkopě Praha

42 Cloud a kybernetická bezpečnost Zdeněk Jiříček Microsoft Česká republika JUDr. Radomír Valica Národní bezpečnostní úřad 42

43 43

44 Požadavky na bezpečnost, integritu, dostupnost, interoperabilitu služeb ISVS: NE ISVS: pro sebe ISVS: pro všechny 2. Aplikační služby VS SaaS , kalendáře, voice/video conf., HR, finance, majetek Multi-tenant <<Radnice>> Místní agendy Spisová služba Multi-tenant Zákl. reg., ISDS ISKN, St. pokladna Editační AISy Pref. single-tenant 3. Technolog. centra PaaS IaaS 4. Komunik. infrastruktura Housing Komunikace KIVS 44

45 Vyhláška o KB č. 316/2014 Sb. následuje postupy ISO/IEC ISO/IEC 27001:

46 VIS pouze odst. (1) KII dále odst (2) b KII dále odst. (2) a, c Zavedení pravidel pro dodavatele pro potřeby řízení bezpečnosti informací Dokumentace smlouvou, jejíž součástí je ustanovení o bezpečnosti informací Microsoft splňuje Podmínkami pro služby online - OST : oddíl Podmínky ochrany osobních údajů a zabezpečení součást písemné smlouvy Pozn. OST = Online Services Terms Smlouva zahrnuje způsoby a úrovně bezp. opatření a vztah odpovědnosti za jejich zavedení a kontrolu Microsoft: OST obsahuje seznam opatření a závazek cert. ISO Microsoft dá k dispozici povinné osobě: 1. Svoji Bezpečnostní politiku 2. ISO certifikát (online výpis) 3. ISO prohlášení o aplikovatelnosti (výčet opatření) 4. ISO auditní zprávu, a na vyžádání SOC 1 & 2 audit. zprávy Povinná osoba zapracuje do svojí bezpečnostní politiky Pravidelné hodnocení rizik služeb (příp. i před uzavřením smlouvy); Kontroly zavedených bezp. opatření Microsoft: audit řízení rizik dle Přílohy 2: 1. Metodika hodnocení rizik, včetně proměnných a jejich úrovní 2. Min. seznam hrozeb a zranitelností ( 4) 3. Závazek včasného řešení vyšších úrovní výsledných rizik 4. Pravidelnost procesů hodnocení rizik a hierarchie jejich akceptace Kontrola účinnosti zavedených bezp. opatření auditními zprávami ISO a SOC 1 & 2 Type 2 46

47 Standard - certifikace Office 365 Dynamics CRM Microsoft Azure Windows Intune Yammer GFS (Global Foundation Services infrastruktura datových center) ISO 27001:2013 (+ ISO 27018) Ano Ano Ano Ano Ano Ano (jen ISO 27001) Standardní smluvní doložky EU, ověřen soulad ) Ano Ano Ano Ano Ne Ano EU Safe Harbor Ano Ano Ano Ano Ano Ano PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) N/A N/A Ano N/A N/A Ano SOC 1 Type 2 (Service Organization Controls - SSAE 16/ISAE 3402) Ano Ano Ano Ano Ne Ano SOC 2 Type 2 (AT Section 101) Ano Ne Ano Ano Ne Ano UK G-Cloud Ano Ano Ano Ne Ne N/A FedRAMP (US) (Moderate) Ano Ne Ano Ne Ne Ano FERPA (US Education) Ano N/A Ano N/A Ano N/A HIPPA/BAA (US - Healthcare) Ano Ano Ano Ano Ne Ano IPv6 Ano Ne Ne Ne Ne N/A CJIS (US - Criminal Justice) Ano Ne Ne Ne Ne N/A 47

48 48

49 Děkujeme za pozornost

50 Přestávka

51 Využívání cloud služeb je jednoduché Václav Koudele & Dalibor Kačmář - Microsoft

52 Privátní cloud Microsoft Cloud Platform System Privátní cloudové prostředí připravené pro vhodnou integraci s vaším interním prostředím Snadná možnost integrace na veřejné cloudové služby

53 Microsoft cloud služby Produktivita Platforma Správa zařízení Business řešení Aplikační ekosystém

54 Hybridní cloud Privátní cloud Hybridní cloud Veřejný cloud Cloud Datové možnost podle centrum potřeby bez hranic Snížené Neustálánáklady a inovace složitost Rychlá Dynamické reakce na požadavky doručení aplikací Microsoft Azure Windows Server Microsoft SQL Server Microsoft System Center

55 Microsoft Azure UNIFIED PLATFORM FOR MODERN BUSINESS Automatizované Spravované zdroje Elastické Založeno na spotřebě

56 Windows Windows Phone Native ios Native Android HTML5/ Javascript Xamarin ios & Android

57 Prvotřídní Sdílení souborů Plus HD video konference Desktopové aplikace Office Office Online Mobilní Office Přístup odkudkoliv Technická podpora Jednoduchá IT správa Finančně garantované SLA

58 Výkon podle potřeby Rostoucí agenda Část dne/měsíce/roku Geografická dostupnost Aplikace úřadů Zkušenost občanů Vysoká dostupnost Spolehlivost IT Přístup odkudkoli Mobilita a přístup Mobilní zaměstnanci Externí dodavatelé Krátká životnost Granty, žádosti o podporu Průzkumy Data a zálohování Zálohování dat Dlouhodobá archivace dat Řízení identity Jednotná identita Více-faktorové ověřování

59 Infrastrukturní ochrana 24 hodinové monitorování fyzické bezpečnosti Bezpečné multi-tenantní prostředí Firewally Procedury pro záplatování System monitoring a logování událostí Antivirus/antimalware ochrana Prevence a detekce možných průniků Forenzní procesy 59

60 Ochrana dat šifrováním Data v tranzitu uživatel - cloud Data v tranzitu mezi datovými centry Protokol SSL/TLS Nově: Perfect Forward Secrecy Exchange online podporuje S/MIME, PGP Asymetr. šifra 2048 bit Perfect Forward Secrecy Bitlocker AES ochrana proti krádeži a při likvidaci disků Chybné disky ničeny v datacentru (NIST ) Skype call: AES 256 Exchange Online na jiné servery: TLS by default

61 Data v bezpečí ukládání, zálohování a obnovení 3 kopie dat ve 2 DC Azure Storage 10 bilionů objektů Export/ Import dat Lokální data se zálohou Záloha dat serverů SQL Server záloha

62 Article 29 Data Protection Working Party Asociace národních úřadů pro ochranu osobních údajů zemí EU: Vyjádření z 2/4/14 k Microsoft Enterprise Enrollment Addendum Microsoft Online Services Data Protection Agreement, a jeho Annex 1 Standard Contractual Clauses Závěr: po projednaných změnách budou Standardní smluvní doložky v souladu s EC Decision 2010/87/EU, a nemusí být již posuzovány jako ad hoc.

63 Vyjádření ÚOOÚ z 28/4/14 Vyjadřuji se tímto k produktům, poskytovaným společností Microsoft formou služby (SaaS)... ÚOOÚ potvrzuje, že výše uvedený smluvní model služeb (EA) splňuje požadavky kladené zákonem o ochraně osobních údajů na předávání osobních údajů do jiných států, včetně zemí mimo EU...

64 Výhody Microsoft Azure pro veřejnou správu Žádný velký třesk Většinou se jedná o kombinování se stávajícím datovým centrem Životní cyklus HW (ale i SW) vyžaduje periodicky jejich obměnu - - tehdy zvážit, zda nepřejít na pronajatou službou Eliminuji investiční rozpočtové špičky do ICT Hradím ICT prostřednictvím neinvestičních plateb za službu

65 Výhody Microsoft Azure pro veřejnou správu Nestárne mi železo. Neřeším problematiku majetkové a účetní evidence. Nemusím odpisovat a vyřazovat majetek. Neustále vím, kolik mě stojí virtuální datové centrum. Nekupuji serverové hračky kterým nerozumím. Nezavazuji se k ničemu dlouhodobě.

66 Knihovna scénářů

67 Provoz nárazově využívaných systémů Co Veřejná správa provozuje velké množství nárazově využívaných systémů, které vyžadují extrémně vysoký výkon v krátkém období, jinak jsou buď zcela nevyužívány, nebo využívány sporadicky. Příkladem je systém Státních maturit, IS pro žádost o různé dotace, portál ČHMU přetížený v době povodní, nebo systém na elektronické daňové přiznání. Proč Microsoft Řešení Reference Prostředí pro provoz aplikací vytvořené v Microsoft Azure lze přizpůsobovat výkonovým a kapacitním potřebám sdíleného systému. Vysoký, nebo nízký výkon prostředí lze řídit buď podle časového plánu, nebo je aplikace napsaná tak, že umí využívat možnosti automatického zvyšování, nebo snižování výkonu dle potřeby. Platíte se jen za skutečně spotřebovaný výkon a kapacitu a tím se dosahuje výrazné úspory nákladů. Systémy optimalizované pro provoz v MS Azure umí automaticky spouštět vyšší výkon (když to je potřeba) a naopak výkon snižovat, pokud nejsou zatíženy požadavky uživatelů. IaaS, PaaS, SaaS, vhodný návrh architektury v prostředí MS Azure umožní požadované škálování a řízení potřebného výkonu a kapacity. Věstník veřejných zakázek (MMR), Sochi Olympic Games, Romania Mo Education, UK Environment Agency Flood Alerts, UK Met Office Weather, CrisisNL Netherlands Emergency Response Site. Systémy mají vždy dostatek výkonu a kapacity HW mi neleží ladem Platím jen za to co spotřebuji Není potřebná vysoká investice pro start

68 This site is very visible to the public, and any downtime generates bad press. With the site running on Windows Azure, we earn the public s confidence. Ministry Creates National Cloud Service to Ensure Top Performance of Exams Website Daniel Petru Funeriu, Minister, Romanian Ministry of Education, Research, Youth, and Sports Business Challenges Every year, approximately 200,000 Romanian eighthgraders submit their high school choices. The ministry did not have sufficient hardware infrastructure to properly support peak traffic loads to the site where choices were announced. Solution With the virtually unlimited compute power made available by using Windows Azure, SIVECO was able to upgrade the site from a static to a dynamic architecture Customer Results / Benefits Cost-Effective Performance Scalability Improved Reliability and Availability Real Impact for a Better Tomorrow HOME READ THE FULL CASE STUDY

69 Provoz kritických aplikací Co V případě mimořádné situace (požár budovy, povodně, jiné živelné pohromy), která vyřadí z provozu Váš informační systém (vaše datové centrum) je potřeba rychle zprovoznit záložní instanci Vašeho informačního systému. Je potřeba rychle zajistit alespoň provizorní činnost informačních systémů a činnost úřadu. Proč Microsoft Řešení Reference Nemusíte investovat do vlastního záložního datového centra v jiné lokalitě. Namísto neefektivně vynaložené investice si můžete koupit virtuální datové centrum. Toto datové centrum nemusí být stále v plném provozu, servery se zapínají jen pro synchronizaci dat, nebo v případě výpadku primárního systému. Platíte jen za to co spotřebujete, především za dobu, kdy běží záložní systém. IaaS, PaaS, SaaS, V Microsoft Azure vytvoříme záložní instanci vašeho krizového informačního systému (nebo jeho požadovaných částí). Ostrá data z vašeho informačního systému budou synchronizována tak, aby byla připravena ke spuštění v případě výpadku primárního systému. ČEPS - Mainstream I v kritické situaci máte funkční vaše kritické systémy Zásadní zvýšení dostupnosti a spolehlivosti Platím jen za to co spotřebuji Přistupuji odkudkoliv

70 Tax Service, Mexico Mexico SAT Windows Azure was the most mature, most comprehensive cloud technology out there. -Antonio Obregon, Architect at SAT Unique capabilities and expertise Strong collaboration Reduced costs Flexibility and scalability 674,755,467 Electronic invoices received from January 2011 Mexico SAT 514,222 Bills received at the peak of the day MICROSOFT CONFIDENTIAL / FOR INTERNAL USE ONLY

71 Testovací a vývojové prostředí Co Testovací prostředí pro provoz testovácích aplikací je nedílnou součástí dodávky většiny aplikačních projektů. Tento mnohdy opomíjený krok skýtá různá úskalí jak finančního tak technologického rázu. Microsoft Azure tato úskalí výrazně minimalizuje. Proč Microsoft Řešení Reference Všechna předprodukční prostřední na jednom místě Spouštění úloh, testů, prostředí KDYKOLIV na vyžádání Jednoduchá propagace aplikace uživatelům, testerům Nečekám na HW, okamžitě testuji Jednotící platforma mezi týmy na projektech Možný hot-swap test prostředí na produkci Možný monitoring aplikace přes System Center SCOM Prostředí možno zřídit přímo z VS přes Test LAB HW dodavatel mě NEPŮJČÍ 40 core server na 2 hodiny testů Testovací prostředí KD a DD / převod části DEV prostředí. NFM Hungary, MoFA Poland, Min. investice HW a SW OBROVSKÁ podpora ostatních platforem Podpora VS i Eclipse Kompletní ALM Azure zdarma z MSDN Neřeší se bezpečnost

72 Konkrétní příklad

73 Provoz aplikace před nákupem HW infrastruktury Co Pokud úřad spouští aplikaci, u níž neumí předem odhadnou její výkonové požadavky na HW infrastrukturu, může využít možnosti provozu ve virtuálním prostředí v Microsoft Azure. Snadno tak zjistí díky zkušenosti z provozu, jak dimenzovat a jak vysoutěžit potřebnou HW infrastrukturu Proč Microsoft Řešení Reference Vytvořím si optimální prostředí pro provoz Zákazník platí pouze za skutečné využití výkonu virtuální infrastruktury Provozní, testovací, vývojové nebo školící prostřed Windows Server, SQL Server, SharePoint, Oracle, Linux U Vytváření virtuálních strojů v Azure Virtualizace lokálních serverů a přesun do Azure Minimalizace požadavků na pořizovací investice do IT systémů IaaS, PaaS, NFM Hungary Neinvestuji zbytečně do nepotřebného HW Eliminuji výkonové přetížení vlastního HW Není potřebná vysoká počáteční investice do infrastruktury Vysoká spolehlivost a dostupnost Vysoká bezpečnost odpovídající požadavkům závazné legislativy Platím jen za to co spotřebuji

74 Situace: Realizuji projekt Nový portál města Díky odvolání jednoho z uchazečů, došlo ke zpoždění veřejné zakázky, kterou jsem měl nakoupit železo pro provoz nového portálu.

75 Zákazník Potřebuji prostředí pro provoz IS, nemám HW zdroje

76 Dodavatel To není žádný problém můžete nakoupit: prostřednictvím uzavřeného EA Pay As You Go Open Licensing Program Pozor na Exit strategii Dle poptávky je cena ,- Kč ročně

77 Zákazník Objednávám prostřednictvím objednávky na dobu jednoho roku není to potřeba soutěžit, jedná se o VZMR, udělám standardní průzkum trhu

78 Dodavatel Aktivace a nastavení Azure Jak začít Jaká úskalí: musím zavést identifikační údaje správce založit obecného správce s univerzálním ID V EA mohu měřit i spotřebu

79 Zákazník Vytvářím si IaaS a PaaS pro potřeby IS

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93 Zasílám měsíční vyúčtování služby Dodavatel

94 Zákazník Rozhoduji se co dále Varianta A mažu prostředí v MS Azure a migruji svoje data na nově nakoupené železo Varianta B - soutěžím veřejnou zakázku na dodavatele cloudových služeb dle mé specifikace

95 Jak začít s cloudem? vhodné scénáře

96 Zálohování Test/dev/školení Citydashboard Proměnlivě zatížený systém Interní externí

97 Děkujeme za pozornost

98 Katalog řešení Azure Dalibor Kačmář 98

99 37 řešení českých společností & řešení na Azure Marketplace Autentizace, CMS, CRM, ERP Kentico CMS, FormApps, IS Galen Týmová splupráce ALVAO Service Desk, Getmore HRM, Hodnocení 360, Docházka GIRITON, K.field Lite, Specializované aplikace CherryStaff.com, Triobo, KdeTěMám, The KITE Homeport, Pony Expres, Portál výběrových řízení, AthenA, Authentizer,

100 PODEJTO.CZ Inspirace pro portály veřejné správy Pavel Nemrava, Software Software602 a.s. neuděluje poskytnutím informací žádné licence na užití autorských děl ani jiná práva duševního vlastnictví.

101 PODEJTO.CZ Co je PODEJTO.CZ? https://podejto.cz místo pro OSVČ, malé a střední firmy jednotlivé formuláře v logických souvislostech netiskneme, podáváme přímo do datové schránky PODEJTO.CZ provozují společnosti DATASYS, NEWPS.CZ a Software602 Software602 a.s.

102 PODEJTO.CZ Vlastnosti PODEJTO.CZ? Soustředění podacích formulářů na jednom místě Software602 a.s.

103 PODEJTO.CZ Vlastnosti PODEJTO.CZ? Identifikace prostřednictvím datové schránky nebo IČO Software602 a.s.

104 PODEJTO.CZ Vlastnosti PODEJTO.CZ? Předvyplňování formulářů Software602 a.s.

105 PODEJTO.CZ Vlastnosti PODEJTO.CZ? Přístup prostřednictvím mobilních zařízení Software602 a.s.

106 PODEJTO.CZ Portály OVM mohou mít daleko větší funkčnost! PODEJTO.CZ je pouze komerční projekt. Co všechno může navíc obsahovat portál OVM: Můžete autentizovat uživatele proti svým informačním systémů Tím mu můžete nabídnout mnohem více informací v rámci předvyplnění Kontroly mohou být provedeny až na úroveň koncových informačních systémů Tím se minimalizuje počet vrácených podání Můžete využívat centrální sdílené služby např. zajistit jednotnost adresních míst ověření referenčních údajů proti základním registrům Je potřeba pouze k stávajícím systémů: připravit rozhraní svých informačních systémů pro poskytování služeb k takovému portálu (logické testy, poskytování dat ) Software602 a.s.

107 PODEJTO.CZ Ukázka takového portálu v praxi: eportal.cssz.cz Software602 a.s.

108 Na závěr: Office dokumenty důvěryhodně Proč používat důvěryhodné Office dokumenty Software602 a.s. neuděluje poskytnutím informací žádné licence na užití autorských děl ani jiná práva duševního vlastnictví.

109 Office dokumenty důvěryhodně Proč je výhodnější pracovat s nativními formáty MS Office? pokud se nejedná o dlouhodobě ověřitelný a dlouhodobě čitelný dokument (desítky let) DOC: zachovám formátování, jsem schopen použít takový dokument pro další práci analýzy, protokoly, verze smlouvy, revize, zadávací dokumentace XLS: podepisuji i správnost výpočtů kalkulace, ceníky, výstupy z ISVS PPT: podepisuji autorství prezentace, jsem schopen vkládat i právní doložku o "neoprávněné distribuci, upravování nebo prozrazení obsahu dokumentu - což může být protiprávní." Software602 a.s.

110 Office dokumenty důvěryhodně Přichází... a Office dokumenty mohou být důvěryhodné! Software602 a.s.

111 Zdrojem dat jsou: interní úložiště cloudové úložiště elektronická pošta webová stránka Long-Term Docs kombajn na důvěryhodné dokumenty Long-Term Docs složka interní úložiště cloudové úložiště Zpracování dokumentů formátu PDF, PDF/A (PDF/A-3) formátu MS Office formátu OpenOffice Software602 a.s.

112 Elektronický podpis: Long-Term Docs S aplikací pro desktop i mobil Office dokumenty PDF, PDF/A OpenOffice Včetně časového razítka Dle ETSI Ověření podpisů Office dokumenty PDF, PDF/A OpenOffice Konverze do PDF/A Žádost o kvalifikovaný podpis Software602 a.s.

113 Long-Term Docs S aplikací pro desktop i mobil Software602 a.s.

114 Long-Term Docs kombajn na důvěryhodné dokumenty Další informace na Software602 a.s.

115 Děkuji za pozornost

116 Estonsko: iniciativa Virtual Data Embassies Zdeněk Jiříček

117 Cíle a požadavky estonské vlády Zajistit digitální kontinuitu služeb všeobecně Zajistit služby egovernmentu i v případě kybernetického nebo fyzického útoku / zabrání území Hostovat kritické služby egovernmentu v důvěryhodných datových centrech v zahraničí Program vyhlášen r i-policy; Postimes.ee Video-architekt.; Video-prez. Provedení a pilotní testy Služby veřejného cloudu vybraných poskytovatelů budou klíčovou platformou nejprve pro backup, později produkce První testy Nov-Dec 2014: překlopení a (e-sbírka zákonů) do Microsoft Azure Později překlopit do cloudu všechny kritické systémy egov: Implementace řešení viz dokument Výsledky testů - závěry Přesun app. do cloudu a zpět v cca 15 min. Bezpečné updaty databází, auto-scaling pod zátěží 1000 sim-users a DDoS stress-testing U většiny operací zkrácení odezvy o 5-20% Zatím nejasné odpovědnosti v rámci mezinárodního práva, utajované informace Kriticky důležité přesměrování domén.ee Nutný akční plán a dořešit analýzu rizik 117

118 StorSimple Datové uložiště s cloud konektivitou Dalibor Kačmář Real Impact for Better Government

119 StorSimple a jeho benefity Ukládání dat dnes Microsoft Azure StorSimple Primární úložiště Management nárůstu dat Nižší cena úschovy dat Archivační úložiště Diskový backup Vzdálená replikace Zálohování na pásky a DR StorSimple Zjednodušení ochrany a obnovení dat v případě ztráty Zvýšení IT agility pro naplnění potřeb byznysu Snižuje náklady na úschovu dat o 40-60%

120 Pilíř #1: Nákladově efektivní řízení nárůstu dat Cenové porovnání pro 60TB primárních dat Funkce Tradiční produkty datového úložiště Tradiční náklady uložení dat Náklady s Microsoft Azure StorSimple 1 Primární a Archivní úložiště Backup a Disaster Recovery Diskové pole s příslušným software $90,000 $0 2 Backup Media Server a Software $30,000 Disk Backup s deduplikační licencí $120,000 $0 2 Mimopodnikové ložení pásek $30,000 Kapitálové náklady zákazníka $270,000 $0 Náklady na podporu $130,000 $19,500 Náklady na cloudové úložiště $0 $180,000 Náklady zákazníka během 3 let $400,000 $199, % úspora Další benefity pro zákazníka Žádné Eliminace ukládání na pásky Otestované, na lokaci nezávislé DR Cloud použit jako sekundární DC Úspora na elektřině, místě, chlazení Úspora produktivního času IT oddělení 1 Based on ASAP+ $60k offer with StorSimple 8100 array and platinum support over 3 years (EA Level-A pricing); based on 1.5x de-dupe and compression with data backup and disaster recovery storage array list price $100,000; includes de-dupe and compression, data protection and disaster recovery software, and unlimited licenses for StorSimple Virtual Appliance storage array built and distributed by Seagate

121 Pilíř #2 Zjednodušte ukládání dat a jejich ochranu StorSimple Virtual Appliance Microsoft Azure Cloud snímky Produkční data Produkční data Datové centrum - 1 Datové centrum - 2 Pravidelné konzistentní cloud Na lokaci nezávislá obnova snímky produkčních dat dat z cloud snímků

122 Doba obnovy Pilíř #2 Umožněte efektivní obnovu dat (DR) 90 Days Časy obnovení ze zálohy z mimopodnikových zdrojů v případě katastrofy 30 Days 7 Days 1 Day Regular Cloud Backup With 100 Mbps WAN Link Tape Dostupnost úložiště v momentě DR nezávisle na velikosti svazku Rychlá obnova umožňuje DR testování a validaci 1 Hour 15 Min. StorSimple Cloud Snapshots With 50 Mbps WAN Link 1 TB 5 TB 20 TB 50 TB 100 TB Primární data

123 Pilíř #3 Zvýšení IT agility pro naplnění priorit organizace Úložiště podle potřeby a škálovatelnost Sjednocená správa dat Mobilita dat, infrastruktura podle potřeby Není nutné neustále plánovat a obávat se naplnění kapacity pro primární úložiště, backup nebo archivovaná data Není nutné separátně spravovat ochranu dat nebo být neustále on-site. Aktuální stav a konzistentní kontrola na všech spravovaných datových centrech. Není nutné plánovat, nastavovat nebo spravovat on-premise infrastrukturu pro nové a speciální projekty, jelikož jsou firemní data přístupná podle potřeby i v cloudu

124 Zagreb CityNext Open Data, mobilní aplikace Zdeněk Jiříček

125 Otevřenost města občanům Zlepšit komunikaci s občany a soukromou sférou Zefektivnit výměnu informací s řízenými organizacemi Otevřít data o MHD / jízdní řády pro soukromý sektor Zvolili platformu pro otevřená data Microsoft Azure + CKAN data katalog: Publikování datasetů, filtrace, zobrazení, přístup přes API Mobilní aplikace My Zagreb Mobilní aplikace e-radar (aka fix my street ) Serverová platforma Microsoft Azure 125

126 126

127 Důvěryhodná práce s Office dokumenty Podklady do rady města Spisová služba Portál občana SIEM monitorování bepečnostního prostředí Městské a krajské karty Správa a řízení identit Monitorování krizových situací Asistivní služby občanům City Dashboard AD2JIP Propojení Active Directory s JIP Řešení CityNEXT jako služba

128 Řešení NetIQ Sentinel v prostředí Microsoft Azure pro KÚ Vysočina Ing. Petr Pavlinec

129 Základní informace Důvody Proč Sentinel Proč Microsoft Azure ZKB Koncept řešení

130 Vysočina - NetIQ Sentinel - MS Azure Proč Sentinel? SIEM jako nutnost v provozu velké veřejné instituce i hostingového centra Stávající řešení NetIQ Security Manager v rámci pořízení TCK v roce zvažování migrace na nový produkt (v rámci podpory) Kapacitní problémy stávajícího řešení (stovky EPS, místy tisíce IOPs, nutnost průběžné optimalizace, nefunkční Možnost běhu v cloudovém prostředí Microsoft Azure certifikován pro SUSE Linux Enterprise Server Splněn primární požadavek na kompatibilitu

131 Vysočina - NetIQ Sentinel - MS Azure Proč Sentinel? Zákon o kybernetické bezpečnosti č. 181/2014 Sb. Vyhláška č. 316/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti + Vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích 23 Nástroj pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí Požadavky zákona o základnách registrech Jeden ze stěžejních nástrojů práce bezpečnostního analytika a metod pro transparentní a auditovatelný provoz informačních systémů

132 Vysočina - NetIQ Sentinel - MS Azure Koncept řešení - Na KÚ Vysočina spuštěn aktuálně Proof-of-Concept Infrastruktura KÚ Vysočina

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

FINÁLNÍ VERZE. Deloitte Advisory, s.r.o., Praha 8, Karolinská 654/2, PSČ 186 00, IČO: 27582167 MV-24160-2/NS-2013

FINÁLNÍ VERZE. Deloitte Advisory, s.r.o., Praha 8, Karolinská 654/2, PSČ 186 00, IČO: 27582167 MV-24160-2/NS-2013 Analýza ekonomické výhodnosti přímého zadání realizace projektu e-sbírka a e-legislativa formou tzv. in-house výjimky na základě 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Vážení partneři, do sedmnáctého ročníku prestižní soutěže Microsoft Awards přihlásili

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Tomáš ZACH UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Cloud computing, jeho využití a dopad na korporátní prostředí Autor BP: Tomáš Zach Vedoucí

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Příloha. 3 k materiálu Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Část 2.: Návrh opatření Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 1. 12. 2014 (verze 1.04) - 1 - Údaje o zhotoviteli PADCOM,

Více

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu ERP Systems and Possible Cloud

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Přehled vítězů a finalistů soutěže Cena generální ředitelky za inovativní přístup

Více

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb Scientia est potentia MHM computer a. s. www.mhm.cz Katalog služeb datum vydání 1.1.2013 obsah Profil MHM 3 Služby 4 1. Professional services 5 1.1. Integrační služby 5 1.2. Migrační služby 8 1.3. Implementační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky. Konsolidace IT a nové služby Kolín

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky. Konsolidace IT a nové služby Kolín ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky Konsolidace IT a nové služby Kolín Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen "ZVZ")

Více

Smlouva o dílo č. RCJ-2012-Z104

Smlouva o dílo č. RCJ-2012-Z104 Smlouva o dílo č. RCJ-2012-Z104 1. Smluvní strany Jihomoravský kraj Sídlo: Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno Jednající: Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,

Více

Katalog řešení a služeb

Katalog řešení a služeb Katalog řešení a služeb Obsah 1. O S&T... 1 Profil společnosti... 2 Reference... 4 2. Datová centra... 5 Serverová virtualizace... 6 Virtualizace desktopů a aplikací... 8 Cloudová řešení... 10 Ukládání

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více

PŘÍLOHA Č. 2 OVĚŘENÍ STAVU INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI Řízení bezpečnosti ICT Centra pro regionální rozvoj ČR Ověření stavu informační bezpečnosti Obsah 1 Úvod...5 1.1 Hlavní očekávání zadavatele...5 1.2 Klíčová

Více

Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků

Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků

Více

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU REGIONÁLNÍ DATOVÁ SÍŤ PARDUBICKÉHO KRAJE 26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT OBSAH Seznam zkratek... 6 1 Úvodní informace... 8 1.1 Základní informace o projektu... 8 1.2 Účel zpracování

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Příloha č. 2 materiálu Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Část 1.: Zhodnocení současného stavu Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 1. 10. 2014 (verze 1.04) - 1 - Údaje o zhotoviteli

Více

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová Komparace účetních software z pohledu podnikatele Lucie Sekerová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle

Více

Rudolf Hosman, vedoucí oddělení technické podpory a publicity telefon: +420 377 195 787, email: rudolf.hosman@plzensky-kraj.cz

Rudolf Hosman, vedoucí oddělení technické podpory a publicity telefon: +420 377 195 787, email: rudolf.hosman@plzensky-kraj.cz Studie proveditelnosti k připravované žádosti na realizaci krajské části projektu Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních

Více

SOA a nástroje pro Cloud Computing

SOA a nástroje pro Cloud Computing Vysoká škola ekonomická v Praze TÉMA PRÁCE: SOA a nástroje pro Cloud Computing vypracovali: Jan Gleza, Tomáš Řeháček, Pavel Müller, Vojtěch Košák ROK: 2011 OBSAH 1 ÚVOD...5 2 ÚVOD DO SOA (SERVICE ORIENTED

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze ANALÝZA FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH PŘECHOD MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ NA CLOUDOVÉ ECM SLUŽBY

Vysoká škola ekonomická v Praze ANALÝZA FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH PŘECHOD MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ NA CLOUDOVÉ ECM SLUŽBY Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více

Výzva a zadávací dokumentace

Výzva a zadávací dokumentace Výzva a zadávací dokumentace ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV adresa: Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov IČ: 00266027 tel.: 476 767 600; fax: 476 767 601 zastoupené starostou města Mgr.

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti Studie proveditelnosti Konsolidace IT infrastruktury a nové služby TC ORP Litvínov Operační program: Integrovaný operační program Oblast podpory: 6.2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě Číslo výzvy:

Více

Národní zpráva. Česká republika

Národní zpráva. Česká republika Národní zpráva Česká republika Posílení kapacity institucí z vybraných států EU v oblasti implementace nařízení č. 883/2004 (EHS) a č. 987/2009 (EHS) a zavedení elektronické výměny dat v oblasti sociálního

Více

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006 Státní informační a komunikační politika e-česko 2006 Obsah: 1. Úvod...3 2. Východiska...4 2.1. Význam informační společnosti...5 2.2. Gesce v oblasti telekomunikací a informační společnosti...6 3. Prioritní

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě IT PRODUKT 2011 O soutěži Cílem soutěže IT produkt 2011 je vyzdvihnout zařízení s takovými vlastnostmi, které je pozitivně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově

Více

Příloha č. 4 Studie proveditelnosti. Obsah. 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3

Příloha č. 4 Studie proveditelnosti. Obsah. 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3 Příloha č. 4 Studie proveditelnosti Obsah 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3 2 Výchozí stav...3 Chybí citace Mírova textu...3 2.1 Současná situace v oblasti vzniku, správy, ukládání a zpřístupnění

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zabezpečení účetních dat ve firmě WaveNet.cz, s.r.o. Autor BP: Tomáš Kasper Vedoucí BP: Ing. David Procházka, Ph.D. 0 Praha ZADÁNÍ ZADÁNÍ

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI

STUDIE PROVEDITELNOSTI Hořice-technologické centrum, spisová služba, vnitřní integrace úřadu - I. II.a III. část výzvy STUDIE PROVEDITELNOSTI Program: Výzva: Žadatel: Integrovaný operační program 06 Rozvoj služeb egovernmentu

Více