ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, Ţerotínova č. 376, okres Vsetín, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, Ţerotínova č. 376, okres Vsetín, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, Ţerotínova č. 376, okres Vsetín, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK Obsah: Úvod Hlavní úkoly školy na školní rok 2013/ 2014 a jejich realizace Organizace školy - personální zajištění Pedagogické rady, pracovní porady Státní svátky a významné dny Organizace školního roku projednána dne zahajovací pedagogická rada.

2 ÚVOD Plán na školní rok 2014/ 2015 vychází ze zákona č. 561/ 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školní zákon/, zákon č.563/ 2004 Sb. o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů. V plné míře respektuje vyhlášku o základní škole a její dodatky, personální, materiální a prostorové podmínky pro výchovu a vzdělávání a zájmovou činnost. Jako závaznou normu pro výchovně vzdělávací činnost školy stanovuje učební osnovy, klasifikační řád, řád školy, rozvrh hodin, dozorů a pohotovostí, vedení příslušné dokumentace školy a zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Škola realizuje plán vzdělávání podle ŠVP ZV ŠKOLA DOBRÉHO STARTU č. j. OŘ 52/ 2012 Od platí zpracovaný vlastní školní vzdělávací program s názvem ŠKOLA DOBRÉHO STARTU. V rámci úpravy plánu RVP ZV využila škola Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. j / Poslední změny ŠVP ZV ŠKOLA DOBRÉHO STARTU byly provedeny a projednány na zahajovací pedagogické radě Jednotlivé změny jsou zapracovány v přílohách k ŠVP. Druhý cizí jazyk se vyučuje od 7. ročníku (žákům a rodičům byly nabídnuty možnosti výběru. Zájem projevili o výuku jazyka ruského a německého). Písemný dokument je volně k nahlédnutí v chodbě mezi kanceláří a ředitelnou a v elektronické podobě na Úkoly vyplývající ze Souboru pedagogicko-organizačních informací pro školní rok :.. A) Výchova ke zdraví výchova ke zdravému ţivotnímu stylu: Cílem výchovně vzdělávacího působení je dítě odpovědné za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jeho věku a schopnostem. Dovednosti a kvality pozitivního zdravého životního stylu je nedílnou součástí procesu výchovy a vzdělávání. Zdraví je vhodné zařadit jako mezipředmětové téma, což nevylučuje zařazení samostatného předmětu. Problematika zdraví obsahuje řadu témat, kterým je zapotřebí věnovat pozornost, ať se již jedná o prevenci obezity a podporu pohybu a výživy, poruchy příjmu potravy, narůstající počet dětí ohrožených astmatem a alergiemi, atp. Na jsou umístěny materiály a příručky pro učitele (poruchy příjmu potravy, výchova ke zdraví, sexuální výchova). Koncepce rozvoje školy, která je založena na programu podpory zdraví, podporuje aktivní spolupráci mezi dětmi, učiteli a rodiči a vede k vytváření pozitivního sociálního klimatu školy. Vytváří vhodné podmínky pro veškerou výuku a učení, vede děti k zdravému způsobu života i k odpovědnosti za své zdraví.

3 MŠMT doporučuje projekt Zdravé zuby, komplexní výukový program péče o zubní zdraví, k realizaci ve všech vzdělávacích programech 1. stupně základního vzdělávání. Škola je rovněž zapojena do projektu Ovoce do škol, který je opět pro žáky 1. stupně. Předmět Výchova ke zdraví na 2. stupni ZŠ má směřovat k tomu, aby se žáci v návaznosti na učivo 1. stupně (v předmětu prvouka a v bloku předmětů přírodověda vlastivěda) orientovali v základních otázkách zdraví, zdravého životního stylu, rodinného života i v širších problémech mezilidských vztahů. Trvalou pozornost věnovat tématům dopravní výchovy a úkolům, které vyplývají z Národní strategie bezpečnosti silničního provozu, a klást důraz též na výuku první pomoci. B) Environmentální výchova:. Environmentální výchova se od školního roku 2007/2008 stává povinnou součástí vzdělávacích programů škol a součástí jejich režimu. Využívat Metodický pokyn MŠMT k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních č. j / , který reaguje na naléhavost tématu problematiky ochrany životního prostředí, zejména přihlášení ČR k Evropské strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj, která vyžaduje zkvalitnění EVVO ve školách, ustanovit funkci školního koordinátora EVVO a přihlásit pedagogické pracovníky ke vzdělávání k EVVO. Funkcí školního koordinátora na EVVO byla pověřena Mgr. Lenka Senohrábková. C) Čtenářská gramotnost: Rozvoj funkční čtenářské gramotnosti by měl být akceptován jako cíl, který je společný všem pedagogům, bez ohledu na vyučovaný předmět a ročník. Na rozvíjení čtenářství a čtenářské gramotnosti se podílejí všechny vyučovací předměty. Měly by být voleny takové metody výuky, které umožní každému žákovi účinně se zapojovat do výuky. Pozornost je potřeba věnovat spektru doporučované literatury, spolupráci s knihovnami a motivaci žáků s využitím moderních technologií. Při práci s textem se zaměřit na: - získávání informací, zaměření se na explicitně uvedenou informaci a její vyhledání, - zkoumání použitého jazyka a prvků textu, - posouzení obsahu textu, formy a jejich vzájemného vztahu, - vyvozování závěrů přímo vyplývajících z textu, - interpretace myšlenek a informací textu, - porovnání textu s dosavadními znalostmi žáka o dané věci.

4 Vhodným zdrojem informací o čtenářství, o metodách, jak hodnotit úrovně jednotlivých dílčích komponent čtenářské gramotnosti jsou tzv. uvolněné úlohy z výzkumu PISA, úlohy jsou zdarma ke stažení na Informace o dalších aspektech čtenářské gramotnosti jsou k dispozici na D) Dějepis výuka:.. Dějiny druhé poloviny 20. století jsou součástí vzdělávacích programů, a proto jsou povinnou součástí základního vzdělávání. Těžiště dějepisného vzdělávání podle RVP je ve výuce dějin novověku a soudobých dějin. Dějepis a výuka moderních dějin je spojena také s průřezovými tématy, zejména Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova, Výchova demokratického občana a další. V letošním školním roce uplyne 100 let od vypuknutí I. světové války, 600 let uplyne od upálení Jana Husa. Informace v těchto oblastech na E) Vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami:.. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením je zajišťováno formou individuální integrace. Vzdělávání se uskutečňuje pomocí podpůrných opatření, stanovených v individuálním vzdělávacím plánu žáka. Je nutno dodržovat vyhlášku č.73/ 2005 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, ve znění pozdějších předpisů. Využívat informace MŠMT k zabezpečení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s podporou asistence č. j / Zásadním úkolem je postupná tvorba a zavádění školních vzdělávacích programů na základě Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání i s využitím především části D, kapitoly č. 8 a č. 9, popisující náležitosti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve školním roce jsou zajištěni asistenti pedagoga ve třídách 3. B, 7. A, 7. B, 9. F) Tematika ochrany člověka za mimořádných událostí: Dodržovat Pokyn MŠMT k začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných událostí do vzdělávacích programů, č. j / a dodatek k učebním dokumentům pro základní školy č. j / Využít metodickou příručku pro učitele základních škol. V RVP ZV je tematika ochrany člověka za mimořádných událostí zařazena přímo v obsahu jednotlivých vzdělávacích oborů. Její realizace v rámci ŠVP přispívá

5 k plnění úkolů stanovených v Harmonogramu realizace opatření ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 (schváleno usnesením vlády ze dne 25. února 2008). G) Strategie a prevence sociálně patologických jevů:.. Vypracování Minimálního preventivního programu (MPP) na školní rok Dodržovat Metodický pokyn MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č. j / Plné znění Strategie prevence je zveřejněno na - prevence - socialne patologických-jevu - u - deti - a- mladeze. Školní metodik prevence učitel Mgr. Martin Palát. H) Opatření k prevenci násilí a šikanování mezi ţáky:.. Šikanování je nebezpečný sociálně patologický jev, při němž je zejména omezována osobní svoboda, svoboda rozhodování, je ponižována lidská důstojnost a čest, mnohdy je obětem ubližováno na zdraví či majetku. Jak šikaně předcházet řeší metodický pokyn k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol č. j / zveřejněn na webových stránkách MŠMT. Aktualizovaný metodický pokyn se týká řešení šikany obecně, jako jedna z forem šikany je uvedena kyberšikana. Největší změnu přináší nový článek 5, který vyzývá školy k tvorbě vlastního programu pro řešení šikanování a současně poskytuje návod k jeho vytvoření. Metodický pokyn myslí i na situaci, kdy k projevům šikany již došlo, ale škola se touto situací nezabývá (článek č. 10). Za klíčový považujeme rozvoj spolupráce mezi školou a dalšími institucemi (např. OSPOD, sociální kurátoři, PMS, okresní metodik prevence, KPPP atd.) v oblasti řešení rizikového chování dětí a žáků. Řešením uvedené problematiky na škole pověřen metodik prevence Mgr. Martin Palát. Celá problematika je rovněž zakotvena ve Školním řádu a v MPP. I) Vzdělávání ţáků nadaných a mimořádně nadaných: Vytváření podmínek pro vzdělávání mimořádně nadaných žáků je uloženo školským zákonem a specifikováno prováděcím předpisem k tomuto zákonu vyhláškou č.73/2005 Sb., o vzdělávání žáků mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů. Tematicky vstup nadaní žáci mají učitelé k dispozici na metodickém portálu RVP / Konzultační pomoc na

6 J) Bezpečnost a ochrana zdraví ţáků: Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků upravuje Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve školách zřizovaných MŠMT č.j / viz. webové stránky MŠMT. Ke snížení počtu a závažnosti úrazů má přispět i usnesení vlády č. 926 ze dne 22. srpna 2007 o Národním akčním plánu prevence dětských úrazů na léta 2007 až Prevence úrazů dále souvisí se zdravým životním stylem, první pomoci, dopravní výchovou, ochranou člověka za mimořádných událostí i se sociálně patologickými jevy. K) Matematika a její aplikace: Ke zkvalitnění výuky matematika, její propagaci a přiblížení žákům, budeme i nadále rozvíjet v jedné třídě v ročníku výuku tohoto předmětu podle metod profesora Hejného. V letošním pouze o nové metody a formy práce, které jsou plně v souladu s naším školním vzdělávacím programem. První výsledky se již projevily v celostátních matematických soutěžích (např. Matematický klokan), ve kterých se žáci učící se těmito metodami umístili v celostátním průměru vysoko nad průměrem všech řešitelů, což je pro nás signálem k tomu, že bychom v tomto duchu měli pokračovat i v dalších letech. Podobné signály byly spatřeny i při porovnávání výsledků testování žáků třetích ročníků. L) Aplikace nových metod a forem výchovně vzdělávací práce:... Ve zkvalitnění a zpestření výchovně vzdělávacího procesu spatřujeme velký potenciál pro další rozvoj naší školy. Pokusíme se ještě více prohloubit spolupráci s Mateřskými školami ve městě. Základní činností školy je výuka a výchova žáků realizovaná v rozmezí platného rozvrhu hodin včetně zájmové činnosti a školní družiny. Pro hospodářské a provozní pracovníky je závazná pracovní náplň, efektivní využívání pracovní doby, vedení příslušné hospodářské dokumentace a zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Východiskem pro úspěšnou realizaci výchovně vzdělávací a ostatní činnosti školy musí být dodržování pracovních povinností, efektivní využívání pracovní doby, dodržování zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví a iniciativa pracovníků.

7 Škola se bude podílet na drobné hospodářské činnosti. Nejdůleţitější úkoly ve školním roce vycházejí především z výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2013/ Pokračovat v práci na školním vzdělávacím programu školy, jeho úpravách, zabývat se strategií jeho rozvoje. 2. Rozšiřovat činnost školního poradenského pracoviště ve složení výchovný poradce, metodik prevence rizikového chování, s cílem poskytovat poradenskou pomoc rodičům, žákům i pedagogům školy, zejména v prevenci rizikového chování a v individuálním přístupu k potřebám žáků. 3. V rámci péče o tělesnou a duševní hygienu dětí využívat co nejvíce přírodu v okolí školy, zařazovat v co největší míře pobyt venku, relaxační aktivity, školy v přírodě, využít k tomu i náplň činnosti školní družiny. 4. Pokračovat v otevřenosti školy vůči veřejnosti pořádáním společných akcí, užší spoluprací se školskou radou. 5. DVPP zaměřit na prevenci rizikového chování a doplnění odborné kvalifikace pedagogů v této oblasti, zdokonalování vzdělávání vyučujících cizích jazyků. 6. Zaměřit se na propagaci práce školy v tisku, v místních novinách a dalších médiích, mezi rodičovskou veřejností. Cíleně se zaměřit na skupinu rodičů dětí předškolního věku. 7. Pro velký zájem znovu nabídnout od prvního pololetí tzv. Plavby pro předškoláky jako přípravu na první třídu. 8. Činnost školní družiny organizovat částečně jako zájmové kroužky a vytvoření školního klubu pro žáky ročníků 9. Vytvořit pestrou nabídku volitelných a nepovinných předmětů. 10. Zaměřit se na kariérové poradenství a environmentální výchovu, výchovu ke zdravému životnímu stylu, podporu výchovy ke zdraví. 11. K žákům přistupovat diferencovaně, respektovat jejich individualitu - prohloubit péči o talentované žáky, zajistit odbornou péči o žáky se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním. 12. Účinnou prevencí a dobrou spoluprací s rodiči předcházet vzniku neomluvené absence. 13. Vytvoření školního systému vlastního hodnocení. 14. Zaměření na prevenci školní neúspěšnosti, boj proti absenci. HLAVNÍ ÚKOLY

8 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu vlastnímu rozvoji, učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání v míře přiměřené jeho věku. Budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí. Zaměřit se na základní učivo, které musí zvládnout všichni žáci. Rozšiřující učivo zařazovat podle schopností žáků, podporovat rozvoj nadaných žáků. Zajistit především důkladné procvičení a osvojení učiva. Otevřít školu široké veřejnosti, utvářet ji jako centrum vzdělanosti, kultury a sportu i společenského života obce. Zaměřit se na oblasti: 1. Zdraví Dbát o zajištění optimálních zdravotních podmínek pro všechny dětí. Zamezit tomu, aby činností školy nebylo zdraví žáků a pracovníků ohroženo nebo zhoršeno. Zajistit žákům dostatek pohybu během přestávek i při tělovýchovných chvilkách během vyučovacích hodin. Za příznivého počasí zajistit pobyt žáků o přestávce mimo budovu školy. Sledovat psychohygienické podmínky výuky, zaměřit se na jejich dodržování pedagogy. Pokračovat v projektu Zdravá škola. Ve spolupráci s odbornými institucemi mapovat průběžně zdravotní stav žáků školy a na základě výsledků provádět potřebné změny - v režimu žáků a v materiálním vybavování školy. Důraz klást na vytváření optimálních psychohygienických podmínek pro práci žáků i zaměstnanců. Evidovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kontrolovat, zda jsou o problémech žáků informováni všichni vyučující žáka. Problematiku zařazovat pravidelně na pořad jednání pedagogických rad a porad, zaměřit na ně i další vzdělávání pedagogických pracovníků. Výchovný poradce bude evidovat všechny tyto žáky, sledovat, zda jsou prováděna následná vyšetření. Vzdělávání pedagogů v oblasti hodnocení žáků a individuálního přístupu k jejich vzdělávání a péči o ně bude prioritou DVPP. 2. Poznatky a dovednosti Důsledně utvářet u žáků vědomí, že jejich budoucí uplatnění závisí na nich samotných, na kvalitě osvojených vědomostí a dovedností, na morálních a volních vlastnostech. Zaměřit se na osvojení a utvrzení základního učiva, bez důkladného zažití učiva nezatěžovat žáky dalšími nároky na vědomosti. Reagovat na připomínky rodičů a potřeby školy. Při hodnocení žáků vycházet zejména z jejich výkonů během celého klasifikačního období, vést žáky k nutnosti systematické přípravy. Těžiště osvojení a procvičení učiva musí být v rámci práce žáků ve škole během vyučování, snížit zatěžování žáků a jejich rodičů domácí přípravou. Zaměřit se na utváření a upevňování základních pracovních návyků ve všech předmětech a činnostech žáků, zejména návyků na zvonění, samostatnou přípravu žáků na jednotlivé vyučovací hodiny, udržování pořádku na lavicích a ve třídě.

9 Rozšířit kariérové poradenství pro žáky a rodiče s ohledem na reálné možnosti žáků a jejich uplatnění v životě. Analyzovat důvody neprospěchu, zaměřit se na prevenci školní neúspěšnosti. Vést žáky k samostatnosti, učit je utvářet si vlastní názor, práci v týmu, individuální odpovědnosti. Průběžně ověřovat účinnost a kvalitu školního vzdělávacího programu, společně se všemi pedagogickými pracovníky pracovat nad jeho úpravami, zabývat se dalšími strategiemi jeho rozvoje. 3. Oblast sociální, ţivotních hodnot Využívat školní řád jako účinný nástroj pro úpravu vzájemných vztahů mezi žáky, jejich rodiči a pedagogy. Výrazně diferencovat hodnocení chování žáků. Sjednotit se v požadavcích na chování žáků, důsledně a jednotně postihovat kázeňské přestupky. Využívat k tomu celé hodnotící stupnice, důsledně uplatňovat její kritéria. Kromě opatření k upevnění kázně a hodnocení chování využívat spolupráci s rodiči, policií, odborem sociální péče. Ve shodě s rodiči postupovat jednotně při uvolňování a omlouvání absence žáků, při prevenci záškoláctví. Při kontrolní činnosti se zaměřit na postižení celkového charakteru výuky - zda se vyučující omezuje jen na odbornou výuku, nebo zda dokáže vhodným způsobem formovat vývoj žáků, ovlivňovat jejich postoje. Sledovat jakým způsobem to činí, zda ve všech dětech dokáže respektovat jejich osobnost a individuální cestu vývoje. Usilovat o zlepšení kulturnosti vyjadřování a jednání žáků a jejich rodičů při jednání s pracovníky školy. V práci pedagogů i žáků sledovat a oceňovat jejich přínos pro vytváření image školy, propagace její práce na veřejnosti. Každý pedagog by měl v rámci výuky svého předmětu nejen předávat vědomosti a dovednosti, ale přispívat k vytvoření kladného vztahu žáka k předmětu, nejlepší, hledat nové formy práce, propagovat svoji činnost na veřejnosti. Umožňovat pedagogům účast na dalším vzdělávání, zajišťovat materiální podmínky pro jejich nové formy práce, doplňující mimoškolní aktivity. Posilovat snahy o zavádění a uplatnění nových forem práce, nové, netradiční vybavení učeben a organizačních forem vyučování. V oblasti prevence rizikového chování spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními, policií, orgány sociální péče a zřizovatelem. Pečlivě zpracovat systém práce s žáky se sociálním znevýhodněním. II. Pedagogičtí pracovníci Vycházet ze zásady, že činnost školy je služba veřejnosti. Úkolem školy je vytvoření co nejlepších podmínek pro vývoj žáka, který jej bude respektovat jako jednotlivce,

10 osobnost a bude mu přizpůsobovat výchovně vzdělávací proces tak, aby v optimální míře byly jeho nejlepší vlastnosti rozvíjeny - lhostejno zda žáků talentovaných či zaostávajících. Při jednání s dětmi brát v úvahu především jejich osobnost, která je odpovědna, přiměřeně k věku a stupni vývoje, za svoje jednání, chování a pracovní výsledky. Nesnižovat nevhodným přístupem, usměrňováním či tresty jejich důstojnost. III. Rodičovská veřejnost Zaměřit se na kvalitní poradenskou činnost pro rodiče. Dbát na dodržování práv rodičů a vyžadovat plnění jejich povinností, i v součinnosti s orgány sociální péče. Zajišťovat trvalý a plynulý přenos informací rodičům prostřednictvím třídních schůzek, hovorových hodin, konzultacemi s vyučujícími, využitím odborných služeb školských poradenských zařízení pro rodiče. III. Oblast řízení Pracovní úkoly a rozhodovací pravomoci delegovat na co nejnižší úroveň, využívat k tomu jak vedoucí pracovníky školy, tak pedagogy, vykonávající specializované činnosti výchovný poradce, metodik prevence, koordinátor ŠVP, koordinátor EVVO. Dlouhodobou koncepci rozvoje školy rozpracovávat do ročních plánů práce školy s dílčími, ročními úkoly, ta pak rozpracovávat do dílčích krátkodobých plánů měsíčních či týdenních, plánů metodických zařízení. Hospitační a kontrolní činnost bude zaměřena na uplatňování zásad osobnostně sociální výchovy ve výuce, partnerského přístupu k žákům, zaměření na základní učivo a respektování individuálních zvláštností žáků. Všechna závažná rozhodnutí projednávat předem na pedagogických a provozních poradách, informovat prokazatelným způsobem zaměstnance. Hodnocení školy provádět v rámci autoevaluace, s využitím dotazníkových průzkumů mezi rodiči i žáky, využívat externí možnosti (Scio apod.). Zaměřit se na vytvoření školního systému vlastního hodnocení školy, na podporu řízení a rozvoje vlastního hodnocení. Organizací dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zvyšovat odbornou kvalifikaci pedagogů, zaměřit se na rozvoj jejich specializovaných činností (výchovné poradenství, kariérové, prevence rizikového chování, informační a komunikační technologie). Podporovat a zaměřovat samostudium pedagogů jako jednu ze součástí jejich vzdělávání.

11 Organizace školy - personální zajištění ředitel školy: Mgr. Milan Knápek Stará se o: personální oblast, uzavírání smluv a dohod, řád školy a změny v něm, pedagogickou a hospodářskou dokumentaci školy, kontrolní a řídící činnost na škole, rozvrh vyučovacích hodin, vedení ŠD a ŠK. statutární zástupce ředitele: Mgr. Zdeněk Stromšík Zabezpečuje: kontrolní a řídící činnost, plynulou práci školy - zastupování, dozory, dokumentace školy, nadační fond, metodické orgány výchovy, volbu povolání, BOZP, chování za mimořádných situací. zástupce ředitele pro ekonomiku: Karla Nejezchlebová Provádí: hospodaření školy, inventarizaci majetku, evidenci materiálů, administrativu školy, korespondenci, rozmnožování materiálů, nemocnost, OČR, výplaty mezd apod. Vede účetní evidenci, fakturace a pokladnu. vedoucí školní jídelny: Ludmila Papeţová Zajišťuje: kontrolní a řídící činnost na úseku ŠJ, vede dokumentaci včetně VHČ, zastupuje v nepřítomnosti hospodářku školy. vedoucí vychovatelka: Radka Drozdová Koná: kontrolní a řídící činnost ve školní družině a školním klubu. výchovný poradce: Mgr. Jarmila Povalová Pomáhá při: volbě povolání, problémovým a talentovaným žákům, sleduje a eviduje diagnostikované žáky PPP, zařazuje integrované žáky pro AND (logopedie, individuální péče). Vede a koordinuje práce pracovníka zodpovědného za provádění a koordinaci preventivních aktivit v oblasti prevence zneužívání návykových látek, sleduje projevy zneužívání návykových látek.

12 Metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Martin Palát Zabezpečuje: Nabídku a organizaci přednášek a školení s tématikou prevence, vede evidenci jednání s rodiči a žáky, spolupracuje s třídními i ostatními učiteli při řešení problémů. Pravidelně se účastní školení a přednášek, spolupracuje s PPP. školník: Miroslav Konvičný Pečuje o: údržbu základní školy. Kontroluje a řídí činnost na hospodářském úseku. třídnictví: I. A Mgr. Irena Bušová I. B Mgr. Alena Hrachovcová II. A Mgr. Jana Kršková II. B Mgr. Lenka Danková III. A Mgr. Lenka Příleská III. B Mgr. Jindřiška Váňová IV. A Mgr. Jan Novotný IV. B Mgr. Martin Palát V. A Mgr. Šárka Konupčíková V. B Mgr. Hana Bě táková VI. A Mgr. Hana Horáková VI. B Mgr. Jana Kašparová VII. A Mgr. Irena Pollaková VII. B Mgr. Soňa Miková VIII. A Mgr. Lenka Senohrábková VIII. B Mgr. Ivana Velešíková IX. B Mgr. Andrea Masaříková Ostatní vyučující: Mgr. Simona Holčáková výuka AJ Mgr. Dana Ondřejová výuka AJ Mgr. Jarmila Povalová výchovná poradkyně Mgr. Michal Papež výuka ICT, správce sítě, správce webových stránek Vychovatelky: Radka Drozdová vedoucí vychovatelka Hana Knotková vychovatelka Zuzana Pernická - vychovatelka Bc. Jitka Podešvová vychovatelka

13 Metod. sdružení 1. stupeň: Cizí jazyk: Český jazyk: Matematika: Zeměpis: Dějepis: Přírodopis: Fyzika: Chemie: Výtvarná výchova: Občanská výchova: Tělesná výchova: Metodické orgány Mgr. Martin Palát ( ročník) Mgr. Jana Kršková ( ročník) Mgr. Simona Holčáková Mgr. Ivana Velešíková Mgr. Lenka Senohrábková Mgr. Soňa Miková Mgr. Irena Pollaková Mgr. Michal Papež Mgr. Jana Kašparová Mgr. Andrea Masaříková Radka Drozdová Mgr. Jarmila Povalová Mgr. Soňa Miková Hlavní úkoly metodických sdruţení pro rok 2014/ Příprava žáků na soutěže žáků - přidělení jednotlivých soutěží vyučujícím 2. Sjednocení učebnic, pracovních sešitů, učebních pomůcek a sešitů pro jednotlivé předměty. Zajistit návaznost při objednávkách učebnic. 3. Vypracování plánu exkurzí, vycházek ne celý rok dopředu, aby bylo využito příznivé polohy školy v přírodním prostředí a aby nedocházelo k nahodilým a neplánovaným akcím, neschváleným vedením školy. 4. Zajištění účasti pedagogů na DVPP 6. Práce na školním vzdělávacím programu Předmětové komise sdružují učitele stejných, nebo příbuzných vyučovacích předmětů, kteří zde spolupracují v oblasti metodiky a didaktiky vyučování, koordinují své působení v pedagogické a výchovné oblasti, vytvářejí koncepci jednotlivých oborů a spoluvytvářejí celkovou koncepci školy. Úkoly předsedů předmětových komisí: - Vytvářejí koncepci práce PK, rozpracovávají do ní plány práce školy a závěry z hodnocení školy a výročních zpráv. - Metodicky řídí a kontrolují práci ostatních členů komise a usilují o jejich aktivní zapojení. - Vytvářejí plán PK, na schůzích PK jej vyhodnocují, zajišťují zpracování podkladů pro výroční zprávy a evaluaci školy. - Podle časových možností organizují vzorové hodiny, vzájemné hospitace.

14 - Kontrolují časové a obsahové plnění tematických plánů. - Spolupracují s uvádějícími učiteli při uvádění začínajících učitelů. - Navrhují osobní příplatky a odměny členům PK. Koordinátoři ŠVP Hlavní koordinátor a koordinátor pro I. stupeň: Koordinátor pro II. stupeň: Mgr. Lenka Danková Mgr. Zdeněk Stromšík Organizace školního roku Nástup pedagogických pracovníků Zahajovací pedagogická rada pátek Zahájení školního roku pondělí Pracovní porada úterý Schůzka Rady rodičů úterý Plenární schůze rodičů úterý Individuální konzultace dle zájmu úterý Námořnický den pro děti MŠ úterý Podzimní prázdniny 27. a pondělí, středa Pedagogická rada úterý Schůzka rady rodičů úterý Třídní schůzky úterý Vánoční prázdniny od do

15 Pedagogická rada pondělí Schůzka Rady rodičů úterý Třídní schůzky úterý Konec I. pololetí čtvrtek Pololetní prázdniny pátek Zápis do I. ročníku pátek Lyžařský výcvik leden - únor 2015 dle podmínek Škola v přírodě duben květen 2015 Jarní prázdniny od do Pedagogická rada pondělí Třídní schůzky úterý Velikonoční prázdniny 2. a čtvrtek- pátek Den dětí Individuální konzultace úterý Závěrečná Pedagogická rada pondělí Konec školního roku úterý Hlavní prázdniny od do Zahájení školního roku úterý Pedagogické rady, organizační porady pedagogických pracovníků : Organizace školního roku Schválení a doplnění ŠVP s platností od Návrh výroční zprávy za školní rok Školení BOZP Organizační záležitosti : Hodnocení za 1. čtvrtletí škol. roku Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce

16 Vlastní hodnocení školy za školní rok Vzdělávaní žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Organizační záležitosti : Výsledky výchovně vzdělávací práce za 1. pololetí škol. roku Výchovné poradenství příprava žáků na přijímací zkoušky Školský vzdělávací program současný stav, úkoly na další období Organizační záležitosti : Výsledky výchovně vzdělávací práce za 3. čtvrtletí škol. roku Výuka cizích jazyků - stav a úroveň Podpora čtenářské a matematické gramotnosti Testování žáků - CERMAT, SCIO Organizační záležitosti : Výsledky výchovně vzdělávací práce za školní rok Výchovné poradenství hodnocení celoroční práce Nástin koncepce školy na školní rok Organizační záležitosti Program pedagogických rad bude doplněn o aktuální tematiku Organizační porady pedagogických pracovníků Proběhnou každé první pondělí v měsíci. Začátek je stanoven na 14,00 hodin ve sborovně školy. Porady s pracovníky ŠD pak v úterý od 8,00 hodin ve sborovně. Porady rozšířeného vedení školy Budou svolávány podle aktuální potřeby vždy před pracovní poradou v ředitelně. Zúčastní se ŘŠ, ZŘŠ, vedoucí ŠD, EZŘŠ, VP, metodik prevence. Pracovní porady provozních pracovníků Budou svolávány podle potřeby z hlediska důležitosti a charakteru úkolů.

17 Třídní schůzky s rodiči: plenární shromáždění, schválení nadačního příspěvku, individuální konzultace dle potřeby rodičů třídní schůzky rodičů s vyučujícími a TU třídní schůzky rodičů s vyučujícími a TU třídní schůzky rodičů s vyučujícími a TU individuální pohovory s vyučujícími a TU Tradiční akce školy: změna akcí vyhrazena, webové stránky školy Akce sportovní a kulturní dle kalendáře sportovních soutěží, dle nabídek Státní svátky 1. leden Den obnovy samostatného českého státu 8. květen Den vítězství 5. červenec Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 6. červenec Den upálení Mistra Jana Husa 28. září Den české státnosti 28. říjen Den vzniku samostatného československého státu 17. listopad Den boje za svobodu a demokracii Ostatní svátky 1. leden Nový rok 5. duben Velikonoční pondělí 1. květen Svátek práce 24. prosinec Štědrý den 25. prosinec 1. svátek vánoční 26. prosinec 2. svátek vánoční Významné dny 16. leden Den památky Jana Palacha 27. leden Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 8. březen Mezinárodní den žen 12. březen Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO) 28. březen Den narození Jana Ámose Komenského. 7. duben Den vzdělanosti 5. květen Květnové povstání českého lidu 15. květen Den rodin 10. červen Vyhlazení obce Lidice 27. červen Den památky obětí komunistického režimu 11. listopad Den válečných veteránů Valašské Meziříčí dne ředitel školy: Mgr. Milan Knápek

PLÁN PRÁCE 2012/2013. Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy. Pedagogická rada projednala dne:

PLÁN PRÁCE 2012/2013. Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy. Pedagogická rada projednala dne: Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 707 Tupesy PLÁN PRÁCE 0/0 Vypracoval: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Schválil: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2013

Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2013 Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 68707 Tupesy 112 PLÁN PRÁCE 2013/2014 Vypracoval: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Schválil: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Machov, okres Náchod, Machov 103, 549 63, IČO 70985812, www.skolamachov.cz Kontakt: Mgr. Helena Martincová, ředitelka školy 491 547 195 mobil

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Damníkov Damníkov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015-1 - I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka tak, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu vlastnímu rozvoji, učit jej odpovědnosti za

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, Č.j.: ZŠ/164/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda PLÁN PRÁCE ŠKOLY 1 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plán práce na školní rok 2013/2014 strana 1 z 17 OBSAH strana Plán práce 3 Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2013/2014 4 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor. kr., okr. Blansko. Plán práce. pro školní rok 2009-2010 EKO SKŘÍTEK (ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA)

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor. kr., okr. Blansko. Plán práce. pro školní rok 2009-2010 EKO SKŘÍTEK (ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA) Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor. kr., okr. Blansko Plán práce pro školní rok 2009-2010 EKO SKŘÍTEK (ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA) Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 25.8.2009. Ve Vysočanech,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plán práce na školní rok 2014/2015 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Místo 66; 431 58 Místo tel. č.: 474 658 216, fax. č.: 474 658 302, e-mail: reditel@vudds.cz Č.j.: VÚM 719/2013/MDv

Více

PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY CAMPANELLA Olomouc Školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY CAMPANELLA Olomouc Školní rok 2014/2015 Základní umělecká škola CAMPANELLA Olomouc Slovenská 587/5, 779 00, Olomouc IČ: 71342231 I. Výchova a vzdělávání PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY CAMPANELLA Olomouc Školní rok 2014/ Rozvíjet osobnost

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Roční plán práce Školní rok 2014/2015 Vedení školy: ředitelka Mgr. Hana Koudelová Pedagogičtí pracovníci: Základní škola zástupce ŘŠ Ing.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Základní myšlenka Rozvíjet osobnost žáka ta, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání

Více

Základní škola Benešov, Dukelská 1818. ředitelka školy

Základní škola Benešov, Dukelská 1818. ředitelka školy Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Pracovní plán Šk. rok 2014/2015 Projednán v pedagogické radě dne 25. 8. 2014 V Benešově dne 29.8. 2014 PaedDr. Hana Procházková ředitelka školy 1 Obsah: strana I.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Plán práce na školní rok 2010/2011 strana 1 z 12 OBSAH strana Plán práce 2 Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2009/2010 4 Porady, schůze, prázdniny,

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2014/2015

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2014/2015 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2014/2015 Mgr. Ludmila Falcová Organizační struktura školy Ve školním roce 2014/2015 působí organizační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola Valašské Meziříčí, Žerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace Žerotínova 376, Valašské Meziříčí, PSČ 757 01 tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Základní škola Zlaté Hory CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Základní škola Zlaté Hory CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 OBSAH strana Oblast výchovy a vzdělávání 3 Pedagogičtí pracovníci 4 Rodičovská veřejnost 4 Oblast řízení 4 Úkoly školního roku 2013/2014 5 Plán kontrol ČŠI ve

Více

PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Ve školním roce 2014/2015 bude vyučováno podle učebního dokumentu Školní vzdělávací program ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí ze dne 1.9.2013 v platném znění.

Více

Plán práce školy. Školní rok 2014/2015 (platnost od 1. 9. 2014) Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2014

Plán práce školy. Školní rok 2014/2015 (platnost od 1. 9. 2014) Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2014 Plán práce školy Školní rok 2014/2015 (platnost od 1. 9. 2014) Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2014 Mgr. Roman Rozkošný ředitel školy Obsah PŘÍLOHY... 3 1. VÝCHOZÍ PODMÍNKY... 4 2. HLAVNÍ ÚKOLY

Více

Plán práce na školní rok 2014/2015 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace

Plán práce na školní rok 2014/2015 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Pedagogická rada projednala: 7. 10. 2014 Školská rada projednala: 7. 10. 2014 2 Obsah Plán práce na školní rok 2014/2015 1 Východiska plánu činnosti školy... 6 2 Profil absolventa... 6 3 Výchova a vzdělávání...

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mgr. Ludmila Falcová Organizační struktura školy Ve školním roce 2013/2014 působí organizační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8 Plán na školní rok 2014/2015 ředitel školy 1. Úvod Škola má v letošním školním roce ke dni 22. 9. 2014 9 tříd se 185 žáky (I.stupeň 5 tříd žáků 99, II. stupeň 4 třídy

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRANICE HUSOVA 414, 351 24 HRANICE Identifikátor školy: 600 066 398 Obsah: 1. Organizační část 2. Úkoly a zaměření školy v oblasti výchovně - vzdělávací 1.

Více

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory. Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz P L Á N P R Á C E na školní rok 2014 / 2015 příloha č.1 k organizačnímu

Více

Plán práce. školní rok 2014-2015. Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě

Plán práce. školní rok 2014-2015. Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Plán práce školní rok 2014-2015 Dne: 1. 9. 2014 Vypracovala: PaedDr. I. Jinková Rada školy schválila

Více

Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 a)část organizační b)část vzdělávací a výchovná Motto: Škola nemusí být za každou cenu zábavná,ale měla by žáky bavit.

Více

OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast

OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast Základní škola a Mateřská škola Osoblaha příspěvková organizace, 793 99 Osoblaha, Třešňová 99, IČ 00852490 554642106 e-mail: zetel@zsosoblaha.cz 554642107 OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního

Více