Pokyny pro vykázání pedagogických pracovníků učitelů v rámci mimořádného šetření

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokyny pro vykázání pedagogických pracovníků učitelů v rámci mimořádného šetření"

Transkript

1 Pokyny pro vykázání pedagogických pracovníků učitelů v rámci mimořádného šetření Novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovních a o změně některých zákonů, (dále jen zákon ), která pro vymezené případy upravuje předpoklad odborné kvalifikace a upravuje možnost dalšího výkonu pedagogické činnosti některým osobám, které odbornou kvalifikaci nezískaly, byla vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 197/2014 Sb. a nabyla účinnosti dnem 1. ledna MŠMT připravilo metodický výklad k této novele, který napomůže ředitelům škol a školských zařízení aplikovat nová ustanovení v praxi. Novelu zákona, platné znění zákona i uvedený metodický výklad naleznete na internetové stránce Šetření k dopadům novely zákona probíhá ve dnech února 2015 a je dostupné ze stejné adresy, z níž vyplňujete data výkonových výkazů, vč. výkazu R o ředitelství škol, https://sberdat.uiv.cz/login. Vaše přihlašovací údaje se nemění. V případě problémů s přihlášením nás kontaktujte na adrese s uvedením Vašeho IZO ředitelství. Tlačítko Mimořádné šetření, které Vám umožní šetření vyplnit, naleznete ve spodní části stránky ředitelství (Stránky právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení) v sekci Ostatní vstupy. V šetření prosím uvádějte všechny pedagogické pracovníky učitele, kteří působí na všech druzích škol (MŠ, ZŠ, SŠ, konzervatoř, VOŠ), jejichž činnost Vaše právnická osoba vykonává. Ředitel školy se vykazuje jako učitel. Neuvádějte: 1. učitele, kteří vykonávají na základě své pracovní smlouvy přímou pedagogickou činnost výhradně na základní umělecké škole nebo v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, 2. ostatní pedagogické pracovníky podle 2 odst. 2 písmeno b) až i) zákona (pedagog v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, vychovatel, speciální pedagog, psycholog, pedagog volného času, asistent pedagoga, trenér, metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně). Pro metodickou podporu k šetření můžete využít následujících kontaktů: telefonní čísla: , , a

2 Návod pro vyplnění šetření Přihlášení k šetření probíhá přes stránku, pomocí níž přistupujete k vyplnění výkonových výkazů a výkazů PaM, tedy přes Uživatel je Vaše RED IZO bez mezer, heslo je Vaše standardní heslo, které používáte při vyplňování výkazů viz výše. V případě zapomenutí hesla můžete kontaktovat adresu Po úspěšném přihlášení jste přeneseni na stránku Vaší školy (Stránky právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení):

3 kde níže na stránce naleznete odkaz na samotné mimořádné šetření: Po volbě tlačítka Mimořádné šetření (viz obr. výše, černá šipka) se dostanete na úvodní stránku šetření: Úvodní tabulka obsahuje základní údaje o ředitelství školy. Číslo 26, uvedené v tabulce jako učitelé celkem, přepočtení na plně zaměstnané, vykázaní ve stavu k na výkazu R o ředitelství škol (ř. 1001, sl. 4), je pouze nezávazná informace přenesená z dat, která jste vykázali v zahajovacích výkazech ke šk. roku 2014/15, a může se lišit od aktuálního stavu. Pod odkazem Pokyny a kontakty naleznete stručný pokyn k vyplnění šetření a kontakty na pracovníky zajišťující šetření.

4 V tabulce Seznam oddílů šetření se zobrazují oddíly I. až III. mimořádného šetření, terčík vpravo na řádku každého oddílu signalizuje stav vyplnění oddílu (viz Vysvětlivky ke stavu oddílu). Kliknutím na název příslušného oddílu se dostanete přímo na formulář pro jeho pořízení. Oddíl I. Přehled pedagogických pracovníků učitelů Každého Vašeho pedagogického pracovníka učitele je zapotřebí individuálně zadat, a to vždy prostřednictvím vyplnění 10 položek, které zadáváte do modře ohraničené tabulky Vložení hodnot (viz obrázek níže). Po vyplnění těchto hodnot se záznam přidá pomocí tlačítka Uložení záznamu (na obrázku níže označeno hnědou šipkou). Vykazují se i pracovníci na DPP a DPČ. Položky, které o každém učiteli vyplňujete, jsou následující: Pozn. poznámka, není povinnou položkou, nebude zahrnuta do zpracování dat, slouží pouze pro Vaši snazší orientaci v pořízených záznamech, do položky můžete zadat max. 10 znaků (např. iniciály, pořadí ad.). Rok narození vyberte z nabídky. Pohlaví vyberte z nabídky. Vzdělání z nabídky vyberte nejvyšší dosažené vzdělání. Výše úvazku uvádějte délku pracovního úvazku v přepočtu na plnou pracovní dobu jako celé nebo desetinné číslo větší než nula (max. s přesností na 2 desetinná místa). Program umožňuje jako maximum vložit hodnotu 1,5. Uvádíte pouze úvazek učitele. Pokud daný pracovník vykonává na základě další pracovní smlouvy i jinou činnost, např. činnost vychovatele, tento úvazek se nezahrnuje. Délka PČ z nabídky vyberte počet dokončených let celkem, po které učitel učil na příslušném druhu školy (započítávají se i roky, po které učil na jiné škole shodného druhu). Pokud ve výjimečných případech nejste schopni údaj dohledat, zvolte hodnotu 99.

5 Délka ZP z nabídky vyberte délku započitatelné praxe v dokončených letech. V případě, že odměňujete zaměstnance podle 109 odst. 2 zákoníku práce (organizace vyplácí mzdu), zvolte hodnotu 99. Kategorie pedagogického pracovníka učitele vyberte z nabídky, v případě více kategorií zvolte tu převažující, pokud žádná z kategorií nepřevažuje, vyberete subjektivně tu nejzásadnější pro danou školu. Ředitel školy se vykazuje jako učitel. Učitel /ka získal/a odbornou kvalifikaci bez nutnosti uplatnění výjimky z požadovaného vzdělání vyberete z nabídky ano/ne. Ano = získal odbornou kvalifikaci bez nutnosti výjimky, ne = nezískal, je uplatněna výjimka. Uplatněna výjimka na základě paragrafu aplikace automaticky doplní ne v případě, že v předchozí položce je uvedeno ano, v opačném případě vyberte z nabídky paragraf, na jehož základě je výjimka uplatněna (viz zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Nabídka umožňuje následující volby: 22 odst. 5 rodilý mluvčí 22 odst. 7 nezbytně nutná doba a nezbytný rozsah 32 odst. 1 písm. a 50 let a 15 let praxe k odst. 1 písm. b doplňuje si potřebnou kvalifikaci studiem, započatým nejpozději k odst. 1 písm. c v době vzniku pracovněprávního vztahu neuskutečňovaly VŠ příslušný akreditovaný magisterský studijní program pro daný odborný předmět 32 odst. 1 písm. d 55 let a 20 let praxe k odst. 3 resp. 9 odst. 8 resp. 10 odst. 2 resp. 11 odst. 4 a 5 výkonní umělci, výtvarní umělci a uznávaní odborníci v oboru a trenéři Novelu zákona, platné znění zákona a metodický výklad, který Vám napomůže aplikovat nová ustanovení v praxi, naleznete na internetové stránce Záznamy za jednotlivé učitele se po jejich uložení postupně zobrazují jako další řádky tabulky v dolní části stránky (viz obr. níže). Po přidání alespoň jednoho záznamu se objeví tlačítka Zkontrolovat (viz obr. níže, zelené šipky), pomocí kterých je možné vyplněný oddíl odeslat ke kontrole.

6 Tlačítkem Odstranit můžete již přidaný záznam odebrat. Tlačítkem Změnit můžete provést změnu již přidaného záznamu. Tlačítka Zpět, slouží k návratu na úvodní stránku šetření se seznamem oddílů. Poté, co vytvoříte záznamy pro všechny učitele (níže pro příklad uvádíme 5 záznamů s celkovou výší úvazku 3,8), zvolte jedno z tlačítek Zkontrolovat (viz obr. níže, fialové šipky). Nyní dojde ke kontrole vyplněných dat. Nastat mohou následující dva kontrolní stavy. 1) Pokud vykazujete menší počet přepočtených úvazků pedagogických pracovníků učitelů nežli ten, který jste k vykázali na zahajovacím výkazu R o ředitelství škol, objeví se následující informace: Informaci můžete vzít na vědomí (stav se na Vaší škole mohl od přirozeně změnit), nebo se pomocí volby tlačítka Opravit vrátit k vyplnění oddílu I. Volbou tlačítka Vzít na vědomí se dostanete na úvodní stránku šetření, zde můžete pokračovat ve vyplňování dalších oddílů. 2) Pokud vykazujete vyšší nebo stejný počet přepočtených úvazků pedagogických pracovníků - učitelů než/jako počet přepočtených úvazků učitelů na zahajovacím výkaze R o ředitelství škol (šk. rok 2014/15), proběhne kontrola na pozadí a dostanete se přímo na úvodní stránku šetření.

7 Oddíl II. Doplňující údaje část A Vykazují se takové aprobace/zaměření ve vazbě na kategorii pedagogického pracovníka učitele, které se na vykazující škole dlouhodobě jeví jako nedostatkové. Běžná fluktuace zaměstnanců se nevykazuje, nejedná-li se o dlouhodobě nedostatkové aprobace/zaměření. K termínu dlouhodobost je možné přistupovat subjektivně, vždy se však za dlouhodobý považuje takový nedostatek, který je charakteristický pro období delší 6 měsíců. Položky, které pro každý záznam vyplňujete, jsou následující: Kategorie pedagogického pracovníka učitele - vyberete z nabídky kategorii pedagogického pracovníka-učitele, jehož konkrétní aprobace/zaměření se jeví (subjektivně) ve Vaší škole jako nedostatková (dlouhodobě není možné zajistit vhodného učitele v této kategorii pedagogických pracovníků, a to z důvodu jejich nedostatku na místním trhu práce). Aprobace/zaměření výuky vztažená k výše uvedené kategorii PP - vyberte aprobaci/zaměření výuky, která se v rámci Vámi zvolené kategorie PP -učitele jeví (subjektivně) ve Vaší škole jako nedostatková (dlouhodobě není možné zajistit vhodného učitele s touto aprobací/zaměřením ve výše uvedené kategorii pedagogických pracovníků, a to z důvodu jejich nedostatku na místním trhu práce). Položka se vyplňuje pouze u kategorií, u kterých připadá v úvahu (např. učitel 2. stupně ZŠ). Poznámka - v poznámce můžete Vaši volbu upřesnit, umožňuje vložit max. 40 znaků a je nepovinná. Po zadání požadovaných položek se záznam přidá pomocí tlačítka Uložení záznamu. Po přidání alespoň jednoho záznamu se objeví tlačítka Zkontrolovat (viz obr. níže, zelené šipky), pomocí kterých je možné odeslat vyplněný oddíl ke kontrole.

8 V případě, že na Vaší škole žádná nedostatková kategorie pedagogického pracovníka - učitele není, zvolte tlačítko Nic k vykázání (viz obr. níže, modrá šipka) a oddíl se uloží prázdný. Zelený terčík u oddílu na úvodní straně signalizuje, že je oddíl zkontrolován. Oddíl III. Doplňující údaje část B Uvedou se všechny fyzické osoby a jim odpovídající přepočty na plně zaměstnané, které v období od června 2014 do ledna 2015 přestaly být v souvislosti s novelou zákona č. 563/2004 Sb. zaměstnanci školy (např. z tohoto důvodu podaly výpověď, byla jim výpověď dána, nebyla jim prodloužena smlouva apod.). Položky, které vyplňujete, jsou následující: Fyzický počet - uveďte jako celé číslo větší než nula počet pedagogických pracovníků - učitelů, kteří ze školy odešli v souvislosti s novelou zákona, tj. v důsledku toho, že nesplňovali požadovanou kvalifikaci. Přepočet na plně zaměstnané - uveďte jako celé nebo desetinné číslo větší než nula (max. s přesností na 2 desetinná místa), do položky se uvede součet všech přepočtených úvazků pracovníků uvedených v předchozím řádku. Komentář k problematice zde máte možnost vepsat libovolný komentář ke sledované problematice (max. 500 znaků). Po zadání požadovaných položek se záznam pomocí tlačítka Uložení a kontrola (na obrázku výše, oranžová šipka) odešle ke kontrole.

9 V případě, že z Vaší školy v souvislosti se změnou zákona neodešel žádný pedagogický pracovník - učitel, není nutné vyplňovat nulové hodnoty, ale postačí uložit pomocí tlačítka Uložení a kontrola prázdný oddíl. Zelený terčík u oddílu na úvodní straně signalizuje, že je oddíl zkontrolován. Pokud máte vyplněné všechny tři oddíly šetření (všechny terčíky u oddílů mají zelenou barvu), volbou tlačítka Odeslat šetření (na obrázku níže viz červená šipka) vyplněná data odešlete na MŠMT. Výsledek při úspěšném odeslání dat šetření na MŠMT vypadá následovně:

10 Pokud později provádíte změny, je zapotřebí tyto znovu odeslat. Zde se můžete orientovat datem, které je uvedeno nad tlačítkem Znovu odeslat. Po ukončení šetření již nebude možné data aktualizovat. Děkujeme Vám za Váš čas a součinnost! MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor školské statistiky, analýz a informační strategie METODICKÝ NÁVOD pro zpracování statistického výkaznictví v regionálním školství (určeno pro správní

Více

V zelené liště vpravo nahoře pod nabídkou Informace naleznete vzory formulářů výkazů, pokyny a vysvětlivky k jejich vyplnění a další informace.

V zelené liště vpravo nahoře pod nabídkou Informace naleznete vzory formulářů výkazů, pokyny a vysvětlivky k jejich vyplnění a další informace. Práce s aplikací pro zpracování statistických výkazů za vysoké školy a ostatní přímo řízené organizace (netýká se škol a školských zařízení v regionálním školství) 1. Postup: Přihlásíte se k internetu

Více

Metodický návod pro práci s aplikací a pro vyplnění dotazníku. Šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů za rok 2013

Metodický návod pro práci s aplikací a pro vyplnění dotazníku. Šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů za rok 2013 Metodický návod pro práci s aplikací a pro vyplnění dotazníku Šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů za rok 23 Postup: Vyplnění a odeslání elektronického dotazníku probíhá prostřednictvím

Více

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -.

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. čtvrtletí 2014 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Do nadpisu výkazu se doplní

Více

POSTUP PRO ŘEDITELE k přihlašování žáků k MZ jaro 2014

POSTUP PRO ŘEDITELE k přihlašování žáků k MZ jaro 2014 POSTUP PRO ŘEDITELE k přihlašování žáků k MZ jaro 04 AKTUALIZACE JSOU VYZNAČENY MODŘE P O S T U P P R O Ř E D I T E L E k přihlašování žáků k MZ jaro 04 Platné od.. 0 OBSAH ZMĚNY V PROCESU PŘIHLAŠOVÁNÍ

Více

Sociální služby Poskytovatel Uživatelská příručka verze 1.6

Sociální služby Poskytovatel Uživatelská příručka verze 1.6 Sociální služby Poskytovatel Uživatelská příručka verze 1.6 Zákazník: Ministerstvo práce a sociálních věcí Zhotovitel: TECHNISERV IT, spol. s r.o., Traťová 1, 619 00 Brno 1. Úvod... 5 1.2 1.3 1.4 Technické

Více

Postup pro VOŠ při předávání dat ze školní matriky

Postup pro VOŠ při předávání dat ze školní matriky Postup pro VOŠ při předávání dat ze školní matriky I. Přihlášení k přenosu dat II. Nastavení změna hesla III. Nastavení částí školy IV. Import dat xml souborů V. Sestavy výkaz a přehledka VI. Práce s daty

Více

Příručka k modelovým projektům

Příručka k modelovým projektům Příručka k modelovým projektům pro oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání globálních grantů OP VK Plzeňského kraje Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje Verze 1.01 Červenec 2009 Obsah:

Více

Postup pro kraje a správní úřady při zpracování dat ze školní matriky

Postup pro kraje a správní úřady při zpracování dat ze školní matriky Postup pro kraje a správní úřady při zpracování dat ze školní matriky I. Přihlášení II. Nastavení změna hesla III. Sběr dat IV. Sestavy V. Export Excel VI. Komentář VII. Duplicity žáků Od jarního sběru

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI Operační program Praha - Adaptabilita verze 5.0 platnost od 15. května 2012

POKYNY K VYPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI Operační program Praha - Adaptabilita verze 5.0 platnost od 15. května 2012 POKYNY K VYPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI Operační program Praha - Adaptabilita verze 5.0 platnost od 15. května 2012 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY APLIKACE BENEFIT7 Bezproblémové fungování aplikace Benefit7 je garantované

Více

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Identifikační číslo: MAD 96 Příloha OM OP LZZ: D6 Typ: Řízená kopie elektronická Datum: 11.2.2008 Vydal: ŘO OP LZZ Číslo revize: 0

Více

Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání

Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Druhá celoplošná generální zkouška y Název souboru: CP2-Modul_IDM-Registrace škol V6.doc Strana 1 Obsah 1 ÚVOD... 5 1.1 Kde hledat další informace...

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY projektu financovaného v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita verze 1.3B platnost od 15.

POKYNY K VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY projektu financovaného v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita verze 1.3B platnost od 15. POKYNY K VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY projektu financovaného v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita verze 1.3B platnost od 15. září 2011 OBSAH Způsob předkládání Monitorovací zprávy... 1 Vyplnění

Více

N á v o d. I n s t a t O n l i n e

N á v o d. I n s t a t O n l i n e Generální ředitelství cel N á v o d k obsluze webové aplikace pro podávání výkazů pro Intrastat I n s t a t O n l i n e verze 3.5 duben 2009 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Definice základních termínů... 3 3.

Více

Postup pro ZŠ při předávání dat ze školní matriky

Postup pro ZŠ při předávání dat ze školní matriky Postup pro ZŠ při předávání dat ze školní matriky I. Přihlášení k přenosu dat II. Nastavení změna hesla III. Nastavení částí školy IV. Import dat xml souborů V. Sestavy výkaz a přehledka VI. Práce s daty

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 Obsah 1. Kde získat formulář žádosti... 4 Úvodní stránka... 13 Registrace

Více

Informace a metodické poznámky k předávání individuálních údajů ze školních matrik

Informace a metodické poznámky k předávání individuálních údajů ze školních matrik Informace a metodické poznámky k předávání individuálních údajů ze školních matrik (aktualizováno 13. 6. 2013) Obsah Internetová aplikace pro předávání dat ze školních matrik... 3 Položky v souborech...

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

NEBOJME SE ŽÁDOSTI 2 aneb VÝZVA OP LZZ Č. 40 PRO VZDĚLÁVÁNÍ V egon CENTRECH

NEBOJME SE ŽÁDOSTI 2 aneb VÝZVA OP LZZ Č. 40 PRO VZDĚLÁVÁNÍ V egon CENTRECH NEBOJME SE ŽÁDOSTI 2 aneb VÝZVA OP LZZ Č. 40 PRO VZDĚLÁVÁNÍ V egon CENTRECH 1 Rozsah: 8 hodin Anotace: Od 6. dubna 2009 platí výzva operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost č. 40 pro předkládání

Více

Postup pro SŠ při předávání dat ze školní matriky

Postup pro SŠ při předávání dat ze školní matriky Postup pro SŠ při předávání dat ze školní matriky I. Přihlášení k přenosu dat II. Nastavení změna hesla III. Nastavení částí školy IV. Import dat xml souborů V. Sestavy výkaz a přehledka VI. Práce s daty

Více

Návod k aplikaci. PersonIS. v1.2 1/29

Návod k aplikaci. PersonIS. v1.2 1/29 Návod k aplikaci PersonIS v1.2 1/29 1. První seznámení 2/29 Představení aplikace PersonIS je webová aplikace určená zejména k vedení pracovních výkazů a vytváření dohod o provedení práce a dohod o pracovní

Více

Informace a metodické poznámky k předávání individuálních údajů ze školních matrik

Informace a metodické poznámky k předávání individuálních údajů ze školních matrik Informace a metodické poznámky k předávání individuálních údajů ze školních matrik (aktualizováno 17. 6. 2015) Obsah Internetová aplikace pro předávání dat ze školních matrik... 3 Položky v souborech...

Více

PŘÍLOHA Č. 5 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích POKYNY PRO VYPLNĚNÍ

PŘÍLOHA Č. 5 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích POKYNY PRO VYPLNĚNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Zlepšení prostředí v problémových sídlištích PŘÍLOHA Č. 5 POKYNY PRO VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Vydání 01, platnost od 22. května 2009 OBSAH: 1.

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ŠKOLICÍ STŘEDISKA Výzva II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ŠKOLICÍ STŘEDISKA Výzva II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ŠKOLICÍ STŘEDISKA Výzva II Praha - srpen 2009 1 Dokument je

Více

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami Manuál k udílení souhlasu

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II Praha květen 2010 Dokument je výhradním

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU PORADENSTVÍ Výzva I - pokračování

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU PORADENSTVÍ Výzva I - pokračování Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU PORADENSTVÍ Výzva I - pokračování Praha - říjen 2010

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení Praha - duben 2012

Více