Mgr. Jaroslava Dědková, jednatelka společnosti a ředitelka školy vydává v Českých Budějovicích dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr. Jaroslava Dědková, jednatelka společnosti a ředitelka školy vydává v Českých Budějovicích dne 19. 8 2014"

Transkript

1 EDUCAnet Gymnázium a střední odborná škola České Budějovice, s.r.o. poštovní adresa: Lannova 29a, České Budějovice mobil: IČ: zapsal Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vloţka 6784 Mgr. Jaroslava Dědková, jednatelka společnosti a ředitelka školy vydává v Českých Budějovicích dne ŠKOLNÍ ŘÁD EDUCAnet gymnázium a střední odborná škola České Budějovice, s.r.o., IČ platný od

2 1. Legislativní východiska 1.1. Tento školní řád je vydáván jako závazná norma pro ţáky, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy. Jeho přijetím nejsou dotčena práva a povinnosti osob vyplývající z předpisů vyšší právní síly. Legislativními východisky pro jeho vytvoření byly Listina základních práv a svobod, Charta lidských práv, Úmluva o právech dítěte a dále tyto zákonné normy: zákon 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon, dále jen ŠZ); zákon 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících; zákon 106/1999 Sb. o poskytování informací; zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů; vyhláška 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři Účelem školního řádu je vytvořit příznivé podmínky pro výchovu a vzdělávání a pro plné vyuţívání pracovní doby. K tomuto účelu musí směřovat téţ snaha všech zaměstnanců školy. 2

3 2. Práva žáka ( 30, odst.1 písm. a), c) zák.č.561/2004 Sb. Školský zákon) 2.1. Ţák má právo na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu své třídy a skupiny. Zároveň má právo na odpočinek mezi vyučovacími hodinami Ţák má právo na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání Ţák má právo volit a být volen do školské rady, je-li zletilý Ţák má právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záleţitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona Ţák má právo na vyjádření vlastního názoru. Vyjadřuje jej přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého občanského souţití, a tak, aby nenarušoval výuku. Názorům ţáka musí být přikládána náleţitá váha. Za vyjádření názoru, který není v rozporu se zákonnými normami a obecnou slušností, nesmí být ţák trestán Ţák má právo na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením nebo před sociálně patologickými jevy. Pomoc můţe vyhledat u kaţdého pedagogického pracovníka, který je zaměstnancem školy Ţák má právo na ochranu před všemi formami nerovnoprávného přístupu a diskriminace a rovněţ před jakoukoli formou sexuálního zneuţívání V případě, ţe ţák neporozuměl učivu nebo cítí potřebu doplnit své znalosti, má právo na konzultaci s vyučujícím. Konzultační hodiny pedagogů jsou vyvěšeny na webové stránce školy a na nástěnce Ţák, který je zdravotně nebo sociálně znevýhodněn, má právo na zvláštní péči podle moţností školy. Učitelé jsou povinni přihlédnout k zdravotním problémům ţáka při výuce a při klasifikaci Ţák, který prokazuje mimořádné schopnosti, má právo na rozvoj svého talentu podle moţností školy Ţák má právo na pobyt ve zdravém ţivotním prostředí. 3

4 3. Základní povinnosti žáka ( 30, odst.1 písm. d) zák.č.561/2004 Sb. Školský zákon) 3.1. Ţák se dobrovolným rozhodnutím ke studiu a uzavřením smlouvy o studiu zavazuje řádně chodit do školy, osvojit si znalosti a vědomosti stanovené učebními dokumenty, plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem naší školy a plnit povinnosti stanovené tímto školním řádem Dodrţuje pravidla hygieny. Při vstupu do školy si očistí obuv. Přidělenou skříňku si čitelně označí jménem, udrţuje ji v čistotě a pořádku a nemění její vzhled. Ve skříňce nenechává cenné předměty. Pro přezouvání na hodiny tělesné výchovy platí pokyny vydané vyučujícím tohoto předmětu Dodrţuje zásady slušného a kulturního chování, a to ve vztahu ke všem ostatním osobám. Učitele a ostatní zaměstnance školy zřetelně zdraví pozdravem Dobrý den a oslovuje je v souladu se zmíněnými zásadami Při pobytu ve škole a při akcích pořádaných školou mimo budovu školy respektuje pokyny pedagogů i ostatních zaměstnanců školy, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy nebo dobrými mravy Jedná v souladu s ochranou ţivotního a pracovního prostředí. Udrţuje své pracovní místo a celou učebnu v čistotě, odpadky umisťuje do určených nádob. Koše určené pro tříděný odpad plní pouze tímto druhem odpadu Chrání svým chováním majetek školy a všech osob. V případě, ţe jej úmyslně nebo z nedbalosti poškodí, je povinen škodu nahradit. Zjistí-li poškození školního nebo svého majetku nebo ztrátu věci, neprodleně to hlásí vyučujícímu, případně ředitelce či v kanceláři školy Chová se tak, aby nerušil vyučování. Během vyučovacích hodin setrvává na svém místě a neruší ostatní hlukem. Pokud sám vyučování nemá, chová se v této době rovněţ tak, aby výuku nerušil. V hodinách nepouţívá mobilní telefon ani jiná hlasitá technická zařízení. Notebook pouţívá podle pokynů vyučujícího Pokud chce zaznamenávat průběh vyučovací hodiny pomocí technického zařízení zaznamenávajícího zvuk nebo obraz, vyţádá si svolení pedagoga v dané hodině a respektuje případná omezení. Pořizování audiovizuálních záznamů v prostorách školy musí povolit ředitelka školy Ve škole a při činnostech organizovaných školou nekouří, nepoţívá alkohol ani jiné zdraví škodlivé látky včetně návykových. Kouření je pro ţáky zakázáno v areálu školy, v její těsné blízkosti a na dohled od školy. Rovněţ do školy nepřichází a nepobývá v ní pod vlivem těchto látek. Nedonáší do školy alkoholické nápoje a návykové látky. Ve škole a při činnostech organizovaných školou nehraje hazardní a peněţní hry Pro účely tohoto školního řádu nejsou za drogu povaţovány potraviny a potravinové doplňky, které obsahují alkohol a jsou oficiálně schválené k prodeji a léky předepsané lékařem nebo volně prodejné, slouţí-li k tlumení zdravotních obtíţí Nenosí do školy předměty a látky, které jsou nebezpečné pro ţivot a zdraví lidí, jako jsou zbraně, výbušniny, toxické nebo hořlavé chemikálie. Rovněţ nepřináší předměty, které by oprávněně mohly vyvolat odpor nebo zdravotní obtíţe ostatních osob Ţák konzumuje veškeré jídlo a pití (týká se i ţvýkaček) pouze v prostorách tomu určených, tj. kuchyňka studentů a chodba s dlaţbou. V kuchyňce se řídí provozním řádem kuchyňky. Za veškerou škodu na zařízení školy způsobenou ţákem tím, ţe poruší toto ustanovení, odpovídá ţák, potaţmo zákonný zástupce. Způsobenou škodu je ţák nebo jeho zákonný zástupce povinen na vlastní náklady odstranit. 4

5 3.13. Do sborovny a kabinetů vstupuje pouze na vyzvání nebo pokyn pedagoga. Na terasu má dovoleno vstoupit pouze pod dozorem vyučujícího pedagoga Ţák smí pouţít Únikový východ pouze na pokyn vyučujícího v případě vyhlášení evakuace. Nedovolené otevření dveří Únikového východu bude povaţováno za hrubý kázeňský přestupek Ţáci nesmí přesunovat lavice a ţidle, pokud tak přímo nenařídí učitel Ţák, který je určen třídním učitelem jako týdenní sluţba, vykonává tyto povinnosti: a) utírá tabuli utěrkou k tomu určenou; b) zajišťuje pomůcky dle pokynů vyučujících; c) na začátku první vyučovací hodiny hlásí nepřítomné ţáky; d) v případě, ţe některý ţák z vyučování odejde, na začátku následující hodiny hlásí jeho nepřítomnost vyučujícímu; e) pokud se vyučující nedostaví do hodiny do 5 minut po jejím začátku, vyhledá ho v kabinetu, při jeho nepřítomnosti to ohlásí ředitelce školy či v kanceláři školy; f) plní další úkoly pro zajištění chodu vyučování podle pokynů pedagogů Ţák je povinen hradit vydávání dokumentů (kopie omluvného listu, apod.) či poskytnutí sluţeb (kopírování, apod.) dle Ceníku sluţeb, který je zveřejněn způsobem umoţňujícím dálkový přístup a vyvěšen ve škole. Na ţádost studenta můţe ředitelka školy v odůvodněných případech rozhodnout o odpuštění poplatku. 5

6 4. Docházka do školy, omlouvání nepřítomnosti žáka ve škole ( 30, odst.2 zák.č.561/2004 Sb. Školský zákon) 4.1. Společná ustanovení pro zletilé i nezletilé žáky Ţák dochází do školy včas podle stanoveného rozvrhu hodin a je přítomen při vyučování všech povinných a volitelných vyučovacích předmětů a také nepovinných předmětů, které si zvolil Ředitelka školy můţe umoţnit ţákovi ze závaţných důvodů (zdravotní postiţení, úraz, dlouhodobá nemoc apod.) studium podle individuálního studijního plánu Pro řádnou klasifikaci je poţadována účast ţáka ve vyučování kaţdého povinného předmětu v rozsahu alespoň 70% s výjimkou případů hodných zvláštního zřetele. Není-li toto splněno nebo nejsou-li z jiného důvodu zaviněného ţákem dostatečné podklady pro jeho klasifikaci, můţe být ţák v řádném termínu neklasifikován. Ředitelka v tomto případě stanoví termín dodatečné klasifikace dle příslušné legislativy Ředitelka školy můţe ţáka na písemnou ţádost zákonného zástupce ţáka uvolnit z výuky tělesné výchovy, a to na pololetí nebo celý školní rok. Podmínkou pro kladné vyřízení ţádosti je lékařské doporučení předloţené včas, tzn. do 14 dnů od začátku školního roku nebo změny zdravotního stavu Před začátkem vyučovací hodiny setrvává ţák na svém místě ve třídě a má připraveny potřeby pro vyučování. Pokud je učitelem určeno jiné místo pro shromáţdění, vyčkává tam v klidu a tichosti Ţák se zdrţuje během přestávek v budově školy a neopouští ji. Výjimkou je přestávka na oběd nebo jiná volná hodina V případě absence je ţák povinen si doplnit zameškanou látku co nejrychleji, úlevy (od písemných prací anebo ústního zkoušení) mu mohou být poskytnuty maximálně v délce ½ doby absence ve škole K návštěvě lékaře vyuţívá ţák v rámci moţností dobu mimo vyučování. Nepřítomnost z tohoto důvodu dokládá ţák rovněţ na omluvném listu dle pravidel uvedených níţe Odejde-li ţák v průběhu vyučování bez řádné omluvy, nebudou hodiny jeho nepřítomnosti omluveny. Platnost tohoto bodu se plně vztahuje i na veškeré akce pořádané školou ať v budově školy či mimo ni. Při školních akcích mimo budovu školy se ţák nesmí vzdálit bez vědomí pedagogického dozoru od ostatních ţáků nebo z určeného místa Přesáhne-li pozdní příchod více jak 5 minut, musí ţák doloţit důvod nepřítomnosti. Nevztahuje se na pozdní příchody během vyučování (viz 4.1.9) Ustanovení platná pro nezletilé žáky Nemůţe-li se ţák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, poţádá jeho zákonný zástupce písemně o uvolnění z vyučování. Přitom platí, ţe: a) na jednu vyučovací hodinu nebo dvouhodinu uvolňuje vyučující příslušného předmětu nebo třídní učitel; 1 Za nezletilé ţáky jsou v tomto dokumentu povaţováni všichni studenti, kteří mají ve své smlouvě o studiu uvedeno Prohlášení zástupce studenta, tedy i zletilí studenti, za něţ platí školné jejich zástupci, nebo ti, kteří smlouvu podepsali společně se svým zákonným zástupcem. 6

7 b) na více neţ jednu hodinu aţ na jeden den uvolňuje třídní učitel; c) na delší dobu uvolňuje ředitelka školy na základě písemné ţádosti zákonného zástupce ţáka; d) má-li být ţák uvolněn z vyučování v průběhu dne, musí tuto skutečnost oznámit svému třídnímu učiteli před první vyučovací hodinou. Není-li třídní učitel přítomen ve škole, oznámí student tuto skutečnost vyučujícímu v první vyučovací hodině. Třídní učitel, respektive vyučující v první hodině tuto skutečnost zapíše do třídní knihy Nemůţe-li se ţák zúčastnit vyučování z nepředvídaných důvodů, oznamuje jeho zákonný zástupce nejpozději do tří pracovních dnů od počátku neschopnosti třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti. Pokud tak neučiní, vyzve třídní učitel písemně zákonného zástupce nezletilého ţáka, aby neprodleně doloţil důvody ţákovy nepřítomnosti. Ţák, který do 10 pracovních dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloţí důvod nepřítomnosti, bude posuzován jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty a tímto dnem přestává být ţákem školy Do pěti pracovních dnů po návratu do vyučování musí ţák předloţit třídnímu učiteli omluvný list podepsaný zákonným zástupcem ţáka, jinak se hodiny povaţují za neomluvené. Kromě omluvného listu můţe být nepřítomnost ve škole omluvena také omluvenkou zaslanou ze školního portálu aplikace Bakaláři, opět ve lhůtě pěti pracovních dnů. Telefonická oznámení, oznámení zasílaná em, či zprávou SMS jsou chápána pouze jako informační a nemají platnost omluvného listu Ustanovení platná pro zletilé studenty Pro zletilé studenty platí stejná ustanovení, pravidla a lhůty jako pro nezletilé studenty, jen s tím rozdílem, ţe vše místo zákonného zástupce dokládá student sám. 7

8 5. Povinnosti pedagoga ( 30, odst.1 písm. a), odst.2) zák.č.561/2004 Sb. Školský zákon) 5.1. Ve své práci se řídí pracovním řádem, který je interním předpisem školy Včas přichází do vyučovacích hodin, během výuky bez váţného důvodu neopouští učebnu. Plně vyuţívá pracovní dobu, zároveň však neprodluţuje vyučovací hodinu do času přestávky. Kaţdou změnu místa výuky oproti rozvrhu hlásí předem ředitelce Dbá na psychosociální podmínky výuky, vhodné osvětlení, střídání činností Zúčastňuje se pedagogických rad, provozních porad a schůzek s rodiči. Rovněţ se účastní seminářů, školení a dalších akcí v pracovní době označených vedením školy jako povinné Odpovědně pečuje o majetek školy, jeho poškození hlásí neprodleně ředitelce školy. Pečuje téţ o výzdobu svěřených učeben Předpokládanou nepřítomnost na vyučování a jiných povinnostech ve škole řeší předem s ředitelkou školy. V případě, ţe se nemůţe zúčastnit výuky nebo jiné povinnosti ve škole neočekávaně, neprodleně to oznámí ředitelce nebo v kanceláři školy, a to osobně nebo telefonicky Dodrţuje zásady slušného a kulturního chování, a to ve vztahu ke všem ostatním osobám Po poslední vyučovací hodině v učebně zajistí zhasnutí osvětlení, pokud bylo rozsvíceno, a úpravu třídy pro potřeby uklízečky (zvednutí ţidlí apod.) Denně přebírá poštu a seznamuje se s vypsanými úkoly, které poté v termínu stanoveném vedením školy plní Ve škole a při činnostech organizovaných školou nekouří, nepoţívá alkohol ani jiné zdraví škodlivé látky včetně návykových. Rovněţ do školy nepřichází a nepobývá v ní pod vlivem těchto látek. Nedonáší do školy alkoholické nápoje a návykové látky. Ve škole a při činnostech organizovaných školou nehraje hazardní a peněţní hry Nenosí do školy předměty a látky, které jsou nebezpečné pro ţivot a zdraví lidí, jako jsou zbraně, výbušniny, toxické nebo hořlavé chemikálie. Rovněţ nepřináší předměty, které by oprávněně mohly vyvolat odpor nebo zdravotní obtíţe ostatních osob. Toto ustanovení neplatí, pokud se jedná o předměty a látky pouţívané ve výuce Třídní učitel určuje, kteří ţáci budou vykonávat týdenní sluţbu Třídní učitel můţe určit, kteří ţáci budou pečovat o květiny a o nástěnky Pro veškerou komunikaci se školou, ostatními pracovníky školy a ţáky (a navenek, kdyţ jedná jménem školy), pokud se uskutečňuje em, pouţívá učitel zásadně adresu ve formě křestní Statutárním zástupcem školy je ředitelka. 8

9 6. Klasifikační řád ( 30, odst.2 zák.č.561/2004 Sb., Školský zákon, 31, odst.1, odst.2, odst.3, odst. 4 zák.č.561/2004 Sb., Školský zákon) 6.1. Zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčení Učitel přihlíţí při průběţné i celkové klasifikaci ke stanoveným cílům vzdělávání a k vzdělávacím a osobnostním předpokladům kaţdého ţáka. Zohledňuje vzdělávací potřeby kaţdého jednotlivce (v souladu s vyhláškou MŠMT č.73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, ţáků a ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, ţáků a ţáků mimořádně nadaných - Pravidla hodnocení a klasifikace ţáků a ţáků se specifickými poruchami učení v jednotlivých předmětech), dbá důsledně na dodrţování vzájemné úcty, respektu a důstojnosti všech účastníků vzdělávání (v souladu se zásadami a cíli vzdělávání dle 2 výše citovaného zákona). Výsledky vzdělávání ţáků a ţáků v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech se klasifikují stupni prospěchu dle vyhlášky č.13/2005 o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři Podklady pro hodnocení ţáků se opírají o soustavné sledování výkonů ţáků, jejich přípravy na vyučování, aktivitu během výchovně vzdělávacího procesu a písemné i ústní zkoušení Hodnocení musí být jednoznačné, ţákům srozumitelné, musí být věcné, tedy vztahující se k danému výkonu či chování ţáka. Nelze směšovat hodnocení vědomostí s hodnocením chování. Celkové hodnocení musí být všestranné, tj. v oblasti výsledků vzdělávání přihlíţet ke všem vědomostem, dovednostem a schopnostem ţáka, které za hodnocené období projevil, a v oblasti chování přihlíţet ke všem jeho projevům za hodnocené období Ţák musí být z vyučovacího předmětu vyzkoušen ústně, písemně nebo prakticky alespoň dvakrát za kaţdé klasifikační období. Ve vyučovacích předmětech s dotací tří a více hodin týdně minimálně čtyřikrát. Přihlíţí se téţ k samostatným pracím ţáka, jsou-li součástí vyučovacího předmětu Ţák s Individuálním vzdělávacím plánem (dále IVP), je zkoušen písemně, ústně nebo prakticky podle konkrétního písemného rozpisu, který je součástí IVP. Ţák kombinovaného nebo dálkového studia je klasifikován podle stejných pravidel jako ţáci denního studia (viz 6.1.4). Termíny jednotlivých zkoušení jsou dohodnuty předem Při ústním zkoušení oznamuje vyučující ţákovi hodnocení okamţitě, při písemném zkoušení v nejbliţším moţném termínu, nejpozději však do 14 dnů Zákonné zástupce ţáka o prospěchu a chování informují: učitelé jednotlivých předmětů a třídní učitel dle pokynů ředitele školy (informační odpoledne, třídní schůzky, mail apod.); třídní učitel, jestliţe o to zákonní zástupci ţáka poţádají; třídní učitel v případě mimořádného zhoršení prospěchu a chování Evidenci klasifikace vede vyučující v programu Bakaláři. Písemné práce archivuje vyučující po dobu celého školního roku a 1 rok následující po klasifikačním období Na konci 1. pololetí vydává škola ţákovi výpis vysvědčení, na konci školního roku vysvědčení. 9

10 Klasifikaci rozdělujeme na průběţnou a celkovou (pololetní, na konci školního roku). Procentní hodnocení průběţné klasifikace bude uţíváno všude tam, kde je to moţné. Aktivita ţáků v hodinách procentní vyjádření nevyţaduje, neboť je hodnocena pouze kladná část aktivity Průběžná klasifikace Způsoby hodnocení průběţné klasifikace Způsob Váha klasifikace Poznámka seminární nebo ročníková práce 10 kompozice (pouze CJL, cizí jazyky, MAT), čtvrtletní práce celohodinová práce nebo práce trvající větší část hodiny diktát 7 8 opakování látky v širším kontextu opakování látky v uţším kontextu 6 8 písemné, ústní či praktické zkoušení, několik témat v jednom celku 3 5 písemné, ústní či praktické zkoušení, desetiminutovka samostatná práce v hodině 4 5 vypracování konkrétního úkolu projekt, zápisy z kulturních akcí, referát 4 5 aktivita v hodinách 1 3 sledujeme průběţně, za určité období, např. týden, pětiminutovka domácí úkol 1 3 v závislosti na tom, jak je vypracování úkolu důleţité pro progres (postup) v hodině, můţe být váha i vyšší Kritéria pro hodnocení průběţné klasifikace Procento výkonu Známka Poznámka 100% - 95% 1 94% - 90% 1-89% - 80% 2 79%- 70% 2-69% - 55% 3 Známky 1-, 2-, 3-, 4- jsou započítávány do celkových průměrů hodnotou 1,50; 2,50; 3,50; 4,50. 54% - 45% 3-10

11 Procento výkonu Známka Poznámka 44% - 35% 4 34% - 30% 4-29% - 0% 5 Klasifikační stupnice pro cizí jazyky Procento výkonu Známka Poznámka 100% - 95% 1 94% - 90% 1-89% - 85% 2 84%- 80% 2-79% - 65% 3 64% - 60% 3- Známky 1-, 2-, 3-, 4- jsou započítávány do celkových průměrů hodnotou 1,50; 2,50; 3,50; 4,50. 59% - 55% 4 54% - 50% 4-49% - 0% Celková klasifikace Kritéria pro hodnocení celkové klasifikace Známka 1 (výborný prospěch) Ţák dosahuje očekávaných kompetencí, konkretizovaných výstupů, klíčových kompetencí a cílů základního vzdělávání rychle, v určeném nebo kratším čase, s výrazným podílem samostatné práce a jen s minimální pomocí učitele. Projevuje výrazný zájem o výuku a o pozitivní rozvíjení své osobnosti. Řádně se na výuku připravuje a vzorně plní zadané úkoly. Při výuce plně vyuţívá svých schopností, moţností a rezerv. Známka 2 (chvalitebný prospěch) Ţák dosahuje stanovených výstupů v určeném čase, jen s malou pomocí učitele. Je schopen samostatně pracovat. Projevuje zřetelný zájem o výuku a o rozvíjení své osobnosti. Jeho příprava na výuku a plnění zadaných úkolů vykazují drobné nedostatky. Při výuce se snaţí plně vyuţívat svých schopností, moţností a rezerv. 11

12 Známka 3 (dobrý prospěch) Ţák dosahuje stanovených výstupů, ale v delším neţ určeném čase a s výraznou pomocí učitele. Samostatné práce je schopen jen částečně. Projevuje částečný zájem o výuku a rozvíjení své osobnosti. Jeho příprava na výuku a plnění zadaných úkolů často vykazují výraznější nedostatky. Svých schopností, moţností a rezerv vyuţívá při výuce jen částečně a vykazuje jen malou snahu o zlepšení tohoto stavu. Známka 4 (dostatečný prospěch) Ţák dosahuje i přes výraznou pomoc učitele, a za mnohem delší, neţ určený čas, jen některých stanovených výstupů. Samostatné práce je téměř neschopen. Projevuje malý zájem o výuku a rozvíjení své osobnosti. Jeho příprava na výuku trvale vykazuje výrazné nedostatky. Svých schopností, moţností a rezerv vyuţívá při výuce jen velmi málo, spíše ojediněle, a nejeví téměř ţádnou snahu tento stav zlepšit. Známka 5 (nedostatečný prospěch) Ţák nedosahuje prakticky ţádných stanovených výstupů, ani ve výrazně delším, neţ určeném čase, a to i přes maximální pomoc a snahu učitele. O výuku a rozvíjení své osobnosti neprojevuje zájem. Na výuku se nepřipravuje nebo jen minimálně. Své schopnosti, moţnosti a rezervy při výuce nevyuţívá; snahu zlepšit tento stav neprojevuje. 12

13 7. Ocenění a výchovná opatření ( 31, odst.1, odst. 2, odst.3, odst. 4 zák.č.561/2004 Sb. Školský zákon) 7.1. Za plnění povinností nad běţný rámec, za studijní nebo soutěţní úspěchy nebo za statečný čin bude ţák vyznamenán pochvalou třídního učitele nebo pochvalou ředitelky školy. Úspěchy a příkladné činy mohou být téţ veřejně vyvěšeny a zveřejněny na webových stránkách školy Pochvala ředitele školy se uděluje za mimořádný projev lidskosti; mimořádný projev občanské nebo školní iniciativy; mimořádně zásluţný nebo statečný čin; dlouhodobou úspěšnou práci; vynikající reprezentaci školy. Udělení pochvaly musí ředitel předem projednat v pedagogické radě Pochvala třídního učitele se uděluje za výrazný projev školní iniciativy; déle trvající úspěšnou práci; reprezentaci školy; práci pro třídní kolektiv. Udělení pochvaly musí třídní učitel nejprve projednat s ředitelem školy Ředitel školy i třídní učitel mohou udělovat i jiná ocenění (diplom, pochvalný list, věcný dar apod.) Proviní-li se ţák proti školnímu řádu a nestačí-li k nápravě běţná napomenutí učitele, bude ţákovi podle závaţnosti provinění uděleno: napomenutí třídního učitele; důtka třídního učitele; důtka ředitelky školy; sníţený stupeň z chování; podmíněné vyloučení ze studia se zkušební lhůtou nejdéle na dobu jednoho roku; vyloučení ze studia Ředitelka školy uděluje pochvaly a důtky, případně rozhoduje o sníţeném stupni z chování po projednání na pedagogické radě Kaţdé výchovné opatření musí být podloţeno konkrétními důkazy a musí směřovat pouze proti viníkům Ocenění a výchovná opatření se písemně oznamují zákonným zástupcům ţáků Všechna ocenění a výchovná opatření zapisují třídní učitelé do třídního výkazu a do systému Bakaláři. Pochvala ředitelky školy je uvedena na vysvědčení Podle Školního řádu (část 4 Docházka do školy, omlouvání nepřítomnosti ţáka ve škole) má ţák, resp. jeho zákonný zástupce povinnost omlouvat jeho neúčast ve vyučování. Nebude-li tak učiněno, bude s přihlédnutí k okolnostem sankcionován takto: Počet neomluvených hodin 1-2 Napomenutí třídního učitele 3 6 Důtka třídního učitele 7 12 Důtka ředitele školy Sníţená známka z chování na uspokojivé Sníţená známka z chování na neuspokojivé 31 a více Podmínečné vyloučení, resp. vyloučení 13

14 8. Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách ( 30, odst.2 zák.č.561/2004 Sb. Školský zákon) 8.1. Komisionální zkoušku koná ţák v souladu s 6 odst. 1) vyhlášky č. 13/2004 o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři v těchto případech: koná-li opravné zkoušky, poţádá-li zletilý ţák nebo zákonný zástupce nezletilého ţáka o jeho komisionální přezkoušení z důvodu pochybností o správnosti hodnocení Ředitelka školy nařídí komisionální přezkoušení ţáka, jestliţe zjistí, ţe vyučující porušil pravidla hodnocení. Termín komisionálního přezkoušení stanoví ředitelka školy bez zbytečného odkladu Má-li zletilý ţák nebo zákonný zástupce nezletilého ţáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, můţe do tří pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, poţádat ředitelku školy o komisionální přezkoušení ţáka. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení ţádosti. Protokol o komisionální zkoušce je součástí osobní dokumentace ţáka Komisionální zkoušku můţe konat ţák také v případě, ţe zameškal v klasifikačním období více neţ 30 % vyučovacích hodin a vyučující nemá dostatečné podklady pro klasifikaci V případě pochybností o správnosti hodnocení ţáka můţe být ţák v příslušném pololetí z daného předmětu komisionálně zkoušen pouze jednou. Komisionální zkoušku můţe ţák konat v jednom dni nejvýše jednu Komise pro komisionální zkoušky je nejméně tříčlenná. Jejím předsedou je ředitelka školy nebo jí pověřený učitel, zkoušející učitel vyučující ţáka danému předmětu a přísedící, který má odbornou kvalifikaci pro výuku téhoţ nebo příbuzného předmětu. Členy komise jmenuje ředitelka školy. Výsledek zkoušky vyhlásí předseda veřejně v den konání zkoušky. 14

15 9. Bezpečnost a ochrana zdraví ( 30, odst.1písm. a), písm. c) zák.č.561/2004 Sb. Školský zákon) 9.1. Základní pravidla pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci jsou určena metodickým pokynem MŠMT č / ze dne (dále jen pokyn ). Ţáci a zákonní zástupci se s ním mohou seznámit na webové adrese Ţáci a zaměstnanci jsou povinni řídit se tímto pokynem ve škole a při akcích organizovaných školou Dle Čl. 5 odst. 3 pokynu mají zákonní zástupci ţáků (resp. zletilí ţáci sami) povinnost informovat školu o závaţných zdravotních skutečnostech týkajících se ţáka V případě, ţe zaměstnanec školy je přítomen úrazu nebo náhlé nevolnosti ţáka nebo jiné osoby, jedná v souladu s pravidly první pomoci. Lékárnička je umístěna v kuchyňce pedagogů v zásuvce označené červeným kříţem Ţáci jsou dle Čl. 9 pokynu poučeni o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o poţární ochraně. Poučení provádí třídní učitel na začátku školního roku a před školními prázdninami. Poučení rovněţ provádí vyučující v laboratořích a vyučující tělesné výchovy, a to zpravidla na první hodině po zahájení školního roku. Zápis o poučení je uveden v třídní knize. Poučení potvrdí ţák svým podpisem Dozory ve škole a při akcích školy se řídí ustanoveními Čl. 10 pokynu Vedoucí lyţařských zájezdů, sportovních kurzů a zahraničních výjezdů absolvují před uskutečněním akce proškolení ředitelkou školy týkající se zajištění bezpečnosti na akcích a dalších skutečností, které by mohly mít vliv na zdravotní stav zúčastněných osob V rámci prevence uţívání omamných a psychotropních látek (OPL) je ţákům zakázáno v prostorách školy i jejím bezprostředním okolí a při činnostech organizovaných školou drţet, uţívat nebo distribuovat OPL. Kaţdé porušení tohoto zákazu bude kvalifikováno jako váţný přestupek proti školnímu řádu. Poţívání OPL osobami mladšími 18 let je v České republice povaţováno za rizikové chování. Kaţdý, kdo se ho dopouští, má nárok na pomoc odborných poradenských institucí a na pomoc orgánů sociálně-právní ochrany dětí V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit zákonnému zástupci nezletilého ţáka Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, ţe nezletilý ţák poţívá návykové látky Distribuce podle 187 trestního zákona a svádění k uţívání OPL podle 188 trestního zákona je v ČR zakázána a takové jednání je trestným činem, resp. proviněním v případě nezletilých osob. Škola je povinna v takovém případě tento skutek překazit včasným oznámením věci policejnímu orgánu V případě výskytu látky v prostorách školy, u níţ je podezření, ţe se jedná o OPL, nebo v případě přechovávání takové látky ţákem bude škola postupovat stejně jako v bodě

16 10. Ochrana žáků před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí ( 30, odst.1 písm. c) zák.č.561/2004 Sb. Školský zákon, 31, odst.1 zák.č.561/2004 Sb. Školský zákon) Ţákům je zakázáno kouřit ve všech prostorách školy a v blízkém okolí i při všech činnostech organizovaných školou Ţákům je zakázáno přinášet do školy nebo na akce organizované školou alkoholické nápoje a návykové látky, poţívat je, příp. je poskytovat ostatním ţákům Při podezření na poţití alkoholu můţe ředitelka školy poţadovat provedení dechové zkoušky, současně neprodleně informuje zákonné zástupce nezletilého ţáka a doporučí jim další postup Při podezření na zneuţití návykových látek bude škola okamţitě kontaktovat Záchrannou sluţbu a dále postupovat podle jejich doporučení. Současně neprodleně informuje zákonné zástupce nezletilého ţáka a seznámí je s dalším doporučeným postupem. Případné laboratorní vyšetření ţáka poţadované školou lze provést výhradně se souhlasem zákonných zástupců nezletilého ţáka. Jak zákonní zástupci nezletilého ţáka, tak i zletilí ţáci jsou odpovědni za dodrţení doporučeného postupu včetně předání zpětné informace o výsledku laboratorního vyšetření škole. Pokud poţadovanou lékařskou zprávu nepředloţí, bude výsledek laboratorního vyšetření povaţován za pozitivní Pokud učitel zjistí výskyt podezřelé látky, která by mohla být drogou, nebo pokud je na výskyt takové látky upozorněn, uloţí ji v přítomnosti dalšího člena pedagogického sboru do obálky, na obálku zapíše datum, čas a místo zjištění látky. Obálku uloţí na bezpečném místě. Bezodkladně vyrozumí Policii ČR; ta provede další úkony nutné k identifikaci látky. Pokud je podezřelá látka zjištěna u ţáka, který jeví známky otravy, předá se látka (uloţená stejným způsobem) přivolanému lékaři Záchranné sluţby. Další postup týkající se identifikace látky zajistí ošetřující lékař ZS ve spolupráci s Policií ČR Při prokázaném uţití alkoholu a návykových látek bude uţito těchto opatření: první prokázané uţití: opakované prokázané uţití: další prokázané uţití: prokázané dealerství: důtka ředitele školy; podmíněné vyloučení ţáka ze školy; vyloučení ze školy; vyloučení ze školy Zneuţívání návykových látek bude rovněţ jedním z významných kritérií hodnocení chování ţáka v daném klasifikačním období známkou, při posuzování závaţnosti jednotlivých případů bude přihlédnuto k tomu, zda jde o jednorázové porušení školního řádu, nebo o charakteristický rys chování ţáka Nikdo nesmí být diskriminován z důvodu rozdílu pohlaví, rasy nebo barvy pleti nebo z jakéhokoliv jiného důvodu. Jakoukoli formu násilí páchanou na něm nebo na spoluţácích, je ţák (příp. zákonní zástupci ţáka) povinen ohlásit vyučujícímu, třídnímu učiteli, ředitelce školy nebo zástupci ředitelky školy Ţáci jsou povinni oznámit ředitelce, třídnímu učiteli nebo v kanceláři školy jakékoli projevy šikany, které ve škole zjistí Šikana bude šetřena ve spolupráci s kurátorem pro mládeţ Odboru sociálních věcí Magistrátu statutárního města České Budějovice. Podle závaţnosti přestupku bude po konzultaci s kurátorem šetření předáno Policii ČR. 16

17 Při prokázaných projevech diskriminace, šikany nebo násilí budou přijata odpovídající kázeňská opatření (podmíněné vyloučení ţáka, vyloučení ţáka ze školy). Závaţným porušením školního řádu je rovněţ prokázaná propagace hnutí potlačujících lidská práva; bude předána k dalšímu šetření Policii České republiky. Podle výsledku šetření budou uţita odpovídající kázeňská opatření. Všechny negativní projevy ţáka uvedené v tomto odstavci školního řádu budou jedním významným kritériem hodnocení chování ţáka v daném klasifikačním období Pokud se ţák prokazatelně dopustí krádeţe věcí ve škole, ve školní jídelně nebo na dalších místech, kde probíhají akce organizované školou (tj. krádeţe majetku školy, školní jídelny a dalších zařízení, věcí svých spoluţáků či zaměstnanců školy), popř. krádeţe, kterou škole oznámí Policie ČR, budou přijata odpovídající kázeňská opatření (důtka ředitelky školy, podmíněné vyloučení či vyloučení ţáka ze školy). Prokázaná krádeţ bude důleţitým podkladem pro hodnocení chování ţáka v daném klasifikačním období. Analogicky bude postupováno v případě, kdy ţák ke krádeţi prokazatelně naváděl. 17

18 11. Podmínky pro zacházení s majetkem školy ( 30, odst.1 písm. d) zák.č.561/2004 Sb. Školský zákon) Ţáci jsou povinni dbát na pořádek ve škole a v jejím okolí, chránit majetek školy, majetek svůj i svých spoluţáků před poškozením Ţáci mají právo vyuţívat po dohodě s ředitelkou školy prostory a zařízení školy k pořádání kulturních, sportovních akcí a dalších volnočasových aktivit Ţáci mají právo pouţívat počítačovou školní síť i připojení k internetu i mimo vyučování. Další podmínky vyuţívání počítačové sítě a internetu je upraveno v samostatném oddílu tohoto školního řádu Úmyslné poškozování majetku školy, včetně prokázaného sprejerství, poškození školního nábytku, přístrojového a počítačového vybavení školy, bude hodnoceno jako zvlášť závaţné porušení školního řádu V případě prokázaného úmyslného poškození nebo zničení majetku školy je zletilý ţák nebo zákonný zástupce nezletilého ţáka povinen podle zákona č. 40/1964 Sb. (občanský zákoník), v platném znění, škodu uhradit. 18

19 12. Podmínky používání výpočetní techniky a e-learningového systému ( 30, odst.1 písm. d) zák.č.561/2004 Sb. Školský zákon) Počítače slouţí v naší škole především jako učební pomůcky Student má povinnost pouţívat pro komunikaci se školou pouze školní ve tvaru Tento je studentovi zřízen po podepsání smlouvy o studiu Student má povinnost pouţívat školní e-learningový systém. Přístup do e-learningu je studentovi umoţněn po podepsání smlouvy o studiu Student je povinen denně kontrolovat školní ovou schránku a pravidelně navštěvovat stránky kurzů e-learningu, které má zapsány a plnit úkoly a povinnosti uloţené zde jeho vyučujícími Ţák je povinen respektovat soukromí, osobní údaje a data dalších uţivatelů počítačové sítě Je zakázáno jakýmkoliv způsobem získávat a zneuţívat informace dalších uţivatelů (data, hesla, přístupová jména) Je zakázáno neoprávněně přistupovat na server školy Je zakázáno pouţívat počítačové vybavení školy a připojení k internetu k protiprávním činnostem (např. ke stahování nelegálního obsahu nebo přechovávání nelegálních dat) Škola má právo sledovat provoz počítačové sítě a monitorovat objem dat přenesených jednotlivými uţivateli připojenými do sítě prostřednictvím logování přes MAC adresu počítače Škola má právo blokovat přístup takovým k internetovým zdrojům, které by mohly ohrozit bezpečnost školní sítě, narušit vyučování, odvádět pozornost ţáků od učiva či ohroţovat mravní standardy Ţákům není dovoleno připojovat do sítě ţádné aktivní či pasivní síťové prvky, není-li tato činnost součástí vyučování. 19

20 13. Provoz a vnitřní režim školy ( 30, odst.1 písm. b) zák.č.561/2004 Sb. Školský zákon) Školní budova se ve dnech školního vyučování odemyká v 7:45 hodin, v 8.15 se uzamyká a student bude vpuštěn do školy na zazvonění. V případě pozdního příchodu do školy se student zapíše do sešitu pozdních příchodů. Klíče od jednotlivých učeben jsou uloţeny v kanceláři školy Vyučování začíná nejdříve v 8:15 hodin a končí nejpozději v Počet hodin v jednom sledu je maximálně 7 hodin. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Přestávky jsou zařazeny mezi vyučovací hodiny, malé přestávky v délce 5 nebo 10 minut, velká v délce 20 minut (mezi 2. a 3. vyučovací hodinou). Ţáci musí mít v době oběda volno minimálně 30 minut Ţáci mohou docházet na obědy do školní jídelny ZŠ Rudolfovská. Obědy se vydávají v době od 11:30 do 14: Výuka tělesné výchovy probíhá v pronajaté tělocvičně, pokud vyučující neurčí jinak. Ţáci mohou vstupovat do tělocvičny pouze ve vhodné sportovní obuvi. U tělocvičny je moţnost osprchování. 20

EDUCAnet Gymnázium, střední odborná škola a základní škola Praha, s.r.o., Jírovcovo náměstí 1782, Praha 11 Chodov. Školní řád

EDUCAnet Gymnázium, střední odborná škola a základní škola Praha, s.r.o., Jírovcovo náměstí 1782, Praha 11 Chodov. Školní řád EDUCAnet Gymnázium, střední odborná škola a základní škola Praha, s.r.o., Jírovcovo náměstí 1782, Praha 11 Chodov Školní řád I. Legislativní východiska Školní řád upravuje podmínky soužití na ZŠ EDUCAnet

Více

ČESKOSLOVANSKÁ AKADEMIE OBCHODNÍ

ČESKOSLOVANSKÁ AKADEMIE OBCHODNÍ ČESKOSLOVANSKÁ AKADEMIE OBCHODNÍ střední odborná škola Praha 2, Resslova 5 ŠKOLNÍ ŘÁD PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY sídlo: Resslova 5, 120 00 Praha 2 tel./fax.: +420 224 922 228 e-mail: info@cao.cz

Více

Ruská 91, 100 00, Praha 10, tel.:246 090 801, 246 090 805, fax: 271 737 734 www.szs-ruska.cz, e-mail: sekretariat@szs-ruska.cz.

Ruská 91, 100 00, Praha 10, tel.:246 090 801, 246 090 805, fax: 271 737 734 www.szs-ruska.cz, e-mail: sekretariat@szs-ruska.cz. STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA Ruská 91, 100 00, Praha 10, tel.:246 090 801, 246 090 805, fax: 271 737 734 www.szs-ruska.cz, e-mail: sekretariat@szs-ruska.cz Školní řád Obsah: Preambule 2. strana Článek 1

Více

Školní řád. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2

Školní řád. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2 Školní řád Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2 V Ivančicích dne 27. 11. 2013 Obsah 1 Základní ustanovení... 3 A Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a

Více

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Školní řád

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Školní řád Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Školní řád Vnitřní předpis gymnázia čj.: VP/2014/16/GY V Pardubicích 25.8. 2014 Gymnázium je školou pro ty mladistvé, kteří se mimořádně projevují jako duševně čilí,

Více

Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220. Školní řád

Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220. Školní řád Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220 Školní řád Tento školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Více

Š K O L N Í Ř Á D G Y M N Á Z I A P E L H Ř I M O V

Š K O L N Í Ř Á D G Y M N Á Z I A P E L H Ř I M O V Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244, 393 01 Pelhřimov Tel: 565 324 428, fax: 565 325 654 Email: gype@gymnazium-pe.cz; http://www.gymnazium-pe.cz Š K O L N Í Ř Á D G Y M N Á Z I A P E L H Ř I M O V Obsah:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Zároveň je ţákům zaručeno dodrţení všech práv v tomto řádu vymezených.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Zároveň je ţákům zaručeno dodrţení všech práv v tomto řádu vymezených. Střední škola obchodu, řemesel a sluţeb, Ţamberk Preambule ŠKOLNÍ ŘÁD Ţáci se dobrovolným rozhodnutím ke studiu na naší škole zavazují akceptovat jednotlivé články tohoto řádu. V průběhu studia napomáhá

Více

Obsah. Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Adresa: A. K. Vitáka 452, 569 43 Jevíčko Školní řád a klasifikační řád

Obsah. Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Adresa: A. K. Vitáka 452, 569 43 Jevíčko Školní řád a klasifikační řád Obsah Základní ustanovení... 2 1 Školní řád... 2 A. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky...

Více

Školní řád. Vnitřní řád domova mládeže. Střední školy technické, Most, příspěvková organizace

Školní řád. Vnitřní řád domova mládeže. Střední školy technické, Most, příspěvková organizace Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most Č.j. 22/2013 Školní řád Vnitřní řád domova mládeže Střední školy technické, Most, příspěvková organizace Příloha Příkazu ředitele

Více

Školní řád pro školní rok 2014/2015

Školní řád pro školní rok 2014/2015 Střední škola letecká s.r.o. Na Záhonech 1177, Kunovice 686 04 Školní řád pro školní rok 2014/2015 vydaný v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752 ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752 ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád byl schválen Školskou radou při Základní škole ZŠ Petřiny

Více

Školní řád Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod

Školní řád Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod Školní řád Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 1. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ KE ŠKOLE A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV,

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www.ssamp-krnov.cz vydaný

Více

Školní řád. (Úprava platná od 1. 9. 2009)

Školní řád. (Úprava platná od 1. 9. 2009) Školní řád (Úprava platná od 1. 9. 2009) Školní řád Gymnázia, Olomouc Hejčín, Tomkova 45, vychází z 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

A ŠKOLNÍ ŘÁD... 2 1. PRÁVA A POVINNOSTI ŢÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ, VZTAHY ŢÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

A ŠKOLNÍ ŘÁD... 2 1. PRÁVA A POVINNOSTI ŢÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ, VZTAHY ŢÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ Škola Základní škola Libčice nad Vltavou, okres Praha - západ Školní řád základní školy Č.j.: 507/07 Účinnost od: 3. 9. 2007 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Aktualizace provedena k 1. 9. 2011 Obsah

Více

Školní řád. Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Č.j.

Školní řád. Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Č.j. Školní řád Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Č.j. Vypracoval Mgr. Antonín Sekyrka Školská rada schválila dne 28. 8. 2014 Na provozní poradě projednáno dne 20. 8. 2014 Směrnice nabývá platnosti dne

Více

1 Základní ustanovení

1 Základní ustanovení ŠKOLNÍ ŘÁD 1 Základní ustanovení 1. Tento školní řád vydává ředitelka školy na základě 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v

Více

Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 Školní řád Vnitřní předpis gymnázia čj. 1/2010 V Pardubicích, 1.2.2010

Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 Školní řád Vnitřní předpis gymnázia čj. 1/2010 V Pardubicích, 1.2.2010 Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 Školní řád Vnitřní předpis gymnázia čj. 1/2010 V Pardubicích, 1.2.2010 Sportovní gymnázium je školou pro studijně i pohybově nadanou mládež, jejímž cílem je

Více

Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková organizace Š k o l n í ř á d

Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková organizace Š k o l n í ř á d Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková organizace Š k o l n í ř á d Mgr. Jarmila Motlíčková ředitelka školy I. Úvodní ustanovení Školní řád vydává ředitelka školy.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD. Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvková organizace Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád je vydán v souladu s 30 zákona č. 561/2004 sb. O předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

1.2. Práva uvedená v odstavci 1.1. pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků.

1.2. Práva uvedená v odstavci 1.1. pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků. Školní řád GYMNÁZIA JANA PALACHA Úvodní část Školní řád (dále jen ŠŘ), vydaný v souladu s 30 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon), je interním předpisem GJP (dále jen škola), jehož dodržování je závazné

Více

Š K O L N Í Ř Á D SOŠ

Š K O L N Í Ř Á D SOŠ 1/15 Š K O L N Í Ř Á D SOŠ a SOU, Kladno, Dubská V souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb. (dále jen školský zákon) v platném znění vydávám Školní řád Střední odborné školy a Středního odborného učiliště,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Bohutín, okres Šumperk, příspěvková organizace se sídlem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD sm/02/2013 Mgr. Pavel Tichý, ředitel školy Mgr. Pavel Tichý,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE I) VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE I) VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE ŠKOLNÍ ŘÁD I) VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY Školní řád upravuje pravidla chování žáků školy, stanoví nejdůležitější práva žáků a jejich povinnosti. V některých ustanoveních se dotýká

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24 ŠKOLNÍ ŘÁD Tento školní řád vydává ředitelka Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky,

Více

Soukromá obchodní akademie Podnikatel, s.r.o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD

Soukromá obchodní akademie Podnikatel, s.r.o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD Soukromá obchodní akademie Podnikatel, spol. s r. o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve střední škole Název zařízení: Soukromá obchodní

Více

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P ŠKOLNÍ ŘÁD Ř002_01092013_Školní řád Stránka 1 z 9 Obsah ŠKOLNÍ ŘÁD... 1 1 Úloha školy... 3 2 Práva žáků žáci mají právo... 3 3 Povinnosti žáků žáci jsou povinni... 4 4 Žákům je zakázáno... 5 5 Práva a

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1.9.2011

ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1.9.2011 ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1.9.2011 Soukromá výtvarná střední škola Písek ŠKOLNÍ ŘÁD A) PRÁVA ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ Žáci mají právo: 1. Na vzdělání a školské služby. 2. Na informace o průběhu

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E P R E A M B U L E GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ ŘÁD PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) ČÁST 5-14 - 28 ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO SCHVÁLENÝCH ÚPRAVÁCH K

Více