Mgr. Jaroslava Dědková, jednatelka společnosti a ředitelka školy vydává v Českých Budějovicích dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr. Jaroslava Dědková, jednatelka společnosti a ředitelka školy vydává v Českých Budějovicích dne 19. 8 2014"

Transkript

1 EDUCAnet Gymnázium a střední odborná škola České Budějovice, s.r.o. poštovní adresa: Lannova 29a, České Budějovice mobil: IČ: zapsal Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vloţka 6784 Mgr. Jaroslava Dědková, jednatelka společnosti a ředitelka školy vydává v Českých Budějovicích dne ŠKOLNÍ ŘÁD EDUCAnet gymnázium a střední odborná škola České Budějovice, s.r.o., IČ platný od

2 1. Legislativní východiska 1.1. Tento školní řád je vydáván jako závazná norma pro ţáky, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy. Jeho přijetím nejsou dotčena práva a povinnosti osob vyplývající z předpisů vyšší právní síly. Legislativními východisky pro jeho vytvoření byly Listina základních práv a svobod, Charta lidských práv, Úmluva o právech dítěte a dále tyto zákonné normy: zákon 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon, dále jen ŠZ); zákon 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících; zákon 106/1999 Sb. o poskytování informací; zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů; vyhláška 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři Účelem školního řádu je vytvořit příznivé podmínky pro výchovu a vzdělávání a pro plné vyuţívání pracovní doby. K tomuto účelu musí směřovat téţ snaha všech zaměstnanců školy. 2

3 2. Práva žáka ( 30, odst.1 písm. a), c) zák.č.561/2004 Sb. Školský zákon) 2.1. Ţák má právo na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu své třídy a skupiny. Zároveň má právo na odpočinek mezi vyučovacími hodinami Ţák má právo na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání Ţák má právo volit a být volen do školské rady, je-li zletilý Ţák má právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záleţitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona Ţák má právo na vyjádření vlastního názoru. Vyjadřuje jej přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého občanského souţití, a tak, aby nenarušoval výuku. Názorům ţáka musí být přikládána náleţitá váha. Za vyjádření názoru, který není v rozporu se zákonnými normami a obecnou slušností, nesmí být ţák trestán Ţák má právo na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením nebo před sociálně patologickými jevy. Pomoc můţe vyhledat u kaţdého pedagogického pracovníka, který je zaměstnancem školy Ţák má právo na ochranu před všemi formami nerovnoprávného přístupu a diskriminace a rovněţ před jakoukoli formou sexuálního zneuţívání V případě, ţe ţák neporozuměl učivu nebo cítí potřebu doplnit své znalosti, má právo na konzultaci s vyučujícím. Konzultační hodiny pedagogů jsou vyvěšeny na webové stránce školy a na nástěnce Ţák, který je zdravotně nebo sociálně znevýhodněn, má právo na zvláštní péči podle moţností školy. Učitelé jsou povinni přihlédnout k zdravotním problémům ţáka při výuce a při klasifikaci Ţák, který prokazuje mimořádné schopnosti, má právo na rozvoj svého talentu podle moţností školy Ţák má právo na pobyt ve zdravém ţivotním prostředí. 3

4 3. Základní povinnosti žáka ( 30, odst.1 písm. d) zák.č.561/2004 Sb. Školský zákon) 3.1. Ţák se dobrovolným rozhodnutím ke studiu a uzavřením smlouvy o studiu zavazuje řádně chodit do školy, osvojit si znalosti a vědomosti stanovené učebními dokumenty, plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem naší školy a plnit povinnosti stanovené tímto školním řádem Dodrţuje pravidla hygieny. Při vstupu do školy si očistí obuv. Přidělenou skříňku si čitelně označí jménem, udrţuje ji v čistotě a pořádku a nemění její vzhled. Ve skříňce nenechává cenné předměty. Pro přezouvání na hodiny tělesné výchovy platí pokyny vydané vyučujícím tohoto předmětu Dodrţuje zásady slušného a kulturního chování, a to ve vztahu ke všem ostatním osobám. Učitele a ostatní zaměstnance školy zřetelně zdraví pozdravem Dobrý den a oslovuje je v souladu se zmíněnými zásadami Při pobytu ve škole a při akcích pořádaných školou mimo budovu školy respektuje pokyny pedagogů i ostatních zaměstnanců školy, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy nebo dobrými mravy Jedná v souladu s ochranou ţivotního a pracovního prostředí. Udrţuje své pracovní místo a celou učebnu v čistotě, odpadky umisťuje do určených nádob. Koše určené pro tříděný odpad plní pouze tímto druhem odpadu Chrání svým chováním majetek školy a všech osob. V případě, ţe jej úmyslně nebo z nedbalosti poškodí, je povinen škodu nahradit. Zjistí-li poškození školního nebo svého majetku nebo ztrátu věci, neprodleně to hlásí vyučujícímu, případně ředitelce či v kanceláři školy Chová se tak, aby nerušil vyučování. Během vyučovacích hodin setrvává na svém místě a neruší ostatní hlukem. Pokud sám vyučování nemá, chová se v této době rovněţ tak, aby výuku nerušil. V hodinách nepouţívá mobilní telefon ani jiná hlasitá technická zařízení. Notebook pouţívá podle pokynů vyučujícího Pokud chce zaznamenávat průběh vyučovací hodiny pomocí technického zařízení zaznamenávajícího zvuk nebo obraz, vyţádá si svolení pedagoga v dané hodině a respektuje případná omezení. Pořizování audiovizuálních záznamů v prostorách školy musí povolit ředitelka školy Ve škole a při činnostech organizovaných školou nekouří, nepoţívá alkohol ani jiné zdraví škodlivé látky včetně návykových. Kouření je pro ţáky zakázáno v areálu školy, v její těsné blízkosti a na dohled od školy. Rovněţ do školy nepřichází a nepobývá v ní pod vlivem těchto látek. Nedonáší do školy alkoholické nápoje a návykové látky. Ve škole a při činnostech organizovaných školou nehraje hazardní a peněţní hry Pro účely tohoto školního řádu nejsou za drogu povaţovány potraviny a potravinové doplňky, které obsahují alkohol a jsou oficiálně schválené k prodeji a léky předepsané lékařem nebo volně prodejné, slouţí-li k tlumení zdravotních obtíţí Nenosí do školy předměty a látky, které jsou nebezpečné pro ţivot a zdraví lidí, jako jsou zbraně, výbušniny, toxické nebo hořlavé chemikálie. Rovněţ nepřináší předměty, které by oprávněně mohly vyvolat odpor nebo zdravotní obtíţe ostatních osob Ţák konzumuje veškeré jídlo a pití (týká se i ţvýkaček) pouze v prostorách tomu určených, tj. kuchyňka studentů a chodba s dlaţbou. V kuchyňce se řídí provozním řádem kuchyňky. Za veškerou škodu na zařízení školy způsobenou ţákem tím, ţe poruší toto ustanovení, odpovídá ţák, potaţmo zákonný zástupce. Způsobenou škodu je ţák nebo jeho zákonný zástupce povinen na vlastní náklady odstranit. 4

5 3.13. Do sborovny a kabinetů vstupuje pouze na vyzvání nebo pokyn pedagoga. Na terasu má dovoleno vstoupit pouze pod dozorem vyučujícího pedagoga Ţák smí pouţít Únikový východ pouze na pokyn vyučujícího v případě vyhlášení evakuace. Nedovolené otevření dveří Únikového východu bude povaţováno za hrubý kázeňský přestupek Ţáci nesmí přesunovat lavice a ţidle, pokud tak přímo nenařídí učitel Ţák, který je určen třídním učitelem jako týdenní sluţba, vykonává tyto povinnosti: a) utírá tabuli utěrkou k tomu určenou; b) zajišťuje pomůcky dle pokynů vyučujících; c) na začátku první vyučovací hodiny hlásí nepřítomné ţáky; d) v případě, ţe některý ţák z vyučování odejde, na začátku následující hodiny hlásí jeho nepřítomnost vyučujícímu; e) pokud se vyučující nedostaví do hodiny do 5 minut po jejím začátku, vyhledá ho v kabinetu, při jeho nepřítomnosti to ohlásí ředitelce školy či v kanceláři školy; f) plní další úkoly pro zajištění chodu vyučování podle pokynů pedagogů Ţák je povinen hradit vydávání dokumentů (kopie omluvného listu, apod.) či poskytnutí sluţeb (kopírování, apod.) dle Ceníku sluţeb, který je zveřejněn způsobem umoţňujícím dálkový přístup a vyvěšen ve škole. Na ţádost studenta můţe ředitelka školy v odůvodněných případech rozhodnout o odpuštění poplatku. 5

6 4. Docházka do školy, omlouvání nepřítomnosti žáka ve škole ( 30, odst.2 zák.č.561/2004 Sb. Školský zákon) 4.1. Společná ustanovení pro zletilé i nezletilé žáky Ţák dochází do školy včas podle stanoveného rozvrhu hodin a je přítomen při vyučování všech povinných a volitelných vyučovacích předmětů a také nepovinných předmětů, které si zvolil Ředitelka školy můţe umoţnit ţákovi ze závaţných důvodů (zdravotní postiţení, úraz, dlouhodobá nemoc apod.) studium podle individuálního studijního plánu Pro řádnou klasifikaci je poţadována účast ţáka ve vyučování kaţdého povinného předmětu v rozsahu alespoň 70% s výjimkou případů hodných zvláštního zřetele. Není-li toto splněno nebo nejsou-li z jiného důvodu zaviněného ţákem dostatečné podklady pro jeho klasifikaci, můţe být ţák v řádném termínu neklasifikován. Ředitelka v tomto případě stanoví termín dodatečné klasifikace dle příslušné legislativy Ředitelka školy můţe ţáka na písemnou ţádost zákonného zástupce ţáka uvolnit z výuky tělesné výchovy, a to na pololetí nebo celý školní rok. Podmínkou pro kladné vyřízení ţádosti je lékařské doporučení předloţené včas, tzn. do 14 dnů od začátku školního roku nebo změny zdravotního stavu Před začátkem vyučovací hodiny setrvává ţák na svém místě ve třídě a má připraveny potřeby pro vyučování. Pokud je učitelem určeno jiné místo pro shromáţdění, vyčkává tam v klidu a tichosti Ţák se zdrţuje během přestávek v budově školy a neopouští ji. Výjimkou je přestávka na oběd nebo jiná volná hodina V případě absence je ţák povinen si doplnit zameškanou látku co nejrychleji, úlevy (od písemných prací anebo ústního zkoušení) mu mohou být poskytnuty maximálně v délce ½ doby absence ve škole K návštěvě lékaře vyuţívá ţák v rámci moţností dobu mimo vyučování. Nepřítomnost z tohoto důvodu dokládá ţák rovněţ na omluvném listu dle pravidel uvedených níţe Odejde-li ţák v průběhu vyučování bez řádné omluvy, nebudou hodiny jeho nepřítomnosti omluveny. Platnost tohoto bodu se plně vztahuje i na veškeré akce pořádané školou ať v budově školy či mimo ni. Při školních akcích mimo budovu školy se ţák nesmí vzdálit bez vědomí pedagogického dozoru od ostatních ţáků nebo z určeného místa Přesáhne-li pozdní příchod více jak 5 minut, musí ţák doloţit důvod nepřítomnosti. Nevztahuje se na pozdní příchody během vyučování (viz 4.1.9) Ustanovení platná pro nezletilé žáky Nemůţe-li se ţák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, poţádá jeho zákonný zástupce písemně o uvolnění z vyučování. Přitom platí, ţe: a) na jednu vyučovací hodinu nebo dvouhodinu uvolňuje vyučující příslušného předmětu nebo třídní učitel; 1 Za nezletilé ţáky jsou v tomto dokumentu povaţováni všichni studenti, kteří mají ve své smlouvě o studiu uvedeno Prohlášení zástupce studenta, tedy i zletilí studenti, za něţ platí školné jejich zástupci, nebo ti, kteří smlouvu podepsali společně se svým zákonným zástupcem. 6

7 b) na více neţ jednu hodinu aţ na jeden den uvolňuje třídní učitel; c) na delší dobu uvolňuje ředitelka školy na základě písemné ţádosti zákonného zástupce ţáka; d) má-li být ţák uvolněn z vyučování v průběhu dne, musí tuto skutečnost oznámit svému třídnímu učiteli před první vyučovací hodinou. Není-li třídní učitel přítomen ve škole, oznámí student tuto skutečnost vyučujícímu v první vyučovací hodině. Třídní učitel, respektive vyučující v první hodině tuto skutečnost zapíše do třídní knihy Nemůţe-li se ţák zúčastnit vyučování z nepředvídaných důvodů, oznamuje jeho zákonný zástupce nejpozději do tří pracovních dnů od počátku neschopnosti třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti. Pokud tak neučiní, vyzve třídní učitel písemně zákonného zástupce nezletilého ţáka, aby neprodleně doloţil důvody ţákovy nepřítomnosti. Ţák, který do 10 pracovních dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloţí důvod nepřítomnosti, bude posuzován jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty a tímto dnem přestává být ţákem školy Do pěti pracovních dnů po návratu do vyučování musí ţák předloţit třídnímu učiteli omluvný list podepsaný zákonným zástupcem ţáka, jinak se hodiny povaţují za neomluvené. Kromě omluvného listu můţe být nepřítomnost ve škole omluvena také omluvenkou zaslanou ze školního portálu aplikace Bakaláři, opět ve lhůtě pěti pracovních dnů. Telefonická oznámení, oznámení zasílaná em, či zprávou SMS jsou chápána pouze jako informační a nemají platnost omluvného listu Ustanovení platná pro zletilé studenty Pro zletilé studenty platí stejná ustanovení, pravidla a lhůty jako pro nezletilé studenty, jen s tím rozdílem, ţe vše místo zákonného zástupce dokládá student sám. 7

8 5. Povinnosti pedagoga ( 30, odst.1 písm. a), odst.2) zák.č.561/2004 Sb. Školský zákon) 5.1. Ve své práci se řídí pracovním řádem, který je interním předpisem školy Včas přichází do vyučovacích hodin, během výuky bez váţného důvodu neopouští učebnu. Plně vyuţívá pracovní dobu, zároveň však neprodluţuje vyučovací hodinu do času přestávky. Kaţdou změnu místa výuky oproti rozvrhu hlásí předem ředitelce Dbá na psychosociální podmínky výuky, vhodné osvětlení, střídání činností Zúčastňuje se pedagogických rad, provozních porad a schůzek s rodiči. Rovněţ se účastní seminářů, školení a dalších akcí v pracovní době označených vedením školy jako povinné Odpovědně pečuje o majetek školy, jeho poškození hlásí neprodleně ředitelce školy. Pečuje téţ o výzdobu svěřených učeben Předpokládanou nepřítomnost na vyučování a jiných povinnostech ve škole řeší předem s ředitelkou školy. V případě, ţe se nemůţe zúčastnit výuky nebo jiné povinnosti ve škole neočekávaně, neprodleně to oznámí ředitelce nebo v kanceláři školy, a to osobně nebo telefonicky Dodrţuje zásady slušného a kulturního chování, a to ve vztahu ke všem ostatním osobám Po poslední vyučovací hodině v učebně zajistí zhasnutí osvětlení, pokud bylo rozsvíceno, a úpravu třídy pro potřeby uklízečky (zvednutí ţidlí apod.) Denně přebírá poštu a seznamuje se s vypsanými úkoly, které poté v termínu stanoveném vedením školy plní Ve škole a při činnostech organizovaných školou nekouří, nepoţívá alkohol ani jiné zdraví škodlivé látky včetně návykových. Rovněţ do školy nepřichází a nepobývá v ní pod vlivem těchto látek. Nedonáší do školy alkoholické nápoje a návykové látky. Ve škole a při činnostech organizovaných školou nehraje hazardní a peněţní hry Nenosí do školy předměty a látky, které jsou nebezpečné pro ţivot a zdraví lidí, jako jsou zbraně, výbušniny, toxické nebo hořlavé chemikálie. Rovněţ nepřináší předměty, které by oprávněně mohly vyvolat odpor nebo zdravotní obtíţe ostatních osob. Toto ustanovení neplatí, pokud se jedná o předměty a látky pouţívané ve výuce Třídní učitel určuje, kteří ţáci budou vykonávat týdenní sluţbu Třídní učitel můţe určit, kteří ţáci budou pečovat o květiny a o nástěnky Pro veškerou komunikaci se školou, ostatními pracovníky školy a ţáky (a navenek, kdyţ jedná jménem školy), pokud se uskutečňuje em, pouţívá učitel zásadně adresu ve formě křestní Statutárním zástupcem školy je ředitelka. 8

9 6. Klasifikační řád ( 30, odst.2 zák.č.561/2004 Sb., Školský zákon, 31, odst.1, odst.2, odst.3, odst. 4 zák.č.561/2004 Sb., Školský zákon) 6.1. Zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčení Učitel přihlíţí při průběţné i celkové klasifikaci ke stanoveným cílům vzdělávání a k vzdělávacím a osobnostním předpokladům kaţdého ţáka. Zohledňuje vzdělávací potřeby kaţdého jednotlivce (v souladu s vyhláškou MŠMT č.73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, ţáků a ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, ţáků a ţáků mimořádně nadaných - Pravidla hodnocení a klasifikace ţáků a ţáků se specifickými poruchami učení v jednotlivých předmětech), dbá důsledně na dodrţování vzájemné úcty, respektu a důstojnosti všech účastníků vzdělávání (v souladu se zásadami a cíli vzdělávání dle 2 výše citovaného zákona). Výsledky vzdělávání ţáků a ţáků v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech se klasifikují stupni prospěchu dle vyhlášky č.13/2005 o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři Podklady pro hodnocení ţáků se opírají o soustavné sledování výkonů ţáků, jejich přípravy na vyučování, aktivitu během výchovně vzdělávacího procesu a písemné i ústní zkoušení Hodnocení musí být jednoznačné, ţákům srozumitelné, musí být věcné, tedy vztahující se k danému výkonu či chování ţáka. Nelze směšovat hodnocení vědomostí s hodnocením chování. Celkové hodnocení musí být všestranné, tj. v oblasti výsledků vzdělávání přihlíţet ke všem vědomostem, dovednostem a schopnostem ţáka, které za hodnocené období projevil, a v oblasti chování přihlíţet ke všem jeho projevům za hodnocené období Ţák musí být z vyučovacího předmětu vyzkoušen ústně, písemně nebo prakticky alespoň dvakrát za kaţdé klasifikační období. Ve vyučovacích předmětech s dotací tří a více hodin týdně minimálně čtyřikrát. Přihlíţí se téţ k samostatným pracím ţáka, jsou-li součástí vyučovacího předmětu Ţák s Individuálním vzdělávacím plánem (dále IVP), je zkoušen písemně, ústně nebo prakticky podle konkrétního písemného rozpisu, který je součástí IVP. Ţák kombinovaného nebo dálkového studia je klasifikován podle stejných pravidel jako ţáci denního studia (viz 6.1.4). Termíny jednotlivých zkoušení jsou dohodnuty předem Při ústním zkoušení oznamuje vyučující ţákovi hodnocení okamţitě, při písemném zkoušení v nejbliţším moţném termínu, nejpozději však do 14 dnů Zákonné zástupce ţáka o prospěchu a chování informují: učitelé jednotlivých předmětů a třídní učitel dle pokynů ředitele školy (informační odpoledne, třídní schůzky, mail apod.); třídní učitel, jestliţe o to zákonní zástupci ţáka poţádají; třídní učitel v případě mimořádného zhoršení prospěchu a chování Evidenci klasifikace vede vyučující v programu Bakaláři. Písemné práce archivuje vyučující po dobu celého školního roku a 1 rok následující po klasifikačním období Na konci 1. pololetí vydává škola ţákovi výpis vysvědčení, na konci školního roku vysvědčení. 9

10 Klasifikaci rozdělujeme na průběţnou a celkovou (pololetní, na konci školního roku). Procentní hodnocení průběţné klasifikace bude uţíváno všude tam, kde je to moţné. Aktivita ţáků v hodinách procentní vyjádření nevyţaduje, neboť je hodnocena pouze kladná část aktivity Průběžná klasifikace Způsoby hodnocení průběţné klasifikace Způsob Váha klasifikace Poznámka seminární nebo ročníková práce 10 kompozice (pouze CJL, cizí jazyky, MAT), čtvrtletní práce celohodinová práce nebo práce trvající větší část hodiny diktát 7 8 opakování látky v širším kontextu opakování látky v uţším kontextu 6 8 písemné, ústní či praktické zkoušení, několik témat v jednom celku 3 5 písemné, ústní či praktické zkoušení, desetiminutovka samostatná práce v hodině 4 5 vypracování konkrétního úkolu projekt, zápisy z kulturních akcí, referát 4 5 aktivita v hodinách 1 3 sledujeme průběţně, za určité období, např. týden, pětiminutovka domácí úkol 1 3 v závislosti na tom, jak je vypracování úkolu důleţité pro progres (postup) v hodině, můţe být váha i vyšší Kritéria pro hodnocení průběţné klasifikace Procento výkonu Známka Poznámka 100% - 95% 1 94% - 90% 1-89% - 80% 2 79%- 70% 2-69% - 55% 3 Známky 1-, 2-, 3-, 4- jsou započítávány do celkových průměrů hodnotou 1,50; 2,50; 3,50; 4,50. 54% - 45% 3-10

11 Procento výkonu Známka Poznámka 44% - 35% 4 34% - 30% 4-29% - 0% 5 Klasifikační stupnice pro cizí jazyky Procento výkonu Známka Poznámka 100% - 95% 1 94% - 90% 1-89% - 85% 2 84%- 80% 2-79% - 65% 3 64% - 60% 3- Známky 1-, 2-, 3-, 4- jsou započítávány do celkových průměrů hodnotou 1,50; 2,50; 3,50; 4,50. 59% - 55% 4 54% - 50% 4-49% - 0% Celková klasifikace Kritéria pro hodnocení celkové klasifikace Známka 1 (výborný prospěch) Ţák dosahuje očekávaných kompetencí, konkretizovaných výstupů, klíčových kompetencí a cílů základního vzdělávání rychle, v určeném nebo kratším čase, s výrazným podílem samostatné práce a jen s minimální pomocí učitele. Projevuje výrazný zájem o výuku a o pozitivní rozvíjení své osobnosti. Řádně se na výuku připravuje a vzorně plní zadané úkoly. Při výuce plně vyuţívá svých schopností, moţností a rezerv. Známka 2 (chvalitebný prospěch) Ţák dosahuje stanovených výstupů v určeném čase, jen s malou pomocí učitele. Je schopen samostatně pracovat. Projevuje zřetelný zájem o výuku a o rozvíjení své osobnosti. Jeho příprava na výuku a plnění zadaných úkolů vykazují drobné nedostatky. Při výuce se snaţí plně vyuţívat svých schopností, moţností a rezerv. 11

12 Známka 3 (dobrý prospěch) Ţák dosahuje stanovených výstupů, ale v delším neţ určeném čase a s výraznou pomocí učitele. Samostatné práce je schopen jen částečně. Projevuje částečný zájem o výuku a rozvíjení své osobnosti. Jeho příprava na výuku a plnění zadaných úkolů často vykazují výraznější nedostatky. Svých schopností, moţností a rezerv vyuţívá při výuce jen částečně a vykazuje jen malou snahu o zlepšení tohoto stavu. Známka 4 (dostatečný prospěch) Ţák dosahuje i přes výraznou pomoc učitele, a za mnohem delší, neţ určený čas, jen některých stanovených výstupů. Samostatné práce je téměř neschopen. Projevuje malý zájem o výuku a rozvíjení své osobnosti. Jeho příprava na výuku trvale vykazuje výrazné nedostatky. Svých schopností, moţností a rezerv vyuţívá při výuce jen velmi málo, spíše ojediněle, a nejeví téměř ţádnou snahu tento stav zlepšit. Známka 5 (nedostatečný prospěch) Ţák nedosahuje prakticky ţádných stanovených výstupů, ani ve výrazně delším, neţ určeném čase, a to i přes maximální pomoc a snahu učitele. O výuku a rozvíjení své osobnosti neprojevuje zájem. Na výuku se nepřipravuje nebo jen minimálně. Své schopnosti, moţnosti a rezervy při výuce nevyuţívá; snahu zlepšit tento stav neprojevuje. 12

13 7. Ocenění a výchovná opatření ( 31, odst.1, odst. 2, odst.3, odst. 4 zák.č.561/2004 Sb. Školský zákon) 7.1. Za plnění povinností nad běţný rámec, za studijní nebo soutěţní úspěchy nebo za statečný čin bude ţák vyznamenán pochvalou třídního učitele nebo pochvalou ředitelky školy. Úspěchy a příkladné činy mohou být téţ veřejně vyvěšeny a zveřejněny na webových stránkách školy Pochvala ředitele školy se uděluje za mimořádný projev lidskosti; mimořádný projev občanské nebo školní iniciativy; mimořádně zásluţný nebo statečný čin; dlouhodobou úspěšnou práci; vynikající reprezentaci školy. Udělení pochvaly musí ředitel předem projednat v pedagogické radě Pochvala třídního učitele se uděluje za výrazný projev školní iniciativy; déle trvající úspěšnou práci; reprezentaci školy; práci pro třídní kolektiv. Udělení pochvaly musí třídní učitel nejprve projednat s ředitelem školy Ředitel školy i třídní učitel mohou udělovat i jiná ocenění (diplom, pochvalný list, věcný dar apod.) Proviní-li se ţák proti školnímu řádu a nestačí-li k nápravě běţná napomenutí učitele, bude ţákovi podle závaţnosti provinění uděleno: napomenutí třídního učitele; důtka třídního učitele; důtka ředitelky školy; sníţený stupeň z chování; podmíněné vyloučení ze studia se zkušební lhůtou nejdéle na dobu jednoho roku; vyloučení ze studia Ředitelka školy uděluje pochvaly a důtky, případně rozhoduje o sníţeném stupni z chování po projednání na pedagogické radě Kaţdé výchovné opatření musí být podloţeno konkrétními důkazy a musí směřovat pouze proti viníkům Ocenění a výchovná opatření se písemně oznamují zákonným zástupcům ţáků Všechna ocenění a výchovná opatření zapisují třídní učitelé do třídního výkazu a do systému Bakaláři. Pochvala ředitelky školy je uvedena na vysvědčení Podle Školního řádu (část 4 Docházka do školy, omlouvání nepřítomnosti ţáka ve škole) má ţák, resp. jeho zákonný zástupce povinnost omlouvat jeho neúčast ve vyučování. Nebude-li tak učiněno, bude s přihlédnutí k okolnostem sankcionován takto: Počet neomluvených hodin 1-2 Napomenutí třídního učitele 3 6 Důtka třídního učitele 7 12 Důtka ředitele školy Sníţená známka z chování na uspokojivé Sníţená známka z chování na neuspokojivé 31 a více Podmínečné vyloučení, resp. vyloučení 13

14 8. Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách ( 30, odst.2 zák.č.561/2004 Sb. Školský zákon) 8.1. Komisionální zkoušku koná ţák v souladu s 6 odst. 1) vyhlášky č. 13/2004 o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři v těchto případech: koná-li opravné zkoušky, poţádá-li zletilý ţák nebo zákonný zástupce nezletilého ţáka o jeho komisionální přezkoušení z důvodu pochybností o správnosti hodnocení Ředitelka školy nařídí komisionální přezkoušení ţáka, jestliţe zjistí, ţe vyučující porušil pravidla hodnocení. Termín komisionálního přezkoušení stanoví ředitelka školy bez zbytečného odkladu Má-li zletilý ţák nebo zákonný zástupce nezletilého ţáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, můţe do tří pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, poţádat ředitelku školy o komisionální přezkoušení ţáka. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení ţádosti. Protokol o komisionální zkoušce je součástí osobní dokumentace ţáka Komisionální zkoušku můţe konat ţák také v případě, ţe zameškal v klasifikačním období více neţ 30 % vyučovacích hodin a vyučující nemá dostatečné podklady pro klasifikaci V případě pochybností o správnosti hodnocení ţáka můţe být ţák v příslušném pololetí z daného předmětu komisionálně zkoušen pouze jednou. Komisionální zkoušku můţe ţák konat v jednom dni nejvýše jednu Komise pro komisionální zkoušky je nejméně tříčlenná. Jejím předsedou je ředitelka školy nebo jí pověřený učitel, zkoušející učitel vyučující ţáka danému předmětu a přísedící, který má odbornou kvalifikaci pro výuku téhoţ nebo příbuzného předmětu. Členy komise jmenuje ředitelka školy. Výsledek zkoušky vyhlásí předseda veřejně v den konání zkoušky. 14

15 9. Bezpečnost a ochrana zdraví ( 30, odst.1písm. a), písm. c) zák.č.561/2004 Sb. Školský zákon) 9.1. Základní pravidla pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci jsou určena metodickým pokynem MŠMT č / ze dne (dále jen pokyn ). Ţáci a zákonní zástupci se s ním mohou seznámit na webové adrese Ţáci a zaměstnanci jsou povinni řídit se tímto pokynem ve škole a při akcích organizovaných školou Dle Čl. 5 odst. 3 pokynu mají zákonní zástupci ţáků (resp. zletilí ţáci sami) povinnost informovat školu o závaţných zdravotních skutečnostech týkajících se ţáka V případě, ţe zaměstnanec školy je přítomen úrazu nebo náhlé nevolnosti ţáka nebo jiné osoby, jedná v souladu s pravidly první pomoci. Lékárnička je umístěna v kuchyňce pedagogů v zásuvce označené červeným kříţem Ţáci jsou dle Čl. 9 pokynu poučeni o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o poţární ochraně. Poučení provádí třídní učitel na začátku školního roku a před školními prázdninami. Poučení rovněţ provádí vyučující v laboratořích a vyučující tělesné výchovy, a to zpravidla na první hodině po zahájení školního roku. Zápis o poučení je uveden v třídní knize. Poučení potvrdí ţák svým podpisem Dozory ve škole a při akcích školy se řídí ustanoveními Čl. 10 pokynu Vedoucí lyţařských zájezdů, sportovních kurzů a zahraničních výjezdů absolvují před uskutečněním akce proškolení ředitelkou školy týkající se zajištění bezpečnosti na akcích a dalších skutečností, které by mohly mít vliv na zdravotní stav zúčastněných osob V rámci prevence uţívání omamných a psychotropních látek (OPL) je ţákům zakázáno v prostorách školy i jejím bezprostředním okolí a při činnostech organizovaných školou drţet, uţívat nebo distribuovat OPL. Kaţdé porušení tohoto zákazu bude kvalifikováno jako váţný přestupek proti školnímu řádu. Poţívání OPL osobami mladšími 18 let je v České republice povaţováno za rizikové chování. Kaţdý, kdo se ho dopouští, má nárok na pomoc odborných poradenských institucí a na pomoc orgánů sociálně-právní ochrany dětí V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit zákonnému zástupci nezletilého ţáka Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, ţe nezletilý ţák poţívá návykové látky Distribuce podle 187 trestního zákona a svádění k uţívání OPL podle 188 trestního zákona je v ČR zakázána a takové jednání je trestným činem, resp. proviněním v případě nezletilých osob. Škola je povinna v takovém případě tento skutek překazit včasným oznámením věci policejnímu orgánu V případě výskytu látky v prostorách školy, u níţ je podezření, ţe se jedná o OPL, nebo v případě přechovávání takové látky ţákem bude škola postupovat stejně jako v bodě

16 10. Ochrana žáků před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí ( 30, odst.1 písm. c) zák.č.561/2004 Sb. Školský zákon, 31, odst.1 zák.č.561/2004 Sb. Školský zákon) Ţákům je zakázáno kouřit ve všech prostorách školy a v blízkém okolí i při všech činnostech organizovaných školou Ţákům je zakázáno přinášet do školy nebo na akce organizované školou alkoholické nápoje a návykové látky, poţívat je, příp. je poskytovat ostatním ţákům Při podezření na poţití alkoholu můţe ředitelka školy poţadovat provedení dechové zkoušky, současně neprodleně informuje zákonné zástupce nezletilého ţáka a doporučí jim další postup Při podezření na zneuţití návykových látek bude škola okamţitě kontaktovat Záchrannou sluţbu a dále postupovat podle jejich doporučení. Současně neprodleně informuje zákonné zástupce nezletilého ţáka a seznámí je s dalším doporučeným postupem. Případné laboratorní vyšetření ţáka poţadované školou lze provést výhradně se souhlasem zákonných zástupců nezletilého ţáka. Jak zákonní zástupci nezletilého ţáka, tak i zletilí ţáci jsou odpovědni za dodrţení doporučeného postupu včetně předání zpětné informace o výsledku laboratorního vyšetření škole. Pokud poţadovanou lékařskou zprávu nepředloţí, bude výsledek laboratorního vyšetření povaţován za pozitivní Pokud učitel zjistí výskyt podezřelé látky, která by mohla být drogou, nebo pokud je na výskyt takové látky upozorněn, uloţí ji v přítomnosti dalšího člena pedagogického sboru do obálky, na obálku zapíše datum, čas a místo zjištění látky. Obálku uloţí na bezpečném místě. Bezodkladně vyrozumí Policii ČR; ta provede další úkony nutné k identifikaci látky. Pokud je podezřelá látka zjištěna u ţáka, který jeví známky otravy, předá se látka (uloţená stejným způsobem) přivolanému lékaři Záchranné sluţby. Další postup týkající se identifikace látky zajistí ošetřující lékař ZS ve spolupráci s Policií ČR Při prokázaném uţití alkoholu a návykových látek bude uţito těchto opatření: první prokázané uţití: opakované prokázané uţití: další prokázané uţití: prokázané dealerství: důtka ředitele školy; podmíněné vyloučení ţáka ze školy; vyloučení ze školy; vyloučení ze školy Zneuţívání návykových látek bude rovněţ jedním z významných kritérií hodnocení chování ţáka v daném klasifikačním období známkou, při posuzování závaţnosti jednotlivých případů bude přihlédnuto k tomu, zda jde o jednorázové porušení školního řádu, nebo o charakteristický rys chování ţáka Nikdo nesmí být diskriminován z důvodu rozdílu pohlaví, rasy nebo barvy pleti nebo z jakéhokoliv jiného důvodu. Jakoukoli formu násilí páchanou na něm nebo na spoluţácích, je ţák (příp. zákonní zástupci ţáka) povinen ohlásit vyučujícímu, třídnímu učiteli, ředitelce školy nebo zástupci ředitelky školy Ţáci jsou povinni oznámit ředitelce, třídnímu učiteli nebo v kanceláři školy jakékoli projevy šikany, které ve škole zjistí Šikana bude šetřena ve spolupráci s kurátorem pro mládeţ Odboru sociálních věcí Magistrátu statutárního města České Budějovice. Podle závaţnosti přestupku bude po konzultaci s kurátorem šetření předáno Policii ČR. 16

17 Při prokázaných projevech diskriminace, šikany nebo násilí budou přijata odpovídající kázeňská opatření (podmíněné vyloučení ţáka, vyloučení ţáka ze školy). Závaţným porušením školního řádu je rovněţ prokázaná propagace hnutí potlačujících lidská práva; bude předána k dalšímu šetření Policii České republiky. Podle výsledku šetření budou uţita odpovídající kázeňská opatření. Všechny negativní projevy ţáka uvedené v tomto odstavci školního řádu budou jedním významným kritériem hodnocení chování ţáka v daném klasifikačním období Pokud se ţák prokazatelně dopustí krádeţe věcí ve škole, ve školní jídelně nebo na dalších místech, kde probíhají akce organizované školou (tj. krádeţe majetku školy, školní jídelny a dalších zařízení, věcí svých spoluţáků či zaměstnanců školy), popř. krádeţe, kterou škole oznámí Policie ČR, budou přijata odpovídající kázeňská opatření (důtka ředitelky školy, podmíněné vyloučení či vyloučení ţáka ze školy). Prokázaná krádeţ bude důleţitým podkladem pro hodnocení chování ţáka v daném klasifikačním období. Analogicky bude postupováno v případě, kdy ţák ke krádeţi prokazatelně naváděl. 17

18 11. Podmínky pro zacházení s majetkem školy ( 30, odst.1 písm. d) zák.č.561/2004 Sb. Školský zákon) Ţáci jsou povinni dbát na pořádek ve škole a v jejím okolí, chránit majetek školy, majetek svůj i svých spoluţáků před poškozením Ţáci mají právo vyuţívat po dohodě s ředitelkou školy prostory a zařízení školy k pořádání kulturních, sportovních akcí a dalších volnočasových aktivit Ţáci mají právo pouţívat počítačovou školní síť i připojení k internetu i mimo vyučování. Další podmínky vyuţívání počítačové sítě a internetu je upraveno v samostatném oddílu tohoto školního řádu Úmyslné poškozování majetku školy, včetně prokázaného sprejerství, poškození školního nábytku, přístrojového a počítačového vybavení školy, bude hodnoceno jako zvlášť závaţné porušení školního řádu V případě prokázaného úmyslného poškození nebo zničení majetku školy je zletilý ţák nebo zákonný zástupce nezletilého ţáka povinen podle zákona č. 40/1964 Sb. (občanský zákoník), v platném znění, škodu uhradit. 18

19 12. Podmínky používání výpočetní techniky a e-learningového systému ( 30, odst.1 písm. d) zák.č.561/2004 Sb. Školský zákon) Počítače slouţí v naší škole především jako učební pomůcky Student má povinnost pouţívat pro komunikaci se školou pouze školní ve tvaru Tento je studentovi zřízen po podepsání smlouvy o studiu Student má povinnost pouţívat školní e-learningový systém. Přístup do e-learningu je studentovi umoţněn po podepsání smlouvy o studiu Student je povinen denně kontrolovat školní ovou schránku a pravidelně navštěvovat stránky kurzů e-learningu, které má zapsány a plnit úkoly a povinnosti uloţené zde jeho vyučujícími Ţák je povinen respektovat soukromí, osobní údaje a data dalších uţivatelů počítačové sítě Je zakázáno jakýmkoliv způsobem získávat a zneuţívat informace dalších uţivatelů (data, hesla, přístupová jména) Je zakázáno neoprávněně přistupovat na server školy Je zakázáno pouţívat počítačové vybavení školy a připojení k internetu k protiprávním činnostem (např. ke stahování nelegálního obsahu nebo přechovávání nelegálních dat) Škola má právo sledovat provoz počítačové sítě a monitorovat objem dat přenesených jednotlivými uţivateli připojenými do sítě prostřednictvím logování přes MAC adresu počítače Škola má právo blokovat přístup takovým k internetovým zdrojům, které by mohly ohrozit bezpečnost školní sítě, narušit vyučování, odvádět pozornost ţáků od učiva či ohroţovat mravní standardy Ţákům není dovoleno připojovat do sítě ţádné aktivní či pasivní síťové prvky, není-li tato činnost součástí vyučování. 19

20 13. Provoz a vnitřní režim školy ( 30, odst.1 písm. b) zák.č.561/2004 Sb. Školský zákon) Školní budova se ve dnech školního vyučování odemyká v 7:45 hodin, v 8.15 se uzamyká a student bude vpuštěn do školy na zazvonění. V případě pozdního příchodu do školy se student zapíše do sešitu pozdních příchodů. Klíče od jednotlivých učeben jsou uloţeny v kanceláři školy Vyučování začíná nejdříve v 8:15 hodin a končí nejpozději v Počet hodin v jednom sledu je maximálně 7 hodin. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Přestávky jsou zařazeny mezi vyučovací hodiny, malé přestávky v délce 5 nebo 10 minut, velká v délce 20 minut (mezi 2. a 3. vyučovací hodinou). Ţáci musí mít v době oběda volno minimálně 30 minut Ţáci mohou docházet na obědy do školní jídelny ZŠ Rudolfovská. Obědy se vydávají v době od 11:30 do 14: Výuka tělesné výchovy probíhá v pronajaté tělocvičně, pokud vyučující neurčí jinak. Ţáci mohou vstupovat do tělocvičny pouze ve vhodné sportovní obuvi. U tělocvičny je moţnost osprchování. 20

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

EDUCAnet Gymnázium, střední odborná škola a základní škola Praha, s.r.o., Jírovcovo náměstí 1782, Praha 11 Chodov. Školní řád

EDUCAnet Gymnázium, střední odborná škola a základní škola Praha, s.r.o., Jírovcovo náměstí 1782, Praha 11 Chodov. Školní řád EDUCAnet Gymnázium, střední odborná škola a základní škola Praha, s.r.o., Jírovcovo náměstí 1782, Praha 11 Chodov Školní řád I. Legislativní východiska Školní řád upravuje podmínky soužití na ZŠ EDUCAnet

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ F. KŘIŽÍKA 110 00 PRAHA 1, NA PŘÍKOPĚ 16 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád SPŠ Ing. Miloš Kodad ředitel školy - 2 - I. Zásady hodnocení průběhu

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY JIHLAVA Školní řád pro OA a JŠ Jihlava Obsah 1 Obecná ustanovení... 3 2 Práva a povinnosti ţáků a jejich zákonných zástupců... 3 2.1

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Při prověřování znalostí a dovedností žáků se učitel řídí zejména těmito zásadami: (a) Obsah a rozsah ústních, písemných, grafických a praktických zkoušek

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 SANKČNÍ ŘÁD. Čl.I Úvodní část 1

Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 SANKČNÍ ŘÁD. Čl.I Úvodní část 1 SANKČNÍ ŘÁD Čl.I Úvodní část 1) Na základě ustanovení 30 odst. 1) zákona č.561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle Metodického

Více

Metodický pokyn vedení školy 8/2008 Docházka ţáků do školy a způsoby omlouvání absence

Metodický pokyn vedení školy 8/2008 Docházka ţáků do školy a způsoby omlouvání absence - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Metodický pokyn vedení školy 8/2008 Docházka ţáků do školy a způsoby omlouvání absence Otázku účasti ve vyučování řeší dokumenty,

Více

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha č. 2 Školního řádu Postup při hodnocení žáků vyplývá z ustanovení 69, odst.

Více

Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD

Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD Čl. 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004

Více

Školní řád pro dálkové studium

Školní řád pro dálkové studium EDUCAnet Gymnázium, střední odborná škola a základní škola Praha, s.r.o., Jírovcovo náměstí 1782, Praha 11 Chodov Školní řád pro dálkové studium I. Legislativní východiska Tento školní řád je vydáván jako

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 Mgr. Martin Černý Přerov, 2011 Tento VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY je vydán ředitelem školy na základě ustanovení 30, odst.1 zákona č. 561/2004

Více

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 186 00 Praha 8 Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1.9.2011

ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1.9.2011 ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1.9.2011 Soukromá výtvarná střední škola Písek ŠKOLNÍ ŘÁD A) PRÁVA ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ Žáci mají právo: 1. Na vzdělání a školské služby. 2. Na informace o průběhu

Více

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 Klasifikační řád I. Zásady klasifikace 1/ Klasifikace je jednou ze základních forem zpětné vazby, která poskytuje žákovi informace o správnosti postupu, průběhu či

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov. P r a k t i c k á š k o l a Praktická škola dvouletá při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.cz Č.j. 74/05/Var ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2. Příloha Školního řádu 2014 / 2015

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2. Příloha Školního řádu 2014 / 2015 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání Příloha Školního řádu 2014 / 2015 1.1. Výsledky vzdělávání žáků jsou hodnoceny pětistupňovou klasifikační řadou takto: 1. stupeň - výborný - žák pracuje samostatně,

Více

Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 10 194/2002-14. 1. Omlouvání nepřítomnosti

Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 10 194/2002-14. 1. Omlouvání nepřítomnosti Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, příspěvková organizace Pokyn ředitele školy k omlouvání ţáků Č.j.: ZŠ MŠ/0062/2013 Účinnost od: 1. 9. 2013 Spisový znak: A.1.4 Skartační znak: A 10 Změny: Zpracováno

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Směrnice Sankční řád SANKČNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Směrnice Sankční řád SANKČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Směrnice Sankční řád Č.j.: ZŠDv//2013/Ha Vypracoval: Mgr.Lumír Hamal Schválil: Mgr. Lumír Hamal Platnost: 25. 8. 2013 Účinnost ode dne: 2. 9. 2013

Více

Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád

Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád Tento klasifikační řád je součástí školního řádu. 1. Hodnocení chování Chování žáka se klasifikuje těmito stupni: Stupeň 1 (velmi dobré) žák se chová

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků SZŠ

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků SZŠ Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků SZŠ Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce střední školy je hodnocení

Více

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, středním, vyšším odborném vzdělávání /školský zákon/ je vydán pro školní druţinu vnitřní řád. Je

Více

Školní řád. Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského. IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava

Školní řád. Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského. IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava Školní řád Článek I. Obecná ustanovení 1. Školní řád vyšší odborné školy je vydáván v souladu s ustanovením

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř I. Základní povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků 1. Žáci a studenti jsou povinni: a) řádně docházet do

Více

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení ţáků Hodnocení ţáků se řídí Vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak. Rozpracováno

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (dále jen Pravidla) jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ - ŠVP (Součást školního řádu)

Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ - ŠVP (Součást školního řádu) Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ - ŠVP (Součást školního řádu) Na základě Metodického pokynu MŠMT ke klasifikaci a hodnocení ţáků zvláštní školy

Více

Základní škola Tusarova 21, Praha 7 ŠKOLNÍ ŘÁD 197/10

Základní škola Tusarova 21, Praha 7 ŠKOLNÍ ŘÁD 197/10 Základní škola Tusarova 21, Praha 7 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 197/10 Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne 1. 9. 2010 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2010 Mgr. Monika Nezbedová Směrnice nabývá účinnosti

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu 1. Hodnocení žáků na vysvědčení 1. 1. Vzdělávání žáka Výsledky vzdělávání žáka

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

Postup školy při výskytu nebo uţití alkoholu ve škole

Postup školy při výskytu nebo uţití alkoholu ve škole POSTUP ŠKOLY PŘI ŘEŠENÍ RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŢÁKŮ Zpracováno podle Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, ţáků a studentů ve školách a školských zřízeních, č. j. 21291/2010

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy ŠKOLNÍ ŘÁD I. Docházka do školy 1. Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Žáci OU jsou povinni chodit pravidelně a včas i na odbornou praxi. 2. Docházka do zájmových kroužků

Více

Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Pohoda s.r.o., Kosmonautů 2022, Litoměřice

Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Pohoda s.r.o., Kosmonautů 2022, Litoměřice Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Pohoda s.r.o., Kosmonautů 2022, Litoměřice I. Práva žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků 1) Žáci a studenti mají právo a) na vzdělání a školské služby podle

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 03. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Č.j.: /2011 Vypracoval: Schválil: Pedagogický sbor Mgr. Miloslav Horký, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne

Více

Vnitřní klasifikační řád pro OA

Vnitřní klasifikační řád pro OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, Na Valech 690 Vnitřní klasifikační řád pro OA 1 Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou součástí Školního řádu Gymnázia Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace a jsou zpracována v souladu

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915. Školní řád. Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje:

Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915. Školní řád. Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje: 1 Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915 Školní řád Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje: podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I.

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I. ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Smysl, cíl, působnost školního řádu (1) Školní řád definuje

Více

Druhy hodnocení: Forma hodnocení: Zaznamenání hodnocení Procenta Elektronická ŽK (6. - 9. ročník) ŽK (zaznamenává žák)

Druhy hodnocení: Forma hodnocení: Zaznamenání hodnocení Procenta Elektronická ŽK (6. - 9. ročník) ŽK (zaznamenává žák) Organizační řád školy Část č. 6 Školní řád Pravidla hodnocení žáků Čj.: Dne: 1. září 2013 Platnost ode dne: 1. září 2013 Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří

Více

Hodnocení žáků speciálních tříd

Hodnocení žáků speciálních tříd Příloha č. 2 Hodnocení žáků speciálních tříd Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kriterii, věcné, všestranné Hodnocení

Více

Školní řád I. Docházka do školy

Školní řád I. Docházka do školy Ředitelka školy na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění vydává Školní řád I. Docházka do školy Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z příčin předem známých, předloží

Více

Základní škola. Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvková organizace. škola s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky. směrnice číslo 12/2008

Základní škola. Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvková organizace. škola s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky. směrnice číslo 12/2008 Základní škola Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvková organizace škola s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky směrnice číslo 12/2008 Klasifikační řád školy OBSAH 1. Pravidla hodnocení a

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou Komenského 1000 PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Zásady klasifikace a hodnocení Hodnocení žáka je organickou

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 vychází ze zákona číslo 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělání (školský zákon),

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Školní řád Základní školy a Mateřské školy Babice vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb., 30, o předškolním,

Více

Š K O L N Í Ř Á D. I. Základní ustanovení. II. Práva a povinnosti ţáků

Š K O L N Í Ř Á D. I. Základní ustanovení. II. Práva a povinnosti ţáků Š K O L N Í Ř Á D I. Základní ustanovení 1. Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a ve znění pozdějších předpisů.

Více

Podklady pro klasifikaci a hodnocení vědomostí a chování ţáků získávají pedagogičtí pracovníci zejména těmito způsoby:

Podklady pro klasifikaci a hodnocení vědomostí a chování ţáků získávají pedagogičtí pracovníci zejména těmito způsoby: Tento řád stanovuje bliţší podmínky pro provádění klasifikace ţáků v souladu se školským zákonem a vyhláškou MŠMT č. 13/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 374/06 Sb. 1. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ. Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p. o. Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ. Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p. o. Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p. o. Vypracovala: Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy Schválila: Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 02.03 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ RG kapitola Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze školního

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Příloha školního řádu čj. 1076/2014, účinnost od 1. 9. 2014 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole

Více

Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8. Školní řád pro denní formu vzdělávání

Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8. Školní řád pro denní formu vzdělávání Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8 Školní řád pro denní formu vzdělávání Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností ţáků a jejich

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH Zásady hodnocení a klasifikace prospěchu vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky č.13/2005 Sb. a upravují kompetence a postupy pedagogických pracovníků školy. Cílem

Více

Organizační řád školy vnitřní směrnice č. 1a č.j V 429/13

Organizační řád školy vnitřní směrnice č. 1a č.j V 429/13 Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání).

A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání). A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání). 1. Zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. (novelizace platná od 17. 2. 2014)

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. (novelizace platná od 17. 2. 2014) Gymnázium Na Pražačce Nad Ohradou 2825/23 130 00 Praha 3-Žižkov www.gymnazium-prazacka.cz gymnazium@gym-prazacka.cz KLASIFIKAČNÍ ŘÁD (novelizace platná od 17. 2. 2014) I. Získávání podkladů pro hodnocení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV Václavkova 1082 příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV Václavkova 1082 příspěvková organizace 2005/03 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV Václavkova 1082 příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Vypracoval: Schválil: Platnost: Základní škola Mladá Boleslav, Václavkova 1082, příspěvková organizace ŠKOLNÍ

Více

Školní řád. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 www.gymozart.cz. 1 Základní ustanovení

Školní řád. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 www.gymozart.cz. 1 Základní ustanovení Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 www.gymozart.cz Školní řád 1 Základní ustanovení 1. Tento školní řád vydává ředitel školy na základě 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Základní a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Číslo směrnice: 12..2013 Vypracoval: Mgr. Markéta Bajerová,

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Školní řád Vypracoval: vedení školy Projednáno Pedagogickou radou dne: 1. 9. 2005 Schváleno Školskou radou dne: 26. 9.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Směrnice č. 01 Školní řád příloha č. 03 Klasifikační řád KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. Základní zásady hodnocení a klasifikace a) Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. Je komplexním posouzením

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKU VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKU

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKU VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKU Příloha č. 1 Základní škola Jenišovice, okres Jablonec nad Nisou - příspěvková organizace I. Úvod PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKU VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKU Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce základní školy

Více

Š k o l n í. ř á d. Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373

Š k o l n í. ř á d. Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 Š k o l n í ř á d Školní řád je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2

Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců vycházejí ze Zákona č. 561/2004 Sb., 21 a 22, o předškolním,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1 Základní ustanovení

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1 Základní ustanovení Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14 tř. Kpt. Jaroše 14, 658 70 Brno 2, poštovní přihrádka 270 tel: +420-545 32 12 82, fax: +420-545 57 73 71, email: jaroska@jaroska.cz č.j.: GKJ416/2013 V Brně dne

Více

Školní řád pro denní studium

Školní řád pro denní studium Školní řád pro denní studium Základní ustanovení 1. Tento školní řád vydává ředitel školy na základě 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. Příloha č. l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. 1. Zásady hodnocení - klasifikace 1.1 Při hodnocení

Více

Vnitřní klasifikační řád

Vnitřní klasifikační řád STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Františka Nohy 959/6, 408 30, RUMBURK, P.O.BOX 67 Vnitřní klasifikační řád Mgr. Ladislav Pokorný V Rumburku 1. září 2012

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Čl. 1 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje hodnocení průběžné a celkové. Průběžné hodnocení se uplatňuje při

Více

Školní řád střední školy umění a designu, stylu a módy

Školní řád střední školy umění a designu, stylu a módy Školní řád střední školy umění a designu, stylu a módy I. Obecná ustanovení 1. Smysl, cíl, působnost školního řádu (1) Školní řád definuje a určuje organizaci chodu školy. Je závazný pro žáky a pedagogické

Více

V ztah rodičů a školy

V ztah rodičů a školy V ztah rodičů a školy pohledem práva Vztah rodičů a školy pohledem práva Podle ustanovení 32 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, mají ve výchově dětí rozhodující úlohu

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

Příloha Školního řádu. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Příloha Školního řádu. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola T. G.Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Příloha Školního řádu Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Tato pravidla hodnocení a klasifikace vycházejí ze zákona č. 561/2004

Více

Obchodní akademie Pelhřimov Jirsíkova 875, 393 01

Obchodní akademie Pelhřimov Jirsíkova 875, 393 01 Obchodní akademie Pelhřimov Jirsíkova 875, 393 01 Školní řád platný od 1. 9. 2009 Zásady a ustanovení školního řádu (ŠŘ) se vydávají v souladu se zákonem 561/2004 Sb. a vyhláškou MŠMT ČR č. 13/2005 Sb.

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny vychází z vyhlášky č. 74/2005 Sb. a Úmluvy o právech dítěte I. Práva a povinnosti žáků a) Práva žáků: 1. Na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových,

Více

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2011/2012

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2011/2012 Tento pokyn je vydán v souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších předpisů. Čl. 1. Přihlašování k maturitní

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBSAH 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Činnost ŠD 2 Organizace a provoz ŠD 2.1 Odhlašování a přihlašování žáka 2.2 Provoz ŠD 2.3 Docházka do ŠD 2.4 Pravidla chování žáků 2.5 Práva

Více

1 Základní ustanovení

1 Základní ustanovení ŠKOLNÍ ŘÁD 1 Základní ustanovení 1. Tento školní řád vydává ředitelka školy na základě 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v

Více

Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220. Školní řád

Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220. Školní řád Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220 Školní řád Tento školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Více

Školní řád. Malostranská základní škola Sídlo: Praha 1, Josefská 7

Školní řád. Malostranská základní škola Sídlo: Praha 1, Josefská 7 Školní řád Malostranská základní škola Sídlo: Praha 1, Josefská 7 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích předpisů

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 3/2014 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 20.1.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.2014 Mgr. Jiřina Lacinová,

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků

Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků Žák má právo: 1.Na vzdělávání a účast ve výuce podle rozvrhu. 2. Na odpočinek a volný čas. 3. Na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují

Více

Školní řád Gymnázia Ţďár nad Sázavou

Školní řád Gymnázia Ţďár nad Sázavou ŠKOLNÍ ŘÁD.DOC Strana 1 ze 8 Školní řád Gymnázia Ţďár nad Sázavou Obsah: I. Vymezení školního řádu II. Reţim školy III. Práva a povinnosti ţáků IV. Pravidla hodnocení a klasifikace ţáků V. Hygiena a zajištění

Více

Školní řád. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2

Školní řád. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2 Školní řád Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2 V Ivančicích dne 27. 11. 2013 Obsah 1 Základní ustanovení... 3 A Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a

Více

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření:

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření: Základní škola Postřelmov, okres Šumperk, příspěvková organizace Školní 290, 789 69 Postřelmov Sankční řád Č.j.: M/014/14/2 Platnost od: 25. 8. 2014 Skartační znak: A 10 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh:

Více

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávaní žáků. Čl. 1. Charakteristika Pravidel

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávaní žáků. Čl. 1. Charakteristika Pravidel Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Pravidla hodnocení výsledků vzdělávaní žáků Čl. 1 Charakteristika Pravidel Tato Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou součástí

Více

Školní řád. Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace

Školní řád. Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace Školní řád Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace Legislativní rámec: 1. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠspecLa 147/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků chování a vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků chování a vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků chování a vzdělávání žáků a) Legislativní opora Pravidla pro hodnocení jsou nedílnou součástí školního řádu. Vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Více