- 1 - ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- 1 - ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení"

Transkript

1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení Organizační řád spolu s popisy funkcí a popisy práce tvoří nedílný, na sebe navazující, uspořádaný celek organizačních norem, který vyjadřuje strukturu organizace řízení, uspořádanou podle stupňů řízení a který určuje dělbu činnosti, odpovědnosti a pravomoci útvarů, funkcí a jednotlivých zaměstnanců. 1. Základní ustanovení o organizaci a) Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je příspěvková organizace s právní subjektivitou. b) Právní subjektivita a činnost organizace je vymezena ve zřizovací listině, č.j.: ZL 2/11 Š. c) Zřizovatelem školy je Liberecký kraj. d) Organizace vystupuje ve vztahu k ostatním právnickým a fyzickým osobám svým jménem a její činnost se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. e) Organizace vystupuje v pracovněprávních vztazích svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. f) Právo vystupovat jménem organizace má pouze její statutární zástupce. g) Organizační členění je uvedeno v příloze tohoto dokumentu. 2. Předmět činnosti organizace Organizace je zřízena za účelem poskytování vzdělávání a výchovy žáků, je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Organizace sdružuje: Obchodní akademii a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky 3. Statutární orgány a zastupování organizace Statutárním orgánem je ředitel školy. Zástupce ředitele je stálým zástupcem ve svěřeném úseku a zastupuje ředitele v jeho nepřítomnosti v plném rozsahu jeho působnosti, pokud si ředitel nevyhradí rozhodování některých náležitostí výlučně ve své pravomoci. B. Zaměstnanci a zaměstnanecké vztahy Zaměstnanci organizace jsou osoby, které se zaměstnavatelem uzavřely smlouvy na základě pracovně právních vztahů. Zaměstnanci organizace mají povinnosti, odpovědnost a práva, která vyplývají z platných právních předpisů, popisů práce a příkazů nadřízených. Přímá nadřízenost a podřízenost je dána organizačním členěním (funkčním schématem). Základní práva a povinnosti zaměstnanců jsou uvedena v Zákoníku práce a ve školním řádu pro vyučující. Pedagogičtí zaměstnanci Pedagogickými zaměstnanci organizace jsou: ředitel, statutární zástupce ředitele, zástupce ředitele pro jazykovou školu, učitelé, externí učitelé Učitelé vyučují předmětům své aprobace v rozsahu 21 vyučujících hodin týdně. Ředitel může nařídit výuku ve větším rozsahu než 21 hodin týdně, ale pouze v rámci Zákoníku práce. Ve zdůvodněných případech, může ředitel nařídit učiteli vyučování předmětů, které nemá ve své aprobaci. Učitelé a ostatní zaměstnanci mohou být ředitelem pověřeni k výkonu následujících funkcí: a) předseda předmětové komise b) třídní učitel c) metodik předmětu d) správce odborné učebny e) správce knihovny f) správce tělocvičny g) člen poradního sboru ředitele - 1 -

2 h) prací na jednotlivých úsecích školní činnosti i) preventista PO j) výchovný poradce k) školní metodik prevence l) koordinátor školního vzdělávacího programu m) koordinátor informačních a komunikačních technologií n) koordinátor environmentální výchovy Vedle výše uvedených funkcí mohou být učitelé pověření výkonem dozorů ve škole, na akcích školy a zařazování do požárních hlídek. Učitelé se podílí na práci v inventarizačních komisích a v dalších komisích. Ředitel školy Ředitel je statutárním orgánem školské právnické osoby. Ředitel rozhoduje ve věcech školské právnické osoby, pokud zákon 561/2004 Sb. nestanoví jinak. Ředitele školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí jmenuje a odvolává zřizovatel za podmínek a postupem stanoveným v 166 Ředitel školy: a) rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak, b) odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v 3, c) odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb, d) vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření, e) vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických zaměstnanců a pro práci školské rady, pokud se podle tohoto zákona zřizuje, f) zajišťuje, aby osoby uvedené v 21 byly včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka, g) zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem, h) odpovídá za zajištění dohledu nad žáky ve škole a školském zařízení. Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ním všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při svém rozhodování ředitel školy k názorům pedagogické rady přihlédne. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy. Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, dále a) stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení, b) odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených podle 160 až 163 v souladu s účelem, na který byly přiděleny, c) předkládá rozbor hospodaření podle závazné osnovy a postupu stanoveného ministerstvem. Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy podle 165, odst.2) v těchto případech: a) zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu podle 18 a zamítnutí žádosti o přeřazení žáka do vyššího ročníku podle 17 odst. 3, b) přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle 59 a následujících, vyšší odborné škole podle 93 a následujících a v konzervatoři podle 88, c) zamítnutí žádosti o přestup, změnu oboru vzdělání, přerušení vzdělávání a opakování ročníku podle 66 a 97, d) podmíněné vyloučení a vyloučení žáka ze školy nebo školského zařízení podle 31 odst. 2 a 4, - 2 -

3 e) zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle 70 a 100, f) povolení a zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka podle 41. Ředitel jmenuje a odvolává své zástupce, předsedy PK, správce sbírek, fondů, odborných učeben, pracovní komise, pověřuje zaměstnance školy úkoly pro jednotlivé úseky školní činnosti a dále: organizuje přijímací řízení připravuje a řídí pedagogické rady schvaluje učební úvazky a rozvrh hodin hospodaří s prostředky FKSP Poradní orgány: Školská rada - členové jsou určeni ze zákona Pedagogická rada- členy jsou všichni pedagogičtí pracovníci školy Poradní sbor - členy jsou zástupce ředitele, vedoucí předmětových komisí, vých. poradce Unie rodičů - členy jsou zástupci rodičů a určený pedagogický zaměstnanec Statutární zástupce ředitele Do jeho pravomoci zejména patří: zastupuje v případě nepřítomnosti ředitele školy v plném rozsahu práv a povinností při zabezpečování pedagogické práce a její organizace zajišťuje operativní změny v rozvrhu (odborné a ostatní suplování) a provádí běžnou kontrolu provozu školy, určuje dozory vyučujících kontroluje spolu s ředitelem a z jeho pověření práci pedagog. zaměstnanců - dodržování pracovní kázně zodpovídá za vypracování statistik z pedagogické oblasti, sestavuje statistická hlášení a výkazy organizuje všechny druhy komisionálních zkoušek a zodpovídá za jejich řádnou dokumentaci, vede agendu žáků (přestupy, ukončení studia, ) řídí práci třídních učitelů, vede jejich porady, kontroluje dokumentaci organizuje maturitní zkoušky ve spolupráci s účetní školy sleduje platové postupy, pracovní a životní výročí kontroluje vysvědčení, maturitní protokoly a hospodaření s přísně zúčtovatelnými tiskopisy kontroluje prostředí školy kontroluje mimoškolní akce - exkurze, výlety, kulturní činnost kontroluje personální a mzdovou agendu, kontroluje odučené přesčasové a přespočetné hodiny, potvrzuje oprávněnost jejich proplácení ve spolupráci s odpovědnými zaměstnance školy kontroluje předpisy CO, organizuje akce CO, zajišťuje bezpečnost práce, hasičskou ochranu ve spolupráci s hospodářkou školy kontroluje údržbu majetku a doplňování inventáře a ostatního vybavení Zástupce ředitele pro celoživotní vzdělávání a projektovou činnost Do jeho pravomoci zejména patří: V rámci svých základních povinností plní pedagogicko-organizační úkoly související s provozem školy Je zodpovědný za hospodářské a administrativní záležitosti týkající se projektové činnosti a kursů - 3 -

4 celoživotního vzdělávání včetně zabezpečení zkoušek z ČJ pro cizince Navrhuje a oslovuje potenciální firmy a organizace s nabídkou kurzů CŽV Vyhledává a navrhuje k realizaci projekty pro žáky a zaměstnance školy Zodpovídá za celkovou realizaci a dokumentaci ke schváleným projektům Navrhuje a zabezpečuje reklamu pro CŽV Kontroluje dodržování předpisů BOZP a PO v projektech a kursech CŽV Plní další úkoly podle pokynů ředitele školy Ve spolupráci s asistentkou Jazykové školy: zpracovává návrhy na úvazky vyučujících a jejich změny sestavuje rozvrh jazykové školy včetně zastupování (suplování) pedagogů kontroluje vedení dokumentace, evidenci příslušných tiskopisů (výkazy o studiu, třídní knihy, osvědčení, vysvědčení, diplomy atd.), včetně jejich objednávek organizuje jazykové kurzy organizuje a zodpovídá za státní jazykové zkoušky a další zkoušky navrhuje zajištění učebních prostor a jejich materiální vybavení zodpovídá za správné vedení inventárních souborů souvisejících s činností jazykové školy navrhuje skladbu kurzů a jejich cenovou kalkulaci zodpovídá za aktualizaci webových stránek jazykové školy připraví podklady pro ŠVP jazykové školy Předseda předmětové komise navrhuje statutárnímu zástupci (v rámci učebního plánu) počty hodin teorie a praxe svolává schůze předmětové komise a předává řediteli školy zápis z jednání stanovuje ve spolupráci s ostatními členy předmětové komise základní učivo a rozsah probírané látky navrhuje personální zabezpečení výuky předmětů v jednotlivých třídách podle schváleného učebního plánu spolupracuje při vyhledávání a přijímání nových členů pedagogického sboru a určuje uvádějícího učitele provádí podle plánu pravidelnou hospitační činnost obsahově zodpovídá za přípravu maturitních a přijímacích zkoušek v případě dlouhodobé nepřítomnosti některého vyučujícího navrhuje způsob odborného zástupu vypracovává plán zabezpečení předmětových olympiád, SOČ a jiných soutěží navrhuje odborné a pedagogické vzdělávání pro své kolegy (účast na školení, studium literatury) předává statutárnímu zástupci podklady (pracovní hodnocení) pro přiznání odměn vypracovává plán práce předmětové komise na příslušný školní rok a sleduje jeho plnění Výchovný poradce Výchovný poradce je jmenován ředitelem školy, kterému odpovídá za svou činnost v níž: spolupracuje s třídními učiteli, s Úřadem práce, s Radou rodičů, VŠ apod

5 pracovní úvazek je snížen podle počtu žáků školy (o 3 hodiny), přičemž má pevně stanovenu dobu, kdy je k dispozici žákům i veřejnosti zpracovává plán činnosti na příslušný školní rok a provádí jeho vyhodnocení poskytuje informace o studiu na VŠ, VOŠ, kurzech apod. formou nástěnek, individuálních a společných konzultací zpracovává přehled přihlášek na VŠ, VOŠ jako podklad pro výroční zprávu školy zodpovídá za věcnou a formální správnost vyplnění přihlášek na VŠ, VOŠ poskytuje informace o volných pracovních místech formou aktuálních informací na nástěnce nebo při individuálních konzultacích Školní metodik prevence působí v primární sféře prevence sociálně patologických jevů, vytváří a kontroluje program primární prevence na škole (viz minimální preventivní program školy). v koordinaci s vedením školy a výchovným poradcem řeší problémy v případě výskytu sociálně patologických jevů a jejich projevů ve škole (šikana, krádeže, záškoláctví, kouření, alkohol, zneužívání psychotropních látek, poruchy příjmu potravy atp.). zajišťuje spolupráci s dalšími institucemi působícími v oblasti primární prevence (Středisko výchovné péče ČÁP, Maják ). podává informace související se zneužíváním návykových látek. Informuje o institucích zajišťujících sekundární (poradenskou) a terciální (terapeutickou) péči v oblasti sociálně patologických jevů, například týkajících se závislostí. koordinuje výchovu ke zdravému životnímu stylu. Technicko-hospodářští zaměstnanci Technicko-hospodářskými zaměstnanci organizace jsou: rozpočtářka, asistentka pro jazykovou školu, mzdová účetní, administrativní pracovnice rozmnožování a sbírky knih Technicko-hospodářští zaměstnanci zajišťují administrativně-správní činnost organizace, tak jak vyplývá z tohoto organizačního řádu a dále z popisů jednotlivých funkcí. Rozpočtářka je přímou nadřízenou provozních zaměstnanců školy odpovídá za kvalitu práce, pracovní disciplínu, sledování a dodržování pracovní doby sestavuje jejich pracovní náplň kontroluje a hodnotí jejich práci, navrhuje jim odměny a osobní příplatky provádí uvolňování zaměstnanců z práce sleduje plnění požadavků z knihy závad a) Agenda rozpočtu školy sestavování rozpočtu školy, sledování, projednávání a zúčtovávání plnění rozpočtu s rozpočtujícím orgánem zajišťování realizace příjmových a výdajových stránek rozpočtu včetně návrhu opatření při jejich neplnění kontrola hospodaření podle rozpočtu včetně sledování vývoje, provádění rozboru a stanovování návrhů na opatření, navrhování, přijímání a projednávání rozpočtových změn b) Zajišťování hospodářského provozu školy - 5 -

6 příprava podkladů pro uzavírání smluv podle obchodního zákoníku, sledování jejich plnění, evidence smluv včetně smluv BOZP objednávání a nákup hospodářských prostředků (hmotný majetek a materiál) samostatně v rámci stanoveného limitu respektive se souhlasem vedení školy zajišťování revizí elektro, plynu, hromosvodů, kotelny, komínů, objednávání údržbářských a opravářských prací se souhlasem vedení školy, případně samostatně v rámci stanoveného limitu a v dohodě se školníkem vedení faktur, provádění zápisů do knihy faktur a doložení dodacími listy, kontrola náležitostí k jejich proplacení sledování spotřeby energie a záležitosti s tím související bezhotovostní styk s pobočkou banky c) Evidence a správa majetku školy d) Kniha úrazů evidence hmotného majetku školy vedených v účetnictví i v operativní evidenci. Evidenci vede na osobním počítači. provádění inventur ve spolupráci s inventurními komisemi vypořádání výsledků inventarizace ve spolupráci s účetním školy agenda likvidační komise evidence a zpracování školních a pracovních úrazů Provozní zaměstnanci Provozní zaměstnanci organizace jsou: správce ICT, školník, topič, uklízečky Provozní zaměstnanci mají nárok na pracovní pomůcky, pracovní oděv podle platných předpisů. C. Organizační schéma Ředitel školy Statutární zástupce ředitele školy Zástupce ředitele školy pro CŽV a projektovou činnost Rozpočtářka školy Správce ICT Školník Učitelé školy Asistentka jazykové školy Učitelé jazykové školy Mzdová účetní Administrativní pracovník rozmnožování a sbírky knih Uklízečky D. Ekonomické zajištění provozu organizace Finanční prostředky přiděluje organizaci Krajský úřad v Liberci a MŠMT Organizace disponuje následujícími účty u Komerční banky v Liberci: Název účtu Číslo účtu - 6 -

7 výdajový /0100 FKSP /0100 JŚ /0100 Platy a provoz Výpočet výplat mezd zaměstnancům organizace provádí pověřená zaměstnankyně. Výplatní místo je pouze jedno a to v kanceláři školy. Výplatní termín je stanoven na 10.den v měsíci za předcházející měsíc. Mzdová účetní může poskytovat informace o platech pouze vedoucím zaměstnancům. Ostatní zaměstnanci organizace mají právo obdržet informace týkající se pouze jejich platu. Účetnictví školy je vedeno externě. E. Ostatní povinnosti organizace Dokumentace školy Povinná dokumentace školy je stanovena zákonem. Škola vede tuto dokumentaci: rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku a o jeho změnách a další doklady evidenci žáků (dále jen školní matrika ) doklady o přijímání žáků ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování vzdělávací programy, výroční zprávy o činnosti školy, zprávy o vlastním hodnocení školy třídní knihu, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu školní řád, rozvrh vyučovacích hodin, záznamy z pedagogických rad knihu úrazů a záznamy o úrazech žáků, popřípadě lékařské posudky protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy personální a mzdovou dokumentaci, hospodářskou dokumentaci a účetní evidenci a další dokumentaci stanovenou zvláštními právními předpisy jinou dokumentaci stanovenou právními předpisy Bezpečnost a ochrana zdraví při práci /BOZP/ Za plnění úkolů organizace v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci odpovídají vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení v rozsahu svých funkcí. Tyto úkoly patří do jejich pracovních povinností. Organizace je povinna v rozsahu své působnosti soustavně vytvářet podmínky pro bezpečnou a zdravotně nezávadnou práci. Požární ochrana /PO/ Za plnění úkolů organizace v oblasti požární ochrany odpovídají zaměstnanci na všech stupních řízení v rozsahu svých funkcí. Tyto úkoly patří do jejich pracovních povinností. Organizace je povinna v rozsahu své působnosti soustavně vytvářet podmínky pro práci požárního preventisty. F. Závěrečná ustanovení 1. Tento Organizační řád je závazný pro všechny zaměstnance organizace. 2. Ostatní povinnosti zaměstnanců jsou rozvedeny v Pracovním řádu a ve Školním řádu školy. 3. Organizační řád nabývá platnosti od Jaroslav Počer ředitel školy - 7 -

8 PRACOVNÍ ŘÁD 1) Všeobecná ustanovení Pracovní řád je vydán dle 306 Zákoníku práce a je upřesněn Pracovním řádem pro zaměstnance škol a školských zařízení č.j / vydaným MŠMT. Pracovní řád vychází z příslušných ustanovení Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. a dalších pracovněprávních předpisů. Tento pracovní řád je závazný jak pro zaměstnavatele, tak pro všechny zaměstnance, kteří jsou vůči němu v pracovním, příp. obdobném poměru ( dohody ). Nově přijímaní zaměstnanci jsou s pracovním řádem seznámeni v den nástupu do zaměstnání zástupcem ředitele. 2) Pracovní poměr Pracovní poměr vzniká uzavřením pracovní smlouvy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem dnem, který byl v pracovní smlouvě sjednán jako den nástupu do práce. Pracovní smlouvy vypracovává mzdová účetní OA, za zařízení podepisuje se zaměstnancem pracovní smlouvu statutární orgán ředitel. Před uzavřením pracovní smlouvy (pro ověření předpokladů pro výkon příslušné práce) vyžaduje od budoucího zaměstnance povinně: - doklad o dosaženém stupni školního vzdělání - vyplnění osobního dotazníku, vč. výpisu z rejstříku trestů - potvrzení o získané kvalifikaci (školení, kurzy, zkoušky, certifikáty) - potvrzení o předchozím zaměstnání, vč. potvrzení o ukončení tohoto předchozího zaměstnání. - potvrzení o vstupní lékařské prohlídce, vč. potvrzení o příslušnosti ke konkrétní zdravotní pojišťovně, dále kopie rodných listů svých žáků (v případě, že bude požadovat uplatnění daňového zvýhodnění a slev od základu daně z příjmu FO), číslo bankovního spojení pro platbu platu Pracovní smlouva, DPP i DPČ se uzavírají vždy písemně, stejně tak případné změny. Dále před uzavřením pracovní smlouvy seznamuje zaměstnance s jeho právy a povinnostmi plynoucími z pracovní smlouvy a dále s pracovními a platovými podmínkami. V den nástupu do práce je povinen nadřízený vedoucí zaměstnanec nového zaměstnance se všemi předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, které se vztahují k dohodnuté práci, s organizačním řádem, se zásadami protipožární ochrany, s vnitřním platovým předpisem, s popisem funkce tohoto nového zaměstnance a s dalšími vnitro organizačními předpisy. Pracovní poměr se sjednává s tříměsíční zkušební lhůtou ode dne vzniku pracovního poměru na dobu neurčitou nebo určitou dle zákona, nebo bez zkušební doby. Smlouvy na dobu určitou se uzavírají v souladu s platnými předpisy, tedy maximálně na 3 roky dvakrát za sebou. Výjimku z výše uvedeného pravidla představuje pro naši organizaci možnost počínaje řetězit pracovní úvazky na dobu určitou (opakovaně prodlužovat pracovní smlouvy na dobu určitou nad výše uvedený rámec). A to v případě vážných provozních důvodů nebo důvodů spočívajících ve zvláštní povaze práce v souladu s 39 odst. 4) Sb.v platném znění. V naší organizaci jde o tyto profese: strojník topič, uklízečka v TV hale, vrátný. Ustanovení se využije z těchto důvodů: omezený nebo žádný prázdninový provoz, v nutných případech zástupů v době pracovní neschopnosti konkrétního zaměstnance. Funkce zástupců ředitele pro OA a JŠ se obsazují jmenováním. Jmenování, odvolání nebo vzdání se místa je prováděno v souladu s 33 a 73 ZP vždy písemně. 3) Změny pracovního poměru, pracovní cesty, skončení pracovního poměru O případných změnách pracovního poměru rozhoduje statutární zástupce organizace ředitel školy. Obsah pracovní smlouvy je možno změnit pouze písemnou dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Převedení, přeložení zaměstnance a výkon práce jiného druhu než je uveden v pracovní smlouvě se řídí 41 Zákoníku práce. Vyslání zaměstnance na pracovní cestu schvaluje příslušný vedoucí zaměstnanec (pracovní smlouva obsahuje i souhlas zaměstnanců s případnými pracovními cestami) a to vystavením cestovního příkazu. Zaměstnanec se při pracovní cestě povinně řídí časovými a přepravními údaji uvedenými v cestovním příkaze a dalšími případnými pokyny nadřízeného. Ukončení pracovního poměru upravuje Zákoník práce v 48. Ukončení pracovního poměru dohodou (okamžitým zrušením) je vždy provedeno písemnou formou. V případě ukončení pracovního poměru se zaměstnancem osobou se zdravotním postižením informuje organizace (MÚ, ředitel) povinně o této skutečnosti úřad práce. V případě výpovědi dané organizací zaměstnanci je vždy podrobně uveden výpovědní důvod dle 52. Výpověď musí být rovněž oboustranně dána písemně a právoplatně doručena. Při skončení pracovního poměru je povinen zaměstnanec zaměstnavateli: - odevzdat pracovní pomůcky, příp. poměrnou náhradu - nahradit případnou způsobenou škodu - odevzdat další předměty poskytnuté pro výkon zaměstnání (kalkulačka, mobil, notebook, knihy, - 8 -

9 adresáře ). O předání všech předmětů a pomůcek je písemný zápis - předat nadřízenému, či jinému pověřenému zaměstnanci jím spravovanou agendu, rozpracované úkoly a další povinnosti, a to na základě zaměstnancem vypracovaného předávacího protokolu Při skončení pracovní poměru je povinen zaměstnavatel zaměstnanci: - vydat potvrzení o zaměstnání - vyplatit zaměstnanci na základě jeho případné žádosti zálohu na plat, kde doplatek bude poskytnut v nejbližším výplatním termínu - vydat pracovní posudek, na základě žádosti zaměstnance - vydat všechny písemnosti vzniklé za dobu trvání pracovního poměru vyjma těch, které podléhají archívní službě 4) Povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele plynoucí z pracovního procesu Zaměstnanec je zejména povinen: - vykonávat činnosti dle pracovní náplně (popisu práce) - dodržovat pracovní řád, organizační řád, ostatní organizační normy upravující chod zařízení (nařízení ředitele, směrnice účetní jednotky) - upozornit včas nadřízeného na škodu či nebezpečí vzniku škody na zdraví či majetku a zakročit k odvrácení škody, v případě vzniku škody zaviněné zaměstnancem tuto uhradit dle zásad stanovených v 248 a násled. ZP - zaměstnanec je povinen uschovat osobní věci, které se obvykle do práce nenosí, v hodnotě nad 5.000,- Kč, v kanceláři školy do trezoru v čase pracovní doby. - nezneužívat nářadí, zařízení, stroje, materiál, přístroje, - nenastupovat do zaměstnání pod vlivem alkoholu a drog a tyto nepožívat na pracovišti, dodržovat zákaz kouření, dodržovat zásady BOZP při výkonu práce - ohlašovat v sekretariátu případné změny v osobních a dalších údajích (např. bydliště, zdrav. pojišťovna, údaje mající vliv na výpočet daně) - vyznačovat předepsaným způsobem příchod a odchod ze zaměstnání, na pracovišti se zdržovat pouze v souvislosti s plněním pracovních úkolů, plně využívat pracovní dobu - informovat ředitele o případném uzavření dalších pracovních poměrů či dohod, o zahájení podnikání (pro posouzení případné kolize zájmů) - dodržovat zásadu maximálně efektivního nakládání se svěřenými prostředky zaměstnavatele, nejednat v rozporu s jeho zájmy - pracovat řádně, svědomitě, iniciativně, dále si prohlubovat svoji kvalifikaci Zaměstnavatel je zejména povinen: - přidělovat zaměstnanci práci dle uzavřené pracovní smlouvy - za tuto práci poskytovat zaměstnanci dohodnutý plat - vytvářet podmínky pro další prohlubování a zvyšování kvalifikace zaměstnance a pro úspěšné plnění pracovních úkolů při dodržování právního řádu platného v ČR - zabezpečovat v zařízení odpovídající pracovněprávní vztahy v souladu s příslušnými pracovněprávními předpisy a s pravidly slušnosti a občanského soužití, pracovněprávní vztahy rozvíjet v souladu se ZP a dobrými mravy - nepostihovat či neznevýhodňovat zaměstnance za to, že se domáhá svých práv plynoucích ze ZP - dodržovat další zásady pracovněprávních vztahů definované v 13 ZP 5) Pracovní doba, práce přesčas, noční práce V rámci měsíce je zaměstnanec povinen odpracovat celou stanovenou týdenní pracovní dobu, v jejímž rámci je zaměstnanec povinen odpracovat v rámci jednoho pracovního týdne v součtu 40 pracovních hodin. Organizace může se zaměstnancem sjednat rovněž kratší pracovní dobu za níž mu nálež plat odpovídající této kratší pracovní době, dle 80 ZP. Jako výkon práce se posuzují překážky v práci na straně zaměstnance pouze v rozsahu, v jakém nezbytně zasáhly do pracovní doby. Nepřítomnost na pracovišti v pracovní době musí zaměstnanec řádně doložit svému nadřízenému. Přestávka na jídlo a oddech se poskytuje zaměstnanci nejpozději po odpracování 6 hod. Za práci přesčas je zaměstnanci vyplacen plat v souladu s 127 a násl. ZP nebo poskytnuto náhradní volno za práci přesčas. Odměňování a přespočetné hodiny pedagogických zaměstnanců řeší směrnice Vnitřní platový předpis.. 6) Dovolená, plat a náhrada platu Doba čerpání dovolené zaměstnanců se organizuje sestavením plánu dovolených, přičemž každý zaměstnanec si plánuje čerpání své dovolené s přihlédnutím k zajištění chodu zařízení. Celková doba a ostatní náležitosti dovolené vychází z platného znění Zák. práce a Nařízení vlády. Zaměstnanci školy žádají ředitele o čerpání dovolené prostřednictvím formuláře žádost o dovolenou

10 7) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, odpovědnost za způsobenou škodu Organizace je povinna vytvářet podmínky pro bezpečnou a zdravotně nezávadnou práci v souladu s požadavky ZP uvedenými v 101 a násl. a dále se Zák. č. 309/2006 Sb., k BOZP. Opatření této oblasti jsou podrobně rozvedena ve smlouvě s firmou Kohout hasičský servis. 8) Pracovní řád pro zaměstnance školy Vyhláškou č. 263/07 se stanovují odchylně a zároveň jako doplněk k výše uvedenému pracovnímu řádu tyto pracovní povinnosti pro pedagogické zaměstnance: a) vedoucí zaměstnanec a ředitel školy předává podle 2 vyhlášky před ukončením pracovního poměru svou agendu novému řediteli nebo svému zástupci b) pracovní doba pedagogických zaměstnanců je tvořena těmito nedílnými součástmi: - přímá pedagogická činnost - práce související s přímou pedagogickou činností (přípravy, opravy, hodnocení tyto práce může zaměstnanec vykonávat i na jiném dohodnutém místě) - dohled nad žáky ve škole i mimo školu Pracovní doba pedagogických zaměstnanců, vč. výkonu jiné práce, je dále rovněž posuzována v souladu s 22a, 23 odst. 4, novely zák. č. 159/10 Sb. o pedagogických pracovnících. c) čerpání řádné dovolené se určuje zpravidla na dobu školních prázdnin, dle 4 vyhlášky. Volno k samostudiu je určeno zpravidla na dobu ostatních prázdnin v průběhu roku a na dobu přerušení provozu školy. V Liberci dne Mgr. Jaroslav Počer ředitel školy

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy Č.j. : 1-2012/2013 Účinnost : 3.9.2012 V návaznosti na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě ustanovení

Více

Základní škola Český Brod, Tyršova 68. Tel./fax 321622496 PSČ 282 01 www.2zscbrod.cz Tel. 602373396 e-mail: 2zscbrod@iol.

Základní škola Český Brod, Tyršova 68. Tel./fax 321622496 PSČ 282 01 www.2zscbrod.cz Tel. 602373396 e-mail: 2zscbrod@iol. Základní škola Český Brod, Tyršova 68 Tel./fax 321622496 PSČ 282 01 www.2zscbrod.cz Tel. 602373396 e-mail: 2zscbrod@iol.cz IČO: 046383514 ORGANIZAČNÍ ŘÁD platný od 1.5.2011 V souladu s dikcí vyhlášky MŠMT

Více

Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace se sídlem Česká 354, 463 12 Liberec 25 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace se sídlem Česká 354, 463 12 Liberec 25 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD se sídlem Česká 354, 463 12 Liberec 25 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: CES/0318 /2014 Spisový / skartační znak 3.1.1/ A5 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Organizační řád

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Organizační řád Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Organizační řád Č.j. ZŠ/HS/ Vypracovala: Mgr. Ilona Chalupová Schválila: Mgr. Ilona Chalupová Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2009

Více

I. Všeobecná část. 1 Vymezení účelu

I. Všeobecná část. 1 Vymezení účelu Škola : ZŠ V Zahrádkách Organizační řád základní školy V Zahrádkách Č.j.:4/2012 Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 1.1. Skartační znak: A 10 Změny: platí po projednání na PR 24. 1. 2012 V souladu s vyhláškou

Více

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice,okres Zlín, příspěvková organizace Organizační řád základní školy

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice,okres Zlín, příspěvková organizace Organizační řád základní školy Základní škola a Mateřská škola Halenkovice,okres Zlín, příspěvková organizace Organizační řád základní školy Č.j.:61/03 Účinnost od:22.1.2003 Spisový znak:a5 Počet příloh: 1 Změny:od 1.1. 2006 od 1.1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková organizace V souladu s dikcí vyhlášky MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní

Více

Městský dům dětí a mládeže Úvaly, V.Nováka 372

Městský dům dětí a mládeže Úvaly, V.Nováka 372 Městský dům dětí a mládeže Úvaly, V.Nováka 372 Organizační řád č.j.:1/2007 Účinnost od: 1.9.2007 V souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné

Více

Všeobecná ustanovení

Všeobecná ustanovení Škola Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832 Organizační řád mateřské školy Č.j.: 1/2012 Účinnost od: 1. 3. 2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: 27. 8. 2014 č.j. MŠ / /2014 I. Všeobecná ustanovení Organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Akademie hotelnictví a cestovního ruchu, s.r.o., Nade Mží 1, 318 00 Plzeň

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Akademie hotelnictví a cestovního ruchu, s.r.o., Nade Mží 1, 318 00 Plzeň ORGANIZAČNÍ ŘÁD Akademie hotelnictví a cestovního ruchu Akademie hotelnictví a cestovního ruchu, s.r.o., Obsah ORGANIZAČNÍ ŘÁD... 1 I. Ustanovení o organizačním řádu... 2 II. Základní ustanovení o Akademii

Více

Organizační řád. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Vnitřní předpisy školy

Organizační řád. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Vnitřní předpisy školy Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma:. Název: Organizační řád Č.j.: 1884/2012/ZŠ a MŠ Účinnost od: 20.11.2012 Platnost od: 20.11.2012

Více

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, Procházkova 303 Organizační řád VOŠZ a SZŠ Trutnov Č.j.: VOŠZ a SZŠ Trutnov 439/2012 ze dne 21.8.2012 Platnost a účinnost od 1. 9.2012

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Platnost od: 1. 1. 2015.

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Platnost od: 1. 1. 2015. Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo dokumentu: SPŠEIT 12_ 2015 _1.01 Platnost od: 1. 1. 2015 Nahrazuje: SŠITSP 12_ 2012_1.01 Počet listů: 24

Více

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Střední škola strojní, stavební a dopravní L i b e r e c II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D prosinec 2010 1 O B S A H : I. Úvodní ustanovení 3 II. Základní

Více

Vnitřní pracovní řád. Střední škola stavební Třebíč. Kubišova 1214/9

Vnitřní pracovní řád. Střední škola stavební Třebíč. Kubišova 1214/9 Vnitřní pracovní řád Střední školy stavební Třebíč Kubišova 1214/9 Střední škola stavební Třebíč Kubišova 1214/9 (dále jen škola nebo školy ) podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění

Více

č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace

č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace V Příbrami dne 1. 9. 2014 1 ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Obsah

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Autor: Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.:

Více

PRACOVNÍ řád OBSAH. Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6 350 11 Cheb

PRACOVNÍ řád OBSAH. Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6 350 11 Cheb Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6 350 11 Cheb PRACOVNÍ řád OBSAH Čl.1 Úvodní ustanovení... 2 Čl.2 Rozsah působnosti... 2 Čl.3 Povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatele související s uzavřením

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává podle 58 písm.

Více

Část 1. Úvodní ustanovení

Část 1. Úvodní ustanovení Část 1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy v Mostě (dále jen školy)

Více

Organizační řád. Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město. Platnost od: 01. 12. 2013

Organizační řád. Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město. Platnost od: 01. 12. 2013 Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Organizační řád Platnost od: 01. 12. 2013 Standard č. 9 b Ve smyslu ustanovení Zákoníku práce vydává Jedličkův ústav,

Více

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost: od 1.9.2010 Nahrazuje: organizační řád z 1.9.2009 Číslo jednací: /2010 OBSAH 1 Všeobecná ustanovení... 3 2 Statut školy... 3 3 Působnost

Více

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Organizační řád 1. Působnost Tento organizační řád stanoví organizační strukturu organizace, zásady řízení, kompetence a z toho vyplývajících práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnanců organizace, specifikuje

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 1 - ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací: ZŠ/03/3/11 Vypracoval: Mgr. Martin

Více

Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00. Organizační řád. tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz

Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00. Organizační řád. tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz ZÁKLADNÍ Š K O L A Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00 tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz Číslo směrnice: 1 Účinnost od: 3.3.2008 Počet stran: 7 Vypracoval: Mgr.Pavel Kopečný Počet

Více

Pracovní řád Biologického centra AV ČR, v. v. i.

Pracovní řád Biologického centra AV ČR, v. v. i. Pracovní řád Biologického centra AV ČR, v. v. i. Obsah I. Obecná ustanovení II. Pracovní poměr III. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr IV. Pracovní doba a doba odpočinku V. Bezpečnost a ochrana

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. se sídlem v Brně, Květná 8 vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích,

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. se sídlem v Brně, Květná 8 vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. se sídlem v Brně, Květná 8 vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, Obsah: Část I Rozsah platnosti Čl. 1 Rozsah platnosti

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

P r a c o v n í ř á d

P r a c o v n í ř á d Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci sídliště Vajgar 595/III, 377 01 J.Hradec IČ : 00031879 P r a c o v n í ř á d Schváleno v představenstvu družstva dne 27. června 2012 Souhlas ZV OSPO vydán

Více