- 1 - ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- 1 - ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení"

Transkript

1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení Organizační řád spolu s popisy funkcí a popisy práce tvoří nedílný, na sebe navazující, uspořádaný celek organizačních norem, který vyjadřuje strukturu organizace řízení, uspořádanou podle stupňů řízení a který určuje dělbu činnosti, odpovědnosti a pravomoci útvarů, funkcí a jednotlivých zaměstnanců. 1. Základní ustanovení o organizaci a) Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je příspěvková organizace s právní subjektivitou. b) Právní subjektivita a činnost organizace je vymezena ve zřizovací listině, č.j.: ZL 2/11 Š. c) Zřizovatelem školy je Liberecký kraj. d) Organizace vystupuje ve vztahu k ostatním právnickým a fyzickým osobám svým jménem a její činnost se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. e) Organizace vystupuje v pracovněprávních vztazích svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. f) Právo vystupovat jménem organizace má pouze její statutární zástupce. g) Organizační členění je uvedeno v příloze tohoto dokumentu. 2. Předmět činnosti organizace Organizace je zřízena za účelem poskytování vzdělávání a výchovy žáků, je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Organizace sdružuje: Obchodní akademii a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky 3. Statutární orgány a zastupování organizace Statutárním orgánem je ředitel školy. Zástupce ředitele je stálým zástupcem ve svěřeném úseku a zastupuje ředitele v jeho nepřítomnosti v plném rozsahu jeho působnosti, pokud si ředitel nevyhradí rozhodování některých náležitostí výlučně ve své pravomoci. B. Zaměstnanci a zaměstnanecké vztahy Zaměstnanci organizace jsou osoby, které se zaměstnavatelem uzavřely smlouvy na základě pracovně právních vztahů. Zaměstnanci organizace mají povinnosti, odpovědnost a práva, která vyplývají z platných právních předpisů, popisů práce a příkazů nadřízených. Přímá nadřízenost a podřízenost je dána organizačním členěním (funkčním schématem). Základní práva a povinnosti zaměstnanců jsou uvedena v Zákoníku práce a ve školním řádu pro vyučující. Pedagogičtí zaměstnanci Pedagogickými zaměstnanci organizace jsou: ředitel, statutární zástupce ředitele, zástupce ředitele pro jazykovou školu, učitelé, externí učitelé Učitelé vyučují předmětům své aprobace v rozsahu 21 vyučujících hodin týdně. Ředitel může nařídit výuku ve větším rozsahu než 21 hodin týdně, ale pouze v rámci Zákoníku práce. Ve zdůvodněných případech, může ředitel nařídit učiteli vyučování předmětů, které nemá ve své aprobaci. Učitelé a ostatní zaměstnanci mohou být ředitelem pověřeni k výkonu následujících funkcí: a) předseda předmětové komise b) třídní učitel c) metodik předmětu d) správce odborné učebny e) správce knihovny f) správce tělocvičny g) člen poradního sboru ředitele - 1 -

2 h) prací na jednotlivých úsecích školní činnosti i) preventista PO j) výchovný poradce k) školní metodik prevence l) koordinátor školního vzdělávacího programu m) koordinátor informačních a komunikačních technologií n) koordinátor environmentální výchovy Vedle výše uvedených funkcí mohou být učitelé pověření výkonem dozorů ve škole, na akcích školy a zařazování do požárních hlídek. Učitelé se podílí na práci v inventarizačních komisích a v dalších komisích. Ředitel školy Ředitel je statutárním orgánem školské právnické osoby. Ředitel rozhoduje ve věcech školské právnické osoby, pokud zákon 561/2004 Sb. nestanoví jinak. Ředitele školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí jmenuje a odvolává zřizovatel za podmínek a postupem stanoveným v 166 Ředitel školy: a) rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak, b) odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v 3, c) odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb, d) vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření, e) vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických zaměstnanců a pro práci školské rady, pokud se podle tohoto zákona zřizuje, f) zajišťuje, aby osoby uvedené v 21 byly včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka, g) zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem, h) odpovídá za zajištění dohledu nad žáky ve škole a školském zařízení. Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ním všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při svém rozhodování ředitel školy k názorům pedagogické rady přihlédne. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy. Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, dále a) stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení, b) odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených podle 160 až 163 v souladu s účelem, na který byly přiděleny, c) předkládá rozbor hospodaření podle závazné osnovy a postupu stanoveného ministerstvem. Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy podle 165, odst.2) v těchto případech: a) zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu podle 18 a zamítnutí žádosti o přeřazení žáka do vyššího ročníku podle 17 odst. 3, b) přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle 59 a následujících, vyšší odborné škole podle 93 a následujících a v konzervatoři podle 88, c) zamítnutí žádosti o přestup, změnu oboru vzdělání, přerušení vzdělávání a opakování ročníku podle 66 a 97, d) podmíněné vyloučení a vyloučení žáka ze školy nebo školského zařízení podle 31 odst. 2 a 4, - 2 -

3 e) zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle 70 a 100, f) povolení a zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka podle 41. Ředitel jmenuje a odvolává své zástupce, předsedy PK, správce sbírek, fondů, odborných učeben, pracovní komise, pověřuje zaměstnance školy úkoly pro jednotlivé úseky školní činnosti a dále: organizuje přijímací řízení připravuje a řídí pedagogické rady schvaluje učební úvazky a rozvrh hodin hospodaří s prostředky FKSP Poradní orgány: Školská rada - členové jsou určeni ze zákona Pedagogická rada- členy jsou všichni pedagogičtí pracovníci školy Poradní sbor - členy jsou zástupce ředitele, vedoucí předmětových komisí, vých. poradce Unie rodičů - členy jsou zástupci rodičů a určený pedagogický zaměstnanec Statutární zástupce ředitele Do jeho pravomoci zejména patří: zastupuje v případě nepřítomnosti ředitele školy v plném rozsahu práv a povinností při zabezpečování pedagogické práce a její organizace zajišťuje operativní změny v rozvrhu (odborné a ostatní suplování) a provádí běžnou kontrolu provozu školy, určuje dozory vyučujících kontroluje spolu s ředitelem a z jeho pověření práci pedagog. zaměstnanců - dodržování pracovní kázně zodpovídá za vypracování statistik z pedagogické oblasti, sestavuje statistická hlášení a výkazy organizuje všechny druhy komisionálních zkoušek a zodpovídá za jejich řádnou dokumentaci, vede agendu žáků (přestupy, ukončení studia, ) řídí práci třídních učitelů, vede jejich porady, kontroluje dokumentaci organizuje maturitní zkoušky ve spolupráci s účetní školy sleduje platové postupy, pracovní a životní výročí kontroluje vysvědčení, maturitní protokoly a hospodaření s přísně zúčtovatelnými tiskopisy kontroluje prostředí školy kontroluje mimoškolní akce - exkurze, výlety, kulturní činnost kontroluje personální a mzdovou agendu, kontroluje odučené přesčasové a přespočetné hodiny, potvrzuje oprávněnost jejich proplácení ve spolupráci s odpovědnými zaměstnance školy kontroluje předpisy CO, organizuje akce CO, zajišťuje bezpečnost práce, hasičskou ochranu ve spolupráci s hospodářkou školy kontroluje údržbu majetku a doplňování inventáře a ostatního vybavení Zástupce ředitele pro celoživotní vzdělávání a projektovou činnost Do jeho pravomoci zejména patří: V rámci svých základních povinností plní pedagogicko-organizační úkoly související s provozem školy Je zodpovědný za hospodářské a administrativní záležitosti týkající se projektové činnosti a kursů - 3 -

4 celoživotního vzdělávání včetně zabezpečení zkoušek z ČJ pro cizince Navrhuje a oslovuje potenciální firmy a organizace s nabídkou kurzů CŽV Vyhledává a navrhuje k realizaci projekty pro žáky a zaměstnance školy Zodpovídá za celkovou realizaci a dokumentaci ke schváleným projektům Navrhuje a zabezpečuje reklamu pro CŽV Kontroluje dodržování předpisů BOZP a PO v projektech a kursech CŽV Plní další úkoly podle pokynů ředitele školy Ve spolupráci s asistentkou Jazykové školy: zpracovává návrhy na úvazky vyučujících a jejich změny sestavuje rozvrh jazykové školy včetně zastupování (suplování) pedagogů kontroluje vedení dokumentace, evidenci příslušných tiskopisů (výkazy o studiu, třídní knihy, osvědčení, vysvědčení, diplomy atd.), včetně jejich objednávek organizuje jazykové kurzy organizuje a zodpovídá za státní jazykové zkoušky a další zkoušky navrhuje zajištění učebních prostor a jejich materiální vybavení zodpovídá za správné vedení inventárních souborů souvisejících s činností jazykové školy navrhuje skladbu kurzů a jejich cenovou kalkulaci zodpovídá za aktualizaci webových stránek jazykové školy připraví podklady pro ŠVP jazykové školy Předseda předmětové komise navrhuje statutárnímu zástupci (v rámci učebního plánu) počty hodin teorie a praxe svolává schůze předmětové komise a předává řediteli školy zápis z jednání stanovuje ve spolupráci s ostatními členy předmětové komise základní učivo a rozsah probírané látky navrhuje personální zabezpečení výuky předmětů v jednotlivých třídách podle schváleného učebního plánu spolupracuje při vyhledávání a přijímání nových členů pedagogického sboru a určuje uvádějícího učitele provádí podle plánu pravidelnou hospitační činnost obsahově zodpovídá za přípravu maturitních a přijímacích zkoušek v případě dlouhodobé nepřítomnosti některého vyučujícího navrhuje způsob odborného zástupu vypracovává plán zabezpečení předmětových olympiád, SOČ a jiných soutěží navrhuje odborné a pedagogické vzdělávání pro své kolegy (účast na školení, studium literatury) předává statutárnímu zástupci podklady (pracovní hodnocení) pro přiznání odměn vypracovává plán práce předmětové komise na příslušný školní rok a sleduje jeho plnění Výchovný poradce Výchovný poradce je jmenován ředitelem školy, kterému odpovídá za svou činnost v níž: spolupracuje s třídními učiteli, s Úřadem práce, s Radou rodičů, VŠ apod

5 pracovní úvazek je snížen podle počtu žáků školy (o 3 hodiny), přičemž má pevně stanovenu dobu, kdy je k dispozici žákům i veřejnosti zpracovává plán činnosti na příslušný školní rok a provádí jeho vyhodnocení poskytuje informace o studiu na VŠ, VOŠ, kurzech apod. formou nástěnek, individuálních a společných konzultací zpracovává přehled přihlášek na VŠ, VOŠ jako podklad pro výroční zprávu školy zodpovídá za věcnou a formální správnost vyplnění přihlášek na VŠ, VOŠ poskytuje informace o volných pracovních místech formou aktuálních informací na nástěnce nebo při individuálních konzultacích Školní metodik prevence působí v primární sféře prevence sociálně patologických jevů, vytváří a kontroluje program primární prevence na škole (viz minimální preventivní program školy). v koordinaci s vedením školy a výchovným poradcem řeší problémy v případě výskytu sociálně patologických jevů a jejich projevů ve škole (šikana, krádeže, záškoláctví, kouření, alkohol, zneužívání psychotropních látek, poruchy příjmu potravy atp.). zajišťuje spolupráci s dalšími institucemi působícími v oblasti primární prevence (Středisko výchovné péče ČÁP, Maják ). podává informace související se zneužíváním návykových látek. Informuje o institucích zajišťujících sekundární (poradenskou) a terciální (terapeutickou) péči v oblasti sociálně patologických jevů, například týkajících se závislostí. koordinuje výchovu ke zdravému životnímu stylu. Technicko-hospodářští zaměstnanci Technicko-hospodářskými zaměstnanci organizace jsou: rozpočtářka, asistentka pro jazykovou školu, mzdová účetní, administrativní pracovnice rozmnožování a sbírky knih Technicko-hospodářští zaměstnanci zajišťují administrativně-správní činnost organizace, tak jak vyplývá z tohoto organizačního řádu a dále z popisů jednotlivých funkcí. Rozpočtářka je přímou nadřízenou provozních zaměstnanců školy odpovídá za kvalitu práce, pracovní disciplínu, sledování a dodržování pracovní doby sestavuje jejich pracovní náplň kontroluje a hodnotí jejich práci, navrhuje jim odměny a osobní příplatky provádí uvolňování zaměstnanců z práce sleduje plnění požadavků z knihy závad a) Agenda rozpočtu školy sestavování rozpočtu školy, sledování, projednávání a zúčtovávání plnění rozpočtu s rozpočtujícím orgánem zajišťování realizace příjmových a výdajových stránek rozpočtu včetně návrhu opatření při jejich neplnění kontrola hospodaření podle rozpočtu včetně sledování vývoje, provádění rozboru a stanovování návrhů na opatření, navrhování, přijímání a projednávání rozpočtových změn b) Zajišťování hospodářského provozu školy - 5 -

6 příprava podkladů pro uzavírání smluv podle obchodního zákoníku, sledování jejich plnění, evidence smluv včetně smluv BOZP objednávání a nákup hospodářských prostředků (hmotný majetek a materiál) samostatně v rámci stanoveného limitu respektive se souhlasem vedení školy zajišťování revizí elektro, plynu, hromosvodů, kotelny, komínů, objednávání údržbářských a opravářských prací se souhlasem vedení školy, případně samostatně v rámci stanoveného limitu a v dohodě se školníkem vedení faktur, provádění zápisů do knihy faktur a doložení dodacími listy, kontrola náležitostí k jejich proplacení sledování spotřeby energie a záležitosti s tím související bezhotovostní styk s pobočkou banky c) Evidence a správa majetku školy d) Kniha úrazů evidence hmotného majetku školy vedených v účetnictví i v operativní evidenci. Evidenci vede na osobním počítači. provádění inventur ve spolupráci s inventurními komisemi vypořádání výsledků inventarizace ve spolupráci s účetním školy agenda likvidační komise evidence a zpracování školních a pracovních úrazů Provozní zaměstnanci Provozní zaměstnanci organizace jsou: správce ICT, školník, topič, uklízečky Provozní zaměstnanci mají nárok na pracovní pomůcky, pracovní oděv podle platných předpisů. C. Organizační schéma Ředitel školy Statutární zástupce ředitele školy Zástupce ředitele školy pro CŽV a projektovou činnost Rozpočtářka školy Správce ICT Školník Učitelé školy Asistentka jazykové školy Učitelé jazykové školy Mzdová účetní Administrativní pracovník rozmnožování a sbírky knih Uklízečky D. Ekonomické zajištění provozu organizace Finanční prostředky přiděluje organizaci Krajský úřad v Liberci a MŠMT Organizace disponuje následujícími účty u Komerční banky v Liberci: Název účtu Číslo účtu - 6 -

7 výdajový /0100 FKSP /0100 JŚ /0100 Platy a provoz Výpočet výplat mezd zaměstnancům organizace provádí pověřená zaměstnankyně. Výplatní místo je pouze jedno a to v kanceláři školy. Výplatní termín je stanoven na 10.den v měsíci za předcházející měsíc. Mzdová účetní může poskytovat informace o platech pouze vedoucím zaměstnancům. Ostatní zaměstnanci organizace mají právo obdržet informace týkající se pouze jejich platu. Účetnictví školy je vedeno externě. E. Ostatní povinnosti organizace Dokumentace školy Povinná dokumentace školy je stanovena zákonem. Škola vede tuto dokumentaci: rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku a o jeho změnách a další doklady evidenci žáků (dále jen školní matrika ) doklady o přijímání žáků ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování vzdělávací programy, výroční zprávy o činnosti školy, zprávy o vlastním hodnocení školy třídní knihu, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu školní řád, rozvrh vyučovacích hodin, záznamy z pedagogických rad knihu úrazů a záznamy o úrazech žáků, popřípadě lékařské posudky protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy personální a mzdovou dokumentaci, hospodářskou dokumentaci a účetní evidenci a další dokumentaci stanovenou zvláštními právními předpisy jinou dokumentaci stanovenou právními předpisy Bezpečnost a ochrana zdraví při práci /BOZP/ Za plnění úkolů organizace v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci odpovídají vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení v rozsahu svých funkcí. Tyto úkoly patří do jejich pracovních povinností. Organizace je povinna v rozsahu své působnosti soustavně vytvářet podmínky pro bezpečnou a zdravotně nezávadnou práci. Požární ochrana /PO/ Za plnění úkolů organizace v oblasti požární ochrany odpovídají zaměstnanci na všech stupních řízení v rozsahu svých funkcí. Tyto úkoly patří do jejich pracovních povinností. Organizace je povinna v rozsahu své působnosti soustavně vytvářet podmínky pro práci požárního preventisty. F. Závěrečná ustanovení 1. Tento Organizační řád je závazný pro všechny zaměstnance organizace. 2. Ostatní povinnosti zaměstnanců jsou rozvedeny v Pracovním řádu a ve Školním řádu školy. 3. Organizační řád nabývá platnosti od Jaroslav Počer ředitel školy - 7 -

8 PRACOVNÍ ŘÁD 1) Všeobecná ustanovení Pracovní řád je vydán dle 306 Zákoníku práce a je upřesněn Pracovním řádem pro zaměstnance škol a školských zařízení č.j / vydaným MŠMT. Pracovní řád vychází z příslušných ustanovení Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. a dalších pracovněprávních předpisů. Tento pracovní řád je závazný jak pro zaměstnavatele, tak pro všechny zaměstnance, kteří jsou vůči němu v pracovním, příp. obdobném poměru ( dohody ). Nově přijímaní zaměstnanci jsou s pracovním řádem seznámeni v den nástupu do zaměstnání zástupcem ředitele. 2) Pracovní poměr Pracovní poměr vzniká uzavřením pracovní smlouvy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem dnem, který byl v pracovní smlouvě sjednán jako den nástupu do práce. Pracovní smlouvy vypracovává mzdová účetní OA, za zařízení podepisuje se zaměstnancem pracovní smlouvu statutární orgán ředitel. Před uzavřením pracovní smlouvy (pro ověření předpokladů pro výkon příslušné práce) vyžaduje od budoucího zaměstnance povinně: - doklad o dosaženém stupni školního vzdělání - vyplnění osobního dotazníku, vč. výpisu z rejstříku trestů - potvrzení o získané kvalifikaci (školení, kurzy, zkoušky, certifikáty) - potvrzení o předchozím zaměstnání, vč. potvrzení o ukončení tohoto předchozího zaměstnání. - potvrzení o vstupní lékařské prohlídce, vč. potvrzení o příslušnosti ke konkrétní zdravotní pojišťovně, dále kopie rodných listů svých žáků (v případě, že bude požadovat uplatnění daňového zvýhodnění a slev od základu daně z příjmu FO), číslo bankovního spojení pro platbu platu Pracovní smlouva, DPP i DPČ se uzavírají vždy písemně, stejně tak případné změny. Dále před uzavřením pracovní smlouvy seznamuje zaměstnance s jeho právy a povinnostmi plynoucími z pracovní smlouvy a dále s pracovními a platovými podmínkami. V den nástupu do práce je povinen nadřízený vedoucí zaměstnanec nového zaměstnance se všemi předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, které se vztahují k dohodnuté práci, s organizačním řádem, se zásadami protipožární ochrany, s vnitřním platovým předpisem, s popisem funkce tohoto nového zaměstnance a s dalšími vnitro organizačními předpisy. Pracovní poměr se sjednává s tříměsíční zkušební lhůtou ode dne vzniku pracovního poměru na dobu neurčitou nebo určitou dle zákona, nebo bez zkušební doby. Smlouvy na dobu určitou se uzavírají v souladu s platnými předpisy, tedy maximálně na 3 roky dvakrát za sebou. Výjimku z výše uvedeného pravidla představuje pro naši organizaci možnost počínaje řetězit pracovní úvazky na dobu určitou (opakovaně prodlužovat pracovní smlouvy na dobu určitou nad výše uvedený rámec). A to v případě vážných provozních důvodů nebo důvodů spočívajících ve zvláštní povaze práce v souladu s 39 odst. 4) Sb.v platném znění. V naší organizaci jde o tyto profese: strojník topič, uklízečka v TV hale, vrátný. Ustanovení se využije z těchto důvodů: omezený nebo žádný prázdninový provoz, v nutných případech zástupů v době pracovní neschopnosti konkrétního zaměstnance. Funkce zástupců ředitele pro OA a JŠ se obsazují jmenováním. Jmenování, odvolání nebo vzdání se místa je prováděno v souladu s 33 a 73 ZP vždy písemně. 3) Změny pracovního poměru, pracovní cesty, skončení pracovního poměru O případných změnách pracovního poměru rozhoduje statutární zástupce organizace ředitel školy. Obsah pracovní smlouvy je možno změnit pouze písemnou dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Převedení, přeložení zaměstnance a výkon práce jiného druhu než je uveden v pracovní smlouvě se řídí 41 Zákoníku práce. Vyslání zaměstnance na pracovní cestu schvaluje příslušný vedoucí zaměstnanec (pracovní smlouva obsahuje i souhlas zaměstnanců s případnými pracovními cestami) a to vystavením cestovního příkazu. Zaměstnanec se při pracovní cestě povinně řídí časovými a přepravními údaji uvedenými v cestovním příkaze a dalšími případnými pokyny nadřízeného. Ukončení pracovního poměru upravuje Zákoník práce v 48. Ukončení pracovního poměru dohodou (okamžitým zrušením) je vždy provedeno písemnou formou. V případě ukončení pracovního poměru se zaměstnancem osobou se zdravotním postižením informuje organizace (MÚ, ředitel) povinně o této skutečnosti úřad práce. V případě výpovědi dané organizací zaměstnanci je vždy podrobně uveden výpovědní důvod dle 52. Výpověď musí být rovněž oboustranně dána písemně a právoplatně doručena. Při skončení pracovního poměru je povinen zaměstnanec zaměstnavateli: - odevzdat pracovní pomůcky, příp. poměrnou náhradu - nahradit případnou způsobenou škodu - odevzdat další předměty poskytnuté pro výkon zaměstnání (kalkulačka, mobil, notebook, knihy, - 8 -

9 adresáře ). O předání všech předmětů a pomůcek je písemný zápis - předat nadřízenému, či jinému pověřenému zaměstnanci jím spravovanou agendu, rozpracované úkoly a další povinnosti, a to na základě zaměstnancem vypracovaného předávacího protokolu Při skončení pracovní poměru je povinen zaměstnavatel zaměstnanci: - vydat potvrzení o zaměstnání - vyplatit zaměstnanci na základě jeho případné žádosti zálohu na plat, kde doplatek bude poskytnut v nejbližším výplatním termínu - vydat pracovní posudek, na základě žádosti zaměstnance - vydat všechny písemnosti vzniklé za dobu trvání pracovního poměru vyjma těch, které podléhají archívní službě 4) Povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele plynoucí z pracovního procesu Zaměstnanec je zejména povinen: - vykonávat činnosti dle pracovní náplně (popisu práce) - dodržovat pracovní řád, organizační řád, ostatní organizační normy upravující chod zařízení (nařízení ředitele, směrnice účetní jednotky) - upozornit včas nadřízeného na škodu či nebezpečí vzniku škody na zdraví či majetku a zakročit k odvrácení škody, v případě vzniku škody zaviněné zaměstnancem tuto uhradit dle zásad stanovených v 248 a násled. ZP - zaměstnanec je povinen uschovat osobní věci, které se obvykle do práce nenosí, v hodnotě nad 5.000,- Kč, v kanceláři školy do trezoru v čase pracovní doby. - nezneužívat nářadí, zařízení, stroje, materiál, přístroje, - nenastupovat do zaměstnání pod vlivem alkoholu a drog a tyto nepožívat na pracovišti, dodržovat zákaz kouření, dodržovat zásady BOZP při výkonu práce - ohlašovat v sekretariátu případné změny v osobních a dalších údajích (např. bydliště, zdrav. pojišťovna, údaje mající vliv na výpočet daně) - vyznačovat předepsaným způsobem příchod a odchod ze zaměstnání, na pracovišti se zdržovat pouze v souvislosti s plněním pracovních úkolů, plně využívat pracovní dobu - informovat ředitele o případném uzavření dalších pracovních poměrů či dohod, o zahájení podnikání (pro posouzení případné kolize zájmů) - dodržovat zásadu maximálně efektivního nakládání se svěřenými prostředky zaměstnavatele, nejednat v rozporu s jeho zájmy - pracovat řádně, svědomitě, iniciativně, dále si prohlubovat svoji kvalifikaci Zaměstnavatel je zejména povinen: - přidělovat zaměstnanci práci dle uzavřené pracovní smlouvy - za tuto práci poskytovat zaměstnanci dohodnutý plat - vytvářet podmínky pro další prohlubování a zvyšování kvalifikace zaměstnance a pro úspěšné plnění pracovních úkolů při dodržování právního řádu platného v ČR - zabezpečovat v zařízení odpovídající pracovněprávní vztahy v souladu s příslušnými pracovněprávními předpisy a s pravidly slušnosti a občanského soužití, pracovněprávní vztahy rozvíjet v souladu se ZP a dobrými mravy - nepostihovat či neznevýhodňovat zaměstnance za to, že se domáhá svých práv plynoucích ze ZP - dodržovat další zásady pracovněprávních vztahů definované v 13 ZP 5) Pracovní doba, práce přesčas, noční práce V rámci měsíce je zaměstnanec povinen odpracovat celou stanovenou týdenní pracovní dobu, v jejímž rámci je zaměstnanec povinen odpracovat v rámci jednoho pracovního týdne v součtu 40 pracovních hodin. Organizace může se zaměstnancem sjednat rovněž kratší pracovní dobu za níž mu nálež plat odpovídající této kratší pracovní době, dle 80 ZP. Jako výkon práce se posuzují překážky v práci na straně zaměstnance pouze v rozsahu, v jakém nezbytně zasáhly do pracovní doby. Nepřítomnost na pracovišti v pracovní době musí zaměstnanec řádně doložit svému nadřízenému. Přestávka na jídlo a oddech se poskytuje zaměstnanci nejpozději po odpracování 6 hod. Za práci přesčas je zaměstnanci vyplacen plat v souladu s 127 a násl. ZP nebo poskytnuto náhradní volno za práci přesčas. Odměňování a přespočetné hodiny pedagogických zaměstnanců řeší směrnice Vnitřní platový předpis.. 6) Dovolená, plat a náhrada platu Doba čerpání dovolené zaměstnanců se organizuje sestavením plánu dovolených, přičemž každý zaměstnanec si plánuje čerpání své dovolené s přihlédnutím k zajištění chodu zařízení. Celková doba a ostatní náležitosti dovolené vychází z platného znění Zák. práce a Nařízení vlády. Zaměstnanci školy žádají ředitele o čerpání dovolené prostřednictvím formuláře žádost o dovolenou

10 7) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, odpovědnost za způsobenou škodu Organizace je povinna vytvářet podmínky pro bezpečnou a zdravotně nezávadnou práci v souladu s požadavky ZP uvedenými v 101 a násl. a dále se Zák. č. 309/2006 Sb., k BOZP. Opatření této oblasti jsou podrobně rozvedena ve smlouvě s firmou Kohout hasičský servis. 8) Pracovní řád pro zaměstnance školy Vyhláškou č. 263/07 se stanovují odchylně a zároveň jako doplněk k výše uvedenému pracovnímu řádu tyto pracovní povinnosti pro pedagogické zaměstnance: a) vedoucí zaměstnanec a ředitel školy předává podle 2 vyhlášky před ukončením pracovního poměru svou agendu novému řediteli nebo svému zástupci b) pracovní doba pedagogických zaměstnanců je tvořena těmito nedílnými součástmi: - přímá pedagogická činnost - práce související s přímou pedagogickou činností (přípravy, opravy, hodnocení tyto práce může zaměstnanec vykonávat i na jiném dohodnutém místě) - dohled nad žáky ve škole i mimo školu Pracovní doba pedagogických zaměstnanců, vč. výkonu jiné práce, je dále rovněž posuzována v souladu s 22a, 23 odst. 4, novely zák. č. 159/10 Sb. o pedagogických pracovnících. c) čerpání řádné dovolené se určuje zpravidla na dobu školních prázdnin, dle 4 vyhlášky. Volno k samostudiu je určeno zpravidla na dobu ostatních prázdnin v průběhu roku a na dobu přerušení provozu školy. V Liberci dne Mgr. Jaroslav Počer ředitel školy

2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení

2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení 2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení Organizační řád spolu s popisy funkcí a popisy práce tvoří nedílný, na sebe navazující, uspořádaný celek organizačních norem, který vyjadřuje strukturu organizace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení 1. Základní ustanovení o organizaci 2. Předmět činnosti organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení 1. Základní ustanovení o organizaci 2. Předmět činnosti organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení Organizační řád spolu s popisy funkcí a popisy práce tvoří nedílný, na sebe navazující, uspořádaný celek organizačních norem, který vyjadřuje strukturu organizace řízení,

Více

3.Pracovní řád obce Stará Paka

3.Pracovní řád obce Stará Paka 3.Pracovní řád obce Stará Paka Platnost: od 1.1.2016 Datum vydání: 17.12.2015 Počet stran: 5 Příloha: 1 Zpracoval: Věra Hlostová 1) Všeobecná ustanovení Tento pracovní řád je zpracován v souladu se Zákoníkem

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, Organizační řád Základní škola, Brno, Kamínky 5 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz 1.1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy

Více

Informace o škole IČO: 666 10 699

Informace o škole IČO: 666 10 699 Informace o škole Název školy: Hotelová škola Třebíč Sídlo: Sirotčí 4, 674 01 Třebíč IČO: 666 10 699 Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovací listina: Hotelové škola Třebíč byla zřízena na základě

Více

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 tel. 326 394 031, 702 123 515 e-mail: zsskalsko@centrum.cz WWW: zs-msskalsko.cz IČO 710 02 693 1. Úvodní ustanovení

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

P O S K Y T O V Á N Í I N F O R M A C Í podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění

P O S K Y T O V Á N Í I N F O R M A C Í podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění P O S K Y T O V Á N Í I N F O R M A C Í podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění 1. P R A V O M O C I A PŮSOBNOST ŘEDITELE ŠKOLY Mgr. Jan Pavelka byl jmenován do funkce ředitele školy Radou Moravskoslezského

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění 1. Pravomoci a působnost ředitele školy Ředitel školy: Ing. Jiří Zajíček, jmenován dne 25.7.2000 dekretem Ministerstva školství, mládeže

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

Organizační řád školy. Část I. Všeobecná ustanovení. Č.j.: ŘŠ 1/2009

Organizační řád školy. Část I. Všeobecná ustanovení. Č.j.: ŘŠ 1/2009 Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Str uhlovs ko 1 7 9 5, 7 53 0 1 H ranice Organizační řád školy Č.j.: ŘŠ 1/2009 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 305 odst. 1 zákona č.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace 2. ledna 2013 - 1 - A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Ustanovení o organizačním řádu Organizační řád je organizační normou komplexní povahy,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Vnitřní předpis č. 4 č. j. SZŠ/100/2011 ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Všeobecná část Organizační

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Informace ve smyslu pokynu MŠMT čj. 31 479 / 99-14 vyplývající ze zákona č. 106 / 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Gymnázium, Česká Třebová,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZSJN/85/2008 Pedagogická rada projednala dne:

Více

Masarykova střední škola chemická

Masarykova střední škola chemická Masarykova střední škola chemická Praha 1, Křemencova 12 ORGANIZAČNÍ ŘÁD - OBSAH T e x t čís. strany A. Úvodní ustanovení 2 1. Ustanovení o organizačním řádu 2 2. Základní ustanovení o organizaci 2 3.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost: od 1.9.2015 Schválila: Bc. Hana Kűfhaberová ředitelka školy 1 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901 Organizační řád Organizační řád nabývá platnosti dne 29. srpna 2013 Článek 1 - Základní ustanovení 1. Základní umělecká škola Nová Paka (dále

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD č. O/8/2014 ze dne 1. 7. 2014 Obsah: Část I. Úvodní ustanovení Část II. Rozsah svěřených agend Část III. Závěrečná ustanovení 1 Část I.

Více

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 3.9.2012 Směrnice nabývá účinnosti dne: 3.9.2012 1. Působnost a zásady směrnice

Více

DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 1.3.2015 Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

1. Postavení školy. 2. Základní údaje o škole

1. Postavení školy. 2. Základní údaje o škole Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace Organizační řád základní školy Č.j.: 247/2015 Účinnost od: 1. 9. 2015 Spisový znak: Skartační znak: A 5 Změny: Organizační řád školy je vydán

Více

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010 Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace Organizační řád 1/2010 Část I. Všeobecná ustanovení Článek 1:Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy Blučina (dále jen škola)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6 MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6 Účinnost

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

Základní škola Bruntál, Okružní 38,

Základní škola Bruntál, Okružní 38, Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace Sídlo organizace: Okružní 38, 792 01 Bruntál tel.: 554 231 199, IČ: 75026961, ID dat. schránky: zvzmj4z e-mail: reditel@zsbrok.cz, oficiální web:

Více

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1894/2014/GV V Brně dne 12. 11. 2014 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel

Více

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 4.9.2014 Střední škola želeniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

Organizační řád Č.j.: 142/12

Organizační řád Č.j.: 142/12 Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 29 Strachotice 71, tel.: 515235529, E-mail: zsstrachotice@gmail.com, IČ: 71000917 Organizační řád Č.j.: 142/12 Vypracoval: Mgr. Karla

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Liběchov, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 01/ŠPE/2014 Spisový znak Skartační znak Počet příloh: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice

Více

Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5. Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5. Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5 č.j. 81/05/2015 Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vypracovala: Mgr. Bušková Věra Schválila: Mgr. Bušková Věra Vydáno dne:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT I. Základní ustanovení Tento organizační řád mateřské školy (dále jen školka ), upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školky, práva a povinnosti

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendelovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 2/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OŘ byl projednán

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace Název procesu/ Číslo Vlastník ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace Obsah I. Úvodní ustanovení strana 2 II. Základní údaje a postavení organizace

Více

RK 37 2013 xx, př. 1 Počet stran: 7. Organizační řád. č. 1/2014. ze dne 30. 6. 2014. Strana 1

RK 37 2013 xx, př. 1 Počet stran: 7. Organizační řád. č. 1/2014. ze dne 30. 6. 2014. Strana 1 Organizační řád č. /204 ze dne 30. 6. 204 Strana OBSAH: Část I. - Úvodní ustanovení Část II. - Rozsah svěřených agend Část III. - Závěrečná ustanovení Strana 2 Část I. Úvodní ustanovení Čl. Tento Organizační

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Základní umělecká škola Litovel, Jungmannova 740 A/ Všeobecná část 1. Zřizovací listinou Olomouckého kraje č. j. 947/2001 ze dne 29. 6. 2001 a na základě rozhodnutí Ministerstva

Více

Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00. Organizační řád. tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz

Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00. Organizační řád. tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz ZÁKLADNÍ Š K O L A Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00 tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz Číslo směrnice: 1 Účinnost od: 3.3.2008 Počet stran: 7 Vypracoval: Mgr.Pavel Kopečný Počet

Více

Základní umělecká škola Morava, spol. s r.o. Kotěrova 4395, 760 01 Zlín, e-mail:info@zusmoravazlin.cz IČO: 60 724 889, tel.

Základní umělecká škola Morava, spol. s r.o. Kotěrova 4395, 760 01 Zlín, e-mail:info@zusmoravazlin.cz IČO: 60 724 889, tel. Základní umělecká škola Morava, spol. s r.o. Kotěrova 4395, 760 01 Zlín, e-mail:info@zusmoravazlin.cz IČO: 60 724 889, tel.: 577 018 897 Organizační řád Účinnost od: 1. 9. 2006 Organizační řád je zpracován

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

Organizační řád č.j. 852/2012 Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1

Organizační řád č.j. 852/2012 Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 Organizační řád č.j. 852/2012 Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 1. Gymnázium Břeclav je rozhodnutím MŠMT ČR č.j.: 14 694/99-21 zařazeno do sítě škol

Více

INFORMACE O ŠKOLE. č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039. příspěvková organizace 601 169 27

INFORMACE O ŠKOLE. č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039. příspěvková organizace 601 169 27 INFORMACE O ŠKOLE Škola : Rozhodnutí MŠMT : Střední škola Právní forma : IČ : Gymnázium a Střední odborná škola, Hořice, Husova 1414 č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039 příspěvková organizace 601 169

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Akademie hotelnictví a cestovního ruchu, s.r.o., Nade Mží 1, 318 00 Plzeň

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Akademie hotelnictví a cestovního ruchu, s.r.o., Nade Mží 1, 318 00 Plzeň ORGANIZAČNÍ ŘÁD Akademie hotelnictví a cestovního ruchu Akademie hotelnictví a cestovního ruchu, s.r.o., Obsah ORGANIZAČNÍ ŘÁD... 1 I. Ustanovení o organizačním řádu... 2 II. Základní ustanovení o Akademii

Více

č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah:

č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah: č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah: I. Všeobecná část 1. Vymezení účelu 2. Předmět činnosti školy 3. Pracovníci

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB Smetanova 66 JABLONEC NAD NISOU příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB Smetanova 66 JABLONEC NAD NISOU příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB Smetanova 66 JABLONEC NAD NISOU příspěvková organizace 2. ledna 2012 - 1 - A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Ustanovení o organizačním řádu Organizační řád je organizační

Více

Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace se sídlem Havlíčkova 426, 470 01 Česká Lípa. 1.

Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace se sídlem Havlíčkova 426, 470 01 Česká Lípa. 1. Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace se sídlem Havlíčkova 426, 470 01 Česká Lípa 1. Organizační řád vypracoval schválil Ing. Petr Veselý, ředitel školy Ing. Petr

Více

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah 1. Zřízení dětského domova v Jablonném v Podještědí 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci 1.2 Statutární

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo tel.: 352 669 339, www.zs-mestonovesedlo.cz Č.j.: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov se sídlem Masarykova 425, 357 34 Nové

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: zstr 39/2011 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 25..2011 Směrnice nabývá platnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 Platnost Organizačního řádu od 1.9.2009 do doby doplnění nebo přepracování. Všeobecná ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: R05/2013 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav ORGANIZAČNÍ ŘÁD 1. Úvodní ustanovení Tento organizační řád je základním předpisem zařízení. Je vydán proto, aby: a) stanovil dělbu pravomoci a odpovědnosti mezi

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRADIŠTKO, okres Praha západ Školní 33, 252 09 Hradištko tel.: 242 413 712, 734 738 442, fax: 242 413 713 e-mail: skola@zshradistko.cz, web: zshradistko.cz, DS:4ubmmpf IČO: 71008233, č.

Více

Masarykova střední škola chemická

Masarykova střední škola chemická Masarykova střední škola chemická Praha 1, Křemencova 12 ORGANIZAČNÍ ŘÁD - OBSAH A. Úvodní ustanovení 1. Ustanovení o organizačním řádu Organizační řád je organizační normou komplexní povahy, která určuje

Více

Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. armády 210, okres Tábor ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Č.j.: 2ZŠ 215/09 Účinnost od: 21. 9. 2009

Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. armády 210, okres Tábor ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Č.j.: 2ZŠ 215/09 Účinnost od: 21. 9. 2009 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 1 Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. armády 210, okres Tábor ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 2ZŠ 215/09 Účinnost od: 21. 9. 2009 Spisový znak: Skartační znak: Změny: aktualizace 3. 9. 2012, 30.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10 1. Všeobecné ustanovení

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zvyšov ování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných dných předmp edmětů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul 3 Školská legislativa RNDr.

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola Zlín, Mostní Mostní 2397, 761 67 Zlín Organizační řád školy Č.j.: ZŠ Mo/206 /2015 Spisový znak 1.3 Skartační znak Vypracoval: Schválil: A10 Mgr. Věra Kundratová Mgr. Věra Kundratová Směrnice

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Organizační řád školy Škola: Základní škola a Mateřská škola Vysoké Pole, okres Zlín, příspěvková organizace Platnost: od 1. září 2015 Rozsah působnosti: základní škola, mateřská škola, školní družina,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná Strana 1 (celkem 6) Obsah: Článek I... 2 ÚČEL... Chyba! Záložka není definována. Článek II... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ

Více

GYMNÁZIUM BROUMOV ŠKOLNÍ ŘÁD

GYMNÁZIUM BROUMOV ŠKOLNÍ ŘÁD GYMNÁZIUM BROUMOV ŠKOLNÍ ŘÁD 2 Obsah 1. Základní charakteristika školy str. 3 2. Práva a povinnosti žáků, jejich zákonných zástupců, pedagogických a ostatních pracovníků školy str. 4-5 3. Zásady provozu

Více

Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY

Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY část: 5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Č.j.: Vypracoval: Mgr. Vladimír Soukop, ředitel školy Schválil: Mgr. Vladimír Soukop, ředitel

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a Obchodní akademie Zd. Fibicha 2778, 434 01 Most příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Platný od 1. 9. 2008 RNDr. Jana Adamcová v.r. ředitelka školy

Více

Bratříků 851, Havlíčkův Brod

Bratříků 851, Havlíčkův Brod Sídlo školy: Odloučené pracoviště: Právní forma: Zřizovatel: Bratříků 851, Havlíčkův Brod Kyjovská 3187, Havlíčkův Brod příspěvková organizace kraj Vysočina IČ: 60126817 IZO RED: 600170748 Telefon: 569

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 25, 787 01 Šumperk, tel.583 215 518 tel./fax: 583 213 935, e-mail: info@ddspk.cz O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D (účinnost od 1. 2. 2011) Tento dokument

Více

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Část první Článek 1 Základní ustanovení (1) Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen organizační řád ) upravuje postavení a činnost jednotlivých

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 17 /2006 Vypracoval: Mgr. Ivana Vidličková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala

Více

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Organizační řád ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Organizační řád Ústavu jazykové a odborné přípravy (dále jen ústav ) upravuje v souladu se

Více

S T A T U T Justiční akademie

S T A T U T Justiční akademie Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2011, č.j. 274/2008-OJ/ORGV, kterou se vydává Statut Justiční akademie, ve znění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2014, č.j.

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA 1. Základní údaje 1.1Právní postavení organizace Obchodní akademie a Jazyková

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Organizační řád 1. Působnost Tento organizační řád stanoví organizační strukturu organizace, zásady řízení, kompetence a z toho vyplývajících práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnanců organizace, specifikuje

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

Základní škola, Praha 8, Palmovka 8, příspěvková organizace se sídlem Palmovka 8/468, Praha 8, PSČ 180 00 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Základní škola, Praha 8, Palmovka 8, příspěvková organizace se sídlem Palmovka 8/468, Praha 8, PSČ 180 00 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola, Praha 8, Palmovka 8, příspěvková organizace se sídlem Palmovka 8/468, Praha 8, PSČ 180 00 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 444/2008 Vypracoval: Mgr.Pavel Kropík, ředitel školy Schválil: Mgr.Pavel

Více