Lokální strategie projektu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lokální strategie projektu"

Transkript

1 Lokální strategie projektu Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Efektivní spolupráce v oblasti prevence školního neúspěchu žáků Projekt číslo: CZ. 1.07/1.1.00/ Žadatel a realizátor projektu Město Moravský Krumlov Zahájení projektu 1. května 2014 Ukončení projektu 30. června 2015 Obsah: 1. VIZE 1

2 2. LEGISLATIVNÍ RÁMEC 3. SWOT ANALÝZA 4. PLÁN ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ ZÁVĚR Ad 1. VIZE Z materiálů vydaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále MŠMT), Českou školní inspekcí (dále ČŠI) a v dalších materiálech na národní i regionální úrovni bylo již několikrát konstatováno, že: Česká republika trpí vysokou nerovností v přístupu ke vzdělání. V českém vzdělávacím systému jsou děti v útlém věku rozřazovány do různých typů škol a tříd, které do značné míry předurčují jejich další vzdělávací i profesionální dráhy. Tento systém znevýhodňuje především žáky z jiných etnických skupin, sociálně slabých rodin či děti zdravotně postižené (tedy děti se speciálními vzdělávacími potřebami), které příliš často končí ve školách s omezeným rozsahem učiva a později nemohou najít uplatnění na trhu práce. Ze všech zkoumaných zemí má podle OECD Česká republika druhý nejvyšší dopad sociálně-ekonomického zázemí školy (a domácností) na školní výsledky žáků. 1 Již mnohokrát potvrdily školy a výsledky vzdělávání, že možnost odejít ze základního vzdělávání již z tzv. hlavního proudu vzdělávání do škol výběrových, jako jsou např. víceletá gymnázia, oslabuje podmínky, možnosti vzdělávání i dosahované výsledky všech účastníků vzdělávání. Často se také stává, že předurčuje budoucí vzdělávací a profesní dráhu jednotlivých žáků, a to nejen pozitivně. Tento systém mimo to také znevýhodňuje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména skupiny žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí, zdravotně znevýhodněné a zdravotně postižené. Z uvedených vystupují do popředí etnika, kde chybí motivace a zájem rodiny, především rodičů samých, o vzdělávání jako takové a zejména o vzdělávání svých dětí. Bohužel toto má následně dopad na jejich budoucí uplatnění na trhu práce. Což neustále dokládá, že takoví žáci nemají rovné příležitosti při vzdělávání a následně v uplatnění na trhu práce. Problém nerovnosti je třeba řešit na všech úrovních nejen změnou legislativy či naopak přímou pomocí jednotlivým školám, ale i na úrovni krajské a lokální. Obce samy si ve svých strategických výhledech stanovují priority, je zde tedy potenciál pro změnu jejich strategického uvažování a plánování v oblasti vzdělávání. Mohou také lépe a rychleji formulovat opatření k řešení specifických problémů, které se v oblasti vzdělávání v daném kraji vyskytují, jako je například vysoký počet sociálně vyloučených lokalit, nedostatek podpůrných služeb apod. Proto se také město Moravský Krumlov rozhodlo a Rada města Moravský Krumlov na své schůzi dne 17. prosince 2013 schválila zapojení města Moravský Krumlov jako obce s rozšířenou působností do projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále OP VK). Městu Moravský Krumlov bylo doručeno Vyrozumění o schválení žádosti o finanční podporu z OP VK ze dne 13. června 2014 a poté byla zahájena činnost projektu Efektivní spolupráce v oblasti prevence školního neúspěchu žáků (dale projekt). 1 OECD: Rovnost a kvalita ve vzdělávání: Podpora znevýhodněných žáků a škol: strana

3 Tato lokální strategie byla vytvořena na základě uvedeného projektu města Moravský Krumlov a vychází z úspěšného pilotního projektu v Karlovarském kraji. Proto tento projekt navazuje doporučené aktivity, zejména na teoretické kulaté stoly pořádané v rámci odborné veřejnosti, ovšem s tím rozdílem, že účastníci tohoto projektu budou v praxi ověřovat a prověřovat možnosti ovlivnit školní neúspěch žáků. Na základě výsledků tohoto ověřování v praxi je zpracována a stanovena tato strategie v rámci daného správního obvodu města Moravský Krumlov. Vize uvedené v projektu: Pedagogičtí pracovníci v zapojených základních školách (dále ZŠ) budou zajišťovat kroužky zaměřené na podporu jazykové, čtenářské, matematické gramotnosti a pro celkový osobnostní růst žáků. Budou mít k dispozici didaktickou literaturu. Rovněž budou probíhat konzultační hodiny zaměřené na individuální práci se žáky a spolupráci rodičů se školou. Předpokládá se zapojení asistentů pedagoga do vzdělávání a školního psychologa působícího na ZŠ. Začlenění žáci budou mít možnost při výuce využívat tablety (celkem 80 kusů), čtečky elektronických knih (celkem 50 kusů) a didaktické pomůcky a materiály (obrazové materiály, didaktické hry, pracovní listy). Počítá se s podporou vzdělávání pedagogických pracovníků, za tím účelem budou organizovány odborné semináře zaměřené na komunikační dovednost, finanční gramotnost a strategické řízení. V rámci projektu budou organizovány kulaté stoly, společná setkání škol zaměřená na vzájemnou spolupráci, informovanost, výměnu zkušeností v oblasti předcházení školnímu neúspěchu, společná setkání škol a zřizovatelů pro možnost výměny zkušeností. 2 Zapojení a účast žáků, pedagogických pracovníků a škol: Správní obvod Obce s rozšířenou působností Moravský Krumlov zahrnuje 33 obcí včetně Moravského Krumlova, ve správním obvodu žije cca obyvatel. Celkem 16 obcí je zřizovatelem ZŠ, v Moravském Krumlově jsou dvě úplné ZŠ s 630 žáky. Celkem je tedy ve správním obvodu 17 ZŠ, z toho 5 ZŠ je úplných (1.-9.roč.), 12 ZŠ je neúplných s 1. st. (1.-5. roč.). Z hlediska počtu žáků mají ZŠ s 1. st. 27 tříd s 377 žáky, ZŠ úplné navštěvuje v 71 třídách žáků. Celkový počet tříd ve všech ZŠ správního obvodu je 71 tříd s žáky (stav dle výkazů k ). V rámci všech aktivit projektu byla plánována účast 324 žáků zapojených ZŠ a podpora 284 pedagogických pracovníků. Zapojené ZŠ: Do projektu se zapojilo 14 základních škol ze správního obvodu obce s rozšířenou působností Moravský Krumlov: ZŠ a MŠ Bohutice ZŠ a MŠ Dolní Dubňany ZŠ Hostěradice ZŠ a MŠ Jezeřany-Maršovice ZŠ Jiřice u Miroslavi ZŠ Miroslav ZŠ Moravský Krumlov, Ivančická ZŠ Moravský Krumlov, Klášterní náměstí 2 Projekt Efektivní spolupráce v oblasti prevence školního neúspěchu žáků, CZ.1.07/1.1.00/ http://www.mkrumlov.cz/download/projekt-vzdelavani/Zakladni_informace.pdf 3

4 ZŠ Olbramovice ZŠ a MŠ Rybníky ZŠ a MŠ Skalice ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi ZŠ a MŠ Vedrovice ZŠ Vémyslice Z celkového počtu 17 ZŠ ve správním obvodu se neúčastní ZŠ Lesonice, ZŠ Tavíkovice a ZŠ Trstěnice. Projekt byl zpracován ve spolupráci s jednotlivými zapojenými ZŠ, s vedením škol a pedagogickými pracovníky, a vycházel z jejich potřeb. I tato lokální strategie byla zpracována na základě zjištění a výsledků v rámci projektu ve spolupráci s uvedenými ZŠ a také ve spolupráci s realizátory projektu. Aktivity projektu a jejich realizace: V rámci první aktivity kulatého stolu se oslovené ZŠ a jejich vedení a pedagogičtí pracovníci vyslovili k možnosti účasti a k možnostem nabídnutým v projektu, přičemž si některé aktivity, kroužky a jejich zaměření na příslušné gramotnosti, asistenty a technické a didaktické pomůcky mohly zvolit podle svých potřeb. Zároveň se všichni společně snažili definovat nejvhodnější aktivity v rámci projektu vzhledem k potřebám jednotlivých ZŠ. Na začátku pedagogičtí pracovníci provedli ve svých školách a školních kolektivech pedagogickou diagnostiku žáků (ohrožených neúspěchem) a na základě ní vybrali vhodné žáky pro zapojení do projektu. Pro pedagogické pracovníky zapojené do projektu byly v rámci projektu realizovány semináře pro ředitele škol 2x a 6x semináře pro pedagogické pracovníky Byla vytvořena psychologická poradna přímo v Moravském Krumlově obsazená 1 psycholožkou, která působila 3x v týdnu v Moravském Krumlově a 2x v týdnu na ZŠ zapojených do projektu. Ve spolupráci s psycholožkou zajištěnou v rámci projektu pedagogičtí pracovníci vybraných ZŠ připravili odpovídající aktivity pro vybrané žáky. Byly to vzdělávací aktivity - kroužky čtenářské gramotnosti, jazykové gramotnosti, matematické gramotnosti, konzultační setkání se žáky a s jejich rodiči, dále zpracovali pro žáky individuální plány podpory 3 a ty pak na závěr projektu vyhodnotili. Všechny uvedené aktivity v průběhu projektu postupně realizovali. Mimo to vybraným žákům ohroženým neúspěchem také pedagogičtí pracovníci připravili a zajistili didaktické a technické pomůcky, které využívali při vyučování, při dalších aktivitách projektu i mimo vyučování a které také těmto žákům zapůjčovali domů k přípravě na vyučování. Přestože ZŠ žáky ohrožené školním neúspěchem vykazovaly a monitorovaly, jejich výsledky vzdělávání se postupně v průběhu projektu zlepšovaly, bylo dosaženo zlepšení vzájemné spolupráce mezi pedagogickými pracovníky, mezi školou a rodiči žáků, mezi školami navzájem a rovněž mezi školami a jejich zřizovatelem. V rámci projektu byly organizovány vzájemné kulaté stoly, společná setkání ZŠ zaměřená na vzájemnou spolupráci, informovanost, výměnu zkušeností v oblasti předcházení školnímu neúspěchu, společná setkání ZŠ a zřizovatele pro možnost výměny zkušeností. Byl vytvořen webový portál pro zveřejňování jednotlivých metodických podkladů pro cílovou skupinu, podkladů z kroužků, konzultačních hodin, podkladů od psychologa a školních asistentů. 3 Vzor formuláře pro Individuální plán podpory uveden v příloze 4

5 Příčina školního neúspěchu žáků se projevovala také v oblasti nedostatku materiální podpory a individuálního přístupu, což se také podle výsledků projektu podařilo zlepšit. Na základě analýzy hodnocení práce v kroužcích a hodnocení individuálních plánů podpory, byla většina žáků na konci projektu úspěšná. Vize a cíle stanovené v projektu Efektivní spolupráce v oblasti prevence školního neúspěchu žáků se podařilo naplnit, plánované klíčové aktivity projektu se realizovaly. V průběhu projektu i v závěru byly vyhodnocovány všechny realizované aktivity podporující úspěšnost vzdělávání žáků. Hlavním cílem projektu bylo zvyšování kvality ve vzdělávání a ten se podařilo splnit. Novou strategickou vizí se proto stává - udržet tuto kvalitu vzdělávání a úspěšnost žáků v základním vzdělávání s pomocí již osvědčených a přetvrvávajících aktivit projektu a nově nabytých kompetencí pedagogických pracovníků a vedení ZŠ, zřizovatelů a také rodičů žáků. Ad 2. LEGISLATIVNÍ RÁMEC Současný stav v českém školství podmiňují aktuálně platné právní normy, které působily současně při realizaci projektu na cíle a výstupy celého projektu. Tyto platné právní normy objektivně ovlivňují podmínky, průběh a výsledky vzdělávání žáků, pedagogických pracovníků a řízení škol. Mezi nejdůležitější právní normy, které významně ovlivňují realitu škol, patří: Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 5

6 Zákon č. 89/2012 Sb., Zákon občanský zákoník Zákon č. 128/200 Sb., Zákon o obcích Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech povinné školní docházky Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných V diskuzi nad problémy jednotlivých ZŠ se účastníci projektu shodli na nutnosti změny legislativního rámce vzdělávání v ČR. K tomu uváděli tyto důvody: Proti školnímu neúspěchu žáků je možno významně bojovat již v rámci předškolního vzdělávání. Jsou rodiny, které dítě v žádném případě nepřipraví na vstup do školy, a právě tady je začátek mnohých potíží neúspěšných žáků v základním vzdělávání. Především je třeba si uvědomit, že nejvíc dítě ovlivňuje rodina, ta vytváří první zkušenosti dítěte, utváří jeho hodnoty, vzory, návyky. Škola může leccos ovlivnit, ale ne změnit proti vůli rodičů. A právě proto je potřeba co nejdříve, tedy již v předškolním vzdělávání začít s utvářením prospěšných návyků, schopnosti soustředit se, schopnosti udržet pozornost, respektu k autoritě, respektu k pracovnímu režimu mateřské školy či ZŠ, bez kterého má budoucí žák ZŠ založeno na problémy. Pro vzdělávání žáků a pro jejich sociální, morální a osobnostní vývoj není prospěšný odchod žáků ze ZŠ v průběhu jejich vzdělávání do výběrových škol, jako jsou např. víceletá gymnázia. V základním vzdělávání chybí dostatečný počet asistentů pedagoga zajišťující kvalitní a individuálně zaměřenou pedagogickou práci s žáky neúspěšnými, zdravotně znevýhodněnými a zdravotně postiženými. Často se ozývaly názory, že pokud musí učitel pracovat v plně naplněné třídě s několika žáky vyžadujícími speciální vzdělávací péči 4 bez asistenta pedagoga, dochází zjevně k omezování ostatních žáků, neboť na ně nemá dostatek času i učitel snažící se sebevíc. V současné době je vzdělávací systém ve značné míře založen na ochotě a obětavosti pedagogických pracovníků, kteří se snaží nelehké úkoly, které před ně staví společnost a rodiče, zvládat, aniž by k tomu měly odpovídající finanční, materiální a odborné zázemí. Neexistence školních psychologů v našich školách je velkým nedostatkem. Často je potřeba analyzovat prostředí v dané třídě, analyzovat vztahy žáků mezi sebou, vztahy žáků k pedagogovi. V rámci projektu si školy právě tuto možnost vyzkoušely a ocenily velký přínos psychologa při prevenci neúspěchu žáků ve vzdělávání. Možnost pružného řešení problémů, možnost práce psychologa i s rodiči problémových žáků se jevila jako velmi přínosná pro zvládání školní neúspěšnosti jednotlivých žáků. V rámci průzkumu provedeného při realizaci projektu a týkajícího se prevence školního neúspěchu žáků byly definovány a průběžně zaznamenávány jako důležité, až podmiňující tyto legislativní náměty: - předškolní vzdělávání dostupné všem, - zkvalitnění profesní přípravy a pracovních podmínek pedagogických pracovníků, - posílení a proměna poradenského systému i jeho využití ve vzdělávání, 4 Žákem vyžadující speciální vzdělávací péči je považován žák dle ustanovení 2 odst. 1 písmeno b) školského zákona 6

7 - posílení odpovědnost rodičů za chování a výsledky vzdělávání žáků ve škole. Potřebujeme vytvořit fungující systém, který bude přívětivý v základním vzdělávání pro všechny žáky bez rozdílu i pro pedagogické pracovníky. Ad 3. SWOT ANALÝZA Znamená analýzu místních podmínek v oblasti vzdělávání ZŠ zapojených do projektu, obsahuje silné a slabé stránky zjištěné při realizaci projektu. Přehled silných a slabých stránek před realizací projektu: Ze strany zřizovatele: Silná stránka ochota podporovat školu a snaha o řešení školní neúspěšnosti žáků zapojených ZŠ. Slabá stránka nemožnost podporovat tuto snahu dostatečnými finančními prostředky z vlastních prostředků zřizovatele. Ze strany školy: Silné stránky ochota a snaha škol, vedení škol a pedagogických pracovníků řešit školní neúspěch žáků ZŠ, osobní nasazení pedagogických pracovníků nad rámec pracovních povinností, 7

8 snaha škol vytvořit žákům motivační prostředí a vytvořit motivační prostředí také pro učitele, snaha školy motivovat rodiče k většímu zájmu o výsledky vzdělávání žáků ZŠ, Slabé stránky nedostatek finančních prostředků škol a s tím spojená nemožnost zaměstnat dostatečný počet asistentů dle skutečné potřeby jednotlivých žáků, nemožnost zaměstnat alespoň na částečný úvazek dlouhodobě v ZŠ školního psychologa a využívat jeho odborné rady, zkušenosti a konzultace s ním, nemožnost využívat k individuální práci se žáky počítače a další techniku ve větším rozsahu, nemožnost zapůjčit žákům domů počítač, případně jiné pomůcky pro zvýšení zájmu a motivace ke vzdělávání žáků i rodičů, vysoké počty žáků ve třídách, a s tím související nemožnost věnovat se dostatečně žákům ohroženým školním neúspěchem. omezené možnosti ZŠ ovlivnit a motivovat rodiče k zvýšení zájmu o výsledky a zlepšení výsledků vzdělávání žáků ZŠ. Přehled silných a slabých stránek po realizací projektu: Ze strany zřizovatele: Silná stránka ochota podporovat školu a snaha o řešení školní neúspěšnosti žáků zapojených ZŠ. Slabá stránka nemožnost podporovat tuto snahu dostatečnými finančními prostředky z vlastních prostředků zřizovatele. Ze strany školy: Silné stránky ochota a snaha škol a pedagogických pracovníků řešit problém se žáky ohroženými školním neúspěchem, osobní nasazení pedagogických pracovníků nad rámec pracovních povinností, zlepšení motivace ke vzdělávání u žáků ZŠ i pedagogických pracovníků, pozitivní zkušenost získaná v projektu s aktivitami podporujícími žáky ohrožené neúspěchem ve vzdělávání, zlepšení přístupu rodičů žáků ZŠ ke vzdělávání a k většímu zájmu o výsledky vzdělávání, získání finančních prostředků a s tím spojená možnost zaměstnat na určitou dobu potřebný počet asistentů, získání finančních prostředků a tím i možnosti zaměstnat školního psychologa v ZŠ a zajistit jeho odbornou spolupráci při vzdělávání žáků ohrožených neúspěchem, možnost využívat k individuální práci se žáky počítače a další techniku ve větším rozsahu, možnost zapůjčit žákům domů počítač, případně jiné pomůcky pro zvýšení zájmu a motivace ke vzdělávání žáků i rodičů, Slabé stránky omezené možnosti ZŠ ovlivnit a motivovat rodiče k zvýšení zájmu o výsledky a zlepšení výsledků vzdělávání žáků ZŠ, dosud přetrvávající problémy s nedostatkem finančních prostředků ZŠ a s tím spojená nemožnost zaměstnat dostatečný počet asistentů včetně školního psychologa dle skutečné potřeby škol. 8

9 Na základně analýzy předložených individuálních plánů podpory a na konci projektu zpracovaných hodnocení individuálních plánů podpory bylo zjištěno, že všichni žáci zapojení do projektu vykazovali pozitivní změny, a to celkové nebo alespoň dílčí. Pozitivní posuny se u žáků týkaly především: pozornosti koncentrace, soustředění, udržení pozornosti a schopnosti střídání pozornosti při vyučování, mnozí žáci dokázali sledovat vyučování téměř po celou dobu, udrželi téměř do konce hodiny pozornost a aktivně se zapojovali do výuky, někteří potřebovali pomoc a motivaci pro udržení pozornosti, V případě jednotlivých gramotností se projevovaly např. tato zlepšení: čtenářské gramotnosti zlepšilo se čtení, zlepšení pochopení obsahu čteného textu, interpretace a reprodukce obsahu čteného textu, došlo ke zlepšení v samostatnosti při čtení, zlepšila se pečlivost a přesnost v psaní textu, v úchopu psacích potřeb, v psaní písmen, jiný žák postupně četl krátké texty s obrázky z různých zdrojů, pracoval samostatně i na interaktivní tabuli, úkoly zvládal velice dobře, písemný úkol zpracovával bez problémů sám, u některých žáků přetrvává problém se samostatností, žák pracuje dle svých možností, ale projevuje se malá snaha, u některých až nesamostatnost, žáci pracují pod dohledem a s dopomocí učitele, jazykové gramotnosti někteří žáci neuměli žádné slovíčko z angličtiny, obtížně vyslovovali anglická slova, v průběhu projektu se postupně naučili fráze a slovíčka z angličtiny, ta je nyní baví, zapojují se aktivně do výuky, umí utvořit rozhovor, popsat jednoduchý obrázek, znají barvy, čísla, matematické gramotnosti žáci se zlepšili tak, že základní početní operace zvládali, po procvičení zvládali i početní postupy, občas bylo třeba pomoct s porozuměním zadání, v geometrickém učivu se orientovali, někteří žáci i pna konci projektu delší početní postupy zvládali s dopomocí, často měli potíž s porozuměním zadání, přetrvávala nejistota v geometrickém názvosloví a geometrické úkoly zvládali s dopomocí. 5 Po komparační analýze situace před započetím projektu a po skončení projektu se ukázala jasná převaha pozitivních změn a silných stránek v zapojených školách. Příležitosti: zlepšení spolupráce mezi školami ORP, Hrozby: časté změny v legislativní oblasti částečně ovlivněné častou změnou vedení MŠMT a systém financování škol. Před realizací a po realizaci projektu se nezměnily a zůstaly stálým negativním faktorem až hrozbou při vzdělávání žáků ZŠ v uvedené oblasti tyto faktory: Místní podmínky ve správní oblasti města Moravský Krumlov jsou i nadále dané především zemědělským krajem bez většího průmyslu související s poměrně velkou nezaměstnaností v jednotlivých obcích a tím i nižší sociální úrovní. Dalším negativním faktorem se jeví časté dojíždění rodičů za prací mimo obec, ve které rodina žije. Ve svém důsledku nutnost dojíždění za prací ovlivňuje negativně možnost rodičů věnovat dítěti dostatek času a pozornosti při přípravě do školy. Existenční problémy rodiny často převáží nad zájmem o prospěch a úspěšnost vlastního dítěte ve škole. S těmito rodiči se také obtížně navazuje kontakt a spolupráce při neúspěchu ve vzdělávání. 5 Viz Hodnocení individuálního plánu podpory vzorek uvedený v příloze 9

10 Ad 4. PLÁN ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Plán řešení problémů, které analýza provedená v rámci projektu ukázala, obsahuje cíl, opatření vedoucí k naplnění cílů, časový horizont, odpovědnost za plnění daného opatření. Cíl projektu č. 1. Podpora žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem Opatření: nadále pro práci s cílovou skupinou budou využívány vzájemné konzultace pedagogů a konzultace s psychologem pro podporu žáků ohrožených neúspěchem, nadále pokračovat ve spolupráci s psychologem, což se projevilo jako největší přínos, která byla schopna v jednotlivých školách nahradit nebo doplnit pedagogickým pracovníkům odborné znalosti, 10

11 nadále bude využíván individuální přístup při vzdělávání žáků ohrožených neúspěchem, budou využívány metodické podklady k výuce pro uvedené žáky dostupné na metodickém webovém portálu (individuální úkoly), nadále budou využívány kroužky v jednotlivých zapojených školách pro podporu žáků ohrožených neúspěchem, nadále budou využívány konzultační hodiny pro žáky a pedagogy případně s jejich rodiči, nadále budou využívány didaktické pomůcky pořízené v průběhu projektu, nadále bude využívána technika pro práci s cílovou skupinou i po ukončení projektu vzhledem k tomu, že technické vybavení školám zůstává, práce se žáky přímo ve třídách v rámci náplně práce pedagogů, v případě potřeby budou i nadále využívány individuální plány podpory žáků. Časový horizont: průběžně, po dobu školní docházky do ZŠ Odpovědnost: ředitelé ZŠ Cíl projektu č. 2. Podpora pedagogických pracovníků v oblasti výměny zkušeností Opatření: pedagogičtí pracovníci si budou vyměňovat zkušenosti z jednotlivých škol a aktivit, umožnit pro podporu pedagogických pracovníků účast na seminářích na podporu gramotností, práce s tablety, umožnit pedagogický pracovníkům realizaci kroužků, umožnit ve školách činnost školního psychologa a konzultační hodiny pro individuální přístup k žákům, psychologická poradna - práce s žáky i s rodinami těchto žáků, rozvoj osobnostního růstu žáků, využívat techniku pořízenou v rámci realizace projektu pro jednotlivé kroužky a podporu školního úspěchu žáků, využívat didaktické pomůcky pro podporu těchto žáků, využívat asistenty pedagoga pro přímou práci se žáky ohroženými neúspěchem při vzdělávání. Časový horizont: průběžně, po dobu školní docházky do ZŠ Odpovědnost: ředitelé ZŠ Cíl projektu č. 3. Vytvoření spolupracující sítě škol v regionu a spolupracující sítě škol a zřizovatelů v regionu pro možnost společného postupu při prevenci žáků ohrožených školním neúspěchem Opatření: využívat vzájemná setkání škol, vzájemná setkání škol a dalších subjektů školská poradenská zařízení, zřizovatelé, střediska volného času, atp. pro možnost vzájemné výměny zkušeností a předávání dobrých zkušeností nadále diskutovat o vhodnosti a způsobu přístupu k žákům ohroženým neúspěchem. Časový horizont: průběžně, po dobu školní docházky do ZŠ Odpovědnost: ředitelé ZŠ 11

12 Cíl projektu č. 4. Pracovníci organizací působících v oblasti základního vzdělávání a pracovníci organizací působících v oblasti volného času Opatření: pro práci s cílovou skupinou bude využíván web - portál pro možnost využívání speciálních úkolů zadávaných pedagogickými pracovníky při vzdělávání žáků ohrožených neúspěchem. Časový horizont: průběžně, po dobu školní docházky do ZŠ Odpovědnost: ředitelé ZŠ Další příklad dobré praxe zařazený v rámci projektu, kterého je možné využít po skončení projektu: Každá škola zapojená do projektu si vypracovala individuální plány podpory pro každého jednotlivého žáka, podle kterých po celou dobu projektu postupovala a které na závěr také vyhodnotila. Konkrétní výsledky práce se žákem se projevily jako dílčí posuny v oblasti některých gramotností a požadovaných kompetencí v základním vzdělávání. Vzhledem k dosaženým výsledkům dílčí posuny v dosažených kompetencích žáků v základním vzdělávání, je žádoucí, aby uvedená pedagogická práce s žáky ohroženými neúspěchem byla dlouhodobá a systematická. Z uvedených výsledků a informací pedagogických pracovníků také vyplynulo, že časový horizont, ve kterém se projeví výsledky ve větší míře, jsou dlouhodobé a průběžné. Obrovským úspěchem je i prosté zapojení žáka do činnosti třídy, zvýšení soustředění pozornosti na práci a školní úkoly, snaha úkol řešit a vyřešit. Dalším krokem je odstranit hrozbu opakování ročníku, odstranění problémového chování, aktivní zapojení se do práce třídního kolektivu, za tím vším je trpělivá a mravenčí práce pedagogického pracovníka, asistenta pedagoga, některých rodičů a školního psychologa. Indikátor úspěšnosti byl zřejmý při diagnostice v rámci projektu provedené pedagogickým pracovníkem a zpracován do hodnocení individuálních plánů podpory u jednotlivých žáků ZŠ. Často byly posuny u žáků konkrétně zaznamenány v hodnocení výsledků vzdělávání a při klasifikaci těchto žáků i na konci klasifikačního období. Další okolnosti ovlivňující pokračování dobrých zkušeností v projektu: Pokud budou zřizovatelé škol ochotni finančně přispívat na školní psychology, a pokud si bude moci ředitel školy dovolit platit učiteli navíc práci v kroužku se žáky ohroženými neúspěchem, pak je velmi reálný předpoklad, že dojde k udržitelnosti projektu a dobrá praxe projektem ověřená bude i nadále pokračovat. 12

13 ZÁVĚR Vyhodnocování zjištěných údajů a výsledků v rámci projektu, jako jsou údaje o pozitivních zkušenostech pedagogických pracovníků při prevenci neúspěchu žáků při vzdělávání, údaje o dílčích úspěších žáků v základním vzdělávání, včetně dopadů zvolených aktivit v projektu na vzdělávání, jsou podmiňující pro definování výstupů lokální strategie. Výstupem lokální strategie projekti je objektivní zjištění, že všechny zvolené aktivity projektu a další doprovodné činnosti a využité popmůcky vedly k pozitivním změnám ve vzdělávání žáků zapojených ZŠ. Proto bylo doporučeno pokračování těchto osvědčených aktivit. Přestože bylo dosaženo úspěchů, zůstávaly jako limitující pro úspěšnost ve vzdělávání tyto faktory: 13

14 - odpovědnost rodičů za výsledky vzdělávání svých dětí, jejich kooperace v průběhu vzdělávání se školou a úroveň motivace žáků a jejich rodičů ke vzdělávání, - aktivní podpora žáků ohrožených neúspěchem, využití motivujícího hodnocení žáků a využívání školních psychologů. Zpracovala Mgr. Růžena Šalomonová, mentorka projektu a PhDr. Renata Ševčíková mentorka projektu PŘÍLOHY 14

15 1. OECD: Rovnost a kvalita ve vzdělávání: Podpora znevýhodněných žáků a škol: strana Projekt Efektivní spolupráce v oblasti prevence školního neúspěchu žáků, CZ.1.07/1.1.00/ http://www.mkrumlov.cz/download/projektvzdelavani/Zakladni_informace.pdf 3. Formulář pro Individuální plán podpory 4. Hodnocení individuálního plánu podpory - vzorek 15

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha-Adaptibilita 2011 SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Registrační číslo

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Společná řešení pro lepší učení. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/46.0006

Společná řešení pro lepší učení. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/46.0006 Společná řešení pro lepší učení Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/46.0006 Obsah prezentace 1. Základní informace o projektu 2. Příjemce projektu 3. Cíle projektu 4. Cílové skupiny 5. Klíčové aktivity

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

PROČ SE MAP PŘIPRAVUJÍ?

PROČ SE MAP PŘIPRAVUJÍ? CO JE TO MAP? 1. Místní - dokument připravovaný pro místní potřeby 2. Akční - dokument připravovaný místní komunitou - zástupci zřizovatelů, poskytovatelů a uživatelů vzdělávání 3. Plán - koncepční plán

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Podpora žáků se zvýšeným rizikem školního selhávání získáním strategií učení s podporou patronské služby

Podpora žáků se zvýšeným rizikem školního selhávání získáním strategií učení s podporou patronské služby Podpora žáků se zvýšeným rizikem školního selhávání získáním strategií učení s stručný název Strategie učení =2.515.191,50 Kč Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2. výzva globálního grantu

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 A. Nositel projektu A.1 Název nositele projektu Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek A.2 Adresa nositele projektu

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH

PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH REG. Č.: CZ.1.07/1.3.00/48.0040 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Název: Profesní

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Číslo výzvy: 21 Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec 384 21 Husinec, Kostnická 227 / IČO 47 258 365 / tel.388 331 234/ E-mail: reditel@zshusinec.cz/ Web: www.zshusinec.cz / Registrační

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Opatření na podporu OV

Opatření na podporu OV ŠKOLA VE FIRMĚ FIRMA VE ŠKOLE Opatření na podporu OV Uherský Brod 20. září 2012 Koncepce 2 DZ vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (2011-2015) DZ vychází z Programového prohlášení vlády: - Podpora

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech KOMPETENCE PRO ŽIVOT Festival vzdělávání LABYRINT Informační seminář o projektu 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava ZROD NÁPADU 1997 Inspirace z USA Competence at Work 2002 Inspirace ze Skotska

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce

Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce (stav k 19. 11. 2015) Monitorovací výbor OPZ Praha, 24.11.2015 Jaromír Jech ředitel Kanceláře pro projekty a vzdělávání Svazu měst

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Relevantními výzvami pro FHS

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

Založení a pilotní ověření 3 školních klubů

Založení a pilotní ověření 3 školních klubů září 2015 Založení a pilotní ověření 3 školních klubů Zpráva z pilotního ověření Společná řešení pro lepší učení CZ.1.07/1.1.00/46.0006 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ ÚVOD Tato zpráva dokumentuje založení a

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Obsah školení 1. část zdroje informací - výzva k předkládání projektů - základní podmínky poskytnutí dotace - přehled šablon klíčových aktivit - principy financování

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Návrh doporučení na zvýšení spravedlivosti ve vzdělávání 6.12. 2013

Návrh doporučení na zvýšení spravedlivosti ve vzdělávání 6.12. 2013 Překonávání školního neúspěchu Návrh doporučení na zvýšení spravedlivosti ve vzdělávání 6.12. 2013 Úvod Rovnost Rovnost a kvalita ve vzdělávání Podpora znevýhodněných žáků a škol Veřejná diskuze v regionech

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol, se zaměřením na děti s obtížemi v chování

Vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol, se zaměřením na děti s obtížemi v chování Grantový projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol, se zaměřením na děti s obtížemi v chování Registrační číslo projektu:

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-2499/14-G2 na školní rok 2014/2015 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 1. Inspekční činnost ve školách a školských

Více

TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR. Langhans, Praha, 26. 8. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR. Langhans, Praha, 26. 8. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Langhans, Praha, 26. 8. 2015 1 Co je předmětem TK: Co si myslí o a co potřebují pedagogové pro vzdělávání žáků se SVP? Kde jsou

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Školství v MAS Region HANÁ

Školství v MAS Region HANÁ Školství v MAS Region HANÁ Ing. Nela Kalábová Region HANÁ, z. s. Projektová manažerka Zasedací síň zámku Konice Místní akční plán vzdělávání Co je MAP: - Plán, který je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

KARLOVARSKÝ KRAJ ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY KRAJSKÉHO ÚŘADU. Inkluze ve vzdělávání Sociálně znevýhodnění žáci Mgr.

KARLOVARSKÝ KRAJ ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY KRAJSKÉHO ÚŘADU. Inkluze ve vzdělávání Sociálně znevýhodnění žáci Mgr. KARLOVARSKÝ KRAJ ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY KRAJSKÉHO ÚŘADU Inkluze ve vzdělávání Sociálně znevýhodnění žáci Mgr. Eva Maršíková Povinnosti kraje Kraj dbá zejména o soulad rozvoje vzdělávání

Více

Poradenská role školy

Poradenská role školy Projekt: AUTOEVALUACE V LIBERECKÉM KRAJI Reg. č. CZ.1.07/1.1.22/02.0024 Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Poradenská role školy Zpráva z evaluačního

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

základních a mateřských škol ORP Vlašim - MAS Blaník, z. s. 14. 10. 2015, Vlašim, KD Blaník Setkání zřizovatelů a ředitelů ZŠ a MŠ

základních a mateřských škol ORP Vlašim - MAS Blaník, z. s. 14. 10. 2015, Vlašim, KD Blaník Setkání zřizovatelů a ředitelů ZŠ a MŠ Setkání zřizovatelů a ředitelů základních a mateřských škol ORP Vlašim - MAS Blaník, z. s. 14. 10. 2015, Vlašim, KD Blaník 1 Program Úvod, Strategie ke vzdělávání na území MAP Diskuze, usnesení Nabídka

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Dne 2. března 2015 uspořádalo Vzájemné soužití o.p.s. v Ostravě konferenci s cílem formulovat konkrétní soubor doporučení a cílů k

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Žadatel projektu Číslo projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu: Název oblasti podpory: Rozpočet projektu

Více

VZDĚLÁVÁNÍ cesta k úspěch

VZDĚLÁVÁNÍ cesta k úspěch VZDĚLÁVÁNÍ cesta k úspěch Dokument VIZE 2020 Vzdělávání je cesta k úspěšnému prožití osobního a profesního života. Smyslem politiky ODS je proto takové prostředí, ve kterém si občané najdou svoji vlastní

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 CÍLE A OBSAH PROGRAMU Hlavní cíl Urychlit strukturální posun ČR směrem ke znalostní ekonomice poháněné lidským kapitálem prostřednictvím investic

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více