Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně"

Transkript

1 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta logistiky a krizového řízení Strategický plán školy Závěrečná práce Mgr. Josef Maryáš Místo, rok odevzdání práce: UTB Zlín,

2 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta logistiky a krizového řízení Specializační studium pro vedoucí pracovníky ve školství Josef Maryáš Strategický plán školy Závěrečná práce 2015

3 Prohlašuji, že jsem práci zpracoval samostatně a že všechny citované zdroje (včetně internetových) jsou uvedeny v seznamu citované literatury. Ve Slavičíně Datum Podpis

4 Anotace Celý text vychází z popisu, analýzy a návrhů řešení pomocí teoretických postupů a metod ve strategickém vedení a řízení školy pro Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, kde působím 25 let a školu jsem spoluzakládal na zelené louce. Snažím se popsat kontinuitu minulého, současného období školy z pohledu řízení a jeho dopady na fungování instituce s návrhem řešení rozvoje instituce do dalších let. Hledám možnosti využití příležitostí k odstranění slabých stránek školy. Využívám při analýze standardních metod a postupů z teorie strategického řízení, aplikuji dopady dotazníkového šetření u svých zaměstnanců, analýzy MAPA školy firmy SCIO z let Různé faktory okolního i vnitřního prostředí působí na školu různou měrou, proto je také několik různých analytických metod, které využívám v situační analýze.

5

6 Obsah I. Realizační resume I.1. Název, adresa školy, právní forma 8 I.2. Historie, poslání, vize I.3. Předmět podnikání...9 I.4. Klíčové osobnosti organizace.9 I.5. Popis produktů 9-10 I.6. Popis trhu 10 I.7. Finanční aspekty I.8. Strategické zaměření školy na další období II. Charakteristika školy II.1. Charakteristika produktu II.2. Trh, charakteristika zákazníků (uchazečů o studium) II.3. Popis konkurence II.4. Charakteristika významných dodavatelů..19 II.5. Vnitřní zdroje školy III. Organizační struktura, personální zajištění, vedení organizace III.1. Organizační struktura III.2. Personální zajištění.24 III.3. Styl a kvalita vedení školy III.3.1. Priority - komunikace k pozitivní motivaci všech zaměstnanců.26 III.3.2. Marketingová oblast.27 III.3.3. Aktivity ředitele uvnitř i vně školy posílení prestiže školy IV. Přehled základních výsledků a závěrů strategických analýz, návrhy rozvoje firmy IV.1. Rozvojový záměr organizace IV.2. Situační analýzy IV.2.1. Nepřímé vlivy IV.2.2. Přímé vlivy IV Analýza vnitřního prostředí IV.3. Strategické cíle IV.4. Výběr a určení strategií Závěr..54

7 Úvod a cíl práce Tato závěrečná práce má za úkol popsat metody, formy, cesty k cíli, který jsem si jako ředitel školy předsevzal po sloučení dvou naprosto odlišných vzdělávacích světů gymnázia a SOŠ. Pokusím se na základě mých životních a profesních zkušeností ve funkci zástupce ředitele střední školy od roku 1994 do roku 2002 a ředitele střední školy od roku 2002 doposud na Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín vyřešit 20 let nedotknutelný problém optimalizace středních škol v oblasti jižního Valašska. Čtenáři nabízí nejenom odborný pohled na řízení školy s využitím analytických metod, ale také osobní intuici, která v jakémkoliv zaměstnání, kde člověk pracuje jako vedoucí týmu, se nutně musí odrazit. Především pak nabízím unikátní možnosti při sloučení dvou odlišných školských světů odborného a všeobecného vzdělávání, které ve Zlínském kraji je ojedinělé. Vzhledem k tomu, že školu jsem v roce 1992 spoluzakládal, mám možnost vidět celou její existenci od zavedení jedné třídy v budově na periferii města Slavičín v dřevěném pavilonu až po dnešní stav 26 tříd a nabídky 10 oborů pro uchazeče základních škol a veřejnost v oblasti celoživotního vzdělávání především v udělování dílčích a úplných kvalifikací učebních oborů v moderně zrekonstruovaných areálech v centru města.

8 I. REALIZAČNÍ RESUME I.1. Název, adresa školy, právní forma Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín; sídlo: Školní 822, Slavičín; odloučené pracoviště: Divnice 119, Slavičín; IČO: ; IZO: ; identifikátor zařízení: ; zřizovatel: Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně; datum zřízení: , zřizovací listina ze dne (bez č.j.); osmiletý studijní cyklus zaveden od MŠMT č.j /94-61 ze dne ; kapacita školy: 720 žáků, současný stav cca 500 žáků; kapacita školní jídelny výdejny 180; škola sdružuje: Gymnázium, Střední odbornou školu, výdejnu jídla, výdejna je součástí útvaru soš; rada školy: zřízena Školská rada od , počet členů 6, ze zákona č. 561/2004 Sb.,; asociace rodičů a přátel Gymnázia Jana Pivečky Slavičín; doplňková činnost, volná živnost; I. 2. Historie, poslání, vize Historie Gymnázium bylo založeno v roce Prvotní působiště bylo v areálu SOU strojírenského Slavičín a Gymnázium tvořilo jediný subjekt spolu s Rodinnou školou. V roce 1994 byl na škole zaveden 8letý studijní cyklus a současně se sídlo školy přesunulo do Slavičína. SOŠ Slavičín vznikla v první polovině šedesátých let minulého století při místním strojírenském podniku, původně muniční továrně, založené v roce Od 1. září 1976 byla v odborném učilišti zavedena i výuka čtyřletého učebního oboru s maturitou mechanik seřizovač. V roce 1980 bylo učiliště přejmenováno na Střední odborné učiliště strojírenské. Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, takový název nese od nový sloučený subjekt, tato optimalizace je nevyhnutelným ekonomickým a demografickým důsledkem vývoje posledních let nejenom ve Slavičínských školách. 8

9 Poslání a vize Vizí je budování otevřené školy k veřejnosti u všeobecného a odborného vzdělávání, k seberealizaci žáků a učitelů, k zabezpečení uplatnitelnosti na trhu práce absolventů, k nabídce možnosti celoživotního vzdělávání (firemní vzdělávání, rekvalifikace, kurzy). Posláním školy je prolínání socializační, výchovné a vzdělávací funkce školy s motivací k celoživotnímu vzdělávání, připravit kvalifikované řemeslníky pro trh práce v regionu s možností samostatně podnikat, připravit uchazeče o VŠ studium na celoživotní vzdělávání. Základem je partnerský vztah mezi učiteli, žáky, rodiči a veřejností. Slušnost, odbornost, výchova k občanství a solidaritě. Nabídka mimoškolních a volnočasových aktivit žáků v oblasti zahraniční, kulturní, sportovní, zájmové je primárním předpokladem práce. I. 3. Předmět podnikání Gymnázium je zaměřeno k přípravě na VŠ a to na oblast cizích jazyků (příprava na státní jazykové zkoušky JA,JN,JF,JR,Šp,L), přírodních věd (ekologie, astrofyziky, chemie, biologie, lékařských oborů), ICT technologií, matematiky, technických oborů a společenských věd. SOŠ připravuje mládež jižního Valašska po stránce teoretické i praktické pro výkon zvoleného povolání ve strojírenských oborech, učebních oborech, podnikání bez větších nároků na dojíždění I. 4. Klíčové osobnosti organizace jméno ředitele: Mgr. Josef Maryáš, jmenován s účinností od č.j. ŠK/748/03; adresa bydliště ředitele: Štítná nad Vláří Popov 119, 7633 Štítná nad Vláří; datum narození ředitele: ; kontakt na ředitele: , jméno statutárního zástupce : Ing. Michal Horalík, jmenovaný od kontakt: , I. 5. Popis produktů Žáci jsou připravováni pro studium na VŠ a pro strojírenské firmy v regionu jako kvalifikovaní řemeslníci, absolventi tříletých učebních oborů mohou na naší škole dále studovat denní nebo dálkovou formou obor Podnikání a následně na vysokých školách, škola velmi podporuje propojení odborného výcviku v regionálních firmách. Kompetence gymnazisty - dovednost flexibility, učit se, pracovat v týmu, komunikovat, připravit především pro vysokoškolské vzdělávání a další typy terciárního vzdělávání, zvládat dva 9

10 cizí jazyky. Umět komunikovat ústně, písemně v českém i cizím jazyce, užívat běžně prostředky ICT. Schopen samostatně se učit a řešit úkoly, připraven na týmovou práci, poskytnout zpětnou vazbu druhým a sám ji přijímat. Rozvíjet a chránit své fyzické, duševní i sociální zdraví a být za ně zodpovědný, taktéž za své chování a činy, orientovat se v právech a povinnostech mladistvých I. 6. Popis trhu Gymnázium je situováno v městském lesoparku a je součástí školského komplexu zahrnující ZŠ, sportovní halu, hřiště, nový sportovní areál, má k dispozici školní jídelnu ZŠ a školní bufet. Škola má k dispozici 24 kmenových a 11 odborných učeben, výtvarnou galerii, je připojeno bezdrátově na Internet s rychlostí 40 Mb/s Škola se nachází v příhraniční oblasti s nadprůměrnou nezaměstnaností (až 20%) Vzdělanostní struktura obyvatelstva je významně diferencovaná ve věkových kategoriích, ve věku let převažuje maturitní vzdělání, nad 40 let převažuje vyučení v oboru Dopravní obslužnost je špatná především pro malé vesnice mimo silnice I. třídy, kde autobusové I. 7. Finanční aspekty Tab. č.1: Závazné ukazatele v Kč (zdroj Výroční zpráva školy ) upravený rozpočet neinvestiční: schválený rozpočet k Platy , ,00 Ostatní osobní náklady , ,00 ONIV přímé , ,00 ONIV provozní , ,00 NIV ostatní , ,38 Celkem , ,38 investiční: schválený rozpočet rozpočet k dotace od zřizovatele 0, ,00 dotace ze státního rozpočtu 0,00 0,00 dotace v rámci ROP 0,00 0,00 dotace ze státních fondů 0,00 0,00 Celkem 0, ,00 Odvod z investičního fondu: , ,00 10

11 Tab. č.2: Průměrné platy v jednotlivých kategoriích zaměstnanců v kraji (zdroj UIV 2014) nárůst v kategorie přepočt.zam. mzdy celkem prům. plat prům. plat % učitelé 2 397, ,99 vychovatelé 234, ,78 učitelé OV 325, ,85 ostatní ped.prac. 173, ,70 THP 364, ,99 provozní prac. 498, ,33 kuchařky 253, ,51 ostatní prac. 33, ,97 Celkem 4 280, ,23 11

12 Graf č.1: Průměrné platy v jednotlivých kategoriích v krajích (zdroj Výroční zpráva Zlínského kraje 2013) 12

13 Tab. č.3: Plnění nákladů rozpočtu školy (zdroj Výroční zpráva školy 2013) Přehled o plnění rozpočtu vybraných položek nákladů hlavní činnosti v tis. Kč Skutečnost k Upravený rozpočet 2013 Skutečnost k % plnění rozpočtu 2013 % nárůstu 2013/2012 PŘÍMÉ NÁKLADY CELKEM , , ,30 102,43-3,08 Z toho: Mzdové prostředky , , ,08 100,88-7, Platy zaměstnanců , , ,09 99,97-9, Ostatní platby za provedenou práci 1 680, , ,00 110,33 17,59 Zákonné pojištění a FKSP 7 475, , ,23 100,10-9, Pov.pojistné plac.zam. (mimo 5038) 7 269, , ,26 100,09-9, FKSP 205,84 185,27 185,97 100,38-9,65 Ostatní přímé náklady 435, , ,99 136,57 334,90 z toho: 5135 Učebnice, šk.potř. zdarma 0,00 0,00 0, Knihy, učeb.pomůcky mimo DDHM 69,02 412,77 199,47 48,33 189, DDHM učební pomůcky 160,32 683, ,57 203,97 769, Služby školení a vzdělávání 31,52 56,60 32,62 57,63 3, Cestovné, cest.náhrady 8,95 69,41 103,58 149, ,71 PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM 7 655, , ,81 101,00 30,82 Z toho: 5137 Drobný dlouhod.hmotný majetek 298, , ,54 140,99 653,88 z toho: vybavení učeben, laboratoří a kabinetů 123,55 791, ,34 pořízení PC 0,00 0,00 53, Materiál, materiál na opravy 1 145, , ,74 94,90 1, Nákup vody,paliv,energie celkem 2 080, , ,28 86,39-10, ,5 Nájemné, nájem za půdu 124,57 120,00 119,97 99,98-3, Ostatní služby 1 160, , ,29 86,77 9,28 z toho: úklid a údržba 0,00 0,00 0,00 údržba SW 176,73 186,00 199, Opravy a udrž.(mimo ISPROFIN) 410,62 801, ,38 163,59 219, Odpisy majetku 1 297, , ,68 90,98-5,73 NÁKLADY CELKEM , , ,11 102,06 3,79 z toho: NIV ESF (UZ 13404, 33006, 33012, 33019, 33030, 33031, 33439) 1 602, , ,25 13

14 Tab. č.4: Plnění výnosů rozpočtu školy (zdroj Výroční zpráva školy 2014) Přehled o plnění rozpočtu vybraných položek výnosů hlavní činnosti v tis. Kč Skutečnost k Upravený rozpočet 2013 Skutečnost k % plnění rozpočtu 2013 % nárůstu 2013/2012 VÝNOSY CELKEM , , ,51 102,70 3,77 Výnosy z vlastních výkonů 273,88 193,00 250,76 129,93-8,44 z toho: výnosy z prodeje služeb 7,16 0,00 39,00 444,66 produktivní práce žáků 266,72 193,00 211,76 109,72-20,60 stravné 0,00 0,00 0,00 poplatky za ubytování 0,00 0,00 0,00 příspěvek na úhradu nákl.v ZUŠ 0,00 0,00 0,00 Výnosy z pronájmu 0,00 0,00 0,00 Čerpání fondů 213,85 719,00 565,09 78,59 164,25 z toho: fond oběžných aktiv, FKSP 2,39 10,00 0,00 0,00-100,00 fond odměn 0,00 6,00 0,00 0,00 rezervní fond 61,45 203,00 65,09 32,07 5,92 investiční fond 150,00 500,00 500,00 100,00 233,33 Ostatní výnosy z činnosti 197,04 66,00 369,46 559,78 87,50 0,00 0,00 0,00 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů , , ,93 102,22 3,31 prostředky SR* , , ,15 102,71 3,18 prostředky ÚSC** 6 806, , ,40 100,26-1,37 Výsledek hospodaření za rok 2013 vykazuje organizace ve výši Kč ,68, z toho z hlavní činnosti Kč ,68 a z doplňkové činnosti Kč ,00. I. 8. Strategické zaměření školy na další období Cílová kapacita do 5 let do 400 žáků, stabilizovat sloučený subjekt personálně, oborově, ekonomicky. Cíl ředitele sloučených škol je vybudovat nový obor Informační technologie zabezpečit u žáků synergii mezi poptávkou a uplatnitelností na trhu práce. Nastavit oborovou nabídku návrhy otevíraných oborů. Udržet strategického firemní partnery. V pedagogicko výchovném procesu akcentovat využití atraktivních a moderních ICT. Nabídnout a rozšířit volnočasové aktivity žákům vybudovat z projektu OP VK na gymnáziu studijní a informační centrum. Zavést pozici projektového manažera, který bude koordinovat všechny projektové týmy. 14

15 Uplatnit fundraising politiku - jako partnery oslovit firmy, sociální partnery, samosprávy především město Slavičín, neziskové organizace města, rodiče. Zateplit a vyměnit prosklené částí na soš (z OP ŽP) a dobudovat půdní vestavbu na gymnáziu (ROP). Využít benchmarking politiku. Nabízet realitní činnost volných kapacit, zakázkové práce Využít navázané spolupráce gymnázia s UTB Zlín v zavedení nového oboru ICT. Zahraniční partnery gymnázia (Francie, Anglie, Německo, Itálie, Řecko). Vytvořit profesní profily pracovníků na všech pracovních pozicích. Vytvořit síť saturační oblasti. 15

16 II. 1. Charakteristika produktu Tab. č.5: Počty žáků II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Součást školy Počet tříd Počet žáků/ dívek Počet žáků na třídu podle stavu Přepočtený počet ped./ neped. pracovníků Počet žáků na pedagoga/nep ed pracovníka k GJP /17 24,00 24,76/5 11,42/56,6 8 SOŠ /56 18,67 21,7/7,5 10,82/31,33 Celkem / ,34 46,46/12,5 11,140/41,44 Tab. č.6: Vyučované obory Obory ve školním roce Kód oboru Součást Denní studium 2013/2014 (KKOV) školy Počet žáků Ukončilo MZ Ukončilo ZZ Gymnázium 7941K81 GJP Gymnázium 7941K41 GJP Sociální péče sociálněsprávní činnost 7541M004 SOŠ Mechanik seřizovač - mechatronik 2345L004 SOŠ Obráběč kovů obsluha klasických a CNC 2356H01 SOŠ 12 6 obráběcích strojů (ŠVP) Automechanik opravář a řidič motorových vozidel 2368H01 SOŠ 17 7 (ŠVP) Provozní elektrikář pro stroje a zařízení budov 2651H01 SOŠ 9 0 (ŠVP) Instalatér (ŠVP) 3652H01 SOŠ 17 7 Kuchař-číšník 6551H01 SOŠ Podnikání v nástavbě 6441L51 SOŠ

17 Tab. č.7: Počty učitelů celkem učitelé útvaru učitelé útvaru UOV SOŠ gymnázia THP skutečnost 6,6 13,6 25,2 12,5 normativ 5,46 11,02 23,78 11,7 rozdíl 1,14 2,58 1,42 0,8 celkem UOV učitelé útvaru SOŠ učitelé útvaru gymnázia THP skutečnost 7,9 13,77 23,9 12,5 normativ 7,33 12,19 24,3 11,7 rozdíl 0,6 1,58-0,4 0,8 Obrázek. č.1: Kompetence žáka naší školy Kompetence učení komunikační sociální žák Řešení problému občanská pracovní II. 2. Trh, charakteristika zákazníků (uchazečů o studium) Škola saturuje zš ze Slavičína, Štítné, Vlachovic, Újezda, Bojkovic. Významným faktorem je neochota těchto škol přijmout možnost přestupu žáků 5. třídy do osmiletého gymnázia. Významným faktorem regionu je i to, že žáci zš mají potřebu opouštět město po 9. třídě. Zájem na trhu je o mechatroniky a učně. 17

18 proti předchozím letům se podařilo aktivitami vedení školy stabilizovat počet uchazečů II. 3. Popis konkurence Demografická východiska Graf. č.2: Demografická projekce žáků v počtu populačního ročníku (zdroj Výroční zpráva ZK) Graf. č.3: Demografická projekce počtu obyvatel ve Zlínském kraji ve věkovém segmentu let (zdroj Výroční zpráva ZK) 18

19 Střední školy v regionu V následujících letech musí zřizovatel rozhodnout, ve kterém městě bude gymnázium (Valašské Klobouky Slavičín), neboť jedna třída čtyřletého gymnázia v žádném případě ne jenom, že není konkurence schopna gymnáziím s více třídami v ročníku. Co se týče nového oboru vzhledem k současnému počtu deváťáků v regionu a počtu otevíraných maturitních tříd v Luhačovicích, Slavičíně, Val. Kloboukách nemůže být počet žáků v ročníku větší než 15. II. 4. Charakteristika významných dodavatelů Pro prohloubení praktických zkušeností žáků těchto oborů má škola smluvně sjednanou možnost odborného výcviku v místních firmách, které dodávají škole provozní materiál (v tunách). Tab. č. 8 Dodavatelé produktivní práce žáků školy za rok Obor Mechanik seřizovač mechatronik TRYON, s.r.o. Brumov-Bylnice 1 CEBES, a.s., Brumov-Bylnice 4 PGI MORAVA, s.r.o., Hostětín 1 Zálesí, a.s. Luhačovice 1 Groz Beckert Czech, s.r.o., Val.Klobouky 2 Obor Obráběč kovů NTS Prometal Machining, s.r.o., Hrádek na 2 Vlárské dráze TVD-Technická výroba, a.s., Rokytnice 2 WTA Group s.r.o. Nedašov 1 Tryon s.r.o. Brumov-Bylnice 3 Významní provozní dodavatelé: voda H Energy, Kč/rok; elektřina E ON Kč/rok; plyn. RWE Kč/rok; hygiena prodejna Jedlička Brumov Bylnice Kč/rok; učebnice ANSA Kč/rok Slavičín 450 žáků Štítná 190 žáků Vlachovice 150 žáků Bojkovice 300 žáků Újezd 230 žáků Brumov 550 žáků 19

20 II. 5. Vnitřní zdroje školy Tab. č.9: Doplňková činnost školy (zdroj Výroční zpráva školy) Vyhodnocení doplňkové činnosti podle jednotlivých činností za rok 2013 Činnost Náklady Výnosy Výsledek hospodaření v Kč Rentabilita (ziskovost) nákladů DČ */ Pronájem místnosti pro zubní ordinaci MUDr.Palkovská , , ,00 1,06 Pronájem tělocvična 2 200, ,00 200,00 0,09 Pronájem kopírky NWT 1 920, ,00 0,00 0,00 Pronájem Delicomat 2 740, , ,00 3,00 Kurzy CNC obrábění TVD , , ,00 1,35 Nájemné bufet 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Celkem za DČ , , ,00 1,26 Tab. č.10: Tvorba a čerpání fondů školy (zdroj Výroční zpráva školy) Tvorba a čerpání fondů v roce 2013 (v Kč) Stav k Tvorba v r Čerpání v r Stav k Fond odměn 9 862, ,00 0, ,00 FKSP , , , ,14 Investiční fond , , , ,75 Rezervní fond (413) , , , ,86 Rezervní fond (414) , , , ,00 20

21 Tab. č.11: Projektová činnost školy PROGRAM PROJEKT NÁZEV ČÁSTKA/ÚSPĚŠNOS T OP VK Modernizace výuky biologie a chemie na Gymnáziu Jana Pivečky Slavičín ,42,-Kč/ano OP VK Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ ,-Kč/ano OP VK Novými znalostmi k osobnímu úspěchu Partner/není známa OP VK ICT nás baví Partner/není známa Spolupráce se zahraničními školami, Astronomická pozorování pro slavičínskou veřejnost, Výstavy na GJP v roce 2014, 20. ročník Dotace (granty) Vánoční laťka, 12. ročník turnaje v nohejbale města Slavičín základních a středních škol, 17. ročník turnaje SŠ ,-Kč/ano a ZŠ v košíkové ze Slavičína a okolí, Florbalový turnaj, Majáles 2014, Dramatický kroužek Nadační příspěvek Chceme pomáhat Revitalizace antukového Nadace Jana hřiště v parku 5 980,- Kč/ano Pivečky SR-ČR Ochrana biodiverzity významných ekosystémov regionov Rajecká dolina a Luhačovské zálesí Partner/ano Centra přírodovědného a technického vzdělávání ,40 Kč (všechny zúčastněné OP VK pro moderní výuku žáků středních a základních školy Zlínského kraje) škol ve Zlínském kraji ,10 Kč podíl GJP a SOŠ Slavičín OPVK Moderní strojařina pro dospělé ,80 Kč/ano OPVK ICT nás baví Kč/ano 21

22 III. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA, PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ, VEDENÍ ORGANIZACE III. 1. Organizační struktura Obrázek. č.2: Organizační struktura Každý zaměstnanec má stanovenou obsahovou pracovní náplň. Do dalších dvou políček tučně orámované části se vyplňují údaje o případném v Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín 1. Ředitel školy ORGANIZAČNÍ SCHEMA a 13 b 1 c 1,00 d x Účinnost od: Asistentka a 10 b 2 c 2,00 d 1 a Organizační útvar gymnázium 3. Zástupce ředitele - koordinátor švp a 10 b 1 c 1,00 d 12 b c d a 1, Mzdy a personalistika a a 9. Účetní 10 b 1 c 1, Referent majetku 10 b 1 c 1,00 d 12. Rozpočtář, ekonom a 11 b 1 c 1,00 d 1 d Organizační útvar soš 13. Zástupce ředitele - statutární zástupce - koordinátor švp 13 b 1 c 1,00 d 1 4. Učitelé a b c d a 5. Učitel - metodik prevence 24. Uklízečky 2 b c 3 ### d a Školník 14. Vedoucí učitel OV 17. Učitelé-asistenti pedagoga 11 b 1 c 1,00 d 13 a b c Učitelé d a 1, Uklízečky 2 b 3 c 3,00 d Školník a b c d a 5 b 1 c ### d Učitelé OV a 11 b 3 c 0,43 d 13 a 5 b 1 c 1,00 d Učitel - správce ICT a 9 b 2 c 2,00 d a b c d 16. Učitelé OV a 12 b 18 c 17,12 d 13 a 6 b 1 c 1,00 d Učitel - metodik a 10 b 8 c d 6, Učitelé - výchovný poradce 26. Technická pracovnice EVVO a b c d a 13 b c d a 1 1, b 1 c 1,00 d Učitel - výchovný poradce a b c d a 14 a 21. Učitel - metodik prevence 12 b 1 c 12 b 1 c 19. Učitelé 1,00 d 22. Učitel - správce ICT 1,00 d 23. Učitel - metodik EVVO a 12 b 1 c 1,00 d Majetkový referent Vysvětlivky: a platová třída 3. stupeň řízení b počet zaměstnanců 2. stupeň řízení c přepočtený počet zaměstnanců (na úvazky) 1. stupeň řízení d podřízenost (číslo nadřízeného zaměstnance) 0. stupeň řízení 22

23 Obrázek. č.3: Schéma školy Střední škola Maturitní denní obory do 300 žáků Učební obory asi 120 žáků Nástavbové a celoživotní vzdělávání Podnikatelská činnost Gymnázium čtyřleté 1 třída osmileté 1 třída Sociální Péče 0,5 třídy Strojírenský 0,5 třídý (Mechatronik) 0,5 třídy ICT Dle souladu se ZK a stavu SOŠ -strojařské -elektro - instalater Nástavbového maturitního vzdělání, Vzdělávací programy, kurzy Nabídka řemeslných prací, realitní činnosti 23

24 III. 2. Personální zajištění Tab. č.12: Počty učitelů Učitelé k počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní 47 44,886 Externí 1 0,500 Tab. č.13: Věková struktura let let let let 19 nad 60 let 3 Tab. č.14: Požadovaný stupeň vzdělání učitelů a aprobovanost výuky (Zahrnuje povinné předměty, povinně volitelné i nepovinné) v % Požadovaný stupeň GJP 100 vzdělání SOŠ 92 Aprobovanost výuky GJP 98 SOŠ 86 Tab. č.15: Počty THP THP k počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní 14 13,500 Externí 0 0,000 III. 3. Styl a kvalita vedení školy Jsem přesvědčený, že klíčem je umění lidi sjednocovat, hledat a nacházet styčné body. Všem zúčastněným nabídnout jasnou, atraktivní, zároveň věrohodnou krátkodobou i střednědobou vizi a neúnavně pomáhat hledat kompromisy ve všech dílčích problémech. V duchu přísnosti, náročnosti, laskavosti a odvahy, pokory, rozumu. 24

25 Obrázek. č.4: Akcenty ředitele školy zaměření na atmosféru vysoké zohlednění atmos- féry, malý důraz na výkon spojení důrazu na atmo- sféru i na výkon optimální manažerský styl zanedbávání atmosféry i výkonu nejhorší mana- žerský styl NAŠE ŠKOLA tlak na vysoký výkon, zanedbávání potřeby vytvářet vhodnou atmosféru zaměření na výkon Obrázek. č.5: Manažerská mřížka volný průběh - minimální řízení/vedení a minimální požadavky na splnění úkolu venkovský klub - vysoká orientace na lidi a mezilidské vztahy, minimální orientace na splnění úkolu 25

26 5.5 - kompromisní vedení - střední úroveň orientace na vztahy a orientace na uspokojivé splnění úkolu autoritativní vedení - minimální ohled na lidi, vysoké požadavky na splnění úkolu týmové vedení - nejvyšší orientace na lidi a vztahy i na splnění úkolu.(cimbálníková, L. Databáze manažerských metod a technik. UTB Zlín, Repronis, s.r.o., 2013) Původně se za nejlepší styl považovala 9.9, později převážil názor, že pro různé typy organizací a typy úkolů jsou vhodné různé varianty. Například v krizovém řízení klesá význam orientace na lidi a prudce roste význam orientace na úkol. Naše škola je v krizovém období, na základě dotazníkového šetření mezi učiteli školy mně vychází, že moje hodnocení se pohybuje 8.5. III Priority - komunikace k pozitivní motivaci všech zaměstnanců Obrázek. č.6: Maslowova pyramida potřeb Otevřenou komunikací chci motivovat zaměstnance pro etapu jejich pracovního života, vštěpovat myšlenku, že má smysl pracovat a podnikat pro školu (chci individuálně i společně vést dialog na workshopech (2x ročně) se všemi zaměstnanci), podpořit pocit hrdosti na to, že jsou učiteli gymnázia a soš ve Slavičíně s vědomím vzájemného profesního respektu, vysvětlit potřebu soudržnosti celého týmu bez ohledu na různorodost osobností při realizaci změn tak, aby nutnost změny pochopily a ztotožnili se s nimi, motivovat zaměstnance k formální i neformální kooperaci na platformě SMART cílů. (Cimbálníková, L. Databáze manažerských metod a technik. UTB Zlín, Repronis, s.r.o., 2013) Na setkání s žáky vysvětluji představu vize školy, především odstranit jejich pochybnosti 26

27 III Marketingová oblast Chci se zavedením oboru ICT soustředit na marketingovou oblast školy a transparentní tok informací jak dovnitř tak směrem k veřejnosti. Obrázek. č.7: Informační toky Nástroje komunikace ředitele s vnějším prostředím www Jednání s podnikateli Konzultace s ZK, UP, MÚ Otevřené Dveře na školách Rodičovské schůzky Doplňková Činnost - marketing KOORDINÁTOR Osobní jednání Akce školy Vydání brožury pro současné rodiče, články do medií Burzy SŠ Intranetové prostředí III Aktivity ředitele uvnitř i vně školy posílení prestiže školy V managementu lidských zdrojů, pedagogického procesu uvádím v této práci analýzu, evaluaci a vyhodnocení stavu klimatu školy vnějším subjektem (MAPA školy od SCIO, využít Barvy života firmy DAP) realizovat evaluaci vzdělávacího procesu vnějším subjektem KEA s cílem: dát impuls a příležitost pro kreativitu učitelům v pedagogickém procesu, vysílat je na odborné stáže do firem, zvát odborníky do školy,podporovat karierní růst v rámci DVPP a zahraničních stáží učitelů; umožnit zaměstnancům podnikatelsky využívat zařízení a kapacity soš; vést zaměstnance k možnosti stát se lektory kurzů pro firemní partnery při vzdělávání jejich zaměstnanců; posílit kompetence předsedům PK při realizaci výuky a při přidělování nenárokových složek platu; 27

28 preventivně vyhledávat rizikové faktory u žáků, učitelů a pracovat s metodiky, výchovným; poradcem, psychologem ve Výchovné komisi na předcházení problémů nebo při jejich řešení pomocí šetření KPP; vyžadovat u všech učitelů používání novým metod a forem při výuce (např. projektové práce žáků, obhajoby ročníkových prací žáků v maturitním ročníku a kvartě; inklinovat k hodnotě PH max,, rozšířit nabídku nepovinných předmětů, zavádět víceúrovňovou; výuku, výuku v blocích, kooperativní výuku a výuku heterogenních věkových skupin; vyžadovat plnění nastavených řídících a komunikačních pravidel (personální controlling); na intranetu postupně zavádět podobu e-learningového přístupu k výuce; implementovat do švp: stacionáře (odborné, přírodovědné, humanitní, technické, sportovní); aktivity žáků pro město a veřejné instituce, další cizí jazyk (francouzštinu, italštinu nebo španělštinu) jako volitelného předmětu a zahájit přípravu vyučovat aspoň jeden předmět v cizím jazyce na gymnáziu; navázat spolupráci s UTB Zlín; požadovat od učitelů písemné sebehodnocení při osobních pohovorech s ředitele jednou za rok v oblasti metod a forem výuky a osobního přínosu pro školu; požadovat od odpovědných učitelů plány práce a následně zhodnocení splnění cílů ve školním roce (předsedové PK, metodici, koordinátor švp); podporovat využívání konzultačních hodin pro nadané i problémové žáky u každého učitele; k pochopení osobnosti ředitele používat jednou měsíčně ředitelské blogy na intranetu kde se vyjadřuji nejenom k profesním, ale i k společenským tématům, aby učitelé, žáci, veřejnost mohla hodnotit postoje a názory ředitele; provést vnitřní audit hospodaření a audit personální v sloučeném subjektu; vytyčit strukturu toku informací a definovat kompetenční subsidiaritu v organizační struktuře; 28

29 IV. PŘEHLED ZÁKLADNÍCH VÝSLEDKŮ A ZÁVĚRŮ STRATEGICKÝCH ANALÝZ, NÁVRHY ROZVOJE FIRMY IV.1. Rozvojový záměr organizace v zavedení nového oboru Informační technologie Záměr ředitele musí být odrazem změn v regionu a společnosti. Ve Slavičínském regionu je potřeba reflektovat následující změny. Obrázek. č.8: Změny mající vliv na školu do dvou let chci iniciovat oborovou optimalizaci jednáním s regionálními sš a zřizovatelem; nový obor M/01 Informační technologie (15 žáků/ročník); Základní podmínky vzniku nového oboru vytvořit studijní a informační centrum pro žáky, vyučující a veřejnost integrací studijní literatury a ICT, správcem SIC by byl projektový manažer; zabezpečit SW a HW vybavení; vytvořit destinační management pro oborový švp; dokončit stavební rekonstrukce areálu SOŠ ve výši téměř 55 mil Kč; zahájím systematickou spolupráci se sociálními partnery regionu podloženou Rámcovou smlouvou s firmami v duchu duálního vzdělávání; 29

30 využití atraktivních a moderních ICT technologií přímo ve výuce; nabídnout a rozšířit volnočasové aktivity žákům; pokračovat ve využití fondů EU; zavést pozici projektového manažera, který bude koordinovat všechny projektové týmy; uplatnit fundraising politiku s regionálními firmami; využít benchmarking politiku se školami ve Slavičíně, Luhačovicích, Uherském Brodě, Zlíně spolupracovat na projektových schématech, především se ZŠ Slavičín;; nabízet realitní činnost,nabízet zakázkové práce; využít navázané spolupráce gymnázia s UTB Zlín a zahraniční partnery; navázat na projekt "Rozvoj a implementace Národní soustavy kvalifikací"; Profil absolventa v novém oboru by měl být jako pestrá paleta barev: Obrázek. č.9: Profil absolventa IV. 2. Situační analýzy a jejich hodnocení Analýza obecně zkoumá vlivy prostředí. Tyto vlivy mají v čase dynamický charakter, takže jejich působení na podnik ovlivňuje výchozí pozici. Okolí je ovlivněno společenským a ekonomickým vývojem minulého období. Situační analýza (situation analyse) je všeobecná metoda zkoumání jednotlivých složek a vlastností vnějšího prostředí (makroprostředí a mikroprostředí), ve kterém firma podniká, případně které na ni nějakým způsobem působí, ovlivňuje její činnost, a zkoumání vnitřního prostředí firmy (kvalita managementu a zaměstnanců, strategie firmy, finanční situace, vybavenost, historie, umístění, organizační kultura, image etc.), její schopnosti výrobky tvořit, vyvíjet a inovovat, produkovat je, prodávat, financovat programy (Jakubíková, D. Strategický marketing. Praha: OECONOMICA nakladatelství VŠE, 2005.). Do jeho základních charakteristik lze zařadit : 30

31 nové poznatky získané v některých vědních oborech, které umožňují aplikaci do výrobního procesu, které jsou potřebné především v regionálním saturačním perimetru školy; rozvoj moderních výrobních technologií na škole, které umožňují vyrábět produkty s větší přidanou hodnotou; vliv globalizace na formy vlastnictví a struktury školy a také na míru diverzifikace produktů od konkurenčních škol; nárůst turbulence prostředí a frekvence různých změn; velký vliv sofistikovaných informačních technologií; Různé faktory okolního prostředí působí na podnik různou měrou, proto je množství různých analytických metod, které lze využít. Například Porterova analýza konkurenčního prostředí školy je součástí strategického managementu, podobně jako třeba rozpočtování či plánování. S ohledem na její charakter popisuje vnější podmínky panující na trhu proto také je nutné ji pravidelně aktualizovat, zejména pak pro klíčové produkty a služby firmy. Při přípravě strategie se Porterova analýza 5 sil provádí téměř až jako poslední z analýz a často je dopadem SWOT analýzy. Zatímco SWOT analýza se snaží spíše vytyčit možné oblasti působení firmy, které by naplňovaly její poslání a dává do souvislosti silné, slabé stránky s hrozbami a příležitostmi. Z tohoto porovnání lze získat informace vzájemného působení. PEST analýza monitoruje tři roviny působení: které z faktorů mají vliv na podnik, jaké jsou možné účinky těchto faktorů, které z nich jsou v blízké budoucnosti pro podnik nejdůležitější. Porterova analýza tyto obory eliminuje od těch neperspektivních a dává řadu důležitých podnětů pro dopracování podrobnější strategie u těch perspektivních. Nicméně i Porterova analýza je de facto výstupem nějakého uceleného zamyšlení, které podobně jako PEST analýza (a na rozdíl od SWOT analýzy) může dokonce i z větší míry stavět i na objektivních faktech jako jsou různé statistiky trhu, finanční výsledky konkurentů apod., ale i tak obsahuje celou řadu subjektivních názorů, dojmů a méně či více kvalifikovaných odhadů potenciálního budoucího dění. I zde proto platí, že je dobré, pokud se na Porterově analýze podílí víc jednotlivců, třeba i z různých oblastí podnikání a života. Marketingová situační analýza obvykle začíná analýzou prostředí firmy, segmenty trhu, konkurenci, odhad budoucí poptávky a prodejů. Pojem prostředí je zpravidla charakterizován jako soubor okolností, ve kterých někdo žije a které ho nějakým způsobem ovlivňují. Tím někým může být člověk, rodina, podnik, místo atd. souhrnně řečeno, je to určitý subjekt. Na jeho chování působí jak kladné, tak záporné vlivy prostředí, které se označují jako faktory prostředí a rozhodují jak o současném, tak i o budoucím vývoji podniku. Marketingové prostředí je velmi dynamické, představuje nekončící řetězec příležitostí i hrozeb. Úkolem marketingových pracovníků je tyto faktory prostředí analyzovat, identifikovat jejich působení a navrhnout způsoby možného přizpůsobení chování firmy ve vztahu jak k současnému, tak i k očekávanému vývoji prostředí. Včasná reakce firem na měnící se podmínky prostředí je nutná k tomu, aby nejen přežily, ale také prosperovaly. 31

32 Popis současného vnějšího prostředí školy pro nový obor, viz. kap. I Poloha školy, kontakty a spolupráce se samosprávou, základní charakteristika blízkost větších měst Zlín, Uherský Brod, Vsetín do 50 km; dostupnost Brna a Ostravy do 150 km; snižující se počet obyvatel; snížení bytové výstavby v posledních letech; škola je ve OPS sdružení KDVVP Uherský Brod; Doprava, technická infrastruktura a bydlení neuspokojivý stav páteřních komunikací; špatný stav veřejného osvětlení ve městě; potřeba zvýšení bezpečnosti na přechodech pro chodce; škola nemá k dispozici ubytovací prostory; Místní ekonomika a podnikání místní podnikatelské subjekty mají jen velmi malý vliv na stav zaměstnanosti v obci; většina práceschopných obyvatel dojíždí za prací do okolních měst a obcí; aktuální míra nezaměstnanosti 11,24%, což je méně než okresní průměr; rozpočet školy po sloučení je menší než součet rozpočtů původních škol, aniž by došlo ke zmenší provozních nákladů; vysoký podíl investičních výdajů oproti provozním výdajům; Školství a sport kapacita mateřské školy je takřka naplněna kapacita 65 dětí; základní škola s dostatečnou kapacitní rezervou 1-4 ročník, úplná zš 1-9 ročník 460 žáků; špatný stav stávající tělocvičny města, kterou využíváme; špatný stav kulturního zařízení, které obec zakoupila ze soukromého vlastnictví v rámci udržitelnosti kulturního života v obci; 2 fotbalová hřiště pro malou kopanou bez zázemí, 1 antukový kurt a asfaltové hřiště; vysoká finanční náročnost údržby sportovních zařízení v majetku obce, který je využíván jak základní školou, sportovními organizacemi i neorganizovanými sportovci; Životní prostředí areál soš leží v záplavovém území, kdy správa toku intenzivně zpracovává protipovodňová opatření; úměrné zastoupení rekreačních objektů omezení jejich dalšího rozrůstání v obci; intenzivní zemědělství spojené s údržbou kulturní krajiny; Rekreace a cestovní ruch škola je napojena na turistické trasy, na cyklostezku Slavičín - Nevšová; absence lokality pro přírodní koupání; schází ubytovací kapacity pro turisty; památky v okolí muzeum Slavičín, Luhačovice lázně; 32

33 propagace školy na zlínském deníku, mf dnes; Kulturní a společenské vyžití existence různých spolků a občanských sdružení; obnova tradic a rozvíjející se kulturně společenské aktivity pro všechny věkové skupiny posilující místní sounáležitost: Vánoční jarmark, Vánoční koncerty v místním kostele; tradiční akce pro děti - Dětský den, Branný závod, Pohádkový les, Drakiáda; akce klubu důchodců pochování basy, košt domácí pálenky; Popis současného vnitřního prostředí školy pro nový obor, viz. kap. II Saturační perimetr školy Velikost školy Vstupní kvalita žáků Stav složení zaměstnanců Vybavenost školy Aktivity školy Demografické vlivy Sociální partneři Rodičovská veřejnost Kvalita vedení školy Obsah situační analýzy lze shrnout pod označením 5C: company podnik; collaborators spolupracující firmy a osoby; customers zákazníci; competitors konkurenti; climate/context makroekonomické faktory (analýza PEST). 33

34 IV Nepřímé vlivy PEST analýza Obrázek. č.10: Vnější vlivy Politické prostředí regionu Škola je bohužel velmi ovlivněna změnou politické reprezentace na úrovni České republiky v poslední dekádě z pravicově orientovaných vizí ( škola je podnik firma, která má své zákazníky, výrobní faktory, trh ekonomické parametry, firmy mezi sebou budou soutěžit a tím zvýší kvalitu) do levicově orientované politiky ( škola je především služba společnosti a všemocná ruka trhu není správným lékem na řešení problémů ve školství). Druhou úrovní politického vlivu na naši školu je složení krajské reprezentace. Dopadem těchto dvou často 34

35 protichůdných úrovní politického směru je omezení a propad v regionálním podnikání, zhoršené podmínky k zaměstnávání nejrůznějších skupin občanů, přesun priority vzdělání u většiny občanů až na další místa ve svém žebříčku hodnot. Kromě samotné stability je přirozeně důležitý také obsah, a to jak ten současný, tak ten budoucí. Současný legislativní rámec je většinou dlouhodobě nekoncepční, neodráží vůbec analýzu potřeb společnosti, kudy se má čr v následující dekádě hospodářsky ubírat, a tedy směřovat oborovou strukturu školství. Pravicové vlády naprosto nekoncepčně povolily otevírání oborů a škol, které jednoznačně nemají na trhu uplatnění, absolventi většinou neskončí u svého oboru, ať už na středních či vysokých školách. Chceme v budoucnu, aby z populačního ročníku skončilo téměř 2/3 uchazečů na VŠ? Chceme, aby v 10 mil republice bylo více jak 70 vysokých škol? Chceme se ubírat spíše hospodářky do terciární sféry či do průmyslu? Chceme, aby školy mezi sebou sváděly na prvním místě boj o žáka a studenta na úkor kvality a často předpokladů uchazeče? Dopadem je totální chaos a nekoncepčnost systému. Kvalita je vždy držena především učitelem. Bohužel na pedagogické fakulty odcházejí z gymnázia především průměrní až podprůměrní studenti. Prestiž učitelského povolání politika za posledních 60 let zdevastovala. Dnes stát řídí pouze maturitní zkoušky a snaží se zavést zkoušky přijímací, téměř rezignoval na organizaci všech soutěží. V současné době má zřizovatel naší školy snahu citlivě ovlivnit strukturu oborů v kraji, ale vzhledem k tomu, že školství podléhá často různým neodborným vlivům, které často vyvolají emoce k odborným byť nepopulárním krokům, je i malá změna pro zřizovatele velmi složitá. Výsledkem je prodlužování pouze tržně agresivního prostředí mezi školami, což vůbec nepřináší prospěch pro vedení škol..(cimbálníková, L. Databáze manažerských metod a technik. UTB Zlín, Repronis, s.r.o., 2013) Ekonomické prostředí školy Ekonomické prostředí je především v našem regionu dáno zákonem o RUD. Kromě měst Zlín, Uh. Hradiště jsou rozpočty PO a RO pod hranicí jejich skutečných potřeb a vzhledem k situaci na trhu je výhled v dalších dvou letech velmi podobný. Ceny pracovní síly se v regionu drží na podprůměrných hladinách oproti ČR (např. ve školství je průměrný plat učitele SŠ ve Zlínském kraji na posledním místě ze všech krajů ČR.) Ceny produktů a služeb jsou však v průměrné hladině ČR., viz. Komodity jako pohonné hmoty, potraviny, bydlení). Investiční aktivity zřizovatele školy v oblasti podpory podnikání např. Holešovská zóna, se nesetkávají s úspěchem. Ani jiné zahraniční firmy v posledních letech nevytvářely pracovní místa. Naopak dle jednání s firmami jsou jejich plány nasměřovány na přestěhování technologií do oblastí jižní Evropy, kde je pracovní síla levnější. Ekonomika v kraji byla a je založena především na zhodnocování vstupních surovin a polotovarů. Export v kraji je negativně poznamenán polohou kraje v rámci ČR. V tvorbě hrubého domácího produktu se Zlínský kraj řadí na 7. místo mezi kraji v ČR. V roce 2010 dosáhla průměrná hodnota HDP na 1 obyvatele kraje Kč (v běžných cenách).1průmyslový potenciál Zlínského kraje tvoří podniky zpracovatelského průmyslu, kterých je 17 % z registrovaných subjektů celkem. 35

36 Zejména jde o podniky průmyslu kovodělného, dřevozpracujícího, elektrotechnického a textilního. Jejich charakteristickou stránkou je však nízká úroveň modernizace výroby ve srovnání s ČR.2Podle struktury nově vytvořené hodnoty se na tvorbě HDP v kraji nejvýznamněji podíleli výrobci z odvětví zpracovatelského průmyslu, podíl se v období let pohyboval mezi %. Zvýšilo se zastoupení stavebnictví, výroby a rozvodu elektřiny, tepla a vody a také dopravy. Naproti tomu poklesla tvorba hrubé přidané hodnoty (HPH) v dobývání nerostných surovin, zemědělství a v obchodě. Růst objemu vývozu se zastavil v roce 2007, v následujících letech došlo k poklesu. Z nejvyšší hodnoty 120,7 mld. Kč klesl na 98,3 mld. Kč v roce Podíl kraje na celkovém exportu ČR se tak snížil ze 4,9 % na 4,6 %.3. Škola za poslední dva roky je relativně ekonomicky stabilní, vykazuje pravidelně kladný hospodářský výsledek a je schopna pomocí doplňkové činnosti významně zlepšovat materiálně technickou základnu. Problémem zůstává malá alokace celorepublikového objemu mzdových prostředků. Není na prvním místě rozhodující metoda přerozdělení, ale % výše HDP určené pro školství, srovnáme-li se s okolními státy západní Evropy. Sociální prostředí regionu Tato oblast je důležitá zejména pro firmy podnikající v oblasti retailu tj. prodeje koncovým spotřebitelům. Řeší se při ní demografické ukazatele, trendy životního stylu, etnické a náboženské otázky, ale také oblast médií a jejich vlivu, vnímání reklamy, oblast Influencerů a Opinion makerů, hlavní události jako jsou veletrhy, významné konference apod. i otázky místní etiky (rozuměj úrovně korupce, dodržování a vynutitelnosti zákonů, atd.). 36

37 Graf č.4: Porodnost v regionu (zdroj Výroční zpráva školy 2014) Graf č.5: Podíl kategorie věřící celkem v jednotlivých krajích, údaje v % (zdroj UIV 2013) 37

38 Graf č.6: Nezaměstnanost absolventů v roce 2012 (zdroj UIV 2011) Škola je posazena v Jižním Valašsku s vysokým procentem religiozity. I tento faktor má vliv na saturační kontingent žáků. Technologické prostředí školy V otázkách technologického prostředí se analýza zabývám: otázkami infrastruktury - doprava je podmíněna velmi špatnou sítí cest ve Zlínském kraji (opět kromě Zlína Uh. Hradiště), ze saturačního regionu školy je cesta autem do Zlína vzdálená až 60 km, což je hromadnou dopravou téměř 2 h času. Z tohoto důvodu je opodstatněné přehodnotit specifika okrajových částí (příhraniční oblast se Slovenskem) v jiném parametru normativních stanovení provozních a mzdových prostředků na žáka na sš průmysl jednoznačně v regionu souvisí se stavem infrastruktury, a tedy po vytunelování regionálních firem Vlárské strojírny (zaměstnávaly 2500 zaměstnanců), Svit (zaměstnával 1000 zaměstnanců) je kromě podnikajících na OSVČ větším zaměstnavatelem TVD Slavičín, TRYON Brumov, NTS Prometal (celkem asi 1000 zaměstnanců), převažuje strojírenská výroba v těchto firmách, pokud se nepodaří vytvořit firemní podmínky pro absolventy sš a např. UTB Zlín v rámci aplikované vědy a výzkumu, podpory vědy a potažmo vysokého školství, potenciál bude exportovat mimo Zlínský kraji; je potřeba připomenout, že kraj na prvním místě v počtu lidí hlásící se ke katolickému náboženství, a tedy tento faktor má jistě významný vliv na sociální migraci z regionu, čerpat můžeme především z turismu 38

39 jedna z mála věcí, která je však v kvalitním stavu díky snaze vedení školy nikoliv státu a zřizovatele, je síťová infrastruktura školy HW a SW vybavení. IV.2.2. Přímé vlivy Obrázek. č.11: Přímé vlivy Model se snaží odvodit sílu konkurence v analyzovaném odvětví ve školství a tím pádem také ziskovost žáků daného sektoru trhu. K dosažení tohoto cíle rozebírám pět klíčových vlivů, které konkurenceschopnost firmy ovlivňují pomocí Porterovy analýzy. 39

40 Porterova analýza pěti sil Obrázek. č.12: Porterova analýza Konkurenční rivalita. První Porterovou silou je konkurenční rivalita. Při analýze této síly je třeba podívat se na to, jak velké jsou na daném trhu konkurenční tlaky, kolik nás vlastně bude stát, aby se o našich produktech někdo dozvěděl, jak moc budeme schopni v praxi rozvinout a využít naše konkurenční výhody, jakou má daný trh dynamiku a jestli vůbec budeme schopni s konkurencí držet krok. Bohužel naprosto nekoncepčními kroky předešlých politických reprezentací se školství dostalo do konkurenčního trhu dle mého názoru je to v souvislosti s výrazným dopadem demografie základní problém systému. Škola nikdy nemůže mít atributy 100% firmy kdo jenom trošku rozumí školství, musí nutně připustit, že pracujeme li s nejkrásnějším darem (po oboru lékařství) a to s člověkem, pak není možné připustit 100% vliv tržních mechanizmů. Ve školství nefunguje ruka trhu kvalita není lokálně a časově omezeně měřitelná, a tedy kvalita není prioritním faktorem naplněnosti škol. V regionu o saturační schopnosti obyvatel jsou 3 střední školy, každá při ekonomické životaschopnosti současného normativního způsobu financování potřebuje alespoň 300žáků (tedy 900 celkem). V populačním ročníku regionu je žáků. O tyto žáky se mají rozdělit 3 školy. Výsledkem je, že ani jedna škola nemá dostatečný výkon a neustále se propadá. Řešením je komplexní restrukturalizace a optimalizace oborů a škol v regionu. Na to je ale 20 let malá politická odvaha. Ředitelé téměř stejného typu sš jsou svázáni a jejich jakékoliv marketingové aktivity jsou téměř neefektivní. Hrozba vstupu nových konkurentů na trh Další Porterovou silou je hrozba vstupu nových konkurentů na trh. Ta je obzvláště důležitá v nových, progresivně se rozvíjejících oborech, kde není zcela znám objem trhu jako celku 40

41 anebo kde objem trhu rychle roste. Snad jen blázen by mohl přepokládat, že se uplatní nový obor škola v regionu, tedy tento faktor nehrozí, současný zřizovatel rozumně spíše tlumí obory v kraji a deklaruje, že výkon rozhodně u škol nebude zvyšovat novým oborem, neboť počet v populačním ročníku se snížil během deseti let o 1/3. Hrozba vzniku substitutů Třetí silou z kategorie konkurenčního prostředí je hrozba vzniku substitutů. Substituty se v tomto případě myslí cokoliv, co nějakým způsobem nahradí zákazníkovi službu nebo produkt, který poskytujete. V češtině se u této síly totiž setkáte i s trochu trefnějším překladem hrozba vzniku náhražek. V našem regionu může odborné vzdělávání nahradit firemní vzdělávání, soukromé doučování u gymnazistů, v celoživotním vzdělávání může ohrozit soukromé školy nebo soukromé školící centra (MERLIN apod.). Síla kupujících Silou kupujících se myslí zejména jejich vyjednávací síla o ceně, a to ať už ta přímá, kdy skutečně dojde k licitaci se zákazníkem, anebo ta nepřímá, kdy zákazník prostě může začít odebírat míň zboží nebo služeb anebo může odejít jinam. Přitom zejména síla kupujících je od vzniku krize velice důležitým faktorem, který se nevyplatí podceňovat ani tehdy, kdy se zaměřujete čistě na retailové produkty. Dnes už je totiž běžné, že zákazník zcela otevřeně a významně ovlivňuje cenu takových komodit jako je pojištění, bankovní služby, auto, spotřební elektronika, nábytek, telekomunikační služby atd. V oblasti síly kupujících je tak třeba se ptát na to, nakolik je produkt unikátní. Gymnaziální vzdělání na škole není unikátní, neboť všechna gymnázia mají společné rvp a mohou se lišit v švp jen minimálně a to v takových parametrech, které nehrají při rozhodování uchazeče roli (např. výběr cizího jazyka, zahraniční aktivity, nabídka volitelných seminářů ). Uchazeč se rozhoduje naprosto dle jiných (osobních) důvodů rodiče dojíždí denně do nějakého města, kamarád chce jít na nějakou sš, aj., výsledky kvality školy jsou pro uchazeče neuchopitelné a většinou se rozhodují na základě dojmu, možná pověsti, ale to neřeší kardinální problém, že i kdyby na jedno gymnázium nešel ani jeden uchazeč a všichni šli do sousedního gymnázia, pořád bude těchto uchazečů i na tuto druhou školu málo. V situaci, kde se téměř každý může dostat na maturitní obor je obtížné hledat nuance mezi školami.. Síla dodavatelů Poslední silou, která podle Portera výrazně ovlivňuje podnikání, je síla dodavatelů. Ta je v některých odvětvích takřka nulová a v některých jako je třeba strojírenství nebo elektronika může být tou silou největší, tedy z pohledu vlivu na složení a cenu vašich produktů. Síla dodavatelů je přirozeně tím vyšší, čím jste na nich závislejší. V našem případě to znamená vztah s základními školami a firmami. Z mého pohledu je v našem regionu zásadní problém špatného kariérového poradenství na zš. S dětmi se začne kariérově pracovat až v 9. třídě a jedná se především oradu: Tam nechoď, nebo : Tam se přihlas. Změna musí opět nastat systémová, tzn. Vzdělávání výchovných poradců, karierních poradců, zaváděním (a je to opět o financování) psychologů na školy. 41

42 6. síla Vedle pěti Porterových sil se v 90. letech minulého století začala objevovat ještě šestá. Za tu jsou podle profesorů z Yale Brandenburgera a Nalebuffa považovány buď tzv. Complementators, kteří mají potenciál k uzavření strategické aliance (což se týká jen hodně specifických případů obvykle větších firem), Podle těchto kritérií Porter rozděluje strategie tak, jak je uvádí následující obrázek. Analýza Stakeholder vnějších institucí (zájmových skupin) Obrázek. č.13: Analýza Stakeholder Pojem stakeholder zahrnuje: dodavatele základní školy regionu odběratele VŠ, firmy v regionu zaměstnance pedagogický sbor management, tzn. vedení podniku, i z tohoto důvodu jsem zahájil FS II akcionáře lze chápat rodiče, zřizovatele různá sdružení se vztahem k ekologii pro školu se jedná jen o spolupráci s ekologickými institucemi, např. VERONICA Hostětín stát MŠMT, kontrolní orgány představitele regionu městská samospráva Slavičín a okolních obcí (Cimbálníková, L. Databáze manažerských metod a technik. UTB Zlín, Repronis, s.r.o., 2013) V následujícím vybírám jen ty podstatné. 42

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Současné aktivity MŠMT voblasti odborného vzdělávání

Současné aktivity MŠMT voblasti odborného vzdělávání Současné aktivity MŠMT voblasti odborného vzdělávání Ing. Miloš Rathouský ředitel odboru středního a vyššího odb. vzdělávání MŠMT konference Uherský Brod, 20. 10. 2010 Východiska Kurikulární reforma (ŠZ

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6 350 11 Cheb KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY OBSAH 1. Koncepce dalšího rozvoje školy... 2 1.1 Oblast výchovně vzdělávací... 2 1.2 Oblast personální... 3 1.3 Oblast

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Marketingové prostředí

Marketingové prostředí Marketingové prostředí Anotace Seznámení s vnějším prostředím firmy, s mikroprostředím, makroprostředím a základními marketingovými analýzami. Prezentace je doplněna úkoly a aktivitami žáků k danému tématu.

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Opatření na podporu OV

Opatření na podporu OV ŠKOLA VE FIRMĚ FIRMA VE ŠKOLE Opatření na podporu OV Uherský Brod 20. září 2012 Koncepce 2 DZ vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (2011-2015) DZ vychází z Programového prohlášení vlády: - Podpora

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 NÁSTIN KONCEPCE ROZVOJE SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 Předkládá: PaedDr. Milan Kubát, ředitel školy, jako podklad pro zřizovatele školy Projednáno se Školskou

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Obsah ❶ Terciární vzdělávání ❷ Marketing vzdělávání ❸ TPCA jako zaměstnavatel ❹ Role a očekávání

Více

Aktivity MPO v oblasti středního školství

Aktivity MPO v oblasti středního školství Spolupráce na více úrovních Úřad práce Zaměstnavatelé NÚV Predikce potřeb trhu práce Sektorové dohody MPO, MZe Zřizovatelé (kraje) MŠMT Financování? Otevírání oborů Optimalizace sítě SŠ Přizpůsobení ŠVP

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Zkušenosti s přípravou na povolání v ČR Bratislava 2015

Zkušenosti s přípravou na povolání v ČR Bratislava 2015 Zkušenosti s přípravou na povolání v ČR Bratislava 2015 Petr BANNERT ředitel odboru vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Strategie VŠTE 2010-2015

Strategie VŠTE 2010-2015 Strategie VŠTE 2010-2015 PREAMBULE: Tento dokument vymezuje pohled vrcholového vedení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (dále jen VŠTE ) na dlouhodobé směřování vysoké školy v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

Kvalita prověřená časem

Kvalita prověřená časem 1 2 SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI A PODPORA TECHNICKÉHO VZDĚLÁNÍ Ing. Ivo Žižka ředitel pro personalistiku a administrativu TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. 3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O TŽ Tradice od roku 1839 Integrovaná

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŢEB

FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŢEB FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŢEB Vzdělávání 2 3 4 DŮVODY PRO FINANCOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělání a makroekonomický růst spojen s teorií lidského kapitálu růst produktivity práce v ekonomice (Benhabib,

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Personalistika a vzdělávání ve firemní praxi SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 1 Úvod Personální útvar má za úkol ovlivňovat vztahy mezi organizací a

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová MARKETINGOVÝ VÝZKUM Transakce mezi podnikem a trhem Komunikace Komunikace Nákupní trh Úhrada Zboží Podnik Úhrada Zboží Odbytový trh Nákupní informace Odbytové informace zbožní transakce informační transakce

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha-Adaptibilita 2011 SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Registrační číslo

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Kolektiv autorů MěÚ Vsetín: Bc. Věra Goldová Ing. Milan Půček, MBAMBA Ing. JiříTrezner Martin Kučný (SPKP Vsetín o.p.s.)

Více

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013 Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Miroslav Novák hejtman Moravskoslezského kraje 23. dubna 2013 Východiska podpory technického

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Č.j.: GJP SOS 271/II.3.1 15 Organizace a kritéria přijímacího řízení stanovené pro školní rok 2015/2016 dle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Relevantními výzvami pro FHS

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018

Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018 Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018 Krédo školy - nabídnout žákům a rodičům za minimální náklady kvalitní vzdělávání, pomoc a velkou škálu podnětů ve výchově,

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace do terciárního vzdělávání Michal Karpíšek, David Václavík Členové expertního týmu IPn Reforma terciárního vzdělávání Semináře pro VOŠ Praha a Brno, 10.

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

RSK Královéhradeckého kraje PS Vzdělávání 10:00

RSK Královéhradeckého kraje PS Vzdělávání 10:00 RSK Královéhradeckého kraje PS Vzdělávání 10:00 Program Shrnutí výstup jednání PS vzdělávání Aktuální stav přípravy KAP v Královéhradeckém kraji Aktuální informace ke KAP - MŠMT Ing. Barbořáková Diskuze

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

Konference OP VVV. Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Praha, 4. listopadu

Konference OP VVV. Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Praha, 4. listopadu Konference OP VVV Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Praha, 4. listopadu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globálním cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Sektorová dohoda pro obor strojírenství. Ing. Věra Vrchotová MOTOR JIKOV Group a.s.

Sektorová dohoda pro obor strojírenství. Ing. Věra Vrchotová MOTOR JIKOV Group a.s. Sektorová dohoda pro obor strojírenství Ing. Věra Vrchotová MOTOR JIKOV Group a.s. podpis Sektorová dohoda pro obor strojírenství v Jihočeském kraji byla slavnostně podepsána dne 4. dubna 2012 na Krajském

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Úvod do strategie řízení. Radek Maca 1

Úvod do strategie řízení. Radek Maca 1 Úvod do strategie řízení Radek Maca 1 Hlavní oblasti činností ve škole vzdělávání (služby) Škola (šk. zařízení) řízení (plánování) uplatnění (trh) administrativa Radek Maca 2 Škola není izolovaná soustava

Více

Evaluace středních škol

Evaluace středních škol Evaluace středních škol v projektu Kvalita II Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II A 1 2: Evaluace středních škol M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : 1. Celkový koncept kvality; žák, škola

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Dušní17, 110 00 Praha 1, tel:+420 222 333 137 e-mail:prazmova@seznam.cz Zásadní připomínky k návrhu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 str. 11

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy Budoucnost cestovního ruchu v regionech z pohledu krajské samosprávy Ing. Jindřich Ondruš předseda komise Rady Asociace krajů ČR pro cestovní ruch člen Rady Zlínského kraje Vznik krajů subjekty odpovídající

Více

Možné řešení úkolu. Sen Market

Možné řešení úkolu. Sen Market Možné řešení úkolu Sen Market Žák Třída Datum zpracování Osnova 1. Plánování: a) Základní strategické cíle b) SWOT analýza c) Porterova analýza konkurence 2. Organizování: a) Organizační struktura Sen

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

PRACOVNÍ PORADENSTVÍ PROFESNÍ VÝBĚR

PRACOVNÍ PORADENSTVÍ PROFESNÍ VÝBĚR PRACOVNÍ PORADENSTVÍ PROFESNÍ VÝBĚR Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio

Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio Radek Maca NIDM Obsah prezentace Vize aneb modely budoucnosti škol Škola jako učící se

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více