Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně"

Transkript

1 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta logistiky a krizového řízení Strategický plán školy Závěrečná práce Mgr. Josef Maryáš Místo, rok odevzdání práce: UTB Zlín,

2 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta logistiky a krizového řízení Specializační studium pro vedoucí pracovníky ve školství Josef Maryáš Strategický plán školy Závěrečná práce 2015

3 Prohlašuji, že jsem práci zpracoval samostatně a že všechny citované zdroje (včetně internetových) jsou uvedeny v seznamu citované literatury. Ve Slavičíně Datum Podpis

4 Anotace Celý text vychází z popisu, analýzy a návrhů řešení pomocí teoretických postupů a metod ve strategickém vedení a řízení školy pro Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, kde působím 25 let a školu jsem spoluzakládal na zelené louce. Snažím se popsat kontinuitu minulého, současného období školy z pohledu řízení a jeho dopady na fungování instituce s návrhem řešení rozvoje instituce do dalších let. Hledám možnosti využití příležitostí k odstranění slabých stránek školy. Využívám při analýze standardních metod a postupů z teorie strategického řízení, aplikuji dopady dotazníkového šetření u svých zaměstnanců, analýzy MAPA školy firmy SCIO z let Různé faktory okolního i vnitřního prostředí působí na školu různou měrou, proto je také několik různých analytických metod, které využívám v situační analýze.

5

6 Obsah I. Realizační resume I.1. Název, adresa školy, právní forma 8 I.2. Historie, poslání, vize I.3. Předmět podnikání...9 I.4. Klíčové osobnosti organizace.9 I.5. Popis produktů 9-10 I.6. Popis trhu 10 I.7. Finanční aspekty I.8. Strategické zaměření školy na další období II. Charakteristika školy II.1. Charakteristika produktu II.2. Trh, charakteristika zákazníků (uchazečů o studium) II.3. Popis konkurence II.4. Charakteristika významných dodavatelů..19 II.5. Vnitřní zdroje školy III. Organizační struktura, personální zajištění, vedení organizace III.1. Organizační struktura III.2. Personální zajištění.24 III.3. Styl a kvalita vedení školy III.3.1. Priority - komunikace k pozitivní motivaci všech zaměstnanců.26 III.3.2. Marketingová oblast.27 III.3.3. Aktivity ředitele uvnitř i vně školy posílení prestiže školy IV. Přehled základních výsledků a závěrů strategických analýz, návrhy rozvoje firmy IV.1. Rozvojový záměr organizace IV.2. Situační analýzy IV.2.1. Nepřímé vlivy IV.2.2. Přímé vlivy IV Analýza vnitřního prostředí IV.3. Strategické cíle IV.4. Výběr a určení strategií Závěr..54

7 Úvod a cíl práce Tato závěrečná práce má za úkol popsat metody, formy, cesty k cíli, který jsem si jako ředitel školy předsevzal po sloučení dvou naprosto odlišných vzdělávacích světů gymnázia a SOŠ. Pokusím se na základě mých životních a profesních zkušeností ve funkci zástupce ředitele střední školy od roku 1994 do roku 2002 a ředitele střední školy od roku 2002 doposud na Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín vyřešit 20 let nedotknutelný problém optimalizace středních škol v oblasti jižního Valašska. Čtenáři nabízí nejenom odborný pohled na řízení školy s využitím analytických metod, ale také osobní intuici, která v jakémkoliv zaměstnání, kde člověk pracuje jako vedoucí týmu, se nutně musí odrazit. Především pak nabízím unikátní možnosti při sloučení dvou odlišných školských světů odborného a všeobecného vzdělávání, které ve Zlínském kraji je ojedinělé. Vzhledem k tomu, že školu jsem v roce 1992 spoluzakládal, mám možnost vidět celou její existenci od zavedení jedné třídy v budově na periferii města Slavičín v dřevěném pavilonu až po dnešní stav 26 tříd a nabídky 10 oborů pro uchazeče základních škol a veřejnost v oblasti celoživotního vzdělávání především v udělování dílčích a úplných kvalifikací učebních oborů v moderně zrekonstruovaných areálech v centru města.

8 I. REALIZAČNÍ RESUME I.1. Název, adresa školy, právní forma Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín; sídlo: Školní 822, Slavičín; odloučené pracoviště: Divnice 119, Slavičín; IČO: ; IZO: ; identifikátor zařízení: ; zřizovatel: Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně; datum zřízení: , zřizovací listina ze dne (bez č.j.); osmiletý studijní cyklus zaveden od MŠMT č.j /94-61 ze dne ; kapacita školy: 720 žáků, současný stav cca 500 žáků; kapacita školní jídelny výdejny 180; škola sdružuje: Gymnázium, Střední odbornou školu, výdejnu jídla, výdejna je součástí útvaru soš; rada školy: zřízena Školská rada od , počet členů 6, ze zákona č. 561/2004 Sb.,; asociace rodičů a přátel Gymnázia Jana Pivečky Slavičín; doplňková činnost, volná živnost; I. 2. Historie, poslání, vize Historie Gymnázium bylo založeno v roce Prvotní působiště bylo v areálu SOU strojírenského Slavičín a Gymnázium tvořilo jediný subjekt spolu s Rodinnou školou. V roce 1994 byl na škole zaveden 8letý studijní cyklus a současně se sídlo školy přesunulo do Slavičína. SOŠ Slavičín vznikla v první polovině šedesátých let minulého století při místním strojírenském podniku, původně muniční továrně, založené v roce Od 1. září 1976 byla v odborném učilišti zavedena i výuka čtyřletého učebního oboru s maturitou mechanik seřizovač. V roce 1980 bylo učiliště přejmenováno na Střední odborné učiliště strojírenské. Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, takový název nese od nový sloučený subjekt, tato optimalizace je nevyhnutelným ekonomickým a demografickým důsledkem vývoje posledních let nejenom ve Slavičínských školách. 8

9 Poslání a vize Vizí je budování otevřené školy k veřejnosti u všeobecného a odborného vzdělávání, k seberealizaci žáků a učitelů, k zabezpečení uplatnitelnosti na trhu práce absolventů, k nabídce možnosti celoživotního vzdělávání (firemní vzdělávání, rekvalifikace, kurzy). Posláním školy je prolínání socializační, výchovné a vzdělávací funkce školy s motivací k celoživotnímu vzdělávání, připravit kvalifikované řemeslníky pro trh práce v regionu s možností samostatně podnikat, připravit uchazeče o VŠ studium na celoživotní vzdělávání. Základem je partnerský vztah mezi učiteli, žáky, rodiči a veřejností. Slušnost, odbornost, výchova k občanství a solidaritě. Nabídka mimoškolních a volnočasových aktivit žáků v oblasti zahraniční, kulturní, sportovní, zájmové je primárním předpokladem práce. I. 3. Předmět podnikání Gymnázium je zaměřeno k přípravě na VŠ a to na oblast cizích jazyků (příprava na státní jazykové zkoušky JA,JN,JF,JR,Šp,L), přírodních věd (ekologie, astrofyziky, chemie, biologie, lékařských oborů), ICT technologií, matematiky, technických oborů a společenských věd. SOŠ připravuje mládež jižního Valašska po stránce teoretické i praktické pro výkon zvoleného povolání ve strojírenských oborech, učebních oborech, podnikání bez větších nároků na dojíždění I. 4. Klíčové osobnosti organizace jméno ředitele: Mgr. Josef Maryáš, jmenován s účinností od č.j. ŠK/748/03; adresa bydliště ředitele: Štítná nad Vláří Popov 119, 7633 Štítná nad Vláří; datum narození ředitele: ; kontakt na ředitele: , jméno statutárního zástupce : Ing. Michal Horalík, jmenovaný od kontakt: , I. 5. Popis produktů Žáci jsou připravováni pro studium na VŠ a pro strojírenské firmy v regionu jako kvalifikovaní řemeslníci, absolventi tříletých učebních oborů mohou na naší škole dále studovat denní nebo dálkovou formou obor Podnikání a následně na vysokých školách, škola velmi podporuje propojení odborného výcviku v regionálních firmách. Kompetence gymnazisty - dovednost flexibility, učit se, pracovat v týmu, komunikovat, připravit především pro vysokoškolské vzdělávání a další typy terciárního vzdělávání, zvládat dva 9

10 cizí jazyky. Umět komunikovat ústně, písemně v českém i cizím jazyce, užívat běžně prostředky ICT. Schopen samostatně se učit a řešit úkoly, připraven na týmovou práci, poskytnout zpětnou vazbu druhým a sám ji přijímat. Rozvíjet a chránit své fyzické, duševní i sociální zdraví a být za ně zodpovědný, taktéž za své chování a činy, orientovat se v právech a povinnostech mladistvých I. 6. Popis trhu Gymnázium je situováno v městském lesoparku a je součástí školského komplexu zahrnující ZŠ, sportovní halu, hřiště, nový sportovní areál, má k dispozici školní jídelnu ZŠ a školní bufet. Škola má k dispozici 24 kmenových a 11 odborných učeben, výtvarnou galerii, je připojeno bezdrátově na Internet s rychlostí 40 Mb/s Škola se nachází v příhraniční oblasti s nadprůměrnou nezaměstnaností (až 20%) Vzdělanostní struktura obyvatelstva je významně diferencovaná ve věkových kategoriích, ve věku let převažuje maturitní vzdělání, nad 40 let převažuje vyučení v oboru Dopravní obslužnost je špatná především pro malé vesnice mimo silnice I. třídy, kde autobusové I. 7. Finanční aspekty Tab. č.1: Závazné ukazatele v Kč (zdroj Výroční zpráva školy ) upravený rozpočet neinvestiční: schválený rozpočet k Platy , ,00 Ostatní osobní náklady , ,00 ONIV přímé , ,00 ONIV provozní , ,00 NIV ostatní , ,38 Celkem , ,38 investiční: schválený rozpočet rozpočet k dotace od zřizovatele 0, ,00 dotace ze státního rozpočtu 0,00 0,00 dotace v rámci ROP 0,00 0,00 dotace ze státních fondů 0,00 0,00 Celkem 0, ,00 Odvod z investičního fondu: , ,00 10

11 Tab. č.2: Průměrné platy v jednotlivých kategoriích zaměstnanců v kraji (zdroj UIV 2014) nárůst v kategorie přepočt.zam. mzdy celkem prům. plat prům. plat % učitelé 2 397, ,99 vychovatelé 234, ,78 učitelé OV 325, ,85 ostatní ped.prac. 173, ,70 THP 364, ,99 provozní prac. 498, ,33 kuchařky 253, ,51 ostatní prac. 33, ,97 Celkem 4 280, ,23 11

12 Graf č.1: Průměrné platy v jednotlivých kategoriích v krajích (zdroj Výroční zpráva Zlínského kraje 2013) 12

13 Tab. č.3: Plnění nákladů rozpočtu školy (zdroj Výroční zpráva školy 2013) Přehled o plnění rozpočtu vybraných položek nákladů hlavní činnosti v tis. Kč Skutečnost k Upravený rozpočet 2013 Skutečnost k % plnění rozpočtu 2013 % nárůstu 2013/2012 PŘÍMÉ NÁKLADY CELKEM , , ,30 102,43-3,08 Z toho: Mzdové prostředky , , ,08 100,88-7, Platy zaměstnanců , , ,09 99,97-9, Ostatní platby za provedenou práci 1 680, , ,00 110,33 17,59 Zákonné pojištění a FKSP 7 475, , ,23 100,10-9, Pov.pojistné plac.zam. (mimo 5038) 7 269, , ,26 100,09-9, FKSP 205,84 185,27 185,97 100,38-9,65 Ostatní přímé náklady 435, , ,99 136,57 334,90 z toho: 5135 Učebnice, šk.potř. zdarma 0,00 0,00 0, Knihy, učeb.pomůcky mimo DDHM 69,02 412,77 199,47 48,33 189, DDHM učební pomůcky 160,32 683, ,57 203,97 769, Služby školení a vzdělávání 31,52 56,60 32,62 57,63 3, Cestovné, cest.náhrady 8,95 69,41 103,58 149, ,71 PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM 7 655, , ,81 101,00 30,82 Z toho: 5137 Drobný dlouhod.hmotný majetek 298, , ,54 140,99 653,88 z toho: vybavení učeben, laboratoří a kabinetů 123,55 791, ,34 pořízení PC 0,00 0,00 53, Materiál, materiál na opravy 1 145, , ,74 94,90 1, Nákup vody,paliv,energie celkem 2 080, , ,28 86,39-10, ,5 Nájemné, nájem za půdu 124,57 120,00 119,97 99,98-3, Ostatní služby 1 160, , ,29 86,77 9,28 z toho: úklid a údržba 0,00 0,00 0,00 údržba SW 176,73 186,00 199, Opravy a udrž.(mimo ISPROFIN) 410,62 801, ,38 163,59 219, Odpisy majetku 1 297, , ,68 90,98-5,73 NÁKLADY CELKEM , , ,11 102,06 3,79 z toho: NIV ESF (UZ 13404, 33006, 33012, 33019, 33030, 33031, 33439) 1 602, , ,25 13

14 Tab. č.4: Plnění výnosů rozpočtu školy (zdroj Výroční zpráva školy 2014) Přehled o plnění rozpočtu vybraných položek výnosů hlavní činnosti v tis. Kč Skutečnost k Upravený rozpočet 2013 Skutečnost k % plnění rozpočtu 2013 % nárůstu 2013/2012 VÝNOSY CELKEM , , ,51 102,70 3,77 Výnosy z vlastních výkonů 273,88 193,00 250,76 129,93-8,44 z toho: výnosy z prodeje služeb 7,16 0,00 39,00 444,66 produktivní práce žáků 266,72 193,00 211,76 109,72-20,60 stravné 0,00 0,00 0,00 poplatky za ubytování 0,00 0,00 0,00 příspěvek na úhradu nákl.v ZUŠ 0,00 0,00 0,00 Výnosy z pronájmu 0,00 0,00 0,00 Čerpání fondů 213,85 719,00 565,09 78,59 164,25 z toho: fond oběžných aktiv, FKSP 2,39 10,00 0,00 0,00-100,00 fond odměn 0,00 6,00 0,00 0,00 rezervní fond 61,45 203,00 65,09 32,07 5,92 investiční fond 150,00 500,00 500,00 100,00 233,33 Ostatní výnosy z činnosti 197,04 66,00 369,46 559,78 87,50 0,00 0,00 0,00 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů , , ,93 102,22 3,31 prostředky SR* , , ,15 102,71 3,18 prostředky ÚSC** 6 806, , ,40 100,26-1,37 Výsledek hospodaření za rok 2013 vykazuje organizace ve výši Kč ,68, z toho z hlavní činnosti Kč ,68 a z doplňkové činnosti Kč ,00. I. 8. Strategické zaměření školy na další období Cílová kapacita do 5 let do 400 žáků, stabilizovat sloučený subjekt personálně, oborově, ekonomicky. Cíl ředitele sloučených škol je vybudovat nový obor Informační technologie zabezpečit u žáků synergii mezi poptávkou a uplatnitelností na trhu práce. Nastavit oborovou nabídku návrhy otevíraných oborů. Udržet strategického firemní partnery. V pedagogicko výchovném procesu akcentovat využití atraktivních a moderních ICT. Nabídnout a rozšířit volnočasové aktivity žákům vybudovat z projektu OP VK na gymnáziu studijní a informační centrum. Zavést pozici projektového manažera, který bude koordinovat všechny projektové týmy. 14

15 Uplatnit fundraising politiku - jako partnery oslovit firmy, sociální partnery, samosprávy především město Slavičín, neziskové organizace města, rodiče. Zateplit a vyměnit prosklené částí na soš (z OP ŽP) a dobudovat půdní vestavbu na gymnáziu (ROP). Využít benchmarking politiku. Nabízet realitní činnost volných kapacit, zakázkové práce Využít navázané spolupráce gymnázia s UTB Zlín v zavedení nového oboru ICT. Zahraniční partnery gymnázia (Francie, Anglie, Německo, Itálie, Řecko). Vytvořit profesní profily pracovníků na všech pracovních pozicích. Vytvořit síť saturační oblasti. 15

16 II. 1. Charakteristika produktu Tab. č.5: Počty žáků II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Součást školy Počet tříd Počet žáků/ dívek Počet žáků na třídu podle stavu Přepočtený počet ped./ neped. pracovníků Počet žáků na pedagoga/nep ed pracovníka k GJP /17 24,00 24,76/5 11,42/56,6 8 SOŠ /56 18,67 21,7/7,5 10,82/31,33 Celkem / ,34 46,46/12,5 11,140/41,44 Tab. č.6: Vyučované obory Obory ve školním roce Kód oboru Součást Denní studium 2013/2014 (KKOV) školy Počet žáků Ukončilo MZ Ukončilo ZZ Gymnázium 7941K81 GJP Gymnázium 7941K41 GJP Sociální péče sociálněsprávní činnost 7541M004 SOŠ Mechanik seřizovač - mechatronik 2345L004 SOŠ Obráběč kovů obsluha klasických a CNC 2356H01 SOŠ 12 6 obráběcích strojů (ŠVP) Automechanik opravář a řidič motorových vozidel 2368H01 SOŠ 17 7 (ŠVP) Provozní elektrikář pro stroje a zařízení budov 2651H01 SOŠ 9 0 (ŠVP) Instalatér (ŠVP) 3652H01 SOŠ 17 7 Kuchař-číšník 6551H01 SOŠ Podnikání v nástavbě 6441L51 SOŠ

17 Tab. č.7: Počty učitelů celkem učitelé útvaru učitelé útvaru UOV SOŠ gymnázia THP skutečnost 6,6 13,6 25,2 12,5 normativ 5,46 11,02 23,78 11,7 rozdíl 1,14 2,58 1,42 0,8 celkem UOV učitelé útvaru SOŠ učitelé útvaru gymnázia THP skutečnost 7,9 13,77 23,9 12,5 normativ 7,33 12,19 24,3 11,7 rozdíl 0,6 1,58-0,4 0,8 Obrázek. č.1: Kompetence žáka naší školy Kompetence učení komunikační sociální žák Řešení problému občanská pracovní II. 2. Trh, charakteristika zákazníků (uchazečů o studium) Škola saturuje zš ze Slavičína, Štítné, Vlachovic, Újezda, Bojkovic. Významným faktorem je neochota těchto škol přijmout možnost přestupu žáků 5. třídy do osmiletého gymnázia. Významným faktorem regionu je i to, že žáci zš mají potřebu opouštět město po 9. třídě. Zájem na trhu je o mechatroniky a učně. 17

18 proti předchozím letům se podařilo aktivitami vedení školy stabilizovat počet uchazečů II. 3. Popis konkurence Demografická východiska Graf. č.2: Demografická projekce žáků v počtu populačního ročníku (zdroj Výroční zpráva ZK) Graf. č.3: Demografická projekce počtu obyvatel ve Zlínském kraji ve věkovém segmentu let (zdroj Výroční zpráva ZK) 18

19 Střední školy v regionu V následujících letech musí zřizovatel rozhodnout, ve kterém městě bude gymnázium (Valašské Klobouky Slavičín), neboť jedna třída čtyřletého gymnázia v žádném případě ne jenom, že není konkurence schopna gymnáziím s více třídami v ročníku. Co se týče nového oboru vzhledem k současnému počtu deváťáků v regionu a počtu otevíraných maturitních tříd v Luhačovicích, Slavičíně, Val. Kloboukách nemůže být počet žáků v ročníku větší než 15. II. 4. Charakteristika významných dodavatelů Pro prohloubení praktických zkušeností žáků těchto oborů má škola smluvně sjednanou možnost odborného výcviku v místních firmách, které dodávají škole provozní materiál (v tunách). Tab. č. 8 Dodavatelé produktivní práce žáků školy za rok Obor Mechanik seřizovač mechatronik TRYON, s.r.o. Brumov-Bylnice 1 CEBES, a.s., Brumov-Bylnice 4 PGI MORAVA, s.r.o., Hostětín 1 Zálesí, a.s. Luhačovice 1 Groz Beckert Czech, s.r.o., Val.Klobouky 2 Obor Obráběč kovů NTS Prometal Machining, s.r.o., Hrádek na 2 Vlárské dráze TVD-Technická výroba, a.s., Rokytnice 2 WTA Group s.r.o. Nedašov 1 Tryon s.r.o. Brumov-Bylnice 3 Významní provozní dodavatelé: voda H Energy, Kč/rok; elektřina E ON Kč/rok; plyn. RWE Kč/rok; hygiena prodejna Jedlička Brumov Bylnice Kč/rok; učebnice ANSA Kč/rok Slavičín 450 žáků Štítná 190 žáků Vlachovice 150 žáků Bojkovice 300 žáků Újezd 230 žáků Brumov 550 žáků 19

20 II. 5. Vnitřní zdroje školy Tab. č.9: Doplňková činnost školy (zdroj Výroční zpráva školy) Vyhodnocení doplňkové činnosti podle jednotlivých činností za rok 2013 Činnost Náklady Výnosy Výsledek hospodaření v Kč Rentabilita (ziskovost) nákladů DČ */ Pronájem místnosti pro zubní ordinaci MUDr.Palkovská , , ,00 1,06 Pronájem tělocvična 2 200, ,00 200,00 0,09 Pronájem kopírky NWT 1 920, ,00 0,00 0,00 Pronájem Delicomat 2 740, , ,00 3,00 Kurzy CNC obrábění TVD , , ,00 1,35 Nájemné bufet 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Celkem za DČ , , ,00 1,26 Tab. č.10: Tvorba a čerpání fondů školy (zdroj Výroční zpráva školy) Tvorba a čerpání fondů v roce 2013 (v Kč) Stav k Tvorba v r Čerpání v r Stav k Fond odměn 9 862, ,00 0, ,00 FKSP , , , ,14 Investiční fond , , , ,75 Rezervní fond (413) , , , ,86 Rezervní fond (414) , , , ,00 20

21 Tab. č.11: Projektová činnost školy PROGRAM PROJEKT NÁZEV ČÁSTKA/ÚSPĚŠNOS T OP VK Modernizace výuky biologie a chemie na Gymnáziu Jana Pivečky Slavičín ,42,-Kč/ano OP VK Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ ,-Kč/ano OP VK Novými znalostmi k osobnímu úspěchu Partner/není známa OP VK ICT nás baví Partner/není známa Spolupráce se zahraničními školami, Astronomická pozorování pro slavičínskou veřejnost, Výstavy na GJP v roce 2014, 20. ročník Dotace (granty) Vánoční laťka, 12. ročník turnaje v nohejbale města Slavičín základních a středních škol, 17. ročník turnaje SŠ ,-Kč/ano a ZŠ v košíkové ze Slavičína a okolí, Florbalový turnaj, Majáles 2014, Dramatický kroužek Nadační příspěvek Chceme pomáhat Revitalizace antukového Nadace Jana hřiště v parku 5 980,- Kč/ano Pivečky SR-ČR Ochrana biodiverzity významných ekosystémov regionov Rajecká dolina a Luhačovské zálesí Partner/ano Centra přírodovědného a technického vzdělávání ,40 Kč (všechny zúčastněné OP VK pro moderní výuku žáků středních a základních školy Zlínského kraje) škol ve Zlínském kraji ,10 Kč podíl GJP a SOŠ Slavičín OPVK Moderní strojařina pro dospělé ,80 Kč/ano OPVK ICT nás baví Kč/ano 21

22 III. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA, PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ, VEDENÍ ORGANIZACE III. 1. Organizační struktura Obrázek. č.2: Organizační struktura Každý zaměstnanec má stanovenou obsahovou pracovní náplň. Do dalších dvou políček tučně orámované části se vyplňují údaje o případném v Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín 1. Ředitel školy ORGANIZAČNÍ SCHEMA a 13 b 1 c 1,00 d x Účinnost od: Asistentka a 10 b 2 c 2,00 d 1 a Organizační útvar gymnázium 3. Zástupce ředitele - koordinátor švp a 10 b 1 c 1,00 d 12 b c d a 1, Mzdy a personalistika a a 9. Účetní 10 b 1 c 1, Referent majetku 10 b 1 c 1,00 d 12. Rozpočtář, ekonom a 11 b 1 c 1,00 d 1 d Organizační útvar soš 13. Zástupce ředitele - statutární zástupce - koordinátor švp 13 b 1 c 1,00 d 1 4. Učitelé a b c d a 5. Učitel - metodik prevence 24. Uklízečky 2 b c 3 ### d a Školník 14. Vedoucí učitel OV 17. Učitelé-asistenti pedagoga 11 b 1 c 1,00 d 13 a b c Učitelé d a 1, Uklízečky 2 b 3 c 3,00 d Školník a b c d a 5 b 1 c ### d Učitelé OV a 11 b 3 c 0,43 d 13 a 5 b 1 c 1,00 d Učitel - správce ICT a 9 b 2 c 2,00 d a b c d 16. Učitelé OV a 12 b 18 c 17,12 d 13 a 6 b 1 c 1,00 d Učitel - metodik a 10 b 8 c d 6, Učitelé - výchovný poradce 26. Technická pracovnice EVVO a b c d a 13 b c d a 1 1, b 1 c 1,00 d Učitel - výchovný poradce a b c d a 14 a 21. Učitel - metodik prevence 12 b 1 c 12 b 1 c 19. Učitelé 1,00 d 22. Učitel - správce ICT 1,00 d 23. Učitel - metodik EVVO a 12 b 1 c 1,00 d Majetkový referent Vysvětlivky: a platová třída 3. stupeň řízení b počet zaměstnanců 2. stupeň řízení c přepočtený počet zaměstnanců (na úvazky) 1. stupeň řízení d podřízenost (číslo nadřízeného zaměstnance) 0. stupeň řízení 22

23 Obrázek. č.3: Schéma školy Střední škola Maturitní denní obory do 300 žáků Učební obory asi 120 žáků Nástavbové a celoživotní vzdělávání Podnikatelská činnost Gymnázium čtyřleté 1 třída osmileté 1 třída Sociální Péče 0,5 třídy Strojírenský 0,5 třídý (Mechatronik) 0,5 třídy ICT Dle souladu se ZK a stavu SOŠ -strojařské -elektro - instalater Nástavbového maturitního vzdělání, Vzdělávací programy, kurzy Nabídka řemeslných prací, realitní činnosti 23

24 III. 2. Personální zajištění Tab. č.12: Počty učitelů Učitelé k počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní 47 44,886 Externí 1 0,500 Tab. č.13: Věková struktura let let let let 19 nad 60 let 3 Tab. č.14: Požadovaný stupeň vzdělání učitelů a aprobovanost výuky (Zahrnuje povinné předměty, povinně volitelné i nepovinné) v % Požadovaný stupeň GJP 100 vzdělání SOŠ 92 Aprobovanost výuky GJP 98 SOŠ 86 Tab. č.15: Počty THP THP k počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní 14 13,500 Externí 0 0,000 III. 3. Styl a kvalita vedení školy Jsem přesvědčený, že klíčem je umění lidi sjednocovat, hledat a nacházet styčné body. Všem zúčastněným nabídnout jasnou, atraktivní, zároveň věrohodnou krátkodobou i střednědobou vizi a neúnavně pomáhat hledat kompromisy ve všech dílčích problémech. V duchu přísnosti, náročnosti, laskavosti a odvahy, pokory, rozumu. 24

25 Obrázek. č.4: Akcenty ředitele školy zaměření na atmosféru vysoké zohlednění atmos- féry, malý důraz na výkon spojení důrazu na atmo- sféru i na výkon optimální manažerský styl zanedbávání atmosféry i výkonu nejhorší mana- žerský styl NAŠE ŠKOLA tlak na vysoký výkon, zanedbávání potřeby vytvářet vhodnou atmosféru zaměření na výkon Obrázek. č.5: Manažerská mřížka volný průběh - minimální řízení/vedení a minimální požadavky na splnění úkolu venkovský klub - vysoká orientace na lidi a mezilidské vztahy, minimální orientace na splnění úkolu 25

26 5.5 - kompromisní vedení - střední úroveň orientace na vztahy a orientace na uspokojivé splnění úkolu autoritativní vedení - minimální ohled na lidi, vysoké požadavky na splnění úkolu týmové vedení - nejvyšší orientace na lidi a vztahy i na splnění úkolu.(cimbálníková, L. Databáze manažerských metod a technik. UTB Zlín, Repronis, s.r.o., 2013) Původně se za nejlepší styl považovala 9.9, později převážil názor, že pro různé typy organizací a typy úkolů jsou vhodné různé varianty. Například v krizovém řízení klesá význam orientace na lidi a prudce roste význam orientace na úkol. Naše škola je v krizovém období, na základě dotazníkového šetření mezi učiteli školy mně vychází, že moje hodnocení se pohybuje 8.5. III Priority - komunikace k pozitivní motivaci všech zaměstnanců Obrázek. č.6: Maslowova pyramida potřeb Otevřenou komunikací chci motivovat zaměstnance pro etapu jejich pracovního života, vštěpovat myšlenku, že má smysl pracovat a podnikat pro školu (chci individuálně i společně vést dialog na workshopech (2x ročně) se všemi zaměstnanci), podpořit pocit hrdosti na to, že jsou učiteli gymnázia a soš ve Slavičíně s vědomím vzájemného profesního respektu, vysvětlit potřebu soudržnosti celého týmu bez ohledu na různorodost osobností při realizaci změn tak, aby nutnost změny pochopily a ztotožnili se s nimi, motivovat zaměstnance k formální i neformální kooperaci na platformě SMART cílů. (Cimbálníková, L. Databáze manažerských metod a technik. UTB Zlín, Repronis, s.r.o., 2013) Na setkání s žáky vysvětluji představu vize školy, především odstranit jejich pochybnosti 26

27 III Marketingová oblast Chci se zavedením oboru ICT soustředit na marketingovou oblast školy a transparentní tok informací jak dovnitř tak směrem k veřejnosti. Obrázek. č.7: Informační toky Nástroje komunikace ředitele s vnějším prostředím www Jednání s podnikateli Konzultace s ZK, UP, MÚ Otevřené Dveře na školách Rodičovské schůzky Doplňková Činnost - marketing KOORDINÁTOR Osobní jednání Akce školy Vydání brožury pro současné rodiče, články do medií Burzy SŠ Intranetové prostředí III Aktivity ředitele uvnitř i vně školy posílení prestiže školy V managementu lidských zdrojů, pedagogického procesu uvádím v této práci analýzu, evaluaci a vyhodnocení stavu klimatu školy vnějším subjektem (MAPA školy od SCIO, využít Barvy života firmy DAP) realizovat evaluaci vzdělávacího procesu vnějším subjektem KEA s cílem: dát impuls a příležitost pro kreativitu učitelům v pedagogickém procesu, vysílat je na odborné stáže do firem, zvát odborníky do školy,podporovat karierní růst v rámci DVPP a zahraničních stáží učitelů; umožnit zaměstnancům podnikatelsky využívat zařízení a kapacity soš; vést zaměstnance k možnosti stát se lektory kurzů pro firemní partnery při vzdělávání jejich zaměstnanců; posílit kompetence předsedům PK při realizaci výuky a při přidělování nenárokových složek platu; 27

28 preventivně vyhledávat rizikové faktory u žáků, učitelů a pracovat s metodiky, výchovným; poradcem, psychologem ve Výchovné komisi na předcházení problémů nebo při jejich řešení pomocí šetření KPP; vyžadovat u všech učitelů používání novým metod a forem při výuce (např. projektové práce žáků, obhajoby ročníkových prací žáků v maturitním ročníku a kvartě; inklinovat k hodnotě PH max,, rozšířit nabídku nepovinných předmětů, zavádět víceúrovňovou; výuku, výuku v blocích, kooperativní výuku a výuku heterogenních věkových skupin; vyžadovat plnění nastavených řídících a komunikačních pravidel (personální controlling); na intranetu postupně zavádět podobu e-learningového přístupu k výuce; implementovat do švp: stacionáře (odborné, přírodovědné, humanitní, technické, sportovní); aktivity žáků pro město a veřejné instituce, další cizí jazyk (francouzštinu, italštinu nebo španělštinu) jako volitelného předmětu a zahájit přípravu vyučovat aspoň jeden předmět v cizím jazyce na gymnáziu; navázat spolupráci s UTB Zlín; požadovat od učitelů písemné sebehodnocení při osobních pohovorech s ředitele jednou za rok v oblasti metod a forem výuky a osobního přínosu pro školu; požadovat od odpovědných učitelů plány práce a následně zhodnocení splnění cílů ve školním roce (předsedové PK, metodici, koordinátor švp); podporovat využívání konzultačních hodin pro nadané i problémové žáky u každého učitele; k pochopení osobnosti ředitele používat jednou měsíčně ředitelské blogy na intranetu kde se vyjadřuji nejenom k profesním, ale i k společenským tématům, aby učitelé, žáci, veřejnost mohla hodnotit postoje a názory ředitele; provést vnitřní audit hospodaření a audit personální v sloučeném subjektu; vytyčit strukturu toku informací a definovat kompetenční subsidiaritu v organizační struktuře; 28

29 IV. PŘEHLED ZÁKLADNÍCH VÝSLEDKŮ A ZÁVĚRŮ STRATEGICKÝCH ANALÝZ, NÁVRHY ROZVOJE FIRMY IV.1. Rozvojový záměr organizace v zavedení nového oboru Informační technologie Záměr ředitele musí být odrazem změn v regionu a společnosti. Ve Slavičínském regionu je potřeba reflektovat následující změny. Obrázek. č.8: Změny mající vliv na školu do dvou let chci iniciovat oborovou optimalizaci jednáním s regionálními sš a zřizovatelem; nový obor M/01 Informační technologie (15 žáků/ročník); Základní podmínky vzniku nového oboru vytvořit studijní a informační centrum pro žáky, vyučující a veřejnost integrací studijní literatury a ICT, správcem SIC by byl projektový manažer; zabezpečit SW a HW vybavení; vytvořit destinační management pro oborový švp; dokončit stavební rekonstrukce areálu SOŠ ve výši téměř 55 mil Kč; zahájím systematickou spolupráci se sociálními partnery regionu podloženou Rámcovou smlouvou s firmami v duchu duálního vzdělávání; 29

30 využití atraktivních a moderních ICT technologií přímo ve výuce; nabídnout a rozšířit volnočasové aktivity žákům; pokračovat ve využití fondů EU; zavést pozici projektového manažera, který bude koordinovat všechny projektové týmy; uplatnit fundraising politiku s regionálními firmami; využít benchmarking politiku se školami ve Slavičíně, Luhačovicích, Uherském Brodě, Zlíně spolupracovat na projektových schématech, především se ZŠ Slavičín;; nabízet realitní činnost,nabízet zakázkové práce; využít navázané spolupráce gymnázia s UTB Zlín a zahraniční partnery; navázat na projekt "Rozvoj a implementace Národní soustavy kvalifikací"; Profil absolventa v novém oboru by měl být jako pestrá paleta barev: Obrázek. č.9: Profil absolventa IV. 2. Situační analýzy a jejich hodnocení Analýza obecně zkoumá vlivy prostředí. Tyto vlivy mají v čase dynamický charakter, takže jejich působení na podnik ovlivňuje výchozí pozici. Okolí je ovlivněno společenským a ekonomickým vývojem minulého období. Situační analýza (situation analyse) je všeobecná metoda zkoumání jednotlivých složek a vlastností vnějšího prostředí (makroprostředí a mikroprostředí), ve kterém firma podniká, případně které na ni nějakým způsobem působí, ovlivňuje její činnost, a zkoumání vnitřního prostředí firmy (kvalita managementu a zaměstnanců, strategie firmy, finanční situace, vybavenost, historie, umístění, organizační kultura, image etc.), její schopnosti výrobky tvořit, vyvíjet a inovovat, produkovat je, prodávat, financovat programy (Jakubíková, D. Strategický marketing. Praha: OECONOMICA nakladatelství VŠE, 2005.). Do jeho základních charakteristik lze zařadit : 30

31 nové poznatky získané v některých vědních oborech, které umožňují aplikaci do výrobního procesu, které jsou potřebné především v regionálním saturačním perimetru školy; rozvoj moderních výrobních technologií na škole, které umožňují vyrábět produkty s větší přidanou hodnotou; vliv globalizace na formy vlastnictví a struktury školy a také na míru diverzifikace produktů od konkurenčních škol; nárůst turbulence prostředí a frekvence různých změn; velký vliv sofistikovaných informačních technologií; Různé faktory okolního prostředí působí na podnik různou měrou, proto je množství různých analytických metod, které lze využít. Například Porterova analýza konkurenčního prostředí školy je součástí strategického managementu, podobně jako třeba rozpočtování či plánování. S ohledem na její charakter popisuje vnější podmínky panující na trhu proto také je nutné ji pravidelně aktualizovat, zejména pak pro klíčové produkty a služby firmy. Při přípravě strategie se Porterova analýza 5 sil provádí téměř až jako poslední z analýz a často je dopadem SWOT analýzy. Zatímco SWOT analýza se snaží spíše vytyčit možné oblasti působení firmy, které by naplňovaly její poslání a dává do souvislosti silné, slabé stránky s hrozbami a příležitostmi. Z tohoto porovnání lze získat informace vzájemného působení. PEST analýza monitoruje tři roviny působení: které z faktorů mají vliv na podnik, jaké jsou možné účinky těchto faktorů, které z nich jsou v blízké budoucnosti pro podnik nejdůležitější. Porterova analýza tyto obory eliminuje od těch neperspektivních a dává řadu důležitých podnětů pro dopracování podrobnější strategie u těch perspektivních. Nicméně i Porterova analýza je de facto výstupem nějakého uceleného zamyšlení, které podobně jako PEST analýza (a na rozdíl od SWOT analýzy) může dokonce i z větší míry stavět i na objektivních faktech jako jsou různé statistiky trhu, finanční výsledky konkurentů apod., ale i tak obsahuje celou řadu subjektivních názorů, dojmů a méně či více kvalifikovaných odhadů potenciálního budoucího dění. I zde proto platí, že je dobré, pokud se na Porterově analýze podílí víc jednotlivců, třeba i z různých oblastí podnikání a života. Marketingová situační analýza obvykle začíná analýzou prostředí firmy, segmenty trhu, konkurenci, odhad budoucí poptávky a prodejů. Pojem prostředí je zpravidla charakterizován jako soubor okolností, ve kterých někdo žije a které ho nějakým způsobem ovlivňují. Tím někým může být člověk, rodina, podnik, místo atd. souhrnně řečeno, je to určitý subjekt. Na jeho chování působí jak kladné, tak záporné vlivy prostředí, které se označují jako faktory prostředí a rozhodují jak o současném, tak i o budoucím vývoji podniku. Marketingové prostředí je velmi dynamické, představuje nekončící řetězec příležitostí i hrozeb. Úkolem marketingových pracovníků je tyto faktory prostředí analyzovat, identifikovat jejich působení a navrhnout způsoby možného přizpůsobení chování firmy ve vztahu jak k současnému, tak i k očekávanému vývoji prostředí. Včasná reakce firem na měnící se podmínky prostředí je nutná k tomu, aby nejen přežily, ale také prosperovaly. 31

32 Popis současného vnějšího prostředí školy pro nový obor, viz. kap. I Poloha školy, kontakty a spolupráce se samosprávou, základní charakteristika blízkost větších měst Zlín, Uherský Brod, Vsetín do 50 km; dostupnost Brna a Ostravy do 150 km; snižující se počet obyvatel; snížení bytové výstavby v posledních letech; škola je ve OPS sdružení KDVVP Uherský Brod; Doprava, technická infrastruktura a bydlení neuspokojivý stav páteřních komunikací; špatný stav veřejného osvětlení ve městě; potřeba zvýšení bezpečnosti na přechodech pro chodce; škola nemá k dispozici ubytovací prostory; Místní ekonomika a podnikání místní podnikatelské subjekty mají jen velmi malý vliv na stav zaměstnanosti v obci; většina práceschopných obyvatel dojíždí za prací do okolních měst a obcí; aktuální míra nezaměstnanosti 11,24%, což je méně než okresní průměr; rozpočet školy po sloučení je menší než součet rozpočtů původních škol, aniž by došlo ke zmenší provozních nákladů; vysoký podíl investičních výdajů oproti provozním výdajům; Školství a sport kapacita mateřské školy je takřka naplněna kapacita 65 dětí; základní škola s dostatečnou kapacitní rezervou 1-4 ročník, úplná zš 1-9 ročník 460 žáků; špatný stav stávající tělocvičny města, kterou využíváme; špatný stav kulturního zařízení, které obec zakoupila ze soukromého vlastnictví v rámci udržitelnosti kulturního života v obci; 2 fotbalová hřiště pro malou kopanou bez zázemí, 1 antukový kurt a asfaltové hřiště; vysoká finanční náročnost údržby sportovních zařízení v majetku obce, který je využíván jak základní školou, sportovními organizacemi i neorganizovanými sportovci; Životní prostředí areál soš leží v záplavovém území, kdy správa toku intenzivně zpracovává protipovodňová opatření; úměrné zastoupení rekreačních objektů omezení jejich dalšího rozrůstání v obci; intenzivní zemědělství spojené s údržbou kulturní krajiny; Rekreace a cestovní ruch škola je napojena na turistické trasy, na cyklostezku Slavičín - Nevšová; absence lokality pro přírodní koupání; schází ubytovací kapacity pro turisty; památky v okolí muzeum Slavičín, Luhačovice lázně; 32

33 propagace školy na zlínském deníku, mf dnes; Kulturní a společenské vyžití existence různých spolků a občanských sdružení; obnova tradic a rozvíjející se kulturně společenské aktivity pro všechny věkové skupiny posilující místní sounáležitost: Vánoční jarmark, Vánoční koncerty v místním kostele; tradiční akce pro děti - Dětský den, Branný závod, Pohádkový les, Drakiáda; akce klubu důchodců pochování basy, košt domácí pálenky; Popis současného vnitřního prostředí školy pro nový obor, viz. kap. II Saturační perimetr školy Velikost školy Vstupní kvalita žáků Stav složení zaměstnanců Vybavenost školy Aktivity školy Demografické vlivy Sociální partneři Rodičovská veřejnost Kvalita vedení školy Obsah situační analýzy lze shrnout pod označením 5C: company podnik; collaborators spolupracující firmy a osoby; customers zákazníci; competitors konkurenti; climate/context makroekonomické faktory (analýza PEST). 33

34 IV Nepřímé vlivy PEST analýza Obrázek. č.10: Vnější vlivy Politické prostředí regionu Škola je bohužel velmi ovlivněna změnou politické reprezentace na úrovni České republiky v poslední dekádě z pravicově orientovaných vizí ( škola je podnik firma, která má své zákazníky, výrobní faktory, trh ekonomické parametry, firmy mezi sebou budou soutěžit a tím zvýší kvalitu) do levicově orientované politiky ( škola je především služba společnosti a všemocná ruka trhu není správným lékem na řešení problémů ve školství). Druhou úrovní politického vlivu na naši školu je složení krajské reprezentace. Dopadem těchto dvou často 34

35 protichůdných úrovní politického směru je omezení a propad v regionálním podnikání, zhoršené podmínky k zaměstnávání nejrůznějších skupin občanů, přesun priority vzdělání u většiny občanů až na další místa ve svém žebříčku hodnot. Kromě samotné stability je přirozeně důležitý také obsah, a to jak ten současný, tak ten budoucí. Současný legislativní rámec je většinou dlouhodobě nekoncepční, neodráží vůbec analýzu potřeb společnosti, kudy se má čr v následující dekádě hospodářsky ubírat, a tedy směřovat oborovou strukturu školství. Pravicové vlády naprosto nekoncepčně povolily otevírání oborů a škol, které jednoznačně nemají na trhu uplatnění, absolventi většinou neskončí u svého oboru, ať už na středních či vysokých školách. Chceme v budoucnu, aby z populačního ročníku skončilo téměř 2/3 uchazečů na VŠ? Chceme, aby v 10 mil republice bylo více jak 70 vysokých škol? Chceme se ubírat spíše hospodářky do terciární sféry či do průmyslu? Chceme, aby školy mezi sebou sváděly na prvním místě boj o žáka a studenta na úkor kvality a často předpokladů uchazeče? Dopadem je totální chaos a nekoncepčnost systému. Kvalita je vždy držena především učitelem. Bohužel na pedagogické fakulty odcházejí z gymnázia především průměrní až podprůměrní studenti. Prestiž učitelského povolání politika za posledních 60 let zdevastovala. Dnes stát řídí pouze maturitní zkoušky a snaží se zavést zkoušky přijímací, téměř rezignoval na organizaci všech soutěží. V současné době má zřizovatel naší školy snahu citlivě ovlivnit strukturu oborů v kraji, ale vzhledem k tomu, že školství podléhá často různým neodborným vlivům, které často vyvolají emoce k odborným byť nepopulárním krokům, je i malá změna pro zřizovatele velmi složitá. Výsledkem je prodlužování pouze tržně agresivního prostředí mezi školami, což vůbec nepřináší prospěch pro vedení škol..(cimbálníková, L. Databáze manažerských metod a technik. UTB Zlín, Repronis, s.r.o., 2013) Ekonomické prostředí školy Ekonomické prostředí je především v našem regionu dáno zákonem o RUD. Kromě měst Zlín, Uh. Hradiště jsou rozpočty PO a RO pod hranicí jejich skutečných potřeb a vzhledem k situaci na trhu je výhled v dalších dvou letech velmi podobný. Ceny pracovní síly se v regionu drží na podprůměrných hladinách oproti ČR (např. ve školství je průměrný plat učitele SŠ ve Zlínském kraji na posledním místě ze všech krajů ČR.) Ceny produktů a služeb jsou však v průměrné hladině ČR., viz. Komodity jako pohonné hmoty, potraviny, bydlení). Investiční aktivity zřizovatele školy v oblasti podpory podnikání např. Holešovská zóna, se nesetkávají s úspěchem. Ani jiné zahraniční firmy v posledních letech nevytvářely pracovní místa. Naopak dle jednání s firmami jsou jejich plány nasměřovány na přestěhování technologií do oblastí jižní Evropy, kde je pracovní síla levnější. Ekonomika v kraji byla a je založena především na zhodnocování vstupních surovin a polotovarů. Export v kraji je negativně poznamenán polohou kraje v rámci ČR. V tvorbě hrubého domácího produktu se Zlínský kraj řadí na 7. místo mezi kraji v ČR. V roce 2010 dosáhla průměrná hodnota HDP na 1 obyvatele kraje Kč (v běžných cenách).1průmyslový potenciál Zlínského kraje tvoří podniky zpracovatelského průmyslu, kterých je 17 % z registrovaných subjektů celkem. 35

36 Zejména jde o podniky průmyslu kovodělného, dřevozpracujícího, elektrotechnického a textilního. Jejich charakteristickou stránkou je však nízká úroveň modernizace výroby ve srovnání s ČR.2Podle struktury nově vytvořené hodnoty se na tvorbě HDP v kraji nejvýznamněji podíleli výrobci z odvětví zpracovatelského průmyslu, podíl se v období let pohyboval mezi %. Zvýšilo se zastoupení stavebnictví, výroby a rozvodu elektřiny, tepla a vody a také dopravy. Naproti tomu poklesla tvorba hrubé přidané hodnoty (HPH) v dobývání nerostných surovin, zemědělství a v obchodě. Růst objemu vývozu se zastavil v roce 2007, v následujících letech došlo k poklesu. Z nejvyšší hodnoty 120,7 mld. Kč klesl na 98,3 mld. Kč v roce Podíl kraje na celkovém exportu ČR se tak snížil ze 4,9 % na 4,6 %.3. Škola za poslední dva roky je relativně ekonomicky stabilní, vykazuje pravidelně kladný hospodářský výsledek a je schopna pomocí doplňkové činnosti významně zlepšovat materiálně technickou základnu. Problémem zůstává malá alokace celorepublikového objemu mzdových prostředků. Není na prvním místě rozhodující metoda přerozdělení, ale % výše HDP určené pro školství, srovnáme-li se s okolními státy západní Evropy. Sociální prostředí regionu Tato oblast je důležitá zejména pro firmy podnikající v oblasti retailu tj. prodeje koncovým spotřebitelům. Řeší se při ní demografické ukazatele, trendy životního stylu, etnické a náboženské otázky, ale také oblast médií a jejich vlivu, vnímání reklamy, oblast Influencerů a Opinion makerů, hlavní události jako jsou veletrhy, významné konference apod. i otázky místní etiky (rozuměj úrovně korupce, dodržování a vynutitelnosti zákonů, atd.). 36

37 Graf č.4: Porodnost v regionu (zdroj Výroční zpráva školy 2014) Graf č.5: Podíl kategorie věřící celkem v jednotlivých krajích, údaje v % (zdroj UIV 2013) 37

38 Graf č.6: Nezaměstnanost absolventů v roce 2012 (zdroj UIV 2011) Škola je posazena v Jižním Valašsku s vysokým procentem religiozity. I tento faktor má vliv na saturační kontingent žáků. Technologické prostředí školy V otázkách technologického prostředí se analýza zabývám: otázkami infrastruktury - doprava je podmíněna velmi špatnou sítí cest ve Zlínském kraji (opět kromě Zlína Uh. Hradiště), ze saturačního regionu školy je cesta autem do Zlína vzdálená až 60 km, což je hromadnou dopravou téměř 2 h času. Z tohoto důvodu je opodstatněné přehodnotit specifika okrajových částí (příhraniční oblast se Slovenskem) v jiném parametru normativních stanovení provozních a mzdových prostředků na žáka na sš průmysl jednoznačně v regionu souvisí se stavem infrastruktury, a tedy po vytunelování regionálních firem Vlárské strojírny (zaměstnávaly 2500 zaměstnanců), Svit (zaměstnával 1000 zaměstnanců) je kromě podnikajících na OSVČ větším zaměstnavatelem TVD Slavičín, TRYON Brumov, NTS Prometal (celkem asi 1000 zaměstnanců), převažuje strojírenská výroba v těchto firmách, pokud se nepodaří vytvořit firemní podmínky pro absolventy sš a např. UTB Zlín v rámci aplikované vědy a výzkumu, podpory vědy a potažmo vysokého školství, potenciál bude exportovat mimo Zlínský kraji; je potřeba připomenout, že kraj na prvním místě v počtu lidí hlásící se ke katolickému náboženství, a tedy tento faktor má jistě významný vliv na sociální migraci z regionu, čerpat můžeme především z turismu 38

39 jedna z mála věcí, která je však v kvalitním stavu díky snaze vedení školy nikoliv státu a zřizovatele, je síťová infrastruktura školy HW a SW vybavení. IV.2.2. Přímé vlivy Obrázek. č.11: Přímé vlivy Model se snaží odvodit sílu konkurence v analyzovaném odvětví ve školství a tím pádem také ziskovost žáků daného sektoru trhu. K dosažení tohoto cíle rozebírám pět klíčových vlivů, které konkurenceschopnost firmy ovlivňují pomocí Porterovy analýzy. 39

40 Porterova analýza pěti sil Obrázek. č.12: Porterova analýza Konkurenční rivalita. První Porterovou silou je konkurenční rivalita. Při analýze této síly je třeba podívat se na to, jak velké jsou na daném trhu konkurenční tlaky, kolik nás vlastně bude stát, aby se o našich produktech někdo dozvěděl, jak moc budeme schopni v praxi rozvinout a využít naše konkurenční výhody, jakou má daný trh dynamiku a jestli vůbec budeme schopni s konkurencí držet krok. Bohužel naprosto nekoncepčními kroky předešlých politických reprezentací se školství dostalo do konkurenčního trhu dle mého názoru je to v souvislosti s výrazným dopadem demografie základní problém systému. Škola nikdy nemůže mít atributy 100% firmy kdo jenom trošku rozumí školství, musí nutně připustit, že pracujeme li s nejkrásnějším darem (po oboru lékařství) a to s člověkem, pak není možné připustit 100% vliv tržních mechanizmů. Ve školství nefunguje ruka trhu kvalita není lokálně a časově omezeně měřitelná, a tedy kvalita není prioritním faktorem naplněnosti škol. V regionu o saturační schopnosti obyvatel jsou 3 střední školy, každá při ekonomické životaschopnosti současného normativního způsobu financování potřebuje alespoň 300žáků (tedy 900 celkem). V populačním ročníku regionu je žáků. O tyto žáky se mají rozdělit 3 školy. Výsledkem je, že ani jedna škola nemá dostatečný výkon a neustále se propadá. Řešením je komplexní restrukturalizace a optimalizace oborů a škol v regionu. Na to je ale 20 let malá politická odvaha. Ředitelé téměř stejného typu sš jsou svázáni a jejich jakékoliv marketingové aktivity jsou téměř neefektivní. Hrozba vstupu nových konkurentů na trh Další Porterovou silou je hrozba vstupu nových konkurentů na trh. Ta je obzvláště důležitá v nových, progresivně se rozvíjejících oborech, kde není zcela znám objem trhu jako celku 40

41 anebo kde objem trhu rychle roste. Snad jen blázen by mohl přepokládat, že se uplatní nový obor škola v regionu, tedy tento faktor nehrozí, současný zřizovatel rozumně spíše tlumí obory v kraji a deklaruje, že výkon rozhodně u škol nebude zvyšovat novým oborem, neboť počet v populačním ročníku se snížil během deseti let o 1/3. Hrozba vzniku substitutů Třetí silou z kategorie konkurenčního prostředí je hrozba vzniku substitutů. Substituty se v tomto případě myslí cokoliv, co nějakým způsobem nahradí zákazníkovi službu nebo produkt, který poskytujete. V češtině se u této síly totiž setkáte i s trochu trefnějším překladem hrozba vzniku náhražek. V našem regionu může odborné vzdělávání nahradit firemní vzdělávání, soukromé doučování u gymnazistů, v celoživotním vzdělávání může ohrozit soukromé školy nebo soukromé školící centra (MERLIN apod.). Síla kupujících Silou kupujících se myslí zejména jejich vyjednávací síla o ceně, a to ať už ta přímá, kdy skutečně dojde k licitaci se zákazníkem, anebo ta nepřímá, kdy zákazník prostě může začít odebírat míň zboží nebo služeb anebo může odejít jinam. Přitom zejména síla kupujících je od vzniku krize velice důležitým faktorem, který se nevyplatí podceňovat ani tehdy, kdy se zaměřujete čistě na retailové produkty. Dnes už je totiž běžné, že zákazník zcela otevřeně a významně ovlivňuje cenu takových komodit jako je pojištění, bankovní služby, auto, spotřební elektronika, nábytek, telekomunikační služby atd. V oblasti síly kupujících je tak třeba se ptát na to, nakolik je produkt unikátní. Gymnaziální vzdělání na škole není unikátní, neboť všechna gymnázia mají společné rvp a mohou se lišit v švp jen minimálně a to v takových parametrech, které nehrají při rozhodování uchazeče roli (např. výběr cizího jazyka, zahraniční aktivity, nabídka volitelných seminářů ). Uchazeč se rozhoduje naprosto dle jiných (osobních) důvodů rodiče dojíždí denně do nějakého města, kamarád chce jít na nějakou sš, aj., výsledky kvality školy jsou pro uchazeče neuchopitelné a většinou se rozhodují na základě dojmu, možná pověsti, ale to neřeší kardinální problém, že i kdyby na jedno gymnázium nešel ani jeden uchazeč a všichni šli do sousedního gymnázia, pořád bude těchto uchazečů i na tuto druhou školu málo. V situaci, kde se téměř každý může dostat na maturitní obor je obtížné hledat nuance mezi školami.. Síla dodavatelů Poslední silou, která podle Portera výrazně ovlivňuje podnikání, je síla dodavatelů. Ta je v některých odvětvích takřka nulová a v některých jako je třeba strojírenství nebo elektronika může být tou silou největší, tedy z pohledu vlivu na složení a cenu vašich produktů. Síla dodavatelů je přirozeně tím vyšší, čím jste na nich závislejší. V našem případě to znamená vztah s základními školami a firmami. Z mého pohledu je v našem regionu zásadní problém špatného kariérového poradenství na zš. S dětmi se začne kariérově pracovat až v 9. třídě a jedná se především oradu: Tam nechoď, nebo : Tam se přihlas. Změna musí opět nastat systémová, tzn. Vzdělávání výchovných poradců, karierních poradců, zaváděním (a je to opět o financování) psychologů na školy. 41

42 6. síla Vedle pěti Porterových sil se v 90. letech minulého století začala objevovat ještě šestá. Za tu jsou podle profesorů z Yale Brandenburgera a Nalebuffa považovány buď tzv. Complementators, kteří mají potenciál k uzavření strategické aliance (což se týká jen hodně specifických případů obvykle větších firem), Podle těchto kritérií Porter rozděluje strategie tak, jak je uvádí následující obrázek. Analýza Stakeholder vnějších institucí (zájmových skupin) Obrázek. č.13: Analýza Stakeholder Pojem stakeholder zahrnuje: dodavatele základní školy regionu odběratele VŠ, firmy v regionu zaměstnance pedagogický sbor management, tzn. vedení podniku, i z tohoto důvodu jsem zahájil FS II akcionáře lze chápat rodiče, zřizovatele různá sdružení se vztahem k ekologii pro školu se jedná jen o spolupráci s ekologickými institucemi, např. VERONICA Hostětín stát MŠMT, kontrolní orgány představitele regionu městská samospráva Slavičín a okolních obcí (Cimbálníková, L. Databáze manažerských metod a technik. UTB Zlín, Repronis, s.r.o., 2013) V následujícím vybírám jen ty podstatné. 42

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázia Jana Pivečky Slavičín pro nižší stupeň víceletého gymnázia prima kvarta (Čtyřletý vzdělávací program zpracován

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e 006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e MOTTO Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor školství, mládeže a tělovýchovy

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor školství, mládeže a tělovýchovy KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor ství, mládeže a tělovýchovy Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského e 2012 V Karlových Varech dne 19. dubna 2012 Mgr. Monika Šperglová

Více

KONCEPCE ROZVOJE STŘEDNÍ ŠKOLY LODNÍ DOPRAVY A TECHNICKÝCH ŘEMESEL, DĚČÍN VI, příspěvkové organizace Ústeckého kraje 2015-2020

KONCEPCE ROZVOJE STŘEDNÍ ŠKOLY LODNÍ DOPRAVY A TECHNICKÝCH ŘEMESEL, DĚČÍN VI, příspěvkové organizace Ústeckého kraje 2015-2020 KONCEPCE ROZVOJE STŘEDNÍ ŠKOLY LODNÍ DOPRAVY A TECHNICKÝCH ŘEMESEL, DĚČÍN VI, příspěvkové organizace Ústeckého kraje 2015-2020 Zpracovalo: Předkládá: vedení školy ve spolupráci s kolektivem pedagogických

Více

MARKETINGOVÝ AUDIT ŠKOLY

MARKETINGOVÝ AUDIT ŠKOLY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Školský management MARKETINGOVÝ AUDIT ŠKOLY (Marketing audit of school) Závěrečná bakalářská práce Autor: Mgr. Hana Macková Vedoucí práce: Doc. Ing.

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY () školní rok: 2013/2014 Tento Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty č. 422/PL/2013 nabývá

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji 2012 Zpracoval Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje v souladu s 9 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ZALOŽENÍ SOUKROMÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ZALOŽENÍ SOUKROMÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ZALOŽENÍ SOUKROMÉ MATEŘSKÉ

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2012-2016

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2012-2016 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2012-2016 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY OBSAH Úvod... 4 1. kapitola

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Helena Šebková. Dokumenty Karlovarského kraje v souvislosti s výsledky řízených rozhovorů s učiteli středních škol

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Helena Šebková. Dokumenty Karlovarského kraje v souvislosti s výsledky řízených rozhovorů s učiteli středních škol INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Helena Šebková Dokumenty Karlovarského kraje v souvislosti s výsledky řízených rozhovorů s učiteli středních škol Obalky brozura Sebkova Karlovarsky kraj.indd 1 24.6.15

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČESKÉ REPUBLIKY

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČESKÉ REPUBLIKY DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČESKÉ REPUBLIKY (pro oblast předškolního, základního, středního, vyššího odborného a dalšího vzdělávání) MŠMT BŘEZEN 2002 Předkládací

Více

Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou

Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou 1 Obsah 1. Plán reformy kurikula 3 1.1. Výchozí dokumenty 3 1.2. Legislativa 3 2. Strategické

Více

NAVRH PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU PRO DALŠÍ ROZVOJ FIRMY

NAVRH PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU PRO DALŠÍ ROZVOJ FIRMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NAVRH PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU PRO DALŠÍ ROZVOJ FIRMY

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. RVP: 64-41-L/51 Podnikání. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. RVP: 64-41-L/51 Podnikání. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ RVP: 64-41-L/51 Podnikání...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace IČ: 00845299 II/2012

Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace IČ: 00845299 II/2012 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace IČ: 00845299 II/2012 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace Výroční zpráva 2011 OBSAH

Více

OBCE A REGIONY PRO PODNIKATELE & PODNIKATELÉ PRO OBCE A REGIONY

OBCE A REGIONY PRO PODNIKATELE & PODNIKATELÉ PRO OBCE A REGIONY OBCE A REGIONY PRO PODNIKATELE & PODNIKATELÉ PRO OBCE A REGIONY Jan Binek Vojtěch Koráb Iva Galvasová Jan Holeček Veronika Bumberová Jan Rosenberg Hana Svobodová Dušan Halásek GaREP, spol. s r. o. Společnost

Více

Identifikace cílových skupin pro komunikaci Letohradského soukromého gymnázia. Bc. Leona Matějíčková

Identifikace cílových skupin pro komunikaci Letohradského soukromého gymnázia. Bc. Leona Matějíčková Identifikace cílových skupin pro komunikaci Letohradského soukromého gymnázia Bc. Leona Matějíčková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Diplomová práce s názvem Identifikace cílových skupin pro komunikaci

Více

Analýza vnějšího prostředí vybrané neziskové organizace

Analýza vnějšího prostředí vybrané neziskové organizace JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: 6208 B Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Analýza vnějšího prostředí vybrané neziskové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY A OBCHODNÍ AKADEMIE UHERSKÝ BROD Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod školní rok 2012/2013 Obsah zprávy: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání

Více

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 5. 2. 2015 OBSAH 1. Rozvoj společnosti a vzdělávání 1.1 Mezinárodní souvislosti 1.2 Hlavní trendy v oblasti

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

Projekt rozvoje příspěvkové organizace Kulturní zařízení Ostrava-jih využitím marketingových nástrojů. Jarmila Capová

Projekt rozvoje příspěvkové organizace Kulturní zařízení Ostrava-jih využitím marketingových nástrojů. Jarmila Capová Projekt rozvoje příspěvkové organizace Kulturní zařízení Ostrava-jih využitím marketingových nástrojů Jarmila Capová Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Abstrakt česky Klíčová slova: ABSTRACT Abstrakt ve světovém

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 1: Návrh konceptu Inovačního centra ÚK Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí č.100085648

Více

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o.

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o. PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Mag Consulting s.r.o. Praha 2008 Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008. Staroměstské náměstí 6,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Návrh materiálu pro jednání porady vedení - č.j.: MSMT-43588/2014 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období - 2020 19. 12. 2014 Návrh materiálu pro jednání porady

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia. Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia. Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: osmiletý a čtyřletý Studijní forma vzdělávání: denní Předkladatel:

Více

Podnikatelský plán, jeho tvorba a využití v praxi

Podnikatelský plán, jeho tvorba a využití v praxi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Podnikatelský plán, jeho tvorba a využití v praxi Bakalářská práce Autor: Jan Vůjtěch bankovní management Vedoucí práce: Ing.

Více