VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE IČO: /2014

2 O b s a h 1. Základní údaje o škole 2. Vymezení činnosti, přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 4. Údaje o přijímacím řízení 5. Údaje o výsledcích vzdělávání 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedených Českou školní inspekcí a dalších kontrolách 10. Základní údaje o hospodaření školy 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 15. Závěr

3 1. Základní údaje o škole: Název: Základní umělecká škola Opava, Solná 8, příspěvková organizace Sídlo: Solná 8, Opava Zřizovatel: Moravskoslezský kraj Sídlo zřizovatele: 28. Října 117, Ostrava Právní forma: příspěvková organizace IČO: Statutární orgán: Mgr. Ivana Sýkorová, ředitelka školy Poslední zápis do rejstříku škol: , výmaz přechodného místa poskytování služeb Kapacita školy: 540 Umělecké obory: jednooborová škola, výtvarný obor Kontakty - ředitelství školy: , webové stránky: Materiálně technické podmínky: Škola sídlí v budově bývalého Dominikánského kláštera, vlastníkem je město Opava. Smlouvu o pronájmu máme uzavřenou s Opavskou kulturní organizací, která je pověřena správou vybraných budov, jejichž vlastníkem je město. Spolupráce s touto organizací je velmi dobré úrovni, jak po stránce správy majetku, tak na kulturní úrovni. V budově je 5 učeben vybavením pro náš obor. Každá učebna má svůj tiskařský lis, škola vlastní dvě keramické pece. Ve školním roce 2013/2014 jsme se zapojili do rozvojového programu v rámci krajského projektu Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách. Projekt byl předložen do výzvy v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko , prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, oblasti podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblasti podpory Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání, za účelem rozšíření nabídky naši výuky v oblasti grafické gramotnosti našich žáků. Program ve sledovaném roce nebyl ještě ukončen.

4 Škola je bez ekonomických problémů. Materiálové zásoby školy zajišťuje ředitelství společně se školníkem pomocí objednávek, které mohou svými podněty učitelé připomínkovat a navrhnou materiál dle svých potřeb. Do výuky si mohou samostatně na základě žádanky, po schválení ředitelkou, pořizovat drobný materiál. Při těchto operacích jsou dodržována pravidla a zásady odpovídající vnitřnímu kontrolnímu systému školy. 2. Vymezení činnosti, přehled oborů vzdělávání: Základní umělecká škola, Opava, Solná 8, příspěvková organizace je jednooborovou školou s výtvarným oborem. Postavení Základních uměleckých škol je vymezeno v zákoně č. 561/2004 Sb., tzv. školský zákon a její povinnosti upřesňuje vyhláška č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání. Základní umělecká škola Opava poskytuje základy vzdělání ve výtvarném oboru, je zde organizováno studium přípravné, studium základní na dvou stupních. Od školního roku 2012/2013 realizujeme výuku dle našeho Školního vzdělávacího programu, který sice přinesl do zařazování žáků do ročníků dle ŠVP a starých učebních plánů několik málo zmatků, které jsme řešili společnými schůzkami, tzv. workshopy o zařazování žáků. Pro ulehčení a lepší orientaci našich učitelek v přihlašovacích listech jsme zvolili odlišit jednotlivé přihlášky barevně. Pro děti vzdělávající se dle ŠVP máme zelené přihlašovací listy, pro staré učební plány (schválené MŠMT pro výtvarný obor dne pod č. j / s platností od ) žluté a pro studijní zaměření Příprava na SŠ a VŠ s uměleckým zařazením modrou barvu. Studium pro dospělé, přestože je součástí vyhlášky o ZUŠ, škola nerealizuje z finančních důvodů, tito studenti nejsou zahrnuti do normativního financování. Úhrada neinvestičních nákladů školy pro školní rok 2013/2014 činila pro základní ročníky obou stupňů 1900 Kč, pro studijní zaměření Příprava na SŠ a VŠ s uměleckým zaměřením 2300 Kč. 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy: Ředitelka: Mgr. Ivana Sýkorová V roce 2012 byla opět jmenována do funkce ředitelky. Konkurz byl realizován na základě

5 změny 166 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. Ředitelka absolventkou studia pro ředitele škol a školských zařízení podle 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a 5 vyhlášky 317/2005 Sb. Statutárního zástupce, po odchodu statutárního zástupce Mgr. Alexandra Dačenka do důchodu v červnu 2013, ředitelka nového nejmenovala. Učitelé: Po odchodu výše uvedeného kolegy do důchodu byla na jeho místo přijata Mgr. BcA. Lenka Sýkorová, která převzala jeho úvazek a žáky. Ve sboru zůstala paní učitelka Zuzana Bendíková, Mgr. Markéta Janečková, Zdeňka Pavlíčková a Zuzana Tázlarová. Plnou kvalifikaci splňují dvě učitelky, mají vysokoškolské vzdělání, jedna učitelka vystudovala odbornou školu a doplnila si pedagogické studium, druhá má také dokončeno doplňující pedagogické studium a byla ji udělena výjimka pro splnění odborné kvalifikace, za tu je považována její dlouhodobá výtvarná, výstavní a organizační činnost v umělecké oblasti dle 10 odst. 2 zákona č. 563/2004 o pedagogických pracovnících. Z pohledu předepsaných dokumentů splňují všichni učitelé školy odbornou kvalifikaci pro výkon práce učitele na ZUŠ. V souvislosti s připravovanou změnou zákona o pedagogických pracovnících jsem zjišťovala, jak by se mohla dotknout našich vysokoškolsky nevzdělaných učitelek. Jedna však již před časem dosáhla 55 let, na tu se vztahuje výjimka tohoto zákona a druhé se také odchod ze školy netýká, byla jsem ujištěna, že výkonných umělců učící na ZUŠ se tato změna také netýká. Ve školním roce 2013/2014 se změnily úvazky, jednak s odchodem statutárního zástupce do důchodu, jednak se zkrácením úvazku p. učitelky Zuzany Bendíkové. Nově přijatá učitelka převzala úvazek od zástupce ve výši 12 vyučovacích hodin z 21 předepsaných, ale později jí byl navýšen o jednu lekci přípravy na střední a vysoké školy s uměleckým zaměřením na 15/21, to je 0,71 přímé pedagogické činnosti. Paní učitelce Z. Bendíkové byl zkrácen úvazek o jednu lekci týdně, vzhledem ke značnému úbytku žáků z jejich lekcí. Po této změně vyučovala 18/21 hodin přímé vyučovací povinnosti, úvazek 0,87. Ostatní učitelky pracují na plný úvazek. Počet vyučovacích lekcí se nezměnil. Správní zaměstnanci: Ve škole pracují tři správní zaměstnanci, uklízečka na plný úvazek, školník s úvazkem 0,47. Účetní školy pracuje na zkrácený úvazek 0,75.

6 4. Údaje o přijímacím řízení: Každoročně v měsíci červnu škola pořádá talentové přijímací zkoušky. Zájemci jsou o konání informováni v místním tisku, plakátovacích plochách a na webu školy. Učitelé každoročně navštěvují základní, ale i střední školy za účelem osvětlit práci na ZUŠ. Pro středoškoláky je to obzvláště důležité, aby si uvědomili, že pokud se chtějí připravovat na vysokou uměleckou školu s předepsanou talentovou zkouškou, měli by se přihlásit do studijního zaměření připravující na fakulty architektury, ale i uměleckoprůmyslovou školu, fakulty umění a jiné umělecké školy. Pro žáky základních škol realizujeme také přípravu k talentovým zkouškám na střední umělecké školy. Tito jsou však již většinou podchyceni z nižších ročníků, kde docházeli. Přijímacího řízení se pro rok 2013/2014, pro další školní rok účastnilo 68 dětí. Ve statistickém výkazu bylo zaevidováno 450 žáků celkem, z toho 353 dívek, přípravné ročníky navštěvovalo 68 žáků, z toho dívek bylo 52. Na prvním stupni se vzdělávalo 381 žáků, 25 žáků navštěvovalo studijní zaměření příprava na SŠ s uměleckým zaměřením tohoto stupně. Na druhém stupni se 30 studentů vzdělávalo v základním studiu a 14 ve studijním zaměření příprava na VŠ s uměleckým zaměřením. Studium pro dospělé se ani v roce 2013/2014 nerealizovalo vzhledem k finanční situaci školy, jak bylo popsáno výše. Během roku se stavy žáků mění minimálně, čísla nemají podstatný vliv na některé rozhodné položky ve financování provozu školy. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků: Uměleckým vzděláním v naší škole se nerozumí pouze předávat poznatky z výtvarného oboru, ale i z dalších souvisejících oborů jako je etika, estetika, filosofie a historie a jiné humanitní obory. Výukou na naší škole se rozumí zdokonalování nabytých poznatků ve výtvarné práci a teorii, ale i schopnost předávat tyto zkušenosti dál a umět se orientovat ve spleti uměleckých směrů a použít tyto poznatky ve svém osobním životě, a aby poznatky a nabyté zkušenosti přetrvaly do dospělého věku. ŠVP naší školy hovoří o zapojování se do dětských výtvarných soutěží je důležitou součástí vzdělání na naší škole, ale stanovili jsme si priority, abychom netvořili pro soutěže,

7 důležitější je naplňování učebních plánů. Nabídka dětských výtvarných soutěží je široká, my aktuálně reagujeme jen na ty nejzajímavější, tradičně obesíláme soutěže s dlouhou dobou trvání a profesionálním vedením. Úspěchy žáků školy jsou evidovány a také prezentovány v místním tisku, na webových stránkách školy a našich facebookových stránkách. V naší výstavní síni si žáci svá ocenění přebírají před veřejností při vernisáží výstav, které jsou obměňovány průměrně co dva měsíce. Výsledky dětských výtvarných soutěží za školní rok 2013/2014: Alšova země 2013, 45. ročník, Pedagogická fakulta UK Praha, republiková soutěž: Ocenění porotou AZ: soubor grafických prací žáků - cyklus Indiáni - p. u. M. Janečková ocenění žáci: Ondřej Slavata, Natálie Mertová, Viktor Hartmann, Michaela Cvancigerová, Jan Chovanec, Ema Pavelková, Karolína Kovářová, Anežka Bindrová Ocenění byla dětem předána na zahájení výstavy AZ 2013 v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Mezinárodní bienále grafiky dětí a mládeže 2014, 19. ročník, Galerie středisko dětského výtvarného projevu v polské Toruni, mezinárodní soutěž: Cena: Jan Novák, barevná grafika, Květina, p. u. I. Sýkorová Vendula Kolářová, barevná grafika, Dívka v kroji, p. u. Markéta Janečková Čestné uznání: Antonie Kostřibová, grafika, Zavařenina, p. u. Lenka Sýkorová Lidice 2014, 42. ročník, Památník Lidice: ZUŠ získala Lidickou růži, medaili za kolekci grafických prací. Individuální ocenění: Emma Flaume Barbora Mitášová Anna Marie Vykydalová, všechny za grafický cyklus Žáby, p. u. Zdeňka Pavlíčková Veronika Lipková, grafika, Smetánka lékařská, p. u. Markéta Janečková Zita Maršíková, grafika, Vlčí mák, p. u. Markéta Janečková

8 Kateřina Mlčochová, grafika, Babiččina spižírna, p. u. Lenka Sýkorová Jan Stuchlík, grafika, Babiččina spižírna, p. u. Lenka Sýkorová Bienále fantátie 2014, 21. ročník, Turčianská galerie Martin, Slovensko: Hlavní cenu udělující Mezinárodní dům umění pro děti a mládež Bibiana v Bratislavě Cenu BIB získala Kristýna Lhotská za zachycení výtvarné akce Lístky, které ožily, p. u. Markéta Janečková Cenu Bienále fantázie 2014: prestižní ocenění Jan Steinwirth, grafické zpracování textů Antoine Saint Exupéryho, p. u. Zuzana Tázlarová Ivana Bittnerová, grafické zpracování textů Antoine Saint Exupéryho, p. u. Zuzana Tázlarová Krajská přehlídka výtvarných oborů Základních uměleckých škol 2014, výstavní síň ZUŠ Opava : Cena poroty s postupem do celostátního kola: Jan Steiwirth, malba, Jídlo, p. u. Zuzana Tázlarová Markéta Vítečková, malba, Jídlo, p. u. Zuzana Tázlarová Kristýna Krejčiříkové, malba, Jídlo, p. u. Zuzana Tázlarová Pavlína Víchová, malba, Jídlo, p.u. Zuzana Tázlarová Klaudie Konečná, malba, zvětšenina přírodního motivu, p. u. Lenka Sýkorová Mark Gjonlič, malba, zvětšenina přírodního motivu, p. u. Lenka Sýkorová Regina Knapíková, malba, zvětšenina přírodního motivu, p. u. Lenka Sýkorová Emilie Havlíková, malba, zvětšenina přírodního motivu, p. u. Lenka Sýkorová Velká maličkost - rukavice, výtvarná řada žáků p. u. Ivany Sýkorové Příprava na talentové zkoušky na umělecké školy postoupilo i portfolio Venduly Kolářové, p. u. Markéta Janečková O cenu primátora města 2014, 10. ročník, Opavská kulturní organizace 1. kategorie Cena: Marie Flaumová, malba, p. u. Zdeňka Pavlíčková Rozálie Krieblová, grafika, p. u. Ivana Sýkorová

9 Čestná uznání: Zuzana Gacková, grafika, p. u. Ivana Sýkorová Matěj Štencel, kresba, p. u. Lenka Sýkorová Eliška Venclíková, kresba, p. u. Lenka Sýkorová Adam Grabovský, malba, p. u. Zdeňka Pavlíčková Jakub Zelinka, malba, p. u. Zdeňka Pavlíčková Barbora Kubcová, grafika, p. u. Ivana Sýkorová 2. kategorie ZUŠ, 9-11 let: Ceny: Jan Bulek, kresba, p. u. Lenka Sýkorová Čestná uznání: Tereza Linartová, grafika, p. u. Ivana Sýkorová Barbora Malíková, grafika, p. u. Ivana Sýkorová 3. kategorie ZUŠ, let: Ceny: Jakub Zlámal, kresba, p. u. Zdeňka Pavlíčková Čestná uznání: Viktorie Pavlíčková, grafika, p. u. Ivana Sýkorová Vojtěch Švaniga, pastel, p. u. Zuzana Bendíková V roce 2013/2014 základní stupeň studia absolvovalo 20 žáků, ve studijním zaměření Příprava na střední školy s uměleckým zaměřením absolvovalo 13 žáků. Druhý stupeň ukončili 4 žáci, ve studijním programu Příprava na vysoké školy s uměleckým zaměřením studium dokončilo 9 žáků. Studijní program Příprava na střední a vysoké školy s uměleckým zaměřením je primárně zaměřen na přípravu žáků k talentovým zkouškám na středních i vysokých školách s uměleckým zaměřením. Na střední školy se připravovalo v roce 2013/2014 a hlásilo 11 žáků, 10 z nich úspěšně absolvovalo talentové zkoušky a byli přijati na Střední školu průmyslovou a uměleckou v Opavě, tři žáci se po absolvování talentových zkoušek dostali ke studiu na Střední školu průmyslovou v Krnově, obor umělecká řemesla. Na vysoké školy se v tomto školním roce připravovali 4 žáci a všichni byli přijati ke studiu.

10 Na fakultě architektury ČVUT v Praze bude studovat jedna žačka, jedna žačka byla přijata na Ostravskou univerzitu v Ostravě. Na VUT v Praze úspěšně absolvovala a byla přijata jedna žačka. Jedna studentka bude studovat na Fakultě umění VUT Brno u prof. J. Ambrůze nefigurální sochařství. Ve sledovaném roce jsme měli téměř stoprocentní úspěšnost přijetí k dalšímu studiu na uměleckých školách obou stupňů. 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů: Vzdělávání na ZUŠ v naší republice je jedinečnou formu prevence sociálně patologických jevů. Máme vytvořený minimální preventivní program, který je platný i pro současný stav. Ve škole se nesetkáváme ze strany našich žáků s problémy vandalství, používání návykových látek a jiných nešvarů, neboť žáci, kteří školu navštěvují, jsou na takové úrovni, že se mezi nimi tyto problémy nevyskytují. Svůj volný čas vyplňují smysluplným způsobem, aktivitami, které se neslučují s jejich charakterovými vlastnostmi a chováním jejich rodiny. Do výuky zařazujeme témata, která upozorňují na osobní i společenskou nebezpečnost patologických jevů, ale otázky chování k ostatním věkovým i společenským skupinám lidí ve společnosti. Ve vyučovacích skupinách máme děti různého stáří, aby si vytvořili vztahy nápomocnosti, jsou zde také integrovaní i žáci s tělesnými (pokud jsou právě žáky školy), popřípadě lehkými mentálními handicapy. Sociálně slabí žáci mají možnost požádat ředitelství na základě předložených dokumentů o slevu na školném. Metodu rozhovoru, diskuse považujeme za důležitou pro objasnění společenských témat, ale také ukázky a akční tvorba nám napomáhají ve společenské výchově, tak se formuje jeho pozitivní vztah ke skutečnosti a vlastnímu životu. Žáky upozorňujeme na akce ve městě, které s touto prevencí a nežádoucími jevy souvisí. Pokud bychom mohli přijímat více žáků do naší školy, byla by to ještě cílenější a žádoucí cesta k prevenci sociálně patologických jevů.

11 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: Nabídky na semináře a vzdělávací akce, které jsou připravovány pro učitele ZUŠ, či výtvarníky si učitelé vybírají sami z nabídky, která je jim předkládána různými subjekty. Nejlepší spolupráci je se společností Jana Zrzavého v Olomouci, neboť ta je orientována především na akce pro výtvarné obory ZUŠ. Využíváme také nabídky akcí společnosti Nipos - Artama ( Národní informační a poradenské středisko pro kulturu), pořádající výtvarné semináře. Naše učitelky se účastnily přípravných seminářů k celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže pod názvem Impulzy-Torba- Prezentace. Paní učitelka Z. Pavlíčková byla pozvána na prezentaci své práce, projektu, který zpracovala do filmové podoby do galerie DOX n Praze, aby svou práci s dětmi prezentovala ostatním výtvarným pedagogům, jako nejlepší příklad práce v multimediální oblasti. Prezentovala záznam z výtvarné akce Nucené výstavy. Během roku se tři učitelky přihlásili na seminář Animace v kostce, ale bohužel zájem byl vyšší jako možnosti pořadatele, byl nám slíben podzimní termín této akce, kdy se paní učitelky dostanou na tuto vzdělávací akci. Jde o výuku animování filmů. Využíváme i přednášek, které pořádá společnost J. Zrzavého v Olomouci, ty jsou pro ZUŠ přímo koncipovány a společnost má všechny tyto přednášky akreditovány MŠMT. Součástí vzdělávání učitelů je také samostudium, přístup k internetu na škole i v době školních prázdnin. Ve školním roce 2013/2014 jsme využívali návštěv přednášek či exkurzí v našem regionu. V listopadu jsme navštívili ateliér restaurátora Tomáše Skalíka, kde nám osvětlil práci restaurování soch, kamene a jiných starých prostorových objektů, abychom tyto poznatky mohli předat dětem. Podobným způsobem byla vedena i přednáška výše uvedeného restaurátora v klubu Art v Opavě, ale byla konkrétně zaměřena na opavské architektonické objekty. V měsíci březnu jsme pro studenty připravující se na fakulty architektury, ale pro vlastní vzdělání zorganizovali exkurzi do vily Tugendhat v Brně. Současně jsme navštívili i výstavu v Domě umění Brno Jiří Kovanda- ještě jsem tu nebyl. Retrospektiva významného výtvarníka přinesla množství nápadů do naší výuky. O sochařských objektech v krajině, ochraně krajiny a její obnově v duchu bývalých cest, remízků a jiných zaniklých míst v přírodě jsme diskutovali s prof. Janem Ambrůzem, duchovním otcem projektu Jiná krajina, vyučujícím na FAVU v Brně, ateliér nefigurálního

12 sochařství. Květnová exkurze byla velmi inspirativní nejen pro nás učitele, pro akční a objektovou tvorbu, ale i pro studenty, kteří mají zájem studovat v ateliéru profesora Ambrůze. V měsíci květnu jsme pozvali na návštěvu do školy profesora Vladimíra Havlíka z Pedagogické fakulty, katedry výtvarné výchovy Palackého univerzity v Olomouci. Proslavil se hlavně tzv. akčním uměním, happeningy, land artovými či body artovými realizacemi, nebo jako performer. Přednáška žáky, ale nás zaujala bezprostředností a byla opět pro učitelky inspirativní pro výuku. V rámci městských festivalů či jiných aktivit na kulturním poli v našem městě je připravováno mnoho přednášek pro veřejnost - výtvarné umění, architektura, historie, hudba aj., které naší učitelé dle vlastního zájmu a zaměření absolvují, a tak prohlubují své znalosti. Paní učitelka M. Janečková se zúčastnila i psychoterapeutického kurzu. Ředitelka se několikrát zúčastnila seminářů k zavádění Facility managementu do škol. 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: Veřejnost v Opavě si již navykla na skutečnost, že akce školy, výstavy v její výstavní síni, výtvarné akce a happeningy, se staly součástí kulturního života ve městě. Hodně akcí a happeningů připravujeme v rámci dvou festivalů města Opavy, Bezručova Opava a Další břehy, další vznikají jako součást výuky a jsou většinou prezentovány ve škole i na veřejnosti Září: Začátek školního roku je spjat s kulturním festivalem Bezručova Opava. Tématem 56. ročníku Cesta kolem světa. Škola zároveň slavila své významné jubileum, 50 let od jejího založení a spojila tytu události na výstavě ve výstavní síni školy. Mnoho let kooperujeme s Galerií a střediskem dětského výtvarného projevu v polské Toruni, kde se konají každoročně mezinárodní dětské výtvarné soutěže. Požádali jsme galerii o zapůjčení dětských prací ze všech kontinentů světa, ke kterým učitelé a žáci školy dotvořili svou představu o kontinentech, jak v plošné, tak i v prostorové podobě. Samozřejmě jsme pozvali i naše partnery z Toruně i Turčianské galerie z Martina. Ředitel Galerie a střediska dětského výtvarného projevu předal na vernisáži našim oceněným žákům diplomy z mezinárodní dětské výtvarné soutěže Zawsze niebiesko, zawsze zielono.

13 Opavská výtvarná skupina X, kde jsou sdruženi někteří naši učitelé, vystavovala v rámci festivalu na společné výstavě. V září ještě proběhla akce, kterou pořádala Psychiatrická nemocnice Opava pod názvem Cesty za oponou. Byli jsme požádáni o příspěvek na této akci. Zvolili jsme formu výtvarné akce, prezentaci Živé obrazy. Žáci si namalovali své vlastní obrazy inspirované svými hrdiny, knihami aj, které posléze prezentovali v areálu Psychiatrické nemocnice. Za tuto akci nám přišel děkovný dopis z nemocnice. Říjen: V říjnu jsme nabídli našim žákům, v několika termínech, akci Putujte s námi za řemeslem, Jak se rodí socha?, navštívili jsme ateliér restaurátora, sochaře Tomáše Skalíka v Radkově u Opavy. Nebyla to jen návštěva, ale i poznávání technologií restaurování, ukázky konkrétních sochařských objektů. Cíle bylo přiblížit práci na záchraně historických děl, ale i možnost poznat práci restaurátora s výhledem na studijní volbu našich žáků. Opět jsme byli vyzváni k výstavě, kterou pořádá Arboretum Nový Dvůr Vyřeš/ž si svou dýni. Škola získala za práce diplomy pro jednotlivé účastníky soutěže. Listopad: Základní umělecká škola, Opava, Solná 8, p. o. má výjimečné výstavní prostory, které rádi propůjčujeme k akcím, které pořádá Společnost Jana Zrzavého v Olomouci, které jsme členem. V říjnu jsme společně s touto společností a výtvarnou sekcí Krajské umělecké rady Moravskoslezského kraje a KUR olomouckého kraje uspořádali výstavu výtvarných prací žáků Základních uměleckých škol Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Školu tak naplnili jednotlivé přihlášené ZUŠ svými pracemi, prezentacemi před nadcházející Přehlídkou výtvarných oborů ZUŠ v dubnu Výstava nesla jako tradičně název Zrzavý salon Prosinec: V prosinci si výstavní síň školy zamluvila Střední škola průmyslová a umělecká v Opavě na prezentaci workshopu Moje město Vystaveny byly dětské práce vzniklé na workshopu pořádané tradičně pro žáky opavských základních škol. K vidění byly jak plošné, tak i prostorové práce či šité hračky. Naši žáci si tak mohou udělat představu o studiu na střední umělecké škole. Leden: U příležitosti životního jubilea paní učitelky Zuzany Tázlarové uspořádala paní učitelka výstavu svých bývalých žáků, absolventů ZUŠ, studentů uměleckých škol doma i v zahraničí,

14 ale i těch, kteří umělecké školy již absolvovali. Hvězdy v ZUŠ reprezentovaly úspěšnou práci výše uvedené učitelky a byly k vidění do měsíce března. Březen: V první polovině března jsme navštívili Brno a vilu Tugendhat. Šlo o exkurzi v rámci poznávání významných architektonických památek v republice. Exkurze se zúčastnili hlavně studenti připravující se na fakulty architektury. Nám učitelkám pomůže návštěva lépe učit o takovýchto památkách v architektuře. V Brně jsme ještě navštívili výstavu v Domě umění Jiří Kovanda- Ještě jsem tu nebyl. Retrospektiva nejznámějšího českého konceptuálního umělce pomohla osvětlit našim studentům postupy, jakými ve škole pracujeme při výuce předmětu akční a objektová tvorba. Pro nás učitele je Jiří Kovanda věčnou inspirací. Vidět na vlastní oči instalace ve veřejném prostoru, se kterými Kovanda prorazil i v zahraničí je to nejlepší pro vzdělávání učitelů. Duben: Dalším festivalem města Opavy, je multikulturní festival Další břehy. 18. ročník nesl název Sport v umění, umění sportu. Škola byla oslovena, aby se podílela na zahájení tohoto festivalu, jehož garantem se stala paní Věra Čáslavská. Předešlý měsíc jsme věnovali, mimo dobu výuky, secvičení vystoupení s žáky, ale i přípravě výtvarných pomůcek k této akce. Akci konanou 3. dubna 2014 pod názvem Na vlnách ZUŠ přebírala i česká televize. Vystoupení si mohou zájemci prohlédnout na školních webových stránkách v sekci Akce. K tomuto festivalu připravila paní učitelka Zuzana Tázlarová se svými žáky přehlídku antických sportovců k výstavě Ota Pavel-Sport je jako pivo, nedá se ničím nahradit, která probíhala v Obecním domě v Opavě. Antičtí sportovci pro svůj úspěch statovali i při zahájení výstavy k 100 letům založení sportovní organizace Sokol v Domě umění v Opavě. Krajské kolo přehlídky výtvarných oborů Základních uměleckých škol, jako periodická přehlídka kvality výuky na ZUŠ, proběhla již potřetí na naší škole v době od Naše zázemí pro tak velkou výstavu je velmi dobré, proto školy Moravskoslezského kraje soustředí své soutěžní práce v Opavě, kde také probíhá porota tohoto krajského kola. Ředitelka byla do této poroty jmenovaná jako členka. Krajské školy nainstalovaly své práce a porota ocenila ty nejlepší, které poslala do celostátního kola, které se koná v měsíci září 2014 ve Šternberku.

15 Květen: V květnu proběhla, tak trochu se zpožděním, výstava za cyklu Učitel a jeho žáci - Ivana Sýkorová a její žáci, konané u příležitosti životních jubileí našich učitelů. Zpoždění měla vzhledem k propůjčení výstavní síně Krajské přehlídce výtvarných oborů ZUŠ. Na výstavě byla předána ocenění žákům paní učitelky Ivany Sýkorové, které uspěly v mezinárodní soutěži v polské Toruni. V květnu jsme uspořádali exkurzi do zlínského kraje za profesorem Janem Ambrůzem, učícím na FAVU Brno, ateliér nefigurálního sochařství na komentovanou exkurzi projektu Jiná krajina. Občanské sdružení Jiná krajina vzniklo za účelem snadnějšího prosazování realizace dlouhodobého projektu KŘÍŽE CESTY SOCHY KRAJINA LIDÉ na katastrech obcí Šarovy, Lhota, Salaš a Bohuslavice u Zlína. Tento projekt je postupně realizován od roku 2007, kdy byl zpracován návrh instalace Křížové cesty. Všech čtrnáct křížů bylo následující rok trvale osazeno podél jedné z mála průchozích cest vedoucí z obce Šarovy do polí na kopec nad vesnicí. Současně s tímto projektem byl zpracován návrh soch kaplí, které navazují na Křížovou cestu a jsou tak jejich pokračováním v polích uvedených obcí. Byla vytipována místa v krajině, která jsou převážně v majetku obcí a s jejich souhlasem měly být sochy kaple na tyto výrazné body postupně instalovány. Žáci Základní umělecké školy společně se svými učiteli prošli výše zmíněné obce ve zlínském kraji, prohlédli si nainstalované sochy, křížovou cestu a poslechli si výklad prof. Jana Ambrůze, duchovního otce projektu Jiná krajina. Všichni zúčastnění pochopili záměr nadšenců o změnu podoby současné vesnice a zájem o krajinu, ve které žijeme. V měsíci květnu zavítal na naše pozvání profesor Vladimír Havlík z Pedagogické fakulty, katedry výtvarné výchovy Palackého univerzity v Olomouci. Je znám tzv. akčním uměním, happeningy, land artovými či body artovými realizacemi, nebo jako performer. Našim žákům osvětlil, jak realizuje své nápady a jakým způsobem pracuje se svými studenty. Červen: Se zpožděním oslavila své životní jubileum i paní učitelka Zuzana Bendíková na již zmiňované tradiční výstavě Učitel a jeho žáci. Výstava trvala do konce prázdnin. Veškeré výstavy ve výstavní síni školy i mimo ni organizují, instalují i deinstalují učitelé, jsou nápomocni vystavujícímu, jak s navrhnutím koncepce, tak fyzickou pomocí.

16 Aktivity každoročně se opakující (nad rámec výuky) jsou součástí nabídky pro naše žáky. Jde o přednášky k dějinám umění, filmová představení s výtvarnou tématikou, návštěva přednášek o umění aj. Učitelé spolupracují s různými subjekty a organizacemi ve městě, jako např. Slezská univerzita v Opavě, Dětský domov Opava, Mendelovo gymnázium v Opavě, hudebními tělesy z Opavy, Charitou a samozřejmě s Magistrátem města Opavy aj. Učitelé také vystavují svá výtvarná díla, ať už samostatně či na společných výstavách jak v rámci výtvarné skupiny X, tak výtvarné skupiny ITA. Ředitelka školy pracuje v Okresní umělecké radě, dále je členkou Krajské umělecké rady, která mimo jiné připravuje přehlídku výtvarných oborů ZUŠ. Je členkou přípravného výboru opavského kulturního festivalu Bezručova Opava. Je zvána do mezinárodní poroty v Galerii a středisku dětského výtvarného projevu v Toruni (PL), co dva roky do Turčianské galerie v Martině (SK). Organizuje pro město výtvarnou soutěž O cenu primátora města a jiné aktuální soutěže, samostatně tvoří a vystavuje. 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedených Českou školní inspekcí: Ve školním roce 2013/2014 byly provedeny dvě kontroly ze strany ČŠI. Kontroly v rámci vypracovaného vnitřního kontrolního systému probíhají dle navrženého plánu organizace a ta postupuje dle platných Zásad vztahů orgánů kraje k PO. Pro informaci - proběhly kontrola ze strany Krajské hygienické stanice v Opavě a dále kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení Opava. Obě bez závažných zjištění.

17 10. Základní údaje o hospodaření školy: Organizace - ZUŠ Opava, Solná 8, p. o. hospodařila i v kalendářním roce 2013 s kladným hospodářským výsledkem. Rozpis závazných ukazatelů pro rok 2013: Příspěvky a dotace MŠMT ke dni ÚZ Přímé náklady na vzdělání - kraj Prostředky na platy OON 0 Zákonné odvody FKSP Přímý ONIV Příspěvky celkem Limit počtu zaměstnanců: 8,75 skutečné náklady školy v roce 2013: ,43 tis. Kč výnosy 2013: 4 044,79 tis. Kč, z toho vlastní příjmy 846,35 tis. Kč výsledek hospodaření 2013: 168,36 tis. Kč Příspěvky a dotace MŠMT činily celkem Kč. Organizace ke konci roku 2012 hospodařila s majetkem v hodnotě: 1 076,71 tis. Kč dlouhodobý hmotný majetek: 325,13 tis. Kč drobný dlouhodobý hmotný majetek: 744,57 tis. Kč dlouhodobý nehmotný majetek: 7,00 tis. Kč materiál na skladě: 2,02 tis. Kč Hlavním příjmem školy jsou příspěvky rodičů dětí na úhradu neinvestičních nákladů školy. Škola čerpá i finanční prostředky ŠRPUŠ na některé akce školy, dárky pro oceněné děti, absolventy aj.

18 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů: Škola ve šk. roce 2013/2014 se ZUŠ zapojila do rozvojového programu v rámci krajského projektu Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách. Projekt byl předložen do výzvy v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko , prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, oblasti podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblasti podpory Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání, za účelem rozšíření nabídky naši výuky v oblasti grafické gramotnosti našich žáků. Program ve sledovaném roce nebyl ještě ukončen. 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení: Výše ve zprávě je popsáno jakým způsobem se naše učitelky účastní přednášek, exkurzí, vzdělávacích akcí kde získávají nové poznatky. Většina je jich akreditovaná MŠMT. 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů: Ve školním roce 2013/2014 škola nerealizovala projekty s přispěním cizích zdrojů. 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery: Na ZUŠ Opava, Solná 8 nepůsobí odborová organizace, jediným partnerem školy je Spolek rodičů a přátel uměleckých škol v Opavě, se kterým má škola dobré vztahy, pomáhá jí při organizaci Jarního večírku. SRPUŠ z příspěvků rodičů našich žáků přispívá na některé aktivity školy, jako například příspěvek na jízdné na výstavy a exkurze/ Brno, Jiná krajina/, ceny pro oceněné děti v rámci dětských výtvarných soutěží. Přispívá na knihy a materiál pro výuku, vernisáže a jiné akce, které nemůžeme nebo již nezvládáme z provozu školy. 15. Závěr: Dle nařízení zřizovatele udržujeme množství docházejících žáků do školy na stejných počtech, i když zájem o výuku na ZUŠ stále roste.

19 V rámci financování přímých výdajů na vzdělání jsme uvítali sloučení prostředků na platy pedagogů a správních zaměstnanců, odpadly problémy s přerozdělením prostředků. Struktura pedagogického sboru vyrovnaná, vyhovující naší pedagogické vizi, že si žáci najdou svého učitele, u kterého jim bude nejlépe. Každý žák má jiné nároky a jiný temperament. Takto se nám daří výrazně držet dosavadní slušné výsledky ve výchovně vzdělávacím procesu, jak je popsáno výše. Naší velkou devizou je úspěšná příprava a následné přijetí ke studiu žáků na střední i vysoké školy s uměleckým zaměřením, které se dostalo do podvědomí ve městě. Chci poděkovat stávajícímu pedagogickému sboru za jejich obětavou i nadstandardní práci s žáky a studenty, za trpělivost při přípravě prezentací na veřejnosti, že dělají dobré jméno nejen sobě, ale i škole doma i v zahraničí. Děkuji Magistrátu města Opavy za velmi dobrou spolupráci, jako i pracovníkům KÚ MSK za vstřícnost při řešení problémů. Práce s dětmi na ZUŠ a výsledky naší školy jsou příkladem kvality našeho uměleckého školství, které je v Evropě jedinečné. A jako takové nápomocné ke smysluplnému využití volného času mládeže. Zpráva bude projednána na nejbližší pedagogické radě. ZUŠ nemá školskou radu. Od roku 2007 máme registraci na Úřadu pro ochranu osobních údajů za účelem publikování fotografií, videozáznamů, akcí školy, výtvarné tvorby žáků školy pro prezentaci na veřejnosti. Tímto naplňujeme č. 16 zákona č. 101/2000 o zpracování osobních údajů. Opava, Mgr. Ivana Sýkorová, ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA OPAVA, SOLNÁ 8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA OPAVA, SOLNÁ 8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA OPAVA, SOLNÁ 8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 2011/2012 O b s a h 1. Základní údaje o škole 2. Vymezení činnosti, přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

1963-2013. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace. kresba. učitelé. prostorové vyjadřování. akční tvorba

1963-2013. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace. kresba. učitelé. prostorové vyjadřování. akční tvorba kresba malba grafika prostorové vyjadřování akce festivaly akční tvorba příprava na SŠ, VŠ za uměním, za vzděláním učitelé 1963-2013 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace 1963

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE IČO: 47813512 2012/2013 O b s a h 1. Základní údaje o škole 2. Vymezení činnosti, přehled oborů vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010/2011. Základní umělecká škola Opava, Solná 8, příspěvková organizace IČO: 47813512

Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010/2011. Základní umělecká škola Opava, Solná 8, příspěvková organizace IČO: 47813512 Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010/2011 Základní umělecká škola Opava, Solná 8, příspěvková organizace IČO: 47813512 a) Základní údaje o škole: ZUŠ Opava, Solná 8 byla založena

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-216/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-216/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-216/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola, Opava, Solná 8 příspěvková organizace Sídlo:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy Vary Palackého 1045, 363 01

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 681/19 Truhlářská 681/19, 360 17 Karlovy

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 771 11 Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 Identifikátor: 600 016 943 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Arménská 21, Brno

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Arménská 21, Brno ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Arménská 21, 625 00 Brno Adresa: Arménská 21, 625 00 Brno

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Opava, Šrámkova 4 Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Čachrov 10, 339 01 Klatovy; IČO: 699 83 615 tel.: 378609 /311 ředitelna, /310 sborovna a kuchyně, /313 MŠ e-mail: reditel@skolacachrov.cz,

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11 Identifikátor školy: 600 035 411 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění, o.p.s. Dřevnická 1788, Zlín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění, o.p.s. Dřevnická 1788, Zlín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění, o.p.s. Dřevnická 1788, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600 020 495 Termín konání inspekce: 11. a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace. Purkyňova 12/1654, Opava

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace. Purkyňova 12/1654, Opava Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Purkyňova 12/1654, 746 01 Opava Identifikátor

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-529/08-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-529/08-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-529/08-14 Adresa: Solná 8, 746 00 Opava Identifikátor: 600 004 210 IČ: 47 813 512 Místo inspekce:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Kolová, okres Karlovy Vary Kolová 97, 362 14 Kolová Identifikátor

Více

ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 1 2 Charakteristika školy 1 3 Učební plány,

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální školy Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a. Kpt. Vajdy 1a, Ostrava

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální školy Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a. Kpt. Vajdy 1a, Ostrava Česká republika Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Speciální školy Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a Kpt. Vajdy 1a, 700 03 Ostrava Identifikátor školy:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIM-800/12-M o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-667/10-J Název kontrolované osoby: Sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA KVÍTEK Rantířovská 4375/9, 586 05 Jihlava IČO: 71 341 196 Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

I N S P E KČNÍ ZPRÁVA

I N S P E KČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště I N S P E KČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Havlíčkovo gymnázium, Havlíčkův Brod, Štáflova 2063 Štáflova 2063, 580

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy norma : 15/2005 typ : Vyhláška oblasti : Školy VYHLÁŠKA ze dne 27. prosince 2004 č. 15/2005 Sb.,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Organizační řád soutěží a přehlídek žáků základních uměleckých škol

Organizační řád soutěží a přehlídek žáků základních uměleckých škol Organizační řád soutěží a přehlídek žáků základních uměleckých škol Č. j.: MSMT- 24 082/2016-1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-220/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-220/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-220/13-U Název právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice vykonávající činnost školy: Sídlo: Bezručova

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Olomoucký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Olomoucký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 E. Valenty 52, 796 03 Prostějov Identifikátor

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Za organizaci : Marie Horáková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Pomůcka k použití systému

Pomůcka k použití systému Pomůcka k použití systému KEVIS (Krajský EVidenční Informační Systém) evidence Školské organizace Výroční zpráva 2014/2015 (sběr dat a podkladů pro zpracování Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek,

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek, 30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIK-435/11-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36 Adresa: Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36, 700 30 Ostrava Identifikátor školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín Butovická 346, 742 13 Studénka Identifikátor školy: 600 138 275 Termín konání

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Barrandov II při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 5-Hlubočepy, V Remízku 919 V Remízku 919, 152 00 Praha

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace. Gebauerova 8/819, Ostrava. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace. Gebauerova 8/819, Ostrava. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace Gebauerova 8/819, 702 00 Ostrava Identifikátor školy: 600 145 140 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Inspekční zpráva Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4 Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 1 Signatura: aa3fs303 Praha 1, Jeruzalémská 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 1 Signatura: aa3fs303 Praha 1, Jeruzalémská 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 010 1832/98-4016 Inspektorát č. 1 Signatura: aa3fs303 Praha 1, Jeruzalémská 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Michael - Soukromá střední škola reklamní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466 Písek, Mírové náměstí 1466 Identifikátor školy: 600 062 121 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 V Praze dne: 01. 09. 2014 Petr Drešer Ředitel ZUŠ Adolfa Voborského I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o Přerov l - Město, Palackého 19/1380. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o Přerov l - Město, Palackého 19/1380. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o. 750 02 Přerov l - Město, Palackého 19/1380 Identifikátor: 600 017 966 Termín konání

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99 Adresa: Valdštejnovo nám. 99, 506 01 Jičín Identifikátor školského zařízení:

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 Adresa: Mozartova 24, 466 04 Jablonec nad Nisou Identifikátor: 600 078 426 Vedoucí týmu:

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Mateřská škola Ostrov, Halasova 765, okres Karlovy Vary Halasova 765, 363 01 Ostrov

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE. ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE. ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem Schváleno radou kraje usnesením č. 51/2700 ze dne 17.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Kroměříž. Jánská 31, Kroměříž. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Kroměříž. Jánská 31, Kroměříž. Identifikátor: Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Kroměříž Jánská 31, 767 01 Kroměříž Identifikátor: 600 003 604 Termín konání inspekce: 16. - 17. květen 2007 Čj. Signatura

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009-2010 Hradec Králové, září 2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více