VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE IČO: /2014

2 O b s a h 1. Základní údaje o škole 2. Vymezení činnosti, přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 4. Údaje o přijímacím řízení 5. Údaje o výsledcích vzdělávání 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedených Českou školní inspekcí a dalších kontrolách 10. Základní údaje o hospodaření školy 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 15. Závěr

3 1. Základní údaje o škole: Název: Základní umělecká škola Opava, Solná 8, příspěvková organizace Sídlo: Solná 8, Opava Zřizovatel: Moravskoslezský kraj Sídlo zřizovatele: 28. Října 117, Ostrava Právní forma: příspěvková organizace IČO: Statutární orgán: Mgr. Ivana Sýkorová, ředitelka školy Poslední zápis do rejstříku škol: , výmaz přechodného místa poskytování služeb Kapacita školy: 540 Umělecké obory: jednooborová škola, výtvarný obor Kontakty - ředitelství školy: , webové stránky: Materiálně technické podmínky: Škola sídlí v budově bývalého Dominikánského kláštera, vlastníkem je město Opava. Smlouvu o pronájmu máme uzavřenou s Opavskou kulturní organizací, která je pověřena správou vybraných budov, jejichž vlastníkem je město. Spolupráce s touto organizací je velmi dobré úrovni, jak po stránce správy majetku, tak na kulturní úrovni. V budově je 5 učeben vybavením pro náš obor. Každá učebna má svůj tiskařský lis, škola vlastní dvě keramické pece. Ve školním roce 2013/2014 jsme se zapojili do rozvojového programu v rámci krajského projektu Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách. Projekt byl předložen do výzvy v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko , prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, oblasti podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblasti podpory Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání, za účelem rozšíření nabídky naši výuky v oblasti grafické gramotnosti našich žáků. Program ve sledovaném roce nebyl ještě ukončen.

4 Škola je bez ekonomických problémů. Materiálové zásoby školy zajišťuje ředitelství společně se školníkem pomocí objednávek, které mohou svými podněty učitelé připomínkovat a navrhnou materiál dle svých potřeb. Do výuky si mohou samostatně na základě žádanky, po schválení ředitelkou, pořizovat drobný materiál. Při těchto operacích jsou dodržována pravidla a zásady odpovídající vnitřnímu kontrolnímu systému školy. 2. Vymezení činnosti, přehled oborů vzdělávání: Základní umělecká škola, Opava, Solná 8, příspěvková organizace je jednooborovou školou s výtvarným oborem. Postavení Základních uměleckých škol je vymezeno v zákoně č. 561/2004 Sb., tzv. školský zákon a její povinnosti upřesňuje vyhláška č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání. Základní umělecká škola Opava poskytuje základy vzdělání ve výtvarném oboru, je zde organizováno studium přípravné, studium základní na dvou stupních. Od školního roku 2012/2013 realizujeme výuku dle našeho Školního vzdělávacího programu, který sice přinesl do zařazování žáků do ročníků dle ŠVP a starých učebních plánů několik málo zmatků, které jsme řešili společnými schůzkami, tzv. workshopy o zařazování žáků. Pro ulehčení a lepší orientaci našich učitelek v přihlašovacích listech jsme zvolili odlišit jednotlivé přihlášky barevně. Pro děti vzdělávající se dle ŠVP máme zelené přihlašovací listy, pro staré učební plány (schválené MŠMT pro výtvarný obor dne pod č. j / s platností od ) žluté a pro studijní zaměření Příprava na SŠ a VŠ s uměleckým zařazením modrou barvu. Studium pro dospělé, přestože je součástí vyhlášky o ZUŠ, škola nerealizuje z finančních důvodů, tito studenti nejsou zahrnuti do normativního financování. Úhrada neinvestičních nákladů školy pro školní rok 2013/2014 činila pro základní ročníky obou stupňů 1900 Kč, pro studijní zaměření Příprava na SŠ a VŠ s uměleckým zaměřením 2300 Kč. 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy: Ředitelka: Mgr. Ivana Sýkorová V roce 2012 byla opět jmenována do funkce ředitelky. Konkurz byl realizován na základě

5 změny 166 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. Ředitelka absolventkou studia pro ředitele škol a školských zařízení podle 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a 5 vyhlášky 317/2005 Sb. Statutárního zástupce, po odchodu statutárního zástupce Mgr. Alexandra Dačenka do důchodu v červnu 2013, ředitelka nového nejmenovala. Učitelé: Po odchodu výše uvedeného kolegy do důchodu byla na jeho místo přijata Mgr. BcA. Lenka Sýkorová, která převzala jeho úvazek a žáky. Ve sboru zůstala paní učitelka Zuzana Bendíková, Mgr. Markéta Janečková, Zdeňka Pavlíčková a Zuzana Tázlarová. Plnou kvalifikaci splňují dvě učitelky, mají vysokoškolské vzdělání, jedna učitelka vystudovala odbornou školu a doplnila si pedagogické studium, druhá má také dokončeno doplňující pedagogické studium a byla ji udělena výjimka pro splnění odborné kvalifikace, za tu je považována její dlouhodobá výtvarná, výstavní a organizační činnost v umělecké oblasti dle 10 odst. 2 zákona č. 563/2004 o pedagogických pracovnících. Z pohledu předepsaných dokumentů splňují všichni učitelé školy odbornou kvalifikaci pro výkon práce učitele na ZUŠ. V souvislosti s připravovanou změnou zákona o pedagogických pracovnících jsem zjišťovala, jak by se mohla dotknout našich vysokoškolsky nevzdělaných učitelek. Jedna však již před časem dosáhla 55 let, na tu se vztahuje výjimka tohoto zákona a druhé se také odchod ze školy netýká, byla jsem ujištěna, že výkonných umělců učící na ZUŠ se tato změna také netýká. Ve školním roce 2013/2014 se změnily úvazky, jednak s odchodem statutárního zástupce do důchodu, jednak se zkrácením úvazku p. učitelky Zuzany Bendíkové. Nově přijatá učitelka převzala úvazek od zástupce ve výši 12 vyučovacích hodin z 21 předepsaných, ale později jí byl navýšen o jednu lekci přípravy na střední a vysoké školy s uměleckým zaměřením na 15/21, to je 0,71 přímé pedagogické činnosti. Paní učitelce Z. Bendíkové byl zkrácen úvazek o jednu lekci týdně, vzhledem ke značnému úbytku žáků z jejich lekcí. Po této změně vyučovala 18/21 hodin přímé vyučovací povinnosti, úvazek 0,87. Ostatní učitelky pracují na plný úvazek. Počet vyučovacích lekcí se nezměnil. Správní zaměstnanci: Ve škole pracují tři správní zaměstnanci, uklízečka na plný úvazek, školník s úvazkem 0,47. Účetní školy pracuje na zkrácený úvazek 0,75.

6 4. Údaje o přijímacím řízení: Každoročně v měsíci červnu škola pořádá talentové přijímací zkoušky. Zájemci jsou o konání informováni v místním tisku, plakátovacích plochách a na webu školy. Učitelé každoročně navštěvují základní, ale i střední školy za účelem osvětlit práci na ZUŠ. Pro středoškoláky je to obzvláště důležité, aby si uvědomili, že pokud se chtějí připravovat na vysokou uměleckou školu s předepsanou talentovou zkouškou, měli by se přihlásit do studijního zaměření připravující na fakulty architektury, ale i uměleckoprůmyslovou školu, fakulty umění a jiné umělecké školy. Pro žáky základních škol realizujeme také přípravu k talentovým zkouškám na střední umělecké školy. Tito jsou však již většinou podchyceni z nižších ročníků, kde docházeli. Přijímacího řízení se pro rok 2013/2014, pro další školní rok účastnilo 68 dětí. Ve statistickém výkazu bylo zaevidováno 450 žáků celkem, z toho 353 dívek, přípravné ročníky navštěvovalo 68 žáků, z toho dívek bylo 52. Na prvním stupni se vzdělávalo 381 žáků, 25 žáků navštěvovalo studijní zaměření příprava na SŠ s uměleckým zaměřením tohoto stupně. Na druhém stupni se 30 studentů vzdělávalo v základním studiu a 14 ve studijním zaměření příprava na VŠ s uměleckým zaměřením. Studium pro dospělé se ani v roce 2013/2014 nerealizovalo vzhledem k finanční situaci školy, jak bylo popsáno výše. Během roku se stavy žáků mění minimálně, čísla nemají podstatný vliv na některé rozhodné položky ve financování provozu školy. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků: Uměleckým vzděláním v naší škole se nerozumí pouze předávat poznatky z výtvarného oboru, ale i z dalších souvisejících oborů jako je etika, estetika, filosofie a historie a jiné humanitní obory. Výukou na naší škole se rozumí zdokonalování nabytých poznatků ve výtvarné práci a teorii, ale i schopnost předávat tyto zkušenosti dál a umět se orientovat ve spleti uměleckých směrů a použít tyto poznatky ve svém osobním životě, a aby poznatky a nabyté zkušenosti přetrvaly do dospělého věku. ŠVP naší školy hovoří o zapojování se do dětských výtvarných soutěží je důležitou součástí vzdělání na naší škole, ale stanovili jsme si priority, abychom netvořili pro soutěže,

7 důležitější je naplňování učebních plánů. Nabídka dětských výtvarných soutěží je široká, my aktuálně reagujeme jen na ty nejzajímavější, tradičně obesíláme soutěže s dlouhou dobou trvání a profesionálním vedením. Úspěchy žáků školy jsou evidovány a také prezentovány v místním tisku, na webových stránkách školy a našich facebookových stránkách. V naší výstavní síni si žáci svá ocenění přebírají před veřejností při vernisáží výstav, které jsou obměňovány průměrně co dva měsíce. Výsledky dětských výtvarných soutěží za školní rok 2013/2014: Alšova země 2013, 45. ročník, Pedagogická fakulta UK Praha, republiková soutěž: Ocenění porotou AZ: soubor grafických prací žáků - cyklus Indiáni - p. u. M. Janečková ocenění žáci: Ondřej Slavata, Natálie Mertová, Viktor Hartmann, Michaela Cvancigerová, Jan Chovanec, Ema Pavelková, Karolína Kovářová, Anežka Bindrová Ocenění byla dětem předána na zahájení výstavy AZ 2013 v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Mezinárodní bienále grafiky dětí a mládeže 2014, 19. ročník, Galerie středisko dětského výtvarného projevu v polské Toruni, mezinárodní soutěž: Cena: Jan Novák, barevná grafika, Květina, p. u. I. Sýkorová Vendula Kolářová, barevná grafika, Dívka v kroji, p. u. Markéta Janečková Čestné uznání: Antonie Kostřibová, grafika, Zavařenina, p. u. Lenka Sýkorová Lidice 2014, 42. ročník, Památník Lidice: ZUŠ získala Lidickou růži, medaili za kolekci grafických prací. Individuální ocenění: Emma Flaume Barbora Mitášová Anna Marie Vykydalová, všechny za grafický cyklus Žáby, p. u. Zdeňka Pavlíčková Veronika Lipková, grafika, Smetánka lékařská, p. u. Markéta Janečková Zita Maršíková, grafika, Vlčí mák, p. u. Markéta Janečková

8 Kateřina Mlčochová, grafika, Babiččina spižírna, p. u. Lenka Sýkorová Jan Stuchlík, grafika, Babiččina spižírna, p. u. Lenka Sýkorová Bienále fantátie 2014, 21. ročník, Turčianská galerie Martin, Slovensko: Hlavní cenu udělující Mezinárodní dům umění pro děti a mládež Bibiana v Bratislavě Cenu BIB získala Kristýna Lhotská za zachycení výtvarné akce Lístky, které ožily, p. u. Markéta Janečková Cenu Bienále fantázie 2014: prestižní ocenění Jan Steinwirth, grafické zpracování textů Antoine Saint Exupéryho, p. u. Zuzana Tázlarová Ivana Bittnerová, grafické zpracování textů Antoine Saint Exupéryho, p. u. Zuzana Tázlarová Krajská přehlídka výtvarných oborů Základních uměleckých škol 2014, výstavní síň ZUŠ Opava : Cena poroty s postupem do celostátního kola: Jan Steiwirth, malba, Jídlo, p. u. Zuzana Tázlarová Markéta Vítečková, malba, Jídlo, p. u. Zuzana Tázlarová Kristýna Krejčiříkové, malba, Jídlo, p. u. Zuzana Tázlarová Pavlína Víchová, malba, Jídlo, p.u. Zuzana Tázlarová Klaudie Konečná, malba, zvětšenina přírodního motivu, p. u. Lenka Sýkorová Mark Gjonlič, malba, zvětšenina přírodního motivu, p. u. Lenka Sýkorová Regina Knapíková, malba, zvětšenina přírodního motivu, p. u. Lenka Sýkorová Emilie Havlíková, malba, zvětšenina přírodního motivu, p. u. Lenka Sýkorová Velká maličkost - rukavice, výtvarná řada žáků p. u. Ivany Sýkorové Příprava na talentové zkoušky na umělecké školy postoupilo i portfolio Venduly Kolářové, p. u. Markéta Janečková O cenu primátora města 2014, 10. ročník, Opavská kulturní organizace 1. kategorie Cena: Marie Flaumová, malba, p. u. Zdeňka Pavlíčková Rozálie Krieblová, grafika, p. u. Ivana Sýkorová

9 Čestná uznání: Zuzana Gacková, grafika, p. u. Ivana Sýkorová Matěj Štencel, kresba, p. u. Lenka Sýkorová Eliška Venclíková, kresba, p. u. Lenka Sýkorová Adam Grabovský, malba, p. u. Zdeňka Pavlíčková Jakub Zelinka, malba, p. u. Zdeňka Pavlíčková Barbora Kubcová, grafika, p. u. Ivana Sýkorová 2. kategorie ZUŠ, 9-11 let: Ceny: Jan Bulek, kresba, p. u. Lenka Sýkorová Čestná uznání: Tereza Linartová, grafika, p. u. Ivana Sýkorová Barbora Malíková, grafika, p. u. Ivana Sýkorová 3. kategorie ZUŠ, let: Ceny: Jakub Zlámal, kresba, p. u. Zdeňka Pavlíčková Čestná uznání: Viktorie Pavlíčková, grafika, p. u. Ivana Sýkorová Vojtěch Švaniga, pastel, p. u. Zuzana Bendíková V roce 2013/2014 základní stupeň studia absolvovalo 20 žáků, ve studijním zaměření Příprava na střední školy s uměleckým zaměřením absolvovalo 13 žáků. Druhý stupeň ukončili 4 žáci, ve studijním programu Příprava na vysoké školy s uměleckým zaměřením studium dokončilo 9 žáků. Studijní program Příprava na střední a vysoké školy s uměleckým zaměřením je primárně zaměřen na přípravu žáků k talentovým zkouškám na středních i vysokých školách s uměleckým zaměřením. Na střední školy se připravovalo v roce 2013/2014 a hlásilo 11 žáků, 10 z nich úspěšně absolvovalo talentové zkoušky a byli přijati na Střední školu průmyslovou a uměleckou v Opavě, tři žáci se po absolvování talentových zkoušek dostali ke studiu na Střední školu průmyslovou v Krnově, obor umělecká řemesla. Na vysoké školy se v tomto školním roce připravovali 4 žáci a všichni byli přijati ke studiu.

10 Na fakultě architektury ČVUT v Praze bude studovat jedna žačka, jedna žačka byla přijata na Ostravskou univerzitu v Ostravě. Na VUT v Praze úspěšně absolvovala a byla přijata jedna žačka. Jedna studentka bude studovat na Fakultě umění VUT Brno u prof. J. Ambrůze nefigurální sochařství. Ve sledovaném roce jsme měli téměř stoprocentní úspěšnost přijetí k dalšímu studiu na uměleckých školách obou stupňů. 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů: Vzdělávání na ZUŠ v naší republice je jedinečnou formu prevence sociálně patologických jevů. Máme vytvořený minimální preventivní program, který je platný i pro současný stav. Ve škole se nesetkáváme ze strany našich žáků s problémy vandalství, používání návykových látek a jiných nešvarů, neboť žáci, kteří školu navštěvují, jsou na takové úrovni, že se mezi nimi tyto problémy nevyskytují. Svůj volný čas vyplňují smysluplným způsobem, aktivitami, které se neslučují s jejich charakterovými vlastnostmi a chováním jejich rodiny. Do výuky zařazujeme témata, která upozorňují na osobní i společenskou nebezpečnost patologických jevů, ale otázky chování k ostatním věkovým i společenským skupinám lidí ve společnosti. Ve vyučovacích skupinách máme děti různého stáří, aby si vytvořili vztahy nápomocnosti, jsou zde také integrovaní i žáci s tělesnými (pokud jsou právě žáky školy), popřípadě lehkými mentálními handicapy. Sociálně slabí žáci mají možnost požádat ředitelství na základě předložených dokumentů o slevu na školném. Metodu rozhovoru, diskuse považujeme za důležitou pro objasnění společenských témat, ale také ukázky a akční tvorba nám napomáhají ve společenské výchově, tak se formuje jeho pozitivní vztah ke skutečnosti a vlastnímu životu. Žáky upozorňujeme na akce ve městě, které s touto prevencí a nežádoucími jevy souvisí. Pokud bychom mohli přijímat více žáků do naší školy, byla by to ještě cílenější a žádoucí cesta k prevenci sociálně patologických jevů.

11 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: Nabídky na semináře a vzdělávací akce, které jsou připravovány pro učitele ZUŠ, či výtvarníky si učitelé vybírají sami z nabídky, která je jim předkládána různými subjekty. Nejlepší spolupráci je se společností Jana Zrzavého v Olomouci, neboť ta je orientována především na akce pro výtvarné obory ZUŠ. Využíváme také nabídky akcí společnosti Nipos - Artama ( Národní informační a poradenské středisko pro kulturu), pořádající výtvarné semináře. Naše učitelky se účastnily přípravných seminářů k celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže pod názvem Impulzy-Torba- Prezentace. Paní učitelka Z. Pavlíčková byla pozvána na prezentaci své práce, projektu, který zpracovala do filmové podoby do galerie DOX n Praze, aby svou práci s dětmi prezentovala ostatním výtvarným pedagogům, jako nejlepší příklad práce v multimediální oblasti. Prezentovala záznam z výtvarné akce Nucené výstavy. Během roku se tři učitelky přihlásili na seminář Animace v kostce, ale bohužel zájem byl vyšší jako možnosti pořadatele, byl nám slíben podzimní termín této akce, kdy se paní učitelky dostanou na tuto vzdělávací akci. Jde o výuku animování filmů. Využíváme i přednášek, které pořádá společnost J. Zrzavého v Olomouci, ty jsou pro ZUŠ přímo koncipovány a společnost má všechny tyto přednášky akreditovány MŠMT. Součástí vzdělávání učitelů je také samostudium, přístup k internetu na škole i v době školních prázdnin. Ve školním roce 2013/2014 jsme využívali návštěv přednášek či exkurzí v našem regionu. V listopadu jsme navštívili ateliér restaurátora Tomáše Skalíka, kde nám osvětlil práci restaurování soch, kamene a jiných starých prostorových objektů, abychom tyto poznatky mohli předat dětem. Podobným způsobem byla vedena i přednáška výše uvedeného restaurátora v klubu Art v Opavě, ale byla konkrétně zaměřena na opavské architektonické objekty. V měsíci březnu jsme pro studenty připravující se na fakulty architektury, ale pro vlastní vzdělání zorganizovali exkurzi do vily Tugendhat v Brně. Současně jsme navštívili i výstavu v Domě umění Brno Jiří Kovanda- ještě jsem tu nebyl. Retrospektiva významného výtvarníka přinesla množství nápadů do naší výuky. O sochařských objektech v krajině, ochraně krajiny a její obnově v duchu bývalých cest, remízků a jiných zaniklých míst v přírodě jsme diskutovali s prof. Janem Ambrůzem, duchovním otcem projektu Jiná krajina, vyučujícím na FAVU v Brně, ateliér nefigurálního

12 sochařství. Květnová exkurze byla velmi inspirativní nejen pro nás učitele, pro akční a objektovou tvorbu, ale i pro studenty, kteří mají zájem studovat v ateliéru profesora Ambrůze. V měsíci květnu jsme pozvali na návštěvu do školy profesora Vladimíra Havlíka z Pedagogické fakulty, katedry výtvarné výchovy Palackého univerzity v Olomouci. Proslavil se hlavně tzv. akčním uměním, happeningy, land artovými či body artovými realizacemi, nebo jako performer. Přednáška žáky, ale nás zaujala bezprostředností a byla opět pro učitelky inspirativní pro výuku. V rámci městských festivalů či jiných aktivit na kulturním poli v našem městě je připravováno mnoho přednášek pro veřejnost - výtvarné umění, architektura, historie, hudba aj., které naší učitelé dle vlastního zájmu a zaměření absolvují, a tak prohlubují své znalosti. Paní učitelka M. Janečková se zúčastnila i psychoterapeutického kurzu. Ředitelka se několikrát zúčastnila seminářů k zavádění Facility managementu do škol. 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: Veřejnost v Opavě si již navykla na skutečnost, že akce školy, výstavy v její výstavní síni, výtvarné akce a happeningy, se staly součástí kulturního života ve městě. Hodně akcí a happeningů připravujeme v rámci dvou festivalů města Opavy, Bezručova Opava a Další břehy, další vznikají jako součást výuky a jsou většinou prezentovány ve škole i na veřejnosti Září: Začátek školního roku je spjat s kulturním festivalem Bezručova Opava. Tématem 56. ročníku Cesta kolem světa. Škola zároveň slavila své významné jubileum, 50 let od jejího založení a spojila tytu události na výstavě ve výstavní síni školy. Mnoho let kooperujeme s Galerií a střediskem dětského výtvarného projevu v polské Toruni, kde se konají každoročně mezinárodní dětské výtvarné soutěže. Požádali jsme galerii o zapůjčení dětských prací ze všech kontinentů světa, ke kterým učitelé a žáci školy dotvořili svou představu o kontinentech, jak v plošné, tak i v prostorové podobě. Samozřejmě jsme pozvali i naše partnery z Toruně i Turčianské galerie z Martina. Ředitel Galerie a střediska dětského výtvarného projevu předal na vernisáži našim oceněným žákům diplomy z mezinárodní dětské výtvarné soutěže Zawsze niebiesko, zawsze zielono.

13 Opavská výtvarná skupina X, kde jsou sdruženi někteří naši učitelé, vystavovala v rámci festivalu na společné výstavě. V září ještě proběhla akce, kterou pořádala Psychiatrická nemocnice Opava pod názvem Cesty za oponou. Byli jsme požádáni o příspěvek na této akci. Zvolili jsme formu výtvarné akce, prezentaci Živé obrazy. Žáci si namalovali své vlastní obrazy inspirované svými hrdiny, knihami aj, které posléze prezentovali v areálu Psychiatrické nemocnice. Za tuto akci nám přišel děkovný dopis z nemocnice. Říjen: V říjnu jsme nabídli našim žákům, v několika termínech, akci Putujte s námi za řemeslem, Jak se rodí socha?, navštívili jsme ateliér restaurátora, sochaře Tomáše Skalíka v Radkově u Opavy. Nebyla to jen návštěva, ale i poznávání technologií restaurování, ukázky konkrétních sochařských objektů. Cíle bylo přiblížit práci na záchraně historických děl, ale i možnost poznat práci restaurátora s výhledem na studijní volbu našich žáků. Opět jsme byli vyzváni k výstavě, kterou pořádá Arboretum Nový Dvůr Vyřeš/ž si svou dýni. Škola získala za práce diplomy pro jednotlivé účastníky soutěže. Listopad: Základní umělecká škola, Opava, Solná 8, p. o. má výjimečné výstavní prostory, které rádi propůjčujeme k akcím, které pořádá Společnost Jana Zrzavého v Olomouci, které jsme členem. V říjnu jsme společně s touto společností a výtvarnou sekcí Krajské umělecké rady Moravskoslezského kraje a KUR olomouckého kraje uspořádali výstavu výtvarných prací žáků Základních uměleckých škol Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Školu tak naplnili jednotlivé přihlášené ZUŠ svými pracemi, prezentacemi před nadcházející Přehlídkou výtvarných oborů ZUŠ v dubnu Výstava nesla jako tradičně název Zrzavý salon Prosinec: V prosinci si výstavní síň školy zamluvila Střední škola průmyslová a umělecká v Opavě na prezentaci workshopu Moje město Vystaveny byly dětské práce vzniklé na workshopu pořádané tradičně pro žáky opavských základních škol. K vidění byly jak plošné, tak i prostorové práce či šité hračky. Naši žáci si tak mohou udělat představu o studiu na střední umělecké škole. Leden: U příležitosti životního jubilea paní učitelky Zuzany Tázlarové uspořádala paní učitelka výstavu svých bývalých žáků, absolventů ZUŠ, studentů uměleckých škol doma i v zahraničí,

14 ale i těch, kteří umělecké školy již absolvovali. Hvězdy v ZUŠ reprezentovaly úspěšnou práci výše uvedené učitelky a byly k vidění do měsíce března. Březen: V první polovině března jsme navštívili Brno a vilu Tugendhat. Šlo o exkurzi v rámci poznávání významných architektonických památek v republice. Exkurze se zúčastnili hlavně studenti připravující se na fakulty architektury. Nám učitelkám pomůže návštěva lépe učit o takovýchto památkách v architektuře. V Brně jsme ještě navštívili výstavu v Domě umění Jiří Kovanda- Ještě jsem tu nebyl. Retrospektiva nejznámějšího českého konceptuálního umělce pomohla osvětlit našim studentům postupy, jakými ve škole pracujeme při výuce předmětu akční a objektová tvorba. Pro nás učitele je Jiří Kovanda věčnou inspirací. Vidět na vlastní oči instalace ve veřejném prostoru, se kterými Kovanda prorazil i v zahraničí je to nejlepší pro vzdělávání učitelů. Duben: Dalším festivalem města Opavy, je multikulturní festival Další břehy. 18. ročník nesl název Sport v umění, umění sportu. Škola byla oslovena, aby se podílela na zahájení tohoto festivalu, jehož garantem se stala paní Věra Čáslavská. Předešlý měsíc jsme věnovali, mimo dobu výuky, secvičení vystoupení s žáky, ale i přípravě výtvarných pomůcek k této akce. Akci konanou 3. dubna 2014 pod názvem Na vlnách ZUŠ přebírala i česká televize. Vystoupení si mohou zájemci prohlédnout na školních webových stránkách v sekci Akce. K tomuto festivalu připravila paní učitelka Zuzana Tázlarová se svými žáky přehlídku antických sportovců k výstavě Ota Pavel-Sport je jako pivo, nedá se ničím nahradit, která probíhala v Obecním domě v Opavě. Antičtí sportovci pro svůj úspěch statovali i při zahájení výstavy k 100 letům založení sportovní organizace Sokol v Domě umění v Opavě. Krajské kolo přehlídky výtvarných oborů Základních uměleckých škol, jako periodická přehlídka kvality výuky na ZUŠ, proběhla již potřetí na naší škole v době od Naše zázemí pro tak velkou výstavu je velmi dobré, proto školy Moravskoslezského kraje soustředí své soutěžní práce v Opavě, kde také probíhá porota tohoto krajského kola. Ředitelka byla do této poroty jmenovaná jako členka. Krajské školy nainstalovaly své práce a porota ocenila ty nejlepší, které poslala do celostátního kola, které se koná v měsíci září 2014 ve Šternberku.

15 Květen: V květnu proběhla, tak trochu se zpožděním, výstava za cyklu Učitel a jeho žáci - Ivana Sýkorová a její žáci, konané u příležitosti životních jubileí našich učitelů. Zpoždění měla vzhledem k propůjčení výstavní síně Krajské přehlídce výtvarných oborů ZUŠ. Na výstavě byla předána ocenění žákům paní učitelky Ivany Sýkorové, které uspěly v mezinárodní soutěži v polské Toruni. V květnu jsme uspořádali exkurzi do zlínského kraje za profesorem Janem Ambrůzem, učícím na FAVU Brno, ateliér nefigurálního sochařství na komentovanou exkurzi projektu Jiná krajina. Občanské sdružení Jiná krajina vzniklo za účelem snadnějšího prosazování realizace dlouhodobého projektu KŘÍŽE CESTY SOCHY KRAJINA LIDÉ na katastrech obcí Šarovy, Lhota, Salaš a Bohuslavice u Zlína. Tento projekt je postupně realizován od roku 2007, kdy byl zpracován návrh instalace Křížové cesty. Všech čtrnáct křížů bylo následující rok trvale osazeno podél jedné z mála průchozích cest vedoucí z obce Šarovy do polí na kopec nad vesnicí. Současně s tímto projektem byl zpracován návrh soch kaplí, které navazují na Křížovou cestu a jsou tak jejich pokračováním v polích uvedených obcí. Byla vytipována místa v krajině, která jsou převážně v majetku obcí a s jejich souhlasem měly být sochy kaple na tyto výrazné body postupně instalovány. Žáci Základní umělecké školy společně se svými učiteli prošli výše zmíněné obce ve zlínském kraji, prohlédli si nainstalované sochy, křížovou cestu a poslechli si výklad prof. Jana Ambrůze, duchovního otce projektu Jiná krajina. Všichni zúčastnění pochopili záměr nadšenců o změnu podoby současné vesnice a zájem o krajinu, ve které žijeme. V měsíci květnu zavítal na naše pozvání profesor Vladimír Havlík z Pedagogické fakulty, katedry výtvarné výchovy Palackého univerzity v Olomouci. Je znám tzv. akčním uměním, happeningy, land artovými či body artovými realizacemi, nebo jako performer. Našim žákům osvětlil, jak realizuje své nápady a jakým způsobem pracuje se svými studenty. Červen: Se zpožděním oslavila své životní jubileum i paní učitelka Zuzana Bendíková na již zmiňované tradiční výstavě Učitel a jeho žáci. Výstava trvala do konce prázdnin. Veškeré výstavy ve výstavní síni školy i mimo ni organizují, instalují i deinstalují učitelé, jsou nápomocni vystavujícímu, jak s navrhnutím koncepce, tak fyzickou pomocí.

16 Aktivity každoročně se opakující (nad rámec výuky) jsou součástí nabídky pro naše žáky. Jde o přednášky k dějinám umění, filmová představení s výtvarnou tématikou, návštěva přednášek o umění aj. Učitelé spolupracují s různými subjekty a organizacemi ve městě, jako např. Slezská univerzita v Opavě, Dětský domov Opava, Mendelovo gymnázium v Opavě, hudebními tělesy z Opavy, Charitou a samozřejmě s Magistrátem města Opavy aj. Učitelé také vystavují svá výtvarná díla, ať už samostatně či na společných výstavách jak v rámci výtvarné skupiny X, tak výtvarné skupiny ITA. Ředitelka školy pracuje v Okresní umělecké radě, dále je členkou Krajské umělecké rady, která mimo jiné připravuje přehlídku výtvarných oborů ZUŠ. Je členkou přípravného výboru opavského kulturního festivalu Bezručova Opava. Je zvána do mezinárodní poroty v Galerii a středisku dětského výtvarného projevu v Toruni (PL), co dva roky do Turčianské galerie v Martině (SK). Organizuje pro město výtvarnou soutěž O cenu primátora města a jiné aktuální soutěže, samostatně tvoří a vystavuje. 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedených Českou školní inspekcí: Ve školním roce 2013/2014 byly provedeny dvě kontroly ze strany ČŠI. Kontroly v rámci vypracovaného vnitřního kontrolního systému probíhají dle navrženého plánu organizace a ta postupuje dle platných Zásad vztahů orgánů kraje k PO. Pro informaci - proběhly kontrola ze strany Krajské hygienické stanice v Opavě a dále kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení Opava. Obě bez závažných zjištění.

17 10. Základní údaje o hospodaření školy: Organizace - ZUŠ Opava, Solná 8, p. o. hospodařila i v kalendářním roce 2013 s kladným hospodářským výsledkem. Rozpis závazných ukazatelů pro rok 2013: Příspěvky a dotace MŠMT ke dni ÚZ Přímé náklady na vzdělání - kraj Prostředky na platy OON 0 Zákonné odvody FKSP Přímý ONIV Příspěvky celkem Limit počtu zaměstnanců: 8,75 skutečné náklady školy v roce 2013: ,43 tis. Kč výnosy 2013: 4 044,79 tis. Kč, z toho vlastní příjmy 846,35 tis. Kč výsledek hospodaření 2013: 168,36 tis. Kč Příspěvky a dotace MŠMT činily celkem Kč. Organizace ke konci roku 2012 hospodařila s majetkem v hodnotě: 1 076,71 tis. Kč dlouhodobý hmotný majetek: 325,13 tis. Kč drobný dlouhodobý hmotný majetek: 744,57 tis. Kč dlouhodobý nehmotný majetek: 7,00 tis. Kč materiál na skladě: 2,02 tis. Kč Hlavním příjmem školy jsou příspěvky rodičů dětí na úhradu neinvestičních nákladů školy. Škola čerpá i finanční prostředky ŠRPUŠ na některé akce školy, dárky pro oceněné děti, absolventy aj.

18 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů: Škola ve šk. roce 2013/2014 se ZUŠ zapojila do rozvojového programu v rámci krajského projektu Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách. Projekt byl předložen do výzvy v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko , prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, oblasti podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblasti podpory Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání, za účelem rozšíření nabídky naši výuky v oblasti grafické gramotnosti našich žáků. Program ve sledovaném roce nebyl ještě ukončen. 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení: Výše ve zprávě je popsáno jakým způsobem se naše učitelky účastní přednášek, exkurzí, vzdělávacích akcí kde získávají nové poznatky. Většina je jich akreditovaná MŠMT. 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů: Ve školním roce 2013/2014 škola nerealizovala projekty s přispěním cizích zdrojů. 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery: Na ZUŠ Opava, Solná 8 nepůsobí odborová organizace, jediným partnerem školy je Spolek rodičů a přátel uměleckých škol v Opavě, se kterým má škola dobré vztahy, pomáhá jí při organizaci Jarního večírku. SRPUŠ z příspěvků rodičů našich žáků přispívá na některé aktivity školy, jako například příspěvek na jízdné na výstavy a exkurze/ Brno, Jiná krajina/, ceny pro oceněné děti v rámci dětských výtvarných soutěží. Přispívá na knihy a materiál pro výuku, vernisáže a jiné akce, které nemůžeme nebo již nezvládáme z provozu školy. 15. Závěr: Dle nařízení zřizovatele udržujeme množství docházejících žáků do školy na stejných počtech, i když zájem o výuku na ZUŠ stále roste.

19 V rámci financování přímých výdajů na vzdělání jsme uvítali sloučení prostředků na platy pedagogů a správních zaměstnanců, odpadly problémy s přerozdělením prostředků. Struktura pedagogického sboru vyrovnaná, vyhovující naší pedagogické vizi, že si žáci najdou svého učitele, u kterého jim bude nejlépe. Každý žák má jiné nároky a jiný temperament. Takto se nám daří výrazně držet dosavadní slušné výsledky ve výchovně vzdělávacím procesu, jak je popsáno výše. Naší velkou devizou je úspěšná příprava a následné přijetí ke studiu žáků na střední i vysoké školy s uměleckým zaměřením, které se dostalo do podvědomí ve městě. Chci poděkovat stávajícímu pedagogickému sboru za jejich obětavou i nadstandardní práci s žáky a studenty, za trpělivost při přípravě prezentací na veřejnosti, že dělají dobré jméno nejen sobě, ale i škole doma i v zahraničí. Děkuji Magistrátu města Opavy za velmi dobrou spolupráci, jako i pracovníkům KÚ MSK za vstřícnost při řešení problémů. Práce s dětmi na ZUŠ a výsledky naší školy jsou příkladem kvality našeho uměleckého školství, které je v Evropě jedinečné. A jako takové nápomocné ke smysluplnému využití volného času mládeže. Zpráva bude projednána na nejbližší pedagogické radě. ZUŠ nemá školskou radu. Od roku 2007 máme registraci na Úřadu pro ochranu osobních údajů za účelem publikování fotografií, videozáznamů, akcí školy, výtvarné tvorby žáků školy pro prezentaci na veřejnosti. Tímto naplňujeme č. 16 zákona č. 101/2000 o zpracování osobních údajů. Opava, Mgr. Ivana Sýkorová, ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA OPAVA, SOLNÁ 8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA OPAVA, SOLNÁ 8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA OPAVA, SOLNÁ 8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 2011/2012 O b s a h 1. Základní údaje o škole 2. Vymezení činnosti, přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE IČO: 47813512 2012/2013 O b s a h 1. Základní údaje o škole 2. Vymezení činnosti, přehled oborů vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010/2011. Základní umělecká škola Opava, Solná 8, příspěvková organizace IČO: 47813512

Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010/2011. Základní umělecká škola Opava, Solná 8, příspěvková organizace IČO: 47813512 Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010/2011 Základní umělecká škola Opava, Solná 8, příspěvková organizace IČO: 47813512 a) Základní údaje o škole: ZUŠ Opava, Solná 8 byla založena

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-216/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-216/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-216/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola, Opava, Solná 8 příspěvková organizace Sídlo:

Více

1963-2013. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace. kresba. učitelé. prostorové vyjadřování. akční tvorba

1963-2013. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace. kresba. učitelé. prostorové vyjadřování. akční tvorba kresba malba grafika prostorové vyjadřování akce festivaly akční tvorba příprava na SŠ, VŠ za uměním, za vzděláním učitelé 1963-2013 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace 1963

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

V ý r o č n í z p r á v a. z a š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 0 9

V ý r o č n í z p r á v a. z a š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á v a z a š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 0 9 Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a, M o s t, M o s k e v s k á 1 3 příspěvková organizace - 1 - I. Závazná část zprávy o škole 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola Mendíků-Mateřská škola a Základní škola, Praha 4, Mendíků 1. Mendíků 1/1000, 141 00 Praha-Michle

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola Mendíků-Mateřská škola a Základní škola, Praha 4, Mendíků 1. Mendíků 1/1000, 141 00 Praha-Michle Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola Mendíků-Mateřská škola a Základní škola, Praha 4, Mendíků 1 Mendíků 1/1000, 141 00 Praha-Michle Identifikátor školy: 600 037 193 Termín

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov nám. 9. května čp. 68, 251 65 Ondřejov IČO: 70989541 Tel. 323 649 227 E mail: reditelna@zsondrejov.cz Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-975/10-M. Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory. Peterem Šupákem, ředitelem školy

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-975/10-M. Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory. Peterem Šupákem, ředitelem školy Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-975/10-M Název kontrolované osoby: Sídlo: Základní umělecká škola Franze Schuberta Zlaté Hory Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory IČO:

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm Česká školní inspekce inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm Identifikátor: 600 138

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Č. j.: ZUS HM 107/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Foto: Milan Mainuš Obsah: 1 Základní údaje o škole 2 Přehled oborů vzdělávání a charakteristika pedagogického sboru 3 Rámcový

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Opava, Šrámkova 4 Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a, M o s t, M o s k e v s k á 1 3 příspěvková organizace

Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a, M o s t, M o s k e v s k á 1 3 příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a z a š k o l n í r o k 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a, M o s t, M o s k e v s k á 1 3 příspěvková organizace 1 I. Závazná část zprávy o škole 1. Název

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 Identifikátor: 600 044 122 Termín konání inspekce: 11. a 13. červen

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIH-106/14-H Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům škol a školských zařízení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská 1575/2. Maršovská 1575/2, 415 01 Teplice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská 1575/2. Maršovská 1575/2, 415 01 Teplice Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská 1575/2 Maršovská 1575/2, 415 01 Teplice Identifikátor: 616 800 461 Termín

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ZŠ Vodičkova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ZŠ Vodičkova za školní rok 2009/2010 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ZŠ Vodičkova za školní rok 2009/2010 Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vodičkova Praha 1, Vodičkova 22 Charakteristika školy: fakultní základní

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 134/99-11001 Signatura: on2cs105 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Dobrá, Dobrá

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214, 374 01 Identifikátor školy: 650 029 577 Termín konání inspekce: 12. 13.

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

POLOLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA 21.01.2015

POLOLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA 21.01.2015 POLOLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA 21.01.2015 PROGRAM pololetní hodnocení a klasifikace - výstupy ŠVP a třídní kniha - klasifikační řád v návaznosti na vysvědčení - klasifikační řád a komisionální zkoušky školní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 P. Jilemnického 420, 503 01 Hradec Králové Plotiště

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014

aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014 JAK VZDĚLÁVÁME (SE) V MSK aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014 Jak jsme na tom v našem kraji? Zdroje VISK2, RF, ESF (Trisia Třinec) většinou zdarma,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Identifikátor: 600 081 753 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

Aktuality projektu za duben 2013

Aktuality projektu za duben 2013 Duben 2013 Aktuality projektu za duben 2013 Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s., Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Z obsahu: Kostel sv. Barbory v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pro restaurování a památkovou péči, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pro restaurování a památkovou péči, o.p.s. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pro restaurování a památkovou péči, o.p.s. Úvod 2 Po předchozích letech, kdy Centrum pro restaurování zejména budovalo díky doplňkové činnosti své finanční zdroje, nastal v

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-547/07-08 Název školy: Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace Adresa: Partyzánská 1053, 470 01 Česká Lípa

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace. Zahradní 403, 340 04 Železná Ruda

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace. Zahradní 403, 340 04 Železná Ruda Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, 340 04 Železná Ruda Identifikátor školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Identifikátor školy: 600 146 201 Termín

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 146 256/98-00096 Signatura: an6ls201 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Ostrava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Školské zařízení: Státní jazyková škola,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328 Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Identifikátor školy: 600 038 530 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Luhačovice Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Identifikátor školy: 600 171 078 Termín konání inspekce: 24. 26. května 2006

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou jazyků. Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice. Identifikátor: 600 037 258

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou jazyků. Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice. Identifikátor: 600 037 258 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice Identifikátor: 600 037 258 Termín konání inspekce: 9.

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2012 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více