VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE IČO: /2014

2 O b s a h 1. Základní údaje o škole 2. Vymezení činnosti, přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 4. Údaje o přijímacím řízení 5. Údaje o výsledcích vzdělávání 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedených Českou školní inspekcí a dalších kontrolách 10. Základní údaje o hospodaření školy 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 15. Závěr

3 1. Základní údaje o škole: Název: Základní umělecká škola Opava, Solná 8, příspěvková organizace Sídlo: Solná 8, Opava Zřizovatel: Moravskoslezský kraj Sídlo zřizovatele: 28. Října 117, Ostrava Právní forma: příspěvková organizace IČO: Statutární orgán: Mgr. Ivana Sýkorová, ředitelka školy Poslední zápis do rejstříku škol: , výmaz přechodného místa poskytování služeb Kapacita školy: 540 Umělecké obory: jednooborová škola, výtvarný obor Kontakty - ředitelství školy: , webové stránky: Materiálně technické podmínky: Škola sídlí v budově bývalého Dominikánského kláštera, vlastníkem je město Opava. Smlouvu o pronájmu máme uzavřenou s Opavskou kulturní organizací, která je pověřena správou vybraných budov, jejichž vlastníkem je město. Spolupráce s touto organizací je velmi dobré úrovni, jak po stránce správy majetku, tak na kulturní úrovni. V budově je 5 učeben vybavením pro náš obor. Každá učebna má svůj tiskařský lis, škola vlastní dvě keramické pece. Ve školním roce 2013/2014 jsme se zapojili do rozvojového programu v rámci krajského projektu Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách. Projekt byl předložen do výzvy v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko , prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, oblasti podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblasti podpory Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání, za účelem rozšíření nabídky naši výuky v oblasti grafické gramotnosti našich žáků. Program ve sledovaném roce nebyl ještě ukončen.

4 Škola je bez ekonomických problémů. Materiálové zásoby školy zajišťuje ředitelství společně se školníkem pomocí objednávek, které mohou svými podněty učitelé připomínkovat a navrhnou materiál dle svých potřeb. Do výuky si mohou samostatně na základě žádanky, po schválení ředitelkou, pořizovat drobný materiál. Při těchto operacích jsou dodržována pravidla a zásady odpovídající vnitřnímu kontrolnímu systému školy. 2. Vymezení činnosti, přehled oborů vzdělávání: Základní umělecká škola, Opava, Solná 8, příspěvková organizace je jednooborovou školou s výtvarným oborem. Postavení Základních uměleckých škol je vymezeno v zákoně č. 561/2004 Sb., tzv. školský zákon a její povinnosti upřesňuje vyhláška č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání. Základní umělecká škola Opava poskytuje základy vzdělání ve výtvarném oboru, je zde organizováno studium přípravné, studium základní na dvou stupních. Od školního roku 2012/2013 realizujeme výuku dle našeho Školního vzdělávacího programu, který sice přinesl do zařazování žáků do ročníků dle ŠVP a starých učebních plánů několik málo zmatků, které jsme řešili společnými schůzkami, tzv. workshopy o zařazování žáků. Pro ulehčení a lepší orientaci našich učitelek v přihlašovacích listech jsme zvolili odlišit jednotlivé přihlášky barevně. Pro děti vzdělávající se dle ŠVP máme zelené přihlašovací listy, pro staré učební plány (schválené MŠMT pro výtvarný obor dne pod č. j / s platností od ) žluté a pro studijní zaměření Příprava na SŠ a VŠ s uměleckým zařazením modrou barvu. Studium pro dospělé, přestože je součástí vyhlášky o ZUŠ, škola nerealizuje z finančních důvodů, tito studenti nejsou zahrnuti do normativního financování. Úhrada neinvestičních nákladů školy pro školní rok 2013/2014 činila pro základní ročníky obou stupňů 1900 Kč, pro studijní zaměření Příprava na SŠ a VŠ s uměleckým zaměřením 2300 Kč. 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy: Ředitelka: Mgr. Ivana Sýkorová V roce 2012 byla opět jmenována do funkce ředitelky. Konkurz byl realizován na základě

5 změny 166 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. Ředitelka absolventkou studia pro ředitele škol a školských zařízení podle 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a 5 vyhlášky 317/2005 Sb. Statutárního zástupce, po odchodu statutárního zástupce Mgr. Alexandra Dačenka do důchodu v červnu 2013, ředitelka nového nejmenovala. Učitelé: Po odchodu výše uvedeného kolegy do důchodu byla na jeho místo přijata Mgr. BcA. Lenka Sýkorová, která převzala jeho úvazek a žáky. Ve sboru zůstala paní učitelka Zuzana Bendíková, Mgr. Markéta Janečková, Zdeňka Pavlíčková a Zuzana Tázlarová. Plnou kvalifikaci splňují dvě učitelky, mají vysokoškolské vzdělání, jedna učitelka vystudovala odbornou školu a doplnila si pedagogické studium, druhá má také dokončeno doplňující pedagogické studium a byla ji udělena výjimka pro splnění odborné kvalifikace, za tu je považována její dlouhodobá výtvarná, výstavní a organizační činnost v umělecké oblasti dle 10 odst. 2 zákona č. 563/2004 o pedagogických pracovnících. Z pohledu předepsaných dokumentů splňují všichni učitelé školy odbornou kvalifikaci pro výkon práce učitele na ZUŠ. V souvislosti s připravovanou změnou zákona o pedagogických pracovnících jsem zjišťovala, jak by se mohla dotknout našich vysokoškolsky nevzdělaných učitelek. Jedna však již před časem dosáhla 55 let, na tu se vztahuje výjimka tohoto zákona a druhé se také odchod ze školy netýká, byla jsem ujištěna, že výkonných umělců učící na ZUŠ se tato změna také netýká. Ve školním roce 2013/2014 se změnily úvazky, jednak s odchodem statutárního zástupce do důchodu, jednak se zkrácením úvazku p. učitelky Zuzany Bendíkové. Nově přijatá učitelka převzala úvazek od zástupce ve výši 12 vyučovacích hodin z 21 předepsaných, ale později jí byl navýšen o jednu lekci přípravy na střední a vysoké školy s uměleckým zaměřením na 15/21, to je 0,71 přímé pedagogické činnosti. Paní učitelce Z. Bendíkové byl zkrácen úvazek o jednu lekci týdně, vzhledem ke značnému úbytku žáků z jejich lekcí. Po této změně vyučovala 18/21 hodin přímé vyučovací povinnosti, úvazek 0,87. Ostatní učitelky pracují na plný úvazek. Počet vyučovacích lekcí se nezměnil. Správní zaměstnanci: Ve škole pracují tři správní zaměstnanci, uklízečka na plný úvazek, školník s úvazkem 0,47. Účetní školy pracuje na zkrácený úvazek 0,75.

6 4. Údaje o přijímacím řízení: Každoročně v měsíci červnu škola pořádá talentové přijímací zkoušky. Zájemci jsou o konání informováni v místním tisku, plakátovacích plochách a na webu školy. Učitelé každoročně navštěvují základní, ale i střední školy za účelem osvětlit práci na ZUŠ. Pro středoškoláky je to obzvláště důležité, aby si uvědomili, že pokud se chtějí připravovat na vysokou uměleckou školu s předepsanou talentovou zkouškou, měli by se přihlásit do studijního zaměření připravující na fakulty architektury, ale i uměleckoprůmyslovou školu, fakulty umění a jiné umělecké školy. Pro žáky základních škol realizujeme také přípravu k talentovým zkouškám na střední umělecké školy. Tito jsou však již většinou podchyceni z nižších ročníků, kde docházeli. Přijímacího řízení se pro rok 2013/2014, pro další školní rok účastnilo 68 dětí. Ve statistickém výkazu bylo zaevidováno 450 žáků celkem, z toho 353 dívek, přípravné ročníky navštěvovalo 68 žáků, z toho dívek bylo 52. Na prvním stupni se vzdělávalo 381 žáků, 25 žáků navštěvovalo studijní zaměření příprava na SŠ s uměleckým zaměřením tohoto stupně. Na druhém stupni se 30 studentů vzdělávalo v základním studiu a 14 ve studijním zaměření příprava na VŠ s uměleckým zaměřením. Studium pro dospělé se ani v roce 2013/2014 nerealizovalo vzhledem k finanční situaci školy, jak bylo popsáno výše. Během roku se stavy žáků mění minimálně, čísla nemají podstatný vliv na některé rozhodné položky ve financování provozu školy. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků: Uměleckým vzděláním v naší škole se nerozumí pouze předávat poznatky z výtvarného oboru, ale i z dalších souvisejících oborů jako je etika, estetika, filosofie a historie a jiné humanitní obory. Výukou na naší škole se rozumí zdokonalování nabytých poznatků ve výtvarné práci a teorii, ale i schopnost předávat tyto zkušenosti dál a umět se orientovat ve spleti uměleckých směrů a použít tyto poznatky ve svém osobním životě, a aby poznatky a nabyté zkušenosti přetrvaly do dospělého věku. ŠVP naší školy hovoří o zapojování se do dětských výtvarných soutěží je důležitou součástí vzdělání na naší škole, ale stanovili jsme si priority, abychom netvořili pro soutěže,

7 důležitější je naplňování učebních plánů. Nabídka dětských výtvarných soutěží je široká, my aktuálně reagujeme jen na ty nejzajímavější, tradičně obesíláme soutěže s dlouhou dobou trvání a profesionálním vedením. Úspěchy žáků školy jsou evidovány a také prezentovány v místním tisku, na webových stránkách školy a našich facebookových stránkách. V naší výstavní síni si žáci svá ocenění přebírají před veřejností při vernisáží výstav, které jsou obměňovány průměrně co dva měsíce. Výsledky dětských výtvarných soutěží za školní rok 2013/2014: Alšova země 2013, 45. ročník, Pedagogická fakulta UK Praha, republiková soutěž: Ocenění porotou AZ: soubor grafických prací žáků - cyklus Indiáni - p. u. M. Janečková ocenění žáci: Ondřej Slavata, Natálie Mertová, Viktor Hartmann, Michaela Cvancigerová, Jan Chovanec, Ema Pavelková, Karolína Kovářová, Anežka Bindrová Ocenění byla dětem předána na zahájení výstavy AZ 2013 v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Mezinárodní bienále grafiky dětí a mládeže 2014, 19. ročník, Galerie středisko dětského výtvarného projevu v polské Toruni, mezinárodní soutěž: Cena: Jan Novák, barevná grafika, Květina, p. u. I. Sýkorová Vendula Kolářová, barevná grafika, Dívka v kroji, p. u. Markéta Janečková Čestné uznání: Antonie Kostřibová, grafika, Zavařenina, p. u. Lenka Sýkorová Lidice 2014, 42. ročník, Památník Lidice: ZUŠ získala Lidickou růži, medaili za kolekci grafických prací. Individuální ocenění: Emma Flaume Barbora Mitášová Anna Marie Vykydalová, všechny za grafický cyklus Žáby, p. u. Zdeňka Pavlíčková Veronika Lipková, grafika, Smetánka lékařská, p. u. Markéta Janečková Zita Maršíková, grafika, Vlčí mák, p. u. Markéta Janečková

8 Kateřina Mlčochová, grafika, Babiččina spižírna, p. u. Lenka Sýkorová Jan Stuchlík, grafika, Babiččina spižírna, p. u. Lenka Sýkorová Bienále fantátie 2014, 21. ročník, Turčianská galerie Martin, Slovensko: Hlavní cenu udělující Mezinárodní dům umění pro děti a mládež Bibiana v Bratislavě Cenu BIB získala Kristýna Lhotská za zachycení výtvarné akce Lístky, které ožily, p. u. Markéta Janečková Cenu Bienále fantázie 2014: prestižní ocenění Jan Steinwirth, grafické zpracování textů Antoine Saint Exupéryho, p. u. Zuzana Tázlarová Ivana Bittnerová, grafické zpracování textů Antoine Saint Exupéryho, p. u. Zuzana Tázlarová Krajská přehlídka výtvarných oborů Základních uměleckých škol 2014, výstavní síň ZUŠ Opava : Cena poroty s postupem do celostátního kola: Jan Steiwirth, malba, Jídlo, p. u. Zuzana Tázlarová Markéta Vítečková, malba, Jídlo, p. u. Zuzana Tázlarová Kristýna Krejčiříkové, malba, Jídlo, p. u. Zuzana Tázlarová Pavlína Víchová, malba, Jídlo, p.u. Zuzana Tázlarová Klaudie Konečná, malba, zvětšenina přírodního motivu, p. u. Lenka Sýkorová Mark Gjonlič, malba, zvětšenina přírodního motivu, p. u. Lenka Sýkorová Regina Knapíková, malba, zvětšenina přírodního motivu, p. u. Lenka Sýkorová Emilie Havlíková, malba, zvětšenina přírodního motivu, p. u. Lenka Sýkorová Velká maličkost - rukavice, výtvarná řada žáků p. u. Ivany Sýkorové Příprava na talentové zkoušky na umělecké školy postoupilo i portfolio Venduly Kolářové, p. u. Markéta Janečková O cenu primátora města 2014, 10. ročník, Opavská kulturní organizace 1. kategorie Cena: Marie Flaumová, malba, p. u. Zdeňka Pavlíčková Rozálie Krieblová, grafika, p. u. Ivana Sýkorová

9 Čestná uznání: Zuzana Gacková, grafika, p. u. Ivana Sýkorová Matěj Štencel, kresba, p. u. Lenka Sýkorová Eliška Venclíková, kresba, p. u. Lenka Sýkorová Adam Grabovský, malba, p. u. Zdeňka Pavlíčková Jakub Zelinka, malba, p. u. Zdeňka Pavlíčková Barbora Kubcová, grafika, p. u. Ivana Sýkorová 2. kategorie ZUŠ, 9-11 let: Ceny: Jan Bulek, kresba, p. u. Lenka Sýkorová Čestná uznání: Tereza Linartová, grafika, p. u. Ivana Sýkorová Barbora Malíková, grafika, p. u. Ivana Sýkorová 3. kategorie ZUŠ, let: Ceny: Jakub Zlámal, kresba, p. u. Zdeňka Pavlíčková Čestná uznání: Viktorie Pavlíčková, grafika, p. u. Ivana Sýkorová Vojtěch Švaniga, pastel, p. u. Zuzana Bendíková V roce 2013/2014 základní stupeň studia absolvovalo 20 žáků, ve studijním zaměření Příprava na střední školy s uměleckým zaměřením absolvovalo 13 žáků. Druhý stupeň ukončili 4 žáci, ve studijním programu Příprava na vysoké školy s uměleckým zaměřením studium dokončilo 9 žáků. Studijní program Příprava na střední a vysoké školy s uměleckým zaměřením je primárně zaměřen na přípravu žáků k talentovým zkouškám na středních i vysokých školách s uměleckým zaměřením. Na střední školy se připravovalo v roce 2013/2014 a hlásilo 11 žáků, 10 z nich úspěšně absolvovalo talentové zkoušky a byli přijati na Střední školu průmyslovou a uměleckou v Opavě, tři žáci se po absolvování talentových zkoušek dostali ke studiu na Střední školu průmyslovou v Krnově, obor umělecká řemesla. Na vysoké školy se v tomto školním roce připravovali 4 žáci a všichni byli přijati ke studiu.

10 Na fakultě architektury ČVUT v Praze bude studovat jedna žačka, jedna žačka byla přijata na Ostravskou univerzitu v Ostravě. Na VUT v Praze úspěšně absolvovala a byla přijata jedna žačka. Jedna studentka bude studovat na Fakultě umění VUT Brno u prof. J. Ambrůze nefigurální sochařství. Ve sledovaném roce jsme měli téměř stoprocentní úspěšnost přijetí k dalšímu studiu na uměleckých školách obou stupňů. 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů: Vzdělávání na ZUŠ v naší republice je jedinečnou formu prevence sociálně patologických jevů. Máme vytvořený minimální preventivní program, který je platný i pro současný stav. Ve škole se nesetkáváme ze strany našich žáků s problémy vandalství, používání návykových látek a jiných nešvarů, neboť žáci, kteří školu navštěvují, jsou na takové úrovni, že se mezi nimi tyto problémy nevyskytují. Svůj volný čas vyplňují smysluplným způsobem, aktivitami, které se neslučují s jejich charakterovými vlastnostmi a chováním jejich rodiny. Do výuky zařazujeme témata, která upozorňují na osobní i společenskou nebezpečnost patologických jevů, ale otázky chování k ostatním věkovým i společenským skupinám lidí ve společnosti. Ve vyučovacích skupinách máme děti různého stáří, aby si vytvořili vztahy nápomocnosti, jsou zde také integrovaní i žáci s tělesnými (pokud jsou právě žáky školy), popřípadě lehkými mentálními handicapy. Sociálně slabí žáci mají možnost požádat ředitelství na základě předložených dokumentů o slevu na školném. Metodu rozhovoru, diskuse považujeme za důležitou pro objasnění společenských témat, ale také ukázky a akční tvorba nám napomáhají ve společenské výchově, tak se formuje jeho pozitivní vztah ke skutečnosti a vlastnímu životu. Žáky upozorňujeme na akce ve městě, které s touto prevencí a nežádoucími jevy souvisí. Pokud bychom mohli přijímat více žáků do naší školy, byla by to ještě cílenější a žádoucí cesta k prevenci sociálně patologických jevů.

11 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: Nabídky na semináře a vzdělávací akce, které jsou připravovány pro učitele ZUŠ, či výtvarníky si učitelé vybírají sami z nabídky, která je jim předkládána různými subjekty. Nejlepší spolupráci je se společností Jana Zrzavého v Olomouci, neboť ta je orientována především na akce pro výtvarné obory ZUŠ. Využíváme také nabídky akcí společnosti Nipos - Artama ( Národní informační a poradenské středisko pro kulturu), pořádající výtvarné semináře. Naše učitelky se účastnily přípravných seminářů k celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže pod názvem Impulzy-Torba- Prezentace. Paní učitelka Z. Pavlíčková byla pozvána na prezentaci své práce, projektu, který zpracovala do filmové podoby do galerie DOX n Praze, aby svou práci s dětmi prezentovala ostatním výtvarným pedagogům, jako nejlepší příklad práce v multimediální oblasti. Prezentovala záznam z výtvarné akce Nucené výstavy. Během roku se tři učitelky přihlásili na seminář Animace v kostce, ale bohužel zájem byl vyšší jako možnosti pořadatele, byl nám slíben podzimní termín této akce, kdy se paní učitelky dostanou na tuto vzdělávací akci. Jde o výuku animování filmů. Využíváme i přednášek, které pořádá společnost J. Zrzavého v Olomouci, ty jsou pro ZUŠ přímo koncipovány a společnost má všechny tyto přednášky akreditovány MŠMT. Součástí vzdělávání učitelů je také samostudium, přístup k internetu na škole i v době školních prázdnin. Ve školním roce 2013/2014 jsme využívali návštěv přednášek či exkurzí v našem regionu. V listopadu jsme navštívili ateliér restaurátora Tomáše Skalíka, kde nám osvětlil práci restaurování soch, kamene a jiných starých prostorových objektů, abychom tyto poznatky mohli předat dětem. Podobným způsobem byla vedena i přednáška výše uvedeného restaurátora v klubu Art v Opavě, ale byla konkrétně zaměřena na opavské architektonické objekty. V měsíci březnu jsme pro studenty připravující se na fakulty architektury, ale pro vlastní vzdělání zorganizovali exkurzi do vily Tugendhat v Brně. Současně jsme navštívili i výstavu v Domě umění Brno Jiří Kovanda- ještě jsem tu nebyl. Retrospektiva významného výtvarníka přinesla množství nápadů do naší výuky. O sochařských objektech v krajině, ochraně krajiny a její obnově v duchu bývalých cest, remízků a jiných zaniklých míst v přírodě jsme diskutovali s prof. Janem Ambrůzem, duchovním otcem projektu Jiná krajina, vyučujícím na FAVU v Brně, ateliér nefigurálního

12 sochařství. Květnová exkurze byla velmi inspirativní nejen pro nás učitele, pro akční a objektovou tvorbu, ale i pro studenty, kteří mají zájem studovat v ateliéru profesora Ambrůze. V měsíci květnu jsme pozvali na návštěvu do školy profesora Vladimíra Havlíka z Pedagogické fakulty, katedry výtvarné výchovy Palackého univerzity v Olomouci. Proslavil se hlavně tzv. akčním uměním, happeningy, land artovými či body artovými realizacemi, nebo jako performer. Přednáška žáky, ale nás zaujala bezprostředností a byla opět pro učitelky inspirativní pro výuku. V rámci městských festivalů či jiných aktivit na kulturním poli v našem městě je připravováno mnoho přednášek pro veřejnost - výtvarné umění, architektura, historie, hudba aj., které naší učitelé dle vlastního zájmu a zaměření absolvují, a tak prohlubují své znalosti. Paní učitelka M. Janečková se zúčastnila i psychoterapeutického kurzu. Ředitelka se několikrát zúčastnila seminářů k zavádění Facility managementu do škol. 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: Veřejnost v Opavě si již navykla na skutečnost, že akce školy, výstavy v její výstavní síni, výtvarné akce a happeningy, se staly součástí kulturního života ve městě. Hodně akcí a happeningů připravujeme v rámci dvou festivalů města Opavy, Bezručova Opava a Další břehy, další vznikají jako součást výuky a jsou většinou prezentovány ve škole i na veřejnosti Září: Začátek školního roku je spjat s kulturním festivalem Bezručova Opava. Tématem 56. ročníku Cesta kolem světa. Škola zároveň slavila své významné jubileum, 50 let od jejího založení a spojila tytu události na výstavě ve výstavní síni školy. Mnoho let kooperujeme s Galerií a střediskem dětského výtvarného projevu v polské Toruni, kde se konají každoročně mezinárodní dětské výtvarné soutěže. Požádali jsme galerii o zapůjčení dětských prací ze všech kontinentů světa, ke kterým učitelé a žáci školy dotvořili svou představu o kontinentech, jak v plošné, tak i v prostorové podobě. Samozřejmě jsme pozvali i naše partnery z Toruně i Turčianské galerie z Martina. Ředitel Galerie a střediska dětského výtvarného projevu předal na vernisáži našim oceněným žákům diplomy z mezinárodní dětské výtvarné soutěže Zawsze niebiesko, zawsze zielono.

13 Opavská výtvarná skupina X, kde jsou sdruženi někteří naši učitelé, vystavovala v rámci festivalu na společné výstavě. V září ještě proběhla akce, kterou pořádala Psychiatrická nemocnice Opava pod názvem Cesty za oponou. Byli jsme požádáni o příspěvek na této akci. Zvolili jsme formu výtvarné akce, prezentaci Živé obrazy. Žáci si namalovali své vlastní obrazy inspirované svými hrdiny, knihami aj, které posléze prezentovali v areálu Psychiatrické nemocnice. Za tuto akci nám přišel děkovný dopis z nemocnice. Říjen: V říjnu jsme nabídli našim žákům, v několika termínech, akci Putujte s námi za řemeslem, Jak se rodí socha?, navštívili jsme ateliér restaurátora, sochaře Tomáše Skalíka v Radkově u Opavy. Nebyla to jen návštěva, ale i poznávání technologií restaurování, ukázky konkrétních sochařských objektů. Cíle bylo přiblížit práci na záchraně historických děl, ale i možnost poznat práci restaurátora s výhledem na studijní volbu našich žáků. Opět jsme byli vyzváni k výstavě, kterou pořádá Arboretum Nový Dvůr Vyřeš/ž si svou dýni. Škola získala za práce diplomy pro jednotlivé účastníky soutěže. Listopad: Základní umělecká škola, Opava, Solná 8, p. o. má výjimečné výstavní prostory, které rádi propůjčujeme k akcím, které pořádá Společnost Jana Zrzavého v Olomouci, které jsme členem. V říjnu jsme společně s touto společností a výtvarnou sekcí Krajské umělecké rady Moravskoslezského kraje a KUR olomouckého kraje uspořádali výstavu výtvarných prací žáků Základních uměleckých škol Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Školu tak naplnili jednotlivé přihlášené ZUŠ svými pracemi, prezentacemi před nadcházející Přehlídkou výtvarných oborů ZUŠ v dubnu Výstava nesla jako tradičně název Zrzavý salon Prosinec: V prosinci si výstavní síň školy zamluvila Střední škola průmyslová a umělecká v Opavě na prezentaci workshopu Moje město Vystaveny byly dětské práce vzniklé na workshopu pořádané tradičně pro žáky opavských základních škol. K vidění byly jak plošné, tak i prostorové práce či šité hračky. Naši žáci si tak mohou udělat představu o studiu na střední umělecké škole. Leden: U příležitosti životního jubilea paní učitelky Zuzany Tázlarové uspořádala paní učitelka výstavu svých bývalých žáků, absolventů ZUŠ, studentů uměleckých škol doma i v zahraničí,

14 ale i těch, kteří umělecké školy již absolvovali. Hvězdy v ZUŠ reprezentovaly úspěšnou práci výše uvedené učitelky a byly k vidění do měsíce března. Březen: V první polovině března jsme navštívili Brno a vilu Tugendhat. Šlo o exkurzi v rámci poznávání významných architektonických památek v republice. Exkurze se zúčastnili hlavně studenti připravující se na fakulty architektury. Nám učitelkám pomůže návštěva lépe učit o takovýchto památkách v architektuře. V Brně jsme ještě navštívili výstavu v Domě umění Jiří Kovanda- Ještě jsem tu nebyl. Retrospektiva nejznámějšího českého konceptuálního umělce pomohla osvětlit našim studentům postupy, jakými ve škole pracujeme při výuce předmětu akční a objektová tvorba. Pro nás učitele je Jiří Kovanda věčnou inspirací. Vidět na vlastní oči instalace ve veřejném prostoru, se kterými Kovanda prorazil i v zahraničí je to nejlepší pro vzdělávání učitelů. Duben: Dalším festivalem města Opavy, je multikulturní festival Další břehy. 18. ročník nesl název Sport v umění, umění sportu. Škola byla oslovena, aby se podílela na zahájení tohoto festivalu, jehož garantem se stala paní Věra Čáslavská. Předešlý měsíc jsme věnovali, mimo dobu výuky, secvičení vystoupení s žáky, ale i přípravě výtvarných pomůcek k této akce. Akci konanou 3. dubna 2014 pod názvem Na vlnách ZUŠ přebírala i česká televize. Vystoupení si mohou zájemci prohlédnout na školních webových stránkách v sekci Akce. K tomuto festivalu připravila paní učitelka Zuzana Tázlarová se svými žáky přehlídku antických sportovců k výstavě Ota Pavel-Sport je jako pivo, nedá se ničím nahradit, která probíhala v Obecním domě v Opavě. Antičtí sportovci pro svůj úspěch statovali i při zahájení výstavy k 100 letům založení sportovní organizace Sokol v Domě umění v Opavě. Krajské kolo přehlídky výtvarných oborů Základních uměleckých škol, jako periodická přehlídka kvality výuky na ZUŠ, proběhla již potřetí na naší škole v době od Naše zázemí pro tak velkou výstavu je velmi dobré, proto školy Moravskoslezského kraje soustředí své soutěžní práce v Opavě, kde také probíhá porota tohoto krajského kola. Ředitelka byla do této poroty jmenovaná jako členka. Krajské školy nainstalovaly své práce a porota ocenila ty nejlepší, které poslala do celostátního kola, které se koná v měsíci září 2014 ve Šternberku.

15 Květen: V květnu proběhla, tak trochu se zpožděním, výstava za cyklu Učitel a jeho žáci - Ivana Sýkorová a její žáci, konané u příležitosti životních jubileí našich učitelů. Zpoždění měla vzhledem k propůjčení výstavní síně Krajské přehlídce výtvarných oborů ZUŠ. Na výstavě byla předána ocenění žákům paní učitelky Ivany Sýkorové, které uspěly v mezinárodní soutěži v polské Toruni. V květnu jsme uspořádali exkurzi do zlínského kraje za profesorem Janem Ambrůzem, učícím na FAVU Brno, ateliér nefigurálního sochařství na komentovanou exkurzi projektu Jiná krajina. Občanské sdružení Jiná krajina vzniklo za účelem snadnějšího prosazování realizace dlouhodobého projektu KŘÍŽE CESTY SOCHY KRAJINA LIDÉ na katastrech obcí Šarovy, Lhota, Salaš a Bohuslavice u Zlína. Tento projekt je postupně realizován od roku 2007, kdy byl zpracován návrh instalace Křížové cesty. Všech čtrnáct křížů bylo následující rok trvale osazeno podél jedné z mála průchozích cest vedoucí z obce Šarovy do polí na kopec nad vesnicí. Současně s tímto projektem byl zpracován návrh soch kaplí, které navazují na Křížovou cestu a jsou tak jejich pokračováním v polích uvedených obcí. Byla vytipována místa v krajině, která jsou převážně v majetku obcí a s jejich souhlasem měly být sochy kaple na tyto výrazné body postupně instalovány. Žáci Základní umělecké školy společně se svými učiteli prošli výše zmíněné obce ve zlínském kraji, prohlédli si nainstalované sochy, křížovou cestu a poslechli si výklad prof. Jana Ambrůze, duchovního otce projektu Jiná krajina. Všichni zúčastnění pochopili záměr nadšenců o změnu podoby současné vesnice a zájem o krajinu, ve které žijeme. V měsíci květnu zavítal na naše pozvání profesor Vladimír Havlík z Pedagogické fakulty, katedry výtvarné výchovy Palackého univerzity v Olomouci. Je znám tzv. akčním uměním, happeningy, land artovými či body artovými realizacemi, nebo jako performer. Našim žákům osvětlil, jak realizuje své nápady a jakým způsobem pracuje se svými studenty. Červen: Se zpožděním oslavila své životní jubileum i paní učitelka Zuzana Bendíková na již zmiňované tradiční výstavě Učitel a jeho žáci. Výstava trvala do konce prázdnin. Veškeré výstavy ve výstavní síni školy i mimo ni organizují, instalují i deinstalují učitelé, jsou nápomocni vystavujícímu, jak s navrhnutím koncepce, tak fyzickou pomocí.

16 Aktivity každoročně se opakující (nad rámec výuky) jsou součástí nabídky pro naše žáky. Jde o přednášky k dějinám umění, filmová představení s výtvarnou tématikou, návštěva přednášek o umění aj. Učitelé spolupracují s různými subjekty a organizacemi ve městě, jako např. Slezská univerzita v Opavě, Dětský domov Opava, Mendelovo gymnázium v Opavě, hudebními tělesy z Opavy, Charitou a samozřejmě s Magistrátem města Opavy aj. Učitelé také vystavují svá výtvarná díla, ať už samostatně či na společných výstavách jak v rámci výtvarné skupiny X, tak výtvarné skupiny ITA. Ředitelka školy pracuje v Okresní umělecké radě, dále je členkou Krajské umělecké rady, která mimo jiné připravuje přehlídku výtvarných oborů ZUŠ. Je členkou přípravného výboru opavského kulturního festivalu Bezručova Opava. Je zvána do mezinárodní poroty v Galerii a středisku dětského výtvarného projevu v Toruni (PL), co dva roky do Turčianské galerie v Martině (SK). Organizuje pro město výtvarnou soutěž O cenu primátora města a jiné aktuální soutěže, samostatně tvoří a vystavuje. 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedených Českou školní inspekcí: Ve školním roce 2013/2014 byly provedeny dvě kontroly ze strany ČŠI. Kontroly v rámci vypracovaného vnitřního kontrolního systému probíhají dle navrženého plánu organizace a ta postupuje dle platných Zásad vztahů orgánů kraje k PO. Pro informaci - proběhly kontrola ze strany Krajské hygienické stanice v Opavě a dále kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení Opava. Obě bez závažných zjištění.

17 10. Základní údaje o hospodaření školy: Organizace - ZUŠ Opava, Solná 8, p. o. hospodařila i v kalendářním roce 2013 s kladným hospodářským výsledkem. Rozpis závazných ukazatelů pro rok 2013: Příspěvky a dotace MŠMT ke dni ÚZ Přímé náklady na vzdělání - kraj Prostředky na platy OON 0 Zákonné odvody FKSP Přímý ONIV Příspěvky celkem Limit počtu zaměstnanců: 8,75 skutečné náklady školy v roce 2013: ,43 tis. Kč výnosy 2013: 4 044,79 tis. Kč, z toho vlastní příjmy 846,35 tis. Kč výsledek hospodaření 2013: 168,36 tis. Kč Příspěvky a dotace MŠMT činily celkem Kč. Organizace ke konci roku 2012 hospodařila s majetkem v hodnotě: 1 076,71 tis. Kč dlouhodobý hmotný majetek: 325,13 tis. Kč drobný dlouhodobý hmotný majetek: 744,57 tis. Kč dlouhodobý nehmotný majetek: 7,00 tis. Kč materiál na skladě: 2,02 tis. Kč Hlavním příjmem školy jsou příspěvky rodičů dětí na úhradu neinvestičních nákladů školy. Škola čerpá i finanční prostředky ŠRPUŠ na některé akce školy, dárky pro oceněné děti, absolventy aj.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE IČO: 47813512 2012/2013 O b s a h 1. Základní údaje o škole 2. Vymezení činnosti, přehled oborů vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA OPAVA, SOLNÁ 8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA OPAVA, SOLNÁ 8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA OPAVA, SOLNÁ 8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 2011/2012 O b s a h 1. Základní údaje o škole 2. Vymezení činnosti, přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010/2011. Základní umělecká škola Opava, Solná 8, příspěvková organizace IČO: 47813512

Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010/2011. Základní umělecká škola Opava, Solná 8, příspěvková organizace IČO: 47813512 Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010/2011 Základní umělecká škola Opava, Solná 8, příspěvková organizace IČO: 47813512 a) Základní údaje o škole: ZUŠ Opava, Solná 8 byla založena

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti - ZUŠ B. Smetany, Karviná-Mizerov, šk. rok

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Umění se vskutku stalo prvním učitelem národů. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Více

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy.

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy. Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014 Základní údaje o organizaci 1 1. Charakteristika školy. 2 2. Přehled oborů vzdělání 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2009/2010 S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2009/2010 S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Obsah 1. Údaje o škole 2. Mezinárodní spolupráce 3. Údaje

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-74/10-Z Základní umělecká škola Uherský Brod Adresa: Mariánské nám. 61, 688 01 Uherský Brod Identifikátor:

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah 1. Údaje o škole 2. Mezinárodní spolupráce 3. Údaje o pracovnících školy 4. Údaje o přijímacím řízení 5. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola při Nemocnici Na Bulovce, Praha 8, Budínova 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 20/204 Praha 8. října 204 Zpracovala: Mgr. Bc. Radislava Jiřičková ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zprávu předkládá Mgr. Ludmila Pavlátová, ředitelka školy Zpráva byla projednána

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah 1. Údaje o škole 2. Mezinárodní spolupráce 3. Údaje o pracovnících školy 4. Údaje o přijímacím řízení 5. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Č. j.: ZUSBC/9/23 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 22/23 Zpracoval: Mgr. Ondřej Langr, ředitel Obsah:. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 3. RÁMCOVÝ

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 O b s a h 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/2012 OBSAH : 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/2012 OBSAH : 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole OBSAH : 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti

Více

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 - 3 - TATO VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAHUJE DVĚ ČÁSTI: 1) Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázium Pelhřimov šk. rok

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SEDMIKRÁSKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SEDMIKRÁSKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA SEDMIKRÁSKA obecně prospěšná společnost HESLOVITĚ O ŠKOLE 16 žáků ve třídě, individuální přístup k žákům učení v souvislostech, projektové vyučování klasické a alternativní metody výuky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737. Výroční zpráva

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737. Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737 Výroční zpráva 2011-2012 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a o hospodaření školy za rok 2011 Strana 2 Výroční zprávu schválil dne 25.

Více

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2010/2011... Mgr. Zdeněk Babinec ředitel školy Obsah: a) základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více