Vývoj sociální správy na našem území

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vývoj sociální správy na našem území"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra dějin státu a práva Bakalářská práce Vývoj sociální správy na našem území Autor: Josef Bilanský Akademický rok: 2008/2009 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Vývoj sociální správy na našem území vypracoval samostatně pod vedením doc. JUDr. Karla Schelleho, CSc. a uvedl v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. Vlastnoruční podpis autora

2 Obsah Úvod Sociální správa Význam slova sociální a pojem sociální správa Vznik chudinské péče Sociální správa v období Rakousko-uherské monarchie po roce Vznik státní sociální správy Vývoj nestátní sociální správy Český červený kříž Člověk v tísni Sociální správa v meziválečném Československu Období před vznikem Československé republiky Vznik samostatné České republiky Hospodářská krize Vytvoření Protektorátu Čechy a Morava Sociální správa od poválečného Československa do současnosti Vývoj sociální správy v poválečném Československu Rozvoj sociální sféry po r Česká správa sociální zabezpečení Vojenský úřad sociální zabezpečení Úřad práce Osobnosti, které se zasloužily o vývoj sociální správy na našem území 35 Závěr Summary Seznam použité literatury Přílohy Příloha č. 1 Loga vybraných institucí sociální správy 2

3 Ú v o d Jako téma bakalářské práce jsem si vybral vývoj sociální správy na našem území, protože mě tato problematika zajímá. Sociální správa více či méně ovlivňuje každého jedince v naší republice. Myslím si, že pro správný chod a řízení moderního evropského státu je důležitá znalost vlastní sociální správy, což se samozřejmě týká i naší země. Etapy vývoje sociální správy na našem území jsou velice obsáhlé téma a proto jsem ho rozdělil do několika kapitol z pohledu toho, jak se sociální správa vyvíjela od dob Rakousko - Uherské monarchie až po současnost. Nejprve jsem považoval za důležité objasnit pojem sociální správa a význam slova sociální, nastínit prvopočátky vzniku sociální správy a dále částečně naznačit historický vývoj od první zmínky v křesťanské bibli o pomoci vladaře postiženému mrzákovi, přes církevní výpomoci bezdomovcům, až po počátky péče státu o ekonomicky slabé občany. Další kapitola nazvaná Sociální správa v období Rakousko-Uherské monarchie po roce 1848 je věnována problematice vývoje státní správy, nejprve na té úrovni, jak začala vznikat na základě mocnářských rozhodnutí a vydaných patentů. Zároveň jsem se zde zaměřil i na vývoj nestátní sociální správy, kde lidé byli nuceni sami si pomáhat. Snažil jsem se v této pasáži popsat vznik různých podpůrných spolků, bratrských pokladen, humanitárních organizací (nadací), jejichž účelem bylo pomoci sociálně slabým vrstvám obyvatel. V kapitole Sociální správa v meziválečném Československu jsem se více věnoval problematice sociální správy, která byla ovlivněna první světovou válkou a následným rozpadem Rakousko-Uherské monarchie. V tomto období došlo ke vzniku samostatného Českého státu a s ním spojeného zrodu nového pojetí sociální správy. Došlo k přijetí Ústavy ČSR a dalším významným sociálním reformám. Dalšímu rozvoji nezabránila druhá světová válka, která sice uvrhla nejen náš stát, ale i celou Evropu do válečných útrap, ale na druhou stranu také vedla ke zvýšení celkových sociálních opatření. Oddíl nazvaný Sociální správa od poválečného Československa do současnosti mapuje úsek vývoje od konce II. světové války až po současnost. Poválečný vývoj sociální správy na našem území do značné míry poznamenala komunistická diktatura a vliv sovětského sociálního zákonodárství. Chystané demokratické změny ve správě v roce 1968 byly zmařeny invazí vojsk států Varšavské smlouvy a následného nastolení centralismu s diktaturou tehdy vládnoucí komunistické strany. 3

4 Výrazné změny nastaly až po roce 1989, kdy proběhla tzv. sametová revoluce a konečně zvítězila demokracie. Podoba současné sociální správy, na jejímž výkonu se podílí ministerstvo práce a sociálních věcí, úřady práce, pověřené obce a další orgány nejen státního charakteru, které spolu navzájem kooperují a dávají tím záruky účelně vynakládaných prostředků pro tuto oblast. Poslední část práce stručně popisuje několik významných osobností, jako byly T. G. Masaryk, E. Taaffel a další, kteří se významnou měrou podílely na formování sociální i státní správy na našem území. V závěru této práce je provedena analýza jednotlivých úseků vývoje sociální správy s jejich komparací z hlediska efektivnosti a osobního subjektivního názoru na současný stav sociální správy v České republice. 4

5 1. Sociální správa 1.1 Význam slova sociální a pojem sociální správa Sociální je pojem latinského původu. Někdy do roku 1905 se pojem sociální používal ve spojení s věcmi týkajícími se společnosti. Až následně (v druhé třetině 19. stol.) se význam slova sociální zúžil na vše kolem ekonomicky slabých vrstev obyvatel, kteří byli závislý na pomoci druhých tj. státu církve apod. Sociální správu považujeme mezi významná odvětvím správy v našem státě. Nejprve by jsem si měli osvětlit pojem sociální správa. Slovo sociální je možno vysvětlit několika způsoby a to: z pohledu životních podmínek každého z nás ve vztahu ke společnosti a státu, zejména majetkového zabezpečení z pohledu naší společnosti, mezilidských vztahů ve společnosti z pohledu snahy o zlepšení společenských poměrů v naší společnosti V obecné rovině si každý vybaví pod slovem sociální především postavu bezdomovce, neboť je to považováno jako synonymum s pojmem nemajetný, chudý, nezaopatřený apod. Jelikož je čeština velice barvitý jazyk a některé slovní výrazy mají více významů, je tomu tak i u výrazu sociální, kdy se s ním v češtině dále setkáváme ve spojení místnostmi sloužícími k hygienickým účelům jako jsou koupelny, umyvárny či záchody. Slovník jazyka českého z r uvádí k pojmu sociální tyto významy: 1. vztahující se ke společnosti 2. týkající se zlepšování společenských poměrů 3. týkající se hmotného zabezpečení jednotlivce ve společnosti Mezi naše významné odborníky, kteří se zaobírají otázkou sociální správy a sociální politikou se řadí i prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc. Ten ve své knize popisuje sociální správu jako souhrn orgánů a organizací, konající v sociální sféře procesu a realizující sociální politiku určitými nástroji, prostředky a technikami. Sociální správa je jedním z odvětví správy, kdy pod pojmem správa je obvykle chápána určitá lidská činnost, jejímž smyslem a podstatou je zabezpečení výkonu a řízení určitých záležitostí. Pro toto jednání je charakteristická systematičnost, organizovanost a plánovitost, která má sloužit k dosahování žádoucího výsledku. Děje se tak ve formalizovaných systémech. Vycházíme-li ze známých tří základních funkcí státu, kterými jsou funkce zákonodárná, výkonná a soudní, správu můžeme ztotožnit s výkonnou funkcí státu. 1 1 Tomeš, I., a kol., Sociální správa: Portál, 2002, str

6 Jako sociální správu lze tedy chápat veškerou správu, která má sociální záměr, přitom nemusíme brát v potaz, zda rozhoduje technika nebo proces, které správa pro prosazení svých cílů používá. Sociální politika odpovídá na otázky co dělat a proč to dělat. Sociální správa odpovídá na otázky jak to dělat a kdo to bude dělat. 2 Hendrych ve své knize popisuje správu jako činnost sledující záměrně nějaký cíl, řídící za trvalým účelem příslušné záležitosti. Činnost se pak může sledovat podle subjektů, jichž se dotýká, nebo podle objektů, které se spravují. 3 V neposlední řadě ještě zmíním Albína Bráfa, jež vnímal sociální správu a popisoval ji takto:..učinkování moci veřejné zákonodárstvím a správou ve prospěch těch společenských tříd, které procesem životním, probíhajícím na kolejích právních řádů až doposud platných, obmezeny nebo ohroženy jsou v podmínkách svého bytí a prospívání. Ačkoliv účinkování to mluvčími dotčených tříd vyžadováno a vymezováno bývá s výlučným zřetelem na jejich zvláštní zájem třídní, dosah i způsob jeho uskutečňování určen bývá zřetelem na zdárnější celkový rozvoj neb aspoň při méně ideálním pojetí snahu, by uchráněn byl celek společenský hrozících jemu otřesení a břitkých převratů. 4 Sociální správa byla zpočátku považována za soubor, nebo-li soustavu institucí a orgánů, pomocí nichž se realizovaly sociálněpolitické cíle, strategie, úkoly, programy prostě dlouhodobější záměry. V nejstarším pojetí je sociální politika chápána jako mocenský nástroj sociální politiky státu. Abychom však byly v rozdělení sociální správy kompletní, je třeba zmínit její systémové rozdělení. Systémové dělení sociální správy lze dále dělit: 1. Podle toho kdo je vlastní na soukromoprávní a veřejnoprávní (státní, samosprávné) 2. Podle ekonomické povahy na systém komerční (ziskové) a občanské (neziskové) 3. Podle klientely, které slouží na občanské a zaměstnanecké 4. Podle oboru činnosti na: Systémy práce a zaměstnávání (úřady práce, služby zaměstnanosti, úřady bezpečnosti práce apod.) 2 Tomeš, I., a kol., Sociální správa: Portál, 2002, str Hendrych, D.: Základy správní vědy, Praha, Aleko, Bráf, A.: Sociální politika států evropských. Almanach České akademie. Praha, 1895, str

7 Systémy sociálního zabezpečení (sociální pojištění, státní a sociální podpory, sociální pomoc, sociální služby apod.) Systémy zdravotnické (zdravotní pojištění, hygienická ochrana, základní veřejnoprávní péče apod.) Systémy vzdělávací nebo školské (povinná školní docházka, sociální stipendia apod.) 5 5 Tomeš, I., a kol., Sociální správa: Portál, 2002, str. 49 7

8 1.2. Vznik chudinské péče Z historického vývoje lidstva se dozvídáme, že přístup k sociální otázce byl značně rozporuplný. V křesťanské bibli je možné se dočíst, že pospolitost má povinnost postarat se o vdovy, sirotky a další, kteří pomoc potřebují, je v ní konkrétně popisována pasáž jak mrzák Mefíbóšet z Jeruzaléma každodenně hodoval u králova stolu. Na straně druhé je znám příklad antické Sparty, kde házeli miminka, která se nezdála být dokonalá, ze skály. Pravdou však je, že péče o lidi, kteří potřebovali pomoc, skoro po celou historii lidstva závisela na rodinné součinnosti a podpoře těch nejbližších. Stát se tehdy snažil zaopatřovat většinou jen vojenské vysloužilce, případně se cechovní bratrstva a spolky staraly o své potřebné členy. Z toho vyplývá, že prvotní státní podpory byly směrovány lidem, o něž se stát opíral - vojsko, např. v 18. stol. př.n.l. zařadil tehdejší vládce Chammurabi mezi práva svých vojáků i právo vdovy na třetinu vojenského platu, zůstal-li po zemřelém vojákovi nezletilý syn. Dále to byly církve, či náboženská seskupení, kde poskytovaly pomoc tím, že ubytovávali bezdomovce a pocestné, kterým i zdarma poskytli stravu. Města a větší obce se do zaopatřování chudáku pouštěla až v případě, kdy jejich počet překročil únosnou mez a hrozilo, že se chudáci začnou bouřit nebo se dopouštět krádeží. Známkou toho byla povstání městské chudiny v 13. a 14. století i selské bouře odehrávající se na našem území v 16. a 17. století. První oficiální zprávy, kdy stát se rozhodl v našich zemích postarat se o chudinu jsou zapsány v říšském policejním řádu, jehož vznik posvětil Ferdinand I. v roce V řádu se hovoří, že péče se poskytuje chudým s domovským právem v obci. Obce pro tento účel zřizovaly chudobince, pastoušky, nebo tzv. ratejny. Během panování císaře Josefa II. Byly schváleny Dvorské dekrety, kde již se pro nemajetné zřizovaly farní chudinské ústavy. Zproštěním církve péče o chudé došlo až vydáním nařízení pro Království české z roku 1785, kdy tato povinnost připadla vrchnosti. Vrchnost na základě nařízení vytvořila pro bezdomovce statky (ratejny), kde byla chudákům hromadně poskytována strava a přístřeší. Provoz statků byl z větší části závislý na dobrovolných příspěvcích. V českých královských městech ve skladbě obyvatel převládali obchodníci a řemeslníci. Aby řemeslníci efektivněji čelili možným rizikům krachu, závažné nemoci nebo těžkým úrazům, kdy již dále nemohli vykonávat své řemeslo, začali zakládat spolky vzájemné pomoci. Po jejich vzoru se začali organizovat i středověcí tovaryši a učni. Ani dělníci nezůstávali pozadu při zakládání dělnických spolků tzv. mutualité. Funkci těchto 8

9 spolků později Rakousko-Uherská monarchie převedla na povinné sociální pojišťovny, kam museli všichni dělníci přispívat ze své mzdy. V 15. století dosahovala řemesla takového stupně, že bylo třeba jednotné organizace a správy. Fungující cechy, které pro svoji ochranu řemeslníci zakládali, daly vznik cechovním pořádkům. Cechovní pořádky se zabývaly mimo jiné i zabezpečením starých nebo zmrzačených řemeslníků. Řídili se heslem dnes pomohu já tobě, zítra na oplátku pomůžeš ty mně. Cechy společně s tovaryšskými spolky byly na našem území prvotní formou nestátní sociální správy. V Čechách se v 17. století začala zabírat zemědělská půda drobných rolníků. Z tohoto důvodu se tito občané bez majetku začali stěhovat do měst s vizí lepšího živobytí. Ve městech však nově vznikající továrny s manufakturní výrobou nestačily pojmout tolik lidí a proto se z vesnických přistěhovalců stávala městská chudina. Tuto situaci se snažil stát řešit vydáním Patentu o tulácích a žebrácích z roku Ten rozděloval žebráky do dvou kategorií, a to na práce schopné a práce neschopné. Práce schopné osoby musely nastoupit do práce, v opačném případě byly zavírány do šatlavy. Práce neschopným osobám (mrzáci, staří lidé apod.) byl přiznán statut žebráka s právem žebrat. V průběhu 18. století se státnímu aparátu nějak moc nechtělo jakkoliv zasahovat či usměrňovat oblast sociální sféry. Pro toto období je typická liberalistická zásada laisser faire laisseer pazder volněji přeloženo do češtiny jako nechme věci ať se vyvíjí svou vlastní cestou ať se obyvatelstvo stará samo o sebe Benevolentní přístup státu k sociální otázce se zlomil až vydáním Nařízení pro Království české z r Toto nařízení přikazovalo vládnoucí šlechtě postarat se o nemajetné osoby, které mají ve svém panství. Aby bylo nařízení proveditelné, zřídila vrchnost pro tento účel stravovny pro bezdomovce na statcích a ubytování v tzv. ratejnách. Ratejny se zřizovaly v každém městě nebo větší vsi, kde byla pro tento účel vyčleněna velká místnost, která byla opatřena postelemi a u některých byla součástí i kuchyň na přípravu jídla. Mimo bezdomovců se však v ratejnách ubytovávaly i celé rodiny, které pracovaly u panského dvora. Zároveň vydáním Královského nařízení byla sňata z církve povinnost starat se o chudé. Dalším pozitivním krokem ve vývoji sociální správy bylo nařízení z roku 1803, kdy byly správci chudinských ústavů ( tzv. otcové chudých) po dobu, co zastávali tuto funkci, považováni za veřejné činitele se všemi náležejícími výhodami. Z chudinských ústavů se 9

10 staly veřejnoprávní zařízení, která však i nadále byla ve svém fungování závislá na milodarech majetnějších obyvatel a šlechty. Zavedením pojmu sociální správa (péče) se datuje až někdy od konce 19.století, kdy se tento výraz objevuje poprvé. Bylo to původně označení pro službu, kterou vykonával stát prostřednictvím obcí, pro tuláky, bezdomovce a další nemajetné občany. Před zavedením tohoto pojmu se běžně v dobách Rakousko Uherské monarchie používal výraz chudinská správa, což bylo označení pro veřejnou administrativu, jež měla na starosti tvorbu chudinských zákonů v 17. a 18. století. Pro ilustraci mohu uvést první chudinský zákon na území republiky, který byl vydán v Čechách jako zemský chudinský zákon český č. 59 z roku 1868 a upravoval právní vztahy vznikající v oblasti chudinské péče. O jeho kvalitě svědčí, že platnost tohoto zákona vydržela až do roku 1956, kdy byl schválen zákon č. 55/1956 Sb., o sociálním zabezpečení. Pojem chudinská péče se tedy rozumí soustava komunálních a státních opatření na pomoc chudým, jimiž nejprve obec, a pak stát navázal na církevní filantropickou charitu v době, kdy feudalismus přecházel do své poslední, tržní fáze a chudých velmi rychle přibývalo. 6 Obce se snažily s přílivem chudáků bojovat tím, že rozeznávaly občany na vlastní, kteří měli v obci domovské právo (mající hmotná závazek k obci) a přespolní. Domovskou obci musel mít tehdy každý a příslušnost k ní pokazoval domovským listem. Domovská obec se musela o své občany postarat a pokud se jednalo o bezdomovce poskytovala jim stravu a přístřeší. Mezi sociální výhody patřilo i vdovské zaopatření. Blíže to specifikoval zákon o domovském právu z roku Tröster, P., a kol.: Právo sociálního zabezpečení, 3. aktualizované vydání, C.H.Beck, 2005, str. 1 10

11 2. Sociální správa v období Rakousko-uherské monarchie po roce Vznik státní sociální správy Čechy v 19. století spadaly pod Rakousko Uherskou monarchii. Obecně platilo, že chudinskou péči poskytuje domovská obec, ze které bezdomovec pochází. V době vzniku chudinského zákona se právě v Rakousku snažili specifikovat tzv. všelidská práva. Ta si kladla za cíl uzákonit mimo jiné právo na existenci jedince. K opravdovému vymezení tohoto pojmu a následnému uzákonění však již bohužel nedošlo. V Rakousku vypukla v roce 1848 revoluce, která od sebe oddělila dvě základní společensko-ekonomické formace. Mezi hlavní cíle patřilo vyřešení nelehké národnostní otázky. Pod habsburskou monarchii stále spadalo více států včetně českého území. Byly zde sice náznaky, které naznačovaly možný parlamentarismus a s ním spojenou přeměnu Rakouska ve federativní stát. Tyto snahy však byly ukončeny nástupem Bachova absolutismu. Nepokoje však v Rakousku neustávaly a byly nakonec korunovány 15. března 1848 vyhlášením konstitučního patentu, který znamenal ústavní zřízení v Rakousku. Dalším významným mezníkem nejen pro sociální správu byl rok 1848, kdy došlo ke zrušení poddanství. Konkrétně se jednalo o říšský zákon číslo 18/1862 říšského zákoníku. Do Čech se však tento zákon dostal až se zákonem č. 59/1868 ř.z., kde bylo mimo jiné stanoveno, že právo na příspěvek má pouze ten bezdomovec, který má v některém městě či vesnici zřízeno domovské právo. Potažmo pak tuto obci zavazoval pečovat o sirotky. Dále deklaroval, že nedílnou součástí veřejné obecní správy se stává chudinská správa. V roce 1854 došlo k uzákonění povinného zřizování bratrských pokladen v dolech, čímž byl položen základ pro samostatné hornické sociální pojištění, které existovalo v Československu až do roku Monarchie za vlády císaře Františka Josefa I. vytvořila fond, z něhož byli podporováni chudí lidé, bezdomovci, sirotci nebo mrzáci. Fond finančně podporoval nejchudší rodiny různými dary a vypomáhal s výchovou dětí např. organizování letních táborů. Tento fond vedly a spravovaly spolky péče o mládež, které byly zřízeny u okresních soudů. Spolky měly statut veřejnoprávní instituce a mohly se na ně obracet se žádostí o pomoc i opuštěné osiřelé nebo nemanželské děti. Pro ně dále poskytovaly hromadné poručenství nebo zajišťovaly náhradní péči. 7 Trösler, P., a kolektiv: Právo sociálního zabezpečení, 3. aktual. Vydání, C.H.Beck, 2005, str

12 V tomto období vznikaly základy nové podoby organizace veřejné správy. Územní celky se rozdělily na politické okresy. Bylo to na základě císařského nařízení z roku 1849 jako náhrada za původní panství. Až do 31. prosince 1948 existovaly okresy dvojí. Byly to jednak územně správní celky, které se původně označovaly jako okresní hejtmanství, v jejichž čele stál okresní úřad. 8 Nad okresy měly dohled jen kraje a země. Řídícím orgánem, který měl za úkol spravovat tyto územní orgány se stalo ministerstvo vnitra. Okresní samospráva vzniklá na základě zemského zákona z roku 1964 měla v Čechách podobu zastupitelských okresů. Ty v rámci výkonu své funkce dále zřídily ústavy a fondy vesměs humanitárního a sociálního charakteru, mezi něž můžeme řadit nemocnice, dětské útulky apod. Mezi další aktivity zastupitelských okresů patřila chudinská a zdravotnická péče. Aby bylo možno pokrýt náklady na chod výše uvedených sociálních zařízení, bylo potřeba obstarat si zdroj příjmů, a to v podobě provozování těžebních lomů, prodejem dřeva z lesů, apod. Sociální správu v tomto období vykonávaly různá ministerstva. Jednalo se například o ministerstvo vnitra, ministerstvo veřejných prací a ministerstvo obchodu. Vytvořit centrální orgán sociální správy se podařilo až těsně před pádem habsburské monarchie. Aby úřad sociální správy mohl řádně vykonávat svoji funkci, bylo potřeba zřídit další nápomocné instituce. První z nich byla živnostenská inspekce, jenž vznikla zákonem č. 117/1883 říšského řádu. Centrální orgán inspekce, nebo-li Ústřední živnostenský inspektorát, měl své sídlo ve Vídni. Do roku 1911 měl v českých zemích tento inspektorát čtyři obvody. Z důvodu rozšiřování živností se tento počet ukázal jako nedostačující, a proto byl rozšířen na devatenáct. Ministr obchodu mohl dále jmenovat zvláštní inspektory, kteří dohlíželi na živnostenské poměry, dodržování předpisů na ochranu života a zdraví dělníků v továrnách i živnostenských provozovnách. Měli dohlížet na to, jakým způsobem zaměstnavatel dělníky využívá, zda se dodržují předpisy o délce pracovní doby, o pracovních přestávkách, o vedení seznamu dělníků, zda v továrnách existují pracovní řády, zda jsou respektovány předpisy o vyplácení dělnických mezd a dělnických výkazech, zákony o živnostenském vzdělávání mladistvých pomocníků, o přesčasové práci, zda je respektován zákaz zaměstnávat děti a zákaz noční práce žen a mladistvých dělníků, předpisy o dodržování nedělního klidu, atd. Inspektor měl přístup do všech pracovních místností, byl oprávněn vyslechnout stížnosti dělníků i beze svědků, nahlížet do schvalovacích plánů provozoven aj., měl povinnost požadovat na zaměstnavateli odstranění zjištěných závad a nedostatků a v případě neuposlechnutí oznamovat zaměstnavatele živnostenskému úřadu, který vedl další 8 [citováno dne ] 12

13 řízení. 9 Bohužel však těmto inspektorům nebyla dána vlastní výkonná moc, proto jejich funkce byla pouze kontrolní a poradní. V Rakousko-Uhersku se významným způsobem zasadil o vývoj sociální správy Eduard Franz Josef Taaffe ( ). Působil jako předseda tehdejší vlády a mimo jiné se mu v roce 1888 podařilo uzákonit nemocenské pojištění. Následně se v roce 1889 zasadil o vznik úrazového a hornického pojištění. Mezi další nástroje sociální správy patřilo dělnické sociální pojištění schválené zákonem č. 1/1888 ř.z. a povinné nemocenské pojištění uvedené v zákoně č. 33/1888 ř.z. Živnostenský řád z roku 1859 přinášel pro dělníky další výhody v oblasti sociálního zabezpečení. Zaručoval jim příjem v případě onemocnění. Byl nastaven tak, aby v každé továrně byla založena tzv. výpomocná pokladnice. Z důvodu malého zájmu ze strany zaměstnavatelů a benevolentního přístupu úřadů, které měly kontrolní funkci, k plošnému zavedení nedošlo. Vývoj se však v této oblasti nezastavil a v roce 1885 byla vydána novela živnostenského zákona, která zaručovala ochranu pro pomocné pracovníky v živnostech. 10 Mezi důležité orgány správy se tehdy řadily obchodní a živnostenské komory, řídicí se ve své činnosti nařízením ministerstva obchodu z prosince Komory měly poradní charakter a měly být zřizovány ve větších městech po celém území Rakousko Uherské monarchie. Na našem území nakonec vzniklo pouze 9 poboček a to v Praze, Brně, Plzni, Českých Budějovicích, Chebu, Liberci, Hradci Králové, Olomouci a Opavě. Komory měly zastupovat podnikatele a při své práci přispívat k rozvoji průmyslu, obchodu a živností. Mimo jiné sloužily jako nástroj státní správy v podpoře národního hospodářství a mezi další nezanedbatelné činnosti patřila poradenská a znalecká funkce v oblasti živností a obchodu. Po rozpadu komor stát zřídit na základě živnostenského zákona v roce 1859 náhradu, a to v podobě živnostenských společenstev, která sdružovala obchodníky (obchodní grémia) nebo živnostníky na daném území. Úkolem živnostenských společenstev byla podpora humanitních, hospodářských a vzdělávacích zájmů členstva zprostředkováním práce, zaváděním společné strojní výroby, vypracováním kolektivních smluv, podporováním a zřizováním živnostenských škol. 11 Na základě vydané prosincové ústavy z roku 1867, z níž vycházel i zákon číslo 44/1868 říšského řádu, byla zřízena soustava politické správy skládající se z první a druhé 9 Hladíková, Z., Janák, J., Dobeš, J.: Dějiny správy v českých zemích, Praha, 2007, str Tomeš, I., a kol., Sociální správa: Portál, 2002, str Hladíková, Z., Janák, J., Dobeš, J.: Dějiny správy v českých zemích, Praha, 2007, str

14 rada. 12 Nemocenské a úrazové pojištění z roku 1888 rozdělovalo dělníky podle oboru, ve stolice. Do vedoucí funkce politické správy byli jmenováni zemští šéfové, kteří na daném území zastupovali císaře. V Čechách a na Moravě se používal pro označení zemského šéfa výraz místodržitel. Zemskému šéfovi příslušelo vrchní velení policie v zemi, byly mu rovněž podřízeny všechny zvláštní zemské úřady a komise vytvořené pro záležitosti politické správy jako zemská zdravotní rada (byl to poradní sbor zemského šéfa, který se skládal ze zemského zdravotního referenta a z pěti až osmi řádných členů), zemská školní kterém pracovali a ne všichni byli pojištěni. Úrazové pojištění bylo určeno jen pracujícím na rizikových pracovištích, za které se mimo jiné považovala práce se stroji. Pobočky úrazových pojišťoven bylo možné navštívit pouze v Brně a Praze, kde měly svá sídla. Oproti tomu nově zřízené nemocenské pojištění se vztahovalo skoro na všechny dělnické obory. Skoro proto, že přeci jen se zde našly výjimky, a to zaměstnanci v lesní výrobě, rolníci, jakož i sedláci a jejich pomocníci. Převážně bylo konstruováno pro tovární dělníky. Výše uvedené úrazové pojišťovny i nemocenské pokladny byly nestátního charakteru a sami si stanovovaly svá pravidla. Výkonným orgánem pokladny bylo představenstvo, které bylo sestaveno z dělníků a zaměstnavatelů. Stát však prostřednictvím ministerstva vnitra vykonával dohled nad těmito institucemi. V pravomoci ministerstva vnitra bylo schvalovat interní řád pojišťoven. Náplní veřejné zdravotní služby pro obyvatele, která byla zřízena kolem roku 1870, bylo ustanovit okresní lékaře, vykonávající svoji funkci při okresních hejtmanstvích a dále zdravotní referenty. Celky územní samosprávy si v rámci zajištění lékařské péče budovaly nemocnice a v jednotlivých obcích obvodní lékaře. Lékaři, aby mohli provozovat svojí lékařskou praxi, museli být již tehdy členy lékařské komory. V oblasti zaměstnanosti byly upravovány pracovní podmínky, dle kterých bylo zakázáno dětem pracovat v nočních hodinách. Stát různými nařízeními usiloval, aby zaměstnavatelé v továrnách více dbali a pečovali o bezpečnost a čistotu pracovišť. Úloha státu v sociální sféře postupně narůstala a utvářely se prvky státní sociální politiky. Zároveň bylo třeba řešit problémy s narůstající nezaměstnaností. Na pomoc lidem bez práce byly budovány domovy pro nezaměstnané. Pro snazší evidenci lidí bez pracovního poměru byla v roce 1872 zřízena statistická služba (úřad pro statistiku práce), spadající do kompetencí ministerstva obchodu. Služba 12 Hladíková, Z., Janák, J., Dobeš, J.: Dějiny správy v českých zemích, Praha, 2007, str

15 měla za cíl vést přehled nezaměstnaných obyvatel. V této činnosti jí byl nápomocen také stálý poradní sbor pro otázky práce, založený v roce Tehdejší úřad ministerstva vnitra měl mimo jiné na starosti i chudinskou správu, v rámci které vykonávalo dozor nad humanitárními a dobročinnými ústavy, polepšovnami, apod. Ministerstvo si dále pro účinnější kontrolu nad rozsáhlou agendou sociálního dělnického pojištění, které ji připadlo na starosti, zřídilo pojišťovací radu Vývoj nestátní sociální správy Lidé však jen nečekali na pomoc monarchie. Poučení z dosavadního vývoje společnosti, kdy mnohokrát veřejná pomoc přišla pozdě nebo vůbec, snažili se pomoci si navzájem. V té době úspěšně fungovaly například podpůrné spolky řemeslníků. Na cechovní a tovaryšské spolky navázaly podpůrné spolky, které měly v Evropě poměrně významné postavení. Měly novou povahu nebyly uzavřené a výlučně pro vyvolené, ale byly otevřené všem zájemcům. V Čechách mezi první spolky nové povahy patřily staré pražské bratrstvo tiskařů (1817), venkovské spolky v zákupech (1804),.. 13 Za bachovského absolutismu však byly podpůrné spolky (nástupci cechů) tvrdě perzekuovány pro jejich politickou angažovanost. Nakonec monarchie, aby předešla nepokojům, zlegalizovala podpůrné spolky. Tímto opatřením mohla prostřednictvím zaměstnavatelů řídit jejich chod. V zabezpečení svých práce neschopných kolegů měli asi nejpropracovanější systém tehdejší doby horníci. Jejich sociální systém prošel vývojem od 14. století. Ve svých stanovách měli začleněnou pomoc práce neschopným horníkům, pomoc havířské rodině při úmrtí nebo horníkům, kteří již nemohli pracovat v dole. Postupně byl systém propracován k vytvoření cechu hornického s horními řády, které zavazovaly horníky odvody vydělaných peněz do podpůrných pokladen. Z nich se pak následně vyplácely podpory. Až v roce 1854 byl horním zákonem č. 146 říšského řádu přiznán bratrským pokladnám statut veřejnoprávní instituce. Z větší části to však bylo proto, aby se tyto pokladny podrobily dohledu státní správy. Byly to svým způsobem první sociální pojišťovny na našem území, které byly financovány z mezd dělníků. Po jejich vzoru byly zakládány spolkové nemocenské pokladny, jež měly právní základ ve spolkových zákonech z roku Zaměstnanci soukromého sektoru se však také zasazovaly o svá práva na zabezpečení. Požadovali povinné penzijní pojištění pro všechny po vzoru firem, které již tyto výhody měly 13 Tomeš, I., a kol., Sociální správa: Portál, 2002, str

16 zavedené pro své pracovníky. Výsledkem jejich snah měl být zákon o starobním a invalidním pojištění dělnictva z roku Schvalovacím procesem však prošel pouze zákon o penzijním pojištění soukromích zaměstnanců ve vyšších službách. Monarchie ve svých sociálních snahách především upřednostňovala lidi, kteří se zasloužili o její blahobyt. Z tohoto důvodu bylo odměňováni převážně vojáci a dvořané. Jako výraz spokojenosti s jejich službou je panovník zabezpečoval darováním movitých i nemovitých statků nebo jim byla například přiznána doživotní renta Český červený kříž Mezi naše největší nestátní dobrovolné spolky zaměřené na pomoc sociální sféře se může zařadit Český červený kříž (ČČK), od jehož založení letos právě uplynulo 90 let. Tehdejší prezident T. G. Masaryk svým rozhodnutím ze schválil ustavení ČSČK a jmenoval do vedoucí funkce Alici Masarykovou. Český červený kříž je humanitární občanské sdružení působící na celém území České republiky. Působí zejména v oblasti humanitární, sociální a zdravotní. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností. ČČK ve své historii až po současnost vždy pomáhal lidem, kteří byli postiženi jak válkou tak i různými epidemiemi či přírodními katastrofami. Například v období mezi dvěma světovými válkami pracovníci ČČK zajišťovali zdravotnickou péči, pomáhali zajatcům a uprchlíkům nebo sháněli potraviny, kterých byl nedostatek. Po první světové válce pak ČČK zřizoval nemocnice, zdravotní ústavy, sirotčince, žákovské domovy, apod. Jeho pomoc mohli také pocítit lidé při likvidaci přírodních katastrof. Při hospodářské krizi v třicátých létech 20. století organizoval vyvařování polévek, pořádal různé ošacovací akce, zajišťoval otop sociálně slabým rodinám v zimních měsících, rozděloval potraviny mezi obyvatelstvo v nejchudších okresech, poskytoval i finanční sociální podpory. Jeho pomoc ocenilo také tisíce občanů, kteří se po II. světové válce obrátili na Pátrací službu ČSČK, která vyhledávala nezvěstné osoby. Český červený kříž v současné době především plní úkoly v bezpříspěvkovém dárcovství krve, ve výuce a poskytování první pomoci, v sociální oblasti, pořádá ozdravné rekondiční pobyty pro zdravotně postižené děti. Zřizuje střediska sociálních služeb, geriatrická centra, stravovny pro důchodce a bezdomovce, ošacovací střediska, sociální domy s bezbariérovými byty pro staré a invalidní občany, stacionáře pro zdravotně oslabené děti, 16

17 byty pro osamělé matky. Organizuje domácí ošetřovatelskou péči, v některých regionech provozuje opět zdravotní dopravní službu. Je zřizovatelem řady nestátních zdravotnických zařízení. Český červený kříž je jedinou státem uznanou národní společností Červeného kříže na území České republiky ve smyslu mezinárodního práva. Jeho postavení je upraveno zákonem č.126/1992 Sb., o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži, podle nějž plní zejména tyto úkoly: působí jako výlučně uznaná pomocná organizace vojenské zdravotnické služby; působí v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva a poskytuje pomoc v případech katastrof a jiných mimořádných událostí; poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a další humanitární služby; Člověk v tísni Další společností, která má ve své náplni pomoc sociálně slabým vrstvám je společnost Člověk v tísni. Založena byla jako humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat dodržování lidských práv ve světě. Vznikla v roce 1992 pod záštitou Lidových novin a k její registraci došlo v roce Společnost Člověk v tísni realizuje humanitární pomoc, dlouhodobé rozvojové projekty a podporuje snahy o demokratizaci a dodržování lidských práv. Snaží se pomáhat nejen v České republice, ale i v zahraničí. Angažuje se při odstraňování následků živelných pohrom jako jsou např. povodně. Součástí jeho činnosti jsou již několik let také terénní sociální práce zaměřené na řešení situace ve stále se zvětšujících českých sociálních ghettech. Společnost Člověk v tísni prostřednictvím svých pracovníků pomáhá řešit chudobu a ztížené sociální podmínky v problematických lokalitách naší republiky, které jsou převážně obydleny rómskou komunitou. Pomocnou ruku nabízejí v rámci zlepšování nevyhovujících podmínek bydlení či řešení problémů v oblasti pracovního uplatnění dlouhodobě nezaměstnaných osob z těchto lokalit stať o ČČK čerpána a místy citována dne z oficiální stránek ČČK stať o nadaci Člověk v tísni čerpána a místy citována dne z internet. stránek - 17

18 Na území České republiky samozřejmě funguje v současné době spousta dalších humanitárních nadací jako jsou např. ADRA, Kapka naděje, Konto BARIÉRY apod., o kterých by se dala napsat samostatná práce, proto jsem vybral jen dvě výše uvedené organizace, které se dle mého názoru nejvíce zasazují o pomoc v sociální oblasti. 18

19 3. Sociální správa v meziválečném Československu 3.1. Období před vznikem Československé republiky Koncem roku 1917 vzniklo ministerstvo sociální péče. To nahradilo do té doby fungující správu pro chudinské záležitosti, kterou mělo na starosti ministerstvo vnitra. Dále pod ministerstvo spadal dozor na polepšovnami a jinými ústavy, ať humanitními, či nemocenskými. Výraznější změna se dostavila až s Taaffovými sociálními reformami na konci osmdesátých let, která přinesla sociální dělnické pojištění. Dále bylo zavedeno invalidní a penzijní pojištění zaměstnanců ve vyšších službách. Rozvíjející se sociální pojištění odráží zkvalitňování pracovních a sociálních podmínek pracujících lidí. V rámci modernizačních opatření je brán zřetel i na bytové problémy a školství. Všechna tato sociální opatření jsou financována ze státního rozpočtu a pro jejich značnou nákladnost vyvolávají nespokojenost středních vrstev vůči státu. Nakonec vše vyvrcholí vznikem hnutí proti sociálním reformám. Pravděpodobně by to dále vedlo ke krizi a protistátním vlnám nevole. Čas na řešení těchto problému však nebyl, protože na scénu významným způsobem vstupuje 1. světová válka. Válkou se ještě více vyhrotily sociální problémy. Většina rodin přišla o mnohdy i jediný zdroj příjmu, neboť muži museli nastoupit do armády. Díky válce docházelo i k vysoké míře inflace. Stát se snažil prostřednictvím sociální politiky řešit situaci různými opatřeními. Věnoval více finančních prostředků do péče o vdovy a sirotky, nově přijatými zákony upravoval pracovní podmínky na pracovištích, apod. I. světová válka byla ukončena roce 1918, kdy byla poražena vojska Rakousko- Uherské monarchie. V přímém důsledku prohrané války došlo k rozpadu Rakousko-Uherské monarchie na Československo, Rakousko a Maďarsko. Po válce byla sociální struktura populace značně nevyvážená a jelikož ženy byly do té doby ustrkované, začaly se angažovat za svá práva (např. volební) Vznik samostatné České republiky 28. října 1918 byla vyhlášena Československá republika. Československo po svém vzniku přejalo bez jakýchkoliv větších změn systém státní služby císařského Rakouska, jehož právním základem tvořila tzv. služební pragmatika z roku Recepční zákon č. 11/1918 Sb. byl první zákon schválený Národním výborem, ve kterém doslovně stálo, že veškeré dosavadní zemské a říšské zákony a nařízení zůstávají prozatím v platnosti a 19

20 všechny úřady samosprávné, státní a župní, ústavy státní, zemské, okresní, župní a obecní jsou podřízeny Národnímu výboru a prozatím úřadují a jednají podle dosud platných zákonů a nařízení. 17 V nově vzniklém Československém státě bylo potřeba rozpracovat sociální správu. Nebylo to však nijak snadné, protože republika se zpočátku zmítala v nejistotě a státní aparát neměl dostatečnou důvěru lidu. Částečně to bylo dáno například tím, že tehdejší politické strany soupeřily o získání klíčových postů při řízení jednotlivých ministerstev. Zejména byl zájem o ministerstvo pošt nebo ministerstvo železnic, neboť tato ministerstva zaměstnávala dělníky, kteří ve volbách hráli důležitou roli. Jedním ze zákonů, který si dělníci v zájmu svého zabezpečení prosadili, byl zákon o sociálním pojištění č. 221/1924 Sb. Již sloužící bratrské a nemocenské pokladny, úrazová pojišťovna včetně penzijní a sociální pojišťovny se dočkaly sloučení pod jednu instituci. Zákonem č. 99/1948 Sb. byla vytvořena Národní pojišťovna. Ani ta však v době reforem neměla dlouhého trvání a byla nahrazena nemocenským pojištěním. Nadřízeným orgánem a zároveň kontrolní činností byl pověřen Státní úřad sociálního zabezpečení. Významnou osobností první republiky, která se zasloužila o reformy v sociální sféře, byl Tomáš Garrique Masaryk ( , pozdější první československý prezident). Jeho osobnost ovlivnila sociální zákonodárství, stál u zrodu zákona o podpoře v nezaměstnanosti a osmi-hodinové pracovní době (byli jsme prvním státem, který 8-mi hod. pracovní dobu uzákonil). Hned v r bylo rozšířeno nemocenské pojištění na veškerý námezní poměr, tj., i na zemědělské dělnictvo a čeleď, a byly uskutečněny určité změny v organizaci, aby byly vytvořeny silné pojišťovny a zmenšen jejich počet. Úkolem bylo dosáhnout, aby agenda invalidního a starobního pojištění dělnictva, s níž se pro budoucnost počítalo, byla co nejjednodušší. Zákon proto povolil, aby vedle okresních nemocenských pokladen prováděly nemocenské pojištění jen takové spolkové a zapsané pomocné pokladny, které měly k 31. prosinci 1918 aspoň tisíc členů, a takové společenské pokladny, které čítaly aspoň 400 členů". 18 Z roku 1918 pochází též zákon číslo 63/1918 Sb., který zavedl státní podporu pro nezaměstnané a pro demobilizované vojáky. Dále zvýhodňoval osoby, které byly zahrnuty do povinného nemocenského pojištění, kdy v případě ztráty zaměstnání, které bylo jediným zdrojem jejich obživy, mají nárok pobírat příspěvek v nezaměstnanosti. Vyplacení podpory 16 Zákon ze dne 25. listopadu 1914 č. 15 říšského zákoníku, o služebním poměru státních úředníků a státních zřízenců 17 Zákon č. 11/1918 Sb., o zřízení samostatného státu československého ze dne 28. října Hladíková, Z., Janák, J., Dobeš, J.: Dějiny správy v českých zemích, Praha, 2007, str

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Vývoj do roku 1918... 2 2.2 V letech 1918 1945... 3 2.3 Vývoj od roku 1945 až dosud... 4 3 Shrnutí poznatků...

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 1. téma Vymezení základních pojmů sociální ekonomiky v ČR (historie

Více

Historie Odborů. Důležitým milníkem. stal 1. květen roku 1886, kdy v Chicagu. stávka zaměstnanců. na dosažení osmihodinového

Historie Odborů. Důležitým milníkem. stal 1. květen roku 1886, kdy v Chicagu. stávka zaměstnanců. na dosažení osmihodinového Historie Odborů Odbory se začaly utvářet v průběhu 19. století v souvislosti se sílícím hnutím především manuálně pracujících zaměstnanců. Jejich hlavními cíli byla tehdy především bezpečnost práce, omezování

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

90 let sociálního pojištění v České republice

90 let sociálního pojištění v České republice 90 let sociálního pojištění v České republice 25 let existence České správy sociálního zabezpečení JUDr. Simona Urbánková, Brno, 12. 5. 2015 Obsah 1. Historický úvod 2. Zákon č. 221/1924 Sb. 3. Vývoj sociálního

Více

ÚVOD DO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

ÚVOD DO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ÚVOD DO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ OBECNÝ CÍL SOCIÁLNÍ POLITIKY A JEHO NAPLŇOVÁNÍ Hlavním úkolem je čelit sociálním a ekonomickým ohrožením, s nimiž lidé v průběhu svého života se setkávají a dále vytvářet

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

1 GENEZE SOCIÁLNÍ POLITIKY

1 GENEZE SOCIÁLNÍ POLITIKY 1 GENEZE SOCIÁLNÍ POLITIKY O sociální politice mluvíme v okamžiku, kdy stát svými opatřeními cíleně směřuje ke změně sociální reality. Stát se začíná zajímat o sociální problémy v okamžiku, kdy začnou

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Vývoj bankovnictví v ČR od roku 1918 do současnosti

Vývoj bankovnictví v ČR od roku 1918 do současnosti Vývoj bankovnictví v ČR od roku 1918 do současnosti Martin Vancl 10.4.2011 Bankovnictví po 1. světové válce Počátek vzniku československého bankovnictví, rozpad Rakousko-Uherska Bankovní soustava vznikla

Více

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 Sada: Ekonomie Téma: ČSR 1918-1945 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování

Více

Územně-správní členění ČR

Územně-správní členění ČR Územně-správní členění ČR Vývoj územně-správní členění ČR 1. etapa: počátky od poloviny 13. stol. stavovské zřízení Čechy rozděleny na 12 krajů s rozsáhlými pravomocemi správními i soudními hejtmané zpravidla

Více

Sociální služby včera, dnes a zítra

Sociální služby včera, dnes a zítra Konference 13. 2. 2014 Efektivita a sociální služby II. Univerzita Hradec Králové Sociální služby včera, dnes a zítra Prof. JUDr. Igor Tomeš, Katedra sociální práce filosofické fakulty University Karlovy

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Stručná historie inspekce práce v českých zemích Při pohledu do minulosti zjistíme, že v našich zemích jsou již od 13. století záležitosti

Stručná historie inspekce práce v českých zemích Při pohledu do minulosti zjistíme, že v našich zemích jsou již od 13. století záležitosti Stručná historie inspekce práce v českých zemích Při pohledu do minulosti zjistíme, že v našich zemích jsou již od 13. století záležitosti bezpečnosti práce řešeny jako dlouhodobý proces probíhající v

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie II. Označení materiálu: Datum vytvoření: 6.9.2013

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje OBSAH Úvod................................................ 11 I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika.................... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému....

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ MŮŽEME MÍT prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. vedoucí katedry rozpočtové politiky a managementu veřejného sektoru 19. 11. 2008 OSNOVA Studium veřejných financí na VŠFS Hypotéza

Více

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy A Z kvíz Pojmy z veřejné správy Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodickýpokyn SOŠInterDact s.r.o. Most Bc. Ilona

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba je právní pojem odlišující člověka od jiných právních subjektů, které mají právní subjektivitu (právnická

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. března 2005 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Úroky na bankovních účtech

Více

Švédsko Obecné informace Švédsko vstoupilo do EU v roce 1995, spolu s Finskem a Rakouskem. Švédsko patří mezi státy, které do evropského rozpočtu více přispívají, než z něj dostávají. Švédsko nevstoupilo

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

Obsah. Co je v Rakousku jinak 2. Co upravuje legislativa EU 2 Nařízení ES 2 Peněžité dávky místo věcného plnění 2

Obsah. Co je v Rakousku jinak 2. Co upravuje legislativa EU 2 Nařízení ES 2 Peněžité dávky místo věcného plnění 2 Obsah Co je v Rakousku jinak 2 Co upravuje legislativa EU 2 Nařízení ES 2 Peněžité dávky místo věcného plnění 2 Situace v Rakousku 2 Právní základ 2 Oprávněné osoby 3 Dávky 3 Další informace 4 Základní

Více

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 l. Oblast pracovněprávní a zaměstnanosti 1.1 V součinnosti s ostatními odborovými svazy průběžně prosazovat v tripartitních

Více

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium

Více

7.NNO A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE... 2 7.2. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE... 7 7.2.2.HOSPODAŘENÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ...

7.NNO A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE... 2 7.2. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE... 7 7.2.2.HOSPODAŘENÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ... Úvod do Kulturní politiky státu, regionu a oblasti 7.NNO A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE... 2 7.1. FORMY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ... 2 7.2.1.STATISTIKY... 3 7.2.1.STATISTIKY... 3 7.2. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE...

Více

Žádost o důchod ... druh důchodu. stav státní příslušnost. vdovecký a sirotčí důchod: Zemřelý(á) manžel manželka rodič *)

Žádost o důchod ... druh důchodu. stav státní příslušnost. vdovecký a sirotčí důchod: Zemřelý(á) manžel manželka rodič *) 89_102_0.pdf Žádost o důchod. druh důchodu Žadatel(ka) Příjmení, jméno, titul. Rodné číslo žadatele(ky) rodné příjmení dřívější příjmení... Adresa trvalého pobytu ulice, č. domu, město (obec), stát den,

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

FOKUS České Budějovice, o.s.

FOKUS České Budějovice, o.s. STANOVY FOKUS České Budějovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. FOKUS České Budějovice - Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním (dále jen Sdružení) je dobrovolným a nepolitickým

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y I. Preambule Posláním Charity je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na rasu, náboženství nebo národnost. II. Název, sídlo,

Více

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti 6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti napomáhá sociální průchodnosti ekonomické reformy, strukturálním změnám zaměstnanosti, sociálně-ekonomickému rozvoji v regionech,

Více

VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA

VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA A. BEZPEČNOSTNÍ MODEL ČSR PO ROCE 1918 Vznik nového státního útvaru a proto i potřeba vytvořit jeho bezpečnostní

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie Otázka: Ústavní vývoj v ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marťas charakteristika ústav v letech 1918 2014 1500 Vladislavské zemské zřízení 1627 obnovení zemského zřízení dědičná moc Habsburků

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZNALOSTÍ NA PROBRANOU LÁTKU

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZNALOSTÍ NA PROBRANOU LÁTKU KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZNALOSTÍ NA PROBRANOU LÁTKU NA ÚVOD NĚKOLIK INFORMACÍ Ukliďte si všechno z lavice buď do lavice nebo do aktovek Vezměte si čistý papír, psací potřeby Během psaní se

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti 1) Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání 2) Kompetence úřadů práce 3) Právo na zprostředkování

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Organizační řád školy Škola: Základní škola a Mateřská škola Vysoké Pole, okres Zlín, příspěvková organizace Platnost: od 1. září 2015 Rozsah působnosti: základní škola, mateřská škola, školní družina,

Více

8. V jakém právním předpisu byste našli odpověď na otázku, jakou lhůtu má úřad na to, aby v řízení vydal rozhodnutí? a) občanský soudní řád

8. V jakém právním předpisu byste našli odpověď na otázku, jakou lhůtu má úřad na to, aby v řízení vydal rozhodnutí? a) občanský soudní řád 1. Která z následujících možností není platná pro senát ČR? a) Senátoři jsou voleni na 6 let. b) Senát se nepodílí na volbě prezidenta. c) Po uplynutí 2 let se volí nová třetina senátorů. d) Právo volit

Více

Veřejná správa. Principy. Oblasti. Sociální správa

Veřejná správa. Principy. Oblasti. Sociální správa Veřejná správa Principy Oblasti Sociální správa Správa je lidská činnost, jejímž smyslem a podstatou je zabezpečování výkonu a řízení určitých záležitostí, přičemž toto jednání je charakteristické určitou

Více

Pracovní rehabilitace

Pracovní rehabilitace Novela zákona o zaměstnanosti, přijatá zákonem č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor Ekonomika III. ročník 010_Neziskový sektor Společnost potřebuje ziskový i neziskový sektor. Neziskový sektor může ve společnosti fungovat pokud: společnost je schopna část svých prostředků pro něj vyčlenit

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

Právní předpisy a předpisy SH ČMS

Právní předpisy a předpisy SH ČMS Právní předpisy a předpisy SH ČMS -zákon o PO a související předpisy -stanovy SH ČMS, statut vyznamenání, stejnokrojový předpis 1. Fyzická osoba je mimo jiné povinna ze zákona o PO č.133/1985 Sb.ve znění

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní listy a náměty pro

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Podnikání fyzických a právnických osob Ekonomika lesního hospodářství 1. cvičení Podnikání

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právnické osoby Definice právnické osoby PO je organizovaný útvar,

Více

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Martas (vznik a podstata státu, funkce státu, typy státu; demokracie, typy demokracií, státní moc, politické strany, volební systémy) Stát = forma

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 136/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 136/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 136/0 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Doplňková smlouva pozměňující Smlouvu

Více

Otázka: Stát - vznik, formy a znaky. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Dějiny

Otázka: Stát - vznik, formy a znaky. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Dějiny Otázka: Stát - vznik, formy a znaky Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pavla Dějiny antické politické myšlení považováno za základ evropského myšlení coby celku model řeckého městského státu

Více

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny S T A N O V Y 1 Obecná ustanovení 1. Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ( dále jen ČSHLM

Více

Stanovy Unie rodičů ČR

Stanovy Unie rodičů ČR Stanovy Unie rodičů ČR I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. Název a sídlo Název občanského sdružení : Unie rodičů ČR (dále jen "Unie"). Sídlo sdružení: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 B. Postavení Unie 1. Unie je dobrovolným

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení 1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET Článek I. Základní ustanovení Založení a vznik a) Občanské sdružení POP BALET (dále v textu jen sdružení, nebo PB). b) Sdružení bylo založeno ustavující valnou hromadou,

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918. Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné

Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918. Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918 Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné Válečné hospodářství Vláda vybavena diktátorskou mocí

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY 9 Ubi societate, ibi ius. Kde je společnost, tam je i právo. Výrok ze starého Říma. 1.1 Právní vědomí 1.2 Právní akt 1.3 Normativní systémy 1.4 Právní řád 1.5 Právní systém 1.6 Charakteristika právních

Více

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb.

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 1963/94 Sb.

Více

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE JISTOTA KVALITNÍ PÉČE ORANŽOVÁ KNIHA PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ David Rath Stínový ministr zdravotnictví Praha, květen 2009 SOUČASNÁ SITUACE České zdravotnictví dosahuje v mezinárodním srovnání velmi dobrých

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006

Více

Zvýšení transparentnosti právnických osob v důsledku rekodifikace soukromého práva

Zvýšení transparentnosti právnických osob v důsledku rekodifikace soukromého práva Zvýšení transparentnosti právnických osob v důsledku rekodifikace soukromého práva Občanský zákoník Zákon o statusu veřejné prospěšnosti Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Účinnost

Více

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením 1. Co je dlouhodobá nezaměstnanost Dlouhodobá nezaměstnanost je nezaměstnanost je taková, která trvá déle než jeden rok. Tak je statisticky

Více

Historický vývoj úrazového pojištění

Historický vývoj úrazového pojištění Historický vývoj úrazového pojištění Příloha 1. Úrazové pojištění se výrazně liší od všech ostatních systémů sociálního zabezpečení tím, že je ve své podstatě založeno na kompenzačním principu, zatímco

Více

Z ř i z o v a c í l i s t i n a

Z ř i z o v a c í l i s t i n a V Hradci Králové dne Čj. K R Á L O V É H R A D E C K Ý K R A J Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje Z ř i z o v a c í l i s t i n a Příspěvkové organizace Královéhradeckého

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ STÁTU STAVEBNÍ ZÁKON A VYHLÁŠKY

ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ STÁTU STAVEBNÍ ZÁKON A VYHLÁŠKY ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ STÁTU STAVEBNÍ ZÁKON A VYHLÁŠKY 1) ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ STÁTU Územní členění (dle z. 36/1960 Sb. (o územním členění) a vyhlášce 564/2002 Sb.) Česká republika Kraje (14) hl. m. Praha (zvláštní

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_35 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství! Máte ve škole problémy? Rozhoduje váš nadřízený bez vás? Roste napětí mezi zaměstnanci a ředitelem školy? Nemáte dostatek informací? Chcete to změnit? Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Více