Vývoj sociální správy na našem území

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vývoj sociální správy na našem území"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra dějin státu a práva Bakalářská práce Vývoj sociální správy na našem území Autor: Josef Bilanský Akademický rok: 2008/2009 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Vývoj sociální správy na našem území vypracoval samostatně pod vedením doc. JUDr. Karla Schelleho, CSc. a uvedl v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. Vlastnoruční podpis autora

2 Obsah Úvod Sociální správa Význam slova sociální a pojem sociální správa Vznik chudinské péče Sociální správa v období Rakousko-uherské monarchie po roce Vznik státní sociální správy Vývoj nestátní sociální správy Český červený kříž Člověk v tísni Sociální správa v meziválečném Československu Období před vznikem Československé republiky Vznik samostatné České republiky Hospodářská krize Vytvoření Protektorátu Čechy a Morava Sociální správa od poválečného Československa do současnosti Vývoj sociální správy v poválečném Československu Rozvoj sociální sféry po r Česká správa sociální zabezpečení Vojenský úřad sociální zabezpečení Úřad práce Osobnosti, které se zasloužily o vývoj sociální správy na našem území 35 Závěr Summary Seznam použité literatury Přílohy Příloha č. 1 Loga vybraných institucí sociální správy 2

3 Ú v o d Jako téma bakalářské práce jsem si vybral vývoj sociální správy na našem území, protože mě tato problematika zajímá. Sociální správa více či méně ovlivňuje každého jedince v naší republice. Myslím si, že pro správný chod a řízení moderního evropského státu je důležitá znalost vlastní sociální správy, což se samozřejmě týká i naší země. Etapy vývoje sociální správy na našem území jsou velice obsáhlé téma a proto jsem ho rozdělil do několika kapitol z pohledu toho, jak se sociální správa vyvíjela od dob Rakousko - Uherské monarchie až po současnost. Nejprve jsem považoval za důležité objasnit pojem sociální správa a význam slova sociální, nastínit prvopočátky vzniku sociální správy a dále částečně naznačit historický vývoj od první zmínky v křesťanské bibli o pomoci vladaře postiženému mrzákovi, přes církevní výpomoci bezdomovcům, až po počátky péče státu o ekonomicky slabé občany. Další kapitola nazvaná Sociální správa v období Rakousko-Uherské monarchie po roce 1848 je věnována problematice vývoje státní správy, nejprve na té úrovni, jak začala vznikat na základě mocnářských rozhodnutí a vydaných patentů. Zároveň jsem se zde zaměřil i na vývoj nestátní sociální správy, kde lidé byli nuceni sami si pomáhat. Snažil jsem se v této pasáži popsat vznik různých podpůrných spolků, bratrských pokladen, humanitárních organizací (nadací), jejichž účelem bylo pomoci sociálně slabým vrstvám obyvatel. V kapitole Sociální správa v meziválečném Československu jsem se více věnoval problematice sociální správy, která byla ovlivněna první světovou válkou a následným rozpadem Rakousko-Uherské monarchie. V tomto období došlo ke vzniku samostatného Českého státu a s ním spojeného zrodu nového pojetí sociální správy. Došlo k přijetí Ústavy ČSR a dalším významným sociálním reformám. Dalšímu rozvoji nezabránila druhá světová válka, která sice uvrhla nejen náš stát, ale i celou Evropu do válečných útrap, ale na druhou stranu také vedla ke zvýšení celkových sociálních opatření. Oddíl nazvaný Sociální správa od poválečného Československa do současnosti mapuje úsek vývoje od konce II. světové války až po současnost. Poválečný vývoj sociální správy na našem území do značné míry poznamenala komunistická diktatura a vliv sovětského sociálního zákonodárství. Chystané demokratické změny ve správě v roce 1968 byly zmařeny invazí vojsk států Varšavské smlouvy a následného nastolení centralismu s diktaturou tehdy vládnoucí komunistické strany. 3

4 Výrazné změny nastaly až po roce 1989, kdy proběhla tzv. sametová revoluce a konečně zvítězila demokracie. Podoba současné sociální správy, na jejímž výkonu se podílí ministerstvo práce a sociálních věcí, úřady práce, pověřené obce a další orgány nejen státního charakteru, které spolu navzájem kooperují a dávají tím záruky účelně vynakládaných prostředků pro tuto oblast. Poslední část práce stručně popisuje několik významných osobností, jako byly T. G. Masaryk, E. Taaffel a další, kteří se významnou měrou podílely na formování sociální i státní správy na našem území. V závěru této práce je provedena analýza jednotlivých úseků vývoje sociální správy s jejich komparací z hlediska efektivnosti a osobního subjektivního názoru na současný stav sociální správy v České republice. 4

5 1. Sociální správa 1.1 Význam slova sociální a pojem sociální správa Sociální je pojem latinského původu. Někdy do roku 1905 se pojem sociální používal ve spojení s věcmi týkajícími se společnosti. Až následně (v druhé třetině 19. stol.) se význam slova sociální zúžil na vše kolem ekonomicky slabých vrstev obyvatel, kteří byli závislý na pomoci druhých tj. státu církve apod. Sociální správu považujeme mezi významná odvětvím správy v našem státě. Nejprve by jsem si měli osvětlit pojem sociální správa. Slovo sociální je možno vysvětlit několika způsoby a to: z pohledu životních podmínek každého z nás ve vztahu ke společnosti a státu, zejména majetkového zabezpečení z pohledu naší společnosti, mezilidských vztahů ve společnosti z pohledu snahy o zlepšení společenských poměrů v naší společnosti V obecné rovině si každý vybaví pod slovem sociální především postavu bezdomovce, neboť je to považováno jako synonymum s pojmem nemajetný, chudý, nezaopatřený apod. Jelikož je čeština velice barvitý jazyk a některé slovní výrazy mají více významů, je tomu tak i u výrazu sociální, kdy se s ním v češtině dále setkáváme ve spojení místnostmi sloužícími k hygienickým účelům jako jsou koupelny, umyvárny či záchody. Slovník jazyka českého z r uvádí k pojmu sociální tyto významy: 1. vztahující se ke společnosti 2. týkající se zlepšování společenských poměrů 3. týkající se hmotného zabezpečení jednotlivce ve společnosti Mezi naše významné odborníky, kteří se zaobírají otázkou sociální správy a sociální politikou se řadí i prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc. Ten ve své knize popisuje sociální správu jako souhrn orgánů a organizací, konající v sociální sféře procesu a realizující sociální politiku určitými nástroji, prostředky a technikami. Sociální správa je jedním z odvětví správy, kdy pod pojmem správa je obvykle chápána určitá lidská činnost, jejímž smyslem a podstatou je zabezpečení výkonu a řízení určitých záležitostí. Pro toto jednání je charakteristická systematičnost, organizovanost a plánovitost, která má sloužit k dosahování žádoucího výsledku. Děje se tak ve formalizovaných systémech. Vycházíme-li ze známých tří základních funkcí státu, kterými jsou funkce zákonodárná, výkonná a soudní, správu můžeme ztotožnit s výkonnou funkcí státu. 1 1 Tomeš, I., a kol., Sociální správa: Portál, 2002, str

6 Jako sociální správu lze tedy chápat veškerou správu, která má sociální záměr, přitom nemusíme brát v potaz, zda rozhoduje technika nebo proces, které správa pro prosazení svých cílů používá. Sociální politika odpovídá na otázky co dělat a proč to dělat. Sociální správa odpovídá na otázky jak to dělat a kdo to bude dělat. 2 Hendrych ve své knize popisuje správu jako činnost sledující záměrně nějaký cíl, řídící za trvalým účelem příslušné záležitosti. Činnost se pak může sledovat podle subjektů, jichž se dotýká, nebo podle objektů, které se spravují. 3 V neposlední řadě ještě zmíním Albína Bráfa, jež vnímal sociální správu a popisoval ji takto:..učinkování moci veřejné zákonodárstvím a správou ve prospěch těch společenských tříd, které procesem životním, probíhajícím na kolejích právních řádů až doposud platných, obmezeny nebo ohroženy jsou v podmínkách svého bytí a prospívání. Ačkoliv účinkování to mluvčími dotčených tříd vyžadováno a vymezováno bývá s výlučným zřetelem na jejich zvláštní zájem třídní, dosah i způsob jeho uskutečňování určen bývá zřetelem na zdárnější celkový rozvoj neb aspoň při méně ideálním pojetí snahu, by uchráněn byl celek společenský hrozících jemu otřesení a břitkých převratů. 4 Sociální správa byla zpočátku považována za soubor, nebo-li soustavu institucí a orgánů, pomocí nichž se realizovaly sociálněpolitické cíle, strategie, úkoly, programy prostě dlouhodobější záměry. V nejstarším pojetí je sociální politika chápána jako mocenský nástroj sociální politiky státu. Abychom však byly v rozdělení sociální správy kompletní, je třeba zmínit její systémové rozdělení. Systémové dělení sociální správy lze dále dělit: 1. Podle toho kdo je vlastní na soukromoprávní a veřejnoprávní (státní, samosprávné) 2. Podle ekonomické povahy na systém komerční (ziskové) a občanské (neziskové) 3. Podle klientely, které slouží na občanské a zaměstnanecké 4. Podle oboru činnosti na: Systémy práce a zaměstnávání (úřady práce, služby zaměstnanosti, úřady bezpečnosti práce apod.) 2 Tomeš, I., a kol., Sociální správa: Portál, 2002, str Hendrych, D.: Základy správní vědy, Praha, Aleko, Bráf, A.: Sociální politika států evropských. Almanach České akademie. Praha, 1895, str

7 Systémy sociálního zabezpečení (sociální pojištění, státní a sociální podpory, sociální pomoc, sociální služby apod.) Systémy zdravotnické (zdravotní pojištění, hygienická ochrana, základní veřejnoprávní péče apod.) Systémy vzdělávací nebo školské (povinná školní docházka, sociální stipendia apod.) 5 5 Tomeš, I., a kol., Sociální správa: Portál, 2002, str. 49 7

8 1.2. Vznik chudinské péče Z historického vývoje lidstva se dozvídáme, že přístup k sociální otázce byl značně rozporuplný. V křesťanské bibli je možné se dočíst, že pospolitost má povinnost postarat se o vdovy, sirotky a další, kteří pomoc potřebují, je v ní konkrétně popisována pasáž jak mrzák Mefíbóšet z Jeruzaléma každodenně hodoval u králova stolu. Na straně druhé je znám příklad antické Sparty, kde házeli miminka, která se nezdála být dokonalá, ze skály. Pravdou však je, že péče o lidi, kteří potřebovali pomoc, skoro po celou historii lidstva závisela na rodinné součinnosti a podpoře těch nejbližších. Stát se tehdy snažil zaopatřovat většinou jen vojenské vysloužilce, případně se cechovní bratrstva a spolky staraly o své potřebné členy. Z toho vyplývá, že prvotní státní podpory byly směrovány lidem, o něž se stát opíral - vojsko, např. v 18. stol. př.n.l. zařadil tehdejší vládce Chammurabi mezi práva svých vojáků i právo vdovy na třetinu vojenského platu, zůstal-li po zemřelém vojákovi nezletilý syn. Dále to byly církve, či náboženská seskupení, kde poskytovaly pomoc tím, že ubytovávali bezdomovce a pocestné, kterým i zdarma poskytli stravu. Města a větší obce se do zaopatřování chudáku pouštěla až v případě, kdy jejich počet překročil únosnou mez a hrozilo, že se chudáci začnou bouřit nebo se dopouštět krádeží. Známkou toho byla povstání městské chudiny v 13. a 14. století i selské bouře odehrávající se na našem území v 16. a 17. století. První oficiální zprávy, kdy stát se rozhodl v našich zemích postarat se o chudinu jsou zapsány v říšském policejním řádu, jehož vznik posvětil Ferdinand I. v roce V řádu se hovoří, že péče se poskytuje chudým s domovským právem v obci. Obce pro tento účel zřizovaly chudobince, pastoušky, nebo tzv. ratejny. Během panování císaře Josefa II. Byly schváleny Dvorské dekrety, kde již se pro nemajetné zřizovaly farní chudinské ústavy. Zproštěním církve péče o chudé došlo až vydáním nařízení pro Království české z roku 1785, kdy tato povinnost připadla vrchnosti. Vrchnost na základě nařízení vytvořila pro bezdomovce statky (ratejny), kde byla chudákům hromadně poskytována strava a přístřeší. Provoz statků byl z větší části závislý na dobrovolných příspěvcích. V českých královských městech ve skladbě obyvatel převládali obchodníci a řemeslníci. Aby řemeslníci efektivněji čelili možným rizikům krachu, závažné nemoci nebo těžkým úrazům, kdy již dále nemohli vykonávat své řemeslo, začali zakládat spolky vzájemné pomoci. Po jejich vzoru se začali organizovat i středověcí tovaryši a učni. Ani dělníci nezůstávali pozadu při zakládání dělnických spolků tzv. mutualité. Funkci těchto 8

9 spolků později Rakousko-Uherská monarchie převedla na povinné sociální pojišťovny, kam museli všichni dělníci přispívat ze své mzdy. V 15. století dosahovala řemesla takového stupně, že bylo třeba jednotné organizace a správy. Fungující cechy, které pro svoji ochranu řemeslníci zakládali, daly vznik cechovním pořádkům. Cechovní pořádky se zabývaly mimo jiné i zabezpečením starých nebo zmrzačených řemeslníků. Řídili se heslem dnes pomohu já tobě, zítra na oplátku pomůžeš ty mně. Cechy společně s tovaryšskými spolky byly na našem území prvotní formou nestátní sociální správy. V Čechách se v 17. století začala zabírat zemědělská půda drobných rolníků. Z tohoto důvodu se tito občané bez majetku začali stěhovat do měst s vizí lepšího živobytí. Ve městech však nově vznikající továrny s manufakturní výrobou nestačily pojmout tolik lidí a proto se z vesnických přistěhovalců stávala městská chudina. Tuto situaci se snažil stát řešit vydáním Patentu o tulácích a žebrácích z roku Ten rozděloval žebráky do dvou kategorií, a to na práce schopné a práce neschopné. Práce schopné osoby musely nastoupit do práce, v opačném případě byly zavírány do šatlavy. Práce neschopným osobám (mrzáci, staří lidé apod.) byl přiznán statut žebráka s právem žebrat. V průběhu 18. století se státnímu aparátu nějak moc nechtělo jakkoliv zasahovat či usměrňovat oblast sociální sféry. Pro toto období je typická liberalistická zásada laisser faire laisseer pazder volněji přeloženo do češtiny jako nechme věci ať se vyvíjí svou vlastní cestou ať se obyvatelstvo stará samo o sebe Benevolentní přístup státu k sociální otázce se zlomil až vydáním Nařízení pro Království české z r Toto nařízení přikazovalo vládnoucí šlechtě postarat se o nemajetné osoby, které mají ve svém panství. Aby bylo nařízení proveditelné, zřídila vrchnost pro tento účel stravovny pro bezdomovce na statcích a ubytování v tzv. ratejnách. Ratejny se zřizovaly v každém městě nebo větší vsi, kde byla pro tento účel vyčleněna velká místnost, která byla opatřena postelemi a u některých byla součástí i kuchyň na přípravu jídla. Mimo bezdomovců se však v ratejnách ubytovávaly i celé rodiny, které pracovaly u panského dvora. Zároveň vydáním Královského nařízení byla sňata z církve povinnost starat se o chudé. Dalším pozitivním krokem ve vývoji sociální správy bylo nařízení z roku 1803, kdy byly správci chudinských ústavů ( tzv. otcové chudých) po dobu, co zastávali tuto funkci, považováni za veřejné činitele se všemi náležejícími výhodami. Z chudinských ústavů se 9

10 staly veřejnoprávní zařízení, která však i nadále byla ve svém fungování závislá na milodarech majetnějších obyvatel a šlechty. Zavedením pojmu sociální správa (péče) se datuje až někdy od konce 19.století, kdy se tento výraz objevuje poprvé. Bylo to původně označení pro službu, kterou vykonával stát prostřednictvím obcí, pro tuláky, bezdomovce a další nemajetné občany. Před zavedením tohoto pojmu se běžně v dobách Rakousko Uherské monarchie používal výraz chudinská správa, což bylo označení pro veřejnou administrativu, jež měla na starosti tvorbu chudinských zákonů v 17. a 18. století. Pro ilustraci mohu uvést první chudinský zákon na území republiky, který byl vydán v Čechách jako zemský chudinský zákon český č. 59 z roku 1868 a upravoval právní vztahy vznikající v oblasti chudinské péče. O jeho kvalitě svědčí, že platnost tohoto zákona vydržela až do roku 1956, kdy byl schválen zákon č. 55/1956 Sb., o sociálním zabezpečení. Pojem chudinská péče se tedy rozumí soustava komunálních a státních opatření na pomoc chudým, jimiž nejprve obec, a pak stát navázal na církevní filantropickou charitu v době, kdy feudalismus přecházel do své poslední, tržní fáze a chudých velmi rychle přibývalo. 6 Obce se snažily s přílivem chudáků bojovat tím, že rozeznávaly občany na vlastní, kteří měli v obci domovské právo (mající hmotná závazek k obci) a přespolní. Domovskou obci musel mít tehdy každý a příslušnost k ní pokazoval domovským listem. Domovská obec se musela o své občany postarat a pokud se jednalo o bezdomovce poskytovala jim stravu a přístřeší. Mezi sociální výhody patřilo i vdovské zaopatření. Blíže to specifikoval zákon o domovském právu z roku Tröster, P., a kol.: Právo sociálního zabezpečení, 3. aktualizované vydání, C.H.Beck, 2005, str. 1 10

11 2. Sociální správa v období Rakousko-uherské monarchie po roce Vznik státní sociální správy Čechy v 19. století spadaly pod Rakousko Uherskou monarchii. Obecně platilo, že chudinskou péči poskytuje domovská obec, ze které bezdomovec pochází. V době vzniku chudinského zákona se právě v Rakousku snažili specifikovat tzv. všelidská práva. Ta si kladla za cíl uzákonit mimo jiné právo na existenci jedince. K opravdovému vymezení tohoto pojmu a následnému uzákonění však již bohužel nedošlo. V Rakousku vypukla v roce 1848 revoluce, která od sebe oddělila dvě základní společensko-ekonomické formace. Mezi hlavní cíle patřilo vyřešení nelehké národnostní otázky. Pod habsburskou monarchii stále spadalo více států včetně českého území. Byly zde sice náznaky, které naznačovaly možný parlamentarismus a s ním spojenou přeměnu Rakouska ve federativní stát. Tyto snahy však byly ukončeny nástupem Bachova absolutismu. Nepokoje však v Rakousku neustávaly a byly nakonec korunovány 15. března 1848 vyhlášením konstitučního patentu, který znamenal ústavní zřízení v Rakousku. Dalším významným mezníkem nejen pro sociální správu byl rok 1848, kdy došlo ke zrušení poddanství. Konkrétně se jednalo o říšský zákon číslo 18/1862 říšského zákoníku. Do Čech se však tento zákon dostal až se zákonem č. 59/1868 ř.z., kde bylo mimo jiné stanoveno, že právo na příspěvek má pouze ten bezdomovec, který má v některém městě či vesnici zřízeno domovské právo. Potažmo pak tuto obci zavazoval pečovat o sirotky. Dále deklaroval, že nedílnou součástí veřejné obecní správy se stává chudinská správa. V roce 1854 došlo k uzákonění povinného zřizování bratrských pokladen v dolech, čímž byl položen základ pro samostatné hornické sociální pojištění, které existovalo v Československu až do roku Monarchie za vlády císaře Františka Josefa I. vytvořila fond, z něhož byli podporováni chudí lidé, bezdomovci, sirotci nebo mrzáci. Fond finančně podporoval nejchudší rodiny různými dary a vypomáhal s výchovou dětí např. organizování letních táborů. Tento fond vedly a spravovaly spolky péče o mládež, které byly zřízeny u okresních soudů. Spolky měly statut veřejnoprávní instituce a mohly se na ně obracet se žádostí o pomoc i opuštěné osiřelé nebo nemanželské děti. Pro ně dále poskytovaly hromadné poručenství nebo zajišťovaly náhradní péči. 7 Trösler, P., a kolektiv: Právo sociálního zabezpečení, 3. aktual. Vydání, C.H.Beck, 2005, str

12 V tomto období vznikaly základy nové podoby organizace veřejné správy. Územní celky se rozdělily na politické okresy. Bylo to na základě císařského nařízení z roku 1849 jako náhrada za původní panství. Až do 31. prosince 1948 existovaly okresy dvojí. Byly to jednak územně správní celky, které se původně označovaly jako okresní hejtmanství, v jejichž čele stál okresní úřad. 8 Nad okresy měly dohled jen kraje a země. Řídícím orgánem, který měl za úkol spravovat tyto územní orgány se stalo ministerstvo vnitra. Okresní samospráva vzniklá na základě zemského zákona z roku 1964 měla v Čechách podobu zastupitelských okresů. Ty v rámci výkonu své funkce dále zřídily ústavy a fondy vesměs humanitárního a sociálního charakteru, mezi něž můžeme řadit nemocnice, dětské útulky apod. Mezi další aktivity zastupitelských okresů patřila chudinská a zdravotnická péče. Aby bylo možno pokrýt náklady na chod výše uvedených sociálních zařízení, bylo potřeba obstarat si zdroj příjmů, a to v podobě provozování těžebních lomů, prodejem dřeva z lesů, apod. Sociální správu v tomto období vykonávaly různá ministerstva. Jednalo se například o ministerstvo vnitra, ministerstvo veřejných prací a ministerstvo obchodu. Vytvořit centrální orgán sociální správy se podařilo až těsně před pádem habsburské monarchie. Aby úřad sociální správy mohl řádně vykonávat svoji funkci, bylo potřeba zřídit další nápomocné instituce. První z nich byla živnostenská inspekce, jenž vznikla zákonem č. 117/1883 říšského řádu. Centrální orgán inspekce, nebo-li Ústřední živnostenský inspektorát, měl své sídlo ve Vídni. Do roku 1911 měl v českých zemích tento inspektorát čtyři obvody. Z důvodu rozšiřování živností se tento počet ukázal jako nedostačující, a proto byl rozšířen na devatenáct. Ministr obchodu mohl dále jmenovat zvláštní inspektory, kteří dohlíželi na živnostenské poměry, dodržování předpisů na ochranu života a zdraví dělníků v továrnách i živnostenských provozovnách. Měli dohlížet na to, jakým způsobem zaměstnavatel dělníky využívá, zda se dodržují předpisy o délce pracovní doby, o pracovních přestávkách, o vedení seznamu dělníků, zda v továrnách existují pracovní řády, zda jsou respektovány předpisy o vyplácení dělnických mezd a dělnických výkazech, zákony o živnostenském vzdělávání mladistvých pomocníků, o přesčasové práci, zda je respektován zákaz zaměstnávat děti a zákaz noční práce žen a mladistvých dělníků, předpisy o dodržování nedělního klidu, atd. Inspektor měl přístup do všech pracovních místností, byl oprávněn vyslechnout stížnosti dělníků i beze svědků, nahlížet do schvalovacích plánů provozoven aj., měl povinnost požadovat na zaměstnavateli odstranění zjištěných závad a nedostatků a v případě neuposlechnutí oznamovat zaměstnavatele živnostenskému úřadu, který vedl další 8 [citováno dne ] 12

13 řízení. 9 Bohužel však těmto inspektorům nebyla dána vlastní výkonná moc, proto jejich funkce byla pouze kontrolní a poradní. V Rakousko-Uhersku se významným způsobem zasadil o vývoj sociální správy Eduard Franz Josef Taaffe ( ). Působil jako předseda tehdejší vlády a mimo jiné se mu v roce 1888 podařilo uzákonit nemocenské pojištění. Následně se v roce 1889 zasadil o vznik úrazového a hornického pojištění. Mezi další nástroje sociální správy patřilo dělnické sociální pojištění schválené zákonem č. 1/1888 ř.z. a povinné nemocenské pojištění uvedené v zákoně č. 33/1888 ř.z. Živnostenský řád z roku 1859 přinášel pro dělníky další výhody v oblasti sociálního zabezpečení. Zaručoval jim příjem v případě onemocnění. Byl nastaven tak, aby v každé továrně byla založena tzv. výpomocná pokladnice. Z důvodu malého zájmu ze strany zaměstnavatelů a benevolentního přístupu úřadů, které měly kontrolní funkci, k plošnému zavedení nedošlo. Vývoj se však v této oblasti nezastavil a v roce 1885 byla vydána novela živnostenského zákona, která zaručovala ochranu pro pomocné pracovníky v živnostech. 10 Mezi důležité orgány správy se tehdy řadily obchodní a živnostenské komory, řídicí se ve své činnosti nařízením ministerstva obchodu z prosince Komory měly poradní charakter a měly být zřizovány ve větších městech po celém území Rakousko Uherské monarchie. Na našem území nakonec vzniklo pouze 9 poboček a to v Praze, Brně, Plzni, Českých Budějovicích, Chebu, Liberci, Hradci Králové, Olomouci a Opavě. Komory měly zastupovat podnikatele a při své práci přispívat k rozvoji průmyslu, obchodu a živností. Mimo jiné sloužily jako nástroj státní správy v podpoře národního hospodářství a mezi další nezanedbatelné činnosti patřila poradenská a znalecká funkce v oblasti živností a obchodu. Po rozpadu komor stát zřídit na základě živnostenského zákona v roce 1859 náhradu, a to v podobě živnostenských společenstev, která sdružovala obchodníky (obchodní grémia) nebo živnostníky na daném území. Úkolem živnostenských společenstev byla podpora humanitních, hospodářských a vzdělávacích zájmů členstva zprostředkováním práce, zaváděním společné strojní výroby, vypracováním kolektivních smluv, podporováním a zřizováním živnostenských škol. 11 Na základě vydané prosincové ústavy z roku 1867, z níž vycházel i zákon číslo 44/1868 říšského řádu, byla zřízena soustava politické správy skládající se z první a druhé 9 Hladíková, Z., Janák, J., Dobeš, J.: Dějiny správy v českých zemích, Praha, 2007, str Tomeš, I., a kol., Sociální správa: Portál, 2002, str Hladíková, Z., Janák, J., Dobeš, J.: Dějiny správy v českých zemích, Praha, 2007, str

14 rada. 12 Nemocenské a úrazové pojištění z roku 1888 rozdělovalo dělníky podle oboru, ve stolice. Do vedoucí funkce politické správy byli jmenováni zemští šéfové, kteří na daném území zastupovali císaře. V Čechách a na Moravě se používal pro označení zemského šéfa výraz místodržitel. Zemskému šéfovi příslušelo vrchní velení policie v zemi, byly mu rovněž podřízeny všechny zvláštní zemské úřady a komise vytvořené pro záležitosti politické správy jako zemská zdravotní rada (byl to poradní sbor zemského šéfa, který se skládal ze zemského zdravotního referenta a z pěti až osmi řádných členů), zemská školní kterém pracovali a ne všichni byli pojištěni. Úrazové pojištění bylo určeno jen pracujícím na rizikových pracovištích, za které se mimo jiné považovala práce se stroji. Pobočky úrazových pojišťoven bylo možné navštívit pouze v Brně a Praze, kde měly svá sídla. Oproti tomu nově zřízené nemocenské pojištění se vztahovalo skoro na všechny dělnické obory. Skoro proto, že přeci jen se zde našly výjimky, a to zaměstnanci v lesní výrobě, rolníci, jakož i sedláci a jejich pomocníci. Převážně bylo konstruováno pro tovární dělníky. Výše uvedené úrazové pojišťovny i nemocenské pokladny byly nestátního charakteru a sami si stanovovaly svá pravidla. Výkonným orgánem pokladny bylo představenstvo, které bylo sestaveno z dělníků a zaměstnavatelů. Stát však prostřednictvím ministerstva vnitra vykonával dohled nad těmito institucemi. V pravomoci ministerstva vnitra bylo schvalovat interní řád pojišťoven. Náplní veřejné zdravotní služby pro obyvatele, která byla zřízena kolem roku 1870, bylo ustanovit okresní lékaře, vykonávající svoji funkci při okresních hejtmanstvích a dále zdravotní referenty. Celky územní samosprávy si v rámci zajištění lékařské péče budovaly nemocnice a v jednotlivých obcích obvodní lékaře. Lékaři, aby mohli provozovat svojí lékařskou praxi, museli být již tehdy členy lékařské komory. V oblasti zaměstnanosti byly upravovány pracovní podmínky, dle kterých bylo zakázáno dětem pracovat v nočních hodinách. Stát různými nařízeními usiloval, aby zaměstnavatelé v továrnách více dbali a pečovali o bezpečnost a čistotu pracovišť. Úloha státu v sociální sféře postupně narůstala a utvářely se prvky státní sociální politiky. Zároveň bylo třeba řešit problémy s narůstající nezaměstnaností. Na pomoc lidem bez práce byly budovány domovy pro nezaměstnané. Pro snazší evidenci lidí bez pracovního poměru byla v roce 1872 zřízena statistická služba (úřad pro statistiku práce), spadající do kompetencí ministerstva obchodu. Služba 12 Hladíková, Z., Janák, J., Dobeš, J.: Dějiny správy v českých zemích, Praha, 2007, str

15 měla za cíl vést přehled nezaměstnaných obyvatel. V této činnosti jí byl nápomocen také stálý poradní sbor pro otázky práce, založený v roce Tehdejší úřad ministerstva vnitra měl mimo jiné na starosti i chudinskou správu, v rámci které vykonávalo dozor nad humanitárními a dobročinnými ústavy, polepšovnami, apod. Ministerstvo si dále pro účinnější kontrolu nad rozsáhlou agendou sociálního dělnického pojištění, které ji připadlo na starosti, zřídilo pojišťovací radu Vývoj nestátní sociální správy Lidé však jen nečekali na pomoc monarchie. Poučení z dosavadního vývoje společnosti, kdy mnohokrát veřejná pomoc přišla pozdě nebo vůbec, snažili se pomoci si navzájem. V té době úspěšně fungovaly například podpůrné spolky řemeslníků. Na cechovní a tovaryšské spolky navázaly podpůrné spolky, které měly v Evropě poměrně významné postavení. Měly novou povahu nebyly uzavřené a výlučně pro vyvolené, ale byly otevřené všem zájemcům. V Čechách mezi první spolky nové povahy patřily staré pražské bratrstvo tiskařů (1817), venkovské spolky v zákupech (1804),.. 13 Za bachovského absolutismu však byly podpůrné spolky (nástupci cechů) tvrdě perzekuovány pro jejich politickou angažovanost. Nakonec monarchie, aby předešla nepokojům, zlegalizovala podpůrné spolky. Tímto opatřením mohla prostřednictvím zaměstnavatelů řídit jejich chod. V zabezpečení svých práce neschopných kolegů měli asi nejpropracovanější systém tehdejší doby horníci. Jejich sociální systém prošel vývojem od 14. století. Ve svých stanovách měli začleněnou pomoc práce neschopným horníkům, pomoc havířské rodině při úmrtí nebo horníkům, kteří již nemohli pracovat v dole. Postupně byl systém propracován k vytvoření cechu hornického s horními řády, které zavazovaly horníky odvody vydělaných peněz do podpůrných pokladen. Z nich se pak následně vyplácely podpory. Až v roce 1854 byl horním zákonem č. 146 říšského řádu přiznán bratrským pokladnám statut veřejnoprávní instituce. Z větší části to však bylo proto, aby se tyto pokladny podrobily dohledu státní správy. Byly to svým způsobem první sociální pojišťovny na našem území, které byly financovány z mezd dělníků. Po jejich vzoru byly zakládány spolkové nemocenské pokladny, jež měly právní základ ve spolkových zákonech z roku Zaměstnanci soukromého sektoru se však také zasazovaly o svá práva na zabezpečení. Požadovali povinné penzijní pojištění pro všechny po vzoru firem, které již tyto výhody měly 13 Tomeš, I., a kol., Sociální správa: Portál, 2002, str

16 zavedené pro své pracovníky. Výsledkem jejich snah měl být zákon o starobním a invalidním pojištění dělnictva z roku Schvalovacím procesem však prošel pouze zákon o penzijním pojištění soukromích zaměstnanců ve vyšších službách. Monarchie ve svých sociálních snahách především upřednostňovala lidi, kteří se zasloužili o její blahobyt. Z tohoto důvodu bylo odměňováni převážně vojáci a dvořané. Jako výraz spokojenosti s jejich službou je panovník zabezpečoval darováním movitých i nemovitých statků nebo jim byla například přiznána doživotní renta Český červený kříž Mezi naše největší nestátní dobrovolné spolky zaměřené na pomoc sociální sféře se může zařadit Český červený kříž (ČČK), od jehož založení letos právě uplynulo 90 let. Tehdejší prezident T. G. Masaryk svým rozhodnutím ze schválil ustavení ČSČK a jmenoval do vedoucí funkce Alici Masarykovou. Český červený kříž je humanitární občanské sdružení působící na celém území České republiky. Působí zejména v oblasti humanitární, sociální a zdravotní. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností. ČČK ve své historii až po současnost vždy pomáhal lidem, kteří byli postiženi jak válkou tak i různými epidemiemi či přírodními katastrofami. Například v období mezi dvěma světovými válkami pracovníci ČČK zajišťovali zdravotnickou péči, pomáhali zajatcům a uprchlíkům nebo sháněli potraviny, kterých byl nedostatek. Po první světové válce pak ČČK zřizoval nemocnice, zdravotní ústavy, sirotčince, žákovské domovy, apod. Jeho pomoc mohli také pocítit lidé při likvidaci přírodních katastrof. Při hospodářské krizi v třicátých létech 20. století organizoval vyvařování polévek, pořádal různé ošacovací akce, zajišťoval otop sociálně slabým rodinám v zimních měsících, rozděloval potraviny mezi obyvatelstvo v nejchudších okresech, poskytoval i finanční sociální podpory. Jeho pomoc ocenilo také tisíce občanů, kteří se po II. světové válce obrátili na Pátrací službu ČSČK, která vyhledávala nezvěstné osoby. Český červený kříž v současné době především plní úkoly v bezpříspěvkovém dárcovství krve, ve výuce a poskytování první pomoci, v sociální oblasti, pořádá ozdravné rekondiční pobyty pro zdravotně postižené děti. Zřizuje střediska sociálních služeb, geriatrická centra, stravovny pro důchodce a bezdomovce, ošacovací střediska, sociální domy s bezbariérovými byty pro staré a invalidní občany, stacionáře pro zdravotně oslabené děti, 16

17 byty pro osamělé matky. Organizuje domácí ošetřovatelskou péči, v některých regionech provozuje opět zdravotní dopravní službu. Je zřizovatelem řady nestátních zdravotnických zařízení. Český červený kříž je jedinou státem uznanou národní společností Červeného kříže na území České republiky ve smyslu mezinárodního práva. Jeho postavení je upraveno zákonem č.126/1992 Sb., o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži, podle nějž plní zejména tyto úkoly: působí jako výlučně uznaná pomocná organizace vojenské zdravotnické služby; působí v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva a poskytuje pomoc v případech katastrof a jiných mimořádných událostí; poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a další humanitární služby; Člověk v tísni Další společností, která má ve své náplni pomoc sociálně slabým vrstvám je společnost Člověk v tísni. Založena byla jako humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat dodržování lidských práv ve světě. Vznikla v roce 1992 pod záštitou Lidových novin a k její registraci došlo v roce Společnost Člověk v tísni realizuje humanitární pomoc, dlouhodobé rozvojové projekty a podporuje snahy o demokratizaci a dodržování lidských práv. Snaží se pomáhat nejen v České republice, ale i v zahraničí. Angažuje se při odstraňování následků živelných pohrom jako jsou např. povodně. Součástí jeho činnosti jsou již několik let také terénní sociální práce zaměřené na řešení situace ve stále se zvětšujících českých sociálních ghettech. Společnost Člověk v tísni prostřednictvím svých pracovníků pomáhá řešit chudobu a ztížené sociální podmínky v problematických lokalitách naší republiky, které jsou převážně obydleny rómskou komunitou. Pomocnou ruku nabízejí v rámci zlepšování nevyhovujících podmínek bydlení či řešení problémů v oblasti pracovního uplatnění dlouhodobě nezaměstnaných osob z těchto lokalit stať o ČČK čerpána a místy citována dne z oficiální stránek ČČK stať o nadaci Člověk v tísni čerpána a místy citována dne z internet. stránek - 17

18 Na území České republiky samozřejmě funguje v současné době spousta dalších humanitárních nadací jako jsou např. ADRA, Kapka naděje, Konto BARIÉRY apod., o kterých by se dala napsat samostatná práce, proto jsem vybral jen dvě výše uvedené organizace, které se dle mého názoru nejvíce zasazují o pomoc v sociální oblasti. 18

19 3. Sociální správa v meziválečném Československu 3.1. Období před vznikem Československé republiky Koncem roku 1917 vzniklo ministerstvo sociální péče. To nahradilo do té doby fungující správu pro chudinské záležitosti, kterou mělo na starosti ministerstvo vnitra. Dále pod ministerstvo spadal dozor na polepšovnami a jinými ústavy, ať humanitními, či nemocenskými. Výraznější změna se dostavila až s Taaffovými sociálními reformami na konci osmdesátých let, která přinesla sociální dělnické pojištění. Dále bylo zavedeno invalidní a penzijní pojištění zaměstnanců ve vyšších službách. Rozvíjející se sociální pojištění odráží zkvalitňování pracovních a sociálních podmínek pracujících lidí. V rámci modernizačních opatření je brán zřetel i na bytové problémy a školství. Všechna tato sociální opatření jsou financována ze státního rozpočtu a pro jejich značnou nákladnost vyvolávají nespokojenost středních vrstev vůči státu. Nakonec vše vyvrcholí vznikem hnutí proti sociálním reformám. Pravděpodobně by to dále vedlo ke krizi a protistátním vlnám nevole. Čas na řešení těchto problému však nebyl, protože na scénu významným způsobem vstupuje 1. světová válka. Válkou se ještě více vyhrotily sociální problémy. Většina rodin přišla o mnohdy i jediný zdroj příjmu, neboť muži museli nastoupit do armády. Díky válce docházelo i k vysoké míře inflace. Stát se snažil prostřednictvím sociální politiky řešit situaci různými opatřeními. Věnoval více finančních prostředků do péče o vdovy a sirotky, nově přijatými zákony upravoval pracovní podmínky na pracovištích, apod. I. světová válka byla ukončena roce 1918, kdy byla poražena vojska Rakousko- Uherské monarchie. V přímém důsledku prohrané války došlo k rozpadu Rakousko-Uherské monarchie na Československo, Rakousko a Maďarsko. Po válce byla sociální struktura populace značně nevyvážená a jelikož ženy byly do té doby ustrkované, začaly se angažovat za svá práva (např. volební) Vznik samostatné České republiky 28. října 1918 byla vyhlášena Československá republika. Československo po svém vzniku přejalo bez jakýchkoliv větších změn systém státní služby císařského Rakouska, jehož právním základem tvořila tzv. služební pragmatika z roku Recepční zákon č. 11/1918 Sb. byl první zákon schválený Národním výborem, ve kterém doslovně stálo, že veškeré dosavadní zemské a říšské zákony a nařízení zůstávají prozatím v platnosti a 19

20 všechny úřady samosprávné, státní a župní, ústavy státní, zemské, okresní, župní a obecní jsou podřízeny Národnímu výboru a prozatím úřadují a jednají podle dosud platných zákonů a nařízení. 17 V nově vzniklém Československém státě bylo potřeba rozpracovat sociální správu. Nebylo to však nijak snadné, protože republika se zpočátku zmítala v nejistotě a státní aparát neměl dostatečnou důvěru lidu. Částečně to bylo dáno například tím, že tehdejší politické strany soupeřily o získání klíčových postů při řízení jednotlivých ministerstev. Zejména byl zájem o ministerstvo pošt nebo ministerstvo železnic, neboť tato ministerstva zaměstnávala dělníky, kteří ve volbách hráli důležitou roli. Jedním ze zákonů, který si dělníci v zájmu svého zabezpečení prosadili, byl zákon o sociálním pojištění č. 221/1924 Sb. Již sloužící bratrské a nemocenské pokladny, úrazová pojišťovna včetně penzijní a sociální pojišťovny se dočkaly sloučení pod jednu instituci. Zákonem č. 99/1948 Sb. byla vytvořena Národní pojišťovna. Ani ta však v době reforem neměla dlouhého trvání a byla nahrazena nemocenským pojištěním. Nadřízeným orgánem a zároveň kontrolní činností byl pověřen Státní úřad sociálního zabezpečení. Významnou osobností první republiky, která se zasloužila o reformy v sociální sféře, byl Tomáš Garrique Masaryk ( , pozdější první československý prezident). Jeho osobnost ovlivnila sociální zákonodárství, stál u zrodu zákona o podpoře v nezaměstnanosti a osmi-hodinové pracovní době (byli jsme prvním státem, který 8-mi hod. pracovní dobu uzákonil). Hned v r bylo rozšířeno nemocenské pojištění na veškerý námezní poměr, tj., i na zemědělské dělnictvo a čeleď, a byly uskutečněny určité změny v organizaci, aby byly vytvořeny silné pojišťovny a zmenšen jejich počet. Úkolem bylo dosáhnout, aby agenda invalidního a starobního pojištění dělnictva, s níž se pro budoucnost počítalo, byla co nejjednodušší. Zákon proto povolil, aby vedle okresních nemocenských pokladen prováděly nemocenské pojištění jen takové spolkové a zapsané pomocné pokladny, které měly k 31. prosinci 1918 aspoň tisíc členů, a takové společenské pokladny, které čítaly aspoň 400 členů". 18 Z roku 1918 pochází též zákon číslo 63/1918 Sb., který zavedl státní podporu pro nezaměstnané a pro demobilizované vojáky. Dále zvýhodňoval osoby, které byly zahrnuty do povinného nemocenského pojištění, kdy v případě ztráty zaměstnání, které bylo jediným zdrojem jejich obživy, mají nárok pobírat příspěvek v nezaměstnanosti. Vyplacení podpory 16 Zákon ze dne 25. listopadu 1914 č. 15 říšského zákoníku, o služebním poměru státních úředníků a státních zřízenců 17 Zákon č. 11/1918 Sb., o zřízení samostatného státu československého ze dne 28. října Hladíková, Z., Janák, J., Dobeš, J.: Dějiny správy v českých zemích, Praha, 2007, str

Západočeská Univerzita v Plzni Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE. Vývoj sociálního zabezpečení na území ČR

Západočeská Univerzita v Plzni Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE. Vývoj sociálního zabezpečení na území ČR Západočeská Univerzita v Plzni Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE Vývoj sociálního zabezpečení na území ČR Plzeň, 2013 Petr Sládek Západočeská Univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra pracovního práva

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2010 Irena Pěnčíková UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut

Více

1 GENEZE SOCIÁLNÍ POLITIKY

1 GENEZE SOCIÁLNÍ POLITIKY 1 GENEZE SOCIÁLNÍ POLITIKY O sociální politice mluvíme v okamžiku, kdy stát svými opatřeními cíleně směřuje ke změně sociální reality. Stát se začíná zajímat o sociální problémy v okamžiku, kdy začnou

Více

HISTORIE Ministerstva financí

HISTORIE Ministerstva financí HISTORIE Ministerstva financí 1918-2004 Obsah Úvod Část první Období první republiky (1918-1938) I. Vznik Československa a snaha o stabilizaci veřejných rozpočtů a měny (1918 1925) II. Léta konjunktury

Více

Katedra křesťanské sociální práce

Katedra křesťanské sociální práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Bakalářská práce 2009 Věra Cábová Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta

Více

Sociální služby v sociálním zabezpečení

Sociální služby v sociálním zabezpečení Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Sociální služby v sociálním zabezpečení Lucie Vrbová Akademický rok 2008/2009 Prohlašuji, že jsem

Více

POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY V BRNĚ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA BRNO-SEVER

POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY V BRNĚ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA BRNO-SEVER Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Hospodářská politika POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY V BRNĚ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA BRNO-SEVER Providers Social Services for Senior

Více

Vývoj zdravotního systému v ČR

Vývoj zdravotního systému v ČR Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra národního hospodářství DIPLOMOVÁ PRÁCE Vývoj zdravotního systému v ČR Josef Eim 2008 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2010 Tomáš Přikryl UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Sociální pomoc. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení. Diplomová práce.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Sociální pomoc. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Sociální pomoc Volná Danuše 2006 Prohlašuji tímto, že jsem diplomovou práci na téma Sociální pomoc

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Ivana Mazánková AUTOR TEXTU: JUDr. Ivana Mazánková Učební text č. 3 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

Vývoj samosprávy v českých zemích ve druhé polovině 19.století

Vývoj samosprávy v českých zemích ve druhé polovině 19.století 1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra dějin státu a práva Bakalářská práce Vývoj samosprávy v českých zemích ve druhé polovině 19.století Zuzana Bratterová 2007/2008 Prohlašují tímto, že jsem

Více

Re n é Pa st r ň á k. Teorie a metody sociální práce. Opava 2 0 1 1

Re n é Pa st r ň á k. Teorie a metody sociální práce. Opava 2 0 1 1 E S F p r o j e k t O P v zd ě l á v á n í p r o ko n ku r e n c e s c h o p n o s t I n o va c e a m o d e r n i za c e v ý u k y a z v y š o vá n í o d b o r nýc h ko m p e t e n c í Re n é Pa st r ň

Více

Péče zaměstnavatele o pracovní podmínky zaměstnanců ve školském sektoru

Péče zaměstnavatele o pracovní podmínky zaměstnanců ve školském sektoru Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Péče zaměstnavatele o pracovní podmínky zaměstnanců ve školském sektoru Bakalářská práce Autor: Alena Kačírková Právní administrativa v podnikatelské

Více

Bobek, M. - Molek, P. - Šimíček, V. (eds.) KOMUNISTICKÉ PRÁVO V ČESKOSLOVENSKU Kapitoly z dějin bezpráví. Milada Tomková SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

Bobek, M. - Molek, P. - Šimíček, V. (eds.) KOMUNISTICKÉ PRÁVO V ČESKOSLOVENSKU Kapitoly z dějin bezpráví. Milada Tomková SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ Bobek, M. - Molek, P. - Šimíček, V. (eds.) KOMUNISTICKÉ PRÁVO V ČESKOSLOVENSKU Kapitoly z dějin bezpráví Vzor citace: Milada Tomková SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ Tomková, M. Sociální zabezpečení. In Bobek, M.

Více

Dobrovolníci v sociálně preventivním programu

Dobrovolníci v sociálně preventivním programu MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Dobrovolníci v sociálně preventivním programu Diplomová práce Brno 2006 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.

Více

Sociální služby očima seniorů v regionu obce s rozšířenou působností Brandýs nad Labem - - Stará Boleslav

Sociální služby očima seniorů v regionu obce s rozšířenou působností Brandýs nad Labem - - Stará Boleslav Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Sociální služby očima seniorů v regionu obce s rozšířenou působností Brandýs nad Labem - - Stará Boleslav Sociální práce Vedoucí práce:

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce

Česká zemědělská univerzita v Praze. Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce Autor práce: Barbora

Více

Česká důchodová reforma

Česká důchodová reforma Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Česká důchodová reforma Bakalářská práce Autor: Martina Kubištová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: prof. JUDr. Petr Tröster,

Více

Reforma veřejné správy a její dopad na regionální školství

Reforma veřejné správy a její dopad na regionální školství Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra sociologie a andragogiky Miroslav Chumchal Školský management Reforma veřejné správy a její dopad na regionální školství Public administration

Více

80 let sociálního pojištění

80 let sociálního pojištění 80 let sociálního pojištění Úvod 4 Před osmdesáti lety 30. října 1924 byl vyhlášen zákon č. 221/1924 Sb. z. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří. Jednalo se o velmi pokrokový

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2. ročník Sociální činnost

SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2. ročník Sociální činnost SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2. ročník Sociální činnost Mgr. Hana Straková 2., upravené vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK, vydalo SOU

Více

TÁBORY PRO NĚMCE V BRNĚ V LETECH 1945 1948

TÁBORY PRO NĚMCE V BRNĚ V LETECH 1945 1948 Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Historický ústav TÁBORY PRO NĚMCE V BRNĚ V LETECH 1945 1948 Magisterská diplomová práce Dagmar Viceníková Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. Brno 2007

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2006 Miriam Borýsková Jančářová

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2006 Miriam Borýsková Jančářová Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2006 Miriam Borýsková Jančářová Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Marketing a management zahraničního obchodu

Více

Bakalářská práce. Vývoj školské správy na našem území

Bakalářská práce. Vývoj školské správy na našem území Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor: Veřejná správa Katedra dějin státu a práva Bakalářská práce Vývoj školské správy na našem území Luboš Chmelík 2009/2010 Čestné prohlášení: Prohlašuji, že jsem

Více

Bakalářská práce. Invalidita a invalidní důchod

Bakalářská práce. Invalidita a invalidní důchod Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právo sociálního zabezpečení Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce Invalidita a invalidní důchod (The Invalidity and the Ivalidity Pension)

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní Obor: Veřejná ekonomika a správa Činnost investičního odboru města Ústí nad Orlicí v samostatné působnosti R e n a t a P á v k o v á Bakalářská práce 2010

Více

FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ

FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Martina Malá Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomie Důchodová reforma v České republice Martina Malá Bakalářská

Více

Sociální zabezpečení 3. ročník Sociální činnost

Sociální zabezpečení 3. ročník Sociální činnost Sociální zabezpečení 3. ročník Sociální činnost Mgr. et Mgr. Veronika Nosková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo

Více

Společenské postavení sociálního pracovníka na Nymbursku

Společenské postavení sociálního pracovníka na Nymbursku Vyšší odborná škola, střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Společenské postavení sociálního pracovníka na Nymbursku Vedoucí práce: Mgr. Alena

Více