Vývoj sociální správy na našem území

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vývoj sociální správy na našem území"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra dějin státu a práva Bakalářská práce Vývoj sociální správy na našem území Autor: Josef Bilanský Akademický rok: 2008/2009 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Vývoj sociální správy na našem území vypracoval samostatně pod vedením doc. JUDr. Karla Schelleho, CSc. a uvedl v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. Vlastnoruční podpis autora

2 Obsah Úvod Sociální správa Význam slova sociální a pojem sociální správa Vznik chudinské péče Sociální správa v období Rakousko-uherské monarchie po roce Vznik státní sociální správy Vývoj nestátní sociální správy Český červený kříž Člověk v tísni Sociální správa v meziválečném Československu Období před vznikem Československé republiky Vznik samostatné České republiky Hospodářská krize Vytvoření Protektorátu Čechy a Morava Sociální správa od poválečného Československa do současnosti Vývoj sociální správy v poválečném Československu Rozvoj sociální sféry po r Česká správa sociální zabezpečení Vojenský úřad sociální zabezpečení Úřad práce Osobnosti, které se zasloužily o vývoj sociální správy na našem území 35 Závěr Summary Seznam použité literatury Přílohy Příloha č. 1 Loga vybraných institucí sociální správy 2

3 Ú v o d Jako téma bakalářské práce jsem si vybral vývoj sociální správy na našem území, protože mě tato problematika zajímá. Sociální správa více či méně ovlivňuje každého jedince v naší republice. Myslím si, že pro správný chod a řízení moderního evropského státu je důležitá znalost vlastní sociální správy, což se samozřejmě týká i naší země. Etapy vývoje sociální správy na našem území jsou velice obsáhlé téma a proto jsem ho rozdělil do několika kapitol z pohledu toho, jak se sociální správa vyvíjela od dob Rakousko - Uherské monarchie až po současnost. Nejprve jsem považoval za důležité objasnit pojem sociální správa a význam slova sociální, nastínit prvopočátky vzniku sociální správy a dále částečně naznačit historický vývoj od první zmínky v křesťanské bibli o pomoci vladaře postiženému mrzákovi, přes církevní výpomoci bezdomovcům, až po počátky péče státu o ekonomicky slabé občany. Další kapitola nazvaná Sociální správa v období Rakousko-Uherské monarchie po roce 1848 je věnována problematice vývoje státní správy, nejprve na té úrovni, jak začala vznikat na základě mocnářských rozhodnutí a vydaných patentů. Zároveň jsem se zde zaměřil i na vývoj nestátní sociální správy, kde lidé byli nuceni sami si pomáhat. Snažil jsem se v této pasáži popsat vznik různých podpůrných spolků, bratrských pokladen, humanitárních organizací (nadací), jejichž účelem bylo pomoci sociálně slabým vrstvám obyvatel. V kapitole Sociální správa v meziválečném Československu jsem se více věnoval problematice sociální správy, která byla ovlivněna první světovou válkou a následným rozpadem Rakousko-Uherské monarchie. V tomto období došlo ke vzniku samostatného Českého státu a s ním spojeného zrodu nového pojetí sociální správy. Došlo k přijetí Ústavy ČSR a dalším významným sociálním reformám. Dalšímu rozvoji nezabránila druhá světová válka, která sice uvrhla nejen náš stát, ale i celou Evropu do válečných útrap, ale na druhou stranu také vedla ke zvýšení celkových sociálních opatření. Oddíl nazvaný Sociální správa od poválečného Československa do současnosti mapuje úsek vývoje od konce II. světové války až po současnost. Poválečný vývoj sociální správy na našem území do značné míry poznamenala komunistická diktatura a vliv sovětského sociálního zákonodárství. Chystané demokratické změny ve správě v roce 1968 byly zmařeny invazí vojsk států Varšavské smlouvy a následného nastolení centralismu s diktaturou tehdy vládnoucí komunistické strany. 3

4 Výrazné změny nastaly až po roce 1989, kdy proběhla tzv. sametová revoluce a konečně zvítězila demokracie. Podoba současné sociální správy, na jejímž výkonu se podílí ministerstvo práce a sociálních věcí, úřady práce, pověřené obce a další orgány nejen státního charakteru, které spolu navzájem kooperují a dávají tím záruky účelně vynakládaných prostředků pro tuto oblast. Poslední část práce stručně popisuje několik významných osobností, jako byly T. G. Masaryk, E. Taaffel a další, kteří se významnou měrou podílely na formování sociální i státní správy na našem území. V závěru této práce je provedena analýza jednotlivých úseků vývoje sociální správy s jejich komparací z hlediska efektivnosti a osobního subjektivního názoru na současný stav sociální správy v České republice. 4

5 1. Sociální správa 1.1 Význam slova sociální a pojem sociální správa Sociální je pojem latinského původu. Někdy do roku 1905 se pojem sociální používal ve spojení s věcmi týkajícími se společnosti. Až následně (v druhé třetině 19. stol.) se význam slova sociální zúžil na vše kolem ekonomicky slabých vrstev obyvatel, kteří byli závislý na pomoci druhých tj. státu církve apod. Sociální správu považujeme mezi významná odvětvím správy v našem státě. Nejprve by jsem si měli osvětlit pojem sociální správa. Slovo sociální je možno vysvětlit několika způsoby a to: z pohledu životních podmínek každého z nás ve vztahu ke společnosti a státu, zejména majetkového zabezpečení z pohledu naší společnosti, mezilidských vztahů ve společnosti z pohledu snahy o zlepšení společenských poměrů v naší společnosti V obecné rovině si každý vybaví pod slovem sociální především postavu bezdomovce, neboť je to považováno jako synonymum s pojmem nemajetný, chudý, nezaopatřený apod. Jelikož je čeština velice barvitý jazyk a některé slovní výrazy mají více významů, je tomu tak i u výrazu sociální, kdy se s ním v češtině dále setkáváme ve spojení místnostmi sloužícími k hygienickým účelům jako jsou koupelny, umyvárny či záchody. Slovník jazyka českého z r uvádí k pojmu sociální tyto významy: 1. vztahující se ke společnosti 2. týkající se zlepšování společenských poměrů 3. týkající se hmotného zabezpečení jednotlivce ve společnosti Mezi naše významné odborníky, kteří se zaobírají otázkou sociální správy a sociální politikou se řadí i prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc. Ten ve své knize popisuje sociální správu jako souhrn orgánů a organizací, konající v sociální sféře procesu a realizující sociální politiku určitými nástroji, prostředky a technikami. Sociální správa je jedním z odvětví správy, kdy pod pojmem správa je obvykle chápána určitá lidská činnost, jejímž smyslem a podstatou je zabezpečení výkonu a řízení určitých záležitostí. Pro toto jednání je charakteristická systematičnost, organizovanost a plánovitost, která má sloužit k dosahování žádoucího výsledku. Děje se tak ve formalizovaných systémech. Vycházíme-li ze známých tří základních funkcí státu, kterými jsou funkce zákonodárná, výkonná a soudní, správu můžeme ztotožnit s výkonnou funkcí státu. 1 1 Tomeš, I., a kol., Sociální správa: Portál, 2002, str

6 Jako sociální správu lze tedy chápat veškerou správu, která má sociální záměr, přitom nemusíme brát v potaz, zda rozhoduje technika nebo proces, které správa pro prosazení svých cílů používá. Sociální politika odpovídá na otázky co dělat a proč to dělat. Sociální správa odpovídá na otázky jak to dělat a kdo to bude dělat. 2 Hendrych ve své knize popisuje správu jako činnost sledující záměrně nějaký cíl, řídící za trvalým účelem příslušné záležitosti. Činnost se pak může sledovat podle subjektů, jichž se dotýká, nebo podle objektů, které se spravují. 3 V neposlední řadě ještě zmíním Albína Bráfa, jež vnímal sociální správu a popisoval ji takto:..učinkování moci veřejné zákonodárstvím a správou ve prospěch těch společenských tříd, které procesem životním, probíhajícím na kolejích právních řádů až doposud platných, obmezeny nebo ohroženy jsou v podmínkách svého bytí a prospívání. Ačkoliv účinkování to mluvčími dotčených tříd vyžadováno a vymezováno bývá s výlučným zřetelem na jejich zvláštní zájem třídní, dosah i způsob jeho uskutečňování určen bývá zřetelem na zdárnější celkový rozvoj neb aspoň při méně ideálním pojetí snahu, by uchráněn byl celek společenský hrozících jemu otřesení a břitkých převratů. 4 Sociální správa byla zpočátku považována za soubor, nebo-li soustavu institucí a orgánů, pomocí nichž se realizovaly sociálněpolitické cíle, strategie, úkoly, programy prostě dlouhodobější záměry. V nejstarším pojetí je sociální politika chápána jako mocenský nástroj sociální politiky státu. Abychom však byly v rozdělení sociální správy kompletní, je třeba zmínit její systémové rozdělení. Systémové dělení sociální správy lze dále dělit: 1. Podle toho kdo je vlastní na soukromoprávní a veřejnoprávní (státní, samosprávné) 2. Podle ekonomické povahy na systém komerční (ziskové) a občanské (neziskové) 3. Podle klientely, které slouží na občanské a zaměstnanecké 4. Podle oboru činnosti na: Systémy práce a zaměstnávání (úřady práce, služby zaměstnanosti, úřady bezpečnosti práce apod.) 2 Tomeš, I., a kol., Sociální správa: Portál, 2002, str Hendrych, D.: Základy správní vědy, Praha, Aleko, Bráf, A.: Sociální politika států evropských. Almanach České akademie. Praha, 1895, str

7 Systémy sociálního zabezpečení (sociální pojištění, státní a sociální podpory, sociální pomoc, sociální služby apod.) Systémy zdravotnické (zdravotní pojištění, hygienická ochrana, základní veřejnoprávní péče apod.) Systémy vzdělávací nebo školské (povinná školní docházka, sociální stipendia apod.) 5 5 Tomeš, I., a kol., Sociální správa: Portál, 2002, str. 49 7

8 1.2. Vznik chudinské péče Z historického vývoje lidstva se dozvídáme, že přístup k sociální otázce byl značně rozporuplný. V křesťanské bibli je možné se dočíst, že pospolitost má povinnost postarat se o vdovy, sirotky a další, kteří pomoc potřebují, je v ní konkrétně popisována pasáž jak mrzák Mefíbóšet z Jeruzaléma každodenně hodoval u králova stolu. Na straně druhé je znám příklad antické Sparty, kde házeli miminka, která se nezdála být dokonalá, ze skály. Pravdou však je, že péče o lidi, kteří potřebovali pomoc, skoro po celou historii lidstva závisela na rodinné součinnosti a podpoře těch nejbližších. Stát se tehdy snažil zaopatřovat většinou jen vojenské vysloužilce, případně se cechovní bratrstva a spolky staraly o své potřebné členy. Z toho vyplývá, že prvotní státní podpory byly směrovány lidem, o něž se stát opíral - vojsko, např. v 18. stol. př.n.l. zařadil tehdejší vládce Chammurabi mezi práva svých vojáků i právo vdovy na třetinu vojenského platu, zůstal-li po zemřelém vojákovi nezletilý syn. Dále to byly církve, či náboženská seskupení, kde poskytovaly pomoc tím, že ubytovávali bezdomovce a pocestné, kterým i zdarma poskytli stravu. Města a větší obce se do zaopatřování chudáku pouštěla až v případě, kdy jejich počet překročil únosnou mez a hrozilo, že se chudáci začnou bouřit nebo se dopouštět krádeží. Známkou toho byla povstání městské chudiny v 13. a 14. století i selské bouře odehrávající se na našem území v 16. a 17. století. První oficiální zprávy, kdy stát se rozhodl v našich zemích postarat se o chudinu jsou zapsány v říšském policejním řádu, jehož vznik posvětil Ferdinand I. v roce V řádu se hovoří, že péče se poskytuje chudým s domovským právem v obci. Obce pro tento účel zřizovaly chudobince, pastoušky, nebo tzv. ratejny. Během panování císaře Josefa II. Byly schváleny Dvorské dekrety, kde již se pro nemajetné zřizovaly farní chudinské ústavy. Zproštěním církve péče o chudé došlo až vydáním nařízení pro Království české z roku 1785, kdy tato povinnost připadla vrchnosti. Vrchnost na základě nařízení vytvořila pro bezdomovce statky (ratejny), kde byla chudákům hromadně poskytována strava a přístřeší. Provoz statků byl z větší části závislý na dobrovolných příspěvcích. V českých královských městech ve skladbě obyvatel převládali obchodníci a řemeslníci. Aby řemeslníci efektivněji čelili možným rizikům krachu, závažné nemoci nebo těžkým úrazům, kdy již dále nemohli vykonávat své řemeslo, začali zakládat spolky vzájemné pomoci. Po jejich vzoru se začali organizovat i středověcí tovaryši a učni. Ani dělníci nezůstávali pozadu při zakládání dělnických spolků tzv. mutualité. Funkci těchto 8

9 spolků později Rakousko-Uherská monarchie převedla na povinné sociální pojišťovny, kam museli všichni dělníci přispívat ze své mzdy. V 15. století dosahovala řemesla takového stupně, že bylo třeba jednotné organizace a správy. Fungující cechy, které pro svoji ochranu řemeslníci zakládali, daly vznik cechovním pořádkům. Cechovní pořádky se zabývaly mimo jiné i zabezpečením starých nebo zmrzačených řemeslníků. Řídili se heslem dnes pomohu já tobě, zítra na oplátku pomůžeš ty mně. Cechy společně s tovaryšskými spolky byly na našem území prvotní formou nestátní sociální správy. V Čechách se v 17. století začala zabírat zemědělská půda drobných rolníků. Z tohoto důvodu se tito občané bez majetku začali stěhovat do měst s vizí lepšího živobytí. Ve městech však nově vznikající továrny s manufakturní výrobou nestačily pojmout tolik lidí a proto se z vesnických přistěhovalců stávala městská chudina. Tuto situaci se snažil stát řešit vydáním Patentu o tulácích a žebrácích z roku Ten rozděloval žebráky do dvou kategorií, a to na práce schopné a práce neschopné. Práce schopné osoby musely nastoupit do práce, v opačném případě byly zavírány do šatlavy. Práce neschopným osobám (mrzáci, staří lidé apod.) byl přiznán statut žebráka s právem žebrat. V průběhu 18. století se státnímu aparátu nějak moc nechtělo jakkoliv zasahovat či usměrňovat oblast sociální sféry. Pro toto období je typická liberalistická zásada laisser faire laisseer pazder volněji přeloženo do češtiny jako nechme věci ať se vyvíjí svou vlastní cestou ať se obyvatelstvo stará samo o sebe Benevolentní přístup státu k sociální otázce se zlomil až vydáním Nařízení pro Království české z r Toto nařízení přikazovalo vládnoucí šlechtě postarat se o nemajetné osoby, které mají ve svém panství. Aby bylo nařízení proveditelné, zřídila vrchnost pro tento účel stravovny pro bezdomovce na statcích a ubytování v tzv. ratejnách. Ratejny se zřizovaly v každém městě nebo větší vsi, kde byla pro tento účel vyčleněna velká místnost, která byla opatřena postelemi a u některých byla součástí i kuchyň na přípravu jídla. Mimo bezdomovců se však v ratejnách ubytovávaly i celé rodiny, které pracovaly u panského dvora. Zároveň vydáním Královského nařízení byla sňata z církve povinnost starat se o chudé. Dalším pozitivním krokem ve vývoji sociální správy bylo nařízení z roku 1803, kdy byly správci chudinských ústavů ( tzv. otcové chudých) po dobu, co zastávali tuto funkci, považováni za veřejné činitele se všemi náležejícími výhodami. Z chudinských ústavů se 9

10 staly veřejnoprávní zařízení, která však i nadále byla ve svém fungování závislá na milodarech majetnějších obyvatel a šlechty. Zavedením pojmu sociální správa (péče) se datuje až někdy od konce 19.století, kdy se tento výraz objevuje poprvé. Bylo to původně označení pro službu, kterou vykonával stát prostřednictvím obcí, pro tuláky, bezdomovce a další nemajetné občany. Před zavedením tohoto pojmu se běžně v dobách Rakousko Uherské monarchie používal výraz chudinská správa, což bylo označení pro veřejnou administrativu, jež měla na starosti tvorbu chudinských zákonů v 17. a 18. století. Pro ilustraci mohu uvést první chudinský zákon na území republiky, který byl vydán v Čechách jako zemský chudinský zákon český č. 59 z roku 1868 a upravoval právní vztahy vznikající v oblasti chudinské péče. O jeho kvalitě svědčí, že platnost tohoto zákona vydržela až do roku 1956, kdy byl schválen zákon č. 55/1956 Sb., o sociálním zabezpečení. Pojem chudinská péče se tedy rozumí soustava komunálních a státních opatření na pomoc chudým, jimiž nejprve obec, a pak stát navázal na církevní filantropickou charitu v době, kdy feudalismus přecházel do své poslední, tržní fáze a chudých velmi rychle přibývalo. 6 Obce se snažily s přílivem chudáků bojovat tím, že rozeznávaly občany na vlastní, kteří měli v obci domovské právo (mající hmotná závazek k obci) a přespolní. Domovskou obci musel mít tehdy každý a příslušnost k ní pokazoval domovským listem. Domovská obec se musela o své občany postarat a pokud se jednalo o bezdomovce poskytovala jim stravu a přístřeší. Mezi sociální výhody patřilo i vdovské zaopatření. Blíže to specifikoval zákon o domovském právu z roku Tröster, P., a kol.: Právo sociálního zabezpečení, 3. aktualizované vydání, C.H.Beck, 2005, str. 1 10

11 2. Sociální správa v období Rakousko-uherské monarchie po roce Vznik státní sociální správy Čechy v 19. století spadaly pod Rakousko Uherskou monarchii. Obecně platilo, že chudinskou péči poskytuje domovská obec, ze které bezdomovec pochází. V době vzniku chudinského zákona se právě v Rakousku snažili specifikovat tzv. všelidská práva. Ta si kladla za cíl uzákonit mimo jiné právo na existenci jedince. K opravdovému vymezení tohoto pojmu a následnému uzákonění však již bohužel nedošlo. V Rakousku vypukla v roce 1848 revoluce, která od sebe oddělila dvě základní společensko-ekonomické formace. Mezi hlavní cíle patřilo vyřešení nelehké národnostní otázky. Pod habsburskou monarchii stále spadalo více států včetně českého území. Byly zde sice náznaky, které naznačovaly možný parlamentarismus a s ním spojenou přeměnu Rakouska ve federativní stát. Tyto snahy však byly ukončeny nástupem Bachova absolutismu. Nepokoje však v Rakousku neustávaly a byly nakonec korunovány 15. března 1848 vyhlášením konstitučního patentu, který znamenal ústavní zřízení v Rakousku. Dalším významným mezníkem nejen pro sociální správu byl rok 1848, kdy došlo ke zrušení poddanství. Konkrétně se jednalo o říšský zákon číslo 18/1862 říšského zákoníku. Do Čech se však tento zákon dostal až se zákonem č. 59/1868 ř.z., kde bylo mimo jiné stanoveno, že právo na příspěvek má pouze ten bezdomovec, který má v některém městě či vesnici zřízeno domovské právo. Potažmo pak tuto obci zavazoval pečovat o sirotky. Dále deklaroval, že nedílnou součástí veřejné obecní správy se stává chudinská správa. V roce 1854 došlo k uzákonění povinného zřizování bratrských pokladen v dolech, čímž byl položen základ pro samostatné hornické sociální pojištění, které existovalo v Československu až do roku Monarchie za vlády císaře Františka Josefa I. vytvořila fond, z něhož byli podporováni chudí lidé, bezdomovci, sirotci nebo mrzáci. Fond finančně podporoval nejchudší rodiny různými dary a vypomáhal s výchovou dětí např. organizování letních táborů. Tento fond vedly a spravovaly spolky péče o mládež, které byly zřízeny u okresních soudů. Spolky měly statut veřejnoprávní instituce a mohly se na ně obracet se žádostí o pomoc i opuštěné osiřelé nebo nemanželské děti. Pro ně dále poskytovaly hromadné poručenství nebo zajišťovaly náhradní péči. 7 Trösler, P., a kolektiv: Právo sociálního zabezpečení, 3. aktual. Vydání, C.H.Beck, 2005, str

12 V tomto období vznikaly základy nové podoby organizace veřejné správy. Územní celky se rozdělily na politické okresy. Bylo to na základě císařského nařízení z roku 1849 jako náhrada za původní panství. Až do 31. prosince 1948 existovaly okresy dvojí. Byly to jednak územně správní celky, které se původně označovaly jako okresní hejtmanství, v jejichž čele stál okresní úřad. 8 Nad okresy měly dohled jen kraje a země. Řídícím orgánem, který měl za úkol spravovat tyto územní orgány se stalo ministerstvo vnitra. Okresní samospráva vzniklá na základě zemského zákona z roku 1964 měla v Čechách podobu zastupitelských okresů. Ty v rámci výkonu své funkce dále zřídily ústavy a fondy vesměs humanitárního a sociálního charakteru, mezi něž můžeme řadit nemocnice, dětské útulky apod. Mezi další aktivity zastupitelských okresů patřila chudinská a zdravotnická péče. Aby bylo možno pokrýt náklady na chod výše uvedených sociálních zařízení, bylo potřeba obstarat si zdroj příjmů, a to v podobě provozování těžebních lomů, prodejem dřeva z lesů, apod. Sociální správu v tomto období vykonávaly různá ministerstva. Jednalo se například o ministerstvo vnitra, ministerstvo veřejných prací a ministerstvo obchodu. Vytvořit centrální orgán sociální správy se podařilo až těsně před pádem habsburské monarchie. Aby úřad sociální správy mohl řádně vykonávat svoji funkci, bylo potřeba zřídit další nápomocné instituce. První z nich byla živnostenská inspekce, jenž vznikla zákonem č. 117/1883 říšského řádu. Centrální orgán inspekce, nebo-li Ústřední živnostenský inspektorát, měl své sídlo ve Vídni. Do roku 1911 měl v českých zemích tento inspektorát čtyři obvody. Z důvodu rozšiřování živností se tento počet ukázal jako nedostačující, a proto byl rozšířen na devatenáct. Ministr obchodu mohl dále jmenovat zvláštní inspektory, kteří dohlíželi na živnostenské poměry, dodržování předpisů na ochranu života a zdraví dělníků v továrnách i živnostenských provozovnách. Měli dohlížet na to, jakým způsobem zaměstnavatel dělníky využívá, zda se dodržují předpisy o délce pracovní doby, o pracovních přestávkách, o vedení seznamu dělníků, zda v továrnách existují pracovní řády, zda jsou respektovány předpisy o vyplácení dělnických mezd a dělnických výkazech, zákony o živnostenském vzdělávání mladistvých pomocníků, o přesčasové práci, zda je respektován zákaz zaměstnávat děti a zákaz noční práce žen a mladistvých dělníků, předpisy o dodržování nedělního klidu, atd. Inspektor měl přístup do všech pracovních místností, byl oprávněn vyslechnout stížnosti dělníků i beze svědků, nahlížet do schvalovacích plánů provozoven aj., měl povinnost požadovat na zaměstnavateli odstranění zjištěných závad a nedostatků a v případě neuposlechnutí oznamovat zaměstnavatele živnostenskému úřadu, který vedl další 8 [citováno dne ] 12

13 řízení. 9 Bohužel však těmto inspektorům nebyla dána vlastní výkonná moc, proto jejich funkce byla pouze kontrolní a poradní. V Rakousko-Uhersku se významným způsobem zasadil o vývoj sociální správy Eduard Franz Josef Taaffe ( ). Působil jako předseda tehdejší vlády a mimo jiné se mu v roce 1888 podařilo uzákonit nemocenské pojištění. Následně se v roce 1889 zasadil o vznik úrazového a hornického pojištění. Mezi další nástroje sociální správy patřilo dělnické sociální pojištění schválené zákonem č. 1/1888 ř.z. a povinné nemocenské pojištění uvedené v zákoně č. 33/1888 ř.z. Živnostenský řád z roku 1859 přinášel pro dělníky další výhody v oblasti sociálního zabezpečení. Zaručoval jim příjem v případě onemocnění. Byl nastaven tak, aby v každé továrně byla založena tzv. výpomocná pokladnice. Z důvodu malého zájmu ze strany zaměstnavatelů a benevolentního přístupu úřadů, které měly kontrolní funkci, k plošnému zavedení nedošlo. Vývoj se však v této oblasti nezastavil a v roce 1885 byla vydána novela živnostenského zákona, která zaručovala ochranu pro pomocné pracovníky v živnostech. 10 Mezi důležité orgány správy se tehdy řadily obchodní a živnostenské komory, řídicí se ve své činnosti nařízením ministerstva obchodu z prosince Komory měly poradní charakter a měly být zřizovány ve větších městech po celém území Rakousko Uherské monarchie. Na našem území nakonec vzniklo pouze 9 poboček a to v Praze, Brně, Plzni, Českých Budějovicích, Chebu, Liberci, Hradci Králové, Olomouci a Opavě. Komory měly zastupovat podnikatele a při své práci přispívat k rozvoji průmyslu, obchodu a živností. Mimo jiné sloužily jako nástroj státní správy v podpoře národního hospodářství a mezi další nezanedbatelné činnosti patřila poradenská a znalecká funkce v oblasti živností a obchodu. Po rozpadu komor stát zřídit na základě živnostenského zákona v roce 1859 náhradu, a to v podobě živnostenských společenstev, která sdružovala obchodníky (obchodní grémia) nebo živnostníky na daném území. Úkolem živnostenských společenstev byla podpora humanitních, hospodářských a vzdělávacích zájmů členstva zprostředkováním práce, zaváděním společné strojní výroby, vypracováním kolektivních smluv, podporováním a zřizováním živnostenských škol. 11 Na základě vydané prosincové ústavy z roku 1867, z níž vycházel i zákon číslo 44/1868 říšského řádu, byla zřízena soustava politické správy skládající se z první a druhé 9 Hladíková, Z., Janák, J., Dobeš, J.: Dějiny správy v českých zemích, Praha, 2007, str Tomeš, I., a kol., Sociální správa: Portál, 2002, str Hladíková, Z., Janák, J., Dobeš, J.: Dějiny správy v českých zemích, Praha, 2007, str

14 rada. 12 Nemocenské a úrazové pojištění z roku 1888 rozdělovalo dělníky podle oboru, ve stolice. Do vedoucí funkce politické správy byli jmenováni zemští šéfové, kteří na daném území zastupovali císaře. V Čechách a na Moravě se používal pro označení zemského šéfa výraz místodržitel. Zemskému šéfovi příslušelo vrchní velení policie v zemi, byly mu rovněž podřízeny všechny zvláštní zemské úřady a komise vytvořené pro záležitosti politické správy jako zemská zdravotní rada (byl to poradní sbor zemského šéfa, který se skládal ze zemského zdravotního referenta a z pěti až osmi řádných členů), zemská školní kterém pracovali a ne všichni byli pojištěni. Úrazové pojištění bylo určeno jen pracujícím na rizikových pracovištích, za které se mimo jiné považovala práce se stroji. Pobočky úrazových pojišťoven bylo možné navštívit pouze v Brně a Praze, kde měly svá sídla. Oproti tomu nově zřízené nemocenské pojištění se vztahovalo skoro na všechny dělnické obory. Skoro proto, že přeci jen se zde našly výjimky, a to zaměstnanci v lesní výrobě, rolníci, jakož i sedláci a jejich pomocníci. Převážně bylo konstruováno pro tovární dělníky. Výše uvedené úrazové pojišťovny i nemocenské pokladny byly nestátního charakteru a sami si stanovovaly svá pravidla. Výkonným orgánem pokladny bylo představenstvo, které bylo sestaveno z dělníků a zaměstnavatelů. Stát však prostřednictvím ministerstva vnitra vykonával dohled nad těmito institucemi. V pravomoci ministerstva vnitra bylo schvalovat interní řád pojišťoven. Náplní veřejné zdravotní služby pro obyvatele, která byla zřízena kolem roku 1870, bylo ustanovit okresní lékaře, vykonávající svoji funkci při okresních hejtmanstvích a dále zdravotní referenty. Celky územní samosprávy si v rámci zajištění lékařské péče budovaly nemocnice a v jednotlivých obcích obvodní lékaře. Lékaři, aby mohli provozovat svojí lékařskou praxi, museli být již tehdy členy lékařské komory. V oblasti zaměstnanosti byly upravovány pracovní podmínky, dle kterých bylo zakázáno dětem pracovat v nočních hodinách. Stát různými nařízeními usiloval, aby zaměstnavatelé v továrnách více dbali a pečovali o bezpečnost a čistotu pracovišť. Úloha státu v sociální sféře postupně narůstala a utvářely se prvky státní sociální politiky. Zároveň bylo třeba řešit problémy s narůstající nezaměstnaností. Na pomoc lidem bez práce byly budovány domovy pro nezaměstnané. Pro snazší evidenci lidí bez pracovního poměru byla v roce 1872 zřízena statistická služba (úřad pro statistiku práce), spadající do kompetencí ministerstva obchodu. Služba 12 Hladíková, Z., Janák, J., Dobeš, J.: Dějiny správy v českých zemích, Praha, 2007, str

15 měla za cíl vést přehled nezaměstnaných obyvatel. V této činnosti jí byl nápomocen také stálý poradní sbor pro otázky práce, založený v roce Tehdejší úřad ministerstva vnitra měl mimo jiné na starosti i chudinskou správu, v rámci které vykonávalo dozor nad humanitárními a dobročinnými ústavy, polepšovnami, apod. Ministerstvo si dále pro účinnější kontrolu nad rozsáhlou agendou sociálního dělnického pojištění, které ji připadlo na starosti, zřídilo pojišťovací radu Vývoj nestátní sociální správy Lidé však jen nečekali na pomoc monarchie. Poučení z dosavadního vývoje společnosti, kdy mnohokrát veřejná pomoc přišla pozdě nebo vůbec, snažili se pomoci si navzájem. V té době úspěšně fungovaly například podpůrné spolky řemeslníků. Na cechovní a tovaryšské spolky navázaly podpůrné spolky, které měly v Evropě poměrně významné postavení. Měly novou povahu nebyly uzavřené a výlučně pro vyvolené, ale byly otevřené všem zájemcům. V Čechách mezi první spolky nové povahy patřily staré pražské bratrstvo tiskařů (1817), venkovské spolky v zákupech (1804),.. 13 Za bachovského absolutismu však byly podpůrné spolky (nástupci cechů) tvrdě perzekuovány pro jejich politickou angažovanost. Nakonec monarchie, aby předešla nepokojům, zlegalizovala podpůrné spolky. Tímto opatřením mohla prostřednictvím zaměstnavatelů řídit jejich chod. V zabezpečení svých práce neschopných kolegů měli asi nejpropracovanější systém tehdejší doby horníci. Jejich sociální systém prošel vývojem od 14. století. Ve svých stanovách měli začleněnou pomoc práce neschopným horníkům, pomoc havířské rodině při úmrtí nebo horníkům, kteří již nemohli pracovat v dole. Postupně byl systém propracován k vytvoření cechu hornického s horními řády, které zavazovaly horníky odvody vydělaných peněz do podpůrných pokladen. Z nich se pak následně vyplácely podpory. Až v roce 1854 byl horním zákonem č. 146 říšského řádu přiznán bratrským pokladnám statut veřejnoprávní instituce. Z větší části to však bylo proto, aby se tyto pokladny podrobily dohledu státní správy. Byly to svým způsobem první sociální pojišťovny na našem území, které byly financovány z mezd dělníků. Po jejich vzoru byly zakládány spolkové nemocenské pokladny, jež měly právní základ ve spolkových zákonech z roku Zaměstnanci soukromého sektoru se však také zasazovaly o svá práva na zabezpečení. Požadovali povinné penzijní pojištění pro všechny po vzoru firem, které již tyto výhody měly 13 Tomeš, I., a kol., Sociální správa: Portál, 2002, str

16 zavedené pro své pracovníky. Výsledkem jejich snah měl být zákon o starobním a invalidním pojištění dělnictva z roku Schvalovacím procesem však prošel pouze zákon o penzijním pojištění soukromích zaměstnanců ve vyšších službách. Monarchie ve svých sociálních snahách především upřednostňovala lidi, kteří se zasloužili o její blahobyt. Z tohoto důvodu bylo odměňováni převážně vojáci a dvořané. Jako výraz spokojenosti s jejich službou je panovník zabezpečoval darováním movitých i nemovitých statků nebo jim byla například přiznána doživotní renta Český červený kříž Mezi naše největší nestátní dobrovolné spolky zaměřené na pomoc sociální sféře se může zařadit Český červený kříž (ČČK), od jehož založení letos právě uplynulo 90 let. Tehdejší prezident T. G. Masaryk svým rozhodnutím ze schválil ustavení ČSČK a jmenoval do vedoucí funkce Alici Masarykovou. Český červený kříž je humanitární občanské sdružení působící na celém území České republiky. Působí zejména v oblasti humanitární, sociální a zdravotní. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností. ČČK ve své historii až po současnost vždy pomáhal lidem, kteří byli postiženi jak válkou tak i různými epidemiemi či přírodními katastrofami. Například v období mezi dvěma světovými válkami pracovníci ČČK zajišťovali zdravotnickou péči, pomáhali zajatcům a uprchlíkům nebo sháněli potraviny, kterých byl nedostatek. Po první světové válce pak ČČK zřizoval nemocnice, zdravotní ústavy, sirotčince, žákovské domovy, apod. Jeho pomoc mohli také pocítit lidé při likvidaci přírodních katastrof. Při hospodářské krizi v třicátých létech 20. století organizoval vyvařování polévek, pořádal různé ošacovací akce, zajišťoval otop sociálně slabým rodinám v zimních měsících, rozděloval potraviny mezi obyvatelstvo v nejchudších okresech, poskytoval i finanční sociální podpory. Jeho pomoc ocenilo také tisíce občanů, kteří se po II. světové válce obrátili na Pátrací službu ČSČK, která vyhledávala nezvěstné osoby. Český červený kříž v současné době především plní úkoly v bezpříspěvkovém dárcovství krve, ve výuce a poskytování první pomoci, v sociální oblasti, pořádá ozdravné rekondiční pobyty pro zdravotně postižené děti. Zřizuje střediska sociálních služeb, geriatrická centra, stravovny pro důchodce a bezdomovce, ošacovací střediska, sociální domy s bezbariérovými byty pro staré a invalidní občany, stacionáře pro zdravotně oslabené děti, 16

17 byty pro osamělé matky. Organizuje domácí ošetřovatelskou péči, v některých regionech provozuje opět zdravotní dopravní službu. Je zřizovatelem řady nestátních zdravotnických zařízení. Český červený kříž je jedinou státem uznanou národní společností Červeného kříže na území České republiky ve smyslu mezinárodního práva. Jeho postavení je upraveno zákonem č.126/1992 Sb., o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži, podle nějž plní zejména tyto úkoly: působí jako výlučně uznaná pomocná organizace vojenské zdravotnické služby; působí v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva a poskytuje pomoc v případech katastrof a jiných mimořádných událostí; poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a další humanitární služby; Člověk v tísni Další společností, která má ve své náplni pomoc sociálně slabým vrstvám je společnost Člověk v tísni. Založena byla jako humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat dodržování lidských práv ve světě. Vznikla v roce 1992 pod záštitou Lidových novin a k její registraci došlo v roce Společnost Člověk v tísni realizuje humanitární pomoc, dlouhodobé rozvojové projekty a podporuje snahy o demokratizaci a dodržování lidských práv. Snaží se pomáhat nejen v České republice, ale i v zahraničí. Angažuje se při odstraňování následků živelných pohrom jako jsou např. povodně. Součástí jeho činnosti jsou již několik let také terénní sociální práce zaměřené na řešení situace ve stále se zvětšujících českých sociálních ghettech. Společnost Člověk v tísni prostřednictvím svých pracovníků pomáhá řešit chudobu a ztížené sociální podmínky v problematických lokalitách naší republiky, které jsou převážně obydleny rómskou komunitou. Pomocnou ruku nabízejí v rámci zlepšování nevyhovujících podmínek bydlení či řešení problémů v oblasti pracovního uplatnění dlouhodobě nezaměstnaných osob z těchto lokalit stať o ČČK čerpána a místy citována dne z oficiální stránek ČČK stať o nadaci Člověk v tísni čerpána a místy citována dne z internet. stránek - 17

18 Na území České republiky samozřejmě funguje v současné době spousta dalších humanitárních nadací jako jsou např. ADRA, Kapka naděje, Konto BARIÉRY apod., o kterých by se dala napsat samostatná práce, proto jsem vybral jen dvě výše uvedené organizace, které se dle mého názoru nejvíce zasazují o pomoc v sociální oblasti. 18

19 3. Sociální správa v meziválečném Československu 3.1. Období před vznikem Československé republiky Koncem roku 1917 vzniklo ministerstvo sociální péče. To nahradilo do té doby fungující správu pro chudinské záležitosti, kterou mělo na starosti ministerstvo vnitra. Dále pod ministerstvo spadal dozor na polepšovnami a jinými ústavy, ať humanitními, či nemocenskými. Výraznější změna se dostavila až s Taaffovými sociálními reformami na konci osmdesátých let, která přinesla sociální dělnické pojištění. Dále bylo zavedeno invalidní a penzijní pojištění zaměstnanců ve vyšších službách. Rozvíjející se sociální pojištění odráží zkvalitňování pracovních a sociálních podmínek pracujících lidí. V rámci modernizačních opatření je brán zřetel i na bytové problémy a školství. Všechna tato sociální opatření jsou financována ze státního rozpočtu a pro jejich značnou nákladnost vyvolávají nespokojenost středních vrstev vůči státu. Nakonec vše vyvrcholí vznikem hnutí proti sociálním reformám. Pravděpodobně by to dále vedlo ke krizi a protistátním vlnám nevole. Čas na řešení těchto problému však nebyl, protože na scénu významným způsobem vstupuje 1. světová válka. Válkou se ještě více vyhrotily sociální problémy. Většina rodin přišla o mnohdy i jediný zdroj příjmu, neboť muži museli nastoupit do armády. Díky válce docházelo i k vysoké míře inflace. Stát se snažil prostřednictvím sociální politiky řešit situaci různými opatřeními. Věnoval více finančních prostředků do péče o vdovy a sirotky, nově přijatými zákony upravoval pracovní podmínky na pracovištích, apod. I. světová válka byla ukončena roce 1918, kdy byla poražena vojska Rakousko- Uherské monarchie. V přímém důsledku prohrané války došlo k rozpadu Rakousko-Uherské monarchie na Československo, Rakousko a Maďarsko. Po válce byla sociální struktura populace značně nevyvážená a jelikož ženy byly do té doby ustrkované, začaly se angažovat za svá práva (např. volební) Vznik samostatné České republiky 28. října 1918 byla vyhlášena Československá republika. Československo po svém vzniku přejalo bez jakýchkoliv větších změn systém státní služby císařského Rakouska, jehož právním základem tvořila tzv. služební pragmatika z roku Recepční zákon č. 11/1918 Sb. byl první zákon schválený Národním výborem, ve kterém doslovně stálo, že veškeré dosavadní zemské a říšské zákony a nařízení zůstávají prozatím v platnosti a 19

20 všechny úřady samosprávné, státní a župní, ústavy státní, zemské, okresní, župní a obecní jsou podřízeny Národnímu výboru a prozatím úřadují a jednají podle dosud platných zákonů a nařízení. 17 V nově vzniklém Československém státě bylo potřeba rozpracovat sociální správu. Nebylo to však nijak snadné, protože republika se zpočátku zmítala v nejistotě a státní aparát neměl dostatečnou důvěru lidu. Částečně to bylo dáno například tím, že tehdejší politické strany soupeřily o získání klíčových postů při řízení jednotlivých ministerstev. Zejména byl zájem o ministerstvo pošt nebo ministerstvo železnic, neboť tato ministerstva zaměstnávala dělníky, kteří ve volbách hráli důležitou roli. Jedním ze zákonů, který si dělníci v zájmu svého zabezpečení prosadili, byl zákon o sociálním pojištění č. 221/1924 Sb. Již sloužící bratrské a nemocenské pokladny, úrazová pojišťovna včetně penzijní a sociální pojišťovny se dočkaly sloučení pod jednu instituci. Zákonem č. 99/1948 Sb. byla vytvořena Národní pojišťovna. Ani ta však v době reforem neměla dlouhého trvání a byla nahrazena nemocenským pojištěním. Nadřízeným orgánem a zároveň kontrolní činností byl pověřen Státní úřad sociálního zabezpečení. Významnou osobností první republiky, která se zasloužila o reformy v sociální sféře, byl Tomáš Garrique Masaryk ( , pozdější první československý prezident). Jeho osobnost ovlivnila sociální zákonodárství, stál u zrodu zákona o podpoře v nezaměstnanosti a osmi-hodinové pracovní době (byli jsme prvním státem, který 8-mi hod. pracovní dobu uzákonil). Hned v r bylo rozšířeno nemocenské pojištění na veškerý námezní poměr, tj., i na zemědělské dělnictvo a čeleď, a byly uskutečněny určité změny v organizaci, aby byly vytvořeny silné pojišťovny a zmenšen jejich počet. Úkolem bylo dosáhnout, aby agenda invalidního a starobního pojištění dělnictva, s níž se pro budoucnost počítalo, byla co nejjednodušší. Zákon proto povolil, aby vedle okresních nemocenských pokladen prováděly nemocenské pojištění jen takové spolkové a zapsané pomocné pokladny, které měly k 31. prosinci 1918 aspoň tisíc členů, a takové společenské pokladny, které čítaly aspoň 400 členů". 18 Z roku 1918 pochází též zákon číslo 63/1918 Sb., který zavedl státní podporu pro nezaměstnané a pro demobilizované vojáky. Dále zvýhodňoval osoby, které byly zahrnuty do povinného nemocenského pojištění, kdy v případě ztráty zaměstnání, které bylo jediným zdrojem jejich obživy, mají nárok pobírat příspěvek v nezaměstnanosti. Vyplacení podpory 16 Zákon ze dne 25. listopadu 1914 č. 15 říšského zákoníku, o služebním poměru státních úředníků a státních zřízenců 17 Zákon č. 11/1918 Sb., o zřízení samostatného státu československého ze dne 28. října Hladíková, Z., Janák, J., Dobeš, J.: Dějiny správy v českých zemích, Praha, 2007, str

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Vývoj do roku 1918... 2 2.2 V letech 1918 1945... 3 2.3 Vývoj od roku 1945 až dosud... 4 3 Shrnutí poznatků...

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 1. část: Říšská župa Sudety

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 1. část: Říšská župa Sudety Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 1. část: Říšská župa Sudety Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický

Více

90 let sociálního pojištění v České republice

90 let sociálního pojištění v České republice 90 let sociálního pojištění v České republice 25 let existence České správy sociálního zabezpečení JUDr. Simona Urbánková, Brno, 12. 5. 2015 Obsah 1. Historický úvod 2. Zákon č. 221/1924 Sb. 3. Vývoj sociálního

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině Metodické listy pro kombinované studium předmětu VÝVOJ VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKOSLOVENSKA A ČESKÉ REPUBLIKY Metodický list č. l Metodický list č. 1 Název tématického celku : Vývoj správy na území dnešní České

Více

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 1. téma Vymezení základních pojmů sociální ekonomiky v ČR (historie

Více

4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.)

4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.) 4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.) 4.1. Ekonomické základy absolutistického - Ekonomické základy raného absolutistického - Ekonomické základy rozvinutého absolutistického

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy OBDOBÍ OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Daniel Kubát V/2_Inovace a zkvalitnění

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 3. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 3. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 5.9.2013

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Územně-správní členění ČR

Územně-správní členění ČR Územně-správní členění ČR Vývoj územně-správní členění ČR 1. etapa: počátky od poloviny 13. stol. stavovské zřízení Čechy rozděleny na 12 krajů s rozsáhlými pravomocemi správními i soudními hejtmané zpravidla

Více

Historie Odborů. Důležitým milníkem. stal 1. květen roku 1886, kdy v Chicagu. stávka zaměstnanců. na dosažení osmihodinového

Historie Odborů. Důležitým milníkem. stal 1. květen roku 1886, kdy v Chicagu. stávka zaměstnanců. na dosažení osmihodinového Historie Odborů Odbory se začaly utvářet v průběhu 19. století v souvislosti se sílícím hnutím především manuálně pracujících zaměstnanců. Jejich hlavními cíli byla tehdy především bezpečnost práce, omezování

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Vyhláška rektora č. 3/2012 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2012/2013

Vyhláška rektora č. 3/2012 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2012/2013 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 3/2012 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ústní zkouška 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání

Více

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3079 č. archivní pomůcky: 8987 Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ 1938-1940 inventář Mgr.

Více

patriarchální - stát vzniklý z rodiny, jejím postupným rozšiřováním

patriarchální - stát vzniklý z rodiny, jejím postupným rozšiřováním Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Andrea Robotková stát = organizované společenství lidí, trvale žijících na určitém ohraničeném území - z latinského stato - status, řád - první

Více

P o m o c b e z h r a n i c

P o m o c b e z h r a n i c Stanovy občanského sdružení P o m o c b e z h r a n i c Článek I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Pomoc bez hranic Sídlo sdružení: Neústupného 1839/8, Praha 5 Článek II Právní postavení sdružení

Více

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 Sada: Ekonomie Téma: ČSR 1918-1945 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1989. Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1989. Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1989 Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989 112 V Y H L Á Š K A ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky ze dne 6.

Více

Kategorizace subjektů OPŽP

Kategorizace subjektů OPŽP Příloha č. 3 k č. j.: 3066/M/15, 63348/ENV/15 Kategorizace subjektů OPŽP Č. TYP ŽADATELE PRÁVNÍ PŘEDPIS TYP SUBJEKTU zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších a zákon č. 131/2000

Více

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y I. Preambule Posláním Charity je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na rasu, náboženství nebo národnost. II. Název, sídlo,

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

ÚVOD DO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

ÚVOD DO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ÚVOD DO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ OBECNÝ CÍL SOCIÁLNÍ POLITIKY A JEHO NAPLŇOVÁNÍ Hlavním úkolem je čelit sociálním a ekonomickým ohrožením, s nimiž lidé v průběhu svého života se setkávají a dále vytvářet

Více

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor Ekonomika III. ročník 010_Neziskový sektor Společnost potřebuje ziskový i neziskový sektor. Neziskový sektor může ve společnosti fungovat pokud: společnost je schopna část svých prostředků pro něj vyčlenit

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce 1. Oprávněná osoba: Fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a) osoba se státní příslušností

Více

8. V jakém právním předpisu byste našli odpověď na otázku, jakou lhůtu má úřad na to, aby v řízení vydal rozhodnutí? a) občanský soudní řád

8. V jakém právním předpisu byste našli odpověď na otázku, jakou lhůtu má úřad na to, aby v řízení vydal rozhodnutí? a) občanský soudní řád 1. Která z následujících možností není platná pro senát ČR? a) Senátoři jsou voleni na 6 let. b) Senát se nepodílí na volbě prezidenta. c) Po uplynutí 2 let se volí nová třetina senátorů. d) Právo volit

Více

Pracovní rehabilitace

Pracovní rehabilitace Novela zákona o zaměstnanosti, přijatá zákonem č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením 1. Co je dlouhodobá nezaměstnanost Dlouhodobá nezaměstnanost je nezaměstnanost je taková, která trvá déle než jeden rok. Tak je statisticky

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. března 2005 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Úroky na bankovních účtech

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

Struktura veřejné správy a samosprávy

Struktura veřejné správy a samosprávy Variace 1 Struktura veřejné správy a samosprávy Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Struktura veřejné

Více

Zvýšení transparentnosti právnických osob v důsledku rekodifikace soukromého práva

Zvýšení transparentnosti právnických osob v důsledku rekodifikace soukromého práva Zvýšení transparentnosti právnických osob v důsledku rekodifikace soukromého práva Občanský zákoník Zákon o statusu veřejné prospěšnosti Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Účinnost

Více

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje OBSAH Úvod................................................ 11 I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika.................... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému....

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám 1) Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Nabývá účinnosti 30.04.2008.

Více

Kniha úrazů. Pro firmu (pracoviště) Zavedena : Den Měsíc Rok Podpis odpovědné osoby

Kniha úrazů. Pro firmu (pracoviště) Zavedena : Den Měsíc Rok Podpis odpovědné osoby Kniha úrazů Pro firmu (pracoviště) Zavedena : Den Měsíc Rok Podpis odpovědné osoby POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU S účinností od 01.01.2011 vstoupilo v platnost nařízení vlády (NV)

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách MSMT- 31537/2013-30 - Počet

Více

Obsah. Co je v Rakousku jinak 2. Co upravuje legislativa EU 2 Nařízení ES 2 Peněžité dávky místo věcného plnění 2

Obsah. Co je v Rakousku jinak 2. Co upravuje legislativa EU 2 Nařízení ES 2 Peněžité dávky místo věcného plnění 2 Obsah Co je v Rakousku jinak 2 Co upravuje legislativa EU 2 Nařízení ES 2 Peněžité dávky místo věcného plnění 2 Situace v Rakousku 2 Právní základ 2 Oprávněné osoby 3 Dávky 3 Další informace 4 Základní

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

Právní předpisy, které mají vztah k poskytování nebo přijímání darů.

Právní předpisy, které mají vztah k poskytování nebo přijímání darů. Sponzorské dary 1. Právní předpisy Právní předpisy, které mají vztah k poskytování nebo přijímání darů. 1. zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 2. zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické,

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 4. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 4. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 4. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T8a) Ústavní základy zajišťování obrany ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE

POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE 1. Oprávněná osoba: fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a)

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy A Z kvíz Pojmy z veřejné správy Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodickýpokyn SOŠInterDact s.r.o. Most Bc. Ilona

Více

Malé a střední podnikání na venkově. 2. Přednáška

Malé a střední podnikání na venkově. 2. Přednáška Malé a střední podnikání na venkově 2. Přednáška Vymezení základních pojmů Podnikání Podnik Venkov Podnikání Podnikání jako činnost, kterou uspokojujeme cizí potřeby, přičemž se snažíme dosáhnout zisk

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Článek I. Úvodní ustanovení Praskoleská společnost sv. Prokopa (dále jen Společnost) je dobrovolným sdružením občanů zaměřeným k plnění stanovených cílů a úkolů

Více

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 50 č. archivní pomůcky: 8951 Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice /1935/ 1945-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a

Více

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 Varianta:0 1. Kolik existuje stupňů povodňové aktivity a jak se nazývají: 1) dva stupně, 1. stupeň značí voda stoupá, 2. stupeň značí voda klesá 2) čtyři stupně,

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

Městská část Praha 12 - zřizovatel příspěvkové organizace ZŘIZOVACÍ LISTINA. příspěvková organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

Městská část Praha 12 - zřizovatel příspěvkové organizace ZŘIZOVACÍ LISTINA. příspěvková organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZŘIZOVACÍ LISTINA příspěvkové organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 usnesením Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 327/2009 ze dne 22.09.2009 mění zřizovací listinu Mateřské školy Oáza v Praze 12 v souladu

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Organizace veřejné správy v ČR

Organizace veřejné správy v ČR Organizace veřejné správy v ČR Přednáška č. 4 Územní státní správa JUDr. Marek Starý, Ph.D. Praha, 2011 Územní členění státu Individuální záležitost každého státu V historickém i evropském kontextu se

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Sociální služby včera, dnes a zítra

Sociální služby včera, dnes a zítra Konference 13. 2. 2014 Efektivita a sociální služby II. Univerzita Hradec Králové Sociální služby včera, dnes a zítra Prof. JUDr. Igor Tomeš, Katedra sociální práce filosofické fakulty University Karlovy

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně popisuje pojem osvícenství,

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_21. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR..

VY_32_INOVACE_DEJ_21. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.. VY_32_INOVACE_DEJ_21 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.. Období vytvoření: říjen 2012 Ročník: 2., příp. 3. Tematická

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Státní správa a samospráva Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Státní správa a samospráva Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Státní správa a samospráva Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., Dubí 1 Veřejná správa Státní

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství! Máte ve škole problémy? Rozhoduje váš nadřízený bez vás? Roste napětí mezi zaměstnanci a ředitelem školy? Nemáte dostatek informací? Chcete to změnit? Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost ZDRAVOTNÍ POLITIKA zdraví je stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha jedince zdravotní stav lidí determinuje mnoho faktorů: genetické

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Objednat si jí můžete (pouze na CD) na sekretariátě ORFEUS. Zde uvádíme obsah příručky a text předmluvy.

Objednat si jí můžete (pouze na CD) na sekretariátě ORFEUS. Zde uvádíme obsah příručky a text předmluvy. Objednat si jí můžete (pouze na CD) na sekretariátě ORFEUS. Zde uvádíme obsah příručky a text předmluvy. OBSAH Předmluva... Poděkování... Fáze procesu... Přípravná fáze - Předkontaktní... Předkontaktní

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

2 Pomocníci. (1) Pomocníci v smyslu tohoto zákona jsou osoby, které se dobrovolně zavázaly k neplacené službě pro SÚTP.

2 Pomocníci. (1) Pomocníci v smyslu tohoto zákona jsou osoby, které se dobrovolně zavázaly k neplacené službě pro SÚTP. Bundessprachenamt Arbeitsgruppe Ostsprachen Auftragsnummer 2009U-14146 Übersetzung ins Tschechische Gesetz über das Technische Hilfswerk (THW-Gesetz) in der Fassung vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2350) Zákon

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu EKONOMIKA VEŘEJNÉHO SEKTORU 2 Název tematického celku: Hospodaření organizačních složek státu a příspěvkových organizací. Cíl: Vysvětlit

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR LEOPOLD SKORUŠA 1. Právní instituty ochrany společnosti a státu 1.1 Ústavní instituty Pro život jednotlivce má zásadní význam existence

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více