SDùLENÍ RODIâÒM Vítání obãánkû. POVINNÁ V MùNA IDIâSK CH PRÒKAZÒ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SDùLENÍ RODIâÒM Vítání obãánkû. POVINNÁ V MùNA IDIâSK CH PRÒKAZÒ"

Transkript

1 Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 12 číslo 5 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU ČERVEN 2007 SDùLENÍ RODIâÒM Vítání obãánkû Vážení rodiče, vzhledem k platnosti zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), není možné využívat údaje z ISEO pro jiné účely, než stanoví zákon. Z tohoto důvodu jsme nuceni se na Vás obrátit touto cestou. Slavnostní přivítání se nyní připravuje pro děti narozené v roce 2007 a týká se dětí, které mají trvalý pobyt na území města Hlučína a jeho částí Bobrovníků a Darkoviček. Máte-li zájem zúčastnit se se svým miminkem slavnostního obřadu vítání občánků, dostavte se maminky osobně na matriku MěÚ Hlučín (Po, St: hod., Út, Čt: hod.) a doložte, k ověření těchto skutečností, originál rodného listu dítěte a svůj platný občanský průkaz. O přesném datu konání akce budete předem, s dostatečným předstihem, informováni pozvánkou. Bližší informace na telefonních číslech: , POVINNÁ V MùNA IDIâSK CH PRÒKAZÒ Tak jako v každém vydání Hlučínských novin v průběhu letošního roku, tak i v tomto čísle znovu upozorňujeme na povinnou a bezplatnou výměnu řidičských průkazů vydaných do 30. dubna Musíme však konstatovat, že přes veškerou medializaci tohoto zákonného nařízení není zájem řidičů, jichž se tato povinnost týká, úměrný snaze předejít vyhroceným situacím těsně před posledním možným termínem podání žádosti k výměně ŘP. Znovu uvádím, že ve správním obvodu Hlučína je potřeba do konce roku vyměnit více než řidičských průkazů! Na televizních obrazovkách jsou mnohdy vidět záběry z velkých měst, kde řidiči čekají několik hodin. V Hlučíně na odboru dopravy a silničního hospodářství taková situace prozatím není, ale pokud budete i nadále otálet, nastane s největší pravděpodobností i u nás. Bohužel není v moci odboru dopravy a silničního hospodářství vyzývat jednotlivě a osobně řidiče k výměně dokladu. Výměna řidičských průkazů je rozdělena do tří etap. První etapa řidičské průkazy vydané od do jsou jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději do , Druhá etapa řidičské průkazy vydané od do jsou jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději do , Třetí etapa řidičské průkazy vydané od do jsou jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději do PRO VÝMĚNU ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU JE POTŘEBA S SEBOU VZÍT: platný doklad totožnosti (zpravidla občanský průkaz), jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm odpovídající podobě žadatele v době podání žádosti a zobrazující žadatele v předním čelním pohledu s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm, v občanském oděvu, bez brýlí s tmavými skly a bez pokrývky hlavy, řidičský průkaz, kterému končí platnost. Vy, kteří používáte ke čtení dioptrické brýle, nezapomeňte je prosím vzít s sebou. Je nutné, abyste vypsali a podepsali žádost. Řidičský průkaz je možno vyměnit pouze na MěÚ Hlučín, v přízemí budovy C, v úředních hodinách, a to takto: Pondělí: Úterý: Středa: Čtvrtek: Pátek: 8 17 hod hod hod hod. pouze přes rezervační systém (Na rezervační systém je možno se připojit na internetové adrese Na obrazovce se objeví, kromě jiného, v pravé polovině obrazovky ikonka s názvem Rezervace na ODaSH. Po jejím rozkliknutí jsou uvedeny pokyny k rezervaci). Odbor dopravy a silničního hospodářství

2 strana 2 HLUČÍNSKÉ NOVINY červen 2007 DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ V tah z usnesení 5. mimofiádného zasedání Zastupitelstva mûsta Hluãína, konaného dne 2. kvûtna 2007 Zastupitelstvo města Hlučína rozhodlo o revokaci usnesení a dále rozhodlo o nabytí budovy č. p apozemků parc. č. 109/1 a 109/2 v k. ú. Hlučín (budova a pozemky České pojišťovny) do majetku Města Hlučína od společnosti Česká pojišťovna a.s., Praha, za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč, dle návrhu kupní smlouvy ze dne , a zároveň rozhodlo o uzavření dohody o jistotním účtu s výše citovanou společností a Českou spořitelnou a.s. V tah z usnesení 13. schûze Rady mûsta Hluãína, konané dne 7. kvûtna 2007 RADA ROZHODLA: o dodavateli stavby Oprava vodovodu na ulici Sokolské, Bobrovníky, a to společnosti VODO- STAV Ostrava, spol. s r.o., poskytnout Českému svazu včelařů, Okresnímu výboru VII., Opava peněžitý dar na výdaje spojené s účastí na výstavě k propagaci včelařství regionu Opavska, poskytnout Českému zahrádkářskému svazu, základní organizaci Bobrovníky, peněžitý dar na činnost v roce 2007, poskytnout Tělovýchovné jednotě Hlučín, oddílu volejbalu, peněžitý dar na výdaje spojené s účastí v kvalifikaci o postup do II. ligy ČR, poskytnout Českému svazu ochránců přírody, Základní organizaci 70/02 v Novém Jičíně, Záchranné stanici pro volně žijící živočichy, Centru ekologické výchovy v Bartošovicích na Moravě peněžitý dar na provoz v roce 2007, o provedení rozpočtových opatření, v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu: Poskytování právních služeb pro město Hlučín o výběru nabídek těchto uchazečů jako nejvhodnějších: JUDr. Ivana Santariusová, Zlín; JUDr. Oldřich Beneš, Ostrava-Mariánské Hory; Mgr. Ondřej Benda, Slezská Ostrava, Mgr. Ivo Tichovský, Ostrava-Slezská Ostrava; JUDr. Matěj Zachveja, o prodeji automobilu Karosa AJC 32 T148, SPZ OPA 14 09, který užívala JSDH Bobrovníky, za cenu Kč, o uzavření darovací smlouvy s předsedou Klubu důchodců Hlučín, předsedkyní Klubu důchodců Bobrovníky, předsedou Klubu důchodců Darkovičky, Svazem důchodců České republiky, ZO Klub důchodců Vrablovec, o poskytnutí peněžitého daru panu Mgr. Aleši Horákovi, vydavatelství a nakladatelství Náchod, na vydání propagační brožurky Areál čs. opevnění Hlučín-Darkovičky, uzavřít smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro stavbu Oprava a zateplení střechy bytového domu ul. Zahradní 33, 35, 37 a U Stadionu 1, 3, 5 v Hlučíně se zhotovitelem VS projekt, s.r.o., Ostrava-Vítkovice. RADA VZALA NA VĚDOMÍ: informaci o strategickém záměru průmyslového rozvoje areálu Cihelna Hlučín, CHARITA HLUâÍN a nov zákon o sociálních sluïbách Vážení přátelé, uplynulo již více než pět měsíců od okamžiku, kdy vstoupil v platnost nový zákon o sociálních službách. A za necelý měsíc vyprší termín, kdy se budou muset poskytovatelé sociálních služeb, mezi nimi i Charita Hlučín, registrovat na Krajském úřadě. Všichni, kdo se okolo sociálních služeb pohybují, s napětím očekávali, co nová legislativa přinese. Na závěrečné hodnocení je sice příliš brzy, ale mohu říci, že zatím se ty největší obavy nepotvrdily. Charita Hlučín se nyní cítí sebevědomým a silným poskytovatelem sociálních služeb a na prvním místě ještě více než dříve stojí kvalita odváděné práce. K uvedenému mohu ještě dodat, že ne každá nezisková organizace zažívá nyní příznivé období. Jedním z důvodů, proč naše Charita mezi ty méně šťastné nepatří, je velká podpora Města Hlučín a Městského úřadu v Hlučíně. Spolupráce je skutečně na velmi vysoké úrovni, ať už se jedná o Charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu či o Terénní centrum pro lidi bez domova. Za všechny naše uživatele i za všechny zaměstnance proto děkuji zejména vedení města, všem členům rady i zastupitelstva. A za velkou vstřícnost a kooperaci patří díky zaměstnancům Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, zvláště pak paní vedoucí a koordinátorce Komunitního plánování. Díky všem jmenovaným a díky celé řadě dalších příznivců Vám nyní opět mohu předložit nabídku našich služeb: V souvislosti s novým zákonem jsme od 1. ledna otevřeli Sociálně terapeutickou dílnu v Ludgeřovicích. Domov pokojného stáří v Ludgeřovicích je mezi naší nabídkou již stálicí. A největší zájem je samozřejmě o Charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu (CHOPS). Od konce loňského roku jsme CHOPS rozdělili na dva samostatné provozy, ošetřovatelskou službu a pečovatelskou službu. Obě nadále nejúžeji spolupracují, ale provozní rozdělení umožnilo opět o něco zvýšit jejich kvalitu. Je téměř zbytečné zmiňovat se o humanitárním sběru šatstva, Váš zájem je skutečně obrovský. A dovolím si tvrdit, že myšlenka Terénního centra se rovněž ukázala jako životaschopná, přičemž předpokládáme další postupný rozvoj této služby. Dostanete-li se do problémů, budete-li mít zájem o některou z našich služeb nebo budete-li jen potřebovat radu, nebojte se nás kontaktovat. Patří k filosofii naší Charity Hlučín přijmout každého bez předsudků, neboť nikdo z nás neví, kdy bude sám odkázán na pomoc druhých. Všechny potřebné informace získáte na webové adrese v kterémkoliv našem středisku, popřípadě na telefonním čísle Mgr. Lukáš Volný, ředitel Charity Hlučín Děkuji pohřební službě pana Alfréda Breuera za pomoc při vyřizování pohřbu mé maminky, paní PhMr. Zdeňky Pracné. Zároveň děkuji paní Košařové za pěkný a procítěný projev při posledním rozloučení. Syn Zdeněk, dcera Irena s rodinou informaci o projektech navrhovaných k profinancování z prostředků EU. RADA JMENOVALA: do funkce ředitelky Dětské rehabilitace Hlučín Mgr. Radmilu Löwovou. V tah z usnesení 14. schûze Rady mûsta Hluãína, konané dne 21. kvûtna 2007 RADA ROZHODLA: o revokaci usnesení a o vybudování klidové zóny v souladu se schváleným komunitním plánem města Hlučína na období na pozemku parc. č. 952, kat. území Hlučín (park u kulturního domu), o uzavření smlouvy na vypracování profilu města Hlučína a finální verze dokumentu Strategický plán rozvoje města Hlučína na období s firmou Institut rozvoje podnikání, s.r.o., o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje z programu Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství v celkové výši Kč, ve věci řešení problematiky žulových kostek na náměstí a částečného ozelenění náměstí takto: rozhodla umístit nádoby na mobilní zeleň na stávající světelné patníky. Dále řešit mobilní zeleň u vstupů do radnice a v rozích náměstí a dosadbu záhonů vyšší zelení, provést ořez suchých větví a zakrácení topolů na ulici Promenádní na náklady města Hlučína se souhlasem vlastníků pozemků. POZVÁNKA K POVINNÉMU OâKOVÁNÍ PSÒ NÁHRADNÍ TERMÍN Městský úřad Hlučín oznamuje, že ve čtvrtek proběhne očkování psů proti vzteklině. Jedná se o náhradní termín pro psy, kteří nebyli očkováni v řádném termínu. čtvrtek hod hod. Darkovičky, u kaple hod hod. Hlučín, ul. Dlouhoveská (u bývalého veterinárního střediska) hod hod. Bobrovníky, u hasičské zbrojnice UPOZORNĚNÍ V souladu s ustanovením 4 odst. 1 písm. f) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, úplné znění z. č. 147/2006 Sb., je chovatel povinen zajistit, aby byli psi držení v zajetí, ve stáří od 3 do 6 měsíců a poté vždy jednou za rok, očkováni proti vzteklině, uchovávat doklad o tomto očkování po dobu nejméně 1 roku a na požádání jej předložit orgánům vykonávajícím veterinární dozor. Psi musí být v doprovodu dospělé osoby a musí být opatřeni náhubkem. Majitel psa předloží při očkování doklad o očkování tj. očkovací průkaz psa. Poplatek za očkování činí 60 Kč a je splatný přímo na místě veterináři provádějícímu očkování. Pokud byl pes již očkován, nahlaste tuto skutečnost na MěÚ Hlučín, odbor životního prostředí a komunálních služeb (i telefonicky na č ). Tato pozvánka nahrazuje individuální pozvánky, které již nebudou majitelům psů zasílány poštou. Odbor životního prostředí a komunálních služeb

3 červen 2007 HLUČÍNSKÉ NOVINY strana 3 Komunitní plánování v Hlučíně Dětský ranč Hlučín občanské sdružení Celní ul., Hlučín, tel/fax: hipoterapeuticko-sportovní centrum, biopsychologický model, pilotní projekt Dětský ranč Hlučín, občanské sdružení, nestátní, nezisková organizace s celorepublikovou působností se sídlem v Hlučíně, Celní ulice, je zařízením: bezbariérovým, kde integrace zdravotně postižených jedinců je samozřejmostí, centrum smysluplného využití volného času dětí a mládeže, a to jak zdravých, tak nemocí postižených. Centrem s protidrogovou a protikriminální náplní, Když si děti hrají, nezlobí!, kde je dítě na prvním místě. Dětský ranč Hlučín vznikl v roce 1989 spojením dvou myšlenek: Zachránit koně ze zrušených chovů a jezdeckých oddílů v regionu Využít těchto koní k rekreaci dětí, ale zejména k rehabilitaci tělesně i mentálně postižených dětí k hipoterapii Z myšlenky využití koní k rekreaci dětí se postupem času rozvinul program smysluplného využití volného času dětí, mládeže a dospělých. Kůň má být preventivním prostředkem proti neúčelnému pobíhání dětí po sídlištích okolo popelnic a po sklepech. DRH tak chce zabránit páchání trestné činnosti a toxikomanii. Hipoterapie je nenahraditelnou metodou při rehabilitaci chodících, ale i nechodících pacientů, kterým poskytuje zkušenosti s udržováním rovnováhy. Simuluje chůzi, při níž dochází k masáži vnitřních orgánů, nezbytných k udržení zdraví. U všech pacientů zlepšuje celkovou fyzickou kondici a opravuje držení těla. Živočišné teplo má blahodárný účinek na řadu onemocnění a poúrazových stavů dolních končetin. Hipoterapie výrazně ovlivňuje volní vlastnosti pacienta, posiluje jeho motivaci k další léčbě, je odměnou za jeho vyčerpávající námahu při rehabilitaci a regeneruje jeho psychické a fyzické síly. Dětský ranč Hlučín provozuje: Chráněné dílny Hipologii Hipoterapii Canisterapii Domácí ZOO Dětský koutek Dětskou zahradu Jezdecký klub Parasport Vzdělávání Rekondiční ježdění V oblasti parasportu se DRH věnuje hlavně paravoltiži, ale i paradrezuře. Paravoltiž cvičení na neosedlaném koni. Paradrezura ovládání koně všemi dostupnými prostředky za pomoci různých ortopedických a jiných pomůcek, které používají postižení. DRH je kolébkou parasportu v ČR. Právě na DRH vznikla výuková skripta pro paravoltiž a pravidla pro parasport, dle kterých se řídí všechny parasportovní závody pořádané v ČR. Od této doby jsou pořádány na DRH v těchto parasportovních disciplínách pravidelně závody. Tyto závody pořádal DRH i v jiných městech ČR. Parasportovní akce jsou pořádány pod heslem Handicap není překážkou. DRH má tři rozhodčí s licencí pro rozhodování paravoltiže, kteří mají právo rozhodovat celorepublikové závody. Na DRH v oblasti volnočasových aktivit s protidrogovou a protikriminální tematikou pracuje bezplatně a bez jakékoliv finanční či jiné materiální odměny 20 externích spolupracovníků. Činnost hipoterapie je vykonávána za stejných podmínek. POZVÁNKA: Ve dnech června se na DRH opět sjedou handicapované děti z celé ČR. Přijďte je povzbudit a podpořit při jejich snaze dokázat nejen sobě, ale i všem ostatním, že Handicap není překážkou. DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ Organizace vznikla v roce 1953 pod názvem SVAZ INVALIDŮ. Po roce 1990 došlo ke změně názvu na SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH. Po vstupu do EU se základní organizace zdravotně postižených zařadily do Svazů tělesně postižených, postižených civilizačními chorobami a postižených sluchově. Vznikla rovněž UNIE NEVIDOMÝCH. Místní organizace Hlučín přijala název Svaz tělesně postižených, tato státní nezisková organizace sdružuje převážně občany tělesně postižené s poruchami pohybového ústrojí, dále je zde vytvořen KLUB SPCCH. Činnost organizace je zaměřena na psychické a fyzické potřeby členů. Výbor spolupracuje s OV STP Opava. Zajišťuje pro členy rekondiční pobyty a zdravotní pobyty v tuzemsku i v zahraničí. Rekondiční pobyty jsou částečně hrazeny z dotací Ministerstva zdravotnictví a účastník přispívá na pobyt stanoveným účastnickým poplatkem, který závisí na výši státní dotace. Pobyty jsou určeny pro tělesně postižené, pro diabetiky, kardiaky a respiriky. Na těchto pobytech jsou přítomni cvičitelé a zdravotnický personál. Bohužel, státní dotace jsou každoročně kráceny, a v důsledku toho ubývá i možnosti tyto pobyty realizovat. V rámci okresu jsou pořádány sportovní soutěže pro zdravotně postižené v bowlingu, kuželkách i v šachu. MO STP Hlučín pořádá pro své členy lékařské přednášky, ukázky zdravotnických potřeb a předváděcí akce pomůcek pro zdravotně postižené. Spolupracuje se Sociálním odborem MěÚ Hlučín. Seznamuje členy s vyhláškami pro poskytování příspěvků pro zdravotně postižené. MO STP Hlučín je zapojena do Komunitního plánování Města Hlučína. Má svého zástupce v komisi pro zdravotně postižené. Spolupracuje při odstraňování bariér ve městě a vstupech do veřejných budov. Členskou základnu STP Hlučín tvoří 70 členů, z toho 55 tělesně postižených a 15 postižených civilizačními chorobami. Jsou mezi nimi členové s těžkými vadami na horních a dolních končetinách i vozíčkáři. Provádějí se návštěvy imobilních členů v domácnostech i v Domově důchodců. V oblasti kultury se pořádá společenský večer, oslava Dne matek, společné návštěvy Muzea Hlučínska, konají se krátké výlety do okolí Hlučína s výkladem o historii města. V loňském roce v rámci oslav 750 let Města Hlučína byl uspořádán DEN ZDRAVOT- NĚ POSTIŽENÝCH, kterého se zúčastnili zástupci organizací opavského regionu. Členky MO STP spolupracují s KLUBEM ONKO Opava, v loňském roce se připojily do prodeje květinek a získané peníze byly odeslány na pomoc při léčbě rakoviny. Roční příspěvek členů na činnost organizace činí 100 Kč. Ing. Petr Soukup, asistent ředitele DRH Svaz tûlesnû postiïen ch v âeské republice, místní organizace Hluãín Díky pochopení MěÚ Hlučín, který poskytuje organizaci finanční dotaci na činnost, mohou být pořádány akce, při nichž se i zdravotně postižení mohou zapojit podle svých zdravotních možností do společenského života. Organizace má pronajatou místnost na Dlouhoveské ul č. 17. Výbor se schází pravidelně každou první středu v měsíci. Zájemci o členství v organizaci mají možnost se přihlásit prostřednictvím úsekových důvěrníků. Kontakt na tel. č Imgard Ostárková PODùKOVÁNÍ Chtěla bych touto cestou moc poděkovat skvělým manželům Hečkovým z ulice Okrajové za nalezení mé ztracené věci. Neměli jednoduché mě najít, ale přesto se jim to podařilo. Jsem šťastná, že v mém okolí žijí tak poctiví a báječní lidé, kéž jich je co nejvíce. Rosvita Chamrádová Děkuji všem příbuzným, přátelům a známým za účast a květinové dary při posledním rozloučení s mým drahým manželem Otakarem Víchou. Za zarmoucenou rodinu manželka

4 strana 4 HLUČÍNSKÉ NOVINY červen 2007 DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ + VOLNÝ ČAS DÛchodov úsek âssz v Hluãínû konãí K ukončila Česká správa sociálního zabezpečení, Okresní správa soc. zabezpečení Opava, poskytování služeb (úředních hodin) pracovníků důchodového úseku na MěÚ Hlučín. Důvodem ukončení činnosti je zavedení elektronického pořizování žádostí o důchod, které v Hlučíně není možné. Budoucí důchodce se tak musí ve věci sepsání žádosti o důchod obrátit přímo na Okresní správu sociálního zabezpečení podle svého trvalého bydliště, tzn. v případě Hlučínska na správu v Opavě, ul. Těšínská 42. Úřední hodiny OSSZ Opava: pondělí hod. úterý hod. středa hod. čtvrtek hod. pátek hod. Tel.: , 203, 204 Město Hlučín podniká veškeré možné kroky k tomu, aby se důchodové do Hlučína opět vrátilo. -jh- Sdružení slezsko-německých přátel v Hlučíně pořádá dne v 15 hod. v kulturním domě v Hlučíně 8. HLUâÍNSK DEN Vystoupí: Děti z MŠ Šilheřovice, žáci hlučínských škol a pěvecké skupiny z Opavy, Krnova, Kravař, Bolatic, Hlučína a Havířova. Prosím všechny příznivce a přátele, aby nás přišli povzbudit. Vstupné dobrovolné. Zvou pořadatelé DEN ZEMù v Darkoviãkách Letošní rok je u nás ve škole v Hlučíně-Darkovičkách poněkud náročný. Škola se za plného provozu rekonstruuje, a tak je každý útěk vítán. Den Země byl pro to báječnou příležitostí. Hned ráno jsme vyrazili k blízkému lesíku Davidka a vyzkoušeli si, jak známe přírodu naší Země. Na děti čekaly hry s přírodninami, hádanky, hmataná, podávaná, skrývačky, pátrání po vetřelcích i zábavný lesní test. Všichni jsme se mohli přesvědčit, že les je nejen výbornou učební pomůckou, ale i překrásnou třídou. Tento dojem podtrhovalo čarokrásné počasí posledního dubnového pátku. A to nás čekalo ještě stěhování do další třídy. Před polednem na nás totiž v hasičské zbrojnici čekal pan Radek Bunček, aby nám vyprávěl o práci dobrovolných hasičů. Rádi jsme unaveni po lesní lekci zasedli a poslouchali jeho poutavý výklad, který byl na závěr doplněn ukázkami hasičské techniky. Kdo by si myslel, že tato beseda s Dnem Země nesouvisí, jistě by se hned dověděl, že bez zásahů hasičů by v našem okolí bylo o nějaký ten hektar lesa méně. A jaký závěr jsme z této oslavy Dne Země vyvodili? Čím lépe přírodu naší planety poznáme, tím lépe ji dokážeme chránit a pomáhat jí. Eva Blažková, ZŠ a MŠ Hlučín-Darkovičky Pozvánka na zasedání Zastupitelstva mûsta Dne v hodin se ve velkém sále kulturního domu v Hlučíně uskuteční zasedání Zastupitelstva města Hlučína. Všichni jste zváni. -jh- POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA NA LETNÍ TÁBORY!!! DDM Hlučín nabízí poslední volná místa na stanové letní tábory ve Sloupu v krásném prostředí Moravského krasu, v Pacově u Svitav nebo chatkový tábor v Bojanovicích. Poslední volná místa jsou také na příměstských táborech v DDM Hlučín pro děti již od 6 let. Přehled všech táborů naleznete na stránkách Přihlášky si můžete vyzvednout v DDM Hlučín po telefonické rezervaci na telefon. čísle nebo nás kontaktovat na u: Seniofii v Darkoviãkách slavili Den matek Klub seniorů Darkovičky uskutečnil v pátek v kulturním domě oslavy Dne matek za účasti 92 občanů. Oslav se zúčastnili také senioři z Bobrovníků a Vrablovce, kteří zde vystoupili s krásným kulturním programem. Přítomní byli také zástupci sociálního a zdravotního odboru, paní Mgr. Radka Chlappková, a vedoucí komunitního plánování Městského úřadu Hlučín Ing. Hana Gelnarová. K dobré náladě hrála úspěšně hudba, přítomným ženám byly předány květiny a všem přítomným malé pohoštění (káva, koláče). Akce se moc vydařila a všichni se zde dobře pobavili. Za klub důchodců Darkovičky František Kuřidém SBùR STARÉHO PAPÍRU NA KOLÁCH Město Hlučín uspořádalo i v letošním roce, tak jako každý rok, u příležitosti oslav DNE ZEMĚ soutěž pro základní školy ve sběru starého papíru. Soutěže se zúčastnily celkem čtyři školy: ZŠ Hornická, ZŠ Rovniny, ZŠ Dr. M. Tyrše, ZŠ Hlučín-Darkovičky. Celkem se žákům podařilo sebrat kg starého papíru. Aby byly podmínky soutěže pro všechny školy spravedlivé a nebyly zvýhodněny jen velké školy, množství papíru se přepočítávalo na jednoho žáka. Pořadí škol je následující: 1. ZŠ Dr. M. Tyrše 126,56 kg/1 žáka (celkem kg) 2. ZŠ Rovniny 41,31 kg/1 žáka (celkem kg) 3. ZŠ Hlučín-Darkovičky 22,11 kg/1 žáka (celkem kg) 4. ZŠ Hornická 21,30 kg/1 žáka (celkem kg) Vyhodnocení a předání věcných odměn proběhlo za účasti pana místostarosty, který soutěž zaštítil, v pondělí dne Všem školám děkujeme za účast v soutěži a vítězi gratulujeme. Odbor ŽPaKS Dûtsk den aneb Darkoviãky se baví Fotbalový klub Darkovičky ve spolupráci se základní školou Darkovičky, sdružením rodičů a městem Hlučín uspořádá v sobotu dne ve sportovním areálu společensko-zábavní odpoledne pod názvem Dětský den aneb Darkovičky se baví. Pestrý odpolední program bude určen všem dětem a dospělým. V programu odpoledne je připraveno např. vystoupení mažoretek, hasičů, westernová show, soutěže pro děti a dospělé a doprovodné atrakce. Odpoledne začíná ve 13 hodin slavnostním průvodem dětí od kulturního domu v Darkovičkách. Na akci bude zajištěno občerstvení, bohatá tombola, hudba a na závěr posezení u táboráku. Za organizační výbor: Ing. Pavel Kudla

5 červen 2007 HLUČÍNSKÉ NOVINY strana 5 PETRÒV ZDAR! Dne proběhlo v areálu Sportovně rekreačního areálu místní kolo Zlaté udice. Tato soutěž má dlouholetou tradici a v poslední době se jí zúčastňuje stále více dětí. Koná se ve spolupráci místní organizace Českého rybářského svazu a Domu dětí a mládeže v Hlučíně. Celkový počet dětí byl čtyřicet dva a byly rozděleny do družstev po šesti. Soutěž spočívá v absolvování rybolovné techniky, poznávačky a testu. Malí rybáři a rybářky si zde ověřují své znalosti rybářského řádu, rostlin, živočichů i samotných ryb a dále praktické dovednosti v hodu na terč, plachtu a do dálky speciálními pruty se zátěží ve tvaru kapky. Úspěšné absolvování je podmínkou k obdržení rybářského lístku. Výsledky byly dobré a některé děti zjistily, kde mají ještě mezery ve znalostech či praktických dovednostech. Nejúspěšnější účastníci v kategorii žák, dorost, dívka a družstvo byli odměněni POZVÁNKA diplomy, věcnými cenami a poháry. Děkujeme tímto i sponzorům, pánům Patriku Kotterbovi a Jiřímu Zelenému. Mnohé z těchto dětí se rovněž zúčastnily následné soutěže v lovu ryb udicí. I ta se konala v sobotu, a to u Velkého oka na Hlučínské štěrkovně. Soutěže se zúčastnilo celkem třicet dětí. Tentokrát šlo o ryze praktickou ukázku dovedností. Některé z dětí vsadily na splávek, jiné se spoléhaly na položenou s návnadou dále od břehu. V průběhu soutěže vanul silný vítr, což ztěžovalo náhozy zvláště se splávkem. I přesto se malí rybáři a zvláště rybářky radovaly zúlovků kaprů, okounů, plotic atd. Každé dítě obdrželo po skončení cenu a nejlepší lovci obdrželi diplomy a poháry z rukou pánů Rostislava Beinhauera a Jana Benedika. Do této soutěže opět přispěli věcnými cenami sponzoři, pan Patrik Kotterba, Jiří Zelený Rybářské potřeby a Marie Balková Občerstvení. Záznamy z obou soutěží můžete zhlédnout na adrese Lucie Holaňová, DDM Hlučín Sestfie Pavle na rozlouãenou Jako blesk z čistého nebe donesla se k nám novina, že z Domova seniorů odchází sestra Pavlína. Tři roky jsou doba krátká ve srovnání s žitím dráhy, dlouhé však dost, aby vznikly mezi lidmi krásné vztahy. Právě uběhly tři roky, kdy my, dříve narození, opustivší domov starý, s novým byli seznámeni. A byla to sestra Pavla, jedna z prvních, jedna z mála, s úsměvem a jiskrou v očích přišla a nás přivítala. Tehdy každé milé slovo, každý náznak pochopení byl balzám pro naši duši vždyť začít znovu lehké není. Když plynuly další týdny a odcházely měsíce, na modrém poschodí v dílně čas ubíhal nejvíce. V ručních pracích, kutilství a při cvičení paměti, prožívali jsme s Pavlínkou legraci i napětí. Bývaly zde chvíle světlé, jindy méně veselé, vtipkování i přestřelky vždy však dobří přátelé. Dovoluji si Vás pozvat na Den otevřených dveří spojený s oslavou Dne dětí. V pátek od 8 do 12 hodin budou v prostorách hlučínských kasáren připraveny ukázky záchranné, ženijní, vyprošťovací, potápěčské a chemické činnosti 157. záchranného praporu Hlučín. Ukázky z výcviku psů budou prezentovány Veterinárním ústavem v Hlučíně. Program pro děti budou tvořit zábavné soutěže a sportovní hry, atmosféru zpříjemní magická show a loutkoherecké představení. Občerstvení zajištěno v prodejním stánku. Program: Statické a dynamické ukázky vojenské techniky Hry a soutěže o zajímavé ceny Kouzelná magická show Pohádka Jak Honza s duchem zatočil Kontaktní osoba: Produkční Bc. Ivana Pavlasová, tel.: , mobil: Velitel podplukovník Ing. Radim Řehulka Nechceme se, Pavlo, loučit smutným Sbohem navždycky, vždyť víme, že Vás k nám svedou vyšlapané chodníčky. Chceme Vám jen z duše popřát zdar a úspěch v dalším klání, ať Vám přinese jen radost Vaše nové zaměstnání. Za Vaši práci obětavou, za lásku, cit veliký, radost, jež jste rozdávala, jen dvě slova: Pavlo, díky! Obyvatelé z DD Hlučín Vystoupení v Domovû dûchodcû v Hluãínû Jako každý rok, i letos se žáci ZŠ dr. Miroslava Tyrše pečlivě připravovali na vystoupení v Domově důchodců v Hlučíně u příležitosti Dne matek. V pátek jsme se vypravili potěšit babičky a dědečky. Připravili jsme si pro ně opět pásmo známých písniček, básničky a také krátkou dramatickou scénku. S chutí a nadšením děti zazpívaly a přednesly všechny připravené písničky a básničky. Babičkám i dědečkům se vystoupení moc líbilo, dokonce se někteří k našemu zpívání připojili a společně s námi si zazpívali bez přípravy několik lidových písní. Nakonec jsme ještě našim milým důchodcům předali přáníčka, které pro ně vyrobili žáci naší školy. Z očí babiček a dědečků byla vidět radost nejen z dárečků, ale i z našeho vystoupení. Určitě si připravíme další program a těšíme se na další setkání. Mgr. Veronika Šupíková vedoucí pěveckého sboru ZEFFIRO VOLNÝ ČAS + ŠKOLSTVÍ Ukázka z vystoupení (báseň složila sama žákyně): Petra Opršalová (8. B) MAMINCE Dívat se na svět s otevřenýma očima a vidět ho vymalovaný veselými barvami, mít dobrou náladu a radovat se z maličkostí, to vše jsi mě naučila Ty a díky tomu, je můj život plnější a krásnější než životy ostatních lidí! Jsi úžasná a každý mi Tě může závidět MAMI!!!

6 strana 6 HLUČÍNSKÉ NOVINY červen 2007 ŠKOLSTVÍ McDonald s Cup Ostrava V měsíci květnu se každoročně pořádá krajské finále minifotbalu pro žáky 1. stupně základních škol McDonald s Cup. Tento ročník se konal v Ostravě na ZŠ Šoupala, která úzce spolupracuje s FC Baník Ostrava. Naše škola, která obhajovala loňské prvenství, se na tento turnaj kvalifikovala po vítězství v okrskovém a okresním kole. V Ostravě, bez ztráty jediného bodu, vyhrála jednu ze dvou skupin a postoupila do semifinále. Chlapci v úmorném vedru zvládli bez zaváhání semifinálový zápas a následně i finále. Mohli se tak těšit z velkého úspěchu a zopakovat obhajobu loňského prvenství. Za zmínku stojí také výsledky našich malých fotbalistů. Za celý turnaj nedostali ani gól a počet nastřílených branek v každém utkání byl minimálně čtyři. Naši chlapci získali i individuální ocenění: Nejlepší střelci Martin Pecuch, Sebastián Kulig, Jakub Malý, Ondřej Chvěja po čtyřech gólech Nejlepší brankář Tomáš Krumpholz Velice nás také potěšila reakce učitelského sboru v čele s paní ředitelkou. Všichni přispěchali s gratulací KdyÏ dûti pomáhají Na naší škole, tedy na Gymnáziu Josefa Kainara, Hlučín, je tradice, že se třídy účastní humanitárních akcí. I ta naše chtěla nabídnout pomoc, ale nechtěli jsme prodávat magnetky s logem nebo stužky s nápisem, jako ostatní. Chtěli jsme vybrat konkrétní částku, a tu pak přímo věnovat Ústavu sociální péče pro děti a mládež v Hlučíně. Zorganizovali jsme tedy sběr starého papíru. Týden jsme vybírali starý papír a vítězná třída získala imunitu na jeden týden, tedy ji učitelé nemohli zkoušet. Ironií byl fakt, že imunitu získala třída maturující. Pacientky ústavu měly z naší návštěvy velkou radost a paní ředitelka byla mile překvapena, že ještě existují lidé, kteří na pomoc druhým nezapomínají. Provedla nás celým objektem a řekla nám něco málo z jeho historie. A taky pár zajímavostí. Například, že už brzy budou v ústavu i muži. Celý objekt projde letos rozsáhlou rekonstrukcí, aby pacienti měli větší pohodlí a lepší podmínky pro bydlení. Za celou třídu II.A, Petra Pašková Ve dnech dubna proběhla v Jihlavě mezinárodní konference etwinning, které se zúčastnila i učitelka ZŠ Hlučín-Rovniny. Účastníci se dozvěděli více o aktivitě etwinning, předávali si zkušenosti a rozvíjeli své praktické dovednosti. Rovninská škola navázala spolupráci s italskou školou. Aktivita etwinning je zaměřena na podporu spolupráce žáků i učitelů mateřských, základních a středních škol v rámci Evropské unie. etwinning lze charakterizovat jako projekt, ve kterém dvě a více škol z různých zemí realizují vzdělávací aktivitu na dálku prostřednictvím informačních a komunikačních technologií, např. dopisování s žáky jiných zemí prostřednictvím u. Aktivita etwinning podporuje rozvoj cizích jazyků, vnáší do výuky evropský rozměr, a pomáhá učitelům získat pedagogické zkušenosti a rozvíjí komunikativní schopnosti žáků školy. k velkému úspěchu naší školy v obrovské konkurenci škol z velkých měst. Navíc paní ředitelka přislíbila netradiční odměnu za tuto obhajobu. Pro členy vítězného družstva a jejich třídy zajistí exkurzi v jedné z provozoven McDonald v Ostravě, spojenou s ochutnávkou jejich produktů. Budeme se všichni těšit. Za ZŠ dr. M. Tyrše Bc. Milan Duhan REKAPITULACE VÝSLEDKŮ: Skupina: ZŠ dr. M. Tyrše (FC Hlučín) versus ZŠ Vrbno pod Pradědem 7:0 ZŠ dr. M. Tyrše (FC Hlučín) versus ZŠ J. z Poděbrad (Frýdek-Místek) 7:0 Semifinále: ZŠ dr. M. Tyrše (FC Hlučín) versus ZŠ Bartošovice 7:0 Finále: ZŠ dr. M. Tyrše (FC Hlučín) versus ZŠ Šoupala (FC Baník Ostrava) 4:0 Dobyli vítûzství pro Hluãín V úterý 24. dubna se vypravili dva vítězové školního kola v doprovodu učitele do Brna. Na cestu se všichni těšili, méně už na poslání, které je tam čekalo. Reprezentovat Odborné učiliště a Praktickou školu v Hlučíně na celostátní soutěži malířských dovedností 3. ročníků se nejezdí každý den. Po ubytování došlo na psychickou přípravu. Prohlídka Brna s dobrou večeří se vydařila. Ráno 25. dubna už nešlo couvnout. Pravidla byla vyřčena a úkoly rozděleny, pracoviště rozlosováno. Ceny sponzorů byly lákavé a dodávaly chuť utkat se. Po prvém dnu byly výsledky dost vyrovnané, cit pro barvy v posledním ročníku už problémem není. Zvětšení zadaného motivu ve druhém dni bylo pro naše žáky jednoduché. Od počátku cítili převahu svých sil. Projevil se nácvik mnohem složitější kresby ve školním kole soutěže. První cenu, přehrávač MP3, převzal při odpoledním vyhodnocení vítěz soutěže, žák OUaPrŠ Hlučín Radek Trunčík. Tomáš Fichna obsadil 5. místo ze 14 soutěžících z celé České republiky. Nejen název našeho učiliště, ale i pojem Hlučín utkvěl konkurenci v paměti. Základní kola Hluãín-Rovniny opût na mezinárodní úrovni Partnerství kol v Evropû, seznamte se s aktivitou etwinning Práce v etwinningu není složitá. Ať jde o samostatný projekt, krátkodobou či dlouhodobou spolupráci. Zaregistrovat svou školu můžete na Vyhledávat partnery lze podle země, školního předmětu, věku žáků a studentů nebo lze zadat konkrétní projekt. Národní podpůrné středisko pro etwinning v ČR pořádá národní konference a praktické semináře, jejichž cílem je seznámení školy a jednotlivce s aktivitou etwinning. Velmi oblíbené jsou projekty zabývající se životem mladých lidí, jejich názory na budoucnost, hudbu, životní prostředí a hodnoty, které uznávají. Dále jsou populární projekty zaměřené na výuku cizích jazyků. ZŠ Hlučín-Rovniny Vítězné družstvo s učitelem a trenérem Bc. Milanem Duhanem. IBERIA na Z Hluãín, Hornická V dubnu tohoto roku vyhlásila společnost MACRA CZ s. r. o. výtvarnou soutěž BAREV- NÉ JARO IBERIA. Po tom, co se naše škola přihlásila do této soutěže, nám byly zaslány barvy IBERIA, se kterými jsme se hned pustili do díla. Tento ročník byl tematicky zaměřen na velký a rozmanitý svět zvířat, přičemž základem měla být práce s těmito barvami na textil. Nejlepší práce budou vystaveny ve vzdělávacím centru ZOO v Praze, kde také 10. června 2007 proběhne předání cen. Ceny předá paní Chantal Pollaine-Polívková v rámci připravovaného zábavného dětského dne NEDĚLE S NADACÍ ARCHA CHANTAL. Po ukončení výstavy budou soutěžní díla společně s ostatními soutěžními pracemi využita v projektech Nadace Archa Chantal v dětských odděleních nemocnic, kde budou dělat radost nemocným dětem. Těší nás, že jsme k této radosti také mohli přispět svými 27 zaslanými pracemi a pokud se navíc hezky umístíme, bude naše radost ještě umocněna. Zaslané práce si můžete prohlédnout na webových stránkách Danuše Švrčinová, kabinet výtvarné výchovy Slavnostní předání závěrečného vysvědčení žákům 9. tříd ZŠ Dr. Miroslava Tyrše se uskuteční v pátek v 8.15 hod. v obřadní síni Města Hlučína. Rozloučení vycházejících žáků spojené s kulturním programem se uskuteční ve sportovní hale v Hlučíně ve čtvrtek v hod. Naši absolventi nás každoročně něčím překvapí. Těšíme se na Vás a srdečně zveme rodiče a prarodiče. Mgr. Ivana Staňková, ředitelka

7 červen 2007 HLUČÍNSKÉ NOVINY strana 7 Mladí chemikové z gymnázia bodovali Občanské sdružení pro rozvoj vzdělanosti Becario, které založil nynější premiér Mirek Topolánek, uspořádalo soutěž pro mladé chemiky O pohár Becario. Chemie je zejména experimentální vědou. Cílem projektu tedy bylo, aby si studenti tuto skutečnost uvědomili a sami navrhli atraktivní chemický experiment na téma Chemie a světlo, který posluchače nejenom poučí, ale také zaujme. Konkurence byla v letošním ročníků opravdu veliká, zúčastnilo se celkem 52 týmů středních škol z celého území ČR, práce výběrové komise nebyla vůbec jednoduchá, neboť většina zaslaných soutěžních příspěvků byla zpracovaná na velmi vysoké úrovni. Komise nakonec do užšího finále vybrala šest týmů, mezi které postoupil i náš projekt Doba ledová, který jsme zpracovali pod vedením naší profesorky chemie, paní Mgr. Kateřiny Trčkové, které chceme také touto cestou poděkovat za podporu. Experiment s příznačným názvem ledová sopka, která prudce vzplane zeleným plamenem, jsme zasadili do kulisy, kterou jsme také sami vyrobili a nakreslili, kulisy slavného animovaného filmu Doba ledová. Ve středu se na půdě Vysoké školy chemicko-technologické v Praze konalo finále, kdy všech šest semifinalistů muselo předvést a obhájit své Podûkování Gymnáziu Josefa Kainara Hluãín Děkujeme paní profesorce Anně Veselé, bývalému řediteli Jiřímu Bártovi, naší spolužačce Veronice Kadlecové a Gymnáziu Josefa Kainara v Hlučíně za zorganizování oslav 15. výročí založení pěveckého sboru na této škole, které se konaly dne Rádi jsme zavzpomínali na studentská léta, zhlédli sestříhaný film a po letech se opět, alespoň na chvíli, stali zpěváky našeho sboru. Doufáme, že akce tohoto druhu nebyla poslední. Veronika Brzesková, matur. roč Martin Melecký, matur. roč Pûvecká soutûï O Rovninského kosa V pátek pořádala školní družina Rovniny již 5. ročník pěvecké soutěže o Rovninského kosa. V letošním roce soutěžilo 22 dětí ve čtyřech kategoriích. Sjely se děti ze školních družin Vřesina, Markvartovice, Ludgeřovice a Rovniny. Porota, ve které zasedaly paní učitelky ze ZŠ Hlučín-Rovniny a paní vychovatelka ŠD Ludgeřovice, měla velice těžkou práci. Výkony dětí byly pěkné a vyrovnané. Společně jsme strávili veselé rozezpívané odpoledne. Jen mne mrzí, že se naší soutěže letos zúčastnily z celého obvodu Hlučína pouze čtyři družiny. Lucie Lokajová, vedoucí školní družiny Hlučín-Rovniny Volná místa pro dûti v M Rodiče, kteří mají zájem přihlásit své dítě do mateřské školy, mají možnost do konce června Volná místa jsou v mateřské škole Hlučín, Severní 19. Využijte tuto možnost. Těšíme se na Vás i Vaše děti. Telefon: projekty, které hodnotila porota ve složení: Ing. Pavla Topolánková, zástupkyně za Becario, prof. Jitka Moravcová, prorektorka pro vědu a výzkum, VŠCHT Praha, RNDr. Petr Holzhauser, Národní centrum pro mladé chemiky, a v čele s prof. V. Pačesem, předsedou AV ČR. Jak už bylo v úvodu řečeno, konkurence byla opravdu velká. Trošku nám nahrával i fakt, že drtivá většina semifinalistů prováděla stejný experiment, i když v trochu jiném provedení. Přesto jsme se ale neprobojovali na první tři místa, kde na vítěze čekaly opravdu atraktivní ceny a finanční částky, jak pro vítěze, tak pro školu. I tak nám byla udělena cena za nejoriginálnější a nejefektnější zpracování. Vyhodnocení probíhalo v zeleném salonku budovy Senátu ČR. Po vyhodnocení jsme měli i malou exkurzi po Senátu, dokonce jsme se posadili do zasedacího sálu, na místa, kde obvykle sedávají přední čeští politici. Ačkoliv jsme nezvítězili, nebyli jsme zklamaní. Už to, že jsme se probojovali mezi šest semifinalistů z obrovské konkurence, jsme považovali za velký úspěch. Krom toho jsme si s sebou odvezli spoustu cenných zkušeností a zážitků. Markéta Semančiková, Denisa Tkačíková, Jiří Bartusek, IV.A, Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín Pálení ãarodûjnic Dne proběhlo na Základní škole Hornická 7 pálení čarodějnic. Průběh akce byl následující: nejprve žáci pod dohledem pana učitele Martina Franka obešli budovu školy v zástupu. Mezi žáky vzadu se už pomalu začala šířit nálada a sem tam nějaký výkřik: Upadla čarodějnice! prořízl atmosféru. V zástupu jsme došli až k velkému hřišti, kde se upalovala největší čarodějnice, jež byla vytvořena žáky naší školy. Konečně jsme čarodějnici položili na hranici a zapálili. Nejdříve jsme chvíli počkali a dívali se, potom někteří odvážlivci skákali přes téměř dohořívající oheň. Úplně nakonec většina žáků odešla domů nebo na oběd, někteří nešťastlivci se šli ještě učit. A jak vlastně tento zvyk vznikl? Pálení čarodějnic pochází z dob, kdy se věřilo, že některé zvláštní ženy jsou čarodějnice a sesílají na lidi zlo. Tyto ženy byly bez milosti upalovány na veřejných místech. Lidé si mysleli, že je to jediný způsob, jak z nich vyhnat ďábla. Čarodějnice byly upalovány, a to zanechalo velice černou skvrnu na křesťanské církvi. Z této tradice se vyvinul zvyk, v němž se upalují slaměné panny oděné jako čarodějky. Zároveň tento obyčej znamená zničení kruté zimy a přivítání slunečného a veselého jara. Miroslav Oleják a Denis Czekaj, 8. A SLET âarodùjnic V pátek 27. dubna pořádala naše školní družina Slet čarodějnic. Za krásného slunečného odpoledne se děti sešly o půl druhé na zahradě, kde pro ně byly připraveny různé soutěže, např. skok do pece, let na koštěti, zaklínadla, slepá baba Jaga apod. Paní vychovatelky a učitelky měly opravdu těžkou práci, aby vyhodnotily tři nejstrašnější čarodějnice. S prázdnou však neodešel nikdo, odměněni byli všichni za snahu při soutěžích a za účast. Na závěr jsme zapálili oheň a děti opékaly buřty. Všem se nám to moc líbilo a už se těšíme na příští Slet čarodějnic. Lucie Lokajová vedoucí vychovatelka ŠD, při ZŠ Hlučín-Rovniny JARNÍ SHOW Z HLUâÍN-ROVNINY V hlučínském kině Mír se dne 3. května uskutečnila již tradiční Jarní show ZŠ Hlučín-Rovniny. Své hudební, taneční i herecké umění na ní předvedli žáci této školy, kteří své vystoupení připravovali dlouho před akcí. Chtěli byste vědět, jak myšlenka každoroční show vznikla? První akce se uskutečnila na jaře roku 2005 a výtěžek z ní byl poslán na pomoc oblasti postižené vlnou tsunami. Minulý rok se zakoupilo kolo pro afrického chlapce, kterého naše škola sponzoruje. O tom, na co se použije výtěžek z tohoto ročníku, rozhodne žákovský parlament. Na letošním pestrém programu se podíleli žáci tříd a jako hosté vystupovali také ti, kteří už lavice naší školy opustili. Návštěvníci si mohli poslechnout školní pěvecký sbor Sluníčko, hru na různé hudební nástroje, zpěv, zhlédli několik tanečních vystoupení, zajímavá byla také pantomima. Představení bylo provedeno v jednom dni celkem třikrát. Odpolední program pro rodiče byl obohacen překvapením. Profesionální tým z Inhair studia v Ostravě-Martinově pod vedením paní Moniky Martincové předvedl krátkou ukázku vlasových a vizážistických kreací. Za to jim patří velký dík. Letošní show byla úspěšná stejně jako ty předchozí a my doufáme, že za podpory učitelů a vedení školy se uskuteční další zdařilé akce. Hana Blažková, Hana Heidrová, Anna Tomasová, Marcela Tesařová, 6.C Konec koly se blíïí Připadá mi to, jako by to bylo včera, kdy jsem poprvé usedla do lavice na ZŠ Hornické. Nevěděla jsem, co mě na nové škole čeká, ale věděla jsem, že si tam zvyknu a najdu nové kamarády. A to se taky stalo. Celé čtyři roky mě potkávaly šťastné a radostné chvíle a také úspěchy, ale i neúspěch, vztek a zklamání. Zálibu jsem si našla ve školních olympiádách z přírodopisu, zeměpisu a dalších. Ve škole mě nejvíce těšilo to, že mohu pomáhat svému spolužákovi, který pomoc druhých potřebuje. Pomáhala jsem mu jak v učení, tak v tom, aby pohyb na škole pro něj nebyl žádnou překážkou. Účastnila jsem se taky spousty akcí. Mezi ně patřil i lyžařský výcvikový kurz na Javorovém. A za to, že dnes umím lyžovat, děkuji dvěma skvělým vyučujícím, p. učiteli Baturnému a panu učiteli Frankovi. Také chci poděkovat p. učitelce Schreierové a spoluhráčkám, které mě naučily hrát hru Ringo a že jsem se díky nim mohla zúčastnit Mezinárodního turnaje ve hře Ringo v Karviné. Pomalu se blíží 15. červen, a naposledy projdu dveřmi školy, která mě hodně naučila a dala mi možnost poznat nové lidi. Avneposlední řadě chci poděkovat všem vyučujícím za vlídné chování a to, že mi někteří byli velkou oporou. Taky mé díky patří mým kamarádům, kteří mi zpříjemňovali celé čtyři roky na škole. Na ZŠ Hornickou budu vzpomínat jako na školu, na kterou nelze zapomenout. Adéla Semančíková, IX.A, ZŠ Hornická Klokan opût po roce Omlouváme se čtenářům, kteří řešili příklady z matematického klokana, za chybné zadání čtvrtého příkladu palindrom. Mezi odpověďmi nebyla ani jedna správná. Správné řešení je číslo Děkujeme za upozornění všímavým čtenářům květnového čísla. Mgr. Iva Podstufková, učitelka ZŠ dr. Miroslava Tyrše ŠKOLSTVÍ

8 strana 8 HLUČÍNSKÉ NOVINY červen 2007 ŠKOLSTVÍ + KULTURA Fotografická akademie A006 Jedeme Likavka nás opût zve Rok se s rokem sešel a je tady květen, měsíc, ve kterém se setkáme s našimi družebními partnery ze základní školy z Likavky. Třicet tři let je pro historiky třeba jen mžik, ale naše škola, ZŠ dr. Miroslava Tyrše, Hlučín, je pyšná na to, že svou družbu založenou na přátelství, ale i soutěžení nic nepřerušilo. Letošní setkání žáků a pedagogů se uskuteční v Likavce. Tradice velí pojďme soutěžit v lehkoatletickém čtyřboji, musíme si však přiznat, že porazit naše slovenské soupeře bude těžký oříšek, jelikož naše tréninkové možnosti jsou stále omezené. Své síly si změří vždy tři dívky a tři chlapci z každého ročníku II. stupně v běhu na 60 m a 1500 m, hodu a skoku do dálky. Při závodech vždy panuje bojovná nálada a každý touží po vítězství, v duchu fair play určitě zvítězí ten nejlepší. Důležitá jsou však i nově vzniklá přátelství, poznávání nových zvyklostí, výměna zkušeností a vstřícný postoj pedagogů i rodičů žáků našich škol. Těšíme se, držte nám palce! Za ZŠ dr. Miroslava Tyrše, Hlučín Mgr. J. W. Mrázová kolákûv den na Z dr. M. Tyr e Na sklonku aprílového měsíce, konkrétně 24. aprílového dne roku 2007, proběhlo na ZŠ dr. Miroslava Tyrše v Hlučíně neaprílové dopoledně-odpolední vyučování, které bylo určeno všem, kteří se chtěli na vlastní oči podívat, jak probíhá výuka v dnešní době. Dopolední část byla určena žákům nejen spádových škol, kteří v příštím školním roce osobně zasednou do hlučínských lavic, ale také všem, kteří by se jen ze zvědavosti chtěli podívat, jak to na sportovní škole vypadá. Odpolední část s názvem Školákův den proběhla na 2. stupni. Kladla si za cíl zpřístupnit výuku všemožných předmětů zejména rodičům, kteří mohli být svědky toho, jak se jejich ratolesti vzdělávají, a hlavně mohli zhlédnout práci učitelů v reálném čase. Nabídka byla opravdu pestrá. Poděkování za úspěšnou akci patří zejména všem žákům, kteří byli ochotni obětovat volné odpoledne škole, jejich učitelům, a především těm, kteří přišli školu navštívit a možná i trochu zavzpomínat. Děkujeme. Mgr. Radim Šink, ZŠ dr. M. Tyrše Fotoakademie je soutěž pro žáky středních škol pořádaná serverem Fotoaparát.cz ve spolupráci s Gymnáziem Oty Pavla. Po úspěšném loňském ročníku, který pro naše gymnázium znamenal celkové sedmé místo v hodnocení škol, jsme se opět rozhodli posílat fotografie do letošních kategorií: U řeky, Okem turisty, Lidská tvář, Příroda zblízka a Stavby moderního člověka. Zadání celé soutěže, jejíž podstatou je bodování zaslaných fotografií, je tradičně vyhlášeno na podzim. Výsledky soutěže jsou pak zveřejněny na jaře a vítězové jednotlivých kategorií si převezmou ceny sponzorů. Paralelně s Fotoakademií probíhají také workshopy na vybraných školách. Gymnázium Josefa Kainara bylo díky vysokému počtu účastníků mezi prvními. Proto se koncem listopadu uskutečnilo setkání studentů a skupiny fotografů v čele s hlavní osobou Fotoakademie, paní RNDr. Helenou Macenauerovou. Mnohem více ale pro nás znamenalo výsledné druhé místo v hodnocení škol. Cenu (digitální fotoaparát a diplom) si převzali zástupci školy dne 10. dubna na Ministerstvu školství a tělovýchovy z rukou paní ministryně školství Mgr. Dany Kuchtové a odborné poroty, jíž předsedala paní Sára Saudková. Na závěr chceme touto cestou poděkovat všem zúčastněným, také paní profesorce Mgr. Naděždě Hladišové, která nám v průběhu soutěže dodávala patřičnou energii a motivovala nové fotografy. Doufejme, že letošní úspěchy jsou příslibem k dalším vyborným výsledkům v letech následujících. Lenka Koubková, III.B Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín Základní škola dr. Miroslava Tyrše v Hlučíně přijme pro školní rok aprobovaného učitele jazyka anglického. Žádosti s profesním životopisem zasílejte na adresu: Základní škola dr. Miroslava Tyrše, Tyršova 2, Hlučín nebo em: Podrobnější informace můžete získat na nebo telefonicky Taneãní soutûï HLUâÍNSKÁ LILIE V Kulturním domě Hlučín proběhl dne 28. dubna 2007 již XXIII. ročník tradiční taneční soutěže Hlučínská lilie. V soutěžích, které probíhaly od brzkého rána, se vystřídalo rekordních 150 přihlášených párů ve 14 kategoriích. Soutěž, která je finančně i organizačně velmi náročná, byla naplněna účastníky z celé Moravy, Slezska a ze Slovenska. Slovenští tanečníci přijížděli individuálně i autobusem, který dovezl soutěžící z TŠ Petera Ciekera ze Žiliny. Kromě bodovaných soutěží byly připraveny hobby soutěže pro neregistrované páry dětí a dospělých. Kulturní centrum Hlučín středisko kulturní dům a klub sportovního tance při KD Hlučín jako domácí pořadatelé připravili pro účastníky a diváky vyzdobený sál a veškeré doprovodné prostory, včetně prostoru s občerstvením. Mezinárodní porota měla velmi těžkou úlohu s vyhodnocením nejlepších párů v jednotlivých kategoriích, kteří převzali z rukou pořadatelů velmi krásné poháry a dámy květinu. Hlavní cenu předal starosta města Hlučína s ředitelem Kulturního centra Hlučín. Jako již tradičně na předních místech se umístily páry z KST při KD Hlučín, které patří již delší dobu ke špičce v České republice. Např. v kategorii dospělí B-LAT byl pár Rostislav Neuwirth a Markéta Dostálová z KST Hlučín nejlepší z devíti párů přihlášených tanečníků. KST Hlučín, který je podporován nejen městem Hlučínem, Kulturním centrem, potažmo kulturním domem, ale i nezanedbatelný je přínos sdružení rodičů při KD Hlučín, zviditelňuje město Hlučín v celé České republice a příhraničí. Již dnes začaly přípravy pro další, XXIV. ročník Hlučínské lilie v roce Miroslav Houžvička vedoucí KD Hlučín EXKURZE v ZOO Ostrava Dne 3. května 2007 jsme v rámci oslav Dne země jeli na exkurzi do ostravské ZOO. Výletem nás doprovázela paní asistentka Dihlová. Od školy jsme šli pěšky a na Autobusovém nádraží v Hlučíně už pro nás byl přichystán zájezdový autobus. V něm čekaly další dvě školy z Hlučína, které jely s námi. Výlet byl odměnou za celoroční studium v přírodopise. Do ZOO jsme dorazili kolem devíti hodin a hned se nás ujala paní průvodkyně Šárka, která nám ukazovala různé druhy zvířat a také nám o zvířatech hodně povídala, například jaké jsou druhy jelenů, jaký je rozdíl mezi slonem indickým a africkým, jaké mezi opicemi, a podobně. Nejvíce se nám líbili žirafy, slonice, jeleni, srny, zebry, ptáci a akvarijní rybičky. S paní průvodkyní Šárkou jsme prošli skoro celou ZOO. Prohlídka trvala přibližně dvě hodiny. Potom jsme se procházeli sami. Kolem půl jedenácté byl sraz u autobusu a v jedenáct odjezd. Zpátky v Hlučíně už nám zbyly jen krásné vzpomínky na výlet do ZOO. Budete-li se někdy nudit, určitě nezapomeňte ostravskou ZOO navštívit. Je tam moc a moc krásně. Kristýna Smolková a Monika Chvějová, 6. A. Kronika mûsta Hluãín oãima dûtí Z Generála Svobody 8, Hluãín Viděli jste ve městě Hlučín větší pohyb dětí? Kladli jste si otázku, proč tomu tak bylo? Na jeden květnový týden jsme odsunuli klasickou výuku a v naší škole proběhl týden projektového vyučování, kdy žáci poznávali co nejlépe město Hlučín. Projekt nesl název Putování se skřítkem Hlučínkem. Žáci byli rozděleni do skupinek. V prostorách školy a na vycházkách poznávali a řešili například historii města, dopravní situaci ve městě, orientovali se na mapě, seznamovali se s významnými budovami. Společně jsme navštívili několik institucí poštu, městský úřad, městskou policii, hasičskou zbrojnici, vojenský záchranný útvar. Poslední naše zastavení bylo v Muzeu Hlučínska, kde jsme zhlédli výstavu Svět panenek, besedovali s paní Schlossarkovou a viděli divadelní představení O vodníkovi Hastrmánkovi a rybí šupince. Touto cestou bych chtěla poděkovat všem ochotným a vstřícným lidem, kteří mi při projektu byli nápomocní a vyšli vstříc: paní J. Harazinové, panu Chrásteckému, paní Schlossarkové, panu Bednáři a zaměstnancům pošty, členům městské policie, panu Daňkovi a členům hasičského sboru, panu podplukovníku Řehulkovi a vojákům Vojenského záchranného útvaru Hlučín. Za celou realizaci projektu velice děkuji vedení školy, paní ředitelce M. Vyhlídalové, zástupkyni Z. Harazimové a všem učitelům pedagogického sboru. Lenka Smetanová

9 červen 2007 HLUČÍNSKÉ NOVINY strana 9 KULTURNÍ CENTRUM Zámecká 4, Hlučín MUZEUM HLUČÍNSKA Zámecká 4, Hlučín DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE Zámecká 6, Hlučín DĚTSKÝ RANČ HLUČÍN Celní, Hlučín Přehled kulturních akcí červen 2007 Datum hodina název akce místo konání pořadatel Hory mají oči 2 Kino Mír Hlučín KC Děti dětem, školy školám Mírové náměstí Hlučín KC Spider Man 3 Kino Mír Hlučín KC Spider Man 3 Kino Mír Hlučín KC Arthur a Minimojové Kino Mír Hlučín KC Prázdniny pana Beana Kino Mír Hlučín KC Arthur a Minimojové Kino Mír Hlučín KC Prázdniny pana Beana Kino Mír Hlučín KC Dětský den Hlučínské jezero KC, DDM, SRA, SDH, VZÚ Hlučín, Policie ČR Prázdniny pana Beana Kino Mír Hlučín KC Pohodový večer s Janou Schlossarkovou KD KC Screamers KD KC Ošklivé kačátko a já Kino Mír Hlučín KC Vratné lahve Kino Mír Hlučín KC Vratné lahve Kino Mír Hlučín KC Vratné lahve Kino Mír Hlučín KC Lékařská přednáška Evangelický kostel KC Hrátky s čertem divadlo pro ZŠ KD KC Hrátky s čertem divadlo pro dospělé KD KC Hlučínsko Valticko Vitorazsko Muzeum Hlučínska Muzeum Hlučínska Hlučínské slavnosti Mírové náměstí Hlučín KC Vláček kolejáček Kino Mír Hlučín KC Bestiář Kino Mír Hlučín KC Bestiář Kino Mír Hlučín KC Bestiář Kino Mír Hlučín KC Robinsonovi Kino Mír Hlučín KC Piráti z Karibiku Na konci světa Kino Mír Hlučín KC Robinsonovi Kino Mír Hlučín KC Pusinky Kino Mír Hlučín KC každou středu Rehabilitační cvičení seniorů KD KC KULTURA KC Kulturní centrum MH Muzeum Hlučínska DDM Dům dětí a mládeže DRH Dětský ranč Hlučín KP Komunitní plánování

10 strana 10 HLUČÍNSKÉ NOVINY červen 2007 KULTURA Velká soutûï s exkluzivní knihou Kronika jednoho roku Hluãín 2006 Kulturní centrum Hlučín ve spolupráci s motorestem Laguna vyhlašuje soutěž s těmito jednoduchými pravidly: Soutěže se může zúčastnit každý občan bez rozdílu národnosti, pohlaví a věku, který splní následující podmínku. Podmínka: zakoupit si v termínu od 4. června do 1. září 2007 publikaci Kronika jednoho roku Hlučín (1. září prodej pouze v areálu SRA od do hod.) Ke každé takto zakoupené publikaci bude prodejcem kupujícímu vydán slosovatelný kupon, jehož druhá část bude vložena do osudí a 1. září 2007 u příležitosti Hlučínského krmáše bude vylosován v hod. na pódiu v areálu sportovně rekreačního areálu na Hlučínském jezeře jeden výherce, který obdrží poukaz na sele. To bude v dohodnutém termínu pro výherce a jeho společnost připraveno ke konzumaci v motorestu Laguna. Kde je možno zakoupit knihu: V IC nebo knihovně na zámku, v kulturním domě na Ostravské ulici a v pokladně KD v obvyklých provozních hodinách, na Hlučínských slavnostech 23. června, resp. v sobotu 1. září od do hod. v areálu na Hlučínském jezeře.

11 červen 2007 HLUČÍNSKÉ NOVINY strana 11 In Bona Fidae Flute Festival Hluãín kvûtna aï 3. ãervna 2007 Festival se koná pod zá titou ing. Davida MaÀase, starosty mûsta Hluãína Vážení přátelé, dnes, kdy píši tyto řádky 27. května 2007 ve hodin máme za sebou čtyři koncerty (vždy jsme si vytleskali přídavek) prvého ročníku In Bona Fidae Flute Festivalu Hlučín Požádala jsem prof. Bruderhanse, uměleckého ředitele festivalu, aby se s námi podělil o své dojmy nejen z koncertů, ale i ze svého prvního setkání s Hlučínem a jeho okolím. Věřím, že i následujících sedm koncertů bude mít tak příjemnou atmosféru a návštěvnost jako ty, které už jsou, bohužel, minulostí. O provedení skladeb a děl nepochybuji. Vždyť jména účinkujících umělců hovoří sama za sebe. Děkuji všem, kteří nás podpořili a s realizací festivalu nám finančně pomohli. A ty, kteří váhají nebo váhali a pochybovali o kvalitě projektu festivalu a jeho umístění v městě Hlučíně, bychom rádi přesvědčili o smysluplnosti našeho počínání. Jak jinak než srdečným pozváním na festival In Bona Fidae Flute Festival Hlučín 2007 a věřím, že i Radmila Kotterbová ředitelka festivalu P. S. Obleky ani kravaty nejsou nutné. A nyní uï slova prof. ZdeÀka Bruderhanse: Po první hostinû dojmy Občanské sdružení In Bona Fidae nabídlo městu Hlučínu jedenáct hudebních hostin, jedenáct koncertů v rámci I. Mezinárodního flétnového festivalu Hlučín Byl jsem pověřen být uměleckým ředitelem festivalu, což znamenalo zkoordinovat programy a data, pozvat umělce. Přes poměrně malý počet účinkujících pokrývá jedenáct recitálů období více než čtyř a půl století a poskytuje opravdu veliké bohatství a různorodost charakteru hudebních děl až do současné doby. Ředitelka festivalu, paní Radmila Kotterbová, se starala o to ostatní. Co to ostatní znamená, jsem mohl sledovat via y a telefonáty v Austrálii, kde vlastně idea festivalu dostala svůj první impulz. Teprve po svém příjezdu jsem si začal opravdu uvědomovat, kolik práce příprava festivalu znamená pro paní Radmilu a team spolupracovníků, které si vybrala. V povědomí neinformovaného člověka je Ostrava a okolí spojeno s představou hutí, kouře, sazí a špatného vzduchu. Hlučín a přilehlé obce Prajska mne velice překvapily úpravností, čistotou a krásnou krajinou. Město Poruba pak množstvím zeleně a krásných stromů. Pro mnoho západních měst by tyto mohly být vzorem. První hudební hostinou byly sonáty pro obligátní cembalo a sólovou flétnu J. S. Bacha tedy vrcholná komorní díla par excelence. Krásný kostel Sv. Jana Křtitele se skvělou akustikou, vnímavé obecenstvo a spolupráce s českou jedničkou cembala, varhan a kladívkového klavíru, panem Jaroslavem Tůmou, byly ve svém úhrnu obrovskou inspirací. Pro mne byl tento recitál velikým zážitkem. Zdeněk Bruderhans VHlučíně dne Koncertem doc. J. Tůmy a prof. Z. Bruderhanse v kostele sv. Jana Křtitele se otevřel I. Mezinárodní flétnový festival v Hlučíně. Druhá hostina byla věnována repertoiru pro sólové cembalo. Program zahájily The Bells (Zvony) Williama Byrda, skladatele alžbětinského období a současníka Williama Shakespeara. V dalším průběhu recitálu jsme slyšeli veliké leporelo proměn stylů a forem a výrazů od meditativních, dramatických, virtuozních až k vysloveně humorným. Docent Jaroslav Tůma opět potvrdil, že je špičkovým umělcem mezinárodního kalibru. Jeho hra a zvolený program naprosto splnil ambici festivalu přinést poučení i potěšení. V případě tohoto recitálu bylo ještě přidáno okouzlení. Pro mne, který slyšel Jaroslava Tůmu poprvé live, to byl nejlepší cembalový recitál, který jsem kdy slyšel. Zdeněk Bruderhans V Hlučíně dne Třetí hostina byla věnována flétně a kladívkovému klavíru. Jestliže tento festival se může pyšnit něčím průkopnickým a svým způsobem ojedinělým, je to systematický přehled ukázek z bohatého a velmi různorodého repertoiru a stylu, které tato kombinace nabízí v rámci dvou recitálů. Byl jsem velmi šťastný, že docent Jaroslav Tůma přijal mé pozvání, a neméně šťastný byl i docent Václav Kunt, který projevil přání, aby jeho vystoupení bylo s kladívkovým klavírem. Jelikož jsem sám plánoval věnovat jeden ze svých recitálů této kombinaci, poprali jsme se přátelsky o lahůdky, které tato kombinace nabízí. Kdo slyšel třetí hostinu, uvědomí si netušenou zvukovou krásu skladeb období zhruba od druhé poloviny osmnáctého do první poloviny devatenáctého století, které se normálně hrávají s moderním klavírem. Václava Kunta jsem poprvé slyšel v australském Adelaide u příležitosti dvou koncertů Pražského komorního orchestru bez dirigenta, jehož byl sóloflétnistou. Při druhé návštěvě mi věnoval své CD s nahrávkou českých koncertů. Toto CD spolu s dojmem ze hry Václava a orchestru PKO rozhodly, že je to muž, kterého je nutno pozvat k účinkování na I. Mezinárodním flétnovém festivalu v Hlučíně. Virtuositu a krásný tón lze očekávat od profesionálních sólistů. Magické pianissimo a cit pro přesné načasování ticha v průběhu skladby jsou výsadou pouze některých. Tyto schopnosti potvrdil Václav Kunt bohatě ve svém recitálu, kde mu byl výjimečným partnerem a spolutvůrcem docent Jaroslav Tůma. Pro mne bylo vrcholem provedení sonát C. P. E. Bacha a Jiřího Čarta. Byl to vpravdě radostný recitál, kterému nechyběl ani humor a který ocenilo obecenstvo dobře zaplněného sálu nadšeným potleskem. Zdeněk Bruderhans v Hlučíně dne Zájem návštěvníků o Cembalo byl velký, takový nástroj se nevidí tak často. FOTO: Petr FLASH Gattnar KULTURA

12 strana 12 HLUČÍNSKÉ NOVINY červen 2007 Hluãínská tûrkovna nabídne jedin koncert PraÏského v bûru KULTURA + SPORT Hlučín Jediný letní koncert legendární kapely Pražský výběr, která letos znovu vyrazila na podia v novém složení, nabídne hlučínský festival Štěrkovna Open Music. Ten se uskuteční 3. a 4. srpna na břehu hlučínského jezera. Půjde o jediný koncert této skupiny na severní Moravě a ve Slezsku až do podzimu či zimy, na kdy Pražský výběr připravuje turné, vysvětlil člen pořadatelského týmu Petr Breitkopf. Pražský výběr, který letos rozčeřil vody české hudební scény odchodem kytaristy Michala Pavlíčka a basáka Vildy Čoka, před diváky nastoupí i s písněmi z nové desky Vymlácené rockové palice. Vystoupení v Hlučíně ale bude složené i ze starých a známých pecek Pražského výběru, dodal manažer skupina Aleš Nejedlo. I když skupina zahraje přes léto na řadě festivalů, pro severní Moravu a Slezsko si vybrala jen jedinou open air akci. Jsme rádi, že budeme hostit právě takovou legendu. Všichni, které zajímá současný zvuk Pražského výběru, by rozhodně na břehu hlučínského jezera v srpnu neměli chybět, dodal Breitkopf. Ještě do konce května si lidé mohou vstupenku koupit za výhodnou předprodejní cenu 250 korun. Předprodej zajišťují společnosti Ticketstream Po ukončení krajského přeboru mužů I. tř obsadilo družstvo první místo a stalo se Krajským přeborníkem ve volejbalu mužů pro rok Titul vybojovali tito hráči: Jiří Balarin, Lukáš Dědoch, Karel Dombek, René Gold, Filip Hladiš, ing. Jakub Jaborský, mgr. David Karčmař, Ondřej Měkýš, Martin Mika, Dušan Plesník, Martin Skoták, ing. Jan Švacha, Martin Štefek a Martin Závacký. Vedoucím družstva by mgr. Aleš Baturný. Vítězstvím si družstvo vybojovalo postup do kvalifikace o 2. ligu. Konečná tabulka KP I. tř. ve volejbalu mužů SR : 1. TJ Hlučín : Lignum Morávka : Tatra Kopřivnice : AZ Kylešovice : Jäkl Karviná : VŠB Ostrava : DHL B Ostrava k 66: TJ Nový Jičín : VK Kylešovice : Kovohutě Břidličná : a TicketPro. Veškeré informace zájemci najdou na našich stránkách doplnil pořadatel. Kromě legendárního Pražského výběru dá letošní Štěrkovna Open Music prostor i dalším hvězdám. Mezi ty největší zahraniční patří polská metalová megastar TSA a americká písničkářka Janet Robin. Přijede i to nejlepší, co nyní nabízí slovenská scéna. V Hlučíně vystoupí No Name, Peha a Horkýže Slíže. Z českých umělců se mohou návštěvníci těšit na kapely Kryštof, Vypsaná fixa a Michala Prokopa s Framus 5, doplnil Breitkopf. Celkem v Hlučíně letos vystoupí dvě desítky skupin. Kromě hudby na návštěvníky čeká i bohatý doprovodný program a řada vodních radovánek. Připravujeme turnaj v plážovém volejbale. K dispozici budou i vodní lyže, šlapadla, loďky a minigolf. Pro všechny návštěvníky bude bezplatný kemp, řekl pořadatel. Na podiu se letos opět objeví Artur Ropotámo, který provázel oba předchozí ročníky. Starý vrásčitý muž je nesmazatelně spojen právě s Pražským výběrem. Proto nebude chybět tentokrát. To bude show. To budete zírat. Máte se se na co těšit, vzkazuje Ropotámo návštěvníkům. ZPRÁVY Z VOLEJBALU TJ HLUâÍN Po ukončení okresního přeboru žákyň obsadila naše děvčata první místo a stala se tak Okresním přeborníkem ve volejbalu žákyň pro rok Titul vybojovaly tyto hráčky: Veronika Adamcová, Klára Holečková, Klára Honišová, Zuzana Cholevová, Šárka Kladivová, Hana Kotzurová kapitánka družstva, Romana Malcharková, Michala Schmiedová, Ivana Smolková, Kateřina Vopálková a Vanda Osmančíková. Trenéry družstva byli František Košař a ing. Jakub Jaborský. Tento titul družstvo získalo i v loňském roce. Konečná tabulka OP ve volejbalu žákyň SR Finále I.: 1. TJ Hlučín : MSA Dolní Benešov : Sokol Sudice :30 21 Finále II.: 4. Sokol Zlatníky : SVK Opava : SK Kravaře :42 14 V okresním přeboru juniorek obsadila naše děvčata 8. místo z osmi účastníků. (KoFr) Turnaj ÏákÛ DARKOVIâKY 2007 Fotbalový klub Darkovičky (FK Darkovičky) uspořádal v úterý žákovský turnaj s názvem Darkovičky Celodenního turnaje se zúčastnila žákovská družstva TJ Hať, TJ Šilheřovice, TJ Markvartovice a domácí FKD. Hrálo se systémem každý s každým, následně hrála družstva o celkové umístění třetí se čtvrtým a první s druhým (finále). V boji o třetí místo porazily Šilheřovice družstvo Markvartovic 1:0. Ve finále se utkalo domácí družstvo s mužstvem z Hati. Finále bylo ve znamení stálé převahy domácího družstva, které nakonec zvítězilo těsným rozdílem 1:0 gólem Cigána. O cenu pro nejlepšího střelce turnaje se podělili se stejným počtem tří gólů Martin Cigán z družstva Darkoviček a Patrik Dudek z Hati. Talentem turnaje byl vyhlášen Dominik Lukáš z družstva Šilheřovic a cenu pro nejlepšího brankáře si odnesl Jan Bukovec z družstva Markvartovic. Organizační výbor turnaje děkuje všem sponzorům, rodičům a Městu Hlučín za podporu úspěšného turnaje žáků v Darkovičkách. Za FK Darkovičky: Ing. Pavel Kudla Kvalifikace o postup do 2. ligy ve volejbalu muïû Po vítězství našeho družstva TJ Hlučína v KP 1. tř. pro rok 2007 se uskutečnila ve dnech až ve sportovní hale v Hlučíně kvalifikace o postup do 2. ligy ve volejbalu mužů. Této kvalifikace se zúčastnilo pět vítězů krajských přeborů z Moravy: TJ BOJKOVICE (zlínský kraj), TJ ŠUMPERK (olomoucký kraj), SK Rostex VYŠKOV (jihomoravský kraj), TJ Sokol HROTOVICE (kraj Vysočina) a domácí TJ Hlučín (moravskoslezský kraj). Po urputných bojích, kde hrál každý s každým, postoupila do 2. ligy první dvě družstva. Domácí družstvo TJ Hlučín zvítězilo ve všech čtyřech utkáních, a to 3x výsledkem 3:0 a s TJ Sokol Hrotovice 3:2, a tím postoupilo jako první družstvo. Druhé postupové místo obsadilo družstvo TJ Sokol Hrotovice. Celá třídenní kvalifikace měla velmi zdařilý průběh po stránce organizační, sportovní i společenské. Proto chceme touto cestou poděkovat zejména panu Tomáši Foltýnkovi za SRA Hlučín, a to jak za ubytování družstev, tak i za ostatní potřebné zabezpečení. Velký dík patří i divákům, kteří při utkání zejména domácího družstva zaplnili celé hlediště sportovní haly a svým sportovním povzbuzováním připěli k jeho výbornému výkonu. Závěrem chceme poděkovat za finanční podporu kvalifikace od MěÚ, TJ Hlučín a Franty Tanečka. Konečná tabulka kvalifikace o 2. ligu ve volejbalu mužů: 1. ZJ Hlučín : TJ Sokol Hrotovice : TJ Bojkovice : TJ Šumperk : SK Rostex Vyškov :12 4

13 J 7 W&1 N(Y?g?W& @(Y?f?W&(Y?f?W&(Y?f?W&(Y?f?W&(Y?f?W&(Y?f?W&(Y?f?W&(Y?f?W&(Y??W&(Y?f?W&(Y?f?W&(Y?f?W&(Y?f?W&(Y?f?W&0M?f? červen 2007 HLUČÍNSKÉ NOVINY strana 13 âi TùNÍ INTERIÉRÒ VOZIDEL Kompletní ãi tûní interiérû vozidel, sedadel a ãalounûní, ãi tûní lit ch kol vãetnû pneu, ruãní a strojní rozle tûní laku karoserie, o etfiení venkovních a vnitfiních plastû. Marie EVâÍKOVÁ ití pfiikr vek ãi tûní pefií nové péfiové v robky oprava koïe in, odûvû Celní 4, Hluãín, tel.: , (budova Auto koly vedle LIDLU) Nová otevírací doba: Pondûlí hodin Úter 9 15 hodin Stfieda hodin âtvrtek 9 15 hodin Pátek 9 15 hodin Prodej autokosmetiky MA FRA, poradenská sluïba. ul. Slovanská 1089/23 Hluãín Objednávky: nebo HLEDÁM BYT v Hluãínû a blízkém okolí Tel. kontakt: 776 7(Y?e? 3H? 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?? 1??????????? (Ye? KOUPÍM rodinn dûm - HLUâÍN a okolí Tel. kontakt: @ 3 N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N W&5 INZERCE Ostravská 79/31, Hluãín Tel/fax: Mobil: CENÍK PÒJâOVNY Typ stroje PÛjãovné Záloha Pfiíslu enství PÛjãovné DráÏkovací fréza kotouãe Bruska pás. EBP 65-E3/sys kotouã Bruska úhl. EBU mm kotouã Bruska úhl. EBU mm kotouã Bruska úhl. EBU 15G-150 mm kotouã Bruska úhl. EBU 23 D-A 230 mm kotouã Bruska vibraãní FOS brus. pásy Pila kotouãová EPK 16D/sys kotouã Pila pfiímoãará EPL 75B-E pilky Pila pfiímoãará EPL 75 E pilky Vrtaãka EVP 13E-2H3/sys vrtáky Aku ASV 12E/sys vrtáky Aku ASV 14E/sys vrtáky Horkovzdu ná pistole FHG-2000 Vysavaã zahradního jezírka 1,5 m, 3 m PÛjãovna elektrického náfiadí Typ stroje PÛjãovné Záloha Pfiíslu enství PÛjãovné Míchadlo MXP 1000EQ metla Sváfieãky KITin rûzné svafi. kabely Bourací kladivo GBH 7-46DE sekáã 50 pice 50 Bourací kladivo HEX 1700W sekáã 50 pice 50 Sekací kladivo HM 1202C sekáã 50 pice 50 Sekací kladivo HM sekáã 50 pice 50 Vrtací kladivo HR vrtáky Míchaãka Vysokotlak ãistiã K4.96+T kartáãe 100 Vertikulátor provzdu Àovaã travin Pila elektrická ES 2135A Pila motorová PS smûs paliv. 30,-/1 Pro zapûjãení stroje jsou nutné tyto doklady: Ceny pûjãovného jsou uvedeny vãetnû 19 % DPH za kaïd kalendáfiní den. Fyzické osoby: obãansk prûkaz, druh doklad (fiidiãsk prûkaz, cestovní pas, rodn list) Právnické osoby: v pis z obchodního rejstfiíku, obãansk prûkaz, druh doklad (fiidiãsk prûkaz, cestovní pas, rodn list) Pfii zapûjãení nad 10 dnû SLEVA 10 % Tù ÍME SE NA VA I NÁV TùVU!!!

14 strana 14 HLUČÍNSKÉ NOVINY červen 2007 INZERCE

15 červen 2007 HLUČÍNSKÉ NOVINY strana 15 TAXI HLUâÍN Pfii objednávce pfiedem moïnost pfiistavení vozidla pro 6 pasaïérû. Zaji tûní Drink Service (odvoz Vás i s Va ím vozidlem) VOLÁNÍ ZDARMA CYKLOSLUÎBY PAVLITA LIBOR Hrnãífiská 7 HLUâÍN U pfiíleïitosti 15 let trvání firmy pfiipravujeme pro zákazníky ve dnech SLEVU 15 % na v echny typy jízdních kol Otevírací doba: Po Pá 9 12 hod., hod. So 8 12 hod. Prodejna a opravna Hrnãífiská 7, Hluãín tel.: , ING banka a pojišťovna Martin Skoták poradce pro finanční plánování Zahradní 31, Hlučín mobil: hypotéky stavební spoření penzijní připojištění životní a zdravotní pojištění ING konto ING fondy finanční služby podnikové klientele e?e??ee??ee??ee??e e?e??ee??ee??ee??e h? h? h? h? h? h? g g g g g g Geometrické plány, vytyãovací práce GEODETICKÁ KANCELÁ MIKROAREA, s.r.o. HLUâÍN, âsa 13A (v areálu Stavebnin Jednoty) tel.: ??ee??ee??ee??e??ee??ee??ee??e???????? KOUPÍM POZEMEK v Hluãínû a pfiilehlém okolí k v stavbû RD. Platím hotovû. Telefon: ZAHRADNICTVÍ MICHŇA výsadba a údržba zahrad řez živých plotů Prodej: okrasných dřevin, hnojiv zahradních substrátů postřiků rododendrony od 45 Kč bonsaje od 100 Kč U Stadionu 4, Hlučín (směr SILO) Po Pá: 8 18 hod. So: 8 12 hod. Tel.: , INZERCE

16 gw-x? fw&(?')x? e?w&(y?v')x eeew&(ye?v')k? ee?w&(y?fv' ee(yhe?v')k?hf eeh?hfv' ee ee ee e e V' W&(Ygef?W&(Y?gef W&(Yhef V')Xhef?V')X?gef V')Xgef?V')X?fef W&(Y?V')X?e?O&(Y?eV')Xeee ee ee ee e (Y ef?v')x?e fegv')xe feg?v')x? fehv')x fehw&(y feg?w&(y? fegw&(ye fef?w&(y?e fee?w&?f fe?w&(y?f fe?v')x?f fee?v'?f fef?v')x?e fegv')xe feg?v')x? fehv')x fehw&(y feg?w&(y? efw&(yf )X e e ee ee )Xf?W&(Y?ee?I')X?eW&(Yeee V')X?W&(Y?e?V')?&(Yf W&(Ygef?W&(Y?gef W&(Yhef V')Xhef?V')X?gef V')Xgef?V')X?fe W& e e ee ee ee eel?hfw& ee)xhe?w&(m?hf ee?v')x?fw& eeev')xe?w&(m? e?v')x?w&(y fv')?&(y? gv+y? strana 16 HLUČÍNSKÉ NOVINY červen 2007 HLUČÍNSKÉ NOVINY. Vydavatel: Město Hlučín a Muzeum Hlučínska, příspěvková organizace. Šéfredaktor: Mgr. M. Chrástecký. Zástupce: Ing. D. Maňas, další členové: Ing. P. Reiský, Ing. J. Harazinová, Mgr. Z. Kačor, K. Korchanová. Jazyková úprava: Jan Daniel. Adresa redakce: Zámek Hlučín, Zámecká 4, Hlučín , tel.: , mobil: Náklad: ks. Tisk: RINGIER PRINT s.r.o. UZÁVùRKA P Í TÍHO âísla HLUâÍNSK CH NOVIN JE Zájemci o zveřejnění jména, kontaktujte, prosím, informátorku MěÚ Hlučín na telefonním čísle , nebo osobně, minimálně 1 měsíc před požadovaným zveřejněním. PŘIVÍTALI JSME Tereza Hanzlíková Silvie Měkýšová Anežka Petermannová JUBILANTI Zdeňka Mičková *1919 František Lampa *1924 Alžběta Tománková *1921 Matylda Kotlářová *1924 Alois Konečný *1927 Jarmila Šimůnková *1927 Františka Sovová *1926 Hildegarda Šoferová *1926 Ladislav Korbelka * 1922 ROZLOUČILI JSME SE: Lucie Kaštánková Laterna Poreč, 9 dnů u moře, , cena Kč za dopravu a ubytování. Info. tel.: Nabízím skříňový šicí stroj. Telefon: Pronájem trubkového lešení včetně podlážek. Tel.: , Koupím RD se zahrádkou do 40 km od Hlučína. Spěchá, platím hotově. Tel.: Koupím chatu nebo chalupu k rekreaci na Hlučínsku, menší rekonstrukce nevadí. Platím hotově. Tel.: Poskytujeme nebankovní půjčky i pro ženy na mateřské dovolené od Kč do Kč bez ručitele na směnku. Tel.: Prodáme dr. byt 3+1 s garáží v Kozmicích u Hlučína. Vnitřní zateplení, vlastní plyn. Topení, zděné jádro nízký nájem! 3 sklepy, velká kuchyň i koupelna, cena Kč. Tel.: Vyměním dr. byt 2+1 Hlučín-Rovniny za větší. Tel.: Koupím nebo si pronajmu garáž v Hlučíně na ul. Okrajová. Tel.: Prodám obytný přívěz, menších rozměrů, levně. Může být i jako chatka na zahradu. Tel.: Dovoz písku, štěrku převoz materiálu do 2t multikára. Milan Kania, tel.: Prodej zatavňovací dlažby. Milan Kania, tel.: Pronajmu prostory vhodné k řemeslnému podnikání, s možností využití kancelářských prostor. Tel.: Prodám byt v os. vl. včetně balkonu Dolní Benešov. Tel.: Koupím byt, případně pronájem Hlučín a okolí. Tel.: Prodám družst. 3+1 Hlučín-Rovniny po rekonstrukci. Nejvyšší nabídce. Tel.: Nebankovní úvěry zaměstnacům, důchodcům do 75 let, osvč, ženám na mateřské dovolené od 30 do Kč. Tel.: Prodám chatku v zahradní kolonii na Vinohradech v Hlučíně. Tel.: Nabízíme kvalitní plastová okna a dveře, rolety, žaluzie, parapety. Neváhejte, zavolejte. Tel.: Soukromá výuka anglické konverzace. Právě jsem se vrátila po osmi letech z ciziny. Máte-li zájem o zlepšení své slovní zásoby, výslovnosti, gramatiky či plynnosti konverzace, volejte Koupím garáž v Hlučíně na ul. Komenského (U Stadionu), nebo hledám dlouhodobý pronájem ?O2 7(Y?e? 3H? )X? (YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW& (YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW& (YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW& N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N ?? 0Mhe? (YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW& (YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(Y W&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW& (YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW& L?? 1??????????? (Ye? 3(Y?e? @)X?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? L?g 1? Obchodní dům PAULI v Hlučíně přijme do zavedeného kosmetického salonu se stálou klientelou KOSMETIČKU na živnostenský list. Nástup od Provoz je nadstandardně vybaven veškerým zařízením a klimatizací. Příznivé nástupní podmínky.

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Cílem je aktivizace seniorů, naplňování jejich volného času,

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe

Ekologické aktivity, exkurze, praxe Ekologické aktivity, exkurze, praxe 10. 9. Kvinta, sexta, 3. ročník návštěva výstavy Ligy proti rakovině Každý svého zdraví strůjcem Mgr. M. Šverma 10. 10. Porada k projektu ENERSOL 2014 - RNDr. H. Pokorná,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo?

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo? Zpravodaj Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí 29.4. 2015 Ročník 1, číslo 4 Dobrý den! Vkvětnu dobíháme do cílové rovinky, atodoslova. Čeká nás spoustu sportovních akcí ahlavně finále: naše domečkovská Akademie,

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Základní škola. Dolní Vilémovice

Základní škola. Dolní Vilémovice Základní škola Dolní Vilémovice Školní rok 2012 2013 SLOVO ÚVODEM Školní rok 2012 2013 pro malou vilémovskou školičku znamenal mnoho nového. Nová paní ředitelka, nová paní učitelka, vychovatelka Jen ty

Více

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŽE SAPERE vědět, jak žít Čl. 1 Povaha a cíl soutěže SAPERE vědět, jak žít (1) Soutěž SAPERE vědět, jak žít (dále jen

Více

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití.

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. DEN SE PSY EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. Letos jsme se zaměřili na lepší informovanost veřejnosti a hlavně dětí o tom,

Více

Kulturní centrum Hlučín je příspěvkovou organizací města Hlučína s vlastní právní subjektivitou, která byla zřízena v roce 2000 sloučením několika

Kulturní centrum Hlučín je příspěvkovou organizací města Hlučína s vlastní právní subjektivitou, která byla zřízena v roce 2000 sloučením několika PREZENTACE Kulturní centrum Hlučín je příspěvkovou organizací města Hlučína s vlastní právní subjektivitou, která byla zřízena v roce 2000 sloučením několika subjektů působící ve městě (Kulturní dům, Městská

Více

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Projekty školní SVĚT ŘEMESEL, CYKLISTA A CHODEC, EVROPA Projekty regionální KAMARÁDI,ČTYŘLÍSTEK,OD PÍSMENE K ČASOPISU/prezentace projektu

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

POZVÁNKA. Ošetřovatelské dny prevence 29. 4. 30. 4. 2015

POZVÁNKA. Ošetřovatelské dny prevence 29. 4. 30. 4. 2015 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ POZVÁNKA Ošetřovatelské dny prevence 29. 4. 30. 4. 2015 Opava, Hauerova 4 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FAKULTA VEŘEJNÝCH

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing.

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Nikola Němcová 1. Šestkový volejbal Všeobecná ustanovení: 1.1. Soutěž řídí

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr.

Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr. Výroční zpráva 2013 Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr.cz Vážení přátelé, dovolte mi v této výroční

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

FAČR PODPORUJE FOTBAL VE ŠKOLÁCH

FAČR PODPORUJE FOTBAL VE ŠKOLÁCH FAČR PODPORUJE FOTBAL VE ŠKOLÁCH Vážení sportovní přátelé, V Praze dne 1. 9. 2014 současný svět nabízí dětem mnoho možností, jak trávit svůj volný čas. Bohužel už je pryč doba, kdy jsme na každém hřišti

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL, KAT. IV Břeclav 14.-15. června 2012 A. Všeobecná ustanovení 1. Adresa sportovní

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Program v kmenových tř. v době od 9. do 12.00hod: Odborné pracovny v době od 9. do 12.00hod: 2. A Psi pohádka, písnička, povídání o psech Dějepis Historické přírodní

Více

Školní rok 2011 / 2012

Školní rok 2011 / 2012 Školní rok 2011 / 2012 1.čtvrtletí 1. září 2011 - Slavnostní uvítání prvňáčků I.A Mgr. Marie Krejčířová I.B Mgr. Eva Stratilová I.C Mgr. Veronika Sedláková 1.9. čtvrtek Slavnostní zahájení školního roku

Více

Pecháček Miroslav. Hlavní rozhodčí: Program 11.9.2015 :

Pecháček Miroslav. Hlavní rozhodčí: Program 11.9.2015 : ČMKJ - Klub chovatelů loveckých slídičů - sekce retrieverů pořádá ve spolupráci s AMČR, VLS ČR s.p. Divize Karlovy Vary a AGRO TRAVEL s.r.o. Klubové všestranné zkoušky přinášení retrieverů O pohár starosty

Více

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele,

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele, www.cemach.cz Soutěž CEMACH je kreativní soutěž určená především studentům českých a slovenských středních škol s maturitou a žákům vybraných základních škol 1 v poznávání moderního Izraele. Cíl: Edukace

Více

KLUB FARAONSKÝCH PSŮ. Speciální výstavu a klubový coursing (Krása a výkon KFP) PROGRAM:

KLUB FARAONSKÝCH PSŮ. Speciální výstavu a klubový coursing (Krása a výkon KFP) PROGRAM: KLUB FARAONSKÝCH PSŮ pořádá Speciální výstavu a klubový coursing (Krása a výkon KFP) v jezdeckém klubu Vasury - Kolesa (Kladruby nad Labem) GPS souřadnice: 50 5'19.939"N 15 28'36.064"E PROGRAM: Sobota

Více

ZAJÍMAVOSTI A OCENĚNÍ

ZAJÍMAVOSTI A OCENĚNÍ ZAJÍMAVOSTI A OCENĚNÍ Byla nám udělena akreditace MPSV k uskutečňování vzdělávacího programu Úvod do dobré praxe v Domově Odry. V prosinci 2014 proběhla kolaudace Konferenčních prostor, které jsme vybudovali

Více

KOUBA CUP 2014 XXII. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ

KOUBA CUP 2014 XXII. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ KOUBA CUP 2014 XXII. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ U-15 OSTRAVA, 25. 28. 8. 2014 Datum konání: Pondělí 25. srpna čtvrtek 28. srpna 2014. Pořadatel: Moravskoslezský KFS z pověření

Více

Z hřiště TJ Ludgeřovice

Z hřiště TJ Ludgeřovice Z hřiště TJ Ludgeřovice Příloha č. 4 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2014 Z prvního jarního utkání fotbalistů TJ Ludgeřovice v I.A třídě na domácím hřišti Konalo se za krásného jarního počasí 29.3.2014,

Více

a)zahájení seznámení s novými členy z SOŠ v Lužické ulici, kde se dnešní schůzka uskutečnila.

a)zahájení seznámení s novými členy z SOŠ v Lužické ulici, kde se dnešní schůzka uskutečnila. SCHŮZKA ŽÁKOVSKÉ RADY ZE DNE 24.2.2012 Program: a)zahájení seznámení s novými členy z SOŠ v Lužické ulici, kde se dnešní schůzka uskutečnila. b)soutěž O putovní studentský pohár trvá celý rok a jednotlivé

Více

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008 Základní škola Litomyšl, T.G.Masaryka 1145 Propozice republikového finále AŠSK ČR ve stolním tenisu základních škol Litomyšl 7.12.-9.12.2008

Více

Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR

Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR pořádají Mistrovství ČR SUT plesových předtančení Mistrovství

Více

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--)

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--) Název organizace Požadované Poskytnutá Obsah projektu Kč 1. Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel Rehabilitační pobyt 20.000,-- 10.000,-- - doprava 2. Asociace rodičů a přátel zdravotně

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU PROPOZICE SOUTĚŽE / ORGANIZAČNÍ ŘÁD ROK 2014 Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary (dále jen ZŠ a ZUŠ) a Mezinárodní pěvecké centrum Antonína

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2014

o činnosti a hospodaření v roce 2014 o činnosti a hospodaření v roce 2014 spolek SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO ÚČTU: KB

Více

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže:

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže: Soutěžní kategorie: A) Jazz, moderna, scénický tanec B) Disko C) Street dance D) Plesová choreografie E) Roztleskávačky Věkové kategorie: 1) mini - do 6 let 2) děti - do 10 let 3) junioři - do 15 let 4)

Více

3. 5. června 2013 Kemp PECKA Královéhradecký kraj

3. 5. června 2013 Kemp PECKA Královéhradecký kraj Preventan Cup 2012/2013 PREVENTAN CUP CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ZÁKLADNÍCH ŠKOL VE VYBÍJENÉ Propozice Republikového finále AŠSK ČR Záštitu převzal Ing. Josef Táborský, člen Rady Královéhradeckého kraje 3. 5. června

Více

1.čtvrtletní pedagogická rada

1.čtvrtletní pedagogická rada Pondělí 4.11. Městská policie 5.B 10.00-11.40 Mgr.Holcová Pondělí 4.11. SCIO testy v 9.A + 9.B Městská policie 8.00-9.40 5.A ve třídě 5.A 10.00-11.40 5.B ve třídě 5.A, Okresní knihovna ŠD 13.30-14.30 Výlet

Více

Š kolní kolo chemicke olympiá dy

Š kolní kolo chemicke olympiá dy Š kolní kolo chemicke olympiá dy Během měsíce ledna proběhlo školní kolo chemické olympiády kategorie D, které obsahovalo domácí část, kontrolní test a praktickou část v chemické laboratoři. Olympiády

Více

9. regionální veletrh fiktivních firem Praha

9. regionální veletrh fiktivních firem Praha Pozvánka na 9. regionální veletrh fiktivních firem Praha 28. ledna 2015 Obchodní akademie Vinohradská Praha 2, Vinohradská 38 Vážená paní, vážený pane, vážení pracovníci fiktivních firem, dovolte mi, abych

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 10. BŘEZNA 2015 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB

NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 10. BŘEZNA 2015 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 10. BŘEZNA 2015 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB SHRNUTÍ POSLEDNÍHO ROČNÍKU Sedmý veletrh pracovních příležitostí Kariéra PLUS se uskutečnil v aule Vysoké

Více

Číslo 4. Ročník II. Červen 2012

Číslo 4. Ročník II. Červen 2012 Školní ilustrovaný magazín III. základní školy Jindřichův Hradec Číslo 4. Ročník II. Červen 2012 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková,

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Náš zpravodaj Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Číslo: 1/2012 27.2.2012 Náš zpravodaj Tak je tu druhé, respektive číslo první, našeho zpravodaje. Zatím se nám nějak nedaří dostávat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 občanské sdružení SPOLEČNÁ POHODA se sídlem 262 11 Rosovice 267 IČO 265 44 610 tel.: 605 732 422, č. účtu: 158 836 676/0600 http://pohoda.rosovice.info, e-mail: pohoda@rosovice.info

Více

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ASTRA ZLÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ASTRA ZLÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ASTRA ZLÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ODDĚLENÍ PŘÍRODOVĚDY Družstevní 4513, Zlín Vedoucí EVA KUDELOVÁ ODDĚLENÍ PŘÍRODOVĚDY Sídlíme v budově DDM ASTRA na ulici Družstevní č. 4513 na Jižních

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Borůvka Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci, již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší

Více

Účelové dotace v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2012

Účelové dotace v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2012 Příloha č. 3 ové v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2012 Č. Název organizace Projekt Požadovaná 1 ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ MÍSTNÍ ORGANIZACE OSTRAVA Celoroční organizovaná činnost dětí a mládeže

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 8. BŘEZNA 2016 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB

NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 8. BŘEZNA 2016 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 8. BŘEZNA 2016 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB SHRNUTÍ POSLEDNÍHO ROČNÍKU Osmý veletrh pracovních příležitostí Kariéra PLUS se uskutečnil v aule Vysoké

Více

Zpravodaj ORM č. 1/ 2013

Zpravodaj ORM č. 1/ 2013 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Tel. 724 874 049, e-mail: osh.novyjicin@c-mail.cz Nový Jičín dne 20.února 2013 Zpravodaj ORM č. 1/ 2013 Všem: vedoucím kolektivů MH, vedoucím

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Královéhradeckého kraje a Okresním sdružením hasičů Čech, Moravy

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Společnost GAUDEAMUS o.p.s byla založena dle zakládací smlouvy ze dne 5. 11. 1998 těmito

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více