Ob asník Zbýova 1/2011 v novaný nejnov jím aktualitám LEDENB EZEN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ob asník Zbýova 1/2011 v novaný nejnov jím aktualitám LEDENB EZEN"

Transkript

1 Ob asník Zbýova 1/2011 v novaný nejnov jím aktualitám LEDENB EZEN Z OBSAHU: Pravidelné rubriky Hospoda ení m sta v roce 2010, rozpo et na rok 2011 S ítání lidu, dom a byt

2 Foto na titulní straně Miroslav Procházka 2

3 Slovo místostarosty Vážení občané, při sestavování rozpočtu na rok 2011 se někteří nově zvolení zastupitelé pozastavovali nad částkou rozpočtu určenou na likvidaci komunálního odpadu. Z diskuze kolem této částky vyplynul požadavek analýzy odpadového hospodářství města Zbýšova. Při zpracovávání tohoto úkolu za posledních pět let jsme došli k následujícím výsledkům: V roce 2006 vydalo město Zbýšov na odpadové hospodářství korun, v roce korun, což je necelých 10 % rozpočtu. Odpadové hospodářství jako celek lze rozdělit do tří částí. 1) Velkoobjemový odpad, což jsou kontejnery v ekodvoře Na Láně. Cena za uložení jedné tuny tohoto odpadu byla v roce 2006 celkem Kč, v roce 2010 činila již Kč, což je nárůst o 34 %. Navíc se v roce 2006 svážely tři velkoobjemové kontejnery týdně proti šesti za týden v roce Celková částka za likvidaci tohoto odpadu byla v roce tis. Kč, v roce Kč. 2) Svoz tříděného odpadu v kontejnerech umístěných ve městě (sklo, plasty, papír). V roce 2006 bylo v ulicích umístěno celkem 36 kontejnerů s cenou 120 Kč za všechny komodity. Celkem bylo v r odvezeno za rok 768 kontejnerů za 152 tis. korun. V roce 2010 mělo město Zbýšov 53 kontejnerů s cenou komodit 154 Kč sklo, 215 Kč plast, 227 Kč papír. Celkem bylo odvezeno v roce kontejnerů za 839 tis. korun, což je nárůst na 268 %. 3) Svoz komunálního odpadu toto je jediný svoz, který hradí sami občané. Všimli jste si jistě toho, že v roce 2009 došlo ke změně platby z nálepky za popelnici na výběr za svoz odpadu za každého občana, což je systém, který je v ČR jednoznačně preferován a doporučován. Porovnání ceny je tedy vzhledem ke změnám ve způsobu placení lehce nepřesné, přesto však několik čísel: V roce 2006 bylo prodáno celkem 843 nálepek jedna popelnice připadla na 4,75 obyvatel Zbýšova. Svozy byly prováděny 271x týdenní, 384x čtrnáctidenní, 188x měsíční. Celkem bylo tedy za rok svezeno popelnic v celkové ceně tis. Kč, což je průměrně 39 Kč na svoz jedné popelnice. V roce 2010 při změně způsobu placení svozu je svážen komunální odpad každý týden všem občanům. Pokud bychom předpokládali tříčlenné domácnosti na jednu popelnici, bylo by svezeno týdně asi popelnic, což je celkem popelnic za rok. Cena jednoho svozu by byla 28 Kč. Při předpokladu čtyřčlenných domácností by bylo týdně svezeno asi 963 popelnic, což je popelnic za rok a cena by byla 36,90 Kč za jeden svoz popelnice. Celková cena za rok 2010 je tis., což je nárůst na 178 % roku 2006, nárůst počtu svozů je ale 253 %, resp. 190 % dle počtu členů domácnosti. Celková cena se zvýšila, přesto však při přepočtu na jeden svoz popelnice je nižší. Občané Zbýšova platili v roce Kč za jednoho člena domácnosti. Dluh při tomto způsobu placení činí celkem cca 20 tis. korun a bude od dlužníků vymáhán pomocí exekucí. 3

4 Město Zbýšov doplácelo v roce 2010 na svoz všech odpadů z rozpočtu 496 Kč na každého občana. Co říci závěrem, jaké vidíme chyby a možnosti pro vývoj odpadového hospodářství? Při pohledu do kontejneru zjistíte, že třetina plastových lahví a papírových krabic není zmačkaná, zůstávají v původním stavu, to znamená, že jedna třetina kontejneru je vyvážena zbytečně, tedy asi 685 kontejnerů za rok, což představuje částku asi 150 tis.korun. Někteří naši občané při přestavbě nebo úklidu bytu vyvážejí odpad na veřejné prostranství a nejsou schopni požádat město o odvoz. Čekají, až si někdo nepořádku všimne a zajistí odvoz. Neuvědomují si, že tak vlastně vytvářejí černou skládku a vystavují se tím riziku možného finančního postihu. Toto bude platit hlavně do budoucna, kdy bude nutné zajistit odvoz a ukládání takového odpadu v Bratčicích, což samozřejmě nepůjde bez úhrady. Mottem dnešní doby je také ničeho si nevšímat a tak se stává, že město uklízí několik černých skládek, poslední byla v prostoru U Mašinky, kde bylo za rok 2010 na čtyři nákladní auta odpadu, přitom si nikdo ničeho nevšiml. A možnosti snížení nákladů na odpady? Snížení počtu kontejnerů na tříděný odpad se snížením četnosti svozu, snížení četnosti odvozu popelnic na čtrnáctidenní a zpoplatnění provozu ekodvora Na Láně. Všechny tyto možnosti jsou ale z pohledu zachování životního prostředí a udržení čistoty ve městě špatné a byly zastupitelstvem odmítnuty. Je dobře, že si občané města zvykli třídit odpad a ukládat ho do kontejnerů nebo do ekodvora a bylo by škoda tuto činnost nepodpořit. Městu a nám všem by výrazně pomohlo, kdyby se občané chovali odpovědně, snažili se kontejnery co nejvíce naplnit a všímali si dění kolem sebe, aby tak nevznikaly zbytečné ztráty na finančních prostředcích města. Není to navíc nic těžkého a nám všem to pomůže alespoň k udržení stávajícího pořádku a čistoty ve městě. Vzhledem ke stále se zvyšujícím nákladům na odstraňování odpadů jsme se spolu s ostatními obcemi Mikroregionu Kahan podíleli na založení společnosti KTS Ekologie s. r. o. Zastávka. Doufáme, že vstup města Zbýšova do této společnosti se občanům v budoucnu vyplatí tak, jako před dvaceti lety založení vlastního vodárenského svazku. Předpokládáme, že aktivní účastí ve společnosti budeme mít vliv na vývoj ceny za odstraňování odpadu, kterou bychom chtěli udržet na přijatelné výši jak pro občany, tak pro město. MUDr. František Ševčík, místostarosta města Informace MěÚ Zbýšov Platby místních poplatků je možno poukazovat na účet města č /0100. Variabilní symbol, příp. výši platby je nutno zjistit u pokladní pí Heleny Jenické, tel.: , nebo ze zaslané složenky (např. za pronájem hrobových míst). 4

5 VÝPIS Z USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZBÝŠOVA USNESENÍ Z 12. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA Ö schválila objednání odběru vzorků pro výpočet aktuální únosnosti mostu na Majrově navržené výměny a přidělení bytů, prodloužení nájemních smluv na užívání bytů v majetku města do , resp. do dle seznamu, vyklizení dvou bytů na ul. 9. května z důvodu vysoké zadluženosti nájemníků podmínky smlouvy o pronájmu sálu v MKC Zbýšov, Jiráskova ul. 540, panu L P., Zbýšov, cena pronájmu 100 Kč/hod. + DPH Ö rozhodla o iniciování jednání s Lesy ČR pro informování zástupců organizace o situaci s nosností mostu na Majrově a vyzvání k využívání jiných tras pro přepravu dřeva z lesa Ö bere na vědomí program zasedání ZM dne písemnou informaci o hospodaření města za leden až listopad 2010 a o stavu účtů k doručené žádosti o přidělení obecních bytů nabídku Ing. P. Lázničkové na správcovství webových stránek města informaci starosty o změnách ve vedení Zásahové jednotky SDH k probíhající kácení stromů na hřbitově Ö doporučuje ZM ke schválení DRO č. 7/2010 ZM ke schválení Pravidla rozpočtového provizoria, stanovená v souladu se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a s 13 zák. č. 250/ 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění při volbě orgánů SVaK Zbýšov Zakřany ponechat za město stávající obsazení představenstva i revizní komise DSO. Ö trvá na dodržení principů financování oprav chodníků v sídlištích 5

6 USNESENÍ Z 12. ZASEDÁNÍ ZM, konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA Ö vzalo na vědomí informaci starosty o výsledku jednání rady města dne písemnou informaci o hospodaření města za leden až listopad 2010 a o stavu účtů k první písemnou verzi Návrhu rozpočtu města pro rok 2011 pro přípravu připomínek a doplnění informaci o uzavření smlouvy na likvidaci komunálního odpadu v roce 2011 mezi Městem Zbýšovem a spol. s r. o. KTS Ekologie Zastávka. Rozpočet Mikroregionu Kahan na rok příjmy i výdaje pro rok 2011 jsou plánovány ve výši Kč. žádost SDH Zbýšov o maximálně možnou finanční podporu hasičů při přípravě rozpočtu 2011, prostředky jsou nutné na obnovu požární techniky Plán akcí MKC na rok 2011 včetně finančních potřeb a požadavky na dovybavení sálu MKC Ö schválilo Pravidla rozpočtového provizoria, stanovená v souladu se zák. č. 128/ 2000 Sb., o obcích, v platném znění a s 13 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění DRO č. 7/2010 v rozsahu Kč příjmů a Kč výdajů v souladu s ust. 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej pozemku p. č. 1510/18 a části PK 1076 v k. ú. Zbýšov u Oslavan manželům H., bytem Zbýšov, za cenu Kč a za podmínek uvedených v návrhu kupní smlouvy Ö rozhodlo přizvat ředitelku MŠ Zbýšov, p. o,. na jednání RM i ZM k podání vysvětlení ke zvýšení výdajů MŠ v roce 2010 Ö požaduje zaslání vysvětlujícího komentáře členům ZM k obsahu jednotlivých paragrafů rozpočtu Ö souhlasí s využitím ových kontaktů na členy ZM i pro členy výborů ZM Ö zamítlo v souladu s ust. 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr prodeje pozemku parc. č. 1501/11 a části p. č v k. ú. Zbýšov u Oslavan v majetku města 6

7 Ö projednalo a schválilo Návrh střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro správní obvod MěÚ Rosice uzavření Mandátní smlouvy na výkon autorského dozoru investora při realizaci akce Sběrný dvůr Zbýšov-Majrov, který bude zajišťovat a. s. VRV Brno. Cena prací Kč vč. DPH. USNESENÍ Z 1. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA Ö vzala na vědomí písemnou informaci FO MěÚ o zůstatku finančních prostředků na účtech města ve výši ,84 Kč a o výsledku hospodaření za loňský rok, které skončilo přebytkem ve výši tis. Kč. Z předpokládaných příjmů v roční výši tis. Kč bylo dosaženo tis. Kč, což je plnění na 112,7 %, z plánovaných výdajů tis. Kč je čerpáno tis. Kč (t. j. 109,5 %). Předpokládaný příjem daní a dotací je naplněn na 108,3 % (z 30 mil. Kč za kalendářní rok tis. Kč). návrh Rozpočtu sociálního fondu města na rok 2011 Rozpočtový výhled města na období 2012 až 2014 zpracovaný v souladu s 3 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů doporučila ZM ke schválení hrazení příspěvku na lékařskou pohotovostní službu v Ivančicích ve výši Kč program zasedání ZM dne snížení měsíčních odměn a příplatků poskytovaných členům zastupitelstva obce o 5 % doručené žádosti o přidělení obecních bytů obsah dopisu, kterým reaguje Stan. Trávníček na obdrženou výpověď z pronájmu OSS výši dlužného nájemného za užívání obecních bytů k informaci ředitelky MŠ o důvodech překročení nákladů na provoz zařízení v roce 2010 termín přezkoumání hospodaření města za rok 2010 pracovníky KÚ JmK - 4. a Ö schválila přidělení bytů na ul. J. A. Komenského 413 a 414 záměr pronájmu pozemku parc. č. 1501/11 a části parc. č. 1502/1 o výměře cca 440 m 2 na Majrově, k. ú. Zbýšov u Oslavan uzavření smlouvy o dílo na zpracování PD akce Zřízení sběrného dvora Zbýšov-Majrov s Ing. arch. Miroslavem Hladíkem s platností od jako správkyni webových stránek města Ing. Petru Lázničkovou jako správce obecního lesa od pana Vladislava Kubíčka příspěvek oddílu malé kopané na karneval na ledě Kč 7

8 Ö projednala a schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s E.On ČR o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni pro nn přípojku ke garážím na ul. J. A. Komenského, jednorázová úhrada Kč + DPH Ö pověřila starostu V. Širokého jednáním ve věci pořízení zametacího a kropicího vozu, na nějž poskytuje SFŽP dotaci ve výši 90 % Ö rozhodla o zachování stávající grafiky, obsahu a úpravy Ozvěny, cena barevné inzerce se zvyšuje na Kč vč. DPH/1 stranu, inzeráty budou vkládány mezi texty USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ ZM, konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA Ö vzalo na vědomí informaci starosty o jednání RM dne písemnou informaci FO MěÚ o zůstatku finančních prostředků na účtech města k ve výši ,84 Kč a o výsledku hospodaření za loňský rok, které skončilo přebytkem ve výši tis. Kč. Z předpokládaných příjmů v roční výši tis. Kč bylo dosaženo tis. Kč, což je plnění na 112,7 %, z plánovaných výdajů tis. Kč je čerpáno tis. Kč (t. j. 109,5 %). Předpokládaný příjem daní a dotací je naplněn na 108,3 % (z 30 mil. Kč za kalendářní rok tis. Kč). Rozpočtový výhled města na období 2012 až 2014 zpracovaný v souladu s 3 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů snížení měsíčních odměn a příplatků poskytovaných od členům zastupitelstva obce o 5 % informaci starosty o přípravě investičních akcí města k realizaci v roce 2011 Ö schválilo uhrazení příspěvku na lékařskou pohotovostní službu v Ivančicích ve výši Kč návrh rozpočtu města Zbýšova na rok 2011 (příjmy i výdaje ve výši tis. Kč) návrh rozpočtu sociálního fondu města na rok 2011 OZV č. 1/2011, kterou se stanoví s platností od místní poplatek ve výši Kč na tři měsíce za každé jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí vybudování veřejného dětského hřiště, které bude v případě získání dotace od ČEZ součástí záměru úpravy prostoru Poustka 8

9 po diskusi s ředitelkou MŠ p. N. Ludvovou objem prostředků pro předškolní zařízení do rozpočtu města na rok 2011 v souladu s ust. 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr prodeje pozemku v majetku města parc. č. 645 o výměře 23 m 2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan uzavření smlouvy o vzájemné propagaci s KOMETA GROUP, a. s. Brno Ö doporučilo vícelúčelové zpevnění hřiště u MKC a školní jídelny, umožňující sportování i parkování vozidel návštěvníků MK a MKC radě města zveřejnit záměr pronájmu OSS a požádat zájemce o předložení cenové nabídky a podmínek nájmu USNESENÍ Z 2. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA Ö vzala na vědomí písemnou informaci FO MěÚ o zůstatku finančních prostředků na účtech města k ve výši ,24 Kč rozbor nákladů na likvidaci odpadů ve městě za období 2006 až 2010, zpracovaný MUDr. Ševčíkem program zasedání ZM dne doručené žádosti o přidělení a výměnu obecních bytů informaci starosty o stavu přípravy investičních akcí k realizaci v roce 2011 informaci starosty o výsledku jednání s Lesy ČR ohledně transportu vytěženého dřeva přes most na Majrově informaci o výsledku přezkoumání hospodaření příspěvkových organizací města MŠ a ZŠ, za rok 2010, které provedl finanční výbor ZM odpisový plán kopírky v MŠ, p. o Koncepci rozvoje Základní školy Zbýšov, příspěvkové organizace, na období 2011 až 2015 informaci o vypsání výběrového řízení na obsazení místa vedoucí školní jídelny písemnou pochvalu OO PČR strážníkům Městské policie Zbýšov za účinnou spolupráci informaci starosty o výsledcích jednání dozorčí rady a VH KTS Ekologie Zastávka, s. r. o. informaci MUDr. Ševčíka o jednání Energoregionu informaci o termínech konání plesu města a školy a besedy s MUDr. V. Adamem Ö doporučila ZM ke schválení doplnění návrhu rozpočtu města na rok 2011 o 6402 Finanční vypořádání minulých let a 3635 Územní plánování 9

10 Ö schválila prodloužení nájemní smlouvy p. L. K., ul. J. A. Komenského 414, do zvýšení cen vstupného na koupaliště celodenní vstupné děti 40 Kč, dospělí 60 Kč, polodenní vstupné (od 16 do 19 hodin) 20 a 40 Kč v souladu s ust. 102 odst. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 1501/11 a části parc. č. 1502/1 o výměře 425 m 2 na Majrově, k. ú. Zbýšov u Oslavan s manž. K., Zbýšov, Cena pronájmu se stanoví se zpětnou platností 3 roky ve výši 10 Kč/m 2, od Kč/m 2 v souladu s ust. 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění záměr pronájmu obřadní smuteční síně pro smuteční rozloučení, nájemní smlouva od záměr pronájmu provozu občerstvení v areálu koupaliště záměr pronájmu pozemku o ploše 48 m 2 před kinem záměr pronájmu volných nebytových prostor v objektu zdravotního střediska převedení zlepšeného hospodářského výsledku organizace za rok 2010 ve výši 1 449,89 Kč do rezervního fondu základní školy Ö projednala a schválila snížení ceny za pronájem garáže na Majrově na 1000 Kč měsíčně Ö rozhodla o poskytnutí veřejné finanční podpory žadatelům organizacím a jednotlivcům na činnost v roce 2011 Ö pověřuje starostu V. Širokého uzavřením smlouvy s Ing. Markétou Hoškovou na přípravu projektu Snížení emisní zátěže z dopravy ve městě Zbýšově Ö rozhodla nepřipojit se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet Ö podporuje návrh snížení věkové hranice trestní odpovědnosti na 14 let - tzv. kmětiněveskou výzvu USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ ZM, konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA Ö vzalo na vědomí informaci starosty o jednání RM dne písemnou informaci FO MěÚ o zůstatku finančních prostředků na účtech města k ve výši ,24 Kč 10

11 rozbor nákladů na likvidaci odpadů ve městě za období 2006 až 2010, zpracovaný MUDr. Ševčíkem a doporučilo jeho zvěřejnění pro informaci občanů v souladu s 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtový výhled města na období let 2012 až 2014 informaci starosty o přípravě investičních akcí města k realizaci v roce 2011 a o podaných žádostech o dotace Zprávu Policie ČR, OO Rosice, o bezpečnostní situaci v obvodu za rok 2010 informaci tajemnice MěÚ o organizace a termínech Sčítání lidu, domů a bytů 2011 informaci starosty o dění v KTS Ekologie Zastávka, s. r. o. a jejím hospodaření Ö schválilo v souladu s 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočet města na rok 2011 jako vyrovnaný s příjmy i výdaji ve výši tis. KČ v souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočet sociálního fondu města na rok 2011 v souladu s ust. 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr prodeje deseti pozemků obce zastavěných garážemi ve čtvrti Padělky a na Jiráskově ul. v k. ú. Zbýšov u Oslavan v souladu s ust. 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej pozemku p. č. 645 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 23 m 2, P. V., bytem Zbýšov, za cenu Kč podání žádosti o dotaci na pořízení hasičského cisternového vozidla pro SDH Zbýšov na MV a MF ČR do Ö podporuje záměr majitele penzionu PAMIR Ing. Macha přestavět část objektu na Padělkách na domov pro seniory. Ve věci penzionu na Majrově nebylo vedení města oficielně kontaktováno. Ö rozhodlo o podmínkách prodeje pozemků pod garážemi u žádostí doručených po se prodejní cena stanoví ve výši 300 Kč/m 2, kupující navíc uhradí poplatky spojené s prodejem S likvidací černých skládek pomáhají i místní myslivci. Je s podivem, co všechno lidé v přírodě odloží 11

12 Plnění rozpočtu města Zbýšova za rok 2010 Rozpočet Plnění k PŘÍJMY CELKEM v tis. Kč Daně, poplatky, dotace Podnikání a restrukturalizace v zemědělství Předškolní zařízení Základní školy Film, tvorba, distribuce, kina Činnosti knihovnické Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sděl. prostředků Sportovní zařízení Využití volného času děti a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Všeobecná ambulantní péče Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby Sběr a svoz ostatních odpadů Bezpečnost a veřejný pořádek Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje Kulturní centrum Svoz odpadů Vodovod - nájem Veřejná zeleň ČOV, kanalizace - nájem Ostatní fin. operace +3 3 VÝDAJE CELKEM v tis. Kč Podnikání a restrukturalizace v zemědělství Cestovní ruch (Kahan) Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Výstavba čekáren + IDS Dopravní značení Železniční dráhy Pitná voda Odvádění a čistění odpad. vod Předškolní zařízení

13 3113 Základní školy Filmová tvorba, kina Činnosti knihovnické Činnost muzeí Kronika Pořízení, zachování a obnova kultur. hodnot Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Bezpečnost silničního provozu Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitosti kultury Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost - TJ Baník Ostatní tělovýchovná činnost - kulturistika Využití volného času dětí Ostatní zájmová činnost a rekreace Všeobecná ambulantní péče Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj Ostat. správa v oblasti bydl. a kom. služeb Ostatní záležitosti kom.služeb Sběr a svoz komunálního odpadu Sběr a svoz ostatních odpadů Ostatní nakládání s odpady Protipovodňové opatření Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi Opatření pro krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje Ostatní neinv. dotace nezisk. organizacím Mikroregion Kahan Finanční vypořádání min. let Ostatní finanční operace Volby PS +54, Volby senát + komunální ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI v tis. Kč

14 Závěrečný účet Města Zbýšova za rok 2010 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010 (v tis. Kč) Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění Příjmy celkem z toho daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté dotace Výdaje celkem z toho běžné výdaje kapitálové výdaje Saldo: Příjmy výdaje Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace do rozpočtu města za rok 2010 činily celkem Kč viz tabulka 14 výše dotace účel dotace Všeobecná pokladní správa ,- Kč volby PS, Senát, ZM 7 179,- Kč sčítání lidu, domů a bytů Úřad práce ,- Kč aktivní politika zaměstnanosti Jihomoravský kraj ,- Kč souhrn. dotač. vztah - st. správa, školství 6 240,- Kč činnost jednotky SDH Dotace od obcí ,- Kč žáci ZŠ C e l k e m ,- Kč Z poskytnutých a přijatých dotací nebyla vyčerpána částka ,40 Kč z dotací na volby a sčítání LDB. Zpracovala Helena Miková, vedoucí finančního odboru MěÚ

15 Rozpočet Města Zbýšova pro rok 2011 Rozpočet PŘÍJMY CELKEM v tis. Kč Daně, poplatky, dotace Podnikání a restrukturalizace v zemědělství Předškolní zařízení Základní školy Film, tvorba, distribuce, kina Činnosti knihovnické Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sděl. prostředků Sportovní zařízení Využití volného času děti a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Všeobecná ambulantní péče Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby Sběr a svoz ostatních odpadů Bezpečnost a veřejný pořádek Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje Kulturní centrum Svoz odpadů Vodovod - nájem Veřejná zeleň ČOV, kanalizace - nájem Ostatní fin. operace 155 VÝDAJE CELKEM v tis. Kč Podnikání a restrukturalizace v zemědělství Cestovní ruch (Kahan) Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Výstavba čekáren + IDS Dopravní značení Železniční dráhy Pitná voda Odvádění a čistění odpadních vod Předškolní zařízení Základní školy

16 3313 Filmová tvorba, kina Činnosti knihovnické Činnost muzeí Kronika Kostel - oprava kulturní památky Pořízení, zachování a obnova kultur. hodnot Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitosti kultury Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost - TJ Baník Ostatní tělovýchovná činnost - kulturistika Využití volného času dětí Ostatní zájmová činnost a rekreace Všeobecná ambulantní péče Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví ÚPD Komunální služby a územní rozvoj Ostat. správa v oblasti bydl. a kom. služeb Ostatní záležitosti bydlení Sběr a svoz komunálního odpadu Sběr a svoz ostatních odpadů Ostatní nakládání s odpady Protipovodňové opatření Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi Opatření pro krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje Finanční vypořádání min. let Ostatní neinv. dotace nezisk. organizacím Mikroregion Kahan Ostatní finanční operace ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI v tis. Kč 0 16 Vratislav Široký starosta města

17 Sčítání lidu: bezpečnost na všech frontách Ochrana osobních údajů a zajištění bezpečnosti všech sbíraných dat, je nejvyšší prioritou, kterou ČSÚ při sčítání lidu má. Celé sčítání lidu připravujeme ve spolupráci s Úřadem pro ochranu osobních údajů, jehož specialisté se účastnili přípravy textu zákona o sčítání lidu včetně dalších právních norem, které se sčítáním souvisejí. Úřad provede také kontrolu zpracování osobních údajů získaných při sčítání. Ochrana informací, které lidé do formulářů vyplní, je pro nás velmi důležitá. Bezpečnostní opatření jsme začali připravovat už dva roky před samotným sčítáním a na projektu pracuje několik bezpečnostních specialistů, uvádí předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová. Ochrana sběru dat Každá z cest, jak je možné vyplněné formuláře odevzdat, je zabezpečena jiným způsobem. Osobní předání sčítacímu komisaři Sčítací komisaři budou pracovníci České pošty, tedy lidé, kteří mají zkušenost a praxi s doručováním peněz i cenných zásilek i s manipulací s osobními údaji. Sběrná místa všech formulářů jsou pošty, které jsou pod speciálním čtyřiadvacetihodinovým dohledem. K dopravě vyplněných formulářů bude Česká pošta používat pouze zabezpečená vozidla a bude s formuláři nakládat jako s cennými zásilkami s mimořádnou ochranou. On-line vyplnění na internetu Pro on-line vyplnění sčítacích formulářů je potřeba Adobe Acrobat minimální verze 9.0, který umožňuje vysoký stupeň zabezpečení. Při on-line odesílání je zajištěna maximální ochrana osobních údajů a předávané informace jsou chráněny proti zcizení i neoprávněnému zásahu jakékoliv třetí strany. Ochrana skenování a zpracování do elektronické podoby Vyplněné papírové formuláře svezou speciální vozy České pošty do zabezpečeného meziskladu a odtud pak pojedou dál do zabezpečeného skenovacího centra. Ochrana archivace a vyhodnocení výsledků Jakmile budou papírové formuláře naskenovány, dojde před samotným zpracováním k jejich anonymizaci. To v praxi znamená, že budou z databází odstra- 17

18 něna všechna jména a rodná čísla. Z výsledků sčítání tak pouze zjistíte, že např. v Bruntále v Jiráskově ulici žije žena, které je 35 let, má dvě děti, každý den dojíždí do práce vlakem do Opavy, vystudovala vysokou školu a narodila se v Ostravě, ale nikdo už nikdy nezjistí, jak se jmenuje, ani jaké má rodné číslo. Po oskenování budou všechny papírové formuláře uschovány ve speciálně zabezpečených objektech a budou skartovány specializovanou firmou, která má potřebné bezpečnostní certifikáty od Národního bezpečnostního úřadu. Zákon o sčítání lidu říká, že ČSÚ je povinen skartovat papírové formuláře do tří let od rozhodného okamžiku sčítání. V praxi počítá ČSÚ s tím, že papírové formuláře skartuje nejpozději do jednoho roku. Na závěr budou naskenované a anonymizované formuláře v elektronické podobě předány k trvalému uložení do Národního archivu, doplňuje Iva Ritschelová. Bližší informace o zabezpečení jednotlivých fází sčítání lidu nám bezpečnostní specialisté nedovolí z pochopitelných důvodů zveřejnit. Ondřej Kubala tiskový mluvčí projektu Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Kontakty na ČSÚ a sběrné místo ČP Dislokované pracoviště ČSÚ Brno-venkov Adresa: Jméno: Jezuitská 2, Brno Ing. Vlasta Tinková Telefon: Jméno: Ing. Alena Marková Telefon: Sběrné místo ČP - Oslavany Adresa: Hlavní 36/24, Oslavany Telefon:

19 Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska o. s., oblast Zbýšov Členové VSRO o. s., oblast Zbýšov, se sešli 3. února 2011 na své první výroční schůzi, aby zhodnotili, co se jim za první rok podařilo vykonat. Přítomni byli i hosté Ing. Zdeněk Vévoda z Oslavan, předseda společnosti, paní Jarmila Plchová, jednatelka, RNDr. Dalibor Kolčava, člen představenstva. Předseda zbýšovské oblasti pan Karel Novotný ve svém projevu přítomné seznámil s vykonanou prací i s dalšími plány. Během uplynulého roku se pozornost členů zaměřila na dvě výrazné akce opravu cihelny Ve Studených a stálou výstavu o historii Zbýšova a hornictví ve Zbýšově, která je instalovaná v prvním patře městského kulturního centra. Všichni zájemci si ji mohou prohlédnou vždy, když je otevřena knihovna. Kus chlapské práce odvedla skupina mužů, kterou organizoval pan Karel Novotný. Od jara do podzimu téměř každou sobotu i během všedních dnů, pokud to dovolovalo počasí, odhalovali starou pec cihelny Ve Studených. Byla zarostlá vzrostlými náletovými dřevinami, křovím, vysokou trávou a z cesty nebyla vidět. Dobrovolníci, panové Karel Novotný, Kamil Novotný, Josef Urbánek, Petr Maloň, Jaroslav Tůma, Ladislav Přinesdomů, Martin Vrba, Lumír Liška, Ondřej Liška, Václav Kostiha, Jaroslav Janeček, Luboš Nahodil, Jiří Přibyl ze Zbraslavi, zesnulý Marek Vavřík a kluci ze Stanoviště a Újezda usilovně a obětavě čistili prostor kolem cihelny i samotnou pec od rostlinstva. Vydatnou pomoc, za kterou moc děkujeme, poskytla firma pana Miloše Soukupa, která pomáhala těžkou technikou při úpravě pozemku v okolí cihelny. Kolem pece vznikl prostor, který se bude nadále kultivovat a poslouží dalším účelům. Samotná pec musela být zbavena naplavené hlíny, stromů a kamení. Před nastávající zimou dobrovolníci a členové spolku opravili část obvodového kamenného zdiva, pokryli celou střechu igelitovou fólií, aby dovnitř nesněžilo a nepršelo. Další intenzivní práce na cihelně budou pokračovat po vyřešení majetko-právních vztahů, až bude podepsána smlouva mezi majiteli pozemku a vlastivědným spolkem. Čas rychle ubíhá a současné dění stírá události minulé. Abychom je starším osvěžili v paměti a mladé poučili o zbýšovské historii, připomněli jsme na 13 panelech slovem i fotografiemi některá starší období. Součástí výstavy jsou tři figuríny oblečené do hornických pracovních i slavnostních uniforem. Na přípravě již zmíněné výstavy o historii Zbýšova, se podíleli dámy a pánové Jiřina Rausová, Dobroslava Tůmová, Marcela Klinerová, Karel Novotný, Jaroslav Tůma, Josef Urbánek, Vladimír Tlačbaba, Mgr. Miroslav Vespalec, Jiří Kliner st. a sponzoři, kteří přispěli materiálem nebo prací na zhotovení panelů. Vřelé poděkování patří všem občanům, kteří věnovali nebo zapůjčili předměty, které mají spojitost s hornickým řemeslem. Výstava se bude stále rozšiřovat, další materiály budeme ukládat, aby mohly být použity v plánovaném hornickém muzeu na dole Simson. Podmínkou je však vnitřní rekonstrukce zmíněné stavby. Člen vlastivědného spolku pan Kamil Novotný sám obnovil stezku z Anenské na Barboru. Po ní chodívaly děti počátkem minulého století do oslavanské školy, protože ve Zbýšově v té době 2. stupeň čili měšťanka nebyla. 19

20 Do roku 2011 chce jít vlastivědná společnost s úkolem obnovit studánky v okolí Zbýšova. Dosud známé jsou tři. První v oblasti Barbory, druhá u čistírny odpadních vod na Dolině, třetí při cestě k Rybičkové skále. Tato je dobře přístupná a celý rok má dostatek vody. Kamenná studánka u Barbory byla dlouho využívána, ještě žijí pamětníci, kteří k ní chodili pro vodu. Majitelé zahrádek na Barboře přístup ke studánce znemožnili, protože si zde udělali smetiště a skládku. V oblasti přání a snů jsou zatím cyklostezky. Jedná se s majiteli pozemků, s Mikroregionem Kahan, s Mikroregionem Ivančice a dalšími institucemi, které do akcí v přírodě mají co říci. Je jasné, že bez finanční a hmotné pomoci by nebyla práce vlastivědného spolku možná. Upřímné poděkování patří především Městu Zbýšovu, jmenovitě starostovi Vratislavu Širokému za pochopení, vstřícnost a největší finanční pomoc a dále všem našim sponzorům, kterými jsou: Dřevovýroba Klasik Zastávka p. Procházka, Dřevovýroba Zakřany pan Pavlíček, Elektro Zbýšov pan Nekuža, Kovovýroba Zbýšov pan Šilhán, POOR Zastávka Ing. Chatrný, firma pana Miloše Soukupa, Zbýšov, Stolařství Zbraslav pan Smejkal, STRA Zbraslav Strašákovi, Stolařství JUN Zastávka, Kovovýroba Rosice pan Marek, Lékárna Zbýšov RNDr. Karel Rada. Na závěr srdečně děkujeme všem, kteří ve společnosti pracují i všem, kteří ji podporují a pomáhají jak materiálně, tak vlídným slovem a radou. Dobroslava Tůmová Dobrovolníci a členové spolku opravili část obvodového kamenného zdiva bývalé cihelny 20

Ob asník Zbýova 1/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LEDENB EZEN

Ob asník Zbýova 1/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LEDENB EZEN Ob asník Zbýova 1/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LEDENB EZEN Z OBSAHU: Pln ní rozpo tu a záv re ný ú et m sta za rok 2009 Rozpo et na rok 2010 N která hornická výro í 1 Zpověď vandala Zdena Kopáčková

Více

Ob asník Zbýova 4/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LISTOPADPROSINEC

Ob asník Zbýova 4/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LISTOPADPROSINEC Ob asník Zbýova 4/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LISTOPADPROSINEC Z OBSAHU: Pravidelné rubriky Výsledky voleb do Zastupitelstva m sta Zbýova a do Senátu Parlamentu R Jízdní ády 1 Vánoční 2010 Zdena

Více

û Pravidelné rubriky û Plnění rozpočtu za rok 2008 û Rozpočet města na rok 2009 û Policie radí a informuje

û Pravidelné rubriky û Plnění rozpočtu za rok 2008 û Rozpočet města na rok 2009 û Policie radí a informuje Občasník Zbýšova 1/2009 věnovaný nejnovějším aktualitám LEDEN DUBEN Z OBSAHU: û Pravidelné rubriky û Plnění rozpočtu za rok 2008 û Rozpočet města na rok 2009 û Policie radí a informuje 1 Co mi šeptá jaro

Více

Ob asník Zbýova 2/2011 v novaný nejnov jím aktualitám DUBEN ERVENEC

Ob asník Zbýova 2/2011 v novaný nejnov jím aktualitám DUBEN ERVENEC Ob asník Zbýova 2/2011 v novaný nejnov jím aktualitám DUBEN ERVENEC Z OBSAHU: Pravidelné rubriky Z innosti místních zájmových organizací Záv r kolního roku 1 Přijetí nejlepších žáků na konci školního roku

Více

VÁNOCE LÉTA PÁNĚ 2012

VÁNOCE LÉTA PÁNĚ 2012 1 VÁNOCE LÉTA PÁNĚ 2012 Zas kouzlo Vánoc obklopí tě, když na seně se zrodí dítě. A že jen láska lásku plodí, myslíš, že na svět náš se hodí? Jak usmívá se hošík sladký, jak dojemně sní vedle matky sen

Více

û Výsledky voleb do EP û Obsáhlá společenská kronika û Setkání Zbýšovů û Ukončení školního roku

û Výsledky voleb do EP û Obsáhlá společenská kronika û Setkání Zbýšovů û Ukončení školního roku Občasník Zbýšova 2/2009 věnovaný nejnovějším aktualitám KVĚTEN ČERVENEC Z OBSAHU: û Výsledky voleb do EP û Obsáhlá společenská kronika û Setkání Zbýšovů û Ukončení školního roku 1 Foto na titulní straně:

Více

û Plnění rozpočtu města, û Rozpočet pro rok 2014 û Z historie těžby uhlí Malé ohlédnutí, Jindřich II û Z našich škol

û Plnění rozpočtu města, û Rozpočet pro rok 2014 û Z historie těžby uhlí Malé ohlédnutí, Jindřich II û Z našich škol Občasník Zbýšova 1/2014 věnovaný nejnovějším aktualitám LEDEN DUBEN Z OBSAHU: û Plnění rozpočtu města, závěrečný účet města za rok 2013 û Rozpočet pro rok 2014 û Z historie těžby uhlí Malé ohlédnutí, Jindřich

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Ob asník Zbýova 2/2012 v novaný nejnov jím aktualitám KV TEN ERVENEC

Ob asník Zbýova 2/2012 v novaný nejnov jím aktualitám KV TEN ERVENEC Ob asník Zbýova 2/2012 v novaný nejnov jím aktualitám KV TEN ERVENEC Z OBSAHU: Pravidelné rubriky Z kulturního a spole enského ivota Zakon ení kolního roku 20112012 1 Záběry z vydařených akcí MKC více

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 2 ÚNOR 2014 ZDARMA

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 2 ÚNOR 2014 ZDARMA ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 2 ÚNOR 2014 ZDARMA Vážení občané! V letošním roce budeme slavit 50. výročí ustanovení Adamova městem. Představujeme vám logo, které bylo k této příležitosti vytvořeno

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

ROSA NA KOLEJÍCH. Apríl 2011. Téma měsíce: Doprava a bezpečnost ve městě

ROSA NA KOLEJÍCH. Apríl 2011. Téma měsíce: Doprava a bezpečnost ve městě ROSA NA KOLEJÍCH Apríl 2011 Téma měsíce: Doprava a bezpečnost ve městě Z OBSAHU: Informace pro občany Babic.......................... 4 Slovo starosty................................... 6 Výpis z usnesení

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. duben 2010

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. duben 2010 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ duben 2010 V souvislosti se Světelským oltářem je třeba připomenout i jeho dárce adamovskému kostelu, zakladatele a mecenáše kostela, školy a fary, knížete Aloise z Lichtensteina. Připomíná

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu Jinecký zpravodaj titul ročník 29 www.jince.eu cena 5 Kč 1 Spoleèenské centrum Josefa Slavíka - è. p. 19 5. února 2009 14. června 2011 2 spoleèenská kronika èervenec - srpen 2011 Jubilanti Vše nejlepší,

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka BŘEZEN 2007 3

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka BŘEZEN 2007 3 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka BŘEZEN 2007 3 Z OBSAHU: editorial.................................. 3 Na otázky odpovídá starosta................. 4 Z historie obce Kratochvilka..................

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2013 ROČNÍK XXIII ČÍSLO 269 ZDARMA Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. 3 Usnesení rady města Podrobný výčet usnesení a rozpočtových

Více

Sníh se ztratil do neznáma, odnesl s sebou zimní čas, ptáčci jsou tu opět s námi, zázrak jara přijde zas. Hana Polášková

Sníh se ztratil do neznáma, odnesl s sebou zimní čas, ptáčci jsou tu opět s námi, zázrak jara přijde zas. Hana Polášková 3 vydává Město Fryšták ročník XVIII číslo 3 březen 2008 cena 10 Kč Jaro je tady... Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. J. A. Komenský Jménem Zastupitelstva města Fryštáku i jménem svým přeji

Více

ZÁJEZD PRAHA - DUBEN - pojeďte s námi - tentokrát navštívíme náš kulturní poklad - NÁRODNÍ DIVADLO Více uvnitř PN

ZÁJEZD PRAHA - DUBEN - pojeďte s námi - tentokrát navštívíme náš kulturní poklad - NÁRODNÍ DIVADLO Více uvnitř PN Petřvaldské noviny č. 1 Informace pro občany Z obsahu: Z jednání samosprávy Program na podporu výměny kotlů na tuhá paliva Představujeme Vám firmu AWT Rekultivace a.s. Sport POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012

207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012 ROČNÍK 41 ČÍSLO 1 LEDEN ÚNOR 2013 207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012 Jubilanti, 13. prosince 2012 Obsah Slovo starosty 3 Aktuality z obce 5 Informace o proběhlých

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE ROSA Zpravodaj Rosicka Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE 1 Z OBSAHU Informace pro občany Babic.......................... 4 Novoroční slovo starosty, Výpis z usnesení rady.............

Více

Život. městě odehrálo v uplynulém. Nejprve si dovoluji Vám popřát vše nejlepší,

Život. městě odehrálo v uplynulém. Nejprve si dovoluji Vám popřát vše nejlepší, Život 1-2/2007 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVII OBSAH Slovo starosty 1 Slovo starosty 2 Zpráva o činnosti města 3 Z jednání zastupitelstva 6 Stavební úřad informuje

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí.

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. 2007 ZDARMA 2 Fotografie: Petr Vilgus Masopust 2007 v Přerově nad Labem Po desetileté přestávce se podařilo obnovit tradici masopustu.

Více

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 únor Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Plesová sezona v plném proudu Zprávy Kronika Poděkování Náchodské školy Vzpomínka na Oldřicha Šafáře Únoroová

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta.............. 4 Výpisy z usnesení rady................... 6 Požární prevence........................

Více

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více

JEDOVNICKÝ květen/červen 2012

JEDOVNICKÝ květen/červen 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ květen/červen 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 05/06 2012 Obsah Informace z rady a zastupitelstva...3 Další důležité informace pro občany... 11 Z policejních záznamů...13 Společenská kronika...

Více