Ob asník Zbýova 1/2011 v novaný nejnov jím aktualitám LEDENB EZEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ob asník Zbýova 1/2011 v novaný nejnov jím aktualitám LEDENB EZEN"

Transkript

1 Ob asník Zbýova 1/2011 v novaný nejnov jím aktualitám LEDENB EZEN Z OBSAHU: Pravidelné rubriky Hospoda ení m sta v roce 2010, rozpo et na rok 2011 S ítání lidu, dom a byt

2 Foto na titulní straně Miroslav Procházka 2

3 Slovo místostarosty Vážení občané, při sestavování rozpočtu na rok 2011 se někteří nově zvolení zastupitelé pozastavovali nad částkou rozpočtu určenou na likvidaci komunálního odpadu. Z diskuze kolem této částky vyplynul požadavek analýzy odpadového hospodářství města Zbýšova. Při zpracovávání tohoto úkolu za posledních pět let jsme došli k následujícím výsledkům: V roce 2006 vydalo město Zbýšov na odpadové hospodářství korun, v roce korun, což je necelých 10 % rozpočtu. Odpadové hospodářství jako celek lze rozdělit do tří částí. 1) Velkoobjemový odpad, což jsou kontejnery v ekodvoře Na Láně. Cena za uložení jedné tuny tohoto odpadu byla v roce 2006 celkem Kč, v roce 2010 činila již Kč, což je nárůst o 34 %. Navíc se v roce 2006 svážely tři velkoobjemové kontejnery týdně proti šesti za týden v roce Celková částka za likvidaci tohoto odpadu byla v roce tis. Kč, v roce Kč. 2) Svoz tříděného odpadu v kontejnerech umístěných ve městě (sklo, plasty, papír). V roce 2006 bylo v ulicích umístěno celkem 36 kontejnerů s cenou 120 Kč za všechny komodity. Celkem bylo v r odvezeno za rok 768 kontejnerů za 152 tis. korun. V roce 2010 mělo město Zbýšov 53 kontejnerů s cenou komodit 154 Kč sklo, 215 Kč plast, 227 Kč papír. Celkem bylo odvezeno v roce kontejnerů za 839 tis. korun, což je nárůst na 268 %. 3) Svoz komunálního odpadu toto je jediný svoz, který hradí sami občané. Všimli jste si jistě toho, že v roce 2009 došlo ke změně platby z nálepky za popelnici na výběr za svoz odpadu za každého občana, což je systém, který je v ČR jednoznačně preferován a doporučován. Porovnání ceny je tedy vzhledem ke změnám ve způsobu placení lehce nepřesné, přesto však několik čísel: V roce 2006 bylo prodáno celkem 843 nálepek jedna popelnice připadla na 4,75 obyvatel Zbýšova. Svozy byly prováděny 271x týdenní, 384x čtrnáctidenní, 188x měsíční. Celkem bylo tedy za rok svezeno popelnic v celkové ceně tis. Kč, což je průměrně 39 Kč na svoz jedné popelnice. V roce 2010 při změně způsobu placení svozu je svážen komunální odpad každý týden všem občanům. Pokud bychom předpokládali tříčlenné domácnosti na jednu popelnici, bylo by svezeno týdně asi popelnic, což je celkem popelnic za rok. Cena jednoho svozu by byla 28 Kč. Při předpokladu čtyřčlenných domácností by bylo týdně svezeno asi 963 popelnic, což je popelnic za rok a cena by byla 36,90 Kč za jeden svoz popelnice. Celková cena za rok 2010 je tis., což je nárůst na 178 % roku 2006, nárůst počtu svozů je ale 253 %, resp. 190 % dle počtu členů domácnosti. Celková cena se zvýšila, přesto však při přepočtu na jeden svoz popelnice je nižší. Občané Zbýšova platili v roce Kč za jednoho člena domácnosti. Dluh při tomto způsobu placení činí celkem cca 20 tis. korun a bude od dlužníků vymáhán pomocí exekucí. 3

4 Město Zbýšov doplácelo v roce 2010 na svoz všech odpadů z rozpočtu 496 Kč na každého občana. Co říci závěrem, jaké vidíme chyby a možnosti pro vývoj odpadového hospodářství? Při pohledu do kontejneru zjistíte, že třetina plastových lahví a papírových krabic není zmačkaná, zůstávají v původním stavu, to znamená, že jedna třetina kontejneru je vyvážena zbytečně, tedy asi 685 kontejnerů za rok, což představuje částku asi 150 tis.korun. Někteří naši občané při přestavbě nebo úklidu bytu vyvážejí odpad na veřejné prostranství a nejsou schopni požádat město o odvoz. Čekají, až si někdo nepořádku všimne a zajistí odvoz. Neuvědomují si, že tak vlastně vytvářejí černou skládku a vystavují se tím riziku možného finančního postihu. Toto bude platit hlavně do budoucna, kdy bude nutné zajistit odvoz a ukládání takového odpadu v Bratčicích, což samozřejmě nepůjde bez úhrady. Mottem dnešní doby je také ničeho si nevšímat a tak se stává, že město uklízí několik černých skládek, poslední byla v prostoru U Mašinky, kde bylo za rok 2010 na čtyři nákladní auta odpadu, přitom si nikdo ničeho nevšiml. A možnosti snížení nákladů na odpady? Snížení počtu kontejnerů na tříděný odpad se snížením četnosti svozu, snížení četnosti odvozu popelnic na čtrnáctidenní a zpoplatnění provozu ekodvora Na Láně. Všechny tyto možnosti jsou ale z pohledu zachování životního prostředí a udržení čistoty ve městě špatné a byly zastupitelstvem odmítnuty. Je dobře, že si občané města zvykli třídit odpad a ukládat ho do kontejnerů nebo do ekodvora a bylo by škoda tuto činnost nepodpořit. Městu a nám všem by výrazně pomohlo, kdyby se občané chovali odpovědně, snažili se kontejnery co nejvíce naplnit a všímali si dění kolem sebe, aby tak nevznikaly zbytečné ztráty na finančních prostředcích města. Není to navíc nic těžkého a nám všem to pomůže alespoň k udržení stávajícího pořádku a čistoty ve městě. Vzhledem ke stále se zvyšujícím nákladům na odstraňování odpadů jsme se spolu s ostatními obcemi Mikroregionu Kahan podíleli na založení společnosti KTS Ekologie s. r. o. Zastávka. Doufáme, že vstup města Zbýšova do této společnosti se občanům v budoucnu vyplatí tak, jako před dvaceti lety založení vlastního vodárenského svazku. Předpokládáme, že aktivní účastí ve společnosti budeme mít vliv na vývoj ceny za odstraňování odpadu, kterou bychom chtěli udržet na přijatelné výši jak pro občany, tak pro město. MUDr. František Ševčík, místostarosta města Informace MěÚ Zbýšov Platby místních poplatků je možno poukazovat na účet města č /0100. Variabilní symbol, příp. výši platby je nutno zjistit u pokladní pí Heleny Jenické, tel.: , nebo ze zaslané složenky (např. za pronájem hrobových míst). 4

5 VÝPIS Z USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZBÝŠOVA USNESENÍ Z 12. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA Ö schválila objednání odběru vzorků pro výpočet aktuální únosnosti mostu na Majrově navržené výměny a přidělení bytů, prodloužení nájemních smluv na užívání bytů v majetku města do , resp. do dle seznamu, vyklizení dvou bytů na ul. 9. května z důvodu vysoké zadluženosti nájemníků podmínky smlouvy o pronájmu sálu v MKC Zbýšov, Jiráskova ul. 540, panu L P., Zbýšov, cena pronájmu 100 Kč/hod. + DPH Ö rozhodla o iniciování jednání s Lesy ČR pro informování zástupců organizace o situaci s nosností mostu na Majrově a vyzvání k využívání jiných tras pro přepravu dřeva z lesa Ö bere na vědomí program zasedání ZM dne písemnou informaci o hospodaření města za leden až listopad 2010 a o stavu účtů k doručené žádosti o přidělení obecních bytů nabídku Ing. P. Lázničkové na správcovství webových stránek města informaci starosty o změnách ve vedení Zásahové jednotky SDH k probíhající kácení stromů na hřbitově Ö doporučuje ZM ke schválení DRO č. 7/2010 ZM ke schválení Pravidla rozpočtového provizoria, stanovená v souladu se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a s 13 zák. č. 250/ 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění při volbě orgánů SVaK Zbýšov Zakřany ponechat za město stávající obsazení představenstva i revizní komise DSO. Ö trvá na dodržení principů financování oprav chodníků v sídlištích 5

6 USNESENÍ Z 12. ZASEDÁNÍ ZM, konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA Ö vzalo na vědomí informaci starosty o výsledku jednání rady města dne písemnou informaci o hospodaření města za leden až listopad 2010 a o stavu účtů k první písemnou verzi Návrhu rozpočtu města pro rok 2011 pro přípravu připomínek a doplnění informaci o uzavření smlouvy na likvidaci komunálního odpadu v roce 2011 mezi Městem Zbýšovem a spol. s r. o. KTS Ekologie Zastávka. Rozpočet Mikroregionu Kahan na rok příjmy i výdaje pro rok 2011 jsou plánovány ve výši Kč. žádost SDH Zbýšov o maximálně možnou finanční podporu hasičů při přípravě rozpočtu 2011, prostředky jsou nutné na obnovu požární techniky Plán akcí MKC na rok 2011 včetně finančních potřeb a požadavky na dovybavení sálu MKC Ö schválilo Pravidla rozpočtového provizoria, stanovená v souladu se zák. č. 128/ 2000 Sb., o obcích, v platném znění a s 13 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění DRO č. 7/2010 v rozsahu Kč příjmů a Kč výdajů v souladu s ust. 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej pozemku p. č. 1510/18 a části PK 1076 v k. ú. Zbýšov u Oslavan manželům H., bytem Zbýšov, za cenu Kč a za podmínek uvedených v návrhu kupní smlouvy Ö rozhodlo přizvat ředitelku MŠ Zbýšov, p. o,. na jednání RM i ZM k podání vysvětlení ke zvýšení výdajů MŠ v roce 2010 Ö požaduje zaslání vysvětlujícího komentáře členům ZM k obsahu jednotlivých paragrafů rozpočtu Ö souhlasí s využitím ových kontaktů na členy ZM i pro členy výborů ZM Ö zamítlo v souladu s ust. 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr prodeje pozemku parc. č. 1501/11 a části p. č v k. ú. Zbýšov u Oslavan v majetku města 6

7 Ö projednalo a schválilo Návrh střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro správní obvod MěÚ Rosice uzavření Mandátní smlouvy na výkon autorského dozoru investora při realizaci akce Sběrný dvůr Zbýšov-Majrov, který bude zajišťovat a. s. VRV Brno. Cena prací Kč vč. DPH. USNESENÍ Z 1. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA Ö vzala na vědomí písemnou informaci FO MěÚ o zůstatku finančních prostředků na účtech města ve výši ,84 Kč a o výsledku hospodaření za loňský rok, které skončilo přebytkem ve výši tis. Kč. Z předpokládaných příjmů v roční výši tis. Kč bylo dosaženo tis. Kč, což je plnění na 112,7 %, z plánovaných výdajů tis. Kč je čerpáno tis. Kč (t. j. 109,5 %). Předpokládaný příjem daní a dotací je naplněn na 108,3 % (z 30 mil. Kč za kalendářní rok tis. Kč). návrh Rozpočtu sociálního fondu města na rok 2011 Rozpočtový výhled města na období 2012 až 2014 zpracovaný v souladu s 3 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů doporučila ZM ke schválení hrazení příspěvku na lékařskou pohotovostní službu v Ivančicích ve výši Kč program zasedání ZM dne snížení měsíčních odměn a příplatků poskytovaných členům zastupitelstva obce o 5 % doručené žádosti o přidělení obecních bytů obsah dopisu, kterým reaguje Stan. Trávníček na obdrženou výpověď z pronájmu OSS výši dlužného nájemného za užívání obecních bytů k informaci ředitelky MŠ o důvodech překročení nákladů na provoz zařízení v roce 2010 termín přezkoumání hospodaření města za rok 2010 pracovníky KÚ JmK - 4. a Ö schválila přidělení bytů na ul. J. A. Komenského 413 a 414 záměr pronájmu pozemku parc. č. 1501/11 a části parc. č. 1502/1 o výměře cca 440 m 2 na Majrově, k. ú. Zbýšov u Oslavan uzavření smlouvy o dílo na zpracování PD akce Zřízení sběrného dvora Zbýšov-Majrov s Ing. arch. Miroslavem Hladíkem s platností od jako správkyni webových stránek města Ing. Petru Lázničkovou jako správce obecního lesa od pana Vladislava Kubíčka příspěvek oddílu malé kopané na karneval na ledě Kč 7

8 Ö projednala a schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s E.On ČR o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni pro nn přípojku ke garážím na ul. J. A. Komenského, jednorázová úhrada Kč + DPH Ö pověřila starostu V. Širokého jednáním ve věci pořízení zametacího a kropicího vozu, na nějž poskytuje SFŽP dotaci ve výši 90 % Ö rozhodla o zachování stávající grafiky, obsahu a úpravy Ozvěny, cena barevné inzerce se zvyšuje na Kč vč. DPH/1 stranu, inzeráty budou vkládány mezi texty USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ ZM, konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA Ö vzalo na vědomí informaci starosty o jednání RM dne písemnou informaci FO MěÚ o zůstatku finančních prostředků na účtech města k ve výši ,84 Kč a o výsledku hospodaření za loňský rok, které skončilo přebytkem ve výši tis. Kč. Z předpokládaných příjmů v roční výši tis. Kč bylo dosaženo tis. Kč, což je plnění na 112,7 %, z plánovaných výdajů tis. Kč je čerpáno tis. Kč (t. j. 109,5 %). Předpokládaný příjem daní a dotací je naplněn na 108,3 % (z 30 mil. Kč za kalendářní rok tis. Kč). Rozpočtový výhled města na období 2012 až 2014 zpracovaný v souladu s 3 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů snížení měsíčních odměn a příplatků poskytovaných od členům zastupitelstva obce o 5 % informaci starosty o přípravě investičních akcí města k realizaci v roce 2011 Ö schválilo uhrazení příspěvku na lékařskou pohotovostní službu v Ivančicích ve výši Kč návrh rozpočtu města Zbýšova na rok 2011 (příjmy i výdaje ve výši tis. Kč) návrh rozpočtu sociálního fondu města na rok 2011 OZV č. 1/2011, kterou se stanoví s platností od místní poplatek ve výši Kč na tři měsíce za každé jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí vybudování veřejného dětského hřiště, které bude v případě získání dotace od ČEZ součástí záměru úpravy prostoru Poustka 8

9 po diskusi s ředitelkou MŠ p. N. Ludvovou objem prostředků pro předškolní zařízení do rozpočtu města na rok 2011 v souladu s ust. 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr prodeje pozemku v majetku města parc. č. 645 o výměře 23 m 2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan uzavření smlouvy o vzájemné propagaci s KOMETA GROUP, a. s. Brno Ö doporučilo vícelúčelové zpevnění hřiště u MKC a školní jídelny, umožňující sportování i parkování vozidel návštěvníků MK a MKC radě města zveřejnit záměr pronájmu OSS a požádat zájemce o předložení cenové nabídky a podmínek nájmu USNESENÍ Z 2. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA Ö vzala na vědomí písemnou informaci FO MěÚ o zůstatku finančních prostředků na účtech města k ve výši ,24 Kč rozbor nákladů na likvidaci odpadů ve městě za období 2006 až 2010, zpracovaný MUDr. Ševčíkem program zasedání ZM dne doručené žádosti o přidělení a výměnu obecních bytů informaci starosty o stavu přípravy investičních akcí k realizaci v roce 2011 informaci starosty o výsledku jednání s Lesy ČR ohledně transportu vytěženého dřeva přes most na Majrově informaci o výsledku přezkoumání hospodaření příspěvkových organizací města MŠ a ZŠ, za rok 2010, které provedl finanční výbor ZM odpisový plán kopírky v MŠ, p. o Koncepci rozvoje Základní školy Zbýšov, příspěvkové organizace, na období 2011 až 2015 informaci o vypsání výběrového řízení na obsazení místa vedoucí školní jídelny písemnou pochvalu OO PČR strážníkům Městské policie Zbýšov za účinnou spolupráci informaci starosty o výsledcích jednání dozorčí rady a VH KTS Ekologie Zastávka, s. r. o. informaci MUDr. Ševčíka o jednání Energoregionu informaci o termínech konání plesu města a školy a besedy s MUDr. V. Adamem Ö doporučila ZM ke schválení doplnění návrhu rozpočtu města na rok 2011 o 6402 Finanční vypořádání minulých let a 3635 Územní plánování 9

10 Ö schválila prodloužení nájemní smlouvy p. L. K., ul. J. A. Komenského 414, do zvýšení cen vstupného na koupaliště celodenní vstupné děti 40 Kč, dospělí 60 Kč, polodenní vstupné (od 16 do 19 hodin) 20 a 40 Kč v souladu s ust. 102 odst. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 1501/11 a části parc. č. 1502/1 o výměře 425 m 2 na Majrově, k. ú. Zbýšov u Oslavan s manž. K., Zbýšov, Cena pronájmu se stanoví se zpětnou platností 3 roky ve výši 10 Kč/m 2, od Kč/m 2 v souladu s ust. 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění záměr pronájmu obřadní smuteční síně pro smuteční rozloučení, nájemní smlouva od záměr pronájmu provozu občerstvení v areálu koupaliště záměr pronájmu pozemku o ploše 48 m 2 před kinem záměr pronájmu volných nebytových prostor v objektu zdravotního střediska převedení zlepšeného hospodářského výsledku organizace za rok 2010 ve výši 1 449,89 Kč do rezervního fondu základní školy Ö projednala a schválila snížení ceny za pronájem garáže na Majrově na 1000 Kč měsíčně Ö rozhodla o poskytnutí veřejné finanční podpory žadatelům organizacím a jednotlivcům na činnost v roce 2011 Ö pověřuje starostu V. Širokého uzavřením smlouvy s Ing. Markétou Hoškovou na přípravu projektu Snížení emisní zátěže z dopravy ve městě Zbýšově Ö rozhodla nepřipojit se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet Ö podporuje návrh snížení věkové hranice trestní odpovědnosti na 14 let - tzv. kmětiněveskou výzvu USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ ZM, konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA Ö vzalo na vědomí informaci starosty o jednání RM dne písemnou informaci FO MěÚ o zůstatku finančních prostředků na účtech města k ve výši ,24 Kč 10

11 rozbor nákladů na likvidaci odpadů ve městě za období 2006 až 2010, zpracovaný MUDr. Ševčíkem a doporučilo jeho zvěřejnění pro informaci občanů v souladu s 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtový výhled města na období let 2012 až 2014 informaci starosty o přípravě investičních akcí města k realizaci v roce 2011 a o podaných žádostech o dotace Zprávu Policie ČR, OO Rosice, o bezpečnostní situaci v obvodu za rok 2010 informaci tajemnice MěÚ o organizace a termínech Sčítání lidu, domů a bytů 2011 informaci starosty o dění v KTS Ekologie Zastávka, s. r. o. a jejím hospodaření Ö schválilo v souladu s 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočet města na rok 2011 jako vyrovnaný s příjmy i výdaji ve výši tis. KČ v souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočet sociálního fondu města na rok 2011 v souladu s ust. 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr prodeje deseti pozemků obce zastavěných garážemi ve čtvrti Padělky a na Jiráskově ul. v k. ú. Zbýšov u Oslavan v souladu s ust. 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej pozemku p. č. 645 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 23 m 2, P. V., bytem Zbýšov, za cenu Kč podání žádosti o dotaci na pořízení hasičského cisternového vozidla pro SDH Zbýšov na MV a MF ČR do Ö podporuje záměr majitele penzionu PAMIR Ing. Macha přestavět část objektu na Padělkách na domov pro seniory. Ve věci penzionu na Majrově nebylo vedení města oficielně kontaktováno. Ö rozhodlo o podmínkách prodeje pozemků pod garážemi u žádostí doručených po se prodejní cena stanoví ve výši 300 Kč/m 2, kupující navíc uhradí poplatky spojené s prodejem S likvidací černých skládek pomáhají i místní myslivci. Je s podivem, co všechno lidé v přírodě odloží 11

12 Plnění rozpočtu města Zbýšova za rok 2010 Rozpočet Plnění k PŘÍJMY CELKEM v tis. Kč Daně, poplatky, dotace Podnikání a restrukturalizace v zemědělství Předškolní zařízení Základní školy Film, tvorba, distribuce, kina Činnosti knihovnické Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sděl. prostředků Sportovní zařízení Využití volného času děti a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Všeobecná ambulantní péče Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby Sběr a svoz ostatních odpadů Bezpečnost a veřejný pořádek Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje Kulturní centrum Svoz odpadů Vodovod - nájem Veřejná zeleň ČOV, kanalizace - nájem Ostatní fin. operace +3 3 VÝDAJE CELKEM v tis. Kč Podnikání a restrukturalizace v zemědělství Cestovní ruch (Kahan) Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Výstavba čekáren + IDS Dopravní značení Železniční dráhy Pitná voda Odvádění a čistění odpad. vod Předškolní zařízení

13 3113 Základní školy Filmová tvorba, kina Činnosti knihovnické Činnost muzeí Kronika Pořízení, zachování a obnova kultur. hodnot Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Bezpečnost silničního provozu Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitosti kultury Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost - TJ Baník Ostatní tělovýchovná činnost - kulturistika Využití volného času dětí Ostatní zájmová činnost a rekreace Všeobecná ambulantní péče Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj Ostat. správa v oblasti bydl. a kom. služeb Ostatní záležitosti kom.služeb Sběr a svoz komunálního odpadu Sběr a svoz ostatních odpadů Ostatní nakládání s odpady Protipovodňové opatření Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi Opatření pro krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje Ostatní neinv. dotace nezisk. organizacím Mikroregion Kahan Finanční vypořádání min. let Ostatní finanční operace Volby PS +54, Volby senát + komunální ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI v tis. Kč

14 Závěrečný účet Města Zbýšova za rok 2010 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010 (v tis. Kč) Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění Příjmy celkem z toho daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté dotace Výdaje celkem z toho běžné výdaje kapitálové výdaje Saldo: Příjmy výdaje Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace do rozpočtu města za rok 2010 činily celkem Kč viz tabulka 14 výše dotace účel dotace Všeobecná pokladní správa ,- Kč volby PS, Senát, ZM 7 179,- Kč sčítání lidu, domů a bytů Úřad práce ,- Kč aktivní politika zaměstnanosti Jihomoravský kraj ,- Kč souhrn. dotač. vztah - st. správa, školství 6 240,- Kč činnost jednotky SDH Dotace od obcí ,- Kč žáci ZŠ C e l k e m ,- Kč Z poskytnutých a přijatých dotací nebyla vyčerpána částka ,40 Kč z dotací na volby a sčítání LDB. Zpracovala Helena Miková, vedoucí finančního odboru MěÚ

15 Rozpočet Města Zbýšova pro rok 2011 Rozpočet PŘÍJMY CELKEM v tis. Kč Daně, poplatky, dotace Podnikání a restrukturalizace v zemědělství Předškolní zařízení Základní školy Film, tvorba, distribuce, kina Činnosti knihovnické Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sděl. prostředků Sportovní zařízení Využití volného času děti a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Všeobecná ambulantní péče Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby Sběr a svoz ostatních odpadů Bezpečnost a veřejný pořádek Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje Kulturní centrum Svoz odpadů Vodovod - nájem Veřejná zeleň ČOV, kanalizace - nájem Ostatní fin. operace 155 VÝDAJE CELKEM v tis. Kč Podnikání a restrukturalizace v zemědělství Cestovní ruch (Kahan) Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Výstavba čekáren + IDS Dopravní značení Železniční dráhy Pitná voda Odvádění a čistění odpadních vod Předškolní zařízení Základní školy

16 3313 Filmová tvorba, kina Činnosti knihovnické Činnost muzeí Kronika Kostel - oprava kulturní památky Pořízení, zachování a obnova kultur. hodnot Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitosti kultury Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost - TJ Baník Ostatní tělovýchovná činnost - kulturistika Využití volného času dětí Ostatní zájmová činnost a rekreace Všeobecná ambulantní péče Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví ÚPD Komunální služby a územní rozvoj Ostat. správa v oblasti bydl. a kom. služeb Ostatní záležitosti bydlení Sběr a svoz komunálního odpadu Sběr a svoz ostatních odpadů Ostatní nakládání s odpady Protipovodňové opatření Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi Opatření pro krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje Finanční vypořádání min. let Ostatní neinv. dotace nezisk. organizacím Mikroregion Kahan Ostatní finanční operace ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI v tis. Kč 0 16 Vratislav Široký starosta města

17 Sčítání lidu: bezpečnost na všech frontách Ochrana osobních údajů a zajištění bezpečnosti všech sbíraných dat, je nejvyšší prioritou, kterou ČSÚ při sčítání lidu má. Celé sčítání lidu připravujeme ve spolupráci s Úřadem pro ochranu osobních údajů, jehož specialisté se účastnili přípravy textu zákona o sčítání lidu včetně dalších právních norem, které se sčítáním souvisejí. Úřad provede také kontrolu zpracování osobních údajů získaných při sčítání. Ochrana informací, které lidé do formulářů vyplní, je pro nás velmi důležitá. Bezpečnostní opatření jsme začali připravovat už dva roky před samotným sčítáním a na projektu pracuje několik bezpečnostních specialistů, uvádí předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová. Ochrana sběru dat Každá z cest, jak je možné vyplněné formuláře odevzdat, je zabezpečena jiným způsobem. Osobní předání sčítacímu komisaři Sčítací komisaři budou pracovníci České pošty, tedy lidé, kteří mají zkušenost a praxi s doručováním peněz i cenných zásilek i s manipulací s osobními údaji. Sběrná místa všech formulářů jsou pošty, které jsou pod speciálním čtyřiadvacetihodinovým dohledem. K dopravě vyplněných formulářů bude Česká pošta používat pouze zabezpečená vozidla a bude s formuláři nakládat jako s cennými zásilkami s mimořádnou ochranou. On-line vyplnění na internetu Pro on-line vyplnění sčítacích formulářů je potřeba Adobe Acrobat minimální verze 9.0, který umožňuje vysoký stupeň zabezpečení. Při on-line odesílání je zajištěna maximální ochrana osobních údajů a předávané informace jsou chráněny proti zcizení i neoprávněnému zásahu jakékoliv třetí strany. Ochrana skenování a zpracování do elektronické podoby Vyplněné papírové formuláře svezou speciální vozy České pošty do zabezpečeného meziskladu a odtud pak pojedou dál do zabezpečeného skenovacího centra. Ochrana archivace a vyhodnocení výsledků Jakmile budou papírové formuláře naskenovány, dojde před samotným zpracováním k jejich anonymizaci. To v praxi znamená, že budou z databází odstra- 17

18 něna všechna jména a rodná čísla. Z výsledků sčítání tak pouze zjistíte, že např. v Bruntále v Jiráskově ulici žije žena, které je 35 let, má dvě děti, každý den dojíždí do práce vlakem do Opavy, vystudovala vysokou školu a narodila se v Ostravě, ale nikdo už nikdy nezjistí, jak se jmenuje, ani jaké má rodné číslo. Po oskenování budou všechny papírové formuláře uschovány ve speciálně zabezpečených objektech a budou skartovány specializovanou firmou, která má potřebné bezpečnostní certifikáty od Národního bezpečnostního úřadu. Zákon o sčítání lidu říká, že ČSÚ je povinen skartovat papírové formuláře do tří let od rozhodného okamžiku sčítání. V praxi počítá ČSÚ s tím, že papírové formuláře skartuje nejpozději do jednoho roku. Na závěr budou naskenované a anonymizované formuláře v elektronické podobě předány k trvalému uložení do Národního archivu, doplňuje Iva Ritschelová. Bližší informace o zabezpečení jednotlivých fází sčítání lidu nám bezpečnostní specialisté nedovolí z pochopitelných důvodů zveřejnit. Ondřej Kubala tiskový mluvčí projektu Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Kontakty na ČSÚ a sběrné místo ČP Dislokované pracoviště ČSÚ Brno-venkov Adresa: Jméno: Jezuitská 2, Brno Ing. Vlasta Tinková Telefon: Jméno: Ing. Alena Marková Telefon: Sběrné místo ČP - Oslavany Adresa: Hlavní 36/24, Oslavany Telefon:

19 Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska o. s., oblast Zbýšov Členové VSRO o. s., oblast Zbýšov, se sešli 3. února 2011 na své první výroční schůzi, aby zhodnotili, co se jim za první rok podařilo vykonat. Přítomni byli i hosté Ing. Zdeněk Vévoda z Oslavan, předseda společnosti, paní Jarmila Plchová, jednatelka, RNDr. Dalibor Kolčava, člen představenstva. Předseda zbýšovské oblasti pan Karel Novotný ve svém projevu přítomné seznámil s vykonanou prací i s dalšími plány. Během uplynulého roku se pozornost členů zaměřila na dvě výrazné akce opravu cihelny Ve Studených a stálou výstavu o historii Zbýšova a hornictví ve Zbýšově, která je instalovaná v prvním patře městského kulturního centra. Všichni zájemci si ji mohou prohlédnou vždy, když je otevřena knihovna. Kus chlapské práce odvedla skupina mužů, kterou organizoval pan Karel Novotný. Od jara do podzimu téměř každou sobotu i během všedních dnů, pokud to dovolovalo počasí, odhalovali starou pec cihelny Ve Studených. Byla zarostlá vzrostlými náletovými dřevinami, křovím, vysokou trávou a z cesty nebyla vidět. Dobrovolníci, panové Karel Novotný, Kamil Novotný, Josef Urbánek, Petr Maloň, Jaroslav Tůma, Ladislav Přinesdomů, Martin Vrba, Lumír Liška, Ondřej Liška, Václav Kostiha, Jaroslav Janeček, Luboš Nahodil, Jiří Přibyl ze Zbraslavi, zesnulý Marek Vavřík a kluci ze Stanoviště a Újezda usilovně a obětavě čistili prostor kolem cihelny i samotnou pec od rostlinstva. Vydatnou pomoc, za kterou moc děkujeme, poskytla firma pana Miloše Soukupa, která pomáhala těžkou technikou při úpravě pozemku v okolí cihelny. Kolem pece vznikl prostor, který se bude nadále kultivovat a poslouží dalším účelům. Samotná pec musela být zbavena naplavené hlíny, stromů a kamení. Před nastávající zimou dobrovolníci a členové spolku opravili část obvodového kamenného zdiva, pokryli celou střechu igelitovou fólií, aby dovnitř nesněžilo a nepršelo. Další intenzivní práce na cihelně budou pokračovat po vyřešení majetko-právních vztahů, až bude podepsána smlouva mezi majiteli pozemku a vlastivědným spolkem. Čas rychle ubíhá a současné dění stírá události minulé. Abychom je starším osvěžili v paměti a mladé poučili o zbýšovské historii, připomněli jsme na 13 panelech slovem i fotografiemi některá starší období. Součástí výstavy jsou tři figuríny oblečené do hornických pracovních i slavnostních uniforem. Na přípravě již zmíněné výstavy o historii Zbýšova, se podíleli dámy a pánové Jiřina Rausová, Dobroslava Tůmová, Marcela Klinerová, Karel Novotný, Jaroslav Tůma, Josef Urbánek, Vladimír Tlačbaba, Mgr. Miroslav Vespalec, Jiří Kliner st. a sponzoři, kteří přispěli materiálem nebo prací na zhotovení panelů. Vřelé poděkování patří všem občanům, kteří věnovali nebo zapůjčili předměty, které mají spojitost s hornickým řemeslem. Výstava se bude stále rozšiřovat, další materiály budeme ukládat, aby mohly být použity v plánovaném hornickém muzeu na dole Simson. Podmínkou je však vnitřní rekonstrukce zmíněné stavby. Člen vlastivědného spolku pan Kamil Novotný sám obnovil stezku z Anenské na Barboru. Po ní chodívaly děti počátkem minulého století do oslavanské školy, protože ve Zbýšově v té době 2. stupeň čili měšťanka nebyla. 19

20 Do roku 2011 chce jít vlastivědná společnost s úkolem obnovit studánky v okolí Zbýšova. Dosud známé jsou tři. První v oblasti Barbory, druhá u čistírny odpadních vod na Dolině, třetí při cestě k Rybičkové skále. Tato je dobře přístupná a celý rok má dostatek vody. Kamenná studánka u Barbory byla dlouho využívána, ještě žijí pamětníci, kteří k ní chodili pro vodu. Majitelé zahrádek na Barboře přístup ke studánce znemožnili, protože si zde udělali smetiště a skládku. V oblasti přání a snů jsou zatím cyklostezky. Jedná se s majiteli pozemků, s Mikroregionem Kahan, s Mikroregionem Ivančice a dalšími institucemi, které do akcí v přírodě mají co říci. Je jasné, že bez finanční a hmotné pomoci by nebyla práce vlastivědného spolku možná. Upřímné poděkování patří především Městu Zbýšovu, jmenovitě starostovi Vratislavu Širokému za pochopení, vstřícnost a největší finanční pomoc a dále všem našim sponzorům, kterými jsou: Dřevovýroba Klasik Zastávka p. Procházka, Dřevovýroba Zakřany pan Pavlíček, Elektro Zbýšov pan Nekuža, Kovovýroba Zbýšov pan Šilhán, POOR Zastávka Ing. Chatrný, firma pana Miloše Soukupa, Zbýšov, Stolařství Zbraslav pan Smejkal, STRA Zbraslav Strašákovi, Stolařství JUN Zastávka, Kovovýroba Rosice pan Marek, Lékárna Zbýšov RNDr. Karel Rada. Na závěr srdečně děkujeme všem, kteří ve společnosti pracují i všem, kteří ji podporují a pomáhají jak materiálně, tak vlídným slovem a radou. Dobroslava Tůmová Dobrovolníci a členové spolku opravili část obvodového kamenného zdiva bývalé cihelny 20

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 12. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 20. 12. 2010 od 17,15 hodin na MěÚ Zbýšov Starosta Vratislav Široký

Více

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 1. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 24. 1. 2011 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele

Více

Zápis. o průběhu 10. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 28. 11. 2011 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 10. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 28. 11. 2011 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 10. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 28. 11. 2011 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova Zápis o průběhu 11. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 29. 11. 2010 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Více

Zápis. o průběhu 9. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 14.10.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 9. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 14.10.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 9. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 14.10.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 2. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 28. 2. 2011 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 MĚSTO PODIVÍN Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495 NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 Obsah: str. 2-4 Závazné ukazatele příjmů, výdajů, financování str. 5 Závazné ukazatele pro

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/200 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Křtěnov Sídlo: Křtěnov 17, 679 74 Olešnice IČ:

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C za rok 2009 Vyvěšeno dne : 19.5.2010 Zveřejněno na úřední desce na internetu : 19.5.2010 Sejmuto dne : 4.6.2010 Schváleno v OZ obce : Obsah : strana Návrh závěrečného

Více

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 7. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 18. 7. 2011 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 37. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 20.12.2013 od 18.30 hodin do 19.20 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Dne 23.11.2004 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 01/06/2011 RM schvaluje Zprávu o hospodaření MěKS Tišnov za rok 2010. 02/06/2011 RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MěKS Tišnov za

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 údaje o hospodaření obce v roce 2012 Rozpočet Obce Malá Štáhle na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem obce dne 14.12.2011 a činil: V příjmech: Ve výdajích:

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Závěrečný účet obce ----------------------------

Závěrečný účet obce ---------------------------- OBEC Břežany Závěrečný účet obce ---------------------------- Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Obec Břežany návrh na závěrečný účet obce za rok

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245. Návrh rozpočtu na rok 2009 - Příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické

Více

Schválený rozpočet městyse Prosiměřice na rok 2015

Schválený rozpočet městyse Prosiměřice na rok 2015 HLAVNÍ ČINNOST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 2 090 000 Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 35 000 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1113 240 000 Daň z příjmu právnických

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 - 29 - Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 Přítomno: 7 členů Program: 1. Kontrola usnesení 2. Kulturní akce v kině a sokolovně 3. Byty nájemní smlouva p. Rajsiglová 4. Žádosti

Více

Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín

Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Přítomni: Ověřovatelé: Zapisovatel: viz prezenční listina Ing. Petr Kollert,

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-7-2015 Termín jednání 2. února 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67 Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 - Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 646.639,- 1112 -Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 158.131,- 1113 - Daň z příjmu

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Závěrečný účet za rok 2007

Závěrečný účet za rok 2007 Městys Nový Hrádek, Náměstí 28 549 22 Nový Hrádek IČ 00272884 Závěrečný účet za rok 2007 Vyvěšeno od Schváleno Usnesením ZM Nový Hrádek dne Rozbor hospodaření Městyse Nový Hrádek za rok 2007 v Kč Název

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Třída 1 Daňové příjmy 72.400.000,- Kč Třída 2 Nedaňové příjmy 33.900.000,- Kč Třída 3 Kapitálové příjmy 5.000.000,- Kč Třída 4 Přijaté transfery

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 586

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 2/12/2014- ZO- U Příloha k usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni : dle prezenční listiny Program : 1. Rozpočtové opatření

Více

Přehled usnesení 5. RMČ ze dne 6.1.2011

Přehled usnesení 5. RMČ ze dne 6.1.2011 Přehled usnesení 5. RMČ R-66 Žádost o prominutí poplatků z prodlení nebo uzavření Dohody o splátkách a uznání dluhu - byt č. 1, Hostišovská 731, Praha 10 R-67 Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na květen 2013 Termín: středa 22. 05. 2013 od 19 hodin v budově OÚ Nedrahovice

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 2. část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2009 Vyvěšeno: 31.5.2010 Sejmuto: Hospodaření města 1-12/2009 příjmy na oddíly Kč Poř.č. Oddíl Pol. Upravený Skutečnost

Více

OBEC KELNÍKY IČ 00568589 Závěrečný účet obce za rok 2010

OBEC KELNÍKY IČ 00568589 Závěrečný účet obce za rok 2010 OBEC KELNÍKY IČ 00568589 Závěrečný účet obce za rok 2010 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1 ÚDAJE O OBCI: Adresa: OBEC KELNÍKY, Kelníky 1, 763 07

Více

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu 1. Zahájení Jednání ZO zahájil starosta obce Vladimír Tomášek v 18 hod. Přivítal

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

Zápis. o průběhu 7. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 10. 9. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 7. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 10. 9. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 7. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 10. 9. 2012 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele

Více