Zpravodaj mûsta Odolena Voda

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj mûsta Odolena Voda"

Transkript

1 O D O L 5/2007 EN Den matek 13. květen Zpravodaj mûsta Odolena Voda

2 FRANTIŠEK BRANISLAV ŽENÁM Okolik krásy víc, že vy jste s námi, když stesk a žal se o dny naše dělí, k vám jdeme ovocnými zahradamia kolik krásy bychom neviděli, kdybychom tolik netoužili po vás. Okolik lásky víc, že vy jste s námi, kdo znal by první píseň nad pramenem, kdo zval by vaše jména květinami a prsten s nerezavějícím jménem v den nejvěrnější přichystal jen pro vás. Okolik žití víc, že vy jste s námi, okvěten krve, o hlas našich dětí, abychom nikdy nebyli tak sami, až den nám znamení dá: odcházetia prázdná cesta nezůstane po nás. Autorka ilustrace: Klára Zitová, IX. C Gratulujeme V dubnu oslavili významné životní jubileum následující občané: Sedmdesátiny paní Věra Drbohlavová Osmdesátiny pan Jaroslav Kmošek paní Vlasta Mejstříková paní Anna Šimková Odolena Voda Odolena Voda Odolena Voda Odolena Voda Třiaosmdesátiny paní Blanka Müllerová paní Anna Provazníková Pětaosmdesátiny paní Růžena Kuntová Čenkov Odolena Voda Odolena Voda Dvaaosmdesátiny pan Jaroslav Švábenický Odolena Voda paní Helena Tůmová Odolena Voda Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví a spokojenosti. (Všechna jména jsou zveřejněna se souhlasem jubilantů.) Komise životního prostředí vyhlašuje soutěž ROZKVETLÉ ULICE 2007 Přihlášku do soutěže obdržíte v podatelně nebo sekretariátu Městského úřadu Odolena Voda. Vyplněnou a podepsanou ji odevzdejte v podatelně nebo sekretariátu Městského úřadu Odolena Voda do 30. června V soutěži se hodnotí tyto kategorie: 1) Okna (v přihlášce, prosím, uveďte patro) 2) Lodžie a balkony (v přihlášce, prosím, uveďte patro) 3) Předzahrádky nájemních domů 4) Předzahrádky rodinných domků

3 Obsah O čem jednaly samosprávné orgány města Jak žádat o důchod Proč je voda tak drahá? Desatero správného chování u bankomatu Zprávičky z naší školičky Den učitelů na naší škole Po stopách Šárky Záhrobské aneb Poděkování Fantastický úspěch flétnového tria Městská knihovna Orientační běh Konec sezony na Kladně Fotbal Pozvánka do minigalerie Kina Kultura Autor titulní stránky: Jan Kadeřávek IX. A. Vážení čtenáři, v důsledku růstu nákladů na zpracování našeho zpravodaje po více jak 10 letech jsme byli nuceni navýšit prodejní cenu na částku 10,- Kč. Děkujeme za pochopení Redakční rada Vychovatelky školní družiny děkují paní Petře Kučerové, která uhradila dětem dopravu na výlet do indiánského městečka ve výši 4 500,- Kč. Za vychovatelky a děti ze ŠD Jana Řezáčová ODOLEN Vydává MěÚ Odolena Voda, Dolní nám. č.14, Odolena Voda jako měsíčník. Registrační číslo MK ČR E IČO: Četnost 11 čísel za rok Řídí redakční rada ve složení: A. Pospíšilová,V. Kulíšek, Fr. Podskalský, I. Pekárek, N. Střelbová, Šéfredaktorka a korektura textu: Mgr. J. Predigerová, tel.: Zástupce šéfredaktora: Barbora Měchurová, tel.: Grafická úprava, sazba: Artemis, reklamní umělecká agentura, tel: , Tisk: Artemis: tel./fax: , Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakční rady Odolenu. Příspěvky do Odolenu je možné předat některému ze členů redakční rady, nebo poslat na a to nejpozději do 15-tého každého měsíce. Platbu inzerce vyřizuje sekretariát starosty MěÚ Odolena Voda v úředních dnech tj. pondělí a středa od 8.00 do hodin. Textové inzeráty ve wordu, ostatní ve formátu pro photoshop nebo illustrátor zašlete na Později podané, nebo neuhrazené inzeráty nebudou otištěny. Děkujeme za pochopení. Podrobné informace pro inzerenty naleznete na v sekci Odolen. Toto číslo bylo vydáno: 2/5/2007 Cena 10,- Kč

4 O čem jednaly samosprávné orgány města Rada města 27. března SCHVÁLILA: uzavření veřejnoprávních smluv s obcemi Panenské Břežany, Sedlec, Líbeznice, Bašť na výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků. Smlouvy budou uzavřeny na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce slevu z úhrady na dodávku tepla ve výši 20 % za rok 2006 pro všechny nájemce bytů v půdní nástavbě v ul. Kpt. Jaroše č. p z důvodu nedostatečného vytápění prodloužení podnájmu bytu v ul. Pod Tvrzí č.p. 453 od 1. dubna 2007 do 31. března 2008 zrušení nájemního vztahu k bytům v ulici U Radnice č.p. 454 a 456 a jejich přidělení novým nájemcům uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor v ul. Pod Tvrzí č.p. 395 v I. a II. NP o celkové výměře 194,23 m 2 (dříve restaurace Pod Tvrzí) paní Petře Kučerové za účelem provozování solária, sauny, laseru apod. s účinností od 10. dubna 2007 zveřejnění záměru města Odolena Voda o pronájmu části nebytových prostor bývalé elektrokotelny na Dolním náměstí společnosti STATUZ AMD s.r.o., Dolní náměstí 166, Odolena Voda, pro skladování nepoužívaného nábytku a stavebního nářadí. Výše měsíčního nájmu 1 000,- Kč, doba pronájmu od 1. května 2007, smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden měsíc Zásady zřizování věcných břemen a stanovení náhrad za jejich zřízení s účinností od 1. května uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín pro stavbu Dolínek - knn pro 6 RD na pozemku ve vlastnictví města Odolena Voda. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou cenu 500,- Kč umístění stříšky na budově Městského úřadu na Dolním náměstí č.p. 24 nad vchodem do provozovny Ovoce a zelenina na náklady města Odolena Voda včetně montáže uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s firmou COLAS CZ, se sídlem Kolbenova 259, Praha 9 ke stavbě vodovodu. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, a to za jednorázovou cenu ,- Kč úpravu postupu při platných výpovědích nájmu obecních bytů dle 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku a současně ukládá zpracovat materiál, ve kterém budou shrnuty dosud schválené postupy - viz RM 2/06 a 9/06 se zapracováním těchto bodů: na základě žádosti nájemce uzavřít dodatek k nájemní smlouvě na předmětný byt na dobu určitou 1 roku s tím, že přílohou tohoto dodatku bude splátkový kalendář na úhradu dlužné částky dlužná částka musí být uhrazena nejdéle do 1 roku od podpisu této smlouvy v případě, že nájemce neuhradí v daném měsíci své finanční povinnosti vyplývající z této nájemní smlouvy a splátkového kalendře bude nájemní smlouva ze strany města vypovězena v případě dodržení všech závazků ze strany nájemce bude smlouva na dobu určitou po dobu tří let prolongována vždy po 1 roce. Teprve potom může být s nájemcem uzavřena nájemní smlouva na předmětný byt na dobu neurčitou navýšení rozpočtu Mateřské školy Odolena Voda pro rok 2007 o částku ,- Kč na paragraf DDHM a doporučuje zapracovat toto navýšení do návrhu Změny č. 2 rozpočtu města pro rok 2007 závazné ukazatele rozpočtu města Odolena Voda pro rok 2007 a doporučuje je projednat na zasedání ZM harmonogram oprav místních chodníků takto: 1. Komenského ulice - jednostranně od Klubu k Bodláku i ke škole, navázat kolmé spojovací články do ulice Větrná 2. oprava chodníku v ulici Revoluční podél hřbitova (realizace zároveň s rekonstrukcí vozovky) 3. ul. Velkoveská - od Dolního nám. k ulici Do Struh

5 4. ul. Čenkovská - navázat na výstavbu části chodníku zbudovaného firmou Aryka Invest směrem k Dolínku 5. výstavba chodníku v ulici U Lékárny až do Čs. Armády kolem objektu Tesko 6. ul. Školní k ul. Vodolské (k rybníčku) 7. ul. Úžická pravidla pro provádění vyřazování a likvidaci movitého majetku města a pro činnost škodní a likvidační komise s účinností od 1. dubna 2007 cenu zpravodaje Odolen ve výši 10,- Kč/ks s účinností od čísla 5/2007 a odměnu pro redakční radu Odolenu ve výši 5,- Kč z každého prodaného výtisku s účinností od čísla 5/2007 pořadník žadatelů o byty v majetku města Odolena Voda pro I. pololetí 2007 tak, jak jej předložila Bytová komise takto: 1. Zavřelová Petra 3. Brožová Jana 2. Koudelková Hana 4. Sošková Eva 5. Marková Lenka přidělení bytu o celkové výměře 66,91 m 2, II. kategorie v ul. Revoluční 228 městskému strážníkovi na základě absolutní preference s účinností od 1. dubna 2007 na dobu výkonu pracovního poměru u městské policie (zvýší se dosažitelnost městského strážníka mimo službu) udělení plné moci Ing. Martinovi Dvořákovi, členu zastupitelstva a rady města k zastupování města při jednáních o bezúplatném převodu pozemků ve vlastnictví České republiky p.č. 187/11, st.p. č. 722/1, st.p. 764, st.p. a 187/14 v k. ú Odolena Voda do vlastnictví města Odolena Voda. NESCHVÁLILA: žádost o odpuštění nájmu ve výši ,- Kč za období března 2007 z důvodu úhrady nákladů na opravy a údržbu spojených se zahájením provozu restaurace nájemcům restaurace Opera pokračování ve sběru bioodpadu do speciálních biokontejnerů u rodinných domů v Odoleně Vodě na náklady města, na základě vyhodnocení zkušebního provozu v loňském roce (náklady za svoz a likvidaci byly pro město vysoké a na snížení množství odpadu ukládaného na skládku se tento sběr neprojevil). VYDALA SOUHLASNÉ STANOVISKO: firmě ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín ke stavbě Dolínek - knn pro 6 RD na pozemku parc. č. 196/1 v k. ú. Dolínek pro účely stavebního řízení firmě ČEZ DISTRIBUCE a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín ke stavbě PS 01 CTSbt 1x630 kva, SO 01 kabelová přípojka VN 22 kv, SO 02 Distribuční kabely NN, PS 02. Zrušení stávající zděné TS a přípojky NN dle žádosti ze dne 15. února 2007 s tím, že: stávající trafostanice bude zrušena na náklady spol. Glöckner s.r.o nová trafostanice bude dostatečně kapacitně umožňovat napojení nové výstavby na Dolním náměstí bude umožněno městu napojení na trafo pro budoucí výstavbu trafostanice bude umístěna dle předložené varianty na pozemku města ke stavbě oplocení na pozemku parc. č. 55/20 v k.ú. Dolínek s tím, že žadatel doloží souhlas majitelů sousedních pozemků. RM DÁLE: jmenuje členy komise životního prostředí pana Ing. Tomáše Beneše a Josefa Odehnala, člena sportovní komise pana Ing. Radovana Horáka a paní MUDr. Sylvu Očenáškovou předsedkyní sociální komise s účinností od 1. dubna 2007 pověřuje místostarostku paní Janu Blahnovou přípravou dokumentace a zaslání žádostí pro získání dotací na Bezdrátový místní informační systém nedoporučila prozatím k projednání v ZM žádost o odkoupení pozemku p. č. 903/43 - nutno doložit souhlas majitelů sousedních pozemků k záměru koupě uvedeného pozemku a případným uvedeným záměrem koupě propojit pozemky 15/3 a 15/4, aby nevznikl bezprizorní trojúhelník tak, jak je navrženo nedoporučila prozatím k projednání v ZM žádost Ing. Martina Dvořáka za AMD, se sídlem Postřižín, Dlouhá 58 o řešení neuspokojivého stavu v okolí prodejny potravin na Dolním náměstí a případného odkoupení pozemků parc. č. 31/2, 903/27, 39/2 a 39/3 v k. ú. Odolena Voda. Rada požaduje doplnění žádosti o nákres variantního návrhu řešení 3

6 souhlasí s uložením dlažebních kostek na pozemku p.č. 31/2 a 39/2 v k.ú. Odolena Voda, dle žádosti firmy Ing. Martin Dvořák - AMD za podmínek platných pro zábor veřejného prostranství - viz obecně závazná Vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ruší zadávací řízení pro zadání veřejné zakázky Široký příčný práh integrovaný přechodem pro pěší v ulici Ke Stadionu u sportovního areálu, zadávací řízení pro zadání veřejné zakázky Vypracování projektové dokumentace pro rozšíření stokové sítě dále ruší výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 1/2007 na Bezdrátový místní informační systém a ukládá vyhlásit nová zadávací řízení odložila rozhodnutí o přidělení grantů města dle grantového programu pro rok 2007 na příští jednání rady města z časových důvodů - nově ustanovená sportovní komise se nemohla k žádostem v termínu vyjádřit a před rozhodnutím rady požadoval předložit žádosti o grant kontrolní výbor zastupitelstva. VZALA NA VĚDOMÍ: zrušení členství člena Bytového družstva Dubina II, Pardubice záměr pana Ing. Martina Dvořáka za AMD, se sídlem Postřižín, Dlouhá 58 k umístění venkovní terasy pro rozšíření provozu cukrárny na Dolním náměstí a požaduje předložit návrh technického a architektonického řešení včetně umístění novinového stánku a nástěnek ve variantním řešení ředitelské volno v Základní škole Odolena Voda ve dnech 10. dubna a 7. května 2007 zprávu kontrolního výboru ze dne 8. ledna 2007 o provedení formální kontroly grantů přidělených městem Odolena Voda v roce 2004 a DOPORUČILA: projednat na nejbližším zasedání ZM převedení zlepšeného hospodářského výsledku Mateřské a Základní školy Odolena Voda za rok 2006 dle návrhů ředitelek k projednání na zasedání ZM žádost o prominutí penále z dlužného nájmu a služeb spojených s užíváním bytu projednat na zasedání ZM změnu Jednacího řádu Zastupitelstva města Odolena Voda předložit k projednání na zasedání ZM Změnu č. 2 rozpočtu města Odolena Voda pro rok 2007 dle předloženého návrhu s těmito dalšími úpravami: úprava výše příspěvku na jednotný systém varování obyvatelstva - bezdrátový rozhlas od společnosti Spolana Neratovice na ,- Kč navýšení výdajové části rozpočtu o ,- Kč - oprava elektroinstalace v Domečku ve sportovním areálu navýšení příspěvku MŠ v položce DDHM o ,- Kč zařazení do rozpočtu v příjmové i výdajové části investiční dotaci z Programu Partnerství ve výši ,- Kč na nákup a instalaci překážek pro skate park předložit k projednání na zasedání ZM úpravu rozpočtového výhledu pro roky projednat na zasedání ZM koupi pozemku parc. č. st. 722/4 o výměře 24 m 2 v k.ú. Odolena Voda od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Střední Čechy, se sídlem náměstí Republiky 3, Praha 1 do vlastnictví města za cenu ,- Kč vyhlásit nové zadávací řízení pro zadání veřejné zakázky na příčný práh v ul. Ke Stadionu u sportovního areálu s novým projektovým řešením umístění příčného prahu, který nebude integrován do přechodu pro chodce. Jana Blahnová místostarostka 4 Prodám zahrádku vkolonii u Jordánu, cca 400m 2. Cena k jednání ,- Kč. Tel

7 Rada města 12. dubna 2007 SCHVÁLILA: poskytnutí příspěvků na činnost v roce 2007 v celkové výši ,- Kč takto: Poř. č. Výše příspěvku Předmět žádosti žádosti 1 Zenit - sdružení pro rozvoj 2 000,- Kč Pravidelné sportovní akce pro SOŠ a SOU Odolena Voda studenty školy, běh 17. listopadu, sportovní dny 2 Občanské sdružení ,- Kč Písničková soutěž Odolen Fest Suroví kocouři Czech Dragster Aliance 2 000,- Kč Mistrovství ČR dragsterů 4 TJ Aero Odolena Voda 7 000,- Kč Závody Pražského poháru - oddíl orientačního běhu v orientačním běhu, závody oblastního žebříčku středočeské a pražské oblasti v orientačním běhu, nákup dresů pro členy orientačního běhu 5 Dětské centrum Sluníčko 5 000,- Kč Přednášky, besedy, akce pro děti 6 TJ Aero Odolena Voda 5 000,- Kč Turistické akce pro děti - oddíl turistiky a mládež - příspěvek na dopravu na nejbližší nádraží ČD 7 Základní škola O. Voda ,- Kč Úbory a cestovné pro děti 8 TJ Aero Odolena Voda 5 000,- Kč Nákup sportovního vybavení - oddíl stolního tenisu pro děti a mládež 9 TJ Aero Odolena Voda ,- Kč Celorepublikové soutěže oddíl skoků na trampolíně ve skocích na trampolíně 2007, nákup trampolíny a 2 velkých záchytných molitanů, pronájem tělocvičny základní školy, 1. závod Českého a Žákovského poháru 2007 ve skocích na trampolíně v Odoleně Vodě 10 TJ Aero Odolena Voda 3 000,- Kč Regionální přebor, nákup - šachový oddíl digitálních hodin 11 TJ Aero Odolena Voda ,- Kč Pořízení kompletní sady dresů - oddíl kopané pro mužstvo mladších žáků, příspěvek na dopravu mládežnických družstev k utkáním, příspěvek na startovné v turnajích pro mládežnická družstva, nákup sportovního vybavení pro mládežnické oddíly 12 Sdružení přátel pohybu ,- Volejbalový oddíl mužů, pořádání sportovních akcí pro děti a dospělé, volejbalový oddíl mládeže a doporučuje projednat v zastupitelstvu města poskytnutí příspěvků vyšších než ,- Kč. 5

8 6 uzavření smlouvy o provádění úředního měření rychlosti silničních motorových vozidel na území města se společností VP INVEST s.r.o. Pardubice. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Pověřeným zástupcem města pro stanovení termínů měření rychlosti bude strážník městské policie uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o pronájmu Čenkovských rybníků s Českým rybářským svazem, MO Odolena Voda, se sídlem Komenského 296, kterým se doplňuje předmět nájmu o umělou vodní nádrž (tzv. rybníček Za Humny) zřízení míst pro poskytování a prodej městských informačních a propagačních materiálů, publikací, pohlednic, turistických známek, městského zpravodaje Odolen apod., a to v prostorách Městské knihovny Odolena Voda a v její pobočce v rodném domku Vítězslava Hálka v Dolínku zakoupení 200 kusů turistických známek Odolena Voda, Vítězslav Hálek z Dolínku od společnosti Turistické známky s.r.o. Rýmařov za cenu 20,- Kč/kus, za účelem prodeje za nákupní cenu výsledek zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky Dodávka osobního automobilu Škoda Fabia II, 1,2 HTP, 44 kw a uzavření leasingové smlouvy, s firmou Autosalon Klokočka Centrum, a.s. Praha 5. Zároveň doporučuje projednat na zasedání ZM návrh leasingové smlouvy zveřejnění záměru města na pronájem nebytových prostor v ul. Komenského č.p. 274 v I. NP, o celkové výměře 51,5 m 2 (bývalé prodejny Květinka ). Nebytové prostory se skládají z prodejny o výměře 36 m 2, skladu o výměře 10 m 2, kanceláře o výměře 3,5 m 2 a WC o výměře 2 m 2 Podmínky pronájmu: 1. případná změna účelu užívání je podmíněna souhlasem vlastníka s tím, že veškeré náklady spojené se změnou, včetně úkonů souvisejících (rekolaudace a úprava prostor), hradí nájemce 2. roční výše nájemného činí min. 470,- Kč/m 2. Nájemné bude každoročně valorizováno vždy k dle celkové míry inflace vykázané Českým statistickým úřadem za předcházející kalendářní rok, město poskytuje slevu ve výši 10 % ročního nájemného z nebytových prostor pro podnikatele s trvalým pobytem nebo sídlem firmy ve městě Odolena Voda 3. smlouva o nájmu bude uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíců 4. nájemce složí před uzavřením smlouvy o nájmu kauci ve výši třech měsíčních nájmů na účet pronajímatele 5. nájemce bude hradit měsíční zálohy na služby spojené s užíváním pronajatých prostor 6. uzavření smluv na odběr elektrického proudu a likvidaci odpadů si nájemce řeší samostatně, včetně jejich úhrad uzavření nájemní smlouvy na byt v ulici Kpt. Jaroše v Odoleně Vodě v majetku města na dobu určitou 1 roku za předpokladu, že dlužná částka na nájemném bude nájemcem uznána a sepsána dohoda o úhradě dluhu do 12 měsíců a dále pak postupováno dle Postupu města jako vlastníka a pronajimatele obecních bytů při uplatňování 711 občanského zákoníku schváleného dne 12. dubna 2007 postup města jako vlastníka a pronajímatele obecních bytů při uplatňování 711 občanského zákoníku uzavření smlouvy na vypracování investičního záměru a řízení projektu rekonstrukce sportovního areálu Odolena Voda a podání žádosti do Parlamentu ČR, dle nabídky č. 2007/033 společnosti Ekonomické a právní poradenství s. r. o., Roudnice nad Labem za cenu ,- Kč, která bude rozložena takto: ,- Kč za vypracování investičního záměru, ,- Kč za přípravu a podání žádosti a částka ,- Kč bude uhrazena až po přidělení dotace záměr na zřízení hlídaného parkoviště v ulici K Cukrovaru o celkové výměře m 2 na stávajícím parkovišti za cenu 25,- Kč/m 2 ročně na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíců a s účinností od 1. května 2007.

9 VYDALA SOUHLASNÉ STANOVISKO: k záměru stavby rodinného domu a souvisejících staveb v k.ú. Dolínek, k vynětí půdy ze ZPF, k udělení výjimky k umístění garáže na hranici pozemku, ke změně vjezdu na pozemek a ke zřízení nového vjezdu na pozemek k projektu zvýšení ochranného protihlukového valu lomu Čenkov pro účely územního řízení, umístěných na pozemcích v k.ú. Čenkov, společnosti INVESTING, Praha 1 z pověření společnosti ARYKA - IN-WEST a.s., Praha 9 s tím, že: výstavba valu nesmí ohrozit ani omezit stávající lesík u lomu na svahu směrem k městu budou osázeny stromy a keře společnost ARYKA - IN - WEST a.s. předloží pohledovou studii umístění valu ve vztahu k okolí k okolním prostředí. DÁLE: neschválila přidělení grantových příspěvků dle vyhlášeného grantového programu města Odolena Voda pro rok 2007 z důvodů nesplnění podmínek pro přidělení grantů. Pro podporu činnosti žadatelů však rada schválila příspěvky na jejich činnost dle výše uvedené tabulky jmenuje vedoucí finančního odboru MěÚ Odolena Voda paní Věru Lechne-rovou s účinností od 12. dubna 2007, po dobu mateřské dovolené paní Ing. Šárky Fajkusové a dále paní Janu Petříčkovou členkou dozorčí rady Svazku obcí Dolní Povltaví nevydala souhlasné stanovisko ke stavbě rodinného domu v lokalitě Za Humny, protože dosud nebylo vydáno územní rozhodnutí a není zajištěna infrastruktura developerskou společností bere na vědomí návrh záměru společnosti Inženýrské stavby s.r.o., Kralupy nad Vltavou a Bytového družstva Dubina II, Pardubice na výstavbu garáží v ul. U Cukrovaru v Odoleně Vodě s tím, že požaduje doplnit pohledovou studii z ulice K Cukrovaru a z parkoviště na navrhovanou řadu garáží a parkovací stání u plánované výstavby bytového domu Inženýrskými stavbami s.r.o., Kralupy nad Vltavou. Jana Blahnová místostarostka POZVÁNKA NA ROČNÍK CYKLISTICKÉHO ZÁVODU DO DO KOPCE A AS S KOPCE V ODOLENĚ VODĚ PŘIJĎTE SI ZAZÁVODIT! ÚČASTÍ PŘISPĚJETE NA OBNOVU DOLNÍHO NÁMĚSTÍ DEN ZÁVODU: SOBOTA 19. KVĚTNA PREZENTACE OD 8.00 HOD. NA DOLNÍM NÁMĚSTÍ V ODOLENĚ VODĚ Přihlášky při prezentaci nebo na netu Prezentace 19. května hodin Start cyklistů do kopce v hodin Start cyklistů skokanů s kopce hodin Start běžců 15 min. po posledním cyklistovi Startovat se bude po třech do kopce hromadně běžecký závod po jednom s kopce ve vlnách dle výkonnosti Závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí, pojede se i na komunikacích, které nebudou uzavřeny, účastník závodu musí mít helmu. Trasa vede pouze po silnicích. VÍCE INFORMACÍ na Na vaši účast se těší tým organizátorů TOMBOLA a GULÁŠ ZÁVODNÍKŮM 7

10 Jak žádat o důchod Od roku 2007 všechny žádosti o důchod sepisují okresní správy sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ), pro občany Odoleny Vody - Okresní správa sociálního zabezpečení Praha-východ, Sokolovská 855/225, Praha 9 - Vysočany. Do 31. prosince 2006 je přitom u zaměstnanců organizací s více než 25 zaměstnanci sepisovaly samy organizace. Nyní se budoucí důchodce musí vždy obrátit na OSSZ příslušnou podle místa trvalého bydliště. Žádost o důchod je možné sepsat nejdříve tři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu. Žádost o důchod může kromě oprávněného občana podat i jeho zmocněnec, a to na základě plné moci. Z jejího textu musí být zřejmé, zda byla udělena k podání žádosti o důchod. Pokud nemůže budoucí důchodce žádost podat sám z důvodu nepříznivého zdravotního stavu, může ji za něj sepsat jeho rodinný příslušník. A to bez toho, aby byla předložena plná moc. Musí však předložit souhlas oprávněného s podáním žádosti odávku a potvrzení lékaře, že mu zdravotní stav pro svou závažnost neumožňuje žádost o důchod sepsat. Při podávání žádosti o starobní, plný invalidní či částečný invalidní důchod se předkládá: občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu doklady o studiu, popřípadě učení (i nedokončeném) muži předkládají doklady o výkonu vojenské služby ženy předkládají doklady prokazující výchovu dětí potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc zpovolání) potvrzení zaměstnavatele o zvláštním příspěvku horníkům, vypláceným před rokem 1996 pokud občan chce důchod vyplácet na účet u peněžního ústavu, musí k žádosti přiložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet doklady prokazující zaměstnání v cizině chybí-li některé doby pojištění, předkládají se náhradní doklady, které prokazují výdělečnou činnost - potvrzení zaměstnavatele, pracovní smlouvy, svědecké prohlášení aj. evidenční list důchodového pojištění z posledního zaměstnání - předkládá je zaměstnavatel, a to na požádání OSSZ. Při podávání žádosti o pozůstalostní dávku (důchod vdovský, vdovecký a sirotčí), pokud již zemřelá osoba pobírala důchod, se předkládá: občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu úmrtní list zesnulého oddací list - při žádosti o vdovský/vdovecký důchod rodné listy dětí - při žádosti o sirotčí důchod Pokud osoba, po které se žádá o pozůstalostní dávku, dosud nepobírala vlastní důchod, předkládají se ještě veškeré doklady týkající se zesnulé/ho jako u žádosti o starobní nebo invalidní důchod. 8 Podrobnější informace ve věci dokladování žádosti o důchod postupují OSSZ do České správy sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ), která o nich rozhoduje. Délka vyřízení žádosti závisí na tom, zda jsou v evidenci ČSSZ všechny podklady, či nikoliv. Může se stát, že chybí, například proto, že organizace dříve nesplnily svou zákonnou povinnost a neposlaly potřebné dokumenty ČSSZ. V takovém případě se musí chybějící doby pojištění došetřit. ČSSZ může o důchodu rozhodnout teprve poté, co je evidence kompletní. V průměru se doba vyřízení žádosti o důchod při došetření chybějících dob pojištění pohybuje kolem 3 měsíců. Ve výjimečných případech, kdy žádost nelze definitivně vyřídit z důvodu nezbytného šetření, poskytuje ČSSZ žadateli před rozhodnutím o důchodu zálohu. Důchod se vyplácí přímo oprávněnému nebo jeho zákonnému zástupci, a to v hotovosti prostřednictvím držitele poštovní licence, nebo bankovním převodem na účet. Formu výplaty si při podání žádosti o důchod volí sám žadatel. Romana Duranová vedoucí sociálního odboru

11 Proč je voda tak drahá? Každý z nás je zvyklý po příchodu domů otočit kohoutkem a neočekává nic jiného než průzračně čistou tekoucí vodu. Jen málokdo v tu chvíli přemýšlí nad tím, kde se bere, kam zase teče a kolik stojí. To nás začne zajímat vždy v době, kdy zase stoupá její cena a my hubujeme, kde na to stále máme brát. Ne všichni asi vědí, že pitná vody v našem řadu je přiváděna a čerpána z mělnické Vrutice. Dle slov pana ředitele VKM Kladno Ing. Jaroslava Bartáka se její hladina neustále snižuje a nezbývá nic jiného než hledat další zdrojové prameny, aby tak byla uspokojena stále se zvyšující poptávka nás, spotřebitelů. Cena vody se skládá ze dvou částí: vodné a stočné. Vodné, to je množství spotřebované vody, které můžeme sledovat na vodoměru, a stočné je vlastně odtok vody kanalizací do čističky odpadních vod. Cena vody se logicky musí každý rok měnit, neboť vychází z aktuálního odhadu nákladů z předchozího roku a ty každoročně stoupají. Vkonečné ceně spotřebitele není zahrnuta pouze samotná spotřeba vody, ale též její doprava, přečerpávání, ale také třeba náklady na materiál a stavební práce při výměně, či opravě poškozeného vodovodního či kanalizačního potrubí. Ceny za energie dle slov pana ředitele, stále stoupají. Takže jestliže potřebujeme dopravit pitnou vodu z mělnického údolí do Odoleny Vody, pak musíme počítat s vyššími náklady na energie pro čerpadla, (nutí nás k tomuto geografické podmínky), ale také třeba poplatky za podzemní vody, či nájemné. Proto v našem případě je asi dobré, že existuje tzv. solidární cena, tj. průměrná cena vody ve Středočeském kraji. A trochu čísel na závěr. V tomto roce platíme za vodné a stočné celkovou částku za m 3 56,53 Kč včetně DPH. Tato cifra se dále skládá ze dvou položek 32,49 Kč cena vodného (t.j. 3 hal za 1 litr vody) a 24,04 Kč cena stočného. Cena vody je vždy odsouhlasena dle kalkulace představenstvem společnosti Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Nutno ještě dodat, dle slov pana ředitele Ing. Jaroslava Bartáka, že voda z našich kohoutků je velmi kvalitní v porovnání s vodou, kterou si kupujeme v plastových lahvích. Jitka Predigerová Desatero správného chování u bankomatu Volba bankomatu 1. Před použitím bankomatu zkontrolujte, zda nenese stopy neoprávněného zásahu. Pokud vám karta nejde snadno zasunout do štěrbiny nebo se kolem bankomatu pohybují podezřelé osoby, nepoužívejte jej a vyhledejte raději jiný bankomat. 2. Pokud se domníváte, že do bankomatu bylo neoprávněně zasaženo, sdělte tuto skutečnost policii, vydavateli karty nebo provozovateli bankomatu. Svou pozorností chráníte nejen sebe, ale i ostatní držitele karet. Použití bankomatu 3. Při čekání dodržujte diskrétní zónu a umožněte vybírajícímu provést nerušeně celou transakci. U některých bankomatů je doporučená diskrétní zóna vyznačena na zemi. 4. Stůjte těsně u bankomatu a při zadávání PINu zakrývejte klávesnici volnou rukou shora a tělem zamezte případnému odpozorování PINu přes rameno. 5. Nikomu nedovolte, aby odvedl vaši pozornost. Pokud se na vás někdo mačká nebo sleduje, zrušte transakci pomocí tlačítka storno nebo zrušit/cancel, vyčkejte potvrzení o zrušení transakce a přejděte k jinému bankomatu. 6. Při výběru hotovosti z bankomatu se vždy řiďte výhradně pokyny na obrazovce. Nepřijímejte pomoc od neznámé dobré duše, nikdy se nenechte vyrušit a odvést svou pozornost od transakce. 7. Nikdo kromě vás nemá oprávnění vaši operaci přerušit před dokončením (ani pracovníci banky, obsluha bankomatu, pracovník bezpečnostní služby či policie, atd.) Opuštění bankomatu 8. Nikdy neopouštějte bankomat před dokončením celé transakce. Po dokončení transakce si nezapomeňte odebrat hotovost a vaši kartu. Ještě před opuštěním bankomatu si oboje diskrétně uložte. 9. Pokud se na obrazovce bankomatu nezobrazí oznámení o zadržení karty, nepředpokládejte, že se vaše banka automaticky dozví, že bankomat kartu zadržel. 10. Pokud jste začali používat bankomat a karta vám bez vysvětlení nebyla vrácena, od bankomatu raději neodcházejte a ihned kontaktujte vydavatele karty, který vám pomůže s dalším postupem Převzato z tiskové zprávy HVB Bank 9

12 Zprávičky z naší školičky KDYŽ JE JARO V PLNÉ KRÁSE, KDYŽ MÁ ZELENOU. NA TRÁVNÍKU KLUCI HRAJÍ S MÍČEM KOPANOU. A právě zelená barva byla inspirací pro Zelený den, který proběhl v březnu v naší školičce. Děti, paní učitelky i tety se oblékly do zeleného, zpívaly se zelené písničky, malovaly zelené obrázky a podávalo se zelené jídlo. Dveře školičky nezůstaly v březnu zavřené ani pro rodiče. Ve středu mohli dospělci pobýt v našich třídách jak se jim zlíbilo, neboť proběhl den otevřených dveří. A před Velikonocemi si rodiče s dětmi společně nazdobili vajíčka a načerpali tak krásnou atmosféru velikonočních svátků. Kateřina Drbalová Fota: Pavlína Špičková Den učitelů na naší škole Ve středu 28. března jsme si připomínali 415 let od narození významného českého pedagoga Jana Amose Komenského. Tento den jsme si spojili právě s jeho myšlenkou,,škola HROU a zahráli si v naší škole na školu. Jak to myslím? Jednoduše. Ve čtvrtek 8. února padl na žákovském parlamentu návrh, že bychom my, žáci druhého stupně, mohli učit menší děti. Všem se tento nápad zamlouval. Teď už jen zbývalo se dohodnout s učiteli. Ti také souhlasili. Nebylo už co řešit. O týden později se začali nabírat v naší škole noví učitelé. A věřte tomu nebo ne, nepotřebovali na to žádné osvědčení! Hlásilo se mnoho zájemců a štěstí měli ti, co byli rychlejší. Pomalu se blížil den D. Žáci se připravovali na hodiny od češtiny či angličtiny až po vlastivědu a tělocvik. Upravovali si je do těch nejmenších detailů, aby vše klaplo. Přišla středa 28. března, kterou už,,učitelé nedočkavě očekávali. Žáci naší školy si vyposlechli relaci k tomuto dni a poté už začalo vyučování. U mnohých předcházela úvodní nervozita a obava stát na té druhé straně, ale jako učitel! Napjaté chvilky brzy vystřídala vzájemná spolupráce. A co nás překvapilo? Některým trvalo docela dlouho se připravit, vymyslet, zorganizovat. A jaké jsme získali zkušenosti? 10 Fota: Archiv škola

13 Já osobně jsem například učil češtinu. Žáci byli ochotni spolupracovat, a tak hodina utekla rychle. Někdy si nebyli s něčím jisti, ale po vysvětlení vše pochopili a reagovali. Vyučování se líbilo mně i žákům. Škoda jen, že trvalo pouze jednu hodinu. Žákyně z 8.A se zase pokusily učit matematiku v 5. ročníku. Vedle klasického počítání provedly mezi žáky dotazníkový průzkum ohledně oblíbenosti tohoto obávanějšího předmětu. Dotazníkové otázky jim potvrdily, že matematika baví jen hrstku dětí. Většina napsala, že jsou si vědomi toho, že tento předmět budou v život nutně potřebovat, a proto musí denně počítat. Ve srovnávací otázce, zda je matematika lehký či těžký předmět, přibližně polovina třídy napsala, že je lehká, ale netěší se na druhý stupeň a ta druhá připustila obtížnost již na prvním stupni. Jsme přesvědčeni, že akce pro mnohé byla užitečná a přáli bychom si, aby se zopakovala i v příštím roce. Na závěr bych rád poděkoval všem učitelům za podporu a zejména Mgr. Lence Březinové a Mgr. Dagmar Ullspergerové, bez jejichž nápadu by možná akce ani neproběhla. Všem žákům přeji usměvavé a trpělivé učitele a učitelům pilné a naslouchající žáky. Jan Kadeřávek, IX.A Fotografie z tohoto dne i z jiných akcí si můžete prohlédnout na internetových stránkách školy Po stopách Šárky Záhrobské aneb o lyžařských kurzech na základní škole Řečeno slovy klasika: Způsob letošní zimy zdá se mi býti podivuhodným. V této sezóně, která byla na sníh skoupá, jsme pořádali dva lyžařské kurzy aspatřičnými obavami sledovali předpovědi počasí, webovou kameru a pořad Foto: Archiv škola Panorama na ČT2. Pravdě-podobně jsme si sněhovou nadílku objednali na správném místě (kde se toto objednává neprozradím, protože to sama nevím), ale jak začátkem ledna, tak i na konci března jsme kupodivu lyžovali. Když jsme přijížděli na Benecko, sněhu pokaždé bylo pomálu. Zatímco v lednu krkonošské hřebeny pokrývala nepatrná pokrývka, v březnu jsme obdivovali bílé koberce rozkvetlých bledulí. Pokud jde o přírodní poměry, oba kurzy si byly v něčem velice podobné. Jakýmsi zázrakem začalo vždycky po příjezdu sněžit a nachumelilo tak moc, že druhý den nám pustili vlek a sjezdovka byla docela slušně upravená po celou dobu našeho pobytu. A jakýmsi dalším zázrakem v den našeho odjezdu sníh roztál a vlek se zastavil. Naprosto rozdílné bylo chování našich svěřenců. Zatímco v lednu osmáci a deváťáci uznávali určitá pravidla a věděli, co si ještě mohou dovolit a co už nemohou, se sedmičkami jsme řešili problémy bezmála dvacet čtyři hodin denně. Nezvykle k nám zašli i v noci, probudili učitelky s tím, že se jim stýská po domově. Řada dětí nedovedla respektovat základní pravidla bezpečnosti na sjezdovce, a tak nám občas tuhla krev v žilách. Hlavně ti, kteří stáli na lyžích poprvé, si mysleli, že po jednodenním výcviku to umí stejně dobře jako jejich zkušení kamarádi. Mnohdy se podle toho chovali. A tak jsme domlouvali, vysvětlovali a zase domlouvali. Žáci se odnaučili (nebo to nikdy neuměli) poslouchat. Děsivé následky neukázněnosti a neposlušnosti slyšeli nejen od učitelů, ale i od člena horské služby, se kterým měli přednášku. A chování na chatě? Správce si oddychl, když jsme odjížděli a prozatím nevíme, jestli nás bude chtít ubytovat příští rok - prokopnuté dveře, rozbitý zámek u dveří, vytržená garnýž, roztrhané prostěradlo, zlikvidovaný zásobník papírových ručníků a další a další. To je jen výčet těch větších škod. K tomu neustálý křik, dupání a třískání dveřmi. Tyto akce organizujeme rádi a těší nás, když se děti naučí lyžovat, když v nich vypěstujeme hezký vztah k zimním sportům, když nám někdo poděkuje. Je dobré 11

14 poznat se navzájem i z druhé strany. Mnohdy zjišťujeme, že třeba ten, který není premiantem ve škole vyniká na sjezdovce a v carvingových obloucích předčí své učitele. A hodně pak zamrzí, když si rodiče nedovedou své děti ani včas u autobusu vyzvednout a my po týdnu náročné práce musíme znovu čekat, telefonovat a čekat. Vlaďka Provazníková, vedoucí lyžařských kurzů Poděkování Vychovatelky školní družiny děkují všem, kteří věnovali dárečky na dětský karneval, jmenovitě paní P. Kučerové, M. Teplé, pí Nápravníkové, Čepecové, M. Oplové, pí Matějíčkové, J. Jeníkové, S. Šárkové, pánům Novákovi, Kröblovi a Maternovi a manželům Řezáčovým, Maternovým, Janatovým, Klečkovým, Hrnčířovým, Holubovým. Moc děkujeme panu J. Slabému za nápaditou a veselou balonkovou výzdobu sálu Santa Maria a jeho propůjčení zcela zdarma. Náš dík též patří panu podnikateli Holečkovi, který dětem věnoval věcný dar v hodnotě 1 000,- Kč, a požárnímu sboru Dolínek, jmenovitě panu Horáčkovi a panu Goreckému za technické zabezpečení. Nad celou akcí ochotně zajišťovala zdravotní dohled paní I. Pokorná. Zároveň děkujeme paní Petře Kučerové, která věnovala částku 4 500,- Kč dětem ze ŠD na jejich výlet do indiánského městečka. Touto částkou byla uhrazena záloha na dopravu. Za vychovatelky a děti ze ŠD, J. Řezáčová 12 Atlas zvířat z říše fantazie - práce dětí II. praktické třídy při ZŠ Poděkování řidiči autobusu Píše se den čtvrtek Zelený čtvrtek předvelikonoční. Stala jsem se svědkem nepříjemné události. Tohoto dne na autobusové zastávce u Aera zastavuje pravidelná linka 370 v cca hod. Starší paní přicházející od podniku Aero nešťastně zakopla o obrubník, upadla a začala se svíjet v bolestech. Náhle pan řidič okamžitě vyběhl, zraněné paní pomohl alespoň se posadit, opřít o zeď a vyzvědět, co si poranila. Okamžitě mobilním telefonem zavolal linku 112. Po dobu čekání (jen pár minut) o zraněnou paní starostlivě pečoval, aby nenastydla, utěšoval vlídnými slovy, chtěl zavolat a kontaktovat blízké příbuzné. Choval se nejen profesionálně, ale i lidsky, jako by to byla jeho matka. Na poskytnutí první pomoci se podíleli přivolaní hasiči z Aera i pan doktor. Milé bylo, že ani cestujícím nevadilo zpoždění pravidelného spoje a soucitně vyčkávali. Asi si mnozí čtenáři pomyslíte: Vždyť je to jeho povinnost! Všichni ovšem ze své zkušenosti sami víme, že ne vždy a ne každý se chová dle jeho povinnosti. Tomuto panu řidiči (ráda bych znala jeho jméno) patří upřímný dík a veřejná pochvala. Je to mladý, fešný, ale především pohotový muž. Kéž by jich žilo okolo nás více. Pravidelná čtenářka zpravodaje Odolen

15 Fantastický úspěch flétnového tria základní umělecké školy Základní umělecká škola se může chlubit dalším obrovským úspěchem - flétnové trio ve složení Barbora Totušková, Zuzana Gulová a Karolínka Míková postoupily přes okresní a krajské kolo do celostátního kola komorních souborů a tam v silné konkurenci zvítězily. Je to velký úspěch, který překonal loňský výborný výsledek flétnistky Barbory Totuškové, která získala v celostátním kole 2. místo. Úspěch je výsledkem dokonalého pedagogického vedení paní učitelky Ireny Kratochvílové, odpovědného přístupu všech žákyň a také výborné spolupráce s rodiči. S úspěšnými hráčkami tria jsem natočila rozhovor. Samotný proces vzniku rozhovoru byl velmi zábavný. Stále se ozývaly výbuchy smíchu a chichotání, nejvíce hovorné byly Karolínka a Zuzanka, pouze Barunka byla skoupá na slovo a potutelně se usmívala. Karolínka Míková - 12 let, chodí do 6. třídy v ZŠ Odolena Voda a ZUŠ navštěvuje od 1. třídy. Zuzanka Gulová - 13 let, chodí do 6. třídy v ZŠ Odolena Voda a do ZUŠ chodí od svých 5 let (navštěvuje i klavír, vloni chodila na zpěv a dramatický obor). Barunka Totušková - 12 let, studuje na Gymnázium Františka Palackého v Neratovicích, je v 6. třídě a na flétnu hraje od 1. třídy. Počítaly jste s tím, že vyhrajete? K: Já jsem spíše počítala s druhým místem. Paní učitelka nám říkala, že jsou tam kvalitní soubory, tak jsme si ani tak nevěřily. Z: Nezahrály jsme to tak dobře jako v minulých kolech. K: A zahrály jsme jiné tempo, než jsme měly. Můžete mi říct, co je nejtěžší na komorní hře? Z: Souhra. Je také hodně důležité poznat lidi v souboru. Takže rozumíte si, jste kamarádky? K: Velké. Jak dlouho se doma připravujete? Z: Musí se cvičit podle toho, aby bylo jisté, že to potom umíte. K: Necvičím tolik pravidelně, většinou o víkendu, protože nemám tolik času. Když jsem doma sama, tak ty 3 hodiny se klidně najdou. Z: Ve všední den já také nemám čas, ale většinou hraji večer, kromě úterka, to mám hodně kroužků. B: V pondělí necvičím, to mám dlouho školu, v úterý. (smích) - tak v pátek a taky někdy v sobotu, tak půl hodiny. Je na vás paní učitelka hodná? K: Je, ale musíme to všechno umět nebo bychom musely přijít někdy jindy a umět to. Máte jí rády? K: Jó, hrozně moc. A můžete říct nějaký veselý zážitek s paní učitelkou? K: Když jsme hrály jednu skladbu, tak paní učitelka u toho tancovala. Chtěly byste studovat konzervatoř? K. Já bych chtěla, ale nevím, jestli se tam dostanu. Z: Nechtěla, já bych nestíhala doma cvičit 6 hodin denně, to pro mě není. B. Ne. Jaký je to pocit být nejlepší v republice? K: Mně to ještě nedochází. Z: Měly jsme radost, je to takové nepředstavitelné. A co jste dostaly za soutěž? 13

16 Z: Skoro nic. K: Paní učitelka nám slíbila, že to oslavíme někde v pizzerii, to je taková naše motivace. Jakou pizzu máte nejraději? Z: 4 druhy sýra. K: Já Havaj s ananasem. B: Se žampiony. Je lepší hrát ve skupině nebo sólo? Z: Ve skupině. K. Ve skupině je to záživnější a těžší. Když jsme samy, není tam tolik té legrace. Drží se vás tréma při vystoupení? Z: Mě se drží až do konce, protože mě štve, že se lidi na mě pořád koukají. Ale když jsme ve třech, tak vím, že na mě nikdo nekouká. Proč si myslíte, že jste vyhrály? K: Jsme dobrá skupina, jsme sehrané, cítíme to všichni jako spolu. Z: Máme dobrou paní učitelku. Díky ní jsme se sešly čtyřikrát v týdnu na zkoušku. K: Paní učitelka má na tom největší zásluhu, taky o víkendu jsme se musely sejít v Klecanech na zkoušku už o tři čtvrtě na deset. A byla paní učitelka dojatá, když jste vyhrály? K. Když jsme šly pro výsledky, tak jsme šly úplně poslední a potom, když jsme přišly za paní učitelkou, tak ta brečela dojetím. A plánujete dál? K: Příští rok je mezinárodní soutěž ve Vidnavě a paní učitelka tam chce s námi jet. Z: Ve Vidnavě je výhodou to, že není žádné výběrové kolo, tam může jet, kdo chce. K: A paní učitelka nám také domluvila, že pojedeme na tábor (flétnový seminář vprachaticích, pozn. aut.) a tam budeme hrát sólo i trio, tam se hraje od rána do večera. Co byste si přály za odměnu za vaši reprezentaci? K: Stejné šaty, dlouhé - vcelku, aby měly vínovou barvu, poloviční rukávy a s paní učitelkou jít do pizzerie, abychom si s ní popovídaly o té soutěži. Jaké vlastnosti, myslíte, vás dovedly k vašemu úspěchu? K: Trpělivost, když něco nejde hned, tak to neodložím. Jsem pilná a pracovitá. Z. Když se do něčeho pustím, tak to dodělám. B: Když mi něco nejde, tak to chvilku nechám a potom se zase k tomu vrátím. Paní učitelce Ireně Kratochvílové se podařilo v krátké době vytvořit soubor, který je nejen profesionálně na špičkové úrovni, ale také spojila trio příjemných, veselých a krásných kamarádek, které se těší, že společně budou trávit čas a věnovat se hudbě. Dívky jsou vzhledem k tomu, jaký úspěch dosáhly, velmi skromné, milují pizzu a jejich velkým přáním je vystupovat v jednotných šatech. Jsem ráda, že jejich přátelství vzniklo hlavně kvůli společné lásce k hudbě a to je myslím, to nejcennější, co se paní učitelce Ireně Kratochvílové podařilo (i když ten úspěch taky není k zahození). Bc. Dana Snížková, ředitelka ZUŠ Klecany Potřebujete či chcete se naučit anglicky? Kurzy angličtiny pro začátečníky (i ty věčné) se pořádají každé pondělí v prostorách Klubu od hod. Bližší informace vám podá Martina na tel. čísle Dûtsk internetov second hand AMÁLKA Kvalitní oblečení pro děti od narození do 14 let, vše za bezkonkurenční ceny. Objednejte si na našich stránkách, zboží si můžete vyzvednout osobně! 14 Vladimír Horák, nám. V. Hálka 17, Odolena Voda - Dolínek Tel:

17 Kniha musí něco dát. Kniha může něco dát i tak, že nám něco vezme. Johannes R. Becher Výběr z nových knih: Pro děti Velká knížka o malých skřítcích Napínavý příběh pro malé i velké přátele skřítků. Alena Schulzová - Michal Čermák: Nauč mě říkadla Výbor lidových a autorských říkadel, která jsou snadno zapamatovatelná a v dětech rozvíjí poznávací schopnosti okolního světa. Tom a Šimon v lese Krásně ilustrované leporelo, určené malým dětem. Maud Mangold: Královna noci Nový kaktus - Královna noci, který kvete jednou za 12 let, přináší pro W.I.T.C.H. naléhavou zprávu. Odborná literatura Petr Kukal: Povídání a hry s českými příslovími Česká přísloví, říkanky, rýmovačky, náměty pro práci s dětmi od 6 do 10 let. Kurt Tepperwein: Poselství tvého těla - Řeč orgánů Kniha pojednává o souvislostech mezi stresem, psychickými zátěžemi a chorobami orgánů. Eberhard Gabler: Ptačí budky a krmítka Praktické typy a návody na stavbu krmítek. Carl Van Dyke: Zimní válka Sovětská invaze do Finska Beletrie Joshua Gilder: Děsivý obraz Napínavý thriller z lékařského prostředí. Lea Saskia Laasnerová: Sama proti psychickému teroru (Moje dětství v sektě) Život malé Ley se náhle změní, když se její matka rozhodne následovat sektářské hnutí. Téměř 10 let žije Lea v izolaci, bez vzdělání, bez kontaktu s vnějším světem, než se jí podaří útěk. Robert Crais: Zapomenutý muž Detektiv Elvis Cole a záhadný muž - nový příběh od autora předlohy k filmu Rukojmí. Danielle Steel: Muži na ženění Další z řady úspěšných románů pro ženy od známé spisovatelky. Naďa Střelbová Orientační běh Skoncem března se opět rozjela závodní sezóna v orientačním běhu. V době vydání tohoto Odolenu mají členové oddílu za sebou pět z osmi závodů žebříčku pražské a středočeské oblasti a dva závody národní úrovně. A kvapem se blíží závody další. Na jeden z nich bychom vás chtěli upozornit, protože ho bude pořádat oddíl orientačního běhu TJ Aero Odolena Voda na území našeho města. Co to bude za závod? Čtěte dále. Již řadu let pořádá Pražský svaz orientačního běhu sérii přípravných závodů pro mládež. Konají se v květnu a v červnu vždy ve středu v některém z pražských lesů a okolí. Postupem času se z čistě tréninkových závodů stala uznávaná a vyhledávaná akce. Pár desítek závodníků v počátcích přerostlo v pravidelnou účast 200 až 300 závodníků v současné době. Ze série zpravidla osmi závodů se začal sestavovat celkový žebříček žáků a dorostenců, závody ale využívají ke své přípravě i dospělí, nezřídka výborní běžci. Pořádat některý ze závodů Pražského poháru žactva, jak se tento seriál závodů nazývá, se stalo prestižní záležitostí pražských orientačních klubů. Není bez zajímavos- 15

18 ti, že část nákladů vzala na svá bedra firma Žaket, která se specializuje na tisk map, atlasů a dalších podobných tiskovin. Svou kvalitní prací se proslavila i ve světě. Pořadatel největšího světového závodu O-Ringen ve Švédsku, kterého se zúčastňuje tisíc závodníků, si firmu Žaket vybral jako dvorního dodavatele map pro závod. A právě letos se našemu oddílu podařilo získat právo pořadatelství jednoho z těchto závodů, a to na území města v prostoru Velkého a Malého háje. Pokud se přijdete podívat, a třeba i zkusit závodní štěstí, získáte možnost nasát atmosféru významného závodu tohoto druhu sportu. Popis závodu: Závod se bude konat ve středu 16. května. Centrum závodu, tedy přihlašování, převlékání, vyvěšování výsledků aj., bude ve sportovním areálu (fotbalové hřiště a hala). Startuje se intervalově, zpravidla po minutě, ne tedy hromadně, od do hodin. Každý závodník obdrží při přihlášení průkaz, do kterého mu na startu přidělí pořadatel čas, v němž vyběhne do lesa. Do tohoto průkazu si závodník označuje čísla kontrol, které musí na své trati nalézt. V cíli závodník průkaz odevzdá a po kontrole správnosti označených kontrol a podle dosaženého času bude zařazen do výsledků vyvěšovaných v centru závodu. Jsou vypsány kategorie podle věku a to zvlášť pro dívky a zvlášť pro chlapce. Věkové kategorie jsou do 10, 12 a 14 let, liniová trať pro začátečníky (v lese označená fáborky), a tréninkové kategorie pro dospělé a dorost dlouhé 3 a 5 km. Datum: Centrum: Přihlášky: Pro přehled znovu základní údaje: středa 16. května sportovní areál (fotbalové hřiště) v centru hod. Start: hod., vzdálenost 300 m (u vodárny ve Velkém háji) Kategorie: dívky D-10, D-12, D-14 chlapci H-10, H-12, H-14 linie (fáborky), trénink T3 Startovné: (3 km) a T5 (5 km) žactvo 10,- Kč, ostatní 20,- Kč Informace: Ivan Koutný, tel.: Přijďte a nebojte si to zkusit, tratě nejsou dlouhé a vítán je každý zájemce. Třeba se vám to zalíbí natolik, že se začnete o tento druh sportu více zajímat a přidáte se k nám, do našeho oddílu. Informace vám rád podá předseda oddílu Ivan Koutný, kontakt viz výše v přehledu. Prosím též všechny občany města, aby v den konání závodů respektovali v hájích rozmístěné kontroly a motoristy, aby dávali zvýšený pozor na přilehlých cestách. Ivan Koutný 16 PRODEJ PÍSKU, ZEMINY, KAMENNÉ DRTI, ODVOZ SUTI A JINÝCH SYPKÝCH MATERIÁLŮ. TEL.: Vyměním družstevní byt 1+1 za 2+1 nebo 3+1 Doplatek možný popřípadě koupě místo: Odolena Voda Tel

19 Konec sezóny na Kladně Poněkud dříve skončila sezóna pro extraligové volejbalisty Kladna. Poněkud dříve z pohledu cílů, které jim byly stanoveny na startu soutěže. Myslím si, že z pohledu výkonnosti to bylo tak akorát včas. Viděl jsem v průběhu ligy jen několik zápasů, ale poslední tři zápasy play-off jsem si nenechal ujít. Jakub Rybníček mi před zápasy s Opavou říkal, že vyhrají 3:1. Když kluci udělali ten krásný výsledek v Opavě a přijeli domů, měl jsem velkou radost, ale i velké obavy. Když jsem je viděl hrát, bylo to většinou docela nevyrovnané. Měli totiž i v setech výkyvy výkonnosti takové, že se člověk nestačil divit. Říká se cosi o generálech a o bitvách, ale moje obavy se potvrdily hned v prvním domácím zápase. A bylo jasné, že Opava bude doma, v pátém utkání, velmi, ale velmi nepříjemný soupeř. A byla. Jako hostitelé se chovali k návštěvě dost neurvale a postoupili dál po vítězství 3:2 na zápasy. Ve hře Kladna se projevilo to, co je pronásledovalo po celou sezónu - nevyrovnanost výkonů klíčových hráčů, špatný servis a slabý příjem. Nejlépe to řekl Jakub Rybníček, když prohlásil: To je těžký, všichni to od účka čekaj, že to bude dělat a vono to nedělalo! Musím ocenit jeho sebekritičnost, opravdu to nedělal. Ale jinak to byl, i přesto, nejlépe zakončující hráč Kladna. Nevím, jak budou posilovat hráčský kádr, ani nevím, kdo ještě odejde, ale změny budou nutné. Na odchodu je určitě Rybníček, kterému končí letos smlouva a tvrdí, že je příliš dlouho na jednom místě. Že potřebuje změnu. Chtěl by jít do zahraničí, ale když jsem s ním mluvil, ještě nic neměl. Na odchodu byl i Braňo Skladaný, ale snad se ho podařilo přesvědčit, že nakonec zůstane. Při vší úctě k Andymu Hunterovi, ten by ho nenahradil. Je určitě zapotřebí posílit mužstvo po stránce přijímajících smečařů. Tam byla situace dost tristní. Snad jako jeden z mála snese přísnější hodnocení Karel Linz, dvacetiletý mladík. To je velká naděje českého volejbalu a jestli zůstane stejně poctivý a skromný v přípravě, bude to jednou pan hráč. Zlepšil se Peter Janušek, ale stejně zůstal za očekáváním. V klíčových okamžicích není schopen na sebe přejmout zodpovědnost a podržet tým. Přiznám se, že jsem trochu nerozuměl té trenérské rošádě na začátku ligy, ale od toho byli jiní. Mirka Nekolu znám nejen já a držel jsem mu palce, ať se mu daří. Nu což, nevyšlo to. Na trenérské sesli je zase staronový Honzátko Svoboda, protože zase tolik dobrých trenérů tahle země nemá. Ke změnám došlo i na místech nejvyšších, kde vystřídal Jindru Licka Zdeněk Vágner ze Slaného. Jindra, jak říkal, bude zpovzdálí dohlížet. A to je na závěr sezóny vlastně všechno. Zdraví vás Ivan Pekárek Fotbal Minikopaná svoje prvé mistrovské utkání okresní soutěže sehrála ve čtvrtek 12. dubna na hřišti FK Kunice a zvítězila 5:1, branky: Lubas 2, Janovský, Melmuka ahavel a pokračovala v sobotu 14. dubna na domácím hřišti se Sj Stará Boleslav, kterou vysoko porazila 6:1, branky: Havel, Janovský, Melmuka, Hrnčíř, Fiala a Bergamnn a bude pokračovat v květnu těmito utkáními: neděle 6. května v hod. SK Zeleneč - TJ Odolena Voda sobota 12. května v hod. TJ Odolena Voda - FK Brandýs neděle 20. května v hod. SK V. Popovice - TJ Odolena Voda sobota 26. května v hod. TJ Odolena Voda - FK Říčany Přípravka zahájila okresní mistrovskou soutěž v sobotu 7. dubna na hřišti FK Úvaly, kde svého soupeře vysoko porazila 6:0, branky: Plicka 2, Bednařík, Hrnčíř, Hladík a Sobotka. V mistrovské soutěži pokračovala přípravka na domácím hřišti v neděli 15. dubna se Sokolem Veltěž a svého soupeře doslova rozstřílela. Zvítězila 12:0, branky: Fiala 3, Bednařík a Lubas 2, Hladík, Janovský, Vlasák, Sobotka a Kaplan. V květnu budou sehrána tato utkání: úterý 1. května v 8.15 hod. SK Zeleneč - TJ Odolena Voda neděle 6. května v hod. TJ Odolena Voda - FK Brandýs úterý 8. května v 8.45 hod. FK Říčany - TJ Odolena Voda neděle 13. května v hod. TJ Odolena Voda - SK Čelákovice sobota 19. května v hod. Sokol Toušeň - TJ Odolena Voda sobota 26. května v hod. FK Radošovice - TJ Odolena Voda 17

20 Starší a mladší žáci účastníci krajské soutěže I.A třídy vstoupili do své mistrovské soutěže v sobobu 24. března na domácím hřišti, kde porazili Sokol Libiš st. žáci 5:0, branky: Repetný 2, Herák, Šunda a Jiskra. Mladší žáci prohráli 0:2. Pokračovali v sobotu 31. března na hřišti FK Pěčice - starší žáci prohráli 4:0 - mladší remizovali 1:1, branka Klement. I v dalších utkáních I.A třídy hraných v dubnu pokračovali žáci se střídavými výsledky. V sobotu 7. dubna prohráli starší žáci 0:1 na domácím hřišti a mladší rovněž prohráli 1:3, branka Klement se Sokolem Velký Borek. K dalšímu utkání nastoupili v sobotu 14. dubna na hřišti FK Krnsko a st. žáci zvítězili 3:2, branky: Šunda, Holoubek a Herák. Mladší žáci rovněž zvítězili 5:1, branky: Holčík, Bednařík, Korál,Lubas a Klement. V květnu sehrají tato utkání: sobota 5. května v 9.30 hod. neděle 13. května v 9.30 hod. TJ Odolena Voda - Ak. Ml. Boleslav FK Velvary - TJ Odolena Voda odj. autobusu v 8.15 hod. od hřiště sobota 19. května v 9.30 hod. TJ Odolena Voda - FK Brandýs neděle 27. května v 9.30 hod. FK Benátky - TJ Odolena Voda odj. autobusu v 8.00 hod. od hřiště Dorostenci vstoupili do jarní části mistrovské soutěže okresního přeboru zcela impozantně. Chtějí potvrdit to, co slíbili sami sobě i vám fanouškům. Svými výkony i výsledky si plánují zajistit postup do I.A třídy krajské soutěže dorostu. V neděli 25. března na domácím hřišti vysoko porazili Sokol Toušeň 7:0, branky: Harmáček 3, Kutička 2, Uraj a Mach. V neděli 8. dubna nastoupili chlapci na domácím hřišti k jednomu ze dvou rozhodujících utkáních o postup do vyšší soutěže. Přivítali vedoucí celek okresního přeboru FK Jirny, který po nadšeném výkonu a viditelné převaze, zejména ve druhém poločase porazili 2:1, branky: Kymr a Srb. Svoji dobrou hru potvrdili v sobotu 14. dubna na hřišti SK Šibřina, kde porazili domácí celek 2:0, branky: Mach a Harmáček. V květnu je následující program mistrovských utkání: úterý 1. května v hod. TJ Odolena Voda - FK Kostelec u Křížku neděle 6. května v hod. FK Kamenice - TJ Odolena Voda odj. autobusu v 8.30 hod od hřiště úterý 8. května v hod. SK Mirošovice - TJ Odolena Voda odj. autobusu v 8.30 hod. od hřiště neděle 13. května v hod. TJ Odolena Voda - SK Senohraby neděle 20. května v hod. SK Louňovice - TJ Odolena Voda odj. autobusu v 8.30 hod. od hřiště neděle 27. května v hod. TJ Odolena Voda - Sokol Řež A mužstvo se poprvé sešlo před zahájením jarní části své mistrovské soutěže III. třídy a sehrálo přípravné utkání ve středu 21. března se Sokolem Nová Ves 3:2, branky: Pancíř M. a T., Žemlička. Takto pozdní zahájení přípravy se projevilo v prvních dvou mistrovských utkáních. Nejprve v sobotu 24. března na hřišti Sokola Řež porážka 1:0 a potom na domácím hřišti v sobotu 31. března s posledním mužstvem III. třídy Sokolem Škvorec pouze remíza 1:1, branka Prediger. Zlepšení výkonu nastalo až v utkání s FK Mratín na jeho hřišti v sobotu 7. dubna, kde áčko zvítězilo 4:1, branky: Mužíček, Helík, Pancíř T. a Žemlička. Svůj zlepšený výkon pak potvrdili na domácím hřišti v sobotu 14. dubna, když porazili Sokol Veleň 3:1, branky Prediger 2, Mužíček. Vkvětnu pak budou pokračovat těmito utkáními: sobota 5. května v hod. FK Kojetice - TJ Odolena Voda sobota 12. května v hod. TJ Odolena Voda - Sokol Dřevčice sobota 19. května v hod. SK Záluží - TJ Odolena Voda neděle 27. května v hod. Sokol Měšice B - TJ Odolena Voda Hráči všech mužstev oddílu kopané vás srdečně zvou do ochozu sportovního areálu na mistrovská utkání, kde budou potřeba vaše hlasivky. Všichni hráči se budou snažit se vám odměnit vždy dobrým výkonem. Vladimír Kulíšek 18 Volná místa pro zahradníky a pomocníky Dolínek, M.T

ODOLEN 10/2007. Zpravodaj mûsta Odolena Voda

ODOLEN 10/2007. Zpravodaj mûsta Odolena Voda ODOLEN 10/2007 Zpravodaj mûsta Odolena Voda Jan Pilař Pod nebem podzimním A pak se zastavíš v zapadlé hospůdce. Štěkot psa přivítá tě zdáli. Je podzim žloutnoucí. Ó vůně ovoce! Tři čtyři pocestní za stolem

Více

23_11 26.10.2006 22:24 Stránka 1 ODOLEN 11/2006. Zpravodaj mûsta Odolena Voda

23_11 26.10.2006 22:24 Stránka 1 ODOLEN 11/2006. Zpravodaj mûsta Odolena Voda 23_11 26.10.2006 22:24 Stránka 1 ODOLEN 11/2006 Zpravodaj mûsta Odolena Voda 23_11 26.10.2006 21:55 Stránka 2 Jifií Îáãek âeská PANÍ 1986-20?? Poslyšte chválu vzácné české paní, která své bližní řídí pevnou

Více

4/05def 24.3.2005 12:49 Stránka 1 ODOLEN 4/2005. Zpravodaj mûsta Odolena Voda

4/05def 24.3.2005 12:49 Stránka 1 ODOLEN 4/2005. Zpravodaj mûsta Odolena Voda 4/05def 24.3.2005 12:49 Stránka 1 ODOLEN 4/2005 Zpravodaj mûsta Odolena Voda 4/05def 24.3.2005 12:49 Stránka 2 U příležitosti 170. výročí narození našeho významného rodáka publikujeme jeho báseň ze sbírky

Více

ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz ODOLEN 10/2014

ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz ODOLEN 10/2014 zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 10 2014 Fota: Zdeněk Kocur Slavnostní otevření nových tříd mateřské školy a školní družiny, 1. září Fota: Zdeněk

Více

V únoru na Vodolce zavládlo rozverné masopustní a plesové veselí. Na této barevné straně vám přinášíme alespoň malou ochutnávku, další fotografie a

V únoru na Vodolce zavládlo rozverné masopustní a plesové veselí. Na této barevné straně vám přinášíme alespoň malou ochutnávku, další fotografie a 4/2010 Odolen Zpravodaj města Odolena Voda Ohlédnutí V únoru na Vodolce zavládlo rozverné masopustní a plesové veselí. Na této barevné straně vám přinášíme alespoň malou ochutnávku, další fotografie a

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 42015 Fota: Zdeněk Kocur O nejaktivnějšího dětského čtenáře roku 2014, městská knihovna, 25. 2. 2015. Více fotografií

Více

Zpravodaj mûsta Odolena Voda

Zpravodaj mûsta Odolena Voda 1 Zpravodaj mûsta Sousedé se společně bavili, tentokrát na Vodolce Nevím přesně, kde jsem tento výrok četl a zda jej vůbec ocituji správně, ale zněl asi takto: Technika překonala všechny vzdálenosti, ale

Více

ODOLEN 10 ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Vodolku, areál u sportovní haly, 14. září.

ODOLEN 10 ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Vodolku, areál u sportovní haly, 14. září. ODOLEN 10 zpravodaj města Odolena Voda měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 2013 Fota: Zdeněk Kocur ODOLEN Den pro 10/2013 Vodolku, areál u sportovní haly, 14. září. 1 fotogalerie Den

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 22015 Fota: Zdeněk Kocur Slavnostní předání titulu Partnerská škola Českého volejbalového svazu na třetím ročníku

Více

ODOLEN 11/2005. Zpravodaj mûsta Odolena Voda

ODOLEN 11/2005. Zpravodaj mûsta Odolena Voda ODOLEN 11/2005 Zpravodaj mûsta Odolena Voda Alena Vrbová V ZVA Uprostřed dešťů zim a živlů na zabití uprostřed tmavých šeření ať svítí jen jiskřička v doutnavém ohništi Myslete na příští Nic není skončeno

Více

bfiezen 3 kor 21.2.2010 17:13 Str. 1

bfiezen 3 kor 21.2.2010 17:13 Str. 1 bfiezen 3 kor 21.2.2010 17:13 Str. 1 3/2010 Odolen Zpravodaj města Odolena Voda bfiezen 3 kor 21.2.2010 17:14 Str. 2 Zprávičky z naší školičky Tichá voda. Táto, co je tichá voda? Nevíš? To se voda schová

Více

ODOLEN. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz ODOLEN 5/2015

ODOLEN. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz ODOLEN 5/2015 ODOLEN zpravodaj města Odolena Voda 5 2015 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz Fota: Zdeněk Kocur O Vodolskou kapku, Odolena Voda, 25. 4. 2015. Více fotografií na: www.odolka2015.estranky.cz

Více

odolen1-def 6.1.2010 11:07 Str. 1

odolen1-def 6.1.2010 11:07 Str. 1 odolen1-def 6.1.2010 11:07 Str. 1 1/2010 Odolen Zpravodaj města Odolena Voda odolen1-def 6.1.2010 11:07 Str. 2 Ohlédnutí Prosinec byl v našem městě měsícem mimořádně bohatým na kulturní a společenské události.

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE Slovo starosty Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem touto cestou poděkoval za důvěru, kterou jste mi projevili

Více

Vamberecký Den Země. zpravodaj

Vamberecký Den Země. zpravodaj Vamberecký Den Země 22. duben je den věnovaný Zemi. Historie vyhlášení tohoto dne sahá do roku 1969, kdy především John McConnell začal volat po vzniku mezinárodního dne Země. První Den Země byl slaven

Více

číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Když přijde Mikuláš strana 4 7 Informace z radnice strana 8 Omyly českých spotřebitelů

Více

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané,

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané, Život 1/2009 1/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Zimní Mnichovice 1. Slovo starosty...1 2. Úvodník redakce...2 3. Čas vánoční...3 4. Česká mše vánoční...5 5.

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

číslo 7 8 červenec srpen 2013 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Nyní snad výčet nejaktuálnějších rad a doporučení

číslo 7 8 červenec srpen 2013 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Nyní snad výčet nejaktuálnějších rad a doporučení číslo 7 8 červenec srpen 2013 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 6 Pomocník na cesty strana 2 Ze školství strana 3 5 Informace z radnice strana

Více

Odolen 3 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

Odolen 3 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda Odolen 3 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz Denní stacionář pro seniory a dlouhodobě nemocné V nově zrekonstruovaném městském prostoru v ulici Pod

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Červen 2009 26. 28. 6. OSLAVY 100 LET FOTBALU V ROSICÍCH

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Červen 2009 26. 28. 6. OSLAVY 100 LET FOTBALU V ROSICÍCH ROSA Zpravodaj Rosicka Červen 2009 6 26. 28. 6. OSLAVY 100 LET FOTBALU V ROSICÍCH Z OBSAHU Informace pro občany Babic..................... 4 Výpisy z usnesení rady......................... 6 Poděkování,

Více

JESENICE JESENICK KUR R. pod snûhem ŠKOLKA ZDIMĚŘICE OTEVŘENA ROZHOVOR S MÍSTOSTAROSTKOU EVOU ČMELÍKOVOU NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY ZŠ JESENICE

JESENICE JESENICK KUR R. pod snûhem ŠKOLKA ZDIMĚŘICE OTEVŘENA ROZHOVOR S MÍSTOSTAROSTKOU EVOU ČMELÍKOVOU NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY ZŠ JESENICE âasopis OBCE JESENICE ÚNOR 2010 JESENICK KUR R HORNÍ JIRČ ANY JESENICE KOCANDA OSNICE ZDIMĚŘICE JESENICE pod snûhem ŠKOLKA ZDIMĚŘICE OTEVŘENA ROZHOVOR S MÍSTOSTAROSTKOU EVOU ČMELÍKOVOU NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Více

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj Zpravodaj myně Obsah: Co nás potěšilo, Co nás zděsilo, Vernisáž Představuje se Vám Sdružení nájemníků ČR (SON) Kde budou odměny za jízdu na kole s přilbou? Co připravuje Klub dárců krve Kroměřížska v letošním

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

Odolen 1 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

Odolen 1 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda Odolen 1 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz Shrnutí roku 2011 Vážení spoluobčané, máme nový rok 2012. Předně bych vám ráda popřála šťastný novoroční

Více