1. Jan Kilián.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Jan Kilián. jankilian@email.cz"

Transkript

1 Chudinství a chudoba jako sociálně historický fenomén: ambivalence dobových perspektiv, individuální a kolektivní strategie chudých a instrumentária řešení Vila Lanna Jan Kilián Pauperizace městského obyvatelstva ve válečných 30. a 40. letech 17. století aneb poznámky k jednomu paradigmatu. Příspěvek se zaměří na komparaci hmotných a kulturních poměrů různých vrstev městského obyvatelstva za třicetileté války ve středo- a severočeských městech, především se pokusí doložit rozdíly oproti mírovým letům předbělohorským, ale i oproti 20. letům, kdy do Čech ještě nevpadala nepřátelská vojska. Stejně tak se bude věnovat i situaci v 50., případně ještě 60. letech 17. století, aby sledoval eventuální poválečnou revitalizaci nebo naopak potvrdil tradovaný fakt pokračujícího regresu. Vycházet bude zvláště z pramenů narativní povahy s důrazem na individuální a subjektivní prožitek chudoby, ale i ze zdrojů pragmatického charakteru (předně inventáře, odkazy, berní materiály). 2. Andrea Pokludová My a naši chudí : zavádění nástrojů moderní sociální péče v Opavě a Olomouci Téma efektivní sociální péče tvoří nedílnou součást modernizačního procesu činnosti městských samospráv druhé poloviny 19. a počátku 20. století. Agenda Chudinství/ Armenwesen zpravidla představovala samostatnou kapitolu komunálních rozpočtů; spadalo do ní přerozdělování sociálních dávek, budování špitálů (chudobinců) a sirotčinců, zřizování komunálních zastaváren atd. Komplex otázek vztahující se k chudobě a každodennímu životu zchudlého obyvatelstva tvořil i nedílnou součást utvářejícího se systému veřejného zdravotnictví, a to zejména z pohledu zavádění preventivních a profylakčních opatření k potírání infekčních nemocí. Chudými na přelomu 19. a 20. století, obdobně jako v současné společnosti, nebyli jen práce neschopní, ale i část pracujících, jejichž příjmy z výkonu povolání nestačily na pokrytí základních potřeb (potraviny a bydlení). Zásobování těchto

2 vrstev obyvatelstva zdravotně nezávadnými potravinami dotovanými z komunálních rozpočtů a učiněné první kroky samospráv na cestě k výstavbě sociální bydlení bude rovněž nastíněno v příspěvku, který bude vycházet z dosavadního stavu poznání výše načrtnuté problematiky pro statutární města Opava a Olomouc. 3. Pavel Kladiwa Sociální reportáže Maxe Wintera jako prostředek boje s chudobou a jako historický pramen Max Winter ( ) byl rakouský novinář, spisovatel a politik. Od roku 1895 působil jako redaktor sociálnědemokratických novin Arbeiter-Zeitung, v nichž zveřejnil více než reportáží zabývajících se především pauperismem a sociální otázkou. Reportáže byly ovlivněny jeho přáním zlepšit životní situaci dolních vrstev a politickými postoji (v letech byl členem poslanecké sněmovny říšské rady za sociální demokracii). Cílem příspěvku je nastínit Winterovy životní osudy a zejména přiblížit jeho osmidílný cyklus reportáží Die Blutsauger des Böhmerwaldes (Vykořisťovatelé Šumavy), na němž pracoval v letech , přičemž informace shromažďoval jak pomocí archivních a tištěných pramenů, tak na základě výpovědí místních lidí. 4. Karel Schelle Advokáti chudých. Vývoj právního zastupování nemajetných osob 5. Antonie Doležalová Spravedlnost, rovnost, milosrdenství. Řešení otázky chudinství v diskurzu společenských věd a v historické perspektivě 6. Pavel Cibulka

3 Spojení podnikatelských a komunálních elit při obecně prospěšných aktivitách v oblasti chudinství na příkladě Brna v letech Případová studie opírající se o rozbor činnosti některých spolků zabývajících se sociálními projekty (laciné stravování, zajištění levného bydlení) v Brně, např. Brünner Volksküchen- Verein, Der gemeinnützige Verein zur Erbauung billiger Wohnungen in Brünn. Autor se soustředí na spolky, v nichž zejména spolupracovalo vedení města s představiteli místní podnikatelské vrstvy. Bude se zabývat otázkami společenské prestiže, komunalizací těchto zprvu privátních projektů, srovnáním s individuálními projekty podnikatelů (např. F. Wannieck). 7. Lukáš Fasora Politické souvislosti činnosti České zemské péče o mládež na Moravě Příspěvek tematizuje vznik centralizovaného systému péče o osiřelou a sociálně potřebnou mládež na příkladu zemské organizace pro české děti na Moravě. Ve středu pozornosti stojí téma zákonem z roku 1921 nařízená částečná centralizace a etatizace výkonu péče, zdůvodněná jako nutná reakce státu pro překonání sociálních důsledků světové války. Příspěvek sleduje postoj odborné veřejnosti a některých spolků, tj. dobrovolných aktérů na poli péče, kteří byli nuceni pod tlakem této normy rezignovat na část své dosavadní samostatnosti. Reálný průběh procesu rozhodně nekorespondoval se striktní mluvou zákona a při provádění normy vzniklo společenské a politické napětí, jehož analýza je hlavním tématem příspěvku. Vzhledem k vazbě řady dobrovolných organizací k politickým stranám se zápas o centralizaci péče vyprofiloval jako pole pro boj mezi státotvornými českými levicovými stranami na jedné straně a různorodou, ad hoc spolupracující koalicí oponentů, v níž se nacházeli mj. agrárníci, lidovci, ale také komunisté a jako partner se nabízely také německé politické strany. Komplikovaná a rozporná cesta k centralizaci a etatizaci péče měla být završena vydáním zákona v roce 1937, vzhledem k celkové krizi čs. státnosti však již k dovršení procesu nedošlo.

4 8. Milan Hlavačka Městský chudinský systém ve Znojmě v první polovině 19. století Městský chudinský systém na Moravě nabyl v první polovině 19. století jasných byrokratizovaných kontur, neboť byl postaven pod státní dohled. Profesionalizace, byrokratizace a státem dohlížená evidence chudinských fondů (nikoliv chudých) však chudinskou otázku ještě systematicky neřešily. Ta přišla až o několik desetiletí později a jejím vzorem se stala pro znojemskou komunu organizace chudinství vídeňské velkokomuny. Chudinství: historický přehled, badatelské koncepce a naše deficity Pokus o historický přehled vnímání chudinské problematiky od raného novověku do první poloviny 20. století s vytýčením dobových konceptů a zahraničních a našich badatelských přístupů. 9. Daniel Baránek Institucionalizace a modernizace dobročinnosti v moravských a slezských židovských komunitách Ochrana nuzných a ubožáků před bezprávím patřila vždy mezi základní imperativy judaismu. Poskytnutí pomoci nad rámec práva bylo ovšem ponecháno na rozhodnutí jednotlivce, jelikož ne každému umožňovalo jeho ekonomické postavení poskytnout potřebnému vskutku účinnou pomoc. Věřící však mohl svou dobrou vůli efektivně projevit skrze komunitu. Této úlohy si byly dobře vědomy také židovské komunity, které vznikaly na Moravě a ve Slezsku v průběhu 19. století. Institut podpory chudých v každé židovské komunitě existoval od jejího samého počátku, ovšem dobročinné instituce se vyvinuly až po ustavení rituálních a vzdělávacích zařízení. Autor se v tomto příspěvku tedy zaměří především na proces institucionalizace dobročinnosti, na faktory ovlivňující tento proces, na místo dobročinnosti v hodnotovém žebříčku nových židovských komunit a na prostředky židovských komunit používané k potírání chudoby. Dále se autor pokusí nalézt odpověď na otázku, zda profesionalizace židovské dobročinnosti vedla také k jejímu odosobnění a zda na

5 konci procesu institucionalizace zbyl nějaký prostor pro dobrovolnost. Konečně se příspěvek bude věnovat také proměnám, které židovské pojetí dobročinnosti prodělávalo v důsledku modernizace židovské společnosti: humanitarizaci, sekularizaci a sionizaci dobročinnosti. 10. Pavel Bek Penzijní stanovy a Stanovy hornické bratrské pokladny Severní dráhy císaře Ferdinanda 11. Iva Madlová Ein Herr und Vater seiner Guts-Unterthanen. Řešení otázky chudinství na děčínském panství hraběte Františka Antonína Thun-Hohensteina v 1. polovině 19. století 12. Lada Hašková Hostinský žebrákem? Vnímání hranice chudoby v rámci hostinské živnosti pohledem dobových oborových periodik. V příspěvku, respektive syntetickém shrnutí bych se zabývala prožitkem chudoby v prostředí hostinské živnosti na přelomu 19. a 20. století. Převládá totiž názor, že určitá řemesla na tom byla hůře než jiná a právě hostinská živnost je a byla vnímána jako ta, která měla poskytovat dobré živobytí. Vzhledem k tomu, že existovala celá plejáda hostinských zařízení různé velikosti, nabízející různou úroveň služeb a umístěných v aglomeracích s odlišnou sociální skladbou obyvatelstva, je nasnadě, že tento názor je značně zavádějící. V dobových oborových periodikách, jakými jsou Hostimil a Hostinský obzor se setkáme s celou řadou názorů na problematiku finančního zabezpečení nejen hostinských a jejich rodin, ale i dalších pracovníků v této živnosti. O mnohdy problematickém postavení vypovídají i archivní materiály, a to vzniklé jak činností hostinských společenstev, tak i korespondencí mezi úřady a hostinským.

6 13. Jakub Rákosník Od hegemonie k marginalizaci: vývoj sociální péče v českých zemích v letech Příspěvek se zaměří na postižení postavení a funkce chudinství (sociální péče) v rámci systému sociální ochrany, jak se vyvíjel ve sledovaném období. Odhlédneme-li od dílčích forem zabezpečení specifických skupin obyvatel (státní úředníci, svépomocné pokladny dělnické), chudinství bylo až do 80. let 19. století takřka hegemonním nástrojem sociální ochrany obyvatelstva. Poté, co byly postupně zaváděny jednotlivé větve sociálního pojištění, jeho význam začal klesat. Můžeme v tomto směru hovořit o celoevropském trendu. V meziválečném období tento trend pokračoval, a to i za velké hospodářské krize. Rozhodující v tomto směru byl fakt, že ČSR přijala doprovodná opatření, která sice fungovala podle chudinské logiky, tj. na principu testování sociální potřebnosti, aby se vypořádala s důsledky masové nezaměstnanosti, avšak tato tzv. státní stravovací akce byla z obecného režimu chudinství vyjmuta. Po druhé světové válce došlo k postupnému postátnění dosud z institucionálního hlediska značně diverzifikované sociální péče. Uskutečněním plné zaměstnanosti a uzákoněním národního pojištění v roce 1948 začala být tradiční sociální péče chápána jako reziduum minulosti, jehož potřeba postupně vymizí. Negativním důsledkem tohoto nahlížení bylo zvláště nežádoucí podcenění úlohy sociálních služeb o chudé se specifickými potřebami. Tento trend marginalizace sociální péče byl zastaven teprve v roce 1956, kdy se konečně tato matérie dočkala adekvátní právní úpravy. Její předchozí úpadek však byl z důvodu nedostatku zdrojů v plánované ekonomice odstraňován jen velmi pozvolna. 14. Martina Halířová Koncept chudoby v 19. století a podoby péče o chudé 15. Jana Geršlová

7 Gottlieb Duttweiler: podnikáním proti chudobě 16. Milan Řepa Formy sociální solidarity a sociální péče a diskurzy o nich ve vesnické komunitě v druhé polovině 19. století Případová studie na základě archivních materiálů z jihomoravského venkova. 17. Sixtus Bolom Kotari Svět chudé elity: evangeličtí faráři a jejich rodiny Pastoři tolerančních evangelických sborů v Čechách a na Moravě na konci 18. a v první polovině 19. století dokázali svoji strategií pozoruhodně překlenovat bariéry společenských struktur. Ač v místech svého působení tvořili (intelektuální) elitu, finančně byli závislí na příspěvcích věřících svých sborů. Jejich obtížná vymahatelnost stavěla mnohé duchovní, tím více pak vdovy a sirotky po úmrtí pastora, do takřka bezvýchodné hmotné situace. Navzdory tomu farářské rodiny dokázaly zajistit svým potomkům univerzitní vzdělání i kontakty do nejvyšších pater společnosti. 18. Stanislav Knob Kolektivní strategie chudinství: institucionalizace konfliktů mezi prací a kapitálem Hans Ulrich Wehler ve své práci o modernizaci z roku 1975 vyjmenoval šest důležitých subprocesů, kterými se modernizační proces v historii prosazoval. Jako šestý bod uvádí institucionalizaci konfliktů, která měla zabránit násilným střetům mezi zaměstnanci a zaměstnavateli a přivést obě strany k jednacímu stolu. Můj příspěvek se bude věnovat této cestě k institucionalizaci tak, jak je popsán v zahraniční a domácí literatuře a doplněn mým výzkumem stávkového hnutí a výluk do roku 1918.

8 19. Miroslav Sabol Sociálne pomery slovenských robotníkov a roľníkov v rokoch Propaganda slovenského štátu od začiatku vykresľovala budúcnosť slovenských rodín v,, ružových farbách. Realita však bola úplne iná. Už od roku 1940 sa plnil zoznam nedostatkových potravín. Postupne sa začali zavadzať odberne knižky na jednotlivé komodity. Čoraz viac robotníkov a roľníkov sa začalo prepadať na hranicu chudoby. Pribúdalo štrajkov, ktoré sa rýchlo eliminovali, aby sa nenarušil pozitívny imidž poslušného spojenca hitlerovského Nemecka. Ku koncu vojny pribúdalo množstvo regiónov na Slovensku kde bola vysoká nezamestnanosť. Prechodom frontu sa ťažké sociálne pomery v rodinách ešte viac zvýraznili a prehĺbili. Najviac postihnuté regióny južného a severovýchodného Slovenska trpeli nedostatkom potravín a hlavne šírením infekčných chorôb. Spustili sa rôzne akcie na pomoc,, Orave a Východnému Slovensku. Situácia sa pomaly začala stabilizovať až začiatkom roku Milan Pátra Spolková sociální péče na příkladu okresu Brandýs nad Labem v letech Studie se bude zabývat vývojem a působením čtyř sociálně zdravotních institucí, které měly za první republiky co do činění se sociální péčí obyvatelstva. Jmenovitě se jednalo o Okresní péči o mládež, Československou ochranu matek a dětí, Československý červený kříž a Okresní Masarykovu ligu proti tuberkulose. Sledováním těchto spolků v tomto časovém úseku si můžeme utvořit obraz o tom, jak první republika postupnými kroky přebírala vliv v sociální péči a využívala k tomu dobrovolných organizací, které by založeny za Rakousko- Uherska. Postupnými kroky jako bylo přejmenování spolků, výměna starých elit za nové, kladení nových sociálně zdravotních úkolů a zvyšování finančních dotací dochází ke vzniku tzv. polooficiálních institucí, k nimž patřily výše zmíněné spolky. Vyznačovaly se tím, že ačkoliv plnily statní sociální politiku, což vedlo k profesionalizaci a zlepšování sociální péče, zachovaly si i nadále svůj dobrovolně spolkový charakter.

9 21. Jan Al Saheb opravdově chudí byli zaopatřeni a žebrota přestala... Úloha římskokatolické církve při potírání chudoby na přelomu 18. a 19. století Příspěvek se formou případové studie pokusí poukázat na sociální politiku osvícenskoabsolutistického státu, v jehož koncepci představovala jeden z hlavních pilířů centrálně regulovaných zásahů vůči fenoménu chudoby postátněná církev. Na základě analýzy poměrů v konkrétní farnosti budou sledovány zásahy státního byrokratického aparátu do sociální reality pozdně-osvícenského období a v rámci nezbytné kontextualizace jejich důsledky pro církevní správu. Na bedrech nejnižších instancí církevně-správní organizace totiž v praxi spočívala Organizovaná charitní péče reprezentující ve sledovaném období takřka výhradní nástroj k plošnému řešení palčivé sociální otázky. 22. Pavel Matlas Panský špitál jako prostředek sociální disciplinace poddaných? 23. Jaroslav Čechura Má jen to, co nosí na sobě. Subjektivní vnímání chudoby na jihočeském venkově 18. století. Chudobu lze stanovit různě, ale tento příspěvek je založen na okolnostech, jak lidé sami vnímali své materiální, sociální a jiné podmínky. Lze to konfrontovat i tím, jak je vnímalo okolí. 24. Jaroslava Smetanová

10 Chudinství v maloměstských poměrech Sociální zabezpečení a chudinství představovalo jednou z nejdůležitějších výdajových kapitol městského rozpočtu. Městský špitál, podpory pro chudé, odpouštění školního platu, zaopatřování nemohoucích, starost o domovské příslušníky v jiných obcích nebo péče o sirotky odčerpávaly finance z městské kasy. Ani v maloměstském prostředí nelze opomenout ani roli spolků, ať už kulturních, dobročinných, bývalých cechů, nyní společenstev řemeslníků nebo součinnost okresního zastupitelstva v sociálních otázkách ( např.plat okresního lékaře). I z regionálního hlediska nabývala sociální politika v éře Rakouska Uherska stále více na významu v součinnosti s vývojem zákonodárství. 25. Jaromír Tauchen Právní úprava chudinství v Protektorátu Čechy a Morava 26. Peter Mičko Sociálne postavenie slovenských priemyselných a poľnohospodárskych robotníkov a ich rodinných príslušníkov odchádzajúcich za prácou do Nemecka v rokoch Tomáš Pavlíček Milerád každému chudému dle možnosti placení usnadním anebo i prominu. Sociálněpastorační souvislosti mezi zkušenostmi českého kléru a očekáváním chudých odpadlíků-starokatolíků v Praze ( )

11 Kromě liturgicko-kultických, pastoračních a dalších rolí nese náboženství určitou sociálněintegrační funkci. Pokud náboženství přestává dávat člověku význam vlastní identity, existenčního zajištění a smysl či naději života, ztrácí se víra, loajalita, ochota spokojit se i nadále s vlastní materiální a duchovní situací. Možná řešení začíná hledat historický aktér jinde. V první části příspěvku bude poukázáno na chudé materiální, rodinné zázemí všech alumnů pražského semináře v 80. letech 19. století. Nastupující generace kléru pocházela z vesnických a (malo)městských chudých, sociálně nízkých vrstev (profese otce, zadluženost, počet sourozenců, počty sirotků apod.). Jako kaplani a faráři se v pražské diecézi dostali do nejrůznějších životních světů a je otázkou, do jaké míry dokázali svou životní zkušenost (Erfahrungshorizont) přenášet, zvěstovat a nabídnout duchovně-materiální řešení lidem v podobně chudé sociální situaci. Dokázali vůbec nabídnout odpověď na jejich očekávání (Erwartungshorizont)? V druhé části příspěvku bude pozornost věnována takřka revoluční sociálně-duchovní vlně tzv. českého starokatolicismu v pražských farnostech v letech Půjde o to ukázat sociální postavení konvertitů, kteří přestoupili z římskokatolické církve do tábora Františka Išky. 28. Hana Píšalová Chudinská péče v Opavě v období Příspěvek přiblíží pokusy o řešení chudinské otázky během druhé poloviny 19. a počátku 20. století na příkladu města Opavy, které ačkoliv bylo zemským městem, svým charakterem se řadilo spíše k provinčním městům, kde se zachovaly staroměšťanské vzory chování. Specifika města formovala pohled středních a vyšších vrstev na chudinskou péči, který se postupem času přetvářel od tradičního křesťanského pojetí lásky k bližnímu v povinnost dobročinnosti související se společenským postavením. Úbytek dobročinných odkazů a darů charitativním institucím potvrzuje v opavském prostředí tezi o postupném odklonu od tradičního pojetí zbožnosti a procesu sekularizace společnosti. Na příkladu Opavy je patrné, jak se postupná modernizace společnosti a myšlenková proměna měšťanstva odrážela v postojích k chudým.

12 Po sledované období provozovala obecní samospráva instituce otevřené chudinské péče, jejichž fungování bylo ovlivněno zavedením elberfeldského systému v roce 1894, a instituce uzavřené chudinské péče. Jejich provoz reorganizace chudinské péče sice neovlivnila, po celou dobu se však potýkaly s nedostatkem míst pro potřebné, což ještě zesílilo po novelizaci zákona o domovské příslušnosti. Reorganizace systému chudinské péče ovlivnila především pohled na chudé, kteří byli podrobněji prověřováni, zda si podporu zaslouží. Důležitým prvkem opavské chudinské péče byla angažovanost měšťanstva nejen v rámci elberfeldského systému, ale také jako součást charitativních aktivit. Z profesní analýzy chudinských pečovatelů vyplývá, že až do roku 1914 měli v chudinské péči organizované obecní samosprávou naprostou převahu provozovatelé řemesla a živností a majitelé nemovitostí. Naopak v dobročinných spolcích zaměřujících se hlavně na podporu chudých žáků se angažovali zástupci obecní samosprávy z řad inteligence a vzdělaného měšťanstva, kteří se v přímé chudinské péči neangažovali. Nedílnou součástí systému chudinské péče byla dobročinnost měšťanů, kteří přispívali charitativním institucím dary, legáty či zakládáním vlastních nadací. Významnou pomocí obecní chudinské péči byly dobročinné spolky. V Opavě se nejvíce angažoval Ženský dobročinný spolek, který i v pozdějších letech poskytoval pomoc chudým bez ohledu na domovskou příslušnost. V souvislosti se změnou vnímání problematiky pauperismu se do ohniska zájmu dostaly také školské spolky, které byly vnímány jako prevence růstu počtu chudých. Zároveň se staly důležitou součástí nacionálního boje.

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 1. téma Vymezení základních pojmů sociální ekonomiky v ČR (historie

Více

Prameny a literatura. Prameny:

Prameny a literatura. Prameny: Prameny a literatura Prameny: Horácké listy. 1909, roč. I., č. 5. Horácké listy. 1909, roč. I., č. 8. Horácké listy. 1910, roč. II., č. 52. Horácké listy. 1911, roč. III., č. 14. Horácké listy. 1911, roč.

Více

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje OBSAH Úvod................................................ 11 I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika.................... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému....

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí

Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí Výzkum byl realizován na katedře sociální práce v letech 2005-2007, byl dotován z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Více

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 OBSAH, FUNKCE, PRINCIPY, NÁSTROJE, AKTÉŘI SOCIÁLNÍ POLITIKY Funkce sociální politiky: ochranná, aktivizační, redistribuční, homogenizační, preventivní,

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy OBDOBÍ OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Daniel Kubát V/2_Inovace a zkvalitnění

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

90 let sociálního pojištění v České republice

90 let sociálního pojištění v České republice 90 let sociálního pojištění v České republice 25 let existence České správy sociálního zabezpečení JUDr. Simona Urbánková, Brno, 12. 5. 2015 Obsah 1. Historický úvod 2. Zákon č. 221/1924 Sb. 3. Vývoj sociálního

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y I. Preambule Posláním Charity je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na rasu, náboženství nebo národnost. II. Název, sídlo,

Více

Sociální nerovnosti a spravedlnost

Sociální nerovnosti a spravedlnost Sociologický ústav Akademie věd České republiky STEM - Středisko empirických výzkumů Jilská 1, 110 00 Praha 1 KARTY K DOTAZNÍKU Sociální nerovnosti a spravedlnost A 1 Podstatné 2 Velmi důležité 3 Důležité

Více

Sociální podnikání uvedení do problému 3. Kulatý stůl v rámci spolupráce ČZU a NS MAS ČR Praha, 5.6.2015

Sociální podnikání uvedení do problému 3. Kulatý stůl v rámci spolupráce ČZU a NS MAS ČR Praha, 5.6.2015 Sociální podnikání uvedení do problému 3. Kulatý stůl v rámci spolupráce ČZU a NS MAS ČR Praha, 5.6.2015 Eva Kučerová, odborná asistentka katedry humanitních věd ČZU Praha, kucerovae@pef.czu.cz, tel. 603

Více

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 Příloha ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 NÁZEV POSKYTOVATELE DOTACE: NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU: NÁZEV PROJEKTU: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PŘEDKLÁDAJÍCÍ ORGANIZACI 1.1. Název

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

5.3.1. Zřizovatel školy a školského zařízení

5.3.1. Zřizovatel školy a školského zařízení 5.3.1. Zřizovatel školy a Česká vzdělávací soustava, tvořená školami a školskými zařízeními, je poměrně výrazně decentralizovaná. Až na určité výjimky je řízena převážně regionálními celky, jen velmi malá

Více

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině Metodické listy pro kombinované studium předmětu VÝVOJ VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKOSLOVENSKA A ČESKÉ REPUBLIKY Metodický list č. l Metodický list č. 1 Název tématického celku : Vývoj správy na území dnešní České

Více

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3079 č. archivní pomůcky: 8987 Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ 1938-1940 inventář Mgr.

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., 1 Politické strany

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury

České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury Call for Papers: Rodinné podnikání České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury Vila Lanna, V Nových Sadech 1, Praha 6 29. 9. až 1. 10. 2015

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací!

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! České & Slovenské Rodinné Podniky Czech & Slovak Family Businesses Rodinné podniky Úspěch a kontinuita pro další generace Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! Dej synovi

Více

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012 Téma: Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Mgr.Bohumír Martínek, Ph.D. Vedoucí Ústřední odborné

Více

Sociální služby včera, dnes a zítra

Sociální služby včera, dnes a zítra Konference 13. 2. 2014 Efektivita a sociální služby II. Univerzita Hradec Králové Sociální služby včera, dnes a zítra Prof. JUDr. Igor Tomeš, Katedra sociální práce filosofické fakulty University Karlovy

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu EKONOMIKA VEŘEJNÉHO SEKTORU 2 Název tematického celku: Hospodaření organizačních složek státu a příspěvkových organizací. Cíl: Vysvětlit

Více

Územně-správní členění ČR

Územně-správní členění ČR Územně-správní členění ČR Vývoj územně-správní členění ČR 1. etapa: počátky od poloviny 13. stol. stavovské zřízení Čechy rozděleny na 12 krajů s rozsáhlými pravomocemi správními i soudními hejtmané zpravidla

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ RESORT PASOHLÁVKY - - lázně nového typu 1. Činnost společnosti 2. Příležitost na trhu 3. Koncept termálního resortu 4. Přínosy

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví

Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví 2. jednání místních aktérů PŘÍPRAVY INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS Horní Pomoraví pro období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

ALCHYMIE NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK

ALCHYMIE NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK ALCHYMIE NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK Vzor citace: PRŮŠA, L., VÍŠEK, P., JAHODA, R. Alchymie nepojistných sociálních dávek. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 280 s. KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ

Více

VY_32_INOVACE_022. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_022. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_022 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Sociální stát - prezentace Vyučovací předmět:

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Objednat si jí můžete (pouze na CD) na sekretariátě ORFEUS. Zde uvádíme obsah příručky a text předmluvy.

Objednat si jí můžete (pouze na CD) na sekretariátě ORFEUS. Zde uvádíme obsah příručky a text předmluvy. Objednat si jí můžete (pouze na CD) na sekretariátě ORFEUS. Zde uvádíme obsah příručky a text předmluvy. OBSAH Předmluva... Poděkování... Fáze procesu... Přípravná fáze - Předkontaktní... Předkontaktní

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Spolupráce MMR s NSZM. Finanční zdroje MMR pro města a obce

Spolupráce MMR s NSZM. Finanční zdroje MMR pro města a obce Spolupráce MMR s NSZM Finanční zdroje MMR pro města a obce XVII. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR Ing. Michal Janeba náměstek ministra pro regionální politiku a cestovní ruch Ministerstvo

Více

1 GENEZE SOCIÁLNÍ POLITIKY

1 GENEZE SOCIÁLNÍ POLITIKY 1 GENEZE SOCIÁLNÍ POLITIKY O sociální politice mluvíme v okamžiku, kdy stát svými opatřeními cíleně směřuje ke změně sociální reality. Stát se začíná zajímat o sociální problémy v okamžiku, kdy začnou

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Spolupráce s ostatními neziskovými organizacemi v MSK

Spolupráce s ostatními neziskovými organizacemi v MSK Úvodní slovo V tomto roce se Slezská diakonie (SD) rozhodla zřídit Diakonický vzdělávací institut (DI) jako samostatný subjekt, který bude v daleko větším rozsahu plnit úlohu dosavadního Centra vzdělávání

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Mezinárodní konference práce, která se sešla v Ženevě na svém 97. zasedání, s ohledem na to, že současné podmínky globalizace, jež se

Více

Modul 1 Historie sociálního podnikání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D.

Modul 1 Historie sociálního podnikání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Modul 1 Historie sociálního podnikání Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Sociální ekonomií se rozumí teoretické systémy, jejichž explicitním cílem je řešení sociálních problémů jakou jsou chudoba, nezaměstnanost,

Více

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 50 č. archivní pomůcky: 8951 Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice /1935/ 1945-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) je vrcholnou reprezentací studentů veřejných,

Více

Sociologie II. Dr. Křížová, dr. Štastná, dr. Janečková, mgr. Klvačová

Sociologie II. Dr. Křížová, dr. Štastná, dr. Janečková, mgr. Klvačová Sociologie II Dr. Křížová, dr. Štastná, dr. Janečková, mgr. Klvačová Témata LS Sociální vyloučení, chudoba, sociální inkluze a exkluze. Marginalizace. Proměny práce a zaměstnání Identita etnických menšin-

Více

Vyhláška rektora č. 3/2012 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2012/2013

Vyhláška rektora č. 3/2012 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2012/2013 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 3/2012 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 5. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 5. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 Sada: Ekonomie Téma: ČSR 1918-1945 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Studijní text. Název předmětu: Lidské zdroje na trhu práce. Garant předmětu: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Zpracoval: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

Studijní text. Název předmětu: Lidské zdroje na trhu práce. Garant předmětu: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Zpracoval: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Studijní text Název předmětu: Lidské zdroje na trhu práce Garant předmětu: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Zpracoval: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Téma: Sociální politika a trh práce v ČR Vzdělávací cíl: Seznámit

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

(Zdroj: PRŮCHA, V. a kol.: Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918 1992, 2.díl, období 1945 1992. Doplněk, Brno 2009.)

(Zdroj: PRŮCHA, V. a kol.: Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918 1992, 2.díl, období 1945 1992. Doplněk, Brno 2009.) Formy sabotáží vesnických boháčů Od jara 1950 komunističtí funkcionáři řadili rozvíjení třídního boje na vesnici mezi nejdůležitější předpoklady kolektivizace a vznik JZD považovali za výsledek či dovršení

Více

INFORMACE KE ZMĚNĚ ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Č. 586/1992 SB. OD 1. 1. 2014 V OBLASTI BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ

INFORMACE KE ZMĚNĚ ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Č. 586/1992 SB. OD 1. 1. 2014 V OBLASTI BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ INFORMACE KE ZMĚNĚ ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Č. 586/1992 SB. OD 1. 1. 2014 V OBLASTI BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 19. května

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 5.9.2013

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/214 VYDÁNO DNE 17.2. 214 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Mírně nadpoloviční většina dotázaných občanů je z hlediska úspor a půjček v plusu, téměř třetina má bilanci

Více

Nová sociální a bezpečnostní rizika v transformující se společnosti 21. století

Nová sociální a bezpečnostní rizika v transformující se společnosti 21. století Nová sociální a bezpečnostní rizika v transformující se společnosti 21. století doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. - sociolog, analytik Ing. Ivana Foldynová - expert v oblasti regionálního rozvoje a prostorového

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti.

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. 1 Bratislava 2011 2 Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. Autoři: Doc. JUDr. Karel Schelle,

Více

www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě

www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě Co dále? Dalším krokem projektu SHARE 50+ v Evropě v roce 2008 a 2009 je sběr a připojení dat životní historie respondentů k již existující databázi

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právnické osoby Definice právnické osoby PO je organizovaný útvar,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ústní zkouška 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání

Více

Svazek 6. Úloha krajských orgánů při koordinaci rozvoje krajů

Svazek 6. Úloha krajských orgánů při koordinaci rozvoje krajů Svazek 6 Úloha krajských orgánů při koordinaci rozvoje krajů Praha, květen 2000 Obsah OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ÚLOHA KRAJSKÝCH ORGÁNŮ VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA O PODPOŘE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE... 4 3. SPECIFIKACE

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 4. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 4. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 4. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných klíčové aktivity

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín. Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín. Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34. Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 ČR obyvatelstvo VY_32_INOVACE_PRE.3.02 1. ročník, zeměpis

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Zabezpečení sociální a zdravotní péče ve Švýcarsku. Markus Eisenring vedoucí oblasti pro děti a mládež CURAVIVA Schweiz

Zabezpečení sociální a zdravotní péče ve Švýcarsku. Markus Eisenring vedoucí oblasti pro děti a mládež CURAVIVA Schweiz Zabezpečení sociální a zdravotní péče ve Švýcarsku Markus Eisenring vedoucí oblasti pro děti a mládež CURAVIVA Schweiz 1 Obsah 1. CH: Confoederatio Helvetica Spolkový stát Švýcarsko 2. Sociální zabezpečení

Více

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST KOMERČNÍ SFÉRY Ing. Milan Venclík, MBA SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ FIRMA Společenská odpovědnost firem (Corporate SocialResponsibility CSR) se stala fenoménem současné doby. Přestože

Více

ODVĚTVOVÁ SROVNÁVACÍ ANALÝZA MUNICIPALITY

ODVĚTVOVÁ SROVNÁVACÍ ANALÝZA MUNICIPALITY Stránka 1 z 11 ODVĚTVOVÁ SROVNÁVACÍ ANALÝZA MUNICIPALITY Otázky, které stojí před vedením obcí a krajů jsou stále naléhavější. Pokles HDP, propad daňových příjmů, které jsou základním pilířem příjmů obcí,

Více

Sociální práce v předválečném období představy a realita. Pavla Kodymová Katedra sociální práce FFUK

Sociální práce v předválečném období představy a realita. Pavla Kodymová Katedra sociální práce FFUK Sociální práce v předválečném období představy a realita Pavla Kodymová Katedra sociální práce FFUK Nedostatek lůžek Velká Praha nejméně 2.000 lůžek navíc Celé Čechy nejméně 20.000 lůžek. Lékařský a ošetřovatelský

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2014 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2014 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2014 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL OBSAH: KAPITOLA 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY... 1 KAPITOLA 302 - POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU...

Více

Dotazníkové šetření Územní identita a občanská společnost v okresech Ústí nad Labem, Děčín, Teplice, Litoměřice

Dotazníkové šetření Územní identita a občanská společnost v okresech Ústí nad Labem, Děčín, Teplice, Litoměřice Závěrečná zpráva Dotazníkové šetření Územní identita a občanská společnost v okresech Ústí nad Labem, Děčín, Teplice, Litoměřice Zadavatel Ústecká komunitní nadace Kontaktní osoba Petr Veselý Zpracovatel

Více

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Společnost pro regionální ekonomicképoradenství SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Paradoxy v rozvoji venkova Seminář Venkov 2011 1. února 2011 SYNERGIE V PŘÍSTUPU K ROZVOJI VENKOVA Výzkumný projekt

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Dějiny měnových teorií na českém území

Dějiny měnových teorií na českém území VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE František Vencovský, Karel Půlpán a kol. Dějiny měnových teorií na českém území 2005 Obsah Úvod.7 Oddíl I OD VZNIKU PENĚZ DO KONSTITUOVÁNÍ MODERNÍCH MĚNOVÝCH TEORIÍ 9 Kapitola

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více