1. Jan Kilián.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Jan Kilián. jankilian@email.cz"

Transkript

1 Chudinství a chudoba jako sociálně historický fenomén: ambivalence dobových perspektiv, individuální a kolektivní strategie chudých a instrumentária řešení Vila Lanna Jan Kilián Pauperizace městského obyvatelstva ve válečných 30. a 40. letech 17. století aneb poznámky k jednomu paradigmatu. Příspěvek se zaměří na komparaci hmotných a kulturních poměrů různých vrstev městského obyvatelstva za třicetileté války ve středo- a severočeských městech, především se pokusí doložit rozdíly oproti mírovým letům předbělohorským, ale i oproti 20. letům, kdy do Čech ještě nevpadala nepřátelská vojska. Stejně tak se bude věnovat i situaci v 50., případně ještě 60. letech 17. století, aby sledoval eventuální poválečnou revitalizaci nebo naopak potvrdil tradovaný fakt pokračujícího regresu. Vycházet bude zvláště z pramenů narativní povahy s důrazem na individuální a subjektivní prožitek chudoby, ale i ze zdrojů pragmatického charakteru (předně inventáře, odkazy, berní materiály). 2. Andrea Pokludová My a naši chudí : zavádění nástrojů moderní sociální péče v Opavě a Olomouci Téma efektivní sociální péče tvoří nedílnou součást modernizačního procesu činnosti městských samospráv druhé poloviny 19. a počátku 20. století. Agenda Chudinství/ Armenwesen zpravidla představovala samostatnou kapitolu komunálních rozpočtů; spadalo do ní přerozdělování sociálních dávek, budování špitálů (chudobinců) a sirotčinců, zřizování komunálních zastaváren atd. Komplex otázek vztahující se k chudobě a každodennímu životu zchudlého obyvatelstva tvořil i nedílnou součást utvářejícího se systému veřejného zdravotnictví, a to zejména z pohledu zavádění preventivních a profylakčních opatření k potírání infekčních nemocí. Chudými na přelomu 19. a 20. století, obdobně jako v současné společnosti, nebyli jen práce neschopní, ale i část pracujících, jejichž příjmy z výkonu povolání nestačily na pokrytí základních potřeb (potraviny a bydlení). Zásobování těchto

2 vrstev obyvatelstva zdravotně nezávadnými potravinami dotovanými z komunálních rozpočtů a učiněné první kroky samospráv na cestě k výstavbě sociální bydlení bude rovněž nastíněno v příspěvku, který bude vycházet z dosavadního stavu poznání výše načrtnuté problematiky pro statutární města Opava a Olomouc. 3. Pavel Kladiwa Sociální reportáže Maxe Wintera jako prostředek boje s chudobou a jako historický pramen Max Winter ( ) byl rakouský novinář, spisovatel a politik. Od roku 1895 působil jako redaktor sociálnědemokratických novin Arbeiter-Zeitung, v nichž zveřejnil více než reportáží zabývajících se především pauperismem a sociální otázkou. Reportáže byly ovlivněny jeho přáním zlepšit životní situaci dolních vrstev a politickými postoji (v letech byl členem poslanecké sněmovny říšské rady za sociální demokracii). Cílem příspěvku je nastínit Winterovy životní osudy a zejména přiblížit jeho osmidílný cyklus reportáží Die Blutsauger des Böhmerwaldes (Vykořisťovatelé Šumavy), na němž pracoval v letech , přičemž informace shromažďoval jak pomocí archivních a tištěných pramenů, tak na základě výpovědí místních lidí. 4. Karel Schelle Advokáti chudých. Vývoj právního zastupování nemajetných osob 5. Antonie Doležalová Spravedlnost, rovnost, milosrdenství. Řešení otázky chudinství v diskurzu společenských věd a v historické perspektivě 6. Pavel Cibulka

3 Spojení podnikatelských a komunálních elit při obecně prospěšných aktivitách v oblasti chudinství na příkladě Brna v letech Případová studie opírající se o rozbor činnosti některých spolků zabývajících se sociálními projekty (laciné stravování, zajištění levného bydlení) v Brně, např. Brünner Volksküchen- Verein, Der gemeinnützige Verein zur Erbauung billiger Wohnungen in Brünn. Autor se soustředí na spolky, v nichž zejména spolupracovalo vedení města s představiteli místní podnikatelské vrstvy. Bude se zabývat otázkami společenské prestiže, komunalizací těchto zprvu privátních projektů, srovnáním s individuálními projekty podnikatelů (např. F. Wannieck). 7. Lukáš Fasora Politické souvislosti činnosti České zemské péče o mládež na Moravě Příspěvek tematizuje vznik centralizovaného systému péče o osiřelou a sociálně potřebnou mládež na příkladu zemské organizace pro české děti na Moravě. Ve středu pozornosti stojí téma zákonem z roku 1921 nařízená částečná centralizace a etatizace výkonu péče, zdůvodněná jako nutná reakce státu pro překonání sociálních důsledků světové války. Příspěvek sleduje postoj odborné veřejnosti a některých spolků, tj. dobrovolných aktérů na poli péče, kteří byli nuceni pod tlakem této normy rezignovat na část své dosavadní samostatnosti. Reálný průběh procesu rozhodně nekorespondoval se striktní mluvou zákona a při provádění normy vzniklo společenské a politické napětí, jehož analýza je hlavním tématem příspěvku. Vzhledem k vazbě řady dobrovolných organizací k politickým stranám se zápas o centralizaci péče vyprofiloval jako pole pro boj mezi státotvornými českými levicovými stranami na jedné straně a různorodou, ad hoc spolupracující koalicí oponentů, v níž se nacházeli mj. agrárníci, lidovci, ale také komunisté a jako partner se nabízely také německé politické strany. Komplikovaná a rozporná cesta k centralizaci a etatizaci péče měla být završena vydáním zákona v roce 1937, vzhledem k celkové krizi čs. státnosti však již k dovršení procesu nedošlo.

4 8. Milan Hlavačka Městský chudinský systém ve Znojmě v první polovině 19. století Městský chudinský systém na Moravě nabyl v první polovině 19. století jasných byrokratizovaných kontur, neboť byl postaven pod státní dohled. Profesionalizace, byrokratizace a státem dohlížená evidence chudinských fondů (nikoliv chudých) však chudinskou otázku ještě systematicky neřešily. Ta přišla až o několik desetiletí později a jejím vzorem se stala pro znojemskou komunu organizace chudinství vídeňské velkokomuny. Chudinství: historický přehled, badatelské koncepce a naše deficity Pokus o historický přehled vnímání chudinské problematiky od raného novověku do první poloviny 20. století s vytýčením dobových konceptů a zahraničních a našich badatelských přístupů. 9. Daniel Baránek Institucionalizace a modernizace dobročinnosti v moravských a slezských židovských komunitách Ochrana nuzných a ubožáků před bezprávím patřila vždy mezi základní imperativy judaismu. Poskytnutí pomoci nad rámec práva bylo ovšem ponecháno na rozhodnutí jednotlivce, jelikož ne každému umožňovalo jeho ekonomické postavení poskytnout potřebnému vskutku účinnou pomoc. Věřící však mohl svou dobrou vůli efektivně projevit skrze komunitu. Této úlohy si byly dobře vědomy také židovské komunity, které vznikaly na Moravě a ve Slezsku v průběhu 19. století. Institut podpory chudých v každé židovské komunitě existoval od jejího samého počátku, ovšem dobročinné instituce se vyvinuly až po ustavení rituálních a vzdělávacích zařízení. Autor se v tomto příspěvku tedy zaměří především na proces institucionalizace dobročinnosti, na faktory ovlivňující tento proces, na místo dobročinnosti v hodnotovém žebříčku nových židovských komunit a na prostředky židovských komunit používané k potírání chudoby. Dále se autor pokusí nalézt odpověď na otázku, zda profesionalizace židovské dobročinnosti vedla také k jejímu odosobnění a zda na

5 konci procesu institucionalizace zbyl nějaký prostor pro dobrovolnost. Konečně se příspěvek bude věnovat také proměnám, které židovské pojetí dobročinnosti prodělávalo v důsledku modernizace židovské společnosti: humanitarizaci, sekularizaci a sionizaci dobročinnosti. 10. Pavel Bek Penzijní stanovy a Stanovy hornické bratrské pokladny Severní dráhy císaře Ferdinanda 11. Iva Madlová Ein Herr und Vater seiner Guts-Unterthanen. Řešení otázky chudinství na děčínském panství hraběte Františka Antonína Thun-Hohensteina v 1. polovině 19. století 12. Lada Hašková Hostinský žebrákem? Vnímání hranice chudoby v rámci hostinské živnosti pohledem dobových oborových periodik. V příspěvku, respektive syntetickém shrnutí bych se zabývala prožitkem chudoby v prostředí hostinské živnosti na přelomu 19. a 20. století. Převládá totiž názor, že určitá řemesla na tom byla hůře než jiná a právě hostinská živnost je a byla vnímána jako ta, která měla poskytovat dobré živobytí. Vzhledem k tomu, že existovala celá plejáda hostinských zařízení různé velikosti, nabízející různou úroveň služeb a umístěných v aglomeracích s odlišnou sociální skladbou obyvatelstva, je nasnadě, že tento názor je značně zavádějící. V dobových oborových periodikách, jakými jsou Hostimil a Hostinský obzor se setkáme s celou řadou názorů na problematiku finančního zabezpečení nejen hostinských a jejich rodin, ale i dalších pracovníků v této živnosti. O mnohdy problematickém postavení vypovídají i archivní materiály, a to vzniklé jak činností hostinských společenstev, tak i korespondencí mezi úřady a hostinským.

6 13. Jakub Rákosník Od hegemonie k marginalizaci: vývoj sociální péče v českých zemích v letech Příspěvek se zaměří na postižení postavení a funkce chudinství (sociální péče) v rámci systému sociální ochrany, jak se vyvíjel ve sledovaném období. Odhlédneme-li od dílčích forem zabezpečení specifických skupin obyvatel (státní úředníci, svépomocné pokladny dělnické), chudinství bylo až do 80. let 19. století takřka hegemonním nástrojem sociální ochrany obyvatelstva. Poté, co byly postupně zaváděny jednotlivé větve sociálního pojištění, jeho význam začal klesat. Můžeme v tomto směru hovořit o celoevropském trendu. V meziválečném období tento trend pokračoval, a to i za velké hospodářské krize. Rozhodující v tomto směru byl fakt, že ČSR přijala doprovodná opatření, která sice fungovala podle chudinské logiky, tj. na principu testování sociální potřebnosti, aby se vypořádala s důsledky masové nezaměstnanosti, avšak tato tzv. státní stravovací akce byla z obecného režimu chudinství vyjmuta. Po druhé světové válce došlo k postupnému postátnění dosud z institucionálního hlediska značně diverzifikované sociální péče. Uskutečněním plné zaměstnanosti a uzákoněním národního pojištění v roce 1948 začala být tradiční sociální péče chápána jako reziduum minulosti, jehož potřeba postupně vymizí. Negativním důsledkem tohoto nahlížení bylo zvláště nežádoucí podcenění úlohy sociálních služeb o chudé se specifickými potřebami. Tento trend marginalizace sociální péče byl zastaven teprve v roce 1956, kdy se konečně tato matérie dočkala adekvátní právní úpravy. Její předchozí úpadek však byl z důvodu nedostatku zdrojů v plánované ekonomice odstraňován jen velmi pozvolna. 14. Martina Halířová Koncept chudoby v 19. století a podoby péče o chudé 15. Jana Geršlová

7 Gottlieb Duttweiler: podnikáním proti chudobě 16. Milan Řepa Formy sociální solidarity a sociální péče a diskurzy o nich ve vesnické komunitě v druhé polovině 19. století Případová studie na základě archivních materiálů z jihomoravského venkova. 17. Sixtus Bolom Kotari Svět chudé elity: evangeličtí faráři a jejich rodiny Pastoři tolerančních evangelických sborů v Čechách a na Moravě na konci 18. a v první polovině 19. století dokázali svoji strategií pozoruhodně překlenovat bariéry společenských struktur. Ač v místech svého působení tvořili (intelektuální) elitu, finančně byli závislí na příspěvcích věřících svých sborů. Jejich obtížná vymahatelnost stavěla mnohé duchovní, tím více pak vdovy a sirotky po úmrtí pastora, do takřka bezvýchodné hmotné situace. Navzdory tomu farářské rodiny dokázaly zajistit svým potomkům univerzitní vzdělání i kontakty do nejvyšších pater společnosti. 18. Stanislav Knob Kolektivní strategie chudinství: institucionalizace konfliktů mezi prací a kapitálem Hans Ulrich Wehler ve své práci o modernizaci z roku 1975 vyjmenoval šest důležitých subprocesů, kterými se modernizační proces v historii prosazoval. Jako šestý bod uvádí institucionalizaci konfliktů, která měla zabránit násilným střetům mezi zaměstnanci a zaměstnavateli a přivést obě strany k jednacímu stolu. Můj příspěvek se bude věnovat této cestě k institucionalizaci tak, jak je popsán v zahraniční a domácí literatuře a doplněn mým výzkumem stávkového hnutí a výluk do roku 1918.

8 19. Miroslav Sabol Sociálne pomery slovenských robotníkov a roľníkov v rokoch Propaganda slovenského štátu od začiatku vykresľovala budúcnosť slovenských rodín v,, ružových farbách. Realita však bola úplne iná. Už od roku 1940 sa plnil zoznam nedostatkových potravín. Postupne sa začali zavadzať odberne knižky na jednotlivé komodity. Čoraz viac robotníkov a roľníkov sa začalo prepadať na hranicu chudoby. Pribúdalo štrajkov, ktoré sa rýchlo eliminovali, aby sa nenarušil pozitívny imidž poslušného spojenca hitlerovského Nemecka. Ku koncu vojny pribúdalo množstvo regiónov na Slovensku kde bola vysoká nezamestnanosť. Prechodom frontu sa ťažké sociálne pomery v rodinách ešte viac zvýraznili a prehĺbili. Najviac postihnuté regióny južného a severovýchodného Slovenska trpeli nedostatkom potravín a hlavne šírením infekčných chorôb. Spustili sa rôzne akcie na pomoc,, Orave a Východnému Slovensku. Situácia sa pomaly začala stabilizovať až začiatkom roku Milan Pátra Spolková sociální péče na příkladu okresu Brandýs nad Labem v letech Studie se bude zabývat vývojem a působením čtyř sociálně zdravotních institucí, které měly za první republiky co do činění se sociální péčí obyvatelstva. Jmenovitě se jednalo o Okresní péči o mládež, Československou ochranu matek a dětí, Československý červený kříž a Okresní Masarykovu ligu proti tuberkulose. Sledováním těchto spolků v tomto časovém úseku si můžeme utvořit obraz o tom, jak první republika postupnými kroky přebírala vliv v sociální péči a využívala k tomu dobrovolných organizací, které by založeny za Rakousko- Uherska. Postupnými kroky jako bylo přejmenování spolků, výměna starých elit za nové, kladení nových sociálně zdravotních úkolů a zvyšování finančních dotací dochází ke vzniku tzv. polooficiálních institucí, k nimž patřily výše zmíněné spolky. Vyznačovaly se tím, že ačkoliv plnily statní sociální politiku, což vedlo k profesionalizaci a zlepšování sociální péče, zachovaly si i nadále svůj dobrovolně spolkový charakter.

9 21. Jan Al Saheb opravdově chudí byli zaopatřeni a žebrota přestala... Úloha římskokatolické církve při potírání chudoby na přelomu 18. a 19. století Příspěvek se formou případové studie pokusí poukázat na sociální politiku osvícenskoabsolutistického státu, v jehož koncepci představovala jeden z hlavních pilířů centrálně regulovaných zásahů vůči fenoménu chudoby postátněná církev. Na základě analýzy poměrů v konkrétní farnosti budou sledovány zásahy státního byrokratického aparátu do sociální reality pozdně-osvícenského období a v rámci nezbytné kontextualizace jejich důsledky pro církevní správu. Na bedrech nejnižších instancí církevně-správní organizace totiž v praxi spočívala Organizovaná charitní péče reprezentující ve sledovaném období takřka výhradní nástroj k plošnému řešení palčivé sociální otázky. 22. Pavel Matlas Panský špitál jako prostředek sociální disciplinace poddaných? 23. Jaroslav Čechura Má jen to, co nosí na sobě. Subjektivní vnímání chudoby na jihočeském venkově 18. století. Chudobu lze stanovit různě, ale tento příspěvek je založen na okolnostech, jak lidé sami vnímali své materiální, sociální a jiné podmínky. Lze to konfrontovat i tím, jak je vnímalo okolí. 24. Jaroslava Smetanová

10 Chudinství v maloměstských poměrech Sociální zabezpečení a chudinství představovalo jednou z nejdůležitějších výdajových kapitol městského rozpočtu. Městský špitál, podpory pro chudé, odpouštění školního platu, zaopatřování nemohoucích, starost o domovské příslušníky v jiných obcích nebo péče o sirotky odčerpávaly finance z městské kasy. Ani v maloměstském prostředí nelze opomenout ani roli spolků, ať už kulturních, dobročinných, bývalých cechů, nyní společenstev řemeslníků nebo součinnost okresního zastupitelstva v sociálních otázkách ( např.plat okresního lékaře). I z regionálního hlediska nabývala sociální politika v éře Rakouska Uherska stále více na významu v součinnosti s vývojem zákonodárství. 25. Jaromír Tauchen Právní úprava chudinství v Protektorátu Čechy a Morava 26. Peter Mičko Sociálne postavenie slovenských priemyselných a poľnohospodárskych robotníkov a ich rodinných príslušníkov odchádzajúcich za prácou do Nemecka v rokoch Tomáš Pavlíček Milerád každému chudému dle možnosti placení usnadním anebo i prominu. Sociálněpastorační souvislosti mezi zkušenostmi českého kléru a očekáváním chudých odpadlíků-starokatolíků v Praze ( )

11 Kromě liturgicko-kultických, pastoračních a dalších rolí nese náboženství určitou sociálněintegrační funkci. Pokud náboženství přestává dávat člověku význam vlastní identity, existenčního zajištění a smysl či naději života, ztrácí se víra, loajalita, ochota spokojit se i nadále s vlastní materiální a duchovní situací. Možná řešení začíná hledat historický aktér jinde. V první části příspěvku bude poukázáno na chudé materiální, rodinné zázemí všech alumnů pražského semináře v 80. letech 19. století. Nastupující generace kléru pocházela z vesnických a (malo)městských chudých, sociálně nízkých vrstev (profese otce, zadluženost, počet sourozenců, počty sirotků apod.). Jako kaplani a faráři se v pražské diecézi dostali do nejrůznějších životních světů a je otázkou, do jaké míry dokázali svou životní zkušenost (Erfahrungshorizont) přenášet, zvěstovat a nabídnout duchovně-materiální řešení lidem v podobně chudé sociální situaci. Dokázali vůbec nabídnout odpověď na jejich očekávání (Erwartungshorizont)? V druhé části příspěvku bude pozornost věnována takřka revoluční sociálně-duchovní vlně tzv. českého starokatolicismu v pražských farnostech v letech Půjde o to ukázat sociální postavení konvertitů, kteří přestoupili z římskokatolické církve do tábora Františka Išky. 28. Hana Píšalová Chudinská péče v Opavě v období Příspěvek přiblíží pokusy o řešení chudinské otázky během druhé poloviny 19. a počátku 20. století na příkladu města Opavy, které ačkoliv bylo zemským městem, svým charakterem se řadilo spíše k provinčním městům, kde se zachovaly staroměšťanské vzory chování. Specifika města formovala pohled středních a vyšších vrstev na chudinskou péči, který se postupem času přetvářel od tradičního křesťanského pojetí lásky k bližnímu v povinnost dobročinnosti související se společenským postavením. Úbytek dobročinných odkazů a darů charitativním institucím potvrzuje v opavském prostředí tezi o postupném odklonu od tradičního pojetí zbožnosti a procesu sekularizace společnosti. Na příkladu Opavy je patrné, jak se postupná modernizace společnosti a myšlenková proměna měšťanstva odrážela v postojích k chudým.

12 Po sledované období provozovala obecní samospráva instituce otevřené chudinské péče, jejichž fungování bylo ovlivněno zavedením elberfeldského systému v roce 1894, a instituce uzavřené chudinské péče. Jejich provoz reorganizace chudinské péče sice neovlivnila, po celou dobu se však potýkaly s nedostatkem míst pro potřebné, což ještě zesílilo po novelizaci zákona o domovské příslušnosti. Reorganizace systému chudinské péče ovlivnila především pohled na chudé, kteří byli podrobněji prověřováni, zda si podporu zaslouží. Důležitým prvkem opavské chudinské péče byla angažovanost měšťanstva nejen v rámci elberfeldského systému, ale také jako součást charitativních aktivit. Z profesní analýzy chudinských pečovatelů vyplývá, že až do roku 1914 měli v chudinské péči organizované obecní samosprávou naprostou převahu provozovatelé řemesla a živností a majitelé nemovitostí. Naopak v dobročinných spolcích zaměřujících se hlavně na podporu chudých žáků se angažovali zástupci obecní samosprávy z řad inteligence a vzdělaného měšťanstva, kteří se v přímé chudinské péči neangažovali. Nedílnou součástí systému chudinské péče byla dobročinnost měšťanů, kteří přispívali charitativním institucím dary, legáty či zakládáním vlastních nadací. Významnou pomocí obecní chudinské péči byly dobročinné spolky. V Opavě se nejvíce angažoval Ženský dobročinný spolek, který i v pozdějších letech poskytoval pomoc chudým bez ohledu na domovskou příslušnost. V souvislosti se změnou vnímání problematiky pauperismu se do ohniska zájmu dostaly také školské spolky, které byly vnímány jako prevence růstu počtu chudých. Zároveň se staly důležitou součástí nacionálního boje.

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 1. téma Vymezení základních pojmů sociální ekonomiky v ČR (historie

Více

1 GENEZE SOCIÁLNÍ POLITIKY

1 GENEZE SOCIÁLNÍ POLITIKY 1 GENEZE SOCIÁLNÍ POLITIKY O sociální politice mluvíme v okamžiku, kdy stát svými opatřeními cíleně směřuje ke změně sociální reality. Stát se začíná zajímat o sociální problémy v okamžiku, kdy začnou

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury

České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury Call for Papers: Rodinné podnikání České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury Vila Lanna, V Nových Sadech 1, Praha 6 29. 9. až 1. 10. 2015

Více

90 let sociálního pojištění v České republice

90 let sociálního pojištění v České republice 90 let sociálního pojištění v České republice 25 let existence České správy sociálního zabezpečení JUDr. Simona Urbánková, Brno, 12. 5. 2015 Obsah 1. Historický úvod 2. Zákon č. 221/1924 Sb. 3. Vývoj sociálního

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y I. Preambule Posláním Charity je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na rasu, náboženství nebo národnost. II. Název, sídlo,

Více

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 OBSAH, FUNKCE, PRINCIPY, NÁSTROJE, AKTÉŘI SOCIÁLNÍ POLITIKY Funkce sociální politiky: ochranná, aktivizační, redistribuční, homogenizační, preventivní,

Více

Sociální služby včera, dnes a zítra

Sociální služby včera, dnes a zítra Konference 13. 2. 2014 Efektivita a sociální služby II. Univerzita Hradec Králové Sociální služby včera, dnes a zítra Prof. JUDr. Igor Tomeš, Katedra sociální práce filosofické fakulty University Karlovy

Více

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje OBSAH Úvod................................................ 11 I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika.................... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému....

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právnické osoby Definice právnické osoby PO je organizovaný útvar,

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí

Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí Výzkum byl realizován na katedře sociální práce v letech 2005-2007, byl dotován z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác při Úřadu vlády Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác Důvody pro vznik Agentury Absence komplexních a dlouhodobých nástrojů Prohlubující

Více

VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV

VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Beroun VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV 1882 1950 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 742 Evidenční číslo pomůcky: 822 Kateřina Fryaufová Beroun

Více

VY_32_INOVACE_022. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_022. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_022 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Sociální stát - prezentace Vyučovací předmět:

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 Příloha ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 NÁZEV POSKYTOVATELE DOTACE: NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU: NÁZEV PROJEKTU: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PŘEDKLÁDAJÍCÍ ORGANIZACI 1.1. Název

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Územně-správní členění ČR

Územně-správní členění ČR Územně-správní členění ČR Vývoj územně-správní členění ČR 1. etapa: počátky od poloviny 13. stol. stavovské zřízení Čechy rozděleny na 12 krajů s rozsáhlými pravomocemi správními i soudními hejtmané zpravidla

Více

Sociální podnikání uvedení do problému 3. Kulatý stůl v rámci spolupráce ČZU a NS MAS ČR Praha, 5.6.2015

Sociální podnikání uvedení do problému 3. Kulatý stůl v rámci spolupráce ČZU a NS MAS ČR Praha, 5.6.2015 Sociální podnikání uvedení do problému 3. Kulatý stůl v rámci spolupráce ČZU a NS MAS ČR Praha, 5.6.2015 Eva Kučerová, odborná asistentka katedry humanitních věd ČZU Praha, kucerovae@pef.czu.cz, tel. 603

Více

Základní teoretická východiska

Základní teoretická východiska Rozvoj venkova Základní teoretická východiska Roztříštěná politika vůči rozvoji venkova (oddělení zemědělské a regionální politiky) Dříve základna pro zemědělský sektor Dříve vysoká zaměstnanost v zemědělství

Více

Sociologie II. Dr. Křížová, dr. Štastná, dr. Janečková, mgr. Klvačová

Sociologie II. Dr. Křížová, dr. Štastná, dr. Janečková, mgr. Klvačová Sociologie II Dr. Křížová, dr. Štastná, dr. Janečková, mgr. Klvačová Témata LS Sociální vyloučení, chudoba, sociální inkluze a exkluze. Marginalizace. Proměny práce a zaměstnání Identita etnických menšin-

Více

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti aktivity ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Historie Odborů. Důležitým milníkem. stal 1. květen roku 1886, kdy v Chicagu. stávka zaměstnanců. na dosažení osmihodinového

Historie Odborů. Důležitým milníkem. stal 1. květen roku 1886, kdy v Chicagu. stávka zaměstnanců. na dosažení osmihodinového Historie Odborů Odbory se začaly utvářet v průběhu 19. století v souvislosti se sílícím hnutím především manuálně pracujících zaměstnanců. Jejich hlavními cíli byla tehdy především bezpečnost práce, omezování

Více

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ RESORT PASOHLÁVKY - - lázně nového typu 1. Činnost společnosti 2. Příležitost na trhu 3. Koncept termálního resortu 4. Přínosy

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny (dálkové studium) TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny (dálkové studium) TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět Obor vzdělání: Kód oboru: Školní rok: 2013/2014 Třída: DS5 ROMISTIKA Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny (dálkové studium)

Více

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého.

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. K ošetřování chudých a nemocných a k vedení chudobince povolala

Více

5.3.1. Zřizovatel školy a školského zařízení

5.3.1. Zřizovatel školy a školského zařízení 5.3.1. Zřizovatel školy a Česká vzdělávací soustava, tvořená školami a školskými zařízeními, je poměrně výrazně decentralizovaná. Až na určité výjimky je řízena převážně regionálními celky, jen velmi malá

Více

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová 9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová Strukturu a kvalitu bytového fondu lze považovat za jeden z indikátorů kvality života a rozvoje regionu (Baxa 2010). Charakter a způsob bydlení (např.

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

ÚVOD DO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

ÚVOD DO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ÚVOD DO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ OBECNÝ CÍL SOCIÁLNÍ POLITIKY A JEHO NAPLŇOVÁNÍ Hlavním úkolem je čelit sociálním a ekonomickým ohrožením, s nimiž lidé v průběhu svého života se setkávají a dále vytvářet

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 1. Sociální politika. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 1. Sociální politika. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 1 Sociální politika Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Zápatí prezentace 1 Řízení lidských zdrojů v JMK Jihomoravský kraj dlouhodobý aktivní přístup

Více

HISTORIE POJIŠŤOVNICTVÍ. Zimní semestr 2007/2008 B8KPO2PH

HISTORIE POJIŠŤOVNICTVÍ. Zimní semestr 2007/2008 B8KPO2PH HISTORIE POJIŠŤOVNICTVÍ Zimní semestr 2007 B8KPO2PH 1 Konzultace č. 3 Novodobé podoby pojištění (na území dnešní ČR) 2 Vývoj pojišťovnictví u nás Čtyři vývojová stádia 1. V novověku až do vzniku ČSR v

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

Švédsko Obecné informace Švédsko vstoupilo do EU v roce 1995, spolu s Finskem a Rakouskem. Švédsko patří mezi státy, které do evropského rozpočtu více přispívají, než z něj dostávají. Švédsko nevstoupilo

Více

Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví

Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví 2. jednání místních aktérů PŘÍPRAVY INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS Horní Pomoraví pro období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima 2 hodiny týdně dataprojektor (s připojením

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let 6 - let 6 - let 6 - let 6-6 let od 66 let svobodný / svobodná

Více

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 Sada: Ekonomie Téma: ČSR 1918-1945 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování

Více

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Duben 2012 Doporučení... 2 Popis problémové situace... 3 1. Návaznost na významné strategie a

Více

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 III. Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 MPSV poskytuje s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách účelové dotace poskytovatelům sociálních služeb,

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Vývoj do roku 1918... 2 2.2 V letech 1918 1945... 3 2.3 Vývoj od roku 1945 až dosud... 4 3 Shrnutí poznatků...

Více

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST KOMERČNÍ SFÉRY Ing. Milan Venclík, MBA SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ FIRMA Společenská odpovědnost firem (Corporate SocialResponsibility CSR) se stala fenoménem současné doby. Přestože

Více

Sociální vyloučení a prostor

Sociální vyloučení a prostor Za čistší město: Problémové lokality a jejich obyvatelé z pohledu místní politiky a správy Towards a purer city: Problem localities and Their Inhabitants from the Perspective of Local Authorities Mgr.

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Tisková zpráva ze dne 19. ledna 2009 Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Vláda na svém zasedání dne 19. ledna 2009 schválila Návrh opatření k transformaci a sjednocení systému péče o

Více

Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice. Vídeň, 12. 13. června 2014

Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice. Vídeň, 12. 13. června 2014 Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice Vídeň, 12. 13. června 2014 Vyjednávání naší budoucnosti! Strategie odborů v časech ekonomické krize Rezoluce Zabezpečit budoucnost Evropy - zorganizujme

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ CZ.1.07/1.3.02/04.0014 Úvodní odborná konference projektu 12. října 2011 PERSPEKTIVY INOVACÍ A ALTERNATIVNÍCH METOD V PRAXI MATEŘSKÝCH

Více

Zabezpečení sociální a zdravotní péče ve Švýcarsku. Markus Eisenring vedoucí oblasti pro děti a mládež CURAVIVA Schweiz

Zabezpečení sociální a zdravotní péče ve Švýcarsku. Markus Eisenring vedoucí oblasti pro děti a mládež CURAVIVA Schweiz Zabezpečení sociální a zdravotní péče ve Švýcarsku Markus Eisenring vedoucí oblasti pro děti a mládež CURAVIVA Schweiz 1 Obsah 1. CH: Confoederatio Helvetica Spolkový stát Švýcarsko 2. Sociální zabezpečení

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Sociální kvóta. analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient

Sociální kvóta. analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient Sociální kvóta analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient sociální výdaje a) veřejné výdaje na sociální zabezpečení - výdaje na: zdraví (tj. zdravotní

Více

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Dějepis Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

Více

Diverzifikace činností zemědělských podniků. Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2.

Diverzifikace činností zemědělských podniků. Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2. Diverzifikace činností zemědělských podniků Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2. 2014 Diverzifikace V obecné rovině: rozrůzňování, zvyšování

Více

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná Nový občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ Ustanovení společná, přechodná a závěrečná Hlava I Ustanovení společná Díl 2 Závěrečná ustanovení 3080 Zrušuje se: 1. Zákon č.

Více

ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava)

ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava) ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava) KRÁTKE SPRÁVY SHORT NOTES Vol. 20 1/2012 U N I V E R Z I T A K O M E N S K É H O V B R A T I S L A V E 102 ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů

Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů Z genderové analýzy vyplynulo hodnocení souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin se stanovenými cíly jednotlivých

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE ŘECKA V KONTEXTU TZV. EUROKRIZE. Markéta Hejlová

AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE ŘECKA V KONTEXTU TZV. EUROKRIZE. Markéta Hejlová AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE ŘECKA V KONTEXTU TZV. EUROKRIZE Markéta Hejlová OBECNÁ CHARAKTERISTIKA Oficiální název: Řecká republika rozloha: 131 990 m 2 počet obyvatel: 10 787 960 hustota zalidnění: 81,75/m

Více

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy A Z kvíz Pojmy z veřejné správy Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodickýpokyn SOŠInterDact s.r.o. Most Bc. Ilona

Více

Historie a současnost vesnice a venkovského prostoru. PhDr. Pavel Bureš

Historie a současnost vesnice a venkovského prostoru. PhDr. Pavel Bureš Historie a současnost vesnice a venkovského prostoru PhDr. Pavel Bureš Venkov Vesnická sídla a krajina ve svém historickém vývoji společně vytvořily integrálně propojený a nedílný, ale současně i různorodý

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GER2, přednáška 2 letní semestr 2008 Mgr. Michal Holub, holub@garmin.cz v České republice žije cca 10 450 000 lidí (9/2008) je to obdobný počet, jako v roce

Více

Chudoba vs. sociální vyloučení přechod od vertikální koncepce k horizontálnímu pojmu Chudoba nedostatek finančních prostředků a ekonomických statků

Chudoba vs. sociální vyloučení přechod od vertikální koncepce k horizontálnímu pojmu Chudoba nedostatek finančních prostředků a ekonomických statků Chudoba vs. sociální vyloučení přechod od vertikální koncepce k horizontálnímu pojmu Chudoba nedostatek finančních prostředků a ekonomických statků Sociální vyloučení osoba, rodina, domácnost, společenství

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Jak přistupovat k rozvoji venkova. Radim Perlín Výzkumné centrum RURAL Přírodovědecká fakulta UK

Jak přistupovat k rozvoji venkova. Radim Perlín Výzkumné centrum RURAL Přírodovědecká fakulta UK Jak přistupovat k rozvoji venkova Radim Perlín Výzkumné centrum RURAL Přírodovědecká fakulta UK ROZVOJ? Jak definovat rozvoj? Pozitivní změna klíčových ukazatelů Zlepšování kvality života obyvatel Zvýšení

Více

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová Zdroje příjmů domácností Bc. Alena Kozubová Druhy příjmů podle daňového hlediska příjmy podléhající dani z příjmů fyzických osob příjmy nepodléhající dani z příjmů fyzických osob podle četnosti příjmy

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více